Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun"

Transkript

1 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı:

2 2

3 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE ÝHTÝYAR HEYETLERÝ SEÇÝMÝ HAKKINDA KANUN BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Madde Sayfa Amaç ve kapsam 1 7 Seçim sistemi ve usulü 2 7 Seçim çevresi 3 8 Büyükþehirlerdeki seçim çevresi 4 8 Seçilecek üye sayýsý 5 8 Büyükþehir belediye meclisine katýlacak üye sayýsý 6 9 Tespit ve ilan 7 9 Seçim dönemi-seçim baþlangýç tarihi ve seçim günü 8 10 Seçilme yeterliliði 9 10 ÝKÝNCÝ BÖLÜM Seçim Öncesi Ýþleri Adaylýk Eksik adaylýklarýn tamamlanmasý Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri Baðýmsýz adaylarýn müracaatý Adaylara karþý itiraz Adaylarýn incelenmesi Adaylarýn ilaný Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye baþkanlarýnýn adaylýðý

4 Madde Sayfa ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim Günü Ýþleri Kullanýlacak oy pusulasýnýn þekli Oylarýn kullanma þekli Geçerli sayýlmayan oylar Tutanaða geçirme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seçimlerden Sonra Yapýlacak Ýþler Belediye baþkanlýklarýna seçilenlerin tespiti Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti Büyükþehir meclisine katýlacak üyeler Seçimin veya tutanaðýn iptali BEÞÝNCÝ BÖLÜM Seçim Sonuçlarýnýn Ýlaný Seçim sonuçlarýnýn Yüksek Seçim Kurulunca ilaný Seçim sonuçlarýnýn Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan yayýmlanmasý Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asýl üyeliðe getirilmesi Seçimlerin yenilenmesi ALTINCI BÖLÜM Köy ve Mahalle Muhtarlarý, Köy Ýhtiyar Meclisi ve Mahalle Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Seçimleri Seçilecek üye sayýsý Adaylýk ve seçilme yeterliliði Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi Boþalan muhtarlýk, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliði için seçim yapýlmasý

5 Madde Sayfa Diðer iþlemler Ek Madde 1 28 Ek Madde 2 28 Ek Madde 3 28 YEDÝNCÝ BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 29 Geçici Madde 2 29 Geçici Madde 3 29 Geçici Madde 4 30 Geçici Madde 5 31 Geçici Madde 6 31 Geçici Madde 7 31 Geçici Madde 8 32 Geçici Madde 9 32 Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Ek Geçici Madde 1 33 Ek Geçici Madde 2 34 SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM Son Hükümler Propaganda serbestliði Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama Yürürlükten kaldýrýlan hükümler Yürürlük Yürütme

6 6

7 MAHALLÝ ÝDARELER ÝLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE ÝHTÝYAR HEYETLERÝ SEÇÝMÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý: 2972 Kabul Tarihi: 18/1/1984 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Kanun mahalli idareler organlarýnýn seçimlerine iliþkin esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla; a) Ýl genel meclisi üyelerinin, b) Belediye baþkaný ve belediye meclisi üyelerinin, c) Köy ve mahalle muhtarlarý ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarýna ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. Seçim sistemi ve usulü MADDE 2 - Mahalli idareler seçimleri serbest, eþit, gizli, tek dereceli, genel oy, açýk sayým ve döküm esaslarýna göre, yargý yönetim ve denetimi altýnda yapýlýr. Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapýlan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalý nispi temsil sistemi, belediye baþkanlýðý seçiminde ise çoðunluk sistemi uygulanýr. 7

8 Seçim çevresi MADDE 3 - Ýl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. Belediye baþkaný ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir. Büyükþehirlerdeki seçim çevresi MADDE 4 - (Değişik: 10/7/ /29 md.; Deðiþik: 6/3/ /3 md.) Büyükþehir belediye baþkanýnýn seçiminde seçim çevresi, büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde bulunan orman köyleri de dahil olmak üzere büyükþehir belediye sýnýrlarýndan oluþur. Seçilecek üye sayýsý MADDE 5 - Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayýsý aþaðýdaki usule göre hesaplanýr: a) Ýl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre; Nüfusu e kadar olan ilçelerde 2 Nüfusu den e kadar olan ilçelerde 3 Nüfusu den e kadar olan ilçelerde 4 Nüfusu den e kadar olan ilçelerde 5 asýl üyelik ve ayný miktarda yedek üyelik hesaplanýr. Nüfusu den yukarý olan ilçelerde fazla her nüfus için bir asýl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun e bölünmesi hesabýnda artýk sayý den az olursa hesaba katýlmaz, (dahil) den fazla olursa artýk sayýya da bir asýl, bir yedek üyelik hesap edilir. 8

9 b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre; Nüfusu e kadar olan beldelerde 9 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 11 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 15 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 25 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 31 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 37 Nüfusu den a kadar olan beldelerde 45 Nüfusu dan fazla olan beldelerde 55 asýl ve ayný sayýda yedek üyelik hesaplanýr. Büyükþehir belediye meclisine katýlacak üye sayýsý MADDE 6 - a) Büyükþehir belediye meclisleri belediye hudutlarý içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayýsýnýn her ilçe için beþte biri alýnmak suretiyle bulunacak toplam sayý kadar üyeden teþekkül eder. Bu hesaplamada artýk sayýlar nazara alýnmaz. b) Yedek üyelikler de ayný usulle hesaplanýr. Tespit ve ilan MADDE 7 - Her seçim çevresi için seçilecek asýl ve yedek üye sayýsý o seçim çevresinin baðlý olduðu il seçim kurulu tarafýndan tespit olunarak ilgili ilçe seçim kurullarýna bildirilir. Ýlçe seçim kurullarý durumu alýþýlmýþ usullerle ilan eder. 9

10 Seçim dönemi-seçim baþlangýç tarihi ve seçim günü MADDE 8 - (Deðiþik: 7/12/ /1 md.) Mahalli idareler seçimleri beþ yýlda bir yapýlýr. Her seçim döneminin beþinci yýlýndaki 1 ocak günü seçimin baþlangýç tarihidir. Ayný yýlýn mart ayýnýn son pazar günü oy verme günüdür. (Deðiþik: 2/1/ /22 md.) Milletvekili Seçimi Kanununun 7 nci maddesinin son fýkrasý gereðince yapýlan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yýl içinde yapýlmasý gereken mahalli idareler organlarýna veya bu organlarýn üyeliklerine iliþkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleþtirilir. (Ek fıkra: 20/3/ /1 md.) Yeni kurulan belediyelerin ilk belediye baþkan ve belediye meclisi üyeleri seçimleri ile yeni kurulan illerde il genel meclisi üyeleri seçimi, yukarýdaki fýkralarda belirtilen ilk genel mahalli idareler seçimleri ile birlikte yapýlýr. (Ek fıkra: 20/3/ /1 md.) Mahalli idareler seçiminin savaþ hali nedeniyle bir yýla kadar ertelenmesi kanunla düzenlenir. Seçilme yeterliliði MADDE 9 - (Deðiþik: 27/12/ /1 md.) 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakýncalarý taþýmamak þartýyla, yirmibeþ yaþýný dolduran her Türk vatandaþý belediye baþkanlýðýna, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliðine seçilebilir. (Mülga: 27/12/ /1 md.) 10

11 ÝKÝNCÝ BÖLÜM Seçim Öncesi Ýþleri Adaylýk MADDE 10 - (Deðiþik: 31/3/ /8 md.) Anayasa ve kanunlarda yazýlý þartlara uygun olarak, seçilme yeterliðine sahip olan her vatandaþ, bir siyasi parti listesinden veya baðýmsýz olarak, il genel meclisi üyeliðine, belediye baþkanlýðýna veya belediye meclisi üyeliðine adaylýðýný koyabilir. (Deðiþik: 31/3/ /8 md.) Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki hükümlere göre yapýlýr. Ancak; 2820 sayýlý Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adý geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurullarý, siyasi parti genel baþkanlýðý yerine siyasi parti ilçe baþkanlýklarý, keza büyükþehir belediyelerinde de il seçim kurullarý, siyasi parti il baþkanlýklarý bu iþlemleri yaparlar. Ayrýca; a) (Deðiþik: 31/3/ /8 md.) Yapýlan aday tespitinde belediye baþkanlýðý için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen üye adedi kadar asýl ve yedek olarak ayrý ayrý; il genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asýl ve yedek üyelikler sayýsý kadar ayrý ayrý, aday belirlenir. Ýl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asýl ve yedek üyelikler sayýsý kadar ayrý ayrý, aday belirlenir. 11

12 b) Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliði ve belediye baþkanlýðý için belde; il genel meclisi üyeliði için ilçe; büyükþehir belediye baþkanlýklarý için o þehir belediye hudutlarý içidir. c) (Mülga: 31/3/ /8 md.; Ek: 7/8/ /2 md.; Deðiþik: 7/12/ /2 md.) Siyasi partiler, belediye meclis üye sayýsý 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beþ, 55 olan beldelerde altý adet kontenjan adayý gösterirler. Kontenjan adayý adaylarýn sýralamasýna dahil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayý olarak ayrýca yazýlýr. Siyasi partiler kontenjan adaylarýný merkez yoklamasý ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim organlarý bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarýna devredebilirler. Siyasi partiler kontenjan adaylarýný bu kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarýna bildirirler. Kontenjan adaylarý bu Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fýkrasýndaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrýca yazýlýr. d) (Ek fıkra: 7/8/ /2 md.) Önseçimle aday tespiti halinde, belediye baþkaný ile belediye meclisi üye aday adaylarý müþterek liste ile önseçime katýlabilirler. Bu halde, partili seçmen bu müþterek listeyi aynen veya bu müþterek listedeki mevcut aday adaylarýndan istediklerini çizmek ve bunlarýn yerine diðer aday adaylarýndan isimler yazmak veya 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 46 ncý maddesinde belirtilen aday adaylarý listesine iþaret koymak suretiyle oyunu kullanabilir. Siyasi partiler 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 46 ncý maddesinde belirtilen aday adaylarý listesi ile birlikte müþterek listeli aday adaylarý listelerini de ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna verirler. 12

13 e) (Ek fıkra: 7/12/ /2 md.) Seçimlere katýlacak siyasi partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarýný Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bir siyasi partinin teþkilatý bulunmamasý nedeniyle önseçim yapamadýðý önseçim çevresinden adaylarýný ve adaylarýn sýrasýný o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. Mahalli idare seçimlerinde siyasi parti adaylarýndan parti genel merkez yetkili organlarýnca belirlenecek miktarda baþvuru aidatý alýnabilir. Bu aidatýn miktarý en yüksek Devlet memurunun brüt aylýðýný geçemez. Belediye baþkanlýðý için baðýmsýz aday olanlar hakkýnda 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fýkrasý ile 41 inci maddesi hükmü kýyasen uygulanýr. Seçim sonucunda belediye baþkanlýðýna seçilen adaya aldýðý oy miktarýna bakýlmaksýzýn alýnan teminat iade olunur. Eksik adaylýklarýn tamamlanmasý MADDE 11 - Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiþ olan siyasi partilerin ilçe baþkanlýklarýna, ilçe seçim kurulu tarafýndan bu eksiðin tamamlanmasý gereði teblið olunur. (Deðiþik: 2/3/ /1 md.) Ýlgili parti teþkilatý, bu tebliðden itibaren beþ gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katýlýr. Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarý, süreyi geçirmemek amacý ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarýna verebilir. Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri MADDE 12 - Siyasi partilerin ilçe idare kurullarý, seçime katýlacaklarý çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarýna, alýndý belgesi karþýlýðýnda, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat ye kadar verirler. 13

14 Ýlçe seçim kurullarý geçici aday listelerini mahallinde alýþýlmýþ usullerle ilan ederler. Büyükþehirler için siyasi partilerin il idare kurullarý, belediye baþkaný adaylarýný alýndý belgesi karþýlýðýnda önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat ye kadar il seçim kuruluna verirler. Baðýmsýz adaylar da il seçim kuruluna baþvururlar. Ýl seçim kurullarý geçici adaylarý mahallinde alýþýlmýþ usullerle ilan ederler. Baðýmsýz adaylarýn müracaatý MADDE 13 - Ýl genel meclisi üyeliði, belediye meclisi üyeliði ve belediye baþkanlýðýna baðýmsýz olarak adaylýðýný koymak isteyenler, seçime katýlacaklarý seçim çevresinin bulunduðu ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna, bu Kanunun adaylýk için aradýðý þart ve vasýflarý haiz olduklarýný belirten bir dilekçe ile baþvururlar. (Deðiþik: 7/12/ /3 md.) Baðýmsýz adaylar Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen önseçim tarihine kadar adaylýk için baþvurabilirler. Ýlçe seçim kurullarý, baðýmsýz adaylara iliþkin listeleri de, ait olduðu seçim çevresinde geçici listeler halinde alýþýlmýþ usullerle ilan ederler. (Ek fıkra: 28/12/ /11 md.) Baðýmsýz adaylýk için baþvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylýðý kadar parayý ilgili mal sandýðýna yatýrarak makbuzunu baþvurma belgelerine eklerler. (Ek fıkra: 28/12/ /11 md.) Bu miktar Hazineye irat kaydedilir. 14

15 Adaylara karþý itiraz MADDE 14 - Adaylýklarýn geçici olarak ilanýndan itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. Ýtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç iki gün içinde karara baðlanýr. Ýlgililer kararlara karþý iki gün içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. Ýl seçim kurulu bu itirazlarý en çok iki gün içinde kesin olarak karara baðlar. (Deðiþik: 2/3/ /2 md.) Siyasi partilerin aday listelerinde, yapýlan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiði takdirde, ilçe seçim kurulunun tebliðinden itibaren beþ gün içinde bu eksikliklerini tamamlayamazlarsa, o partiler o seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katýlýrlar. Adaylarýn incelenmesi MADDE 15 - Ýlçe seçim kurullarý, kendi seçim çevrelerinin adaylarý hakkýnda, yapacaklarý inceleme sonucunda bu Kanunda yazýlý adaylýk þartlarýnda noksanlýk veya aykýrýlýk bulunduðunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe baþkanlýklarýna bildirirler. Ýlgili aday veya mensubu olduðu siyasi parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. Ýl seçim kurulu bu itirazý en geç iki gün içinde kesin karara baðlar. Ýtirazý reddedilen baðýmsýz aday seçime katýlma hakkýný kaybeder. Siyasi parti adaylarý hakkýnda 14 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü uygulanýr. Adaylarýn ilaný MADDE 16 - Adaylýk kesinleþtikten sonra, ilçe seçim kurullarý, bütün adaylarý oy verme gününden önceki, 20 nci gün 15

16 ilan eder. Adaylarýn ilanýndan sonra, adaylýktan istifa, seçim sonuna kadar nazarý itibare alýnmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiþ bulunurlarsa, istifalarý hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiþ sayýlýrlar. Ölüm halinde de ayný þekilde hareket edilir. Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye baþkanlarýnýn adaylýðý MADDE 17 - (Deðiþik: 28/12/ /12 md.) Milletvekilleri, belediye baþkanlarý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylýklarýný koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda deðildirler. Milletvekilliði, belediye baþkanlýðý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliði ile muhtarlýk bir þahýs uhdesinde birleþemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diðerine seçilenler, seçim sonuçlarýnýn kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarýný kullanýrlar. Bu süre içinde tercih haklarýný kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiþ sayýlýrlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim Günü Ýþleri Kullanýlacak oy pusulasýnýn þekli MADDE 18 - Ýl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye baþkanlýðý seçimlerinde birleþik oy pusulasý kullanýlýr. Birleþik oy pusulalarý aþaðýdaki esaslar dahilinde hazýrlanýr: a) (Deðiþik: 28/12/ /13 md.) Oy pusulalarý, 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 16

17 Hakkýnda Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralý bendindeki esaslara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigraný bulunan, özel surette imal edilmiþ kaðýtlara Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile il seçim kurullarý tarafýndan bastýrýlýr. Birleþik oy pusulalarýndaki siyasi parti sütunlarý arasýnda yarým (0,5) cm kadar veya iki çizgi ile belirlenmiþ bir aralýk býrakýlýr. b) (Deðiþik: 31/7/ /6 md.) Belediye baþkanlýðý seçiminde kullanýlacak birleþik oy pusulalarýnýn en üstünde Siyasi Partiler ve baðýmsýz adaylar varsa Siyasi Partiler ve Baðýmsýz Adaylar ibaresi yazýlýr. Bu ibarenin altýna seçime katýlan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan kur a esasýna göre en baþta ve ortada partinin özel iþareti, özel iþaretin altýnda tam yazý halinde adý, belirli bir aralýk veya çizgiden sonra, çapý 2 cm olan bir boþ daire basýlýr ve bütün bunlarýn altý çizilir. Bu çizginin altýna o partinin aday ad ve soyadlarý konulur. c) Siyasi parti sütunlarý arasýnda EVET mühürünün yarýçapý kadar ve iki çizgi ile belirlenmiþ bir aralýk býrakýlýr. d) (Mülga: 7/8/ /3 md.) e) (Mülga: 7/8/ /3 md.) f) (Deðiþik: 31/7/ /6 md.) Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde kullanýlan birleþik oy pusulasýna siyasi parti adaylarýnýn ad ve soyadlarý yazýlmaz. Birleþik oy pusulasý, isim listesi hariç, yukarýdaki bentlerde yazýlý þartlara uygun olarak hazýrlanýr. h) (Deðiþik: 28/12/ /13 md.) Her sandýkta kullanýlacak birleþik oy pusulalarý o sandýðýn seçmen sayýsýnýn 17

18 % 15 i kadar fazla adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulu veya oy pusulalarýný bastýran seçim kurulu tarafýndan numaralanýp, mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye meclisi üye adaylarý isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir. i) Birleþik oy pusulalarýnýn içine konulacaðý zarflar 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun hükümlerine göre hazýrlanýp daðýtýlýr. Oylarýn kullanma þekli MADDE 19 - (Deðiþik: 7/8/ /4 md.) Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimiyle il seçim kurullarý tarafýndan yaptýrýlýp sandýk kurullarýna kadar ulaþtýrýlan ve birleþik oy pusulasý ile birlikte kendisine verilen EVET veya TERCÝH yazýlý mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalý oy verme yerine girer. (Deðiþik: 28/12/ /14 md.) Seçmen sandýk kurulunca verilecek mühürü birleþik oy pusulasýnda tercih ettiði partiye veya varsa baðýmsýz adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanýr. (Deðiþik: 28/12/ /14 md.) Oyunu kullanan seçmen birleþik oy pusulasýný katlayarak zarfa koyar ve zarfý yapýþtýrýr. Mühürü sandýk kurulu baþkanýna geri verir ve oyunu sandýða atar. (Deðiþik: 20/6/ /5 md.) Ayný sandýk çevresinde belediye baþkanlýðý (3030 sayýlý Kanuna tabi olanlar dahil), belediye meclis üyeliði ve il genel meclis üyeliði seçimlerinin birlikte yapýlmasý halinde, bu maddedeki iþlem her üç seçim için de tekrarlanýr. 18

19 (Ek fıkra: 7/12/ /4 md.) Ancak, ayný sandýk bölgesinde 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanuna tabi olanlar da dahil belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði seçimine ait oy pusulalarý ayný zarf içine konur. Geçerli sayýlmayan oylar MADDE 20 - Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye baþkanlýðý seçimlerinde kullanýlan birleþik oy pusulalarýndan hangilerinin geçerli sayýlamayacaðý 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun ile 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerince belirlenir. Tutanaða geçirme MADDE 21 - Ýlçe seçim kurulu sandýk kurullarýndan gelen tutanaklarý belediye baþkan ve meclis üyeleri seçimi için beldeler; il genel meclisi seçimi için ilçeler; büyükþehir belediye baþkaný, büyükþehir belediye hudutlarý içindeki ilçeler belediye baþkaný ve belediye meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle birleþtirerek o seçim çevresindeki; a) Seçmen sayýsýný, b) Oyunu kullanan seçmen sayýsýný, c) Ýtiraz edilmiþ veya ihtilaflý görülmüþ olup da geçerli sayýlarak hesaba katýlan oy pusulasý sayýsýný, d) Geçerli sayýlmayan ve hesaba katýlmayan oy pusulalarý sayýsýný, 19

20 e) Geçerli sayýlan ve hesaba katýlan oy pusulalarý genel toplamýný, f) Seçime katýlmýþ olan siyasi partilerden ve baðýmsýz adaylardan her birinin aldýðý geçerli oy miktarýný gösteren geçerli oy pusulalarý sayýsýný, tutanaða geçirir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seçimlerden Sonra Yapýlacak Ýþler Belediye baþkanlýklarýna seçilenlerin tespiti MADDE 22 - Sandýk kurullarýnca gönderilen belediye baþkaný seçimlerine iliþkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafýndan birleþtirilerek en çok oy alan aday, baþkanlýða seçilmiþ olur. Büyükþehir belediye baþkaný seçimlerine iliþkin ilçe birleþtirme tutanaklarý ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. Ýl seçim kurulu tarafýndan bu tutanaklar birleþtirilerek en çok oy alan aday, büyükþehir belediye baþkanlýðýna seçilmiþ olur. Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti MADDE 23 - a) Siyasi partilerin ve baðýmsýz adaylarýn elde ettikleri il genel meclisi ve belediye meclisi asýl üye sayýsý aþaðýdaki þekilde hesaplanýr: Bir seçim çevresinde kullanýlan geçerli oy toplamýnýn onda birine tekabül eden sayý, bütün partilerin ve baðýmsýz adaylarýn aldýklarý oy sayýsýndan ayrý ayrý çýkarýlýr. Bu çýkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve baðýmsýz adaylar üye tahsisinde hesaba katýlmaz. 20

21 Yapýlan çýkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve baðýmsýz adaylarýn isimleri alt alta, kalan oylarý da hizalarýna yazýlýr. Bu sayýlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... þeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çýkaracaðý asýl üye sayýsýna ulaþýncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayýrýmý yapýlmaksýzýn, en büyükten en küçüðe doðru sýralanýr. Belediye ve il genel meclisi üye tamsayýsý kadar üyelikler, bu paylarýn sahibi olan siyasi partilere ve baðýmsýz adaylara, sayýlarýn büyüklük sýrasýna göre tahsis olunur. Son kalan asýl üyelikler için birbirine eþit rakamlar bulunduðu takdirde bunlara, aralarýnda ad çekmek suretiyle, tahsis yapýlýr. (Ek fıkra: 7/12/ /5 md.) l0 uncu madde uyarýnca kontenjan adayý gösterilen belediye meclis üyesi seçim çevrelerinde bu maddeye göre yapýlan bölme iþlemi kontenjan sayýsý çýkarýlmak suretiyle yapýlýr. Kontenjan adayý gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oylarýn en çoðunu almýþ olan siyasi partinin kontenjan adaylarý belediye meclis üyeliðini kazanmýþ olurlar. (Ek fıkra: 7/12/ /5 md.) Büyükþehirlerde, kontenjan adaylýðýndan belediye meclisi üyeliðine seçilenlerden birinci sýradakiler bu Kanunun 6 ncý maddesinde belirtilen oranla sýnýrlý kalmak kaydý ile büyükþehir belediye meclisine katýlýrlar. b) Siyasi parti adaylarýndan seçilenler aþaðýdaki þekilde tespit edilir: Ýlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sýra, seçimlerde siyasi partilerin kazandýklarý il genel veya belediye meclisi asýl üyeliklerinin tespitine esas olur. 21

22 Büyükþehir belediye baþkanlýðýný kazananlara il seçim kurullarý, diðer kazananlara ilçe seçim kurullarý tarafýndan tutanaklarý verilir. Ýl seçim kurulu baþkaný büyükþehir belediye baþkanlýðýna seçileni, ilçe seçim kurulu baþkaný da belediye baþkanlýðý, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanaðýn bir suretini o seçim çevresinde derhal alýþýlmýþ usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapýsýna astýrýr. c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanýr. Siyasi partilerin kazandýklarý yedek üyeler, asýl üyeliðe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sýra ile tespit olunur. Büyükþehir meclisine katýlacak üyeler MADDE 24 - a) Bu Kanunun 6 ncý maddesinde tespit olunan büyükþehir meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi için seçilmiþ olan asýl üyelerin seçiliþ sýralarýna göre baþtan baþlayarak yeterli sayýya kadar inilmek suretiyle bulunur. (1) b) Yedek üyelikler de ayný usulle hesaplanýr. Seçimin veya tutanaðýn iptali MADDE 25 - Seçim tutanaklarýna yapýlan itirazlar, oylarýn dökümüne, sayýmýna veya bu oylarýn siyasi partiler ile baðýmsýz adaylara bölünmesine iliþkin olduðu ve yeniden yapýlan döküm, sayým ve hesap sonucunda tutanaklarýn iptaline karar verildiði takdirde, bu yeni iþlem sonucuna göre, seçilmiþ olduklarý anlaþýlanlarýn il seçim kurulu tarafýndan tutanaklarý verilir. (1) Bu bentte yer alan ve ilk kademe belediyesi ibaresi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenmiþ ve metne iþlenmiþtir. 22

23 Bir seçim çevresinde yapýlan seçimin, seçim iþlemleri sebebiyle iptaline karar verildiði takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapýlýr. Ýl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararý ilan ettiði gibi kararýn kesinleþmesini müteakip o çevrede seçimin yapýlacaðýný da derhal ilan eder. Bu ilandan sonra gelen 60 ýncý günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür. Yukarýdaki fýkralar dýþýnda, meclis üyelerinden bir veya birkaçýnýn tutanaklarýnýn iptaline karar verildiði takdirde, tutanaðý iptal olunan meclis üyesi yerine, mensup olduklarý siyasi parti listesindeki sýraya göre, belli olan sýrada olanlara tutanaklarý verilir. Ýl seçim kurullarýnýn kararlarýna karþý 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanunun 130 uncu maddesinde tespit edilmiþ olan süreler içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Seçim Sonuçlarýnýn Ýlaný Seçim sonuçlarýnýn Yüksek Seçim Kurulunca ilaný MADDE 26 - Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarý tarafýndan yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder. Seçim sonuçlarýnýn Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan yayýmlanmasý MADDE 27 - Devlet Ýstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurullarý tarafýndan kendilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandýk tutanaklarýndan mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yýl içinde yayýmlar. 23

24 Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asýl üyeliðe getirilmesi MADDE 28 - Ýl genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boþalma olduðu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boþalma olduðu takdirde ise, belediye baþkaný beþ gün içerisinde meclise katýlacak yedek üyelerin adýný yetkili seçim kurulundan sorar ve üç gün içerisinde adý bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar. Boþalan üyelik hangi ilçe veya siyasi partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, ayný ilçe ve siyasi partiden olur. Bir partiden boþalan asýl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamýþ ise veya boþalan asýl üyelik bir baðýmsýza ait ise, parti ayýrýmý yapýlmaksýzýn oy bölüþümünde sýrasý önde gelen yedek üye asýl üyeliðe davet edilir. Bir siyasi parti listesinden, meclis asýl üyeliðine seçildikten sonra, baþka bir siyasi partiye geçen veya baðýmsýz kalanlardan asýl üyelik açýldýðý takdirde, bu üyelerin meclis üyeliðine seçildikleri sýrada mensup olduklarý partinin yedek üyesi, asýl üyeliðe çaðrýlýr. Seçimlerin yenilenmesi MADDE 29 - (Ýptal: Anayasa Mahkemesinin 13/6/1988 tarihli ve E. 1988/14, K. 1988/18 sayýlý Kararý ile; Yeniden düzenleme: 7/12/ /6 md.) Seçim dönemi sonundan önce; a) Bir seçim çevresinde yapýlan seçimin seçim iþlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi, b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi, 24

25 c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boþalmasý ve meclis üye sayýsýnýn yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayýsýnýn yarýsýndan aþaðýya düþmesi, d) (Mülga: 20/3/ /2 md.; Yeniden düzenleme: 3/7/ /85 md.) Belediye kurulmasý, hallerinde mülki amirlerin vaki boþalmalarý otuz gün içinde ilçe seçim kuruluna bildirmeleri üzerine, ilçe seçim kurulu söz konusu organ için yeniden seçim yapýlmasýna karar vererek durumu alýþýlmýþ usullerle ilan eder. (Deðiþik: 20/3/ /2 md.) a,b,c bentlerinde yazýlý hallerde bu ilandan sonra gelen altmýþýncý günü takip eden ilk pazar günü oy verme günüdür. Ancak, mahalli idareler genel seçimine bir yýldan az bir süre kalmýþ ise mahalli idareler ara seçimi yapýlmaz. ALTINCI BÖLÜM Köy ve Mahalle Muhtarlarý, Köy Ýhtiyar Meclisi ve Mahalle Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Seçimleri Seçilecek üye sayýsý MADDE 30 - a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre; Nüfusu e kadar olan köylerde 8 Nüfusu den e kadar olan köylerde 10 Nüfusu den fazla olan köylerde 12 üye seçilir. Seçilecek üye sayýsý ilçe seçim kurulu baþkanýnca belirlenir. 25

26 Oylarýn tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan baþlanarak nüfusu e kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu den e kadar olan köylerde ilk beþ üye ve nüfusu den fazla olan köylerde ilk altý üye asýl, geri kalanlar ise yedek üye olur. b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oylarýn tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asýl, geri kalanlar ise yedek üye olur. Adaylýk ve seçilme yeterliliði MADDE 31 - Köy muhtarlýðý ve köy ihtiyar meclisi üyeliði, mahalle muhtarlýðý ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliði seçimlerinde adaylýk usulü yoktur. (Deðiþik: 2/3/ /3 md.) En az altý aydan beri o mahalle veya köyde oturmak þartýyla 25 yaþýný dolduran her Türk vatandaþý, bu Kanunda ve bu Kanunun atýf yaptýðý diðer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydýyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti þartý aranmaz; okuryazar olmak yeterlidir. 442 sayýlý Köy Kanununun 41 inci maddesi gereðince görevden uzaklaþtýrýlan köy muhtarlarý ile 4541 sayýlý Þehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ýhtiyar Heyetleri Teþkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine göre sýfatlarý kaldýrýlan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar ayný görevlere seçilemezler. Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi MADDE 32 - Mahalle muhtarlýðý ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlýðý ve ihtiyar meclisi için köy; seçim çevresidir. 26

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN 6319 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 18/1/1984 Sayı : 18285 Yayımlandığı

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında. (Resmî Gazete ile yayımı : 18.1.1984. Sayı : 18285 Mükerrer)

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında. (Resmî Gazete ile yayımı : 18.1.1984. Sayı : 18285 Mükerrer) 4 Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 18.1.1984. Sayı : 18285 Mükerrer) Kanun No. 2972 Kabul tarihi 18. 1. 1984 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

2) 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN KOMİSYONUNUNUN (TÜBAKKOM) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK, SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

-887- (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : Mükerrer)

-887- (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : Mükerrer) -887- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 28.10.1995

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5749 Kanun Kabul Tarihi : 13/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 4813-4819 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.02.2012/56-1 6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Doğal afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

ANA TÜZÜK TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI

ANA TÜZÜK TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI Rev. Ocak/2014 ANA TÜZÜK OCAK 2014 - ÝSTANBUL TÜRKÝYE TÜTÜN,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51

Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51 11531 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU Kanun Numarası : 6271 Kabul Tarihi : 19/1/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/1/2012 Sayı : 28185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6 789 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985

Detaylı

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 16/1/2013 tarih ve (25) sayılı yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

136 SAYILI GENELGE 1 / 9

136 SAYILI GENELGE 1 / 9 136 SAYILI GENELGE İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, 7 Haziran

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı