YAHYALI TĠCARET ODASI Faaliyet Raporu. Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter. Yahyalı/2014. Tasarım: Baskı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAHYALI TĠCARET ODASI. 2014 Faaliyet Raporu. Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter. Yahyalı/2014. Tasarım: Baskı:"

Transkript

1 1 YAHYALI TĠCARET ODASI 2014 Faaliyet Raporu Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter Yahyalı/2014 Tasarım:.. Baskı:..

2 2 2 nci Sayfa 2 Adet Eski Yahyalı Fotoğrafları 2.Adet Yeni Yahyalı Fotoğrafları 3 ncü Sayfa BaĢkanın fotoğrafı ve sunumu 4 ncü Sayfa ġelaleler, Halı, Elma, Maden 5 nci Sayfa Ġçindekiler 6 ncı Sayfa Eski BaĢkanlar Fotoğraflı 7 nci Sayfa Yönetim Kurulu fotoğraflı 8 nci Sayfa Meclis Üyeleri fotoğraflı 9 ncu Sayfa Disiplin kurulu üyeleri isimleri Disiplin Kurulu BaĢkanı Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi : Ġzzet Parlak : Fatih Yılmaz : YaĢar Erdoğan : Fatih GümüĢ : Mehmet Kahveci : Ziya Ünlü Meslek Komite Üyeleri isimleri 1.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Sami Köylü Komite BaĢkan Yardımcısı : Abdulgani Tezcan Komite Üyesi : Kubilay Aferin Komite Üyesi : NeĢet ġimģek Komite Üyesi : Osman DemirbaĢ 2.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Mustafa Tütüncü Komite BaĢkan Yardımcısı : Adnan Aydın

3 3 Komite Üyesi : Abdullah CoĢkun Komite Üyesi : Fedai Onat Komite Üyesi : Yüksel Sayım 3.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Ali Ġhsan Ceren Komite BaĢkan Yardımcısı : Fikret Türk Komite Üyesi : Halil Yıldırır Komite Üyesi : Ömer Faruk Dinç Komite Üyesi : Yücel Çıtak 4.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Ġbrahim Gım Komite BaĢkan Yardımcısı : Adnan Culha Komite Üyesi : Emrah Güvercin Komite Üyesi : Mehmet Bircan Komite Üyesi : Ramazan ĠĢçi 5.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Veyis Niyazioğlu Komite BaĢkan Yardımcısı : Sedat Marangoz Komite Üyesi : Ferit Nuri Solak Komite Üyesi : Ali Ġlkkılıç Komite Üyesi : Abdullah ġimģek 6.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Ahmet Koyuncu Komite BaĢkan Yardımcısı : Zafer Uyanık Komite Üyesi : Nurettin Canözkan Komite Üyesi : Yavuz Balcı Komite Üyesi : Aydın Özkan 7.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Sedat Sarıgül Komite BaĢkan Yardımcısı : Özgür Büber Komite Üyesi : Mustafa Dursun Komite Üyesi : Serdal Topal Komite Üyesi : Ali Emrah Aydın Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyeleri Hesapları Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi : Adnan Aydın : Ġbrahim Gım : Özgür Büber Oda Personeli Fotoğrafları ve görevleri Ġbrahim Parlak Genel Sekreter Mustafa Sakızlı Ticaret Sicili Müdürü Organ Toplantıları Bilgisi

4 4 Yönetim Kurulu toplantıları Meclis Toplantıları Meslek Komitesi toplantıları MüĢterek Toplantı : Haftada bir toplanır. : Ayda bir toplanır. : Ayda Bir toplanır. :Yönetim Kurulu üyeleri ve Meslek Komite üyeleri yılda 2 defe Olmak üzere 3 ve 9 ncu ayda toplanır. Üyesi Olduğumuz kuruluģlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal ĠĢtiraklerimiz Malmüdürlüğü UzlaĢma Komisyonu Üyeliği Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliği Ġlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği Ġlçe Milli Müdafaa Komisyon Üyeliği Ġlçe Belediye Arsa Değer Komisyon Üyeliği Ġl Genç GiriĢimciler Kurulu Üyeliği Ġl Kadın GiriĢimciler Kurulu Üyeliği TOBB.Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği Üye Sicil Durumumuz Kayıt Yaptıran 31 DeğiĢiklik Yaptıran 41 Kaydı Silinen 29 Merkez Nakli ile Gelen Yılı 2014 Yılı Aralık ayı sonu itibari ile Oda üye sayımız: ĠĢletme Türü Faal Üye Askıda Üye Toplam Üye ġahıs ĠĢletmesi Anonim ġirketi Limited ġirketi Kollektif ġirketi 2-2 Kooperatif Genel Toplam Merkezi Bilgi Sistemi Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde ve Odamızda kullanılmak üzere kimlik paylaģım sistemi için TOBB. Ticaret Sicili Bilgi Sistemi kullanılmaya baģlandı. Ayrıca firma kuruluģ iģlemleri Mersis programı üzerinden on-line yapılmaya baģlanmıģtır. Muhasebe Gelir Bütçelerimiz Yıl Tahmini Bütçe GerçekleĢme GerçekleĢme % (Yüzdesi) ,3

5 5 Gider Bütçelerimiz Yıl Tahmini Bütçe GerçekleĢme GerçekleĢme % (Yüzdesi) 2014* ,2 *2014 yılında gider bütçemizden Oda inģaatı için ve çekilen kredinin faizi tutarı olan TL. harcanmıģtır. Personel: Odamızda 2 personel ile görev yapmaktadır. Bir Genel Sekreter ve bir Ticaret Sicili Müdürü mevcuttur. Yahyalı Ticaret Odası Tarafından Verilen Rapor ve Tescil ĠĢlemleri: Yıl ĠĢ Makinesi Belgesi Kapasite Raporu Ekspertiz Raporu Tır Karnesi Yıl Kayıt Sureti Gazete Sureti Gayrimenkul Tas.Ves. Bağkur Belgesi Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri: Odamız web sitesi (www.yahyalito.org.tr) haber duyuru ve bilgilendirme hizmeti sunumlarını devamlı olarak yapmaktadır. Sitenin aksamadan çalıģmasını sağlayarak üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı ilke edindik. Bununla beraber kısa mesaj yöntemi ile üyelerimize daha kolay ve hızlı ulaģmak ve bilgi sahibi yapmak amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj bilgilendirme sistemi kurulmuģtur. Odamızdaki ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ekonomik geliģmeleri anında üyelerimize duyurmak ve haberdar etmek amacıyla E-posta gönderi hizmetimizde baģlamıģtır. Ayrıca Odamız adına facebook sayfası düzenlenmiģtir. Odamızın Düzenlediği ve Katıldığı Faaliyetler YAHYALI TĠCARET ODASI

6 YILI FAALĠYET RAPORU YAHYALI KAYMAKAMAMIZA GEÇMĠġ OLSUN ZĠYARETĠNDE BULUNDUK. Yahyalı Kaymakamımız Ziya Polat ameliyat olduğu, Oda meclis üyeleri olarak kendisine tarihinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. ODAMIZ ÜYELERĠ VE ÇALIġANLARINA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ TARAFINDAN HĠJYEN EĞĠTĠMĠ KURSU VERĠLMESĠ SAĞLANDI. Odamızda gıda sektöründe ve alınması gerektiği dallarda kayıtlı üyelerimiz ve çalıştırdıkları işçilere ilişkin tarihinde tarihinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ile girişimde bulunularak Hijyen eğitimi kursu alınması sağlandı. 9.DÖNEM AKREDĠTASYON SERTĠFĠKA TÖRENĠ VE DÖNEM AKREDĠTASYON EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. TOBB.İkizkuleler Ankara'da tarihinde düzenlenen 9. dönem akredite olan odaların sertifikalarının verildiği ve Dönem akredite oda adayı olarak eğitime Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü, Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren ve Genel Sekreter İbrahim Parlak katıldılar.

7 7 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE SĠNĠN 2023 KAYSERĠ SĠ TANITIMI TOPLANTISINA KATILDIK. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki nin tarihinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde düzenlemiş oldukları hedefteki 2023 Kayseri si plan ve projelerin tanıtıldığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı. HALK EĞĠTĠMĠ PLANLAMA VE ĠġBĠRLĠĞĠ KOMĠSYONU TOPLANTISINA KATILDIK. Yahyalı Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü nün İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda tarihinde düzenlemiş oldukları İlçe hayat boyu öğrenme, Halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı.

8 8 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠMĠZE VE PERSONELĠMĠZE AKREDĠTE EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ. ADN Kıraç Danışmanlık Başdenetçisi ve İşyeri Güvenliği Uzmanı Eshap Özden Topcil tarafından tarihinde Odamızda Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon eğitimi verildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Koyuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Marangoz, Genel Sekreter İbrahim Parlak, Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldı. MHP ĠLÇE TEġKĠLATI ODAMIZI ZĠYARET ETTĠLER. MHP İlçe Başkanı Bekir Erdoğdu, MHP Yahyalı Belediye Başkanı Adayı Fatih Özdemir ve yöneticiler Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü yü tarihinde makamında ziyaret ettiler. Projeleri hakkında bilgi verdiler. Başkan Mustafa Tütüncü İlçemiz adına hayırlısı ne ise onun olması temennisinde bulundu.

9 9 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI MEHMET ÖZHASEKĠ NĠN KATILDIĞI AK PARTĠ TOPLANTISINA KATILINDI. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki nin katılımları ile İlçemizdeki AHM Sosyal Tesislerinde tarihinde düzenlenen toplantıya Başkanımız Mustafa Tütüncü katıldı. TOBB. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Kurulu Üyesi olan Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü tarihinde TOBB.Ankara da toplantıya katıldı.

10 10 T.C.ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞININ TOPLANTISINA KATILDIK. T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı nın tarihinde Ankara Hilton Otelde düzenlemiş olduğu Ortak Akıl Çalıştayı na Odamız Başkanı ve İç Anadolu Madenciler Dernegi Başkanı Mustafa Tütüncü katılmıştır. YAHYALI ESNAF VE SANATKARLAR ODASINI ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri neticesinde yeni başkanlığa seçilen İsmail Ekinci ve yönetim kurulunu tarihinde Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Muhasip üye Sedat Sarıgül ve personel tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun dileğinde bulunularak başarılar dilendi.

11 11 YAHYALI ġöforlar VE OTOMOBĠLCĠLER ODASINI ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı Şöforlar ve Otomobilciler Odası seçimleri neticesinde yeniden başkanlığa seçilen İsmail İlboğa ve yönetim kurulunu tarihinde Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Muhasip üye Sedat Sarıgül ve personel tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun dileğinde bulunularak başarılar dilendi. TOBB. DE 11. DÖNEM AKREDĠTASYON EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara da Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen 11.Dönem Akreditasyon Eğitimine Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katıldı.

12 12 YEREL SEÇĠMLER ÖNCESĠ ĠLÇEDE SEVGĠ KARDEġLĠK VE TANSĠYON DÜġÜRME TOPLANTISI YAPTIK. Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığımızın öncülüğünde, Yahyalı Kaymakamımız Ziya Polat ın teşrifleri ile Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ve Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, CHP İlçe Başkanı Mustafa Süslü ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Acarbaş, MHP İlçe Başkanı Bekir Erdoğdu ve Belediye Başkan Adayı Fatih Özdemir, Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve Belediye Başkan Adayı Fatih Erdoğdu, BBP Parti İlçe Başkanı Veysel Ekinci ve Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Telli, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hasan Dursun, Yahyalı Ticaret Odamızın Meclis Başkanı Adnan Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet Koyuncu, Sedat Sarıgül, Sedat Marangoz ve Meclis Üyelerimiz Tayyar Tunç, Özgür Büber, Veysel Tezcan, Ali İhsan Ceren,İbrahim Gım Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ekinci, Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail İlboğa tarihinde Odamız toplantı salonunda yemekli toplantı yapıldı. 30 Mart 2014 de İlçemizde yapılacak seçimlerle ilgili adaylar projelerini ve temennilerini dile getirdiler. Sevgi, saygı, huzur ve bir şenlik çerçevesi içerisinde geçmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiği hususu dile getirildi. YAHYALI ĠLÇESĠ ĠDARE ġube BAġKANLARI TOPLANTISINA KATILDIK. Yahyalı Kaymakamlığının 27 Şubat 2014 tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlemiş olduğu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Ziya Polat ın Başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı.

13 13 KAYSERĠ TĠCARET ODASININ GELECEK KARSERĠ DE PROGRAMINA KATILDIK Kayseri Ticaret Odasının tarihinde Kayseri Ommer Otelde düzenlemiş olduğu Gelecek Kayseri de proğramına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB.Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nunda onurlandırdığı 2013 yılı ödül törenine Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katılmıştır. 7.TÜRKĠYE SEKTÖREL EKONOMĠK ġurasina KATILDIK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 7.Türkiye Sektörel Ekonomik Şurası tarihinde TOBB.Ankara da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bakanlar Nihat Zeybekçi, Cevdet Yılmaz ve TOBB.Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve Meclis Üyemiz Madencilik Meslek Grubunda üye Ali İhsan Ceren katılmıştır. Madencilik sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini birinci elden Başbakan Yardımcısı, Bakanlara ve TOBB. Başkanına iletme fırsatını buldular.

14 14 ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EĞĠTĠMĠ YAPILDI. Yahyalı Ticaret Odamızın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yenilenmesi aşamasında Adn Danişmanlik Genel Müdürü Dr. Muzaffer Kıraç Bey'in tarihinde odamız meclis salonunda vermiş olduğu eğitime Meclis Başkanımız Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sedat Sarıgül, Ahmet Koyuncu, Meclis Üyelerimiz Tayyar Tunç, Veyis Niyazioğlu, Ali İhsan Ceren, Veysel Tezcan, İbrahim Gım, Zafer Uyanık, Genel SekreterIbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katılmıştır. 11.DÖNEM ODA/BORSA AKREDĠTASYON EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Mart 2014 tarihlerinde Birlik merkezinde Ankara da düzenlemiş olduğu 11.Dönem Akreditosyona tabi oda ve borsaların Temel Kalite ve Dökümantasyon Eğitimine Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katılmıştır. ODA VE BORSALAR MEVZUAT EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Mart 2014 tarihlerinde Birlik merkezinde Ankara da düzenlemiş olduğu Oda ve Borsalar Mevzuat Eğitimine Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katılmıştır.

15 15 ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ VE ĠSO MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ DÖKÜMANTASYON EĞĠTĠMĠ ALDIK. Adn Danışmanlık Hizmetlerinden Eshap Özden Topcil tarafından Odamız personelleri İbrahim Parlak ve Mustafa Sakızlı ya Mart 2014 tarihlerinde Odamızda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve İSO Müşteri Memnuniyeti konularında dökümantasyon eğitimi aldılar. TÜRKĠYE MADENCĠLĠK SEKTÖR MECLĠSĠ TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Madencilik Sektörü Meclisi İsmet Kasapoğlu Başkanlığında Ankara da düzenlemiş olduğu toplantıya tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve İç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı olarak Mustafa Tütüncü katılmıştır. ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ DENETĠMĠNĠ BAġARIYLA TAMAMLADIK

16 16 Yahyalı Ticaret Odamızın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Denetimine bağımsız denetçi Dursun Dursun Bey tarafından tarihinde Odamıza geldiler. Meclis Başkanımız Adnan Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü ile tanışmadan sonra Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı ile birlikte denetim yapıldı. YAHYALI ĠLÇEMĠZDE LĠSELER ARASI SĠYER BĠLGĠ YARIġMASI YAPILDI. Yahyalı İlçemizdeki Liseler arasında Siyer bilgi yarışmasında ekip olarak birinci olan Yahyalı Yahyagazi Anadolu Lisesi öğrencilerine tarihinde İlçedeki Meslek Kuruluşları Başkanları Esnaf Odası Başkanı İsmail Ekinci, Şöforlar Odası Başkanı İsmail İlboğa, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç ve Ticaret Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü nün yerine Genel Sekreter İbrahim Parlak başkanların kendi şahsi katkıları ile 1 er çeyrek altın ile ödüllendirildi. Madalyaları takıldı. Öğrenciler bu başarılarından dolayı tebrik edildi.

17 20.ULUSLARARASI DOĞAL TAġ VE TEKNOLOJĠLERĠ FUARINA ĠZMĠR DE KATILDIK. 20.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarına İzmir de tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve İç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı olarak Mustafa Tütüncü katılmıştır. 17

18 18 MUHASEBECĠLERE TTK., TĠCARET SĠCĠLĠ YÖNETMELĠĞĠ VE MERSĠS EĞĠTĠM SEMĠNERĠ DÜZENLEDĠK. Yahyalı İlçemizde faaliyet gösteren muhasebecilere Yahyalı Ticaret Odamızın toplantı salonunda tarihinde Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve Mersis (Merkezi Sicil Sistemi) hakkında uygulamalı olarak Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürümüz Mustafa Sakızlı tarafından eğitim semineri verdik. YENĠ BELEDĠYE BAġKANI ESAT ÖZTÜRK BEYĠ ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı Belediye Başkanlığına seçilen Esat Öztürk Beyi tarihinde makamında Yahyalı Ticaret Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu ve Sedat Marangoz, Meclis Üyelerimiz Veyis Niyazioğlu, İbrahim Gım, Fikret Türk, Zafer Uyanık, Genel Sekreter İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı tebrik ziyaretinde bulunduk. Kendilerine başarılar dilendi. İlçenin gelişmesi hususunda ortak hareket ve diyalog içerisinde olunması hususunda fikir birliğine varıldı.

19 19 TÜRK POLĠS TEġKĠLATININ 169.YILI NEDENĠ ĠLE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZĠYARET ETTĠK. Türk Polis Teşkilatının 169.Yılı nedeni ile Yahyalı İlçesi Emniyet Müdürü Mehmet Yıldız Beyi makamında tarihinde ziyaret ettik. Ziyarete Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu ve Sedat Marangoz, Meclis Üyelerimiz Veyis Niyazioğlu, İbrahim Gım, Fikret Türk, Zafer Uyanık, Genel Sekreter İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldılar. Polislerimizin görevlerini yapmak hususunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Kendileri bu ziyaretimizden memnun kaldıklarını söylediler. YAHYALI ESKĠ BELEDĠYE BAġKANI MEHMET ARAÇ BEYE GEÇMĠġ OLSUN ZĠYARETĠNDE BULUNDUK. Yahyalı Eski Belediye Başkanı Mehmet Araç Bey ameliyat olmuş olup, kendisine tarihinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyarete Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis

20 20 Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu ve Sedat Marangoz, Meclis Üyelerimiz Veyis Niyazioğlu, İbrahim Gım, Fikret Türk, Zafer Uyanık, Genel Sekreter İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldılar. ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ BELGEMĠZĠ YENĠLEDĠK. ĠSO 10002:2006 MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ BELGESĠ ALDIK. Yahyalı Ticaret Odamız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini tarihinde yeniledi. Bunun yanında üyelerine daha iyi hizmet sunmak adına ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de aldı. Üyelerimize nezih bir ortamda daha kaliteli, standart ve memnun edici hizmet sunmayı kendimize ilke edindik. Bu belgelerin yenilenmesi ve alınmasında bizlere eğitim ve destekleri ile ADN Kıraç Danışmanlık Hizmetlerinden Dr.Muzaffer Kıraç Beye teşekkürlerimizi bildirir bir plaketi kendisi adına Başdenetçi Eshap Özden Topcil aldılar. YAHYALI ĠLÇEMĠZE TÜRKĠYE VAKIFLAR T.A.O. BANKASI ġubesġ AÇILIYOR.

21 21 Yahyalı İlçemize Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yahyalı Şubesinin Odamıza tescil ve kaydını yaptırdılar. Şubenin yeri Seydili Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Tarım Kredi Kooperatifi karşısında hizmete 2014 yılı Mayıs ayının ortalarında başlayacaktır. Şube Müdürü Muhammet Kürşat Ekinci ve Şube Şefi Mehmet Bülent Öztürk Bey tarihinde Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü yü makamında ziyaret ettiler. Başkanımız banka şubesinin açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. KAYSERĠ TĠCARET ODASI VE ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF DEKANLIĞI ĠLE BĠRLĠKTE DÜZENLEMĠġ OLDUKLARI 3.KAYSERĠ EKONOMĠSĠ SEMPOZYUMUNA KATILDIK. Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Üniversitesi İİBF Dekanlığı ile birlikte 25 Nisan 2014 tarihine düzenlemiş olduğu TOBB.Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nunda onurlandırdığı 3.Kayseri Ekonomisi Sempozyumun 25 Nisan 2014 tarihindeki Hilton otelde düzenlenen programına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren katılmışlardır. TOBB MESLEK Ġ EĞĠTĠM KURULU 2. TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Kurulu üyesi olan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü 29 Nisan 2014 tarihinde TOBB. Merkezinde Ankara da düzenlemiş oldukları Mesleki Eğitim Kurulu 2. Toplantısına katıldı.

22 22 VAKIFBANK YAHYALI ġubesġnġn AÇILIġINA KATILDIK. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yahyalı Şubesi tarihinde açlışını yapıldı. Açılışa Yahyalı Ticaret Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Genel Sekreter İbrahim Parlak katıldılar. VAKIFLAR BANKASI YAHYALI ġubesġnġ ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı İlçemize Şubesini açan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun Şube Müdürü Muhammet Kürşad Ekinci yi Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Meclis Üyelerimiz Ali İhsan Ceren, Fikret Türk ve Zafer Uyanık tarihinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

23 23 TOBB.MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde Ankara da tarihinde Mesleki Eğitim Kurulu Üyesi olan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü 3.Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına katıldı. ANITKABĠRĠ ZĠYARET ETTĠK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 70.Genel Kurulu münasebeti TOBB. Başkanı ve heyeti Oda Başkanları ve Delegeler Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterler ile birlikte tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren ve Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak Anıtkabir ziyaretinde bulundular.

24 TOBB. 70.GENEL KURULUNA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin tarihinde TOBB-ETÜ de yapılan 70. Mali Olağan Genel Kuruluna Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren ve Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katıldılar. 24

25 25 ANATOLĠAN TRADE FORUM KAYSERĠ KONULU TOPLANTIYA KATILDIK Kayseri Ommer Otelde tarihinde düzenlenen Anatolian Trade Forum Kayseri paneli Anadoluda iş, ticaret ve yatırımın geleceği uluslararası gazeteci yazar ve akademisyenler, iş adamları perspektifinden,yeni Yatırım Trendleri konulu panelin Moderatorluğunu CNN Türk Ekonomi Haber Müdürü Deniz Bayramoğlu'nun, yenilikçi iş stratejileri konulu panelin moderatorluğunu Danışman, yazar Mehmet Akif Kum (Wia Venture)'nin, yeni fikirlerin gücü konulu panelin moderatorluğunu NTV Haber Müdürü Gökay Otyam'ın yaptığı bunların yanında akademisyen ve iş dünyasından konuşmacılarında bulunduğu eğitim programına Odamız Yöneticilerinden Sami Köylü, Sedat Sarıgül, Sedat Marangoz, Özgür Büber ve Veyis Niyazioğlu katıldılar. YAHYALI TĠCARET ODAMIZIN ĠNTERNET SĠTESĠNĠ YENĠLEDĠK. Yahyalı Ticaret Odamızın İnternet sitesini üyelerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve Odamızı ve yöremizin tanıtımı için tarihinde işlevliği ve görselliğini daha aktif hale getirerek, İngilizce, Almanca ve Rusça dillere dönüşüm sağlayabilme özelliği olan şekliyle yeniledik.

26 YAHYALI TĠCARET ODASI BAġKANIMIZ MUSTAFA TÜTÜNCÜ MACARĠSTAN A GĠTTĠ. Yahyalı Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Tütüncü hem ticari hem de turistik olmak üzere Macaristan a Mayıs 2014 tarihlerinde gitti. Macaristan da eğitimle ilgili araştırma ve görüşmelerde bulundu. Ayrıca Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Hanın organlarının defnedildiği mezarlığı, Galiçya Kalesini ve 1 nci Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde savaşan Türk askerlerinin şehitliğini ziyaret ederek dua etti. 26

27 27 YAHYALI HALK EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YIL SONU SERGĠSĠNE KATILDIK. Yahyalı Halk Eğitim Müdürlüğü nün düzenlediği kurslar sonunda elde edilen ürünlerin tanıtıldığı yıl sonu sergilerine tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Meclis Üyemiz Zafer Uyanık ve Genel Sekreter İbrahim Parlak katıldılar. Sergilenen ürünler büyük beğeni ile gezildi. Ebru sanatının uygulamasını yerinde izlediler. Başkan ebru sanatı ile yapılmış eşarplardan satın aldı. TĠCARET SĠCĠLĠ UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER KONULU SEMĠNERE KATILDIK. Kayseri Ticaret Odası, Ticaret Sicili personeline 14 Haziran 2014 Cumartesi günü ; Ticaret Sicili Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler Konulu seminer düzenledi.

28 28 Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Mesleki Dayanışma Derneği (GTMDER) işbirliği ile düzenlenen seminerde konuşmacı olarak bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi Başkanı Mustafa Umut ÖZGÜL, ticaret sicilinin karşılaştığı sorunlar, uygulamalardaki aksaklıklar ve çözümleri katılımcılara aktardı. Kayseri Ticaret Odası Ticaret Sicili personelinin yanısıra Yahyalı Ticaret Sicili Müdürümüz Mustafa Sakızlı ve Bünyan, Develi Ticaret Sicili personelinin de interaktif bir şekilde katılım sağladığı ve üyelerimize daha doğru ve hızlı hizmet vermek için düzenlenen seminer tüm gün sürdü. TEHLĠKELĠ MADDE SATIġ BELGESĠNĠN ULAġTIRMA BAKANLIĞININ ĠLDEKĠ TAġRA TEġKĠLATLARI VEYA ODALARDAN ALINMASI ELE YETKĠLENDĠRĠLMESĠ TALEP EDĠLDĠ. Yahyalı Ticaret Odamızda kayıtlı akaryakıt istasyonlarının Tehlikeli Madde Satış Belgesini Bölge Müdürlüklerinden almaları gerektiği, ülkedeki onbinlerce tacirin Bölge Müdürlüklerine müracaatları hususu zaman, işgücü ve evrak eksikliklerinden dolayı ve işin yerinde hizmet verilmesi anlayışı doğrultusunda makuliyeti düşünülmüş olup, İllerdeki taşra teşkilatı veya K Belgesi ile yetkilendirilmiş Odalardan alınabilmesi imkanını sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını tarihinde Ulaştırma Bakanlığından talep ettik.

29 29 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI ÜRETĠM VE YATIRIMI HAKKINDA ÜYELERĠMĠZE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI YAPILDI. Yahyalı Ticaret Odamız toplantı salonunda tarihinde odamız üyelerinden 40 kişilik bir grupla beraber, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Ticaret Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve diğer meclis-yönetim kurulu üyelerimiz ile Esnaf Odası Başkanı İsmail Ekinci, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç inde katıldığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi ve Yatırımı hakkında İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. Genel Sekreteri Endüstri Mühendisi Ömer Özkan bilgilendirme toplantısı yaptı. Yöremizde son zamanlarda cazip hale gelen yenilenebilir enerji dallarında (Hidroelektrik, Rüzgar, Güneş Enerjisi), alternatif meslek dallarının tanıtılması açısından önemli olduğu vurgulandı.yatırımcıların bu konuya dikkatlerinin çekilmesi sağlandı. YAHYALI TĠCARET ODAMIZIN PERSONELĠ YANGIN EĞĠTĠMĠNE VE TATBĠKATINA KATILDI Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin tarihinde Yahyalı İlçemizde düzenlemiş olduğu yangınlara karşı alınacak önlemler hususunda teorik eğitimi ve yangın söndürme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim yapmış olup, teorik eğitimi ve yangın söndürme uygulamasına Odamız personelleri İbrahim Parlak ve Mustafa Sakızlı katılmışlardır.

30 30 YAHYALI TĠCARET ODAMIZ TARAFINDAN GIDA YARDIMI YAPILDI. Yahyalı Ticaret Odamız tarafından TOBB.nin katkıları ile yöremizdeki muhtaç ve ihtiyaç sahibi 700 aileye, tarihinde Odamız yöneticileri ve personelleri tarafından gıda yardımı dağıtımı yapıldı. ĠSTANBUL TĠCARET ODASI YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ EBUBEKĠR SIDDIK KOYUNCU VE EKĠBĠ YAHYALI TĠCARET ODAMI ZI ZĠYARET ETTĠ. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yahyalı lı işadamlarından Koyuncu şirketler grubunun ve Vatan Kablonun Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Sıddık Koyuncu ve şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri

31 31 Yunus Emre Koyuncu, Oğuzhan Tütüncü tarihinde Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü yü makamında ziyaret ettiler. Odanın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dilediler. Odanın durumu ve İlçenin ekonomisi hakkında görüş alış verişinde bulundular. Oda başkanımıza başarılar dilediler. ADN KIRAÇ YÖNETĠM VE DANIġMANLIK BAġDENETÇĠSĠ ESHAP ÖZDEN TOPCĠL ODAMIZI ZĠYARET ETTĠ. ADN Kıraç Yönetim ve Danışmanlık Başdenetçisi Eshap Özden Topcil tarihinde Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak ı ziyaret ederek Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002:2006 ile ilgili görüş alış verişinde bulundular. Eksiklikler ve yaşanan sıkıntılar hususunda bilgiler sunuldu. Yahyalı Ticaret Odası nın Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi hakkında bilinçli bir şekilde mesafe kat ettiği, ufak tefek kurumsal eksikliklerin de zamanla tamamlanacağına inandığını söyledi.

32 TOBB ĠÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezi Ankara da düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısına Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü tarihinde katıldı. Bölgede yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlar ile bunların çözüm önerilerini dile getirdi. 32

33 33 VII. TÜRKĠYE TĠCARET VE SANAYĠ ġurasina KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezi Ankara da düzenlenen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar ile bürokratların katılımıyla tarihinde VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasına Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı. Bölgelerin sorunları ve çözüm önerileri toplu olarak dile getirilerek Başbakan, Bakanlar ve Bürokratlara aktarıldı. YAHYALI KAYMAKAMI ZĠYA POLAT BEY E YAHYALI TĠCARET ODASI OLARAK VEDA YEMEĞĠ VERDĠK. Yahyalı Kaymakamı mız Ziya Polat ın Kestel Kaymakamlığına atanması nedeni ile Yahyalı Ticaret Odası olarak tarihinde veda yemeği verdik. Yemeğe Kaymakam Beyin yanı sıra Malmüdürü V.Ertuğrul Büber, Yahyalı Müftüsü Ahmet İnciler ve Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Meclis Başkan

34 34 Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu, Sedat Sarıgül, Meclis Üyelerimiz Ali İhsan Ceren, Veysel Tezcan, Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak, Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldılar. Kaymakam Beye İlçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Yeni görevinde başarılar dilendi. Kaymakam Beye Yahyalı Halısı hediye edildi. YAHYALI ĠLÇEMĠZDE ĠYĠ TARIM UYGULAMALARI TARLA GÜNÜ DÜZENLENDĠ. Yahyalı İlçemizde İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün tarihinde düzenlemiş olduğu İyi Tarım Uygulamaları kapsamında tarla günü düzenlendi. Düzenlenen programa çok sayıda üreticilerin yanı sıra Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü'de katıldı.

35 35 AHĠLĠK HAFTASI KUTLAMALARINA KATILDIK. Ahilik haftası münasebeti ile tarihinde Yahyalı İlçemizde düzenlenen programa Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve daire amirleri ile Oda Başkan ve yöneticileri ve esnaflar ve Yahyalı Ticaret Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü de katılmıştır.kutlamada mehteran gösterisi, yılın ahisi olarak esnaf Mehmet Nejdet Parlak seçildi. Osmanlı ahilik ve şed kuşatması sembolik olarak yapıldı. Ahilik pilavı ikram edildi. Organizasyon Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından tertip edildi. YAHYALI ĠLÇEMĠZE YENĠ ATANAN KAYMAKAM METĠN ESEN Ġ ZĠYARET ETTĠK.

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1

BAŞKANDAN. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete Sayfa 1 BAŞKANDAN 1957 yılından beri gerek ülke gerekse bölge ekonomisinin büyümesine hizmet eden Borsamız, siz değerli üyelerimizin verdikleri destekler ile güçlenerek, başarısını arttırmaktadır. Yaptığımız faaliyetler

Detaylı

ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 ILGIN TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1- İŞ TOPLUMUNA VERİLEN HİZMETLER 1.1 Haberleşme ve Yayınlar : Odamızda kullanılan haberleşme araçları,

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI

BODRUM TİCARET ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI BODRUM TİCARET ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ YAYINLANAN 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI İŞ PLANI ; 5174 SAYILI KANUNUN 12. Ve 19. MADDELERİNİN İLGİLİ FIKRALARINDAKİ

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 YILI FAALİYETLERİ

MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 YILI FAALİYETLERİ MUT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 YILI FAALİYETLERİ ODANIN TARİHÇESİ: Odamız 1984 yılında kurulmuş olup, kendi hizmet binasına 1999 yılında taşınmıştır. Mut Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde: Mut Ticaret

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ın da katılımıyla düzenlenen törenle aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ın da katılımıyla düzenlenen törenle aldı. MARKA KENT BEYPAZARI NIN BEŞ YILDIZLI TICARET ODASI Odamızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yaptığı Akreditasyon başvurusu kabul edildi. 10. Dönem Akreditasyon başvurusuyla Üyelerine Avrupa standartlarında

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan

Üyelerimizle sıcak temas, sorunları çözmede etkili! Salihli nin yanı sıra Kula ve Selendi den iş dünyasını temsilen 3 bine yakın üyesi bulunan 2 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU ORMAN ÜRÜNLERİ YATIRIM ALTERNATİFLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Odamız tarafından oluşturulan Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Yatırım Alternatifleri

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Çanakkale de her zaman ilk lere imza atan, Çanakkale den kazanmak için değil Çanakkale ye kazandırmak üzere üyeleriyle birlikte yürüyen ÇANAKKALE

Detaylı

İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini

Detaylı

SAMSUN TSO. Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU

SAMSUN TSO. Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU SAMSUN TSO Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, Odalar, 5174 sayılı yasadan almış olduğu görevler çerçevesinde, dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ışığında bulundukları bölgenin

Detaylı

ILGIN TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ILGIN TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ILGIN TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU C a m i a t i k M a h a l l e s i M u h s i n Y a z ı c ı o ğ l u C a d d e s i T i c a r e t İ ş M e r k e z i K a t : 2 I L G I N ILGIN TİCARET ODASI 2012

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM

DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM DEĞERLİ BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIM Türk dilinin ana vatanı olan Karaman bizler için sadece ikamet ettiğimiz, karnımızın doyduğu yer değil, atalarımızın kanlarıyla sulayıp bizlere miras bıraktıkları, bizlerin

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini

Detaylı

SAMSUN TSO. Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU

SAMSUN TSO. Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU SAMSUN TSO Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, Odalar, 5590 sayılı yasadan almış olduğu görevler çerçevesinde, dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ışığında bulundukları bölgenin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 157 Meslek Komitesi üyesi 66 meclis üyesi,

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Mehmet ÖZYURT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2014 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2014 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2014 FAALİYET RAPORU 1 Mehmet ÖZYURT Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Meclisi ve Meslek Komiteleri olarak geride dopdolu bir yılı bırakmanın

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2012 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2012 Bu faaliyet dönemimizde üç etkinliğimiz birer dönemsel sembol olarak kaydedilecektir Antalya Ticaret

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008 SAMSUN TSO 2008 FAALİYET Ocak 2008 RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, 2008 yılı Ülkemiz, İlimiz ve Odamız için de hareketli ve yoğun bir yıl oldu. Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı etkisi

Detaylı