i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'" name="description"> i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'"> - PDF">

!!! +,% !"#!$%&"#' ;/<%#=*>

Transkript

1

2 !" #$$%

3 !!! "#$%##&'()*##,% - *'##-#%# #.%/#$0%- *'###,!"#!$%&"#' 3( "#$%##4(%(5/3! ( 66.%/#7$%%8$$'#%##%9 8#(:(, %#$("#$%##$:%%(:((#:# /(:(*##%#'/(:3 ;/<%#=*> i

4 !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..' 0 ( ".**" %''" & 0!*%''" &( %''" & 3.*.4"4, 5 3.%''" &*5 6 7%''" & -, 7)* -5 8 %''" &*9!/:./;% 7%...4(-!<./4' (6 = =!=C0 -=D?05 (=C3!."406 ii

5 /'A,%#'/'(%30%'##/##=##/%##=#% $%#$'#<(((('(%3&%('=',<((=% *<%$*:(%((%('%$%###%30%'#/'/%(( :(('(''/'%/A/%%##%3#=#%(%'* /%'%</%%(*:(%(%3 8/((<('((('##*%'#/' /%'(%3 /%%($<%('%</%'$%##%3 9%#%#'%# %( <(, /%(( /%#%### '',/'#=## /%# #=#%#/%( =%#% #<% $'% /%(%( =%#%3&#*' / ' :(%(%// =## <( #% %%(/:3 9%#%#'## <((*:(%(%( =,% :%*%'', #% (($<($($/%((//##%3&%(*%,%## '((('(',%#=,%$#%##/%(/%%$%#$<%=,:, (%(##%(/%($%##%3%('(('##%($$#:$#%A# '%# (,%## =% ' # /%# %(' ( %(( %'# :%( '%## ' < # /% <# $ %/# ' (( =%%## =,%##%3 :' %</%%'# B/%C,,#(('(%3D((:# tecrübe veya deneyim, bir i yapıldıında beklenen sonuç elde edilemeyince elde edilen eydir. 8#( %/# '$%%## #,%,%#% %%( $ / =,%## /(( '##/%3 E%'%#*:(%('=%#(:(*%((#:#' (%(/&%(%E,%$##)%(? % #%/%##%#3 &$#-/%= 0:#% iii

6 3 0%,%#',('#'# '%#<:/%''(%3 3 E%##%:%# : '/##'#(%,%#%',/' '%#<%A#'%%3 3 #'A:'#(%,%#'$(:('#((A(%3 3 #%=%<#,%#%='':3 3 7#'/%'#=##*'/%$%=,%# /((%$'#%=%< %#'%3!3 0%'#%</%#%,%#%A('*:(%(%3E%< %#'%</%%(( (%<%%30=#,%##*=#'#%</%<(',('# '##%3 3 9%#%/%$%=',<%('#=##, /$ /#=##'#%%($'%/%((# ' %30%'',,%#%#'*:(%(<*:(%'(((($%$,: /% /%/'#$/$%##%3 3 9%#%/%$%=',B7',<(*<%C(< ' %3 3 0%=%<'=',#=##B79</%CA(( *A///<### %'(%('A%('/'%(%3)A%'#%#,%#=,%$## #'#'#% *'%</%*:(%,%#'(%3 3 7%</%%(#:*A'',#'##%3 3 9%#%%(, %#$'%##,%$%('## /%:/%''(%34(($'##:#/'= ''#:%%%,%#%%A('%((%3 :''%%'/% '$%=%##$%','$%#,%#=,%$#%#=,%##$# '##%3 iv

7 E&4.) F##'#/%((6=%##'$%(%((##$,:%#%##(%((3 3 -#% 7/%'#/5$'%# 8 #%'#/'5 $'%# %7#/!H 7#%%</#/% 7#/% %# (((,'#'$% %('(%3 7#/ / '#/ (, =,%#%3 &(, &(, &/ 8/ &/ < 8/ -.**./ 0(. 4%( # '#/ #% p6#<# %(# n6#<# %(## #%#%# '# # / ' J/#//%3 #%'#/,:#%#p$ n #<#,=%# ( /%( $ :##((/%'##%3 (((=%'/%'#/%' ( *(:( #%'#/%('# <((%3 #%%(#'#/'(6=%##(((('$%###% D 0 T = ( e ) )**, D %' '#/##%('#=%### '#/=((=,%/<K8 /'(((' = kt / q 6 m'%3 '#/%'/((/<'#/<(($ T (((=,% 6 &# 6 &%(''##%3

8 #<# #% ## '#/ ## %# #:#'##' ( D 0,6 #$%(' (( & %%# '##=,% %3L%#=%###(''#/(((A(%'##%( '$%3 M# 3?''#/ =%,: %### 3 3 $ 3'%'#'#%##'#/,: %#%# $ %('$% '%%# $%###%3. <('#/'$%#*<%(' '%'$%%' #%# ((%3 E%,:%#'/%/'((' #'/%'$% #:#,%#' (:3& B<#C =## #=#%'#'/%/ #:<%/=%%(#(##%3 0,6 r d 0,6 D D D D (ma) (ma) (ma) (ma) ,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 D () E%'#/ L%('/% /' E%##,# #'/' #'/' *% -.*3. 0/ 0456/ / /7/. 4%(#'#/%%,'<'(('#*'##'% #%=#A( 6 ((%3%=%##%(%('(('B$%=%###C B '%#(% '#/ (( ( $N$:%/%( '# #%'#% % %3 $% =%### '#/%( <(( (/% /%'#/%' $/% %#''#% $'#/ =%###('((( %'#/%(:3 B%'#/C '( $%#,:'#/%' $% =%## 6 $/% '%' %3&(6 =%##%##M#6?'$%#'#/%#=%##(/%((%3 D (ma) B D () Z D Z B %'#/ -.*9:/ ;

9 3 3 /% 3?#%$ =,7 0-4 %##=%##'%%#%(' '#/ (%((*<((:(6=%##%####:##:3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3 M# 6?'# '$%' Z =5,6? :% '#/ ('((' = $ =330Ω ## '$%'=((*<((:3 3 3 M# 6?' $%# '%'$%%'*=### (( ( %% $%#%##:P 0%#%####%%,%==,%##:3 3 M# 6?'# =%'#/,:%## (( ('##%P #%'#/,:%### Q Q ;$Q ;##(=%A# :%#'#:##:3 3 % '#/%' :% =%### (( ( '##%P 8 $ =%### :% '#/%##(((:3 3! 3 M#6?'#'$%#%:3/6?'#'#/=%###'%%##''#' =%##, '#%# %%'$%' = (%(/< /'/'% $ '#/'(6=%##%###/%#%##'=%A##:##:3 330 A D N4007 D -.*< =; ':'%%=,%'(((:'#/%'/(( 0 /('(%P 3 5'/%'#/%#5 #%'#//%3'#%%((:3 '#/(6=%##%###(=%A# :%##:##:3 3!H?#%:%'#/%M#6?#'$%#%:3/6?'#'#/(( '%%## ' ' #' =#%# =%#### %((: $ '#/ =%#### /% / ''##:3.' ###:'%% =,%' (6=%## %### #:##:3$%=%####$%(''*A:/%,=#'(/%#:##:3 330 A 56 Zener Z D -.*>:/ =;7 5. 3

10 79</% 7#4<% 7%#*# !.** D () ! 3! 3 3 D (ma) teori D (ma) deney D (ma) D (ma) , 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 07 D () 3 0 = D () 3!.*3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3!.*9 D () D (ma)

11 E&4.) 7#/%<('/%'$%%### 3 -#% O#//< 7/%'#/S5$'%#.%/##8/',%%µµ 7#%% 7#/%(,#=('/%'$%%'#%37/%%%#A(('/% ($#%%%3 39*!.0/70.0A0.#'/%#%'#/(%#3?'#'$%#=%#%###%3 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v τ v (t) v (t) t τ =C -.3*),!.0/70.0A0),!.0;45. /70.0A0/.48. v(t) DA t C p e δ 5

12 M# 6?'# '$%' '#/ # ### v %#A =%#### ' (A(%' '%%#####'/('((#v =%####'#(#:=##'=#'/%3 4#((=%###*%:%('%#'#%3=%###7&##'=##/%( ##%3 v( t) dt = π p sin( θ dθ = π T / π DA (yd) = 0 = p ) )3*, T 0 θ = 0 =%## =#%## #'%'/' %( <%/ / (A(%' '((' #%'/% =%##/% (:3 :''$% M# 6?' =,% ' =## #% /',% =%#%3E#%#=%### #%v D = v -v '#/=%###%('%'/'''#/ ##''#% $ /',% '/% (( =%### ( /% =#%# =%### # /% =% (( =%### =#%# ( #% '#/ ## =%### #!333 H '% ' %3 E#%# =%### <'%# (<' ( /',% %('# =%###''####((=%###=#%#'* (%$'#/((%3 '%'/',%'#%# :%#' /%τ=c:###/(%3 v t C ( t ) = p e )33, %' p =#%#=%####<'%#'#%3 v (t)< v (t)/'''#/%%##=%$ /',%#''/%3,(('%# δ '%'=#%'/% =%##''##/%3 ; %# #%'= =%####'## '% :(##%3 E#%## # ### =%## =' 0:?# *#% =%###' ' '#'#### # <%/' T=/50=0ms /'=,% C # TT' '%%### (C > T), t T = 0ms $ A/#/'' :#%'/%<%('##%U T = C f C f C δ p p [C >T için] )39, ### ' '##%3 %' f =#%# =%#### A%(( # '#%# ' = (( =,%'#%3 / '/%' f =50Hz ((%3 8/',% ('((' ((# '/%=%###('#A/% *<##%3 DA p δ = p f C [C >T için] )3<, C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π p 393 #.0)B.0,/70.0A0 0 '=( : * ' '/% (( = %(% ## ## / '/% ((%3 # /'/%' =#%# =%#### #'%%#' ((%3 < ## /% #% %A/%,% $ ## '#/ $ '#/,<% '/% ((%30%##'$%#((=%###'M#6?'#=##'#%3=%###7&## DA (td) v( t) dt = π p sin( θ ) dθ = π T / π = p )3>, T 0 θ = 0 ) :=/',% C'##'(('=M#6'?'#=##/%3F#A/'/% ('((' (( A%(## %((## ((#'= %(' %3 '%' 6$6###'f =00Hz (('(%3 6

13 8/',%'(('((''#'/%=%###/%/%'%#U DA p δ = p [C >T için] 4 f C )3C, p C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π v C 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v ' v(t) DA τ v (t) v (t) t δ -.33B.0/70.0A0/./.48. ),05.0=./),=( /.0/)A,/=;/ 584. )/,/=./ 58/ Q(etkin) % =#%#=%###<'%##*<((:3Q,5kΩ ve Q0kΩ, CQ47µF $ CQ470µF '%%# %( ' '= =%##%## $ /% (( =%##%## *<((:3 p Q...!.3*D(.4. /7. / F#A/ Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () O () 7

14 3 3 O% %A/%,% $ ',% '#/ '= '/% '$%%# %((%((:30=##(''*##'#%3 3 '= /'' ' '# '= =%#### (( <' A/#/%*<((:3 3 %A/%,% #(('#%# tr $'#/%('##'#%# d #*'#:6! A/% (/%34#'(%((:3 3! 3 M#6?'#'$%#Q0kΩ##%:3-#%#B&;6$/C/=#%%&6 %( ((: $ %#A =%#### # '%##, :3 < '%## *<((:3O#//(/%%=%###<'%##, :3E#%#$ ((;67'=#%## #:##:3 & ; /#//< 0 AC v v Y Y !.0/70.0A0 3 9 : =%####'%##%/6T'#'%%##'*<((:3 /6?:((:3 3 Q00Ω <((:3-#%# 7;6$/ / ((: $/#//< #%#;67 %( % (( =%####/%'%## $/%# <'%## $'= =%####<'<'%##/#//<, :37=#%###:##:3 3 '#%##%(<%/%µ/',%%3''#%%<((:3 3 µ%#µ/',%%3''#%%<((:3!3 =,5k <% 66 $ 3 ''%# %% <((:3 ':'%%# / 6? :(Ω6µ##'=#%###:##:3 3 F#A/'/%%'#%##%<''333!?(%%((:3 8

15 "3?.0/70.0A0/. 79</% 7#4<% %#*# (MS) =... p (hesap) =... p (ölçüm) =... 3 /'/% F#A/'/% v(t) () v(t) () v(t) () t(ms) 3 8/',% :'/% 3 /'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) =... 3 F#A/'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) = /',% '/%!.33!.0 B.0 Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () DA () teorik DA () ölçülen -0-5 v(t) () t(ms) t(ms) t(ms) 9

16 E&4.).%/#'$%%##'('/%=%##%((## 3 -#% O#//< 7/%'$%%' ' '#'/% =%## :%#'#'= $ (( =%#### (/%'## : '%/#'$%%##'(= '#'#%3 :''/% %( #% =%##%=,% '$%# #'#%3 '%'=(#%'$%#M#6?'#=##=%#%###%3 0 AC &5)O-&9 v (t) v (t) v ç (t) v (t) v (t) v ç (t) t -.9*. /704../ t t #% =%## (( ##*%= / $ %= /# (('#%# %A(' #%#%3 0%= / H? =#%# =%###'#'##%# %= /# (('#'###((=%######=,%#%3 ( ç / ç ) Hat regülasyonu (%) = 00 )9*, ( / ) g g ç (yüksüz) ç (yüklü) Yük regülasyonu (%) = 00 )93, (yüksüz) (yüksüz) (max. yük) ç ç ç ç = )99, ç,max r 0

17 F(('#%#r ç '% %= //'%##/%34##'=%## (/'%(%3 99* :/.04.=.#=%##%=,% #%:%'#/(%<(##%3'$%' (( '$%%'(##%3F((((:%'#/=# (' / :/%''(%3 F(( =%###:% =%### ##% $ ( (/% / :'##%3 '## z,min =... ma'%#'/% z,max '%#'%#'###%3E% '## = r d '%'(%3 %' r d :%'#/''##'%'#%#/<'%# '%:%'#/%##...5Ω#$%(''(%37$%#(####:%': z,min '%/ z,max '%(=#'#%3(##%#'#%('#((%% ##'##'#%3,max Z,max Z < <,min Z,min Z y,max 4 %A('## ( )9<,,min Z y, max = Z,min )9>, /%3## Z Z y > = )9C, y, max,min Z Z,min /('(%3 7$%# ((( #% %#,%,% ((('$% % (( (# (β F '%%(%(##%M#63'%',min Z y, max = ( Z, min ) β F )9E, ç = Z BE Z 0,7 )9F, y ç Z Eim= B z ç y ç y (a) Eim=r d Z,max ç (b) z y ),:/.0),! =.4.=/!/4.=. %'#/ $ %#,% %=,%%# (( =%##%# :'/ (( $ (( (/%'##%3 ' =%## ( ( #% <### (( =%#####=%##'*%('$%%<=%#%3= '$% /% %'$%% / #'#%3 '$%%=,%%# $ %(/% <(##%%3HHH'%%#'#((($6H%#=%##%=,%%# /(%'(%3

18 g 0 '$% ç C C C !/ /.0.. )G A/G0((.6, 7/%%=,%'$%%#/' := '/%=%##$%%#%$%#%#' %3 F =#%#=%####((=%###%('#=%##A%(#(((((%<(('%= '$%'*%(%3 P = ) D ( ç ç )9H, 7$%'*% = :(< $%## %(%## (( %#,% *%/% #' ''/'/ #' (( =%#%3 '%' %#,% #' # C =0'/'# CE =0/''%#,%'*%= P D = CE C *%:(A(% /%3 %#,% *%/% ('(('$%% Banahtar modlu Switch ModeC'$%%'#%3 &*%/''$%%'/%=%### $' % ' %3 A M L C v k i L i D y -.9</.04. /8A./ )0AA, v k (t) i L (t) t k L,max y L,min T t a t k = T &*%/''$%%#%,%M#6?'=,% '#%3%';-O)%#,%*% /% ('(%3 - %#,% #'# % '= # % ' # A *%((<%#/'#/%((<<'(((C:###%# /'$ (( =%### #% 6< <%#/' / '#'### '#3 A *%( <('((''#/('/''= (/#'%3 0...t k :%(('(('%# tk = ( ) dt L (0) tk (0) )9*, L L L, k L 0 :%((/'/#(( ( ) L L, max tk L,min )9**, '%# (%3 ' *% ((% /#' = ( '#/ :%#' :% '$'%3 i L, a ta = L,max dt L,max ta )9*3, L L 0

19 L%#/'(('U i ( ) L, min = L ( 0) = L,max ta = t k L (0) t a )9*9, ###''##%3%' ( ) L t ( ) = t L k t a t = t a k = 0 L L L )9*<, a )9*>, tk ta &*% < <%/' T = t k t a /' =,% *%( <( /' %# <%/'/%(D'#% tk tk D = = T tk ta D = )9*C, '%' (( =%#### *%( (< < %'= /%/#%##'%N/ /%(%%/'##%###=,% %3F(((#= (/% /#'%#$*%A%(%(%3/#''</%J# E = ½ L /' =,%(((#= E P = T max y, max = = Emax f f L L,max )9*E, /%3 E#%# =%### '###' (( =%#### # ## ## '%N/ /%(( //#/%%%/#/%/'$%%#=%$%'(%3 3 3 Z Q5,6, Q, z,max =0mA, P z,max =00mW, z,min =ma ve y,max =0mA % :% '#/ %=,%'# '#%## ((%'%%##*<((:3...< W.... =330Ω ##%, %= //:(## y ((( '%#$ y '#%## '%#/##%P y,max Q... y,min Q %#,% '$%'%= //:(## y '#%## '%# /##%Pβ F =00) y,max Q... y,min Q... 3 =, =5, L=0uHve f=00khz ##=%#DQ'%N<%//%((/#'= ('%%##$(((# ((*<((:3 3

20 3 3 F(( =%#### # ## ( =#A =%# # $ =%## %( %#,% #%=%##%=,% '$%##:##:3F(((((:3 3 M#6?'#%#,% '$%#'##(('#%###%P/% (%(3 3 E%### &*%-/'7$%%#)-L)(<((%PM%((#:% (((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# Q330Ω## %:3-#%# B7;6$/C / =#%% %(((:$((=%####, :3 3 F((Ω $ 00Ω '#%%#% ((=%####$(((((, :3 3 '$%#((%= /$(('#%##*<((:3 3 ':'%%#/6?:((:3 3 F((=%####(((('#####:##:3!3 7$%#(((%#,%%33333(%(%%((:3 3 '$%#%=,% %%33333(%(%%((:3 3 &*% /' =%##', % '$%## %% (( =%#### $/ %((:3 4 :$ y =00Ω'#% '%'((=%##%##, :34 '%'(( '=#####:3 4

21 79</% "9?.. 7#4<% 7%#*# y !.9* :.0! =.!. kω Ω kω Ω,5kΩ Ω ç () y (ma) Yük regülasyonu Çıkı direnci Zener Diyotlu egülatör Transistörlü egülatör ç () ç () &*%/''$%((=%### ç =... yüksüz y (ma) y (ma) ç =... yüklü ç () Tüm Devreli egülatör 0 v(t) Anahtar Modlu egülatör () 5 0 y (ma) 0 5 t(ms)

22 E&4.) F##<'$%%##((%%((%((## 3 -#% O#//< 0$ )/<% &A%%#,% ;$'%# 7#%% # < %#,%%# # #% ( /(( :% <## ## '$%% (##%3 0% '$%# ## $, %A%( $%'(%3 &('# #' / ( #<<'$%#$%##$*%#%####$, %A%(,:##%3 Devre yi yönleri Kötü yönleri #7$% E%##'$%.,%'#%#'$% 4 : ((=%### G(%%(((## ((=%### G(%%(((## 4 : G(%%(((, 7 : 8 ((=%### 6

23 CC CC CC B C CQ C CQ C CQ B BQ CEQ CEQ CEQ BQ CQ BQ (b) CQ BQ (c) E EQ CQ /. ), /),.. /)A,=/ 5. / '$%%'#'#%%#*<##,'$%#(/( CEQ, CQ #%#%3 M#6?'##'$%' CEQ = CQ /''#(/((' ##'#%'%%# CC CEQ C = )<*, CQ 0,6 0,6 CC CC B = = β F )<3, BQ CQ M#6?'#'$%'U CC CEQ C = )<9, CQ 0,6 0,6 CEQ CEQ B = = β F )<<, BQ CQ M#6?'#'$%'/% EQ '%##'#%#=%#%3L%# EQ '%# CC =%####/'#%#/%##%3 CC CEQ EQ C = )<>, CQ 0,6 0,6 CC BQ CC EQ CC EQ B = = = β F )<C, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 0,6 0,6 BQ EQ EQ B = = = β F )<E, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 4 =%##:(''##### E '#%## '%##%C E /',% #,<% #=%#%3 7

24 3 3 M#6?'#'$%%## CC Q=%###' CEQ Q6, CQ =33mA( /((#''#%'%%##*<((:3β ((:3 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... E Q... B Q... B Q M# 6?'# '$%# /,% (( (( ' '##%P C =f( T) (((( (%((:3 3 M#6'?'#'$%'/,%((((('###''*:'(%P%'##:3 3 -O)%#,%%''(/((('##%#P5'P 8

25 3! 3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 CC B C /#//< (a) A CQ Y Y 0uF CEQ khz -.<3 3 %#,% (/((/,%=%##%##$/,%(((, :3 3 &<%% $ $/% (# / <% %'(( %#,% /: $ /,% (( # /,% =%#### '#### ###:3 ': # '%%# ''##:3 3 &<%% $ $/% (# #%*$ %'(( %#,% ((((: $ /,% ((#/,%=%####'#######:3':#'%%#''##:3 3 7$%#=#%##(/',% :%#'#%# %#(<0:?## =%## =((:3 7$%# =#%# $ ((( /#//< % '= #%## ###:3 F((#'= #' =,: =,% % #% /:/ '% =#%# =%#### %(%((:3)/%=#%#=%#####%::%/:(=,% '###%((=%###' '##:3'%'%#,% /%$((%'=#'#/:(#:##:$ ###:##:3 B C CC /#//< 0uF (b) A CQ CEQ Y Y khz B E -.<9!3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 3 -''333?#%%((:3 9

26 79</% "<?! =00(.. 7#4<% 7%#*# #<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak 3.,%'#%#<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak '$%# '$%# v (t) () 0 0,5,5,5 3 v (t) () t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0

27 E&4.) %#,% $$'#%##'$%%### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! 9%#%$$'#%##'$%#M#6?'$%###%3C, C '/%(('%'%( /',%%# C E #,%,<% /',% ' %3 $$'#%### =%## :( K v // y C = = )>*, v re 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c CC C C C k v y v g E C E ç -.>*! =.0./ A /

28 7$%#=#%#$(('#%%#U // //( β F r ) g = e )>3, ç = // r )>9, C O C.% C E,%,<% /',% (: =%## :( ' % =#%# '#%# %%3F(('#%#'#:3'%'U K v = v C // y = r E e [ ( E r )] )><, = // // β )>>, g F e 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - EQ '%#' /(:('(%3&#*'((#%#$N$ ((' (%<((%3. (%<((: (( =%#### (## ## CQ =%#### CC # EQ =%##%##/%('##=%#%3 3 3 M#6?'#'$%'%#,% (/((*<((:β ((:3 BQ Q... EQ Q... EQ CQ =... CQ Q... CEQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max) =...

29 3 3 C E 8/',% '$%#:(((#%P8/',% $/',% : '%''$%# #%'%###:%:A/% (%((:3 3 #%$$'#%###'/%#%,='(((((%((:P&((3 3 E '#%##'%#=,%#%#%P $ ###'##%#%P 3! 3 M#6?'#'$%#%:3 S =0('$%<((:3S $S *%%((<( '%=#%%'$%#((%((:3 3 %#,% ( /(( /,% : $,%'/% =%##%##, : $''##:3 k v k 47µF khz S i v k 560 S S v µF -.>3/ /#//< Y Y 3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 v =%#### <%## (%<( '(( / '% =#%# =%#### %(%((:3 /' =#%#$((=%####<'%## (max), (max), ''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 3 E#%# S =kω %#'#%/%=#%#(((, :3Yi = (v k v )/ S ] 7$%#=#%# '#%##*<((:3Y g = v /i ]. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3

30 ">?! =.0./ A 79</% 7#4<% 7%#*# CQ BQ EQ C Hesap Deney 3 (max) =... (max) =... 6!3 3(. 35 K K 3 k p =... p =... p =... g =... 3 v (t) () v (t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

31 !! E&4.) -O)%#,% $$'#%##'$%%###!3 -#% O#//< -O)%#,%5$'%# 8/',%%µµ 7#%% C9* 00(./ -O)8<'$%#/%%#,%<'$%#:%3%',# DQ (( ( /% GS =%#### *<( =%#%3 -O) ((,=#' ((' W DQ = KP ( GS - T ) L %'KP=µ n C ox '(%3%' GS,: %: DQ L KP W GS = T )C*, )C3, CC D C G D C k S v y v S C S ç g -.C*0./ A / 5

32 GS DQ DQ $ SQ ##'##=,%'#%'%%#/*<(%3 SQ =%###/% %#,%%'/'=## DD =%####/'#%##$%('##%3 DD DQ D = )C9, DQ SQ S = )C<, DQ -O)?7&=#%#'#%#/:'###' $ '=(, / (##%µa%#'3g(( '#%%##-%(/#'##%3 = DD GS S )C>, = GS S )CC, M#!6?'#-O)8$$'#%###=%##:( K v = = g m ( C // y) )CE, v W g m = KP (GS - T ) L 7$%#=#%#$(('#%%#U g = // )CF, r // ds ç = D rds )CH, λ = )C*, D.%C E,%,<% /',% (:=%##:(' %3'%'U K v g m ( D // y) = g = )C**, v m S 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - DQ $ DSQ '%%#' /( :('(%3 &# *' (( #%# $ (('(%<((%3. (%<((:((=%####(#### DQ =%#### CC # SQ =%##%##/%('##=%#%3 6

33 !3 3 M#!6'$%###-O)%#,% (/((*<((: T =, λ=0,04 -, KP(W/L)= A/, ((:3 GSQ Q... SQ Q... SQ DQ =... DQ Q... DSQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:((S *%((('%##*<((:3 K Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max)=...!3 3 -O) $$'#%### /% %#,% #</% $$'#%### %((%((:3 # $, %(%'#%P 3 4 :( #% '$% ' ## -O) %#,% <%%%# ( ##'#%P&(((:3 3 M#!6?'#'$%' S '#%#(:-O)$$'#%##/%/%((% (P'%'*=#%=%#:'#%P'$%##'#%'%%##$ :(#'*<((:3 7

34 !3! 3 M#!6?'# '$%# %:3 S *%%(( <( '% =#%% '$%# ((%((:3 3 -O)%#,% (/(( GSQ DSQ SQ DQ, :3 M 470k G k5 A 80 D S S D M v 00n khz 470k k5 80 S 47µ S v 470µ /#//< Y Y -.C30./ A ),00(.6),0./ A //. 3 M#!6?'#'$%# %:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #%#% =((:3 v =%####<%##(%<('((/'%=#%#=%#### %(%((:3/'=#%#$((=%####<'%##''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 v =0 M 00n 470k k5 80 S i 47µ S 470µ v v k ç S khz /#//< Y Y -.C9B8/ A =.5. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3 F(('#%##,## M#!6?'# # %##'$%# =#%##' (%(< %# '#% :%#'((%#%#((:3E#%#%#%##('$%'##:3v k ve v =%##%##/#//<,%(((((*<((:Yi = (v k v )/ S ]. 7$%#(( '#%##*<((:Y ç = v /i S ]. 8

35 79</% "C?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# !3 GSQ DSQ SQ D Hesap Deney (max) =... (max) =... 3(. 35 K K 3 v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 3 k p =... p =... p =... ç = ,5,5,5 3 t(ms) 9

36 " # E&4.) 8$$'#%##'$%%#:%((A%('##%#### 3 O#//< %#,%;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! M#6?'#$$'#%###:(6####$%###3 K v // y C = = )E*, v re ## C, C $ C E /',%%##('$%(##$%#,% # <#%##C BC, C BE, C CE ('$%(##/%A%%##=%#'#%3&$ A%%'/',%%####:' %3 CC C C C k v y v g E C E ç -.E*! =.J7..0./ A %#,% # <#%##* E#// #% '%'$%# /% '$%#'%##:##%M#6?'#'$%''##%3 30

37 k C b r bb C b e b v b e r b e C b c g m v b e r oe C ce c C v g e C ç v y E C E -.E30./ A 8/7/ 7$%##:##/(%##A%%'#$ A%%'#'$%(% %(%(###%3&A%%'' C, C $ C E /',%%###'#%3: =,$''#%# r bb #*'###%3 C $ C T##%#:%/<%( s6:('# '%'$%#M#6?'#=##/%3 k sc g g m be ç sc y -.E9 858/..58/7 '$%%#%A%A/#/%((%(U A ( s) g A ( s) ç s s g = = = A 0g ; ωk = s k = )E3, g k s sk s sk ( g k ) C s s ç y = = g m = A 0ç ; ωk = - s k = )E9, be ç y s sk s sk ( ç y ) C ωk f k = )E<, π %A%A/#/%((=#$A:#%#/%#A''% A = A ϕ )E>, A( ω) = A ω s π ϕ = ± arctg 0 ω k ω s k (a) Giri devresi (b) Çıkı devresi )EC, %' Z#%# :( $ 6/ =,% ((%3 E#%# A/#/## (( A/#/##6((%3)/:%%<('((' '$%#:(6/%3 3

38 '$%%' #% ## : $ A: %## /' %## #:##% M# 6?' =,% A%$($A%%%###''##%3%$<%(%(/=%##,# %#/=%##=##db/%'/%=%a#('(#:##%3 A 0log A (db) -0dB/dekad (a) A 0log A (db) (b) ϕ 0, ω /ω k ϕ ω 0 ω k ω ω /ω k ω -π/ -3π/4 -π -.E<),7./=.6),==(./=.;5 ;/7 8 8/',%%# ##: /' /% A%%' ( : ' A: '(%3 8< A%(' f = f k :$((=%###6'?' %/%A%%'#'%##?#3A%A:'/%A%%=,% %%3.,%,<% /',% ## #%:'* %((%3.,% /',% <'((/ (('%A%%'<%( E -C E #A## <'( Z E #: -π/ -π A = K Z E = s C C // = r Z E E E e E y %#/% )EE, A( s) // ( s s ) = K ) ( s s ) C y 0 0 = 0 )EF, re ( s sk ( s sk ) )(A(%A%(ω0 = s0 = $<A%( ωk = s E C E )(A(%$<A%%(0:/% f π C = π r C k = ( r // ) C e E E r C 0 = f k )EH, E E e E e E '(%3 3

39 A 0log A (db) -0dB/dekad -40dB/dekad f k f k f 0 f k f -.E>!.0./ A (..5A '%',%,<% /',% : ''$%#A%$(M#6?'# =## /%3 /',%%# #%# ' % $$'#%## '$%# (( A% $( M# 6?# =## /(%3 D=' E -C E #A## /%' < A%( C, C T#/%'<A%%('/ /''$$'#%### #A%(C E %A('#%#%3 4 A%%' ( $,<% /',%%# ##:'#% $ ( '$% '###%3'%''%'$%M#6!?'#=####%3 k v b r bb r bb C b e b v b e r b e C b c C b c g m v b e e r oe C ce c C v y -.EC! =.0./ A 8/7 '$%' ## <# : /,% <##'#%3 F -#% ##''/( <#:6,%%( (-K )C b c /%(%3O%#%$$'#%##'=%## :( 6 %( #% '% /' =,% <# $ ( /% C b e <###%3-#%##*('((''%'$%M#6?', %3 %' k b b r bb v C r b e v b e g m v b e C v -.EE!(.8/7/ C =C b e (-K )C b c C =C ce (-/K )C b c = C ce C b c (/K ) C b c C ce C b c =r oe // c // y =/g 33

40 F/ /r bb '#%##*'#%'$%#%A%A/#/*<(%U g A s = sc C = g s C m C = s s m bc bc bc bc 0 ( ) )E*, g sc C g C s sk s C E,% ' =##%A%A/#/ω 0 =g m /C bc A%('#%(A(%($ω k =g /C bc A%(' #%$%'(%3)(A(%A%(<A%('/ #%ω 0 >>ω k3.%r bb '#%##* '#:#%<'%'=#%3<A%('ω kt=,%/ #%3 ω k = r bb' ( [ C K C )] b' e b' c #%*('(('%#,% $$'#%### A%$(M# 6 T'#=##/(%3 A 0log A0 0-3 (db) -0dB/dekad -0 ϕ π f k f 0 f k f π/ 0 f -.EF! =A 3 M#6?'#'$%##'$%#(A(%$<A%%((*<((:3=,%'$%# A%(((%(/=%##,#('#:#3 f k (giri)=... f k (çıkı)=... f 0 (emetör)=... f k (emetör)=

41 3 M#6?'#'$%##:'%6(((((%((:3 3 #% %#,% $$'#%##' # A%(( #% '$% <%%# *=##'#%P&(((:3 3 4 A% %#,%%# # A% %#,%%# %('# A%% %'#%P 5' A% %#,%%## :('* A:'(%P&%(%% A#%##:# :((:3 35

42 3 3 M#6?'#'$%#%:3 S $ S *%%((<('%=#%%'$%# ((%((:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 E#%# =%####v =%####<%#(%<(#'%((:3 k 560 S v /#//< v 47µF S Y Y khz k µF -.EH 3 E#%# =%#### '##%' # %## A%(( '##%% (( =%#### /#//<%'((, </ /6? :((:3 %'=#%#=%####=### '#'## $ (( =%#### '= ## /:( '# '##:3 :( A%%'=#%#=%###'##%%%%%#'%#=#%##:3 3 E%###0:?'#'%##?#' $ #A%%(, :3 3 8:'%%##/%$dB/%*<%'$%#A%%####:##:3 3 S *%((%3'(%(%%'##:3 36

43 79</% "E?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# g =...!.E* Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () A Hesap A 0 Deney A 0 3 8<A%%( f k (alçak frekans) =... f k (yüksek frekans) =... A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 37

44 $ # E&4.) 7/%'((%#,% A%$$'#%###'$%%#### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 7#%%! 8 '/% =%##%# $$'#%## ## $ ( /',%%## (6 '(( '$% <(%(' '/%' (( A% $$'#%##%# '#A%# $$'#%##% ((%3)(A(% #$%(' %( $ # =%##%# $$'#%##### %(6#/ :%## =%### =%#%3 $$'#%##% << '((' #%,# $$'#%### /,% '/% =%### CQ ' $$'#%##' =#%# (A(% (( =%### (A(%/:3 ## / ( '/% =%## $$'#%##%' %' %' = %' < $ << #<# %#,%% (%(/(%(%3 %$$'#%##'$%#M# 6?'$%###%3 CC CC C C C C ' ' T T C C C C ' ç ' T T (a) B3 T 3 E (b) - EE -.F*),K0./ A / ),$40./ - EE 38

45 T 3 %#,% #%((/%((%3(((((=( BQ3 0,6)/ E /% $ '#%%#%A('#%#%3 = C /'=,%=#%#=%##%# BQ = BQ =0#%#,% (/(U C C = C = )F*, /% #%#%3 7$%# < ( $ =%##%# #%'# /%'#%'%%# *<(%3 BQ3 ( CC /0)0,6 volt olarak seçilebilir. Bu durumda; 0 CC EE BQ3 = )F3, = 0 BQ3 )F9, = = 0,6 CC CEQ E CC CEQ C = C )F<, C F9* 5.8 E#%#=%##%#(A(% B = B =0/'' E = E =0 0,6= 0,6/%3T $T %#,%%# /''*%####/,%(%('#/%3'%' CQ = CQ /'' CQ = CQ $ ç = CQ CQ =0/%3E#%#%###=%##=(%*%##%#,% (( #$/<%(((#/:/%'/''(((*=%#'#%34#(( =%###'#:(A(%/%(%3##=#%#=%###%(' '%A%$%U = #%#,%,%%#(/(/'' BE, / '%%% $ BE, / '%:(%3'%'U C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C CQ = CQ $ C = C /'' ç = C C = [ CQ g m ( /) C ] [ CQ g m ( /) C ] = g m C ( /) = g m C = K D %'K D A%'#A%#=%##:(/<U K D C = C ' = = g m C = r 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c C e )F>, F93 8;A ' ' ''$%' $ #%(#'###'(('#'##' $ '#:3D='$%#'((/%(T 3 %#,% (('#%#r o /:/'((' $ ' #%#'###' ((' #% #%'##%3 ( 39

46 ' ' /% $ ''##%3 '#'### = '#'##/%(B/%#%:(C '#%3 K C C = = )FC, ' ( ) r = o 8%%#,% T 3 (('#%# r o C?=,%/ /'' K C /%#% :(?' / %3 7#A%# :(/%#% :(/%( B/%#% (%/%(;//-/'J#/#/;-C'($%##%3 K D ro CMM db = 0 log = 0 log 0 [ ] K C re 0 )FE, ##%A%$$'#%###';--'?' /('(%3 3 3 M# 6T'#'$%''/%((($=%##%##*<((:3 EQ3 Q... EQ Q... Q... CQ Q $%#A%:(( *<((:3 K D Q $%#/%#% :((*<((: r oe =00kΩ ((:3 K C Q... 3 O%#% :(A(( *<((:3 5k6 8k 0k T T T 3 ' 470 5k6 ' /#//< Y Y CMQ... -.F3K;A= O%#%:(A(('*A:%(%##'$%'=##'###%<(##%P M##:%((:3 3#%$' A%('##%%#$$'#%#% A%$$'#%###<(##%(P5(P&(((:3 3% $$'#%### /% =#%# $ ((( $$'#%##/% (##% (P 5(P&(((:3 40

47 3! M# 6?'# '$%# %:3 7$%# ## /%('# '/% =%##%# #% $/%#, :3/ 6T''##:3 3 7$%#=#%##0:A%(# ####%#%=((:3E#%#=%#### v =%####<%#(%<(#'%((:3E#%#$((=%##%##/#//<,% '$%# '#A%# =%## :(( :3 Not: Diferansiyel çıkı gerilimini ölçmek için osiloskobun Y ve Y girilerini aynı anda T ve T transistörlerinin kollektörlerine balayarak (Y Y) gerilimini ölçünüz. 3 $ =%##%##/##//<#% =%A#('(#:##:3 3 T %#,% :((/<%(%%T?#:(##%## %#((:3 M# 63 F((, ##%#%=,%'%=#%#=%####%(%((:3 F(($ =#%#=%##%#/%((%/%/':((:3;-'%##*<((:3 /#//< 5k6 5k6 ' T T ' Y Y 8k T 3 0k F9 8;A=.5. 4

48 "F?K0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.F* B B B3 E E3 C C C - C C - C Hesap Deney 3 %:( = =... = =... K D =... 3 O%#%:( = =... = =... K C =... CM =0log(K D /K C ) =... v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

49 % & E&4.) %#,% = $$'#%###### 3 -#% O#//< H9* 0./ A. 4 = $$'#%##%' #% $$'#%##%#' A%( /% : %# $$'#%### $%## $ (( $%## = =,:, ((%3 F(( = $$%#####'/%/$$'#%##'$%%' %%((%3 ' $$'#%##% &66;67 ((A( =## (A% %((%3 ((A $$'#%### <'% $ (/% # ### =#%##%## '%((($$'#%#'##=,%<((%3 C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) Q 0 π/π vg(θ) BE π θ Q θi θ i θ 0 π/ π vg(θ) BE Q θi θ i 0 π/π vg(θ) BE θ Q 0 vg(θ) π π θ BE θ i : letim Açısı θ θ θ θ A-sınıfı; θ i = π B-sınıfı; θ i =π C-sınıfı; θ i <π D-sınıfı; Kesimde ve Doymada -.H*! =.450./ A

50 B&6)((A(C('%#,%/,%((*#(A(%/' %#%3B6)((A(C(' /,% (( # #%## %( <%/'' 6 %((' B;6)((A(C ('# ( ''* : #% %( %3 B76)((A(C ('# %#,%'/# # %('((%((%3'%'((#%#%'=###'/%3 '%' ' &6)((A( $$'#%##% '/% #% $$'#%##'#%3 7#%%# '/%/,=' ((%%3 '%' ((#%# =#%##%#' A%(/(%3 F(( =#%# #%## ( ##' /( ## '/% / $$'#%##%,: '$%%#%#%#%((%((%3 H93 % #% $$'#%### (( = $%## ## '/% ( (' (( $%'##''* A: = # =%#%3.%J## /% 3 8 # = E#%#= P DA %(#= F((= P Y %('#A%'$%' *%%((%J##', %$'$%'#%((((%P D 3F((= =#%#= /%(''$%#$%##η'##%3 %#A/% %=,%#%U P DA = CC CC PY Y Y %' Y ((<'%##=,%'#%3%#,%'*%= )H*, = )H3, P D =P DA -P Y $'$%#$%## )H9, P = P = η Y Y Y )H<, DA CC CC H99 0./ A &6)((A( $$'#%##' ( /( /,% (( (A(%' #' ##%3. (%<((:((=%####(#### CQ =%#### CC # EQ =%##%## /%('##=/%3.##'%' EQ =%###(A(%$ CQ = CC / ##%(( (# (%<((:=%###<'%# y(max) = CC / /%3'%'U y(max) CC Y (max) = = )H>, y 8 y P P CC DA = CC CQ = CC )HC, y PY (max) CC /(8Y ) max = = = = 0, 5 P /( ) 4 η )HE, DA CC Y ' '##%3 4#&6)((A( #% $'#%##' $%#[?' :/:/%''(%3 8 # = [?' A:( %#,%' *%(% $ (( ', %3 :' &6((A( $$'#%##%= $$'#%###/%(='#'#%3 H9< 0./ A H%## %(% ## 6((A( $$'#%##% $ '#%%# (('(%3 $$'#%##%'/%'#'#%3 6)((A( $$'#%###'/%/% ### ##%#,%(%B<*6<C#6= $$'#%##%<(((%3)A% = $$'#%##%#'/(,%#%'$%M#6T'$%###%3 44

51 v g (t) B T CC v y (t) C Q i c (θ) BE 0 π T den geçen akım, Geçi bozulması π t C - BE i c (θ) o BE 0 π π t B T y vg(θ) v g (θ) - CC T den geçen akım, - (a) (b) B =0 (c) B >0,6 t -.H3), (0(0.'450./ A / ),6)A,5.8 t F( /( /,% ((( (A(% /' /' ##% =# %### '###''/(#'=,% ' =###%=#/:(/%3,##( /( (([? #$%(' ##%3 ( #&6)((A( ( '( $%##%3 '%' $%# #%:' %% =# /:( / :(##%3 6)((A( ('U = CC (max) = (max) = y(max) )HF, y P y(max) y(max) y = = CC )HH, y 8%' # /% ( %( <%/ # '=(( /%( / o '%###%3 DA y(max) = o = )H*, π '%'%'#%##$%'##= P DA y(max) y(max) y = CC o = CC = )H**, π π ##/<= # P DA /(%3'%'6((A($$'#%### $%## PY (max) y(max) y / π η = = = = 0, 78 P / π 4 DA y(max) Y )H*3, /%3. (( = ## 6)((A( $$'#%### $%##[ ' :/(%3 F(( = % $%#,[? '%' % /% %% % %3 H%## ' /'/'((=%####<'%# = / π /%3&6((A($$'#%### $%##[!#$%(''(%3 3 y CC 3F(((#=%###<'%##*<((:3 45

52 y (max) = ((= ###(( CC = 0 )*<((:3 3 y =6 p ##'$%#$%###*<((: )((A( $$'#%##' (( =%### (A(% '%# %(' '###' $%##((=%####'#####:##:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' =# /:(( :##&6((A( ('((' %<((%3&(((:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' (%<(/' (( =%#### %(%## ( B//%<C'$%###%(((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# %:3 7$%# =%## 0:?# # =%## =((:3 9 S /%S $S 5 *%%((<(O5'%=#%%'$%#((%((:3E#%#$ (('=#%#####:3 9k A 0 S T v g (t) S 6 S v y (t) -.H9/ S 4 S 3 y =8Ω 3 S *%%(((<OS 4 *%%((<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S $ S 4 *%%((#####%'<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S 6 *%((<(O5'%=#%%H$H((=%##'%%###(( '=#%###'###:$#:##:3 3 S 6 *%((%%((:3 S 3 *%((<(O5'%=#%%*/<%,% '$% /:3F((=%####(%<('((/'%=#%#=%####%(%((:3F(( =%####<'%##,% ((= *<((:3!3 8#'/%((,%#= *<((:3 3 7$%#$%###*<((:3 9k T S 5-46

53 79</% "H?! =.50./ A. 7#4<% 7%#*# g (t) () S kapalı, S 4 açık v y (t) () S açık, S 4 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S kapalı, S 4 kapalı v y (t) () S 6 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S açık, S 4 kapalı v y (t) () En yüksek çıkı iareti 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) y (max)=... P y =... CC =... P DC =... η =... 47

54 ' & E&4.) 7##=%# %%##$$'#%##%#,:#%# :%##%#### 3 -#% )# %# O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%Sµµ 7#%% S *9*. #% $$'#%##' ((#%## #% ((( = A:' %% =#%##%# % =#%#$%##B=%#A'C'##%3L/:##A$=#A/ :%# % =%# $%'(%3 L/:##A =%# $$'#%### :(( %(%(% A %%(((( /:'' '* / /#,% '$%%#' ((%3 5=#A =%# # :( : %% $$'#%###'#%,:#%#####%'##''/%((,# /'%%'%#*'##%3'''=#A=%###%3 5=#A=%#'=#%##%##'$%# :%#'==%##%#:(A:' /''/<%(/'''#x #%#=#%##%#x g ' /%34#/< =%##'$%#:(A r =%##::A?''* /%3 48

55 x g Σ x A x x ç i g i b i a A β v a v b v ç v g v a v b A β v a v b v ç y B y (a) Gerilimden paralel geri besleme (b) Gerilimden seri geri besleme A r x = x x A = x ç g A = βa y β = y i g i a A i a i b β i b (c) Akımdan paralel geri besleme i ç v g v a A i a i ç v b β i b (d) Akımdan seri geri besleme -.**. (. *93. (. E%#=#%#$(( %####=,%',%'###</##% 3 E%##'<%=%# E#%# ( F(( =%## va ib A = β = i v a b g :(% ç :(% 3 E%##'%#=%# E#%# =%## F(( =%## va vb A = β = v v a b g %% ç :(% 3 &('<%<% E#%# ( F(( ( ia vb A = β = v i a b g :(% ç %% '3 &('%# E#%# =%## F(( ( ia ib A = β = i i a b g %% ç %% i k k v C i b i g g r i a C v a ç v ç CC v A = i i β = v a a b b = - β r F v = a β = β r F e C /( v r a g0 ) gr g 0 β F re = = βa βa A Ar = βa vç Ar = i g β F C = β F C β r r F e -.*3. /(..4./ = 49

56 v a = v g v b i b = i a C v g g C va E i a i b v b C v ç CC i A = v a v β = i gr a b b = g m = E = g0 ( βa) = A A gr β F r r e A = BA iç g = = v g g ( r E m m ) E -.*9/ 4./ = *99 " =#A=%#'$%#:((' % %A%=####B%(%(%3E#%#$ (('#%%##'=%###<#=,%%(%(%$:(%3A)7$%#=%##: :(β)=%#'$%##:(/ :%=%##:$A% =### A r = A βa )**, B r = f r(max) - f r(min) = B(βA) )*3, /%3 8:6=### %<(( ##%3 4# :( :( '% =### %% M#63&%('$%#'/%(((%(%%((#%#'#/:%('#/%#/ :(%3 9:# / #''/( ## 0#6# $$'#%##%#'*% :=#A=%#((%3 0log K r A 0 0 (db) B Geribeslemesiz -0 Geribeslemeli -0 B r -30 f r(min) f min f max f r(max) f(hz) -.*<; /7 8 5=#A=%#'/%((/((%%(/%(('%39:# :( '/% ( $$'#%##%#' $$'#%###O<6&< =## =#A=%#(('(%3&#*''$%%%(/%:3 50

57 3 3M#6?#'$%'%#,% (/((U'$%#=%##:($%# =#'#%##A=v a /i a =v C /i B *<((:S ('$%3 A =... S <(#=%#'$%##=#####β=i b /v b = i b /v C *<((:3 B=... E%##=#'#%##A r =v Cr /i G *<((:3 A r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr =... 3 M# 6!?'#'$%' %#,% ( /(( $) *%( <(# O5 '$%#=%##:($%#=%##:((K 0 $=#####A=i C /v g *<((:3 K 0 =... A =... E%#'$%##=#'#%##β= v E /i E v E /i C *<((:3 B=... E%##=#####A r =i Cr /v G $=%##:((K vr *<((:3 A r =... K r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr = ' =%## (# % #% $$'#%## <% =%# =(% /%P.'%'$%##:%=,%##:3 3 -O)%#,% $$'#%##<%=%#=##%#P5'P 3 M#6?'#'$%#'/#'#%# k /#%=%##(# % ' ' =%##=%##:(/%P0<((:3 5

58 3! 3 M#6?#'$%#%:37$%#=#%##0:?## =%##=((:3 S *%((((#:#%# '=('''%=#%#=%####%((:3 8$'$%#=#%#=%##%##/#//<,%=#%#(((*<((:3 i g v v k g = S S 47µ k S 80 /#//< 0k 47µ i b 0k v ç =v c Y Y v k S g i g i a -.*> 3 F(( =%####/#//<,% ''##:3 7$%# ( $%# =#'#%## A *<((:3E%###$(((%'$%#=#%#'#%##*<((:3 g =v g /i g 3 S *%%(((O5'%=#%%3$3''%#%%((:37$%#=%# #=#'#%##A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3 k 560 S v /#//< 0k S 47µF i a S Y Y k i b µF -.*C 3 M#6!?'#'$%#%:37$%#=%##0:?## =%##=((:3 S *%(( <( O5'% =#%% #: #% # '=( ' ' '% =#%# =%####%((:37$%#=#%#$((=%##%##/#//<, :3 7$%#=%# #:=#####A=#%#'#%## g $=%##:(( K, :3 3 S *%(( ( O '% =#%% 3 ''# %%((:3 7$%# =%# #=#####A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3!3 S *%((($<('%##'$%#A%%%#####:##:3 5

59 79</% "*?! =.0./ A./. 7#4<% %#*# v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =.... v ç (tepe)=... A=... g = v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =... v ç (tepe)=... A r =... gr =... K r = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A=... g =... K = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A r =... gr =... K r = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemesiz Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0 A r 0log (db) A 0 Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemeli Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0log r A 0 (db) Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) =... A 0log r A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 53

60 ( )*& E&4.) $$'#%####<(##=%(## 3 O#//< 7#%%SS 8/',%% $$'#%##%#/ :(8 $ \'/%=%##$$'#%##%#'#%3 # $$'#%##%# ' A%%' ( #%# = -0: $'* A%%'(##$$'#%##%#$%'(%3 **9* 5.8 F/ :(', % # $$'#%##%# =%# #:/% (:3 E%# #:'%' =#%## =%##'####' (( =%##%#' #%# <((%3 5=#A =%# #/% /= %###%# /< (% #=% %$=##$#A :='$%%##=%#'$#%$$#% $$'#%##/%((%%3L/:###A=%##/%'%((%((;/<%/%$ ###'$%)*#%#==%/%(##%3 g _ CC _ CC A _ CC g - CC -.***), 0./ A 6), 0./ A 6)A,K/ M#6?'#'$%':(($=#%#'#%##/ /''%U - CC B - CC g = 0 )***, K 54

61 g g = 0 )**3, g '%'#$$'#%####6=#%#=%###=#%#=%#### (A(%#/%3 :'/B=,% %'/<%C$#%=%/''($%##%3 %%('U = = = )**9, K r = = )**<, :%#'M#6?'#A%$$'#%#####U = K ( ) = ( ) = ( ) D A B A B B A )**>, M#6?'#'$%/<'$%#'#% ( ) ' ka k B = A ' = B )**C, A i C i B _ v i _ CC v i C v _ CC v - CC - CC - CC /<((.=%'$%# %$'$%# -.**3),!(.A6),&4../ 6)A,!./ **93 #4.!./. #% # $$'#%## $ 6; %( % =#%# #%## #=%# $ %$# (##%38/',% ('#*(%(% dvc ( t) ( t) C vc ( t) = ic ( t) dt dt C ic = C )**E, M#6?'#'$%'U v ( t) i C ( t) = = i = i )**F, v ( t) = v ( t) dt C (0) )**H, C F((=%###=#%#=%#####=%#/%3:%#'M#6?'#'$%'U dv ( t) v ( t) = i ( t) = i ( t) = C )***, dt (0) 55

62 **99 ;45/. $$'#%##%# %B#A :=C'$%%# < ' %3 M#6? B)68C <(('###'%' $ =#% %'## :='$%# =,% '#%3<('#'$%%#%A%A/#/ H ( s) = 3 4 )****, Z Z Z ( Z 4 Z Z Z ) Z Z 3 4 f k = )***3, π C C 3 4 C 3C4 Q = = )***9, ζ ( C C ) 3 4 %' f # A%( Q :=#'% (( ζ#, (('(%3 ζq # </#' := #%A%$(%]/%*#<#''##%3'%'Q ' /%3 Q? '* '%%### A% $(''=% ringing:çınlama ' =#%3 C 4 _ CC 4 _ CC C C 3 - CC C 3 - CC &=#% := -.**9 ;45/. 4 =#% := H 0log H ζ=0,5 0 0 (db) Q= -0 ζ=0,7 Q=0, k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) -.**<.545 ;4A A f k 56

63 3 3 M#6?'#'$%%' =k, =k$0k##'$%#=%##:((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' =kc =00nF##%A%A/#/(%((:3)(A(%$ <A%%((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' Q = 680C 3 QC 4 =33nF##%A%A/#/(%((:3 8#A%%(($Q ζ(%((*<%a%%####:##:3 3 3 M#6?'# %$$#=%'$%##=#%##H ='==(%(( =%##%#/%P0<%#:##:3 3 M# 6?'##=% '$%## =#%##H'/% =%## $%##% (( =%### ('##%PM###:##:3F((=%###/:'%%%(P5'P 3 $$'#%##%',%' '%'#%=#% :=(<((%P M((#:##:3 3! 3 M#6$?'#'$%%# =k, =k$ 0k#%:37$%#=#%##0: # '=( =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 7$%%# :((*<((:3 3 =k, =k##a%$/<'$%%##(((#%7&,$/%((:3 E#%#% 6 H %('/% =%## =% (( =%####, :3 E#%# $ (( =%##%##/6?''##:3 3 M#6?'#'$%%#%:37$%#=#%##0:%'==%=#%#$ ((#%%##/#//<###:37=#%###:##:3 3 M# 6?#'$%%# %:3 7$%# =#%##0:%'= =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 E#%# #%## A%(( 0:60: %((' '##%%##'$%#A%$(( %( %(, : $( =%A# ('( :%#' #:##:3 57

64 "**?#8.0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.*** =k 3 Hesap Deney Hesap Deney a a K a b b K b =0k a a Ka b b Kb Fark devresi!.**3 Toplama Devresi 3 v (t) () v (t) A B A B v (t) () v (t) ,5,5 t(ms) Entegral devresi 3 Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k,AG () 0 0log( / 0 ) (db) 0,YG () 0 0log( / 0 ) (db) 0 A 0log A0 0 (db) ,5,5 t(ms) Türev devresi k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 58

65 , 3 3 O#//< )# %# 5-O)%#,% #% =%#%###%3. / ('$% #%# (' (%((% '$%%' / #'$%%# H. H.4& <(%( %( % =%#%#### ((%3.$#%## #$%% <( '((## ## /J# A/#/% =%#%#:3&%( '$%%' < < / ##%3 F *%<('=%##!H'%' %3*:%/%''(%##'$%%# <*(:( E0:?% '% ((,## ##%# $ %( % <(%( / A%(E0:?%'%/J#'$%%#=%#'(#'##'* :(=%'('(%3 = %( /J#'$%%#[?(' A:(;-O) <(% =%'##' ' <(%##%3 *39*... L 5/#-%=# E#%# =%#### /J#6 '##'## ' '%## #'## '%#%,#( ((=%###%('#A%-seviyesi gürültü marjı $=#%#=%####/J#6'##'## '%###'##' '% #%,# ( ' (( =%### %('# A% 0-seviyesi gürültü marjı '( $%##%3 #% /J#'$%# (( =%### = % %J(' #% = % =%### #% 59

66 $ =%##*%*=##% <, % = % %J(''* :' % $ #% /J#'$%/%/%((%3&#*'/J#$$##(=((%3 DD OH,min H,min L,max OL,max 0 gerilim -seviyesi gürültü marjı 0-seviyesi gürültü marjı Bu bölgedeki bütün giriler lojik- sayılır. Yasak (tanımsız) bölge Bu bölgedeki bütün giriler lojik-0 sayılır. -.*3*.L. O OH,min : Lojik- seviyesi en düük çıkı gerilimi OL,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı gerilimi H,min : Lojik- seviyesi en düük giri gerilimi L,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı $###= % %J( NM H = OH,min % %J( NM L = L,max - OL,max B8.(; 6/ #% <(( ((( <%/% # A: <( (( Çıkı Yelpazesi (Fan-out) '( $%##%3 F(( # <( (( (('$%## $%## (( o,max )#=#%####(( i ) ('(%3 o N,max i ;-O)<(%'=#%#(((A(%/''((<:#/:=##=,% %''/% '#'#%3 F -O).?%' #% =#%# <## $%'(% $ <## '$% =# A%(#%##%<%/'##''/'</((=%#%3 /####(<:##((%((=%#%3 F((<:#;-O) N f max o,max C i i,min A E 7 #% <(( =#%# #%# '###' (( #%## '## ## = : =# '( $%##%3 E# =#%##%##[?## (( #%##[?#%('#:A%(/%, %3 :% n <( %' %' 6 '((' /< =# #% <(( =## n#%<(%''##%3 Toplam gecikme = n t P 8.. M F(( #%##['[?' ### = % Düme süresi (t f ) [ ' [? ###= %'Yükselme süresi (t r ) '($%##%3 8<('$%##=#%#= #% $< $%## ## ' $ %00 %50 %00 %90 %50 %0 v g (t) %%#/<((#%#<%/'' /(=%#%3 v ç (t) t PHL t f giri çıkı t PLH -.*338(t f )6.(t r )6A (t P ). t r t t 60

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

ELEKTRONİK 1 KUTUPLAMA DEVRELERİ HAZIRLIK SORULARI

ELEKTRONİK 1 KUTUPLAMA DEVRELERİ HAZIRLIK SORULARI ELEKTRONİK 1 KUTUPLAMA DEVRELERİ HAZIRLIK SORULARI SORU 1: Şekil 1 de çıkış özeğrileri ve DC yük doğrusu verilmiş olan transistör kullanılarak bir ortak emetörlü yükselteç gerçekleştirilmek istenmektedir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYİN ADI : DENEY TARİHİ : DENEYİ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir.

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. DENEY 5 - ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR(FET- Field Effect Transistor) 5.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. 5.2. TEORİK BİLGİ Alan etkili

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Alternatif akım (AC) ve doğru akım nedir örnek vererek kısaca tanımını yapınız. 2. Alternatif akımda aynı frekansa sahip iki sinyal arasındaki faz farkı grafik üzerinde (osiloskopta)

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Uygulama -1: Dirençlerin Seri Bağlanması Uygulama -2: Dirençlerin Paralel Bağlanması Uygulama -3: Dirençlerin Karma Bağlanması Uygulama

Detaylı

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Deneyin Amacı: Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesi. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen gerilimleri analitik

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2013-2014 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

DENEY-3. FET li Yükselticiler

DENEY-3. FET li Yükselticiler DENEY-3 FET li Yükselticiler Deneyin Amacı: Bir alan etkili transistor ün (FET-Field Effect Transistor) kutuplanması ve AF lı bir kuvvetlendirici olarak incelenmesi. (Ayrıca azaltıcı tip (Depletian type)

Detaylı

BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DENEYLERİ. Prof. Dr. Avni Morgül

BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DENEYLERİ. Prof. Dr. Avni Morgül BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DENEYLERİ Prof. Dr. Avni Morgül 9. DENEY: İŞLEM KUVVETLENDİCİSİ UYGULAMALARI 9.1 DENEYİN GAYESİ İşlem kuvvetlendiricisi ile yapılan çeşitli uygulamaların incelenmesi 9.2 KULLANILACAK

Detaylı

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni Amaç Bu deneyin amaçları; tam doğrultucu köprünün çalışmasını izlemek, kondansatör kullanılarak elde edilen doğrultucuyu incelemek ve zenerli regülatör tasarımı yapmaktır. Deneyin Yapılışı Sırasında İhtiyaç

Detaylı

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi DENEY NO :5 DENEYİN ADI :İşlemsel Kuvvetlendirici - OPAMP Karakteristikleri DENEYİN AMACI :İşlemsel kuvvetlendiricilerin performansını etkileyen belli başlı karakteristik özelliklerin ölçümlerini yapmak.

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ EEKTİK DEEEİ-2 ABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ATENATİF AKIM ATINDA DEE ANAİİ Amaç: Alternatif akım altında seri devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi Gerekli Ekipmanlar: Güç Kaynağı, Ampermetre, oltmetre,

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6.1. TEORİK BİLGİ 6.1.1. JONKSİYON TRANSİSTÖRÜN POLARMALANDIRILMASI Şekil 1. Jonksiyon Transistörün Polarmalandırılması Şekil 1 de Emiter-Beyz jonksiyonu doğru yönde polarmalandırılır.

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ ELEKTİK DEELEİ-2 LABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ALTENATİF AKIM DEESİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ Amaç: Alternatif akım devresinde harcanan gücün analizi ve ölçülmesi. Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, 1kΩ Direnç, 0.5H Bobin,

Detaylı

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI Deneyin Amaçları Osiloskop kullanımını öğrenmek, Osiloskop grafiklerini

Detaylı

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

EEM 311 KONTROL LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 311 KONTROL LABORATUARI DENEY 03: DC MOTOR FREN KARAKTERİSTİĞİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ Grup Kodu: Deney Tarihi: Raporu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

4. Bölüm: Çift Jonksiyonlu Transistörler (BJT) Doç. Dr. Ersan KABALCI

4. Bölüm: Çift Jonksiyonlu Transistörler (BJT) Doç. Dr. Ersan KABALCI 4. Bölüm: Çift Jonksiyonlu Transistörler (BJT) Doç. Dr. Ersan KABALC 1 Transistör Yapısı İki tip transistör vardır: pnp npn pnp Transistörün uçları: E - Emiter B - Beyz C - Kollektör npn 2 Transistör Yapısı

Detaylı

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ Regüleli Güç Kaynakları Elektronik cihazlar harcadıkları güçlere göre farklı akımlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin; bir radyo veya amplifikatörün hoparlöründen duyulan ses şiddetine

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri Alternatif akımı doğru akıma dönüştürebilmek, yarım dalga ve tam dalga doğrultma kavramlarını anlayabilmek ve diyot ve köprü diyotla doğrultma devrelerini

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1 ÇOK FAL DERELER EBE-212, Ö.F.BAY 1 Üç Fazlı Devreler EBE-212, Ö.F.BAY 2 Eğer gerilim kaynaklarının genlikleri aynı ve aralarında 12 faz farkı var ise böyle bir kaynağa dengeli üç fazlı gerilim kaynağı

Detaylı

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi Deneyin Amacı: Temel kapı devrelerinin incelenmesi, deneysel olarak kapıların gerçeklenmesi ve doğruluk tablolarının elde edilmesidir. Deney Malzemeleri:

Detaylı

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri DENEY 10-1 Fark Yükselteci DENEYİN AMACI 1. Transistörlü fark yükseltecinin çalışma prensibini anlamak. 2. Fark yükseltecinin giriş ve çıkış dalga şekillerini

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2 BJT TRANSİSTÖRÜN DC KARAKTERİSTİĞİNİN ELDE EDİLMESİ AÇIKLAMALAR Deneylere

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU. : TTL ve CMOS BAĞLAÇ KARAKTERİSTİKLERİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU. : TTL ve CMOS BAĞLAÇ KARAKTERİSTİKLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU DENEYİN ADI : TTL ve CMOS BAĞLAÇ KARAKTERİSTİKLERİ RAPORU HAZIRLAYAN : BEYCAN KAHRAMAN Toplam on (

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 4 MOSFET KARAKTERİSTİKLERİ AÇIKLAMALAR Deneylere gelmeden önce lütfen deneyle

Detaylı

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER A DEVRELERDE KONDANSATÖRLER 7.1 Amaçlar: Sabit frekansta çalışan kondansatörler Kondansatör voltaj ve akımı arasındaki faz farkının ölçülmesi Kondansatör voltaj ve akım şiddetleri arasındaki ilişkiler

Detaylı

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEY-2 BJT E MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEYİN AMACI: Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve MOS transistörün DC (doğru akımda) çalışma bölgelerindeki akım-gerilim ilişkilerinin teorik

Detaylı

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI 2.1 Objectives: Ohm Kanunu: Farklı direnç değerleri için, dirence uygulanan gerilime göre direnç üzerinden akan akımın ölçülmesi. Dirençlerin Seri Bağlanması: Seri bağlı

Detaylı

Deney 1: Transistörlü Yükselteç

Deney 1: Transistörlü Yükselteç Deneyin Amacı: Deney 1: Transistörlü Yükselteç Transistör eşdeğer modelleri ve bağlantı şekillerinin öğrenilmesi. Transistörün AC analizi yapılarak yükselteç olarak kullanılması. A.ÖNBİLGİ Transistörün

Detaylı

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek.

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. DENEY Temel Lojik Kapıların Karakteristikleri DENEYİN AMACI. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak.. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. GENEL İLGİLER Temel lojik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI DNY NO: 7 TANSİSTÖLİN KUTUPLANMAS ipolar transistörlerin dc eşdeğer modellerini incelemek, transistörlerin kutuplama şekillerini göstermek ve pratik olarak transistörlü devrelerde ölçüm yapmak. - KUAMSAL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 340 50 50 Faks : 0216 340 51 51 E-Posta : kalibrasyon@netes.com.tr Website

Detaylı

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3 GERĐLĐM BÖLÜCÜ EEM 0 DEVRE TEORĐSĐ I 3. Amaçlar: Yük Olmadan Gerilim Bölücü Đşlemi: Yüksüz gerilim bölücü devrede gerilim oranlarının ölçülmesi. Gerilim bölücü formülü. Yük Altında Gerilim Bölücü: Yük

Detaylı

Teknik Katalog [Ses Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Ses Ölçüm Cihazı] Teknik Katalog [Ses Ölçüm Cihazı] [PCE-EM 886] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer A. DENEYİN AMACI : Ortalama ve etkin değer kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci 2. Osiloskop 3. 741 entegresi, değişik değerlerde dirençler

Detaylı

Teknik Katalog [Işık Ölçer]

Teknik Katalog [Işık Ölçer] Teknik Katalog [Işık Ölçer] [PCE-EM 886] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU AKIŞ SENSÖRLERI

Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU AKIŞ SENSÖRLERI Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU FFUC10-1G1SR FFU A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Ortam Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

Detaylı

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi DENEY 8: PASİF FİLTRELER Deneyin Amaçları Pasif filtre devrelerinin çalışma mantığını anlamak. Deney Malzemeleri Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop.

Detaylı

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri DENEY NO : 3 DENEYİN ADI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin Karakteristikleri DENEYİN AMACI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin karakteristiklerini çıkarmak, ilgili parametrelerini

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 7 Deney Adı: Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması Öğretim Üyesi: Yard. Doç.

Detaylı

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME Amaç Elektronikte geniş uygulama alanı bulan geribesleme, sistemin çıkış büyüklüğünden elde edilen ve giriş büyüklüğü ile aynı nitelikte bir işaretin girişe gelmesi

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Thevenin ve Norton teoreminin daha iyi bir şekilde anlaşılması için deneysel çalışma yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre 2. DC Güç Kaynağı 3. Değişik değerlerde

Detaylı

PARALEL RL DEVRELERİ

PARALEL RL DEVRELERİ PARALEL RL DEVRELERİ 6.1 Amaçlar i, v, v R ve v L nin RMS değerlerinin hesaplanması I R, I L ve I değerlerinin hesaplanması İletkenliğin (G), saseptansın (B) ve admitansın (Y) hesaplanması Admitans üçgeninin

Detaylı

MOSFET Karakteristiği

MOSFET Karakteristiği Alınacak Malzemeler Listesi: 4 Adet 10 kω Potansiyomete 2 Adet 10 kω Direnç MOSFET Karakteristiği 4 Adet 10nF Polyester Kutu Tip Kondansatör 1 Adet IRF 530 N Kanallı MOSFET Amaç Bu deneyin amacı MOSFET

Detaylı

Bölüm 8 FM Demodülatörleri

Bölüm 8 FM Demodülatörleri Bölüm 8 FM Demodülatörleri 8.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrimin(pll) prensibinin incelenmesi. 2. LM565 PLL yapısının karakteristiğinin anlaşılması. 3. PLL kullanarak FM işaretin demodüle edilmesi. 4. FM

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

DENEY 4 PUT Karakteristikleri

DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. PUT karakteristiklerini ve yapısını öğrenmek. 2. PUT un çalışmasını ve iki transistörlü eşdeğer devresini öğrenmek. 3. PUT karakteristiklerini ölçmek. 4.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ Elektronik 2 Deney föyleri Arş. Gör. Hayriye Korkmaz tarafından hazırlanmıştır. JFET ÖN GERİLİMLENDİRME

Detaylı

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri 7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri Hareketli ölçü aletleri genellikle; 1. Sabit bir bobin 2. Dönebilen çok küçük bir parçadan oluşur. Dönebilen parçanın etkisi statik sürtünme (M ss ) şeklindedir. Bunun

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2009-2010 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

Şekil 1.1: Temel osilatör blok diyagramı

Şekil 1.1: Temel osilatör blok diyagramı 1. OSİLATÖRLER 1.1. Osilatör Nedir? Elektronik iletişim sistemlerinde ve otomasyon sistemlerinde kare dalga, sinüs dalga, üçgen dalga veya testere dişi dalga biçimlerinin kullanıldığı çok sayıda uygulama

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions. Bölüm 5 Seçme Sorular ve Çözümleri

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır.

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. 2 OSİLATÖRLER 1. Ön Bilgiler 1.1 Osilatör Osilatörler DC güç kaynağındaki elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine

Detaylı

TULAR-------------------------------------------------------------------------------------

TULAR------------------------------------------------------------------------------------- TULAR------------------------------------------------------------------------------------- (P) Program ve onay (+) Arttır ( Menüde gezer veya rakam attırır.) ( -) Azalt(Menüde gezer veya rakam azaltır.)

Detaylı

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ 1. Temel Teori (Şönt Uyarmalı Motor) DC şönt motorlar hızdaki iyi kararlılıkları dolayısıyla yaygın kullanılan motorlardır. Bu motor tipi seri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 TTL Entegre Karakteristiği

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 TTL Entegre Karakteristiği TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 3 TTL Entegre Karakteristiği Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Öğrenci: Adı Soyadı

Detaylı

DENEY 7 BJT KUVVETLENDİRİCİLERİN FREKANS CEVABI

DENEY 7 BJT KUVVETLENDİRİCİLERİN FREKANS CEVABI DENEY 7 BJT KUVVETLENDİRİCİLERİN FREKANS CEVABI A. Amaç Bu deneyin amacı; BJT kuvvetlendirici devrelerinin girişine uygulanan AC işaretin frekansının büyüklüğüne göre kazancının nasıl etkilendiğinin belirlenmesi,

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ ELEKRİK DERELERİ-2 LABORAUARI II. DENEY FÖYÜ 1-a) AA Gerilim Ölçümü Amaç: AA devrede gerilim ölçmek ve AA voltmetrenin kullanımı Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, AA oltmetre, 1kΩ direnç, 220Ω direnç,

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

Elektronik Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı 2013 2014 Elektronik Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet AKBABA Laboratuvar Sorumluları: Rafet DURGUT İçindekiler Tablosu Deney 1: Laboratuvar Malzemelerinin Kullanılması... 4 1.0. Amaç ve Kapsam...

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ DERSİN

Detaylı

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Analog Elektronik Dr. Erhan Akdoğan Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Düzenleyen: Ahmet Taha Koru 1 Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Multisim Programı ile ilgili Temel Bilgiler 1. Devre Elemanlarının

Detaylı

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi EEM 0 DENEY 0 SABİT FEKANSTA DEVEEİ 0. Amaçlar Sabit frekansta devrelerinin incelenmesi. Seri devresi Paralel devresi 0. Devre Elemanları Ve Kullanılan Malzemeler Bu deneyde kullanılan devre elemanları

Detaylı

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-3 FÖYÜ

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-3 FÖYÜ DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-3 FÖYÜ Deneyin Amacı: Board üzerine çeşitli devreler kurarak,karmaşık devre yapısını öğrenebilmek.akım,gerilim,direnç değerleri ölçebilmek Deney Malzemeleri: (İstenen dirençler

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Ölçer]

Teknik Katalog [Akım Ölçer] Teknik Katalog [Akım Ölçer] [PCE-PA 8000] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi: 1 DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 70 direnç 1 adet. 1 k direnç adet. 10 k direnç adet 4. 15 k direnç 1 adet 5. k direnç 1 adet. 47 k direnç adet 7. 8 k

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013 ITAP_FOO Olimpiyat Deneme ınavı: Elektrik oruları Başlangıç 4 Temmuz-Bitiş Augost. İki ortak merkezli iletken küresel kabuklardan, iç olanın yükü q (q>) iken, dış kabuğun yarıçapı iç kabuğun 4 katıdır

Detaylı

ÖN BİLGİ: 5.1 Faz Kaymalı RC Osilatör

ÖN BİLGİ: 5.1 Faz Kaymalı RC Osilatör DENEY 7 : OSİLATÖR UYGULAMASI AMAÇ: Faz Kaymalı RC Osilatör ve Schmitt Tetikleyicili Karedalga Osilatörün temel çalışma prensipleri MALZEMELER: Güç Kaynağı: 12VDC, 5VDC Transistör: BC108C veya Muadili

Detaylı

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME)

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME) AMAÇ: MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME) 1. Bir RL devresinde bobin üzerinden geçen akım ölçülür. 2. Farklı sarım sayılı iki bobinden oluşan bir devrede birinci bobinin ikinci bobin üzerinde oluşturduğu indüksiyon

Detaylı