i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'" name="description"> i !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..'"> - PDF">

!!! +,% !"#!$%&"#' ;/<%#=*>

Transkript

1

2 !" #$$%

3 !!! "#$%##&'()*##,% - *'##-#%# #.%/#$0%- *'###,!"#!$%&"#' 3( "#$%##4(%(5/3! ( 66.%/#7$%%8$$'#%##%9 8#(:(, %#$("#$%##$:%%(:((#:# /(:(*##%#'/(:3 ;/<%#=*> i

4 !"#$!"!$% "%&%' ( )* ', - ".**"%"%/..' 0 ( ".**" %''" & 0!*%''" &( %''" & 3.*.4"4, 5 3.%''" &*5 6 7%''" & -, 7)* -5 8 %''" &*9!/:./;% 7%...4(-!<./4' (6 = =!=C0 -=D?05 (=C3!."406 ii

5 /'A,%#'/'(%30%'##/##=##/%##=#% $%#$'#<(((('(%3&%('=',<((=% *<%$*:(%((%('%$%###%30%'#/'/%(( :(('(''/'%/A/%%##%3#=#%(%'* /%'%</%%(*:(%(%3 8/((<('((('##*%'#/' /%'(%3 /%%($<%('%</%'$%##%3 9%#%#'%# %( <(, /%(( /%#%### '',/'#=## /%# #=#%#/%( =%#% #<% $'% /%(%( =%#%3&#*' / ' :(%(%// =## <( #% %%(/:3 9%#%#'## <((*:(%(%( =,% :%*%'', #% (($<($($/%((//##%3&%(*%,%## '((('(',%#=,%$#%##/%(/%%$%#$<%=,:, (%(##%(/%($%##%3%('(('##%($$#:$#%A# '%# (,%## =% ' # /%# %(' ( %(( %'# :%( '%## ' < # /% <# $ %/# ' (( =%%## =,%##%3 :' %</%%'# B/%C,,#(('(%3D((:# tecrübe veya deneyim, bir i yapıldıında beklenen sonuç elde edilemeyince elde edilen eydir. 8#( %/# '$%%## #,%,%#% %%( $ / =,%## /(( '##/%3 E%'%#*:(%('=%#(:(*%((#:#' (%(/&%(%E,%$##)%(? % #%/%##%#3 &$#-/%= 0:#% iii

6 3 0%,%#',('#'# '%#<:/%''(%3 3 E%##%:%# : '/##'#(%,%#%',/' '%#<%A#'%%3 3 #'A:'#(%,%#'$(:('#((A(%3 3 #%=%<#,%#%='':3 3 7#'/%'#=##*'/%$%=,%# /((%$'#%=%< %#'%3!3 0%'#%</%#%,%#%A('*:(%(%3E%< %#'%</%%(( (%<%%30=#,%##*=#'#%</%<(',('# '##%3 3 9%#%/%$%=',<%('#=##, /$ /#=##'#%%($'%/%((# ' %30%'',,%#%#'*:(%(<*:(%'(((($%$,: /% /%/'#$/$%##%3 3 9%#%/%$%=',B7',<(*<%C(< ' %3 3 0%=%<'=',#=##B79</%CA(( *A///<### %'(%('A%('/'%(%3)A%'#%#,%#=,%$## #'#'#% *'%</%*:(%,%#'(%3 3 7%</%%(#:*A'',#'##%3 3 9%#%%(, %#$'%##,%$%('## /%:/%''(%34(($'##:#/'= ''#:%%%,%#%%A('%((%3 :''%%'/% '$%=%##$%','$%#,%#=,%$#%#=,%##$# '##%3 iv

7 E&4.) F##'#/%((6=%##'$%(%((##$,:%#%##(%((3 3 -#% 7/%'#/5$'%# 8 #%'#/'5 $'%# %7#/!H 7#%%</#/% 7#/% %# (((,'#'$% %('(%3 7#/ / '#/ (, =,%#%3 &(, &(, &/ 8/ &/ < 8/ -.**./ 0(. 4%( # '#/ #% p6#<# %(# n6#<# %(## #%#%# '# # / ' J/#//%3 #%'#/,:#%#p$ n #<#,=%# ( /%( $ :##((/%'##%3 (((=%'/%'#/%' ( *(:( #%'#/%('# <((%3 #%%(#'#/'(6=%##(((('$%###% D 0 T = ( e ) )**, D %' '#/##%('#=%### '#/=((=,%/<K8 /'(((' = kt / q 6 m'%3 '#/%'/((/<'#/<(($ T (((=,% 6 &# 6 &%(''##%3

8 #<# #% ## '#/ ## %# #:#'##' ( D 0,6 #$%(' (( & %%# '##=,% %3L%#=%###(''#/(((A(%'##%( '$%3 M# 3?''#/ =%,: %### 3 3 $ 3'%'#'#%##'#/,: %#%# $ %('$% '%%# $%###%3. <('#/'$%#*<%(' '%'$%%' #%# ((%3 E%,:%#'/%/'((' #'/%'$% #:#,%#' (:3& B<#C =## #=#%'#'/%/ #:<%/=%%(#(##%3 0,6 r d 0,6 D D D D (ma) (ma) (ma) (ma) ,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 0,6 D () 0,0 D () E%'#/ L%('/% /' E%##,# #'/' #'/' *% -.*3. 0/ 0456/ / /7/. 4%(#'#/%%,'<'(('#*'##'% #%=#A( 6 ((%3%=%##%(%('(('B$%=%###C B '%#(% '#/ (( ( $N$:%/%( '# #%'#% % %3 $% =%### '#/%( <(( (/% /%'#/%' $/% %#''#% $'#/ =%###('((( %'#/%(:3 B%'#/C '( $%#,:'#/%' $% =%## 6 $/% '%' %3&(6 =%##%##M#6?'$%#'#/%#=%##(/%((%3 D (ma) B D () Z D Z B %'#/ -.*9:/ ;

9 3 3 /% 3?#%$ =,7 0-4 %##=%##'%%#%(' '#/ (%((*<((:(6=%##%####:##:3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3 M# 6?'# '$%' Z =5,6? :% '#/ ('((' = $ =330Ω ## '$%'=((*<((:3 3 3 M# 6?' $%# '%'$%%'*=### (( ( %% $%#%##:P 0%#%####%%,%==,%##:3 3 M# 6?'# =%'#/,:%## (( ('##%P #%'#/,:%### Q Q ;$Q ;##(=%A# :%#'#:##:3 3 % '#/%' :% =%### (( ( '##%P 8 $ =%### :% '#/%##(((:3 3! 3 M#6?'#'$%#%:3/6?'#'#/=%###'%%##''#' =%##, '#%# %%'$%' = (%(/< /'/'% $ '#/'(6=%##%###/%#%##'=%A##:##:3 330 A D N4007 D -.*< =; ':'%%=,%'(((:'#/%'/(( 0 /('(%P 3 5'/%'#/%#5 #%'#//%3'#%%((:3 '#/(6=%##%###(=%A# :%##:##:3 3!H?#%:%'#/%M#6?#'$%#%:3/6?'#'#/(( '%%## ' ' #' =#%# =%#### %((: $ '#/ =%#### /% / ''##:3.' ###:'%% =,%' (6=%## %### #:##:3$%=%####$%(''*A:/%,=#'(/%#:##:3 330 A 56 Zener Z D -.*>:/ =;7 5. 3

10 79</% 7#4<% 7%#*# !.** D () ! 3! 3 3 D (ma) teori D (ma) deney D (ma) D (ma) , 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 07 D () 3 0 = D () 3!.*3 D () ! 3! 3 3 D (ma) 3!.*9 D () D (ma)

11 E&4.) 7#/%<('/%'$%%### 3 -#% O#//< 7/%'#/S5$'%#.%/##8/',%%µµ 7#%% 7#/%(,#=('/%'$%%'#%37/%%%#A(('/% ($#%%%3 39*!.0/70.0A0.#'/%#%'#/(%#3?'#'$%#=%#%###%3 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v τ v (t) v (t) t τ =C -.3*),!.0/70.0A0),!.0;45. /70.0A0/.48. v(t) DA t C p e δ 5

12 M# 6?'# '$%' '#/ # ### v %#A =%#### ' (A(%' '%%#####'/('((#v =%####'#(#:=##'=#'/%3 4#((=%###*%:%('%#'#%3=%###7&##'=##/%( ##%3 v( t) dt = π p sin( θ dθ = π T / π DA (yd) = 0 = p ) )3*, T 0 θ = 0 =%## =#%## #'%'/' %( <%/ / (A(%' '((' #%'/% =%##/% (:3 :''$% M# 6?' =,% ' =## #% /',% =%#%3E#%#=%### #%v D = v -v '#/=%###%('%'/'''#/ ##''#% $ /',% '/% (( =%### ( /% =#%# =%### # /% =% (( =%### =#%# ( #% '#/ ## =%### #!333 H '% ' %3 E#%# =%### <'%# (<' ( /',% %('# =%###''####((=%###=#%#'* (%$'#/((%3 '%'/',%'#%# :%#' /%τ=c:###/(%3 v t C ( t ) = p e )33, %' p =#%#=%####<'%#'#%3 v (t)< v (t)/'''#/%%##=%$ /',%#''/%3,(('%# δ '%'=#%'/% =%##''##/%3 ; %# #%'= =%####'## '% :(##%3 E#%## # ### =%## =' 0:?# *#% =%###' ' '#'#### # <%/' T=/50=0ms /'=,% C # TT' '%%### (C > T), t T = 0ms $ A/#/'' :#%'/%<%('##%U T = C f C f C δ p p [C >T için] )39, ### ' '##%3 %' f =#%# =%#### A%(( # '#%# ' = (( =,%'#%3 / '/%' f =50Hz ((%3 8/',% ('((' ((# '/%=%###('#A/% *<##%3 DA p δ = p f C [C >T için] )3<, C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π p 393 #.0)B.0,/70.0A0 0 '=( : * ' '/% (( = %(% ## ## / '/% ((%3 # /'/%' =#%# =%#### #'%%#' ((%3 < ## /% #% %A/%,% $ ## '#/ $ '#/,<% '/% ((%30%##'$%#((=%###'M#6?'#=##'#%3=%###7&## DA (td) v( t) dt = π p sin( θ ) dθ = π T / π = p )3>, T 0 θ = 0 ) :=/',% C'##'(('=M#6'?'#=##/%3F#A/'/% ('((' (( A%(## %((## ((#'= %(' %3 '%' 6$6###'f =00Hz (('(%3 6

13 8/',%'(('((''#'/%=%###/%/%'%#U DA p δ = p [C >T için] 4 f C )3C, p C <<T ##/',%##:/''((=%### DA /(%3 π v C 0 AC v v v(t) p DA v (t) v (t) t 0 AC v C v ' v(t) DA τ v (t) v (t) t δ -.33B.0/70.0A0/./.48. ),05.0=./),=( /.0/)A,/=;/ 584. )/,/=./ 58/ Q(etkin) % =#%#=%###<'%##*<((:3Q,5kΩ ve Q0kΩ, CQ47µF $ CQ470µF '%%# %( ' '= =%##%## $ /% (( =%##%## *<((:3 p Q...!.3*D(.4. /7. / F#A/ Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () O () 7

14 3 3 O% %A/%,% $ ',% '#/ '= '/% '$%%# %((%((:30=##(''*##'#%3 3 '= /'' ' '# '= =%#### (( <' A/#/%*<((:3 3 %A/%,% #(('#%# tr $'#/%('##'#%# d #*'#:6! A/% (/%34#'(%((:3 3! 3 M#6?'#'$%#Q0kΩ##%:3-#%#B&;6$/C/=#%%&6 %( ((: $ %#A =%#### # '%##, :3 < '%## *<((:3O#//(/%%=%###<'%##, :3E#%#$ ((;67'=#%## #:##:3 & ; /#//< 0 AC v v Y Y !.0/70.0A0 3 9 : =%####'%##%/6T'#'%%##'*<((:3 /6?:((:3 3 Q00Ω <((:3-#%# 7;6$/ / ((: $/#//< #%#;67 %( % (( =%####/%'%## $/%# <'%## $'= =%####<'<'%##/#//<, :37=#%###:##:3 3 '#%##%(<%/%µ/',%%3''#%%<((:3 3 µ%#µ/',%%3''#%%<((:3!3 =,5k <% 66 $ 3 ''%# %% <((:3 ':'%%# / 6? :(Ω6µ##'=#%###:##:3 3 F#A/'/%%'#%##%<''333!?(%%((:3 8

15 "3?.0/70.0A0/. 79</% 7#4<% %#*# (MS) =... p (hesap) =... p (ölçüm) =... 3 /'/% F#A/'/% v(t) () v(t) () v(t) () t(ms) 3 8/',% :'/% 3 /'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) =... 3 F#A/'/% DA (hesap) =... DA (ölçülen) = /',% '/%!.33!.0 B.0 Ω kω Ω kω C µf µf µf µf µf µf µf µf δ () DA () teorik DA () ölçülen -0-5 v(t) () t(ms) t(ms) t(ms) 9

16 E&4.).%/#'$%%##'('/%=%##%((## 3 -#% O#//< 7/%'$%%' ' '#'/% =%## :%#'#'= $ (( =%#### (/%'## : '%/#'$%%##'(= '#'#%3 :''/% %( #% =%##%=,% '$%# #'#%3 '%'=(#%'$%#M#6?'#=##=%#%###%3 0 AC &5)O-&9 v (t) v (t) v ç (t) v (t) v (t) v ç (t) t -.9*. /704../ t t #% =%## (( ##*%= / $ %= /# (('#%# %A(' #%#%3 0%= / H? =#%# =%###'#'##%# %= /# (('#'###((=%######=,%#%3 ( ç / ç ) Hat regülasyonu (%) = 00 )9*, ( / ) g g ç (yüksüz) ç (yüklü) Yük regülasyonu (%) = 00 )93, (yüksüz) (yüksüz) (max. yük) ç ç ç ç = )99, ç,max r 0

17 F(('#%#r ç '% %= //'%##/%34##'=%## (/'%(%3 99* :/.04.=.#=%##%=,% #%:%'#/(%<(##%3'$%' (( '$%%'(##%3F((((:%'#/=# (' / :/%''(%3 F(( =%###:% =%### ##% $ ( (/% / :'##%3 '## z,min =... ma'%#'/% z,max '%#'%#'###%3E% '## = r d '%'(%3 %' r d :%'#/''##'%'#%#/<'%# '%:%'#/%##...5Ω#$%(''(%37$%#(####:%': z,min '%/ z,max '%(=#'#%3(##%#'#%('#((%% ##'##'#%3,max Z,max Z < <,min Z,min Z y,max 4 %A('## ( )9<,,min Z y, max = Z,min )9>, /%3## Z Z y > = )9C, y, max,min Z Z,min /('(%3 7$%# ((( #% %#,%,% ((('$% % (( (# (β F '%%(%(##%M#63'%',min Z y, max = ( Z, min ) β F )9E, ç = Z BE Z 0,7 )9F, y ç Z Eim= B z ç y ç y (a) Eim=r d Z,max ç (b) z y ),:/.0),! =.4.=/!/4.=. %'#/ $ %#,% %=,%%# (( =%##%# :'/ (( $ (( (/%'##%3 ' =%## ( ( #% <### (( =%#####=%##'*%('$%%<=%#%3= '$% /% %'$%% / #'#%3 '$%%=,%%# $ %(/% <(##%%3HHH'%%#'#((($6H%#=%##%=,%%# /(%'(%3

18 g 0 '$% ç C C C !/ /.0.. )G A/G0((.6, 7/%%=,%'$%%#/' := '/%=%##$%%#%$%#%#' %3 F =#%#=%####((=%###%('#=%##A%(#(((((%<(('%= '$%'*%(%3 P = ) D ( ç ç )9H, 7$%'*% = :(< $%## %(%## (( %#,% *%/% #' ''/'/ #' (( =%#%3 '%' %#,% #' # C =0'/'# CE =0/''%#,%'*%= P D = CE C *%:(A(% /%3 %#,% *%/% ('(('$%% Banahtar modlu Switch ModeC'$%%'#%3 &*%/''$%%'/%=%### $' % ' %3 A M L C v k i L i D y -.9</.04. /8A./ )0AA, v k (t) i L (t) t k L,max y L,min T t a t k = T &*%/''$%%#%,%M#6?'=,% '#%3%';-O)%#,%*% /% ('(%3 - %#,% #'# % '= # % ' # A *%((<%#/'#/%((<<'(((C:###%# /'$ (( =%### #% 6< <%#/' / '#'### '#3 A *%( <('((''#/('/''= (/#'%3 0...t k :%(('(('%# tk = ( ) dt L (0) tk (0) )9*, L L L, k L 0 :%((/'/#(( ( ) L L, max tk L,min )9**, '%# (%3 ' *% ((% /#' = ( '#/ :%#' :% '$'%3 i L, a ta = L,max dt L,max ta )9*3, L L 0

19 L%#/'(('U i ( ) L, min = L ( 0) = L,max ta = t k L (0) t a )9*9, ###''##%3%' ( ) L t ( ) = t L k t a t = t a k = 0 L L L )9*<, a )9*>, tk ta &*% < <%/' T = t k t a /' =,% *%( <( /' %# <%/'/%(D'#% tk tk D = = T tk ta D = )9*C, '%' (( =%#### *%( (< < %'= /%/#%##'%N/ /%(%%/'##%###=,% %3F(((#= (/% /#'%#$*%A%(%(%3/#''</%J# E = ½ L /' =,%(((#= E P = T max y, max = = Emax f f L L,max )9*E, /%3 E#%# =%### '###' (( =%#### # ## ## '%N/ /%(( //#/%%%/#/%/'$%%#=%$%'(%3 3 3 Z Q5,6, Q, z,max =0mA, P z,max =00mW, z,min =ma ve y,max =0mA % :% '#/ %=,%'# '#%## ((%'%%##*<((:3...< W.... =330Ω ##%, %= //:(## y ((( '%#$ y '#%## '%#/##%P y,max Q... y,min Q %#,% '$%'%= //:(## y '#%## '%# /##%Pβ F =00) y,max Q... y,min Q... 3 =, =5, L=0uHve f=00khz ##=%#DQ'%N<%//%((/#'= ('%%##$(((# ((*<((:3 3

20 3 3 F(( =%#### # ## ( =#A =%# # $ =%## %( %#,% #%=%##%=,% '$%##:##:3F(((((:3 3 M#6?'#%#,% '$%#'##(('#%###%P/% (%(3 3 E%### &*%-/'7$%%#)-L)(<((%PM%((#:% (((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# Q330Ω## %:3-#%# B7;6$/C / =#%% %(((:$((=%####, :3 3 F((Ω $ 00Ω '#%%#% ((=%####$(((((, :3 3 '$%#((%= /$(('#%##*<((:3 3 ':'%%#/6?:((:3 3 F((=%####(((('#####:##:3!3 7$%#(((%#,%%33333(%(%%((:3 3 '$%#%=,% %%33333(%(%%((:3 3 &*% /' =%##', % '$%## %% (( =%#### $/ %((:3 4 :$ y =00Ω'#% '%'((=%##%##, :34 '%'(( '=#####:3 4

21 79</% "9?.. 7#4<% 7%#*# y !.9* :.0! =.!. kω Ω kω Ω,5kΩ Ω ç () y (ma) Yük regülasyonu Çıkı direnci Zener Diyotlu egülatör Transistörlü egülatör ç () ç () &*%/''$%((=%### ç =... yüksüz y (ma) y (ma) ç =... yüklü ç () Tüm Devreli egülatör 0 v(t) Anahtar Modlu egülatör () 5 0 y (ma) 0 5 t(ms)

22 E&4.) F##<'$%%##((%%((%((## 3 -#% O#//< 0$ )/<% &A%%#,% ;$'%# 7#%% # < %#,%%# # #% ( /(( :% <## ## '$%% (##%3 0% '$%# ## $, %A%( $%'(%3 &('# #' / ( #<<'$%#$%##$*%#%####$, %A%(,:##%3 Devre yi yönleri Kötü yönleri #7$% E%##'$%.,%'#%#'$% 4 : ((=%### G(%%(((## ((=%### G(%%(((## 4 : G(%%(((, 7 : 8 ((=%### 6

23 CC CC CC B C CQ C CQ C CQ B BQ CEQ CEQ CEQ BQ CQ BQ (b) CQ BQ (c) E EQ CQ /. ), /),.. /)A,=/ 5. / '$%%'#'#%%#*<##,'$%#(/( CEQ, CQ #%#%3 M#6?'##'$%' CEQ = CQ /''#(/((' ##'#%'%%# CC CEQ C = )<*, CQ 0,6 0,6 CC CC B = = β F )<3, BQ CQ M#6?'#'$%'U CC CEQ C = )<9, CQ 0,6 0,6 CEQ CEQ B = = β F )<<, BQ CQ M#6?'#'$%'/% EQ '%##'#%#=%#%3L%# EQ '%# CC =%####/'#%#/%##%3 CC CEQ EQ C = )<>, CQ 0,6 0,6 CC BQ CC EQ CC EQ B = = = β F )<C, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 0,6 0,6 BQ EQ EQ B = = = β F )<E, 0 BQ 0 BQ 0 CQ 4 =%##:(''##### E '#%## '%##%C E /',% #,<% #=%#%3 7

24 3 3 M#6?'#'$%%## CC Q=%###' CEQ Q6, CQ =33mA( /((#''#%'%%##*<((:3β ((:3 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... B Q... 7$%# C Q... E Q... B Q... B Q M# 6?'# '$%# /,% (( (( ' '##%P C =f( T) (((( (%((:3 3 M#6'?'#'$%'/,%((((('###''*:'(%P%'##:3 3 -O)%#,%%''(/((('##%#P5'P 8

25 3! 3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 CC B C /#//< (a) A CQ Y Y 0uF CEQ khz -.<3 3 %#,% (/((/,%=%##%##$/,%(((, :3 3 &<%% $ $/% (# / <% %'(( %#,% /: $ /,% (( # /,% =%#### '#### ###:3 ': # '%%# ''##:3 3 &<%% $ $/% (# #%*$ %'(( %#,% ((((: $ /,% ((#/,%=%####'#######:3':#'%%#''##:3 3 7$%#=#%##(/',% :%#'#%# %#(<0:?## =%## =((:3 7$%# =#%# $ ((( /#//< % '= #%## ###:3 F((#'= #' =,: =,% % #% /:/ '% =#%# =%#### %(%((:3)/%=#%#=%#####%::%/:(=,% '###%((=%###' '##:3'%'%#,% /%$((%'=#'#/:(#:##:$ ###:##:3 B C CC /#//< 0uF (b) A CQ CEQ Y Y khz B E -.<9!3 M#6?'#'$%#*<'(((:'#%%#%%:3 3 -''333?#%%((:3 9

26 79</% "<?! =00(.. 7#4<% 7%#*# #<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak 3.,%'#%#<'$%# CEQ G ;X Hesap Deney oda sıcaklıı souk sıcak oda sıcaklıı souk sıcak '$%# '$%# v (t) () 0 0,5,5,5 3 v (t) () t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0

27 E&4.) %#,% $$'#%##'$%%### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! 9%#%$$'#%##'$%#M#6?'$%###%3C, C '/%(('%'%( /',%%# C E #,%,<% /',% ' %3 $$'#%### =%## :( K v // y C = = )>*, v re 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c CC C C C k v y v g E C E ç -.>*! =.0./ A /

28 7$%#=#%#$(('#%%#U // //( β F r ) g = e )>3, ç = // r )>9, C O C.% C E,%,<% /',% (: =%## :( ' % =#%# '#%# %%3F(('#%#'#:3'%'U K v = v C // y = r E e [ ( E r )] )><, = // // β )>>, g F e 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - EQ '%#' /(:('(%3&#*'((#%#$N$ ((' (%<((%3. (%<((: (( =%#### (## ## CQ =%#### CC # EQ =%##%##/%('##=%#%3 3 3 M#6?'#'$%'%#,% (/((*<((:β ((:3 BQ Q... EQ Q... EQ CQ =... CQ Q... CEQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max) =...

29 3 3 C E 8/',% '$%#:(((#%P8/',% $/',% : '%''$%# #%'%###:%:A/% (%((:3 3 #%$$'#%###'/%#%,='(((((%((:P&((3 3 E '#%##'%#=,%#%#%P $ ###'##%#%P 3! 3 M#6?'#'$%#%:3 S =0('$%<((:3S $S *%%((<( '%=#%%'$%#((%((:3 3 %#,% ( /(( /,% : $,%'/% =%##%##, : $''##:3 k v k 47µF khz S i v k 560 S S v µF -.>3/ /#//< Y Y 3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 v =%#### <%## (%<( '(( / '% =#%# =%#### %(%((:3 /' =#%#$((=%####<'%## (max), (max), ''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 3 E#%# S =kω %#'#%/%=#%#(((, :3Yi = (v k v )/ S ] 7$%#=#%# '#%##*<((:3Y g = v /i ]. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3

30 ">?! =.0./ A 79</% 7#4<% 7%#*# CQ BQ EQ C Hesap Deney 3 (max) =... (max) =... 6!3 3(. 35 K K 3 k p =... p =... p =... g =... 3 v (t) () v (t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

31 !! E&4.) -O)%#,% $$'#%##'$%%###!3 -#% O#//< -O)%#,%5$'%# 8/',%%µµ 7#%% C9* 00(./ -O)8<'$%#/%%#,%<'$%#:%3%',# DQ (( ( /% GS =%#### *<( =%#%3 -O) ((,=#' ((' W DQ = KP ( GS - T ) L %'KP=µ n C ox '(%3%' GS,: %: DQ L KP W GS = T )C*, )C3, CC D C G D C k S v y v S C S ç g -.C*0./ A / 5

32 GS DQ DQ $ SQ ##'##=,%'#%'%%#/*<(%3 SQ =%###/% %#,%%'/'=## DD =%####/'#%##$%('##%3 DD DQ D = )C9, DQ SQ S = )C<, DQ -O)?7&=#%#'#%#/:'###' $ '=(, / (##%µa%#'3g(( '#%%##-%(/#'##%3 = DD GS S )C>, = GS S )CC, M#!6?'#-O)8$$'#%###=%##:( K v = = g m ( C // y) )CE, v W g m = KP (GS - T ) L 7$%#=#%#$(('#%%#U g = // )CF, r // ds ç = D rds )CH, λ = )C*, D.%C E,%,<% /',% (:=%##:(' %3'%'U K v g m ( D // y) = g = )C**, v m S 8$$'#%###'/%,='####((##%#<'<=%#### CC - DQ $ DSQ '%%#' /( :('(%3 &# *' (( #%# $ (('(%<((%3. (%<((:((=%####(#### DQ =%#### CC # SQ =%##%##/%('##=%#%3 6

33 !3 3 M#!6'$%###-O)%#,% (/((*<((: T =, λ=0,04 -, KP(W/L)= A/, ((:3 GSQ Q... SQ Q... SQ DQ =... DQ Q... DSQ Q $%#=%##:(#=#%#$(('#%%## S *%((<('%## *<((:3 K Q... g Q... ç Q $%#=%##:((S *%((('%##*<((:3 K Q... 3 F(((#=%###<'%##*<((:3 (max)=...!3 3 -O) $$'#%### /% %#,% #</% $$'#%### %((%((:3 # $, %(%'#%P 3 4 :( #% '$% ' ## -O) %#,% <%%%# ( ##'#%P&(((:3 3 M#!6?'#'$%' S '#%#(:-O)$$'#%##/%/%((% (P'%'*=#%=%#:'#%P'$%##'#%'%%##$ :(#'*<((:3 7

34 !3! 3 M#!6?'# '$%# %:3 S *%%(( <( '% =#%% '$%# ((%((:3 3 -O)%#,% (/(( GSQ DSQ SQ DQ, :3 M 470k G k5 A 80 D S S D M v 00n khz 470k k5 80 S 47µ S v 470µ /#//< Y Y -.C30./ A ),00(.6),0./ A //. 3 M#!6?'#'$%# %:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #%#% =((:3 v =%####<%##(%<('((/'%=#%#=%#### %(%((:3/'=#%#$((=%####<'%##''##:3 3 E#%#=%####%(' % :3 3 E#%#$((=%####<'%##''##:3E%##:((*<((:3!3 S &*%((((:3-''$? %%((:3 v =0 M 00n 470k k5 80 S i 47µ S 470µ v v k ç S khz /#//< Y Y -.C9B8/ A =.5. 3 E#%#$((=%####'=#%##(%<(($(%<(('%'#:##:3 3 F(('#%##,## M#!6?'# # %##'$%# =#%##' (%(< %# '#% :%#'((%#%#((:3E#%#%#%##('$%'##:3v k ve v =%##%##/#//<,%(((((*<((:Yi = (v k v )/ S ]. 7$%#(( '#%##*<((:Y ç = v /i S ]. 8

35 79</% "C?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# !3 GSQ DSQ SQ D Hesap Deney (max) =... (max) =... 3(. 35 K K 3 v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 3 k p =... p =... p =... ç = ,5,5,5 3 t(ms) 9

36 " # E&4.) 8$$'#%##'$%%#:%((A%('##%#### 3 O#//< %#,%;$'%# 8/',%%µµ 7#%%! M#6?'#$$'#%###:(6####$%###3 K v // y C = = )E*, v re ## C, C $ C E /',%%##('$%(##$%#,% # <#%##C BC, C BE, C CE ('$%(##/%A%%##=%#'#%3&$ A%%'/',%%####:' %3 CC C C C k v y v g E C E ç -.E*! =.J7..0./ A %#,% # <#%##* E#// #% '%'$%# /% '$%#'%##:##%M#6?'#'$%''##%3 30

37 k C b r bb C b e b v b e r b e C b c g m v b e r oe C ce c C v g e C ç v y E C E -.E30./ A 8/7/ 7$%##:##/(%##A%%'#$ A%%'#'$%(% %(%(###%3&A%%'' C, C $ C E /',%%###'#%3: =,$''#%# r bb #*'###%3 C $ C T##%#:%/<%( s6:('# '%'$%#M#6?'#=##/%3 k sc g g m be ç sc y -.E9 858/..58/7 '$%%#%A%A/#/%((%(U A ( s) g A ( s) ç s s g = = = A 0g ; ωk = s k = )E3, g k s sk s sk ( g k ) C s s ç y = = g m = A 0ç ; ωk = - s k = )E9, be ç y s sk s sk ( ç y ) C ωk f k = )E<, π %A%A/#/%((=#$A:#%#/%#A''% A = A ϕ )E>, A( ω) = A ω s π ϕ = ± arctg 0 ω k ω s k (a) Giri devresi (b) Çıkı devresi )EC, %' Z#%# :( $ 6/ =,% ((%3 E#%# A/#/## (( A/#/##6((%3)/:%%<('((' '$%#:(6/%3 3

38 '$%%' #% ## : $ A: %## /' %## #:##% M# 6?' =,% A%$($A%%%###''##%3%$<%(%(/=%##,# %#/=%##=##db/%'/%=%a#('(#:##%3 A 0log A (db) -0dB/dekad (a) A 0log A (db) (b) ϕ 0, ω /ω k ϕ ω 0 ω k ω ω /ω k ω -π/ -3π/4 -π -.E<),7./=.6),==(./=.;5 ;/7 8 8/',%%# ##: /' /% A%%' ( : ' A: '(%3 8< A%(' f = f k :$((=%###6'?' %/%A%%'#'%##?#3A%A:'/%A%%=,% %%3.,%,<% /',% ## #%:'* %((%3.,% /',% <'((/ (('%A%%'<%( E -C E #A## <'( Z E #: -π/ -π A = K Z E = s C C // = r Z E E E e E y %#/% )EE, A( s) // ( s s ) = K ) ( s s ) C y 0 0 = 0 )EF, re ( s sk ( s sk ) )(A(%A%(ω0 = s0 = $<A%( ωk = s E C E )(A(%$<A%%(0:/% f π C = π r C k = ( r // ) C e E E r C 0 = f k )EH, E E e E e E '(%3 3

39 A 0log A (db) -0dB/dekad -40dB/dekad f k f k f 0 f k f -.E>!.0./ A (..5A '%',%,<% /',% : ''$%#A%$(M#6?'# =## /%3 /',%%# #%# ' % $$'#%## '$%# (( A% $( M# 6?# =## /(%3 D=' E -C E #A## /%' < A%( C, C T#/%'<A%%('/ /''$$'#%### #A%(C E %A('#%#%3 4 A%%' ( $,<% /',%%# ##:'#% $ ( '$% '###%3'%''%'$%M#6!?'#=####%3 k v b r bb r bb C b e b v b e r b e C b c C b c g m v b e e r oe C ce c C v y -.EC! =.0./ A 8/7 '$%' ## <# : /,% <##'#%3 F -#% ##''/( <#:6,%%( (-K )C b c /%(%3O%#%$$'#%##'=%## :( 6 %( #% '% /' =,% <# $ ( /% C b e <###%3-#%##*('((''%'$%M#6?', %3 %' k b b r bb v C r b e v b e g m v b e C v -.EE!(.8/7/ C =C b e (-K )C b c C =C ce (-/K )C b c = C ce C b c (/K ) C b c C ce C b c =r oe // c // y =/g 33

40 F/ /r bb '#%##*'#%'$%#%A%A/#/*<(%U g A s = sc C = g s C m C = s s m bc bc bc bc 0 ( ) )E*, g sc C g C s sk s C E,% ' =##%A%A/#/ω 0 =g m /C bc A%('#%(A(%($ω k =g /C bc A%(' #%$%'(%3)(A(%A%(<A%('/ #%ω 0 >>ω k3.%r bb '#%##* '#:#%<'%'=#%3<A%('ω kt=,%/ #%3 ω k = r bb' ( [ C K C )] b' e b' c #%*('(('%#,% $$'#%### A%$(M# 6 T'#=##/(%3 A 0log A0 0-3 (db) -0dB/dekad -0 ϕ π f k f 0 f k f π/ 0 f -.EF! =A 3 M#6?'#'$%##'$%#(A(%$<A%%((*<((:3=,%'$%# A%(((%(/=%##,#('#:#3 f k (giri)=... f k (çıkı)=... f 0 (emetör)=... f k (emetör)=

41 3 M#6?'#'$%##:'%6(((((%((:3 3 #% %#,% $$'#%##' # A%(( #% '$% <%%# *=##'#%P&(((:3 3 4 A% %#,%%# # A% %#,%%# %('# A%% %'#%P 5' A% %#,%%## :('* A:'(%P&%(%% A#%##:# :((:3 35

42 3 3 M#6?'#'$%#%:3 S $ S *%%((<('%=#%%'$%# ((%((:3 7$%# =#%## 0: A%( # ### #% #% =((:3 E#%# =%####v =%####<%#(%<(#'%((:3 k 560 S v /#//< v 47µF S Y Y khz k µF -.EH 3 E#%# =%#### '##%' # %## A%(( '##%% (( =%#### /#//<%'((, </ /6? :((:3 %'=#%#=%####=### '#'## $ (( =%#### '= ## /:( '# '##:3 :( A%%'=#%#=%###'##%%%%%#'%#=#%##:3 3 E%###0:?'#'%##?#' $ #A%%(, :3 3 8:'%%##/%$dB/%*<%'$%#A%%####:##:3 3 S *%((%3'(%(%%'##:3 36

43 79</% "E?! =.0./ A 7#4<% 7%#*# g =...!.E* Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () A Hesap A 0 Deney A 0 3 8<A%%( f k (alçak frekans) =... f k (yüksek frekans) =... A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) A 0log A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 37

44 $ # E&4.) 7/%'((%#,% A%$$'#%###'$%%#### 3 -#% O#//< &A%%#,% ;$'%# 7#%%! 8 '/% =%##%# $$'#%## ## $ ( /',%%## (6 '(( '$% <(%(' '/%' (( A% $$'#%##%# '#A%# $$'#%##% ((%3)(A(% #$%(' %( $ # =%##%# $$'#%##### %(6#/ :%## =%### =%#%3 $$'#%##% << '((' #%,# $$'#%### /,% '/% =%### CQ ' $$'#%##' =#%# (A(% (( =%### (A(%/:3 ## / ( '/% =%## $$'#%##%' %' %' = %' < $ << #<# %#,%% (%(/(%(%3 %$$'#%##'$%#M# 6?'$%###%3 CC CC C C C C ' ' T T C C C C ' ç ' T T (a) B3 T 3 E (b) - EE -.F*),K0./ A / ),$40./ - EE 38

45 T 3 %#,% #%((/%((%3(((((=( BQ3 0,6)/ E /% $ '#%%#%A('#%#%3 = C /'=,%=#%#=%##%# BQ = BQ =0#%#,% (/(U C C = C = )F*, /% #%#%3 7$%# < ( $ =%##%# #%'# /%'#%'%%# *<(%3 BQ3 ( CC /0)0,6 volt olarak seçilebilir. Bu durumda; 0 CC EE BQ3 = )F3, = 0 BQ3 )F9, = = 0,6 CC CEQ E CC CEQ C = C )F<, C F9* 5.8 E#%#=%##%#(A(% B = B =0/'' E = E =0 0,6= 0,6/%3T $T %#,%%# /''*%####/,%(%('#/%3'%' CQ = CQ /'' CQ = CQ $ ç = CQ CQ =0/%3E#%#%###=%##=(%*%##%#,% (( #$/<%(((#/:/%'/''(((*=%#'#%34#(( =%###'#:(A(%/%(%3##=#%#=%###%(' '%A%$%U = #%#,%,%%#(/(/'' BE, / '%%% $ BE, / '%:(%3'%'U C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C C = CQ g m ( /) C = CQ g m ( /) C CQ = CQ $ C = C /'' ç = C C = [ CQ g m ( /) C ] [ CQ g m ( /) C ] = g m C ( /) = g m C = K D %'K D A%'#A%#=%##:(/<U K D C = C ' = = g m C = r 6 r e = = T=90ºK, oda sıcaklıı için g (ma) m c C e )F>, F93 8;A ' ' ''$%' $ #%(#'###'(('#'##' $ '#:3D='$%#'((/%(T 3 %#,% (('#%#r o /:/'((' $ ' #%#'###' ((' #% #%'##%3 ( 39

46 ' ' /% $ ''##%3 '#'### = '#'##/%(B/%#%:(C '#%3 K C C = = )FC, ' ( ) r = o 8%%#,% T 3 (('#%# r o C?=,%/ /'' K C /%#% :(?' / %3 7#A%# :(/%#% :(/%( B/%#% (%/%(;//-/'J#/#/;-C'($%##%3 K D ro CMM db = 0 log = 0 log 0 [ ] K C re 0 )FE, ##%A%$$'#%###';--'?' /('(%3 3 3 M# 6T'#'$%''/%((($=%##%##*<((:3 EQ3 Q... EQ Q... Q... CQ Q $%#A%:(( *<((:3 K D Q $%#/%#% :((*<((: r oe =00kΩ ((:3 K C Q... 3 O%#% :(A(( *<((:3 5k6 8k 0k T T T 3 ' 470 5k6 ' /#//< Y Y CMQ... -.F3K;A= O%#%:(A(('*A:%(%##'$%'=##'###%<(##%P M##:%((:3 3#%$' A%('##%%#$$'#%#% A%$$'#%###<(##%(P5(P&(((:3 3% $$'#%### /% =#%# $ ((( $$'#%##/% (##% (P 5(P&(((:3 40

47 3! M# 6?'# '$%# %:3 7$%# ## /%('# '/% =%##%# #% $/%#, :3/ 6T''##:3 3 7$%#=#%##0:A%(# ####%#%=((:3E#%#=%#### v =%####<%#(%<(#'%((:3E#%#$((=%##%##/#//<,% '$%# '#A%# =%## :(( :3 Not: Diferansiyel çıkı gerilimini ölçmek için osiloskobun Y ve Y girilerini aynı anda T ve T transistörlerinin kollektörlerine balayarak (Y Y) gerilimini ölçünüz. 3 $ =%##%##/##//<#% =%A#('(#:##:3 3 T %#,% :((/<%(%%T?#:(##%## %#((:3 M# 63 F((, ##%#%=,%'%=#%#=%####%(%((:3 F(($ =#%#=%##%#/%((%/%/':((:3;-'%##*<((:3 /#//< 5k6 5k6 ' T T ' Y Y 8k T 3 0k F9 8;A=.5. 4

48 "F?K0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.F* B B B3 E E3 C C C - C C - C Hesap Deney 3 %:( = =... = =... K D =... 3 O%#%:( = =... = =... K C =... CM =0log(K D /K C ) =... v(t) () v(t) () 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) 4

49 % & E&4.) %#,% = $$'#%###### 3 -#% O#//< H9* 0./ A. 4 = $$'#%##%' #% $$'#%##%#' A%( /% : %# $$'#%### $%## $ (( $%## = =,:, ((%3 F(( = $$%#####'/%/$$'#%##'$%%' %%((%3 ' $$'#%##% &66;67 ((A( =## (A% %((%3 ((A $$'#%### <'% $ (/% # ### =#%##%## '%((($$'#%#'##=,%<((%3 C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) C i c (θ) Q 0 π/π vg(θ) BE π θ Q θi θ i θ 0 π/ π vg(θ) BE Q θi θ i 0 π/π vg(θ) BE θ Q 0 vg(θ) π π θ BE θ i : letim Açısı θ θ θ θ A-sınıfı; θ i = π B-sınıfı; θ i =π C-sınıfı; θ i <π D-sınıfı; Kesimde ve Doymada -.H*! =.450./ A

50 B&6)((A(C('%#,%/,%((*#(A(%/' %#%3B6)((A(C(' /,% (( # #%## %( <%/'' 6 %((' B;6)((A(C ('# ( ''* : #% %( %3 B76)((A(C ('# %#,%'/# # %('((%((%3'%'((#%#%'=###'/%3 '%' ' &6)((A( $$'#%##% '/% #% $$'#%##'#%3 7#%%# '/%/,=' ((%%3 '%' ((#%# =#%##%#' A%(/(%3 F(( =#%# #%## ( ##' /( ## '/% / $$'#%##%,: '$%%#%#%#%((%((%3 H93 % #% $$'#%### (( = $%## ## '/% ( (' (( $%'##''* A: = # =%#%3.%J## /% 3 8 # = E#%#= P DA %(#= F((= P Y %('#A%'$%' *%%((%J##', %$'$%'#%((((%P D 3F((= =#%#= /%(''$%#$%##η'##%3 %#A/% %=,%#%U P DA = CC CC PY Y Y %' Y ((<'%##=,%'#%3%#,%'*%= )H*, = )H3, P D =P DA -P Y $'$%#$%## )H9, P = P = η Y Y Y )H<, DA CC CC H99 0./ A &6)((A( $$'#%##' ( /( /,% (( (A(%' #' ##%3. (%<((:((=%####(#### CQ =%#### CC # EQ =%##%## /%('##=/%3.##'%' EQ =%###(A(%$ CQ = CC / ##%(( (# (%<((:=%###<'%# y(max) = CC / /%3'%'U y(max) CC Y (max) = = )H>, y 8 y P P CC DA = CC CQ = CC )HC, y PY (max) CC /(8Y ) max = = = = 0, 5 P /( ) 4 η )HE, DA CC Y ' '##%3 4#&6)((A( #% $'#%##' $%#[?' :/:/%''(%3 8 # = [?' A:( %#,%' *%(% $ (( ', %3 :' &6((A( $$'#%##%= $$'#%###/%(='#'#%3 H9< 0./ A H%## %(% ## 6((A( $$'#%##% $ '#%%# (('(%3 $$'#%##%'/%'#'#%3 6)((A( $$'#%###'/%/% ### ##%#,%(%B<*6<C#6= $$'#%##%<(((%3)A% = $$'#%##%#'/(,%#%'$%M#6T'$%###%3 44

51 v g (t) B T CC v y (t) C Q i c (θ) BE 0 π T den geçen akım, Geçi bozulması π t C - BE i c (θ) o BE 0 π π t B T y vg(θ) v g (θ) - CC T den geçen akım, - (a) (b) B =0 (c) B >0,6 t -.H3), (0(0.'450./ A / ),6)A,5.8 t F( /( /,% ((( (A(% /' /' ##% =# %### '###''/(#'=,% ' =###%=#/:(/%3,##( /( (([? #$%(' ##%3 ( #&6)((A( ( '( $%##%3 '%' $%# #%:' %% =# /:( / :(##%3 6)((A( ('U = CC (max) = (max) = y(max) )HF, y P y(max) y(max) y = = CC )HH, y 8%' # /% ( %( <%/ # '=(( /%( / o '%###%3 DA y(max) = o = )H*, π '%'%'#%##$%'##= P DA y(max) y(max) y = CC o = CC = )H**, π π ##/<= # P DA /(%3'%'6((A($$'#%### $%## PY (max) y(max) y / π η = = = = 0, 78 P / π 4 DA y(max) Y )H*3, /%3. (( = ## 6)((A( $$'#%### $%##[ ' :/(%3 F(( = % $%#,[? '%' % /% %% % %3 H%## ' /'/'((=%####<'%# = / π /%3&6((A($$'#%### $%##[!#$%(''(%3 3 y CC 3F(((#=%###<'%##*<((:3 45

52 y (max) = ((= ###(( CC = 0 )*<((:3 3 y =6 p ##'$%#$%###*<((: )((A( $$'#%##' (( =%### (A(% '%# %(' '###' $%##((=%####'#####:##:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' =# /:(( :##&6((A( ('((' %<((%3&(((:3 3 6)((A( <6< $$'#%##' (%<(/' (( =%#### %(%## ( B//%<C'$%###%(((((:3 3! 3 M# 6?'#'$%# %:3 7$%# =%## 0:?# # =%## =((:3 9 S /%S $S 5 *%%((<(O5'%=#%%'$%#((%((:3E#%#$ (('=#%#####:3 9k A 0 S T v g (t) S 6 S v y (t) -.H9/ S 4 S 3 y =8Ω 3 S *%%(((<OS 4 *%%((<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S $ S 4 *%%((#####%'<(O5'%=#%%=#%#$(('= #%#####:3 3 S 6 *%((<(O5'%=#%%H$H((=%##'%%###(( '=#%###'###:$#:##:3 3 S 6 *%((%%((:3 S 3 *%((<(O5'%=#%%*/<%,% '$% /:3F((=%####(%<('((/'%=#%#=%####%(%((:3F(( =%####<'%##,% ((= *<((:3!3 8#'/%((,%#= *<((:3 3 7$%#$%###*<((:3 9k T S 5-46

53 79</% "H?! =.50./ A. 7#4<% 7%#*# g (t) () S kapalı, S 4 açık v y (t) () S açık, S 4 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S kapalı, S 4 kapalı v y (t) () S 6 kapalı 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) v y (t) () S açık, S 4 kapalı v y (t) () En yüksek çıkı iareti 0 0,5,5,5 3 t(ms) 0 0,5,5,5 3 t(ms) y (max)=... P y =... CC =... P DC =... η =... 47

54 ' & E&4.) 7##=%# %%##$$'#%##%#,:#%# :%##%#### 3 -#% )# %# O#//< &A%%#,% ;$'%# 8/',%%Sµµ 7#%% S *9*. #% $$'#%##' ((#%## #% ((( = A:' %% =#%##%# % =#%#$%##B=%#A'C'##%3L/:##A$=#A/ :%# % =%# $%'(%3 L/:##A =%# $$'#%### :(( %(%(% A %%(((( /:'' '* / /#,% '$%%#' ((%3 5=#A =%# # :( : %% $$'#%###'#%,:#%#####%'##''/%((,# /'%%'%#*'##%3'''=#A=%###%3 5=#A=%#'=#%##%##'$%# :%#'==%##%#:(A:' /''/<%(/'''#x #%#=#%##%#x g ' /%34#/< =%##'$%#:(A r =%##::A?''* /%3 48

55 x g Σ x A x x ç i g i b i a A β v a v b v ç v g v a v b A β v a v b v ç y B y (a) Gerilimden paralel geri besleme (b) Gerilimden seri geri besleme A r x = x x A = x ç g A = βa y β = y i g i a A i a i b β i b (c) Akımdan paralel geri besleme i ç v g v a A i a i ç v b β i b (d) Akımdan seri geri besleme -.**. (. *93. (. E%#=#%#$(( %####=,%',%'###</##% 3 E%##'<%=%# E#%# ( F(( =%## va ib A = β = i v a b g :(% ç :(% 3 E%##'%#=%# E#%# =%## F(( =%## va vb A = β = v v a b g %% ç :(% 3 &('<%<% E#%# ( F(( ( ia vb A = β = v i a b g :(% ç %% '3 &('%# E#%# =%## F(( ( ia ib A = β = i i a b g %% ç %% i k k v C i b i g g r i a C v a ç v ç CC v A = i i β = v a a b b = - β r F v = a β = β r F e C /( v r a g0 ) gr g 0 β F re = = βa βa A Ar = βa vç Ar = i g β F C = β F C β r r F e -.*3. /(..4./ = 49

56 v a = v g v b i b = i a C v g g C va E i a i b v b C v ç CC i A = v a v β = i gr a b b = g m = E = g0 ( βa) = A A gr β F r r e A = BA iç g = = v g g ( r E m m ) E -.*9/ 4./ = *99 " =#A=%#'$%#:((' % %A%=####B%(%(%3E#%#$ (('#%%##'=%###<#=,%%(%(%$:(%3A)7$%#=%##: :(β)=%#'$%##:(/ :%=%##:$A% =### A r = A βa )**, B r = f r(max) - f r(min) = B(βA) )*3, /%3 8:6=### %<(( ##%3 4# :( :( '% =### %% M#63&%('$%#'/%(((%(%%((#%#'#/:%('#/%#/ :(%3 9:# / #''/( ## 0#6# $$'#%##%#'*% :=#A=%#((%3 0log K r A 0 0 (db) B Geribeslemesiz -0 Geribeslemeli -0 B r -30 f r(min) f min f max f r(max) f(hz) -.*<; /7 8 5=#A=%#'/%((/((%%(/%(('%39:# :( '/% ( $$'#%##%#' $$'#%###O<6&< =## =#A=%#(('(%3&#*''$%%%(/%:3 50

57 3 3M#6?#'$%'%#,% (/((U'$%#=%##:($%# =#'#%##A=v a /i a =v C /i B *<((:S ('$%3 A =... S <(#=%#'$%##=#####β=i b /v b = i b /v C *<((:3 B=... E%##=#'#%##A r =v Cr /i G *<((:3 A r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr =... 3 M# 6!?'#'$%' %#,% ( /(( $) *%( <(# O5 '$%#=%##:($%#=%##:((K 0 $=#####A=i C /v g *<((:3 K 0 =... A =... E%#'$%##=#'#%##β= v E /i E v E /i C *<((:3 B=... E%##=#####A r =i Cr /v G $=%##:((K vr *<((:3 A r =... K r =... E%##:$=%##=#%#'#%## g =v g /i g *<((:3 g =... gr = ' =%## (# % #% $$'#%## <% =%# =(% /%P.'%'$%##:%=,%##:3 3 -O)%#,% $$'#%##<%=%#=##%#P5'P 3 M#6?'#'$%#'/#'#%# k /#%=%##(# % ' ' =%##=%##:(/%P0<((:3 5

58 3! 3 M#6?#'$%#%:37$%#=#%##0:?## =%##=((:3 S *%((((#:#%# '=('''%=#%#=%####%((:3 8$'$%#=#%#=%##%##/#//<,%=#%#(((*<((:3 i g v v k g = S S 47µ k S 80 /#//< 0k 47µ i b 0k v ç =v c Y Y v k S g i g i a -.*> 3 F(( =%####/#//<,% ''##:3 7$%# ( $%# =#'#%## A *<((:3E%###$(((%'$%#=#%#'#%##*<((:3 g =v g /i g 3 S *%%(((O5'%=#%%3$3''%#%%((:37$%#=%# #=#'#%##A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3 k 560 S v /#//< 0k S 47µF i a S Y Y k i b µF -.*C 3 M#6!?'#'$%#%:37$%#=%##0:?## =%##=((:3 S *%(( <( O5'% =#%% #: #% # '=( ' ' '% =#%# =%####%((:37$%#=#%#$((=%##%##/#//<, :3 7$%#=%# #:=#####A=#%#'#%## g $=%##:(( K, :3 3 S *%(( ( O '% =#%% 3 ''# %%((:3 7$%# =%# #=#####A r =#%#'#%## gr $=%##:(( K r, :3!3 S *%((($<('%##'$%#A%%%#####:##:3 5

59 79</% "*?! =.0./ A./. 7#4<% %#*# v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =.... v ç (tepe)=... A=... g = v k (tepe)=... v g (tepe)=... i g =... v ç (tepe)=... A r =... gr =... K r = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A=... g =... K = v k (tepe)=... v g (tepe)=... v ç (tepe)=... i g =... i ç =... A r =... gr =... K r = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemesiz Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0 A r 0log (db) A 0 Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) = v g (tepe)=... A 0 (khz de) =... Geri beslemeli Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k () (ma) A (S) A 0log r A 0 (db) Kutup frekansları:f k (alçak frekans) =...f k (yüksek frekans) =... A 0log r A0 0 (db) k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 53

60 ( )*& E&4.) $$'#%####<(##=%(## 3 O#//< 7#%%SS 8/',%% $$'#%##%#/ :(8 $ \'/%=%##$$'#%##%#'#%3 # $$'#%##%# ' A%%' ( #%# = -0: $'* A%%'(##$$'#%##%#$%'(%3 **9* 5.8 F/ :(', % # $$'#%##%# =%# #:/% (:3 E%# #:'%' =#%## =%##'####' (( =%##%#' #%# <((%3 5=#A =%# #/% /= %###%# /< (% #=% %$=##$#A :='$%%##=%#'$#%$$#% $$'#%##/%((%%3L/:###A=%##/%'%((%((;/<%/%$ ###'$%)*#%#==%/%(##%3 g _ CC _ CC A _ CC g - CC -.***), 0./ A 6), 0./ A 6)A,K/ M#6?'#'$%':(($=#%#'#%##/ /''%U - CC B - CC g = 0 )***, K 54

61 g g = 0 )**3, g '%'#$$'#%####6=#%#=%###=#%#=%#### (A(%#/%3 :'/B=,% %'/<%C$#%=%/''($%##%3 %%('U = = = )**9, K r = = )**<, :%#'M#6?'#A%$$'#%#####U = K ( ) = ( ) = ( ) D A B A B B A )**>, M#6?'#'$%/<'$%#'#% ( ) ' ka k B = A ' = B )**C, A i C i B _ v i _ CC v i C v _ CC v - CC - CC - CC /<((.=%'$%# %$'$%# -.**3),!(.A6),&4../ 6)A,!./ **93 #4.!./. #% # $$'#%## $ 6; %( % =#%# #%## #=%# $ %$# (##%38/',% ('#*(%(% dvc ( t) ( t) C vc ( t) = ic ( t) dt dt C ic = C )**E, M#6?'#'$%'U v ( t) i C ( t) = = i = i )**F, v ( t) = v ( t) dt C (0) )**H, C F((=%###=#%#=%#####=%#/%3:%#'M#6?'#'$%'U dv ( t) v ( t) = i ( t) = i ( t) = C )***, dt (0) 55

62 **99 ;45/. $$'#%##%# %B#A :=C'$%%# < ' %3 M#6? B)68C <(('###'%' $ =#% %'## :='$%# =,% '#%3<('#'$%%#%A%A/#/ H ( s) = 3 4 )****, Z Z Z ( Z 4 Z Z Z ) Z Z 3 4 f k = )***3, π C C 3 4 C 3C4 Q = = )***9, ζ ( C C ) 3 4 %' f # A%( Q :=#'% (( ζ#, (('(%3 ζq # </#' := #%A%$(%]/%*#<#''##%3'%'Q ' /%3 Q? '* '%%### A% $(''=% ringing:çınlama ' =#%3 C 4 _ CC 4 _ CC C C 3 - CC C 3 - CC &=#% := -.**9 ;45/. 4 =#% := H 0log H ζ=0,5 0 0 (db) Q= -0 ζ=0,7 Q=0, k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) -.**<.545 ;4A A f k 56

63 3 3 M#6?'#'$%%' =k, =k$0k##'$%#=%##:((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' =kc =00nF##%A%A/#/(%((:3)(A(%$ <A%%((*<((:3 3 M#6?'#'$%%' Q = 680C 3 QC 4 =33nF##%A%A/#/(%((:3 8#A%%(($Q ζ(%((*<%a%%####:##:3 3 3 M#6?'# %$$#=%'$%##=#%##H ='==(%(( =%##%#/%P0<%#:##:3 3 M# 6?'##=% '$%## =#%##H'/% =%## $%##% (( =%### ('##%PM###:##:3F((=%###/:'%%%(P5'P 3 $$'#%##%',%' '%'#%=#% :=(<((%P M((#:##:3 3! 3 M#6$?'#'$%%# =k, =k$ 0k#%:37$%#=#%##0: # '=( =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 7$%%# :((*<((:3 3 =k, =k##a%$/<'$%%##(((#%7&,$/%((:3 E#%#% 6 H %('/% =%## =% (( =%####, :3 E#%# $ (( =%##%##/6?''##:3 3 M#6?'#'$%%#%:37$%#=#%##0:%'==%=#%#$ ((#%%##/#//<###:37=#%###:##:3 3 M# 6?#'$%%# %:3 7$%# =#%##0:%'= =% =#%# $ (( #%%## /#//<, :3 E#%# #%## A%(( 0:60: %((' '##%%##'$%#A%$(( %( %(, : $( =%A# ('( :%#' #:##:3 57

64 "**?#8.0./ A. 79</% 7#4<% 7%#*# !.*** =k 3 Hesap Deney Hesap Deney a a K a b b K b =0k a a Ka b b Kb Fark devresi!.**3 Toplama Devresi 3 v (t) () v (t) A B A B v (t) () v (t) ,5,5 t(ms) Entegral devresi 3 Frekans (Hz) k k 0k 50k 00k 00k,AG () 0 0log( / 0 ) (db) 0,YG () 0 0log( / 0 ) (db) 0 A 0log A0 0 (db) ,5,5 t(ms) Türev devresi k k 5k 0k 0k 50k f (Hz) 58

65 , 3 3 O#//< )# %# 5-O)%#,% #% =%#%###%3. / ('$% #%# (' (%((% '$%%' / #'$%%# H. H.4& <(%( %( % =%#%#### ((%3.$#%## #$%% <( '((## ## /J# A/#/% =%#%#:3&%( '$%%' < < / ##%3 F *%<('=%##!H'%' %3*:%/%''(%##'$%%# <*(:( E0:?% '% ((,## ##%# $ %( % <(%( / A%(E0:?%'%/J#'$%%#=%#'(#'##'* :(=%'('(%3 = %( /J#'$%%#[?(' A:(;-O) <(% =%'##' ' <(%##%3 *39*... L 5/#-%=# E#%# =%#### /J#6 '##'## ' '%## #'## '%#%,#( ((=%###%('#A%-seviyesi gürültü marjı $=#%#=%####/J#6'##'## '%###'##' '% #%,# ( ' (( =%### %('# A% 0-seviyesi gürültü marjı '( $%##%3 #% /J#'$%# (( =%### = % %J(' #% = % =%### #% 59

66 $ =%##*%*=##% <, % = % %J(''* :' % $ #% /J#'$%/%/%((%3&#*'/J#$$##(=((%3 DD OH,min H,min L,max OL,max 0 gerilim -seviyesi gürültü marjı 0-seviyesi gürültü marjı Bu bölgedeki bütün giriler lojik- sayılır. Yasak (tanımsız) bölge Bu bölgedeki bütün giriler lojik-0 sayılır. -.*3*.L. O OH,min : Lojik- seviyesi en düük çıkı gerilimi OL,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı gerilimi H,min : Lojik- seviyesi en düük giri gerilimi L,max : Lojik-0 seviyesi en yüksek çıkı $###= % %J( NM H = OH,min % %J( NM L = L,max - OL,max B8.(; 6/ #% <(( ((( <%/% # A: <( (( Çıkı Yelpazesi (Fan-out) '( $%##%3 F(( # <( (( (('$%## $%## (( o,max )#=#%####(( i ) ('(%3 o N,max i ;-O)<(%'=#%#(((A(%/''((<:#/:=##=,% %''/% '#'#%3 F -O).?%' #% =#%# <## $%'(% $ <## '$% =# A%(#%##%<%/'##''/'</((=%#%3 /####(<:##((%((=%#%3 F((<:#;-O) N f max o,max C i i,min A E 7 #% <(( =#%# #%# '###' (( #%## '## ## = : =# '( $%##%3 E# =#%##%##[?## (( #%##[?#%('#:A%(/%, %3 :% n <( %' %' 6 '((' /< =# #% <(( =## n#%<(%''##%3 Toplam gecikme = n t P 8.. M F(( #%##['[?' ### = % Düme süresi (t f ) [ ' [? ###= %'Yükselme süresi (t r ) '($%##%3 8<('$%##=#%#= #% $< $%## ## ' $ %00 %50 %00 %90 %50 %0 v g (t) %%#/<((#%#<%/'' /(=%#%3 v ç (t) t PHL t f giri çıkı t PLH -.*338(t f )6.(t r )6A (t P ). t r t t 60

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir.

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. DENEY 5 - ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR(FET- Field Effect Transistor) 5.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. 5.2. TEORİK BİLGİ Alan etkili

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2013-2014 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

DENEY-3. FET li Yükselticiler

DENEY-3. FET li Yükselticiler DENEY-3 FET li Yükselticiler Deneyin Amacı: Bir alan etkili transistor ün (FET-Field Effect Transistor) kutuplanması ve AF lı bir kuvvetlendirici olarak incelenmesi. (Ayrıca azaltıcı tip (Depletian type)

Detaylı

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni Amaç Bu deneyin amaçları; tam doğrultucu köprünün çalışmasını izlemek, kondansatör kullanılarak elde edilen doğrultucuyu incelemek ve zenerli regülatör tasarımı yapmaktır. Deneyin Yapılışı Sırasında İhtiyaç

Detaylı

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6.1. TEORİK BİLGİ 6.1.1. JONKSİYON TRANSİSTÖRÜN POLARMALANDIRILMASI Şekil 1. Jonksiyon Transistörün Polarmalandırılması Şekil 1 de Emiter-Beyz jonksiyonu doğru yönde polarmalandırılır.

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

EEM 311 KONTROL LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 311 KONTROL LABORATUARI DENEY 03: DC MOTOR FREN KARAKTERİSTİĞİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ Grup Kodu: Deney Tarihi: Raporu

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI

DENEY-2 BJT VE MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEY-2 BJT E MOSFET İN DC ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARTILMASI DENEYİN AMACI: Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve MOS transistörün DC (doğru akımda) çalışma bölgelerindeki akım-gerilim ilişkilerinin teorik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 4 MOSFET KARAKTERİSTİKLERİ AÇIKLAMALAR Deneylere gelmeden önce lütfen deneyle

Detaylı

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI

TRANSİSTÖRLERİN KUTUPLANMASI DNY NO: 7 TANSİSTÖLİN KUTUPLANMAS ipolar transistörlerin dc eşdeğer modellerini incelemek, transistörlerin kutuplama şekillerini göstermek ve pratik olarak transistörlü devrelerde ölçüm yapmak. - KUAMSAL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 340 50 50 Faks : 0216 340 51 51 E-Posta : kalibrasyon@netes.com.tr Website

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer A. DENEYİN AMACI : Ortalama ve etkin değer kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci 2. Osiloskop 3. 741 entegresi, değişik değerlerde dirençler

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

Detaylı

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri DENEY NO : 3 DENEYİN ADI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin Karakteristikleri DENEYİN AMACI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin karakteristiklerini çıkarmak, ilgili parametrelerini

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Thevenin ve Norton teoreminin daha iyi bir şekilde anlaşılması için deneysel çalışma yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre 2. DC Güç Kaynağı 3. Değişik değerlerde

Detaylı

MOSFET Karakteristiği

MOSFET Karakteristiği Alınacak Malzemeler Listesi: 4 Adet 10 kω Potansiyomete 2 Adet 10 kω Direnç MOSFET Karakteristiği 4 Adet 10nF Polyester Kutu Tip Kondansatör 1 Adet IRF 530 N Kanallı MOSFET Amaç Bu deneyin amacı MOSFET

Detaylı

DENEY 4 PUT Karakteristikleri

DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEY 4 PUT Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. PUT karakteristiklerini ve yapısını öğrenmek. 2. PUT un çalışmasını ve iki transistörlü eşdeğer devresini öğrenmek. 3. PUT karakteristiklerini ölçmek. 4.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK 2 LAB. DENEY FÖYLERİ Elektronik 2 Deney föyleri Arş. Gör. Hayriye Korkmaz tarafından hazırlanmıştır. JFET ÖN GERİLİMLENDİRME

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

TULAR-------------------------------------------------------------------------------------

TULAR------------------------------------------------------------------------------------- TULAR------------------------------------------------------------------------------------- (P) Program ve onay (+) Arttır ( Menüde gezer veya rakam attırır.) ( -) Azalt(Menüde gezer veya rakam azaltır.)

Detaylı

Bölüm 8 FM Demodülatörleri

Bölüm 8 FM Demodülatörleri Bölüm 8 FM Demodülatörleri 8.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrimin(pll) prensibinin incelenmesi. 2. LM565 PLL yapısının karakteristiğinin anlaşılması. 3. PLL kullanarak FM işaretin demodüle edilmesi. 4. FM

Detaylı

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ 1. Temel Teori (Şönt Uyarmalı Motor) DC şönt motorlar hızdaki iyi kararlılıkları dolayısıyla yaygın kullanılan motorlardır. Bu motor tipi seri

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ ELEKRİK DERELERİ-2 LABORAUARI II. DENEY FÖYÜ 1-a) AA Gerilim Ölçümü Amaç: AA devrede gerilim ölçmek ve AA voltmetrenin kullanımı Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, AA oltmetre, 1kΩ direnç, 220Ω direnç,

Detaylı

DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER

DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEYİN AMACI: Bu deneyde BJT ve MOS kuvvelendiriciler incelenecek ve elde edilecek veriler yardımıyla her iki kuvvelendiricinin çalışma özellikleri gözlemlenecekir.

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2009-2010 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ DERSİN

Detaylı

Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım kaynakları incelenecektir.

Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım kaynakları incelenecektir. DENEY 7 AKIM KAYNAKLARI VE AKTİF YÜKLER DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 7.1 DENEYİN AMACI Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon No: Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : 0216 340 50 50 : 0216 340 51 51 : @netes.com.tr

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ 1- Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, şekil 1 'de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

Đnönü Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü 00315 ELEKTRONĐK DENEY FÖYLERĐ

Đnönü Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü 00315 ELEKTRONĐK DENEY FÖYLERĐ 1 Đnönü Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü 00315 ELEKTRONĐK DENEY FÖYLERĐ Ders Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. M. E. Tagluk Bu dönemde dokuz deney + bir uygulamalı ödev yapılacaktır.

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME)

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME) AMAÇ: MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME) 1. Bir RL devresinde bobin üzerinden geçen akım ölçülür. 2. Farklı sarım sayılı iki bobinden oluşan bir devrede birinci bobinin ikinci bobin üzerinde oluşturduğu indüksiyon

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Deneysel akım gerilim değerlerini kullanarak

Detaylı

7.2. Isıl Ölçü Aletleri. Isıl ölçü aletlerinde;

7.2. Isıl Ölçü Aletleri. Isıl ölçü aletlerinde; 7.2. Isıl Ölçü Aletleri Isıl ölçü aletlerinde; Göstergenin sapma açısı ölçü aletinin belirli bir parçasının eriştiği sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu sıcaklık; Ölçü aletinin belirli bir devresindeki

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan temel bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve genliğinin kolayca

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET) 2.1. eneyin amacı: Temel yarıiletken elemanlardan BJT ve FET in tanımlanması, test edilmesi ve temel karakteristiklerinin incelenmesi. 2.2. Teorik bilgiler: 2.2.1. BJT nin özelliklerinin tanımlanması:

Detaylı

8. FET İN İNCELENMESİ

8. FET İN İNCELENMESİ 8. FET İN İNCELENMESİ 8.1. TEORİK BİLGİ FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir. Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör) ya da kısaca bilinen adı ile FET, ikincisi ise

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir.

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir. GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEYLERİ DENEY 01 DİRENÇLİ TETİKLEME Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir. Gerekli

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi

Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi Teknik Veriler Yeni Fluke kablosuz sorun giderme ekibi, tek bir ekranda birden fazla modülden canlı ölçümleri uzaktan ve eş zamanlı olarak izlemenizi

Detaylı

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI DENEY NO: 1 DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 direnç 1 adet 2. 100 direnç 3 adet 3. 180 direnç 1 adet 4. 330 direnç 1 adet 5.

Detaylı

: OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLERİ. Giriş:

: OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLERİ. Giriş: KONU : OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLEİ Giriş: OP AMP, çok amaçlı kullanılabilen entegre devre elemanıdır. Tek bir paket içinde ikili ve dörtlü OP AMP lar da bulunmaktadır. OP AMP lar yükselteç, osilatör, regülatör,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ HAZIRLIK BİLGİLERİ: Şekil 1.1 de işlemsel yükseltecin eviren yükselteç olarak çalışması görülmektedir. İşlemsel yükselteçler iyi bir DC yükseltecidir.

Detaylı

1. GÜVENLİK SEMBOLLERİ

1. GÜVENLİK SEMBOLLERİ 1. GÜVENLİK SEMBOLLERİ Uyarı! Tehlikeli Gerilim (elektrik çarpması riski). Dikkat! Bu Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzuna başvurun. Çift İzolasyon (Koruma Sınıfı Ⅱ). Alternatif Akım (AC) Doğru

Detaylı

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ . Amaçlar: EEM DENEY ALERNAİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKRİSİK ÖZELLİKLERİ Fonksiyon (işaret) jeneratörü kullanılarak sinüsoidal dalganın oluşturulması. Frekans (f), eriyot () ve açısal frekans

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

ITAP_FOO Deneme Sınavı: Başlangıç 22 Eylül-Bitiş 28 Eylül 2013 Konu: El Akımı ve Devreler Sorular

ITAP_FOO Deneme Sınavı: Başlangıç 22 Eylül-Bitiş 28 Eylül 2013 Konu: El Akımı ve Devreler Sorular ITAP_FOO Deneme Sınavı: Başlangıç 22 Eylül-Bitiş 28 Eylül 2013 Konu: El Akımı ve Devreler Sorular 1. Devredeki R 2 ve R 3 dirençlerin değerlerini varsayınız. Direnç R 1 geçen akım I 2, ampermetreden ise

Detaylı

OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ

OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ TOPLAR OP-AMP ÖRNEĞİ GERİLİM İZLEYİCİ Eşdeğer devresinden görüldüğü gibi Vo = Vi 'dir. Emiter izleyici devreye çok benzer. Bu devrenin giriş empedansı yüksek, çıkış empedansı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

Şekil 1.1 Yarıiletken diyotun açık şeması, sembolü ve fiziksel görünümü

Şekil 1.1 Yarıiletken diyotun açık şeması, sembolü ve fiziksel görünümü DERSİN ADI : ELEKTRONİK I DENEY NO : 1 DENEYİN ADI: YARI İLETKEN DİYOT TEMEL KAVRAMLAR 1. Yarı iletken diyot tek yönlü akım geçirir. 2. P-N eklemli diyotta P-tipi kristale bağlanan uca Anot ucu, N-tipi

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

Detaylı

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI DENEY NO: DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI Bu deneyde direnç elamanını tanıtılması,board üzerinde devre kurmayı öğrenilmesi, avometre yardımıyla direnç, dc gerilim ve dc akım

Detaylı

ELEKTRONİK DENEYLERİ I

ELEKTRONİK DENEYLERİ I ELEKTRONİK DENEYLERİ I Prof. Dr. Avni Morgül İstanbul, 2015 Yazar: Prof. Dr. Avni MORGÜL Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ELEKTRONİK DENEYLERİ 1. Baskı, İstanbul 2016 FSM

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEYLERİ

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEYLERİ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEYLERİ Prof. Dr. Avni Morgül İstanbul, 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii ÖNSÖZ... iii Laboratuvar Kuralları... v Deney 1: ÖLÇÜ ALETLERİ (Mültimetre)... 7 Deney 2:

Detaylı

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ Güç Elektroniği Eğitim Seti, temel güç elektroniği uygulamaları, endüstriyel otomasyon, elektriksel işlemlerin kontrolü ve ölçümleri ile birlikte öğretilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması,

Detaylı

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034)

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) 1. Buzdolabı raflarında asılı kalacak şekilde dizayn edilmiş 2. Sıcaklık ölçüm aralığı -20... +50 C olmalıdır

Detaylı

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ÜHENDĠSLĠĞĠ GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ LABORATUAR TEK FAZL DOĞRULTUCULAR Teorik Bilgi Pek çok güç elektroniği uygulamasında, giriş gücü şebekeden alınan 50-60 Hz lik AC güç şeklindedir ve uygulamada

Detaylı

UNI-T ÖLÇÜ VE TEST ALETLERİ FİYAT TARİFESİ PENSAMPERMETRELER

UNI-T ÖLÇÜ VE TEST ALETLERİ FİYAT TARİFESİ PENSAMPERMETRELER Okçumusa Cad.Kocayaş İşh.No:19/106 Karaköy-İSTANBUL Tel: 0212 237 49 50 fax: 0212 237 49 48 e-mail: info@aganelektrik.com Şubat 2012 TARİFESİ PENSAMPERMETRELER (CLAMP METER) UT 201 AC/Amper 2/20/200/400

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME DENEY NO:6 DOĞRU KIM ÖLÇME MÇ 1. Bir devrede akım ölçmek 2. kım kontrolünde direncin etkisini ölçmek 3. kım kontrolünde gerilimin etkisini ölçmek MLZEME LİSTESİ 1. 6 V çıkış verebilen bir 2. Sayısal ölçü

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

T.V FÖYÜ. öğrenmek. Teori: Şekil 1. kullanılır.

T.V FÖYÜ. öğrenmek. Teori: Şekil 1. kullanılır. T.V T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB.DENEY 1 FÖYÜ Deneyinn Amacı: Devre laboratuarında kullanılacak olan malzemeleri tanımak ve board üzerine devre

Detaylı

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) T.C. FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU ÖĞRENCİNİN Numarası : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) Teorisi Aşağıdaki soruları

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir.

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir. DENEY 35: FREKANS VE FAZ ÖLÇÜMÜ DENEYĐN AMACI: 1. Osiloskop kullanarak AC dalga formunun seklini belirlemek. 2. Çift taramalı osiloskop ile bir endüktanstın akım-gerilim arasındaki faz açısını ölmek. TEMEL

Detaylı

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği...

Detaylı

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI K.T.Ü ElektrikElektronik Müh.Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I KICHOFF'UN KIML E GEĠLĠMLE YSSININ DENEYSEL SĞLNMSI KICHOFF'UN KIML YSSI: Bir elektrik devresinde, bir düğümde bulunan kollara ilişkin akımların

Detaylı

Sistem konfigürasyonu

Sistem konfigürasyonu JX Kompakt ve Eksiksiz V/f kontrollü invertör Yan yana montaj Dahili EMC filtresi. Dahili RS-485 Modbus şırı yük algılama fonksiyonu (60 sn boyunca % 150) PID Mikro dalgalı gerilim bastırma Otomatik enerji

Detaylı

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert Akıs Basınç Seviye Sıcaklık Analiz Kontrol Bass Instruments The Fluid Control Expert Akışkan Kontrol Uzmanı Hakkımızda Bass Ölçme Enstrümanları Ltd.Şti. Akışkanların ölçülmesi,izlenmesi ve kontrol edilmesi

Detaylı