GENEL ÝÇERÝK FM STEREO RADYO MW STEREO RADYO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL ÝÇERÝK FM STEREO RADYO MW STEREO RADYO"

Transkript

1 D-805 USB MP3/WMA/

2 UYARILAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝÇERÝK UYARILAR... TEKNÝK ÖZELLÝKLER... ÖN PANEL... KUMANDA...3 MP4/5 ÇALIÞMASI...5 KURULUM...6 PRATÝK ÇÖZÜMLER...7 UYARILAR - Volt DC negatif topraklý sistemi kullanýn - Bütün baðlantýlarýn kitapçýkta anlatýldýðý gibi renklere uygun þekilde baðlandýðýndan emin olun Yanlýþ baðlantýlar cihazda arýzaya neden olabilir ya da araca zarar verebilir. GENEL Güç Kaynaðý Boyutlar Bass (00 Hzde) Treble (0 khzde) Maksimum Çýkýþ Gücü Güvenlik sigortasý FM STEREO RADYO Frekans IF Hassasiyet(S/N=30dB) Stereo ayýrýmý DC Volts, Negatif toprak 78x 9x 50 mm + 0 db / 0 db + 0 db / 0 db 4 x 45W 5 Amper (maks.) 87.5 to 08.0 Mhz 0.7 Mhz 0dB 30 db - Hoparlörlerin - uçlarýnýn - terminallere baðlandýðýndan emin olunuz. - Cihazý açmadan önce bütün baðlantýlarýn doðru bir þekilde yapýldýðýný kontrol edin ve cihazý daha sonra çalýþtýrýn - Yüksek amperli sigorta kullanýmý cihaza zarar verebilir -Cihazý, ýsýnmasýný saðlayacak herhangi bir ýsýtýcý cihaza maruz býrakmayýn, bu durumdalarda cihaz aþýrý ýsýnabilir ve yangýn çýkabilir - Cihazýn içerisine herhangi bir objenin sokulmasýný ya da girmesini öneleyiniz, bu durumlar cihaz üzerinde arýzaya neden olabilir. MW STEREO RADYO Frekans IF Hassasiyet(S/N=0dB) 5 to 60 khz 450 khz 3 dbu NOT: Cihaza ait teknik donanýmlar haber verilmeksizin deðiþtirilebilir, telif haklarý saklýdýr. Kullanma kýlavuzunda bulunan görseller ve bazý anlatýmlar farklýlýk gösterebilir, bu bilgiler sadece referans içindir. - Cihazýn ses seviyesini her zaman normal deðerde tutunuz. Böylece dýþarýdan gelen uyarý seslerini rahatlýkla duyabilirsiniz. - Teyp ile ilgili yaptýðýnýz herhangi bir iþlem sürüþünüzü kýsýtlayacak þekilde ise, lütfen aracý durdurun ve iþlemlerinizi bu þekilde tamamlayýn. - Tavsiye edilenden düþük ya da yüksek sýcaklýklarda cihazý kullanmamaya özen gösteriniz. +60 ve - 0 derece sýcaklýk aralýðý dýþýnda cihazý hemen çalýþtýrmayýnýz.

3 ÖN PANEL PTY REL MUTE AMS AF TA IR MODE BAND DISP AUX IN / MUTE Cihazý açmak için bu tuþa basýnýz. Sistem açýkken, sistemi sessiz moduna almak ve tekrar eski ses seviyesine dönmek için bu tuþa basýnýz. Cihaz çalýþýr durumda iken bu tuþa bir süre basýlý tuttuðunuz zaman, cihaz kapanacaktýr.. AMS/ Radyo modunda Ýlk basýþ: Kayýtlý kanal taramasý Basýlý tutma: Ýstasyonu kaydetme Oynatma sýrasýnda, oynatmayý, bekletmek tekrar oynatmak için basýnýz. 3. / Radyo modunda, but tuþlara basarak istasyonlarý otomatik olarak arayabilirsiniz. Basýlý tutarak ise manuel arama yapabilirsiniz. Oynatma modunda, oynatmak istediðiniz parçayý seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Ayný tuþlara basýlý tutma, hýzlý ileri/geri alma iþlemini yapmaktadýr. 4. AF Radyo modunda, AF fonksiyonunu açýp kapatmak için bu tuþu kullanýn 5. PTY Radyo modunda, herhangi bir program tipini seçmek için bu tuþu kullanýn 6. TA Radyo modunda, TA fonksiyonunu açýp kapatmak için bu tuþu kullanýn 7/7. / Radyo modunda, bir önceki ya da bir sonraki istasyonu seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Oynatma modunda ile 0 + ve ya 0- numaralý þarkýlarý seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Resim dosyasý görüntülenirken, resmi döndürmek için bu tuþlarý kullanýn 8. REL Paneli cihaz gövdesinden ayýrmak için bu tuþa basýn. 9. IR (alýcý göz penceresi) 0. LCD ekran. SD Kart Yuvasý SD kartý takýnýz, kart içerisindeki dosyalar otomatik olarak oynatýlmaya baþlayacaktýr. Not: SD kart basýldýðý zaman doðrudan çýkmayacaktýr, kartý manuel olarak çýkarýn.. MODE Modlar arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn 3. BAND Etkin olan radyo bandlarý arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn. Oynatma modunda, video, þarký ve resim listelerinde geçiþ yapmak için bu tuþu kullanabilirsiniz.

4 ÖN PANEL UZAKTAN KUMANDA 5. VOL MUTE Döndürme: Ses seviyesini ayarlamak için döndürün. Bir kez basýþ: Saðlanabilen fonksiyonlara ulaþmak için basýp döndürünüz. Ses düðmesine basýp, döndürdükten sonra sýrasý ile aþaðýdaki fonksiyonlara ulaþabilirsiniz: Volume Bass Treble Balance Fader MODE 4 RDM AF TA PTY EQ ST SCAN LOUD SETUP 3 V+ RPT 5 6 SEL F- F LOC 8 BAND 9 AMS V- Ses düðmesini çevirerek seçilen fonksiyonun ayarýný yapabilirsiniz. Bass ve treble seçimleri sadece Ekolayzer OFF (kapalý) konumda iken aktif olacaktýr REG EON CLEAR DISP GOTO Radyo modunda, sistem ayarlarýna girmek için tuþa basýlý tutunuz. Tuþ sesi,saat modu, saat modu, radyo modu, ve TFT parlaklýðý ayarlarýndan birini seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýnýz ve onaylamak için VOL tuþuna basýnýz. Tuþ sesi modunda, tuþ sesini açmak ve kapatmak için I<< / >>I tuþlarýný kullanýnýz. Saat ayarlarý modunda, saat ve dakika ayarý için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn. Saat modunda, ya da 4 saat modunu seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn. Radyo bölge modunda, bölgeyi seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn. TFT parlaklýðý modunda, ekran parlaklýðýný (0-0) deðerleri arasýnda ayarlamak için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn, varsayýlan ayar 0 dur. Yukarýdaki ayarlarýn herbirinde onaylamak için VOL tuþuna yine çýkmak için VOL tuþuna basýn. 6. DISP Geçerli zamaný ekranda görüntülemek için bu tuþa basýnýz. Radyo modunda, FM modu ve RDS modu arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþa basýlý tutunuz 8. AUX IN Geçerli zamaný ekranda görüntülemek için bu Ses kablosunu takýn, MOD tuþuna basýnýz. 9USB. insert slot USB cihazýnýzý takýn, USB disk içerisindeki dosyalar otomatik oynatýlacaktýr.. /MUTE Cihazý açmak için bu tuþa basýnýz. Cihaz çalýþýr durumda iken bu tuþa bir süre basýlý tuttuðunuz zaman, cihaz kapanacaktýr. Sistem açýkken, sessiz fonksiyonunu aktif ve pasif duruma getirmek için bu tuþa basýn.. AF Radyo modunda, AF fonksiyonunu açýp kapatmak için bu tuþu kullanýn 3 3. MODE Modlar arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn. 4. EQ Ekolayzer modlarýnýn seçimi CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL ve BoÞ 5/6. >>I / I<< Radyo modunda, istasyon aramasýný otomatik yapmak için bu tuþlara basýn, aramayý manuel yapmak için bu tuþlarý kullanýn. Oynatma modunda, oynatmak istediðiniz parçayý seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Hýzlý ileri ve geri oynatma iþlemleri için bu tuþa uzun basýnýz. 6. SETUP/ >II Oynatmayý bekletmek için bu tuþa basýnýz. Radyo modunda, sistem ayarlarýný açmak için bu tuþa uzun süreli basýnýz. Detaylar için ön panel VOL butonu iþlemlerine bakýnýz.

5 UZAKTAN KUMANDA 7. SAYI TUÞLARI SAYILAR -6 (Radyo modunda) Bu tuþlara basarak önceden kaydedilmiþ istasyonlarý doðrudan seçebilirsiniz. Geçerli istasyonu istediðiniz sýraya kaydetmek için o tuþa bir süre basýlý tutunuz. 3/RPT Oynatma modunda,tekrar oynatma için basýn 4/RDM Karýþýk sýra ile oynatmak için bu tuþa basýn. 5 / F- 0- sýralý þarkýlara gitmek için basýn ( MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken) Bu tuþla oynatýlan bir resim dosyasý döndürülebilr. 6 / F+ 0+ sýralý þarkýlara gitmek için basýn ( MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken) Bu tuþla oynatýlan bir resim dosyasý döndürülebilr. 7/LOC Bu tuþa basarak güçlü ya da zayýf radyo alýmýný seçebilirsiniz. 8/BAND Radyo bandlarý arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn. 9/AMS Kayýtlý istasyon aramasý yapmak için bu tuþa basýn. Basýlý tutuþ: Sinyalleri güçlüden zayýfa doðru hafýzaya kaydetme. 8. REG Radyo modunda, REG fonksiyonunu açmak ya da kapatmak için bu tuþa basýn. 9. DISP Geçerli zamaný görüntülemek için bu tuþa basýn. Radyo modunda, FM ve RDS modlarý arasýnda geçiþ iþin bu tuþa bir süre basýlý tutun. 0. Oynatma sýrasýnda, oynatmayý durdurma.pty Radyo modunda, program tipini seçmek için PTY tuþuna basýnýz.. TA Radyo modunda, TA fonksiyonunu açýp kapatmak için tuþuna basýnýz. 3. SCAN Radyo modunda, istasyon aramasý için bu tuþa basýn. Tarama sýrasýnda her bir istasyon 0 sn yayýnlanacak ve yeni istasyon aramasýna geçilecektir. Oynatma modunda, þarkýlarý taramak için bu tuþa basýn her bir þarký 0 sn oynatýlacaktýr. 4. ST Radyo modunda, Stereo ve mono modlar arasýnda geçiþ için bu tuþa basýnýz. 5. LOUD LOUD (yüksek ses) fonksiyonunu aktif etmek için bu tuþu kullanýn. 7. V-, SEL, V+ Ses seviyesini ayarlamak iiçin V+/V- tuþlarýný kullanýn. Ayrýca bazý ayarlarda deðerler bu tuþlar ile belirlenir. Bazý özel iþlemleri seçmek için SEL tuþunu kullanýn: VOL, BASS, TREB, BAK, FAD ve SUBW. 8. CLEAR Hatalý giriþleri silmek için bu tuþu kullanýn. 9. EON Radyo modunda EON fonksiyonu açmak ve kapatmak için bu tuþu kullanýn. 0. GOTO Oynatma modunda, belirli bir þarký sýrasýna gitmek için bu tuþu kullanýn. Örneðin, oynatma modundayken, ilk olarak GOTO tuþuna basýn, daha sonra istediðiniz sayýya basýn, 0 için ve 0 gibi. 4

6 MP4/MP5 ÇALIÞMASI MP4/MP5 DOSYASI YÜKLEME Ýçinde ses ve video dosyasý bulunan USB/SD kartý cihaza takýnýz, cihaz aþaðýdaki formatlarý desteklemektedir, - Ses formatlarý: Mp3, WMA, APE, OGG, FLAC, WAV - Resim formatlarý: JPEG, BMP 3- Video formatlarýç AVI, RMVB/RM, 3GP, Mp4, FLV, DAT, MPG MODLARIN SEÇÝMÝ Paneldeki BAND tuþuna basarak seçim menüsüne gelin, tekrar BAND tuþuna bastýðýnýzda mümkün olan kaynaklara geçebilirsiniz, ses, resim ve video. >II tuþuna basarak seçimlerinizi onaylayabilirsiniz. SES/VIDEO OYNATMA Seçim Sonraki ya da önceki öðe seçimleri için I<</>>I tuþlarýný kullanýn. Önceki 0- öðeyi seçmek için kumandadaki F-, sonraki 0+ öðeyi seçmek için kumandadaki F+ tuþuna basýnýz. Hýzlý geri ve ileri alma iþlemleri için I<</>>I tuþlarýna, iptal etmek için >II tuþuna basýn. Oynatmayý bekletme Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için >II tuþuna basýn. Oynatmaya tekrar devam etmek için yine ayný tuþa basýn. Oynatma taramasý Oynatma modunda, bütün parçalarýn ilk 0 saniyesini dinlemeniz için scan fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Tarama fonksiyonunu aktif ya da pasif yapmak için SCAN tuþuna basýnýz. Oynatmayý tekrarlama Oynatma modunda, tekrar modlarýndan birini seçmek için 3/RPT tuþuna sürekli olarak basýn; BÝRÝ TEKRAR, TÜMÜ TEKRAR Fonksiyonu iptal etmek için tekrar basýn. Karýþýk Oynatma Oynatma modunda, parçalarý karýþýk sýrada oynatmak için 4/RDM tuþuna basýn. Fonksiyonu iptal etmek için tekrar basýn. Oynatmayý durdurma Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için kumandadan tuþuna basýn, oynatmaya devam etmek için >II tuþuna basýn. OYNATMAYI DURDURMA Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için kumandadan tuþuna, oynatmaya devam etmek için >II tuþuna basýnýz. RESÝM GÖRÜNTÜLEME Resim Görüntüleme Resim görüntüleme modunda, resmi saat yönünde ya da tersi yönde döndürmek için kumandadan F+/F- ya da panelden / tuþlarýna basýn. Not: Otomatik oynatmada bu fonksiyon aktif deðildir. Otomatik/manuel resim görüntüleme Resim görüntüleme modunda, otomatik ve manuel görüntüleme modlarý arasýnda geçiþ için >II tuþuna basýnýz. Sonraki ve önceki resmin görüntülenmesi Resim görüntüleme modunda, otomatik ve manuel Manuel oynatma modunda, önceki ya da sonraki resmi görüntülemek için I<</>>I tuþlarýný kullanýn. Not: Otomatik oynatmada bu fonksiyon aktif deðildir. USB/SD ÝÇÝN NOTLAR USB diski ya da SD kartý takýn. - Kýsa bir süre bekledikten sonra, USB ya da SD kart içindeki ses dosyalarý otomatik oynatýlacaktýr. Oynatma esnasýnda, USB ya da M-CARD simgesi ön panelde yanýp sönecektir. - Cihazda USB disk ve SD kart birlikte takýlý iken, MODE tuþuna basarak USB ya da SD kaynak seçimi yapabilirsiniz. 3- Oynatma sýrasýnda USB ya da SD kart taktýðýnýz zaman en son takýlan cihaz otomatik oynatýlacaktýr. UYARI Video izleme ve resim görüntüleme yalnýzca park modunda izlenmelidir. 5

7 KURULUM KURULUM TALÝMATLARI Ýlk olarak tüm elektriksel baðlantýlarý yapýnýz ve doðruluklarýný kontrol ediniz. CÝHAZ KURULUMU ARKA MONTAJ Cihazýn yan kýsýmlarýndaki boþluklara vidalarý sabitleyiniz Yarým kýzak Ýlk olarak yarým kýzaðý araç konsolundaki oto teyp kýsmýna yatay olarak yerleþtirin. Yarým kýzak üzerindeki metal çýkýntýlarý tornavida yardýmýyla,dýþa doðru itin ve yarým kýzaðýn konsola yerleþmesini saðlayýn. - Ön panel yerleþimi Cihazý yerleþtirilen yarým kýzaðýn içine iterek sabitleyin.cihaz kasasý üzerindeki çýkýntýlar, yarým kýzaktaki boþluklara yerleþecek ve cihaz sabitlenecektir. Panelin etrafýndaki metal çerçeveyi ve yan yaylarý çýkarýn. Montaj desteðinin vida deliklerinin pozisyonunu seçin ve radyonun vida delikleri ile hizalayýn, daha sonra her iki taraftaki adet vidayý sýkýn. ÖN PANELÝ ÇIKARMA VE TAKMA 3. Cihazýn çýkarýlmadý Paket içeriðinde bulunan T anahtarlarýný cihazýn her iki yanýnda içeriye sokarak kilitleyin. Daha sonra, cihazýnda çýkacaðý þekilde T anahtarlarýný kendinize doðru kuvvetlice çekin. BAKIM - Cihazý kuru tutunuz, herhangi bir sebeple ýslandýðý zaman hemen kurulayýnýz. Sývý materyaller cihazýn içersindeki komponentlere zarar verecektir. - Cihazý toz ve kirden uzak tutunuz. 3- Cihazý nazik bir þekilde kullanýn, herhangi bir sebeple yere düþürülmesi durumda iç kompoonentler zarar göreceði için, cihaz anormal çalýþabilir. 4- Cihazý temizlerken hafif nemli bir bez kullanýnýz, deterjan ya da alkol içerikli temizleyiciler cihaza zarar verebilir. 5- Cihazý normal sýcaklýklar altýnda çalýþtýrmaya gayret gösteriniz, çok yüksek sýcaklýk cihazýn çalýþmasýnda anormalliklere sebep olabilir. 6 - Panel serbest býrakma tuþuna basýn ve ön paneliçýkarýn. Paneli koruma kutusuna koyun. - Panel tekrar takmak için, paneli yuvasýna yerleþtirin saða doðru kaydýrarak kilitleninceye kadar itin. 3- Panel normal bir þekilde yerleþtiðinden emin olunuz. Aksi durumda, ekranda anormal durumlar oluþabilir ya da tuþlar uygun fonksiyonlarýný yerine getiremez KABLO BAÐLANTILARI A PARKING BRAKE A NC A3 GERÝ VÝTES A4 (+)BATARYA A5 ANTEN GÜCÜ+ A6 NC A7 IGNITION KEY A8 TOPRAK B ARKA SOL HOPARLÖR+ B ARKA SaÐ HOPARLÖR- B3 ÖN SaÐ HOPARLÖR+ B4 ÖN SaÐ HOPARLÖR- B5 ÖN SOL HOPARLÖR+ B6 ÖN SOL HOPARLÖR- B7 ARKA SAÐ HOPARLÖR+ B8 ARKA SOL HOPARLÖR- 3 4 LINE OUT ÖN SOL LINE OUT ÖN SaÐ SUB WOOFER OUT SUB WOOFER OUT LINE OUT ARKA SOL LINE OUT ARKA SaÐ 3 4 Not: Yanlýþ yapýlan baðlantýlar sonucu oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý içerisinde deðildir.

8 PRATÝK ÇÖZÜMLER Bu listeyi kontrol etmeden önce baðlantýlarýn doðrulundan emin olunuz. Karþýlaþtýðýnýz basit sorunlarda bu listeyi kontrol ediniz, çözüm bulamazsanýz yetkili bir servise danýþýnýz. Sorun Sebep Çözüm Güç yok Ses yok Araç çalýþmamýþtýr Sigorta patlamýþtýr Seviye minimumdur Baðlantýlar doðru yapýlmamýþ olabilir Cihaz sessiz modundadýr Eðer baðlantýlar doðru uçlara yapýlmýþsa aracý çalýþtýrýn. Sigortayý deðiþtirin Ses seviyesini ayarlayýn Kablolarý kontrol edin Sessiz modunu kontrol edin. Ses Atlýyor Cihazýn kurulum açýsý 30 dereceden fazla olabilir. Cihazýn kurulum açýsýný 30 dereceden daha düþük yapýn Tuþlar çalýþmýyor Radyo yayýn almýyor Otomatik seçim çalýþmýyor Ön panel iþlemleri normal çalýþmýyor Anten kablosu düzgün takýlmamýþ olabilir. Sinyal zayýf olabilir RESET tuþuna basýn. Ön paneli iyi bir þekilde yerleþtirin Cihazýn ön kýsmý ile arka ünite arasýndaki iletkenler kirli olabilir. Kontaklarýn saf alkol ile temizlenmesini saðlayýn. Anten kablosunu düzgün bir þekilde takýn. Ýstasyonu manuel seçin. EEE Yönetmeliðine uygundur. PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez. 8 7

9 INSTRUCTION MANUAL PTY REL MUTE AMS AF TA IR MODE BAND DISP AUX IN MP3/WMA/USB PLAYER WITH FM/MW RECEIVER PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USING THE EQUIPMENT.

10 PRECAUTION SPECIFICATION CONTENTS PRECAUTION... SPECIFICATION... FRONT PANEL... REMOTE CONTROL... 3 MP4/MP5 OPERATION... 5 INSTALLATION... 6 TROUBLE SHOOTING... 7 GENERAL Power Supply Requirements Chassis Dimensions Bass (at 00 Hz) Treble (at 0 khz) Maximum Output Power Safety fuse DC Volts, Negative Ground 78x 9x 50 mm + 0 db / 0 db + 0 db / 0 db 4 x 45W 5 Ampere (max.) PRECAUTIONS Use only in a -volt DC negative-ground electrical system. Be sure to connect the colour coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage the vehicles, electrical system. Be sure to connect the speaker (-) leads to the speaker (-) terminal. Never connect the left and right channel speaker cables each other or to the vehicle body. Make sure all the connections are completely correct before turning on your unit. Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit. DO NOT attempt to disassemble the unit. Laser beams from the optical pick up are dangerous to the eyes. Do NOT block vents or radiator panels. Doing so many cause heat to build up inside and may result in fire. Make sure those pins or other foreign objects do not get inside the unit; they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock or laser beam exposure. Keep the volume at a level at which you can hear outside warning sounds (horns sirens, etc.). Stop the vehicle before carrying out any operation that could interfere with your driving. Do NOT work in extremely high or low temperature. Be sure the temperature inside the vehicle is between +60 and -0 before turning on your unit. FM STEREO RADIO Frequency Coverage IF Sensitivity(S/N=30dB) Stereo Separation MW STEREO RADIO Frequency Coverage IF Sensitivity(S/N=0dB) ACCESSORIES Mounting Bracket(Half Sleeve) Trim plate Mounting Screw M5 Rubber Release key User manual Wire connector Remote control 87.5 to 08.0 Mhz 0.7 Mhz 0dB 30 db 5 to 60 khz 450 khz 3 dbu Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without prior notice.

11 FRONT PANEL PTY REL MUTE AMS AF TA IR MODE BAND DISP AUX IN /MUTE Press this button to switch on the unit. When the system is on, press this button to shut off the sound output and press again to resume. When the system is on, press and hold this button to turn off the unit.. AMS/ In radio mode, press once: to scan the preset stations; press and hold : To store the station into the memory in the descending order of the instantaneous signal strength. In playback mode, press the button to pause/play play. 3 /4. / In radio mode, press the keys to search for a station automatically, press and hold to search for a station manually. In playback mode, press these keys to select the track you want to play. Long press to active fast forward or fast rewind search. 4. AF In radio mode, press this button to turn on or off AF function. 5. PTY In radio mode, press this button to select one of the program types. 6. TA In radio mode, press this button to turn on or off TA function. 7/7. / In radio mode, press the buttons to select the previous or next preset stations. In playback mode, press the buttons to select a 0+ or 0- song. A Picture viewing can be rotated by pressing the button. 8. REL Press this button to release the front panel. 9. IR windows 0. LCD display. SD Card slot Insert SD card, it will play the files of SD card automatically. Note: Once the SD cards could not eject after pressing, just take it out manually.. MODE Press the button to switch between the input modes. 3. BAND Press to switch between the radio bands available. In playback mode, press this button to switch among audio list, video list and picture list.

12 FRONT PANEL REMOTE CONTROL 5. VOL Rotating: Rotate to adjust the volume level. Press once: Press and rotate to select the functions provided. Following functions can be accessed by press the volume control knob; in the order specified : Volume Bass Treble Balance Fader MUTE MODE 4 RDM AF TA PTY EQ ST SCAN LOUD SETUP 3 V+ RPT 5 6 SEL F- F Rotate the volume control to change the setting of these functions. The Bass and Treble selections are active only in EQ OFF mode. In radio mode, press and hold to enter system setup. Press I<< / >>I button to select the BEEP, CLO ADJ, CLO MODE, RADIO AREA and TFT BRIGHT settings and press VOL button to confirm. In BEEP mode, press the I<< / >>I button to select turn ON the BEEP function, press again to resume. In CLO ADJ mode, press I<< / >>I button to start the hour setting or minute setting. In CLO MODE mode, press I<< / >>I button to select H or 4 H mode. In AREA mode, press I<</>>I button to select one of the following areas: EUROPE, USA, OIRT, JAPAN, M-EAST, AUSTRALIA, LATIN and ASIA. In TFT BRIGHT mode, press I<< / >>I button to adjust the TFT brightness (0~0), the defaulted is 0. In the above setting, press VOL button to confirm then press VOL button again to exit. 6. DISP Press the button to display the current time. In radio mode, press and hold this button to switch between the FM mode and RDS mode. 8. AUX IN Insert audio cord, press MODE button on the unit to AUX mode. 9. USB insert slot Insert USB device, it will play the files of USB automatically LOC DISP 8 BAND 9 AMS V- 0 REG EON CLEAR GOTO 8 9. /MUTE When the unit is off, press the button to switch on the unit. When the system is on, press and hold PWR button to turn off the unit. In power on, press the button to function MUTE on/off.. AF In radio mode, press AF button to turn on/off the AF function. 3. MODE Press the button to switch between the input modes. 4. EQ To select between the available DSP model viz. CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL and NULL. 5/6. >>I / I<< In radio mode, press the keys to search for a station automatically, press and hold to search for a station manually. In playback mode, press these keys to select the track you want to play. Long press to active fast forward or fast rewind search. 6. SETUP/ >II Press this button to pause the playback. In radio mode, press and hold this button to start the system setup. Please refer to the VOL button operation about the front panel for details. 0 3

13 REMOTE CONTROL 7. NUMBER BUTTONS NUMERALS -6 (in radio mode) Press the keys to select a preset station directly. Press and hold the keys to store the current station in preset memory band. 3/RPT In playback mode, press to repeat playing. 4/RDM Press to play the songs in random order. 5 / F- Press the button to go to the 0- song. (when an MP3 / WMA is being played). A Picture viewing can be rotated by pressing the button. 6 / F+ Press the button to go to the 0+ song. (when an MP3 / WMA is being played). A Picture viewing can be rotated by pressing the button. 7/LOC Press this button to select a strong or weak radio reception. 8/BAND Press this button to switch between the radio bands available. 9/AMS Press this button to scan the preset stations. Press and hold : To store the station into the memory in the descending order of the instantaneous signal strength. 8. REG In radio mode, press this button to function REG ON/OFF. 9. DISP Press this button to display the current time. In radio mode, press and hold this button to switch between the FM mode and RDS mode. 0. In playback mode, press this button stop play..pty In radio mode, press PTY button to select one of the programme type.. TA In radio mode, press TA button to turn on/off the TA function. 3. SCAN In radio mode, press this button to search stations, when a station is searched, the program will be broadcast for 0 seconds then new stations will be searched continually and circlely. In playback mode, press this button to scan the songs and the first 0 seconds of each song will be played. 4. ST In radio mode, press this button to switch output mode between STEREO and MONO. 5. LOUD Press this button to function LOUD on/off. 7. V-, SEL, V+ Press V+/V- button to adjust the volume. The individual settings can be adjusted by V+/Vbutton. Press SEL button to select special features : VOL, BASS, TREB, BAL, FAD and SUBW. 8. CLEAR Press the button to clear the false enter. 9. EON In radio mode, press this button to function EON on or off. 0. GOTO In playback mode, press the button to goto the exact track number. For example, in playing mode, press GOTO button firstly then press number button and 0, the 0th one will be played. 4

14 MP4/MP5 OPERATION LOADING AN MP4/MP5 FILE Insert a USB/SD with audio and/or video files, the unit supports files with following formats.. Audio formats: MP3,WMA,APE, OGG, FLAC, WAV.. Picture format : JPEG, BMP. 3. Video formats: AVI, RMVB/RM, 3GP, MP4, FLV, DAT, MPG. MODES SELECTION Press BAND button on the panel to be back to the selection menu then press BAND button again to switch the available sources: audio, picture and video. Press >II button to confirm the selection. AUDIO/VIDEO PLAYING Selection Press I<< / >>I button to select a previous/next item. Press F- button on the remote control to select the previous 0- item while press F+ button on the remote control to select the next 0+ item. Press and hold I<< / >>I button to play fast rewind or fast forward and press >II to cancel it. Pause playing In playback mode, press >II button to pause playing. Press it again to resume playing. Scan playing In playback mode, the scan function enables you to listen to the first 0 seconds of the song. Press SCAN button to activate / de-activate scan function. Repeat playing In playback mode, press 3/RPT button to repeatedly select one of the repeat modes: REPEAT ONE, REPEAT ALL. Press again to cancel repeat function. Random playing In playback mode, press 4/RDM button to play in random order. Press again to cancel the function. Stop playing In playback mode, press button on the remote control to stop playing and press >II button to resume playing. STOP PLAYING In playback mode, press button on the remote control to stop playing and press >II button to resume playing. PICTURE VIEWING Picture viewing In picture viewing mode, press F+/F- button on the remote control OR / button on the panel to rotate the picture clockwise/counterclockwise 90. Note: It is not available in automatic viewing mode. Automatic/manual viewing a picture In picture viewing mode, press >II button to switch between automatic and manual viewing picture mode. Next/previous picture viewing In manual viewing mode, press I<</>>I button to view a previous/next picture. Note: It is not available in automatic viewing mode. NOTES ON USB/SD Insert USB device or SD card.. Wait for several seconds the audio files in USB or SD will play automatically with the USB or M-CARD flag on the front panel flashing.. When there are USB, SD in the unit, press MODE button to select USB or SD source. 3. When playing, insert a USB device or SD card, the last insert device will play automatically. WARNING The video watching and the picture viewing can only be succeeded in car braking mode. 5

15 INSTALLATION INSTALLATION PROCEDURES First complete the electrical connections,and then check them for correctness. REAR-MOUNT Installation using the screw holes on the sides of the unit. INSTALLATION OF THE UNIT Metal Sleeve Install the metal sleeve in the dashboard. For optimal performance of the player, the metal sleeve should be positioned horizontally (between 0 and +30). Fix metal sleeve into place by pressing the metal tags outwards using screwdriver.. Front Mounting Slide the radio into the metal sleeve until the springs at either side of the radio snap into the openings of the sleeve. 3. Removing Radio Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit they lock. Pull the levers toward you makes it possible to remove the unit from the dashboard. Remove the outer rim around the front panel and the side springs. Select a position where the screw holes of the mounting bracket and the screw holes of the radio become aligned and tighten the screws at places on each side. REMOVE AND INSTALL THE FRONT PANEL. Press the release button and pull-off the front panel. Keep front panel into the case.. To install the front panel, insert the panel into the housing, slide in to the right hand side and push in till locked. 3. Make sure the panel is properly installed. Otherwise, abnormalities occurs on the display or some keys will not function properly. CABLE CONNECTION A PARKING BRAKE A NC A3 REVERSE GEAR A4 (+)BATTERY A5 ANTENNA POWER+ A6 NC A7 IGNITION KEY A8 GROUND B REAR RIGHT SPEAKER+ B REAR RIGHT SPEAKER- B3 FRONT RIGHT SPEAKER+ B4 FRONT RIGHT SPEAKER- B5 FRONT LEFT SPEAKER+ B6 FRONT LEFT SPEAKER- B7 REAR LEFT SPEARKER+ B8 REAR LEFT SPEARKER- 3 4 LINE OUT FRONT LEFT LINE OUT FRONT RIGHT SUB WOOFER OUT SUB WOOFER OUT LINE OUT REAR LEFT LINE OUT REAR RIGHT 3 4 Note: A wrong connection can be easily detected by our technical service for a repair request under the warranty. Your warranty can be rejected in that case. 6

16 TROUBLE SHOOTING Before going through the check list, check wiring connection. If any of the problems persist after check list has been made, consult your nearest service dealer. Symptom Cause Solution No power. No sound. The car ignition is not on. The fuse is blown. Volume is in minimum. Wiring is not properly connected. Due to telephone mute. If the power supply is properly connected to the car accessory terminal, switch the ignition key to ACC. Replace the fuse. Adjust volume to a desired level. Check wiring connect. Ensure your phone MUTE is on. Sound skips. The installation angle is not more than 30 degrees. Adjust the installation angle to less than 30 degrees. The operation key do not work. The built-in micro compute is not operated properly due to noise. Press the RESET button. Front panel is not properly fixed into its place. Contacts between front and main unit are dirty. Clean contacts with a cotton bud soaked in isopropyl alcohol. The radio does not receive the radio station automatic selection does not work. The antenna cable is not work or connected. The Signals are too weak. Insert the antenna cable firmly. Select a station manually. MAINTENANCE. Keep the product dry. If it does get wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.. Keep the product away from dust and dirt, which can cause premature wear of part. 3. Handle the product gently and carefully dropping it can damage circuit boards and cases, and can cause the product to work improperly. 4.Wipe the product with a dampened cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the product. 5.Use and store the product only in normal temperature environment. High temperature can shorten the life of electronic devices and distort or melt plastic parts. 7

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

INSTRUCTIONS. Panel Function

INSTRUCTIONS. Panel Function Panel Function 1. PWR/MOD (power & mode switch) After the unit gets connected to the power supply, short press the button to turn the unit on, long press it to turn the unit off. When the power is on,

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

Mini Scart SatReciever

Mini Scart SatReciever Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde,

Detaylı

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya Pil Takılması...2 Adım 2 - Kontrol Düğmesi...2 Adım 3 Harici Cihazların Bağlanması...2

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 40FA5000 40 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 40FA5000 40 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 40FA5000 40 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Pilleri Uzaktan Kumandanıza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Blu-ray Home Entertainment System

Blu-ray Home Entertainment System HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

LCD Digital Colour TV GB TR. Operating Instructions Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx. KDL-40V4000/40V42xx

LCD Digital Colour TV GB TR. Operating Instructions Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx. KDL-40V4000/40V42xx LCD Digital Colour TV Operating Instructions Kullanım Kılavuzu GB TR KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx KDL-40L4000 2008 Sony Corporation 3-298-969-61(1) Introduction

Detaylı

11.3 HDD Özellikleri... 27 11.4 Resimler... 27 11.5 Ağ Ayarları... 28 12 ORTAK ARABİRİM... 28 13 SMART KART... 29 14 SİSTEM... 29 14.1 Bilgi...

11.3 HDD Özellikleri... 27 11.4 Resimler... 27 11.5 Ağ Ayarları... 28 12 ORTAK ARABİRİM... 28 13 SMART KART... 29 14 SİSTEM... 29 14.1 Bilgi... İÇİNDEKİLER 1 GÜVENLİK ÖNERİLERİ... 4 2 ÇABUK KURULUM... 6 3 ÖZELLİKLER... 7 4 UYDU ALICISININ BAĞLANTILARI... 8 4.1 Alıcınızın TV'ye HDMI ve/veya SKART-Kablo ile Bağlanması... 8 4.2 Alıcınızın TV'ye Komponent

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-E6750W 7.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H TÜRKÇE E N G L I S H GB230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBBXXXXXXX (1.0)

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.

*MFL68780136* Safety and Reference. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg. OWNER S MANUAL Safety and Reference Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68780136* www.lg.com P/NO : MFL68780136 (1502-REV01) Printed in Korea

Detaylı