AVRUPA B RL NE KATILIM SÜREC NDE TÜRK YE N N KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER POL T KASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA B RL NE KATILIM SÜREC NDE TÜRK YE N N KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER POL T KASI"

Transkript

1 AVRUPA B RL NE KATILIM SÜREC NDE TÜRK YE N N KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER POL T KASI - STRATEJ K YAKLAfiIMLAR - May s 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/ /434) Meflrutiyet Caddesi, No: Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

2 TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSKE. uyar nca kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekilde ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN: M KADO MATBAACILIK ve T C. LTD. fit. Oto Sanayi Mah. mam Çeflme Cad. G/47 Sokak No:6 Seyrantepe - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

3 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu- u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS - AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

4 TÜS AD ayr ca üyesi bulundu u bölgesel özel sektör konfederasyonlar n n da çal flmalar na katk sa lar. Bu ba lamda 2002 y l nda kurulan UMCE nin (Akdeniz fl Dünyas Konfederasyonlar Birli i) kurucu üyesi olmufl ve döneminde baflkanl n yürütmüfltür. Bu deneyim fl nda 2006 y l nda UBCCE nin (Karadeniz ve Hazar Denizi Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonlar Uluslararas Birli i) kuruluflu için giriflim bafllatm fl ve dönemi kurucu baflkanl n üstlenmifltir. Bu çal flma, Avrupa Birli i ile kat l m müzakerelerini sürdüren Türkiye nin Birli in komflu ve çevre ülkeler politikas fl ndaki ikili iliflkilerini siyasi ve ekonomik yönden analiz etmektedir. Çal flman n ilk k sm (üçüncü bölüm d fl nda) Bo aziçi-tüs AD D fl Politika Forumu Direktörü Doç. Dr. S. Gülden Ayman, ikinci k sm da Kavrako lu Yönetim Enstitüsü dan flman Ayd n Sezer taraf ndan haz rlanm flt r. May s 2007

5 Doç Dr. S. Gülden Ayman ÖZGEÇM filer S. Gülden Ayman Bo aziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü nden mezun olmufl, stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Siyaset Bilimi dal nda Yüksek Lisans, Uluslararas liflkiler dal nda doktora derecesi alm flt r. talyan hükümeti, ngiliz Kültür Derne i, Ford Vakf, USIA, Yunan hükümeti ve Fulbright Komisyonu baflta olmak üzere araflt rmalar için çeflitli burslar alan S.Gülden Ayman, 1999 y l nda Türk D fl Politikas n n Yap m sürecinde De er Sistemlerinin Rolü ile de Ortado u Araflt rmalar Yar flmas n kazanm flt r. Dr. Ayman, Konvansiyonel Kuvvetlerin Denetimi, S-300 Füze Krizi ve Neo-Realist bir Perspektiften Yunan D fl Politikas bafll kl eserlerin yazar d r. Çal flmalar içinde silahlar n denetimi, bar fl süreçleri, çat flma çözümü konusunda birçok makale de yer almaktad r. Ayman, Cesare Alfieri Siyaset Bilimi Enstitüsü nde, Canterbury de Kent Üniversitesi nde, Berlin deki Hür Üniversite nin Transatlantik liflkiler Merkezi nde misafir araflt rmac olarak ve Yale Üniversitesi Birleflmifl Milletler Çal flmalar Merkezi nde misafir ö retim üyesi olarak bulunmufltur. Marmara Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi olarak çal flmakta olan Doç. Dr. S. Gülden Ayman 2003 y l ndan bu yana Bo aziçi-tüs AD D fl Politika Forumu nun Direktörlü ünü yürütmektedir. Tülay Ayalp K l çda 1976 y l nda Gaziantep te do an Tülay Ayalp K l çda, 1999 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun olmufl, daha sonra 2006 y l nda ayn bölümden yüksek lisans derecesi alm flt r y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesi nde araflt rma görevlisi olarak çal flan K l çda, 2002 y l nda TÜS AD D fl liflkiler Bölümü nde çal flmaya bafllam flt r. Halen, TÜS AD n stratejik ifl gelifltirme birimi olan TÜS AD International Bölüm Sorumlulu u görevini yürütmektedir.

6 Ayd n Sezer Ayd n Sezer, 1983 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Ticaret Bakanl, Hazine ve D fl Ticaret Müsteflarl ve D fl Ticaret Müsteflarl n n merkez ve yurt d fl birimlerinde meslek memuru olarak çal flt y llar aras nda ran, Irak ve Ortado u ülkeleri masalar nda, döneminde Kahire Büyükelçili i nde Ekonomi ve Ticaret Müflavir Yard mc s olarak, döneminde Afrika ve Yurt D fl Müteahhitlik Hizmetleri (Libya) dairelerde görev yapt. Kamudaki son yurt d fl görevi Moskova Büyükelçili i Ticaret Müflaviri olan Sezer, GATT n (DTÖ) 1992 y l nda Cenevre de düzenledi i e itim program n tamamlayarak D fl Ticaret Diplomas ald y l nda kamu görevinden istifa ederek ayr lan Sezer, halen Kavrako lu Yönetim Enstitüsü nde dan flman olarak çal flmaktad r. Turktrade-D fl Ticarette Durum, Perspektif, ve Pusula gibi dergilerde ve Referans Gazetesi nde makaleler ve köfle yaz lar yazmaktad r. Evli ve iki çocuk babas d r.

7 Ç NDEK LER TABLOLAR ve GRAF KLER BÖLÜM 1. YÖNET C ÖZET KISIM BÖLÜM 2. TÜRK YE N N KOMfiU ÜLKELER YLE K L S YAS L fik LER Türkiye ve Komflular Aras ndaki Çat flma ve flbirli i Dinamikleri Bar fl için Ticaret mi yoksa Ticaret için Bar fl m? yi Komflulu un Formülü Türkiye-Yunanistan liflkileri Kimlik Faktörü ç Siyasal Faktörlerin Etkisi D fl Faktörlerin Etkisi Türkiye-Yunanistan Detant n n Ekonomik Yans malar Türkiye-Bulgaristan liflkileri Kimlik ve ç Siyasal Faktörler D fl Siyasal Faktörler Türkiye-Bulgaristan Aras nda Ticari ve Ekonomik flbirli i Çabalar Türkiye-Romanya liflkileri Kimlik D fl Siyasal Faktörler ç Siyasal Faktörler Türkiye-Romanya Aras nda Ekonomik flbirli i mkanlar Türkiye-Moldova liflkileri Kimlik ç ve D fl Siyasal Faktörler Moldova n n Ekonomik Sorunlar ve Türkiye... 72

8 2.6. Türkiye-Rusya liflkileri Kimlik Boyutu Egemenlikle lgili Sorunlar D fl Siyasal Faktörler (So uk Savafl Y llar ) ç Siyasal Faktörler (So uk Savafl Y llar ) D fl Siyasal Faktörler (So uk Savafl Sonras ) ç Siyasal Faktörler (So uk Savafl Sonras ) Türkiye-Rusya liflkilerinde Ekonomik flbirli inin Ön Plana Ç k fl (SSCB Sonras nda) D fl Siyasal Faktörler (11 Eylül sonras nda) ç Siyasal Faktörler (11 Eylül sonras nda) Ortak Deklarasyon Türkiye nin AB Üyeli i Süzgecinden Türk-Rus liflkileri Türkiye-Azerbaycan liflkileri Kimlik ve ç Siyasal Faktörler D fl Siyasal Faktörler Türkiye ile Azerbaycan Aras nda Ortak bir Stratejik Anlay fl Oluflturulmas Yolundaki Ad mlar Türkiye-Ermenistan liflkileri Kimlik ve ç Siyasal Faktörler Liderlik ve Vizyon D fl Siyasal Faktörler Türkiye-Ermenistan S n r n n Aç lmas Türkiye-Gürcistan liflkileri Kimlik D fl Siyasal Faktörler Türkiye ile Gürcistan aras nda Ticari ve Ekonomik flbirli i Çabalar Türkiye-Ukrayna liflkileri D fl Siyasal Faktörler Türkiye-Ukrayna aras nda Ticari ve Ekonomik flbirli i Çabalar

9 2.11. Türkiye-Suriye liflkileri Egemenlik Sorunlar ç Siyasal Faktörler D fl Siyasal Faktörler (Haf z Esad Dönemi) Türkiye-Suriye liflkilerinde Yeni bir Dönemin Bafllang c ç Siyasal Faktörler (Beflar Esad n ktidar ) D fl Siyasal Faktörler (Beflar Esad ktidar ) Türkiye-Suriye aras nda Ticari ve Ekonomik flbirli i Çabalar Türkiye- ran liflkileri ç Siyasal Faktörler D fl Siyasal Faktörler ve Kimlik Türkiye- ran aras nda Ticari ve Ekonomik flbirli i Çabalar Türkiye-Irak liflkileri ç Siyasal Faktörler D fl Siyasal Faktörler Türkiye-Irak aras nda Ticari ve Ekonomik flbirli i Çabalar Sonuç BÖLÜM 3. TÜRK YE N N KOMfiU ÜLKELER YLE K L T CAR L fik LER Türkiye-Yunanistan Ticari liflkileri Türkiye-Bulgaristan Ticari liflkileri Türkiye-Romanya Ticari liflkileri Türkiye-Moldova Ticari liflkileri Türkiye-Rusya Federasyonu Ticari liflkileri Türkiye-Azerbaycan Ticari liflkileri Türkiye-Ermenistan Ticari liflkileri Türkiye-Gürcistan Ticari liflkileri Türkiye-Ukrayna Ticari liflkileri Türkiye-Suriye Ticari liflkileri Türkiye- ran Ticari liflkileri Türkiye-Irak Ticari liflkileri

10 2. KISIM BÖLÜM 4. AVRUPA B RL N N KOMfiULUK POL T KASI Önsöz Girifl Komfluluk liflkilerinin Güçlendirilmesi çin flbirli i Alanlar Avrupa Birli i Komfluluk Politikas n n Desteklenmesi Avrupa Birli i Komfluluk ve Ortakl k Politikas Arac (ENPI) AB Komfluluk Politikas ve Türkiye BÖLÜM 5. KOMfiULUK / BÖLGESELLEfiME / KÜRESELLEfiME: Ekonomik ve Ticari liflkilerde Komfluluk Kavram Türkiye nin Bölgesel Oluflumlar çerisindeki Rolü Kalk nma çin Bölgesel flbirli i Teflkilat (RCD) slam Konferans Teflkilat ( KT)-Ekonomik ve Ticari flbirli i Daimi Komitesi ( SEDAK) Karadeniz Ekonomik flbirli i D-8 Giriflim De erlendirme Küreselleflme ve Küreselleflmenin Ekonomik ve Ticari liflkilere Etkileri BÖLÜM 6. TÜRK YE N N KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER YLE EKONOM K L fik LER : Komflu ve Çevre Ülkelerle Ticari liflkilerimizin Dünü, Bugünü Türkiye nin Komflu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Gelifltirme Stratejisinin Amaç ve Kapsam Bu Strateji Yeni Bir Bölgesel Oluflum Giriflimi Olabilir mi?

11 BÖLÜM 7. TÜRK YE N N KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER YLE SEKTÖREL fib RL KLER swot Analizi Ulaflt rma Bölgelere ve Ülkelere Göre Kara Tafl mac l De erlendirme Taahhüt Sektörü Girifl Geliflme Trendleri Sektörün Temel Nitelikleri Sektörün Ekonomiye Olan Katk lar AB ye Kat l m Sürecinin Yarataca F rsat ve Tehditlerin Analizi Ne Yapmal? Enerji Hazar Neden Önemli? AB nin Enerji htiyac Hazar Enerjisi Avrupa ya Nas l Ulaflt r lacak? De erlendirme D fl Ticaret Komflu ve Çevre Ülkeler Anket Sonuçlar S n r Ticareti S n r Ticaret Merkezleri Yat r mlar Turizm BÖLÜM 8. SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA...359

12 TABLOLAR TABLO 2.1 : Türkiye-SSCB Ticareti TABLO 3.1 : Türkiye nin Komflu ve Çevre Ülkelerine Y llar tibar ile Yapt hracat TABLO 3.2 : Türkiye nin Komflu ve Çevre Ülkelerinden Y llar tibar ile Yapt thalat TABLO 3.3 : Türkiye nin Komflu ve Çevre Ülkeleri ile Y llar tibar ile Toplam Ticareti TABLO 3.4 : Y llar tibar ile Türkiye-Yunanistan kili Ticareti TABLO 3.5 : Türkiye nin Yunanistan a Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.6 : Türkiye nin Yunanistan dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.7 : Y llar tibar ile Türkiye-Bulgaristan kili Ticareti TABLO 3.8 : Türkiye nin Bulgaristan a Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.9 : Türkiye nin Bulgaristan dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.10 : Y llar tibar ile Türkiye-Romanya kili Ticareti TABLO 3.11 : Türkiye nin Romanya ya Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.12 : Türkiye nin Romanya dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.13 : Y llar tibar ile Türkiye-Moldova kili Ticareti TABLO 3.14 : Y llar tibar ile Türkiye-Rusya Federasyonu kili Ticareti TABLO 3.15 : Türkiye nin Rusya Federasyonu na Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.16 : Türkiye nin Rusya Federasyonu ndan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.17 : Y llar tibar ile Türkiye-Azerbaycan kili Ticareti TABLO 3.18 : Türkiye nin Azerbaycan a Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.19 : Türkiye nin Azerbaycan dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.20 : Y llar tibar ile Türkiye-Gürcistan kili Ticareti TABLO 3.21 : Türkiye nin Gürcistan a Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.22 : Türkiye nin Gürcistan dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.23 : Y llar tibar ile Türkiye-Ukrayna kili Ticareti TABLO 3.24 : Türkiye nin Ukrayna ya Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.25 : Türkiye nin Ukrayna dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.26 : Y llar tibar ile Türkiye-Suriye kili Ticareti TABLO 3.27 : Türkiye nin Suriye ye Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.28 : Türkiye nin Suriye den Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.29 : Y llar tibar ile Türkiye- ran kili Ticareti

13 TABLO 3.30 : Türkiye nin ran a Fas llar Baz nda hracat TABLO 3.31 : Türkiye nin ran dan Fas llar Baz nda thalat TABLO 3.32 : Y llar tibar ile Türkiye-Irak kili Ticareti TABLO 6.1 : Türkiye nin D fl Ticaret Hacmi ve ran ve Irakla Toplam Ticaret TABLO 6.2 : Türkiye nin Toplam hracat ve hracat nda Komflular n n Pay TABLO 6.3 : Türkiye nin Toplam thalat ve thalat nda Komflular n n Pay TABLO 6.4 : Türkiye nin D fl Ticaret Hacmi ve Komflular n n Pay TABLO 6.5 : Türkiye nin Toplam hracat ve hracat nda Komflu ve Çevre Ülkelerin Pay TABLO 6.6 : Türkiye nin Toplam thalat ve thalat nda Komflu ve Çevre Ülkelerin Pay TABLO 6.7 : Türkiye nin D fl Ticaret Hacmi ve Komflu ve Çevre Ülkelerin Pay TABLO 7.1. : Hazar Petrolleri Üretim ve hracat Projeksiyonu TABLO 7.2. : AB Enerji Bilançosunda Yak t Paylar ( ) TABLO 7.3. : Komflu Ülkelere hracat TABLO 7.4. : Komflulardan thalat TABLO 7.5 : Komflu ve Çevre Ülkelere Y llar tibar yla hracat m z TABLO 7.6 : Komflu ve Çevre Ülkelerden Y llar tibar yla thalat m z TABLO 7.7 : Komflular ve Yabanc Sermayeli Firma Say lar TABLO 7.8 : 2005 Y l nda Ülkemize Turist Gönderen Ülkeler S ralamas TABLO 7.9 : Y llar tibar yla Komflu Ülkelerden Gelen Turist Say s GRAF KLER Grafik 7.1 Grafik 7.2 : Türkiye Müteahhitler Birli i Üyesi Firmalar n Üstlendikleri Projelerin fl Türlerine Göre Da l m ( ) : Türkiye Müteahhitler Birli i Üyesi Firmalar n Üstlendikleri Projelerin fl Türlerine Göre Da l m ( )

14 14

15 1 B Ö L Ü M YÖNET C ÖZET

16 16

17 1. YÖNET C ÖZET TÜRK YE N N KOMfiU ÜLKELER YLE K L S YAS L fik LER Komfluluk dendi inde ilk akla gelen co rafi yak nl kt r. Co rafi yak nl k ise hem bir f rsat hem de bir engeldir. Komfluluk bir f rsatt r, çünkü iletiflim ve ulafl m sorunlar n n da azl nedeniyle ticari anlamda iflbirli i imkânlar n da beraberinde getirebilir. Ancak böyle bir ortam n ortaya ç kmas her zaman mümkün de ildir. Tarih, savafllarla co rafi yak nl k aras nda bir iliflki oldu unu ortaya koymaktad r. yi komfluluk iliflkilerinin olmazsa olmaz koflulu, komflular aras nda teritoryal sorunlar n halledilmifl olmas d r. Çünkü iyi komflulu un temelinde karfl l kl egemenli i, yani s n rlar tan ma ve ortak do al kaynaklar n paylafl m konusunda uzlaflma vard r. Türkiye nin komflular yla iliflkisinde çat flma dinamiklerini en fazla tetikleyen mesele de aç k ya da üstü örtük egemenlikle ilgili sorunlar n varl d r. Teritoryal sorunlar olarak ifade edilebilecek bu meselelerin kökeninde ise Türkiye nin kimi komflular n n baflta ülkemiz ile aralar ndaki kara, hava ve deniz s n rlar n düzenleyen antlaflmalar gerçekte kabullenmemeleri ve de ifltirmek ya da yok saymak istemeleri bulunmaktad r. Türkiye-Yunanistan iliflkilerinde Ege sorunlar kadar, KKTC ve Güney K br s Rum Yönetimi nin varl na ra men K br s sorunu, Suriye ile Hatay meselesi, Kars Antlaflmas n n yürürlükte oldu unun Ermenistan taraf ndan aç kça teslim edilmemesi bu kapsamda karfl m za ç kmaktad r. Otoriter rejimler veya demokrasiye yeni geçen rejimler söz konusu oldu unda ise yönetimlerin d fl düflman hedef göstererek meflruiyet sa lama çabalar mevcut sorunlar daha da a rlaflt rmaktad r. Irak ve Suriye nin su sorununu kendi lehlerine bir çözüme kavuflturma yolunda yasa d fl terör örgütü PKK ya destek verebilmeleri, Ermenistan n ba ms z bir cumhuriyet olmas yla birlikte içine girdi i siyasi ve ekonomik alanda yaflad dönüflüm sorunlar n n etnik milliyetçili i ve d fl sald rganl tetiklemesi bu çerçevede dikkat çekici örneklerdir. Keza Irak n komflular na yönelik sald rgan politikalar n n ve afl r silahlanmas n n ana nedeni de rejimin d fl düflmanla meflruiyetini güçlendirme aray fl d r. Yine Irak örne inin ortaya koydu u 17

18 önemli bir gerçek, içte otoriter ve bask c rejimlerle istikrarl bir komfluluk iliflkisinin baz çevrelerin zaman nda savundu unun aksine hiç de kolay olmad d r. Saddam dan kaçan Kürtlerin Türkiye s n r na dayanmas ciddi bir mülteci ak n anlam nda Türkiye yi zorlamakla kalmam fl, PKK n n daha da güçlenebildi i bir ortam beraberinde getirmifl, ayr ca Irak n d fltaki macerac l sonunda Amerikan müdahalesini hakl göstermekte kullan lacak bir psikolojik zemin yaratm fl, savafl sonras nda ise Irak devletinin s n rlar n n bile sorgulanmaya bafllad bir ortamla karfl karfl ya kal nm flt r. Bu nedenle de Türkiye nin komflular na yönelik bak fl aç s her fleyden önce iç politikayla d fl politikan n, içteki demokrasi ve ço ulculukla d fltaki bar fl n birbirlerinden ayr lamaz oldu u gerçe inden yola ç kmal d r. Türkiye nin askeri gücü bugüne de in ülke topraklar (ve deniz s n r, hava sahas ) üzerindeki egemenlik iddialar nda bulunan komflular n do rudan sald rgan politikalar izlemelerini engellemifl, ancak tüm detaylar yla planlanm fl etkili diplomatik, siyasi süreçlerin yoklu unda tek bafl na bask n askeri güç unsuru sorunlar n çözümü için yeterli olamam flt r. Türkiye ile komflular aras ndaki teritoryal sorunlar ancak ortak bir düflman n veya düflmanlar n varl nda geçici olarak yat flm fl ancak daha sonra yeniden ivme kazanm flt r. Türkiye nin üyesi bulundu u ve/veya kurulmas na öncülük etti i uluslararas örgütler ise, ülkemizin bu sorunlar n n kökünden çözülebilece i zeminler yaratamam flt r. Üçüncü taraflardan sadece ABD, o da iki müttefiki olan Türkiye ile Yunanistan iliflkisinde, anlaflmazl klar n s cak çat flmaya dönüflmesini engelleyici yönde bir etkide bulunabilmiflse de bu örnekte bile çat flman n köklü bir flekilde halledilebilmesinden ziyade önleyici bir müdahalenin varl söz konusu olmufltur. Di er taraftan, aram zda teritoryal sorunlar n mevcut olmad komflularla iliflkilerimiz ise bizi savafl n efli ine getirebilecek büyük gerginliklerden, krizlerden muaf olmufl, ne Türkiye ile komflular aras ndaki güç kapasitesindeki farkl l klar ne de ideolojik unsurlar (So uk Savafl döneminde NATO nun varl sayesinde) tek bafl - na iliflkileri temelinden sarsacak güçte bir etki yaratm flt r ki bu ba lamda en ilginç örne i bize Türkiye-Rusya iliflkileri sunmaktad r. 18

19 Komfluluk iliflkilerinin birçok örne inde karfl taraf ötekilefltiren kimlikler teritoryal sorunlarla iç içe geçmekte, birbirinden kolayl kla ayr lmaz bir bütün oluflturmaktad r. Avrupa Birli i ulusal kimlikleri aflan bir Avrupal l k yaratt ve bu üst kimlik çerçevesinde farkl l klar kabul ve sayg l olma kurallar n getirdi i ölçüde düflmanca kimlikleri törpülemifl, az nl klar n kendilerini ifade etme özgürlüklerini ve demokrasiye kat l mlar n güçlendirerek ve komflu devletler aras nda ortak çal flma alanlar yaratarak iyi komfluluk iliflkilerine katk da bulunmufltur. Türk-Yunan iliflkilerinde gözlemlenen bu çözümleyici olmaktan çok yat flt r c etki, teritoryal sorunlar n mevcut olmad ve liderli in de uzlaflma arayan bir vizyonu benimsedi i Türkiye-Bulgaristan iliflkilerinde çok daha güçlü hissedilmifltir. Türkiye nin komflular yla olan iliflkisinde en sanc l sorunlar teritoryal meseleler teflkil etmesine karfl l k bu sorunlar n var olmad komfluluk iliflkilerimizde karfl l kl siyasal ve ekonomik iflbirli inin kendili inden ve her zaman kolayl kla gerçeklefltirilebilecek bir hedef oldu unu ileri sürmek de do ru de ildir. flbirli i, bir vizyon sorunudur. Yani öncelikle taraflar n ortak faydalar oldu unu görmelerinin ya da ortaklafla faydalanacaklar alanlar yaratabileceklerine inanmalar n n bir sonucudur. flbirli ini hedefleyen vizyonlar n hayata geçirilebilmesi için ise ince detaylar içeren uzun soluklu süreçlerin yönetimini hedefleyen programlar n yap lmas na ihtiyaç vard r. Ekonomik ve ticari alanda iflbirli ine gitmek veya var olan iflbirli i alanlar n geniflletmek, mekanizmalar n gelifltirmek siyasi meselelerin a rl n korudu u bir ortamda oldukça güçken siyasal sorunlar n ortadan kalkmas otomatik olarak iflbirli i dinamiklerini de beraberinde getirmeyebilmektedir. Siyasi sorunlar n çözümü aran rken ekonomik iflbirli i ve ticaretin gelifltirilmesi ile sivil toplumun katk lar da bu çözüm sürecinin içine eklemlenebilir. Böyle bir eklemlenebilmenin en baflar l olaca örnekler zamanlaman n iyi ayarland ve her ad m n ince detaylar na kadar planland durumlar olacakt r. Bu ince planlama ve ince ayar gereksinimi asl nda Türkiye nin birçok noktada komflular na yönelik toptanc yani hepsine ayn reçetelerle çözüm arayan bak fl aç s n n de iflimini de zorunlu k lmaktad r. Türkiye nin tüm komflular yla olan iliflkisinde ortak olabilecek tek nokta klasik güç unsurlar kadar demokrasisi, ço ulcu u ve farkl l a tahammülü güçlendirecek ya da hiç de ilse özendirecek bir imaja sahip olmas d r. 19

20 Öte yandan Türkiye nin komflular n n onu sadece kendi imkânlar ile de il ayn zamanda ABD nin bir müttefiki ve AB nin bir üye aday olarak da de erlendirdikleri de bir gerçektir. Bu anlamda Türkiye nin yaratt çekim alan kendisi kadar Bat ile iliflkileri çerçevesinde de flekillenmektedir ve bu etki özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri nin Türkiye ye bak fl nda hissedilmifltir. Bugün ise AB Türkiye nin komflular yla olan iliflkisinde giderek daha fazla dikkate almas gereken bir niteli e bürünmekte ve Türkiye aç s ndan AB üyeli inin önemini artt rmaktad r. TÜRK YE N N KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER POL T KASI: EKONOM K VE T CAR L fik LERDE STRATEJ K YAKLAfiIMLAR Türkiye de son y llarda d fl ekonomik ve ticari iliflkilerde, komflu ve çevre ülkeler * kavram ön plana ç kart lm fl, bu ba lamda haz rlanan komflu ve çevre ülkeler stratejisi ortaya konulurken, baz çevrelerce de komflularla s f r sorunlu iliflkiler politikas söylemleri gelifltirilmifltir. Öte yandan, Avrupa Birli i (AB) taraf ndan, geniflleme sürecine paralel olarak 2003 y l nda Avrupa Komfluluk Politikas n n** (AKOPO) temelleri at lm fl ve May s 2004 de Avrupa Komfluluk Politikas Stratejisi Belgesi haz rlanm flt r. Nihayet, 2007 y l nda yürürlü e giren ve y llar n kapsayan 15 Milyar Avro bütçeli Avrupa Komfluluk Politikas Arac (ENPI) ile de AKOPO nun finansal olarak desteklenmesi hedeflenmifltir. Komfluluk kavram, gerek Türkiye nin d fl iliflkilerinde gerekse AB nin geniflleme sürecinde ön plana ç karak pek çok politikay etkiler hale gelmifltir. AKOPO nun hedefleri ve kapsama alan ndaki ülkeler, Türkiye nin komflu ve çevre ülkeleri aras nda yer almaktad r. Bu itibarla, AB ye kat l m sürecindeki Türkiye nin komflu ve çevre ülkeler politikas ile AKOPO nun amaçlar ve hedefleri aras nda bir paralellik bulunup bulunmad önem arz etmektedir. Bugün, Türkiye nin AB ye kat l m sürecin- * Çal flma kapsam nda, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, K br s Rum Yönetimi ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Suriye, Irak ve ran co rafi aç dan kara ve deniz komflular m z olarak ele al nmaktad r. Çevre ülkeler olarak ise, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, K rg zistan, Tacikistan, srail, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, M s r, Arnavutluk, Moldova, Makedonya, Macaristan, Slovenya, H rvatistan, Bosna-Hersek, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Sudan, Etiyopya, Eritre, Cibuti, Somali, Gazze, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleflik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Afganistan, Pakistan ve Beyaz Rusya say lmaktad r. ** AKOPO kapsam ndaki ülkeler; Cezayir, Beyaz Rusya, M s r, srail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan d r. AB, Rusya ile ortakl k ve iflbirli i anlaflmas vas tas yla iliflkilerini gelifltirmeyi hedeflemekte ve Rusya y Avrupa Komfluluk Politikas Arac (ENPI) kapsam nda de erlendirmektedir. 20

21 de AKOPO yu üstlenmesi zorunlulu u bulunmamakla birlikte, belirtilen ülkelerle AB aras nda gelifltirilecek iflbirli inin Türkiye üzerinde de sonuçlar olaca n söylemek mümkün bulunmaktad r. Yukar da belirtilen bu genel yaklafl m çerçevesinde bu çal flmada özetle; ekonomik ve ticari iliflkilerde komfluluk kavram, bu kavrama uygun olarak Türkiye nin, yer ald bölgesel ve küresel oluflumlar içerisindeki yeri ve rolü ile bu iliflkilerin meydana getirdi i hukuki ve kurumsal çerçeve ele al narak, bu sürecin, yaklafl k 50 y ld r içerisinde bulunulan AB süreci ile uyumlu olup olmad tart fl lm flt r. Ayr ca, Türkiye nin AB d fl ndaki bölgesel ve küresel oluflumlarda yer almas n n, AB sürecine bir alternatif yarat p yaratamayaca tart flmalar na da de inilmifltir. Avrupa Birli- i nin komfluluk politikas n n hedef ve ilkeleri ile politika araçlar ve buna yönelik stratejiler, kapsaml bir flekilde incelenmifl, bu stratejileri destekleyen mali politikalar ile bu politikalar n, Türkiye nin komflular n nas l ele ald ve bu ülkelere ne gibi imkanlar yarataca incelenmifltir. AB nin komfluluk politikalar nda ön plana ç kan sektörler; enerji, tafl mac l k, bölgesel iflbirli i ve araflt rma ve gelifltirme faaliyetleridir. Çal flmada, Türkiye nin komflu ve çevre ülkelerle iliflkileri de ekonomik ve ticari aç dan incelenmifl, bu yönde haz rlanm fl strateji çal flmalar de erlendirilmifltir. Türkiye nin konumunu belirlemek amac yla genel bir swot analizi ile sektörel bazda kapsaml analizler yap lm fl ve Türkiye nin komflu ve çevre ülkelerle iliflkilerinde, hangi sektörlerin ön plana ç kart lmas gere i üzerinde durulmufltur. Bu sektörler; ulaflt rma, enerji ve taahhüt sektörleridir. Türkiye nin komflu ve çevre ülkelerle iliflkilerinin geçmifl ve mevcut durumu, sorunlar ve f rsatlar ; AB ye tam üyelik perspektifi içerisinde ele al narak, Türkiye nin uygulad stratejinin ve politika araçlar - n n elefltirel bir flekilde de erlendirilmesi yap lm flt r. Türkiye nin d fla aç l m sürecinin ilk dönemi say lan 1980 li y llarda komflu ve çevre ülkelerle kaydedilen ekonomik ve ticari iliflkilerin pay ile bugünkü paylar aras nda yap lan k yaslamada, hala 1980 li y llar n seviyesinin yakalanamad görülmektedir. Bu noktada, Gümrük Birli i ne taraf bir ülke olarak, komflu ve çevre ülkelerin d fl ticaretimizdeki pay n n artt r lmas gayretlerinin gerekli olup olmad üzerinde de durulmaktad r. 21

22 Not: Komflu ve çevre ülkelere yönelik ihracat m z n, toplam ihracat m z içerisindeki pay nda son y llarda art fl görülmekle birlikte, 1990 y l na ait verilerin SSCB nin da lmas sürecine, 1995 y l na ait verilerin bavul ve kargo ticaretinin resmi ihracat m z n neredeyse üçte birinden daha fazla oldu u döneme, 2000 y l na ait verilerin ise, Rusya krizi ertesine denk geldi i hat rda tutulmal d r. Ayr ca, 1990 l y llar boyunca önemli bir komflumuz olan Irak n d fl ticaretimizden hiç pay alamad n da dikkate almak gerekmektedir. 22

23 D fla aç lma sürecimizin milad say lan 24 Ocak Kararlar ndan bugüne kadar, d fl ticaretimizde komflu ve çevre ülkelerin paylar n gösterir tablolar, afla da yer almaktad r. Çal flman n genelinde; AB nin komflu ülkeler politikas yla; bar fl, istikrar ve refah ortam n komflu ülkelere yayarak, komflu ülkelerle siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlar nda kapsaml iflbirli ini gelifltirmeyi amaçlad ve bunu gerçeklefltirecek hukuki ve mali politikalar ortaya koydu u ve uygulama alanlar yaratt görülmektedir. Oysa, Türkiye, komflu ve çevre ülkeler stratejisi ile sadece bu ülkelerle ticaretini, hatta sadece ihracat n artt rmay hedeflemekte ve buna yönelik basit teflvik politikalar uygulamaktad r. AB komfluluk politikas ile uygulanmakta oldu u ifade edilen politika aras nda isim benzerli inden öteye bir benzerlik bulunmamaktad r. Esasen, Türkiye, bu stratejiyi komfluluk politikas olarak alg lamakta ve s n r ticareti, s n r ticaret merkezleri, yurt d fl fuar-sergi, ofis-ma aza destekleri, heyetler halinde ülke ç kartmalar, ihraç ürünleri tan t m faaliyetleri ve dahilde iflleme rejimi (D R) uygulamalar n bu politikan n araçlar olarak tan mlamaktad r. Türkiye, gerek AB ye kat l m süreci, gerekse kendi refah ve güvenli i aç s ndan kapsaml bir komfluluk politikas gelifltirmesine fliddetle ihtiyaç duymaktad r. Çal flmada böyle bir politikan n gelifltirilebilmesi için AB nin komfluluk politikas n n kapsaml bir flekilde incelenerek, benzer hedef ve ilkeler çerçevesinde, komflularla, özellikle f rsatlara odaklanm fl bir anlay flla komfluluk politikas haz rlanmas n n gereklili i ortaya konularak, buna yönelik önerilere yer verilmektedir. 23

Özet Bulgular. 1. Türkiye nin Kom u Ülkeleriyle kili Siyasi li kileri

Özet Bulgular. 1. Türkiye nin Kom u Ülkeleriyle kili Siyasi li kileri Avrupa Birli i ne Katılım Sürecinde Türkiye nin Kom u ve Çevre Ülkeler Politikası - Stratejik Yakla ımlar (Doç. Dr. Gülden Ayman, Aydın Sezer, Tülay Ayalp Kılıçda ı) Özet Bulgular 2 Mayıs 2007 TS/BAS-BÜL/07-36

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Çeviren: lknur SARSILMAZ

Çeviren: lknur SARSILMAZ 307 UBCCE ve FAAL YET ALANI MURAT ZÖNGÜR UBCCE Genel Sekreteri Çeviren: lknur SARSILMAZ Karadeniz ve Hazar Denizi Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonlar Uluslararas Birli i (UBCCE) Genel Sekreteri olarak

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı