İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak"

Transkript

1 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 (1) Bu yönerge, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuracak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru ve kayıt kabul şartlarını, kabul komisyonunun oluşumunu ve görevlerini kapsar. Dayanak Madde 3 (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilen; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun 13/02/2013 tarihli toplantısında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 (1) Bu yönergede geçen; a) Komisyon: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonunu, b) Mütevelli Heyeti: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini, c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ç) Rektör/Rektörlük: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü/Rektörlüğü, d) Rektör Yardımcısı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilgili Rektör Yardımcısını, e) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu, ifade eder. Başvuru Şartları İKİNCİ BÖLÜM Başvuru Şartları, Kabul Komisyonu, Kontenjan ve Ücretler Madde 5 (1) Lise son sınıfta veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan; a) Yabancı uyruklu olanların, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

2 ç) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, d) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C. de ikamet eden ve K.K.T.C. de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvuruları kabul edilir. (2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adaylardan; a) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), d) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanların, başvuruları kabul edilmez. Komisyon ve Görevleri Madde 6 (1) Komisyon Rektör Yardımcısı başkanlığında en az iki öğretim üyesi ve öğrenci işleri daire başkanından oluşur, başkan ve üyeler Rektör tarafından seçilir. (2) Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir; a) Yurt dışından öğrenci kabul edecek her bir program için ücretli, tam ve kısmi burslu öğrenci kontenjanlarını ilgili birimlerin görüşünü alarak belirlemek ve Rektörlüğe önermek, b) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretleri ile bu öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimlerini sürdürmeye yetecek yıllık güvence miktarını belirlemek ve Rektörlüğe önermek, c) Başvuru tarihlerini önermek ve ilan etmek, ç) Başvuran adayları değerlendirmek, d) Her bir program için, başvuruları olumlu değerlendirilen öğrencilerin sayısının belirlenen kontenjandan az olması durumunda öğrencileri Üniversiteye doğrudan kabul etmek, e) Her bir program için, başvuruları olumlu değerlendirilen öğrencilerin sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını yapmak ve bu sınav sonucuna göre programlara yerleştirilecek öğrencileri belirlemek, f) Yurt içi veya yurt dışı sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gelen öğrenci başvurularını, burs taleplerini değerlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Üniversiteye yurt dışından kabul edilen başarılı öğrenciler arasından burs verilecek öğrencileri ve bu öğrencilere verilecek burs oranlarını belirlemek ve Rektörlüğün onayına sunmak, ğ) Üniversiteye yurt dışından öğrenci çekmek amacıyla; yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumları veya tanıtım ajanslarıyla işbirliği yapmak, h) Yurt dışı eğitim fuarları ve yurt dışından gelecek öğrenciler için üniversiteyi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasını sağlamak. Kontenjan ve Ücretler Madde 7 (1) Komisyon tarafından her bir program için önerilen ücretli, tam ve kısmi burslu öğrenci kontenjanları, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur. Yükseköğretim Kurulu nun onayından sonra yürürlüğe girer. (2) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bu öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimlerini sürdürmeye yetecek güvence miktarı senatonun teklifi üzerine her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru Esasları, Kabul Sınavı ve Değerlendirme Başvuru Şekli Madde 8 (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet sitesinden duyurulur. Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kişisel olarak, posta ile veya üniversitenin internet sitesinden online başvuru formu doldurularak yapılabilir. (2) Adayların, başvuru için istenilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda gecikme halinde başvuru yapılmamış sayılır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. (3) Adayların üniversiteye yerleştirilmelerinde; a) EK-1 de yer alan lise bitirme sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar, b) EK-1 de yer alan üniversite giriş sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar, c) EK-1 de belirtilen lise bitirme veya üniversiteye giriş sınavı statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan herhangi birine ait istenen sınav sonucu olmayan adaylar için ortaöğretim mezuniyet not ortalamaları, ç) Komisyon tarafından yapılan Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavından alınan puanlar, esas alınır. Başvuru Belgeleri Madde 9 (1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri üniversiteye posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekir: a) Başvuru formu, b) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi, c) Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylanmış not belgesi, ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği, d) Bir adet vesikalık fotoğraf, e) Varsa EK-1 de sıralanan lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin veya lise bitirme belgesinin sureti. Sınavların Geçerlilik Süreleri Madde 10 (1) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. (2) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların sonuçları iki yıl için geçerlidir. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Madde 11 Üniversiteye, kendi imkanlarıyla eğitim almak için yurt dışından başvuran adaylar, Komisyon tarafından elektronik ortamda veya yüz yüze, yazılı veya sözlü sınav veya sınavlara tabi tutulabilir. Komisyon tarafından yapılan bu sınavın geçerlik süresi iki yıldır.

4 Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 12 (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların programlara yerleştirilmesi tamamen Komisyon yetkisindedir. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, üniversiteye kabul edilmeyi gerektirmez. (2) Komisyon kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. (3) Başvuru şartlarına sahip olan adaylar komisyon tarafından değerlendirilir, başvuru şartlarına sahip olmayan adayların başvuruları reddedilir. (4) Değerlendirme adayların tercih sırasına göre; puanı veya ortaöğretim mezuniyet notu yüksek olandan başlamak üzere yapılır. (5) Adaylar değerlendirme sonuçlarına göre komisyon tarafından bir programına yerleştirilebilir. (6) Komisyon her bir program kontenjanı kadar yedek kazanan öğrenci belirleyebilir. (7) Bir programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, komisyonun önerisi ve Senato kararı ile diğer programların kontenjanlarına eklenebilir. Sonuçların İlanı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sonuçların İlanı, Kayıt İşlemleri ve Dil Yeterliği Madde 13 (1) Başvuru değerlendirme sonuçları Üniversitenin internet adresinden duyurulur. Başvurusu kabul edilen adaylara Komisyon tarafından Kabul Mektubu veya eşdeğer belge düzenlenir. Bu belge Rektörlük tarafından ilgili adaylara gönderilir. Adayların Kabul Mektubu veya eşdeğer belge ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki veya en yakın ülkedeki T.C. Dış Temsilciliklerinden Öğrenim Vizesi almaları gerekir. Durumları aşağıda açıklanan adaylardan öğrenim vizesi şartı aranmaz. a) Geçerlik süresi dolmamış öğrenim amaçlı ikamet tezkeresine sahip olanlar, b) Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçenler, c) Uyruklarından biri T.C. veya K.K.T.C. olan çift uyruklular, ç) Diplomatik pasaportu olanlar. Kayıt İşlemleri Madde 14 (1) Kesin kayıtlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. (2) Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir; a) a) Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı, lise diploması İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, b) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği, c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile belge İngilizce değilse Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

5 ç) Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, d) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, e) T.C. Dış Temsilciliklerinden alacakları Öğrenim Vizesi veya Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası, f) İkametgâh tezkeresi, g) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden tarafından onaylanmış aslı, ğ) Öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, h) Dört adet vesikalık fotoğraf. Yabancı Dil Yeterliği Madde 15 (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterliği, Üniversite tarafından yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil Yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar. (2) Yabancı dil ile ilgili diğer hususlarda üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır. Türkçe Dil Yeterliği Madde 16 (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe yeterliği, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ile uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Türkçe Yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, Türkçe hazırlık programından muaf tutulurlar. (2) Türkçe Yeterliği olmayan öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimi almak zorundadırlar. Üniversite bünyesinde Türkçe hazırlık eğitimi verilmediği takdirde bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda Türkçe hazırlık eğitimi alınabilir. Türkçe hazırlık eğitimi sonunda muafiyet için yeterli puanı alamayan öğrenciler, iki yarıyıl daha Türkçe hazırlık eğitimi aldıktan sonra da başarısız olurlarsa Üniversite ile ilişikleri kesilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yükümlülükler ve Kayıt Hakkının Kaybedilmesi Madde 17 (1) Öğrencinin, bu yönerge hükümlerine ve üniversitenin ilan edeceği diğer esaslara uymaması veya bunun daha sonradan anlaşılması halinde kaydı yapılmaz veya yapılmışsa da silinir. (2) Üniversiteye yurt dışından kabul edilen öğrenciler için İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencilerine uygulanan tüm mevzuat hükümleri uygulanır. (3) Öğrenciler; şahsi, medeni, ikamet, pasaport ve diğer tüm değişiklikleri üniversiteye bildirmekle yükümlüdürler. (4) Öğrenimi amacıyla Türkiye`ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu yönergenin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu

6 yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından üniversite sorumlu değildir. Hüküm Bulunmayan Haller ve Karar Değişiklikleri Madde 18 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan haller ve karar değişikliklerinde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. Yürürlük Madde 16 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 17 (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

7 EK-1: Başvuru için Sınav veya Lise Bitirme Belgelerinin Asgari Başarı Şartları Listesi ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavları Türkiye deki liselerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için lise diploması Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Yurtdışı Uluslararası Bilim Olimpiyatları Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity Diploma programı için geçerli puan türünden en az 180 puan Lise diploması not ortalaması en az %60 50 puan TÜBİTAK ın tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalyasına sahip olmak Asgari puan:6 (10 üzerinden Cezayir Baccalauréat Asgari puan: 11 / 20 Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diploma de Ensino Pre Universitario Arjantin Técnico / Bachillerato Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education) Asgari puan: 3 / 5 Avustralya Secondary school graduation certificate Avusturya Reifeprüfung / Matura Asgari puan:3 (5 üzerinden) veya Lise Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Certificate Asgari puan: 3 / 5 Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate) Bangladeş Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate Beyaz Rusya Svidetel stvo/ o Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary Beyaz Rusya Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed. Belçika Certificat d'enseignement Secondaire Superieur / Getuigschrift van Hoger Sec Onderwijs / Bek dat Toegang Verleent tot het Hoger Onderjwis Bekwaamheidsdiploma / Hoger Onderwijs / Diplôme de Maturité / Bekwaamheidsdiploma Relevé de notes Benin Baccalauréat / Relevé de notes Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba / Report Cards Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate Brezilya Certificado de Conclusao de 2 Grau / Ensino Medio Historico escolar Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie Burkina Faso Baccalaureat Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes Kamerun Cameroon Baccalaureat / Baccalauréat de l Enseignement Secondaire / GCE O and A Level examination results issued by the examination body / Relevé de notes Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10) veya Lise Asgari puan: 10 (20 üzerinden) Asgari puan: 3 (5 üzerinden) Asgari puan: 11 / 20

8 Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat / Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l Enseignement du Second Degré / Relevé de notes Çad Chad Baccalaureat / Relevé de notes Şili Licencia de Educación Media / Técnico Medio / Certificado de Estudios Asgari puan: 5 / 7 Çin Halk Cumhuriyet nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 Kolombiya Bachiller / Certificado de estudios Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen d etat / Diplôme d Etat de l Enseignement Secondaire / Diplôme d Etat Asgari puan: 10 / 20 d Études Secondaires du Cycle Long / Relevé de notes Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat / Relevé de notes Kosta Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios Hırvatistan Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate / Indeks / Uvjerenje Asgari puan: 3 / 5 Küba Título de Bachiller / Título de Técnico MedioCertificado de estudios Çek Cumhuriyeti Maturitni Zkouška / Maturita Asgari puan: 3,5 (5 üzerinden) Danimarka Bevis / Diploma / Record of study Asgari puan: 7 / 13 Cibuti Baccalauréat / Relevé de notes Dominik Cumhuriyeti Bachillerato / Certificado de estudios Ekvator Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios Asgari puan: 12/ 20 Mısır The Thanaweya A ama (General Secondary Certificate) Certificate of General Secondary Education Eritre Eritrean Secondary Education Certificate Estonya Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate Akadeemiline / Academic Record Etyopya Ethiopian School Leaving Certificate Asgari puan: 3 / 5 Finlandiya Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion Certificate) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg or Avgangsbetyg fran gymnasiet (Upper Secondary Completion Certificate) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg Fransa French Baccalaureate - BaccalauréatRelevé de notes Asgari puan: 10 / 20 Gabon Baccalauréat Relevé de notes Asgari puan: 10 / 20 Gambiya Senior Secondary School Leaving Certificate issued by the West African Examinations Council Gürcistan Sashualo Skolis Atestati / Secondary School Asgari puan: 6 / 10 Leaving Certificate Almanya Abitur Almanya Abschlusszeugnis der... (Completion Certificate) / Zeugnis der Fachhochschulreife (Certificate of University of Applied En fazla : 4 Sciences Maturity) / Zeugnis der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife (Certificate of General/Subject Specific University Maturity Gana Results of West African Examination Council / Nigerian Examination Council examinations (see notes) Gana Note: The results submitted must be issued by the examining body and not the secondary school. Gana For applicants who completed WAEC exams in 1993 or later, these results must now be verified on-line. To permit access to WAEC results, please provide the following: Gana WAEC Gana Copy of the Statement of

9 Results / Gana Examination Number / Gana Examination year / Gana Card serial number (on the reverse side of the scratch card) / Gana 10 digit Personal Identification Number (PIN) Yunanistan Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate / Grade Report Hong Kong Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority Macaristan Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány / Secondary School Maturity Certificate Asgari puan: 3 / 5 İzlanda Studentsprof Asgari puan: 5 / 10 Hindistan Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate / Pre-University Certificate Statement of Marks *Please note that the School Record is not sufficient* İndonezya Senior Secondary school certificate of completion cujiam UAR and UN Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menegah Unum / Certificate of Completion of Upper Secondary School İran Iranian Diploma High School Diploma / Pre-University Asgari puan: 12 / 20 Certificate / Transcript of study Irak Baccalauréat examination results Irlanda Leaving Certificate (Ordinary and Higher Level) İsrail Bagrut / Matriculation Examination Asgari puan: 7 / 10 İtalya Diploma di Maturità Jamaika CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level GCE A 2 Konuları A seviyesi examination results issued by the examination body Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate : Ortalama 3 / 5 Ürdün Tawjihi / Certificate of General Secondary Education Asgari puan: 70 / 100 Kazakistan Attestat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 3 / 5 Kenya Certificate of Secondary Education / East African Certificate of Education Korea High School Diploma / Transcript of study Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama / General Secondary School Certificate Genel ortalama En az C+ En az 400 / 800 puan veya Lise Diplomasında %50 Başarı Kırgızistan Attestat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 3 / 5 Letonya Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 6 / 10 Lübnan Baccalauréat examination results Libya Secondary Education Certificate Litvanya Brandos Atestatas / Certificate of Maturity Asgari puan: 6 / 10 Lüksemburg Diplôme de Fin d'etudes SecondairesRelevé de notes Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate Madagaskar Madagascar Baccalaureat Mali Mali Baccalaureat / Relevé de notes Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate

10 Moritanya Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat / Relevé de notes Meksika Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios Moldova Attestat / Certificat de Absolvire / Diploma de Bacalaureat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 6 / 10 Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Certificate Karadağ Diploma / Record of study Fas Morocco Baccalauréat / Diplôme du Baccalauréat / Relevé de notes Asgari puan: 11 / 20 Mozambik Certificado de Habilitações Literarias / Secondary School Leaving Certificate Namibya General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overseas Higher School Certificate / Senior Certificate Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate Asgari puan: 5.5 / 10 Yeni Zelanda National Certificate / Sixth Form Certificate / School Certificate / Higher School Certificate Nikaragua Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios Nijer Niger Baccalaureat / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Relevé de notes Asgari puan: 11 / 20 Nijerya Results of West African Examination Council / Nigerian Examination Council examinations (see notes) Note: The results submitted must be issued by the examining body and not the secondary school. For applicants who completed WAEC exams in 1991 or later, and for all NECO examinations, these results must now be verified on-line. To permit access to WAEC/NECO results, please provide the following: WAEC Copy of the Statement of Results Examination Number -Examination year -Examination type and month -Card serial number (on the reverse side of the scratch card) - (PIN) NECO :Copy of the Statement of Results -Registration number - Examination type and month - Examination year -Personal Identification Number (PIN) Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education Asgari puan: 3 / 6 Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Certificate Pakistan Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate / Mark sheet Filistine Tawjihi / Certificate of General Secondary Education Panama Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios Paraguay Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios Peru Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios Asgari puan: 12 / 20 Filipinler Katibayan / High School Diploma Transcript of study Lise Diplomasında %75 Başarı Polonya Swiadectwo Dojrzałości / Matura / Swiadectwo Ukonczenia en az 3 / 6 Swiadectwo Dojrzałości veya Matura sınavından %50 başarı Portekiz Certificado de fim de Estudos Secundários / Certidão do Décimo Segundo Ano Porto Rico High School Diploma / Transcript of study Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate Romanya Diploma de Bacalaureat Foaie Matricola en az 5.5 / 10 Rusya Attestat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 3 / 5 Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'etudes Secondaires Relevé de notes

11 Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Secondary Education Certificate Senagal Baccalaureate / Diplôme de Bachelier de l'enseignement du Second Degré / Baccalauréat / Relevé de notes Sırbistan Matura Diploma Record of study Singapur Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore- Cambridge General Certificate of Education Advanced Level Slovakya Maturitná skúška / Maturita Vysvědčení / Annual grade report Asgari puan: 12 / 20 Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Slovenya Matura / Secondary School-Leaving Diploma Başarı Somali Secondary School Leaving Certificate Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test İspanya Bachillerato / Técnico Certificado de estudios Asgari puan: 6 / 10 Sri Lanka Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations Sudan School Certificate / Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate Surinam VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate Swaziland Cambridge Overseas School Certificate Cambridge Overseas Higher School Certificate İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate İsviçre Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity Certificate / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla Confederazione) Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate Tayvan Senior High School Leaving Certificate Tacikistan Attestat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 3 / 5 Tanzanya Cambridge Overseas School Certificate East African Certificate of Education / National Form IV Examination / Certificate of Secondary Education Cambridge Overseas Higher School Certificate / East African Advanced Certificate of Education / National Form VI Examination / Advanced Certificate of Secondary Education Tayland Maw 6 Asgari puan: 3 / 4 Togo Baccalaureat / Baccalauréat Relevé de notes Tunisia Baccalauréat / Baccalauréat Relevé de notes Asgari puan: 11 / 20 Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 3 / 5 Uganda Certificate of Education /East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate /Uganda East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate / Uganda Advanced Certificate of Education / East African Advanced Certificate of Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate

12 Ukrayna Ukrainian External Independent Testing ZNO Veya Attestat / Certificate of Secondary Education Veya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200 Veya Asgari puan:3 (5 üzerinden) Veya Asgari puan: 7 (12 üzerinden) Birleşik Krallık General Certificate of Education / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate A.B.D. High School Diploma Official transcript of study sent directly to ontariocolleges.ca by the school or school board GCE A 2 konudan A seviyesi SAT - Her konudan asgari 540 puan ve Lise diplomasında asgari 3.2 ortalama Uruguay Bachillerato Certificado de estudios Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education Asgari puan: 3 / 5 Venezuela Bachillerato / Técnico Certificado de estudios Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma Asgari puan: 6,5 / 10 Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate Zimbabwe General Certificate of Education / Cambridge School Certificate / Cambridge Higher School Certificate Kosova : Diplome per kryerjen e shkolles se mesmete lartegjimnazin 5 üzerinden 3 Kanada :Prorincial High School Graduation Diplomas Diploma notu en az %60 Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye deki liselerden mezun Diploma not ortalaması en az %60 Diplome du Baccalaureate European Zeugnis der Europaischen Reifeprufung, Diploma di Licenze Liceale / Asgari puan: 65 Europea, Europees Baccalaureaats Diploma Brunei High School Diploma, IB, GCE A Levels 100 üzerinden 50 / GCE A level en az 2 dersten başarı Kamboçya High School Diploma 100 üzerinden 50 El Salvador Técnico, the Perito or the Auxiliar 100 üzerinden 50 Guetemala Bachileratto, High School Diploma 100 üzerinden 50 Gine International Baccalaureate Diploma (IB), GCE A- Levels Nepal Nepal High School Diploma 100 üzerinden 50 Bahamalar High School Diploma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Yukarıda Adı Geçen Ülkeler ve Mevcut Sınavlar 100 üzerinden 50 / GCE A level en az 2 dersten başarı / IB sonucu en az 24 En az 50 Yukarıda adı geçen ülkelerin mevcut sınavları ile ilgili hükümlerde ilgili mevzuatlarda yapılacak son değişiklikler geçerli olur. Yukarıda Adı Geçmeyen Sınavlar Diğer Ülkeler Yukarıda adı geçmeyen sınavlar hakkında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından onaylanan hükümler geçerli olur. Bu tabloda belirtilen ulusal veya uluslararası sınavlardan herhangi birine ait istenen sınav sonucu olmayan adayların ortaöğretim mezuniyet notunun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN ÜLKELER YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİİ TABLOSU GÖREVE DİPLOATİK HUSUSİ HİZET ATANAN UUA AHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN (90 T T T 2 ALANYA T (90 (90 (90 T 13,20,33 AERİKA B.D.

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar

TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar Genel 1. Bir başvurunun değerlendirilmesi için mutlaka hem sistem üzerinden, hem de basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir.

Detaylı

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ 16.1 ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ TAAHHÜT ÜCRETİ YURTİÇİ YURTDIŞI T Ü R Ü K.K.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından kütüphanelere, adıgeçen Bakanlıkça yetki

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı