Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu"

Transkript

1

2 -~~ Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu 1954 yılı bütçesi, (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği) tarafından tanzim edilmiş bulunan Muhasebe Talimatnamesinin hükümleri dairesinde ve 1953 yılının on aylık hesap ve kayıt durumu itibara alınarak hazırlanmıştır. Gelir ve Gider tahminlerine ait rakamlar ve gerekli izahat aşağıda arzolunmuştur: GELIR KlSMI: Fasıl 1 - Kayıt ücretleri ve yıllık aidat Bu fasla ait rakamlar 1953 yılı ekim ayı sonunda Odanuzda kayıtlı firmalardan yürürlükte bulunan tarifeye göre tahsil edilmesi gereken yıllık aidat tutanna tekabül etmektedir. Böylece 1954 yılı Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat tutan olarak : İstanbul gibi memleketin her bakımdan birinci derecede büyük ve mühim ıbir piyasasında fevkalade sınıfın 200 bin liradan başlamasını, bazı Odalann bu haddi derhal bir milyona ibliiğ etmiş olmalan karşısında, kolayca müdafaa edebilmek güçtür. Bu itibarla fevkalade sınıfın başlangıç haddinin bugünkü şartiann icap ettirdiği seviyeye çıkarılması ve böylece tarifemizin sınıfiara ait hükümlerinin aşağıdaki şekilde tadili zaruri görülmektedir. Derece Sennaye haddi Aidat Fevkalade Bir milyon ve daha yukan Birinci Sınıf A B c ç D cem'an Lira tahmin edilmiştir. Ancak Kaydiye ve Aidat tarifemizin fevkalade sınıfa ait haddinin bugünkü şartlara daha uygun bir hale ifrağında zaruret ve bu vesile ile gerekli tadillerin teklifinde fayda gördüğümüzü aynca kaydetmek isteriz. Filhakika, Oda Kaydiye ve Yıllık Aidat tarifesi üzerinde 1947 senesinde Vekaletçe yapılan tadiller meyanında, hakiki icapların tamamile aksine olarak, fevkalade sınıfın başlangıç haddi bin liradan bugünkü 200 bin liraya indirilmişti senesinde bile realiteye uymıyan bu sınırlandırma o tarihten bugüne kadar geçen ve ekonomik şartlarda mühim inkişaflarla dolu olan devt~ede büsbütün mesnetsiz kalmıştır. -1 Fevkalade sınıfa kayı tlı ( 486) firmadan sermayelerinin i ) Lira, Birinci sınıfa kayıtlı (769) firmadan (150 liradan) :. İkinci sınıfa kayıtlı (1640) firmadan İkinci Sınıf ( 75 liradan) A Üçüncü sınıfa kayıtlı (5032) firmadan B ( 35 liradan) :t c Dördüncü sınıfa kayıtlı (6100) firmadan ç ( 15 liradan) :. D Beşinci sınıfa kayıtlı (2147) firmadan ( 10 liradan) Üçüncü Sınıf Birinci sınıf Dellal) Dördüncü Sınıf ve Simsar olarak ) ( 231) firmadan Beşinci Sınıf ( 25 liradan) :. İkinci sınıf Dellal) Bu takdirde sermayesi 200 bin lira ile lira ve Simsar olarak ) ( 336) firmadan arasında bulunan firmaların halen ödemekte oldukları aidat ( 15 liradan) miktarlannda bir kabanklık olmıyacak, bilakis bu guruplara ait aidat tutannda belki de 12 bin lirayı aşan bir azalış Tacir ve sanayici olarak her iki Odaya) da kayıtlı (267) firmadan geçen sene) ile karşılaşılacaktır. kaıbul edilen esasa göre bu sene de, de-) 1953 yılı içinde Odanuza kayıtlı firmaların adedi receleri aidatının yarısı... ) ki den ye baliğ olmuştur. Bu sebeple tahmin edilen gelirler ~ 18 fazlasile lirayı Fasıl 2 - Munzam aidat : bulmuştur sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince alınan Munzam Aidatın tahsilat yekunu 1953 Bütçesi tahminlerine nazaran lira fazlası ile lirayı bulmuştur yılı için Munzam Aidat Gelirleri a) Gelir Vergisi matralıma dahil ticari kazançlardan Lira b) Kurumlar Vergisinden c) Esnaf Vergisinden «ki olarak tahmin edilmiştir. cem'an Lira

3 : 1 :'.ı.'. Fas ıl ~ - V esika harçlan : a) Her nevi şahadetnamelerden 1953) senesinde olduğu gibi... ) b) Fatura tasdiklerinden 1953 sene-) sine nazaran 1..- lira fazlasile) c) Kayı.t, tescil ve diğer suretlerden) 1953 senesine nazaran lira) faztasile ) ç) Mukavele ve taabhütnamelerden) 37.- liralık bir tahsilat olduğu) gözönünde tutularak geçen yıllar) bütçelerinde yer almamış bulunan) bu hizmette bir işleme başladığın-) dan bu sene için 1.- lira ile bir) madde açılmıştır..... ) d)!mza tasdiklerinden 1953 senesi) gibi ) e) Kefalet harçlarından da 1953 sene-) si gibi...) f) Yedivah:it vesikalarından 19~5) senesine nazaran.- lira) fazlasile... ) g) Sa ir belgeler için ) olmak üzere cem' an Lira : : )} )} )} Hisse senetleri gelirleri Diğer gelirler Fasıl 8 - Tahsil edilecek alacaklar Fasıl 7 - Türlü gelirler : Bu gelirler esas itibarile bankalardaki mevduatııruz ve tahvilat faizlerile hisse senetlerinin temettülerinden ibarettir. Bunlar 1953 senesine nazaran lira fazlasile lira olarak tahmin edilmiştir. Bunlann inkisamı aşağıda gösterilmiştir: Faizler: Mevduat Faizleri Tahvilat ~: ::... Lira Du fasılda görülen rakamlar tahakkuk ettirilip derdesti tahsil bulunan muhtelif alacakları ifade etmektedir. Bu alacakla rın 16 -XII- 53 tarihindeki muhasebe kayıtlarına göre yekı1nu : Kayı.t ücretleri ve aidattan, Lira Munzam aidattan, Lira Sair alacaklardan, Lira olmak üzere Cem'an Liradır olarak tahmin edilmiştir ki, bu miktar 1953 senesine nazaran lira bir fazlalık arzetmektedir. Fasıl 4 - Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler: Dış ticaret rejimine ait talimatname ve eklerile Odamıza verilen vazifelerin ifası karşılığı olarak; ilk tatbikat ayında alınan neticeler gözönünde tutularak Bütçcde liralık bir gelir tahmin edilmiştir. Fasıl 5 - Misil zamlan ve para cezaları: Her senenin bütçesinde olduğu gibi, bu sene de sadece 1.- lira olarak Bütçeye alınmıştır. Fasıl 6 - Yayın gelirleri : Yabanc ı memleketlerden dahi sık sık abone ve rckliim tekliflerile karşılaşacak kadar seviyeli bir hale ifrağ edilmiş bulunan «Oda Mecmuas ı ile günlük «Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa cetveli ve teknik zaruretler sebebile mathaaya verilmesi gecikmiş bulunan yeni «Adres Kitabı nın abone ve rekla'dl gelirleri 1953 bütçesine nazaran lira fazlasile lira olarak tahmin edilmiştir. Bu rakaırun müfredatı aşağıda gösterilmiştir: Oda Mecmuası : Sicilli Ticaret Gazetesi abonesi Yayın ve reklam Sicil ilanlan Diğer yayın gehrleri a ) Abone b) Reklam Lira Böylece bütçenin gelir kısmı : Kayıt ücretleri ve yıllık aidat.... Munzam aidat V esika harç ları Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler Misil zamları ve para cezaları Yayın gelirleri.... Türlü gelirler.... Tahsil edilecek alacaklar.... l:rayı bulmaktadır. G I DE.~ KlSMI : Fasıl 1 - ve hi :ı:metüler ücretleri = A - Bu faslın daimi memur ücretleri maddesi 1954 senesi ücretleri yekı1nu ile bu sene içinde terfi edeceklerin ücret farkları tutarından ibarettir. Geçen senekinden lira fazlahk arzetmektedir. B senesine nazaran lira faziasiyle lira olan Hiz~etliler ücretleri yekunu, 1954 ücretler! tutariyle sene içinde terfie hak kazanacaklann zamlan karşılığını göstermektedir. C - Müteferrik hizmetli ve yevmiyeliler ücreti, 1953 senesine nazaarn, lira fazlaslle lira olarak teklü edilmektedir. Bu kadro ani ve zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere ihtiyat kadromuzdur. Ç - Sigorta primi, ve Hizmetli ücretlerile mütenasip olarak mer'i Tüzük hükümlerine göre hesaplanmaktadır. D - Çocuk zamlan, bu sene tatbik mevkiine konmuş bulunan lar Talimatnamesi hükümleri dairesinde ya- 2-

4 ' pılmakta olan çocuk yardımlannm Yüksek Meclisin kararile 10.- liradan 20.- liraya çıkanlmış olması dolayısile artmış bulunmaktadır. E - İkramiye, memurların ikramiyeleri ile sene içinde Odadaki hizmet müddetleri 30 seneyi dotdurarak daimi memur kadrosundan ayrılması gereken iki memura, lar Talimatnamesi hükümleri dairesinde verilmesi gereken senelik maaşlan tutanndaki ikramiyeyi karşılamak üzere bu sene lira olarak Bütçeye alınmıştır. F - Doğum, ölüm yardımları ile tedavi masrafları ve geçmiş hizmetler karşılığı Oda hissesi maddeleri 1953 senesinin aynıdır. Oda memur ve hizmetiilerinin tayin, terfi ve işten çıkanlma, emeklilik ve ihtiyarlık hallerini tanzim eden mer'i 3/ sayılı Tüzük hükümleri dahilinde bulunduklan harem derecesinde terfi müddetini dolduranlar kadroda açık bulunsun veya bulunmasın bir üst derece ücretini alabilmektedirler. Ücret dereceleri Odalar baremine göre kademelend: rilmit bulunduğuna göre, memuriyetlerin de muayyen sınıflara aynlarak kademetendirilmesi ve kadroların buna gö re tesbiti, sın ı f terfilerinin memurlan ücret terfilerinden. daha fazla sai gayrete teşvik eaecek bir unsur olması muvacehesinde Oda servisierindeki hizmetleri Müdüı:lük, lik, Raportörlük veya Muavinliği ve luk olarak dört kaderneye ayırmak ve bu kademeler için Müdürlere 800.-, iere.-, Raportör ve Muavinlerine. vc lara da azami.- liralık kadrolar tahsis etmekte fayda mülahaza edilmektedir; Bu takdirde mevcut müktesep hakları koruyacak muvakkat bir hükmünde tatbik mevküne konması gerekecektir. Ayrıca, kadrosunun azami ücretini almakta olan daimi memudar bu kadroda bir terfi müddetini doldurduğu ve terfie layık görüldüğü takdirde azamt iki defa olmak üze re, bir üst derece ücretinin; Odalar bareminin birinci derecesinde bulunanlar için de aynı şekilde zer lira taz:ôıinatın, gelir fazlasından verilebilmesini mümkün kılmak tatbikatta elastikiyet ve hakkaniyet temini bakımından zaruri olacaktır. Bütçedeki rakamlar, mülttesep haklan nazan itibare alarak hesaplanmıştır. Tatbikatta ayrıca fayda ve lüzum hissedilen diğer bir.hüküm de, diğer müesseselerde olduğu gi,bi, ehliyetli me: murlann iki üst derecedeki kadrolara tayini ve kendilerine müktesep hakları olan derecenin ücreti He bu suretle tayin olunduktan kadro ücreti arasındaki farkın aynı şekilde gelir fazlasından ödenebilmesini sağlayacak hükümdür Fasıl 2 - Huzur ıhaklan : M~clis ve Yönetim Kurulu Üyelerine kanunen verilmesi icap eden huzur haklan Oda Meclisi için (15), Yönetim Kurulu için (120) toplantı hesabile cem'an lira olarak tabmin edilmiştir. Fasıl 8 - İdare masraflan : Seyyahat masrafları geçen senenin aynıdır. Daimi surette büro duşnda vazife gören istihbarat, fiat tahkik memurlan gibi memur ve hizmetiilere ödenmekte olan zaruri yol masraflarını, gunun icap ve zaruretlerini gözönünde tutarak, arttırmak lüzumu hasıl olmuştur. Böylece yol masraflan maddesı geçen sen.ekiuden lira fazlasile lira olarak bütçeye alınmıştır. Kasa tazı:iiinatı, lar Talimatnamesi hükümleri geregince senede iki maaş tutan olarak hesaplanmıştır sayılı kanun gereğince 1954 senesinde Meslek Kurullan ve Meclis Üyeleri seçimleri yapılacaktır. Bu sebeple bütçeye, 1951 yılı bütçesindeki tahsisat da gözönünde tutularak liralık bir masraf konulmuştur. Kırtasiye, ve matbua masrafı, 1953 senesine nazaran lira fazla_sile lira olarak tahmin edilmiştir. Hizmetliler giyim masrafı, Odacılann palto, muşamba ve saire gibi giyecek eşyasının miadı dolması hasebile yenilenmesi zarureti karşısında 1953 senesine nazaran lira faztasile lira olarak l?ütçeye alınmıştır. Telefon masraflan, 1953 senesine nazaran lira fazyasile lira olarak tahmin edilmiştir. Posta, telgraf masraflarile, damga pulu masrafları, 1953 senesme nazaran l!ra noksanile li.ra olarak teklif edilmektediı:. Bunun lirası Sigorta Primlerine ait damga resmidir. Temsil masraflan (Misafir ağırlama); 1953 senesine nazaran lira fazlasiy le lira olarak bütçeye alınmıştır. Bilhassa beynelmilet'temaslann doğurduğu zamretler bunda 8.m.il olmuştur. Kiralar, kanuni hükümlere göre hesaplanarak lira olarak bütçeye alınmıştır. Yakacak; kitap, gazete, mecmua mübayaa ve abonesi; ilan masrafları ve sigorta sandığı masraftarına iştirak hissesi 1953 senesinin aynı olarak l?ütçede yer almıştır. Dava ve icra masrafları, sene içindeki durum itibare alınarak 1953 senesine nazaran lira noksanile lira olarak tahmin edilmiştir. Mütderrik masraflar, 1953 senesindeki gibi lira olarak bütçeye alınmıştır.!stişare, tetk'ik, munzam mesai vesaire gibi önceden derp işi ve miktarının tesbiti mümkün görülmiyen masraflar için ııcnesi faaliyeti gözönünde bulundurularak bütçeye lira fazlasile lira konmuştur. ' ' Fasıl 4 - Seı gi, fuar ve.kongreler : Bu fa:;ıl masraflan, 1953 senesinin aynı olarak: lira tahmin edilmiştir. Fasıl 5 - Sabit kıymetler : Tesisler, demirbaş ve mefruşat ile ilgili olan bu!asıl Meslek Komiteleri Odalannın ve bazı servisierin zaruri ihtiyaçlannı karşılıyabilmek için geçeıi senekinden 12.. lira fazlasile lira -olarak bütçeye alınmıştır. Fasıl 6 - Yayın masrafları,: Muhtevası ve baskısı itibarile birinci sınıf bir mecmua haline getirilen Oda mec~uası kağıt, baskı vesair masrafları 1953 senesine nazaran lira fazlasile lira, Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa cetveli masrafları ise 1953 senesinin aynı olarak lira tahmin edilmiştir. ır

5 Üzerinde mü~.emadi bir şekilde çalışılan adre~ kitabırun ha!?;ırhkları ikmal edjmiştir. Sene sonundan önce müsveddeler:n baskıya verile-bileceği umulmaktadır. Bundan dolayı adres kitabı masraflarını karşılamak üzere ilavei tahsisat olarak bu seneki bütçeye liranın konulması za rur1 mütalaa edilmiştir. Diğer yayın masrafları ise, bastırılıp dağıtılan broşür lerio tab'ını temin maksadile bütçeye konulmuştur. Tahmin olunan liralık tahsisa tın kafi geleceği umulmaktadır. l:;öylece yayın masrafları : Diğer yayınlar : a) Adres kitabı b) Broşür vs. Oda mecmuası Sicilli Ticaret Gazetesi) ve Piyasa Cetveli.. ) 65~ olmak üzere cem'an lira olarak bütçede yer almış bdunmaktadır ki., 1953 s.enes:ne nazaran lira noks.andır. Fasıl 7 - Yardımlar : Hayır Kurumlarına yardım için konulan tahsisat, geçen yıllarda yapılan yardımların devam edeceği itibare alınarak tesbit edilmiştir ;. Böylece Yard ımlar : 1 - Mesleki tedrisata 1953 senesinin aynı olarak: a) Akşam Ticaret Kursları b) Stajyeı: talebe ücretleri 2 - Hayır Kururolanna 1953 s e n e s i n e nazaran lira noksanile 3 - Diğer Sosyal yardımlar geç.en s e n e k i n d e n lira noksanile olmak üzere cem'an tahmin edil'mektedir. o o. o o ' Fas ıl 8 - Fevkalade masraflar Lira Muhtelif mevzuatın Odaımza tahmil ettiği vazifelerin ifası maksadile kurulması zari.ırl bulunan Büroların personel, kırtasiye ves air masraflannı ayrı maddeler halinde top lamakta bütçe sarah.ati bakımından. faide millahaza edilmektedir. Böylece Fevkalade masraflar faslı a) 7091 sayı.l~ ve tarihli resmi Gazetede Ticaret Vekaletinden tebliğ olunan Gümrük Daimi Eksper Kurulu Yönetmeliğine is tinaden P ersonel ve Büro nıas raflarının Odaınızca karşılanması gereken Gümrük Daimi Eksper Kurulu Bürosu Personel vesaire masraflan olarak Lira b) Dış Ticaret Rejimine ait Tali- matnamenin 31 nci maddesine gö re Odamızda kurulan İstanbul İt hal Mallarındaki İhtilafları Tetkik Hey'etinin Büro ve Personel mas rafları olarak ( a. ve b. maddeler lndeki giderler) (bütçenin gelir kısn,nnda bu hiz-) (metler.. için gösterilen varidat) ( tahniinleri ile karşılanmıştır... ) c) :Laşvekalet İstatistik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Enstitüsü ile işbirliği halinde yapılan Tip Aile Bütçesi Anketi çalışmalannın devamını sağlamak üzere Birleşmiş Millet ler Uzmanlarııhn da dahil bulunduğu Karma Komisyonunun göst~rdiği lüzu:ri{ ve zarurete binaen ilavei tahsis.at olarak ç) Oda binası inşa masrafları ~arşılığı açılacak bloke hesaba yatıplacakmeblağ olarak... :. lira ta hmin ve tekiif' edilmektedir. Fasıl 9 - F o n : J,ira l..ira Mer'i sayılı kanunun 28 ~ci m ~ıddesi gereğince senelik. gelirlerin 1<}'o lt) u olarak ayrılan ve %25 inin Od~lar ı ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken nizami ihtiyat ak- " J ı. _, çesidir. Mez~ur FON. tuta;rının gelir. tahminine göre, ~- lira olması lazıın g~lmek tedir.,.. o. Fasıl lhtiyat akçesi : ~, Bütçenin Gelir. fazlasını teşkil. edec.aktir ki miktarı liradan ibarettir. E öylece Bütçenin Gider Kısmı ve H zmetlile/ Ücretleri.. Huzur hakları İdare masrafları Sergi, Fuar ve Kongreler Sab:t kıymetler ::.... Yayın mas rafları Yardımlar F evkalade masraflar ' Fo n İhtiyat akçesi : ya baliğ olmuştur.,.ı, Lira Lira Lira Lira Lira ~- Lira Lira Lira Lira ki Lira BütÇe tatbikatında kolaylık temini bakımından müna kale taleplerinin fasillara" inhisar ettirilmesi. ve bir faslın maddeleri arasında vuku bulacak tahsisiil ' mübadelelerinin doğrudan doğruya icrası ve S$!ne içinde ayhk miz~nlara gö re tahakkuk edecek geli~ fazlasının yarısının bi~a masrafları bloke hesabına yatırılması hususunda Yönetim Kuruluna selahiyet verilmesi faideli mütelaa edilmektedir 16.XII.195~.. Yö.netiıri Kurulu

6 ~ ~------~,-u~==~ ~ ~ ~~ lst AN BUL TICARET ODASI 1954 Bütçesi.T ali.rn.atl'... Madde 1-- Oda'nın mer'i mevzuat hükümleri dahilinde 1954 senesinde muhtelif kaynaklardan elde edeceği tahmin olunan gelir tutarı liradır. Madde 2 -- Oda'nın mer'i mevzuatm kendisine tahmil ettiği muhtelif vazifelerinin ifasını sağlamak maksadiyle 1954 senesinde sarfedeceği tahmin olunan gider tutarı liradır. Madde 3 -- Oda gelir ve giderlerinin mer'i hükümler ve mevzuat esasları dahilinde hesap, tahsil ve sarfedilmesine 1954 bütçe yılı içinde de devam olunur. Madde 4 -- Herhangi' bir maddeden sarfiyat, o madde için bütçede tahsisat bulunmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu bir Faslm maddeleri arasmda münakale yapınağa yetkilidir. Madde 5 -- Oda hizmetiileri kadro bakımından dört sınıfa aynl~mıştır. a) Müdürlük, azami kadro ücreti 800 lira, b) lik, azami kadro ücreti > c) Raportörlük ve şef muavinliği azami kadro ücreti lira, ç) luk, azami kadro ücreti liraya kadar. Madde 6 -- Oda hizmetlerinin ifası için lüzumlu görülen barerne tabi daimi memurlar kadrosu ile barerne tabi olmıyan daimi hizmetliler kadrosu ilişik cedvellerde gösterilmiştir. Madde 7 -- Ehliyetli memurlarm iki üst derecedeki kadrolara tayinine ve kendilerine müktesep hakları olan ~erece ücreti ile bu suretle tayin edildikleri üst derece ücreti arasındaki farkın gelir fazlasından ödenmesine karar almıya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 8 -- Bulunduklan barem derecesinin azami kadro ücretini müktesep hak olarak almakta oldukları halde açık kadro bulunmaması hasebiyle terfilerine i.mk8.n görülemiyen memu~la_ra azami iki terfi n.ıüddeti için birer üst derece ücretinin gelir fazlasından ödenmesine karar almıya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 9 -- Baremin birinci'.derecesinde terfi müdd~tini dolduran memurlara azami iki terfi müddeti için Yönetim Kurulu karariyle yüzer lira tazmij:?.at verilebilir. Madde Bu yıl bütçesindeki kadro ücretleri, müktesep hak olarak aldıkları ücretlerden daha az olan daimi memurlara, kadro ücretlerile 31 aralık 1953 de müktesep hak olarak almakta bulunduklan ücretler arasındaki farklar gider kısmının birinci faslının (A) madde~indeki tahsisattan ödenir. Madde Emekliye sevkedilecekleri için kadroları kaldınlm.ış bulunan iki memura, emeküye a~acaklan tarihe kadar verilecek ücretler gider kısmının birinci faslının (A) maddesindeki tahsisattan ödenir.. Madde Sene içinde ayhk mizanlara 'göre tahakkuk edecek gelir faslasının asgari yarısı «Oda Binası bloke hesabı na yatınlır.. f ' :. ~,.. 1

7 lstaflbui Tiçqret OdaSI (2 E L i R Fasıl Madde GELİR'İN NEV'l 1953 yılı ıçm ~~ edilen miktar ~dde, Fasıl ~95~ senes~ i~ tekli( edilen miktar ~dde Fas~ 1 KAYIT ÜCRETLERİ ve YILLIK AlDA T:. 1 - Fevkalade derece 2 - Birinci derece 3 - tkinci derece 4 - Üçüncü derece Dördünc~ derec~. 6 - Beşinci derece 7 - Birinci sınıf tellal 8 - tkinci sınıf tehal Tacir ve sanayici olınak her iki 9~aya da ~ ııı.ş25.-_ 169.Ş90.-_ _ 5..92Ş.-. 4: ı79,..:_ ! kaydedilecek olanl_~ı:ı~ ~i~~t~ ;ı9Ş.- ~4J ~ Ş ,-. 2 MUNZAM AİDAT: ı - ~ic~i kazançlardan K~ı:umlar vergisinden 3 -. Es:ıaf vergisinden ~;000.-, ?.0QO.: : Q.53..QOO.~ ~ 93Ş,OOO.-,-. S V~S~~ HARÇLAR!~ 1 -:-. -?eı::. nevi şahadetnameleı;. 2 -:- Fat~z:a tasdikleri Ka~t, tescil ve <!iğer suretler.. 4 -:-. Mukavel~ ve ta~!ıhütnameler Imza ta~dikl~ı:~ 6 -. Kefalet harçları 7 - Y edivahit vesikalaı::ı ş ~~ı: belgeler. HO;OOO..,..._ , ıd.ooo.--: :.. 2:.-. 1=i6.9ŞO.-:-. ~ : :-- 142:752:-. 4 YAPILACAK HİZMETLER JL;\RŞiqÇI ALI N~~~K ÜCRE'tLER:. ı -. 5~~0- sayılı kanuna göre alınacak ücretler. r.- 1.-:- 100.!)00.-, ~Sİl:. ~AMLARl_ ve ~~RA CEZA4];tl: ı - Kaydiye ve yıllık aidat. ~ lı..., o 2- Cezalar. 1.-:- 1.:-- 2:-. ı...,... ı...,

8 1954 Y111 Bütçesi G 1 D E R Fasıl Madde GİDERİN NEVİ 1953 yılı i~in tahsis edilen miktar Madde Fasıl 1954 senesi için teklif edilen miktar Madde Fasıl 1 MEMUR ve HİZMETLİLER tlcretleri: 1 - Daimi memur ücretleri......, 2 - Hizmetliler ücretleri......, 3 -. Müteferrik hiı:m ~tli v.e yevmiyeli ücretleri 4 - Si.gorta primi 5 -,-- Çocuk za:tnmı 6..,.-- İkra:pıiye 7 - Doğ1,1:m, ölüm y.a:rdınıı 8 - T~davi :m,ası:aflaı:ı 9 - Geçmiş h~zmetler karşıhğı Od_çı. hissesi. ~. HUZUR HAKLARI: ~1.752._:_ QOO Medis huzur hakları 2 - Yön.etim kurulu huzuı: haklaı:ı. 3 İDARE MASRAFLARit , ~058:.:= ~- Sey~hat ve ~ol mçı.sraflaı:ı:: a) Seyahat ınasraf1arı b) Yol ınası;aflan Kasa tazminatı 3 - Seçim masraflan 4 - Kırtasiye ve matbu~ 5 - Hizmetliler giyim masrafları 6 - Telefon (konuşma ve bakım) 7 - Elektrik 8 - Posta, tel ve damgjl pulu. a) Posta ve tel... b) Damga pulu 9 - Temsil masrafı (ınisafir ağırlama) 10 - Kiralar ll- Yakacak Kitap, gazete, m ec. müha. ve abone Dava icra masr.aflar.j İlan masrafları S~gorta san. idare mas iştirak lusse:ısi Müteferrik masraflar Gayri' melliuz masraflar 4 SERGI, FUAR. V,e, KONGRELER:~ : lz : ~ ' ı :375~ ı6:oao : : :.:_' ıs~ooo ' Kongreler 2 - Sergiler ve fuarlar SABİT KlYMETLER: ~- 9~00T ~ :001.~ 1 - Tesisat Z -. Demirbaş 3- Mefruş&t ~ ,-

9 6 YA YlN GELIRLERI: 1 - Oda mecmuası Sicilli Ticaret abonesi 3 - Yayın ve reklam Sicil ilanları Diğer yayın gelirleri a) Mev. Faiz b) 'fah. Faiz ı......\. 7 fürlü GELiRLER: ı - Faizler 2 - Hisse senetleri gelirleri 3 - Sair gelirler a) Abone b) Reklam : ' ; TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR: ı - Kayıt ücretleri ve aidattan 2 - Munzam aidattan 3 - Sair alacaklardan ı ı.o19.--:-; ' Varidat fazlasından sene içinde yapılan münakaleler tutan ıo ~.. (.'1-. -~

10 ------~ ==--~------~~mm--m=-- ~-~~~=-- 6 YAYlN MASRAFLARI: 1 - Oda mecmuası 2 - Sicilli Ticaret gazetesi 3 - Diğer yayınlar a) Adres kitabı b) Broşür vs. 7 YARDIMLAR: Mesleki tedrisata: -ı) Pratik akşam ticaret kursları b) Stajyer talebe ücreti Hayır kururolanna 3 - Diğer sosyal yardımlar FEVKAI.ADE MASRAFLAR: 1 -- Gümrük Daimi Eksperler Kurulu masrafı. 2 - İthal Mallanndaki lhtil81lan Tetkik Heyeti masrafı Tıp aile bütçesi anketi masrafı Oda rbinası inşası karşılığı Bloke Hesabı senesinde meclisin 34 sayılı karan ile alınan 9 FON: borç karşılığı Fon lhtlyat AKÇESI:: 1 - lhtiyat akçesi, ,.:...,,.....

11 ,:\ 3/13070 say1h Tüzüğün barem hükümlerine tabi daimi memurlar kadrosu Aylığı '' Aylığı Genel Katip Yardımcısı Genel Katiplik Bürosu : Müdür!stihbarat : Raportör Enformasyon : Raportör (Yabancı dil-ihtisas) Meslek Komiteleri Bürosu : Müdür Raportör Sanayi Odası lrtibat Bürosu : Raportör Evrak ve Dosya Servisi : Dosya u Evrak :. Kontrol Servisi ı Raportör Personel Servisi : ~ (Ihtisas) Dış Tics ı-ct - Ticari ve Sınai Faaliyetler : İhtisas) (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Hukuk-Yabancı dil) İstatistik Servisi : Kütüphane : (Yabancı dil) Muame!at Müdürlüğü : Müdür (Yüksek tahsil-iktisa t, Ticaret-Hukuk Siyasal l'. " bilgiler - Yabancı dil) Raportör (Yüksek tahsil-iktisat, Ticar.. et:hukuk Yabancı. '... t dil) (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı. dil_. thtisas) Raportôr (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı dil- Vergi Mevzuatı ve ta tbikatı ile..,..ticari müller ve İhtilifiar : Raportör (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı dil) (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı dil- Ihtisas) (Hukuk - Avukat) tea Etüd Müdürlüğü : Ticari V esikalar Servisi : Müdür (Yüksek tahsil- İktisat, Ticaret-Hukuk Siyasal bilgiler - Yabancı dil - Ihtisas) 800 :t 400

12 Rayiç Fiat Servisi : Yayın İşleri Servisi : Sekreter Yardımcısı Hesap İşleri Müdürlüğü Müdür (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret) Derecelendirme Servisi Aidat Servisi Tahakkuk Muavini Tahsil Muavini İcra (Avukat) Muhasebe Servisi : (Yüıksek tahsil-iktisat, Ticaret-lhtisas) Ayhğı Kayıt ve Korttrol : muavini (Yüksek Ticaret) Tediyat (Yüksek Ticaret) Vezne : Veznedar Tescil Servisi Ticari Sieil Muameleleri Raportör Tasnif ve Makine Sicil Muhafızlığı Muhafız Levazım Servisi Ayniyat Muhasibi Sergiler ve Turizm Müdürlüğü Müdür Raportör (İhtisas) Ayhğı / İtbal Mallarındaki lhtilafları Tet~ik Hey'eti Bürosu Muavini Gümrük Daimi Eksperler Kurulu Bürosu : Raportör -11

13 .. 3/ Say1h Tüzüğün barem hükümlerine tabi olmayan Hizmetliler Kadrosu Genel Katiplik Bürosu : Aylığı Tescil Servisi : Aylı ğı Daktil o (Yabancı di!) Daktilo memur Meslek Komiteleri Bürosu Muhafız Yardımcısı 225 Daktil o Daktilo 225 Evrak ve Dosya Servisi : 225 Daktilo memur Levazım Servisi : Daktil o 250 Tevzi memuru 250 Santral memuru Baş Odacı Oda cı Kontrol Servisi : 200 Daktil o Personel Servisi : 200 Daktil o Etüd Müdürlüğü : Daktil o (Yabancı dil) Gece bekçisi 225 Muamela t Müdürlüğü : Sergiler ve Turizm Müdürlüğü : Daktil o Daktil o 225 Yayın İşleri Servisi : İthil Mallarındaki İhtilafları Tetkik Hey'eti Daktilo 250 Bürosu : Hesap Işleri Müdürlüğü : Daktil o 225 Tahsildar Oda cı Gümrük Daimi Eksperler!{urulu Bürosu : Daktil o Daktil o Oda cı

14

15 M, Ali Basarnevi

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına 20.12.954 İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına Yönetim -Kurulünca hazırlanan Odamızın 1955 Yılı Bütçe Tasarısı ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

Yüksek Başkanlığına. İstanbul Ticaret Odası Meclisi. Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1956 Yılı Bütçe

Yüksek Başkanlığına. İstanbul Ticaret Odası Meclisi. Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1956 Yılı Bütçe 14.12.1955 İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1956 Yılı Bütçe Tasarısı ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına 13.12.956 İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına Tasarısı Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1957 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Yüksek Başkanlığına. Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1960 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu

Yüksek Başkanlığına. Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1960 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu : ;:.:.--.., 18.12.1959. -r- ' '...!: İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına " Tasarısı Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1960 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler

Detaylı

Istanbul Ticaret Odası Meclisi Y üks.ek Başkanlığına

Istanbul Ticaret Odası Meclisi Y üks.ek Başkanlığına 20.12.1958 Istanbul Ticaret Odası Meclisi Y üks.ek Başkanlığına Tasarısı ilişikte Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1959 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu sunulmuştur.

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1980 BilANÇOSU VE KAT'i HESABI 1980 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31.12.1980 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 2003 BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU 17.12.2002 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2003 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel Kadro

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ista BU TICARET OO.AS! OMIS O RAPORU

ista BU TICARET OO.AS! OMIS O RAPORU ista BU TICARET OO.AS! OMIS O RAPORU 19 6 6 -1-- ODA MECLİSt BAŞKANLIGINA, 18. 12. 1965 Yönetim J{urulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1966 yılı İş programı, Bütçesi

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI BILANÇOSU K A T 1 1 H E S A B 1 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1977

ISTANBUL TICARET ODASI BILANÇOSU K A T 1 1 H E S A B 1 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1977 ISTANBUL TICARET ODASI 31. 12. 1976 BILANÇOSU VE K A T 1 1 H E S A B 1 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1977 1976 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1976 tarihindeki hesap durumunu gösteren

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 2.077.929,51 2.076.516,47 1.413,04 100.01 KASA HESABI 2.077.929,51 2.076.516,47 1.413,04 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 2.077.929,51 2.076.516,47 1.413,04 102 BANKALAR 16.459.930,51 13.195.903,80

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi: Sayfa No: 1/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 100 KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 102 BANKALAR 1,985,216.6

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

i stanbul Ticaret Odası 1953 Yılı

i stanbul Ticaret Odası 1953 Yılı i stanbul Ticaret Odası 1953 Yılı Bütçe Komisyon Raporu Toplantıda bulunanlar : l- Hayri Gönen.2- İzzet Akosman 2:-- Hilmi Güneyli 4l- Mecit Mecdet Başak ~)- Şevki Hakman 61- Fazıl Öziş 'i'- Fahrettin

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

TICARET ODASI PROGRAMI

TICARET ODASI PROGRAMI ISTANBUL TICARET ODASI 19 6 5 iş PROGRAMI VE BÜTÇESi RUBİN BASIMEVİ İSTANBUL - 1964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I. İş Programı : A- Giriş ve uygulama pernsipleri B - Etüd ve Araştırma

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 291 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 22,748,688.67 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,134,912.78 10 HAZIR DEĞERLER 21,048,832.57 32 TİCARİ BORÇLAR 942,921.74

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.949.189,79 1.946.927,00 2.262,79 100.01 Kasa Hesabı 1.949.189,79 1.946.927,00 2.262,79 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.949.189,79 1.946.927,00 2.262,79 101 ALINAN ÇEKLER 17.910,90 17.910,90

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT'i HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT'i HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1990 BiLANÇOSU VE KAT'i HESABI ODA MECLiSi SA YlN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.ı2.ı990 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve' 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe yönetmeliği

Detaylı

ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA

ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Sayın Meclisinizin ilk toplantısında itimat buyurularak seçilen komisyonumuz, Yüksek Meclise teşekkürlerini arzeder. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkaniıkça komisyonumuza

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîer"î kanun ve

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîerî kanun ve S Kanun, ntsamnarm» ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ İlgili Düstur IVîer"î kanun ve nitnımnq.tn

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI %

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % 1 376,00 TL 410,00 TL 9,04 2 262,00 TL 285,00 TL 8,78 3 218,00 TL 238,00 TL 9,17

Detaylı

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır.

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Odamız, üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet sunmak, kısa ve uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak üyelerin ve şehrin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) I DÖNEN VARLIKLAR 29,753,560.29 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,183,247.52 10 HAZIR DEĞERLER 27,314,678.90 32 TİCARİ BORÇLAR 373,096.06 100

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI. 30-Eylül-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel )

ERZURUM TİCARET BORSASI. 30-Eylül-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel ) Sayfa : 1 ERZURUM TİCARET BORSASI 30-Eylül-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel ) 100 KASA HESABI 1.952.716,41 1.951.353,20 1.363,21 100.01 KASA HESABI 1.952.716,41 1.951.353,20 1.363,21 100.01.001

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

--3- Hisse senetleri ve tahvillerimizin müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 1970 YILI BİLANÇOSU VE.KAT'İ HESAP RAPORU. - AKTiF HESAPLAR :

--3- Hisse senetleri ve tahvillerimizin müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 1970 YILI BİLANÇOSU VE.KAT'İ HESAP RAPORU. - AKTiF HESAPLAR : 1970 YILI BİLANÇOSU VE.KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR :- NAKİTLER: 8.400.818.21 Odanın nakit mevcudu Kasa ve Bankalardaki mevduat olmak üzere iki kısımda gösterilmiştir. a) Kasada: 31. 12. 1970 günü

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır.

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Dünyayı etkileyen krizin etkileri henüz silinmeden, yeni kriz söylentileri, Avrupa Birliği üye ülkelerinde baş gösteren sıkıntılar, yatırım sürecini yavaşlatmakta, para güvenli liman olarak

Detaylı