Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde ayrýca bir kontrol ünitesi kullanýmýna gerek yoktur. NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN YÜKSEK GÜVENLÝKTE STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilen switch2 kontrol ünitesi. Farklý noktalara montaj edilebileceði için kapý üzerine montajý yapýlan compact uygulamalardan daha güvenli çözümler sunar. NETWORK BAÐLANTILI PC TABANLI SÝSTEMLER Kapý-giriþ çýkýþlarýný bilgisayar ortamýnda kontrol ve kayýt altýna almak için kullanýlan bu seri geliþmiþ yazýlým özellikleri ile mükemmel kontrol çözümleri sunar. (Kontrol ünitesi bir converter yardýmý ile kolayca bilgisayara baðlanabilir.)

2 Switch2 / Serisi Panel ve Okuyucular Switch2 kontrol ünitesi Classic kontrol ünitesi Bilgisayar baðlantýsýz kapý geçiþ kontrol ünitesi 2 reader desteði Proximity ve Touchlock destekler 50 kullanýcýya kadar þifreli, kullanýcýya kadar proximity kart desteði 3 renk kodu ile eriþim atama takibi Serbest röle çýkýþý EX ve EX güç kaynaklarýný destekler Bilgisayar baðlantýlý kapý geçiþ kontrol ünitesi Online ve offline çalýþabilir Paxton ve diðer 3. parti okuyucularý destekler Durum gösterge LED leri plus ve nano ile kombine çalýþma imkaný Arabirim ünitesi ile bilgisayara baðlantý 2 okuyucu desteði 50 kullanýcýya kadar þifre, kullanýcýya kadarproximity kart desteði Ayarlanabilir kapý açma zamaný 2454 olay kapasitesi Plus kontrol ünitesi Nano kontrol ünitesi TCP/IP LAN/WAN Bilgisayar baðlantýlý kapý geçiþ kontrol ünitesi Online ve offline çalýþabilir Paxton ve diðer 3. parti okuyucularý destekler Durum gösterge LED leri classic ve nano ile kombine çalýþma imkaný Bilgisayar baðlantýsý için extra converter gerekmez 2 okuyucu desteði 50 kullanýcýya kadar þifre, kullanýcýya kadar proximity kart desteði Ayarlanabilir kapý açma zamaný 2454 olay kapasitesi Bilgisayar baðlantýlý kablosuz kapý geçiþ kontrol ünitesi Pc baðlantýsý için kablo gerektirmez Durum led göstergeli Air Kablosuz bridge üniteleri ile çalýþma 2 okuyucu desteði 50 kullanýcýya kadar þifre, kullanýcýya kadar proximity kart desteði Ayarlanabilir kapý açma zamaný P serisi reader Long Range reader Universal proximity reader vandal proof reader Switch2 / Switch2 / Universal / Switch2 / 100 mm kart okuma mesafesi 4 farklý ebad seçeneði uzun mesafe Maksimum okuma mesafesi 5 metre (Keyfob, Keycard) Güneþ ýþýðýnda görülmesini saðlayan parlak LED universal Switch2 ve farklý geçiþ sistemlerini destekler Saat ve veri çýkýþý 100 mm kart okuma mesafesi Hitaq2, EM4100 ve PAC teknolojilerini destekler gömme tip vandal proof 100 mm kart okuma mesafesi 4 farklý ebad seçeneði

3 Switch2 / Serisi Okuyucular Energy saving reader panel mount reader metal reader architectural reader Switch2 / Switch2 / Switch2 / Switch2 / Enerji tasarrufu saðlamak için kullanýlýr Kart yerleþtirme cebi Proximity kartlar ile kullaným panel tipi Ses ve görüntü panelleri ile birlikte kullanýlabilir 40 mm kare endüstri standart boyutu Polikarbon yapý metal Saðlam metal gövde Metal yüzeylere montaj imkaný Güvenlik vidalarý ve anahtarý ile birlikte Ses ve görüntü panelleri ile birlikte kullanýlabilir Estetik mimari tasarým Farklý renk seçenekleri LCD reader marine reader KP serisi keypads TOUCHLOCK K serisi keypads Switch2 / Switch2 / Switch2 / Switch2 / Yüksek kalite LCD ekran Yatay ve dikey montaj imkaný Firma ismi ve logo eklenebilir. Ýmage update için USB giriþini destekler IP 67 yapýsý ile marine Paslanmaz çelik gövde Estetik mimari tasarým Mavi arka plan ýþýðý Proximity okuyuculu þifreli tuþ takýmý Arkadan aydýnlatmalý (Back-lite) Tuþ takýmý ile proximity baðýmsýz veya birlikte kullanýlabilr Siyah/Beyaz renk seçenekleri 2 farklý ebad Þifreli tuþ takýmý Arkadan aydýnlatmalý (Back-lite) Siyah/Beyaz renk seçenekleri 3 farklý ebad Þifre ile kullaným TOUCHLOCK K serisi paslanmaz çelik keypads Vandal resistant metal keypad Marine çýkýþ butonu Çýkýþ butonlarý Switch2 / Switch2 / Switch2 / Compact / Switch2 / Metal þifreli tuþ takýmý Paslanmaz dayanýklý çelik gövde Estetik tasarým 3 farklý ebad Þifre ile kullaným Metal vandal þifreli tuþ takýmý Paslanmaz çelik dayanýklý vandal gövde Arkadan aydýnlatmalý tuþ takýmý Þifre ile kullaným Marine Çýkýþ Butonu Tüm lar ve tuþ takýmlarý ile birlikte Switch2 ve kontrol panellerinde kullanýmý destekler Estetik dizayn Orta dereceli vandal yapý Estetik çýkýþ butonu Tüm lar ve tuþ takýmlarý ile birlikte Switch2 ve Kontrol panellerinde kullanýmý destekler 3 farklý ebad Kapý kapalýyken sürekli yanan yeþil LED göstergesi Kapý açýldýðýnda yanýp sönen yeþil LED göstergesi

4 Serisi Diðer Bileþenler proximity keyfobs Watchprox proximity kartlar proximity self-adhesive kart proximity keyfob paketi proximity Watchprox paketi proximity kart paketi proximity yapýþkanlý kart Tüm serilerinde kullanýlmak için tasarlanmýþ 10 lu keyfob okuyucu paket Tüm serilerinde kullanýlmak için tasarlanmýþ 10 lu watchprox okuyucu paket Tüm serilerinde kullanýlmak için tasarlanmýþ 10 lu proximity kart paketi Tüm serilerinde kullanýlmak için tasarlanmýþ kendinden yapýþkanlý ve 10 lu proximity kart paketi hands free keyfob hands free keycard Hands free interface 485 TCP/IP Ethernet interface hands free keyfob hands free keycard Hands free arabirimi 485 TCP/IP Ethernet arabirimi P, KP ve long range reader ile çalýþýr 85 cm-2,5 m arasý okuma mesafesi Hands free interface ünitesi ile çalýþýr Long Range readerlar ile maximum 5m okuma mesafesi Pil dahil 5 yýla varan pil ömrü P, KP ve long Range reader ile çalýþýr 5 m okuma ve 50 m kumanda etki mesafesi Uzaktan kumanda ile tetikleme Pil dahil 5 yýla varan pil ömrü P ve KP serisi þifreli okuyucularýn handsfree ve keycard ile kullanýmýný saðlar Cep veya çanta içerisindenuzaktan okuyabilme yeteneði saðlar 85 cm-2,5 m arasý okuma mesafesi Classic kontrol ünitesi ile LAN/WAN baðlantýsý kurar Montaj ve bakým gerektirmez TCP/IP ethernet baðlantýsý 50 adet kontrol ünitesini destekler 12V DC besleme ünitesi dahil comms converters RS485 repeater Air USB bridge Air Ethernet bridge Comport çevirici RS485 çoðaltýcý Air USB baðlantý cihazý Air Ethernet baðlantý cihazý Classic kontrol ünitesine Comport baðlantýsý kurar 12V DC besleme ünitesi dahil RS çevirici ( EX) RS485 - USB çevirici ( EX) Kontrol ünitesi ile bilgisayar arabirimi arasýný 1 km artýrýr Data hattý çoklu olabilir 5 adet repeater bir hatta kullanýlabilir yazýlým ile Nano kontrol ünitesi arasýnda kablosuz baðlantý kurar USB baðlantý desteði yazýlým ile Nano kontrol ünitesi arasýnda kablosuz baðlantý kurar Ethernet üzerinden LAN/WAN baðlantýsýný destekler Wireless reader modules I/O boards 2A 12V dc power supply 1A 12V dc power supply Kablosuz reader modülü I/O paneli Plastik kabin içinde 2A 12V DC besleme ünitesi Siyah plastik kutuda 1A 12V DC besleme ünitesi Kontrol ünitesi ile reader arasýnda kablolamanýn yapýlamayacaðý koþullarda kullanýlýr Kontrol ve remote olmak üzere iki modülden oluþur iç 5 m, dýþ ortam 30 m kapsama alaný Air kablosuz teknolojisini kullanýr 4 giriþ 4 çýkýþ kontrol kartý yazýlým özellikleri ile çýkýþ röleleri aktif hale getirilir Isýtma, aydýnlatma vb cihazlarý aktif/pasif yapmak için kullanýlýr Switch2 ve serisi panelleri beslemek ve elektrik kesintilerinde desteklemek için kullanýlýr. 12V 2A switch mode power supply Akü þarj devresi 12V 7 Ah akü destekler Elektrik kesintisinde akü devreye girer, switch2 panelleri ve compact ürünlerini beslemek için kullanýlýr 12 V 1 A switch mode power supply Plastik siyah kabinet Kesintisiz güç kaynaðý olan yerlerde kullanýlmasý tavsiye edilir

5 Compact Serisi P serisi compact readers vandal proof compact readers TOUCHLOCK K serisi compact keypads TOUCHLOCK K serisi paslanmaz çelik compact keypads standalone gömme tip vandal proof Standalone kapý geçiþ tuþ takýmý Paslanmaz çelik, standalone kapý geçiþ tuþ takýmý Proximity kart, keyfob ve token ile kullanýlýr Kayýp kart silinebilir Extra kart paketleri (10, 25, 50, 100 lü) 3 renk kodu ile eriþim atama takibi kullanýcý desteði Proximity kart, keyfob ve token ile kullanýlýr Kayýp kart silinebilir Extra kart paketleri (10, 25, 50, 100 lü) kullanýcý desteði Kolay kullaným Backlit (arka ýþýk) özelliði 4 veya 8 haneli þifre imkaný 50 kullanýcý kodu 1-99 sn arasý kapý açýlýþ zamaný Kolay kullaným 4 veya 8 haneli þifre imkaný 50 kullanýcý kodu 1-99 sn arasý kapý açýlý zamaný Easyprox compact Easyprox compact keypad kart paketleri keyfob paketleri Pilli, kapý kollu standalone Kolay kurulum ve kullaným kullanýcý desteði Uzun pil ömrü Düþük pil uyarýsý Proximity kart, keyfob ve token ile kullanýlýr Kayýp kart silinebilir Kapý delikleri için þablon Pilli, kapý kollu standalone kapý geçiþ tuþ takýmý ve Kolay kullaným 50 kullanýcý kodu Uzun pil ömrü Düþük pil uyarýsý proximity kullanýcý desteði þifre ile kullaným imkaný Led göstergeli Compact ve Switch2 serisi proximity kart paketleri Tüm kartlar kolayca tanýtýlabilir Kayýp kart iptali için gölge kart Ek paketler kolayca eklenebilir Ýþlev kartlarý dahil Renk kodlarý ile yetki seviyesi belirlenebilir 10, 25, 50, 100 lü kullanýcý paketleri Compact ve Switch2 serisi kullaným için keyfob paketleri Ömür boyu garanti Tüm kartlar kolayca tanýtýlabilir Kayýp kart iptali için gölge kart Ek paketler kolayca eklenebilir Ýþlev kartlarý dahil Renk kodlarý ile yetki seviyesi belirlenebilir 10, 25, 50, 100 lü kullanýcý paketleri Fonksiyon kart paketleri encoding sistem Unencoded giriþ üniteleri Power Supply ünitesi Compact ve Switch2 serisi fonksiyon kart paketi Compact ve Switch2 sistemlerinde kullanýlýr. Zone tanýmlama kartlarý Zamanlý zon kartý Yetki iptal kartý Röle aç/kapa kartý Kart + þifre tanýmlama kartý Exit buton tanýtým kartý Tek kablolu USB okuyucu Compact ve Switch2 sistemlerinde kullanýlan kartlar programlanýr. Unencoded (þifrelenmemiþ) kartlarýn PC yazýlým üzerinden kodlanmasý için kullanýlýr. Shadow kart tanýmlanabilir. Ayný kartý tekrar programlayabilir Çok kullanýcýlý sistem için basit yönetim saðlar. Unencoded (þifrelenmemiþ) Proximity giriþ üniteleri Compact ve Switch2 sistemlerinde kullanýlýr. Keyfob Proximity Kart Watchproxy Besleme ünitesi, switch2 paneller ve compact ürünlerini beslemek için kullanýlýr. 12 V 1 A switch mode power supply Plastik siyah kabinet Kesintisiz güç kaynaðý olan yerlerde kullanýlmasý tavsiye edilir.

6 standard software standart yazýlýmý TÜRKÇE Türkçe Menü, kolay kurulum ve kullaným 200 kapý kontrolü kullanýcý desteði Ýstenilen hareketlerin Online takibi (Eriþim,Bilgi,Sistem,uyarý,alarm) Personel kiþesel bilgilerini girebilme Kullanýcýlara departman atamasý Kapý geçiþ eriþim seviyesi belirleme Departman ve kiþilere göre geçiþ zaman planlamasý Tatil günleri geçiþ yetkisi sýnýrlama imkaný Ana yetkilinin giriþ kapýsýndan geçmeden diðer kapýlarýn aktif edilmemesi Belirlenen kiþilerin son hareketinin raporunun alýnabilmesi Kiþi, kapý bazýnda geliþmiþ rapor alabilme imkaný Bir kullanýcýya birden fazla kart tanýmlayabilme (Keyfob,keycard,watchprox vb.) Kullanýcý kartlarýnýn geçerlilik sürelerinin programlanabilmesi Sistem yazýlýmýnýn kullanýmý için birden fazla operatör atanabilmesi Birden fazla operatörün ayný anda network üzerinden sisteme baðlanabilmesi Sistem operatörlerine yetki seviyesi belirleyebilme Yetkili operatör tarafýndan istenilen kapýlarýn yazýlým üzerinden açýlabilmesi Ýþ cetveli (çalýþma saatlerini hesaplama) özelliði Pc üzerinden oturum açma ve kapatma saatleri kart basma takibi Raporlarýnýn Excel formatýnda alýnma imkaný Ekran bilgilerinin direk yazýcýdan çýktý alýnmasý I/O (input/output) modülleri ile yazýlýma veya yazýlýmdan tetik alabilme imkaný Açýk kapý, zorlama, yetkisiz okutma, yetkisiz kapý açýlmasý uyarýsý Mevcut DVR veya IP kameralarýn web arayüzünü ekrana getirebilme imkaný Harita özelliði sayesinde mekan krokisi üzerinden kapýlarýn ve kameralarýn kontrol imkan Program üzerinden Kart dizayný ve baskýsý yapabilme. Timesheet Yazýlýmý (Standart yazýlýma dahil) Timeline Yazýlýmý (Standart yazýlýma dahil) Timesheet Yazýlýmý, Paxton sistemlerle ücretsiz olarak verilen temel bir PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) yazýlýmýdýr. sisteminde tanýmlanmýþ kullanýcýlar ve departmanlarýn çalýþma süreleri giriþ ve çýkýþ okuyucularý baz alýnarak otomatik olarak Timesheet programýnda hesaplanýr. Timesheet yazýlýmý ile günlük, aylýk, haftalýk, kiþiye veya departmana özel vb. raporlar kolaylýkla alýnabilir, tatiller ve fazla mesailer hesaplanabilir. professional software Timeline Yazýlýmý, Timesheet yazýlýmýnda saklanan kayýtlarýn grafiksel sunumunu yapar. Ayrýca Timeline Yazýlýmý, kritik bilgileri daha detaylý olarak incelemenizi saðlayan ek özellikler sunarak, insan kaynaklarý planlamanýzý çok daha saðlýklý ve etkin kullanmanýzý saðlar. profesyonel yazýlýmý standart yazýlýmýn tüm özelliklerini destekler Anti-passback özelliði (Giriþ yapan kartýn çýkýþ yapmadan yeniden giriþ yapamamasýný saðlayarak yetkisiz kiþilerin içeri giriþi engellenir) Yangýn alarm sistem entegrasyonu ( Alarm sisteminden alýnan ihbar durumunda kapýlarý serbest hale getirir.) Roll call and muster özelliði (Acil tahliye durumlarýnda kayýp kiþilerin en son hangi noktada olduðunu tespit eder) Yetkili Satýcý:

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

WYREKS Kablosuz Wiegand Proximity Kart Okuyucu 1.560 USD Kategori C Kablosuz Wiegand Proximity kart okuyucu. El ünitesi içerisinde Standard olarak HID ProxPoint okuyucu barýndýrýr, Wiegand giriþli tüm

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

CED-5020 1/3" DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED

CED-5020 1/3 DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED CEB-1000 1/3" Sony Renkli CCD 480TVL, Day/Night OSD Menü CEB-1010 1/3" Sony Renkli CCD 600TVL, Day/Night OSD Menü CEB-2000 1/3" Renkli Süper Hassas CCD 520TVL, Day/Night BACK LIGHT COMPENSATION 480 TV-LINE

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Ürün Seçim Rehberi 2013/2014

Ürün Seçim Rehberi 2013/2014 Ürün Seçim Rehberi 2013/2014 Akıllı Erişim Kontrol ve Kapı Giriş Sistemleri 2 İçindekiler 3 İçindekiler 5 Ağ Tabanlı Erişim Kontrolü 6 Kablolu Kumandalar - Net2 Plus 7 Kablosuz Kumandalar - Net2 Nano 8

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı