ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m"

Transkript

1 SMR 4229 MASAJ ALET KULLANMA KILAVUZU TR EN DE FR ES NL RU HR ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihazlar kullan rken afla daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman z gerekmektedir. lk olarak, cihaz çal flt rmadan önce, elektrikli masaj aletini çal flt rma s ras nda gündeme gelebilecek tehlikeleri en aza indirmek için talimat mutlaka okuyun. * Kullan mdan sonra mutlaka kablosunu fiflten çekin. * Bu cihaz suya veya suyla temas edece i ortamlarda tutmay n. * Bu cihaz banyoda kullanmay n. * Bu cihaz aile içi kullan m içindir, ifl amaçl de ildir. Uyar : Bu cihaz yang n, kablo kaça v.b. herhangi bir kaza riski yaratmayacak flekilde kullanabilmek için lütfen afla daki hususlara dikkat edin: * Cihaz n kullan m s ras nda cihaza ait olmayan özel parçalar eklemeyiniz. * Bu cihaz çocuklar n, engellilerin veya hastalar n kullan m na uygun de ildir. * Lütfen cihaz, do rudan atefle maruz kalaca ortamlardan uzak tutun. * Yang n tehlikesinden kaç nmak için, cihaz hiçbir zaman yatakta, nevresim tak mlar ya da örtülerin oldu u ortamlarda kullanmay n. * Cihaz uykuda kullanmay n. * Ayr labilir tampon bafll klar de ifltirirken kapal sistem alanlar n kesinlikle açmay n. * Cihaz gözlere veya hassas beden bölgelerine çok yak n tutmay n. * Lütfen cihaza zarar vermemek için, kendi bafl n za cihaz sökmeyin. * Bu cihaz aç k havada kullanmay n. * Kullan m sonras kapal konuma getirdi inizden emin olun. C HAZIN ÖZELL KLER * Titreflim masaj, s cak paket rahatlatma cihaz ile birlikte kullan ld nda, tek masajda iki ayr masaj keyfi. * Aerodinamik tasar ml uzun sap tutma ve kullan m son derece kolaylaflt r r. * Kademesiz h z kontrolu ile cihaz arzu etti iniz gibi ayarlama olana. * ki farkl, ayr labilir masaj bafll tak m içermektedir. * Ak ll zaman kontrolu, güvenli, rahat kullan m. TEKN K ÖZELL KLER AC230V, 50Hz, 28W ÖNEML UYARILAR D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir

4 C HAZIN TANITIMI 1. Ayarlanabilir H z Dü mesi 2. Güç/Kullan m Konum Anahtar 3. Uzat labilir sap Yavafl s cak paket aleti 4 5. De ifltirilebilir masaj keçesi 5 5 KULLANIM ÖNCES GÜVENL K UYARILARI * Masaj aleti bir hasta için kullan lacaksa, uygun olup olmad konusunda hekime dan fl lmal d r. * Cihaz, özellikle etrafta çocuklar varken, çal fl r durumda b rak p ayr lmay n * Cihaz çal fl rken herhangi bir fleyle üzerini kesinlikle örtmeyin.. * Cihaz 20 dakikadan fazla çal flt rmay n. * Cihaz n yüzeyi giderek s nd için cihaz uzun süre kullanmay z, yeniden kullanmadan önce so umas n bekleyin. * Cihaz kuru cilt yüzeyine dokundurmay n. * Bu cihaz t bbi masaj aleti de ildir, bu nedenle lütfen tedavi amaçl olarak kullanmay n. * Bu cihaz uyku öncesi kullanmay n, uykunuzu etkileyebilir. * Bu cihaz yatakta kullanmay n. * Bu cihaz yaralar n üzerinde kullanmay n. * Bir yetiflkin yanlar nda olmadan cihaz çocuklar taraf ndan kullan lmamal d r. * Cihaz n yüzeyi çal fl rken giderek daha fazla s nmaktad r. Titreflim (vibrasyon) masaj nda s cak kompres yaparken lütfen dikkatli kullan n. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Çal flt rma Program * Çal fl r duruma getirmeden önce, masaj kolunun OFF (Kapal ) konumda oldu undan emin olun. * Güç beslemesi: AC230V * Masaj kolunun konumunu Massaging (Masaj) veya Massaging and hot compress function (Masaj ve s cak kompres) konumuna ayarlay n. * Masaj kolunun h z dü mesini ayarlay n

5 C HAZIN KULLANIMI Çal flma Konumu Off (Kapal ) Massaging (Masaj) Massaging a Compress function (Masaj ve s cak kompres) * Cihaz kullan m talimatlar na uygun olarak kulland n z sürece, sizi rahatlatacakt r, kaslar n za zarar verece i endiflesi tafl man za gerek yoktur. * Sadece ileri geri hareket ettirmeniz yeterlidir, herhangi bir noktada üç dakikadan fazla kullanmay n. Herhangi bir hasardan kaç nmak için, masaj n yer ve zaman n kendi ihtiyaçlar n z do rultusunda ayarlay n. * ki ayr tür, ayr labilir tampon bafll k eklenmifltir (parmak bas nc tipi ve tarama f rças tipi) bafll verilen flekle uygun flekilde tak n. * Titreflim h z n tercihleriniz do rultusunda ayarlay n. BEDEN NOKTALARI Ç ZELGES Bedenimizde, ensemizden belimize yaklafl k 650 nokta bulunmaktad r ve her nokta baz organlar veya beden durumu ile ba lant l d r. Masaj kan dolafl m n h zland r r, metabolizmay iyilefltirir ve hastal klara direncimizi artt r r. Masaj aleti size, bütünsel masaj keyfini memnuniyeti kolay bir yolla sa layacakt r. Ense sertli i Nezle Boyun omuru a r lar Hipertansiyon Uykusuzluk Enerji yükseltme ktidars zl k, Erken boflalma Cinsel ifllev bozuklukluklar Hemoroit Bacaktaki Romatizmalar Ense sertli i Ast m Kollardaki uyuflma ve hissizlik Omuzlardaki eklem iltihaplar (periartiritler) Mide a r lar Akut ve kronik kas a r lar Gö üs ve eklem a r lar Diyare ve kab zl k Siyatik a r lar drar kaç rma KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz - 4 -

6 KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. AC L DURUMLARDA E er cihaz atefl al rsa, elektrik kablosunu derhal prizden çekin ve herhangi bir hasardan kaç nmak için, cihaz kendi bafl na b rakmay n. Cihaz onar m için profesyonel birine teslim edin. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. NSAN SA LI I VE ÇEVREYE SAYGI Bu iflaret, ürünün AB genelinde di er ev at klar yla birlikte elden ç kar lmamas gerekti ini göstermektedir. Çevre ve insan sa l n n kontrolsüz flekilde elden ç kar lm fl olan at klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac yla, malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir yeniden kullan m n sa lamak için cihaz n geri dönüflümünü sa lay n z. Kullan lm fl cihazlar n z lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt r n z ya da ürünün sat n al nd ma azayla ba lant ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al p çevreye duyarl bir flekilde geri dönüflümlerini sa layabilirler. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Cihaz n so udu undan ve elektrikle ba lant s n n olmad ndan emin olduktan sonra, kuru bir bezle temizleyin. Masaj aletini kesinlikle su veya herhangi bir s v ile temas ettirmeyin. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir. SAKLAMA * Kabloyu fiflten çektikten sonra, elektrik kablosunu çekifltirmeden saptaki pini al n ve cihaz kuru bir yerde muhafaza edin. Kabloya zarar vermemek için kabloyu katlamay n, dolaflt rmay n

7 SORUN G DERME Sorun Nedeni Çözüm Motor çal flm yor Fifl prize do ru oturmam fl Fifli kontrol edip do ru yerleflimi sa lay n Anahtar do ru konumda de il Anahtar kontrol edin Çok uzun çal fl yor Termal (Is ) koruma 5 dakika kadar so umaya b rak n SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. Çal flt rma s ras nda rahats zl k veren herhangi bir durum söz konusu ise, cihaz derhal durdurun ve fiflini prizden çekin. E er sorunlu olarak çal flt rmaya devam eder veya kendi bafl n za tamir etmeye çal fl rsan z, tehlike riski sürer. Bu nedenle cihaz tamir için yetkili bir servise götürün. E er cihaz atefl al rsa, elektrik kablosunu derhal prizden çekin ve herhangi bir hasardan kaç nmak için, cihaz kendi bafl na b rakmay n. Cihaz n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, herhangi bir hasardan kaç nmak için, üreticiden veya profesyonel bir teknisyenden destek isteyin. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 5 y ld r

8 SINBO SMR 4229 FOLDING THERMAL MASSAGER INSTRUCTION MANUAL TECHNICAL SPECIFICATION Voltage: AC230V Frequency: 50Hz Power Consumption:28W NAME OF EACH PART 1. Adjustable Speed Knob 2. Power /Use Mode Switch 3. Lengthening handle 4. Leisure hot pack device 5. Changeable massage mat ENGLISH SAFETY NOTICE MATTERS BEFORE USING If the patient wants to use this massage machine, please ask for the doctor whether it suits or not. Please do not leave when the machine is running especially with the presence of children. Please do not cover the machine with any goods when the machine is running. Please do not run the machine more than 20 mins. Please do not run the machine in the long time, owing to the surface of the machine will be hotter and hotter, after please wait it for cooling to use once more. Please do not put this machine on the dry-skin surface. This machine only supply the massage non-medical thing, please do not use in the therapy. Please do not use this machine before sleeping; it will affect your sleeping. Please do not run this machine in the bed. Please do not run this machine on the wound. The children do not running the machine except to have adult there. The surface of the machine will be hotter and hotter when it is running. Please carefully use it under the vibration massage hot compress condition. USAGE Please make sure the pattern of massage stick point at OFF before power on. Power supply: AC230V Adjust the pattern of the massage stick point at Massaging or Massaging and hot compress function

9 OPERATION MODES Adjust the speed button of the massage stick. Operation Mode Off Massaging Massaging and compress function If you running the machine according to the instruction, will make you relax, do not worried about harm to your muscle. Only need to move back and forth, each place do not surpass 3 mins. And adjust the place and time of the massage according to your requirement in it order to avoid damage. Attaches two kinds of detachable cushion(finger-pressure type and carding brushing type) install it according to the chart. Please depend on your enjoy adjust the speed of the vibration. CHART OF BODY POINT There are around 650 points in our body from neck to waist. And every point connected with some organs or body condition. Massaging can promote blood circulation, promote metabolism and build up the ability againts disease. Massager will make you have massive massaging joys and greatly pleasure by easy ways. Neck stiffness Rheum Cervical Vertebra Pain Hypertension Insomnia Energy Improvement Impotent, Premature, Ejaculation Sexual Dysfunction Hemorroids Leg arthritis Neck Stiffness Asthma Arm numbness Shoulder periarthritis Stomachache Acute or chronic lumber muscle pain Chest and joint fatigue Diarrhea, constipation Sciatica pain Enuresis THE IMPORTANT NOTICE MATTER When use this product, should comply for the instruction Firstly, please read the instruction before running the machine to know danger in the running. Please cut off the power after running

10 THE IMPORTANT NOTICE MATTER Please do not keep this machine in the water or easy to touch water. Please do not running this machine in the bathroom. This machine only use in the family, not in the business. Warning: In order to avoid using this machine to create the injury like fire, the electric wire sparking and so on. Please notice following: Please do not add other parts in privately when uses this machine. This machine does not apply for the children handicapped and patient. Please keep this machine away from the fire. Please do not running this machine in the footcloth or bedclothes all the time in order to avoid to take fire. Please do not use this machine in the sleeping. Please do not open the snugly systems when install the detachable cushion. Please do not keep close to eyes and sensitive body parts. Please do not remove the machine in privately in order to avoid damage the machine. Please do not running this machine in the soft cloth. Please do not running this machine in the open air. Please make sure the power is turned off, after you running. THIS MACHINE CHARACTERISTIC Vibration massage works together with hot pack leisure device, enjoys double from one massage. The streamline long handle design it is very easy to take and operate. Non-step speed control you can adjust the machine freely. Attaches two sets detachable massage parts. Intellectualized (Intelligent) time control design safe and comfortable. CLEANOUT AND MAINTENANCE METHOD Cleanout When the machine body keep the cold and make sure the power will be cut so that you could use dry cloth to clean it. Please do not drop the water or liquor into the massage s handle. Collection When you put electrical source out from the socket please handhold the pin by your hands that remember not to drag the electrical wire and keep the machine in the dry place. Please do not enlace the wire together in order to avoid damaging the wire

11 JUDGEMENT OF FAULT TROUBLE SHOOTING Fault Reason Fault Remedy Motor not working Plug not fixed up Fix up the plug well Switch is out of position Checking the switch Working too long Thermal Protection Rest for 5 minutes

12 DEUTSCH PORTABLE THERMAL-MASSAGE-GERÄT GEBRAUCHSANWEISUNG TECHNISCHE DATEN Spannung: AC230V Frequenz: 50 Hz Energieverbrauch: 28W GERÄTEBESCHREIBUNG 1. Einstellbare Geschwindigkeit-Taste 2. Strom/Gebruch-Stellungs-Schalter 3. Ausziehbarer Griff 4. Langsame Heiße Paket Apparat 5. Austauschbare Massage-Filz SICHERHEITSWARNUNGEN VOR DEM GEBRAUCH * Falls das Massage-Gerät für einen Patienten verwendet wird, zuerst muss ein Arzt konsultiert werden, ob das geeignet ist. * Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, vor allem, wenn Kinder herum sind. * Decken Sie das Gerät nie mit irgendetwas, während es angeschaltet ist. * Bedienen Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten ausgeführt. * Das Gerät ist nicht für einen Dauerbetrieb geeignet weil die Geräteoberfläche sich erwärmt; lassen Sie das Gerät Abkühlen bevor Sie es erneut verwenden. * Rühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht an die trockene Haut. * Dieses Gerät ist kein medizinisches Heilmassage-Instrument, also bitte nicht für therapeutische Zwecke verwenden. * Verwenden Sie dieses Gerät nicht vor dem Schlafen, es kann Ihren Schlaf beeinflussen. * Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Bett. * Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf die Wunden. * Das Gerät sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsener verwendet werden. * Die Oberfläche wird beim Bedienen mehr erhitzt. Bitte sein Sie vorsichtig wenn Sie in Vibrationsmassage heiße Kompresse machen. ANWENDUNG * Bevor Sie das Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass die Massage arm in "OFF" (aus)-position ist. * Stromversorgung: AC230V * Stellen den Massagearm auf "Massage" (Massage) oder "Massaging and hot compress function" (Massage und heiße Kompresse) Position ein

13 ANWENDUNG * Stellen Sie die Massagearm-Geschwindigkeit-Taste ein. Betätigungsposition Off (Aus) Massaging (Massage) Massaging and compress function (Massage und heiße Kompresse) * Solange Sie das Gerät als in der Gebrauchsanweisung vorgeschrieben Weise verwenden, wird es Sie entspannen, Sie brauchen keine Sorgen zu haben das es Ihre Muskeln zerstören wird. * Es genügt einfach hin und her zu verschieben, verwenden Sie nicht mehr als drei Minuten an jedem beliebigen Punkt. Um irgendwelche Schäden zu vermeiden, richten Sie die Zeit und den Ort für die Massage nach Ihren eigenen Bedürfnissen. * Zwei unterschiedlichen Sorten von trennbare Pufferköpfe sind aufgebracht (Fingerpress Typ und Kammbürste Typ). Bringen Sie den Kopf als an als angewiesen. * Stellen Sie die Vibration Geschwindigkeit nach Ihrem Wunsch ein. KÖRPERSTELLEN CHART Es gibt etwa 650 Punkte auf unserer Körper von unserem Nacken zu Taille und jeder Punkt ist zusammenhängend mit einigen Organen oder mit der Körpersituation. Massage verbessert den Blutkreislauf, Stoffwechsel und erhöht unsere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Massage-Gerät wird die ganzheitliche Massagegenuss, die Zufriedenheit einfach zusichern. Nackensteifigkeit Die Grippe Nackenschmerzen Hypertonie Schlaflosigkeit Energy Improvement Impotenz, vorzeitige Ejakulation Sexuelle Funktionsstörungen Hämorrhoiden Rheumatismus auf Beine Nackensteifigkeit Asthma Benommenheit und Leblosigkeit auf Arme Gemeinsame Gelenkentzündungen an den Schultern Bauchschmerzen Akute und chronische Muskelschmerzen Brust und Gelenkschmerzen Durchfall und Verstopfung Ischias Schmerzen Harnabgang

14 WICHTIGE WARNUNGSHINWEIS Folgen Sie die Anweisungen unbedingt bei Verwendung dieses Gerät. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch um über die mögliche Gefahren bewusst zu sein. * Ziehen Sie das Netzkabel immer nach Gebrauch aus. * Lassen dieses Gerät niemals in Berührung mit Wasser kommen oder in der Umgebungen mit Wasser. * Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer. * Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch, nicht für geschäftliche Zwecke ausgelegt. Kabel-Leckage Risiken usw. zu verwenden, bitte beachten Sie die folgende Anweisungen: * Während das Gerät im Gebrauch ist, bringen Sie keine speziellen Teilen an, die nicht zu dem Gerät gehören.. * Dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder, Behinderte oder Kranken. * Bitte halten Sie das wird Gerät fern von direkten Feuer. * Um Feuergefahr zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nie im Bett oder Umgebungen, wo Bettwäsche oder Überzüge vorhanden sind.. * Verwenden Sie das Gerät nicht am Schlafen. * Öffnen Sie die geschlossenen Systemteile niemals, wenn die trennbare Pufferköpfe ändern. * Halten Sie das Gerät nicht ganz in der Nähe von der Augen oder sensibler Körperzonen. * Bitte demontieren Sie das Gerät nicht selbst, um das Gerät nicht zu beschädigen. * Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien. * Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet haben. GERÄTE-EIGENSCHAFTEN * Zwei separaten Massage-Genuss in einer einzigen Massage, wenn die Vibration Massage mit der warme Decke Linderungsapparat verwendet wird. * Aerodynamische Konstruktion und der lange Griff macht es einfach zu bedienen und halten. * Einrichtungsfähigkeit wie gewünscht durch die stufenlose Geschwindigkeitsregelung * Enthält zwei verschiedene, trennbare Massageköpfe. * Intelligente Zeitsteuerung, sichere und komfortable Nutzung. REINIGUNG UND PFLEGE-METHODE Reinigung * Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Gerät abgekühlt und keine elektrische Verbindung hat, wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab. * Lassen Sie das Massage-Gerät nie mit Wasser oder jede Flüssigkeit in Berührung kommen

15 AUFRÄUMUNG UND BEWAHRUNG DES GERÄTS * Nachdem Sie das Netzkabel aus der Steckdose abgetrennt haben, nehmen Sie den Steckerpol auf dem Griff ohne das Stromversorgungskabel zu zausen. Um das Kabel nicht zu beschädigen, wickeln Sie es nicht. STÖRUNGSSUCHE Fehler Ursache Lösung Stecker ist nicht richtig eingesetzt Stellen Sie sicher der Stecker richtig eingesetzt Der Motor läuft nicht Die Schalttaste ist nicht an der ist. Kontrollieren Sie die Schalttaste korrekten Position Läuft zu lang Wärmeschutz (Wärme) Lassen Sie bis 5 Minuten abkühlen

16 FRANÇAIS SINBO SMR 4229 APPAREIL DE MASSAGE THERMAL PORTABLE MODE D'EMPLOI SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Voltage : AC230V Fréquence : 50Hz Consommation d énergie : 28W NOM DES PIÈCES 1. Bouton de Vitesse Ajustable 2. Commutateur de Position 4 d Alimentation/Usage 3. Manche prolongeable 4. Ustensile de paquet de massage chaud lent 5. Feutre de massage amovible 5 5 AVERTISSEMENTS AVANT L USAGE En cas d usage de l appareil de massage pour un malade, il convient de consulter le médecin afin de s informer si cela est convenable ou pas. Ne vous absentez pas en laissant l appareil en état de marche, notamment lorsqu il se trouve des enfants autour. Ne couvrez pas le dessus de l appareil avec quoi qu il soit lorsque l appareil est en marche. Ne faites pas fonctionner l appareil pendant plus de 20 minutes. Étant donné que la surface de l appareil chauffe de plus en plus, n utilisez pas l appareil pendant une longue durée, attendez qu il refroidisse avant de ne le réutiliser. Ne faites pas contacter l appareil sur une surface de peau sèche. Cet appareil n est pas un ustensile médical, de ce fait, veuillez ne pas l utiliser pour but de cure. N'utilisez pas cet appareil avant de dormir, cela peut influencer votre sommeil. N'utilisez pas cet appareil dans le lit. N'utilisez pas cet appareil sur des blessures. L appareil ne doit pas être utilisé par les enfants sans qu'un adulte les surveille. La surface de l appareil chauffe de plus en plus lors du fonctionnement. Veuillez utiliser avec prudence en faisant de la compresse chaude lors du massage de vibration. Emploi : Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le bras de massage est bien en position de «OFF» (Arrêt) Alimentation de Puissance : AC230V

17 POSITIONS D USAGE Réglez la position du bras de massage sur Massaging (Massage) ou Massaging and hot compress function (Massage et compresse chaude). Réglez le bouton de vitesse du bras de massage. Position de Fonctionnement Off (Arrêt) Massaging (Massage) Massaging and compress function (Massage et compresse chaude) L appareil vous soulagera tant que vous l utiliserez en respectant le mode d'emploi, vous n'avez pas à craindre qu'il nuira à vos muscles. Il suffit seulement de faire bouger en avant et en arrière, n utilisez pas sur un point quelconque pendant plus de trois minutes. En vue d éviter tout préjudice, réglez l endroit et la temporisation de massage selon vos besoins personnels. Deux différentes sortes d embouts tampons amovibles vous sont fournies (type de pression de doigt et type de brosse de peignage) Montez l embout de façon convenable a l illustration indiquée. Ajustez la vitesse de vibration selon vos préférences. TABLE DES POINTS DU CORPS Il se trouve sur notre corps, environ 650 points de la nuque jusqu'à la ceinture et chaque point est lié avec certains organes ou la situation du corps. Le massage accélère la circulation du sang, améliore le métabolisme et augmente notre résistance contre les maladies. L appareil de massage vous offrira un plaisir de massage total d'une manière facile. Rigidité de la nuque Rhume Maux de la vertèbre cervicale Hypertension Insomnie L'amélioration de l'énergie Impuissance, Éjaculation prématurée Dysfonctions sexuelles Hémorroïde Rhumatismes de Jambes Rigidité de la nuque Asthme Engourdissement et insensibilité des bras Inflammations d'articulation d'épaules (périarthrites) Maux d estomac Maux de muscles aigus et chroniques Maux de poitrine et d articulations Diarrhée et constipation Maux sciatiques Incontinence urinaire

18 MESSAGE D AVERTISSEMENT IMPORTANT Respectez absolument les instructions lorsque vous utilisez cet appareil. Lisez absolument les instructions pour être prévu de tout danger pouvant survenir lors du fonctionnement avant de ne mettre l'appareil en marche. Débranchez absolument la fiche électrique suite à l utilisation. Ne mettez pas cet appareil en contact avec de l eau ou ne le conservez pas dans un milieu où il peut se mettre en contact avec de l eau. N utilisez pas cet appareil dans la salle de bain. Cet appareil est conçu pour l usage de famille, il n est pas prévu pour être utilisé à des fins professionnelles. Avertissement : Afin d utiliser cet appareil sans créer de risques d accidents quelconques tels que l incendie, fuite de câble, etc., veuillez faire attention aux éléments ci-dessous Lors de l utilisation de l appareil, n ajoutez aucune pièce spéciale qui n appartient pas à l appareil. Cet appareil n est pas convenable pour l'usage des enfants, des personnes handicapées ou des malades. Veuillez ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil. Pour éviter tout risque d incendie, n utilisez jamais l appareil dans le lit ou dans les milieux où il se trouve des draps de lit ou des couvertures. N utilisez pas l appareil lors de votre sommeil. Lorsque vous changez les embouts de tampon amovibles, n ouvrez jamais les zones de système fermé. Ne tenez pas l appareil trop près des yeux ou des endroits sensibles du corps. Veuillez ne pas démonter l appareil afin de ne pas endommager l appareil. N'utilisez pas cet appareil dans des espaces libres. Assurez-vous d avoir positionné l appareil sur «Arrêt» suite à l usage. CARACTÉRISTIQUES DE L APPAREIL Deux plaisirs de massages différents en un seul massage lorsque le massage de vibration est utilisé avec l ustensile de relaxation de paquet chaud. Le manche long à conception aérodynamique facilite extrêmement la préhension et l usage. Possibilité de réglage d appareil tel que désiré grâce au contrôle de vitesse sans graduation. Contient deux ensembles d embouts de massage différents amovibles. Contrôle de temps intelligent, usage en sécurité et aisé

19 NETTOYAGE ET MÉTHODE D ENTRETIEN Nettoyage : Nettoyez avec un chiffon sec après vous être assuré que l appareil a refroidi et qu aucune connexion d électrique n a lieu. Ne faites jamais contacter l appareil de massage avec de l eau ou tout autre liquide. Rangement de l appareil Après avoir débranché la fiche électrique, prenez la goupille du manche sans tirailler sur le cordon électrique et conservez l appareil dans un milieu sec. Afin de ne pas endommager le cordon, ne le pliez pas, ne l emmêlez pas. CONSTAT DE PANNE Erreur Cause Solution Le moteur ne La fiche électrique n est pas Le commutateur n est pas sur fonctionne pas. correctement installée à la la bonne position. prise de courant. Vérifiez la fiche électrique, Vérifiez le commutateur. et installez-la correctement. Marche trop Protection Thermale Laissez refroidir jusqu à 5 longtemps. (Température) minutes

20 ESPANOL UTENSILIO TERMAL DE MASAJE PORTÁTIL MANUAL PARA USO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Voltaje: AC230V Frecuencia: 50Hz Consumo de energía: 28W NOMBRES DE PIEZAS 1. Botón de Velocidad regulable 4 2. Interruptor de posición para Poder/Uso 3. Mango Alargable 4. Utensilio de paquete caliente lento 5. Fieltro de masaje cambiable 5 5 AVISOS DE SEGURIDAD ANTÉS DE USO * En caso del uso para un/a paciente el utensilio de masaje, se debe consultar el/la médico/a sobre su conveniencia. * No dejar el aparato en marcha cuando estaban los niños particularmente alrededor y marchar * No cubrir absolutamente con alguna cosa el aparato mientras se funcionaba. * No impulsar el aparato más de 20 minutos. * No usar el aparato por un largo plazo porque se calenta cada vez más el superficie del aparato. * No tocar con el piel seco el aparato. * Este aparato no es un aparato medical de masaje por este motivo no usarlo para curar. * No usar este aparato antés de dormir, puede influir su sueño. * No usar este aparato en la cama. * No usar este aparato sobre las heridas. * El aparato no se debe usar por los niños sin acompañada de un adulto. * Se calenta cada vez más el superficie del aparato. Por favor usarlo cuidosamente hiciéndo compresa durante el masaje de la vibración. USO * Antés de ponerlo en la posición de marcha, estar seguro que está en la posición de OFF (Apagado) el brazo de masaje. * Energía: AC230V * Regular la posición del brazo de masaje en Massaging (Masaje) ó Massaging and hot compress function (Masaje y compresa caliente). * Regular el botón de velocidad del brazo de masaje

21 USO Posición de la Marcha Off (Cerrado) Massaging (Masaje) Massaging and compress function (Masaje y compresa caliente) * El aparato le calma usted durante el uso de acuerdo con las instrucciones del uso, no es necesario preocuparse por dañar sus musculos. * Solamente es suficiente moverle vaivén, no usar más de tres minutos en algún punto. Para evitar algún daño regular el tiempo del masaje de acuerdo con sus necesidades. * Han agregado cabezas tapones separables de dos diferentes tipos (Tipo de presión de dedo y tipo de cepillo de exploración) colocar la cabeza de conformidad con la figura dada. * Regular la velocidad de la vibración de acuerdo con sus necesidades. TABLA DE LOS PUNTOS DE CUERPO En nuestro cuerpo se encuentran 650 puntos aproximadamente en nuestro cuerpo de la nuca hasta la cintura y cada punto es relacionado con algunos órganos ó la situación del cuerpo. El utensilio de masaje acelera la circulación sanguínea, mejora el metabolismo ú refuerza nuestra resistencia contra las enfermedades. El utensilio de masaj le adquiere para usted el bienestar de masaje completo en una forma fácil su satisfacción. Dureza de la nuca Catarro Dolores de vértebra del cuello Hipertensión Insomnio Mejorar la eficiencia energética Impotencia, irse temprano Desordenes de funciones sexuales Hemoroide Reumatismos en la Pierna Dureza de la nuca Asma Entorpecimiento e insensibilidad en los brazos Inflamaciones de articulaciones en los ombros Dolores de estómago Dolores agudos y crónicos de musculos Dolores tórax y atriculaciones Diarrea y estreñimiento Dolores ciáticas Enuresis

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

SK 7315 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

SEL 6012 EP LASYON C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR - 1-9V 400mA De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 2384, SK 2384B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SMR 4230 MASAJ ALET (Ayak Masaj Aleti) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR ES RU UK HR SR BiH AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SCO 5030, SCO 5031 ELEKTR KL OCAK KULLANMA KILAVUZU TR EN FR DE ES Kaymaz ayaklar Beyaz emaye gövde Termostatl güç kontrolü SCO 5030 RU UA AR HR RO SCO 5031 S NBO SCO 5030, SCO 5031 ELEKTR KL OCAK KULLANIM

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SCM 2935 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR 1 2 3 4 10 8 9 5 6 7 11-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SMR 4230 MASAJ ALET (Ayak Masaj Aleti) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR SR BiH AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SHD 7012 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI

Detaylı

SHD 7014 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR SHC 450 SHC 450, SHC 451 SAÇ KESME MAK NES KULLANMA KILAVUZU SHC 451 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHD 7019 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR DE UK De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

SHD 7013 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz,

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Ik voel me niet lekker.

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Ik voel me niet lekker. - Notfall Ik moet naar het ziekenhuis Hastaneye gitmem lazım. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Ik voel me niet lekker. Hastayım. Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Um unverzügliche

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

ST 2415 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

SHD 7025 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR SR BiH 1 4 5 2 3 6 7-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu M7 M01 A 1 B 1 C 4 D 4 E 1 F 2 G 1 E C

Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu M7 M01 A 1 B 1 C 4 D 4 E 1 F 2 G 1 E C PART. Y428D Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu 0/2-0 GF A B M M0 A B C 4 D 4 E F 2 G E C D F G 2 8 08 08 0 40 40 Nm 4 Nm Nm LOCK ø4...mm max x F

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

SHB 3036 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı