Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun"

Transkript

1 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı:

2 2

3 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE ÝHTÝYAR HEYETLERÝ SEÇÝMÝ HAKKINDA KANUN BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Madde Sayfa Amaç ve kapsam 1 7 Seçim sistemi ve usulü 2 7 Seçim çevresi 3 8 Büyükþehirlerdeki seçim çevresi 4 8 Seçilecek üye sayýsý 5 8 Büyükþehir belediye meclisine katýlacak üye sayýsý 6 9 Tespit ve ilan 7 9 Seçim dönemi-seçim baþlangýç tarihi ve seçim günü 8 10 Seçilme yeterliliði 9 10 ÝKÝNCÝ BÖLÜM Seçim Öncesi Ýþleri Adaylýk Eksik adaylýklarýn tamamlanmasý Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri Baðýmsýz adaylarýn müracaatý Adaylara karþý itiraz Adaylarýn incelenmesi Adaylarýn ilaný Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye baþkanlarýnýn adaylýðý

4 Madde Sayfa ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim Günü Ýþleri Kullanýlacak oy pusulasýnýn þekli Oylarýn kullanma þekli Geçerli sayýlmayan oylar Tutanaða geçirme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seçimlerden Sonra Yapýlacak Ýþler Belediye baþkanlýklarýna seçilenlerin tespiti Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti Büyükþehir meclisine katýlacak üyeler Seçimin veya tutanaðýn iptali BEÞÝNCÝ BÖLÜM Seçim Sonuçlarýnýn Ýlaný Seçim sonuçlarýnýn Yüksek Seçim Kurulunca ilaný Seçim sonuçlarýnýn Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan yayýmlanmasý Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asýl üyeliðe getirilmesi Seçimlerin yenilenmesi ALTINCI BÖLÜM Köy ve Mahalle Muhtarlarý, Köy Ýhtiyar Meclisi ve Mahalle Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Seçimleri Seçilecek üye sayýsý Adaylýk ve seçilme yeterliliði Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi Boþalan muhtarlýk, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliði için seçim yapýlmasý

5 Madde Sayfa Diðer iþlemler Ek Madde 1 28 Ek Madde 2 28 Ek Madde 3 28 YEDÝNCÝ BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 29 Geçici Madde 2 29 Geçici Madde 3 29 Geçici Madde 4 30 Geçici Madde 5 31 Geçici Madde 6 31 Geçici Madde 7 31 Geçici Madde 8 32 Geçici Madde 9 32 Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Geçici Madde Ek Geçici Madde 1 33 Ek Geçici Madde 2 34 SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM Son Hükümler Propaganda serbestliði Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama Yürürlükten kaldýrýlan hükümler Yürürlük Yürütme

6 6

7 MAHALLÝ ÝDARELER ÝLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE ÝHTÝYAR HEYETLERÝ SEÇÝMÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý: 2972 Kabul Tarihi: 18/1/1984 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Kanun mahalli idareler organlarýnýn seçimlerine iliþkin esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla; a) Ýl genel meclisi üyelerinin, b) Belediye baþkaný ve belediye meclisi üyelerinin, c) Köy ve mahalle muhtarlarý ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarýna ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. Seçim sistemi ve usulü MADDE 2 - Mahalli idareler seçimleri serbest, eþit, gizli, tek dereceli, genel oy, açýk sayým ve döküm esaslarýna göre, yargý yönetim ve denetimi altýnda yapýlýr. Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapýlan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalý nispi temsil sistemi, belediye baþkanlýðý seçiminde ise çoðunluk sistemi uygulanýr. 7

8 Seçim çevresi MADDE 3 - Ýl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. Belediye baþkaný ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir. Büyükþehirlerdeki seçim çevresi MADDE 4 - (Değişik: 10/7/ /29 md.; Deðiþik: 6/3/ /3 md.) Büyükþehir belediye baþkanýnýn seçiminde seçim çevresi, büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde bulunan orman köyleri de dahil olmak üzere büyükþehir belediye sýnýrlarýndan oluþur. Seçilecek üye sayýsý MADDE 5 - Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayýsý aþaðýdaki usule göre hesaplanýr: a) Ýl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre; Nüfusu e kadar olan ilçelerde 2 Nüfusu den e kadar olan ilçelerde 3 Nüfusu den e kadar olan ilçelerde 4 Nüfusu den e kadar olan ilçelerde 5 asýl üyelik ve ayný miktarda yedek üyelik hesaplanýr. Nüfusu den yukarý olan ilçelerde fazla her nüfus için bir asýl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun e bölünmesi hesabýnda artýk sayý den az olursa hesaba katýlmaz, (dahil) den fazla olursa artýk sayýya da bir asýl, bir yedek üyelik hesap edilir. 8

9 b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre; Nüfusu e kadar olan beldelerde 9 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 11 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 15 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 25 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 31 Nüfusu den e kadar olan beldelerde 37 Nüfusu den a kadar olan beldelerde 45 Nüfusu dan fazla olan beldelerde 55 asýl ve ayný sayýda yedek üyelik hesaplanýr. Büyükþehir belediye meclisine katýlacak üye sayýsý MADDE 6 - a) Büyükþehir belediye meclisleri belediye hudutlarý içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayýsýnýn her ilçe için beþte biri alýnmak suretiyle bulunacak toplam sayý kadar üyeden teþekkül eder. Bu hesaplamada artýk sayýlar nazara alýnmaz. b) Yedek üyelikler de ayný usulle hesaplanýr. Tespit ve ilan MADDE 7 - Her seçim çevresi için seçilecek asýl ve yedek üye sayýsý o seçim çevresinin baðlý olduðu il seçim kurulu tarafýndan tespit olunarak ilgili ilçe seçim kurullarýna bildirilir. Ýlçe seçim kurullarý durumu alýþýlmýþ usullerle ilan eder. 9

10 Seçim dönemi-seçim baþlangýç tarihi ve seçim günü MADDE 8 - (Deðiþik: 7/12/ /1 md.) Mahalli idareler seçimleri beþ yýlda bir yapýlýr. Her seçim döneminin beþinci yýlýndaki 1 ocak günü seçimin baþlangýç tarihidir. Ayný yýlýn mart ayýnýn son pazar günü oy verme günüdür. (Deðiþik: 2/1/ /22 md.) Milletvekili Seçimi Kanununun 7 nci maddesinin son fýkrasý gereðince yapýlan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yýl içinde yapýlmasý gereken mahalli idareler organlarýna veya bu organlarýn üyeliklerine iliþkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleþtirilir. (Ek fıkra: 20/3/ /1 md.) Yeni kurulan belediyelerin ilk belediye baþkan ve belediye meclisi üyeleri seçimleri ile yeni kurulan illerde il genel meclisi üyeleri seçimi, yukarýdaki fýkralarda belirtilen ilk genel mahalli idareler seçimleri ile birlikte yapýlýr. (Ek fıkra: 20/3/ /1 md.) Mahalli idareler seçiminin savaþ hali nedeniyle bir yýla kadar ertelenmesi kanunla düzenlenir. Seçilme yeterliliði MADDE 9 - (Deðiþik: 27/12/ /1 md.) 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakýncalarý taþýmamak þartýyla, yirmibeþ yaþýný dolduran her Türk vatandaþý belediye baþkanlýðýna, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliðine seçilebilir. (Mülga: 27/12/ /1 md.) 10

11 ÝKÝNCÝ BÖLÜM Seçim Öncesi Ýþleri Adaylýk MADDE 10 - (Deðiþik: 31/3/ /8 md.) Anayasa ve kanunlarda yazýlý þartlara uygun olarak, seçilme yeterliðine sahip olan her vatandaþ, bir siyasi parti listesinden veya baðýmsýz olarak, il genel meclisi üyeliðine, belediye baþkanlýðýna veya belediye meclisi üyeliðine adaylýðýný koyabilir. (Deðiþik: 31/3/ /8 md.) Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki hükümlere göre yapýlýr. Ancak; 2820 sayýlý Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adý geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurullarý, siyasi parti genel baþkanlýðý yerine siyasi parti ilçe baþkanlýklarý, keza büyükþehir belediyelerinde de il seçim kurullarý, siyasi parti il baþkanlýklarý bu iþlemleri yaparlar. Ayrýca; a) (Deðiþik: 31/3/ /8 md.) Yapýlan aday tespitinde belediye baþkanlýðý için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen üye adedi kadar asýl ve yedek olarak ayrý ayrý; il genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asýl ve yedek üyelikler sayýsý kadar ayrý ayrý, aday belirlenir. Ýl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asýl ve yedek üyelikler sayýsý kadar ayrý ayrý, aday belirlenir. 11

12 b) Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliði ve belediye baþkanlýðý için belde; il genel meclisi üyeliði için ilçe; büyükþehir belediye baþkanlýklarý için o þehir belediye hudutlarý içidir. c) (Mülga: 31/3/ /8 md.; Ek: 7/8/ /2 md.; Deðiþik: 7/12/ /2 md.) Siyasi partiler, belediye meclis üye sayýsý 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beþ, 55 olan beldelerde altý adet kontenjan adayý gösterirler. Kontenjan adayý adaylarýn sýralamasýna dahil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayý olarak ayrýca yazýlýr. Siyasi partiler kontenjan adaylarýný merkez yoklamasý ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim organlarý bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarýna devredebilirler. Siyasi partiler kontenjan adaylarýný bu kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarýna bildirirler. Kontenjan adaylarý bu Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fýkrasýndaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrýca yazýlýr. d) (Ek fıkra: 7/8/ /2 md.) Önseçimle aday tespiti halinde, belediye baþkaný ile belediye meclisi üye aday adaylarý müþterek liste ile önseçime katýlabilirler. Bu halde, partili seçmen bu müþterek listeyi aynen veya bu müþterek listedeki mevcut aday adaylarýndan istediklerini çizmek ve bunlarýn yerine diðer aday adaylarýndan isimler yazmak veya 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 46 ncý maddesinde belirtilen aday adaylarý listesine iþaret koymak suretiyle oyunu kullanabilir. Siyasi partiler 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 46 ncý maddesinde belirtilen aday adaylarý listesi ile birlikte müþterek listeli aday adaylarý listelerini de ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna verirler. 12

13 e) (Ek fıkra: 7/12/ /2 md.) Seçimlere katýlacak siyasi partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarýný Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bir siyasi partinin teþkilatý bulunmamasý nedeniyle önseçim yapamadýðý önseçim çevresinden adaylarýný ve adaylarýn sýrasýný o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. Mahalli idare seçimlerinde siyasi parti adaylarýndan parti genel merkez yetkili organlarýnca belirlenecek miktarda baþvuru aidatý alýnabilir. Bu aidatýn miktarý en yüksek Devlet memurunun brüt aylýðýný geçemez. Belediye baþkanlýðý için baðýmsýz aday olanlar hakkýnda 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fýkrasý ile 41 inci maddesi hükmü kýyasen uygulanýr. Seçim sonucunda belediye baþkanlýðýna seçilen adaya aldýðý oy miktarýna bakýlmaksýzýn alýnan teminat iade olunur. Eksik adaylýklarýn tamamlanmasý MADDE 11 - Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiþ olan siyasi partilerin ilçe baþkanlýklarýna, ilçe seçim kurulu tarafýndan bu eksiðin tamamlanmasý gereði teblið olunur. (Deðiþik: 2/3/ /1 md.) Ýlgili parti teþkilatý, bu tebliðden itibaren beþ gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katýlýr. Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarý, süreyi geçirmemek amacý ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarýna verebilir. Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri MADDE 12 - Siyasi partilerin ilçe idare kurullarý, seçime katýlacaklarý çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarýna, alýndý belgesi karþýlýðýnda, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat ye kadar verirler. 13

14 Ýlçe seçim kurullarý geçici aday listelerini mahallinde alýþýlmýþ usullerle ilan ederler. Büyükþehirler için siyasi partilerin il idare kurullarý, belediye baþkaný adaylarýný alýndý belgesi karþýlýðýnda önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat ye kadar il seçim kuruluna verirler. Baðýmsýz adaylar da il seçim kuruluna baþvururlar. Ýl seçim kurullarý geçici adaylarý mahallinde alýþýlmýþ usullerle ilan ederler. Baðýmsýz adaylarýn müracaatý MADDE 13 - Ýl genel meclisi üyeliði, belediye meclisi üyeliði ve belediye baþkanlýðýna baðýmsýz olarak adaylýðýný koymak isteyenler, seçime katýlacaklarý seçim çevresinin bulunduðu ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna, bu Kanunun adaylýk için aradýðý þart ve vasýflarý haiz olduklarýný belirten bir dilekçe ile baþvururlar. (Deðiþik: 7/12/ /3 md.) Baðýmsýz adaylar Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen önseçim tarihine kadar adaylýk için baþvurabilirler. Ýlçe seçim kurullarý, baðýmsýz adaylara iliþkin listeleri de, ait olduðu seçim çevresinde geçici listeler halinde alýþýlmýþ usullerle ilan ederler. (Ek fıkra: 28/12/ /11 md.) Baðýmsýz adaylýk için baþvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylýðý kadar parayý ilgili mal sandýðýna yatýrarak makbuzunu baþvurma belgelerine eklerler. (Ek fıkra: 28/12/ /11 md.) Bu miktar Hazineye irat kaydedilir. 14

15 Adaylara karþý itiraz MADDE 14 - Adaylýklarýn geçici olarak ilanýndan itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. Ýtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç iki gün içinde karara baðlanýr. Ýlgililer kararlara karþý iki gün içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. Ýl seçim kurulu bu itirazlarý en çok iki gün içinde kesin olarak karara baðlar. (Deðiþik: 2/3/ /2 md.) Siyasi partilerin aday listelerinde, yapýlan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiði takdirde, ilçe seçim kurulunun tebliðinden itibaren beþ gün içinde bu eksikliklerini tamamlayamazlarsa, o partiler o seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katýlýrlar. Adaylarýn incelenmesi MADDE 15 - Ýlçe seçim kurullarý, kendi seçim çevrelerinin adaylarý hakkýnda, yapacaklarý inceleme sonucunda bu Kanunda yazýlý adaylýk þartlarýnda noksanlýk veya aykýrýlýk bulunduðunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe baþkanlýklarýna bildirirler. Ýlgili aday veya mensubu olduðu siyasi parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. Ýl seçim kurulu bu itirazý en geç iki gün içinde kesin karara baðlar. Ýtirazý reddedilen baðýmsýz aday seçime katýlma hakkýný kaybeder. Siyasi parti adaylarý hakkýnda 14 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü uygulanýr. Adaylarýn ilaný MADDE 16 - Adaylýk kesinleþtikten sonra, ilçe seçim kurullarý, bütün adaylarý oy verme gününden önceki, 20 nci gün 15

16 ilan eder. Adaylarýn ilanýndan sonra, adaylýktan istifa, seçim sonuna kadar nazarý itibare alýnmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiþ bulunurlarsa, istifalarý hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiþ sayýlýrlar. Ölüm halinde de ayný þekilde hareket edilir. Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye baþkanlarýnýn adaylýðý MADDE 17 - (Deðiþik: 28/12/ /12 md.) Milletvekilleri, belediye baþkanlarý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylýklarýný koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda deðildirler. Milletvekilliði, belediye baþkanlýðý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliði ile muhtarlýk bir þahýs uhdesinde birleþemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diðerine seçilenler, seçim sonuçlarýnýn kendilerine teblið edildiði tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarýný kullanýrlar. Bu süre içinde tercih haklarýný kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiþ sayýlýrlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim Günü Ýþleri Kullanýlacak oy pusulasýnýn þekli MADDE 18 - Ýl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye baþkanlýðý seçimlerinde birleþik oy pusulasý kullanýlýr. Birleþik oy pusulalarý aþaðýdaki esaslar dahilinde hazýrlanýr: a) (Deðiþik: 28/12/ /13 md.) Oy pusulalarý, 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 16

17 Hakkýnda Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralý bendindeki esaslara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigraný bulunan, özel surette imal edilmiþ kaðýtlara Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile il seçim kurullarý tarafýndan bastýrýlýr. Birleþik oy pusulalarýndaki siyasi parti sütunlarý arasýnda yarým (0,5) cm kadar veya iki çizgi ile belirlenmiþ bir aralýk býrakýlýr. b) (Deðiþik: 31/7/ /6 md.) Belediye baþkanlýðý seçiminde kullanýlacak birleþik oy pusulalarýnýn en üstünde Siyasi Partiler ve baðýmsýz adaylar varsa Siyasi Partiler ve Baðýmsýz Adaylar ibaresi yazýlýr. Bu ibarenin altýna seçime katýlan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan kur a esasýna göre en baþta ve ortada partinin özel iþareti, özel iþaretin altýnda tam yazý halinde adý, belirli bir aralýk veya çizgiden sonra, çapý 2 cm olan bir boþ daire basýlýr ve bütün bunlarýn altý çizilir. Bu çizginin altýna o partinin aday ad ve soyadlarý konulur. c) Siyasi parti sütunlarý arasýnda EVET mühürünün yarýçapý kadar ve iki çizgi ile belirlenmiþ bir aralýk býrakýlýr. d) (Mülga: 7/8/ /3 md.) e) (Mülga: 7/8/ /3 md.) f) (Deðiþik: 31/7/ /6 md.) Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde kullanýlan birleþik oy pusulasýna siyasi parti adaylarýnýn ad ve soyadlarý yazýlmaz. Birleþik oy pusulasý, isim listesi hariç, yukarýdaki bentlerde yazýlý þartlara uygun olarak hazýrlanýr. h) (Deðiþik: 28/12/ /13 md.) Her sandýkta kullanýlacak birleþik oy pusulalarý o sandýðýn seçmen sayýsýnýn 17

18 % 15 i kadar fazla adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulu veya oy pusulalarýný bastýran seçim kurulu tarafýndan numaralanýp, mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye meclisi üye adaylarý isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir. i) Birleþik oy pusulalarýnýn içine konulacaðý zarflar 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun hükümlerine göre hazýrlanýp daðýtýlýr. Oylarýn kullanma þekli MADDE 19 - (Deðiþik: 7/8/ /4 md.) Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimiyle il seçim kurullarý tarafýndan yaptýrýlýp sandýk kurullarýna kadar ulaþtýrýlan ve birleþik oy pusulasý ile birlikte kendisine verilen EVET veya TERCÝH yazýlý mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalý oy verme yerine girer. (Deðiþik: 28/12/ /14 md.) Seçmen sandýk kurulunca verilecek mühürü birleþik oy pusulasýnda tercih ettiði partiye veya varsa baðýmsýz adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanýr. (Deðiþik: 28/12/ /14 md.) Oyunu kullanan seçmen birleþik oy pusulasýný katlayarak zarfa koyar ve zarfý yapýþtýrýr. Mühürü sandýk kurulu baþkanýna geri verir ve oyunu sandýða atar. (Deðiþik: 20/6/ /5 md.) Ayný sandýk çevresinde belediye baþkanlýðý (3030 sayýlý Kanuna tabi olanlar dahil), belediye meclis üyeliði ve il genel meclis üyeliði seçimlerinin birlikte yapýlmasý halinde, bu maddedeki iþlem her üç seçim için de tekrarlanýr. 18

19 (Ek fıkra: 7/12/ /4 md.) Ancak, ayný sandýk bölgesinde 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanuna tabi olanlar da dahil belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði seçimine ait oy pusulalarý ayný zarf içine konur. Geçerli sayýlmayan oylar MADDE 20 - Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye baþkanlýðý seçimlerinde kullanýlan birleþik oy pusulalarýndan hangilerinin geçerli sayýlamayacaðý 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun ile 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerince belirlenir. Tutanaða geçirme MADDE 21 - Ýlçe seçim kurulu sandýk kurullarýndan gelen tutanaklarý belediye baþkan ve meclis üyeleri seçimi için beldeler; il genel meclisi seçimi için ilçeler; büyükþehir belediye baþkaný, büyükþehir belediye hudutlarý içindeki ilçeler belediye baþkaný ve belediye meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle birleþtirerek o seçim çevresindeki; a) Seçmen sayýsýný, b) Oyunu kullanan seçmen sayýsýný, c) Ýtiraz edilmiþ veya ihtilaflý görülmüþ olup da geçerli sayýlarak hesaba katýlan oy pusulasý sayýsýný, d) Geçerli sayýlmayan ve hesaba katýlmayan oy pusulalarý sayýsýný, 19

20 e) Geçerli sayýlan ve hesaba katýlan oy pusulalarý genel toplamýný, f) Seçime katýlmýþ olan siyasi partilerden ve baðýmsýz adaylardan her birinin aldýðý geçerli oy miktarýný gösteren geçerli oy pusulalarý sayýsýný, tutanaða geçirir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seçimlerden Sonra Yapýlacak Ýþler Belediye baþkanlýklarýna seçilenlerin tespiti MADDE 22 - Sandýk kurullarýnca gönderilen belediye baþkaný seçimlerine iliþkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafýndan birleþtirilerek en çok oy alan aday, baþkanlýða seçilmiþ olur. Büyükþehir belediye baþkaný seçimlerine iliþkin ilçe birleþtirme tutanaklarý ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. Ýl seçim kurulu tarafýndan bu tutanaklar birleþtirilerek en çok oy alan aday, büyükþehir belediye baþkanlýðýna seçilmiþ olur. Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti MADDE 23 - a) Siyasi partilerin ve baðýmsýz adaylarýn elde ettikleri il genel meclisi ve belediye meclisi asýl üye sayýsý aþaðýdaki þekilde hesaplanýr: Bir seçim çevresinde kullanýlan geçerli oy toplamýnýn onda birine tekabül eden sayý, bütün partilerin ve baðýmsýz adaylarýn aldýklarý oy sayýsýndan ayrý ayrý çýkarýlýr. Bu çýkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve baðýmsýz adaylar üye tahsisinde hesaba katýlmaz. 20

21 Yapýlan çýkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve baðýmsýz adaylarýn isimleri alt alta, kalan oylarý da hizalarýna yazýlýr. Bu sayýlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... þeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çýkaracaðý asýl üye sayýsýna ulaþýncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayýrýmý yapýlmaksýzýn, en büyükten en küçüðe doðru sýralanýr. Belediye ve il genel meclisi üye tamsayýsý kadar üyelikler, bu paylarýn sahibi olan siyasi partilere ve baðýmsýz adaylara, sayýlarýn büyüklük sýrasýna göre tahsis olunur. Son kalan asýl üyelikler için birbirine eþit rakamlar bulunduðu takdirde bunlara, aralarýnda ad çekmek suretiyle, tahsis yapýlýr. (Ek fıkra: 7/12/ /5 md.) l0 uncu madde uyarýnca kontenjan adayý gösterilen belediye meclis üyesi seçim çevrelerinde bu maddeye göre yapýlan bölme iþlemi kontenjan sayýsý çýkarýlmak suretiyle yapýlýr. Kontenjan adayý gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oylarýn en çoðunu almýþ olan siyasi partinin kontenjan adaylarý belediye meclis üyeliðini kazanmýþ olurlar. (Ek fıkra: 7/12/ /5 md.) Büyükþehirlerde, kontenjan adaylýðýndan belediye meclisi üyeliðine seçilenlerden birinci sýradakiler bu Kanunun 6 ncý maddesinde belirtilen oranla sýnýrlý kalmak kaydý ile büyükþehir belediye meclisine katýlýrlar. b) Siyasi parti adaylarýndan seçilenler aþaðýdaki þekilde tespit edilir: Ýlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sýra, seçimlerde siyasi partilerin kazandýklarý il genel veya belediye meclisi asýl üyeliklerinin tespitine esas olur. 21

22 Büyükþehir belediye baþkanlýðýný kazananlara il seçim kurullarý, diðer kazananlara ilçe seçim kurullarý tarafýndan tutanaklarý verilir. Ýl seçim kurulu baþkaný büyükþehir belediye baþkanlýðýna seçileni, ilçe seçim kurulu baþkaný da belediye baþkanlýðý, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanaðýn bir suretini o seçim çevresinde derhal alýþýlmýþ usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapýsýna astýrýr. c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanýr. Siyasi partilerin kazandýklarý yedek üyeler, asýl üyeliðe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sýra ile tespit olunur. Büyükþehir meclisine katýlacak üyeler MADDE 24 - a) Bu Kanunun 6 ncý maddesinde tespit olunan büyükþehir meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi için seçilmiþ olan asýl üyelerin seçiliþ sýralarýna göre baþtan baþlayarak yeterli sayýya kadar inilmek suretiyle bulunur. (1) b) Yedek üyelikler de ayný usulle hesaplanýr. Seçimin veya tutanaðýn iptali MADDE 25 - Seçim tutanaklarýna yapýlan itirazlar, oylarýn dökümüne, sayýmýna veya bu oylarýn siyasi partiler ile baðýmsýz adaylara bölünmesine iliþkin olduðu ve yeniden yapýlan döküm, sayým ve hesap sonucunda tutanaklarýn iptaline karar verildiði takdirde, bu yeni iþlem sonucuna göre, seçilmiþ olduklarý anlaþýlanlarýn il seçim kurulu tarafýndan tutanaklarý verilir. (1) Bu bentte yer alan ve ilk kademe belediyesi ibaresi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenmiþ ve metne iþlenmiþtir. 22

23 Bir seçim çevresinde yapýlan seçimin, seçim iþlemleri sebebiyle iptaline karar verildiði takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapýlýr. Ýl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararý ilan ettiði gibi kararýn kesinleþmesini müteakip o çevrede seçimin yapýlacaðýný da derhal ilan eder. Bu ilandan sonra gelen 60 ýncý günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür. Yukarýdaki fýkralar dýþýnda, meclis üyelerinden bir veya birkaçýnýn tutanaklarýnýn iptaline karar verildiði takdirde, tutanaðý iptal olunan meclis üyesi yerine, mensup olduklarý siyasi parti listesindeki sýraya göre, belli olan sýrada olanlara tutanaklarý verilir. Ýl seçim kurullarýnýn kararlarýna karþý 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanunun 130 uncu maddesinde tespit edilmiþ olan süreler içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Seçim Sonuçlarýnýn Ýlaný Seçim sonuçlarýnýn Yüksek Seçim Kurulunca ilaný MADDE 26 - Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarý tarafýndan yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder. Seçim sonuçlarýnýn Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan yayýmlanmasý MADDE 27 - Devlet Ýstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurullarý tarafýndan kendilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandýk tutanaklarýndan mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yýl içinde yayýmlar. 23

24 Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asýl üyeliðe getirilmesi MADDE 28 - Ýl genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boþalma olduðu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boþalma olduðu takdirde ise, belediye baþkaný beþ gün içerisinde meclise katýlacak yedek üyelerin adýný yetkili seçim kurulundan sorar ve üç gün içerisinde adý bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar. Boþalan üyelik hangi ilçe veya siyasi partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, ayný ilçe ve siyasi partiden olur. Bir partiden boþalan asýl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamýþ ise veya boþalan asýl üyelik bir baðýmsýza ait ise, parti ayýrýmý yapýlmaksýzýn oy bölüþümünde sýrasý önde gelen yedek üye asýl üyeliðe davet edilir. Bir siyasi parti listesinden, meclis asýl üyeliðine seçildikten sonra, baþka bir siyasi partiye geçen veya baðýmsýz kalanlardan asýl üyelik açýldýðý takdirde, bu üyelerin meclis üyeliðine seçildikleri sýrada mensup olduklarý partinin yedek üyesi, asýl üyeliðe çaðrýlýr. Seçimlerin yenilenmesi MADDE 29 - (Ýptal: Anayasa Mahkemesinin 13/6/1988 tarihli ve E. 1988/14, K. 1988/18 sayýlý Kararý ile; Yeniden düzenleme: 7/12/ /6 md.) Seçim dönemi sonundan önce; a) Bir seçim çevresinde yapýlan seçimin seçim iþlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi, b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi, 24

25 c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boþalmasý ve meclis üye sayýsýnýn yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayýsýnýn yarýsýndan aþaðýya düþmesi, d) (Mülga: 20/3/ /2 md.; Yeniden düzenleme: 3/7/ /85 md.) Belediye kurulmasý, hallerinde mülki amirlerin vaki boþalmalarý otuz gün içinde ilçe seçim kuruluna bildirmeleri üzerine, ilçe seçim kurulu söz konusu organ için yeniden seçim yapýlmasýna karar vererek durumu alýþýlmýþ usullerle ilan eder. (Deðiþik: 20/3/ /2 md.) a,b,c bentlerinde yazýlý hallerde bu ilandan sonra gelen altmýþýncý günü takip eden ilk pazar günü oy verme günüdür. Ancak, mahalli idareler genel seçimine bir yýldan az bir süre kalmýþ ise mahalli idareler ara seçimi yapýlmaz. ALTINCI BÖLÜM Köy ve Mahalle Muhtarlarý, Köy Ýhtiyar Meclisi ve Mahalle Ýhtiyar Heyeti Üyeliði Seçimleri Seçilecek üye sayýsý MADDE 30 - a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayýmý sonuçlarýna göre; Nüfusu e kadar olan köylerde 8 Nüfusu den e kadar olan köylerde 10 Nüfusu den fazla olan köylerde 12 üye seçilir. Seçilecek üye sayýsý ilçe seçim kurulu baþkanýnca belirlenir. 25

26 Oylarýn tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan baþlanarak nüfusu e kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu den e kadar olan köylerde ilk beþ üye ve nüfusu den fazla olan köylerde ilk altý üye asýl, geri kalanlar ise yedek üye olur. b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oylarýn tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asýl, geri kalanlar ise yedek üye olur. Adaylýk ve seçilme yeterliliði MADDE 31 - Köy muhtarlýðý ve köy ihtiyar meclisi üyeliði, mahalle muhtarlýðý ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliði seçimlerinde adaylýk usulü yoktur. (Deðiþik: 2/3/ /3 md.) En az altý aydan beri o mahalle veya köyde oturmak þartýyla 25 yaþýný dolduran her Türk vatandaþý, bu Kanunda ve bu Kanunun atýf yaptýðý diðer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydýyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti þartý aranmaz; okuryazar olmak yeterlidir. 442 sayýlý Köy Kanununun 41 inci maddesi gereðince görevden uzaklaþtýrýlan köy muhtarlarý ile 4541 sayýlý Þehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ýhtiyar Heyetleri Teþkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine göre sýfatlarý kaldýrýlan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar ayný görevlere seçilemezler. Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi MADDE 32 - Mahalle muhtarlýðý ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlýðý ve ihtiyar meclisi için köy; seçim çevresidir. 26

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı