İ Ç İ NDEKİ LER. " " s *yfa '

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. " " s *yfa '"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER Dergiden mektup 2. Harita ve Kadastro Semineri İmar Plânı Uygulamaları. '. Y. Müh. Gelâlettin SONGU Kadastroda Otomasyon ve Delikli Kart Kadastrosu Y. Müh. Burhan TANSÜĞ Yükseklik ve Nivelman Y. Müh. Ekrem ULSÖY Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Değişik Mühendislik Kollarıyla İlişkisi Y. Müh. Macit ERBODAK Çok Yönlü Ekonomik Haritalar Y. Müh. Hüseyin BOZKIR Devlet Plânlama Teşkilâtı Y. Müh. Haldyn ÖZEN Harita vö Kadastro Terimleri Tanıtım Haberler " " s *yfa '

2 95 98

3 H1RİTA VE KflDDSTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından dört ayda bîr Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. t Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına Başkan M. Emin ERTÜRK %... ' * Çorumlu Müdür : Kadir PALA 'i t ' * Yayın Kurulu : Nuri ALTINOK Servet ÇETtNTAŞ Erdoğan ÖRÜKLÜ Kadir PALA * Ahmet YAŞAYAN Yönetim ve Mü racaat yeri : Atatürk Bulvarı Soysal Haiî No : 91/58 Yenişehir - ANKARA Tel s g Fiatı % 5 TL. Yıllık abonesi % 15 TL. Dizildiği ve Basıldığı yer : Güzel İstanbul Matbaası Ankara îlân tarifesi : Arka dış kapak = 600 TL. ön iç kapak = 500 TL. Arka iç kapak = 450 TL. tç sahifeler = 400 TL. Yarmı sahifeler = 250 TL. 1/4 samfe = 150 TL. Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır. $ Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. $ Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez % Yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz. % Çevirilerden doğacak hertürlü sorumluluk, çevirene aittir. ^ Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çini mürekkeple çizilmesi, şekil yerlerinin belir tilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kıss yazılar tercih edilir.

4 Sayın Okurlarımız, Odarmzca her yıl yapilmam kararlaştırılan bilim ve teknik toplantılarının ikincisi «II. Harita ve Kadastro Semineri» adıyla Şubat 1967 tarihlerinde yapılmıştır. Bu seminerde görüşme, tartış-' ma konusu olan bildiriler, derginin bu sayısında sunulmaktadır. İmkânların yetersizliği yüzünden seminer görüşmelerinin tamamını ya- yınlayamamaktayız. Gelecek yıllarda, bilim ve teknik toplantıların-- $a yapüan görüşmeleri tartışmaları kapsayacak sekide özel sayılar \ düzenlenebileceğini umuyoruz. Bu sayının sonunda, Harita ve Kadastro terimleri hakkında ya- * pılan çalışmaları tanıtan bir yazı bulacaksınız. Ayrıca bir terim önerme fişi örneği verilmektedir. Yapılmakta olan terim çalışmalarının yardımlarınızla güç kazanacağını özellikle belirtmek isteriz. * Dergimizin yayın kurulu iki yûlık başarılı bir çatışmadan sonra görevini yeni yayın kuruluna bırakmış bulunmaktadır. Halen görevlerinden aynlmış olan Erdal KOÇAK, Selâhattin ÖNER, A. Kemal ÖZDEN arkadaşlarımızın çalışmalarını burada 'takdirle açıklamak bizim için zevkli bir görevdir. Devraldığımız görevi yaparken daima tenkitlerinizi bekleyeceğiz. Çalışmalarımızı geliştirmek için her imkândan yararlanmak temel amacımız olacaktır. Saygılarımızla YAYIN KURULU 3

5 i* Sayın Bakan, Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca düzenlenen İkinci Harita ve Kadastro Seminerini açıyorum. Son yıllarda yurdumuzda karşılaşılan temel sorunlardan biri, jkalkinma^ plânlarının ve programlarının yeterli şekilde uygulanmasının nasıl mümkün olabileceği konusudur. Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlandığı günlerde, henüz Harita ve Kadastro Sektörünün plân içindeki öneminin ne olacağı tartışma konusu idi. Bu gün artık bu sektörün plân içinde alacağı fonksiyonel görevler açık ve seçik olarak belirmiş, yaygın olarak benimsenmiştir. Harita ve Kadastro Sektörü bir çok yatırımların gerçekleşmesi için gerekli olan bir temel hizmet, bir alt yapı yatırımıdır. Bu günkü meselemiz, meslektaşlarımızca bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesinin nasıl sağlanacağıdır. Başlıyacak olan seminerde, ekonomik kalkınma amaçlan için Harita ve Kadastro tekniklerinden nasıl yararlanılması gerektiği ve diğer mühendislik kollarıyla başlıca ilişkileri açıklanacak, ayrıca Harita ve Kadastro tekniklerinde sağlanan bazı gelişmeler de tartışılacaktır. Hemen belirtmek isterim ki, odamız, önümüzdeki yıllarda araştırma ve inceleme çalışmalarına daha fazla önem vermeyi planlamaktadır. Aramızda bulunan Sayın Bakana ve Sayın Konuklarımıza, değerli konuşmacılara ve seminere tebliğ veren üyelerimize candan teşekkür eder, çalışmaların memleketimiz ve camiamız için hayırlı olmasını dilerim. Seminerimize huzurlarıyle onur veren İmar ve İskân Bakanı Sayın Haldun MENTEŞEOĞLU'nu bu mesut andan yararlanarak kürsüye davet ediyorum. Saygılarımı sunarım. 4

6 İmar Plânı Uygulamaları" Sayın Bakan, Sayın Müsteşar, Sayın Misafirler. Y. Müh- Celâlettîn SONGU İmar ve İskân Bakanlığı Harita Dairesi Başkanı Konuşmanın.başlığı olarak (İmar Plânı Uygulamaları) cümlesini gördüğünüz zaman, size, uygulama işlerinde Poligon güzergâhlarının ne şe- >, kilde döşenmesi gerektiği, uygulama krokilerinin nasıl düzenlenecekleri, grupların aplikasyonlarının ne şekilde yapılmalarının uygun olacağı gibi konulardan bahsederek tekniğin soğuk yüzünü göstereceğimi sanmış iseniz hemen müjdeleyeyimki bunlardan mümkün mertebe kaçınarak sizleri sıkmamaya geyret edeceğim. / Bu konuşmamla, Harita Mühendisliğinin en mühim bir çalışma alanı imasına rağmen mâlesef yurdumuzda en çok ihmale uğramış ve önemi anlaşılamamış bulunan, şehirlerde plân uygulaması işlerine dikkatinizi çekmeğe çalışarak uygulamanın Önemi ile bizde ve bir iki dış mem- t Seketteki uygulama esasları hakkında bilgi vermek ve yurdumuzda alınmasını lüzumlu gördüğüm bazı tedbirler üzerinde durmak istiyorum. Ancak plân uygulaması konusu, yan etkileri de düşünüldüğü takdirde bir konferans değil başlı başına bir seminer olabilecek kadar geniş bulunduğundan bu konuşmamla konunun sadece bir panoromasını çizebileceğimi söylemek isterim. İmar Plânı Uygulaması ne demektir? İzin verirseniz önce bu konu üzerinde biraz duralım, zira imar işleri ile ilgili her mesleğin mensubu plân uygulamasını kendi yönünden mütalâa etmektedir. Örneğin bir şehircî plân esaslarına göre yolların açılmasını, binaların imar plânında verilmiş olan esaslar dahilinde yapılmasını, yeşil saha çocuk bahçesi gibi yerlerin düzenlenmesini.plân uygulaması olarak kabul eder. Bir inşaat mühendisi imar plânı uygulaması olarak yapılacak binaiarın projelerinin incelenip onanması, projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolü, yol inşaatlarının yapılması gibi hususları plân uygulaması olarak görür. * II. Harita ve Kadastro semineri'nde yazarı tarafından verilen konferanstır. 5

7 Biz Harita Mühendisleri ise, bütün bu işlerin yapılabilmesi için önce plânda gösterilen yol, yeşil saha ye çocuk bahçesi gibi yerlerin aplike edilerek zeminde belirli hale getirilmesi ve özellikle inşaata elverişli olmayan kadastro parsellerinin yeniden düzenlenerek imar parseli haline getirilmesinin zorunlu olduğunu düşünerek plân uygulamasının temelini bu işlerin teşkil ettiğine inanırız. Gerçekten imar plânlan şehirlerimizin güzel, trafik ve sağlık kurallarına en uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere düzenlenmektedirler Şu halde plândan beklenen bu faydaların sağlanabilmesi için plânın istendiği hususların hepsinin bîrden yerine getirilmesi lâzımdır. Örneğin, plânda gğsterilen gelişme sahalarındaki bütün yollar, yeşil sahalar ve diğer genel alanlar aplike edilerek inşa edilmiş olsa-bile Kadastro parselleri düzenlenerek, yani birleştirilip tekrar inşaata uygun bir halde bölünerek imar parselleri meydana getirilemezse bu sahalarda bina Ü inşaatı yapmağa imkân bulunamıyacaktır. Bina inşaatı yapılamayınca da gayrimeskûn bir saha halinde kalacak ve yapılmış olan bütün yollar ve tesisler bir fayda sağlamıyacaklardır. Bu itibarla ben, imar plânlarının uygulanabilmesi için en önemli problemin arazi düzenlenmesi olduğuna inanıyor ve imar plânı uygulaması dediğim zaman daha çok bunu kast ediyorum. Bu söylediklerimi doğrulayacak bir iki örnek vermek isterim. Bu gün Türkiye'de yaklaşık olarak 800 belediyenin imar plânları mevcut bulumaktadır. Fakat bunlardan uygulananı mâlesef pek azdır. Uygulanamama nedeni ise belediyelerde uygulamada ilk iş olan plân aplikasyonu ve arazilerin düzenlenerek inşaata elverişli imar parselleri haline getirecek elemanların bulunmamasından ileri gelmektedir. Federal Almanya İmar Kanunu da bu söylediklerimi doğrulamaktadır. (Federal Almanya İmar Kanunun amacı nedir) isimli bir eserde rastladığım bir cümle bu bakımdan çok entrasandır. Bu cümle de aynen (Federal Almanya İmar Kanunun temel amacı zor olan arsa temini meselesidir) denilmektedir. Bu hususu kanunun maddeleri de doğrulamaktadır- Nitekim 189 maddeden ibaret olan kanunun, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve bu hizmetlerin karşılığı olarak alınacak iştirak payları, arazi değerlerinin tesbitleri, idari, adli ve vergi hususlarında da çok fazla maddeleri olmasına rağmen arazi düzenlenmesi ve sınır düzenlemeleri ile ilgili 40 maddesi bulunmaktadır. İmar Plânı Uygulamasının şehrin gelişmesinde ve geleceğinde büyük rolü bulunmaktadır. Örneğin, plânın uygulanamaması şehirlerde gecekonduların artmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bunu açıklayabilmek îçîn gecekondu üzerinde biraz durmak istiyorum. 6 ;

8 Gecekondu bölgelerine Almanya'da Elendsvirtel denilmektedir. Bunun anlamı sefalet bölgesi demektir. İngilizcede aynı bölgeler için Slum tabiri kullanılmaktadır ki bunun anlamı da diğerinin aynıdır. Bundan anlaşılacağı gibi başka ülkelerde gecekondu bölgeleri sefaletin, fakirliğin ve yokluğun hakim olduğu bölgelerdir. Bizde de gecekondu bölgelerinde fakirlik ve yokluk vardır. Fakat yurdumuzun genel hayat düzenini ve özellikle köy ve kasabalarımızdaki iskân durumunu düşünecek olursak, büyük şehirlerimizdeki gecekondu bölgelerini batı bölgelerindeki sefalet bölgeleri ile bir tutmağa imkân yoktur. Hele gecekondu bölgelerinde bir kaç kiralık gecekondusu bulunan kimselerin bulunduğunu ve bir gecekondunun 5-15 bin liraya mal olduğunu, bir gecede yapıldığı için tabiî ki kalitesinin düşük olacağını da düşünecek olursak bu husus dahada belirli bir durum alır. * Emlâk Kredi Bankasının, bankadaki mesken kredisi hesabına 10 bin lira yatıranlara 40 bin lira kredi verdiği de düşünülecek olursa, gecekondu sahiplerinin daha güzel ve sıhhi evler yapabilecekleri kolayca anlaşılır. Bu durumda bizdeki gecekondulara sefalet bölgeleri anlamı vermekten çok ruhsatsız veya kaçak inşaat bölgeleri demek çok daha yerinde olur. Şu halde Vatandaşlarımız acaba neden ruhsat alarak daha muntazam bir inşaat yapma yoluna gitmeyip, yaptırdığı binanın yıkılabileceğini de göze alarak gecekondu yapmaktadır. Bunun bir çok nedenleri olmakla beraber başlıca ve en önemli nedenlerden birinin inşaat yapacak kimselerin yeteri kadar ve ucuz arsa bulamadıkları olduğunu söylemek mümkündür. Ucuz arsa meselesine biraz sonra değinmek üzere önce yeteri kadar arsa sorunu üzerinde biraz durmak istiyorum. Bunu açıklayabilmek için Ankara'nın nüfus artışlarına göre yıllık arsa ihtiyacını kabaca bir inceliyelim. Ankara şehrinin belediye sınırları içerisindeki 1960 nüfus sayımlarına göre nüfusu 650 bin, 1965 yılında ise dir. Bu duruma göre Ankara şehrinin 5 yıllık nüfus artışı veya senelik 50 bindir- İstatistiklerden elde edilen bilgilere göre Türkiye'de ortalama olarak bir aile nüfusu 4.7 kişiden ibarettir. Şu halde bu nüfus artışına göre Ankara'da senede yaklaşık olarak aile artmaktadır. Veya başka bir deyimle her aileye bir mesken düşünülecek olursa her sene meskene ihtiyaç bulunmaktadır. Her parsele ortalama olarak 4 daireli bir bina yapıldığı düşünülürse, Ankara'da, yılda yaklaşık olarak 2600 inşaat parseline ihtiyaç olduğu ortaya çıkar. Hatta bahçeli evler bölgelerinde her parsele bir daireli binalar yapıldığına göre yıllık parsel ihtiyacının 3-4 bin civarında

9 olduğunu söylemek mümkündür. Şu halefe Ankara'da nüfus artışını karşılayabilecek sayıda bina yapılabilmesi için her yıl bu sayıda parselin, her sınıftan halkın ihtiyacını karalayabilecek çeşitli fiat bölgelerinde aplike edilerek inşaata hazır vaziyete getirilmesi gerekmektedir. İnşaat yapacak vatandaşların arsa satın almasında bir seçme yapabilmesi için yıllık arsa ihtiyacının 3-4 katı arsanın daima inşaata hazır durumda beklemesi gerektiğinden Ankara'da özellikle ucuz bölgelerde olmak üzere bin arsanın inşaata hazır vaziyette elde bulundurulması ve her yıl yeniden 3-4 bin arsanın inşaata hazır, hale getirilmesi lâzımdır. Görüldüğü gibi imar edebilmek için evvelâ arsa temin etmek lâzımdır. Ancak temin edilen arsalar yüksek fiatlı olursa inşaat yapacak kimseler bu arsaları alamıyacakları için istenilen amaca genede varılamamış olur. > Bilindiği gibi ticarette bir arz ve talep kanunu vardır. Bir mal piyasaya çok arz edilmiş buna karşılık alıcı az ise o malın fiatı düşer. Fakat ' bir mal piyasada az bulunursa ve alıcı da çok ise fiat artar. Ancak arazi ve arsaların alınıp satıldığı pazarlarda bu kural her zaman yürürlü değildir. Çünkü artan arsaların bazı şartları haiz olması istenir, örneğin şehre çarşı ve pazar yerlerine yakın, yolu yapılmış, elektrik, su ve hava. gazının getirilmiş olması arsaların fiatlarını kesin ölçüde etkileyeceği bir gerçektir. Ama aynı şartlardaki arsaların fiat artışlarında arz ve talep, muhakkak ki ticaretteki arz ve talep kaidesinin etkilerini gösterecektir. Bu iti» t barla biz şimdi şehir içerisinde ve gelişmiş bölgelerdeki arsaları bir tarafa bırakarak şehrin her yıllık arsa ihtiyacını karşılamak üzere yeniden iskân sahasına katılan tarım arazileri üzerinde biraz duralım. Şehrin çevresinde ve meskûn sahalara en yakın yerlerdeki tarlalar düzeltilerek kadastro parselleri imar parseli haline getirilmemiş iseler, bu arsalara inşaat yapmağa imkân olmayacağı için talep az ve fiatlar düşüktür. Aynı yerlerdeki arsalar düzenlenmiş ve aplike edilerek N köşeleri belirtilmiş, yani inşaat yapılabilecek duruma getirilmiş iseler, bunların mevcut yollara en yakın olanları en iyi fiatla satılabilenleridir. Yoldan uzaklaştıkça fîatlar biraz düşer ama aplike edilmiş olan arsaların aralarındaki yollar yapılacak olursa arsa fiatları arasındaki farklar çok azalır. Görüldüğü' gibi toprağın tarım arazisinden arsaya geçişinde bir fiat artışı olmaktadır. Arsa fiatlarındaki artışlar hakkında Almanya'da yapılmış olan bir araştırmanın grafiğini inceleyecek olursak bu hususu daha açık görebiliriz (Şekil : 1) Grafikte görüldüğü gibi arazi fiatlarında daima normal bîr artış mevcuttur. Ancak bu artış bazı durumlarda daima bir anormalik gösterir. 8.

10 Örneğin, grafikte A ile gösterilen yerde fiatlarda birden bire bir yükselme vardır. Bu artışı meydana getiren sebep, o zamana kadar tarım (arazisi olarak kullanılan bölgelerin imar plânı içine alınacağının kararlaştırılması ve bu kararın halk arasında duyulmasıdır. Bundan sonraki anormal fiat artışı, öncekinden biraz daha az olmakla beraber nazım plânın düzenlenmesi ve kesinleşmesi ile meydana gelir. Daha sonraki fiat artışları sırasıyla imar plânının kesinleşmesinde, kamu tesisleri için gerekli alanların satın alınması ve inşaata başlanmasında, Kadastro Parsellerinin yeniden düzenlenerek imar parseli' haline getirilmesinde ve en son olarak da kamu tesisleri için yapılmış olan harcamaların hesaplanarak, iştirak payı olarak mülk sahiplerine dağıtılması ve tahsili ile meydana gelmektedir. Burada en sondaki F noktasında görülen çok büyük bir artış kamu tesisleri için harcanan paranın iştirak payı olarak mülk sahiplerinden alınmasından ileri gelmektedir ve tabiî olarak karşılamak gerekir. Bundan evvelki E noktasında görülen oldukça büyük bir artış ise imar parsellerinin kesin olarak belirli hale gelmesinden ötürü meydana gelmektedir. Arazi düzenlenmesinin arsa fiatları yani arsa politikası yönünde büyük önemini bu grafik de bize çok güzel göstermektedir. Görüldüğü gibi A ve C arasındaki plânlama safhasında fiat artışları daha küçük miktarlarda ve ancak iki safhada kaldığı halde arazinin yeniden düzenlenmesi sırasındaki artışlar çok daha fazla ve çeşitli safhalarda olmaktadır. Bu İti- *9

11 barla, bu gün bir bilim haline gelen ve muhakkak ayrı bir seminere konu teşkil edebilecek olan arsa politikası, arsa -Hatlarının izlenmesi ve fiat takdirleri gibi işler Avrupada tamamen Harita Mühendislerinin çalışma konuları içersinde bulunmaktadır. Buraya kadar söylediklerimizi özetliyecek olursak ucuz arsa temini ve gecekondu problemlerinin çözümünü sağlayacak en uygun tedbir, kadastro parsellerinin yeniden düzenlenerek bol miktarda arsanın imar parseli haline getirilmesi veya başka bir deyimle imar plânlarının hızla uygulanmasıdır. Bol miktarda arsayı inşaata hazır vaziyete getirerek gerek gecekondu yapımını ve gerekse arsa fiatlarının artışını önlemek üzere yapılmış olan f en güzel bir uygulama olarak Ankara'nın Yenimahallesini göstermek mümkündür. Burada arsalar düzenlenerek aplike edilmiş ve inşaata hazır, ' vaziyete getirilerek çok ucuz fiatla halka satılmıştır. '"' 5 Yenimahailenin yapılması sırasında hiç parası olmadan inşaata baş-, ' layip kendi gücünüde katarak ev sahibi olanlar pek çoktur. Yenimahalle ' örneğinin başarılı olmasında, özellikle hazır ev plânlarının verilmesi ve ruhsat işlerinde kolaylık gösterilmesi gibi hususların da büyük rolü olmasına rağmen bol ve ucuz arsa temini en büyük faktörü teşkil etmekledir'; Eğer yenimahailede bol miktarda ucuz arsa temin edilmemiş olsaydi bü'gün orada oturan nüfus muhakkak Ankara'nın her tarafına dağılacak gecekondularda oturacaklardı. İmar ve İskân Bakanlığının Gecekondu Önleme Bölgeleri, sınırlı bir sa-* yıda dahi olsa bol ve ucuz arsa teminini kolaylaştıracağı için bu yönde alınmış en iyi bir tedbir olacaktır sayılı imar kanunununa göre tarım arazisinden imar parseline geçişin safhaları şöyledir : Türkiye'de her belediye, belediye hudutları içinde kalan sahanın halihazır haritaları ile, nüfusu den yukarı belediyeler imar plânlarını ve nüfusu den aşağı belediyeler ise tesbit edilecek! belirli yolların istikamet plânlarını yaptırmak zorundadır. İma 1 - plânlar, ve yol istikamet plânlan nazın plân ve uygulama plânı olmak üzere iki çeşittir. Bunlar halihazır haritalar üzerine çizilirler. Nâzım plân, arazi parçalarının ileride ne şekilde kullanılacağını, ana trafik yollarını ve başlıca bölge tiplerini gösteren bir plândır. Uygulama plânları nazım plânın esaslarına uygun olarak çizilen ve uygulama için gerekli bütün teknik hususları gösteren plânlardır. İmar Kanununun uygulanması yönünden bu iki plân arasında bir fark bulunmamaktadır. Her iki plânda da kanunun bütün hükümleri uy- -10

12 gulanır. Ayrıca kanunun 27. inci maddesinin (a) fıkrasında nazım plânlar anlatılırken (İstimlakler bu plâna göre yapılır.) denilmektedir. Bu hükmün, uygulama plânları yapılıncaya kadar geçecek zaman içersinde arazi Hatlarında artış olabileceği düşünülerek, imar plânının uygulanması için gerekli alanların hemen istimlâkine imkân vermek gayesiyle konulduğu anlaşılmaktadır. Halbuki istimlâk edilecek alanları kesin olarak ancak uygulama plânları ile tesbit etmek mümkün olabileceği için bu hükmün (İstimlâkler bu plâna göre yapılır) yerine (bu plâna göre de istimlâk yapılabilir) şeklinde olması gerekirdi. Aynı maddenin (b) fıkrasında ise (uygulama plânları halihazır haritalar üzerine çizilmekle beraber mevcutsa kadastro vaziyeti de işlenir) denilmektedir. Muhterem arkadaşlar, bu hüküm Türkiye'de Kadastronun mâlesef çok az yerde yapılmış olmasından dolayı konulmuş bir hükümdür. Aslınîda bu maddenin (uygulama plânlan kadastro haritalarının orijinal nitelikteki kopyaları üzerine çizilir) şeklinde olması gerekirdi- Zira uygulama plânları gerek yolların ve gerekse parsellerin alacağı şekilleri detaylı olarak gösterecekleri için kadastro durumunun en kesin bir şekilde gözönün-de bulundurulması gerekmektedir. Bu da ancak uygulama plânlarının kadastro haritaları üzerine çizilmesi, ile mümkündür. Bununla beraber bugün, Türkiye'nin her şehir ve kasabasının kadastrosu olsa bile böyle bir hüküm yine de yürütülemiyecek durumdadır. Çün kü uygulama plânlarının kadastro haritaları üzerine çizilebilmesi için bu haritaların ada sistemine değil, pafta kitabelerine kadar dolu çizilmesi gerekmektedir ki bu yapılmamaktadır. Bu hususa ileride gene değinmek üzere şimdi tekrar plân uygulamalarına geçelim sayılı imar kanununa göre imar plânı uygulamasının hukukî yönlerini (Şekil : 2) deki şema üzerinde göstermiş bulunuyoruz. Yukarıda açıkladığımız gibi her belediyenin yaptırmakla yükümlü olduğu halihazır haritalar üzerine nâzım plân ve uygulama plânlan yapılır. Her iki plân da belediye meclisi veya imar idare heyetinin kabulü ve İmar ve İskân Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. Kesinleşen plânlar belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yere asılarak bir ay süre ile sergilenir ve bu husus usulüne uygun olarak Hân edilir. Kesinleşen, plânların iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için- kanun belediyelere iki görev yüklemektedir. Bu görevlerden biri Belediye MI

13 12

14 <, Meclisinin kabulü ile kesinleşecek olan dörder yıllık imar programlarının hazırlanması, ikincisi ise bu programların uygulanması için gerekli öde nek İle programı uygulayacak ve belediyenin imar çalışmalarına göre mey dana çıkacak ihtiyacı karşılayacak fen adamı veya fen kurulu kadrolarını her yıl bütçelerine koymaktır. Çok iyi düşünülerek konulmuş olan bu mad de ne yazık ki işlememektedir. ' Bu maddenin işlememesinin başlıca nedenlerini, belediyelerin bütçelerine koydukları kadroların yetersizliği, teknik elemanın belediyelerde çalışmak istememesi ve Türkiye'de teknik eleman kıtlığı gibi gerçeklerde aramak yerinde olur. Bu durumlar gözönünde bulundurularak belediyelere teknik eleman sağlamak için 710 sayılı kanun hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisinden,, çıkarak kanunlaşmış bulunmaktadır. ; Buraya kadar olan çalışmalar plân çalışmalarıdır. Plân uygulaması bundan sonra başlar. Uygulamaya geçilebilmesi için ilk önce uygulama ve parselasyon haritalarının yapılması gerekir. Parselasyon haritaları, imar plânı esaslarına bağlı kalınarak, arazide ve büroda çalışmak suretiyle yapılan ve imar parsellerinin kesin şekil ve alanlarını gösteren haritalar ve bu haritalarla ilgili çizelgelerdir. Bu haritalar hakkında biraz sonra daha ke^in bilgi vereceğim. Uygulama ve parselasyon haritaları bir ay süre ile belediye dairesine asılarak sergilenir ve bu husus usulüne göre ilân edilir. Askı müddetinin t bitiminden itibaren 30 gün içinde plâna itiraz edilebilir. İtirazlar belediyece incelenir ve uygun görülen değişiklikler yapılır. Düzenlenmiş parselasyon haritaları Belediye Encümeninin, varsa İmar İdare Heyetinin onamasiyle kesinleşir. Kesinleşmiş olan parselasyon haritaları tescil edilmek üzere Tapu Sicil Muhafızlıklarına gönderilir. Bu daireler, ilgililerin muvafakatini aramaksızın sicillerini bu plânlara göre doğrudan doğruya tanzim ve tesis etmekle yükümlüdürler. Fakat Tapu Sicil Muhafızlıklarının, kanunun açık hükmüne rağmen ilgililerin müracaatı olmadan kayıtlarını düzeltmedikleri görülmektedir. Tabiiki bu hal bazı karışıklıklara sebep olmaktadır. Konuşmamıza başlarken imar plânı uygulamasının temelini arazi düzenlenmesi teşkil ettiğini söylemiştim. Plân uygulamasının hukukî yönünü bu şekilde kısaca özetledikten sonra, arazi düzenlemesi üzerinde biraz daha geniş açıklamalarda bulunmak istiyorum. Türkiye'de birkaç büyük şehrimiz hariç hiç bir şehirde iyi bir imar plânı uygulaması yapıldığını söylemek mümkün değildir. 13

15 Bir çok küçük şehirlerimizde, büyük emek ve para harcanarak yapılmış bulunan imar plânlarının aplikasyonu, inşaat kalfası ve hatta bazı yerlerde marangoz gibi ehliyetsiz kimselerin elinde bulunmaktadır. Bunlar yapılacak binaların yerlerini diğer binalara göre göstermekte ve tabiiki bir çok yanlışlıklar yapmaktadırlar. Büyük şehirlerimizde de uygulamanın mükemmel bir şekilde yapıldığını söylemek mümkün değildir. Nitekim İstanbul Belediyesinde Harita Müdürlüğü kurulmadan önce yapılmış olan arazi düzenleme (Hamur) plânları bir çok şikâyetlere sebep olmuş, sonuç olarak bu şikâyetler imar kanununun 42 inci maddesinin, düzenlenmiş olan parsellerin % 25 noksaniyle sahiplerine dağıtılabileceğine ilişkin, belediyelere yetki veren kısmı Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. * Ankara belediyesinde yapılan arazi düzenleme plânlarında da, belkide kanunun 42 inci maddesinin parselin eski yerinin esas tutulacağına dair hükmüne sıkı sıkıya bağlı kalınmak istenmesinden ötürü imar parsellerinin çok fazla şuyulu olarak düzenlendikleri görülmektedir. İmar Kanununun arazi düzenlenmesi ile ilgili maddesi 42 inci maddedir. Bu madde imar plânı sınırı içersindeki binalı ve binasız gayrimenkul- Jerin plâna uygun bir şekilde inşaata elverişli hale getirilmesi için gayrimenkul sahiplerinin muvafakatim aramaksızın birbirleriyle ve yol fazlası veya diğer kamu kuruluşlarına ait yerlerle birleştirilerek plân gereklerine göre bağımsız veya şuyulu olarak parsellere ayırmıya ve bu yerleri % 25 noksanı ile sahiplerine dağıtmıya Belediyeleri yetkili kılmıştır. Ayrıca gene aynı madde ile birleştirilen ve sonra parsellere ayrılan arsaların dağıtılmasında eski yer ve yüzölçümlerinin esas tutulacağı hükmü konulmuştur. Uygulama işlerinin yürütülmesi için bu hali ile çok yetersiz olan bu maddenin eksikliklerini imar tüzüğü bir dereceye kadar tamamlamaya çalışmış ise de, Anayasa Mahkemesince, düzenlenen parsellerin sahiplerine % 25 noksaniyle dağıtılabileceğine dair hükmün yürürlükten kaldırılması imar plânı uygulamasının en önemli bir aracını uygulayıcıların elinden almıştır. İmar ve İskân Bakanlığı bu maddeyi daha geniş kapsamlı olarak yeniden hazırlamış ve İmar Kanununda yapılacak öteki değişikliklerle birlikte Büyük Millet Meclisine sunmuş bulunmaktadır. Yeni hazırlanan metin başlıca şu hususları içine almaktadır : a) Belediyeler imar plânı içindeki binalar ve binasız arazi ve arsalları düzenlemeğe ve, şuyulu veya şuyusuz olarak tekrar dağıtmaya yetkilidirler. 14

16 b) Düzenlenen arsaların, düzenlemeden dolayı doğan flat artışları karşılığında bunların yüzölçümlerinden (düzenleme ortaklık payı),'olarak % 25'ine kadar bir miktar düşülebilir. Düzenleme ortaklık payı olarak alınan miktar ancak yol, alan, otopark, yeşil saha gibi genel hizmetlerden başka amaçlarla kullanılamaz. Herhangi bir parselden bir defadan fazla ortaklık payı alınamıyacağı gibi ayrıca değerlendirme resmi de alınamaz. c) Üzerinde bina bulunan hatalı parsellerde şuyulanma yalnız zemi ne bağlı olup suyunun giderilmesinde yapı değeri ayrıca gözönünde bu-. lundurulur ve yapı değeri mal sahibine ödenmedikçe bu yapıların eski sahiplerince kullanılmasına devam edilir., % Görüldüğü gibi yeni hazırlanan madde eskisine göre bir çok ileri '.* görüşleri içine almaktadır. 42 inci madde uygulamasının en iyi bîr şekilde yapılabilmesini sağ-lamak için İmar ve İskân Bakanlığınca tasarı halinde hazırlanmış bulunan yönetmelik esaslarına da kısaca değinmek isterim. Bu yönetmelik Bakanlığımız Kursunda 5 yıldan beri öğretilmekte olup bazı yerlerde tatbikat sahası bulmuştur. Şekil 3'de görüldüğü gibi şema yardımcı belgeler, esas işler ve arazî çalışmaları olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır. t Herhangi bir yerde arazi düzenlenmesine karar verildiğinde önce kadastro durumu ve imar uygulama plânı halihazır harita üzerine, harita çizim tekniğine göre ve aplikasyon için gerekli ölçüler.alınabilecek şekil ve incelikte ve kurşun kalemle çizilerek uygulama haritası meydana getirilir. Aslında uygulama haritasının halihazır harita üzerine değil doğrudan doğruya kadastro paftalarının orijinal niteliğindeki kopyaları üzerine, hatta doğrudan doğruya kadastro paftalarına çizilmesi gerekir. Fakat Kadastro Genel Müdürlüğünce Kadastro Haritaları ada ada çizildiği için bu husus sağlanamamaktadır. Aplikasyon işlerinin en iyi bir şekilde yapılabilmesi için aplikasyonda kullanılacak poligonların plânda tasarlanan yollar boyunca döşenmesi gereklidir. Bu şekildeki poligonlar, uygulama haritasından alınan değerlere göre arazide tesis edilerek ölçülen ve hesaplanan koordine değerleri yardımı ile uygulama haritasına çizilirler. Bundan sonra ada uygulama krokisi dediğimiz yani imar adalarının aplikasyonu için gerekli ölçüleri paftalardan alarak meydana getirdiğimiz krokiler hazırlanır ve bu krokilere göre arazide imar adaları aplike edi- 15

17

18 Ancak henüz parselasyon haritası Tamamlanmış değildir ve Şekil : 3'deki şemada gördüğ gibi 7-8 işlemden sonra tamamlanacaktır. Fakat bu işlemler artık tamamen büroda yapı işlemlerdir. Uygun görürseniz bu işlemlere bir göz atalım- Bu hususta daha geniş bilgi edi isteyecek arkadaşlarımız İmar ve İskân Bakanlığı Harita Dairesine müracaat eder kendilerine en geniş bir şekilde bilgi verilebilecektir» Parselasyon haritasının tamamlanması, bu haritaya çizilmiş olan adalar içersine, kad parseli hissesi oranında verilecek inşaata uygun şe-killerdeki imar parsellerinin hesap çizilmesi ile olur. Bu hususun verine getirilmesi için evvelâ düzenleme sahasının bir çizilir, 'buna uy-* gulama sınırı diyoruz. Bu sınır üzerinde bulunan parsellerin sınır i * ve sınır dışında kalan kısımları hesaplanarak bu parseller ifraz edilir ve ifraz çapları hazırlanır. Her parsel için bir parsel fişi hazırlanarak Tapu kayıtları bu fişlere geçirilir. Bu İmar Parsellerinin hesabında büyük ölçüde yardımcıdırlar. ' Denge cetveli düzenleme alanına giren kadastro parselleri ve imar adaları yüzölçü ile kamu tesisleri için kamulaştırılması gereken mik-darı tesbit için düzenlenen bir cetv Özet cetveli kadastro parsellerinin alanları ile kamulaştırılan, plâna giren ve girm miktarları bir arada gösterir. Bundan sonra parseller, önceden hesaplanan miktarlarda bölünerek alanları hesa ve ada rölöve krokileri tamamlanır. Bu krokiler ileride yapılacak uygulamada daima vurulacak belgelerdir ve bu belgelerdeki hesaplanmış değerlere göre her parsel d santimetre inceliğinde aplike edilebilir. Daha sonra, uygulama alanı birden fazla imar adasını içine aldığı takdirde, her kad parselinden imar parseli olarak tahsis edilen miktarların adalara dağılışını göstere tahsis cetveli dediğimiz cetvelleri ile imar parsellerinin her birinin hangi kad parsellerinin birleştirilme veya ayrılması ile meydana getirildiğini gösterecek dağıtma cetv düzenlenir. Burada parselasyon haritası tamamlanmıştır. Bu haritadan yol kesitleri de çıkarı parsellere yapılacak binaların eşik kotları tesbiî edilir. Uygulama sınırı, kadastro ifraz çapları, dağıtma cetveli ve yol kesitleri parsela haritası ile birlikte bir ay süre ile belediyeninuygun bir

19 yerine asılarak sergilenir ve ilân edilirler. İlânı izleyen bir ay içerisinde yapılan itirazlar incelenerek uygun görülenler düzeltilirler. Bu süre sonunda parselasyon haritası Belediye Meclisi tarafından onanarak kesinleşir kesinleşen plânlar tescil edilmek üzere Tapu sicil Muhafızlığına göndederilir. İmar çapları, dağıtma cetvelleri, parselasyon haritaları ve yol kesitleri yardımı ile hazırlanırlar ve parsellerin uygulanması bu çaplardaki bilgilere göre yapılır. Birazda, arazi düzenleme işlerinin başka memleketlerde ne şekilde yapıldığı üzerinde duralım. Ben burada, yalnız Almanya ve Avusturya'da düzenleme işlerinin nasıl yapıldığı konusunda gayet kısa bilgi vermeğe çalışacağım. $ Şekil : 4'de gördüğümüz şema Federal Almanya'da 1960 yılında yürürlüğe girmiş bulunan İmar Kanununa göre arazi düzenleme işlerinin hukukî yönünü göstermektedir- Herhangi bir yerde arazi düzenleme işlerinin yapılması belediye meclisince kararlaştırıldığında ilk iş olarak daire veya komisyon halinde çalışacak bir arazi düzenleme bürosu kurulur. Dpzenleme işlerinin yapılmasının kararlaştırılması ile berabefr çoğu zaman imar plânının düzenlenmesi için de karar verilir. Bir taraftan imar plânı yapılırken diğer taraftan düzenleme bürosu tarafından düzenleme bölgesi ve düzenlemeye giren parseller gösterilmek suretiyle düzenlenecek bölge tesbit edilerek düzenlenme kararı verilir ve bu karar ilân edilir. Bu kararın ilân edilmesiyle beraber vatandaşların gayrimenkuller üzerindeki tasarruf ve herhangi bir değişiklik yapma hakkı kalmamış olur. Bundan sonra düzenlemeğe giren bölge içerisindeki parsel üzerine inşaat yapılamiyacağı gibi mevcut b : nalarda değişiklik ve değer değiştirecek nitelikte hiç bir işlem yapılamaz. Düzenleme karan Tapu Kütüğüne şerh verilir ve düzenleme bölgesindeki arsalarda Belediye, Kanunî şuf'a hakkına sahip olur. Bu husustaki itirazlar, sıra ile Arazi Düzenleme Dairesi, Yüksek Arazi Düzenleme Komisyonu, Eyâlet Mahkemesi Kadastro Bölümü, Yüksek Eyâlet Mahkemesi Kadastro Bölümü veya Eyâlet Mahkemesine yapılabilir. Bundan sonra düzenleme alanına giren arazilerin ve hak sahiplerinin tesbiti ile kadastro haritalarının düzenlenmesine geçilir. Bu haritalar tamamlandıktan sonra bir ay süre ile ilân edilir. İsteyenler Haritaları görüp inceleyebilirler. 18

20 FEDERAL ALMANYA. İMAR KANUNUNA GÖRE İNŞÂ ARAZİSİ DÜZENLENMESİ İŞLEMİNİN SAFHALARI

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler:

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler: İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI İçindekiler: 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal düzenlemeler 4-3194 Sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

R.G.) MAR KANUNUNUN (2.11.1985/18916 38. MADDES

R.G.) MAR KANUNUNUN (2.11.1985/18916 38. MADDES Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) İMAR KANUNUNUN 38. MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına Başkan M.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ. Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ. Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Madde-1 : Bu yönetmelik, Belediyeler Kanunu ile tüm kanun, yönetmelik ve talimatlar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) 8271 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4737 Kabul Tarihi : 9/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları... 3 Düzenleme Sahalarının Tesbiti Esasları... 3 Düzenleme

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı YAPI İZİNLERİ Yapı yıkım izni İstinat duvarı izni Ruhsat öncesi alınacak izinler Hafriyat izni Vaziyet planı onayı Yapı yıkım izni; İmar kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC!

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! s KISA TARİHÇESİ : İlhan Kaya DUMAN Ankara 1933 yılında «Belediyeler Bankası» adıyla kurulan İLLER BANKASI

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği

Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği Hazırlayan: Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş Tarımsal Yapılar ve Köylerde Cins Değişikliği a) Cins değişikliğine konu yapının bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde sürekli oturan köylülerin köy

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ trafik problemi çözümü imkânsız bir hal alır. Çünki, inşaat

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA İlgi : 09/06/2009 tarihli ve 2715 sayılı yazınız. I- Hakkında hukuki görüģ sorulan mesele:

Detaylı

YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER DOK.NO:YP-İ-02 YÜRÜRLÜK TARİHİ: 23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Yapım Şube Müdürlükleri İşlem Amacı İşlemin

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi NEDEN ÇŞB? 29.06.2011

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI VE YENİ KAZANIMLAR Fermani KAYA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI VE YENİ KAZANIMLAR Fermani KAYA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI VE YENİ KAZANIMLAR Fermani KAYA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Plan başlıklı 1003 üncü maddesinde belirtilen,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6306 sayılı Kanun un Uygulanmasına Dair Soru ve Cevaplar RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ Yapılara risk tespiti yapt. Tespit yap. ve rapor haz. Rapor inc. ve onayı Tapuya bild.

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194-03.05.1985

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU 29 İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU I - Konu Bu raporda irdelenen konu,

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.15.0.MGM.0.01.02.05 KONU : 1(a) ve 1(b) Grubu madenlere ilişkin usul ve esaslar. İL VALİLİKLERİNE Bilindiği gibi, 5177 sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı