T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 8/5886 Yönetmelikler İlişik «Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 5/8/1982 tarihli ve 02-03/0981 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 134 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/9/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASIN Devlet Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı C. MENTEŞ Adalet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAS Devlet Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Bakanı İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu.: Resmi Gazete Fihristi32.Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: i. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Amaç: Madde 1 Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerim ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarmı düzenlemek amacıyla, 657 sayılı (Devlet Memurları Ka- nıınu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam; Madde 2 Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır. Devlet Başkanlığı Dairesinde, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde ve Danışma Meclisi Başkanlığında görevli Devlet Memurlarının disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemelerin yapılması yetkisi, ilgisine göre Devlet Başkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterlerine, Danışma Meclisi Başkanlık Divanına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi İse Başbakana aittir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personelin disiplin işlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 233 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir. Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları: Madde 3 Disiplin ve soruşturma islerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve her kurum merkezinde ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve Üyeleri bu Yönetmelikte belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin Kurulu kurulur. Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Disiplin Kurulunun adı İl Milli Eğitim Disiplin Kuruludur. Bu Yönetmelikte geçen kurul deyiminden Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları anlaşılır. Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar ; Madde 4 (Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunlara bağlı Müsteşarlık, Genel Müdürlük ve Başkanlıkların Kurum Merkezindeki Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda belirtilen esaslara uymak kaydıyla kurumlarınca kurulur. a) Kurulların başkan ve üyeleri, Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarlar, bunlara bağlı kurumlarda kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanların teklifi ve ilgili Bakanın onayı İle görevlendirilirler. b) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. c) Disiplin Kurullarının başkanlıklarına (a) fıkrasında sayılan memurların, üyeliklerine ise kurumların üstlendikleri ana görevlerle doğrudan ilgili birim veya birimler ile Hukuk, Personel, Teftifj veya tetkik hizmetlerini yürüten birimlerin başında bulunan memurların en yakın yardımcıları arasından görevlendirme yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 d) Yüksek Disiplin Kurullarının Başkanlıklarında (a) fıkrasında sayılan memurlar, üyeliklerinde (c) fıkrasındaki belirtüen hizmet birimlerinin başında bulunan memurlar görevlendirilir. (c) ve (d) fıkraları uyarınca kurulların üyeliklerine yapılacak görevlendirme esnasında ana görevleri ile ilgili birim veya birimler için bir, yukarıda sayılan diğer birimlerin her biri için bir üye belirlenmesi zorunludur. Personel, Hukuk, Teftiş veya Tetkik hizmetlerini yürüten birimlerden bir veya birkaçı bulunmayan kurumların Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine ana görevlerle doğrudan İlişkili Dirimlerden, (c) ve (d) fıkralarında belirtüen esaslara uyulmak kaydıyla görevlendirme yapılır. Hizmet Özellikleri veya kadro ünvanlarındaki değişiklik sebebiyle kurulların başkan ve üyelerini (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kurumlar, Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşünü almak kaydıyla kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu halde de (a), (b) fıkraları hükümlerine uyulması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan kurumların kurulları da bu maddede belirtilen esaslara göre kurulur. Kuruluş esasları itibariyle yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda gösterilmiştir. I İL DİSİPLİN KURULU : Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında, a) Hukuk İşleri Müdürü, b) Defterdar, c) Millî Eğitim Müdürü, d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, e) Teknik Ziraat Müdürü, f) Bayındırlık Müdüründen. II ÎL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU : Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında, a) İl Millî Eğitim Müdürü, b) îl Hukuk İşleri Müdürü, c) İlk öğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, d) îl Merkez İlk öğretim Müdürü, e) Valinin Görevlendireceği; 1. Temel Eğitim I. Kademe Okul Müdürlüklerinden bir üye, 2. Temel Eğitim H. Kademe Okul Müdürlerinden bir üye, 3. Orta öğretim Kurumları Müdürlerinden bir üyeden. III BÖLGE DİSİPLİN KURULU : Bölge Müdürü, (Başkan) veya görevlendireceği bir Müdür Muavini (veya yardıcısı)'nın Başkanlığında, a) Sosyal ve idarî Hizmetleri yürütmekle görevli amir, b) Personel veya Ünite Amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden kurulur. IV ANAYASA MAHKEMESİ: 1 Disiplin Kurulu, Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığında, a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek bir Başkâtip, b) Levazım Müdürü, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: c) Zabıt Kâtipleri ve Personel Müdürlüğü memurları arasından Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek birer kişiden, 2 Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Sekreter veya en kıdemli Raportörün Başkanlığında, a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek iki Raportör, b) Kararlar Müdürü, c) Personel Müdürü veya en kıdemli Başkâtipten. V MAHALLİ İDARELERİN DİSİPLİN KURULLARI: A. İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN KURULU : Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının (Başkanlığında, a) H Hukuk İşleri Müdürü (yoksa, Valinin İI İdare Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği bir kişi), b) İI özel İdare Müdürü, c) İl Daimî Encümeni üyelerinin kendi aralarından bir yıl iğinde seçecekleri iki üyeden, kurulur. B. BELEDİYE DİSİPLİN KURULU : Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, a) 1580 sayılı Kanunun 88. maddesindeki Daire ıbaş Amirleri ile, b) Belediye Encümeni, üyelerinin kendi aralarından bir yıl için seçecekleri iki üyeden kurulur. C. BİRLİK DİSİPLİN KURULU : Birlik (Encümenidir. D. MAHALLÎ İDARELERİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU : İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruludur. Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar: Madde 5 Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi 8. maddede sayılan kurullarda görevlendirilemezler. Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar : Madde 6 Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar. Üyelerin görev süresi: Madde 7 Kurulların Başkan ve Üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür. Kurulların görev alanları: Madde 8 Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı kurumlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları ile Ugill işleri işin niteliğine göre memurların bağlı bulundukları kurumların Disiplin veya Yüksek Disiplin Kurullarınca incelenip karara bağlanır. H özel İdarelerinde, Belediyelerde, bu kurumların kurdukları birliklerde, bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri ilgisine göre özel İdare, Belediye veya Birlik D i siplin Kurulunca incelenip karara bağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Yukarıdaki fıkrada sayılan kurumlarda görevli memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili işleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca görülür. Bu Yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında en üst Disiplin Amiri olarak belirtilenler tarafından doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı uygulayan amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca 'karara bağlanır. İlçe ve illerde Millî Eğitim (Bakanlığına bağlı teşkilâtta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve Uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, Kaymakam ve Valilerce doğrudan verilen cezalara karşı itirazları, İl Millî Eğitim Disiplin Kurullarınca karara bağlanır. Bakanlar Kurulunca veya ortak karar ile atanan memurlara ilgili Bakan tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazlar ilgisine göre Başbakanlık, Bakanlık veya Başbakanlık veya Bakanlıklara bağlı kurumların Disiplin Kurullarınca incelenerek karara bağlanır. Devlet Bakanlıklarında görevli memurların disiplin işleri Başbakanlığın yetkili Kurullarınca görülür. Kefalet Sandıkları, Döner Sermayeli Kuruluşlar ile Kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların disiplin işlerinde bu kuruluşların bağlı oldukları kurumlardaki Kurullar yetkilidir. özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili Kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkim esaslar : Madde 9 Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırüması Başkan tarafından sağlanır. Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. Toplantı yeter sayısı : Madde 10 Üç kişilik Kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı 3'den fazla olan Kurullar salt çoğunlukla toplanır. Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır. Kurulların başkanlarının 6. maddedeki sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür. Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmaz. Disiplin KuruUarmm karar süresi ve usulü; Madde 11 Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasım aldıkları tarihten İtibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir. Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulleri : Madde 12 Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Kurulların görüşme usulü: Madde 13 Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir. Kararların yazılması: Madde 14 Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. Kararların tebliği: Madde 15 Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine İlişkin esaslar : Madde 16 Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurların disiplin amiri ilgili Bakandır. Bakanlar ayrıca gerek Bakanlıklarında, gerek bağlı kurumlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Başında bulundukları teşkilâta ait kamu hizmetlerini gereği gibi koordine edilip yürütülmesinden en üst derecede sorumlu olan Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlık veya Bakanlıklara bağlı kurumların Müsteşar, Genel Müdür, Başkanları, illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kurumlarda Bölge Müdürleri, Belediyelerde Belediye Başkanları yurt dışı teşkilâtında Misyon Şefleri, buralarda görevli ve birinci fıkra kapsamına girmeyen bütün memurların disiplin amiridirler. Ayrıca, disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak amacıyla ikinci fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri oldukları memurlar Bakanlıkların doğrudan Bakana bağlı birimlerinin başında bulunan veya ikinci fıkra kapsamına girmemekle beraber birinci sicil amiri (Bakan olan memurlar; kendilerine sicil yönünden veya idari bakımdan bağlı memurların disiplin amiridirler. Hizmetin yoğunluğu, yaygınlığı, hizmete tahsis edilen memur sayısının fazlalığı ve hizmet biriminin yukarıda belirtilen disiplin amirleri ile olan ilişkisinin zorluğu gibi sebepler ile kurumlar disiplin amirliği yetkisini 3 üncü fıkrada savüamjarın birinci sicil amiri oldukları memurlara da tanıyabilirler. Bu suretle disiplin amiri olanlar kendilerine sicil yönünden veya idari bakımdan bağlı memurlar üzerinde disiplin amirlerinin haiz oldukları yetkileri kullanabilirler. Disiplin İşleriyle ilgili uygulamalarda Kaymakamlar ilçe, Valiler il, Bölge Müdürleri bölge, Belediye Başkanları belediye teşkilatındaki disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler. Valiler, Kaymakamlara göre, Bölge kuruluşu olan kurumlarda en üst yöneticiler bölge müdürlerine göre bir üst disiplin amiridirler. Başba- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 kanlık ile Bakanlıklar ve bunlara bağlı kurumların Merkez Teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre de ilgisi itibariyle Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanlar en üst disiplin amiridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin birbirlerine göre sırası bu esaslara göre tespit edilir. Bakanlar ve yukarıdaki fıkrada en üst disiplin amiri olarak belirtilenler, başında bulundukları teşkilâtta görevli bütün memurlar üzerinde disiplin amiri sıfatıyla haiz bulundukları yetkileri doğrudan kullanabilirler. Kurumların başvurusu üzerine, Devlet Personel Dairesince yapılacak inceleme sonucunda, kuruluş ve görev özellikleri itibariyle disiplin amirlerini yukarıda belirtilen genel esaslardan farklı şekilde düzenlemesinde veya bu Yönetmelikte belirlenen disiplin amirlerine göre daha alt seviyedeki memuriyetlere de disiplin amirliği yetkisinin verilmesinde zorunluluk olduğu tespit edilen kurumlar disiplin amirlerini bir yönetmelik ile düzenleyebilirler. özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amirler ile ilgili hükümleri saklıdır. Sicil Amirleri üe Misyon Şeflerinin yetkileri: Madde 17 Disiplin Amiri olarak tespit edilmeyen sicil amirleri sicil yönünden kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında varsa sıralı üst sicil amirleri yoluyla, yoksa doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilirler. Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı yaptırıp sonucuna göre hareket ederler. Yurtdışında Misyon Şefleri, Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilâtında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığına başvurarak ilgili kurumca soruşturma yapılmasını isterler. İlgili kurumlarca yapılan soruşturmanın sonucundan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilmesi zorunludur. Disiplin Amirlerinin yetkileri: Madde 18 Disiplin Amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye, özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye, Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya, yetkilidirler. Disiplin Amirlerinin sorumlulukları : Madde 19 Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler. Su genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca; a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma c ez alarmdan biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek, b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen İS gün içinde vermek, c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden İtibaren 80 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak, zorundadırlar. Geçici Madde 1 A. 25/9/1980 tarihli ve 2304 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen yeni îl Genel Meclisi Üyeleri seçilinceye kadar, II özel İdareleri Disiplin Kurulu, Valinin başkanlığında bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan Encümen Üyeleri ile Hukuk işleri Müdürü (varsa) ve İl özel İdare Müdüründen oluşur. B. 25/9/1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen yeni Belediye Meclisi üyeleri seçilinceye kadar Belediye Disiplin Kurulu, Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında aynı maddede zikredilen Belediye Encümen üyelerinden oluşur. C. Belediye Birlikleri için disiplin kurulu Birlik Başkanının başkanlığında 25/9/1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde de belirtilen yönetim kuruludur. Yürürlükten kaliinlan yönetmelik : Madde 20 Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük : Madde 21 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 22 Bu Yönetmelik bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yettd Yönetmeliğini» 5 nci Maddesini Değiştiren Yönetmelik Yetki Yönetmeliğinin 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril MADDE 1 miştir. Madde 5 Genel Müdür, kurum İşlemlerinin gerektirdiği harcamaları yapar. Ancak tutan , TL. smı aşan işler İçin Yönetim Kurulunun kararı gereklidir. Genel Müdür ita amiri olarak bu mali yetkisini. Bölge Müdürleri ya da gerekil gördüğü kurum görevlilerine de yazılı olarak verebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Yönetmeliğinin 4, 5, 8, 14, 18, 10, 20 ve 37 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik MADDE 1 Kredi Yönetmeliğinin 4, fi, 8, 14, , 20 ve 37 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kredi isteme: Madde 4 Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Genel Müdürlükçe hazırlanan bir adet basılı «Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirgesi» ni doldurarak istenilen diğer belgelerle birlikte Kuruma gönderir ya da verir. Kredi isteme dilekçesi ve durum bildirgesi: Madde 5 Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum BUdlrgesinde bulunması gereken bilgiler her yıl ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe tespit edilir. Maddi Hatanın Düzeltilmesi: Madde 8 Gerek 6. maddedeki tüm durumlar ve gerekse Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirgesindekl noksan ve yanlış kodlamalar nedeni İle kredi dileği yerine getirilemeyen öğrenci, bildirgedeki beyan ve kodlamalann kredi yönetmeliğine uygun olduğu ve yapılan işlemde maddi hata bulunduğu kanısında ise, yazık olarak, Kurumdan durura bildirgesinin yeniden incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonunda maddi hata varsa düzeltilir, yoksa durum öğrenciye bildirilir. Kredi Dilekçelerinin Ayrımı: Madde 14 Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirgesi İle birlikte gönderilen belgeler «Gelen Evrak Föyüne» tayrı olarak geliş araşınca kaydedilir ve daha sonra öğrenim kurumlarına göre ayrımı yapılır. Krediye Hak Kazanma: Madde 18 O yıl içinde ayrılan kredi fonu sınırları içinde, yeterlikleri ve krediye gereksinimi oldukları saptanarak, krediye hak kazandıkları Yönetim Kurulunca onaylanan öğrencilere durum öğrenim kurumları aracılığı ile duyurulur. Kredi istemiyle birlikte taahhüt ve kefalet senedi verilmiş olması, Kurum İçin kredi tahsis etme zorunluluğunu doğurmaz. Taahhütname: Madde 19 Kredi isteminde bulunan öğrenci metni Genel Müdürlüğün hazırlayacağı formüle uygun bulunan bir taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlüdür. Maddi Güvence: Madde 20 Kredi isteminde bulunan öğrenci 19. maddeye göre düzenleyeceği taahhütname İle birlikte 22. maddede belirtilen kefaletnameyi ya da aşağıda yazdı maddi güvencelerden birine ait belgeyi Kuruma vermek zorundadır. a) İpotek senedi, t>) Rehin senedi, c) Devlet tahvili, d) Hazine kefaletini haiz sair tahviller, e) Kurumca çıkarılacak tahviller. Diğer Haller: Madde 37 a) Sıhhi nedenle öğretim kurumuna devam edemeyen öğrenci, bu durumunu Kuruma bildirmesi halinde, kredisi hastalık suresi kadar kesilir. Sü- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: renin bitiminde kredi almağa devam eder. Şu kadar ki, sıhhi sebepler mevcut olsa bile, bir öğrenciye okuduğu okulun normal öğrenim süresinden daha fazla kredi verilmez. b) Kredi almakta İken, devam ettiği öğretim kurumundan aynlıp, başka bir öğretim kurumuna kaydolan ve bir yıldan fazla başarısız olan öğrencinin kredisi ödenmez. Bir yıllık başarısızlıkları ise yeni okulunda değerlendirilmez. (Bölüm değiştirenler dahil). c) Çeşitli nedenlerle en az bir ders yık öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki kredili öğrencilerin o ders yılı kayıpları başarısızlıkla nitelendirilmez. Ancak, ders yılı başından İtibaren en az bir ders yılı öğretime kapatılan öğretim kurumlarındaki kredili öğrencilerin kredileri kapatılan süre kadar kesilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : a Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuruma İhale Yönetmeliğtain S, 5, 10, 87,48 nou Madde (a) ve (k) Fıkrası, 62, 64, Demirbaş Yönetmeliğinin 2,19 ve Teslim Alma Yönetmeliğinin 13 ncü Madde (d) Fıkrasun Değiştiren Yönetmelik MADDE 1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun İhale Yönetmeliğinin 3, 5, 10, 37, 43 ncü madde (a) ve (k) fıkrası, 62, 64, Demirbaş Yönetmeliğinin 2, 19 ve Teslim Alma Yönetmeliğinin 13 ncü madde (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 İhale Yönetmeliğinin 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Alım, Satım ve İhale Yetkisi: Madde 3 Bu Yönetmeliğin 1. maddesinde yazılı işleri, 2 nci maddesinde yazık amaç ve ilkeler doğrultusunda yaptırmaya ve ihaleye ita amirleri (Bütçe Uygulayıcısı) yetkilidir. Taahhüt amirlerinin yetkisi ödeneklerle sınırlıdır. ( , TL.) yı aşan harcamalar için Yönetim Kurulu kararı şarttır. MADDE 3 İhale Yönetmeliğinin 5. maddesi aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir. İhale Kurulları: Madde 5 Kurumun ihale işleri birer başkan olmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği personeli dışında seçeceği üçer kişilik üç ayrı ihale komisyonu tarafından yürütülür. Bölge Müdürlüğüne bağlı taşra yurtları İle doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı taşra yurtlarında yapılması gereken ve , TL. yı geçmeyen ihaleler, ayrıca seçilecek bir ihale memuruna yaptırmaya Genel Müdür yetkilidir. İhale memuru, ihale komisyonunun tüm {görev, yetki ve sorumluluklarım taşır. İhale Komisyonu Üyeleri her hesap dönemi başında bir yıl süre için seçilirler. İhale memurlarının görev süresini {Genel Müdür tespit eder. şekilde değiştiril MADDE 4 İhale Yönetmeliğinin 10. maddesi aşağıdaki miştir. Yürütmeve İdareBölümüSayfa : 10

11 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Şartlaşmanın İsteklilere verilmesi: Madde 10 Şartlaşma ve gerekirse eklerinin onaylı örnekleri parasız ve 5.000, TL. yı geçmemek üzere özelliklerine göre ita amirince tesbit edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilebilir. Tahmin edilen bedel isteklilere bildirilmeyecekse, şartlaşmaya bedel tahminine ait bilgi ve rakamlar yazılmaz. MADDE 5 İhale Yönetmeliğinin 37. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Açık Öneri yöntemiyle yapılacak ihaleler : Madde 37 Bu yönetmeliğin 1. maddesinde yazdı işlerinden tahmin edilen bedeli , TL. geçmeyenlerin açık teklif usulü ile ihaleleri yapılabilir. MADDE 6 İhale Yönetmeliğinin 43. madde (a) ve (k) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler: Madde 43 Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulü ile yapılır. a) 2, ,- TL. sını geçmiyen ve süreklilik göstermlyen 1. maddede yazılı işler. k) Taşınır ve taşınmaz mallarla yurt donatımı, bunların bakımı ve onarımı işler. MADDE 7 İhale Yönetmeliğinin 62. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Küçük iş ve gereksinmelerin sağlanması: Madde 62 Birinci madde kapsamına giren tutarı , TL. sim geçmiyen iş ve ihtiyaçların sağlanmasında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. değiştiril MADDE 8 İhale Yönetmeliğinin 84. maddesi aşağıdaki şekilde miştir. Resmi ve özelliği olan müesseselerden sağlama : Madde 64 Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseselerden, bunlara bağlı döner sermayelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, sermayesinin yansından fazlası tek basma ya da birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere alt kuruluşlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurutmuş olan Vakıflar ile, sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel yasalarla kurulmuş ve bu özel yasalarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, kamu yararına çalışan derneklerce kurulmuş vakıfların sermayesinin tamamına sahip oldukları kuruluşlardan mal ve hizmet alımları kıymet takdiri suretiyle yapılır. Bu kuruluşlardan sağlanacak mal ve hizmetlerin, hu kuruluşların kadrolarında bulunan personel ve demirbaşlarında kayıtlı araç ve gereç ile bilfiil üretilmesi, yapılması, taşınılması zorunludur. Bu kuruluşlar aracılığı ile piyasadan alım yapılamaz. Bu hususlar ödeme sırasında Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından denetlenerek, aksi durumlarda ödeme yapılmaz. Bu kuruluşlardan sağlanacak mal ve hizmetlerin bedel ve kalitelerinin piyasa fiyat ve evsafına uygunluğunun belgelendirilmesi gereklidir. Mal ve hizmetin sağlanması düşünülen bu Kurum ve Kuruluşlardan yerine getireceği bütün teknik ve İdari hususları da ihtiva eden detaylı teklif alınır. Bu teklif satınalma komisyonu tarafından incelenir. Bu Kurum veya Kuruluşlardan yapılacak alımlar için komisyon kararına gerek bulunmamakla beraber, amiri ita onayı alınması zorunludur. Protokol yapıp yapmamakta Genel Müdürlük serbesttir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar -------------------------------------------------------------------------------- DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161 Yayımlandığı

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 395 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 4/4/1988, No: 320 Yetki Kanununun Tarihi : 12.3.1986, No: 3268 9/4/1987,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Res mı Gazet e Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 20 Mayıs 1983 CUMA Sayı: 18052 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR KAPSAM: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 3119 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6964 Kabul Tarihi : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957 Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı