DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde 7 altında Yönetmelik) Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstütüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü nün 7. maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar. Kısa İsim S.92/128-5 S04/ Kapsam I. GENEL HÜKÜMLER 1. Bu Yönetmelik, "Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği" olarak isimlendirilir. 2. Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci başvuru ve kabul koşullarını düzenler. Öğrenci Kabul Duyurusu Lisansüstü Programlara Başvuru Lisansüstü Programlara Kabul II. ESAS HÜKÜMLER 3. Her dönem yeni öğrenci kabul edilecek yüksek lisans ve doktora programları ile bu programlara başvuru koşulları Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. 4. (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için lisans mezuniyet ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. İstisnai durumlarda ilgili fakülte kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu ortalamanın altında olan başvurular değerlendirmeye alınabilir. (2) Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir. (3) Başka bir üniversitenin bir lisansüstü programına kayıtlı olanlar Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarından birine yatay geçiş için başvurabilirler. (4) Doğu Akdeniz Üniversitesinde bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, tezli veya tezsiz programlar arasında yatay geçiş için başvurabilirler. (5) Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle ve ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvururlar. Başvuru dönemi süresince gelen tüm başvurular Enstitü Müdürlüğü'ne gönderilir. 5. (1) Enstitü Müdürlüğü, adayların başvurularını, değerlendirilmek üzere, seçtikleri lisansüstü programa göre, ilgili bölüm/birimlere gönderir. (2) Her bölümün/programın Lisansüstü Eğitim Komitesi, adayların başvuru belgelerini değerlendirerek ve bölümlerin önceden saptadığı özel koşulları da göz önüne alarak belgelere dayalı olarak sınavsız veya yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya mülakat Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

2 sonucu kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. (3) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın halen kayıtlı bulunduğu lisansüstü program ile başvurmuş olduğu program arasında eşdeğerlik ve adayın halen kayıtlı bulunduğu programda başarılı olması koşulu aranır. (a) Yatay geçişle lisansüstü programlara kabul edilecek öğrencilerin saydıracağı dersler ve öğrenim süreleri, bu yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca bölüm lisansüstü eğitim komitesi tarafından saptanır ve Enstitü Müdürlüğü ne bildirilir. (b) Yatay geçişle lisansüstü programlara kabul edilecek öğrenciler Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 4.(2) ve 10.(2) maddelerinde en az olarak belirtilen süreyi Doğu Akdeniz Üniversitesi nde tamamlamak zorundadır. (4) (a) Öğretim dili İngilizce olan programlara kabul edilecek adayların, TOEFL dan, Enstitü Kurulu nca belirlenen taban puanı almaları ya da buna eşdeğer bir İngilizce dil sınavı belgesi sunmaları gerekir. (b) Herhangi bir İngilizce dil sınavı belgesinin TOEFL eşdeğeri sayılıp sayılmayacağına, İngilizce Hazırlık Okulu karar verir. (c) Herhangi bir İngilizce dil sınavı belgesi sunamayan adaylar, İngilizce Hazırlık Okulu nun yaptığı İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda Enstitü Kurulu nun belirleyeceği taban puanı alanlar lisansüstü programlara başlama hakkı kazanırlar. (d) İngilizce yeterlik koşullarını sağlayamayan adaylar, DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu veya başka bir kurum tarafından yürütülen bir "İngilizce Hazırlık" programını tamamlamaları sonrasında (a) veya (c) fıkrasında belirtilen İngilizce Yeterlik Sınavını geçmeleri koşulu ile lisansüstü programlara başlayabilirler. (e) Doğu Akdeniz Üniversitesi nde öğretim dili İngilizce olan (f) herhangi bir yüksek lisans programından mezun olup öğretim dili İngilizce olan bir başka bir yüksek lisans programına veya doktora programına kabul edilecek adaylardan iki yıl içinde başvurması halinde İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz. Öğretim dili İngilizce olmayan programlarda aranan yabancı dil düzeyi ile ilgili olarak, Enstitü Kurulu nun belirleyeceği ölçütler kullanılır. (5) Bölüm/program başkanlığı, programa başvuran tüm adaylara ilişkin lisansüstü eğitim komitesi kararlarını, Enstitü Müdürlüğü ne iletir. (6) Adayların kabulü, Enstitü Müdürü'nün onayı ile kesinleşir. Ders Saydırma 6. (1) Doğu Akdeniz Üniversitesi nde herhangi bir lisansüstü programa Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 2

3 Öğrenci Statüsü kayıt olan bir öğrenciye, başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programından asil öğrenci olarak alıp başardığı dersler ile lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla ve denklikleri gösterilerek sayılabilir. Bu dersler öğrencinin not bildirim belgesine E notu olarak işlenir ancak genel not ortlaması (CGPA) hesaplamasına katılmaz. (2) Ders saydırma yoluyla öğrencinin kaydolduğu programa aktarılan derslerin, öğrencinin Doğu Akdeniz Üniversitesi nde herhangi bir lisansüstü programa kayıt olduğu dönemden önceki son dört dönem içinde alınmış olması ve başarı notunun en az B olması gerekir. (3) Ders saydırma yoluyla öğrencinin kaydolduğu programa aktarılan derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için gereken toplam kredinin en çok yarısı kadar olabilir. Ders saydırma yoluyla öğrencinin programına aktarılan kredili en az üç derse, karşılık öğrencinin programdaki toplam öğrenim süresinden, Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirtilen en az süreden daha kısa olmaması koşuluyla, bir dönem düşülür. (4) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde almış olduğu dersler ile sertifika programlarında almış derslere ders saydırma işlemi uygulanmaz. (5) Öğrencinin başka bir diploma için kullanmış olduğu dersler arasında yeni kaydolduğu programdaki derslerle eşdeğerli olan dersler varsa, öğrenci ilgili bölümün Lisansüstü Eğitim Komitesinin uygun göreceği aynı sayıda başka derse kaydolarak programın gerektirdiği en az kredi yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. (6) (a) Doğu Akdeniz Üniversitesi nde devam ettikleri lisansüstü programlardan, disiplin cezası dışında herhangi bir nedenle programı tamamlamadan ayrılan öğrencilerin, aynı programa yeniden başvurarak kabul edilmeleri durumunda, başvurduğu tarihten geriye sayılarak son dört dönem içinde en az B notu ile geçmiş oldukları tüm derslere ders saydırma işlemi uygulanabilir. (b) Ancak yüksek lisans öğrencileri tezli programlarda Seminer dersi ile tez çalışmasına, doktora öğrencileri de doktora yeterlik sınavına ve tez çalışmasına yeniden kaydolmak zorundadır. (c) Ders saydırma işlemi yaptıran öğrencilerin öğretim süreleri, Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirtilen en az süreden daha kısa olmaması koşuluyla ve saydırdıkları kredili en az üç derse karşılık programdaki toplam öğrenim süresinden bir dönem düşülerek yeniden hesaplanır. 7. Lisansüstü öğrenciler aşağıdaki statülerde kabul edilirler. (1) Bir lisansüstü programın kabul koşullarını bütünüyle sağlayan Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 3

4 Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilere başvurduğu programa kayıt hakkı verilir. Ancak, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları programdan farklı bir alandan almış olan öğrenciler veya başvurduğu programla ilgili bir alandan mezun olduğu halde bilimsel yeterlilik açısından bazı eksiklikleri ilgili bölüm tarafından saptanmış olan ve bir bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlaması koşuluyla kabul edilmiş öğrenciler Sınamalı Öğrenci ler ( Probational Students ) olarak adlandırılır. Sınamalı öğrencilerin normal programa geçişleri bölüm/program başkanının önerisi ve Enstitü Müdürü nün onayı ile gerçekleşir. (2) Özel Öğrenciler ( Special Students ) bölümler tarafından belirlenen koşullarla bazı dersleri izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü nce izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilebilir. Özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler, Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarında geçerli değildir. (3) Bir başka yüksek öğrenim kurumuna bağlı bir lisansüstü programa kayıtlı olup da o kurumun onayı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü programlarında belirli sayıda ders almasına izin verilen ögrenciler Misafir Öğrenci olarak adlandırılır. (4) Bir lisansüstü programa kabul edilmiş ve iş zamanının tümünü bu programla ilgili çalışmalara (ders, sınav, laboratuvar, seminer, kütüphane, araştırma konusunun çeşitli gerekleri, tez yazma v.b.) ayırması Bölüm/Program Başkanınca onaylanmış öğrenciler "Tam-Zamanlı" statüde kaydedilirler. (5) Bir lisansüstü programa kabul edilmiş ve iş zamanının %50'sini veya daha azını, bu programla ilgili çalışmalara ayırması Bölüm/Program Başkanınca onaylanmış öğrenciler "Yarı-zamanlı" statüde kaydedilirler. (6) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi onaylanan doktora öğrencileri "Doktora Adayı" olarak adlandırılır. (7) Programın yayın koşulu dışındaki yükümlülüklerini yerine getirip tezini Enstitü ye teslim etmiş olan doktora adayı Yayın Bekleme statüsüne alınır. 8. (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, madde 7(1) de belirtildiği şekilde sınamalı öğrenci olarak kaydedilen öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. (3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 4

5 Lisansüstü Programların Açılabilirliği Öğrenci Kayıt ve Kabul (4) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için bilimsel hazırlık programında aldığı derslerden en az C notu alması gerekir. (5) Bilimsel hazırlık programında alınmış olan aynı dersten toplam iki kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (6) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler veya geçirilen süreler not belgesinde (transkript) ayrı olarak gösterilir ve bunlar lisansüstü not ortalamasına katılmaz. 9. Bir dönem içinde açılacak olan herhangi bir lisansüstü programa kayıt olacak öğrenci sayısı beşten az ise o dönem içinde, sözkonusu lisansüstü programa bölüm/program başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğü nün onayı ile öğrenci kabul edilmeyebilir. 10. (1) Lisansüstü programlara kabul edilmiş öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, öğrencilerden diploma ve not belgelerinin (transkript) asılları teslim alınarak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü nce yapılır. (2) Lisansüstü öğrencilerin tez ve ders kayıtları her dönem başında bağlı oldukları akademik birimler tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde kaydını yenilemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. III. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 11. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrencilerin sundukları bilgi ve belgelerin sahte olduğunun anlaşılması durumunda, bu öğrencilerin Enstitü ile ilişiği hangi dönemde olduklarına bakılmaksızın kesilir. Sözkonusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır. IV. SON HÜKÜMLER Yürürlük 12. Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Açık Olmayan 13. Bu Yönetmelikte açıkça belirtilmeyen konularda diğer DAÜ Konular mevzuatının ilgili hükümleri geçerlidir. Hiçbir yerde belirtilmeyen konularda Enstitü Kurulu yetkilidir. Yürütme 14. Bu Yönetmelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Geçici Madde 15. Bu yönetmelikle Enstitü Yönetim Kuruluna verilen görevler ilgili Tüzük değişikliği yapılıncaya kadar Enstitü Kurulu tarafından yerine getirilir. Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 5

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Đstanbul Bilgi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Yaz Okulunun Yürütülmesine ve Başka Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alınmasına Dair Yönerge Kabul eden makam, tarih ve sayı : Üniversite Yönetim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde yapılan muafiyet sınavlarına ilişkin

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı