Sayr :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr : 14335500.3001 3"

Transkript

1 T.C. BERLIN nirvtxnlqiliöi Din Hizmetleri Mügavirligi Sayr : r6ti0t20r4 Konu : Yrh Umre Organizasyonu T. C. BA$KONS OLOSLUöLrNA (Din Hizmetleri Ataqeli[i) T.C. Diyanet iqleri Baqkanhgr ve Din Hizmetleri Mügavirlilimiz iqbirligi ile düzenlenecek olan yrllarr Umre Organizasyonumuz, ekte gönderilen usul.1rö esaslar do!rultusunda yürütülecektir. Söz konusu Umre Organizasyonu usul ve esaslarrrun, din görevlilerimiz tarafindan vaaz, hutbe ve düzenlenecek sohbet programlanyla vatanda lanmrzaduyrulmasr hususunda gerelini rica ederim. Prof. Dr. Nevzat Din Hizm $rkoclu EK: Umre Esaslarr (7 sayfa) DAGITIM: T.C. Bagkonsolosluklanna (Din Hizmetleri Ataqelikleri) Tiergartenstr I I 0785 Berlin Tel: 030 / t9 13 Faks:030 / berlin. gov.tr

2 BERr,iN "r*8i*"ciliöi Din Hizmetleri Mügavirli[i T. C. BERLiN süyükerqiliöi nix nizvretleri vrügnvinr,iöi 20r4-20rs yftr UMRE ORCANiZASYONU ir,n ilcir,i USUL VE ESASLAR ikamet eden umre ziyareti maksadryla Suudi eyen din kardeg esnasmda dini rehberlik yapmak, bu erisinde bannm metleri de kapsayan temel alanlarda hiirmet temin etmek üzere, Din Hizmetleri Mügavirli[imizce,,Ahänya Diyanet Umre Seferleri" düzenlenecektir. Bu seferlere katrlarak kutsal topraklara gitmel ve umre yapmak isteyen din kardeglerimizle agafrdaki bilgilerin paylagrlmasrnda fayda iuluhutuedilmektedir. A. UMRE SEFERLERi l.tur (2014 Arahk Umresi igin a) Ekonomik Tip 14 günlük Umre programr Gidigler takriben 20'21Arahk 2014 (Cumartesi-Pazar), dönügler ise takriben Ocak 2015 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak üzere toplam süre l4 gündür. (Gidig ve dönü$ler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih ve stuttgari harralimanlarmdan olup, umreciler havalimanrna kendi imkanlarryla ulagacaklardrr.) b) Normal Tip 14 günlük Umre programr Gi<ligler takriben 20-2l Arahk 2014 (Cumartesi-Pazar), dönügler ise takriben Ocak 2015 (Cumartesi'Pazar) tarihlerinde olacakttr. Yol dahil olmak üzere toplam süre 14 gündür. (Gidig ve dönüqler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih ve Stuttgari havalimanlanndan olup, umreciler havalimanlna kendi imkanlarryla ulagacaklardrr.) c) Otel2 Tip 10 günlük Umre programr Gidigler takriben Arahk 2014 (Cumartesi-Pazar), dönüqler ise takriben Aralk 207 olmak uzerätoplam süre l0 gündür. (Gidiq ve annover, Köln, Münih ve Stuttgari hav imkanlarryla ulagacaklardrr.) 2!!'Y, (Hamburg v9!9vr9si igin 14 günlük Ekonomik ve Otel 2 Tip Umre programr) Gidigler: takriben 0l-02 Mart 2015 (Pazar-Pazartesi), dönügler ise takriben Mart 2015 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde olacaktr. Yol dahil olmak üzere toplam süre 14 gündür, otel2 Tip Yol dahil olmak üzere toplam süre 10 gündür" (Gidig ve dönügler sadece Hamburg havalimanrndan olup, umreciler havalimanrna kendi imkaniarryla ulagacaklärdrr.) 3.Tur Almanya geneli Ostern Tatili igin esi-pazar-pazartesi), dönügler ise takriben 10- tarihlerinde olacaktrr. yol dahil olmak üzere, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih ve fituttgart havalimanlarmdan olup, umreciler havalimanrna kendi imkanlarryla ulagacaklardrr.) Tel: 030 I Faks: 030 / gov"tr

3 T.C. BERLiN nüyüxnr,ciliöi Din Hizmetleri MügavirliSi b) Normal Tip 14 günlük Umre Programr Gidigler takriben Mart 2015 (Cuma-Cumartesi-Pazar), dönügler ise takriben Nisan 2015 (Cuma-Cumartesi-Pazar) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak üzere toolam sür'e l4 gündür. (Ciidig ve dönüqler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih ve Stuttgart havalimanlanndan olup, umreciler havalimaruna kendi imkanlarryla ulasacaklardrr.) c) Otel2 Tip 10 günlük Umre Programr Gidigler takriben Mart 2015 (Pazar - Pazartesi), dönügler ise takriben Nisan 2015 (Qarqamba - Perqembe) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak izere toplam süre 10 gündür. (Gidiq ve dönügler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih ve Siuttgart harralimanlarrndan olup, umreciler havalimanlna kendi imkanlarryla ulagacaklardrr.) 4. 'fur (Pfingsten Tatilinde 14 günlük Ekonomik ve otel Tip umre programr) Gi<ligler takriben Mayrs 2015 (Cumartesi-Pazar) dontigler ise takriben Haziran 2015 (Cuma-Cumartesi) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak izere toplam süre 14 gündür. (Gidig ve dönü9ler Münih ve Sttrttgart havalimanlanndan olup, umreciler havalimanrnä kendi imkanlarryla ulagacaklardrr. ) Brr tarihlerin drgrnda umreye gitmek izere 35 umreci toplayan gruplara, merkezimizle en az 6 hafta öncesinden irtibata gegmeleri halinde alternatif tur düzenlenecektir. Not: 35 ve üz.eri umreci grubu olusturan Din Görevlisi, umre organizasyonunda din görevlisi olurak görevlendirilebilecektir. B. MÜRACAAT VE SoN EVRAK TESLiM TARIHLERi l.'i'ur (2014 Arahk Umresi) igin; son müracaat tarihiz2l Kasrm 2014 cuma günü saat 18.00'e kadar. Son evrak teslim tarihi:28 Kasrm 2014 Cuma günü saat 18.00'e kadar. 2.T'ur (Hamburg ve Qevresi) igin; son müracaat tarihi: 30 ocak 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar. son evrak teslim tarihi:06 $ubat 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar. 3.T'ur (Almanya genelinde) igin; son müracaattarihiz20 $ubat 20tr5 cuma günü saat 18.00'e kadar. son evrak teslim tarihiz2t $ubat 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar. 4.T'ur (Pfingsten) igin ; Son müracaat tarihi:17 Nisan 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar. sorr evrak teslim tarihi:24 Nisan 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar. Müracaatlar yukarrda belirtilen tarihler arasrnda atagelik hizmet bölgelerinde olugturulan Bölge Hao ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB'e baflr cami demeklerinde, din görevlileri tarafindan yaprlacaktrr. Tiergartenstr, Tel:030 /2' Faks: 030 t27s 919 t5

4 BERLiN "#8"u"cir,iöi Din Hizmetleri Müqavirli[i Suudi Arabistan Büyükelgilifi'nce 45 yagrndan kügük olup, umre seyahati yapacakkadrnlar ile 1B yagrndan kügük erkek gocuklann refakatgisi (mahremi) olmadan umre viresl verilmedili igin, bu kigilerin müracaatlan ancak 18 yagrndan büyük erkek refakatgileri (mahremleri) ile Uirfif.t. kalbul edilecektir' c. MüRACAAT iqin GEREKLi BELGELER: 1. Türk vatandaglarr igin en azbir yrl gegerlilifi olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli (yeni bordo renkli) pasapoftun aslt, (Gegici pasaport ve 18 yagrndan kügük gocukiar 'igin "Kinderreisepass" vize iglemlerinde gegeriiz oldu[undan, asrl,.reis"pur.,, almalarr gerekmektedir). 2. Arka zemini beyaz renkli olan 4 adet vesikahk fotofraf (arkasrna mutlaka adr-soyadr ve Miiracaat Formunun üzerinde bulunan kayrt numar asr y anläahdir), 3. Doktor tarafindan imzalanmrg ve kagelenmig 'ACW 135 Y' tipi Menenjit agrsmm yaprldr[rnr gösteren sarr renkli agt karnesinin (IMPFBUCH) ash, aynca doktor tarafindan imzälanärg, mülhürlenmig ve menenjit a$rsmm yaprldr[rm gösteren güncel tarihli teyit betgesi (Impfbescheinigung). 4. Türk vatandaglarr ayrrca a) Nüfus cüzdarurun önlü arkah 1 adet fotokopisini, b) Pasaportun kimlik bilgileri bulunan 1. sayfasrrun I adet fotokopisini, c) En az bir ytl oturum süresi olan elektronik oturum karlrna sahip olanlar kaftrn ashnr ve fotokopisini, oturumu pasaportun igerisinde olanlar ise 1 aäet fotokopisini teslim edeceklerdir. 5. Alman vatandagr (Qifte vatandaglar) ve di[er ülke vatandaglarr igin; a) En az bir yrl gegerlili$ olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan pasaportun as1, b) Personalausweis (nüfus cüzdaru)'m önlü arkah 1 adet fotokopisi, c) Pasaportun kimlik bilgileri bulunan 1. sayfasrnrn 1 adet fotokopisini teslim edeceklerdir. 6. umre ücretinin tamamrrun ödendifini gösteren banka dekontu, 7. Umre seyahatine katrlacak 18 yagrndan kügük umreci ad,aylan igin, anne veya babalarr tarafindan imzalanmre muvafakatname gerekmektedir. (Muvafakatname wrvw.ditibhac.de tnternet sayfäsrndan indirilebi lir). 8. DiTiB Kadrn Birligi ve Genglik Birligi üzerinden kayrt yaptrran umreciler, sadece AraIk2014 umresine (l.tur) has olmak üzere öfrenci indiriminden yararlanabileceklerdir. Bunun igin üyeliklerini ibtaz etmeleri. gerekmekteclir. Aynca,25 yagm doldurmamrg ö[renciler ise,ögrenci Belgesi'ni' Hac ve Umre igleri Yür:ütme Merkezine göndermek mecburiyetirdeairter. D. DERNEK VE OiN CÖNNVLiLERiNIN YNPICAKLARI ig VN igr,nivrr,nr: 1. Din Görevlilerimizveya dernek yetkililerimiz, umre igin müracaat eden kiqilerin her birisinin pasaportunda 3 bog vize sayfasy I vtl gegerlik süresi ve Almany a'da en az I yi oturum süresinin olup olmadtfrnr kontrol ederek, bu gartlarr tagryan pasaportlarr teslim alacaklardrr. Tiergartenstr Berlin Tel:030 I 275 9t9 13 Faks:030/

5 BERLiN "r*3"r"cir,iöi Din Hizmetleri Mügavirli[i 2. Din Görevlileri veya dernek yetkilileri, umre igin müracaat eden kigilerin teslim etmesi gereken, pasaport, banka dekontu, 4 adetvesikahk fotograf, agr karnesi, impfbescheinigung,nüfus ctizdam, pasaport sayfast ve oturum sayfasr fotokopileri gibi di[er bütün ivrakr eksiksiz teslim almay a özen göstereceklerdir. 3. Umre seyahatine katrlacak olan 45 yag altr kadrn umreciler ile 18 yaq altr erkek umrecilerin refäkatgi (mahrem) ballantrlannrn mutlaka kayrt esnasmda yaprhäsr gerekmektedir. Bu durumda olup refakatgisi (mahremi) olmayan umrecil erimiz uytri dä.tr"kten -kayrt yaptrmak ve aynt grupta umreye gitmek gartryla 18 yag üstü herhangi bir erkek umreciye ba[lanabilir. Refakatgi (mahrem) ba[lantrsr Hac lumre kayrt programmda mevcut olan akrabahk derecesine göre segilerek yaprlmahdrr. Refakatgisi (mahremi) olmayan 45 yaq altr kadrnlar ile 18 yag altr erk.ek gocuklanna Suudi Arabistan Büyükelgili[i tarafindan kesinii<le vize verilmeyecektir. 4. Umreye gitmek izere grup olugturan her görevli, umreci grubundaki kigilerin kag kigilik odirlarda ve kiminle kalaca tna dair detayh.oda yerlegim planrnr mutlaka Häc ve Umie iiteri VyrtiJm3 Merkezi Köln'e ulagtrracaktrr. (Örnek Grup Birlegtirme listesi wrvw.ditibhac.de adlesinde mevcuttur.) 5. Din Görevlileri veya dernek yetkilileri, umre igin müracaat eden her kiginin, yukanda yazir umre müracaat evraktnl ayrl bit zarfa koyacak ve büttin bu zarflarn igindeki evraklarla birlikte. son evrak teslim tarihine kadar, Almanya Hac ve Umre igleri Ytirütme Merkezi'ne elden teslim edecekler veya güvenli gekilde posta yolu ile Venloer Str. 160, Köln adresine ulagmasmr sa!;layacaklardrr. E. UMRE ÜCNNTINNI Ücretler kigi baqrna olup, ugak ile Suudi Arabistan'a gidig - gelig, Mekke ve Medine,de konaklama, sabah kahvaltrsr ve akgam yeme[i, karayolu ile Cidde-Mekke ve Medine arasr intikaller, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerlerine otobüsler ile gidig - gelig ve difer müteferrik harcamalarrn kargrhfirdrr. Bebek ve Qocuk Umre Ücretleri: Bebek ve gocuk ücretleri büttin paketler igin gegerlidir. a). 0 -'2 yaq arasr gocuklar aileleri ile aynr odada kalacak ve gocuk baqrna 150,00 (yüzelli) Avro ücret ödeyeceklerdir. b) yag arasr gocuklar aileleri ile aynr odada kalacak ve gocuk bagrna, o Ekonomik ve Normal Tip igin 750,00 (yediyüzelli) Avro o Otel Tip igin 950,00 (dokuzyüzelli) Avro ödeyeceklerdir. c) ya$ arasl gocuklar ise,. Ekonomik ve Normal Tip igin 850,00 (sekizyüzelli) Avro o Otel Tip igin 1.250,00 (binikiyüzelli) Avro ödeyeceklerdir. Tiergartenstr Berlin Tel: 030 I 2'15 9lg 13 Faks: 030 I berlin. gov.tr

6 BERLiN Din Hizmetleri "rft8o"qiliöi Mügavirligi Ekonomik Tip : Bur kategoriyi tercih edenler, Mekke'de Grmma Atlas-1, Grmma Atlas-2, Sakkaf Cüheni, Burcu Mustalä, Laba, Hulafa-l veya aynl standarttaki binalarrn birinde kalacaktrr. Mekke,de Hareme ulagrm servislerle yaprlacaktrr. Medine'de Diyar Marmara, Krble Menazil, Selam Marmara veya aynt st.andarttaki binalarrn birinde kahnacaktrr. Medine'deki binalar Merkeziyede Hareme ytirüme mesafesindedir. Bu konaklama türünü segen umreciler 2 kiqilik ve : kigilik odalarda kalacaklardrr. Sabah kahvaltrsr ve akpam yeme[i Türk aqgrlarr tarafindan hazrlanacakve tabldot qeklinde ikram edilecektir. Normal Tip : Bu kategoriyi tercih edenler, Mekke'de Bedir, Mercuri veya aynl standarttaki binalarrn birinde, M-edine'de Grand Matmara, Medine MenazTl, Medine Crom, Senabil Medine u.yu uyry standarttaki binalann birinde konaklayacaklardrr. Medine'deki binalar Merkeziyed" Hur"-" yürüme mesafesindedir. Bu l<onaklama türünü segen umreciler 2 kigilik ve 3 kigilik odalarda kalacaklardrr. Sabah kahvaltrsr ve akqam yemefi Türk aggrlan tarafindan hazrlanacakve tabldot geklinde ikram edilecektir. Otel2 Tip : Eg, yakrn akraba ve arkadag gruplarr ile birlikte tercih edilebilecek bir tur sistemidir. Bu kategoriyi tercih edenler, Mekke'de Ecyad Mekarim veya aynt standarltaki otellerin birisinde, Medine'de Holiday Villa veya aynr standarttaki otellerin birisinde konaklayacaklardrr.. Sabah kahvaltrsr ve akgam yeme$i agrk büfe olarak verilecektir. Bu kategorideki oteller Mekke ve Medine' de Merkeziyede olup hareme yürüme mesafesindedir. Not: Almanya genelinde her turda kiqilik grup olugturuldufunda düzenlenecektir. Paketlere Göre Umre ücretleri Umre Terrcihi LTur Aralk Tur Harnburs 3.Tur Ostern 4 Tur Pfingsten Eko. Tip 2 Kiqilik Oda 14 günlük Eko. Tip 3 Kigilik Oda 14 günlük Eko. Tip 4 Kigilik Oda 14 günlük Öürenci Normal Tip 14 eünlük Otel2 Tip 10 sünlük 2 Kiqilik 3 Kieilik 2 Kigilik 3 Kigilik l5 r s s r.7 50 c r F. UMRECITNNN VERiLECEK HiZMETLER: l.i{ehberlik etmek üzere her kigi igin tecrübeli bir din görevlisi istihdam edilecektir. 2. S uudi Arabistan Büyükelgilifi'nden vizeler ahnacaktr. 3.Ugak bileti temin edilecektir" Tiergartenstr Berlin Tel 030 / Faks: 030 / l5 gov.tr

7 BERLiN "rä;8o"qiriöi Din Hizrnetleri Müqavirlifii 4.lvlekke ve Medine' de konak lanacak meskenler kiralanacaktrr. 5'Ilkonomik tipi tercih eden umreci ad.aylarrmrza Mekke ve Medine'de tabldot usulü sabah kzrhvaltrsr ve akqam yemefii verilecektir. otel 3 Tipi tercih eden umre ci adaylartmza ise sabah kzlhvaltrsr ve akgam yemeli agrk büfe olarak veriiecektir. Her iki tip umre organizasyonunda, otellerde oda ser"visi bulunmamaktadrr. 6'Umrecilerimiz Suudi Arabistan'da T.C. Diyanet Iqleri Bagkanhfir umre organizasyonuna dahil olacak ve Türkiye'den gelen umrecilere verilen hizmetlerin uynr.rndun yararlänacaklardrr. 7' umrecilerimize umre dualan, umre rehberi kitabr ile birlikte snt gantasl, l0,ar adet toz erkeklere ihram, ihram kemeri, bayanlara T115.:t el ve banyo havlusu iie kügük boyun gantasr vel'rlecektrr. 8'l\4ekke'de: Hz. Muhammed (s.a.s.)'in do[dufu evin yeri, Cennetu'l- Mualla, Cin Mescidi, Arirfat, Müzdelife, Mina, Cemarat, Hira Dalr v" S"u. Da[r gibi mekänlar ziyaretedilecektir. 9. Medine'de: Mescid-i Nebi, Kuba Mescidi, Uhut $ehitlifii, Krbleteyn Mescidi, yedi Mescitler, c ennetu' I - B ak? Kabri stanh[r gibi mekan rar ziy ar et "ait""&tir. G. ORGANiZASYONUN DUYURULMASI: rimiz, Mügavirli[imizin düzenledi[i 2014 y rr gramlar ile vatanda glarrmrza duyurarak onlara rnr teqvik edeceklerdir. H.UMREYE GITMEKTEN VAZ GF,QME DURUMUNDA ÜCNNT iiunsi: l'umre otganizasyonumuza katrlmak igin müracaat edip ücretini ödedikten soffa, umreye gitrnekten vazgegenler, bu kararlarrnt Suudi Arabistan'a hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar Alrnanya Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezl'ne yazrh olarak bildirirlerse kendilerinden herjhangi bir kesinti yapimayacaktrr. Bu süreden daha geg bildirenlerden ise Suudi Arabistan Hac Bakanlt[r'na daha önceden taahhüt edilen vize ücreti, ugak rezervasyon ücreti ile otel ücretlerine karrlrhk 250 kesildikten sonra kalan meblag, yazir oürak bildirecekleri banka hesabma havale edilecektir. 2'U-mre organizasyonumuza katrlmak igin müracaat edip, ücretini de ödedikten sonra, hareket tarilhinden önce Almanya'davefat edenlerin ödedikleri ücietlerden yaprlan mütefe*ik harcamalar kesilldikten sonra kalan bakiye kanuni mirasgrlanna iade edilecektir. Umreye gittikten sonra Suudi Arabistan'da vefat eden umrecilerimizin üzerinden grkan ve Mügavirligimize intikal eden paralan ve egyalan bu kigilerin kanuni mirasgrlanna teslim edilecektir. Tiergartenstr Berlin Tel: 030 I 275 glg 13 Faks: 030 / berlin. gov.tr

8 HABERLE$ME ADRESI: EDILMESI GEREKEN HESAP Almanya Hac ve Umre igleri Yürütme I NUnnnnnSt: Merkezi Venloer Str Köln Telefon : Faks : Internet :www.ditibhac.de E-Posta T.C. BERLIN ntryüxnr,c ir,iöi Din Hizmetleri Müqavirlipi UMRB UCRETININ HAVALE Ahcr Banka Konto BLZ IBAN BIC Rat fiir Religiöse Angelegenheiten Commerzbank - Kciln DE COBADEFF3TO Tiergartenstr. l Berlin Tel: Faks: 030 / l5

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır.

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır. T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2008 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce DİTİB ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2008 Hac Organizasyonu ile ilgili

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı. 2015 yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu HAC Diyanet leri Ba kanl Hac Organizasyonu TAKD M İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir

Detaylı

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com TA ÖD KS EM E 3 İT İM KA LE NI www.hacetturizm.com HAC VE UMRE ORGANİZASYONU Hac ve umre organizasyonunda yılların tecrübesiyle her yıl binlerce kişiyi kutsal topraklara götüren deneyimli kadrosumuz her

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur.

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE BERAT İLE 25 YILLIK TECRÜBE, 100.000

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

İkram Turizm Seyahat Acentası

İkram Turizm Seyahat Acentası İkram Turizm Seyahat Acentası 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet üretmek maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT - AMBASSADE DE SUISSE EMBASSY OF SWITZERLAND - İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ

SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT - AMBASSADE DE SUISSE EMBASSY OF SWITZERLAND - İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ Istanbul Isviçre Baskonsoloslugu SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT - AMBASSADE DE SUISSE EMBASSY OF SWITZERLAND - İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA VE İSTANBUL VİZE BÖLÜMLERİ İÇİN GEÇERLİ VİZE İLE İLGİLİ BİLGİLER VE

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

ARZIN KALBİNE, KALBİN ARZI İÇİN...

ARZIN KALBİNE, KALBİN ARZI İÇİN... Değerli Misafirlerimiz; Nüans Tur, IATA ve Türsab üyesi A grubu seyahat acentesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile sözleşmesi olup yıllardır

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU GİRİŞ Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın (Bakara, 196) Umre,

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, doğrudan ilgili tesis veya tesisin bağlı bulunduğu İl

Detaylı

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz A3124 Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz 590 DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 2011 fiyatına 2012 yılında Umre HERKES UMREYE GİTSİN 2012 YILI EKONOMİK UMRE PROGRAMLARI 0212 ekrem turizm 521 25 25 www.ekremturizm.com

Detaylı

2.Dönem Umre Programları. Farkımız Rehberliğimiz. www.anadoluumre.com

2.Dönem Umre Programları. Farkımız Rehberliğimiz. www.anadoluumre.com 2015 2.Dönem Umre Programları Farkımız Rehberliğimiz www.anadoluumre.com NİSAN AYI UMRE PROGRAMI - 1 9 gece 10 gün 6 gece Mekke - 3 gece Medine 01.04.2015-09.04.2015 Anadolu Umre Grubu hac ve umre yapmak

Detaylı