i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'" name="description"> i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'"> ">

!!! +,% !"#!$%&"#' ;/<%#=*>

Transkript

1

2 !" #$$%

3 !!! "#$%##&'()*##,% - *'##-#%# #.%/#$0%- *'###,!"#!$%&"#' 3( "#$%##4(%(5/3! ( 66.%/#7$%%8$$'#%##%9 8#(:(, %#$("#$%##$:%%(:((#:# /(:(*##%#'/(:3 ;/<%#=*> i

4 !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..' 0 ( ".**" %''" & 0!*%''" &( %''" & 3.*.4"4, 5 3.%''" &*5 6 7%''" & -, 7)* -5 8 %''" &*9!/:./;% 7%...4(-!<./4' (6 = =!=C0 -=D?05 (=C3!."406 ii

5 /'A,%#'/'(%30%'##/##=##/%##=#% $%#$'#<(((('(%3&%('=',<((=% *<%$*:(%((%('%$%###%30%'#/'/%(( :(('(''/'%/A/%%##%3#=#%(%'* /%'%</%%(*:(%(%3 8/((<('((('##*%'#/' /%'(%3 /%%($<%('%</%'$%##%3 9%#%#'%# %( <(, /%(( /%#%### '',/'#=## /%# #=#%#/%( =%#% #<% $'% /%(%( =%#%3&#*' / ' :(%(%// =## <( #% %%(/:3 9%#%#'## <((*:(%(%( =,% :%*%'', #% (($<($($/%((//##%3&%(*%,%## '((('(',%#=,%$#%##/%(/%%$%#$<%=,:, (%(##%(/%($%##%3%('(('##%($$#:$#%A# '%# (,%## =% ' # /%# %(' ( %(( %'# :%( '%## ' < # /% <# $ %/# ' (( =%%## =,%##%3 :' %</%%'# B/%C,,#(('(%3D((:# tecrübe veya deneyim, bir i yapıldıında beklenen sonuç elde edilemeyince elde edilen eydir. 8#( %/# '$%%## #,%,%#% %%( $ / =,%## /(( '##/%3 E%'%#*:(%('=%#(:(*%((#:#' (%(/&%(%E,%$##)%(? % #%/%##%#3 &$#-/%= 0:#% iii

6 3 0%,%#',('#'# '%#<:/%''(%3 3 E%##%:%# : '/##'#(%,%#%',/' '%#<%A#'%%3 3 #'A:'#(%,%#'$(:('#((A(%3 3 #%=%<#,%#%='':3 3 7#'/%'#=##*'/%$%=,%# /((%$'#%=%< %#'%3!3 0%'#%</%#%,%#%A('*:(%(%3E%< %#'%</%%(( (%<%%30=#,%##*=#'#%</%<(',('# '##%3 3 9%#%/%$%=',<%('#=##, /$ /#=##'#%%($'%/%((# ' %30%'',,%#%#'*:(%(<*:(%'(((($%$,: /% /%/'#$/$%##%3 3 9%#%/%$%=',B7',<(*<%C(< ' %3 3 0%=%<'=',#=##B79</%CA(( *A///<### %'(%('A%('/'%(%3)A%'#%#,%#=,%$## #'#'#% *'%</%*:(%,%#'(%3 3 7%</%%(#:*A'',#'##%3 3 9%#%%(, %#$'%##,%$%('## /%:/%''(%34(($'##:#/'= ''#:%%%,%#%%A('%((%3 :''%%'/% '$%=%##$%','$%#,%#=,%$#%#=,%##$# '##%3 iv

7 E&4.) F##'#/%((6=%##'$%(%((##$,:%#%##(%((3 3 -#% 7/%'#/5$'%# 8 #%'#/'5 $'%# %7#/!H 7#%%</#/% 7#/% %# (((,'#'$% %('(%3 7#/ / '#/ (, =,%#%3 &(, &(, &/ 8/ &/ < 8/ -.**./ 0(. 4%( # '#/ #% p6#<# %(# n6#<# %(## #%#%# '# # / ' J/#//%3 #%'#/,:#%#p$ n #<#,=%# ( /%( $ :##((/%'##%3 (((=%'/%'#/%' ( *(:( #%'#/%('# <((%3 #%%(#'#/'(6=%##(((('$%###% D 0 T = ( e ) )**, D %' '#/##%('#=%### '#/=((=,%/<K8 /'(((' = kt / q 6 m'%3 '#/%'/((/<'#/<(($ T (((=,% 6 &# 6 &%(''##%3

8 #<# #% ## '#/ ## %# #:#'##' ( D 0,6 #$%(' (( & %%# '##=,% %3L%#=%###(''#/(((A(%'##%( '$%3 M# 3?''#/ =%,: %### 3 3 $ 3'%'#'#%##'#/,: %#%# $ %('$% '%%# $%###%3. <('#/'$%#*<%(' '%'$%%' #%# ((%3 E%,:%#'/%/'((' #'/%'$% #:#,%#' (:3& B<#C =## #=#%'#'/%/ #:<%/=%%(#(##%3 0,6 r d 0,6 D D D D (ma) (ma) (ma) (ma) ,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 D () E%'#/ L%('/% /' E%##,# #'/' #'/' *% -.*3. 0/ 0456/ / /7/. 4%(#'#/%%,'<'(('#*'##'% #%=#A( 6 ((%3%=%##%(%('(('B$%=%###C B '%#(% '#/ (( ( $N$:%/%( '# #%'#% % %3 $% =%### '#/%( <(( (/% /%'#/%' $/% %#''#% $'#/ =%###('((( %'#/%(:3 B%'#/C '( $%#,:'#/%' $% =%## 6 $/% '%' %3&(6 =%##%##M#6?'$%#'#/%#=%##(/%((%3 D (ma) B D () Z D Z B %'#/ -.*9:/ ;

9 3 3 /% 3?#%$ =,7 0-4 %##=%##'%%#%(' '#/ (%((*<((:(6=%##%####:##:3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3 M# 6?'# '$%' Z =5,6? :% '#/ ('((' = $ =330Ω ## '$%'=((*<((:3 3 3 M# 6?' $%# '%'$%%'*=### (( ( %% $%#%##:P 0%#%####%%,%==,%##:3 3 M# 6?'# =%'#/,:%## (( ('##%P #%'#/,:%### Q Q ;$Q ;##(=%A# :%#'#:##:3 3 % '#/%' :% =%### (( ( '##%P 8 $ =%### :% '#/%##(((:3 3! 3 M#6?'#'$%#%:3/6?'#'#/=%###'%%##''#' =%##, '#%# %%'$%' = (%(/< /'/'% $ '#/'(6=%##%###/%#%##'=%A##:##:3 330 A D N4007 D -.*< =; ':'%%=,%'(((:'#/%'/(( 0 /('(%P 3 5'/%'#/%#5 #%'#//%3'#%%((:3 '#/(6=%##%###(=%A# :%##:##:3 3!H?#%:%'#/%M#6?#'$%#%:3/6?'#'#/(( '%%## ' ' #' =#%# =%#### %((: $ '#/ =%#### /% / ''##:3.' ###:'%% =,%' (6=%## %### #:##:3$%=%####$%(''*A:/%,=#'(/%#:##:3 330 A 56 Zener Z D -.*>:/ =;7 5. 3

10 79</% 7#4<% 7%#*# !.** D () ! 3! 3 3 D (ma) teori D (ma) deney D (ma) D (ma) , 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 07 D () 3 0 = D () 3!.*3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3!.*9 D () D (ma)

11 E&4.) 7#/%<('/%'$%%### 3 -#% O#//< 7/%'#/S5$'%#.%/##8/',%%µµ 7#%% 7#/%(,#=('/%'$%%'#%37/%%%#A(('/% ($#%%%3 39*!.0/70.0A0.#'/%#%'#/(%#3?'#'$%#=%#%###%3 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v τ v (t) v (t) t τ =C -.3*),!.0/70.0A0),!.0;45. /70.0A0/.48. v(t) DA t C p e δ 5

12 M# 6?'# '$%' '#/ # ### v %#A =%#### ' (A(%' '%%#####'/('((#v =%####'#(#:=##'=#'/%3 4#((=%###*%:%('%#'#%3=%###7&##'=##/%( ##%3 v( t) dt = π p sin( θ dθ = π T / π DA (yd) = 0 = p ) )3*, T 0 θ = 0 =%## =#%## #'%'/' %( <%/ / (A(%' '((' #%'/% =%##/% (:3 :''$% M# 6?' =,% ' =## #% /',% =%#%3E#%#=%### #%v D = v -v '#/=%###%('%'/'''#/ ##''#% $ /',% '/% (( =%### ( /% =#%# =%### # /% =% (( =%### =#%# ( #% '#/ ## =%### #!333 H '% ' %3 E#%# =%### <'%# (<' ( /',% %('# =%###''####((=%###=#%#'* (%$'#/((%3 '%'/',%'#%# :%#' /%τ=c:###/(%3 v t C ( t ) = p e )33, %' p =#%#=%####<'%#'#%3 v (t)< v (t)/'''#/%%##=%$ /',%#''/%3,(('%# δ '%'=#%'/% =%##''##/%3 ; %# #%'= =%####'## '% :(##%3 E#%## # ### =%## =' 0:?# *#% =%###' ' '#'#### # <%/' T=/50=0ms /'=,% C # TT' '%%### (C > T), t T = 0ms $ A/#/'' :#%'/%<%('##%U T = C f C f C δ p p [C >T için] )39, ### ' '##%3 %' f =#%# =%#### A%(( # '#%# ' = (( =,%'#%3 / '/%' f =50Hz ((%3 8/',% ('((' ((# '/%=%###('#A/% *<##%3 DA p δ = p f C [C >T için] )3<, C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π p 393 #.0)B.0,/70.0A0 0 '=( : * ' '/% (( = %(% ## ## / '/% ((%3 # /'/%' =#%# =%#### #'%%#' ((%3 < ## /% #% %A/%,% $ ## '#/ $ '#/,<% '/% ((%30%##'$%#((=%###'M#6?'#=##'#%3=%###7&## DA (td) v( t) dt = π p sin( θ ) dθ = π T / π = p )3>, T 0 θ = 0 ) :=/',% C'##'(('=M#6'?'#=##/%3F#A/'/% ('((' (( A%(## %((## ((#'= %(' %3 '%' 6$6###'f =00Hz (('(%3 6

13 8/',%'(('((''#'/%=%###/%/%'%#U DA p δ = p [C >T için] 4 f C )3C, p C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π v C 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v ' v(t) DA τ v (t) v (t) t δ -.33B.0/70.0A0/./.48. ),05.0=./),=( /.0/)A,/=;/ 584. )/,/=./ 58/ Q(etkin) % =#%#=%###<'%##*<((:3Q,5kΩ ve Q0kΩ, CQ47µF $ CQ470µF '%%# %( ' '= =%##%## $ /% (( =%##%## *<((:3 p Q...!.3*D(.4. /7. / F#A/ Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () O () 7

14 3 3 O% %A/%,% $ ',% '#/ '= '/% '$%%# %((%((:30=##(''*##'#%3 3 '= /'' ' '# '= =%#### (( <' A/#/%*<((:3 3 %A/%,% #(('#%# tr $'#/%('##'#%# d #*'#:6! A/% (/%34#'(%((:3 3! 3 M#6?'#'$%#Q0kΩ##%:3-#%#B&;6$/C/=#%%&6 %( ((: $ %#A =%#### # '%##, :3 < '%## *<((:3O#//(/%%=%###<'%##, :3E#%#$ ((;67'=#%## #:##:3 & ; /#//< 0 AC v v Y Y !.0/70.0A0 3 9 : =%####'%##%/6T'#'%%##'*<((:3 /6?:((:3 3 Q00Ω <((:3-#%# 7;6$/ / ((: $/#//< #%#;67 %( % (( =%####/%'%## $/%# <'%## $'= =%####<'<'%##/#//<, :37=#%###:##:3 3 '#%##%(<%/%µ/',%%3''#%%<((:3 3 µ%#µ/',%%3''#%%<((:3!3 =,5k <% 66 $ 3 ''%# %% <((:3 ':'%%# / 6? :(Ω6µ##'=#%###:##:3 3 F#A/'/%%'#%##%<''333!?(%%((:3 8

15 "3?.0/70.0A0/. 79</% 7#4<% %#*# (MS) =... p (hesap) =... p (ölçüm) =... 3 /'/% F#A/'/% v(t) () v(t) () v(t) () t(ms) 3 8/',% :'/% 3 /'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) =... 3 F#A/'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) = /',% '/%!.33!.0 B.0 Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () DA () teorik DA () ölçülen -0-5 v(t) () t(ms) t(ms) t(ms) 9

16 E&4.).%/#'$%%##'('/%=%##%((## 3 -#% O#//< 7/%'$%%' ' '#'/% =%## :%#'#'= $ (( =%#### (/%'## : '%/#'$%%##'(= '#'#%3 :''/% %( #% =%##%=,% '$%# #'#%3 '%'=(#%'$%#M#6?'#=##=%#%###%3 0 AC &5)O-&9 v (t) v (t) v ç (t) v (t) v (t) v ç (t) t -.9*. /704../ t t #% =%## (( ##*%= / $ %= /# (('#%# %A(' #%#%3 0%= / H? =#%# =%###'#'##%# %= /# (('#'###((=%######=,%#%3 ( ç / ç ) Hat regülasyonu (%) = 00 )9*, ( / ) g g ç (yüksüz) ç (yüklü) Yük regülasyonu (%) = 00 )93, (yüksüz) (yüksüz) (max. yük) ç ç ç ç = )99, ç,max r 0

17 F(('#%#r ç '% %= //'%##/%34##'=%## (/'%(%3 99* :/.04.=.#=%##%=,% #%:%'#/(%<(##%3'$%' (( '$%%'(##%3F((((:%'#/=# (' / :/%''(%3 F(( =%###:% =%### ##% $ ( (/% / :'##%3 '## z,min =... ma'%#'/% z,max '%#'%#'###%3E% '## = r d '%'(%3 %' r d :%'#/''##'%'#%#/<'%# '%:%'#/%##...5Ω#$%(''(%37$%#(####:%': z,min '%/ z,max '%(=#'#%3(##%#'#%('#((%% ##'##'#%3,max Z,max Z < <,min Z,min Z y,max 4 %A('## ( )9<,,min Z y, max = Z,min )9>, /%3## Z Z y > = )9C, y, max,min Z Z,min /('(%3 7$%# ((( #% %#,%,% ((('$% % (( (# (β F '%%(%(##%M#63'%',min Z y, max = ( Z, min ) β F )9E, ç = Z BE Z 0,7 )9F, y ç Z Eim= B z ç y ç y (a) Eim=r d Z,max ç (b) z y ),:/.0),! =.4.=/!/4.=. %'#/ $ %#,% %=,%%# (( =%##%# :'/ (( $ (( (/%'##%3 ' =%## ( ( #% <### (( =%#####=%##'*%('$%%<=%#%3= '$% /% %'$%% / #'#%3 '$%%=,%%# $ %(/% <(##%%3HHH'%%#'#((($6H%#=%##%=,%%# /(%'(%3

18 g 0 '$% ç C C C !/ /.0.. )G A/G0((.6, 7/%%=,%'$%%#/' := '/%=%##$%%#%$%#%#' %3 F =#%#=%####((=%###%('#=%##A%(#(((((%<(('%= '$%'*%(%3 P = ) D ( ç ç )9H, 7$%'*% = :(< $%## %(%## (( %#,% *%/% #' ''/'/ #' (( =%#%3 '%' %#,% #' # C =0'/'# CE =0/''%#,%'*%= P D = CE C *%:(A(% /%3 %#,% *%/% ('(('$%% Banahtar modlu Switch ModeC'$%%'#%3 &*%/''$%%'/%=%### $' % ' %3 A M L C v k i L i D y -.9</.04. /8A./ )0AA, v k (t) i L (t) t k L,max y L,min T t a t k = T &*%/''$%%#%,%M#6?'=,% '#%3%';-O)%#,%*% /% ('(%3 - %#,% #'# % '= # % ' # A *%((<%#/'#/%((<<'(((C:###%# /'$ (( =%### #% 6< <%#/' / '#'### '#3 A *%( <('((''#/('/''= (/#'%3 0...t k :%(('(('%# tk = ( ) dt L (0) tk (0) )9*, L L L, k L 0 :%((/'/#(( ( ) L L, max tk L,min )9**, '%# (%3 ' *% ((% /#' = ( '#/ :%#' :% '$'%3 i L, a ta = L,max dt L,max ta )9*3, L L 0

19 L%#/'(('U i ( ) L, min = L ( 0) = L,max ta = t k L (0) t a )9*9, ###''##%3%' ( ) L t ( ) = t L k t a t = t a k = 0 L L L )9*<, a )9*>, tk ta &*% < <%/' T = t k t a /' =,% *%( <( /' %# <%/'/%(D'#% tk tk D = = T tk ta D = )9*C, '%' (( =%#### *%( (< < %'= /%/#%##'%N/ /%(%%/'##%###=,% %3F(((#= (/% /#'%#$*%A%(%(%3/#''</%J# E = ½ L /' =,%(((#= E P = T max y, max = = Emax f f L L,max )9*E, /%3 E#%# =%### '###' (( =%#### # ## ## '%N/ /%(( //#/%%%/#/%/'$%%#=%$%'(%3 3 3 Z Q5,6, Q, z,max =0mA, P z,max =00mW, z,min =ma ve y,max =0mA % :% '#/ %=,%'# '#%## ((%'%%##*<((:3...< W.... =330Ω ##%, %= //:(## y ((( '%#$ y '#%## '%#/##%P y,max Q... y,min Q %#,% '$%'%= //:(## y '#%## '%# /##%Pβ F =00) y,max Q... y,min Q... 3 =, =5, L=0uHve f=00khz ##=%#DQ'%N<%//%((/#'= ('%%##$(((# ((*<((:3 3

20 3 3 F(( =%#### # ## ( =#A =%# # $ =%## %( %#,% #%=%##%=,% '$%##:##:3F(((((:3 3 M#6?'#%#,% '$%#'##(('#%###%P/% (%(3 3 E%### &*%-/'7$%%#)-L)(<((%PM%((#:% (((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# Q330Ω## %:3-#%# B7;6$/C / =#%% %(((:$((=%####, :3 3 F((Ω $ 00Ω '#%%#% ((=%####$(((((, :3 3 '$%#((%= /$(('#%##*<((:3 3 ':'%%#/6?:((:3 3 F((=%####(((('#####:##:3!3 7$%#(((%#,%%33333(%(%%((:3 3 '$%#%=,% %%33333(%(%%((:3 3 &*% /' =%##', % '$%## %% (( =%#### $/ %((:3 4 :$ y =00Ω'#% '%'((=%##%##, :34 '%'(( '=#####:3 4

21 79</% "9?.. 7#4<% 7%#*# y !.9* :.0! =.!. kω Ω kω Ω,5kΩ Ω ç () y (ma) Yük regülasyonu Çıkı direnci Zener Diyotlu egülatör Transistörlü egülatör ç () ç () &*%/''$%((=%### ç =... yüksüz y (ma) y (ma) ç =... yüklü ç () Tüm Devreli egülatör 0 v(t) Anahtar Modlu egülatör () 5 0 y (ma) 0 5 t(ms)

22 E&4.) F##<'$%%##((%%((%((## 3 -#% O#//< 0$ )/<% &A%%#,% ;$'%# 7#%% # < %#,%%# # #% ( /(( :% <## ## '$%% (##%3 0% '$%# ## $, %A%( $%'(%3 &('# #' / ( #<<'$%#$%##$*%#%####$, %A%(,:##%3 Devre yi yönleri Kötü yönleri #7$% E%##'$%.,%'#%#'$% 4 : ((=%### G(%%(((## ((=%### G(%%(((## 4 : G(%%(((, 7 : 8 ((=%### 6

23 CC CC CC B C CQ C CQ C CQ B BQ CEQ CEQ CEQ BQ CQ BQ (b) CQ BQ (c) E EQ CQ /. ), /),.. /)A,=/ 5. / '$%%'#'#%%#*<##,'$%#(/( CEQ, CQ #%#%3 M#6?'##'$%' CEQ = CQ /''#(/((' ##'#%'%%# CC CEQ C = )<*, CQ 0,6 0,6 CC CC B = = β F )<3, BQ CQ M#6?'#'$%'U CC CEQ C = )<9, CQ 0,6 0,6 CEQ CEQ B = = β F )<<, BQ CQ M#6?'#'$%'/% EQ '%##'#%#=%#%3L%# EQ '%# CC =%####/'#%#/%##%3 CC CEQ EQ C = )<>, CQ 0,6 0,6 CC BQ CC EQ CC EQ B = = = β F )<C, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 0,6 0,6 BQ EQ EQ B = = = β F )<E, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 4 =%##:(''##### E '#%## '%##%C E /',% #,<% #=%#%3 7

24 3 3 M#6?'#'$%%## CC Q=%###' CEQ Q6, CQ =33mA( /((#''#%'%%##*<((:3β ((:3 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... E Q... B Q... B Q M# 6?'# '$%# /,% (( (( ' '##%P C =f( T) (((( (%((:3 3 M#6'?'#'$%'/,%((((('###''*:'(%P%'##:3 3 -O)%#,%%''(/((('##%#P5'P 8

25 3! 3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 CC B C /#//< (a) A CQ Y Y 0uF CEQ khz -.<3 3 %#,% (/((/,%=%##%##$/,%(((, :3 3 &<%% $ $/% (# / <% %'(( %#,% /: $ /,% (( # /,% =%#### '#### ###:3 ': # '%%# ''##:3 3 &<%% $ $/% (# #%*$ %'(( %#,% ((((: $ /,% ((#/,%=%####'#######:3':#'%%#''##:3 3 7$%#=#%##(/',% :%#'#%# %#(<0:?## =%## =((:3 7$%# =#%# $ ((( /#//< % '= #%## ###:3 F((#'= #' =,: =,% % #% /:/ '% =#%# =%#### %(%((:3)/%=#%#=%#####%::%/:(=,% '###%((=%###' '##:3'%'%#,% /%$((%'=#'#/:(#:##:$ ###:##:3 B C CC /#//< 0uF (b) A CQ CEQ Y Y khz B E -.<9!3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 3 -''333?#%%((:3 9

26 79</% "<?! =00(.. 7#4<% 7%#*# #<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak 3.,%'#%#<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak '$%# '$%# v (t) () 0 0,5,5,5 3 v (t) () t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0

27 E&4.) %#,% $$'#%##'$%%### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! 9%#%$$'#%##'$%#M#6?'$%###%3C, C '/%(('%'%( /',%%# C E #,%,<% /',% ' %3 $$'#%### =%## :( K v // y C = = )>*, v re 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c CC C C C k v y v g E C E ç -.>*! =.0./ A /

28 7$%#=#%#$(('#%%#U // //( β F r ) g = e )>3, ç = // r )>9, C O C.% C E,%,<% /',% (: =%## :( ' % =#%# '#%# %%3F(('#%#'#:3'%'U K v = v C // y = r E e [ ( E r )] )><, = // // β )>>, g F e 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - EQ '%#' /(:('(%3&#*'((#%#$N$ ((' (%<((%3. (%<((: (( =%#### (## ## CQ =%#### CC # EQ =%##%##/%('##=%#%3 3 3 M#6?'#'$%'%#,% (/((*<((:β ((:3 BQ Q... EQ Q... EQ CQ =... CQ Q... CEQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max) =...

29 3 3 C E 8/',% '$%#:(((#%P8/',% $/',% : '%''$%# #%'%###:%:A/% (%((:3 3 #%$$'#%###'/%#%,='(((((%((:P&((3 3 E '#%##'%#=,%#%#%P $ ###'##%#%P 3! 3 M#6?'#'$%#%:3 S =0('$%<((:3S $S *%%((<( '%=#%%'$%#((%((:3 3 %#,% ( /(( /,% : $,%'/% =%##%##, : $''##:3 k v k 47µF khz S i v k 560 S S v µF -.>3/ /#//< Y Y 3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 v =%#### <%## (%<( '(( / '% =#%# =%#### %(%((:3 /' =#%#$((=%####<'%## (max), (max), ''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 3 E#%# S =kω %#'#%/%=#%#(((, :3Yi = (v k v )/ S ] 7$%#=#%# '#%##*<((:3Y g = v /i ]. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3

30 ">?! =.0./ A 79</% 7#4<% 7%#*# CQ BQ EQ C Hesap Deney 3 (max) =... (max) =... 6!3 3(. 35 K K 3 k p =... p =... p =... g =... 3 v (t) () v (t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

31 !! E&4.) -O)%#,% $$'#%##'$%%###!3 -#% O#//< -O)%#,%5$'%# 8/',%%µµ 7#%% C9* 00(./ -O)8<'$%#/%%#,%<'$%#:%3%',# DQ (( ( /% GS =%#### *<( =%#%3 -O) ((,=#' ((' W DQ = KP ( GS - T ) L %'KP=µ n C ox '(%3%' GS,: %: DQ L KP W GS = T )C*, )C3, CC D C G D C k S v y v S C S ç g -.C*0./ A / 5

32 GS DQ DQ $ SQ ##'##=,%'#%'%%#/*<(%3 SQ =%###/% %#,%%'/'=## DD =%####/'#%##$%('##%3 DD DQ D = )C9, DQ SQ S = )C<, DQ -O)?7&=#%#'#%#/:'###' $ '=(, / (##%µa%#'3g(( '#%%##-%(/#'##%3 = DD GS S )C>, = GS S )CC, M#!6?'#-O)8$$'#%###=%##:( K v = = g m ( C // y) )CE, v W g m = KP (GS - T ) L 7$%#=#%#$(('#%%#U g = // )CF, r // ds ç = D rds )CH, λ = )C*, D.%C E,%,<% /',% (:=%##:(' %3'%'U K v g m ( D // y) = g = )C**, v m S 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - DQ $ DSQ '%%#' /( :('(%3 &# *' (( #%# $ (('(%<((%3. (%<((:((=%####(#### DQ =%#### CC # SQ =%##%##/%('##=%#%3 6

33 !3 3 M#!6'$%###-O)%#,% (/((*<((: T =, λ=0,04 -, KP(W/L)= A/, ((:3 GSQ Q... SQ Q... SQ DQ =... DQ Q... DSQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:((S *%((('%##*<((:3 K Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max)=...!3 3 -O) $$'#%### /% %#,% #</% $$'#%### %((%((:3 # $, %(%'#%P 3 4 :( #% '$% ' ## -O) %#,% <%%%# ( ##'#%P&(((:3 3 M#!6?'#'$%' S '#%#(:-O)$$'#%##/%/%((% (P'%'*=#%=%#:'#%P'$%##'#%'%%##$ :(#'*<((:3 7

34 !3! 3 M#!6?'# '$%# %:3 S *%%(( <( '% =#%% '$%# ((%((:3 3 -O)%#,% (/(( GSQ DSQ SQ DQ, :3 M 470k G k5 A 80 D S S D M v 00n khz 470k k5 80 S 47µ S v 470µ /#//< Y Y -.C30./ A ),00(.6),0./ A //. 3 M#!6?'#'$%# %:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #%#% =((:3 v =%####<%##(%<('((/'%=#%#=%#### %(%((:3/'=#%#$((=%####<'%##''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 v =0 M 00n 470k k5 80 S i 47µ S 470µ v v k ç S khz /#//< Y Y -.C9B8/ A =.5. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3 F(('#%##,## M#!6?'# # %##'$%# =#%##' (%(< %# '#% :%#'((%#%#((:3E#%#%#%##('$%'##:3v k ve v =%##%##/#//<,%(((((*<((:Yi = (v k v )/ S ]. 7$%#(( '#%##*<((:Y ç = v /i S ]. 8

35 79</% "C?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# !3 GSQ DSQ SQ D Hesap Deney (max) =... (max) =... 3(. 35 K K 3 v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 3 k p =... p =... p =... ç = ,5,5,5 3 t(ms) 9

36 " # E&4.) 8$$'#%##'$%%#:%((A%('##%#### 3 O#//< %#,%;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! M#6?'#$$'#%###:(6####$%###3 K v // y C = = )E*, v re ## C, C $ C E /',%%##('$%(##$%#,% # <#%##C BC, C BE, C CE ('$%(##/%A%%##=%#'#%3&$ A%%'/',%%####:' %3 CC C C C k v y v g E C E ç -.E*! =.J7..0./ A %#,% # <#%##* E#// #% '%'$%# /% '$%#'%##:##%M#6?'#'$%''##%3 30

37 k C b r bb C b e b v b e r b e C b c g m v b e r oe C ce c C v g e C ç v y E C E -.E30./ A 8/7/ 7$%##:##/(%##A%%'#$ A%%'#'$%(% %(%(###%3&A%%'' C, C $ C E /',%%###'#%3: =,$''#%# r bb #*'###%3 C $ C T##%#:%/<%( s6:('# '%'$%#M#6?'#=##/%3 k sc g g m be ç sc y -.E9 858/..58/7 '$%%#%A%A/#/%((%(U A ( s) g A ( s) ç s s g = = = A 0g ; ωk = s k = )E3, g k s sk s sk ( g k ) C s s ç y = = g m = A 0ç ; ωk = - s k = )E9, be ç y s sk s sk ( ç y ) C ωk f k = )E<, π %A%A/#/%((=#$A:#%#/%#A''% A = A ϕ )E>, A( ω) = A ω s π ϕ = ± arctg 0 ω k ω s k (a) Giri devresi (b) Çıkı devresi )EC, %' Z#%# :( $ 6/ =,% ((%3 E#%# A/#/## (( A/#/##6((%3)/:%%<('((' '$%#:(6/%3 3

38 '$%%' #% ## : $ A: %## /' %## #:##% M# 6?' =,% A%$($A%%%###''##%3%$<%(%(/=%##,# %#/=%##=##db/%'/%=%a#('(#:##%3 A 0log A (db) -0dB/dekad (a) A 0log A (db) (b) ϕ 0, ω /ω k ϕ ω 0 ω k ω ω /ω k ω -π/ -3π/4 -π -.E<),7./=.6),==(./=.;5 ;/7 8 8/',%%# ##: /' /% A%%' ( : ' A: '(%3 8< A%(' f = f k :$((=%###6'?' %/%A%%'#'%##?#3A%A:'/%A%%=,% %%3.,%,<% /',% ## #%:'* %((%3.,% /',% <'((/ (('%A%%'<%( E -C E #A## <'( Z E #: -π/ -π A = K Z E = s C C // = r Z E E E e E y %#/% )EE, A( s) // ( s s ) = K ) ( s s ) C y 0 0 = 0 )EF, re ( s sk ( s sk ) )(A(%A%(ω0 = s0 = $<A%( ωk = s E C E )(A(%$<A%%(0:/% f π C = π r C k = ( r // ) C e E E r C 0 = f k )EH, E E e E e E '(%3 3

39 A 0log A (db) -0dB/dekad -40dB/dekad f k f k f 0 f k f -.E>!.0./ A (..5A '%',%,<% /',% : ''$%#A%$(M#6?'# =## /%3 /',%%# #%# ' % $$'#%## '$%# (( A% $( M# 6?# =## /(%3 D=' E -C E #A## /%' < A%( C, C T#/%'<A%%('/ /''$$'#%### #A%(C E %A('#%#%3 4 A%%' ( $,<% /',%%# ##:'#% $ ( '$% '###%3'%''%'$%M#6!?'#=####%3 k v b r bb r bb C b e b v b e r b e C b c C b c g m v b e e r oe C ce c C v y -.EC! =.0./ A 8/7 '$%' ## <# : /,% <##'#%3 F -#% ##''/( <#:6,%%( (-K )C b c /%(%3O%#%$$'#%##'=%## :( 6 %( #% '% /' =,% <# $ ( /% C b e <###%3-#%##*('((''%'$%M#6?', %3 %' k b b r bb v C r b e v b e g m v b e C v -.EE!(.8/7/ C =C b e (-K )C b c C =C ce (-/K )C b c = C ce C b c (/K ) C b c C ce C b c =r oe // c // y =/g 33

40 F/ /r bb '#%##*'#%'$%#%A%A/#/*<(%U g A s = sc C = g s C m C = s s m bc bc bc bc 0 ( ) )E*, g sc C g C s sk s C E,% ' =##%A%A/#/ω 0 =g m /C bc A%('#%(A(%($ω k =g /C bc A%(' #%$%'(%3)(A(%A%(<A%('/ #%ω 0 >>ω k3.%r bb '#%##* '#:#%<'%'=#%3<A%('ω kt=,%/ #%3 ω k = r bb' ( [ C K C )] b' e b' c #%*('(('%#,% $$'#%### A%$(M# 6 T'#=##/(%3 A 0log A0 0-3 (db) -0dB/dekad -0 ϕ π f k f 0 f k f π/ 0 f -.EF! =A 3 M#6?'#'$%##'$%#(A(%$<A%%((*<((:3=,%'$%# A%(((%(/=%##,#('#:#3 f k (giri)=... f k (çıkı)=... f 0 (emetör)=... f k (emetör)=

41 3 M#6?'#'$%##:'%6(((((%((:3 3 #% %#,% $$'#%##' # A%(( #% '$% <%%# *=##'#%P&(((:3 3 4 A% %#,%%# # A% %#,%%# %('# A%% %'#%P 5' A% %#,%%## :('* A:'(%P&%(%% A#%##:# :((:3 35

42 3 3 M#6?'#'$%#%:3 S $ S *%%((<('%=#%%'$%# ((%((:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 E#%# =%####v =%####<%#(%<(#'%((:3 k 560 S v /#//< v 47µF S Y Y khz k µF -.EH 3 E#%# =%#### '##%' # %## A%(( '##%% (( =%#### /#//<%'((, </ /6? :((:3 %'=#%#=%####=### '#'## $ (( =%#### '= ## /:( '# '##:3 :( A%%'=#%#=%###'##%%%%%#'%#=#%##:3 3 E%###0:?'#'%##?#' $ #A%%(, :3 3 8:'%%##/%$dB/%*<%'$%#A%%####:##:3 3 S *%((%3'(%(%%'##:3 36

43 79</% "E?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# g =...!.E* Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () A Hesap A 0 Deney A 0 3 8<A%%( f k (alçak frekans) =... f k (yüksek frekans) =... A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 37

44 $ # E&4.) 7/%'((%#,% A%$$'#%###'$%%#### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 7#%%! 8 '/% =%##%# $$'#%## ## $ ( /',%%## (6 '(( '$% <(%(' '/%' (( A% $$'#%##%# '#A%# $$'#%##% ((%3)(A(% #$%(' %( $ # =%##%# $$'#%##### %(6#/ :%## =%### =%#%3 $$'#%##% << '((' #%,# $$'#%### /,% '/% =%### CQ ' $$'#%##' =#%# (A(% (( =%### (A(%/:3 ## / ( '/% =%## $$'#%##%' %' %' = %' < $ << #<# %#,%% (%(/(%(%3 %$$'#%##'$%#M# 6?'$%###%3 CC CC C C C C ' ' T T C C C C ' ç ' T T (a) B3 T 3 E (b) - EE -.F*),K0./ A / ),$40./ - EE 38

45 T 3 %#,% #%((/%((%3(((((=( BQ3 0,6)/ E /% $ '#%%#%A('#%#%3 = C /'=,%=#%#=%##%# BQ = BQ =0#%#,% (/(U C C = C = )F*, /% #%#%3 7$%# < ( $ =%##%# #%'# /%'#%'%%# *<(%3 BQ3 ( CC /0)0,6 volt olarak seçilebilir. Bu durumda; 0 CC EE BQ3 = )F3, = 0 BQ3 )F9, = = 0,6 CC CEQ E CC CEQ C = C )F<, C F9* 5.8 E#%#=%##%#(A(% B = B =0/'' E = E =0 0,6= 0,6/%3T $T %#,%%# /''*%####/,%(%('#/%3'%' CQ = CQ /'' CQ = CQ $ ç = CQ CQ =0/%3E#%#%###=%##=(%*%##%#,% (( #$/<%(((#/:/%'/''(((*=%#'#%34#(( =%###'#:(A(%/%(%3##=#%#=%###%(' '%A%$%U = #%#,%,%%#(/(/'' BE, / '%%% $ BE, / '%:(%3'%'U C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C CQ = CQ $ C = C /'' ç = C C = [ CQ g m ( /) C ] [ CQ g m ( /) C ] = g m C ( /) = g m C = K D %'K D A%'#A%#=%##:(/<U K D C = C ' = = g m C = r 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c C e )F>, F93 8;A ' ' ''$%' $ #%(#'###'(('#'##' $ '#:3D='$%#'((/%(T 3 %#,% (('#%#r o /:/'((' $ ' #%#'###' ((' #% #%'##%3 ( 39

46 ' ' /% $ ''##%3 '#'### = '#'##/%(B/%#%:(C '#%3 K C C = = )FC, ' ( ) r = o 8%%#,% T 3 (('#%# r o C?=,%/ /'' K C /%#% :(?' / %3 7#A%# :(/%#% :(/%( B/%#% (%/%(;//-/'J#/#/;-C'($%##%3 K D ro CMM db = 0 log = 0 log 0 [ ] K C re 0 )FE, ##%A%$$'#%###';--'?' /('(%3 3 3 M# 6T'#'$%''/%((($=%##%##*<((:3 EQ3 Q... EQ Q... Q... CQ Q $%#A%:(( *<((:3 K D Q $%#/%#% :((*<((: r oe =00kΩ ((:3 K C Q... 3 O%#% :(A(( *<((:3 5k6 8k 0k T T T 3 ' 470 5k6 ' /#//< Y Y CMQ... -.F3K;A= O%#%:(A(('*A:%(%##'$%'=##'###%<(##%P M##:%((:3 3#%$' A%('##%%#$$'#%#% A%$$'#%###<(##%(P5(P&(((:3 3% $$'#%### /% =#%# $ ((( $$'#%##/% (##% (P 5(P&(((:3 40

47 3! M# 6?'# '$%# %:3 7$%# ## /%('# '/% =%##%# #% $/%#, :3/ 6T''##:3 3 7$%#=#%##0:A%(# ####%#%=((:3E#%#=%#### v =%####<%#(%<(#'%((:3E#%#$((=%##%##/#//<,% '$%# '#A%# =%## :(( :3 Not: Diferansiyel çıkı gerilimini ölçmek için osiloskobun Y ve Y girilerini aynı anda T ve T transistörlerinin kollektörlerine balayarak (Y Y) gerilimini ölçünüz. 3 $ =%##%##/##//<#% =%A#('(#:##:3 3 T %#,% :((/<%(%%T?#:(##%## %#((:3 M# 63 F((, ##%#%=,%'%=#%#=%####%(%((:3 F(($ =#%#=%##%#/%((%/%/':((:3;-'%##*<((:3 /#//< 5k6 5k6 ' T T ' Y Y 8k T 3 0k F9 8;A=.5. 4

48 "F?K0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.F* B B B3 E E3 C C C - C C - C Hesap Deney 3 %:( = =... = =... K D =... 3 O%#%:( = =... = =... K C =... CM =0log(K D /K C ) =... v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

49 % & E&4.) %#,% = $$'#%###### 3 -#% O#//< H9* 0./ A. 4 = $$'#%##%' #% $$'#%##%#' A%( /% : %# $$'#%### $%## $ (( $%## = =,:, ((%3 F(( = $$%#####'/%/$$'#%##'$%%' %%((%3 ' $$'#%##% &66;67 ((A( =## (A% %((%3 ((A $$'#%### <'% $ (/% # ### =#%##%## '%((($$'#%#'##=,%<((%3 C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) Q 0 π/π vg(θ) BE π θ Q θi θ i θ 0 π/ π vg(θ) BE Q θi θ i 0 π/π vg(θ) BE θ Q 0 vg(θ) π π θ BE θ i : letim Açısı θ θ θ θ A-sınıfı; θ i = π B-sınıfı; θ i =π C-sınıfı; θ i <π D-sınıfı; Kesimde ve Doymada -.H*! =.450./ A

50 B&6)((A(C('%#,%/,%((*#(A(%/' %#%3B6)((A(C(' /,% (( # #%## %( <%/'' 6 %((' B;6)((A(C ('# ( ''* : #% %( %3 B76)((A(C ('# %#,%'/# # %('((%((%3'%'((#%#%'=###'/%3 '%' ' &6)((A( $$'#%##% '/% #% $$'#%##'#%3 7#%%# '/%/,=' ((%%3 '%' ((#%# =#%##%#' A%(/(%3 F(( =#%# #%## ( ##' /( ## '/% / $$'#%##%,: '$%%#%#%#%((%((%3 H93 % #% $$'#%### (( = $%## ## '/% ( (' (( $%'##''* A: = # =%#%3.%J## /% 3 8 # = E#%#= P DA %(#= F((= P Y %('#A%'$%' *%%((%J##', %$'$%'#%((((%P D 3F((= =#%#= /%(''$%#$%##η'##%3 %#A/% %=,%#%U P DA = CC CC PY Y Y %' Y ((<'%##=,%'#%3%#,%'*%= )H*, = )H3, P D =P DA -P Y $'$%#$%## )H9, P = P = η Y Y Y )H<, DA CC CC H99 0./ A &6)((A( $$'#%##' ( /( /,% (( (A(%' #' ##%3. (%<((:((=%####(#### CQ =%#### CC # EQ =%##%## /%('##=/%3.##'%' EQ =%###(A(%$ CQ = CC / ##%(( (# (%<((:=%###<'%# y(max) = CC / /%3'%'U y(max) CC Y (max) = = )H>, y 8 y P P CC DA = CC CQ = CC )HC, y PY (max) CC /(8Y ) max = = = = 0, 5 P /( ) 4 η )HE, DA CC Y ' '##%3 4#&6)((A( #% $'#%##' $%#[?' :/:/%''(%3 8 # = [?' A:( %#,%' *%(% $ (( ', %3 :' &6((A( $$'#%##%= $$'#%###/%(='#'#%3 H9< 0./ A H%## %(% ## 6((A( $$'#%##% $ '#%%# (('(%3 $$'#%##%'/%'#'#%3 6)((A( $$'#%###'/%/% ### ##%#,%(%B<*6<C#6= $$'#%##%<(((%3)A% = $$'#%##%#'/(,%#%'$%M#6T'$%###%3 44

51 v g (t) B T CC v y (t) C Q i c (θ) BE 0 π T den geçen akım, Geçi bozulması π t C - BE i c (θ) o BE 0 π π t B T y vg(θ) v g (θ) - CC T den geçen akım, - (a) (b) B =0 (c) B >0,6 t -.H3), (0(0.'450./ A / ),6)A,5.8 t F( /( /,% ((( (A(% /' /' ##% =# %### '###''/(#'=,% ' =###%=#/:(/%3,##( /( (([? #$%(' ##%3 ( #&6)((A( ( '( $%##%3 '%' $%# #%:' %% =# /:( / :(##%3 6)((A( ('U = CC (max) = (max) = y(max) )HF, y P y(max) y(max) y = = CC )HH, y 8%' # /% ( %( <%/ # '=(( /%( / o '%###%3 DA y(max) = o = )H*, π '%'%'#%##$%'##= P DA y(max) y(max) y = CC o = CC = )H**, π π ##/<= # P DA /(%3'%'6((A($$'#%### $%## PY (max) y(max) y / π η = = = = 0, 78 P / π 4 DA y(max) Y )H*3, /%3. (( = ## 6)((A( $$'#%### $%##[ ' :/(%3 F(( = % $%#,[? '%' % /% %% % %3 H%## ' /'/'((=%####<'%# = / π /%3&6((A($$'#%### $%##[!#$%(''(%3 3 y CC 3F(((#=%###<'%##*<((:3 45

52 y (max) = ((= ###(( CC = 0 )*<((:3 3 y =6 p ##'$%#$%###*<((: )((A( $$'#%##' (( =%### (A(% '%# %(' '###' $%##((=%####'#####:##:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' =# /:(( :##&6((A( ('((' %<((%3&(((:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' (%<(/' (( =%#### %(%## ( B//%<C'$%###%(((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# %:3 7$%# =%## 0:?# # =%## =((:3 9 S /%S $S 5 *%%((<(O5'%=#%%'$%#((%((:3E#%#$ (('=#%#####:3 9k A 0 S T v g (t) S 6 S v y (t) -.H9/ S 4 S 3 y =8Ω 3 S *%%(((<OS 4 *%%((<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S $ S 4 *%%((#####%'<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S 6 *%((<(O5'%=#%%H$H((=%##'%%###(( '=#%###'###:$#:##:3 3 S 6 *%((%%((:3 S 3 *%((<(O5'%=#%%*/<%,% '$% /:3F((=%####(%<('((/'%=#%#=%####%(%((:3F(( =%####<'%##,% ((= *<((:3!3 8#'/%((,%#= *<((:3 3 7$%#$%###*<((:3 9k T S 5-46

53 79</% "H?! =.50./ A. 7#4<% 7%#*# g (t) () S kapalı, S 4 açık v y (t) () S açık, S 4 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S kapalı, S 4 kapalı v y (t) () S 6 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S açık, S 4 kapalı v y (t) () En yüksek çıkı iareti 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) y (max)=... P y =... CC =... P DC =... η =... 47

54 ' & E&4.) 7##=%# %%##$$'#%##%#,:#%# :%##%#### 3 -#% )# %# O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%Sµµ 7#%% S *9*. #% $$'#%##' ((#%## #% ((( = A:' %% =#%##%# % =#%#$%##B=%#A'C'##%3L/:##A$=#A/ :%# % =%# $%'(%3 L/:##A =%# $$'#%### :(( %(%(% A %%(((( /:'' '* / /#,% '$%%#' ((%3 5=#A =%# # :( : %% $$'#%###'#%,:#%#####%'##''/%((,# /'%%'%#*'##%3'''=#A=%###%3 5=#A=%#'=#%##%##'$%# :%#'==%##%#:(A:' /''/<%(/'''#x #%#=#%##%#x g ' /%34#/< =%##'$%#:(A r =%##::A?''* /%3 48

55 x g Σ x A x x ç i g i b i a A β v a v b v ç v g v a v b A β v a v b v ç y B y (a) Gerilimden paralel geri besleme (b) Gerilimden seri geri besleme A r x = x x A = x ç g A = βa y β = y i g i a A i a i b β i b (c) Akımdan paralel geri besleme i ç v g v a A i a i ç v b β i b (d) Akımdan seri geri besleme -.**. (. *93. (. E%#=#%#$(( %####=,%',%'###</##% 3 E%##'<%=%# E#%# ( F(( =%## va ib A = β = i v a b g :(% ç :(% 3 E%##'%#=%# E#%# =%## F(( =%## va vb A = β = v v a b g %% ç :(% 3 &('<%<% E#%# ( F(( ( ia vb A = β = v i a b g :(% ç %% '3 &('%# E#%# =%## F(( ( ia ib A = β = i i a b g %% ç %% i k k v C i b i g g r i a C v a ç v ç CC v A = i i β = v a a b b = - β r F v = a β = β r F e C /( v r a g0 ) gr g 0 β F re = = βa βa A Ar = βa vç Ar = i g β F C = β F C β r r F e -.*3. /(..4./ = 49

56 v a = v g v b i b = i a C v g g C va E i a i b v b C v ç CC i A = v a v β = i gr a b b = g m = E = g0 ( βa) = A A gr β F r r e A = BA iç g = = v g g ( r E m m ) E -.*9/ 4./ = *99 " =#A=%#'$%#:((' % %A%=####B%(%(%3E#%#$ (('#%%##'=%###<#=,%%(%(%$:(%3A)7$%#=%##: :(β)=%#'$%##:(/ :%=%##:$A% =### A r = A βa )**, B r = f r(max) - f r(min) = B(βA) )*3, /%3 8:6=### %<(( ##%3 4# :( :( '% =### %% M#63&%('$%#'/%(((%(%%((#%#'#/:%('#/%#/ :(%3 9:# / #''/( ## 0#6# $$'#%##%#'*% :=#A=%#((%3 0log K r A 0 0 (db) B Geribeslemesiz -0 Geribeslemeli -0 B r -30 f r(min) f min f max f r(max) f(hz) -.*<; /7 8 5=#A=%#'/%((/((%%(/%(('%39:# :( '/% ( $$'#%##%#' $$'#%###O<6&< =## =#A=%#(('(%3&#*''$%%%(/%:3 50

57 3 3M#6?#'$%'%#,% (/((U'$%#=%##:($%# =#'#%##A=v a /i a =v C /i B *<((:S ('$%3 A =... S <(#=%#'$%##=#####β=i b /v b = i b /v C *<((:3 B=... E%##=#'#%##A r =v Cr /i G *<((:3 A r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr =... 3 M# 6!?'#'$%' %#,% ( /(( $) *%( <(# O5 '$%#=%##:($%#=%##:((K 0 $=#####A=i C /v g *<((:3 K 0 =... A =... E%#'$%##=#'#%##β= v E /i E v E /i C *<((:3 B=... E%##=#####A r =i Cr /v G $=%##:((K vr *<((:3 A r =... K r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr = ' =%## (# % #% $$'#%## <% =%# =(% /%P.'%'$%##:%=,%##:3 3 -O)%#,% $$'#%##<%=%#=##%#P5'P 3 M#6?'#'$%#'/#'#%# k /#%=%##(# % ' ' =%##=%##:(/%P0<((:3 5

58 3! 3 M#6?#'$%#%:37$%#=#%##0:?## =%##=((:3 S *%((((#:#%# '=('''%=#%#=%####%((:3 8$'$%#=#%#=%##%##/#//<,%=#%#(((*<((:3 i g v v k g = S S 47µ k S 80 /#//< 0k 47µ i b 0k v ç =v c Y Y v k S g i g i a -.*> 3 F(( =%####/#//<,% ''##:3 7$%# ( $%# =#'#%## A *<((:3E%###$(((%'$%#=#%#'#%##*<((:3 g =v g /i g 3 S *%%(((O5'%=#%%3$3''%#%%((:37$%#=%# #=#'#%##A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3 k 560 S v /#//< 0k S 47µF i a S Y Y k i b µF -.*C 3 M#6!?'#'$%#%:37$%#=%##0:?## =%##=((:3 S *%(( <( O5'% =#%% #: #% # '=( ' ' '% =#%# =%####%((:37$%#=#%#$((=%##%##/#//<, :3 7$%#=%# #:=#####A=#%#'#%## g $=%##:(( K, :3 3 S *%(( ( O '% =#%% 3 ''# %%((:3 7$%# =%# #=#####A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3!3 S *%((($<('%##'$%#A%%%#####:##:3 5

59 79</% "*?! =.0./ A./. 7#4<% %#*# v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =.... v ç (tepe)=... A=... g = v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =... v ç (tepe)=... A r =... gr =... K r = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A=... g =... K = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A r =... gr =... K r = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemesiz Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0 A r 0log (db) A 0 Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemeli Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0log r A 0 (db) Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) =... A 0log r A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 53

60 ( )*& E&4.) $$'#%####<(##=%(## 3 O#//< 7#%%SS 8/',%% $$'#%##%#/ :(8 $ \'/%=%##$$'#%##%#'#%3 # $$'#%##%# ' A%%' ( #%# = -0: $'* A%%'(##$$'#%##%#$%'(%3 **9* 5.8 F/ :(', % # $$'#%##%# =%# #:/% (:3 E%# #:'%' =#%## =%##'####' (( =%##%#' #%# <((%3 5=#A =%# #/% /= %###%# /< (% #=% %$=##$#A :='$%%##=%#'$#%$$#% $$'#%##/%((%%3L/:###A=%##/%'%((%((;/<%/%$ ###'$%)*#%#==%/%(##%3 g _ CC _ CC A _ CC g - CC -.***), 0./ A 6), 0./ A 6)A,K/ M#6?'#'$%':(($=#%#'#%##/ /''%U - CC B - CC g = 0 )***, K 54

61 g g = 0 )**3, g '%'#$$'#%####6=#%#=%###=#%#=%#### (A(%#/%3 :'/B=,% %'/<%C$#%=%/''($%##%3 %%('U = = = )**9, K r = = )**<, :%#'M#6?'#A%$$'#%#####U = K ( ) = ( ) = ( ) D A B A B B A )**>, M#6?'#'$%/<'$%#'#% ( ) ' ka k B = A ' = B )**C, A i C i B _ v i _ CC v i C v _ CC v - CC - CC - CC /<((.=%'$%# %$'$%# -.**3),!(.A6),&4../ 6)A,!./ **93 #4.!./. #% # $$'#%## $ 6; %( % =#%# #%## #=%# $ %$# (##%38/',% ('#*(%(% dvc ( t) ( t) C vc ( t) = ic ( t) dt dt C ic = C )**E, M#6?'#'$%'U v ( t) i C ( t) = = i = i )**F, v ( t) = v ( t) dt C (0) )**H, C F((=%###=#%#=%#####=%#/%3:%#'M#6?'#'$%'U dv ( t) v ( t) = i ( t) = i ( t) = C )***, dt (0) 55

62 **99 ;45/. $$'#%##%# %B#A :=C'$%%# < ' %3 M#6? B)68C <(('###'%' $ =#% %'## :='$%# =,% '#%3<('#'$%%#%A%A/#/ H ( s) = 3 4 )****, Z Z Z ( Z 4 Z Z Z ) Z Z 3 4 f k = )***3, π C C 3 4 C 3C4 Q = = )***9, ζ ( C C ) 3 4 %' f # A%( Q :=#'% (( ζ#, (('(%3 ζq # </#' := #%A%$(%]/%*#<#''##%3'%'Q ' /%3 Q? '* '%%### A% $(''=% ringing:çınlama ' =#%3 C 4 _ CC 4 _ CC C C 3 - CC C 3 - CC &=#% := -.**9 ;45/. 4 =#% := H 0log H ζ=0,5 0 0 (db) Q= -0 ζ=0,7 Q=0, k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) -.**<.545 ;4A A f k 56

63 3 3 M#6?'#'$%%' =k, =k$0k##'$%#=%##:((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' =kc =00nF##%A%A/#/(%((:3)(A(%$ <A%%((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' Q = 680C 3 QC 4 =33nF##%A%A/#/(%((:3 8#A%%(($Q ζ(%((*<%a%%####:##:3 3 3 M#6?'# %$$#=%'$%##=#%##H ='==(%(( =%##%#/%P0<%#:##:3 3 M# 6?'##=% '$%## =#%##H'/% =%## $%##% (( =%### ('##%PM###:##:3F((=%###/:'%%%(P5'P 3 $$'#%##%',%' '%'#%=#% :=(<((%P M((#:##:3 3! 3 M#6$?'#'$%%# =k, =k$ 0k#%:37$%#=#%##0: # '=( =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 7$%%# :((*<((:3 3 =k, =k##a%$/<'$%%##(((#%7&,$/%((:3 E#%#% 6 H %('/% =%## =% (( =%####, :3 E#%# $ (( =%##%##/6?''##:3 3 M#6?'#'$%%#%:37$%#=#%##0:%'==%=#%#$ ((#%%##/#//<###:37=#%###:##:3 3 M# 6?#'$%%# %:3 7$%# =#%##0:%'= =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 E#%# #%## A%(( 0:60: %((' '##%%##'$%#A%$(( %( %(, : $( =%A# ('( :%#' #:##:3 57

64 "**?#8.0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.*** =k 3 Hesap Deney Hesap Deney a a K a b b K b =0k a a Ka b b Kb Fark devresi!.**3 Toplama Devresi 3 v (t) () v (t) A B A B v (t) () v (t) ,5,5 t(ms) Entegral devresi 3 Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k,AG () 0 0log( / 0 ) (db) 0,YG () 0 0log( / 0 ) (db) 0 A 0log A0 0 (db) ,5,5 t(ms) Türev devresi k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 58

65 , 3 3 O#//< )# %# 5-O)%#,% #% =%#%###%3. / ('$% #%# (' (%((% '$%%' / #'$%%# H. H.4& <(%( %( % =%#%#### ((%3.$#%## #$%% <( '((## ## /J# A/#/% =%#%#:3&%( '$%%' < < / ##%3 F *%<('=%##!H'%' %3*:%/%''(%##'$%%# <*(:( E0:?% '% ((,## ##%# $ %( % <(%( / A%(E0:?%'%/J#'$%%#=%#'(#'##'* :(=%'('(%3 = %( /J#'$%%#[?(' A:(;-O) <(% =%'##' ' <(%##%3 *39*... L 5/#-%=# E#%# =%#### /J#6 '##'## ' '%## #'## '%#%,#( ((=%###%('#A%-seviyesi gürültü marjı $=#%#=%####/J#6'##'## '%###'##' '% #%,# ( ' (( =%### %('# A% 0-seviyesi gürültü marjı '( $%##%3 #% /J#'$%# (( =%### = % %J(' #% = % =%### #% 59

66 $ =%##*%*=##% <, % = % %J(''* :' % $ #% /J#'$%/%/%((%3&#*'/J#$$##(=((%3 DD OH,min H,min L,max OL,max 0 gerilim -seviyesi gürültü marjı 0-seviyesi gürültü marjı Bu bölgedeki bütün giriler lojik- sayılır. Yasak (tanımsız) bölge Bu bölgedeki bütün giriler lojik-0 sayılır. -.*3*.L. O OH,min : Lojik- seviyesi en düük çıkı gerilimi OL,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı gerilimi H,min : Lojik- seviyesi en düük giri gerilimi L,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı $###= % %J( NM H = OH,min % %J( NM L = L,max - OL,max B8.(; 6/ #% <(( ((( <%/% # A: <( (( Çıkı Yelpazesi (Fan-out) '( $%##%3 F(( # <( (( (('$%## $%## (( o,max )#=#%####(( i ) ('(%3 o N,max i ;-O)<(%'=#%#(((A(%/''((<:#/:=##=,% %''/% '#'#%3 F -O).?%' #% =#%# <## $%'(% $ <## '$% =# A%(#%##%<%/'##''/'</((=%#%3 /####(<:##((%((=%#%3 F((<:#;-O) N f max o,max C i i,min A E 7 #% <(( =#%# #%# '###' (( #%## '## ## = : =# '( $%##%3 E# =#%##%##[?## (( #%##[?#%('#:A%(/%, %3 :% n <( %' %' 6 '((' /< =# #% <(( =## n#%<(%''##%3 Toplam gecikme = n t P 8.. M F(( #%##['[?' ### = % Düme süresi (t f ) [ ' [? ###= %'Yükselme süresi (t r ) '($%##%3 8<('$%##=#%#= #% $< $%## ## ' $ %00 %50 %00 %90 %50 %0 v g (t) %%#/<((#%#<%/'' /(=%#%3 v ç (t) t PHL t f giri çıkı t PLH -.*338(t f )6.(t r )6A (t P ). t r t t 60

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI HAZIRLAYAN: PROF.DR. MEHMET GÜNEŞ YAZIM VE DÜZELTMELER: ARAŞ.GÖR.HAMZA CANSEVER ARAŞ.GÖR.

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler )

LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler ) LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler ) Hazırlayan: Öğr. Grv. Necati ÖZBEY Sayfa 1 2. ÖLÇÜ ALETÝ m 1. ÖLÇÜ ALETÝ 17 16 s t 15 13 14 n p r 11 12 f g h k 10 9 8 6

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ Hazırlayanlar:

Detaylı

BÖLÜM 5 MOS TRANZ STOR MODELLER. 5.1. MOS teknolojisine bakı.

BÖLÜM 5 MOS TRANZ STOR MODELLER. 5.1. MOS teknolojisine bakı. BÖLÜM 5 MOS TRANZSTOR MODELLER 5.1. MOS teknolojisine bakı. MOS teknolojisi geni çapta tümletirilmi sayısal devrelerin ve mikroilemci devrelerinin temelini oluturur. VLSI devreler için MOS teknolojisinin

Detaylı

YASKAWA AC Sürücü A1000 Yüksek Performans Vektör Kontrollü Sürücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu

YASKAWA AC Sürücü A1000 Yüksek Performans Vektör Kontrollü Sürücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu YASKAWA AC Sürücü A1000 Yüksek Performans Vektör Kontrollü Sürücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu Tip CIMR-AC A Modeller: 200 V Sınıf: 0.4 ila 110 kw 400 V Sınıf: 0.4 ila 630 kw Bu ürünü doğru şekilde kullanmak

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

80 Series V. Multimeters. Kullanım Kılavuzu

80 Series V. Multimeters. Kullanım Kılavuzu 80 Series V Multimeters Kullanım Kılavuzu May 2004 Rev.2, 11/08 (Turkish) 2004, 2008 Fluke Corporation. ll rights reserved. Specifications are subject to change without notice. ll product names are trademarks

Detaylı

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir.

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. DENEY 5 - ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR(FET- Field Effect Transistor) 5.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. 5.2. TEORİK BİLGİ Alan etkili

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

CHAUVIN ARNOUX GRUBU hakkında

CHAUVIN ARNOUX GRUBU hakkında Katalog CHAUVIN ARNOUX GRUBU hakkında 1893 yılında, Fransa'nın Paris kentinde kurulan CHAUVIN ARNOUX yüzyıllar boyunca profesyonellere yönelik ölçüm cihazlarının tasarımı, imalatı ve pazarlaması alanındaki

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANAHTARLAMA ELEMANLARI 523EO001 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ DENEY NO : 6 OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ Bu deneyde laboratuar cihazlarından osiloskop ve sinyal jenaratörü tanıtılmıştır. Osiloskopta doğru bir ölçüm yapabilmek

Detaylı

FRENIC-Lift Kullanım Kitapçığı. Asansör Uygulamaları için Geliştirilmiş Sürücü. 3 faz 400V 4.0 kw - 45 kw 3 faz 200V 5.5 kw - 22 kw 1 faz 200V 2.

FRENIC-Lift Kullanım Kitapçığı. Asansör Uygulamaları için Geliştirilmiş Sürücü. 3 faz 400V 4.0 kw - 45 kw 3 faz 200V 5.5 kw - 22 kw 1 faz 200V 2. FRENIC-Lift Kullanım Kitapçığı Asansör Uygulamaları için Geliştirilmiş Sürücü 3 faz 400V 4.0 kw - 45 kw 3 faz 200V 5.5 kw - 22 kw 1 faz 200V 2.2 kw SG_Lift_TR_1.6.2 Versiyon Yapılan değişiklik Tarih Yazan

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK LABORATUVARI DENEY FÖYÜ KAYSERİ 2014 Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği ile yürütülen

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

DİGİTEST ELEKTRONİK. D&T1000 VI FAULT LOCATOR Kullanıcı Dökumanı GARANTİ KAPSAMI

DİGİTEST ELEKTRONİK. D&T1000 VI FAULT LOCATOR Kullanıcı Dökumanı GARANTİ KAPSAMI GARANTİ KAPSAMI Digitest Elektronik Ltd. Şti. den alınan cihazlar zarar görmemişliği onaylandıktan sonra 2 yıl içinde oluşacak hasarın tamir ve yenileme işlemleri Digitest Elektronik Ltd. Şti. veya yasal

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

SENTRON Güç Şalterleri

SENTRON Güç Şalterleri SENTRON Güç Şalterleri Haberleşme Özellikli Güç Şalterleri /2 Giriş /3 Genel Veriler Güç Şalterleri SENTRON V 1600 A e kadar Kompakt Güç Şalteri, /4 Genel Veriler /7 3-Kutuplu /11 4-Kutuplu /16 Opsiyonlar

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU E25 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller E25 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu ve tüm uyarı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Aksesuarlar... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Güç Kaynaı... 3 Güç Kablosu... 3 Nem ve Su... 3 Temizlik... 3 Isı ve Ate Kaynakları... 3 Yıldırım... 3 Yedek

Detaylı