GENEL ÝÇERÝK FM STEREO RADYO MW STEREO RADYO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL ÝÇERÝK FM STEREO RADYO MW STEREO RADYO"

Transkript

1 D-805 USB MP3/WMA/

2 UYARILAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝÇERÝK UYARILAR... TEKNÝK ÖZELLÝKLER... ÖN PANEL... KUMANDA...3 MP4/5 ÇALIÞMASI...5 KURULUM...6 PRATÝK ÇÖZÜMLER...7 UYARILAR - Volt DC negatif topraklý sistemi kullanýn - Bütün baðlantýlarýn kitapçýkta anlatýldýðý gibi renklere uygun þekilde baðlandýðýndan emin olun Yanlýþ baðlantýlar cihazda arýzaya neden olabilir ya da araca zarar verebilir. GENEL Güç Kaynaðý Boyutlar Bass (00 Hzde) Treble (0 khzde) Maksimum Çýkýþ Gücü Güvenlik sigortasý FM STEREO RADYO Frekans IF Hassasiyet(S/N=30dB) Stereo ayýrýmý DC Volts, Negatif toprak 78x 9x 50 mm + 0 db / 0 db + 0 db / 0 db 4 x 45W 5 Amper (maks.) 87.5 to 08.0 Mhz 0.7 Mhz 0dB 30 db - Hoparlörlerin - uçlarýnýn - terminallere baðlandýðýndan emin olunuz. - Cihazý açmadan önce bütün baðlantýlarýn doðru bir þekilde yapýldýðýný kontrol edin ve cihazý daha sonra çalýþtýrýn - Yüksek amperli sigorta kullanýmý cihaza zarar verebilir -Cihazý, ýsýnmasýný saðlayacak herhangi bir ýsýtýcý cihaza maruz býrakmayýn, bu durumdalarda cihaz aþýrý ýsýnabilir ve yangýn çýkabilir - Cihazýn içerisine herhangi bir objenin sokulmasýný ya da girmesini öneleyiniz, bu durumlar cihaz üzerinde arýzaya neden olabilir. MW STEREO RADYO Frekans IF Hassasiyet(S/N=0dB) 5 to 60 khz 450 khz 3 dbu NOT: Cihaza ait teknik donanýmlar haber verilmeksizin deðiþtirilebilir, telif haklarý saklýdýr. Kullanma kýlavuzunda bulunan görseller ve bazý anlatýmlar farklýlýk gösterebilir, bu bilgiler sadece referans içindir. - Cihazýn ses seviyesini her zaman normal deðerde tutunuz. Böylece dýþarýdan gelen uyarý seslerini rahatlýkla duyabilirsiniz. - Teyp ile ilgili yaptýðýnýz herhangi bir iþlem sürüþünüzü kýsýtlayacak þekilde ise, lütfen aracý durdurun ve iþlemlerinizi bu þekilde tamamlayýn. - Tavsiye edilenden düþük ya da yüksek sýcaklýklarda cihazý kullanmamaya özen gösteriniz. +60 ve - 0 derece sýcaklýk aralýðý dýþýnda cihazý hemen çalýþtýrmayýnýz.

3 ÖN PANEL PTY REL MUTE AMS AF TA IR MODE BAND DISP AUX IN / MUTE Cihazý açmak için bu tuþa basýnýz. Sistem açýkken, sistemi sessiz moduna almak ve tekrar eski ses seviyesine dönmek için bu tuþa basýnýz. Cihaz çalýþýr durumda iken bu tuþa bir süre basýlý tuttuðunuz zaman, cihaz kapanacaktýr.. AMS/ Radyo modunda Ýlk basýþ: Kayýtlý kanal taramasý Basýlý tutma: Ýstasyonu kaydetme Oynatma sýrasýnda, oynatmayý, bekletmek tekrar oynatmak için basýnýz. 3. / Radyo modunda, but tuþlara basarak istasyonlarý otomatik olarak arayabilirsiniz. Basýlý tutarak ise manuel arama yapabilirsiniz. Oynatma modunda, oynatmak istediðiniz parçayý seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Ayný tuþlara basýlý tutma, hýzlý ileri/geri alma iþlemini yapmaktadýr. 4. AF Radyo modunda, AF fonksiyonunu açýp kapatmak için bu tuþu kullanýn 5. PTY Radyo modunda, herhangi bir program tipini seçmek için bu tuþu kullanýn 6. TA Radyo modunda, TA fonksiyonunu açýp kapatmak için bu tuþu kullanýn 7/7. / Radyo modunda, bir önceki ya da bir sonraki istasyonu seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Oynatma modunda ile 0 + ve ya 0- numaralý þarkýlarý seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Resim dosyasý görüntülenirken, resmi döndürmek için bu tuþlarý kullanýn 8. REL Paneli cihaz gövdesinden ayýrmak için bu tuþa basýn. 9. IR (alýcý göz penceresi) 0. LCD ekran. SD Kart Yuvasý SD kartý takýnýz, kart içerisindeki dosyalar otomatik olarak oynatýlmaya baþlayacaktýr. Not: SD kart basýldýðý zaman doðrudan çýkmayacaktýr, kartý manuel olarak çýkarýn.. MODE Modlar arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn 3. BAND Etkin olan radyo bandlarý arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn. Oynatma modunda, video, þarký ve resim listelerinde geçiþ yapmak için bu tuþu kullanabilirsiniz.

4 ÖN PANEL UZAKTAN KUMANDA 5. VOL MUTE Döndürme: Ses seviyesini ayarlamak için döndürün. Bir kez basýþ: Saðlanabilen fonksiyonlara ulaþmak için basýp döndürünüz. Ses düðmesine basýp, döndürdükten sonra sýrasý ile aþaðýdaki fonksiyonlara ulaþabilirsiniz: Volume Bass Treble Balance Fader MODE 4 RDM AF TA PTY EQ ST SCAN LOUD SETUP 3 V+ RPT 5 6 SEL F- F LOC 8 BAND 9 AMS V- Ses düðmesini çevirerek seçilen fonksiyonun ayarýný yapabilirsiniz. Bass ve treble seçimleri sadece Ekolayzer OFF (kapalý) konumda iken aktif olacaktýr REG EON CLEAR DISP GOTO Radyo modunda, sistem ayarlarýna girmek için tuþa basýlý tutunuz. Tuþ sesi,saat modu, saat modu, radyo modu, ve TFT parlaklýðý ayarlarýndan birini seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýnýz ve onaylamak için VOL tuþuna basýnýz. Tuþ sesi modunda, tuþ sesini açmak ve kapatmak için I<< / >>I tuþlarýný kullanýnýz. Saat ayarlarý modunda, saat ve dakika ayarý için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn. Saat modunda, ya da 4 saat modunu seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn. Radyo bölge modunda, bölgeyi seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn. TFT parlaklýðý modunda, ekran parlaklýðýný (0-0) deðerleri arasýnda ayarlamak için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn, varsayýlan ayar 0 dur. Yukarýdaki ayarlarýn herbirinde onaylamak için VOL tuþuna yine çýkmak için VOL tuþuna basýn. 6. DISP Geçerli zamaný ekranda görüntülemek için bu tuþa basýnýz. Radyo modunda, FM modu ve RDS modu arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþa basýlý tutunuz 8. AUX IN Geçerli zamaný ekranda görüntülemek için bu Ses kablosunu takýn, MOD tuþuna basýnýz. 9USB. insert slot USB cihazýnýzý takýn, USB disk içerisindeki dosyalar otomatik oynatýlacaktýr.. /MUTE Cihazý açmak için bu tuþa basýnýz. Cihaz çalýþýr durumda iken bu tuþa bir süre basýlý tuttuðunuz zaman, cihaz kapanacaktýr. Sistem açýkken, sessiz fonksiyonunu aktif ve pasif duruma getirmek için bu tuþa basýn.. AF Radyo modunda, AF fonksiyonunu açýp kapatmak için bu tuþu kullanýn 3 3. MODE Modlar arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn. 4. EQ Ekolayzer modlarýnýn seçimi CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL ve BoÞ 5/6. >>I / I<< Radyo modunda, istasyon aramasýný otomatik yapmak için bu tuþlara basýn, aramayý manuel yapmak için bu tuþlarý kullanýn. Oynatma modunda, oynatmak istediðiniz parçayý seçmek için bu tuþlarý kullanýn. Hýzlý ileri ve geri oynatma iþlemleri için bu tuþa uzun basýnýz. 6. SETUP/ >II Oynatmayý bekletmek için bu tuþa basýnýz. Radyo modunda, sistem ayarlarýný açmak için bu tuþa uzun süreli basýnýz. Detaylar için ön panel VOL butonu iþlemlerine bakýnýz.

5 UZAKTAN KUMANDA 7. SAYI TUÞLARI SAYILAR -6 (Radyo modunda) Bu tuþlara basarak önceden kaydedilmiþ istasyonlarý doðrudan seçebilirsiniz. Geçerli istasyonu istediðiniz sýraya kaydetmek için o tuþa bir süre basýlý tutunuz. 3/RPT Oynatma modunda,tekrar oynatma için basýn 4/RDM Karýþýk sýra ile oynatmak için bu tuþa basýn. 5 / F- 0- sýralý þarkýlara gitmek için basýn ( MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken) Bu tuþla oynatýlan bir resim dosyasý döndürülebilr. 6 / F+ 0+ sýralý þarkýlara gitmek için basýn ( MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken) Bu tuþla oynatýlan bir resim dosyasý döndürülebilr. 7/LOC Bu tuþa basarak güçlü ya da zayýf radyo alýmýný seçebilirsiniz. 8/BAND Radyo bandlarý arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn. 9/AMS Kayýtlý istasyon aramasý yapmak için bu tuþa basýn. Basýlý tutuþ: Sinyalleri güçlüden zayýfa doðru hafýzaya kaydetme. 8. REG Radyo modunda, REG fonksiyonunu açmak ya da kapatmak için bu tuþa basýn. 9. DISP Geçerli zamaný görüntülemek için bu tuþa basýn. Radyo modunda, FM ve RDS modlarý arasýnda geçiþ iþin bu tuþa bir süre basýlý tutun. 0. Oynatma sýrasýnda, oynatmayý durdurma.pty Radyo modunda, program tipini seçmek için PTY tuþuna basýnýz.. TA Radyo modunda, TA fonksiyonunu açýp kapatmak için tuþuna basýnýz. 3. SCAN Radyo modunda, istasyon aramasý için bu tuþa basýn. Tarama sýrasýnda her bir istasyon 0 sn yayýnlanacak ve yeni istasyon aramasýna geçilecektir. Oynatma modunda, þarkýlarý taramak için bu tuþa basýn her bir þarký 0 sn oynatýlacaktýr. 4. ST Radyo modunda, Stereo ve mono modlar arasýnda geçiþ için bu tuþa basýnýz. 5. LOUD LOUD (yüksek ses) fonksiyonunu aktif etmek için bu tuþu kullanýn. 7. V-, SEL, V+ Ses seviyesini ayarlamak iiçin V+/V- tuþlarýný kullanýn. Ayrýca bazý ayarlarda deðerler bu tuþlar ile belirlenir. Bazý özel iþlemleri seçmek için SEL tuþunu kullanýn: VOL, BASS, TREB, BAK, FAD ve SUBW. 8. CLEAR Hatalý giriþleri silmek için bu tuþu kullanýn. 9. EON Radyo modunda EON fonksiyonu açmak ve kapatmak için bu tuþu kullanýn. 0. GOTO Oynatma modunda, belirli bir þarký sýrasýna gitmek için bu tuþu kullanýn. Örneðin, oynatma modundayken, ilk olarak GOTO tuþuna basýn, daha sonra istediðiniz sayýya basýn, 0 için ve 0 gibi. 4

6 MP4/MP5 ÇALIÞMASI MP4/MP5 DOSYASI YÜKLEME Ýçinde ses ve video dosyasý bulunan USB/SD kartý cihaza takýnýz, cihaz aþaðýdaki formatlarý desteklemektedir, - Ses formatlarý: Mp3, WMA, APE, OGG, FLAC, WAV - Resim formatlarý: JPEG, BMP 3- Video formatlarýç AVI, RMVB/RM, 3GP, Mp4, FLV, DAT, MPG MODLARIN SEÇÝMÝ Paneldeki BAND tuþuna basarak seçim menüsüne gelin, tekrar BAND tuþuna bastýðýnýzda mümkün olan kaynaklara geçebilirsiniz, ses, resim ve video. >II tuþuna basarak seçimlerinizi onaylayabilirsiniz. SES/VIDEO OYNATMA Seçim Sonraki ya da önceki öðe seçimleri için I<</>>I tuþlarýný kullanýn. Önceki 0- öðeyi seçmek için kumandadaki F-, sonraki 0+ öðeyi seçmek için kumandadaki F+ tuþuna basýnýz. Hýzlý geri ve ileri alma iþlemleri için I<</>>I tuþlarýna, iptal etmek için >II tuþuna basýn. Oynatmayý bekletme Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için >II tuþuna basýn. Oynatmaya tekrar devam etmek için yine ayný tuþa basýn. Oynatma taramasý Oynatma modunda, bütün parçalarýn ilk 0 saniyesini dinlemeniz için scan fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Tarama fonksiyonunu aktif ya da pasif yapmak için SCAN tuþuna basýnýz. Oynatmayý tekrarlama Oynatma modunda, tekrar modlarýndan birini seçmek için 3/RPT tuþuna sürekli olarak basýn; BÝRÝ TEKRAR, TÜMÜ TEKRAR Fonksiyonu iptal etmek için tekrar basýn. Karýþýk Oynatma Oynatma modunda, parçalarý karýþýk sýrada oynatmak için 4/RDM tuþuna basýn. Fonksiyonu iptal etmek için tekrar basýn. Oynatmayý durdurma Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için kumandadan tuþuna basýn, oynatmaya devam etmek için >II tuþuna basýn. OYNATMAYI DURDURMA Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için kumandadan tuþuna, oynatmaya devam etmek için >II tuþuna basýnýz. RESÝM GÖRÜNTÜLEME Resim Görüntüleme Resim görüntüleme modunda, resmi saat yönünde ya da tersi yönde döndürmek için kumandadan F+/F- ya da panelden / tuþlarýna basýn. Not: Otomatik oynatmada bu fonksiyon aktif deðildir. Otomatik/manuel resim görüntüleme Resim görüntüleme modunda, otomatik ve manuel görüntüleme modlarý arasýnda geçiþ için >II tuþuna basýnýz. Sonraki ve önceki resmin görüntülenmesi Resim görüntüleme modunda, otomatik ve manuel Manuel oynatma modunda, önceki ya da sonraki resmi görüntülemek için I<</>>I tuþlarýný kullanýn. Not: Otomatik oynatmada bu fonksiyon aktif deðildir. USB/SD ÝÇÝN NOTLAR USB diski ya da SD kartý takýn. - Kýsa bir süre bekledikten sonra, USB ya da SD kart içindeki ses dosyalarý otomatik oynatýlacaktýr. Oynatma esnasýnda, USB ya da M-CARD simgesi ön panelde yanýp sönecektir. - Cihazda USB disk ve SD kart birlikte takýlý iken, MODE tuþuna basarak USB ya da SD kaynak seçimi yapabilirsiniz. 3- Oynatma sýrasýnda USB ya da SD kart taktýðýnýz zaman en son takýlan cihaz otomatik oynatýlacaktýr. UYARI Video izleme ve resim görüntüleme yalnýzca park modunda izlenmelidir. 5

7 KURULUM KURULUM TALÝMATLARI Ýlk olarak tüm elektriksel baðlantýlarý yapýnýz ve doðruluklarýný kontrol ediniz. CÝHAZ KURULUMU ARKA MONTAJ Cihazýn yan kýsýmlarýndaki boþluklara vidalarý sabitleyiniz Yarým kýzak Ýlk olarak yarým kýzaðý araç konsolundaki oto teyp kýsmýna yatay olarak yerleþtirin. Yarým kýzak üzerindeki metal çýkýntýlarý tornavida yardýmýyla,dýþa doðru itin ve yarým kýzaðýn konsola yerleþmesini saðlayýn. - Ön panel yerleþimi Cihazý yerleþtirilen yarým kýzaðýn içine iterek sabitleyin.cihaz kasasý üzerindeki çýkýntýlar, yarým kýzaktaki boþluklara yerleþecek ve cihaz sabitlenecektir. Panelin etrafýndaki metal çerçeveyi ve yan yaylarý çýkarýn. Montaj desteðinin vida deliklerinin pozisyonunu seçin ve radyonun vida delikleri ile hizalayýn, daha sonra her iki taraftaki adet vidayý sýkýn. ÖN PANELÝ ÇIKARMA VE TAKMA 3. Cihazýn çýkarýlmadý Paket içeriðinde bulunan T anahtarlarýný cihazýn her iki yanýnda içeriye sokarak kilitleyin. Daha sonra, cihazýnda çýkacaðý þekilde T anahtarlarýný kendinize doðru kuvvetlice çekin. BAKIM - Cihazý kuru tutunuz, herhangi bir sebeple ýslandýðý zaman hemen kurulayýnýz. Sývý materyaller cihazýn içersindeki komponentlere zarar verecektir. - Cihazý toz ve kirden uzak tutunuz. 3- Cihazý nazik bir þekilde kullanýn, herhangi bir sebeple yere düþürülmesi durumda iç kompoonentler zarar göreceði için, cihaz anormal çalýþabilir. 4- Cihazý temizlerken hafif nemli bir bez kullanýnýz, deterjan ya da alkol içerikli temizleyiciler cihaza zarar verebilir. 5- Cihazý normal sýcaklýklar altýnda çalýþtýrmaya gayret gösteriniz, çok yüksek sýcaklýk cihazýn çalýþmasýnda anormalliklere sebep olabilir. 6 - Panel serbest býrakma tuþuna basýn ve ön paneliçýkarýn. Paneli koruma kutusuna koyun. - Panel tekrar takmak için, paneli yuvasýna yerleþtirin saða doðru kaydýrarak kilitleninceye kadar itin. 3- Panel normal bir þekilde yerleþtiðinden emin olunuz. Aksi durumda, ekranda anormal durumlar oluþabilir ya da tuþlar uygun fonksiyonlarýný yerine getiremez KABLO BAÐLANTILARI A PARKING BRAKE A NC A3 GERÝ VÝTES A4 (+)BATARYA A5 ANTEN GÜCÜ+ A6 NC A7 IGNITION KEY A8 TOPRAK B ARKA SOL HOPARLÖR+ B ARKA SaÐ HOPARLÖR- B3 ÖN SaÐ HOPARLÖR+ B4 ÖN SaÐ HOPARLÖR- B5 ÖN SOL HOPARLÖR+ B6 ÖN SOL HOPARLÖR- B7 ARKA SAÐ HOPARLÖR+ B8 ARKA SOL HOPARLÖR- 3 4 LINE OUT ÖN SOL LINE OUT ÖN SaÐ SUB WOOFER OUT SUB WOOFER OUT LINE OUT ARKA SOL LINE OUT ARKA SaÐ 3 4 Not: Yanlýþ yapýlan baðlantýlar sonucu oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý içerisinde deðildir.

8 PRATÝK ÇÖZÜMLER Bu listeyi kontrol etmeden önce baðlantýlarýn doðrulundan emin olunuz. Karþýlaþtýðýnýz basit sorunlarda bu listeyi kontrol ediniz, çözüm bulamazsanýz yetkili bir servise danýþýnýz. Sorun Sebep Çözüm Güç yok Ses yok Araç çalýþmamýþtýr Sigorta patlamýþtýr Seviye minimumdur Baðlantýlar doðru yapýlmamýþ olabilir Cihaz sessiz modundadýr Eðer baðlantýlar doðru uçlara yapýlmýþsa aracý çalýþtýrýn. Sigortayý deðiþtirin Ses seviyesini ayarlayýn Kablolarý kontrol edin Sessiz modunu kontrol edin. Ses Atlýyor Cihazýn kurulum açýsý 30 dereceden fazla olabilir. Cihazýn kurulum açýsýný 30 dereceden daha düþük yapýn Tuþlar çalýþmýyor Radyo yayýn almýyor Otomatik seçim çalýþmýyor Ön panel iþlemleri normal çalýþmýyor Anten kablosu düzgün takýlmamýþ olabilir. Sinyal zayýf olabilir RESET tuþuna basýn. Ön paneli iyi bir þekilde yerleþtirin Cihazýn ön kýsmý ile arka ünite arasýndaki iletkenler kirli olabilir. Kontaklarýn saf alkol ile temizlenmesini saðlayýn. Anten kablosunu düzgün bir þekilde takýn. Ýstasyonu manuel seçin. EEE Yönetmeliðine uygundur. PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez. 8 7

9 INSTRUCTION MANUAL PTY REL MUTE AMS AF TA IR MODE BAND DISP AUX IN MP3/WMA/USB PLAYER WITH FM/MW RECEIVER PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USING THE EQUIPMENT.

10 PRECAUTION SPECIFICATION CONTENTS PRECAUTION... SPECIFICATION... FRONT PANEL... REMOTE CONTROL... 3 MP4/MP5 OPERATION... 5 INSTALLATION... 6 TROUBLE SHOOTING... 7 GENERAL Power Supply Requirements Chassis Dimensions Bass (at 00 Hz) Treble (at 0 khz) Maximum Output Power Safety fuse DC Volts, Negative Ground 78x 9x 50 mm + 0 db / 0 db + 0 db / 0 db 4 x 45W 5 Ampere (max.) PRECAUTIONS Use only in a -volt DC negative-ground electrical system. Be sure to connect the colour coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage the vehicles, electrical system. Be sure to connect the speaker (-) leads to the speaker (-) terminal. Never connect the left and right channel speaker cables each other or to the vehicle body. Make sure all the connections are completely correct before turning on your unit. Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit. DO NOT attempt to disassemble the unit. Laser beams from the optical pick up are dangerous to the eyes. Do NOT block vents or radiator panels. Doing so many cause heat to build up inside and may result in fire. Make sure those pins or other foreign objects do not get inside the unit; they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock or laser beam exposure. Keep the volume at a level at which you can hear outside warning sounds (horns sirens, etc.). Stop the vehicle before carrying out any operation that could interfere with your driving. Do NOT work in extremely high or low temperature. Be sure the temperature inside the vehicle is between +60 and -0 before turning on your unit. FM STEREO RADIO Frequency Coverage IF Sensitivity(S/N=30dB) Stereo Separation MW STEREO RADIO Frequency Coverage IF Sensitivity(S/N=0dB) ACCESSORIES Mounting Bracket(Half Sleeve) Trim plate Mounting Screw M5 Rubber Release key User manual Wire connector Remote control 87.5 to 08.0 Mhz 0.7 Mhz 0dB 30 db 5 to 60 khz 450 khz 3 dbu Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without prior notice.

11 FRONT PANEL PTY REL MUTE AMS AF TA IR MODE BAND DISP AUX IN /MUTE Press this button to switch on the unit. When the system is on, press this button to shut off the sound output and press again to resume. When the system is on, press and hold this button to turn off the unit.. AMS/ In radio mode, press once: to scan the preset stations; press and hold : To store the station into the memory in the descending order of the instantaneous signal strength. In playback mode, press the button to pause/play play. 3 /4. / In radio mode, press the keys to search for a station automatically, press and hold to search for a station manually. In playback mode, press these keys to select the track you want to play. Long press to active fast forward or fast rewind search. 4. AF In radio mode, press this button to turn on or off AF function. 5. PTY In radio mode, press this button to select one of the program types. 6. TA In radio mode, press this button to turn on or off TA function. 7/7. / In radio mode, press the buttons to select the previous or next preset stations. In playback mode, press the buttons to select a 0+ or 0- song. A Picture viewing can be rotated by pressing the button. 8. REL Press this button to release the front panel. 9. IR windows 0. LCD display. SD Card slot Insert SD card, it will play the files of SD card automatically. Note: Once the SD cards could not eject after pressing, just take it out manually.. MODE Press the button to switch between the input modes. 3. BAND Press to switch between the radio bands available. In playback mode, press this button to switch among audio list, video list and picture list.

12 FRONT PANEL REMOTE CONTROL 5. VOL Rotating: Rotate to adjust the volume level. Press once: Press and rotate to select the functions provided. Following functions can be accessed by press the volume control knob; in the order specified : Volume Bass Treble Balance Fader MUTE MODE 4 RDM AF TA PTY EQ ST SCAN LOUD SETUP 3 V+ RPT 5 6 SEL F- F Rotate the volume control to change the setting of these functions. The Bass and Treble selections are active only in EQ OFF mode. In radio mode, press and hold to enter system setup. Press I<< / >>I button to select the BEEP, CLO ADJ, CLO MODE, RADIO AREA and TFT BRIGHT settings and press VOL button to confirm. In BEEP mode, press the I<< / >>I button to select turn ON the BEEP function, press again to resume. In CLO ADJ mode, press I<< / >>I button to start the hour setting or minute setting. In CLO MODE mode, press I<< / >>I button to select H or 4 H mode. In AREA mode, press I<</>>I button to select one of the following areas: EUROPE, USA, OIRT, JAPAN, M-EAST, AUSTRALIA, LATIN and ASIA. In TFT BRIGHT mode, press I<< / >>I button to adjust the TFT brightness (0~0), the defaulted is 0. In the above setting, press VOL button to confirm then press VOL button again to exit. 6. DISP Press the button to display the current time. In radio mode, press and hold this button to switch between the FM mode and RDS mode. 8. AUX IN Insert audio cord, press MODE button on the unit to AUX mode. 9. USB insert slot Insert USB device, it will play the files of USB automatically LOC DISP 8 BAND 9 AMS V- 0 REG EON CLEAR GOTO 8 9. /MUTE When the unit is off, press the button to switch on the unit. When the system is on, press and hold PWR button to turn off the unit. In power on, press the button to function MUTE on/off.. AF In radio mode, press AF button to turn on/off the AF function. 3. MODE Press the button to switch between the input modes. 4. EQ To select between the available DSP model viz. CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL and NULL. 5/6. >>I / I<< In radio mode, press the keys to search for a station automatically, press and hold to search for a station manually. In playback mode, press these keys to select the track you want to play. Long press to active fast forward or fast rewind search. 6. SETUP/ >II Press this button to pause the playback. In radio mode, press and hold this button to start the system setup. Please refer to the VOL button operation about the front panel for details. 0 3

13 REMOTE CONTROL 7. NUMBER BUTTONS NUMERALS -6 (in radio mode) Press the keys to select a preset station directly. Press and hold the keys to store the current station in preset memory band. 3/RPT In playback mode, press to repeat playing. 4/RDM Press to play the songs in random order. 5 / F- Press the button to go to the 0- song. (when an MP3 / WMA is being played). A Picture viewing can be rotated by pressing the button. 6 / F+ Press the button to go to the 0+ song. (when an MP3 / WMA is being played). A Picture viewing can be rotated by pressing the button. 7/LOC Press this button to select a strong or weak radio reception. 8/BAND Press this button to switch between the radio bands available. 9/AMS Press this button to scan the preset stations. Press and hold : To store the station into the memory in the descending order of the instantaneous signal strength. 8. REG In radio mode, press this button to function REG ON/OFF. 9. DISP Press this button to display the current time. In radio mode, press and hold this button to switch between the FM mode and RDS mode. 0. In playback mode, press this button stop play..pty In radio mode, press PTY button to select one of the programme type.. TA In radio mode, press TA button to turn on/off the TA function. 3. SCAN In radio mode, press this button to search stations, when a station is searched, the program will be broadcast for 0 seconds then new stations will be searched continually and circlely. In playback mode, press this button to scan the songs and the first 0 seconds of each song will be played. 4. ST In radio mode, press this button to switch output mode between STEREO and MONO. 5. LOUD Press this button to function LOUD on/off. 7. V-, SEL, V+ Press V+/V- button to adjust the volume. The individual settings can be adjusted by V+/Vbutton. Press SEL button to select special features : VOL, BASS, TREB, BAL, FAD and SUBW. 8. CLEAR Press the button to clear the false enter. 9. EON In radio mode, press this button to function EON on or off. 0. GOTO In playback mode, press the button to goto the exact track number. For example, in playing mode, press GOTO button firstly then press number button and 0, the 0th one will be played. 4

14 MP4/MP5 OPERATION LOADING AN MP4/MP5 FILE Insert a USB/SD with audio and/or video files, the unit supports files with following formats.. Audio formats: MP3,WMA,APE, OGG, FLAC, WAV.. Picture format : JPEG, BMP. 3. Video formats: AVI, RMVB/RM, 3GP, MP4, FLV, DAT, MPG. MODES SELECTION Press BAND button on the panel to be back to the selection menu then press BAND button again to switch the available sources: audio, picture and video. Press >II button to confirm the selection. AUDIO/VIDEO PLAYING Selection Press I<< / >>I button to select a previous/next item. Press F- button on the remote control to select the previous 0- item while press F+ button on the remote control to select the next 0+ item. Press and hold I<< / >>I button to play fast rewind or fast forward and press >II to cancel it. Pause playing In playback mode, press >II button to pause playing. Press it again to resume playing. Scan playing In playback mode, the scan function enables you to listen to the first 0 seconds of the song. Press SCAN button to activate / de-activate scan function. Repeat playing In playback mode, press 3/RPT button to repeatedly select one of the repeat modes: REPEAT ONE, REPEAT ALL. Press again to cancel repeat function. Random playing In playback mode, press 4/RDM button to play in random order. Press again to cancel the function. Stop playing In playback mode, press button on the remote control to stop playing and press >II button to resume playing. STOP PLAYING In playback mode, press button on the remote control to stop playing and press >II button to resume playing. PICTURE VIEWING Picture viewing In picture viewing mode, press F+/F- button on the remote control OR / button on the panel to rotate the picture clockwise/counterclockwise 90. Note: It is not available in automatic viewing mode. Automatic/manual viewing a picture In picture viewing mode, press >II button to switch between automatic and manual viewing picture mode. Next/previous picture viewing In manual viewing mode, press I<</>>I button to view a previous/next picture. Note: It is not available in automatic viewing mode. NOTES ON USB/SD Insert USB device or SD card.. Wait for several seconds the audio files in USB or SD will play automatically with the USB or M-CARD flag on the front panel flashing.. When there are USB, SD in the unit, press MODE button to select USB or SD source. 3. When playing, insert a USB device or SD card, the last insert device will play automatically. WARNING The video watching and the picture viewing can only be succeeded in car braking mode. 5

15 INSTALLATION INSTALLATION PROCEDURES First complete the electrical connections,and then check them for correctness. REAR-MOUNT Installation using the screw holes on the sides of the unit. INSTALLATION OF THE UNIT Metal Sleeve Install the metal sleeve in the dashboard. For optimal performance of the player, the metal sleeve should be positioned horizontally (between 0 and +30). Fix metal sleeve into place by pressing the metal tags outwards using screwdriver.. Front Mounting Slide the radio into the metal sleeve until the springs at either side of the radio snap into the openings of the sleeve. 3. Removing Radio Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit they lock. Pull the levers toward you makes it possible to remove the unit from the dashboard. Remove the outer rim around the front panel and the side springs. Select a position where the screw holes of the mounting bracket and the screw holes of the radio become aligned and tighten the screws at places on each side. REMOVE AND INSTALL THE FRONT PANEL. Press the release button and pull-off the front panel. Keep front panel into the case.. To install the front panel, insert the panel into the housing, slide in to the right hand side and push in till locked. 3. Make sure the panel is properly installed. Otherwise, abnormalities occurs on the display or some keys will not function properly. CABLE CONNECTION A PARKING BRAKE A NC A3 REVERSE GEAR A4 (+)BATTERY A5 ANTENNA POWER+ A6 NC A7 IGNITION KEY A8 GROUND B REAR RIGHT SPEAKER+ B REAR RIGHT SPEAKER- B3 FRONT RIGHT SPEAKER+ B4 FRONT RIGHT SPEAKER- B5 FRONT LEFT SPEAKER+ B6 FRONT LEFT SPEAKER- B7 REAR LEFT SPEARKER+ B8 REAR LEFT SPEARKER- 3 4 LINE OUT FRONT LEFT LINE OUT FRONT RIGHT SUB WOOFER OUT SUB WOOFER OUT LINE OUT REAR LEFT LINE OUT REAR RIGHT 3 4 Note: A wrong connection can be easily detected by our technical service for a repair request under the warranty. Your warranty can be rejected in that case. 6

16 TROUBLE SHOOTING Before going through the check list, check wiring connection. If any of the problems persist after check list has been made, consult your nearest service dealer. Symptom Cause Solution No power. No sound. The car ignition is not on. The fuse is blown. Volume is in minimum. Wiring is not properly connected. Due to telephone mute. If the power supply is properly connected to the car accessory terminal, switch the ignition key to ACC. Replace the fuse. Adjust volume to a desired level. Check wiring connect. Ensure your phone MUTE is on. Sound skips. The installation angle is not more than 30 degrees. Adjust the installation angle to less than 30 degrees. The operation key do not work. The built-in micro compute is not operated properly due to noise. Press the RESET button. Front panel is not properly fixed into its place. Contacts between front and main unit are dirty. Clean contacts with a cotton bud soaked in isopropyl alcohol. The radio does not receive the radio station automatic selection does not work. The antenna cable is not work or connected. The Signals are too weak. Insert the antenna cable firmly. Select a station manually. MAINTENANCE. Keep the product dry. If it does get wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.. Keep the product away from dust and dirt, which can cause premature wear of part. 3. Handle the product gently and carefully dropping it can damage circuit boards and cases, and can cause the product to work improperly. 4.Wipe the product with a dampened cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the product. 5.Use and store the product only in normal temperature environment. High temperature can shorten the life of electronic devices and distort or melt plastic parts. 7

INSTRUCTIONS. Panel Function

INSTRUCTIONS. Panel Function Panel Function 1. PWR/MOD (power & mode switch) After the unit gets connected to the power supply, short press the button to turn the unit on, long press it to turn the unit off. When the power is on,

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

www.goldmaster.com.tr

www.goldmaster.com.tr www.goldmaster.com.tr NCD368(KRS)FM-GoldMaster-tr.indd 1 31/1/0 :58 AM 1 19 0 1 Kontrol Tuşlarının Tanıtımı 1 3 15 7 5 16 9 1 3 1 9 8 POWER MODE VOL A/PS 0 BAND VOL RPT INT RDM - + 1 19 0 1 6 1 8 5 3 1

Detaylı

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi.

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi. SEL GoldMaster www.goldmaster.com.tr D-8030 USB USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi REL BAND VOL+ MUTE AMS SRC VOL- AUX IR Not: Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen kullanma kýlavuzunu dikkatlice

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe Lenovo A369i Quick Start Guide v1.0 English/Türkçe English Read this guide carefully before using your smartphone. Electronic emission notices European Union conformity Radio and Telecommunications Terminal

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

A20 KULLANIM KILAVUZU

A20 KULLANIM KILAVUZU 1. Kullanım Kılavuzu 1:Montaj ve Besleme Fingerprint Access Control A20 KULLANIM KILAVUZU 2:Yönetici Şifresi doğrulama ve değiştirme. Kullanıcı parmakizi, kart ve şifre kaydı 3: Erişim ( access control)

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

CD-3090 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

CD-3090 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr CD-3090 USB FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX 1 Đçindekiler Đçindekiler... 2 Giriş... 3 Kontrol Tuşları ve Ekran... 3 Đçindekiler Kılavuzu... 4 Ayarlar... 5 Pil Yerleştirme...

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık. english 1. Kinematic Pull up the

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

CD-4030 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

CD-4030 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr CD-4030 USB FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

SM2008FFN Series Fan Coil Controller

SM2008FFN Series Fan Coil Controller SM28FFN Series Fan Coil Controller PRODUCT DATA AND INSTALLATION GUIDE SM28FFN series controllers, mounted onto standard junction boxes are stand alone microprocessor based controllers with LCD display.

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu

www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih

Detaylı

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu GoldMaster www.goldmaster.com.tr PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM Kullanım Kılavuzu Girifl Dokunmatik panel sistemi modern tasarımlı, kullanıfllı ve basit ifllemsel özelliklidir. LED aydınlatmalı

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

INSTRUCTIONS 14.TV fonksiyonu Analog TV uygulaması analog Tv ye girmek için multimedya anabirimdeki TV ikonuna dokunun. Istasyon tarama otomatik tarama düşük frekanstan yüksek frekansa geçmek için basın,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

JS-8915 KULLANMA KILAVUZU

JS-8915 KULLANMA KILAVUZU JS-8915 KULLANMA KILAVUZU Montaj üzerine notlar Cihaz sadece 14.4V DC negatif topraklama kullanım sistemi için tasarlanmıştır. Cihazı monte etmeden önce, aracınızın 14.4V DC negatif topraklama elektrik

Detaylı

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 www.philips.com/welcome GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 5 10 Kontroller 11 SafeSound 12 13 4 Müzik 14 Çalma listeleri 16 5 Sesli kitaplar 6 Videolar 20 21 8 FM radyo 23 Hoparlörden dinleme

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL 5 8 9 10 1 2 3 4 6 7 11 1-Tepe adaptörü-top adaptor 6- Ara boru bağlantı vidası- Profile connection screws 2-Ara adaptör- Adaptor 7- Yelken

Detaylı

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750

Kullanım kılavuzu. MHL to HDMI Adapter IM750 Kullanım kılavuzu MHL to HDMI Adapter IM750 İçindekiler Giriş...3 MHL to HDMI Adapter'a genel bakış...3 Başlarken...4 Smart Connect...4 Smart Connect yükseltme...4 MHL to HDMI Adapter Kullanımı...5 MHL

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde seçiniz. Ünitenin kurulumunu tamamlamadan önce kabloları geçici olarak bağlayarak bütün bağlantıların uygun şekilde

Detaylı

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe 1. Bölüm: Giriş 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler TVGo A03 ünüzü aldığınız zaman, aşağıdaki ögelerin USB TV Süper Mini paketinde bulunduğundan emin olunuz. TVGo A03 Sürücü CD si Uzaktan Kumanda Hızlı Kılavuz

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

DVD-5070 RDS DVD/VCD/CD/MP3 Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi

DVD-5070 RDS DVD/VCD/CD/MP3 Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi DVD-5070 RDS DVD/VCD/CD/MP3 Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu ve nemli ortamlarda bulundurmayınız.

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11 Radio FUN_TR.qxp 16.07.2007 14:04 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler... 5 KISA...

Detaylı

XM-10TiTANiC CAR DVD/MP4 PLAYER

XM-10TiTANiC CAR DVD/MP4 PLAYER XM-11000 TiTANiC CARDVDPLAYER XM-10TiTANiC CAR DVD/MP PLAYER 3 Kurulum notları Özellikler KURULUM NOTLARI Cihaz sadece 1.V DC negatif topraklama kullanım sistemi için tasarlanmıştır. Cihazı monte etmeden

Detaylı

Inspiron 3662 Service Manual

Inspiron 3662 Service Manual Inspiron 3662 Service Manual Bilgisayar Modeli: Inspiron 3662 Resmi Model: D20M Resmi Tip: D20M002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak

Detaylı

UYARI: NOT: UYARI: UYARI: FCC Bildirimi. edilir:

UYARI: NOT: UYARI: UYARI: FCC Bildirimi. edilir: UYARI: UYARI: UYARI: FCC Bildirimi edilir: - - - - - - - 1 1 2 3 4 Navigasyon sistemini kullanmadan önce bu - 5 - 6 Dokunmatik Ekran PDA (Personel Digital Assistant) veya Cep - Disk Modu GPS Navigasyon

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE

R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE Plastik yataklama- Plastic bedding Alt adaptör vidası m6- Screws for the lower adaptor m6 Alt adaptör (siyah)- Lower adaptor (black) Ara adaptör (bronz

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5080 USB DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri İçindekiler UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) GES 65 OF GES 65-3 OF AE 621 AE 456 AE 6065 P AE 890 AE 668 GW 3250 S GW 3850 S KW 6080 65 0F SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER 65-3 0F 60 cm Reception Frequency

Detaylı

SETCOMBT MULTIROOM 800P BİLGİLERİ. www.setcombt.com...

SETCOMBT MULTIROOM 800P BİLGİLERİ. www.setcombt.com... SETCOMBT MULTIROOM 800P BİLGİLERİ... 1.MULTIROOM 800P TEMEL BİLGİLER Açıklama : SetcomBt Multiroom 800p oldukça kullanışlı, fonksiyonel ve bir çok uygulamada kullanabileceğiniz bir ses ve görüntü merkezi

Detaylı

itempo TM 350 ipod için Taşınabilir Hoparlör Sistemi

itempo TM 350 ipod için Taşınabilir Hoparlör Sistemi Evde veya Seyahatte Müzik Dinleyin itempo TM 350, Genius itempo TM ipod hoparlör serisinin en son üyesidir. Bu tek parça, kompakt, taşınabilir hoparlör sistemi özellikle ipod un evde veya açık havada kullanılması

Detaylı

Araç TV Radyo BTV-7400

Araç TV Radyo BTV-7400 Araç TV Radyo BTV-7400 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde dikkatlice seçiniz. Üniteyi, direkt güneş ışığı veya kaloriferden sıcak hava ile yüksek ısıya

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

GENERAL INFORMATION 3 Main Features For your Safety Unpacking General Operation RCU Front Panel Rear Panel 3 4 5 5 6 7 7 INSTALLATION 8 Connecting to TV& VCR using SCART support Connecting to Digital Amplifier

Detaylı

USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM SINGLE LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KULLANICI KILAVUZU KARA ELEKTRONIK.LTD.STI.

USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM SINGLE LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KULLANICI KILAVUZU KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. LASER SHOW SYSTEM SINGLE LASER SERIES Türkiye Yetkili Temsilcisi & Ithalatcı Firma: MODEL SL- KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. SL- KONYA - TÜRKİYE w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

Do not touch, rub or knock the screen with sharp objects.

Do not touch, rub or knock the screen with sharp objects. X-3838CHVR BEFORE USE How to Read the Manual The manual uses photographs to illustrate operational procedures and precautions. Photographs in the manual are only for reference, please make the object as

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Do not touch, rub or knock the screen with sharp objects.

Do not touch, rub or knock the screen with sharp objects. X-4308P BEFORE USE How to Read the Manual The manual uses photographs to illustrate operational procedures and precautions. Photographs in the manual are only for reference, please make the object as the

Detaylı