Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu"

Transkript

1

2 -~~ Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu 1954 yılı bütçesi, (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği) tarafından tanzim edilmiş bulunan Muhasebe Talimatnamesinin hükümleri dairesinde ve 1953 yılının on aylık hesap ve kayıt durumu itibara alınarak hazırlanmıştır. Gelir ve Gider tahminlerine ait rakamlar ve gerekli izahat aşağıda arzolunmuştur: GELIR KlSMI: Fasıl 1 - Kayıt ücretleri ve yıllık aidat Bu fasla ait rakamlar 1953 yılı ekim ayı sonunda Odanuzda kayıtlı firmalardan yürürlükte bulunan tarifeye göre tahsil edilmesi gereken yıllık aidat tutanna tekabül etmektedir. Böylece 1954 yılı Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat tutan olarak : İstanbul gibi memleketin her bakımdan birinci derecede büyük ve mühim ıbir piyasasında fevkalade sınıfın 200 bin liradan başlamasını, bazı Odalann bu haddi derhal bir milyona ibliiğ etmiş olmalan karşısında, kolayca müdafaa edebilmek güçtür. Bu itibarla fevkalade sınıfın başlangıç haddinin bugünkü şartiann icap ettirdiği seviyeye çıkarılması ve böylece tarifemizin sınıfiara ait hükümlerinin aşağıdaki şekilde tadili zaruri görülmektedir. Derece Sennaye haddi Aidat Fevkalade Bir milyon ve daha yukan Birinci Sınıf A B c ç D cem'an Lira tahmin edilmiştir. Ancak Kaydiye ve Aidat tarifemizin fevkalade sınıfa ait haddinin bugünkü şartlara daha uygun bir hale ifrağında zaruret ve bu vesile ile gerekli tadillerin teklifinde fayda gördüğümüzü aynca kaydetmek isteriz. Filhakika, Oda Kaydiye ve Yıllık Aidat tarifesi üzerinde 1947 senesinde Vekaletçe yapılan tadiller meyanında, hakiki icapların tamamile aksine olarak, fevkalade sınıfın başlangıç haddi bin liradan bugünkü 200 bin liraya indirilmişti senesinde bile realiteye uymıyan bu sınırlandırma o tarihten bugüne kadar geçen ve ekonomik şartlarda mühim inkişaflarla dolu olan devt~ede büsbütün mesnetsiz kalmıştır. -1 Fevkalade sınıfa kayı tlı ( 486) firmadan sermayelerinin i ) Lira, Birinci sınıfa kayıtlı (769) firmadan (150 liradan) :. İkinci sınıfa kayıtlı (1640) firmadan İkinci Sınıf ( 75 liradan) A Üçüncü sınıfa kayıtlı (5032) firmadan B ( 35 liradan) :t c Dördüncü sınıfa kayıtlı (6100) firmadan ç ( 15 liradan) :. D Beşinci sınıfa kayıtlı (2147) firmadan ( 10 liradan) Üçüncü Sınıf Birinci sınıf Dellal) Dördüncü Sınıf ve Simsar olarak ) ( 231) firmadan Beşinci Sınıf ( 25 liradan) :. İkinci sınıf Dellal) Bu takdirde sermayesi 200 bin lira ile lira ve Simsar olarak ) ( 336) firmadan arasında bulunan firmaların halen ödemekte oldukları aidat ( 15 liradan) miktarlannda bir kabanklık olmıyacak, bilakis bu guruplara ait aidat tutannda belki de 12 bin lirayı aşan bir azalış Tacir ve sanayici olarak her iki Odaya) da kayıtlı (267) firmadan geçen sene) ile karşılaşılacaktır. kaıbul edilen esasa göre bu sene de, de-) 1953 yılı içinde Odanuza kayıtlı firmaların adedi receleri aidatının yarısı... ) ki den ye baliğ olmuştur. Bu sebeple tahmin edilen gelirler ~ 18 fazlasile lirayı Fasıl 2 - Munzam aidat : bulmuştur sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince alınan Munzam Aidatın tahsilat yekunu 1953 Bütçesi tahminlerine nazaran lira fazlası ile lirayı bulmuştur yılı için Munzam Aidat Gelirleri a) Gelir Vergisi matralıma dahil ticari kazançlardan Lira b) Kurumlar Vergisinden c) Esnaf Vergisinden «ki olarak tahmin edilmiştir. cem'an Lira

3 : 1 :'.ı.'. Fas ıl ~ - V esika harçlan : a) Her nevi şahadetnamelerden 1953) senesinde olduğu gibi... ) b) Fatura tasdiklerinden 1953 sene-) sine nazaran 1..- lira fazlasile) c) Kayı.t, tescil ve diğer suretlerden) 1953 senesine nazaran lira) faztasile ) ç) Mukavele ve taabhütnamelerden) 37.- liralık bir tahsilat olduğu) gözönünde tutularak geçen yıllar) bütçelerinde yer almamış bulunan) bu hizmette bir işleme başladığın-) dan bu sene için 1.- lira ile bir) madde açılmıştır..... ) d)!mza tasdiklerinden 1953 senesi) gibi ) e) Kefalet harçlarından da 1953 sene-) si gibi...) f) Yedivah:it vesikalarından 19~5) senesine nazaran.- lira) fazlasile... ) g) Sa ir belgeler için ) olmak üzere cem' an Lira : : )} )} )} Hisse senetleri gelirleri Diğer gelirler Fasıl 8 - Tahsil edilecek alacaklar Fasıl 7 - Türlü gelirler : Bu gelirler esas itibarile bankalardaki mevduatııruz ve tahvilat faizlerile hisse senetlerinin temettülerinden ibarettir. Bunlar 1953 senesine nazaran lira fazlasile lira olarak tahmin edilmiştir. Bunlann inkisamı aşağıda gösterilmiştir: Faizler: Mevduat Faizleri Tahvilat ~: ::... Lira Du fasılda görülen rakamlar tahakkuk ettirilip derdesti tahsil bulunan muhtelif alacakları ifade etmektedir. Bu alacakla rın 16 -XII- 53 tarihindeki muhasebe kayıtlarına göre yekı1nu : Kayı.t ücretleri ve aidattan, Lira Munzam aidattan, Lira Sair alacaklardan, Lira olmak üzere Cem'an Liradır olarak tahmin edilmiştir ki, bu miktar 1953 senesine nazaran lira bir fazlalık arzetmektedir. Fasıl 4 - Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler: Dış ticaret rejimine ait talimatname ve eklerile Odamıza verilen vazifelerin ifası karşılığı olarak; ilk tatbikat ayında alınan neticeler gözönünde tutularak Bütçcde liralık bir gelir tahmin edilmiştir. Fasıl 5 - Misil zamlan ve para cezaları: Her senenin bütçesinde olduğu gibi, bu sene de sadece 1.- lira olarak Bütçeye alınmıştır. Fasıl 6 - Yayın gelirleri : Yabanc ı memleketlerden dahi sık sık abone ve rckliim tekliflerile karşılaşacak kadar seviyeli bir hale ifrağ edilmiş bulunan «Oda Mecmuas ı ile günlük «Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa cetveli ve teknik zaruretler sebebile mathaaya verilmesi gecikmiş bulunan yeni «Adres Kitabı nın abone ve rekla'dl gelirleri 1953 bütçesine nazaran lira fazlasile lira olarak tahmin edilmiştir. Bu rakaırun müfredatı aşağıda gösterilmiştir: Oda Mecmuası : Sicilli Ticaret Gazetesi abonesi Yayın ve reklam Sicil ilanlan Diğer yayın gehrleri a ) Abone b) Reklam Lira Böylece bütçenin gelir kısmı : Kayıt ücretleri ve yıllık aidat.... Munzam aidat V esika harç ları Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler Misil zamları ve para cezaları Yayın gelirleri.... Türlü gelirler.... Tahsil edilecek alacaklar.... l:rayı bulmaktadır. G I DE.~ KlSMI : Fasıl 1 - ve hi :ı:metüler ücretleri = A - Bu faslın daimi memur ücretleri maddesi 1954 senesi ücretleri yekı1nu ile bu sene içinde terfi edeceklerin ücret farkları tutarından ibarettir. Geçen senekinden lira fazlahk arzetmektedir. B senesine nazaran lira faziasiyle lira olan Hiz~etliler ücretleri yekunu, 1954 ücretler! tutariyle sene içinde terfie hak kazanacaklann zamlan karşılığını göstermektedir. C - Müteferrik hizmetli ve yevmiyeliler ücreti, 1953 senesine nazaarn, lira fazlaslle lira olarak teklü edilmektedir. Bu kadro ani ve zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere ihtiyat kadromuzdur. Ç - Sigorta primi, ve Hizmetli ücretlerile mütenasip olarak mer'i Tüzük hükümlerine göre hesaplanmaktadır. D - Çocuk zamlan, bu sene tatbik mevkiine konmuş bulunan lar Talimatnamesi hükümleri dairesinde ya- 2-

4 ' pılmakta olan çocuk yardımlannm Yüksek Meclisin kararile 10.- liradan 20.- liraya çıkanlmış olması dolayısile artmış bulunmaktadır. E - İkramiye, memurların ikramiyeleri ile sene içinde Odadaki hizmet müddetleri 30 seneyi dotdurarak daimi memur kadrosundan ayrılması gereken iki memura, lar Talimatnamesi hükümleri dairesinde verilmesi gereken senelik maaşlan tutanndaki ikramiyeyi karşılamak üzere bu sene lira olarak Bütçeye alınmıştır. F - Doğum, ölüm yardımları ile tedavi masrafları ve geçmiş hizmetler karşılığı Oda hissesi maddeleri 1953 senesinin aynıdır. Oda memur ve hizmetiilerinin tayin, terfi ve işten çıkanlma, emeklilik ve ihtiyarlık hallerini tanzim eden mer'i 3/ sayılı Tüzük hükümleri dahilinde bulunduklan harem derecesinde terfi müddetini dolduranlar kadroda açık bulunsun veya bulunmasın bir üst derece ücretini alabilmektedirler. Ücret dereceleri Odalar baremine göre kademelend: rilmit bulunduğuna göre, memuriyetlerin de muayyen sınıflara aynlarak kademetendirilmesi ve kadroların buna gö re tesbiti, sın ı f terfilerinin memurlan ücret terfilerinden. daha fazla sai gayrete teşvik eaecek bir unsur olması muvacehesinde Oda servisierindeki hizmetleri Müdüı:lük, lik, Raportörlük veya Muavinliği ve luk olarak dört kaderneye ayırmak ve bu kademeler için Müdürlere 800.-, iere.-, Raportör ve Muavinlerine. vc lara da azami.- liralık kadrolar tahsis etmekte fayda mülahaza edilmektedir; Bu takdirde mevcut müktesep hakları koruyacak muvakkat bir hükmünde tatbik mevküne konması gerekecektir. Ayrıca, kadrosunun azami ücretini almakta olan daimi memudar bu kadroda bir terfi müddetini doldurduğu ve terfie layık görüldüğü takdirde azamt iki defa olmak üze re, bir üst derece ücretinin; Odalar bareminin birinci derecesinde bulunanlar için de aynı şekilde zer lira taz:ôıinatın, gelir fazlasından verilebilmesini mümkün kılmak tatbikatta elastikiyet ve hakkaniyet temini bakımından zaruri olacaktır. Bütçedeki rakamlar, mülttesep haklan nazan itibare alarak hesaplanmıştır. Tatbikatta ayrıca fayda ve lüzum hissedilen diğer bir.hüküm de, diğer müesseselerde olduğu gi,bi, ehliyetli me: murlann iki üst derecedeki kadrolara tayini ve kendilerine müktesep hakları olan derecenin ücreti He bu suretle tayin olunduktan kadro ücreti arasındaki farkın aynı şekilde gelir fazlasından ödenebilmesini sağlayacak hükümdür Fasıl 2 - Huzur ıhaklan : M~clis ve Yönetim Kurulu Üyelerine kanunen verilmesi icap eden huzur haklan Oda Meclisi için (15), Yönetim Kurulu için (120) toplantı hesabile cem'an lira olarak tabmin edilmiştir. Fasıl 8 - İdare masraflan : Seyyahat masrafları geçen senenin aynıdır. Daimi surette büro duşnda vazife gören istihbarat, fiat tahkik memurlan gibi memur ve hizmetiilere ödenmekte olan zaruri yol masraflarını, gunun icap ve zaruretlerini gözönünde tutarak, arttırmak lüzumu hasıl olmuştur. Böylece yol masraflan maddesı geçen sen.ekiuden lira fazlasile lira olarak bütçeye alınmıştır. Kasa tazı:iiinatı, lar Talimatnamesi hükümleri geregince senede iki maaş tutan olarak hesaplanmıştır sayılı kanun gereğince 1954 senesinde Meslek Kurullan ve Meclis Üyeleri seçimleri yapılacaktır. Bu sebeple bütçeye, 1951 yılı bütçesindeki tahsisat da gözönünde tutularak liralık bir masraf konulmuştur. Kırtasiye, ve matbua masrafı, 1953 senesine nazaran lira fazla_sile lira olarak tahmin edilmiştir. Hizmetliler giyim masrafı, Odacılann palto, muşamba ve saire gibi giyecek eşyasının miadı dolması hasebile yenilenmesi zarureti karşısında 1953 senesine nazaran lira faztasile lira olarak l?ütçeye alınmıştır. Telefon masraflan, 1953 senesine nazaran lira fazyasile lira olarak tahmin edilmiştir. Posta, telgraf masraflarile, damga pulu masrafları, 1953 senesme nazaran l!ra noksanile li.ra olarak teklif edilmektediı:. Bunun lirası Sigorta Primlerine ait damga resmidir. Temsil masraflan (Misafir ağırlama); 1953 senesine nazaran lira fazlasiy le lira olarak bütçeye alınmıştır. Bilhassa beynelmilet'temaslann doğurduğu zamretler bunda 8.m.il olmuştur. Kiralar, kanuni hükümlere göre hesaplanarak lira olarak bütçeye alınmıştır. Yakacak; kitap, gazete, mecmua mübayaa ve abonesi; ilan masrafları ve sigorta sandığı masraftarına iştirak hissesi 1953 senesinin aynı olarak l?ütçede yer almıştır. Dava ve icra masrafları, sene içindeki durum itibare alınarak 1953 senesine nazaran lira noksanile lira olarak tahmin edilmiştir. Mütderrik masraflar, 1953 senesindeki gibi lira olarak bütçeye alınmıştır.!stişare, tetk'ik, munzam mesai vesaire gibi önceden derp işi ve miktarının tesbiti mümkün görülmiyen masraflar için ııcnesi faaliyeti gözönünde bulundurularak bütçeye lira fazlasile lira konmuştur. ' ' Fasıl 4 - Seı gi, fuar ve.kongreler : Bu fa:;ıl masraflan, 1953 senesinin aynı olarak: lira tahmin edilmiştir. Fasıl 5 - Sabit kıymetler : Tesisler, demirbaş ve mefruşat ile ilgili olan bu!asıl Meslek Komiteleri Odalannın ve bazı servisierin zaruri ihtiyaçlannı karşılıyabilmek için geçeıi senekinden 12.. lira fazlasile lira -olarak bütçeye alınmıştır. Fasıl 6 - Yayın masrafları,: Muhtevası ve baskısı itibarile birinci sınıf bir mecmua haline getirilen Oda mec~uası kağıt, baskı vesair masrafları 1953 senesine nazaran lira fazlasile lira, Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa cetveli masrafları ise 1953 senesinin aynı olarak lira tahmin edilmiştir. ır

5 Üzerinde mü~.emadi bir şekilde çalışılan adre~ kitabırun ha!?;ırhkları ikmal edjmiştir. Sene sonundan önce müsveddeler:n baskıya verile-bileceği umulmaktadır. Bundan dolayı adres kitabı masraflarını karşılamak üzere ilavei tahsisat olarak bu seneki bütçeye liranın konulması za rur1 mütalaa edilmiştir. Diğer yayın masrafları ise, bastırılıp dağıtılan broşür lerio tab'ını temin maksadile bütçeye konulmuştur. Tahmin olunan liralık tahsisa tın kafi geleceği umulmaktadır. l:;öylece yayın masrafları : Diğer yayınlar : a) Adres kitabı b) Broşür vs. Oda mecmuası Sicilli Ticaret Gazetesi) ve Piyasa Cetveli.. ) 65~ olmak üzere cem'an lira olarak bütçede yer almış bdunmaktadır ki., 1953 s.enes:ne nazaran lira noks.andır. Fasıl 7 - Yardımlar : Hayır Kurumlarına yardım için konulan tahsisat, geçen yıllarda yapılan yardımların devam edeceği itibare alınarak tesbit edilmiştir ;. Böylece Yard ımlar : 1 - Mesleki tedrisata 1953 senesinin aynı olarak: a) Akşam Ticaret Kursları b) Stajyeı: talebe ücretleri 2 - Hayır Kururolanna 1953 s e n e s i n e nazaran lira noksanile 3 - Diğer Sosyal yardımlar geç.en s e n e k i n d e n lira noksanile olmak üzere cem'an tahmin edil'mektedir. o o. o o ' Fas ıl 8 - Fevkalade masraflar Lira Muhtelif mevzuatın Odaımza tahmil ettiği vazifelerin ifası maksadile kurulması zari.ırl bulunan Büroların personel, kırtasiye ves air masraflannı ayrı maddeler halinde top lamakta bütçe sarah.ati bakımından. faide millahaza edilmektedir. Böylece Fevkalade masraflar faslı a) 7091 sayı.l~ ve tarihli resmi Gazetede Ticaret Vekaletinden tebliğ olunan Gümrük Daimi Eksper Kurulu Yönetmeliğine is tinaden P ersonel ve Büro nıas raflarının Odaınızca karşılanması gereken Gümrük Daimi Eksper Kurulu Bürosu Personel vesaire masraflan olarak Lira b) Dış Ticaret Rejimine ait Tali- matnamenin 31 nci maddesine gö re Odamızda kurulan İstanbul İt hal Mallarındaki İhtilafları Tetkik Hey'etinin Büro ve Personel mas rafları olarak ( a. ve b. maddeler lndeki giderler) (bütçenin gelir kısn,nnda bu hiz-) (metler.. için gösterilen varidat) ( tahniinleri ile karşılanmıştır... ) c) :Laşvekalet İstatistik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Enstitüsü ile işbirliği halinde yapılan Tip Aile Bütçesi Anketi çalışmalannın devamını sağlamak üzere Birleşmiş Millet ler Uzmanlarııhn da dahil bulunduğu Karma Komisyonunun göst~rdiği lüzu:ri{ ve zarurete binaen ilavei tahsis.at olarak ç) Oda binası inşa masrafları ~arşılığı açılacak bloke hesaba yatıplacakmeblağ olarak... :. lira ta hmin ve tekiif' edilmektedir. Fasıl 9 - F o n : J,ira l..ira Mer'i sayılı kanunun 28 ~ci m ~ıddesi gereğince senelik. gelirlerin 1<}'o lt) u olarak ayrılan ve %25 inin Od~lar ı ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken nizami ihtiyat ak- " J ı. _, çesidir. Mez~ur FON. tuta;rının gelir. tahminine göre, ~- lira olması lazıın g~lmek tedir.,.. o. Fasıl lhtiyat akçesi : ~, Bütçenin Gelir. fazlasını teşkil. edec.aktir ki miktarı liradan ibarettir. E öylece Bütçenin Gider Kısmı ve H zmetlile/ Ücretleri.. Huzur hakları İdare masrafları Sergi, Fuar ve Kongreler Sab:t kıymetler ::.... Yayın mas rafları Yardımlar F evkalade masraflar ' Fo n İhtiyat akçesi : ya baliğ olmuştur.,.ı, Lira Lira Lira Lira Lira ~- Lira Lira Lira Lira ki Lira BütÇe tatbikatında kolaylık temini bakımından müna kale taleplerinin fasillara" inhisar ettirilmesi. ve bir faslın maddeleri arasında vuku bulacak tahsisiil ' mübadelelerinin doğrudan doğruya icrası ve S$!ne içinde ayhk miz~nlara gö re tahakkuk edecek geli~ fazlasının yarısının bi~a masrafları bloke hesabına yatırılması hususunda Yönetim Kuruluna selahiyet verilmesi faideli mütelaa edilmektedir 16.XII.195~.. Yö.netiıri Kurulu

6 ~ ~------~,-u~==~ ~ ~ ~~ lst AN BUL TICARET ODASI 1954 Bütçesi.T ali.rn.atl'... Madde 1-- Oda'nın mer'i mevzuat hükümleri dahilinde 1954 senesinde muhtelif kaynaklardan elde edeceği tahmin olunan gelir tutarı liradır. Madde 2 -- Oda'nın mer'i mevzuatm kendisine tahmil ettiği muhtelif vazifelerinin ifasını sağlamak maksadiyle 1954 senesinde sarfedeceği tahmin olunan gider tutarı liradır. Madde 3 -- Oda gelir ve giderlerinin mer'i hükümler ve mevzuat esasları dahilinde hesap, tahsil ve sarfedilmesine 1954 bütçe yılı içinde de devam olunur. Madde 4 -- Herhangi' bir maddeden sarfiyat, o madde için bütçede tahsisat bulunmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu bir Faslm maddeleri arasmda münakale yapınağa yetkilidir. Madde 5 -- Oda hizmetiileri kadro bakımından dört sınıfa aynl~mıştır. a) Müdürlük, azami kadro ücreti 800 lira, b) lik, azami kadro ücreti > c) Raportörlük ve şef muavinliği azami kadro ücreti lira, ç) luk, azami kadro ücreti liraya kadar. Madde 6 -- Oda hizmetlerinin ifası için lüzumlu görülen barerne tabi daimi memurlar kadrosu ile barerne tabi olmıyan daimi hizmetliler kadrosu ilişik cedvellerde gösterilmiştir. Madde 7 -- Ehliyetli memurlarm iki üst derecedeki kadrolara tayinine ve kendilerine müktesep hakları olan ~erece ücreti ile bu suretle tayin edildikleri üst derece ücreti arasındaki farkın gelir fazlasından ödenmesine karar almıya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 8 -- Bulunduklan barem derecesinin azami kadro ücretini müktesep hak olarak almakta oldukları halde açık kadro bulunmaması hasebiyle terfilerine i.mk8.n görülemiyen memu~la_ra azami iki terfi n.ıüddeti için birer üst derece ücretinin gelir fazlasından ödenmesine karar almıya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 9 -- Baremin birinci'.derecesinde terfi müdd~tini dolduran memurlara azami iki terfi müddeti için Yönetim Kurulu karariyle yüzer lira tazmij:?.at verilebilir. Madde Bu yıl bütçesindeki kadro ücretleri, müktesep hak olarak aldıkları ücretlerden daha az olan daimi memurlara, kadro ücretlerile 31 aralık 1953 de müktesep hak olarak almakta bulunduklan ücretler arasındaki farklar gider kısmının birinci faslının (A) madde~indeki tahsisattan ödenir. Madde Emekliye sevkedilecekleri için kadroları kaldınlm.ış bulunan iki memura, emeküye a~acaklan tarihe kadar verilecek ücretler gider kısmının birinci faslının (A) maddesindeki tahsisattan ödenir.. Madde Sene içinde ayhk mizanlara 'göre tahakkuk edecek gelir faslasının asgari yarısı «Oda Binası bloke hesabı na yatınlır.. f ' :. ~,.. 1

7 lstaflbui Tiçqret OdaSI (2 E L i R Fasıl Madde GELİR'İN NEV'l 1953 yılı ıçm ~~ edilen miktar ~dde, Fasıl ~95~ senes~ i~ tekli( edilen miktar ~dde Fas~ 1 KAYIT ÜCRETLERİ ve YILLIK AlDA T:. 1 - Fevkalade derece 2 - Birinci derece 3 - tkinci derece 4 - Üçüncü derece Dördünc~ derec~. 6 - Beşinci derece 7 - Birinci sınıf tellal 8 - tkinci sınıf tehal Tacir ve sanayici olınak her iki 9~aya da ~ ııı.ş25.-_ 169.Ş90.-_ _ 5..92Ş.-. 4: ı79,..:_ ! kaydedilecek olanl_~ı:ı~ ~i~~t~ ;ı9Ş.- ~4J ~ Ş ,-. 2 MUNZAM AİDAT: ı - ~ic~i kazançlardan K~ı:umlar vergisinden 3 -. Es:ıaf vergisinden ~;000.-, ?.0QO.: : Q.53..QOO.~ ~ 93Ş,OOO.-,-. S V~S~~ HARÇLAR!~ 1 -:-. -?eı::. nevi şahadetnameleı;. 2 -:- Fat~z:a tasdikleri Ka~t, tescil ve <!iğer suretler.. 4 -:-. Mukavel~ ve ta~!ıhütnameler Imza ta~dikl~ı:~ 6 -. Kefalet harçları 7 - Y edivahit vesikalaı::ı ş ~~ı: belgeler. HO;OOO..,..._ , ıd.ooo.--: :.. 2:.-. 1=i6.9ŞO.-:-. ~ : :-- 142:752:-. 4 YAPILACAK HİZMETLER JL;\RŞiqÇI ALI N~~~K ÜCRE'tLER:. ı -. 5~~0- sayılı kanuna göre alınacak ücretler. r.- 1.-:- 100.!)00.-, ~Sİl:. ~AMLARl_ ve ~~RA CEZA4];tl: ı - Kaydiye ve yıllık aidat. ~ lı..., o 2- Cezalar. 1.-:- 1.:-- 2:-. ı...,... ı...,

8 1954 Y111 Bütçesi G 1 D E R Fasıl Madde GİDERİN NEVİ 1953 yılı i~in tahsis edilen miktar Madde Fasıl 1954 senesi için teklif edilen miktar Madde Fasıl 1 MEMUR ve HİZMETLİLER tlcretleri: 1 - Daimi memur ücretleri......, 2 - Hizmetliler ücretleri......, 3 -. Müteferrik hiı:m ~tli v.e yevmiyeli ücretleri 4 - Si.gorta primi 5 -,-- Çocuk za:tnmı 6..,.-- İkra:pıiye 7 - Doğ1,1:m, ölüm y.a:rdınıı 8 - T~davi :m,ası:aflaı:ı 9 - Geçmiş h~zmetler karşıhğı Od_çı. hissesi. ~. HUZUR HAKLARI: ~1.752._:_ QOO Medis huzur hakları 2 - Yön.etim kurulu huzuı: haklaı:ı. 3 İDARE MASRAFLARit , ~058:.:= ~- Sey~hat ve ~ol mçı.sraflaı:ı:: a) Seyahat ınasraf1arı b) Yol ınası;aflan Kasa tazminatı 3 - Seçim masraflan 4 - Kırtasiye ve matbu~ 5 - Hizmetliler giyim masrafları 6 - Telefon (konuşma ve bakım) 7 - Elektrik 8 - Posta, tel ve damgjl pulu. a) Posta ve tel... b) Damga pulu 9 - Temsil masrafı (ınisafir ağırlama) 10 - Kiralar ll- Yakacak Kitap, gazete, m ec. müha. ve abone Dava icra masr.aflar.j İlan masrafları S~gorta san. idare mas iştirak lusse:ısi Müteferrik masraflar Gayri' melliuz masraflar 4 SERGI, FUAR. V,e, KONGRELER:~ : lz : ~ ' ı :375~ ı6:oao : : :.:_' ıs~ooo ' Kongreler 2 - Sergiler ve fuarlar SABİT KlYMETLER: ~- 9~00T ~ :001.~ 1 - Tesisat Z -. Demirbaş 3- Mefruş&t ~ ,-

9 6 YA YlN GELIRLERI: 1 - Oda mecmuası Sicilli Ticaret abonesi 3 - Yayın ve reklam Sicil ilanları Diğer yayın gelirleri a) Mev. Faiz b) 'fah. Faiz ı......\. 7 fürlü GELiRLER: ı - Faizler 2 - Hisse senetleri gelirleri 3 - Sair gelirler a) Abone b) Reklam : ' ; TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR: ı - Kayıt ücretleri ve aidattan 2 - Munzam aidattan 3 - Sair alacaklardan ı ı.o19.--:-; ' Varidat fazlasından sene içinde yapılan münakaleler tutan ıo ~.. (.'1-. -~

10 ------~ ==--~------~~mm--m=-- ~-~~~=-- 6 YAYlN MASRAFLARI: 1 - Oda mecmuası 2 - Sicilli Ticaret gazetesi 3 - Diğer yayınlar a) Adres kitabı b) Broşür vs. 7 YARDIMLAR: Mesleki tedrisata: -ı) Pratik akşam ticaret kursları b) Stajyer talebe ücreti Hayır kururolanna 3 - Diğer sosyal yardımlar FEVKAI.ADE MASRAFLAR: 1 -- Gümrük Daimi Eksperler Kurulu masrafı. 2 - İthal Mallanndaki lhtil81lan Tetkik Heyeti masrafı Tıp aile bütçesi anketi masrafı Oda rbinası inşası karşılığı Bloke Hesabı senesinde meclisin 34 sayılı karan ile alınan 9 FON: borç karşılığı Fon lhtlyat AKÇESI:: 1 - lhtiyat akçesi, ,.:...,,.....

11 ,:\ 3/13070 say1h Tüzüğün barem hükümlerine tabi daimi memurlar kadrosu Aylığı '' Aylığı Genel Katip Yardımcısı Genel Katiplik Bürosu : Müdür!stihbarat : Raportör Enformasyon : Raportör (Yabancı dil-ihtisas) Meslek Komiteleri Bürosu : Müdür Raportör Sanayi Odası lrtibat Bürosu : Raportör Evrak ve Dosya Servisi : Dosya u Evrak :. Kontrol Servisi ı Raportör Personel Servisi : ~ (Ihtisas) Dış Tics ı-ct - Ticari ve Sınai Faaliyetler : İhtisas) (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Hukuk-Yabancı dil) İstatistik Servisi : Kütüphane : (Yabancı dil) Muame!at Müdürlüğü : Müdür (Yüksek tahsil-iktisa t, Ticaret-Hukuk Siyasal l'. " bilgiler - Yabancı dil) Raportör (Yüksek tahsil-iktisat, Ticar.. et:hukuk Yabancı. '... t dil) (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı. dil_. thtisas) Raportôr (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı dil- Vergi Mevzuatı ve ta tbikatı ile..,..ticari müller ve İhtilifiar : Raportör (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı dil) (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret Yabancı dil- Ihtisas) (Hukuk - Avukat) tea Etüd Müdürlüğü : Ticari V esikalar Servisi : Müdür (Yüksek tahsil- İktisat, Ticaret-Hukuk Siyasal bilgiler - Yabancı dil - Ihtisas) 800 :t 400

12 Rayiç Fiat Servisi : Yayın İşleri Servisi : Sekreter Yardımcısı Hesap İşleri Müdürlüğü Müdür (Yüksek tahsil-iktisat, Ticaret) Derecelendirme Servisi Aidat Servisi Tahakkuk Muavini Tahsil Muavini İcra (Avukat) Muhasebe Servisi : (Yüıksek tahsil-iktisat, Ticaret-lhtisas) Ayhğı Kayıt ve Korttrol : muavini (Yüksek Ticaret) Tediyat (Yüksek Ticaret) Vezne : Veznedar Tescil Servisi Ticari Sieil Muameleleri Raportör Tasnif ve Makine Sicil Muhafızlığı Muhafız Levazım Servisi Ayniyat Muhasibi Sergiler ve Turizm Müdürlüğü Müdür Raportör (İhtisas) Ayhğı / İtbal Mallarındaki lhtilafları Tet~ik Hey'eti Bürosu Muavini Gümrük Daimi Eksperler Kurulu Bürosu : Raportör -11

13 .. 3/ Say1h Tüzüğün barem hükümlerine tabi olmayan Hizmetliler Kadrosu Genel Katiplik Bürosu : Aylığı Tescil Servisi : Aylı ğı Daktil o (Yabancı di!) Daktilo memur Meslek Komiteleri Bürosu Muhafız Yardımcısı 225 Daktil o Daktilo 225 Evrak ve Dosya Servisi : 225 Daktilo memur Levazım Servisi : Daktil o 250 Tevzi memuru 250 Santral memuru Baş Odacı Oda cı Kontrol Servisi : 200 Daktil o Personel Servisi : 200 Daktil o Etüd Müdürlüğü : Daktil o (Yabancı dil) Gece bekçisi 225 Muamela t Müdürlüğü : Sergiler ve Turizm Müdürlüğü : Daktil o Daktil o 225 Yayın İşleri Servisi : İthil Mallarındaki İhtilafları Tetkik Hey'eti Daktilo 250 Bürosu : Hesap Işleri Müdürlüğü : Daktil o 225 Tahsildar Oda cı Gümrük Daimi Eksperler!{urulu Bürosu : Daktil o Daktil o Oda cı

14

15 M, Ali Basarnevi

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 5 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 6-8 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 11-12 TEŞKİLAT ŞEMASI 15 2014 YILI KADROLARI 17-21 HARCIRAH BAREMİ 22 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ 935 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901 Yayımlandığı

Detaylı

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu 1962 AD 3728 \ -' II 26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ 3-1962 ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I.

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır. MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 - Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır. a- Otel, motel, tatil

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Madde 2- Şirketin adı ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU AMAÇ VE KONU Madde 3- Madde 3- Şirketin

Detaylı

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0..

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 02.11.1956, No: 4/8232 Dayandığı Kanunun Tarihi: 02.06.1934, No: 2489 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.11.1956, No:

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş (1) (2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/6/1949 Sayı: 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1335

Detaylı

29.12.2010 TARİH VE 26. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

29.12.2010 TARİH VE 26. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Oda Meclisi, Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında 29.12.2010 tarihinde 26 ıncı toplantısını yapmak üzere saat 16:30 da toplandı. Açılış ve yapılan katılım çizelgesi incelenerek meclis

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.12.2011-31.12.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.12.2011-31.12.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.12.2011 31.12.2011 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER

BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER KURULU Madde 1 SĐMKO TĐCARET ve SANAYĐ A.. TÜRK SIEMENS KABLO VE ELEKTRĐK SANAYĐĐ A.. Yukarıda adı geçen irketler Türk Ticaret Kanunu 468. Türk Kanunu Medenisinin 903 sayılı

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı