İ Ç İ NDEKİ LER. " " s *yfa '

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. " " s *yfa '"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER Dergiden mektup 2. Harita ve Kadastro Semineri İmar Plânı Uygulamaları. '. Y. Müh. Gelâlettin SONGU Kadastroda Otomasyon ve Delikli Kart Kadastrosu Y. Müh. Burhan TANSÜĞ Yükseklik ve Nivelman Y. Müh. Ekrem ULSÖY Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Değişik Mühendislik Kollarıyla İlişkisi Y. Müh. Macit ERBODAK Çok Yönlü Ekonomik Haritalar Y. Müh. Hüseyin BOZKIR Devlet Plânlama Teşkilâtı Y. Müh. Haldyn ÖZEN Harita vö Kadastro Terimleri Tanıtım Haberler " " s *yfa '

2 95 98

3 H1RİTA VE KflDDSTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından dört ayda bîr Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. t Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına Başkan M. Emin ERTÜRK %... ' * Çorumlu Müdür : Kadir PALA 'i t ' * Yayın Kurulu : Nuri ALTINOK Servet ÇETtNTAŞ Erdoğan ÖRÜKLÜ Kadir PALA * Ahmet YAŞAYAN Yönetim ve Mü racaat yeri : Atatürk Bulvarı Soysal Haiî No : 91/58 Yenişehir - ANKARA Tel s g Fiatı % 5 TL. Yıllık abonesi % 15 TL. Dizildiği ve Basıldığı yer : Güzel İstanbul Matbaası Ankara îlân tarifesi : Arka dış kapak = 600 TL. ön iç kapak = 500 TL. Arka iç kapak = 450 TL. tç sahifeler = 400 TL. Yarmı sahifeler = 250 TL. 1/4 samfe = 150 TL. Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır. $ Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. $ Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez % Yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz. % Çevirilerden doğacak hertürlü sorumluluk, çevirene aittir. ^ Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çini mürekkeple çizilmesi, şekil yerlerinin belir tilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kıss yazılar tercih edilir.

4 Sayın Okurlarımız, Odarmzca her yıl yapilmam kararlaştırılan bilim ve teknik toplantılarının ikincisi «II. Harita ve Kadastro Semineri» adıyla Şubat 1967 tarihlerinde yapılmıştır. Bu seminerde görüşme, tartış-' ma konusu olan bildiriler, derginin bu sayısında sunulmaktadır. İmkânların yetersizliği yüzünden seminer görüşmelerinin tamamını ya- yınlayamamaktayız. Gelecek yıllarda, bilim ve teknik toplantıların-- $a yapüan görüşmeleri tartışmaları kapsayacak sekide özel sayılar \ düzenlenebileceğini umuyoruz. Bu sayının sonunda, Harita ve Kadastro terimleri hakkında ya- * pılan çalışmaları tanıtan bir yazı bulacaksınız. Ayrıca bir terim önerme fişi örneği verilmektedir. Yapılmakta olan terim çalışmalarının yardımlarınızla güç kazanacağını özellikle belirtmek isteriz. * Dergimizin yayın kurulu iki yûlık başarılı bir çatışmadan sonra görevini yeni yayın kuruluna bırakmış bulunmaktadır. Halen görevlerinden aynlmış olan Erdal KOÇAK, Selâhattin ÖNER, A. Kemal ÖZDEN arkadaşlarımızın çalışmalarını burada 'takdirle açıklamak bizim için zevkli bir görevdir. Devraldığımız görevi yaparken daima tenkitlerinizi bekleyeceğiz. Çalışmalarımızı geliştirmek için her imkândan yararlanmak temel amacımız olacaktır. Saygılarımızla YAYIN KURULU 3

5 i* Sayın Bakan, Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca düzenlenen İkinci Harita ve Kadastro Seminerini açıyorum. Son yıllarda yurdumuzda karşılaşılan temel sorunlardan biri, jkalkinma^ plânlarının ve programlarının yeterli şekilde uygulanmasının nasıl mümkün olabileceği konusudur. Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlandığı günlerde, henüz Harita ve Kadastro Sektörünün plân içindeki öneminin ne olacağı tartışma konusu idi. Bu gün artık bu sektörün plân içinde alacağı fonksiyonel görevler açık ve seçik olarak belirmiş, yaygın olarak benimsenmiştir. Harita ve Kadastro Sektörü bir çok yatırımların gerçekleşmesi için gerekli olan bir temel hizmet, bir alt yapı yatırımıdır. Bu günkü meselemiz, meslektaşlarımızca bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesinin nasıl sağlanacağıdır. Başlıyacak olan seminerde, ekonomik kalkınma amaçlan için Harita ve Kadastro tekniklerinden nasıl yararlanılması gerektiği ve diğer mühendislik kollarıyla başlıca ilişkileri açıklanacak, ayrıca Harita ve Kadastro tekniklerinde sağlanan bazı gelişmeler de tartışılacaktır. Hemen belirtmek isterim ki, odamız, önümüzdeki yıllarda araştırma ve inceleme çalışmalarına daha fazla önem vermeyi planlamaktadır. Aramızda bulunan Sayın Bakana ve Sayın Konuklarımıza, değerli konuşmacılara ve seminere tebliğ veren üyelerimize candan teşekkür eder, çalışmaların memleketimiz ve camiamız için hayırlı olmasını dilerim. Seminerimize huzurlarıyle onur veren İmar ve İskân Bakanı Sayın Haldun MENTEŞEOĞLU'nu bu mesut andan yararlanarak kürsüye davet ediyorum. Saygılarımı sunarım. 4

6 İmar Plânı Uygulamaları" Sayın Bakan, Sayın Müsteşar, Sayın Misafirler. Y. Müh- Celâlettîn SONGU İmar ve İskân Bakanlığı Harita Dairesi Başkanı Konuşmanın.başlığı olarak (İmar Plânı Uygulamaları) cümlesini gördüğünüz zaman, size, uygulama işlerinde Poligon güzergâhlarının ne şe- >, kilde döşenmesi gerektiği, uygulama krokilerinin nasıl düzenlenecekleri, grupların aplikasyonlarının ne şekilde yapılmalarının uygun olacağı gibi konulardan bahsederek tekniğin soğuk yüzünü göstereceğimi sanmış iseniz hemen müjdeleyeyimki bunlardan mümkün mertebe kaçınarak sizleri sıkmamaya geyret edeceğim. / Bu konuşmamla, Harita Mühendisliğinin en mühim bir çalışma alanı imasına rağmen mâlesef yurdumuzda en çok ihmale uğramış ve önemi anlaşılamamış bulunan, şehirlerde plân uygulaması işlerine dikkatinizi çekmeğe çalışarak uygulamanın Önemi ile bizde ve bir iki dış mem- t Seketteki uygulama esasları hakkında bilgi vermek ve yurdumuzda alınmasını lüzumlu gördüğüm bazı tedbirler üzerinde durmak istiyorum. Ancak plân uygulaması konusu, yan etkileri de düşünüldüğü takdirde bir konferans değil başlı başına bir seminer olabilecek kadar geniş bulunduğundan bu konuşmamla konunun sadece bir panoromasını çizebileceğimi söylemek isterim. İmar Plânı Uygulaması ne demektir? İzin verirseniz önce bu konu üzerinde biraz duralım, zira imar işleri ile ilgili her mesleğin mensubu plân uygulamasını kendi yönünden mütalâa etmektedir. Örneğin bir şehircî plân esaslarına göre yolların açılmasını, binaların imar plânında verilmiş olan esaslar dahilinde yapılmasını, yeşil saha çocuk bahçesi gibi yerlerin düzenlenmesini.plân uygulaması olarak kabul eder. Bir inşaat mühendisi imar plânı uygulaması olarak yapılacak binaiarın projelerinin incelenip onanması, projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolü, yol inşaatlarının yapılması gibi hususları plân uygulaması olarak görür. * II. Harita ve Kadastro semineri'nde yazarı tarafından verilen konferanstır. 5

7 Biz Harita Mühendisleri ise, bütün bu işlerin yapılabilmesi için önce plânda gösterilen yol, yeşil saha ye çocuk bahçesi gibi yerlerin aplike edilerek zeminde belirli hale getirilmesi ve özellikle inşaata elverişli olmayan kadastro parsellerinin yeniden düzenlenerek imar parseli haline getirilmesinin zorunlu olduğunu düşünerek plân uygulamasının temelini bu işlerin teşkil ettiğine inanırız. Gerçekten imar plânlan şehirlerimizin güzel, trafik ve sağlık kurallarına en uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere düzenlenmektedirler Şu halde plândan beklenen bu faydaların sağlanabilmesi için plânın istendiği hususların hepsinin bîrden yerine getirilmesi lâzımdır. Örneğin, plânda gğsterilen gelişme sahalarındaki bütün yollar, yeşil sahalar ve diğer genel alanlar aplike edilerek inşa edilmiş olsa-bile Kadastro parselleri düzenlenerek, yani birleştirilip tekrar inşaata uygun bir halde bölünerek imar parselleri meydana getirilemezse bu sahalarda bina Ü inşaatı yapmağa imkân bulunamıyacaktır. Bina inşaatı yapılamayınca da gayrimeskûn bir saha halinde kalacak ve yapılmış olan bütün yollar ve tesisler bir fayda sağlamıyacaklardır. Bu itibarla ben, imar plânlarının uygulanabilmesi için en önemli problemin arazi düzenlenmesi olduğuna inanıyor ve imar plânı uygulaması dediğim zaman daha çok bunu kast ediyorum. Bu söylediklerimi doğrulayacak bir iki örnek vermek isterim. Bu gün Türkiye'de yaklaşık olarak 800 belediyenin imar plânları mevcut bulumaktadır. Fakat bunlardan uygulananı mâlesef pek azdır. Uygulanamama nedeni ise belediyelerde uygulamada ilk iş olan plân aplikasyonu ve arazilerin düzenlenerek inşaata elverişli imar parselleri haline getirecek elemanların bulunmamasından ileri gelmektedir. Federal Almanya İmar Kanunu da bu söylediklerimi doğrulamaktadır. (Federal Almanya İmar Kanunun amacı nedir) isimli bir eserde rastladığım bir cümle bu bakımdan çok entrasandır. Bu cümle de aynen (Federal Almanya İmar Kanunun temel amacı zor olan arsa temini meselesidir) denilmektedir. Bu hususu kanunun maddeleri de doğrulamaktadır- Nitekim 189 maddeden ibaret olan kanunun, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve bu hizmetlerin karşılığı olarak alınacak iştirak payları, arazi değerlerinin tesbitleri, idari, adli ve vergi hususlarında da çok fazla maddeleri olmasına rağmen arazi düzenlenmesi ve sınır düzenlemeleri ile ilgili 40 maddesi bulunmaktadır. İmar Plânı Uygulamasının şehrin gelişmesinde ve geleceğinde büyük rolü bulunmaktadır. Örneğin, plânın uygulanamaması şehirlerde gecekonduların artmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bunu açıklayabilmek îçîn gecekondu üzerinde biraz durmak istiyorum. 6 ;

8 Gecekondu bölgelerine Almanya'da Elendsvirtel denilmektedir. Bunun anlamı sefalet bölgesi demektir. İngilizcede aynı bölgeler için Slum tabiri kullanılmaktadır ki bunun anlamı da diğerinin aynıdır. Bundan anlaşılacağı gibi başka ülkelerde gecekondu bölgeleri sefaletin, fakirliğin ve yokluğun hakim olduğu bölgelerdir. Bizde de gecekondu bölgelerinde fakirlik ve yokluk vardır. Fakat yurdumuzun genel hayat düzenini ve özellikle köy ve kasabalarımızdaki iskân durumunu düşünecek olursak, büyük şehirlerimizdeki gecekondu bölgelerini batı bölgelerindeki sefalet bölgeleri ile bir tutmağa imkân yoktur. Hele gecekondu bölgelerinde bir kaç kiralık gecekondusu bulunan kimselerin bulunduğunu ve bir gecekondunun 5-15 bin liraya mal olduğunu, bir gecede yapıldığı için tabiî ki kalitesinin düşük olacağını da düşünecek olursak bu husus dahada belirli bir durum alır. * Emlâk Kredi Bankasının, bankadaki mesken kredisi hesabına 10 bin lira yatıranlara 40 bin lira kredi verdiği de düşünülecek olursa, gecekondu sahiplerinin daha güzel ve sıhhi evler yapabilecekleri kolayca anlaşılır. Bu durumda bizdeki gecekondulara sefalet bölgeleri anlamı vermekten çok ruhsatsız veya kaçak inşaat bölgeleri demek çok daha yerinde olur. Şu halde Vatandaşlarımız acaba neden ruhsat alarak daha muntazam bir inşaat yapma yoluna gitmeyip, yaptırdığı binanın yıkılabileceğini de göze alarak gecekondu yapmaktadır. Bunun bir çok nedenleri olmakla beraber başlıca ve en önemli nedenlerden birinin inşaat yapacak kimselerin yeteri kadar ve ucuz arsa bulamadıkları olduğunu söylemek mümkündür. Ucuz arsa meselesine biraz sonra değinmek üzere önce yeteri kadar arsa sorunu üzerinde biraz durmak istiyorum. Bunu açıklayabilmek için Ankara'nın nüfus artışlarına göre yıllık arsa ihtiyacını kabaca bir inceliyelim. Ankara şehrinin belediye sınırları içerisindeki 1960 nüfus sayımlarına göre nüfusu 650 bin, 1965 yılında ise dir. Bu duruma göre Ankara şehrinin 5 yıllık nüfus artışı veya senelik 50 bindir- İstatistiklerden elde edilen bilgilere göre Türkiye'de ortalama olarak bir aile nüfusu 4.7 kişiden ibarettir. Şu halde bu nüfus artışına göre Ankara'da senede yaklaşık olarak aile artmaktadır. Veya başka bir deyimle her aileye bir mesken düşünülecek olursa her sene meskene ihtiyaç bulunmaktadır. Her parsele ortalama olarak 4 daireli bir bina yapıldığı düşünülürse, Ankara'da, yılda yaklaşık olarak 2600 inşaat parseline ihtiyaç olduğu ortaya çıkar. Hatta bahçeli evler bölgelerinde her parsele bir daireli binalar yapıldığına göre yıllık parsel ihtiyacının 3-4 bin civarında

9 olduğunu söylemek mümkündür. Şu halefe Ankara'da nüfus artışını karşılayabilecek sayıda bina yapılabilmesi için her yıl bu sayıda parselin, her sınıftan halkın ihtiyacını karalayabilecek çeşitli fiat bölgelerinde aplike edilerek inşaata hazır vaziyete getirilmesi gerekmektedir. İnşaat yapacak vatandaşların arsa satın almasında bir seçme yapabilmesi için yıllık arsa ihtiyacının 3-4 katı arsanın daima inşaata hazır durumda beklemesi gerektiğinden Ankara'da özellikle ucuz bölgelerde olmak üzere bin arsanın inşaata hazır vaziyette elde bulundurulması ve her yıl yeniden 3-4 bin arsanın inşaata hazır, hale getirilmesi lâzımdır. Görüldüğü gibi imar edebilmek için evvelâ arsa temin etmek lâzımdır. Ancak temin edilen arsalar yüksek fiatlı olursa inşaat yapacak kimseler bu arsaları alamıyacakları için istenilen amaca genede varılamamış olur. > Bilindiği gibi ticarette bir arz ve talep kanunu vardır. Bir mal piyasaya çok arz edilmiş buna karşılık alıcı az ise o malın fiatı düşer. Fakat ' bir mal piyasada az bulunursa ve alıcı da çok ise fiat artar. Ancak arazi ve arsaların alınıp satıldığı pazarlarda bu kural her zaman yürürlü değildir. Çünkü artan arsaların bazı şartları haiz olması istenir, örneğin şehre çarşı ve pazar yerlerine yakın, yolu yapılmış, elektrik, su ve hava. gazının getirilmiş olması arsaların fiatlarını kesin ölçüde etkileyeceği bir gerçektir. Ama aynı şartlardaki arsaların fiat artışlarında arz ve talep, muhakkak ki ticaretteki arz ve talep kaidesinin etkilerini gösterecektir. Bu iti» t barla biz şimdi şehir içerisinde ve gelişmiş bölgelerdeki arsaları bir tarafa bırakarak şehrin her yıllık arsa ihtiyacını karşılamak üzere yeniden iskân sahasına katılan tarım arazileri üzerinde biraz duralım. Şehrin çevresinde ve meskûn sahalara en yakın yerlerdeki tarlalar düzeltilerek kadastro parselleri imar parseli haline getirilmemiş iseler, bu arsalara inşaat yapmağa imkân olmayacağı için talep az ve fiatlar düşüktür. Aynı yerlerdeki arsalar düzenlenmiş ve aplike edilerek N köşeleri belirtilmiş, yani inşaat yapılabilecek duruma getirilmiş iseler, bunların mevcut yollara en yakın olanları en iyi fiatla satılabilenleridir. Yoldan uzaklaştıkça fîatlar biraz düşer ama aplike edilmiş olan arsaların aralarındaki yollar yapılacak olursa arsa fiatları arasındaki farklar çok azalır. Görüldüğü' gibi toprağın tarım arazisinden arsaya geçişinde bir fiat artışı olmaktadır. Arsa fiatlarındaki artışlar hakkında Almanya'da yapılmış olan bir araştırmanın grafiğini inceleyecek olursak bu hususu daha açık görebiliriz (Şekil : 1) Grafikte görüldüğü gibi arazi fiatlarında daima normal bîr artış mevcuttur. Ancak bu artış bazı durumlarda daima bir anormalik gösterir. 8.

10 Örneğin, grafikte A ile gösterilen yerde fiatlarda birden bire bir yükselme vardır. Bu artışı meydana getiren sebep, o zamana kadar tarım (arazisi olarak kullanılan bölgelerin imar plânı içine alınacağının kararlaştırılması ve bu kararın halk arasında duyulmasıdır. Bundan sonraki anormal fiat artışı, öncekinden biraz daha az olmakla beraber nazım plânın düzenlenmesi ve kesinleşmesi ile meydana gelir. Daha sonraki fiat artışları sırasıyla imar plânının kesinleşmesinde, kamu tesisleri için gerekli alanların satın alınması ve inşaata başlanmasında, Kadastro Parsellerinin yeniden düzenlenerek imar parseli' haline getirilmesinde ve en son olarak da kamu tesisleri için yapılmış olan harcamaların hesaplanarak, iştirak payı olarak mülk sahiplerine dağıtılması ve tahsili ile meydana gelmektedir. Burada en sondaki F noktasında görülen çok büyük bir artış kamu tesisleri için harcanan paranın iştirak payı olarak mülk sahiplerinden alınmasından ileri gelmektedir ve tabiî olarak karşılamak gerekir. Bundan evvelki E noktasında görülen oldukça büyük bir artış ise imar parsellerinin kesin olarak belirli hale gelmesinden ötürü meydana gelmektedir. Arazi düzenlenmesinin arsa fiatları yani arsa politikası yönünde büyük önemini bu grafik de bize çok güzel göstermektedir. Görüldüğü gibi A ve C arasındaki plânlama safhasında fiat artışları daha küçük miktarlarda ve ancak iki safhada kaldığı halde arazinin yeniden düzenlenmesi sırasındaki artışlar çok daha fazla ve çeşitli safhalarda olmaktadır. Bu İti- *9

11 barla, bu gün bir bilim haline gelen ve muhakkak ayrı bir seminere konu teşkil edebilecek olan arsa politikası, arsa -Hatlarının izlenmesi ve fiat takdirleri gibi işler Avrupada tamamen Harita Mühendislerinin çalışma konuları içersinde bulunmaktadır. Buraya kadar söylediklerimizi özetliyecek olursak ucuz arsa temini ve gecekondu problemlerinin çözümünü sağlayacak en uygun tedbir, kadastro parsellerinin yeniden düzenlenerek bol miktarda arsanın imar parseli haline getirilmesi veya başka bir deyimle imar plânlarının hızla uygulanmasıdır. Bol miktarda arsayı inşaata hazır vaziyete getirerek gerek gecekondu yapımını ve gerekse arsa fiatlarının artışını önlemek üzere yapılmış olan f en güzel bir uygulama olarak Ankara'nın Yenimahallesini göstermek mümkündür. Burada arsalar düzenlenerek aplike edilmiş ve inşaata hazır, ' vaziyete getirilerek çok ucuz fiatla halka satılmıştır. '"' 5 Yenimahailenin yapılması sırasında hiç parası olmadan inşaata baş-, ' layip kendi gücünüde katarak ev sahibi olanlar pek çoktur. Yenimahalle ' örneğinin başarılı olmasında, özellikle hazır ev plânlarının verilmesi ve ruhsat işlerinde kolaylık gösterilmesi gibi hususların da büyük rolü olmasına rağmen bol ve ucuz arsa temini en büyük faktörü teşkil etmekledir'; Eğer yenimahailede bol miktarda ucuz arsa temin edilmemiş olsaydi bü'gün orada oturan nüfus muhakkak Ankara'nın her tarafına dağılacak gecekondularda oturacaklardı. İmar ve İskân Bakanlığının Gecekondu Önleme Bölgeleri, sınırlı bir sa-* yıda dahi olsa bol ve ucuz arsa teminini kolaylaştıracağı için bu yönde alınmış en iyi bir tedbir olacaktır sayılı imar kanunununa göre tarım arazisinden imar parseline geçişin safhaları şöyledir : Türkiye'de her belediye, belediye hudutları içinde kalan sahanın halihazır haritaları ile, nüfusu den yukarı belediyeler imar plânlarını ve nüfusu den aşağı belediyeler ise tesbit edilecek! belirli yolların istikamet plânlarını yaptırmak zorundadır. İma 1 - plânlar, ve yol istikamet plânlan nazın plân ve uygulama plânı olmak üzere iki çeşittir. Bunlar halihazır haritalar üzerine çizilirler. Nâzım plân, arazi parçalarının ileride ne şekilde kullanılacağını, ana trafik yollarını ve başlıca bölge tiplerini gösteren bir plândır. Uygulama plânları nazım plânın esaslarına uygun olarak çizilen ve uygulama için gerekli bütün teknik hususları gösteren plânlardır. İmar Kanununun uygulanması yönünden bu iki plân arasında bir fark bulunmamaktadır. Her iki plânda da kanunun bütün hükümleri uy- -10

12 gulanır. Ayrıca kanunun 27. inci maddesinin (a) fıkrasında nazım plânlar anlatılırken (İstimlakler bu plâna göre yapılır.) denilmektedir. Bu hükmün, uygulama plânları yapılıncaya kadar geçecek zaman içersinde arazi Hatlarında artış olabileceği düşünülerek, imar plânının uygulanması için gerekli alanların hemen istimlâkine imkân vermek gayesiyle konulduğu anlaşılmaktadır. Halbuki istimlâk edilecek alanları kesin olarak ancak uygulama plânları ile tesbit etmek mümkün olabileceği için bu hükmün (İstimlâkler bu plâna göre yapılır) yerine (bu plâna göre de istimlâk yapılabilir) şeklinde olması gerekirdi. Aynı maddenin (b) fıkrasında ise (uygulama plânları halihazır haritalar üzerine çizilmekle beraber mevcutsa kadastro vaziyeti de işlenir) denilmektedir. Muhterem arkadaşlar, bu hüküm Türkiye'de Kadastronun mâlesef çok az yerde yapılmış olmasından dolayı konulmuş bir hükümdür. Aslınîda bu maddenin (uygulama plânlan kadastro haritalarının orijinal nitelikteki kopyaları üzerine çizilir) şeklinde olması gerekirdi- Zira uygulama plânları gerek yolların ve gerekse parsellerin alacağı şekilleri detaylı olarak gösterecekleri için kadastro durumunun en kesin bir şekilde gözönün-de bulundurulması gerekmektedir. Bu da ancak uygulama plânlarının kadastro haritaları üzerine çizilmesi, ile mümkündür. Bununla beraber bugün, Türkiye'nin her şehir ve kasabasının kadastrosu olsa bile böyle bir hüküm yine de yürütülemiyecek durumdadır. Çün kü uygulama plânlarının kadastro haritaları üzerine çizilebilmesi için bu haritaların ada sistemine değil, pafta kitabelerine kadar dolu çizilmesi gerekmektedir ki bu yapılmamaktadır. Bu hususa ileride gene değinmek üzere şimdi tekrar plân uygulamalarına geçelim sayılı imar kanununa göre imar plânı uygulamasının hukukî yönlerini (Şekil : 2) deki şema üzerinde göstermiş bulunuyoruz. Yukarıda açıkladığımız gibi her belediyenin yaptırmakla yükümlü olduğu halihazır haritalar üzerine nâzım plân ve uygulama plânlan yapılır. Her iki plân da belediye meclisi veya imar idare heyetinin kabulü ve İmar ve İskân Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. Kesinleşen plânlar belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yere asılarak bir ay süre ile sergilenir ve bu husus usulüne uygun olarak Hân edilir. Kesinleşen, plânların iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için- kanun belediyelere iki görev yüklemektedir. Bu görevlerden biri Belediye MI

13 12

14 <, Meclisinin kabulü ile kesinleşecek olan dörder yıllık imar programlarının hazırlanması, ikincisi ise bu programların uygulanması için gerekli öde nek İle programı uygulayacak ve belediyenin imar çalışmalarına göre mey dana çıkacak ihtiyacı karşılayacak fen adamı veya fen kurulu kadrolarını her yıl bütçelerine koymaktır. Çok iyi düşünülerek konulmuş olan bu mad de ne yazık ki işlememektedir. ' Bu maddenin işlememesinin başlıca nedenlerini, belediyelerin bütçelerine koydukları kadroların yetersizliği, teknik elemanın belediyelerde çalışmak istememesi ve Türkiye'de teknik eleman kıtlığı gibi gerçeklerde aramak yerinde olur. Bu durumlar gözönünde bulundurularak belediyelere teknik eleman sağlamak için 710 sayılı kanun hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisinden,, çıkarak kanunlaşmış bulunmaktadır. ; Buraya kadar olan çalışmalar plân çalışmalarıdır. Plân uygulaması bundan sonra başlar. Uygulamaya geçilebilmesi için ilk önce uygulama ve parselasyon haritalarının yapılması gerekir. Parselasyon haritaları, imar plânı esaslarına bağlı kalınarak, arazide ve büroda çalışmak suretiyle yapılan ve imar parsellerinin kesin şekil ve alanlarını gösteren haritalar ve bu haritalarla ilgili çizelgelerdir. Bu haritalar hakkında biraz sonra daha ke^in bilgi vereceğim. Uygulama ve parselasyon haritaları bir ay süre ile belediye dairesine asılarak sergilenir ve bu husus usulüne göre ilân edilir. Askı müddetinin t bitiminden itibaren 30 gün içinde plâna itiraz edilebilir. İtirazlar belediyece incelenir ve uygun görülen değişiklikler yapılır. Düzenlenmiş parselasyon haritaları Belediye Encümeninin, varsa İmar İdare Heyetinin onamasiyle kesinleşir. Kesinleşmiş olan parselasyon haritaları tescil edilmek üzere Tapu Sicil Muhafızlıklarına gönderilir. Bu daireler, ilgililerin muvafakatini aramaksızın sicillerini bu plânlara göre doğrudan doğruya tanzim ve tesis etmekle yükümlüdürler. Fakat Tapu Sicil Muhafızlıklarının, kanunun açık hükmüne rağmen ilgililerin müracaatı olmadan kayıtlarını düzeltmedikleri görülmektedir. Tabiiki bu hal bazı karışıklıklara sebep olmaktadır. Konuşmamıza başlarken imar plânı uygulamasının temelini arazi düzenlenmesi teşkil ettiğini söylemiştim. Plân uygulamasının hukukî yönünü bu şekilde kısaca özetledikten sonra, arazi düzenlemesi üzerinde biraz daha geniş açıklamalarda bulunmak istiyorum. Türkiye'de birkaç büyük şehrimiz hariç hiç bir şehirde iyi bir imar plânı uygulaması yapıldığını söylemek mümkün değildir. 13

15 Bir çok küçük şehirlerimizde, büyük emek ve para harcanarak yapılmış bulunan imar plânlarının aplikasyonu, inşaat kalfası ve hatta bazı yerlerde marangoz gibi ehliyetsiz kimselerin elinde bulunmaktadır. Bunlar yapılacak binaların yerlerini diğer binalara göre göstermekte ve tabiiki bir çok yanlışlıklar yapmaktadırlar. Büyük şehirlerimizde de uygulamanın mükemmel bir şekilde yapıldığını söylemek mümkün değildir. Nitekim İstanbul Belediyesinde Harita Müdürlüğü kurulmadan önce yapılmış olan arazi düzenleme (Hamur) plânları bir çok şikâyetlere sebep olmuş, sonuç olarak bu şikâyetler imar kanununun 42 inci maddesinin, düzenlenmiş olan parsellerin % 25 noksaniyle sahiplerine dağıtılabileceğine ilişkin, belediyelere yetki veren kısmı Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. * Ankara belediyesinde yapılan arazi düzenleme plânlarında da, belkide kanunun 42 inci maddesinin parselin eski yerinin esas tutulacağına dair hükmüne sıkı sıkıya bağlı kalınmak istenmesinden ötürü imar parsellerinin çok fazla şuyulu olarak düzenlendikleri görülmektedir. İmar Kanununun arazi düzenlenmesi ile ilgili maddesi 42 inci maddedir. Bu madde imar plânı sınırı içersindeki binalı ve binasız gayrimenkul- Jerin plâna uygun bir şekilde inşaata elverişli hale getirilmesi için gayrimenkul sahiplerinin muvafakatim aramaksızın birbirleriyle ve yol fazlası veya diğer kamu kuruluşlarına ait yerlerle birleştirilerek plân gereklerine göre bağımsız veya şuyulu olarak parsellere ayırmıya ve bu yerleri % 25 noksanı ile sahiplerine dağıtmıya Belediyeleri yetkili kılmıştır. Ayrıca gene aynı madde ile birleştirilen ve sonra parsellere ayrılan arsaların dağıtılmasında eski yer ve yüzölçümlerinin esas tutulacağı hükmü konulmuştur. Uygulama işlerinin yürütülmesi için bu hali ile çok yetersiz olan bu maddenin eksikliklerini imar tüzüğü bir dereceye kadar tamamlamaya çalışmış ise de, Anayasa Mahkemesince, düzenlenen parsellerin sahiplerine % 25 noksaniyle dağıtılabileceğine dair hükmün yürürlükten kaldırılması imar plânı uygulamasının en önemli bir aracını uygulayıcıların elinden almıştır. İmar ve İskân Bakanlığı bu maddeyi daha geniş kapsamlı olarak yeniden hazırlamış ve İmar Kanununda yapılacak öteki değişikliklerle birlikte Büyük Millet Meclisine sunmuş bulunmaktadır. Yeni hazırlanan metin başlıca şu hususları içine almaktadır : a) Belediyeler imar plânı içindeki binalar ve binasız arazi ve arsalları düzenlemeğe ve, şuyulu veya şuyusuz olarak tekrar dağıtmaya yetkilidirler. 14

16 b) Düzenlenen arsaların, düzenlemeden dolayı doğan flat artışları karşılığında bunların yüzölçümlerinden (düzenleme ortaklık payı),'olarak % 25'ine kadar bir miktar düşülebilir. Düzenleme ortaklık payı olarak alınan miktar ancak yol, alan, otopark, yeşil saha gibi genel hizmetlerden başka amaçlarla kullanılamaz. Herhangi bir parselden bir defadan fazla ortaklık payı alınamıyacağı gibi ayrıca değerlendirme resmi de alınamaz. c) Üzerinde bina bulunan hatalı parsellerde şuyulanma yalnız zemi ne bağlı olup suyunun giderilmesinde yapı değeri ayrıca gözönünde bu-. lundurulur ve yapı değeri mal sahibine ödenmedikçe bu yapıların eski sahiplerince kullanılmasına devam edilir., % Görüldüğü gibi yeni hazırlanan madde eskisine göre bir çok ileri '.* görüşleri içine almaktadır. 42 inci madde uygulamasının en iyi bîr şekilde yapılabilmesini sağ-lamak için İmar ve İskân Bakanlığınca tasarı halinde hazırlanmış bulunan yönetmelik esaslarına da kısaca değinmek isterim. Bu yönetmelik Bakanlığımız Kursunda 5 yıldan beri öğretilmekte olup bazı yerlerde tatbikat sahası bulmuştur. Şekil 3'de görüldüğü gibi şema yardımcı belgeler, esas işler ve arazî çalışmaları olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır. t Herhangi bir yerde arazi düzenlenmesine karar verildiğinde önce kadastro durumu ve imar uygulama plânı halihazır harita üzerine, harita çizim tekniğine göre ve aplikasyon için gerekli ölçüler.alınabilecek şekil ve incelikte ve kurşun kalemle çizilerek uygulama haritası meydana getirilir. Aslında uygulama haritasının halihazır harita üzerine değil doğrudan doğruya kadastro paftalarının orijinal niteliğindeki kopyaları üzerine, hatta doğrudan doğruya kadastro paftalarına çizilmesi gerekir. Fakat Kadastro Genel Müdürlüğünce Kadastro Haritaları ada ada çizildiği için bu husus sağlanamamaktadır. Aplikasyon işlerinin en iyi bir şekilde yapılabilmesi için aplikasyonda kullanılacak poligonların plânda tasarlanan yollar boyunca döşenmesi gereklidir. Bu şekildeki poligonlar, uygulama haritasından alınan değerlere göre arazide tesis edilerek ölçülen ve hesaplanan koordine değerleri yardımı ile uygulama haritasına çizilirler. Bundan sonra ada uygulama krokisi dediğimiz yani imar adalarının aplikasyonu için gerekli ölçüleri paftalardan alarak meydana getirdiğimiz krokiler hazırlanır ve bu krokilere göre arazide imar adaları aplike edi- 15

17

18 Ancak henüz parselasyon haritası Tamamlanmış değildir ve Şekil : 3'deki şemada gördüğ gibi 7-8 işlemden sonra tamamlanacaktır. Fakat bu işlemler artık tamamen büroda yapı işlemlerdir. Uygun görürseniz bu işlemlere bir göz atalım- Bu hususta daha geniş bilgi edi isteyecek arkadaşlarımız İmar ve İskân Bakanlığı Harita Dairesine müracaat eder kendilerine en geniş bir şekilde bilgi verilebilecektir» Parselasyon haritasının tamamlanması, bu haritaya çizilmiş olan adalar içersine, kad parseli hissesi oranında verilecek inşaata uygun şe-killerdeki imar parsellerinin hesap çizilmesi ile olur. Bu hususun verine getirilmesi için evvelâ düzenleme sahasının bir çizilir, 'buna uy-* gulama sınırı diyoruz. Bu sınır üzerinde bulunan parsellerin sınır i * ve sınır dışında kalan kısımları hesaplanarak bu parseller ifraz edilir ve ifraz çapları hazırlanır. Her parsel için bir parsel fişi hazırlanarak Tapu kayıtları bu fişlere geçirilir. Bu İmar Parsellerinin hesabında büyük ölçüde yardımcıdırlar. ' Denge cetveli düzenleme alanına giren kadastro parselleri ve imar adaları yüzölçü ile kamu tesisleri için kamulaştırılması gereken mik-darı tesbit için düzenlenen bir cetv Özet cetveli kadastro parsellerinin alanları ile kamulaştırılan, plâna giren ve girm miktarları bir arada gösterir. Bundan sonra parseller, önceden hesaplanan miktarlarda bölünerek alanları hesa ve ada rölöve krokileri tamamlanır. Bu krokiler ileride yapılacak uygulamada daima vurulacak belgelerdir ve bu belgelerdeki hesaplanmış değerlere göre her parsel d santimetre inceliğinde aplike edilebilir. Daha sonra, uygulama alanı birden fazla imar adasını içine aldığı takdirde, her kad parselinden imar parseli olarak tahsis edilen miktarların adalara dağılışını göstere tahsis cetveli dediğimiz cetvelleri ile imar parsellerinin her birinin hangi kad parsellerinin birleştirilme veya ayrılması ile meydana getirildiğini gösterecek dağıtma cetv düzenlenir. Burada parselasyon haritası tamamlanmıştır. Bu haritadan yol kesitleri de çıkarı parsellere yapılacak binaların eşik kotları tesbiî edilir. Uygulama sınırı, kadastro ifraz çapları, dağıtma cetveli ve yol kesitleri parsela haritası ile birlikte bir ay süre ile belediyeninuygun bir

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 1 -AMAÇ : Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 -KAPSAM

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '. İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (*) Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ekim 1966 - Sayı: 12428 Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI İstanbul un Yeni Kurulan İlçeleri İçin Mülki ve Beledi Kurumların Konumlandırılmasına Yönelik Bir Analiz: KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Proje

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Arazi Yönetimi Ders Notları Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ MÜLKİYET İMAR İLİŞKİSİ Sunu Akışı Giriş İmar ve mülkiyet kavramlarının tanımı Anayasa kapsamında mülkiyet kavramı Yeni Türk Medeni Kanunu

Detaylı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Planı Temmuz 2014 GİRİŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Grafikler Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Resimler Listesi...

Detaylı

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç...

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç... GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci... 4 1.1 Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları... 4 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kırıkkale Akdeniz Emlak

Kırıkkale Akdeniz Emlak Emlakçılık ne demektir? Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak),taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında

Detaylı

MADDE 3 Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz.

MADDE 3 Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz. İMAR KANUNU KANUN NO: 3194 İMAR KANUNU Kabul Tarihi: 3 Mayıs 1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1985 Sayı: 18749 5.t. Düstur, c.24 s. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE 1 Bu Kanun, yerleşme

Detaylı

Ayhan Uysal Çanakkale. B. Doğancan Akyürek istanbul

Ayhan Uysal Çanakkale. B. Doğancan Akyürek istanbul Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 444 İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAM VE YÖNETMELİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m

1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m 1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m 1 GİRİŞ :. ; M, Emin EKTÜEK [**] 1969 yılında Karlsruhe'de yapılan Potoğrametri Haftasında, Potoğrametrik Haritanın Proje Parametreleriyle ilgili olarak

Detaylı