YAHYALI TĠCARET ODASI Faaliyet Raporu. Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter. Yahyalı/2014. Tasarım: Baskı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAHYALI TĠCARET ODASI. 2014 Faaliyet Raporu. Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter. Yahyalı/2014. Tasarım: Baskı:"

Transkript

1 1 YAHYALI TĠCARET ODASI 2014 Faaliyet Raporu Hazırlayan: Ġbrahim Parlak Genel Sekreter Yahyalı/2014 Tasarım:.. Baskı:..

2 2 2 nci Sayfa 2 Adet Eski Yahyalı Fotoğrafları 2.Adet Yeni Yahyalı Fotoğrafları 3 ncü Sayfa BaĢkanın fotoğrafı ve sunumu 4 ncü Sayfa ġelaleler, Halı, Elma, Maden 5 nci Sayfa Ġçindekiler 6 ncı Sayfa Eski BaĢkanlar Fotoğraflı 7 nci Sayfa Yönetim Kurulu fotoğraflı 8 nci Sayfa Meclis Üyeleri fotoğraflı 9 ncu Sayfa Disiplin kurulu üyeleri isimleri Disiplin Kurulu BaĢkanı Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi Disiplin Kurulu Üyesi : Ġzzet Parlak : Fatih Yılmaz : YaĢar Erdoğan : Fatih GümüĢ : Mehmet Kahveci : Ziya Ünlü Meslek Komite Üyeleri isimleri 1.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Sami Köylü Komite BaĢkan Yardımcısı : Abdulgani Tezcan Komite Üyesi : Kubilay Aferin Komite Üyesi : NeĢet ġimģek Komite Üyesi : Osman DemirbaĢ 2.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Mustafa Tütüncü Komite BaĢkan Yardımcısı : Adnan Aydın

3 3 Komite Üyesi : Abdullah CoĢkun Komite Üyesi : Fedai Onat Komite Üyesi : Yüksel Sayım 3.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Ali Ġhsan Ceren Komite BaĢkan Yardımcısı : Fikret Türk Komite Üyesi : Halil Yıldırır Komite Üyesi : Ömer Faruk Dinç Komite Üyesi : Yücel Çıtak 4.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Ġbrahim Gım Komite BaĢkan Yardımcısı : Adnan Culha Komite Üyesi : Emrah Güvercin Komite Üyesi : Mehmet Bircan Komite Üyesi : Ramazan ĠĢçi 5.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Veyis Niyazioğlu Komite BaĢkan Yardımcısı : Sedat Marangoz Komite Üyesi : Ferit Nuri Solak Komite Üyesi : Ali Ġlkkılıç Komite Üyesi : Abdullah ġimģek 6.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Ahmet Koyuncu Komite BaĢkan Yardımcısı : Zafer Uyanık Komite Üyesi : Nurettin Canözkan Komite Üyesi : Yavuz Balcı Komite Üyesi : Aydın Özkan 7.Meslek Komitesi Üyeleri Komite BaĢkanı : Sedat Sarıgül Komite BaĢkan Yardımcısı : Özgür Büber Komite Üyesi : Mustafa Dursun Komite Üyesi : Serdal Topal Komite Üyesi : Ali Emrah Aydın Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyeleri Hesapları Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi : Adnan Aydın : Ġbrahim Gım : Özgür Büber Oda Personeli Fotoğrafları ve görevleri Ġbrahim Parlak Genel Sekreter Mustafa Sakızlı Ticaret Sicili Müdürü Organ Toplantıları Bilgisi

4 4 Yönetim Kurulu toplantıları Meclis Toplantıları Meslek Komitesi toplantıları MüĢterek Toplantı : Haftada bir toplanır. : Ayda bir toplanır. : Ayda Bir toplanır. :Yönetim Kurulu üyeleri ve Meslek Komite üyeleri yılda 2 defe Olmak üzere 3 ve 9 ncu ayda toplanır. Üyesi Olduğumuz kuruluģlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal ĠĢtiraklerimiz Malmüdürlüğü UzlaĢma Komisyonu Üyeliği Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliği Ġlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği Ġlçe Milli Müdafaa Komisyon Üyeliği Ġlçe Belediye Arsa Değer Komisyon Üyeliği Ġl Genç GiriĢimciler Kurulu Üyeliği Ġl Kadın GiriĢimciler Kurulu Üyeliği TOBB.Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği Üye Sicil Durumumuz Kayıt Yaptıran 31 DeğiĢiklik Yaptıran 41 Kaydı Silinen 29 Merkez Nakli ile Gelen Yılı 2014 Yılı Aralık ayı sonu itibari ile Oda üye sayımız: ĠĢletme Türü Faal Üye Askıda Üye Toplam Üye ġahıs ĠĢletmesi Anonim ġirketi Limited ġirketi Kollektif ġirketi 2-2 Kooperatif Genel Toplam Merkezi Bilgi Sistemi Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde ve Odamızda kullanılmak üzere kimlik paylaģım sistemi için TOBB. Ticaret Sicili Bilgi Sistemi kullanılmaya baģlandı. Ayrıca firma kuruluģ iģlemleri Mersis programı üzerinden on-line yapılmaya baģlanmıģtır. Muhasebe Gelir Bütçelerimiz Yıl Tahmini Bütçe GerçekleĢme GerçekleĢme % (Yüzdesi) ,3

5 5 Gider Bütçelerimiz Yıl Tahmini Bütçe GerçekleĢme GerçekleĢme % (Yüzdesi) 2014* ,2 *2014 yılında gider bütçemizden Oda inģaatı için ve çekilen kredinin faizi tutarı olan TL. harcanmıģtır. Personel: Odamızda 2 personel ile görev yapmaktadır. Bir Genel Sekreter ve bir Ticaret Sicili Müdürü mevcuttur. Yahyalı Ticaret Odası Tarafından Verilen Rapor ve Tescil ĠĢlemleri: Yıl ĠĢ Makinesi Belgesi Kapasite Raporu Ekspertiz Raporu Tır Karnesi Yıl Kayıt Sureti Gazete Sureti Gayrimenkul Tas.Ves. Bağkur Belgesi Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri: Odamız web sitesi (www.yahyalito.org.tr) haber duyuru ve bilgilendirme hizmeti sunumlarını devamlı olarak yapmaktadır. Sitenin aksamadan çalıģmasını sağlayarak üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı ilke edindik. Bununla beraber kısa mesaj yöntemi ile üyelerimize daha kolay ve hızlı ulaģmak ve bilgi sahibi yapmak amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj bilgilendirme sistemi kurulmuģtur. Odamızdaki ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ekonomik geliģmeleri anında üyelerimize duyurmak ve haberdar etmek amacıyla E-posta gönderi hizmetimizde baģlamıģtır. Ayrıca Odamız adına facebook sayfası düzenlenmiģtir. Odamızın Düzenlediği ve Katıldığı Faaliyetler YAHYALI TĠCARET ODASI

6 YILI FAALĠYET RAPORU YAHYALI KAYMAKAMAMIZA GEÇMĠġ OLSUN ZĠYARETĠNDE BULUNDUK. Yahyalı Kaymakamımız Ziya Polat ameliyat olduğu, Oda meclis üyeleri olarak kendisine tarihinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. ODAMIZ ÜYELERĠ VE ÇALIġANLARINA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ TARAFINDAN HĠJYEN EĞĠTĠMĠ KURSU VERĠLMESĠ SAĞLANDI. Odamızda gıda sektöründe ve alınması gerektiği dallarda kayıtlı üyelerimiz ve çalıştırdıkları işçilere ilişkin tarihinde tarihinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ile girişimde bulunularak Hijyen eğitimi kursu alınması sağlandı. 9.DÖNEM AKREDĠTASYON SERTĠFĠKA TÖRENĠ VE DÖNEM AKREDĠTASYON EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. TOBB.İkizkuleler Ankara'da tarihinde düzenlenen 9. dönem akredite olan odaların sertifikalarının verildiği ve Dönem akredite oda adayı olarak eğitime Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü, Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren ve Genel Sekreter İbrahim Parlak katıldılar.

7 7 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE SĠNĠN 2023 KAYSERĠ SĠ TANITIMI TOPLANTISINA KATILDIK. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki nin tarihinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde düzenlemiş oldukları hedefteki 2023 Kayseri si plan ve projelerin tanıtıldığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı. HALK EĞĠTĠMĠ PLANLAMA VE ĠġBĠRLĠĞĠ KOMĠSYONU TOPLANTISINA KATILDIK. Yahyalı Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü nün İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda tarihinde düzenlemiş oldukları İlçe hayat boyu öğrenme, Halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı.

8 8 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠMĠZE VE PERSONELĠMĠZE AKREDĠTE EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ. ADN Kıraç Danışmanlık Başdenetçisi ve İşyeri Güvenliği Uzmanı Eshap Özden Topcil tarafından tarihinde Odamızda Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon eğitimi verildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Koyuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Marangoz, Genel Sekreter İbrahim Parlak, Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldı. MHP ĠLÇE TEġKĠLATI ODAMIZI ZĠYARET ETTĠLER. MHP İlçe Başkanı Bekir Erdoğdu, MHP Yahyalı Belediye Başkanı Adayı Fatih Özdemir ve yöneticiler Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü yü tarihinde makamında ziyaret ettiler. Projeleri hakkında bilgi verdiler. Başkan Mustafa Tütüncü İlçemiz adına hayırlısı ne ise onun olması temennisinde bulundu.

9 9 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI MEHMET ÖZHASEKĠ NĠN KATILDIĞI AK PARTĠ TOPLANTISINA KATILINDI. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki nin katılımları ile İlçemizdeki AHM Sosyal Tesislerinde tarihinde düzenlenen toplantıya Başkanımız Mustafa Tütüncü katıldı. TOBB. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Kurulu Üyesi olan Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü tarihinde TOBB.Ankara da toplantıya katıldı.

10 10 T.C.ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞININ TOPLANTISINA KATILDIK. T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı nın tarihinde Ankara Hilton Otelde düzenlemiş olduğu Ortak Akıl Çalıştayı na Odamız Başkanı ve İç Anadolu Madenciler Dernegi Başkanı Mustafa Tütüncü katılmıştır. YAHYALI ESNAF VE SANATKARLAR ODASINI ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri neticesinde yeni başkanlığa seçilen İsmail Ekinci ve yönetim kurulunu tarihinde Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Muhasip üye Sedat Sarıgül ve personel tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun dileğinde bulunularak başarılar dilendi.

11 11 YAHYALI ġöforlar VE OTOMOBĠLCĠLER ODASINI ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı Şöforlar ve Otomobilciler Odası seçimleri neticesinde yeniden başkanlığa seçilen İsmail İlboğa ve yönetim kurulunu tarihinde Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Muhasip üye Sedat Sarıgül ve personel tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun dileğinde bulunularak başarılar dilendi. TOBB. DE 11. DÖNEM AKREDĠTASYON EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara da Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen 11.Dönem Akreditasyon Eğitimine Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katıldı.

12 12 YEREL SEÇĠMLER ÖNCESĠ ĠLÇEDE SEVGĠ KARDEġLĠK VE TANSĠYON DÜġÜRME TOPLANTISI YAPTIK. Yahyalı Ticaret Odası Başkanlığımızın öncülüğünde, Yahyalı Kaymakamımız Ziya Polat ın teşrifleri ile Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ve Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, CHP İlçe Başkanı Mustafa Süslü ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Acarbaş, MHP İlçe Başkanı Bekir Erdoğdu ve Belediye Başkan Adayı Fatih Özdemir, Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve Belediye Başkan Adayı Fatih Erdoğdu, BBP Parti İlçe Başkanı Veysel Ekinci ve Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Telli, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hasan Dursun, Yahyalı Ticaret Odamızın Meclis Başkanı Adnan Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet Koyuncu, Sedat Sarıgül, Sedat Marangoz ve Meclis Üyelerimiz Tayyar Tunç, Özgür Büber, Veysel Tezcan, Ali İhsan Ceren,İbrahim Gım Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ekinci, Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail İlboğa tarihinde Odamız toplantı salonunda yemekli toplantı yapıldı. 30 Mart 2014 de İlçemizde yapılacak seçimlerle ilgili adaylar projelerini ve temennilerini dile getirdiler. Sevgi, saygı, huzur ve bir şenlik çerçevesi içerisinde geçmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiği hususu dile getirildi. YAHYALI ĠLÇESĠ ĠDARE ġube BAġKANLARI TOPLANTISINA KATILDIK. Yahyalı Kaymakamlığının 27 Şubat 2014 tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlemiş olduğu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Ziya Polat ın Başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı.

13 13 KAYSERĠ TĠCARET ODASININ GELECEK KARSERĠ DE PROGRAMINA KATILDIK Kayseri Ticaret Odasının tarihinde Kayseri Ommer Otelde düzenlemiş olduğu Gelecek Kayseri de proğramına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB.Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nunda onurlandırdığı 2013 yılı ödül törenine Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katılmıştır. 7.TÜRKĠYE SEKTÖREL EKONOMĠK ġurasina KATILDIK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 7.Türkiye Sektörel Ekonomik Şurası tarihinde TOBB.Ankara da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bakanlar Nihat Zeybekçi, Cevdet Yılmaz ve TOBB.Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve Meclis Üyemiz Madencilik Meslek Grubunda üye Ali İhsan Ceren katılmıştır. Madencilik sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini birinci elden Başbakan Yardımcısı, Bakanlara ve TOBB. Başkanına iletme fırsatını buldular.

14 14 ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EĞĠTĠMĠ YAPILDI. Yahyalı Ticaret Odamızın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yenilenmesi aşamasında Adn Danişmanlik Genel Müdürü Dr. Muzaffer Kıraç Bey'in tarihinde odamız meclis salonunda vermiş olduğu eğitime Meclis Başkanımız Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sedat Sarıgül, Ahmet Koyuncu, Meclis Üyelerimiz Tayyar Tunç, Veyis Niyazioğlu, Ali İhsan Ceren, Veysel Tezcan, İbrahim Gım, Zafer Uyanık, Genel SekreterIbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katılmıştır. 11.DÖNEM ODA/BORSA AKREDĠTASYON EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Mart 2014 tarihlerinde Birlik merkezinde Ankara da düzenlemiş olduğu 11.Dönem Akreditosyona tabi oda ve borsaların Temel Kalite ve Dökümantasyon Eğitimine Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katılmıştır. ODA VE BORSALAR MEVZUAT EĞĠTĠMĠNE KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Mart 2014 tarihlerinde Birlik merkezinde Ankara da düzenlemiş olduğu Oda ve Borsalar Mevzuat Eğitimine Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katılmıştır.

15 15 ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ VE ĠSO MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ DÖKÜMANTASYON EĞĠTĠMĠ ALDIK. Adn Danışmanlık Hizmetlerinden Eshap Özden Topcil tarafından Odamız personelleri İbrahim Parlak ve Mustafa Sakızlı ya Mart 2014 tarihlerinde Odamızda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve İSO Müşteri Memnuniyeti konularında dökümantasyon eğitimi aldılar. TÜRKĠYE MADENCĠLĠK SEKTÖR MECLĠSĠ TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Madencilik Sektörü Meclisi İsmet Kasapoğlu Başkanlığında Ankara da düzenlemiş olduğu toplantıya tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve İç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı olarak Mustafa Tütüncü katılmıştır. ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ DENETĠMĠNĠ BAġARIYLA TAMAMLADIK

16 16 Yahyalı Ticaret Odamızın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Denetimine bağımsız denetçi Dursun Dursun Bey tarafından tarihinde Odamıza geldiler. Meclis Başkanımız Adnan Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü ile tanışmadan sonra Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı ile birlikte denetim yapıldı. YAHYALI ĠLÇEMĠZDE LĠSELER ARASI SĠYER BĠLGĠ YARIġMASI YAPILDI. Yahyalı İlçemizdeki Liseler arasında Siyer bilgi yarışmasında ekip olarak birinci olan Yahyalı Yahyagazi Anadolu Lisesi öğrencilerine tarihinde İlçedeki Meslek Kuruluşları Başkanları Esnaf Odası Başkanı İsmail Ekinci, Şöforlar Odası Başkanı İsmail İlboğa, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç ve Ticaret Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü nün yerine Genel Sekreter İbrahim Parlak başkanların kendi şahsi katkıları ile 1 er çeyrek altın ile ödüllendirildi. Madalyaları takıldı. Öğrenciler bu başarılarından dolayı tebrik edildi.

17 20.ULUSLARARASI DOĞAL TAġ VE TEKNOLOJĠLERĠ FUARINA ĠZMĠR DE KATILDIK. 20.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarına İzmir de tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve İç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı olarak Mustafa Tütüncü katılmıştır. 17

18 18 MUHASEBECĠLERE TTK., TĠCARET SĠCĠLĠ YÖNETMELĠĞĠ VE MERSĠS EĞĠTĠM SEMĠNERĠ DÜZENLEDĠK. Yahyalı İlçemizde faaliyet gösteren muhasebecilere Yahyalı Ticaret Odamızın toplantı salonunda tarihinde Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve Mersis (Merkezi Sicil Sistemi) hakkında uygulamalı olarak Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürümüz Mustafa Sakızlı tarafından eğitim semineri verdik. YENĠ BELEDĠYE BAġKANI ESAT ÖZTÜRK BEYĠ ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı Belediye Başkanlığına seçilen Esat Öztürk Beyi tarihinde makamında Yahyalı Ticaret Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu ve Sedat Marangoz, Meclis Üyelerimiz Veyis Niyazioğlu, İbrahim Gım, Fikret Türk, Zafer Uyanık, Genel Sekreter İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı tebrik ziyaretinde bulunduk. Kendilerine başarılar dilendi. İlçenin gelişmesi hususunda ortak hareket ve diyalog içerisinde olunması hususunda fikir birliğine varıldı.

19 19 TÜRK POLĠS TEġKĠLATININ 169.YILI NEDENĠ ĠLE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZĠYARET ETTĠK. Türk Polis Teşkilatının 169.Yılı nedeni ile Yahyalı İlçesi Emniyet Müdürü Mehmet Yıldız Beyi makamında tarihinde ziyaret ettik. Ziyarete Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu ve Sedat Marangoz, Meclis Üyelerimiz Veyis Niyazioğlu, İbrahim Gım, Fikret Türk, Zafer Uyanık, Genel Sekreter İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldılar. Polislerimizin görevlerini yapmak hususunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Kendileri bu ziyaretimizden memnun kaldıklarını söylediler. YAHYALI ESKĠ BELEDĠYE BAġKANI MEHMET ARAÇ BEYE GEÇMĠġ OLSUN ZĠYARETĠNDE BULUNDUK. Yahyalı Eski Belediye Başkanı Mehmet Araç Bey ameliyat olmuş olup, kendisine tarihinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyarete Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis

20 20 Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu ve Sedat Marangoz, Meclis Üyelerimiz Veyis Niyazioğlu, İbrahim Gım, Fikret Türk, Zafer Uyanık, Genel Sekreter İbrahim Parlak ve Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldılar. ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ BELGEMĠZĠ YENĠLEDĠK. ĠSO 10002:2006 MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ BELGESĠ ALDIK. Yahyalı Ticaret Odamız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini tarihinde yeniledi. Bunun yanında üyelerine daha iyi hizmet sunmak adına ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de aldı. Üyelerimize nezih bir ortamda daha kaliteli, standart ve memnun edici hizmet sunmayı kendimize ilke edindik. Bu belgelerin yenilenmesi ve alınmasında bizlere eğitim ve destekleri ile ADN Kıraç Danışmanlık Hizmetlerinden Dr.Muzaffer Kıraç Beye teşekkürlerimizi bildirir bir plaketi kendisi adına Başdenetçi Eshap Özden Topcil aldılar. YAHYALI ĠLÇEMĠZE TÜRKĠYE VAKIFLAR T.A.O. BANKASI ġubesġ AÇILIYOR.

21 21 Yahyalı İlçemize Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yahyalı Şubesinin Odamıza tescil ve kaydını yaptırdılar. Şubenin yeri Seydili Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Tarım Kredi Kooperatifi karşısında hizmete 2014 yılı Mayıs ayının ortalarında başlayacaktır. Şube Müdürü Muhammet Kürşat Ekinci ve Şube Şefi Mehmet Bülent Öztürk Bey tarihinde Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü yü makamında ziyaret ettiler. Başkanımız banka şubesinin açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. KAYSERĠ TĠCARET ODASI VE ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF DEKANLIĞI ĠLE BĠRLĠKTE DÜZENLEMĠġ OLDUKLARI 3.KAYSERĠ EKONOMĠSĠ SEMPOZYUMUNA KATILDIK. Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Üniversitesi İİBF Dekanlığı ile birlikte 25 Nisan 2014 tarihine düzenlemiş olduğu TOBB.Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu nunda onurlandırdığı 3.Kayseri Ekonomisi Sempozyumun 25 Nisan 2014 tarihindeki Hilton otelde düzenlenen programına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren katılmışlardır. TOBB MESLEK Ġ EĞĠTĠM KURULU 2. TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Kurulu üyesi olan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü 29 Nisan 2014 tarihinde TOBB. Merkezinde Ankara da düzenlemiş oldukları Mesleki Eğitim Kurulu 2. Toplantısına katıldı.

22 22 VAKIFBANK YAHYALI ġubesġnġn AÇILIġINA KATILDIK. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yahyalı Şubesi tarihinde açlışını yapıldı. Açılışa Yahyalı Ticaret Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Genel Sekreter İbrahim Parlak katıldılar. VAKIFLAR BANKASI YAHYALI ġubesġnġ ZĠYARET ETTĠK. Yahyalı İlçemize Şubesini açan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun Şube Müdürü Muhammet Kürşad Ekinci yi Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Köylü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Meclis Üyelerimiz Ali İhsan Ceren, Fikret Türk ve Zafer Uyanık tarihinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

23 23 TOBB.MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde Ankara da tarihinde Mesleki Eğitim Kurulu Üyesi olan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü 3.Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına katıldı. ANITKABĠRĠ ZĠYARET ETTĠK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 70.Genel Kurulu münasebeti TOBB. Başkanı ve heyeti Oda Başkanları ve Delegeler Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterler ile birlikte tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren ve Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak Anıtkabir ziyaretinde bulundular.

24 TOBB. 70.GENEL KURULUNA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin tarihinde TOBB-ETÜ de yapılan 70. Mali Olağan Genel Kuruluna Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Meclis Üyemiz Ali İhsan Ceren ve Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak katıldılar. 24

25 25 ANATOLĠAN TRADE FORUM KAYSERĠ KONULU TOPLANTIYA KATILDIK Kayseri Ommer Otelde tarihinde düzenlenen Anatolian Trade Forum Kayseri paneli Anadoluda iş, ticaret ve yatırımın geleceği uluslararası gazeteci yazar ve akademisyenler, iş adamları perspektifinden,yeni Yatırım Trendleri konulu panelin Moderatorluğunu CNN Türk Ekonomi Haber Müdürü Deniz Bayramoğlu'nun, yenilikçi iş stratejileri konulu panelin moderatorluğunu Danışman, yazar Mehmet Akif Kum (Wia Venture)'nin, yeni fikirlerin gücü konulu panelin moderatorluğunu NTV Haber Müdürü Gökay Otyam'ın yaptığı bunların yanında akademisyen ve iş dünyasından konuşmacılarında bulunduğu eğitim programına Odamız Yöneticilerinden Sami Köylü, Sedat Sarıgül, Sedat Marangoz, Özgür Büber ve Veyis Niyazioğlu katıldılar. YAHYALI TĠCARET ODAMIZIN ĠNTERNET SĠTESĠNĠ YENĠLEDĠK. Yahyalı Ticaret Odamızın İnternet sitesini üyelerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve Odamızı ve yöremizin tanıtımı için tarihinde işlevliği ve görselliğini daha aktif hale getirerek, İngilizce, Almanca ve Rusça dillere dönüşüm sağlayabilme özelliği olan şekliyle yeniledik.

26 YAHYALI TĠCARET ODASI BAġKANIMIZ MUSTAFA TÜTÜNCÜ MACARĠSTAN A GĠTTĠ. Yahyalı Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Tütüncü hem ticari hem de turistik olmak üzere Macaristan a Mayıs 2014 tarihlerinde gitti. Macaristan da eğitimle ilgili araştırma ve görüşmelerde bulundu. Ayrıca Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Hanın organlarının defnedildiği mezarlığı, Galiçya Kalesini ve 1 nci Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde savaşan Türk askerlerinin şehitliğini ziyaret ederek dua etti. 26

27 27 YAHYALI HALK EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YIL SONU SERGĠSĠNE KATILDIK. Yahyalı Halk Eğitim Müdürlüğü nün düzenlediği kurslar sonunda elde edilen ürünlerin tanıtıldığı yıl sonu sergilerine tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Sedat Sarıgül, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Meclis Üyemiz Zafer Uyanık ve Genel Sekreter İbrahim Parlak katıldılar. Sergilenen ürünler büyük beğeni ile gezildi. Ebru sanatının uygulamasını yerinde izlediler. Başkan ebru sanatı ile yapılmış eşarplardan satın aldı. TĠCARET SĠCĠLĠ UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER KONULU SEMĠNERE KATILDIK. Kayseri Ticaret Odası, Ticaret Sicili personeline 14 Haziran 2014 Cumartesi günü ; Ticaret Sicili Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler Konulu seminer düzenledi.

28 28 Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Mesleki Dayanışma Derneği (GTMDER) işbirliği ile düzenlenen seminerde konuşmacı olarak bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi Başkanı Mustafa Umut ÖZGÜL, ticaret sicilinin karşılaştığı sorunlar, uygulamalardaki aksaklıklar ve çözümleri katılımcılara aktardı. Kayseri Ticaret Odası Ticaret Sicili personelinin yanısıra Yahyalı Ticaret Sicili Müdürümüz Mustafa Sakızlı ve Bünyan, Develi Ticaret Sicili personelinin de interaktif bir şekilde katılım sağladığı ve üyelerimize daha doğru ve hızlı hizmet vermek için düzenlenen seminer tüm gün sürdü. TEHLĠKELĠ MADDE SATIġ BELGESĠNĠN ULAġTIRMA BAKANLIĞININ ĠLDEKĠ TAġRA TEġKĠLATLARI VEYA ODALARDAN ALINMASI ELE YETKĠLENDĠRĠLMESĠ TALEP EDĠLDĠ. Yahyalı Ticaret Odamızda kayıtlı akaryakıt istasyonlarının Tehlikeli Madde Satış Belgesini Bölge Müdürlüklerinden almaları gerektiği, ülkedeki onbinlerce tacirin Bölge Müdürlüklerine müracaatları hususu zaman, işgücü ve evrak eksikliklerinden dolayı ve işin yerinde hizmet verilmesi anlayışı doğrultusunda makuliyeti düşünülmüş olup, İllerdeki taşra teşkilatı veya K Belgesi ile yetkilendirilmiş Odalardan alınabilmesi imkanını sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını tarihinde Ulaştırma Bakanlığından talep ettik.

29 29 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI ÜRETĠM VE YATIRIMI HAKKINDA ÜYELERĠMĠZE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI YAPILDI. Yahyalı Ticaret Odamız toplantı salonunda tarihinde odamız üyelerinden 40 kişilik bir grupla beraber, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Ticaret Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü ve diğer meclis-yönetim kurulu üyelerimiz ile Esnaf Odası Başkanı İsmail Ekinci, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç inde katıldığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi ve Yatırımı hakkında İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. Genel Sekreteri Endüstri Mühendisi Ömer Özkan bilgilendirme toplantısı yaptı. Yöremizde son zamanlarda cazip hale gelen yenilenebilir enerji dallarında (Hidroelektrik, Rüzgar, Güneş Enerjisi), alternatif meslek dallarının tanıtılması açısından önemli olduğu vurgulandı.yatırımcıların bu konuya dikkatlerinin çekilmesi sağlandı. YAHYALI TĠCARET ODAMIZIN PERSONELĠ YANGIN EĞĠTĠMĠNE VE TATBĠKATINA KATILDI Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin tarihinde Yahyalı İlçemizde düzenlemiş olduğu yangınlara karşı alınacak önlemler hususunda teorik eğitimi ve yangın söndürme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim yapmış olup, teorik eğitimi ve yangın söndürme uygulamasına Odamız personelleri İbrahim Parlak ve Mustafa Sakızlı katılmışlardır.

30 30 YAHYALI TĠCARET ODAMIZ TARAFINDAN GIDA YARDIMI YAPILDI. Yahyalı Ticaret Odamız tarafından TOBB.nin katkıları ile yöremizdeki muhtaç ve ihtiyaç sahibi 700 aileye, tarihinde Odamız yöneticileri ve personelleri tarafından gıda yardımı dağıtımı yapıldı. ĠSTANBUL TĠCARET ODASI YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ EBUBEKĠR SIDDIK KOYUNCU VE EKĠBĠ YAHYALI TĠCARET ODAMI ZI ZĠYARET ETTĠ. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yahyalı lı işadamlarından Koyuncu şirketler grubunun ve Vatan Kablonun Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Sıddık Koyuncu ve şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri

31 31 Yunus Emre Koyuncu, Oğuzhan Tütüncü tarihinde Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü yü makamında ziyaret ettiler. Odanın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dilediler. Odanın durumu ve İlçenin ekonomisi hakkında görüş alış verişinde bulundular. Oda başkanımıza başarılar dilediler. ADN KIRAÇ YÖNETĠM VE DANIġMANLIK BAġDENETÇĠSĠ ESHAP ÖZDEN TOPCĠL ODAMIZI ZĠYARET ETTĠ. ADN Kıraç Yönetim ve Danışmanlık Başdenetçisi Eshap Özden Topcil tarihinde Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak ı ziyaret ederek Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002:2006 ile ilgili görüş alış verişinde bulundular. Eksiklikler ve yaşanan sıkıntılar hususunda bilgiler sunuldu. Yahyalı Ticaret Odası nın Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi hakkında bilinçli bir şekilde mesafe kat ettiği, ufak tefek kurumsal eksikliklerin de zamanla tamamlanacağına inandığını söyledi.

32 TOBB ĠÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezi Ankara da düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısına Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü tarihinde katıldı. Bölgede yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlar ile bunların çözüm önerilerini dile getirdi. 32

33 33 VII. TÜRKĠYE TĠCARET VE SANAYĠ ġurasina KATILDIK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezi Ankara da düzenlenen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar ile bürokratların katılımıyla tarihinde VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasına Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü katıldı. Bölgelerin sorunları ve çözüm önerileri toplu olarak dile getirilerek Başbakan, Bakanlar ve Bürokratlara aktarıldı. YAHYALI KAYMAKAMI ZĠYA POLAT BEY E YAHYALI TĠCARET ODASI OLARAK VEDA YEMEĞĠ VERDĠK. Yahyalı Kaymakamı mız Ziya Polat ın Kestel Kaymakamlığına atanması nedeni ile Yahyalı Ticaret Odası olarak tarihinde veda yemeği verdik. Yemeğe Kaymakam Beyin yanı sıra Malmüdürü V.Ertuğrul Büber, Yahyalı Müftüsü Ahmet İnciler ve Odamız Meclis Başkanı Adnan Aydın, Meclis Başkan

34 34 Yardımcısı Tayyar Tunç, Meclis Muhasip Üye Özgür Büber, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Koyuncu, Sedat Sarıgül, Meclis Üyelerimiz Ali İhsan Ceren, Veysel Tezcan, Odamız Genel Sekreteri İbrahim Parlak, Ticaret Sicili Müdürü Mustafa Sakızlı katıldılar. Kaymakam Beye İlçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Yeni görevinde başarılar dilendi. Kaymakam Beye Yahyalı Halısı hediye edildi. YAHYALI ĠLÇEMĠZDE ĠYĠ TARIM UYGULAMALARI TARLA GÜNÜ DÜZENLENDĠ. Yahyalı İlçemizde İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün tarihinde düzenlemiş olduğu İyi Tarım Uygulamaları kapsamında tarla günü düzenlendi. Düzenlenen programa çok sayıda üreticilerin yanı sıra Yahyalı Ticaret Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tütüncü'de katıldı.

35 35 AHĠLĠK HAFTASI KUTLAMALARINA KATILDIK. Ahilik haftası münasebeti ile tarihinde Yahyalı İlçemizde düzenlenen programa Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve daire amirleri ile Oda Başkan ve yöneticileri ve esnaflar ve Yahyalı Ticaret Odamız Başkanı Mustafa Tütüncü de katılmıştır.kutlamada mehteran gösterisi, yılın ahisi olarak esnaf Mehmet Nejdet Parlak seçildi. Osmanlı ahilik ve şed kuşatması sembolik olarak yapıldı. Ahilik pilavı ikram edildi. Organizasyon Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından tertip edildi. YAHYALI ĠLÇEMĠZE YENĠ ATANAN KAYMAKAM METĠN ESEN Ġ ZĠYARET ETTĠK.

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

BORSAMIZIN 2014 YILINDAKİ FAALİYETLERİ. Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Ekmek İsrafı Adlı Projede Yer Aldı.

BORSAMIZIN 2014 YILINDAKİ FAALİYETLERİ. Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Ekmek İsrafı Adlı Projede Yer Aldı. BORSAMIZIN 2014 YILINDAKİ FAALİYETLERİ Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Ekmek İsrafı Adlı Projede Yer Aldı. 21 Şubat 2014 Cuma Günü, İlçemiz Ereğli Halk Eğitim Merkezi salonunda 'Ekmek İsrafı' konulu toplantıya;

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 04.05.2016 tarihinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantısına Genel

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 25.03.2014 22.04.2014 ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL E HAYIRLI OLSUN TİCARETİ-09 OCAK 2014 30 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN SEÇİMLER SONUCUNDA HİZMET BAYRAĞINI

Detaylı

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 OCAK AYI BÜLTENİ

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 OCAK AYI BÜLTENİ NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 OCAK AYI BÜLTENİ Sayı 01 DİLUCU GÜMRÜK KAPISINDA İNCELEME Dilucu gümrük kapısında, 21-23 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan incelemede Yönetim Kurulu başkanı ve Dilucu

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN OCAK 2016 YIL 1 SAYI 10 03.02.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:10 5 MAYIS 2015 Trakya Kalkınma Ajansı ndan Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

ETB 2015 MART VE NİSAN AYLARI FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2015 MART VE NİSAN AYLARI FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2015 MART VE NİSAN AYLARI FAALİYETLER VE KATILIMLAR SİVRİHİSARDA YAPILAN GÜBRE SUNUMU (25.02.2015) Sivrihisar İrtibat Büromuzda Gübre Kullanımı ve Gübre çeşitleri bilgilendirmesi Prof.Dr. Engin KINACI

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009 ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009 ODA MECLİSİ TOPLANTISI Tarih: 17.03.2009 Sayı: 09/03 ODA AİDATLARININ GECİKME ZAMLARINA AF YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK KRİZE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PAKETİ

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2017 YIL 2 SAYI 28

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2017 YIL 2 SAYI 28 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2017 YIL 2 SAYI 28 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:28 (02.06.2017) SÜLEYBE-ŞEFİK ÖZTÜRK HUZUREVİ MÜDÜRÜNDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN EKİM 2016 YIL 1 SAYI 20 09.11.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:20 EDİRNE YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU NDAN UTSO YA FESTİVAL ZİYARETİ (01.10.2016)

Detaylı

46 % 84,78 9 % 68,98

46 % 84,78 9 % 68,98 YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI MECLİS KURULU TOPLANTI SAYISI KATILIM ORANI 46 % 84,78 KATILIM ORANI 9 % 68,98 6473 1839 512 35 2266 166 278 16 442 49 194 13 16 606 41 MESLEK GURUBU 2015 YILINDA KAYIT YAPILAN

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

DEVELİ TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

DEVELİ TİCARET ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU DEVELİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Geride bıraktığımız 2013 yılı oda mız açısından çok yoğun ve verimli olmuştur. Yönetim kurulu olarak öncelikle Şubat-Mart ayında yapılacak olan, ancak daha sonra Mayıs-Haziran

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

FTSO BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI ZİYARET ETTİ

FTSO BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI ZİYARET ETTİ MART 2014 SAYI 13 FTSO BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI ZİYARET ETTİ Mart 2014 Pazar Günü Belediye Başkanlığı 30 Seçimi öncesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye Milliyetçi Hareket Partisi(MHP),Cumhuriyet

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret TRAVEL TURKEY 2015'E KATILDIK. 9. Uluslararası Travel Turkey Turizm Fuarı 10-13 Aralık 2015 tarihleri arasında İzmir de düzenlendi. Yerli ve yabancı birçok firmaların katıldığı fuarda ilçemizin doğal ve

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI : 1 2015 OCAK ŞUBAT MART

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI : 1 2015 OCAK ŞUBAT MART GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI : 1 OCAK ŞUBAT MART İletişim : +90 (456) 213 11 12 / 213 69 13 Faks : +90 (456) 213 60 59 Web Sayfası : www.gumushanetso. org.tr E-Posta : gumushanetso@tobb.org.tr

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni KTSO BAŞKANLARINDAN MEVLİD KANDİLİ KUTLAMA MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan Alkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladılar. "Yüzyıllardır Mevlid Kandili

Detaylı

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI TOBB KALİTE AKREDİTASYON BELGESİNİ ALDI. 03.02.2016 tarihinde Afyonkarahisar Ticaret Borsasının

Detaylı

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda Sütçüler Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim ve Pazarlama Olanakları Paneli Gerçekleştirildi. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 21.02.2017 28.03.2017 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ VE VERİLEN TEŞVİKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ORGANİZE EDİLDİ - 07 MART 2017 CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MART 2016 YIL 1 SAYI 13 11.04.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:13 UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN UTSO YA ZİYARET(01/03/2016)

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 21.04.2015 26.05.2015 GÖÇ İDARESİ NEZDİNDE YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ ÖZELLİKLE EMLAK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZDEN TARAFIMIZA İLETİLEN SORUNLAR

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ 23-25 EKİM 2015 / ALANYA TÜRKONFED Genel Sekreterler Koordinasyon Toplantısı, İç ve Dış İletişim Eğitimi, 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret İLÇEMİZ KAYMAKAMI ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret İLÇEMİZ KAYMAKAMI ODAMIZI ZİYARET ETTİ. İLÇEMİZ KAYMAKAMI ODAMIZI ZİYARET ETTİ. İlçemiz Kaymakamı sayın Ali SIRMALI odamızı ziyaret e. Ziyaret sırasında kurumların ortak düzenlediği faaliyetler değerlendirilerek,edremit Güç Ortaklığı (EGO) pla

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK Edremit Ticaret Odası, Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı'na (OriGIn) üye oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun

Detaylı

DEVELİ TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

DEVELİ TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU DEVELİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Oda yönetim kurulu olarak çok yoğun ve verimli bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. Oda nın olağan faaliyetlerinin düzenli, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) Sayın Meclis Üyeleri, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.04.2017-25.05.2017) Oda Meclisimizin 25 Mayıs 2017 tarih ve 51 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017-25.05.2017

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET 04.01.2016 12.01.2016 21.01.2016 03.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 ġanliurfa VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 25.02.2016 ġanliurfa HĠPODROMU 01.03.2016 HARRAN OTELĠ ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ġanlıurfa

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24.08.2015 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry HAZİRAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MAYIS / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 23.02.2016 22.03.2016 ALTSO İLE İŞKUR ARASINDA UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI 01.03.2016 ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI VE İŞKUR ALANYA HİZMET MERKEZ

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2016 YIL 1 SAYI 17 10.08.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:17 UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR (18.07.2016) 18 Temmuz 2016 Pazartesi

Detaylı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Mart 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ Seydikemer Bölgesinde Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Firmalar Ziyaret Edildi Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları

Detaylı

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı.

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 07 NİSAN 2011 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun Özkan ve Yönetim

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

oda etkinlikleri 2014 oda etkinlikleri

oda etkinlikleri 2014 oda etkinlikleri 2014 1 ORDU ODÜ Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç tan OO Ziyareti Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti. Ziyarette Ordu Mali Müşavirler

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA 01.01.2011 ve 31.12.2011 Döneminde Odamızın Katıldığı Etkinlikler 26 MART 2011 / ANKARA 60. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 08 NİSAN 2011 / HATAY TÜRMOB III TÜRKİYE HAKSIZ REKABET VE ETİK KONGRESİ 06-07 MAYIS

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

ILGIN TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ILGIN TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ILGIN TİCARET ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU C a m i a t i k M a h a l l e s i M u h s i n Y a z ı c ı o ğ l u C a d d e s i T i c a r e t İ ş M e r k e z i K a t : 2 I L G I N ILGIN TİCARET ODASI 2012

Detaylı

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ŞUBAT AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 27.11.2012 25.12.2012 ATSO VERGİ ÖDÜL TÖRENİ-27.12.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU NUN DA

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

Ekim ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 60 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Ekim ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 60 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. 1 Ekim ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 60 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 15 adet yeni üye kaydı

Detaylı

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24 Eylül 2014

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24 Eylül 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24 Eylül 2014 Eylül ayı içerisinde; Odamız tarafından üyelerimizce talep edilen 32 adet Kapasite Raporu, 10 adet Ekspertiz Raporu ve 5 adet de Fiili Tüketim belgesi

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 22.07.2014 26.08.2014 DOĞALGAZ KAMPANYASI İLE TOPLANAN İMZALARIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ A TESLİM EDİLMESİ-13.08.2014 DOĞALGAZIN ALANYA YA GELMESİ

Detaylı