ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI"

Transkript

1 ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE FA Z HESAPLARI LE ÇÖZÜLEB LECEK PROBLEMLER ÖZET DE ERLEND RME SORULARI 61

2 BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ? Bu bölümü çal flt n zda; * Yüzde kavram ve yüzdenin bulunmas n kavrayacak, * Temel Say hesaplar n yapabilecak, * Yüzde oran hesaplar n çözebilecek, * Yüzde hesaplar yla ilgili mesle inde karfl laflt problemleri çözebilecek, * Faiz problemleriyle ilgili mesle inde karfl laflt ifllemleri yapabileceksiniz. BU ÜN TEYE NASIL ÇALIfiMALIYIZ? * Örnekleri dikkatle okuyunuz. * Örnek sorular kitaba bakmadan çözmeye çal fl n z. * Anlamadan bir baflka bölüme geçmeyiniz. * Ünitenin sonundaki testte kendinizi deneyiniz, baflar s z iseniz baflar s z oldu unuz bölümleri tekrar gözden geçiriniz. * Bu konular ile ilgili Matematik kitaplar ndan yararlanabilirsiniz. 62

3 ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI A.YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI Günlük hayatta çok kullan lan yüzde hesaplar ; yüz cinsinden belli bir oran temsil eder. Bir iletkenin yüzde 20 si kullan lm fl denildi inde; bu iletken 100 eflit parçaya bölünerek bu eflit parçalardan 20 sinin kullan ld n anlar z. Yüzde iflareti (%) iflareti ile gösterilir. % 25, Yüzde yirmibefl % 7, Yüzde yedi Yüzdenin Bulunmas : Bir say n n yüzdesi soruldu unda, verilen say yüze bölünür sorulan oranla çarp l r. ÖRNEK : 240 cm boyundaki bir iletkenin % 30 u kaç cm.dir? Yüzde hesaplar nda üç eleman vard r. 1. Temel say : Yukar daki örnekte 240 Temel Say d r. 2. Yüzde Oran : Yukar daki örnekte %30 Yüzde oran d r. 3. Yüzde Pay : Yukar daki örnekte 72 Yüzde Pay d r. Bu üç elemandan ikisi verildi inde üçüncüsü bulunur. Yüzde pay = Temel Say x Yüzde oran 240 2,4 x 30 = 72 cm. dir. 100 = 2.4 Temel Say n n Bulunmas Temel say y bulmak için Yüzde pay, Yüzde oran na bölünür. 63

4 % 25 i 40 metre olan iletkenin boyu ne kadard r? Yüzde Oran : %25 Yüzde Pay : 40 m. Temel Say :? Temel Say = = 160 m bulunur. Yüzde Oran n n bulunmas Yüzde oran n bulmak için Yüzde pay, temel say ya bölünür. 600 metre boyundaki bir iletkenin 30 metresi kullan lm flt r. Kullan lan iletken bütün iletkenin yüzde kaç d r? Temel Say : 600 m. Yüzde pay : 30 m. Yüzde Oran :? Yüzde Oran = = 0.05 Yüzde Oran = %5 B. FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI Faiz : Bir kifli yada kuruma verilen ödünç paran n belli bir süre kullan m sonunda al nan paraya faiz denir. Bu tür hesaplara da faiz hesaplar denir. A : Anapara (Kapital) F : Faiz t : faiz oran n : zaman YILLIK FA Z : Anapara, faiz oran ve zaman çarp l r. F = a. n. t

5 2 Milyar liran n %60 dan bir y ll k faizi ne kadard r? A : TL. F :? t : % 60 F = a. n. t n : 1 y l 100 F = F = TL 100 AYLIK FA Z: Anapara, faiz oran ve zaman çarp l r. Bir y l 12 ay oldu u için payda 12 ile çarp l p zaman y la çevrilir. F = a. n. t 1200 GÜNLÜK FA Z: Anapara, faiz oran ve zaman çarp l r. Faiz hesaplar nda bir y l ortalama 360 gün al nd için payda 360 ile çarp l p zaman y la çevrilir. F = a. n. t ND R M, KOM SYON, KÂR, ZARAR HESAPLARI ndirim : Bir mal n sat fl fiyat ndan afla ya sat lmas na indirim denir. Bir elektrik sayac n n sat fl fiyat TL.dir. Bu sayaçlardan fazla al nd takdirde % 10 indirim yap lacakt r. Bu fazla al nan sayaçlar n indirimli fiyatlar kaç lirad r? x % 10 = TL indirim yap lacak = TL. Komisyon: Bir mal n sat fl na arac l k eden kifli yada kurumun sat fl fiat üzerinden ald paraya denir. 65

6 Sat lacak bir araba için % 0,5 komisyon alan bir komisyoncu sat fl fiyat TL. olan bir araç karfl l nda sat c dan ne kadar komisyon almal - d r? x % 0,5 = TL komisyon al r? Kâr : Sat fl fiyat, maliyet fiyat ndan yüksek ise sat fl fiyat ile maliyet fiyat aras ndaki farka kâr denir. Bir elektrik tesisat malzemesi satan bir sat c TL. ye ald bir tornaviday % 25 kâr ile satacakt r. Tornavidan n sat fl fiyat n bulunuz? x % 25 = TL. (kâr) = TL. (sat fl fiyat ) Zarar: Bir mal n maliyet fiyat n n alt nda sat ld nda aradaki farka zara denir TL ye ald avometreleri modeli eskidi i için % 10 zararla satmak zorunda kalan bir sat c avometreleri kaç liradan satm flt r? x % 10 = TL = TL. C.YÜZDE VE FA Z HESAPLARI LE ÇÖZÜLEB LECEK PROBLEMLER 1) Elindeki 2000 dübelden 60 tanesini kullanan bir tesisatç, dübellerin yüzde kaç n kullanm flt r? 60 : 2000 = %3 66

7 2) Bir flebekede motor tesisat ndan dolay % 2 gerilim düflümü olmaktad r. Gerilim düflümü 7,6 volt olan bu flebekenin esas gerilimi kaç volttur? Yüzde oran : % 2 Yüzde pay : 7,6 volt Temel Say :? volt Temel Say = Yüzde pay : Yüzde oran = 7,6 : % 2 = 380 volttur. 3) Bir tüccar liraya ald tornavidalar liraya sat yor. Tüccar bu al fl veriflten kaç lira kâr etmifltir? = lira kâr etmifltir. 4) Bir mal n % 40', % 20 zararla sat lm flt r. Bu mal n tamam ndan % 19 kâr edebilmek için, kalan mal % kaç kârla satmal y z? 0,40 x 0,20 = 0,08 zarar (% 8) % 40 dan - % 8 i ç kar rsak % 32 kal r Mal n % % 40 = % 60 duruyor = 92 % % 19 = % 119 (% 19 kâr etmek için) = 27 (% 27 eksi imiz var). Bu eksi i % 60 n sat fl ile karfl layaca z 60'ta 27 kâr gerekirse 100'de? gerekir. D.O. (100 x 27) : 60 = % 45 bulunur 5) 380 Voltla çal flan bir motor tesisat nda hattaki gerilim düflümü kaç volt olmal d r? ( e; motor tesisat oldu u için %3 al n r ) U = 380 volt e = %3 u =? u = ( U x e ) / 100 = ( 380 x 3 ) : 100 = 11,4 volt bulunur. 67

8 ÖZET Yüzdenin Bulunmas : Bir say n n yüzdesi soruldu unda, verilen say yüze bölünür sorulan oranla çarp l r. Yüzde hesaplar nda üç eleman vard r. 1. Temel say, 2. Yüzde Oran, 3. Yüzde Pay Bu üç elemandan ikisi verildi inde üçüncüsü bulunur. Temel Say :Temel say y bulmak için Yüzde pay Yüzde oran na bölünür. Yüzde Oran : Yüzde oran n bulmak için Yüzde pay temel say ya bölünür. Faiz: Bir kifli yada kuruma verilen ödünç paran n belli bir süre kullan m sonunda al - nan paraya faiz denir. Bu tür hesaplara da faiz hesaplar denir. ndirim : Bir mal n sat fl fiyat ndan afla ya sat lmas na indirim denir. Komisyon: Bir mal n sat fl na arac l k eden kifli yada kurumun sat fl fiat üzerinden ald paraya denir. Kâr : Sat fl fiyat, maliyet fiyat ndan yüksek ise sat fl fiyat ile maliyet fiyat aras ndaki farka kâr denir. Zarar: Bir mal n maliyet fiyat n n alt nda sat ld nda aradaki farka zara denir. 68

9 DE ERLEND RME SORULARI 1) 525 ampül tafl n rken 21 adeti k r l yor. Ampüllerin % de kaç k r lm flt r? A) %2 B) % 3 C) % 4 D) % 6 2) % 25 i, 15 metre olan iletkenin tamam ne kadard r? A) 60 B) 45 C) 40 D) 30 3) 220 V. Ifl k tesisatl bir flebekede gerilim düflümü % 5 oldu una göre bu flebekede gerilim kaç volt düflmüfltür? A) 5 B) 11 C) 20 D) 22 4) 220 Ifl k tesisatl bir flebekede gerilim 11 volt gerilim düflmüfltür. Gerilim % kaç düflmüfltür? A) % 1 B) % 5 C) % 7 D) % 10 5) 120 kiflinin kat ld bir s navda 90 kifli baflar l olmufltur. Bu s nav n baflar oran nedir? A) % 25 B) % 50 C) % 75 D) % 85 69

10 6) 60 metre kablo, 2000 metre kablonun yüzde kaç d r? A) % 3 B) % 5 C) % 7,5 D) % 30 7) Bir elektrikçi bankadan y ll k % 8 faizle, TL para alm flt r. Y l sonunda bankaya kaç lira yat rmas gerekmektedir? A) TL. B) TL. C) TL. D) TL. 8) Bir mal n al fl fiyat lirad r. % 20 zararla sat l rsa, bu mal kaç liraya sat lm fl olur? A) TL. B) TL. C) TL. D) TL. 9) 20 milyar liraya sat lan bir evden komisyoncu % 2 komisyon al yor. Ald komisyon afla dakilerden hangisidir? A) TL. B) TL. C) TL D) TL ) Bir tesisat yap m nda kullan lan 600 metre uzunlu undaki iletkenin % 1,5'u ba lant lar yap l rken ziyan olmufltur. Ziyan olan iletkenin uzunlu u kaç metredir? A) 6 B) 8 C) 9 D) 12

11 11) 64 metre iletkenin % 25'i kullan lm flt r. Kullan lan kablo kaç metredir? A) 32 B) 24 C) 18 D) 16 12) Bir fabrikada üretilen 600 duydan 6 tanesi hatal d r. Hatal duylar % kaçt r? A) % 6 B) % 3 C) % 2 D) % 1 13) Al fl fiyat lira olan bir elektrik motoru, % 25 K.D.V., % 15 kâr eklendikten sonra kaç liraya sat lmal d r? A) B) C) D) ) % 2 zararla sat fl fiyat lira olan bir mal n % 10 kârla sat fl fiyat kaç lirad r? A) B) C) D)

12 72

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Bankalar n Kaydi Para Yaratma Süreci

Bankalar n Kaydi Para Yaratma Süreci 2 Bankalar n Kaydi Para Yaratma Süreci 23 Para Teorisi ve Politikas dersini alan ö rencilerin ilk ö rendikleri deyim, para a açta büyümez deyimidir. Benzer nitelikteki bir di er deyimse para helikopterden

Detaylı

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri 005-007

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr.

Detaylı

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz?

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

ÜN TE IV. SATIfi VE REKLAM

ÜN TE IV. SATIfi VE REKLAM ÜN TE IV SATIfi VE REKLAM 1. SATIfi VE REKLAMIN TANIMI VE AMACI 2. SATIfi ELEMANININ TANIMI VE ÖZELL KLER 3. REKLAMIN ÖNEM, YARAR VE ETK LER 4. REKLAMIN T CARET VE fi HAYATINDA OYNADI I ROL BU BÖLÜMÜN

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA. Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA. Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME ve RAPORLAMA Alper Akyüz, dil Eser, Emel Kurma stanbul Bilgi

Detaylı

4. ÜNİTE ORAN-ORANTI

4. ÜNİTE ORAN-ORANTI 4. ÜNİTE ORAN-ORANTI KONULAR 1. ORAN 2. ORANTI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ 3. Orantının Özellikleri 4. Doğru Orantı 5. Ters Orantı 6. Bileşik Orantı 7. Orantı İle Çözülebilecek Problemler 8. ÖZET 9.

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı