ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ"

Transkript

1 / 5

2 2 / 5

3 3 / 5

4 4 / 5

5 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat Yapısı C-Fiziksel Kaynaklar D-İnsan Kaynakları II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politikalar ve Öncelikler B-Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve İdare Performans Tablosu E- Diğer Hususlar (Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo - Amaç Hedef İlişkisi Tabloları) III-MALİ BİLGİLER 5 / 5

6 I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;Belediyenin Görev ve Sorumlulukları : Madde 4 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans ; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir ; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları : Madde 5 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 6 / 5

7 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. ı)borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak ; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 7 / 5

8 İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla ; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 526 SAYILI BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE KANUNUNA GÖRE ĠLÇE VE ĠLK KADEME BELEDĠYELERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak,katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhi işyerlerini ikinci ve üçüncü sınıf GSM müesseselerini,umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden ; otopark,spor,dinlenme ve eğlenme yerleri ile parkları yapmak;yaşlılar,özürlüler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak;mesleki eğitim ve beceri kursları açmak;sağlık,eğitim,kültür tesis ve binalarının yapım,bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak ; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. Belediye Yönetiminin Organları ; 5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları ; belediye meclisi,belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. Belediye Meclisi : Belediye meclisi,belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını,belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 2. ve kesin hesabı kabul etmek,bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 3. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak. 4. Borçlanmaya karar vermek. 8 / 5

9 5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına;üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek. 6. Kanunlarda vergi,resim,harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 7. Şartlı bağışları kabul etmek. 8. Vergi,resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,kabul ve feragate karar vermek. 9. içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya,sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 0. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına;belediyeye ait şirket,işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 2. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 3. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 4. Meydan,cadde,sokak,park,tesis ve benzerlerine ad vermek;mahalle kurulması, kaldırılması,birleştirilmesi,adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;beldeyi tanıtıcı amblem,flama ve benzerlerini kabul etmek. 5. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına,kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 6. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına;kardeş kent ilişkileri kurulmasına;ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür,sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine;bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma,yaptırma,kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 7. Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek. 8. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 9. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 20. İmar planına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Encümeni: Encümen,belediye başkanının başkanlığında;il belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde.belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye,mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır:. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. 9 / 5

10 2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 4. de fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 6. Vergi,resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 7. Taşınmaz mal satımına,trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 8. Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. 9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye BaĢkanı : Belediye başkanı,belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan,genel olarak belediye teşkilatının en üst amiri sıfatıyla,belediye teşkilatını sevk ve idare etmek,belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Belediye baģkanının görev ve yetkileri Ģunlardır:. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 2. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,bu stratejilere uygun olarak bütçeyi,belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde,davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 4. Meclise ve encümene başkanlık etmek. 5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 9. yi uygulamak,bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. 0. Belediye personelini atamak.. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 2. Şartsız bağışları kabul etmek. 3. Belde halkının huzur,esenlik,sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 4. de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 5. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 0 / 5

11 B-TEŞKİLAT YAPISI ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ Aşağıdaki organizasyon şemasında görüldüğü üzere müdürlükler konusunda yetkin başkan yardımcılarına bağlanmıştır. Kurumsal yapı içerisinde yer alan on iki müdürlük aşağıdaki adlar altında düzenlenmiştir.. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2. Temizlik İşleri Müdürlüğü 3. Yazı İşleri Müdürlüğü 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 6. Zabıta Müdürlüğü 7. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 0. Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Fen İşleri Müdürlüğü 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Antalya Döşemealtı Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulur. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. / 5

12 2 / 5

13 C-FİZİKSEL KAYNAKLAR Döşemealtı Belediyesi yaklaşık hektar alana hizmet veren bir belediyedir.belediyemiz 8 adet Belediye hizmet binasında Döşemealtı halkına ve gelen misafirlere hizmet verilmektedir - BELEDİYE HİZMET BİNALARI Cinsi Adet ALAN(Arazi) Bina (m2) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeşilbayır) Belediye ek hizmet binası(düzlerçamı) Belediye ek hizmet binası(çığlık) Kademe binası(yeşilbayır) Tamirhane binası Araç parkı binası Güvenlik kulubesi Pazar yerindeki wc ler(yeniköy) Pazar yerindeki wc ler(yeşilbayır) Pazar yeri(yeniköy) Pazar yeri(yeşilbayır) Düğün salonu(yeniköy) Düğün salonu(çığlık) Düğün salonu(yeşilbayır) Stadyum(Yeniköy) Stadyum(Yeşilbayır) Stadyum(Çığlık) Stadyum Müştemilatı(Yeniköy) Stadyum Müştemilatı(Yeşilbayır) Stadyum Müştemilatı(Çığlık) Adem Yörük Sanayi Sitesi Sanayi Dükkanları m2 6545m2 5400m2 647m2 6330m2 7440m2 454m2 7440m2 454m2 2708m2 3075m2 659m m m m m m m2 55m2 008m2 600m2 57m2 60m2 70m2 460m2 26m2 98m2 075m2 9m2 60m2 45m2 9500m2 2044m2 000m2 502m2 275m2 500 kişilik 500kişilik 250kişilik 20m2 49m2 00m m2 0835m2 3 / 5

14 2- PARK ve BAHÇELERİN DURUMU ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ YENĠKÖY BÖLGESĠNDEKĠ PARKLAR S.NO PARK ADI ADRESĠ m² ² ATATÜRK PARKI BAHÇEYAKA MAH.KIRKGÖZ CAD.NO:94 YANI ġehġr PARKI BAHÇEYAKA MAH.36 SOKAK NO: YUNUS EMRE PARKI BAHÇEYAKA MAH.738 SOKAK NO: MEVLANA PARKI BAHÇEYAKA MAH.798 SOKAK NO: BAHÇEYAKA MAH. 657 SOK. NO :4 6 7 GÜZĠDE BAYRAM PARKI BAH.MAH.HACI KOZAK CAD.H. SAVAġ SEMT POL.YANI 229 ġehġt AHMET KÜÇÜKADALI 8 PARKI YENĠKÖY MAH.70 SOKAK NO: VELĠ TEKELĠ PARKI YENĠKÖY MAH.ġEHĠT MUSTAFA GÜRCAN CAD.NO: ġehġt HAMZA ÜZGÜÇ PARKI YENĠKÖY MAH.5 SOKAK NO:3 598 GAZĠLER PARKI YENĠKÖY MAH.8 SOKAK NO:6 YANI MENDERES PARKI YENĠKÖY MAH.KANAL CAD.NO: ġ. AST. MUSTAFA PARTAL PARKI YENĠKÖY MAH. 229 SOKAK NO: RECEPLĠ PARKI YENĠKÖY MAH. BARBAROS CAD. NO: PALMĠYE PARKI YENĠKÖY MAH. 4 SOKAK NO: TOROS PARKI YENĠKÖY MAH. 2 SOKAK NO: DEMOKRASĠ PARKI YENĠKÖY MAH. 05 SOKAK GĠRĠġĠ NO : SÜMBÜL PARKI YENĠKÖY MAH. 6 SOKAK NO: MEġE PARKI YENĠKÖY MAH. 20 SOKAK NO: PORTAKAL BAHÇESi YENĠKÖY MAH. 64 SOK.NO: UMUT PARKI TOMALAR MAH. 927 SOKAK NO: AKDENĠZ PARKI TOMALAR MAH. 909 SOKAK NO: ÜÇGEN PARK TOMALAR MAH. HACI KOZAK CAD.NO: MĠMAR SĠNAN PARKI ÇIPLAKLI MAH. 23 SOKAK NO: ÇIPLAKLI MAH. FATĠH S. MEHMET CAD. 25/A 7000 YEġĠLBAYIR BÖLGESĠNDEKĠ PARKLAR ATATÜRK KÜLTÜR PARKI YEġĠLBAYIR MAH. ATATÜRK CAD. NO: HACI SALĠH METĠN PARKI YEġĠLBAYIR MAH SOKAK NO: GAZĠ ĠBRAHĠM YÖRÜK PARKI YEġĠLBAYIR MAH. 472 SOKAK NO: NECATĠ YANAR PARKI YEġĠLBAYIR MAH. ERSĠN TORANOĞLU CAD.NO: MEHMET ALĠ PEHLĠVAN PARKI YEġĠLBAYIR MAH. 464 SOKAK NO: GAZĠ RAMAZAN SARIYAR PARKI YEġĠLBAYIR MAH. 464 SOKAK NO: MĠTHAT CEBECĠ PARKI YEġĠLBAYIR MAH SOKAK NO: 32 8 ĠSMAĠL KONUKÇU ( DALIZ ) PARKI YEġĠLBAYIR MAH SOKAK NO: OSMAN EKĠN PARKI YEġĠLBAYIR MAH SOKAK NO: KAPALI SEMT PAZARI ARKASI YEġĠLBAYIR MAH. MEKTEP SOKAK NO: 2400 YEġĠLBAYIR MAH. MEKTEP SOK. NO 0 KUZEYĠ 2 VELĠ MANAV PARKI ALTINKALE MAH. KANAL CAD. NO: OSMAN SERĠN PARKI ALTINKALE MAH SOKAK NO: ÇIĞLIK BÖLGESĠNDEKĠ PARKLAR ÇIĞLIK AYANLAR PARKI AYANLAR MAH. ġehġt HASAN DAĞHAN CAD.NO: MEYDAN PARKI ORTA MAH. MEYDAN CAD. NO:7 896 NEBĠLER-KARAMAN BÖLGESĠNDEKĠ PARKLAR NEBĠLER PARKI YALINLI MAH. ORHANGAZĠ CAD.NO: / 5

15 3 NEBĠLER MAH SOKAK. NO UZUNKUYU PARKI DÜZLERÇAMI MAH. 66 SOKAK NO: KARAMAN MAH SOKAK. NO : KARINCALIK PARKI KARAMAN MAH SOKAK NO: ÖREN PARKI DÜZLERÇAMI MAH SOKAK NO: DÜZLERÇAMI PĠKNĠK ALANI DÜZLERÇAMI MAH ARAÇ LİSTESİ SIRA CİNSİ MARKASI MODEL PLAKASI DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 90 2 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 9 3 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 92 4 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 93 5 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 94 6 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 95 7 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 96 8 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 97 9 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 98 0 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 99 DAMPERLİ KAMYON FATİH SC DAMPERLİ KAMYON BMC-FATİH CBL 43 3 YOL SULAMA KAMYON BMC PROFESSIONAL BCY 0 4 DAMPERLİ KAMYON FORD ATZ 88 5 YOL SULAMA KAMYON FATİH 07 ED ÇÖP KAMYONU FATİH GN ÇÖP KAMYONU FATİH S ÇÖP KAMYONU (KEP. BEL. ARACI) FORD FS ÇÖP KAMYONU FIAT 50 NC F VİDANJÖR FORD CCB 99 2 ÇÖP KAMYONU FATİH ZR ÇÖP KAMYONU FATİH ZN ÇÖP KAMYONU SÜPÜRGE A. FATİH S ÇÖP KAMYONU FATİH CAT ÇÖP KAMYONU (KEP. BEL. ARACI) FORD FS ÇÖP KAMYONU FATİH SZ OTOBÜS MERCEDES V SZ OTOBÜS OTOYOL CBA OTOBÜS OTOYOL CEZ OTOBÜS GÜLERYÜZ DCK 55 3 AMBULANS MERCEDES FL MİNİBÜS MAGİRUS CMZ KEPÇE HYUNDAI 997 İŞ MAKİNESİ 5 / 5

16 34 KEPÇE CATERPILLAR 428 C 997 İŞ MAKİNESİ 35 KEPÇE CASE KAZICI 2008 İŞ MAKİNESİ 36 KAZICI YÜKLEYİCİ LİEBHERR 99 İŞ MAKİNESİ 37 KAZICI YÜKLEYİCİ JCB 2003 İŞ MAKİNESİ 38 GREYDER CATERPİLLER 20 M 200 İŞ MAKİNESİ 39 SİLİNDİR YAMA AMMANN 200 İŞ MAKİNESİ 40 SİLİNDİR AMMAN İŞ MAKİNESİ 4 EKSKAVATOR SUMITOMO SH İŞ MAKİNESİ 42 LOWBET ( YARI RÖMORK ) OTO ÇİNLER DCU OTOMOBİL RENAULT MAGENE AOJ OTOMOBİL HYUNDAİ AAD 0 45 OTOMOBİL RENAULT GL OTOMOBİL RENAULT CLIO HH OTOMOBİL KARTAL D OTOMOBİL kombi wan PEOGEOT PARTNER DCL OTOMOBİL kombi wan PEOGEOT PİPIR DCH OTOMOBİL.İE KARTAL VF OTOMOBİL kombi wan PEOGEOT PİPIR DCH OTOMOBİL kombi wan DOBLO DBF OTOMOBİL RENAULT LAGUNA GE OTOMOBİL FIAT ALBEA 07 EC OTOMOBİL KARTAL SD TRANSPORTER WOLKSWOGEN CFP KAMYONET VOLKSWAGEN CAU ÇİFT KABİN PİKAP BMC LEVENT VK PİCK-UP OTOSAN FORD P CTZ 2 60 ÇİFT KABİN PİKAP FORD TRANSİT SM KAMYONET LEVEND AOK 63 KAMYONET-PİCK-UP BMC CMC ÇİFT SIRALI KOMYONET LEVEND CUB 4 65 KAMYONET OTOSAN ST KAMYONET LEVEND ZS TRAKTÖR RÖMORKLU STAYER SP MOTORSİKLET HONDA EN TRAKTÖR TÜRK-FIAT 54 C BJD OTOBÜS CENAZ. YIKA.ARACI IVECO SZ CENAZE ARACI PİKAP FORD TRANSİT DBH 46 4-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6 / 5

17 Belediye Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediyemiz tüm birimlerinde Otomasyon sistemi uygulanmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Otomasyon paketi içerisinde yer alan bazı uygulamalar şöyledir:. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Paketi. Analitik Paketi. Gelir Uygulamaları Paketi ( Tahakkuk,Tahsilat, Emlak). Memur-Sözleşmeli-İşçi Maaş Paketi ve özlük paketi. Demirbaş Paketi ( Taşınır,Taşınmaz demirbaşlar) Web sitemizin tasarımı güncellenmesi, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır. Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması belediyemiz birimleri arasında koordineli olarak yapılmaktadır. Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları,yazılım programlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir. DONANIM VE HABERLEġME CĠHAZI CĠNSĠ ADET BĠLGĠSAYAR 00 YAZICI 50 TELEFON/FAKS HAT SAYISI 6/2 CEP TELEFON HAT SAYISI 7 FAKS 2 ELEKTRONĠK DAKTĠLO FOTOKOPĠ MAKĠNASI 9 FOTOĞRAF MAKĠNESĠ 5 PLOTER 3 SERVER MODEM 6 KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI 5 KAMERA SĠSTEMĠ 20 ĠNTERNET VAR/ADSL 7 / 5

18 BĠRĠMLERE GÖRE BĠLGĠSAYAR DAĞILIMI ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ BĠRĠM TOPLAM BAġKANLIK 8 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜD. 4 RUHSAT DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 7 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġ.MÜD. 9 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 6 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3 EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 HUKUK ĠġLERĠ 2 SAĞLIK ĠġLERĠ 3 GENEL TOPLAM 00 Telefon ĠletiĢim : Kurumumuz telefonlarda Merkez Santral üzerinden hizmet vermektedir. Birimlerin yapmış olduğu telefon görüşmeleri bu sayede analiz edilmektedir. Merkez Hizmet alanında merkezi santrale bağlı 38 adet dahili telefon bulunmaktadır. Kurumumuza ait 8 adet sabit hat bulunmaktadır. Internet hizmetlerinden faydalanmak için tüm birimlere ADSL bağlanmıştır. 8 / 5

19 D-İNSAN KAYNAKLARI ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ Örgüt yapısı içindeki görevi ne olursa olsun ve hangi birimde çalışırsa çalışsın her birey, insan kaynakları yönetiminin kapsamına girmektedir. Yerel yönetimlerde, tüm kaynakları yönetenin, öncelikle yerel yönetim personeli olduğu düşünülürse, kaynakların verimli kullanılmasının anahtarının, insan kaynaklarının iyi planlanmasından geçtiği görülmektedir. Belediyesinde, amaç ve hedefleri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımı gerçekleştirilerek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan Belediyemiz, insan kaynaklarına bilgi ve donanım açısından yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini dolayısıyla vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Döşemealtı Belediyemiz insan kaynakları yönetiminde; Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen yasal prosedürler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 475 sayılı İş Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Belediyemiz personelinin mevut kadro durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PERSONELĠN KADRO VE MEVCUT DURUMU ÇalıĢanların Statüsü Kadro Mevcut Erkek Kadın Toplam Memur SözleĢmeli Personel Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi Normal Özürlü Eski Hükümlü Normal Özürlü Eski Hükümlü TOPLAM / 5

20 PERSONELİN KADRO VE MEVCUT DURUMU Memur SzlĢ. Prs. K. ĠĢçi G.ĠĢçi Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam BELEDĠYE PERSONELĠNĠN BĠRĠMLER BAZINDA STATÜLERĠNE GÖRE DAĞILIMI Kadrolu Geçici Müdürlükler, Amirlikler ve Birimler Memur Söz. Prs. ĠĢçi ĠĢçi Toplam BaĢkanlık 2 2 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢ. Mür Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 2 3 Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Müdürlüğü 2 3 Zabıta Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi Avukatlık Hizmetleri Birimi 2 2 TOPLAM / 5

21 Başkanlık Yazı İşl M.H.M B.Y.M İns. Kyn. F. İşlr İmar Ruhsat D.H T.H Zabıta Sağlık Avukat park bahçeler Emlak İstimlak ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ BELEDĠYE PERSONELĠNĠN BĠRĠMLER BAZINDA STATÜLERĠNE GÖRE DAĞILIMI Memur S. Prs. K. İşçi G. İşçi 2 / 5

22 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın verilen hizmetlerden mutlu olması. Önceliklerimiz, insanlarımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek hizmetimizi bu yönde Ģekillendirmek. Sorumluluk ve Güven, ġeffaflık, Hesap Verebilirlik, Disiplin, HoĢgörü ve anlayıģ, Yaratıcılık, Etik davranıģ ilke ve değerlerine bağlı olmak, Hizmet içi eğitim, Denk bütçe politikası, Kaynakların etkin / verimli kullanımı, Personelin eğitimidir. Sonuçç olaarraakk ;; Bugünü analiz edip geleceği planlayan, Hayal kuran değil, ufku olan, Sürekli geliģim ve değiģime açık olan, Bir Belediye yönetimi oluģturabilme temel politika ve hedeflerimizin erim noktasıdır. 22 / 5

23 B-AMAÇ VE HEDEFLER VİZYONUMUZ ANTALYA DÖġEMEALTI BELEDĠYESĠ DöĢemealtı halkının belediye hizmetleri konusunda temel ihtiyaçlarının karģılandığı, güvenli, temiz bir ortamda hemģehrilik bilinci ve yardımlaģma anlayıģı ile bezenmiģ, önder ve örnek bir belediyecilik anlayıģının var olduğu, hizmette eģitlik ve kalitenin sunulduğu, yasam kalitesiyle imrenilecek, yasamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir ilçe belediyesi olmaktır. MİSYONUMUZ DöĢemealtı halkına ve ilçemizi ziyaret edenlere en kaliteli yerel hizmeti vermek, onlara çağdaģ bir Ģehirde yaģama imkanı sağlamak ve kentsel geliģim seviyesini ve DöĢemealtı halkının yaģam kalitesini sürekli arttırmak. Katılımcı bir yönetim anlayıģıyla, adaletten, verimlilikten ve yasam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluģturan hizmetleri sunmaktır. İLKELERİMİZ Ġlkeler, kuruluģun temel değerlerinin bir ifadesidir. Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine bağlı kalmak Karar alma ve uygulamalarda hesap verebilirlik, açıklık, Ģeffaflık ve tutarlılık Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık, eģitlik Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Etkin verimli Hizmet anlayıģı Hizmetlerde Kalite ve VatandaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Kalkınma Diğer Kurum ve KuruluĢlarla koordinasyon Yenilikleri takip etmek Doğayı, kültürel ve tarihi dokuyu korumak Güler yüzlü, hoģgörülü hizmet Öncü ve Örnek Belediyecilik Personel memnuniyeti Üst düzey koordinasyon Kentlilik bilinci UluslararasılaĢma. 23 / 5

24 202 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Performans programlarında, amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programları, idare düzeyinde hazırlanır. Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır. Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır. Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır. Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırlamaktadır. Bu kapsamda Döşemealtı Belediyesinde performans programı hazırlama süreci, belediye personelimiz tarafından Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 202 Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı ile birlikte harcama birimlerine yayımlanmıştır. Performans Programının yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiş ve bu sorumlular tarafından birimlerin belirlemesi gereken hususların ortaya konması amacıyla bire bir çalışmalar yapılmıştır. Birimler 202 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler ve bu kapsamda taslak bütçelerini hazırlamışlardır. Hazırlanan taslak bütçeler performans programları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Döşemealtı Belediyesine ait 202 yılı Taslak Performans Programı hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve önceliklerimiz ile, görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak 2 adet Amaç tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 28 adet Hedef belirlenmiştir. Tespit edilen Amaç ve hedeflerimiz aģağıdadır: 24 / 5

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde O düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için Çalışmaktır. 2 Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Hayatta insanı mutlu edecek şey, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'tır. SAYFA 1 SUNUŞ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Belediyemiz 2011

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI MALİ YILI KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim Melikgazi Belediyesi, 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planında da ifade edildiği gibi stratejik amaçlarını; kurumsal gelişimin

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Melikgazi Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Performans Programı

Melikgazi Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Performans Programı SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim Hizmetlerimizde başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı çözümler üretmekten geçer. Etkin ve verimli hizmet üretiminin de, planlanan

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Kentselel yaşam kalitesini artırmayaa yönelik olarak düşünülenn yatırımların

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Günümüzde bilgi toplumu ve küreselleşmenin oluşturduğu etkiler, yönetim anlayışında da kaçınılmaz bir değişim meydana getirmiştir.

Detaylı

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Hizmet aşkımız azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın

Detaylı

Başkandan. Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim. Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediye Başkanı

Başkandan. Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim. Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediye Başkanı Başkandan Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı