1. B NA IC TELEFON TESiSATI (ANKASTRE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. B NA IC TELEFON TESiSATI (ANKASTRE)"

Transkript

1 1.1. Tan 1. B NA IC TELEFON TESiSATI (ANKASTRE) Elektrikte s va iistii tesisat demek olan ankastre, haberle me sistemlerinde dagit m kutusundan abone telefonuna kadar olan k md r. Yani evimizin, i yerimizin genellikle giri inde bulunan kutudan bizim telefonumuza kadar olan turn kablo, kanal, boru, santral ve sistemleri bina içi telefon tesisat (ankastre) olarak isimlendirilir Gereklili i ilk telefon santrallerinde ba lant lar, görevli memurlar taraf ndan yap lmaktayd. Bu tip santrallere manuel santral denir. Arayan abone önce operatöre çagn iste ini iletir ve ilgili jak vas tas ile aranan aboneye ba lan rd. ekil 1.1 de böyle bir telefon santral sistemi göriilmektedir.

2 in 234 Ça rlan Ça ran Abone Abone ekil 1.1: Manuel telefon santrali 1889 y nda Almon B. Strowger ad ndaki bir cenaze görevlisi kendisine telefonla 50k az miisterinin ula tigim dusiinmeye ba lad. Santraldeki operatöriin rakip cenaze firmasin n sahibinin kans oldugunu ogrendi inde ise bu fikri iyice kuvvetlendi. Sonuç operatöre gerek rakmayan Strowger santralinin icad oldu. Dana sonra otomatik santrallerin önciisii cross-bar santraller kullamlmaya ba land. Bu santraller bir ba la ma matriksi kullanmaktad r. Bunu takiben elektronik santraller kullamlmaya ba land. Elektronik santralleri daha önceki santrallerden ay ran en biiyiik özelli i programlanabilir bir elektronik beyine sahip olmas r. Üstelik boyut olarak eski santrallere göre 50k kufiilmustür. Elektromekanik teknolojiden, entegre devre teknolojisine geçi ile birlikte eski santraller tarihe kansmist r.

3 Ülkemizdeki turn kurumlar, Tiirk Telekom hat ve santralleri ile birbirine ba lanm shr. Tiirk Telekom, bu hatlardan yap lan göriismeler kar ihginda belli bir iicret al r. Ancak bir irket veya kurum içerisinde bir giin içerisinde bile yiizlerce, hatta binlerce göriisme yap labilmektedir. Bu göriismeler Tiirk Telekom santraline ba lanarak yap lsa idi, hem sistemin kurulmas nda hem de i letilmesinde anormal maliyetler söz konusu olurdu. Bu amada lokal özel santraller devreye girmektedir. Yani bir kurulu veya irket bu santrali sat n alarak kendi binas na kurar. Turn aboneler ve abone say ndan daha az say da Tiirk Telekom hath bu santrale ba lan r. Böylece irket içindeki göriismeler çok kiiciik bir kablolama ve i letme maliyeti ile halledilirken, irket dis ndaki yerler aranacaginda özel santral iizerinden Tiirk Telekom hatlanna ba lamhr Kullan lan Cihazlar ve Görevleri Santral Telefonla konu mak isteyen abone say sadece iki oldu u takdirde, bunlan iki iletkenden olu an bir devre ile birbirine baglayarak konu ma olanagi vard r. Birbirleri ile konu mak isteyenlerin say fazlaysa, bunlan iki er iki er ba lamak gerekir. Pratikte 50k say da uç noktasimn birbirine baglanmas ve çöziilmesi söz konusudur. N aboneli bir kurulu ta, N.(N-l)/2 tane ba lanh hath gerekir. Merkezile memi ba la mada, ba lant hatlannin her biri sadece belli iki abonenin göriismesi s ras nda kullamhr ve di er zamanlarda ahl durumdad r. N abone say arthginda gerekli hat say da artacagindan sistem çok verimsiz ve karma k hale gelir. Zaten pratikte böyle bir seçenek uygulanamaz. Böyle bir yapimn uygulanamaz olacagi ekil 1.2 de göriilmektedir. ekil 1.2: Abonelerin tek tek birbirine ba lanmas

4 Bu yüzden abonelerin her birinden bir çift telden olu an hat çekilerek bir merkezde toplanmas du ünülmu tür. Telefon abone hatlannin toplandigi, konu ma ba lant lannin yap ldigi ve çozüldiigii merkezi yerlere telefon santrali denir. Santral sistemlerinin temel amac iki nokta arasinda ba lant kurmak ve göru me sonras nda bu ba lant çözmektir. Abonelerin birbirine ba lanmas nda daha pratik ve ekonomik çözümler arandiginda merkezi santral sistemleri devreye girer. Aboneler, abone hatt denilen hatlarla santrale ba lamrlar. Santralin ana fonksiyonu abonenin iste ine göre o abonenin terminalini istedigi abonenin terminaline ba lamak ve haberle me sona erince de çözmektir. Böyle bir yap orne i ekil 1.3 de görülmektedir. ekil 1.3: Abonelerin bir merkeze ba lanmas imdi bir telefon santralinin haberle me kanal say nas l azalttigin görelim. N tane abone ayn anda en fazla N/2 konu ma yapar. Pratikte bu durumun ortaya?ikma olas hgi 50k du üktiir. Bu nedenle santral ayn anda N/2 den daha az say da göru meye imkân verecek ekilde dizayn edilir. Böylece santral iizerinden ge?en haberle me kanal say da azalt lm s. olur. Örne in, 100 aboneli bir santralde konu ma kanal sayis 10 ise, 11. çagirma istegi kar lanamaz ve arama yapmak isteyen aboneye çevir sesi gönderilmez. Abonelere e zamanh konu malar yöniinden k th imkânlar tan mak ve bunu gerçekle tirecek yap yi kurmak, telefonculukta imkânlann payla ilkesi olarak adlandinhr Konsol Lokal özel santrallerde ef sekreter ya da konsol denilen de i ik özelliklere sahip bir merkezi telefon vard r. Bu telefon kullamlarak santrale çe itli kodlar girilir ve istenilen özellikler aktif hale getirilir. Bu telefon makinelerinin üzerinde özel fonksiyonlu tu, i k ve gostergeler vard r. Standart telefonlardan farkh olarak her santral üreticisinin kendi sistemine gore üretti i özel telefonlard r.

5 Resim 1.1: Konsol Telefon Makinesi Haberle me sistemleri içerisinde en yayg n olam, kullamc lar aras nda do rudan do ruya anla ma olanagi sa layan telefon olmu ve bu yiizden de biiyiik önem kazanmist r. Telefonun amac, birbirinden uzakta olan insanlar aras nda sözlii haberle meyi olanakh hale getirmektir. Giinümüzde standart olarak en yayg n kullamlmakta olan iki tip telefon makinesi vard r. Bunlardan biri, kadranh ya da tu lu DP (Dial Pulsing) aramah telefon makineleri, di eri ise tu lu ton aramah DTMF (Dual Tone Multi Frequency) telefon makineleridir. Kadranh ya da tu lu DP (Dial Pulsing) telefonlar eski tip telefonlar olup yava yava terk edilmektedir. Aynca yeni geli mekte olan teknolojilerle birlikte basic (temel) telefonlar, özel say sal telefonlar, ISDN telefonlar ve IP telefonlar telefon makineleri grubundad r. Her telefon makinesinin blok yap prensip olarak aymd r. Biz burada giinümüzde yayg n olarak kullamlan DTMF telefonlar ve telefonun temeline dayah olan DP telefonlan inceleyece iz, Daha sonra da di er telefon makinelerinden bahsedece iz. Resim 1.2: DP telefon ve DTMF telefon

6 Bir telefon makinesinin ba ca dört fonksiyonu vard r: > Ses sinyalini elektriksel sinyale ve elektriksel sinyali ses sinyaline çevirerek konu ma imkân sa lamak. > On-hook ve off-hook (açma kapama) durumlanni elde etmek. > Numara göndermek. > Zil arac ligiyla, abone telefonunu gelen çagn konusunda uyarmak. agidaki ekil 1.4 te bir DP veya DTMF telefon makinesinin blok yap göriilmektedir. ekil 1.4: DP veya DTMF telefon makinesinin blok yap Standart bir telefonun blok yap na bakarsak u k mlan görüriiz. > Mikrotelefon (giden ve gelen ses için) Ses sinyalini elektriksel sinyale ve elektriksel sinyali ses sinyaline çevirerek konu ma imkân sa layan modüldiir. Ahize olarak da isimlendirilir. > Konu ma devresi Hybrid devre (indiiksiyon bobinli veya elektronik devre) Hybrit sistem bir çift tel iizerinden iki yönlii (full duplex) ses aktanm yap lmasim sa lar. Hybrit bobinler sayesinde iki telli devre, dört telli devreye kuple edilmektedir (telefon devresinde ahc ve verici için iki er tel oldu unu hat rlay z). Equalizer (dengeleyici) Telefon setinde, ki inin sesinin bir k sm aym ki inin ahizesine geri beslenir. Ki i bu sayede ses seviyesini ayarlar ve bo lu a konu ma hissinden kurtulur. Bu duruma aym zamanda side tone denilir.

7 > A? ma kapama (on hook ve off hook) Telefon makinesi kapal konumda iken, fatal alt mandah devreyi acik tutar. Zil devresi iizerinde bulunan kapasitör ise telefon hatt ndan do ru ak m akmas engeller. Ahize kaldinldiginda fatal alt mandah yukan do ru kalkar. Bu konumda telefon hatta kar bir empedans gosterir (ahize kaldinlmadigi vakit, bu empedans 50k yiiksektir). Bu anda telefon makinesi ve santraldeki röle sargisi iizerinden bir ak m akmaya ba lar. Bu ak olu turan, santral ofisindeki bataryad r. Santral, herhangi bir hattan ak m çekildigini tespit edince o abone çevir sesi jeneratöriine ba lamr. Bu a amada abone, numara tuslayabilir. Herhangi bir rakam alg landigi zaman çevir sesi kesilir. ki tiirlii numara (adres) bilgisi gönderilebilir. > Numara gönderme DARBE LE (PULSE veya DP): Eski kadranh telefonlar bu sistemle çahsmaktad r. Hat devresi k sa arahklarla acihp kapat larak numara bilgisi aktanhr. 4 rakamim göndermek için hat 4 defa, 2 rakam için 2 defa, 0 içinse 10 defa acihp kapamr. Her açma kapama toplam 100ms sürer. Bu voltaj darbelerinin zili çald rmasim önlemek için zil devresine bir kapasitör konabilir. Yine bu darbelerin konu ma devresine zarar vermesini ve güriiltü olu turmas engellemek için numara çevirme amnda konu ma devresi k sa devre edilir. TON LE ( DTMF): Modern telefonlarda bu metot kullamhr. 12 tane tu un her yatay grubunun farkh bir frekans, her diisey grubunun da farkh bir frekans vard r. Bu nedenle her tu un birbirinden farkh iki adet frekans de eri mevcuttur. Bu 12 tu a, dörtlii bir dikey grup daha ilave edilebilir (A,B,C ve D tu lan). DTMF, darbeli gönderime göre 50k h zhd r. DTMF iiretimi ve alg lanmas (santraller i? in gerekli) i? in genellikle say sal entegre devreler kullamhr > Zil devresi Eski tip ziller, bobine bagh bir? andan olu maktad r. Alternatif ak mla de en manyetik alan kiiciik bir? ekicin? ana vurmasim sa lamaktad r. Modern telefonlarda ise elektronik ziller mevcuttur. Bir entegre devre sistemi, bir buzzer a(elektronik zil) baghd r. Zilin? almas ifin hat iizerinde bir alternatif ak m olu turulur. Bu alternatif, frekans ve genligi çe itli sistemlerde de iklik göstermektedir. Buna zil kadansi" denir. Zil genellikle 35-90Vac 25Hz lik bir sinyaldir. > Hat ba lant Her telefon makinesi, merkezi bir santrale T ve R diye adlandinlan bir gift tel ile baglamr. Telefon makinesi off hook (telefon aç k) durumunda yakla k 600 ohm empedans gosterir. Bu konumda telefon makinesi hattan ma ak m çekmeye ba lar ve buna döngii ak denir. Telefona gelen hat besleme voltaj, telefon on hook (telefon kapah) durumdayken 24 veya 48Vdc standartlanndad r.(24vdc sadece özel telefon santrallerinde kullamlmakta olup ehir santrallerinde bu voltaj 48Vdc dir). Bu durum telefon off-hook (telefon aç k) durumuna ge?ip hattan ak m çekmeye ba ladiginda 6-8Vdc olur. Bir telefon makinesinin zili hattan gelen yakla k 75Vac 20-40Hz ile calar. Bir telefon makinesinin merkezi santrale uzakhgi ortalama 4-6 km olabilir.

8 Faks Cihaz Telefon hatlan iizerinden tek ta nan sinyal ses sinyali degildir. Bilgisayar ve faks cihazlan gibi dijital ekipmanlar da telefon hatlan iizerinden bilgi alip bilgi gönderebilirler. Bunu yapabilmek için bu cihazlar dijital datay telefon hatlan iizerinden gidebilecek bir formata sokarlar. Ahc taraftaki cihaz ise bu datay tekrar dijital hale döniistiiriir, hatalan diizeltir ve orijinal bilgiyi tekrar elde etmi olur. Dijital bilgileri telefon ebekesi iizerinden gönderen cihazlara modem (MOdulator- DEModulator) denir. Hem gönderen tarafta hem alan tarafta birer modem bulunur. Data gönderen modem dijital sinyali analoga çevirirken, alan modem analog sinyali dijitale çevirir. Faks cihazlarimn içerisinde de modem mevcuttur. Faks cihaz ne yapar? Faks cihazlan genel olarak ve s rayla u i lemleri yapar: > Bir dokiiman veya resmi CIS (Contact Image Sensor) denilen optik okuyucusu ile tarar ve ilgili dokiiman iizerindeki her noktay siyah ve beyaz olarak (0 ve 1) kodlar. Denilebilir ki faks cihaz bir sayfay 1 ve O larla dijital olarak ifade edebilmektedir. > lgili bilgi, faks içerisindeki modem taraf ndan analog hale getirilerek telefon hatt iizerinden gönderilir. > Ahc taraftaki faks n modemi bu analog bilgileri tekrar dijitale çevirir. Hatalan diizeltir, eksik veya bozuk gelen bilgileri di er taraftan tekrar ister. > Ahc faks al nan bu dijital datay TPH (Thermal Print Head) denilen bir cihaz vas tas ile bir kagida basar. > Sonuç olarak bir dokiimam, çok uzaktaki bir ba ka yerde yeniden elde etmi olursunuz. > Buna benzer ekilde faks cihaz fotokopi çekebilir. Böyle bir durumda dokiiman okunmakta, okunmu bilgi ise yine aym faks taraf ndan bas lmaktad r. > Faks cihazimn blok diyagram ekil 3.5 de gösterilmi tir.

9 ekil 1.5: Faks cihaz n blok diyagram Modem MOdüle ve DEModiile kavramalann n ilk harflerinden ismini almist r. Analog-Say sal / Say sal-analog dönusiimii yaparak verinin uzak mesafelere iletilmesini sa layan a cihaz r. Bilgisayann i ledi i verileri telefon hatt iizerinde ta mak için onlan ses sinyallerine çevirmek gerekir. Bu sinyalleri telefon hatt aracihgi ile kar daki bilgisayara ilettigimizde, kar daki al bilgisayar bu ses sinyallerini kullanabilece i verilere dönustiirebilmelidir. Bilgisayarlann telefon hatlan iizerinden ileti im kurabilmeleri için verileri ahp ses sinyallerine (MOdiilasyon) çeviren ve telefon hatt ndan aldigi ses sinyallerini yine verilere (DEModiilasyon) döniistiirebilen bir cihaza ihtiyaç vardir. Bu i lemleri ger? ekle tirebilen cihazlara yapt klan modülasyon-demodiilasyon i lemi nedeni ile MODEM ad verilmi tir. En yayg n olarak kullan lan modemlerden dsl ailesi iiyesi, ADSL dir. ADSL ( Asimetrik Say sal Abone Hatt ) Asymmetric Digital Subscriber Line sözciiklerinin ba harflerinden olu an ADSL, mevcut telefonlar için kullan lan bak r teller iizerinden yiiksek h zh veri, ses ve göriintii ileti imini aym anda sa layabilen bir modem teknolojisidir. Bu modemlerin bilgisayar içine ( nternal) kart olarak tak lanlan ve bilgisayar dis nda (external) olanlan vard r. Bunlar USB ve Ethernet ba lantih olarak da ikiye aynhrlar. ADSL, mevcut telefon hattim daha efektif kullanmak amac yla say sal kodlama teknigi ile band n arttinlmas vas tas yla kullamc ya geni bant imkam sa lamaktad r. Dolayis yla bu teknoloji data ve ses ebekelerini aym anda kullanmam za olanak sa lar.

10 Tek telefon hath iizerinden ayn anda internet ve ses/fax özelli i (kabiliyeti); kesintisiz, yiiksek h zh internet eri imi; yeni bir altyap ya gerek duymadan mevcut PSTN hath iizerinden yiiksek h zda ileti imin sa lanmas r. Isletme ihtiyac na göre bir h z seçtikten sonra, bu ba lant basit bir hub ile ya da hub özelli i olan modem ile 10 ki iye dagithginda; örne in, h 256K ise kullananlann her birinin h, en az daha önce dial-up tek baglantimn h na ula r. ADSL ba lant, kuruldu u telefon hattim asla me gul etmez. nternet ba lant 24 saat kullamma haz rd r. Ücret tarifesi sabit ve ekonomiktir Yedek Besleme Ünitesi Elektrik kesilmelerine kar besleme iinitelerine akii ba lamr. Besleme ünitesi bu akiiyii arj eder. Elektrik kesildi i anda da beslemeye bu akii iizerinden devam edilir. Akii 9 voltun alhna indi i vakit besleme ünitesi akiiyii devreden ç kanr, ciinkii akiiniin hi? bir zaman tamamen de arj olmas istenmez. Santrallere modeline göre bir veya iki adet 12V luk kuru akii ba lanmas uygundur. 2. MONTAJ KROK ÇiZ Mi 2.1. Bina i?i Telefon Tesisat Sembol ve aretleri Bina i?i telefon tesisat (ankastre) bulunmayan binalarda; hem anza say artmakta hem bu tiir ba lant lar disandan ka?ak göriisme yap lmas na imkân vermekte hem de göriintii kirlili i olu turmaktad r. Elektrik I? Tesisleri Yönetmeli inin Zay f Ak m Tesisleri bashkh 69. Maddesi uyannca yeni yap lan binalarda ankastre tesisat projesinin Tiirk Telekom ca haz rlanan teknik artnameye uygun olmas, proje kontrol edilmeksizin yap ruhsat diizenlenmemesi, projelerin do ru olarak uygulamp uygulanmadigimn yap yerinde kontrol edilmesi, artname hiikiimlerine uygun olarak yap lmayan yap lara yap kullanma izin belgesi diizenlenmemesi, eski binalarda da standard na uygun olmayan ankastrelerin zaman içinde diizeltilmesi gerekmektedir. Ankastresi yaptinlan binalarda aktarma fahsmalan gecikmeksizin Tiirk Telekom ca yap larak, bina dis nda piiskiil eklinde toplanmis kablolann bir kutu içinde terminasyonlan sa lanmaktad r.

11 agida montaj krokisi çiziminde faydalanman z ve uyman z gereken ko ullan bilmeniz icin Tiirk Telekomiinikasyon A.. taraf ndan haz rlamis olan bina içi telefon tesisat (ankastre) teknik artnamesi verilmi tir Tan mlar > Bina fi Telefon Tesisat (Ankastre) Bina ana giri terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazlarm telefon ebekesine ba lant sa layan tesisatt r. > Telefon Prizi Telefon makinas n bina içi telefon tesisat na irtibatlandinldigi yerdir. > Kat Telefon Terminali Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giri terminalinden gelen hatlann irtibatlandinldigi terminaldir. > Ara Telefon Terminali htiyaç olmas durumunda, katlardaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giri terminalinden gelen hatlann irtibatlandinldigi terminaldir. > Bina Ana Giri Terminali Telekom ebekesi ile bina ana hat tesisatimn irtibatlandinldigi terminaldir. > Ana Hat Tesisat Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giri terminali aras ndaki irtibat sa layan tesisatt r. > Ara Terminal Kutusu Birden fazla kata hizmet eden kapakh terminal kutusudur. > Kat Terminal Kutusu Kat telefon terminallerinin monte edildi i kapakh kutudur. > Bina Ana Giri Terminal Kutusu Bina ana giri terminalinin monte edildi i kapakh kutudur. Bu kutular yeterli korumay sa layacak bir malzemeden yap lacakt r.

12 > Terminal Blo u Telefon kablolannin kat, ara ve bina ana giri terminal kutulannda irtibatlannin diizenli bir biçimde yap labilmesi için kullamlan ba lant elemamd r. Terminal bloklan s kist rmah tipte (quick connect) olacakt r. Tiirk Telekom taraf ndan kullamlan veya uygun göriilen terminal blo u kullamlacakt r. Vidah ba lant elemanlan kullamlmayacakt r. Bina ana giri kutulannda tek tip terminal kullamlacakt r. Kesmeli terminal kullamlmas tercih edilecektir. Kutuda abone ve ebeke taraf na ait terminallerin ayn olmas gerekmektedir Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisat ) > Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0.5 mm. çap nda bak r iletkenli, PVC izoleli, PVC kihfl, Tablo-2 deki elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yap lacakt r. Kullamlacak malzemeler TSE standard na uygun olacakt r. > Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare olarak çekilecek ve uçlan terminale ba lanacakt r Telefon Tesisat Paralel Sortisi (Telefon Paralel Priz Tesisat) > Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacagi yere kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0.5 mm çap nda bak r iletkenli, PVC izoleli, PVC kihfl Tablo-2 deki elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yap lacakt r. Kullamlacak malzemeler TSE standard na uygun olacakt r. (Tablo l de tipik bina içi telefon kablosu ve PVC boru çaplan verilmi tir.) > Paralel priz kablolan prizlerden itibaren yekpare olarak çekilecek ve uçlan telefon prizine ba lanacakt r Ana Hat Tesisat > Tesisatta, kat veya ara telefon terminalinden bina ana giri terminaline kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0.5 mm çap nda bak r iletkenli, PVC izoleli, PVC k hfl Tablo-2 deki elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon kablosu kullamlacakt r. Kullamlacak malzemeler TSE standard na uygun olacakt r.

13 Ø Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ana giri terminaline kadar yekpare olarak çekilecek ve uçlar terminale irtibatland lacakt r Telefon Terminal Kutular > Kat ve Ara Terminal Kutulan Kat ve ara terminal kutulan, gerekti i takdirde konulacak olup, yeterli korumay saglayabilecek bir malzemeden yap lacakt r. Kablolan termine etmek için sartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon irtibatim kar layacak terminal blo u kullamlacak ve bu terminal bloklan kutu içine yerle tirilecektir. Kat ve ara terminal kutulan, katlarda çalismaya uygun yerlerde, nemli ve kuvvetli ak m tesisat ndan uzakta yap lacakt r. Kat ve ara terminal kutulan zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem s zd rmayacak ekilde s va üstii etanj malzeme kullamlacakt r. > Bina Ana Giri Terminal Kutulan Bina ana giri terminal kutulan, yeterli korumay sa layabilecek bir malzemeden yap lacakt r. artnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon irtibatim kar layacak terminal blo u kullamlacak ve bu terminal blo u kutu içine monte edilecektir. Bina ana giri terminal kutulannda kullamlacak terminal bloklan artnameye ve projesine uygun kapasitede olacakt r. Bina ana giri terminal kutularma konacak bina ana giri terminal say madde a da minimum olarak belirlenen kablo çift say ndan az olmayacakt r. Bina ana giri terminal kutusu, 50k kath binalarda her an giri ve ç kis mümkiin olan nemsiz, ayd nhk, kuvvetli ak m tesisat ndan uzakta bina içinde bir duvara tesis edilecektir. Bina ana giri terminal kutusu tek kutu olacak ekilde monte edilecektir. Kutu gömme tipte ve kilit diizenine sahip olacakt r. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giri yeri perfore olacakt r. Bina ana giri kutularimn içinde abone ba lant lanm gösteren ematik bulundurulacakt r. Bu kutularm sorumlulu u Tiirk Telekom a ait olacakt r.

14 Türk Telekom ebekesine irtibat Tesisat > Binalarda Telekom ebekesine irtibat sa lamak için, bina ana giri terminal kutusunun bulundu u yerden bina dis na kadar telefon priz say 200 e kadar olan binalarda 50 mm lik iki adet boru ile cikis yap lacakt r. Boru zeminden 40 cm derinli e ve usuliine uygun olarak dosenecektir. Aynca, di er Telekom hizmetleri (Kablo TV vb.) için gerekti i takdirde ilave boru konulabilecektir. > Bina kablo giri i ile ön cephe parsel s nin aras ndaki mesafe 5m den fazla ise bina giri ine ebatlan en az 60x80 cm olan tali ek odas yap lacak ve bu ek odas ndan tetuvara kadar usuliine uygun olarak 100 mm çaph boru dosenecektir. > Bina kablo giri i ile ön cephe parsel s nin aras ndaki mesafe 5m den az ise bina ana giri terminal kutusundan tetuvara kadar iki adet 50mm lik boru dosenecektir. > Bina tetuvara biti ik ise bina ana giri terminal kutusundan tetuvara kadar iki adet 50mm lik boru dosenecektir. > Birden fazla giri olan binada bir tane bina ana giri terminal kutusu olacakt r Bina ici Telefon Tesisat Topraklamas Bina ana giri terminal kutusunun topraklamas mevcut standartlara uygun olarak yap lacakt r. Topraklamada kullamlan izoleli bak r (Cu) iletkenin, bak r çubuk veya bak r levha ile irtibatlandinlmas ve bu iletkenin Tablo: l de belirtildi i iizere 1x0.5 elektrolitik bak r topraklama teli bulunan kabloya eklenmesi, bu ekilde topraklamamn dairelerdeki telefon prizine kadar iletilmesinin sa lanmas gerekmektedir Bina ici Telefon Tesisat Projesinin Haz rlanmas na Dair Esaslar > Projelerin Düzenleme ekli Proje a agida belirtilen esaslara göre diizenlenecektir. Proje haz rlamrken, meskenlerde en az iki adet telefon sortisi konulacakt r. Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giri telefon terminalleri aras na çekilecek kablo çift adedi en az daire say x 2 olarak hesaplanacakt r. Is yerleri olarak yap lacak binalarda her i yerine en az tic telefon sortisi konulacakt r. Kat telefon terminalleri ile bina ana giri telefon terminalleri aras na çekilecek kablo çift adedi en az i yeri say x 3 olarak hesaplanacakt r.

15 Her sorti kat veya ara telefon terminallerine yekpare olarak irtibatland lacakt r. Kat veya ara terminal kutulan genellikle merdiven sahanhklanna konulacakt r. Kutular zeminden takriben 2 m. yiikseklikte olacakt r. Her kat veya ara terminal kutusundan bina ana giri terminaline kadar deki en az çift adedine uygun kablo yekpare olarak çekilecektir. Ankastre tesisatlan merdiven bo lu undan s va alt olarak çekilecek olup, kaçak göriismelere meydan vermemek için bir daireden ba ka daireye geçecek ekilde tesisat yap lmayacakt r. Bina ana giri terminal kutusundan itibaren her daireye ayn boru dosenmek kayd yla ara ve kat terminal kutulan konmaks n bina ana giri terminal kutusuna ba lant yap labilecektir. Her bir katta 10 adetten fazla telefon hatt varsa kat terminal kutusu kullamlmas tavsiye edilir. Biti ik diizendeki dubleks ve tripleks binalarda, bina ana giri terminal kutusu, her blok için bir kutu olacak ekilde zeminden takriben 2 m yiikseklikte uygun bir yere konulacakt r. Her bir bina ana giri terminal kutusundan Telekom ebekesine kadar artnamenin maddesindeki ko ullara uygun olarak boru tesis edilecektir. Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yap lacakt r. Tesisatta kullamlacak boru çaplan, çekilen kablolann dis çapimn en az iki kat olacakt r. Tesisatta kullamlacak kablo ve terminalin tesisatta çahs r durumdaki izolasyon direnci 100 Megaohm dan az olmayacakt r. Terminallerden ölciilen diyafoni zay flamas 65 db den biiyiik olacak aynca topraklama direnci en fazla 10 Q olacakt r. Bina içi telefon tesisat kuvvetli ak m tesisat ndan etkilenmeyecek ekilde yap lacakt r. Aynca bina içi telefon kablolarimn geçti i borulardan zil, merdiven otomati i vb. hatlar gefirilmeyecektir.

16 > Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar Her kat n krokisi veya mimari projesi iizerinde a agidaki hususlar belirtilecektir. Telefon sortilerinin (prizlerinin) bulundu u noktalar. Kat veya ara telefon terminal kutulannin bulundu u noktalar. Bina ana giri terminal kutusunun bulundu u noktalar. Bina ana giri terminal kutusunun Telekom ebekesine irtibatlandinlacagi borunun giizergâh. Ana hat tesisat nda kullamlan kablolann giizergâh, uzunluklan, cins ve gift say lan. PVC boru çap ve uzunlu u. > Proje Dosyas n finde Bulunacak Dokümanlar Projede kullamlacak i aretler Ek:l de göriildiigii gibi olacak, bunlann dis nda kullamlan özel i aretler bir liste halinde dosya da bulunacakt r. Proj eler 210x297 mm ebad nda katlanarak dosyalanacakt r. Dosya iç kapagina dosya içindeki evraklan gösterir bir fihrist tak lacakt r. Her paftamn alt kosesine binamn durum plam çizilecek, ilgili k mlar taranacak, antet iizerinde bina ve proje haz rlayanlarla ilgili yeterli bilgiler olacakt r. Proj eler u? tak m halinde verilecektir.

17 LETKEN ÇiFT ADEDi VE ÇAPI (mm) KABLOLARIN NOM NAL DI ÇAPI (mm) PVC BORU ÇAPLARI (mm) 2x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x x2x0.5+1x NOT: 1x0.5 elektrolitik bak r toprak teli göstermektedir. Tablo 2.1: Tipik bina içi telefon kablosu ve pvc boru çaplan LETKEN ÇAPI (mm) 20 C de MAKS MUM ÇEVR M D RENC (ohm/? ift*km.) MUM ZOLASYON RENC (megaohm*km.) MAKS MUM EFEKT F KAPAS TES 800 Hz. de (nf/km) Tablo 2.2: Telefon kablolannin elektriksel özellikleri

18 > Projede Kullan lan? aretler

19 ekil 2.1: Bina ifi telefon ebekesinde kullamlan semboller

20 2.2. Montaj Krokisi Çizimi > Kolon Dagit m emas ekil 2.2: Kolon dagit m $emas 3. ARAÇ GEREÇ, MALZEME VE EK PMANLAR 3.1. Bina i?i Telefon Tesisat Kablo Ç^itleri ve Özellikleri leti im alan nda her ne kadar kablosuz teknolojiler geli tirilse de kablo ve kablo tesisat yap lan halen çok yayg n olarak kullan lmaktad r.

21 Radyolink aktanm kullanmayan tiim ileti im sistemlerinde kablo ile ses ve data aktanm söz konusudur. Kaliteli kablo kullan lmas, iyi kablolama ve tesisat kurgusu ile birçok anza ve problemin önline geçmek olas r. yi bir tesisat için önce kablolan iyi tammak gereklidir. > Telefon Teli / Kablolan Telefon teli tek bir aboneye hizmet verir. Telefon kablosunun içinde ise birçok telefona hizmet verebilecek say da tel çifti (per) mevcuttur. Telefon kablolan 10,20,30, 50, 100 den 1800 pere kadar yiikselebilen telefon kablolan mevcuttur. Telefon tel ve kablolan genellikle bak rdan yap lmaktad rlar. Bilindi i iizere bak r, fiyat na oranla en iyi iletkenlerden biridir. Bak r telin etraf oksitlenmeye kar kalayla kaplamr. Giinümüzde kalays z kablo zaten pek tercih edilmemektedir. Kalay kaph bak r daha sonra PVC veya polietilen (PE) ile izole edilmektedir. A agida Resim 3.1 de çe itli telefon tesisat kablolan göriilmektedir.

22 > Telefon Tesisat Kablo Çe itleri Resim 3.1: Telefon tesisat kablolan Dahili tesisat için dahili tesisat telefon kablosu kullan r. Harici kablolar ise yeralt na gömme kablolar ve ask telli havai hat kablolan olarak iki temel gruba aynl r. Harici kablolarda ekstra izolasyon mevcuttur. Örne in aliiminyum folyo koruyucu kullan labilir. Ask telli kabloda normal kabloya biti ik olarak bir çelik ask halat mevcuttur. Havai hat çekilirken kabloyu bu halat ta r. Kablo tipleri P,D, A, V gibi spesifikasyonlarla gruplandinhrlar. Ø Per Nedir? Her bir telefon hatt için bir gift tel kullan r. ngilizcedeki pair (çift) söziine benzer ekilde her tel çiftine per denilmektedir. Perdeki bir çift kablo birbirine sanhd r. Bu sayede kom u kablolar aras ndaki manyetik etkilenme en aza indirilir. > Per letken ap Nedir? Telefon telinin iletken kesitinin çap demektir. Piyasada 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.9mm gibi standart çaplar mevcuttur. Tesisat kurulurken 0.4mm veya 0.5mm tercih edilir. Kablo çap artt k? a birim kablo uzunlu una kar ihk gelen diren? diiser. Buna kar n fiyatta bir artis söz konusudur.

23 > Dörtlü, Grup ve Paket Nedir? Tesisat çekilmesini ve kablo takibini kolayla rmak amac yla kablo içerisindeki perler alt gruplara aynlmist r. Her on perlik demet bir grup olarak ya da her 50 veya 100 perlik demet bir paket olarak belirlenir. Bir kablonun içini açtigmizda, her biri ayn renkte eritlerle sanlmis grup veya paketleri göriirsiinüz. Per say si diisiik olan baz kablolarda dörtlü denilen demetler kullan hr. Dörtlü iki perden olu ur Telefon Santrali Özellikleri Resim 3.2: Santral Santral sistemlerinin temel amac iki nokta aras nda ba lant kurmak ve göriisme sonras nda bu ba lant çözmektir. Her abonenin telefonu, bir merkezi santrala baghd r. Bu santral de ba lama, sinyalle me ekipmanlan ve telefon sistemini çahst ran DC ak saglayan bataryalar mevcuttur. Her telefon bu santrale T ve R diye adlandinlan bir gift tel ile baglan r. Santraldeki ba lama elemanlan, telefondan gelen darbe veya tonlan anlayarak aranan telefonu çaldmr ve gerekli baglant kurar. Ba lant kurulduktan sonra, devreler (dahili abone devresi) iizerinden bir dogru ak m akar ve ileti im kurulur.

24 > Bir Çagny Ba latmak Bir telefon kapal iken, ahizenin agirhgi ile fatal alt mandah a agi bastinl r Bu durumda lokal döngiiden ak m akmaz. Bu durumda iken telefon devresindeki kapasitör do ru ak kesmekte, ancak olas bir AC ak (zil gibi) engellememektedir. Ahize kaldinldigi vakit, yayh fatal alt mandah yukan kalkar ve anahtar kapamr. Bu esnada lokal döngiiden bir ak m akmaya ba lar. Santral devresi kendi iizerinden bir ak m çekilmeye ba landigi vakit, ilgili abonenin arama yapmak istedi ini anlar ve bir telefon numaras bekledigini belirtmek için aboneye "cevir sesi gönderir. Bu anda abone numara çevirebilir. lk rakam takiben çevir sesi de kesilir. > Numara Gönderme Baz telefon setleri darbe ile baz telefon setleri ise ses tonlan vas tas ile numara gönderirler. Telefonlardan biri kadranh (DP), digeri ise tu lu (MF) telefon makinesidir. Ancak baz tu lu makinelerin DP sistemli olabilecegini de unutmayimz. > Telefonlann Ba lanmas Telefon santrali abonenin çevirdi i numaray alg lad ktan sonra, aranan abonenin durumuna bakar. E er aranan telefonun ahizesi acik ise arayan aboneye me gul tonu gönderilir. Aksi takdirde aranan aboneye bir zil sinyali gönderilir. Aym anda arayan aboneye de kar daki telefonun çaldigim gönderen bir ton gönderilir. > Çagnn n Yan tlanmas Aranan taraf, telefonun ahizesini kald rdiginda AC zil ak kesilir (zil voltaj V AC). Bu esnada döngii devresinden DC akim akmaya ba lar. Aym anda arayan tarafa gönderilen "? al yor tonu da kaldinhr. > Görusme Telefonun mikrofonu, konu an ki inin sesini (akustik enerji) elektrik ak na (elektrik enerjisi) dönustüriir. Bu döngii ak mimn konu an ki inin sesiyle dalgalanmas na neden olur. Ahc ise döngii ak ndaki bu dalgalanmalan tekrar sese fevirir. Aynca konu an ki inin sesinin bir k sm aym ki inin al na da beslenir. Bu sayede ki i kendi sesini duyar ve ses seviyesini ayarlar. > Çagny Sonland rma Çagn, taraflardan birinin ahizeyi yerine koymas ile son bulur. Döngiideki ak n kesilmesi ile santral göriismenin bitti ini anlar. Arayan ki i telefonu kapat rsa ileri yönde foziilme, aranan ki i kapat rsa geri yönde föziilme prosediirii devreye girer. Taraflardan biri telefonu kapattigi halde, di er taraf belli bir siirede telefonunu kapatmaz ise kendisine hata tonu gönderilir.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA 2003 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ BİNA İÇİ HABERLEŞME TESİSATI 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ARTNAMESİ TÜR TELEOMÜNİASYON A.. İŞLETME VE BAIM DİRETÖRLÜĞÜ Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANASTRE) TENİ ARTNAMESİ ANARA 2008 İÇİNDEİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT SORTİSİ

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİNA İÇİ HABERLEŞME ANKASTRE TESİSATI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

Internet Bağlantı Türleri

Internet Bağlantı Türleri Internet Bağlantı Türleri Her geçen gün daha da ilerleyen yazılım ve internet teknolojisi yüzünden, online içeriklere ulaşmak yavaş bağlantılar ile tam bir eziyet halini almaya başladı. Artık, sadece metin

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu teknik şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

PROXXON MF-70 CNC KİTİ

PROXXON MF-70 CNC KİTİ PROXXON MF-70 CNC KİTİ Ürün Tanımı Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar Kolay

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

BELGE SAYI SĐSTEMĐ II. BELGE SAYI FORMATI

BELGE SAYI SĐSTEMĐ II. BELGE SAYI FORMATI BELGE SAYI SĐSTEMĐ I. GĐRĐŞ Kurum ve Kuruluşlarda yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi için arşivlerde kullanılan giden ve gelen evrak takiplerindeki genel esaslar değerlendirilmiştir. Bu

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.01.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/20 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA 3/3 FAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA 3/3 FAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA 3/3 FAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)'nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı