i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'" name="description"> i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'"> - PDF">

!!! +,% !"#!$%&"#' ;/<%#=*>

Transkript

1

2 !" #$$%

3 !!! "#$%##&'()*##,% - *'##-#%# #.%/#$0%- *'###,!"#!$%&"#' 3( "#$%##4(%(5/3! ( 66.%/#7$%%8$$'#%##%9 8#(:(, %#$("#$%##$:%%(:((#:# /(:(*##%#'/(:3 ;/<%#=*> i

4 !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..' 0 ( ".**" %''" & 0!*%''" &( %''" & 3.*.4"4, 5 3.%''" &*5 6 7%''" & -, 7)* -5 8 %''" &*9!/:./;% 7%...4(-!<./4' (6 = =!=C0 -=D?05 (=C3!."406 ii

5 /'A,%#'/'(%30%'##/##=##/%##=#% $%#$'#<(((('(%3&%('=',<((=% *<%$*:(%((%('%$%###%30%'#/'/%(( :(('(''/'%/A/%%##%3#=#%(%'* /%'%</%%(*:(%(%3 8/((<('((('##*%'#/' /%'(%3 /%%($<%('%</%'$%##%3 9%#%#'%# %( <(, /%(( /%#%### '',/'#=## /%# #=#%#/%( =%#% #<% $'% /%(%( =%#%3&#*' / ' :(%(%// =## <( #% %%(/:3 9%#%#'## <((*:(%(%( =,% :%*%'', #% (($<($($/%((//##%3&%(*%,%## '((('(',%#=,%$#%##/%(/%%$%#$<%=,:, (%(##%(/%($%##%3%('(('##%($$#:$#%A# '%# (,%## =% ' # /%# %(' ( %(( %'# :%( '%## ' < # /% <# $ %/# ' (( =%%## =,%##%3 :' %</%%'# B/%C,,#(('(%3D((:# tecrübe veya deneyim, bir i yapıldıında beklenen sonuç elde edilemeyince elde edilen eydir. 8#( %/# '$%%## #,%,%#% %%( $ / =,%## /(( '##/%3 E%'%#*:(%('=%#(:(*%((#:#' (%(/&%(%E,%$##)%(? % #%/%##%#3 &$#-/%= 0:#% iii

6 3 0%,%#',('#'# '%#<:/%''(%3 3 E%##%:%# : '/##'#(%,%#%',/' '%#<%A#'%%3 3 #'A:'#(%,%#'$(:('#((A(%3 3 #%=%<#,%#%='':3 3 7#'/%'#=##*'/%$%=,%# /((%$'#%=%< %#'%3!3 0%'#%</%#%,%#%A('*:(%(%3E%< %#'%</%%(( (%<%%30=#,%##*=#'#%</%<(',('# '##%3 3 9%#%/%$%=',<%('#=##, /$ /#=##'#%%($'%/%((# ' %30%'',,%#%#'*:(%(<*:(%'(((($%$,: /% /%/'#$/$%##%3 3 9%#%/%$%=',B7',<(*<%C(< ' %3 3 0%=%<'=',#=##B79</%CA(( *A///<### %'(%('A%('/'%(%3)A%'#%#,%#=,%$## #'#'#% *'%</%*:(%,%#'(%3 3 7%</%%(#:*A'',#'##%3 3 9%#%%(, %#$'%##,%$%('## /%:/%''(%34(($'##:#/'= ''#:%%%,%#%%A('%((%3 :''%%'/% '$%=%##$%','$%#,%#=,%$#%#=,%##$# '##%3 iv

7 E&4.) F##'#/%((6=%##'$%(%((##$,:%#%##(%((3 3 -#% 7/%'#/5$'%# 8 #%'#/'5 $'%# %7#/!H 7#%%</#/% 7#/% %# (((,'#'$% %('(%3 7#/ / '#/ (, =,%#%3 &(, &(, &/ 8/ &/ < 8/ -.**./ 0(. 4%( # '#/ #% p6#<# %(# n6#<# %(## #%#%# '# # / ' J/#//%3 #%'#/,:#%#p$ n #<#,=%# ( /%( $ :##((/%'##%3 (((=%'/%'#/%' ( *(:( #%'#/%('# <((%3 #%%(#'#/'(6=%##(((('$%###% D 0 T = ( e ) )**, D %' '#/##%('#=%### '#/=((=,%/<K8 /'(((' = kt / q 6 m'%3 '#/%'/((/<'#/<(($ T (((=,% 6 &# 6 &%(''##%3

8 #<# #% ## '#/ ## %# #:#'##' ( D 0,6 #$%(' (( & %%# '##=,% %3L%#=%###(''#/(((A(%'##%( '$%3 M# 3?''#/ =%,: %### 3 3 $ 3'%'#'#%##'#/,: %#%# $ %('$% '%%# $%###%3. <('#/'$%#*<%(' '%'$%%' #%# ((%3 E%,:%#'/%/'((' #'/%'$% #:#,%#' (:3& B<#C =## #=#%'#'/%/ #:<%/=%%(#(##%3 0,6 r d 0,6 D D D D (ma) (ma) (ma) (ma) ,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 D () E%'#/ L%('/% /' E%##,# #'/' #'/' *% -.*3. 0/ 0456/ / /7/. 4%(#'#/%%,'<'(('#*'##'% #%=#A( 6 ((%3%=%##%(%('(('B$%=%###C B '%#(% '#/ (( ( $N$:%/%( '# #%'#% % %3 $% =%### '#/%( <(( (/% /%'#/%' $/% %#''#% $'#/ =%###('((( %'#/%(:3 B%'#/C '( $%#,:'#/%' $% =%## 6 $/% '%' %3&(6 =%##%##M#6?'$%#'#/%#=%##(/%((%3 D (ma) B D () Z D Z B %'#/ -.*9:/ ;

9 3 3 /% 3?#%$ =,7 0-4 %##=%##'%%#%(' '#/ (%((*<((:(6=%##%####:##:3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3 M# 6?'# '$%' Z =5,6? :% '#/ ('((' = $ =330Ω ## '$%'=((*<((:3 3 3 M# 6?' $%# '%'$%%'*=### (( ( %% $%#%##:P 0%#%####%%,%==,%##:3 3 M# 6?'# =%'#/,:%## (( ('##%P #%'#/,:%### Q Q ;$Q ;##(=%A# :%#'#:##:3 3 % '#/%' :% =%### (( ( '##%P 8 $ =%### :% '#/%##(((:3 3! 3 M#6?'#'$%#%:3/6?'#'#/=%###'%%##''#' =%##, '#%# %%'$%' = (%(/< /'/'% $ '#/'(6=%##%###/%#%##'=%A##:##:3 330 A D N4007 D -.*< =; ':'%%=,%'(((:'#/%'/(( 0 /('(%P 3 5'/%'#/%#5 #%'#//%3'#%%((:3 '#/(6=%##%###(=%A# :%##:##:3 3!H?#%:%'#/%M#6?#'$%#%:3/6?'#'#/(( '%%## ' ' #' =#%# =%#### %((: $ '#/ =%#### /% / ''##:3.' ###:'%% =,%' (6=%## %### #:##:3$%=%####$%(''*A:/%,=#'(/%#:##:3 330 A 56 Zener Z D -.*>:/ =;7 5. 3

10 79</% 7#4<% 7%#*# !.** D () ! 3! 3 3 D (ma) teori D (ma) deney D (ma) D (ma) , 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 07 D () 3 0 = D () 3!.*3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3!.*9 D () D (ma)

11 E&4.) 7#/%<('/%'$%%### 3 -#% O#//< 7/%'#/S5$'%#.%/##8/',%%µµ 7#%% 7#/%(,#=('/%'$%%'#%37/%%%#A(('/% ($#%%%3 39*!.0/70.0A0.#'/%#%'#/(%#3?'#'$%#=%#%###%3 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v τ v (t) v (t) t τ =C -.3*),!.0/70.0A0),!.0;45. /70.0A0/.48. v(t) DA t C p e δ 5

12 M# 6?'# '$%' '#/ # ### v %#A =%#### ' (A(%' '%%#####'/('((#v =%####'#(#:=##'=#'/%3 4#((=%###*%:%('%#'#%3=%###7&##'=##/%( ##%3 v( t) dt = π p sin( θ dθ = π T / π DA (yd) = 0 = p ) )3*, T 0 θ = 0 =%## =#%## #'%'/' %( <%/ / (A(%' '((' #%'/% =%##/% (:3 :''$% M# 6?' =,% ' =## #% /',% =%#%3E#%#=%### #%v D = v -v '#/=%###%('%'/'''#/ ##''#% $ /',% '/% (( =%### ( /% =#%# =%### # /% =% (( =%### =#%# ( #% '#/ ## =%### #!333 H '% ' %3 E#%# =%### <'%# (<' ( /',% %('# =%###''####((=%###=#%#'* (%$'#/((%3 '%'/',%'#%# :%#' /%τ=c:###/(%3 v t C ( t ) = p e )33, %' p =#%#=%####<'%#'#%3 v (t)< v (t)/'''#/%%##=%$ /',%#''/%3,(('%# δ '%'=#%'/% =%##''##/%3 ; %# #%'= =%####'## '% :(##%3 E#%## # ### =%## =' 0:?# *#% =%###' ' '#'#### # <%/' T=/50=0ms /'=,% C # TT' '%%### (C > T), t T = 0ms $ A/#/'' :#%'/%<%('##%U T = C f C f C δ p p [C >T için] )39, ### ' '##%3 %' f =#%# =%#### A%(( # '#%# ' = (( =,%'#%3 / '/%' f =50Hz ((%3 8/',% ('((' ((# '/%=%###('#A/% *<##%3 DA p δ = p f C [C >T için] )3<, C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π p 393 #.0)B.0,/70.0A0 0 '=( : * ' '/% (( = %(% ## ## / '/% ((%3 # /'/%' =#%# =%#### #'%%#' ((%3 < ## /% #% %A/%,% $ ## '#/ $ '#/,<% '/% ((%30%##'$%#((=%###'M#6?'#=##'#%3=%###7&## DA (td) v( t) dt = π p sin( θ ) dθ = π T / π = p )3>, T 0 θ = 0 ) :=/',% C'##'(('=M#6'?'#=##/%3F#A/'/% ('((' (( A%(## %((## ((#'= %(' %3 '%' 6$6###'f =00Hz (('(%3 6

13 8/',%'(('((''#'/%=%###/%/%'%#U DA p δ = p [C >T için] 4 f C )3C, p C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π v C 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v ' v(t) DA τ v (t) v (t) t δ -.33B.0/70.0A0/./.48. ),05.0=./),=( /.0/)A,/=;/ 584. )/,/=./ 58/ Q(etkin) % =#%#=%###<'%##*<((:3Q,5kΩ ve Q0kΩ, CQ47µF $ CQ470µF '%%# %( ' '= =%##%## $ /% (( =%##%## *<((:3 p Q...!.3*D(.4. /7. / F#A/ Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () O () 7

14 3 3 O% %A/%,% $ ',% '#/ '= '/% '$%%# %((%((:30=##(''*##'#%3 3 '= /'' ' '# '= =%#### (( <' A/#/%*<((:3 3 %A/%,% #(('#%# tr $'#/%('##'#%# d #*'#:6! A/% (/%34#'(%((:3 3! 3 M#6?'#'$%#Q0kΩ##%:3-#%#B&;6$/C/=#%%&6 %( ((: $ %#A =%#### # '%##, :3 < '%## *<((:3O#//(/%%=%###<'%##, :3E#%#$ ((;67'=#%## #:##:3 & ; /#//< 0 AC v v Y Y !.0/70.0A0 3 9 : =%####'%##%/6T'#'%%##'*<((:3 /6?:((:3 3 Q00Ω <((:3-#%# 7;6$/ / ((: $/#//< #%#;67 %( % (( =%####/%'%## $/%# <'%## $'= =%####<'<'%##/#//<, :37=#%###:##:3 3 '#%##%(<%/%µ/',%%3''#%%<((:3 3 µ%#µ/',%%3''#%%<((:3!3 =,5k <% 66 $ 3 ''%# %% <((:3 ':'%%# / 6? :(Ω6µ##'=#%###:##:3 3 F#A/'/%%'#%##%<''333!?(%%((:3 8

15 "3?.0/70.0A0/. 79</% 7#4<% %#*# (MS) =... p (hesap) =... p (ölçüm) =... 3 /'/% F#A/'/% v(t) () v(t) () v(t) () t(ms) 3 8/',% :'/% 3 /'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) =... 3 F#A/'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) = /',% '/%!.33!.0 B.0 Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () DA () teorik DA () ölçülen -0-5 v(t) () t(ms) t(ms) t(ms) 9

16 E&4.).%/#'$%%##'('/%=%##%((## 3 -#% O#//< 7/%'$%%' ' '#'/% =%## :%#'#'= $ (( =%#### (/%'## : '%/#'$%%##'(= '#'#%3 :''/% %( #% =%##%=,% '$%# #'#%3 '%'=(#%'$%#M#6?'#=##=%#%###%3 0 AC &5)O-&9 v (t) v (t) v ç (t) v (t) v (t) v ç (t) t -.9*. /704../ t t #% =%## (( ##*%= / $ %= /# (('#%# %A(' #%#%3 0%= / H? =#%# =%###'#'##%# %= /# (('#'###((=%######=,%#%3 ( ç / ç ) Hat regülasyonu (%) = 00 )9*, ( / ) g g ç (yüksüz) ç (yüklü) Yük regülasyonu (%) = 00 )93, (yüksüz) (yüksüz) (max. yük) ç ç ç ç = )99, ç,max r 0

17 F(('#%#r ç '% %= //'%##/%34##'=%## (/'%(%3 99* :/.04.=.#=%##%=,% #%:%'#/(%<(##%3'$%' (( '$%%'(##%3F((((:%'#/=# (' / :/%''(%3 F(( =%###:% =%### ##% $ ( (/% / :'##%3 '## z,min =... ma'%#'/% z,max '%#'%#'###%3E% '## = r d '%'(%3 %' r d :%'#/''##'%'#%#/<'%# '%:%'#/%##...5Ω#$%(''(%37$%#(####:%': z,min '%/ z,max '%(=#'#%3(##%#'#%('#((%% ##'##'#%3,max Z,max Z < <,min Z,min Z y,max 4 %A('## ( )9<,,min Z y, max = Z,min )9>, /%3## Z Z y > = )9C, y, max,min Z Z,min /('(%3 7$%# ((( #% %#,%,% ((('$% % (( (# (β F '%%(%(##%M#63'%',min Z y, max = ( Z, min ) β F )9E, ç = Z BE Z 0,7 )9F, y ç Z Eim= B z ç y ç y (a) Eim=r d Z,max ç (b) z y ),:/.0),! =.4.=/!/4.=. %'#/ $ %#,% %=,%%# (( =%##%# :'/ (( $ (( (/%'##%3 ' =%## ( ( #% <### (( =%#####=%##'*%('$%%<=%#%3= '$% /% %'$%% / #'#%3 '$%%=,%%# $ %(/% <(##%%3HHH'%%#'#((($6H%#=%##%=,%%# /(%'(%3

18 g 0 '$% ç C C C !/ /.0.. )G A/G0((.6, 7/%%=,%'$%%#/' := '/%=%##$%%#%$%#%#' %3 F =#%#=%####((=%###%('#=%##A%(#(((((%<(('%= '$%'*%(%3 P = ) D ( ç ç )9H, 7$%'*% = :(< $%## %(%## (( %#,% *%/% #' ''/'/ #' (( =%#%3 '%' %#,% #' # C =0'/'# CE =0/''%#,%'*%= P D = CE C *%:(A(% /%3 %#,% *%/% ('(('$%% Banahtar modlu Switch ModeC'$%%'#%3 &*%/''$%%'/%=%### $' % ' %3 A M L C v k i L i D y -.9</.04. /8A./ )0AA, v k (t) i L (t) t k L,max y L,min T t a t k = T &*%/''$%%#%,%M#6?'=,% '#%3%';-O)%#,%*% /% ('(%3 - %#,% #'# % '= # % ' # A *%((<%#/'#/%((<<'(((C:###%# /'$ (( =%### #% 6< <%#/' / '#'### '#3 A *%( <('((''#/('/''= (/#'%3 0...t k :%(('(('%# tk = ( ) dt L (0) tk (0) )9*, L L L, k L 0 :%((/'/#(( ( ) L L, max tk L,min )9**, '%# (%3 ' *% ((% /#' = ( '#/ :%#' :% '$'%3 i L, a ta = L,max dt L,max ta )9*3, L L 0

19 L%#/'(('U i ( ) L, min = L ( 0) = L,max ta = t k L (0) t a )9*9, ###''##%3%' ( ) L t ( ) = t L k t a t = t a k = 0 L L L )9*<, a )9*>, tk ta &*% < <%/' T = t k t a /' =,% *%( <( /' %# <%/'/%(D'#% tk tk D = = T tk ta D = )9*C, '%' (( =%#### *%( (< < %'= /%/#%##'%N/ /%(%%/'##%###=,% %3F(((#= (/% /#'%#$*%A%(%(%3/#''</%J# E = ½ L /' =,%(((#= E P = T max y, max = = Emax f f L L,max )9*E, /%3 E#%# =%### '###' (( =%#### # ## ## '%N/ /%(( //#/%%%/#/%/'$%%#=%$%'(%3 3 3 Z Q5,6, Q, z,max =0mA, P z,max =00mW, z,min =ma ve y,max =0mA % :% '#/ %=,%'# '#%## ((%'%%##*<((:3...< W.... =330Ω ##%, %= //:(## y ((( '%#$ y '#%## '%#/##%P y,max Q... y,min Q %#,% '$%'%= //:(## y '#%## '%# /##%Pβ F =00) y,max Q... y,min Q... 3 =, =5, L=0uHve f=00khz ##=%#DQ'%N<%//%((/#'= ('%%##$(((# ((*<((:3 3

20 3 3 F(( =%#### # ## ( =#A =%# # $ =%## %( %#,% #%=%##%=,% '$%##:##:3F(((((:3 3 M#6?'#%#,% '$%#'##(('#%###%P/% (%(3 3 E%### &*%-/'7$%%#)-L)(<((%PM%((#:% (((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# Q330Ω## %:3-#%# B7;6$/C / =#%% %(((:$((=%####, :3 3 F((Ω $ 00Ω '#%%#% ((=%####$(((((, :3 3 '$%#((%= /$(('#%##*<((:3 3 ':'%%#/6?:((:3 3 F((=%####(((('#####:##:3!3 7$%#(((%#,%%33333(%(%%((:3 3 '$%#%=,% %%33333(%(%%((:3 3 &*% /' =%##', % '$%## %% (( =%#### $/ %((:3 4 :$ y =00Ω'#% '%'((=%##%##, :34 '%'(( '=#####:3 4

21 79</% "9?.. 7#4<% 7%#*# y !.9* :.0! =.!. kω Ω kω Ω,5kΩ Ω ç () y (ma) Yük regülasyonu Çıkı direnci Zener Diyotlu egülatör Transistörlü egülatör ç () ç () &*%/''$%((=%### ç =... yüksüz y (ma) y (ma) ç =... yüklü ç () Tüm Devreli egülatör 0 v(t) Anahtar Modlu egülatör () 5 0 y (ma) 0 5 t(ms)

22 E&4.) F##<'$%%##((%%((%((## 3 -#% O#//< 0$ )/<% &A%%#,% ;$'%# 7#%% # < %#,%%# # #% ( /(( :% <## ## '$%% (##%3 0% '$%# ## $, %A%( $%'(%3 &('# #' / ( #<<'$%#$%##$*%#%####$, %A%(,:##%3 Devre yi yönleri Kötü yönleri #7$% E%##'$%.,%'#%#'$% 4 : ((=%### G(%%(((## ((=%### G(%%(((## 4 : G(%%(((, 7 : 8 ((=%### 6

23 CC CC CC B C CQ C CQ C CQ B BQ CEQ CEQ CEQ BQ CQ BQ (b) CQ BQ (c) E EQ CQ /. ), /),.. /)A,=/ 5. / '$%%'#'#%%#*<##,'$%#(/( CEQ, CQ #%#%3 M#6?'##'$%' CEQ = CQ /''#(/((' ##'#%'%%# CC CEQ C = )<*, CQ 0,6 0,6 CC CC B = = β F )<3, BQ CQ M#6?'#'$%'U CC CEQ C = )<9, CQ 0,6 0,6 CEQ CEQ B = = β F )<<, BQ CQ M#6?'#'$%'/% EQ '%##'#%#=%#%3L%# EQ '%# CC =%####/'#%#/%##%3 CC CEQ EQ C = )<>, CQ 0,6 0,6 CC BQ CC EQ CC EQ B = = = β F )<C, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 0,6 0,6 BQ EQ EQ B = = = β F )<E, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 4 =%##:(''##### E '#%## '%##%C E /',% #,<% #=%#%3 7

24 3 3 M#6?'#'$%%## CC Q=%###' CEQ Q6, CQ =33mA( /((#''#%'%%##*<((:3β ((:3 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... E Q... B Q... B Q M# 6?'# '$%# /,% (( (( ' '##%P C =f( T) (((( (%((:3 3 M#6'?'#'$%'/,%((((('###''*:'(%P%'##:3 3 -O)%#,%%''(/((('##%#P5'P 8

25 3! 3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 CC B C /#//< (a) A CQ Y Y 0uF CEQ khz -.<3 3 %#,% (/((/,%=%##%##$/,%(((, :3 3 &<%% $ $/% (# / <% %'(( %#,% /: $ /,% (( # /,% =%#### '#### ###:3 ': # '%%# ''##:3 3 &<%% $ $/% (# #%*$ %'(( %#,% ((((: $ /,% ((#/,%=%####'#######:3':#'%%#''##:3 3 7$%#=#%##(/',% :%#'#%# %#(<0:?## =%## =((:3 7$%# =#%# $ ((( /#//< % '= #%## ###:3 F((#'= #' =,: =,% % #% /:/ '% =#%# =%#### %(%((:3)/%=#%#=%#####%::%/:(=,% '###%((=%###' '##:3'%'%#,% /%$((%'=#'#/:(#:##:$ ###:##:3 B C CC /#//< 0uF (b) A CQ CEQ Y Y khz B E -.<9!3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 3 -''333?#%%((:3 9

26 79</% "<?! =00(.. 7#4<% 7%#*# #<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak 3.,%'#%#<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak '$%# '$%# v (t) () 0 0,5,5,5 3 v (t) () t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0

27 E&4.) %#,% $$'#%##'$%%### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! 9%#%$$'#%##'$%#M#6?'$%###%3C, C '/%(('%'%( /',%%# C E #,%,<% /',% ' %3 $$'#%### =%## :( K v // y C = = )>*, v re 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c CC C C C k v y v g E C E ç -.>*! =.0./ A /

28 7$%#=#%#$(('#%%#U // //( β F r ) g = e )>3, ç = // r )>9, C O C.% C E,%,<% /',% (: =%## :( ' % =#%# '#%# %%3F(('#%#'#:3'%'U K v = v C // y = r E e [ ( E r )] )><, = // // β )>>, g F e 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - EQ '%#' /(:('(%3&#*'((#%#$N$ ((' (%<((%3. (%<((: (( =%#### (## ## CQ =%#### CC # EQ =%##%##/%('##=%#%3 3 3 M#6?'#'$%'%#,% (/((*<((:β ((:3 BQ Q... EQ Q... EQ CQ =... CQ Q... CEQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max) =...

29 3 3 C E 8/',% '$%#:(((#%P8/',% $/',% : '%''$%# #%'%###:%:A/% (%((:3 3 #%$$'#%###'/%#%,='(((((%((:P&((3 3 E '#%##'%#=,%#%#%P $ ###'##%#%P 3! 3 M#6?'#'$%#%:3 S =0('$%<((:3S $S *%%((<( '%=#%%'$%#((%((:3 3 %#,% ( /(( /,% : $,%'/% =%##%##, : $''##:3 k v k 47µF khz S i v k 560 S S v µF -.>3/ /#//< Y Y 3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 v =%#### <%## (%<( '(( / '% =#%# =%#### %(%((:3 /' =#%#$((=%####<'%## (max), (max), ''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 3 E#%# S =kω %#'#%/%=#%#(((, :3Yi = (v k v )/ S ] 7$%#=#%# '#%##*<((:3Y g = v /i ]. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3

30 ">?! =.0./ A 79</% 7#4<% 7%#*# CQ BQ EQ C Hesap Deney 3 (max) =... (max) =... 6!3 3(. 35 K K 3 k p =... p =... p =... g =... 3 v (t) () v (t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

31 !! E&4.) -O)%#,% $$'#%##'$%%###!3 -#% O#//< -O)%#,%5$'%# 8/',%%µµ 7#%% C9* 00(./ -O)8<'$%#/%%#,%<'$%#:%3%',# DQ (( ( /% GS =%#### *<( =%#%3 -O) ((,=#' ((' W DQ = KP ( GS - T ) L %'KP=µ n C ox '(%3%' GS,: %: DQ L KP W GS = T )C*, )C3, CC D C G D C k S v y v S C S ç g -.C*0./ A / 5

32 GS DQ DQ $ SQ ##'##=,%'#%'%%#/*<(%3 SQ =%###/% %#,%%'/'=## DD =%####/'#%##$%('##%3 DD DQ D = )C9, DQ SQ S = )C<, DQ -O)?7&=#%#'#%#/:'###' $ '=(, / (##%µa%#'3g(( '#%%##-%(/#'##%3 = DD GS S )C>, = GS S )CC, M#!6?'#-O)8$$'#%###=%##:( K v = = g m ( C // y) )CE, v W g m = KP (GS - T ) L 7$%#=#%#$(('#%%#U g = // )CF, r // ds ç = D rds )CH, λ = )C*, D.%C E,%,<% /',% (:=%##:(' %3'%'U K v g m ( D // y) = g = )C**, v m S 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - DQ $ DSQ '%%#' /( :('(%3 &# *' (( #%# $ (('(%<((%3. (%<((:((=%####(#### DQ =%#### CC # SQ =%##%##/%('##=%#%3 6

33 !3 3 M#!6'$%###-O)%#,% (/((*<((: T =, λ=0,04 -, KP(W/L)= A/, ((:3 GSQ Q... SQ Q... SQ DQ =... DQ Q... DSQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:((S *%((('%##*<((:3 K Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max)=...!3 3 -O) $$'#%### /% %#,% #</% $$'#%### %((%((:3 # $, %(%'#%P 3 4 :( #% '$% ' ## -O) %#,% <%%%# ( ##'#%P&(((:3 3 M#!6?'#'$%' S '#%#(:-O)$$'#%##/%/%((% (P'%'*=#%=%#:'#%P'$%##'#%'%%##$ :(#'*<((:3 7

34 !3! 3 M#!6?'# '$%# %:3 S *%%(( <( '% =#%% '$%# ((%((:3 3 -O)%#,% (/(( GSQ DSQ SQ DQ, :3 M 470k G k5 A 80 D S S D M v 00n khz 470k k5 80 S 47µ S v 470µ /#//< Y Y -.C30./ A ),00(.6),0./ A //. 3 M#!6?'#'$%# %:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #%#% =((:3 v =%####<%##(%<('((/'%=#%#=%#### %(%((:3/'=#%#$((=%####<'%##''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 v =0 M 00n 470k k5 80 S i 47µ S 470µ v v k ç S khz /#//< Y Y -.C9B8/ A =.5. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3 F(('#%##,## M#!6?'# # %##'$%# =#%##' (%(< %# '#% :%#'((%#%#((:3E#%#%#%##('$%'##:3v k ve v =%##%##/#//<,%(((((*<((:Yi = (v k v )/ S ]. 7$%#(( '#%##*<((:Y ç = v /i S ]. 8

35 79</% "C?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# !3 GSQ DSQ SQ D Hesap Deney (max) =... (max) =... 3(. 35 K K 3 v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 3 k p =... p =... p =... ç = ,5,5,5 3 t(ms) 9

36 " # E&4.) 8$$'#%##'$%%#:%((A%('##%#### 3 O#//< %#,%;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! M#6?'#$$'#%###:(6####$%###3 K v // y C = = )E*, v re ## C, C $ C E /',%%##('$%(##$%#,% # <#%##C BC, C BE, C CE ('$%(##/%A%%##=%#'#%3&$ A%%'/',%%####:' %3 CC C C C k v y v g E C E ç -.E*! =.J7..0./ A %#,% # <#%##* E#// #% '%'$%# /% '$%#'%##:##%M#6?'#'$%''##%3 30

37 k C b r bb C b e b v b e r b e C b c g m v b e r oe C ce c C v g e C ç v y E C E -.E30./ A 8/7/ 7$%##:##/(%##A%%'#$ A%%'#'$%(% %(%(###%3&A%%'' C, C $ C E /',%%###'#%3: =,$''#%# r bb #*'###%3 C $ C T##%#:%/<%( s6:('# '%'$%#M#6?'#=##/%3 k sc g g m be ç sc y -.E9 858/..58/7 '$%%#%A%A/#/%((%(U A ( s) g A ( s) ç s s g = = = A 0g ; ωk = s k = )E3, g k s sk s sk ( g k ) C s s ç y = = g m = A 0ç ; ωk = - s k = )E9, be ç y s sk s sk ( ç y ) C ωk f k = )E<, π %A%A/#/%((=#$A:#%#/%#A''% A = A ϕ )E>, A( ω) = A ω s π ϕ = ± arctg 0 ω k ω s k (a) Giri devresi (b) Çıkı devresi )EC, %' Z#%# :( $ 6/ =,% ((%3 E#%# A/#/## (( A/#/##6((%3)/:%%<('((' '$%#:(6/%3 3

38 '$%%' #% ## : $ A: %## /' %## #:##% M# 6?' =,% A%$($A%%%###''##%3%$<%(%(/=%##,# %#/=%##=##db/%'/%=%a#('(#:##%3 A 0log A (db) -0dB/dekad (a) A 0log A (db) (b) ϕ 0, ω /ω k ϕ ω 0 ω k ω ω /ω k ω -π/ -3π/4 -π -.E<),7./=.6),==(./=.;5 ;/7 8 8/',%%# ##: /' /% A%%' ( : ' A: '(%3 8< A%(' f = f k :$((=%###6'?' %/%A%%'#'%##?#3A%A:'/%A%%=,% %%3.,%,<% /',% ## #%:'* %((%3.,% /',% <'((/ (('%A%%'<%( E -C E #A## <'( Z E #: -π/ -π A = K Z E = s C C // = r Z E E E e E y %#/% )EE, A( s) // ( s s ) = K ) ( s s ) C y 0 0 = 0 )EF, re ( s sk ( s sk ) )(A(%A%(ω0 = s0 = $<A%( ωk = s E C E )(A(%$<A%%(0:/% f π C = π r C k = ( r // ) C e E E r C 0 = f k )EH, E E e E e E '(%3 3

39 A 0log A (db) -0dB/dekad -40dB/dekad f k f k f 0 f k f -.E>!.0./ A (..5A '%',%,<% /',% : ''$%#A%$(M#6?'# =## /%3 /',%%# #%# ' % $$'#%## '$%# (( A% $( M# 6?# =## /(%3 D=' E -C E #A## /%' < A%( C, C T#/%'<A%%('/ /''$$'#%### #A%(C E %A('#%#%3 4 A%%' ( $,<% /',%%# ##:'#% $ ( '$% '###%3'%''%'$%M#6!?'#=####%3 k v b r bb r bb C b e b v b e r b e C b c C b c g m v b e e r oe C ce c C v y -.EC! =.0./ A 8/7 '$%' ## <# : /,% <##'#%3 F -#% ##''/( <#:6,%%( (-K )C b c /%(%3O%#%$$'#%##'=%## :( 6 %( #% '% /' =,% <# $ ( /% C b e <###%3-#%##*('((''%'$%M#6?', %3 %' k b b r bb v C r b e v b e g m v b e C v -.EE!(.8/7/ C =C b e (-K )C b c C =C ce (-/K )C b c = C ce C b c (/K ) C b c C ce C b c =r oe // c // y =/g 33

40 F/ /r bb '#%##*'#%'$%#%A%A/#/*<(%U g A s = sc C = g s C m C = s s m bc bc bc bc 0 ( ) )E*, g sc C g C s sk s C E,% ' =##%A%A/#/ω 0 =g m /C bc A%('#%(A(%($ω k =g /C bc A%(' #%$%'(%3)(A(%A%(<A%('/ #%ω 0 >>ω k3.%r bb '#%##* '#:#%<'%'=#%3<A%('ω kt=,%/ #%3 ω k = r bb' ( [ C K C )] b' e b' c #%*('(('%#,% $$'#%### A%$(M# 6 T'#=##/(%3 A 0log A0 0-3 (db) -0dB/dekad -0 ϕ π f k f 0 f k f π/ 0 f -.EF! =A 3 M#6?'#'$%##'$%#(A(%$<A%%((*<((:3=,%'$%# A%(((%(/=%##,#('#:#3 f k (giri)=... f k (çıkı)=... f 0 (emetör)=... f k (emetör)=

41 3 M#6?'#'$%##:'%6(((((%((:3 3 #% %#,% $$'#%##' # A%(( #% '$% <%%# *=##'#%P&(((:3 3 4 A% %#,%%# # A% %#,%%# %('# A%% %'#%P 5' A% %#,%%## :('* A:'(%P&%(%% A#%##:# :((:3 35

42 3 3 M#6?'#'$%#%:3 S $ S *%%((<('%=#%%'$%# ((%((:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 E#%# =%####v =%####<%#(%<(#'%((:3 k 560 S v /#//< v 47µF S Y Y khz k µF -.EH 3 E#%# =%#### '##%' # %## A%(( '##%% (( =%#### /#//<%'((, </ /6? :((:3 %'=#%#=%####=### '#'## $ (( =%#### '= ## /:( '# '##:3 :( A%%'=#%#=%###'##%%%%%#'%#=#%##:3 3 E%###0:?'#'%##?#' $ #A%%(, :3 3 8:'%%##/%$dB/%*<%'$%#A%%####:##:3 3 S *%((%3'(%(%%'##:3 36

43 79</% "E?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# g =...!.E* Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () A Hesap A 0 Deney A 0 3 8<A%%( f k (alçak frekans) =... f k (yüksek frekans) =... A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 37

44 $ # E&4.) 7/%'((%#,% A%$$'#%###'$%%#### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 7#%%! 8 '/% =%##%# $$'#%## ## $ ( /',%%## (6 '(( '$% <(%(' '/%' (( A% $$'#%##%# '#A%# $$'#%##% ((%3)(A(% #$%(' %( $ # =%##%# $$'#%##### %(6#/ :%## =%### =%#%3 $$'#%##% << '((' #%,# $$'#%### /,% '/% =%### CQ ' $$'#%##' =#%# (A(% (( =%### (A(%/:3 ## / ( '/% =%## $$'#%##%' %' %' = %' < $ << #<# %#,%% (%(/(%(%3 %$$'#%##'$%#M# 6?'$%###%3 CC CC C C C C ' ' T T C C C C ' ç ' T T (a) B3 T 3 E (b) - EE -.F*),K0./ A / ),$40./ - EE 38

45 T 3 %#,% #%((/%((%3(((((=( BQ3 0,6)/ E /% $ '#%%#%A('#%#%3 = C /'=,%=#%#=%##%# BQ = BQ =0#%#,% (/(U C C = C = )F*, /% #%#%3 7$%# < ( $ =%##%# #%'# /%'#%'%%# *<(%3 BQ3 ( CC /0)0,6 volt olarak seçilebilir. Bu durumda; 0 CC EE BQ3 = )F3, = 0 BQ3 )F9, = = 0,6 CC CEQ E CC CEQ C = C )F<, C F9* 5.8 E#%#=%##%#(A(% B = B =0/'' E = E =0 0,6= 0,6/%3T $T %#,%%# /''*%####/,%(%('#/%3'%' CQ = CQ /'' CQ = CQ $ ç = CQ CQ =0/%3E#%#%###=%##=(%*%##%#,% (( #$/<%(((#/:/%'/''(((*=%#'#%34#(( =%###'#:(A(%/%(%3##=#%#=%###%(' '%A%$%U = #%#,%,%%#(/(/'' BE, / '%%% $ BE, / '%:(%3'%'U C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C CQ = CQ $ C = C /'' ç = C C = [ CQ g m ( /) C ] [ CQ g m ( /) C ] = g m C ( /) = g m C = K D %'K D A%'#A%#=%##:(/<U K D C = C ' = = g m C = r 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c C e )F>, F93 8;A ' ' ''$%' $ #%(#'###'(('#'##' $ '#:3D='$%#'((/%(T 3 %#,% (('#%#r o /:/'((' $ ' #%#'###' ((' #% #%'##%3 ( 39

46 ' ' /% $ ''##%3 '#'### = '#'##/%(B/%#%:(C '#%3 K C C = = )FC, ' ( ) r = o 8%%#,% T 3 (('#%# r o C?=,%/ /'' K C /%#% :(?' / %3 7#A%# :(/%#% :(/%( B/%#% (%/%(;//-/'J#/#/;-C'($%##%3 K D ro CMM db = 0 log = 0 log 0 [ ] K C re 0 )FE, ##%A%$$'#%###';--'?' /('(%3 3 3 M# 6T'#'$%''/%((($=%##%##*<((:3 EQ3 Q... EQ Q... Q... CQ Q $%#A%:(( *<((:3 K D Q $%#/%#% :((*<((: r oe =00kΩ ((:3 K C Q... 3 O%#% :(A(( *<((:3 5k6 8k 0k T T T 3 ' 470 5k6 ' /#//< Y Y CMQ... -.F3K;A= O%#%:(A(('*A:%(%##'$%'=##'###%<(##%P M##:%((:3 3#%$' A%('##%%#$$'#%#% A%$$'#%###<(##%(P5(P&(((:3 3% $$'#%### /% =#%# $ ((( $$'#%##/% (##% (P 5(P&(((:3 40

47 3! M# 6?'# '$%# %:3 7$%# ## /%('# '/% =%##%# #% $/%#, :3/ 6T''##:3 3 7$%#=#%##0:A%(# ####%#%=((:3E#%#=%#### v =%####<%#(%<(#'%((:3E#%#$((=%##%##/#//<,% '$%# '#A%# =%## :(( :3 Not: Diferansiyel çıkı gerilimini ölçmek için osiloskobun Y ve Y girilerini aynı anda T ve T transistörlerinin kollektörlerine balayarak (Y Y) gerilimini ölçünüz. 3 $ =%##%##/##//<#% =%A#('(#:##:3 3 T %#,% :((/<%(%%T?#:(##%## %#((:3 M# 63 F((, ##%#%=,%'%=#%#=%####%(%((:3 F(($ =#%#=%##%#/%((%/%/':((:3;-'%##*<((:3 /#//< 5k6 5k6 ' T T ' Y Y 8k T 3 0k F9 8;A=.5. 4

48 "F?K0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.F* B B B3 E E3 C C C - C C - C Hesap Deney 3 %:( = =... = =... K D =... 3 O%#%:( = =... = =... K C =... CM =0log(K D /K C ) =... v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

49 % & E&4.) %#,% = $$'#%###### 3 -#% O#//< H9* 0./ A. 4 = $$'#%##%' #% $$'#%##%#' A%( /% : %# $$'#%### $%## $ (( $%## = =,:, ((%3 F(( = $$%#####'/%/$$'#%##'$%%' %%((%3 ' $$'#%##% &66;67 ((A( =## (A% %((%3 ((A $$'#%### <'% $ (/% # ### =#%##%## '%((($$'#%#'##=,%<((%3 C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) Q 0 π/π vg(θ) BE π θ Q θi θ i θ 0 π/ π vg(θ) BE Q θi θ i 0 π/π vg(θ) BE θ Q 0 vg(θ) π π θ BE θ i : letim Açısı θ θ θ θ A-sınıfı; θ i = π B-sınıfı; θ i =π C-sınıfı; θ i <π D-sınıfı; Kesimde ve Doymada -.H*! =.450./ A

50 B&6)((A(C('%#,%/,%((*#(A(%/' %#%3B6)((A(C(' /,% (( # #%## %( <%/'' 6 %((' B;6)((A(C ('# ( ''* : #% %( %3 B76)((A(C ('# %#,%'/# # %('((%((%3'%'((#%#%'=###'/%3 '%' ' &6)((A( $$'#%##% '/% #% $$'#%##'#%3 7#%%# '/%/,=' ((%%3 '%' ((#%# =#%##%#' A%(/(%3 F(( =#%# #%## ( ##' /( ## '/% / $$'#%##%,: '$%%#%#%#%((%((%3 H93 % #% $$'#%### (( = $%## ## '/% ( (' (( $%'##''* A: = # =%#%3.%J## /% 3 8 # = E#%#= P DA %(#= F((= P Y %('#A%'$%' *%%((%J##', %$'$%'#%((((%P D 3F((= =#%#= /%(''$%#$%##η'##%3 %#A/% %=,%#%U P DA = CC CC PY Y Y %' Y ((<'%##=,%'#%3%#,%'*%= )H*, = )H3, P D =P DA -P Y $'$%#$%## )H9, P = P = η Y Y Y )H<, DA CC CC H99 0./ A &6)((A( $$'#%##' ( /( /,% (( (A(%' #' ##%3. (%<((:((=%####(#### CQ =%#### CC # EQ =%##%## /%('##=/%3.##'%' EQ =%###(A(%$ CQ = CC / ##%(( (# (%<((:=%###<'%# y(max) = CC / /%3'%'U y(max) CC Y (max) = = )H>, y 8 y P P CC DA = CC CQ = CC )HC, y PY (max) CC /(8Y ) max = = = = 0, 5 P /( ) 4 η )HE, DA CC Y ' '##%3 4#&6)((A( #% $'#%##' $%#[?' :/:/%''(%3 8 # = [?' A:( %#,%' *%(% $ (( ', %3 :' &6((A( $$'#%##%= $$'#%###/%(='#'#%3 H9< 0./ A H%## %(% ## 6((A( $$'#%##% $ '#%%# (('(%3 $$'#%##%'/%'#'#%3 6)((A( $$'#%###'/%/% ### ##%#,%(%B<*6<C#6= $$'#%##%<(((%3)A% = $$'#%##%#'/(,%#%'$%M#6T'$%###%3 44

51 v g (t) B T CC v y (t) C Q i c (θ) BE 0 π T den geçen akım, Geçi bozulması π t C - BE i c (θ) o BE 0 π π t B T y vg(θ) v g (θ) - CC T den geçen akım, - (a) (b) B =0 (c) B >0,6 t -.H3), (0(0.'450./ A / ),6)A,5.8 t F( /( /,% ((( (A(% /' /' ##% =# %### '###''/(#'=,% ' =###%=#/:(/%3,##( /( (([? #$%(' ##%3 ( #&6)((A( ( '( $%##%3 '%' $%# #%:' %% =# /:( / :(##%3 6)((A( ('U = CC (max) = (max) = y(max) )HF, y P y(max) y(max) y = = CC )HH, y 8%' # /% ( %( <%/ # '=(( /%( / o '%###%3 DA y(max) = o = )H*, π '%'%'#%##$%'##= P DA y(max) y(max) y = CC o = CC = )H**, π π ##/<= # P DA /(%3'%'6((A($$'#%### $%## PY (max) y(max) y / π η = = = = 0, 78 P / π 4 DA y(max) Y )H*3, /%3. (( = ## 6)((A( $$'#%### $%##[ ' :/(%3 F(( = % $%#,[? '%' % /% %% % %3 H%## ' /'/'((=%####<'%# = / π /%3&6((A($$'#%### $%##[!#$%(''(%3 3 y CC 3F(((#=%###<'%##*<((:3 45

52 y (max) = ((= ###(( CC = 0 )*<((:3 3 y =6 p ##'$%#$%###*<((: )((A( $$'#%##' (( =%### (A(% '%# %(' '###' $%##((=%####'#####:##:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' =# /:(( :##&6((A( ('((' %<((%3&(((:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' (%<(/' (( =%#### %(%## ( B//%<C'$%###%(((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# %:3 7$%# =%## 0:?# # =%## =((:3 9 S /%S $S 5 *%%((<(O5'%=#%%'$%#((%((:3E#%#$ (('=#%#####:3 9k A 0 S T v g (t) S 6 S v y (t) -.H9/ S 4 S 3 y =8Ω 3 S *%%(((<OS 4 *%%((<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S $ S 4 *%%((#####%'<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S 6 *%((<(O5'%=#%%H$H((=%##'%%###(( '=#%###'###:$#:##:3 3 S 6 *%((%%((:3 S 3 *%((<(O5'%=#%%*/<%,% '$% /:3F((=%####(%<('((/'%=#%#=%####%(%((:3F(( =%####<'%##,% ((= *<((:3!3 8#'/%((,%#= *<((:3 3 7$%#$%###*<((:3 9k T S 5-46

53 79</% "H?! =.50./ A. 7#4<% 7%#*# g (t) () S kapalı, S 4 açık v y (t) () S açık, S 4 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S kapalı, S 4 kapalı v y (t) () S 6 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S açık, S 4 kapalı v y (t) () En yüksek çıkı iareti 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) y (max)=... P y =... CC =... P DC =... η =... 47

54 ' & E&4.) 7##=%# %%##$$'#%##%#,:#%# :%##%#### 3 -#% )# %# O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%Sµµ 7#%% S *9*. #% $$'#%##' ((#%## #% ((( = A:' %% =#%##%# % =#%#$%##B=%#A'C'##%3L/:##A$=#A/ :%# % =%# $%'(%3 L/:##A =%# $$'#%### :(( %(%(% A %%(((( /:'' '* / /#,% '$%%#' ((%3 5=#A =%# # :( : %% $$'#%###'#%,:#%#####%'##''/%((,# /'%%'%#*'##%3'''=#A=%###%3 5=#A=%#'=#%##%##'$%# :%#'==%##%#:(A:' /''/<%(/'''#x #%#=#%##%#x g ' /%34#/< =%##'$%#:(A r =%##::A?''* /%3 48

55 x g Σ x A x x ç i g i b i a A β v a v b v ç v g v a v b A β v a v b v ç y B y (a) Gerilimden paralel geri besleme (b) Gerilimden seri geri besleme A r x = x x A = x ç g A = βa y β = y i g i a A i a i b β i b (c) Akımdan paralel geri besleme i ç v g v a A i a i ç v b β i b (d) Akımdan seri geri besleme -.**. (. *93. (. E%#=#%#$(( %####=,%',%'###</##% 3 E%##'<%=%# E#%# ( F(( =%## va ib A = β = i v a b g :(% ç :(% 3 E%##'%#=%# E#%# =%## F(( =%## va vb A = β = v v a b g %% ç :(% 3 &('<%<% E#%# ( F(( ( ia vb A = β = v i a b g :(% ç %% '3 &('%# E#%# =%## F(( ( ia ib A = β = i i a b g %% ç %% i k k v C i b i g g r i a C v a ç v ç CC v A = i i β = v a a b b = - β r F v = a β = β r F e C /( v r a g0 ) gr g 0 β F re = = βa βa A Ar = βa vç Ar = i g β F C = β F C β r r F e -.*3. /(..4./ = 49

56 v a = v g v b i b = i a C v g g C va E i a i b v b C v ç CC i A = v a v β = i gr a b b = g m = E = g0 ( βa) = A A gr β F r r e A = BA iç g = = v g g ( r E m m ) E -.*9/ 4./ = *99 " =#A=%#'$%#:((' % %A%=####B%(%(%3E#%#$ (('#%%##'=%###<#=,%%(%(%$:(%3A)7$%#=%##: :(β)=%#'$%##:(/ :%=%##:$A% =### A r = A βa )**, B r = f r(max) - f r(min) = B(βA) )*3, /%3 8:6=### %<(( ##%3 4# :( :( '% =### %% M#63&%('$%#'/%(((%(%%((#%#'#/:%('#/%#/ :(%3 9:# / #''/( ## 0#6# $$'#%##%#'*% :=#A=%#((%3 0log K r A 0 0 (db) B Geribeslemesiz -0 Geribeslemeli -0 B r -30 f r(min) f min f max f r(max) f(hz) -.*<; /7 8 5=#A=%#'/%((/((%%(/%(('%39:# :( '/% ( $$'#%##%#' $$'#%###O<6&< =## =#A=%#(('(%3&#*''$%%%(/%:3 50

57 3 3M#6?#'$%'%#,% (/((U'$%#=%##:($%# =#'#%##A=v a /i a =v C /i B *<((:S ('$%3 A =... S <(#=%#'$%##=#####β=i b /v b = i b /v C *<((:3 B=... E%##=#'#%##A r =v Cr /i G *<((:3 A r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr =... 3 M# 6!?'#'$%' %#,% ( /(( $) *%( <(# O5 '$%#=%##:($%#=%##:((K 0 $=#####A=i C /v g *<((:3 K 0 =... A =... E%#'$%##=#'#%##β= v E /i E v E /i C *<((:3 B=... E%##=#####A r =i Cr /v G $=%##:((K vr *<((:3 A r =... K r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr = ' =%## (# % #% $$'#%## <% =%# =(% /%P.'%'$%##:%=,%##:3 3 -O)%#,% $$'#%##<%=%#=##%#P5'P 3 M#6?'#'$%#'/#'#%# k /#%=%##(# % ' ' =%##=%##:(/%P0<((:3 5

58 3! 3 M#6?#'$%#%:37$%#=#%##0:?## =%##=((:3 S *%((((#:#%# '=('''%=#%#=%####%((:3 8$'$%#=#%#=%##%##/#//<,%=#%#(((*<((:3 i g v v k g = S S 47µ k S 80 /#//< 0k 47µ i b 0k v ç =v c Y Y v k S g i g i a -.*> 3 F(( =%####/#//<,% ''##:3 7$%# ( $%# =#'#%## A *<((:3E%###$(((%'$%#=#%#'#%##*<((:3 g =v g /i g 3 S *%%(((O5'%=#%%3$3''%#%%((:37$%#=%# #=#'#%##A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3 k 560 S v /#//< 0k S 47µF i a S Y Y k i b µF -.*C 3 M#6!?'#'$%#%:37$%#=%##0:?## =%##=((:3 S *%(( <( O5'% =#%% #: #% # '=( ' ' '% =#%# =%####%((:37$%#=#%#$((=%##%##/#//<, :3 7$%#=%# #:=#####A=#%#'#%## g $=%##:(( K, :3 3 S *%(( ( O '% =#%% 3 ''# %%((:3 7$%# =%# #=#####A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3!3 S *%((($<('%##'$%#A%%%#####:##:3 5

59 79</% "*?! =.0./ A./. 7#4<% %#*# v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =.... v ç (tepe)=... A=... g = v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =... v ç (tepe)=... A r =... gr =... K r = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A=... g =... K = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A r =... gr =... K r = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemesiz Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0 A r 0log (db) A 0 Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemeli Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0log r A 0 (db) Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) =... A 0log r A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 53

60 ( )*& E&4.) $$'#%####<(##=%(## 3 O#//< 7#%%SS 8/',%% $$'#%##%#/ :(8 $ \'/%=%##$$'#%##%#'#%3 # $$'#%##%# ' A%%' ( #%# = -0: $'* A%%'(##$$'#%##%#$%'(%3 **9* 5.8 F/ :(', % # $$'#%##%# =%# #:/% (:3 E%# #:'%' =#%## =%##'####' (( =%##%#' #%# <((%3 5=#A =%# #/% /= %###%# /< (% #=% %$=##$#A :='$%%##=%#'$#%$$#% $$'#%##/%((%%3L/:###A=%##/%'%((%((;/<%/%$ ###'$%)*#%#==%/%(##%3 g _ CC _ CC A _ CC g - CC -.***), 0./ A 6), 0./ A 6)A,K/ M#6?'#'$%':(($=#%#'#%##/ /''%U - CC B - CC g = 0 )***, K 54

61 g g = 0 )**3, g '%'#$$'#%####6=#%#=%###=#%#=%#### (A(%#/%3 :'/B=,% %'/<%C$#%=%/''($%##%3 %%('U = = = )**9, K r = = )**<, :%#'M#6?'#A%$$'#%#####U = K ( ) = ( ) = ( ) D A B A B B A )**>, M#6?'#'$%/<'$%#'#% ( ) ' ka k B = A ' = B )**C, A i C i B _ v i _ CC v i C v _ CC v - CC - CC - CC /<((.=%'$%# %$'$%# -.**3),!(.A6),&4../ 6)A,!./ **93 #4.!./. #% # $$'#%## $ 6; %( % =#%# #%## #=%# $ %$# (##%38/',% ('#*(%(% dvc ( t) ( t) C vc ( t) = ic ( t) dt dt C ic = C )**E, M#6?'#'$%'U v ( t) i C ( t) = = i = i )**F, v ( t) = v ( t) dt C (0) )**H, C F((=%###=#%#=%#####=%#/%3:%#'M#6?'#'$%'U dv ( t) v ( t) = i ( t) = i ( t) = C )***, dt (0) 55

62 **99 ;45/. $$'#%##%# %B#A :=C'$%%# < ' %3 M#6? B)68C <(('###'%' $ =#% %'## :='$%# =,% '#%3<('#'$%%#%A%A/#/ H ( s) = 3 4 )****, Z Z Z ( Z 4 Z Z Z ) Z Z 3 4 f k = )***3, π C C 3 4 C 3C4 Q = = )***9, ζ ( C C ) 3 4 %' f # A%( Q :=#'% (( ζ#, (('(%3 ζq # </#' := #%A%$(%]/%*#<#''##%3'%'Q ' /%3 Q? '* '%%### A% $(''=% ringing:çınlama ' =#%3 C 4 _ CC 4 _ CC C C 3 - CC C 3 - CC &=#% := -.**9 ;45/. 4 =#% := H 0log H ζ=0,5 0 0 (db) Q= -0 ζ=0,7 Q=0, k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) -.**<.545 ;4A A f k 56

63 3 3 M#6?'#'$%%' =k, =k$0k##'$%#=%##:((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' =kc =00nF##%A%A/#/(%((:3)(A(%$ <A%%((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' Q = 680C 3 QC 4 =33nF##%A%A/#/(%((:3 8#A%%(($Q ζ(%((*<%a%%####:##:3 3 3 M#6?'# %$$#=%'$%##=#%##H ='==(%(( =%##%#/%P0<%#:##:3 3 M# 6?'##=% '$%## =#%##H'/% =%## $%##% (( =%### ('##%PM###:##:3F((=%###/:'%%%(P5'P 3 $$'#%##%',%' '%'#%=#% :=(<((%P M((#:##:3 3! 3 M#6$?'#'$%%# =k, =k$ 0k#%:37$%#=#%##0: # '=( =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 7$%%# :((*<((:3 3 =k, =k##a%$/<'$%%##(((#%7&,$/%((:3 E#%#% 6 H %('/% =%## =% (( =%####, :3 E#%# $ (( =%##%##/6?''##:3 3 M#6?'#'$%%#%:37$%#=#%##0:%'==%=#%#$ ((#%%##/#//<###:37=#%###:##:3 3 M# 6?#'$%%# %:3 7$%# =#%##0:%'= =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 E#%# #%## A%(( 0:60: %((' '##%%##'$%#A%$(( %( %(, : $( =%A# ('( :%#' #:##:3 57

64 "**?#8.0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.*** =k 3 Hesap Deney Hesap Deney a a K a b b K b =0k a a Ka b b Kb Fark devresi!.**3 Toplama Devresi 3 v (t) () v (t) A B A B v (t) () v (t) ,5,5 t(ms) Entegral devresi 3 Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k,AG () 0 0log( / 0 ) (db) 0,YG () 0 0log( / 0 ) (db) 0 A 0log A0 0 (db) ,5,5 t(ms) Türev devresi k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 58

65 , 3 3 O#//< )# %# 5-O)%#,% #% =%#%###%3. / ('$% #%# (' (%((% '$%%' / #'$%%# H. H.4& <(%( %( % =%#%#### ((%3.$#%## #$%% <( '((## ## /J# A/#/% =%#%#:3&%( '$%%' < < / ##%3 F *%<('=%##!H'%' %3*:%/%''(%##'$%%# <*(:( E0:?% '% ((,## ##%# $ %( % <(%( / A%(E0:?%'%/J#'$%%#=%#'(#'##'* :(=%'('(%3 = %( /J#'$%%#[?(' A:(;-O) <(% =%'##' ' <(%##%3 *39*... L 5/#-%=# E#%# =%#### /J#6 '##'## ' '%## #'## '%#%,#( ((=%###%('#A%-seviyesi gürültü marjı $=#%#=%####/J#6'##'## '%###'##' '% #%,# ( ' (( =%### %('# A% 0-seviyesi gürültü marjı '( $%##%3 #% /J#'$%# (( =%### = % %J(' #% = % =%### #% 59

66 $ =%##*%*=##% <, % = % %J(''* :' % $ #% /J#'$%/%/%((%3&#*'/J#$$##(=((%3 DD OH,min H,min L,max OL,max 0 gerilim -seviyesi gürültü marjı 0-seviyesi gürültü marjı Bu bölgedeki bütün giriler lojik- sayılır. Yasak (tanımsız) bölge Bu bölgedeki bütün giriler lojik-0 sayılır. -.*3*.L. O OH,min : Lojik- seviyesi en düük çıkı gerilimi OL,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı gerilimi H,min : Lojik- seviyesi en düük giri gerilimi L,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı $###= % %J( NM H = OH,min % %J( NM L = L,max - OL,max B8.(; 6/ #% <(( ((( <%/% # A: <( (( Çıkı Yelpazesi (Fan-out) '( $%##%3 F(( # <( (( (('$%## $%## (( o,max )#=#%####(( i ) ('(%3 o N,max i ;-O)<(%'=#%#(((A(%/''((<:#/:=##=,% %''/% '#'#%3 F -O).?%' #% =#%# <## $%'(% $ <## '$% =# A%(#%##%<%/'##''/'</((=%#%3 /####(<:##((%((=%#%3 F((<:#;-O) N f max o,max C i i,min A E 7 #% <(( =#%# #%# '###' (( #%## '## ## = : =# '( $%##%3 E# =#%##%##[?## (( #%##[?#%('#:A%(/%, %3 :% n <( %' %' 6 '((' /< =# #% <(( =## n#%<(%''##%3 Toplam gecikme = n t P 8.. M F(( #%##['[?' ### = % Düme süresi (t f ) [ ' [? ###= %'Yükselme süresi (t r ) '($%##%3 8<('$%##=#%#= #% $< $%## ## ' $ %00 %50 %00 %90 %50 %0 v g (t) %%#/<((#%#<%/'' /(=%#%3 v ç (t) t PHL t f giri çıkı t PLH -.*338(t f )6.(t r )6A (t P ). t r t t 60

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir.

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. DENEY 5 - ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR(FET- Field Effect Transistor) 5.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. 5.2. TEORİK BİLGİ Alan etkili

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2013-2014 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

DENEY-3. FET li Yükselticiler

DENEY-3. FET li Yükselticiler DENEY-3 FET li Yükselticiler Deneyin Amacı: Bir alan etkili transistor ün (FET-Field Effect Transistor) kutuplanması ve AF lı bir kuvvetlendirici olarak incelenmesi. (Ayrıca azaltıcı tip (Depletian type)

Detaylı

BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DENEYLERİ. Prof. Dr. Avni Morgül

BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DENEYLERİ. Prof. Dr. Avni Morgül BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK DENEYLERİ Prof. Dr. Avni Morgül 9. DENEY: İŞLEM KUVVETLENDİCİSİ UYGULAMALARI 9.1 DENEYİN GAYESİ İşlem kuvvetlendiricisi ile yapılan çeşitli uygulamaların incelenmesi 9.2 KULLANILACAK

Detaylı

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni Amaç Bu deneyin amaçları; tam doğrultucu köprünün çalışmasını izlemek, kondansatör kullanılarak elde edilen doğrultucuyu incelemek ve zenerli regülatör tasarımı yapmaktır. Deneyin Yapılışı Sırasında İhtiyaç

Detaylı

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6.1. TEORİK BİLGİ 6.1.1. JONKSİYON TRANSİSTÖRÜN POLARMALANDIRILMASI Şekil 1. Jonksiyon Transistörün Polarmalandırılması Şekil 1 de Emiter-Beyz jonksiyonu doğru yönde polarmalandırılır.

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ ELEKTİK DEELEİ-2 LABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ALTENATİF AKIM DEESİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ Amaç: Alternatif akım devresinde harcanan gücün analizi ve ölçülmesi. Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, 1kΩ Direnç, 0.5H Bobin,

Detaylı

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

EEM 311 KONTROL LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 311 KONTROL LABORATUARI DENEY 03: DC MOTOR FREN KARAKTERİSTİĞİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ Grup Kodu: Deney Tarihi: Raporu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1 ÇOK FAL DERELER EBE-212, Ö.F.BAY 1 Üç Fazlı Devreler EBE-212, Ö.F.BAY 2 Eğer gerilim kaynaklarının genlikleri aynı ve aralarında 12 faz farkı var ise böyle bir kaynağa dengeli üç fazlı gerilim kaynağı

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEY-2 BJT E MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEYİN AMACI: Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve MOS transistörün DC (doğru akımda) çalışma bölgelerindeki akım-gerilim ilişkilerinin teorik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 4 MOSFET KARAKTERİSTİKLERİ AÇIKLAMALAR Deneylere gelmeden önce lütfen deneyle

Detaylı

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI DNY NO: 7 TANSİSTÖLİN KUTUPLANMAS ipolar transistörlerin dc eşdeğer modellerini incelemek, transistörlerin kutuplama şekillerini göstermek ve pratik olarak transistörlü devrelerde ölçüm yapmak. - KUAMSAL

Detaylı

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3 GERĐLĐM BÖLÜCÜ EEM 0 DEVRE TEORĐSĐ I 3. Amaçlar: Yük Olmadan Gerilim Bölücü Đşlemi: Yüksüz gerilim bölücü devrede gerilim oranlarının ölçülmesi. Gerilim bölücü formülü. Yük Altında Gerilim Bölücü: Yük

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 340 50 50 Faks : 0216 340 51 51 E-Posta : kalibrasyon@netes.com.tr Website

Detaylı

Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU AKIŞ SENSÖRLERI

Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU AKIŞ SENSÖRLERI Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU FFUC10-1G1SR FFU A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Ortam Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri

Detaylı

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer A. DENEYİN AMACI : Ortalama ve etkin değer kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci 2. Osiloskop 3. 741 entegresi, değişik değerlerde dirençler

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

Detaylı

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri DENEY NO : 3 DENEYİN ADI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin Karakteristikleri DENEYİN AMACI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin karakteristiklerini çıkarmak, ilgili parametrelerini

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 7 Deney Adı: Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması Öğretim Üyesi: Yard. Doç.

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Thevenin ve Norton teoreminin daha iyi bir şekilde anlaşılması için deneysel çalışma yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre 2. DC Güç Kaynağı 3. Değişik değerlerde

Detaylı

Bölüm 8 FM Demodülatörleri

Bölüm 8 FM Demodülatörleri Bölüm 8 FM Demodülatörleri 8.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrimin(pll) prensibinin incelenmesi. 2. LM565 PLL yapısının karakteristiğinin anlaşılması. 3. PLL kullanarak FM işaretin demodüle edilmesi. 4. FM

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

DENEY 4 PUT Karakteristikleri

DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. PUT karakteristiklerini ve yapısını öğrenmek. 2. PUT un çalışmasını ve iki transistörlü eşdeğer devresini öğrenmek. 3. PUT karakteristiklerini ölçmek. 4.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ Elektronik 2 Deney föyleri Arş. Gör. Hayriye Korkmaz tarafından hazırlanmıştır. JFET ÖN GERİLİMLENDİRME

Detaylı

MOSFET Karakteristiği

MOSFET Karakteristiği Alınacak Malzemeler Listesi: 4 Adet 10 kω Potansiyomete 2 Adet 10 kω Direnç MOSFET Karakteristiği 4 Adet 10nF Polyester Kutu Tip Kondansatör 1 Adet IRF 530 N Kanallı MOSFET Amaç Bu deneyin amacı MOSFET

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2009-2010 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır.

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. 2 OSİLATÖRLER 1. Ön Bilgiler 1.1 Osilatör Osilatörler DC güç kaynağındaki elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine

Detaylı

TULAR-------------------------------------------------------------------------------------

TULAR------------------------------------------------------------------------------------- TULAR------------------------------------------------------------------------------------- (P) Program ve onay (+) Arttır ( Menüde gezer veya rakam attırır.) ( -) Azalt(Menüde gezer veya rakam azaltır.)

Detaylı

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ 1. Temel Teori (Şönt Uyarmalı Motor) DC şönt motorlar hızdaki iyi kararlılıkları dolayısıyla yaygın kullanılan motorlardır. Bu motor tipi seri

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ ELEKRİK DERELERİ-2 LABORAUARI II. DENEY FÖYÜ 1-a) AA Gerilim Ölçümü Amaç: AA devrede gerilim ölçmek ve AA voltmetrenin kullanımı Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, AA oltmetre, 1kΩ direnç, 220Ω direnç,

Detaylı

DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER

DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEYİN AMACI: Bu deneyde BJT ve MOS kuvvelendiriciler incelenecek ve elde edilecek veriler yardımıyla her iki kuvvelendiricinin çalışma özellikleri gözlemlenecekir.

Detaylı

Elektronik Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı 2013 2014 Elektronik Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet AKBABA Laboratuvar Sorumluları: Rafet DURGUT İçindekiler Tablosu Deney 1: Laboratuvar Malzemelerinin Kullanılması... 4 1.0. Amaç ve Kapsam...

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ DERSİN

Detaylı

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Analog Elektronik Dr. Erhan Akdoğan Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Düzenleyen: Ahmet Taha Koru 1 Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Multisim Programı ile ilgili Temel Bilgiler 1. Devre Elemanlarının

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi: 1 DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 70 direnç 1 adet. 1 k direnç adet. 10 k direnç adet 4. 15 k direnç 1 adet 5. k direnç 1 adet. 47 k direnç adet 7. 8 k

Detaylı

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013 ITAP_FOO Olimpiyat Deneme ınavı: Elektrik oruları Başlangıç 4 Temmuz-Bitiş Augost. İki ortak merkezli iletken küresel kabuklardan, iç olanın yükü q (q>) iken, dış kabuğun yarıçapı iç kabuğun 4 katıdır

Detaylı

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME)

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME) AMAÇ: MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME) 1. Bir RL devresinde bobin üzerinden geçen akım ölçülür. 2. Farklı sarım sayılı iki bobinden oluşan bir devrede birinci bobinin ikinci bobin üzerinde oluşturduğu indüksiyon

Detaylı

ÖN BİLGİ: 5.1 Faz Kaymalı RC Osilatör

ÖN BİLGİ: 5.1 Faz Kaymalı RC Osilatör DENEY 7 : OSİLATÖR UYGULAMASI AMAÇ: Faz Kaymalı RC Osilatör ve Schmitt Tetikleyicili Karedalga Osilatörün temel çalışma prensipleri MALZEMELER: Güç Kaynağı: 12VDC, 5VDC Transistör: BC108C veya Muadili

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Ölçer]

Teknik Katalog [Akım Ölçer] Teknik Katalog [Akım Ölçer] [PCE-PA 8000] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Đnönü Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü 00315 ELEKTRONĐK DENEY FÖYLERĐ

Đnönü Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü 00315 ELEKTRONĐK DENEY FÖYLERĐ 1 Đnönü Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü 00315 ELEKTRONĐK DENEY FÖYLERĐ Ders Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. M. E. Tagluk Bu dönemde dokuz deney + bir uygulamalı ödev yapılacaktır.

Detaylı

Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım kaynakları incelenecektir.

Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım kaynakları incelenecektir. DENEY 7 AKIM KAYNAKLARI VE AKTİF YÜKLER DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 7.1 DENEYİN AMACI Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım

Detaylı

DENEY 5. Bir Bobinin Manyetik Alanı TOBB ETÜ A N K A R A P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y

DENEY 5. Bir Bobinin Manyetik Alanı TOBB ETÜ A N K A R A P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y DENEY 5 Bir Bobinin Manyetik Alanı T P r o f. D r. T u r g u t B A Ş T U Ğ P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Y r d. D o ç. D r. N u r d a n D. S A N K I R D r. A h m e t N u r i A K A Y A N K A

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon No: Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : 0216 340 50 50 : 0216 340 51 51 : @netes.com.tr

Detaylı

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı sanpaelektronik.com /index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/200-pat-805-sonel-elektriksel-guvenliktest Elektriksel Güvenlik Test Cihazları EN 61326-1:2006

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

DENEY 4. Rezonans Devreleri

DENEY 4. Rezonans Devreleri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2012-2013 Bahar DENEY 4 Rezonans Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ 1- Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, şekil 1 'de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Deneysel akım gerilim değerlerini kullanarak

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan temel bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve genliğinin kolayca

Detaylı

7.2. Isıl Ölçü Aletleri. Isıl ölçü aletlerinde;

7.2. Isıl Ölçü Aletleri. Isıl ölçü aletlerinde; 7.2. Isıl Ölçü Aletleri Isıl ölçü aletlerinde; Göstergenin sapma açısı ölçü aletinin belirli bir parçasının eriştiği sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu sıcaklık; Ölçü aletinin belirli bir devresindeki

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

8. FET İN İNCELENMESİ

8. FET İN İNCELENMESİ 8. FET İN İNCELENMESİ 8.1. TEORİK BİLGİ FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir. Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör) ya da kısaca bilinen adı ile FET, ikincisi ise

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET) 2.1. eneyin amacı: Temel yarıiletken elemanlardan BJT ve FET in tanımlanması, test edilmesi ve temel karakteristiklerinin incelenmesi. 2.2. Teorik bilgiler: 2.2.1. BJT nin özelliklerinin tanımlanması:

Detaylı

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir.

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir. GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEYLERİ DENEY 01 DİRENÇLİ TETİKLEME Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir. Gerekli

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi

Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi Teknik Veriler Yeni Fluke kablosuz sorun giderme ekibi, tek bir ekranda birden fazla modülden canlı ölçümleri uzaktan ve eş zamanlı olarak izlemenizi

Detaylı

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI DENEY NO: 1 DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 direnç 1 adet 2. 100 direnç 3 adet 3. 180 direnç 1 adet 4. 330 direnç 1 adet 5.

Detaylı

: OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLERİ. Giriş:

: OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLERİ. Giriş: KONU : OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLEİ Giriş: OP AMP, çok amaçlı kullanılabilen entegre devre elemanıdır. Tek bir paket içinde ikili ve dörtlü OP AMP lar da bulunmaktadır. OP AMP lar yükselteç, osilatör, regülatör,

Detaylı

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ HAZIRLIK BİLGİLERİ: Şekil 1.1 de işlemsel yükseltecin eviren yükselteç olarak çalışması görülmektedir. İşlemsel yükselteçler iyi bir DC yükseltecidir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

1. GÜVENLİK SEMBOLLERİ

1. GÜVENLİK SEMBOLLERİ 1. GÜVENLİK SEMBOLLERİ Uyarı! Tehlikeli Gerilim (elektrik çarpması riski). Dikkat! Bu Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzuna başvurun. Çift İzolasyon (Koruma Sınıfı Ⅱ). Alternatif Akım (AC) Doğru

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ ELEKTRİK DERELERİ-2 LABORATUARI II. DENEY FÖYÜ TRANSFORMATÖR ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Amaç: Transformatörün özelliklerini anlamak ve başlıca parametrelerini ölçmek. Gerekli Ekipmanlar: Ses Transformatörü,

Detaylı

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ . Amaçlar: EEM DENEY ALERNAİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKRİSİK ÖZELLİKLERİ Fonksiyon (işaret) jeneratörü kullanılarak sinüsoidal dalganın oluşturulması. Frekans (f), eriyot () ve açısal frekans

Detaylı