C - Ç : Suç iflleyen bir kimsenin yaflant s na, özgürlü üne, mallar na, onuruna karfl yasalar n öngördü ü yapt r m. : Dernek, topluluk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C - Ç : Suç iflleyen bir kimsenin yaflant s na, özgürlü üne, mallar na, onuruna karfl yasalar n öngördü ü yapt r m. : Dernek, topluluk."

Transkript

1 Adalet Adil Anarfli Anayasa Antlaflma Az nl k SÖZLÜK A : Hak ve hukuka uygunluk, hakk gözetme, do ruluk. : Adaletle ifl gören, adaletten, do ruluktan ayr lmayan, hakk yerine getiren, adaletli. : Bafls zl k. kargafla. : Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yarg güçlerinin nas l kullan laca n gösteren, yurttafllar n haklar n bildiren temel yasa. : ki ya da daha çok devletin sald rmazl k, savaflta ittifak gibi konularda üstlendikleri yükümlülükleri gösteren belge ve belgede belirtilen durum. : 1.Bir toplulukta herhangi bir nitelik bak m ndan ayr ve ötekilerden say ca az olanlar, ekalliyet, ço unluk karfl t. 2. toplum bilimi: Bir ülkede egemen ulusa göre ayr soydan veya inançtan olan ve say ca az bulunan topluluk, ekalliyet. Ba ms zl k Beyanname Bildirge Birey B : Ba ms z olma durumu veya niteli i, istiklal. Devletin siyasal, ekonomik, kültürel vb. bak mlardan baflka kifli, grup ya da devletin yönetimi ve güdümü alt na girmemesi durumu. : B i l d i rge. Resmi bir makam n ya da ifl yerinin bir iflle ilgili fikrini herkese bildirdi i yaz. : Ulusal ya da uluslararas düzeyde belirli haklar ve kurallara iliflkin aç klamalar içeren belge. : Toplumlar oluflturan kiflilerden her biri. Ceza Cemiyet C - Ç : Suç iflleyen bir kimsenin yaflant s na, özgürlü üne, mallar na, onuruna karfl yasalar n öngördü ü yapt r m. : Dernek, topluluk. 112

2 Devlet Dernek D : 1. Toprak bütünlü üne ba l olarak siyasal bak mdan örg ü t l e n m i fl millet veya milletler toplulu unun oluflturdu u tüzel varl k. 2. Bu tüzel varl n yönetim organlar. : Belirli ve ortak bir amac gerçeklefltirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet. Evrensel Egemenlik Erk E : 1. Bütün insanl ilgilendiren. 2. Dünya ölçüsünde, dünya çap nda. : 1. Baflvurulacak yer veya makam. 2. Milletin ve onun tüzel kiflili i olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranl k, hâkimiyet. : Bir ifli yapabilme gücü, kudret, iktidar. Ferman Gösteri Gelenek F - G : 1. Buyruk, emir. 2. Osmanl mparatorlu u'nda padiflah n verdi i, uyulmas gerekli hükümleri tafl yan yaz l buyruk, yarl k. : Bir istek veya karfl görüflün, halk n ilgisini çekecek biçimde topluca ve aç kça yap lmas, nümayifl. : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalm fl olmalar dolay s yla sayg n tutulup kuflaktan kufla a iletilen, yapt r m gücü olan kültürel kal nt lar, al flkanl klar, bilgi, töre ve davran fllar, anane. Hoflgörü Hukuk Hürriyet Islahat H-I : Her fleyi anlay flla karfl layarak olabildi i kadar hofl görme durumu, müsamaha, tolerans. : 1. Haklar 2. Toplumu düzenleyen ve devletin yapt r m gücünü belirleyen yasalar n bütünü, tüze. : Ba ms z olma durumu, istiklal. : Daha iyi duruma getirmek için yap lan de ifliklik, düzeltme veya iyilefltirme. 113

3 badet : Tanr buyruklar n yerine getirme, Tanr ya yönelen sayg d a v r a n fl, tap nma. hlal dare mtiyaz flkence : Yasa ve düzene uymama. : 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. 2. Bir kurum veya kuruluflun yönetildi i yer veya makam. : Baflkalar na tan nmayan özel, kiflisel hak veya flart, ayr cal k. : Bir kimseye maddi veya manevi olarak yap lan afl r eziyet. Kamu Kamuoyu Kanaat K namak Kifli Konsey Köle K : 1. Halk hizmeti gören devlet organlar n n tümü. 2. Bir ülkedeki halk n bütünü, halk, amme. : Bir konuyla ilgili halk n genel düflüncesi, halkoyu. : Kan fl, kan, inanç, düflünce. : Yap lan bir iflin kötü oldu unu belirtir bir biçimde söz söylemek, ay plamak. : nsan, kimse, flah s. : 1.Yönetim görevi yüklenmifl kimselerden oluflan topluluk. 2. Baz sorunlar görüflüp tart flmak için toplanan meclis. : 1. Birinin emri alt nda bulunan, özgür olmayan kimse. 2. Savaflta tutsak al nan, yabanc ülkelerden zorla kaç r l p özgürlükten yoksun b rak lan veya baflkas ndan sat n al nan kul, esir. Merci Meflru Mezhep Mutabakat Mürflit M : Baflvurulacak yer veya makam. : Yasal, yasaya uygun. : Bir dinin görüfl, yorum ve anlay fl ayr l klar sebebiyle ortaya ç kan kollar ndan her biri. : Uyuflma, anlaflma, uzlaflma, uygunluk. : Do ru yolu gösteren kimse, k lavuz. 114

4 Norm Otokrasi Özgürlük Otorite Örgüt Örf N : Kural olarak benimsenmifl, yerleflmifl ilke veya kanuna uygun durum, düzgü. O-Ö : Hükümdar n, bütün siyasal kudreti elinde bulundurdu u yönetim biçimi. : Herhangi bir k s tlamaya, zorlamaya ba l olmaks z n düflünme veya davranma, herhangi bir flarta ba l olmama durumu, serbestî. : 1. Yapt rma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakk veya gücü, yetke, sulta, velayet. 2. Siyasi veya idari güç. : Ortak bir amac veya ifli gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl kurumlar n veya kiflilerin oluflturdu u birlik, teflekkül, teflkilat. : Yasalarla belirlenmeyen, halk n kendili inden uydu u gelenek. Propaganda Reform Rönesans P - R : Bir ö reti, düflünce veya inanc baflkalar na tan tmak, benimsetmek ve yaymak amac yla söz, yaz vb. yollarla gerçeklefltirilen çal flma. : Daha iyi duruma getirmek için yap lan de ifliklik, iyilefltirme, düzeltme, slahat. : XV. yüzy ldan bafllayarak talya'da ve daha sonra di er Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya ç kan, klasik lk Ça kültür ve sanat na dayanarak geliflen bilim ve sanat ak m. Sendika S n f Sözleflme fieriat S : flçilerin veya iflverenlerin ifl, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bak m ndan ç karlar n korumak ve daha da gelifltirmek için aralar nda kurduklar birlik. : Bir toplumda, ayn görevi yapan, ayn yarar sa layan, ayn flartlarda yaflayan büyük insan grubu. : Hukuki sonuç do urmak amac yla iki veya daha çok kiflinin, k u r u l u fl u n karfl l kl ve birbirine uygun irade beyanlar yla gerçekleflen ifllem, ba t, akit, mukavele, kontrat. : Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan slam kanunu, slam hukuku. 115

5 Teokrasi Teflebbüs Terör Totaliter : Dini kurallara dayanan yönetim biçimi. : Giriflim, giriflme. T : Y ld rma, cana k yma ve mal yak p y kma, korkutma, tedhifl. : Demokratik hak ve özgürlüklerin bask alt nda tutuldu u, bütün yetkilerin bir elde ya da küçük bir yönetici grubunun elinde topland demokratik olmayan yönetim biçimi. Üniter Ü : 1. Birlikçi, birlikten yana, birlefltirici. 2. Merkeziyetçi. Vak f Vicdan V : Birçok kifli taraf ndan kurulan ve toplum yarar na çal flmay ilke edinen kurulufl. : Kifliyi kendi davran fllar hakk nda bir yarg da bulunmaya iten, kiflinin kendi ahlak de erleri üzerine dolays z ve kendili inden yarg lama yapmas n sa layan güç. Yarg Yasama Yetki Yürütme Y : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun do ufluna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak de erlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. : Yasa koyma, yasa yapma. : Bir görevi, bir ifli yasalar n verdi i imkânlara göre, belli flartlarla yürütmeyi sa layan hak, salahiyet, mezuniyet. : 1. Kanunlar uygulama ifli, icra. 2. Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kurulufllar n n hepsi. Zümre : Topluluk, tak m, grup, s n f, camia. Z 116

6 KAYNAKÇA GÜLMEZ, Mesut, Demokrasi ve nsan Haklar E itimi, TODA E Yay nlar, Ankara, GÜLMEZ, Mesut, nsan Haklar n n Uluslar Aras Korunmas, TODA E Yay nlar, Ankara, fi AYLAN, Gencay, Demokrasi ve Demokrasi Düflüncesinin Geliflimi, TO D A E Yay nlar, Ankara, TEZ Ç, Erdo an, Anayasa Hukuku, Beta Yay nlar, stanbul, GÖZÜBÜYÜK, A, fieref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, GÖZÜBÜYÜK, A, fieref, Türkiye nin Yönetim Yap s, Turhan Kitabevi, Ankara, GÖKBERK, Macit, Felsefenin Evrimi, MEB Yay nlar, stanbul, KEKL K, Nihat, Felsefenin lkeleri,. Ü. Edebiyat Fak. Yay nlar, stanbul, GÜR Z, Adnan, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, B LGE, Necip, Hukuk Bafllang c, Turhan Kitabevi, Ankara, S A RTOR, Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüfl, Türk Demokrasi Va k f Yay nlar, Ankara, DAHL, Robert, A, Demokrasi ve Elefltirileri, Türk Demokrasi Vakf Yay nlar, Ankara, L PSON, Leslie, Demokratik Uygarl k, Türkiye fl Bankas Yay nlar, Ankara, ROUSSEAU, J. J., Toplum Anlaflmas, MEB Yay nlar, stanbul, DUVERGER, Maurice, Siyasi Partiler, Bilgi Yay nevi, Ankara, UYGUN, Oktay, Türkiye de Demokrasi ve nsan Haklar, TODA E Yay nlar, Ankara, AKILLIO LU, Tekin, nsan Haklar n n Korunmas Alan nda Uluslar Aras Belgeler, Bilgi Yay nlar, Ankara, KABAO LU, brahim, Dayan flma Haklar, TODA E Yay nlar, Ankara, SOYSAL, Mümtaz, 100 Soruda Anayasan n Anlam, Gerçek Yay nevi, stanbul, ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaas, stanbul, ÇEÇEN, An l, nsan Haklar, Gürdo an Yay nlar, Ankara, KAPAN, Münci, nsan Haklar n n Uluslararas Boyutlar, Bilgi Yay nevi, Ankara, TUNÇAY, Mete, Bat 'da Siyasal Düflünceler Tarihi- Cilt 2, Teori Yay nlar, Ankara,

7 ERTOP, K vanç; Çetin YETK N, Siyasal Düflünceler Tarihi, Cilt: I, Say Yay nlar, stanbul, ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay nlar Ankara, ATEfi, Toktam fl, Laiklik; Dünyada ve Türkiye de, Ümit Yay nc l k, Ankara, ÜNALTAY, Altay, Do uda ve Bat da Din-Devlet liflkisi Endülüs Yay nlar, stanbul, KEMAL, Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa, nsan Haklar Bilgi Bankas, DAVER, Bülent, Siyaset Bilimine Girifl, Siyasal Kitabevi, Ankara,

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES slâmî limler Dergisi, Y l 2, Say 1, Bahar 2007 (63-85) DAM CEZASININ KALDIRILMASININ KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Ahmet NAN * THE EVALUAT ON OF DEATH PENALTY S ABOL T ON ACCORD NG TO QORAN

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Thoughts Regarding Cyprus Problem in the Ligth of Some Greek Court Decisions U ur Bay ll o lu * Çankaya Üniversitesi ÖZET K br s Sorunu

Detaylı

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Bilim, Kapitalizm ve bilgi iflçisinin Yükselifli: ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Daniel Lee KLEINMAN (*), Steven P. VALLAS (**) Çeviren: Arif GEN fi (***) Düzelti: Fatih GÜNGÖR (****) Son y llarda,

Detaylı