T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 8/5886 Yönetmelikler İlişik «Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 5/8/1982 tarihli ve 02-03/0981 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 134 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/9/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASIN Devlet Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı C. MENTEŞ Adalet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAS Devlet Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Bakanı İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu.: Resmi Gazete Fihristi32.Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: i. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Amaç: Madde 1 Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerim ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarmı düzenlemek amacıyla, 657 sayılı (Devlet Memurları Ka- nıınu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam; Madde 2 Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır. Devlet Başkanlığı Dairesinde, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde ve Danışma Meclisi Başkanlığında görevli Devlet Memurlarının disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemelerin yapılması yetkisi, ilgisine göre Devlet Başkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterlerine, Danışma Meclisi Başkanlık Divanına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi İse Başbakana aittir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personelin disiplin işlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 233 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir. Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları: Madde 3 Disiplin ve soruşturma islerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve her kurum merkezinde ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve Üyeleri bu Yönetmelikte belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin Kurulu kurulur. Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Disiplin Kurulunun adı İl Milli Eğitim Disiplin Kuruludur. Bu Yönetmelikte geçen kurul deyiminden Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları anlaşılır. Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar ; Madde 4 (Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunlara bağlı Müsteşarlık, Genel Müdürlük ve Başkanlıkların Kurum Merkezindeki Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda belirtilen esaslara uymak kaydıyla kurumlarınca kurulur. a) Kurulların başkan ve üyeleri, Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarlar, bunlara bağlı kurumlarda kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanların teklifi ve ilgili Bakanın onayı İle görevlendirilirler. b) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. c) Disiplin Kurullarının başkanlıklarına (a) fıkrasında sayılan memurların, üyeliklerine ise kurumların üstlendikleri ana görevlerle doğrudan ilgili birim veya birimler ile Hukuk, Personel, Teftifj veya tetkik hizmetlerini yürüten birimlerin başında bulunan memurların en yakın yardımcıları arasından görevlendirme yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 d) Yüksek Disiplin Kurullarının Başkanlıklarında (a) fıkrasında sayılan memurlar, üyeliklerinde (c) fıkrasındaki belirtüen hizmet birimlerinin başında bulunan memurlar görevlendirilir. (c) ve (d) fıkraları uyarınca kurulların üyeliklerine yapılacak görevlendirme esnasında ana görevleri ile ilgili birim veya birimler için bir, yukarıda sayılan diğer birimlerin her biri için bir üye belirlenmesi zorunludur. Personel, Hukuk, Teftiş veya Tetkik hizmetlerini yürüten birimlerden bir veya birkaçı bulunmayan kurumların Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine ana görevlerle doğrudan İlişkili Dirimlerden, (c) ve (d) fıkralarında belirtüen esaslara uyulmak kaydıyla görevlendirme yapılır. Hizmet Özellikleri veya kadro ünvanlarındaki değişiklik sebebiyle kurulların başkan ve üyelerini (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kurumlar, Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşünü almak kaydıyla kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu halde de (a), (b) fıkraları hükümlerine uyulması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan kurumların kurulları da bu maddede belirtilen esaslara göre kurulur. Kuruluş esasları itibariyle yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda gösterilmiştir. I İL DİSİPLİN KURULU : Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında, a) Hukuk İşleri Müdürü, b) Defterdar, c) Millî Eğitim Müdürü, d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, e) Teknik Ziraat Müdürü, f) Bayındırlık Müdüründen. II ÎL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU : Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında, a) İl Millî Eğitim Müdürü, b) îl Hukuk İşleri Müdürü, c) İlk öğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, d) îl Merkez İlk öğretim Müdürü, e) Valinin Görevlendireceği; 1. Temel Eğitim I. Kademe Okul Müdürlüklerinden bir üye, 2. Temel Eğitim H. Kademe Okul Müdürlerinden bir üye, 3. Orta öğretim Kurumları Müdürlerinden bir üyeden. III BÖLGE DİSİPLİN KURULU : Bölge Müdürü, (Başkan) veya görevlendireceği bir Müdür Muavini (veya yardıcısı)'nın Başkanlığında, a) Sosyal ve idarî Hizmetleri yürütmekle görevli amir, b) Personel veya Ünite Amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden kurulur. IV ANAYASA MAHKEMESİ: 1 Disiplin Kurulu, Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığında, a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek bir Başkâtip, b) Levazım Müdürü, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: c) Zabıt Kâtipleri ve Personel Müdürlüğü memurları arasından Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek birer kişiden, 2 Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Sekreter veya en kıdemli Raportörün Başkanlığında, a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek iki Raportör, b) Kararlar Müdürü, c) Personel Müdürü veya en kıdemli Başkâtipten. V MAHALLİ İDARELERİN DİSİPLİN KURULLARI: A. İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN KURULU : Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının (Başkanlığında, a) H Hukuk İşleri Müdürü (yoksa, Valinin İI İdare Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği bir kişi), b) İI özel İdare Müdürü, c) İl Daimî Encümeni üyelerinin kendi aralarından bir yıl iğinde seçecekleri iki üyeden, kurulur. B. BELEDİYE DİSİPLİN KURULU : Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, a) 1580 sayılı Kanunun 88. maddesindeki Daire ıbaş Amirleri ile, b) Belediye Encümeni, üyelerinin kendi aralarından bir yıl için seçecekleri iki üyeden kurulur. C. BİRLİK DİSİPLİN KURULU : Birlik (Encümenidir. D. MAHALLÎ İDARELERİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU : İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruludur. Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar: Madde 5 Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi 8. maddede sayılan kurullarda görevlendirilemezler. Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar : Madde 6 Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar. Üyelerin görev süresi: Madde 7 Kurulların Başkan ve Üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür. Kurulların görev alanları: Madde 8 Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı kurumlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları ile Ugill işleri işin niteliğine göre memurların bağlı bulundukları kurumların Disiplin veya Yüksek Disiplin Kurullarınca incelenip karara bağlanır. H özel İdarelerinde, Belediyelerde, bu kurumların kurdukları birliklerde, bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri ilgisine göre özel İdare, Belediye veya Birlik D i siplin Kurulunca incelenip karara bağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Yukarıdaki fıkrada sayılan kurumlarda görevli memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili işleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca görülür. Bu Yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında en üst Disiplin Amiri olarak belirtilenler tarafından doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı uygulayan amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca 'karara bağlanır. İlçe ve illerde Millî Eğitim (Bakanlığına bağlı teşkilâtta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve Uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, Kaymakam ve Valilerce doğrudan verilen cezalara karşı itirazları, İl Millî Eğitim Disiplin Kurullarınca karara bağlanır. Bakanlar Kurulunca veya ortak karar ile atanan memurlara ilgili Bakan tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazlar ilgisine göre Başbakanlık, Bakanlık veya Başbakanlık veya Bakanlıklara bağlı kurumların Disiplin Kurullarınca incelenerek karara bağlanır. Devlet Bakanlıklarında görevli memurların disiplin işleri Başbakanlığın yetkili Kurullarınca görülür. Kefalet Sandıkları, Döner Sermayeli Kuruluşlar ile Kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların disiplin işlerinde bu kuruluşların bağlı oldukları kurumlardaki Kurullar yetkilidir. özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili Kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkim esaslar : Madde 9 Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırüması Başkan tarafından sağlanır. Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. Toplantı yeter sayısı : Madde 10 Üç kişilik Kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı 3'den fazla olan Kurullar salt çoğunlukla toplanır. Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır. Kurulların başkanlarının 6. maddedeki sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür. Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmaz. Disiplin KuruUarmm karar süresi ve usulü; Madde 11 Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasım aldıkları tarihten İtibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir. Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulleri : Madde 12 Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Kurulların görüşme usulü: Madde 13 Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir. Kararların yazılması: Madde 14 Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. Kararların tebliği: Madde 15 Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine İlişkin esaslar : Madde 16 Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurların disiplin amiri ilgili Bakandır. Bakanlar ayrıca gerek Bakanlıklarında, gerek bağlı kurumlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Başında bulundukları teşkilâta ait kamu hizmetlerini gereği gibi koordine edilip yürütülmesinden en üst derecede sorumlu olan Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlık veya Bakanlıklara bağlı kurumların Müsteşar, Genel Müdür, Başkanları, illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kurumlarda Bölge Müdürleri, Belediyelerde Belediye Başkanları yurt dışı teşkilâtında Misyon Şefleri, buralarda görevli ve birinci fıkra kapsamına girmeyen bütün memurların disiplin amiridirler. Ayrıca, disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak amacıyla ikinci fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri oldukları memurlar Bakanlıkların doğrudan Bakana bağlı birimlerinin başında bulunan veya ikinci fıkra kapsamına girmemekle beraber birinci sicil amiri (Bakan olan memurlar; kendilerine sicil yönünden veya idari bakımdan bağlı memurların disiplin amiridirler. Hizmetin yoğunluğu, yaygınlığı, hizmete tahsis edilen memur sayısının fazlalığı ve hizmet biriminin yukarıda belirtilen disiplin amirleri ile olan ilişkisinin zorluğu gibi sebepler ile kurumlar disiplin amirliği yetkisini 3 üncü fıkrada savüamjarın birinci sicil amiri oldukları memurlara da tanıyabilirler. Bu suretle disiplin amiri olanlar kendilerine sicil yönünden veya idari bakımdan bağlı memurlar üzerinde disiplin amirlerinin haiz oldukları yetkileri kullanabilirler. Disiplin İşleriyle ilgili uygulamalarda Kaymakamlar ilçe, Valiler il, Bölge Müdürleri bölge, Belediye Başkanları belediye teşkilatındaki disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler. Valiler, Kaymakamlara göre, Bölge kuruluşu olan kurumlarda en üst yöneticiler bölge müdürlerine göre bir üst disiplin amiridirler. Başba- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 kanlık ile Bakanlıklar ve bunlara bağlı kurumların Merkez Teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre de ilgisi itibariyle Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanlar en üst disiplin amiridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin birbirlerine göre sırası bu esaslara göre tespit edilir. Bakanlar ve yukarıdaki fıkrada en üst disiplin amiri olarak belirtilenler, başında bulundukları teşkilâtta görevli bütün memurlar üzerinde disiplin amiri sıfatıyla haiz bulundukları yetkileri doğrudan kullanabilirler. Kurumların başvurusu üzerine, Devlet Personel Dairesince yapılacak inceleme sonucunda, kuruluş ve görev özellikleri itibariyle disiplin amirlerini yukarıda belirtilen genel esaslardan farklı şekilde düzenlemesinde veya bu Yönetmelikte belirlenen disiplin amirlerine göre daha alt seviyedeki memuriyetlere de disiplin amirliği yetkisinin verilmesinde zorunluluk olduğu tespit edilen kurumlar disiplin amirlerini bir yönetmelik ile düzenleyebilirler. özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amirler ile ilgili hükümleri saklıdır. Sicil Amirleri üe Misyon Şeflerinin yetkileri: Madde 17 Disiplin Amiri olarak tespit edilmeyen sicil amirleri sicil yönünden kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında varsa sıralı üst sicil amirleri yoluyla, yoksa doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilirler. Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı yaptırıp sonucuna göre hareket ederler. Yurtdışında Misyon Şefleri, Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilâtında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığına başvurarak ilgili kurumca soruşturma yapılmasını isterler. İlgili kurumlarca yapılan soruşturmanın sonucundan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilmesi zorunludur. Disiplin Amirlerinin yetkileri: Madde 18 Disiplin Amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye, özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye, Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya, yetkilidirler. Disiplin Amirlerinin sorumlulukları : Madde 19 Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler. Su genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca; a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma c ez alarmdan biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek, b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen İS gün içinde vermek, c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden İtibaren 80 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak, zorundadırlar. Geçici Madde 1 A. 25/9/1980 tarihli ve 2304 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen yeni îl Genel Meclisi Üyeleri seçilinceye kadar, II özel İdareleri Disiplin Kurulu, Valinin başkanlığında bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan Encümen Üyeleri ile Hukuk işleri Müdürü (varsa) ve İl özel İdare Müdüründen oluşur. B. 25/9/1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen yeni Belediye Meclisi üyeleri seçilinceye kadar Belediye Disiplin Kurulu, Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında aynı maddede zikredilen Belediye Encümen üyelerinden oluşur. C. Belediye Birlikleri için disiplin kurulu Birlik Başkanının başkanlığında 25/9/1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde de belirtilen yönetim kuruludur. Yürürlükten kaliinlan yönetmelik : Madde 20 Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük : Madde 21 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 22 Bu Yönetmelik bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yettd Yönetmeliğini» 5 nci Maddesini Değiştiren Yönetmelik Yetki Yönetmeliğinin 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril MADDE 1 miştir. Madde 5 Genel Müdür, kurum İşlemlerinin gerektirdiği harcamaları yapar. Ancak tutan , TL. smı aşan işler İçin Yönetim Kurulunun kararı gereklidir. Genel Müdür ita amiri olarak bu mali yetkisini. Bölge Müdürleri ya da gerekil gördüğü kurum görevlilerine de yazılı olarak verebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Yönetmeliğinin 4, 5, 8, 14, 18, 10, 20 ve 37 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik MADDE 1 Kredi Yönetmeliğinin 4, fi, 8, 14, , 20 ve 37 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kredi isteme: Madde 4 Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Genel Müdürlükçe hazırlanan bir adet basılı «Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirgesi» ni doldurarak istenilen diğer belgelerle birlikte Kuruma gönderir ya da verir. Kredi isteme dilekçesi ve durum bildirgesi: Madde 5 Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum BUdlrgesinde bulunması gereken bilgiler her yıl ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe tespit edilir. Maddi Hatanın Düzeltilmesi: Madde 8 Gerek 6. maddedeki tüm durumlar ve gerekse Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirgesindekl noksan ve yanlış kodlamalar nedeni İle kredi dileği yerine getirilemeyen öğrenci, bildirgedeki beyan ve kodlamalann kredi yönetmeliğine uygun olduğu ve yapılan işlemde maddi hata bulunduğu kanısında ise, yazık olarak, Kurumdan durura bildirgesinin yeniden incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonunda maddi hata varsa düzeltilir, yoksa durum öğrenciye bildirilir. Kredi Dilekçelerinin Ayrımı: Madde 14 Kredi İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirgesi İle birlikte gönderilen belgeler «Gelen Evrak Föyüne» tayrı olarak geliş araşınca kaydedilir ve daha sonra öğrenim kurumlarına göre ayrımı yapılır. Krediye Hak Kazanma: Madde 18 O yıl içinde ayrılan kredi fonu sınırları içinde, yeterlikleri ve krediye gereksinimi oldukları saptanarak, krediye hak kazandıkları Yönetim Kurulunca onaylanan öğrencilere durum öğrenim kurumları aracılığı ile duyurulur. Kredi istemiyle birlikte taahhüt ve kefalet senedi verilmiş olması, Kurum İçin kredi tahsis etme zorunluluğunu doğurmaz. Taahhütname: Madde 19 Kredi isteminde bulunan öğrenci metni Genel Müdürlüğün hazırlayacağı formüle uygun bulunan bir taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlüdür. Maddi Güvence: Madde 20 Kredi isteminde bulunan öğrenci 19. maddeye göre düzenleyeceği taahhütname İle birlikte 22. maddede belirtilen kefaletnameyi ya da aşağıda yazdı maddi güvencelerden birine ait belgeyi Kuruma vermek zorundadır. a) İpotek senedi, t>) Rehin senedi, c) Devlet tahvili, d) Hazine kefaletini haiz sair tahviller, e) Kurumca çıkarılacak tahviller. Diğer Haller: Madde 37 a) Sıhhi nedenle öğretim kurumuna devam edemeyen öğrenci, bu durumunu Kuruma bildirmesi halinde, kredisi hastalık suresi kadar kesilir. Sü- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: renin bitiminde kredi almağa devam eder. Şu kadar ki, sıhhi sebepler mevcut olsa bile, bir öğrenciye okuduğu okulun normal öğrenim süresinden daha fazla kredi verilmez. b) Kredi almakta İken, devam ettiği öğretim kurumundan aynlıp, başka bir öğretim kurumuna kaydolan ve bir yıldan fazla başarısız olan öğrencinin kredisi ödenmez. Bir yıllık başarısızlıkları ise yeni okulunda değerlendirilmez. (Bölüm değiştirenler dahil). c) Çeşitli nedenlerle en az bir ders yık öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki kredili öğrencilerin o ders yılı kayıpları başarısızlıkla nitelendirilmez. Ancak, ders yılı başından İtibaren en az bir ders yılı öğretime kapatılan öğretim kurumlarındaki kredili öğrencilerin kredileri kapatılan süre kadar kesilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : a Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuruma İhale Yönetmeliğtain S, 5, 10, 87,48 nou Madde (a) ve (k) Fıkrası, 62, 64, Demirbaş Yönetmeliğinin 2,19 ve Teslim Alma Yönetmeliğinin 13 ncü Madde (d) Fıkrasun Değiştiren Yönetmelik MADDE 1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun İhale Yönetmeliğinin 3, 5, 10, 37, 43 ncü madde (a) ve (k) fıkrası, 62, 64, Demirbaş Yönetmeliğinin 2, 19 ve Teslim Alma Yönetmeliğinin 13 ncü madde (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 İhale Yönetmeliğinin 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Alım, Satım ve İhale Yetkisi: Madde 3 Bu Yönetmeliğin 1. maddesinde yazılı işleri, 2 nci maddesinde yazık amaç ve ilkeler doğrultusunda yaptırmaya ve ihaleye ita amirleri (Bütçe Uygulayıcısı) yetkilidir. Taahhüt amirlerinin yetkisi ödeneklerle sınırlıdır. ( , TL.) yı aşan harcamalar için Yönetim Kurulu kararı şarttır. MADDE 3 İhale Yönetmeliğinin 5. maddesi aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir. İhale Kurulları: Madde 5 Kurumun ihale işleri birer başkan olmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği personeli dışında seçeceği üçer kişilik üç ayrı ihale komisyonu tarafından yürütülür. Bölge Müdürlüğüne bağlı taşra yurtları İle doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı taşra yurtlarında yapılması gereken ve , TL. yı geçmeyen ihaleler, ayrıca seçilecek bir ihale memuruna yaptırmaya Genel Müdür yetkilidir. İhale memuru, ihale komisyonunun tüm {görev, yetki ve sorumluluklarım taşır. İhale Komisyonu Üyeleri her hesap dönemi başında bir yıl süre için seçilirler. İhale memurlarının görev süresini {Genel Müdür tespit eder. şekilde değiştiril MADDE 4 İhale Yönetmeliğinin 10. maddesi aşağıdaki miştir. Yürütmeve İdareBölümüSayfa : 10

11 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Şartlaşmanın İsteklilere verilmesi: Madde 10 Şartlaşma ve gerekirse eklerinin onaylı örnekleri parasız ve 5.000, TL. yı geçmemek üzere özelliklerine göre ita amirince tesbit edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilebilir. Tahmin edilen bedel isteklilere bildirilmeyecekse, şartlaşmaya bedel tahminine ait bilgi ve rakamlar yazılmaz. MADDE 5 İhale Yönetmeliğinin 37. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Açık Öneri yöntemiyle yapılacak ihaleler : Madde 37 Bu yönetmeliğin 1. maddesinde yazdı işlerinden tahmin edilen bedeli , TL. geçmeyenlerin açık teklif usulü ile ihaleleri yapılabilir. MADDE 6 İhale Yönetmeliğinin 43. madde (a) ve (k) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler: Madde 43 Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulü ile yapılır. a) 2, ,- TL. sını geçmiyen ve süreklilik göstermlyen 1. maddede yazılı işler. k) Taşınır ve taşınmaz mallarla yurt donatımı, bunların bakımı ve onarımı işler. MADDE 7 İhale Yönetmeliğinin 62. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Küçük iş ve gereksinmelerin sağlanması: Madde 62 Birinci madde kapsamına giren tutarı , TL. sim geçmiyen iş ve ihtiyaçların sağlanmasında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. değiştiril MADDE 8 İhale Yönetmeliğinin 84. maddesi aşağıdaki şekilde miştir. Resmi ve özelliği olan müesseselerden sağlama : Madde 64 Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseselerden, bunlara bağlı döner sermayelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, sermayesinin yansından fazlası tek basma ya da birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere alt kuruluşlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurutmuş olan Vakıflar ile, sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel yasalarla kurulmuş ve bu özel yasalarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, kamu yararına çalışan derneklerce kurulmuş vakıfların sermayesinin tamamına sahip oldukları kuruluşlardan mal ve hizmet alımları kıymet takdiri suretiyle yapılır. Bu kuruluşlardan sağlanacak mal ve hizmetlerin, hu kuruluşların kadrolarında bulunan personel ve demirbaşlarında kayıtlı araç ve gereç ile bilfiil üretilmesi, yapılması, taşınılması zorunludur. Bu kuruluşlar aracılığı ile piyasadan alım yapılamaz. Bu hususlar ödeme sırasında Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından denetlenerek, aksi durumlarda ödeme yapılmaz. Bu kuruluşlardan sağlanacak mal ve hizmetlerin bedel ve kalitelerinin piyasa fiyat ve evsafına uygunluğunun belgelendirilmesi gereklidir. Mal ve hizmetin sağlanması düşünülen bu Kurum ve Kuruluşlardan yerine getireceği bütün teknik ve İdari hususları da ihtiva eden detaylı teklif alınır. Bu teklif satınalma komisyonu tarafından incelenir. Bu Kurum veya Kuruluşlardan yapılacak alımlar için komisyon kararına gerek bulunmamakla beraber, amiri ita onayı alınması zorunludur. Protokol yapıp yapmamakta Genel Müdürlük serbesttir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: MADDE 9 Demirbaş yönetmeliğinin 2. maddesi aşağıdaki Şekilde değiştirilmiştir. Ayrıcalık: Madde 2 Birim maliyeti 5.000, TL dan az olan eşya tutarları masraf kaydedilir. Bunlar hakkında 19. madde gereğince işlem yapılır. Bu madde hükmü kitaplara uygulanmaz. MADDE 10 Demirbaş Yönetmeliğinin 19. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 19 Değeri 5.000, TL. dan (5.000, TL. dahil) az olan demirbaş eşyaya küçük demirbaş denir. Küçük demirbaşların kayıt, koruma, kullanma yöntemlerini Genel Müdürlük tespit eder. GEÇİCİ MADDE Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle birim maliyeti 1.000, TL ile 6.000, TL. arasında olup, hesaplara alınmış bulunan küçük demirbaşlar ödenmiş sermayeden düşülerek demirbaş hesabından çıkartılır. MADDE 11 Teslim Alma Yönetmeliğinin 13. madde (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Muayene konusunun şartlaşma ve sözleşmeye uygun olmaması: Madde 13 d) Noksanlık ve uygunsuzluğun mal ve işin fiyatına etki derecesi ile kesilecek para miktarının tesblti. MADDE 12 Bu Yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muhasebe Yönetmeliğinin 8., 7/f, 18/b ve 28. Maddelerini Değiştiren Yönetmelik MADDE 1 Muhasebe Yönetmeliğinin 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3 Hesap dönemi takvim yılının ilk günü başlar, son günü biter. MADDE 2 Muhasebe Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (f) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 f) Fişi yazan ve denetleyen memurların paraflarıyla birlikte İşlem ita amirinin onayım gerektiriyor ve bu konuda önceden onay alınıp muhasebe fişine bağlanmış ise, söz konusu irişlerin imza sirküleri yonetmeliğindeki kurallara göre muhasebe birimi yetkililerinin, onay mevcut değilse ya da muhasebe yetkililerinden biri yoksa, ita amiriyle muhasebe yetkilisinin İmzalarını taşıması; MADDE 3 Muhasebe Yönetmeliğinin 18 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 18 b) Mevcutlar, takvim yılının son gününde sayılarak saptanır. Kayıtlar ve mevcutlar arasındaki ayrılıklar, izleyen hesap döneminde çözümlenmek koşuluyla ilgili hesaplara alınır. Normal fire, ölçü, tartı ve nem farkları gibi; (açıklanabilen noksanlıklar için kayıtların düzeltilmesi yapılarak, kayıtlar ile sayılan mevcutların eşitliği sağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

13 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 MADDE 4 Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 28 Yıl sonu bilanço ve kesin hesap çalışmalarının sağlıklı bir biçimde tamamlanabilmesi için ilgili birimler bu çalışmalara dayanak olan bilgileri zamanında muhasebe birimine verirler. İta amirleri bu konuda gerekil önlemleri alır. MADDE 5 Bu Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kasa Muameleleri Yönetmeliğinin 11 inci Maddesini Değiştiren Yönetmelik MADDE 1 Kasa Muameleleri Yönetmeliğinin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kasa limiti: Madde 11 Genel Müdürlük merkezi ile Bölge (Müdürlükleri muhasebe kasalarında bulunacak ve ertesi güne devredecek para miktarı, merkezde , TL., Bölgelerde , TL. dır. Bundan fazlası banka hesabına yatırılır. Zorunlu neden olmadıkça bu limit aşılamaz. Limit aşıldığında gerekçesi kasa defterinin o günkü sayfasının açıklama kolonuna yazılır. MADDE 2 Bu Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş YctaetaneJiğiain 26 ncı Maddesinin (a) ve (d) Fıkralarını Değiştiren Yönetmelik MADDE 1 Teftiş Yönetmeliğinin 28 ncı maddesinin (a) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 28 a) Kasa ve vezneyi teftiş ettirmekten, para ve para hükmündeki evrak ve senetlerle, her türlü ayniyat ve bunların hesaplarım, evrak ve defterlerini göstermekten ve yukarıdaki hususlarda kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçınmak. d) Memurun İşten el çektirilmesi durumunda müfettişçe gerekçesi ile birlikte görevden el çektirilen memura ve varsa o yerdeki birinci derecedeki amirine yazı ile bildirmekle beraber ivedilikle Başkan ve Genel Müdüre bilgi verir. Müfettişler yukarıdaki maddelerde belirtilen haller dışında da görevleri başında kalmalarında sakınca gördükleri memur ve hizmetlilerin işten el çektirilmelertni Genel Müdüre bildirir. MADDE 2 Bu Yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı Çanakkale Valiliğinden: Çanakkale111 Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardam Tertibine Konan ödeneğin Dağıtımı Esaslarını Gösterir Yönetmelik Kapsam: Madde 1 Çanakkale İli sınırlarındaki proje veya teknik yönden proje tanzimi gerektirmeyen projesiz köy girişimlerini teşvik etmek üzere özel İdare Müdürlüğü Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine konulan ödeneğin harcama usûl ve esasları bu Yönetmelikle tesbit edilmiştir. Amaç : Madde 2 Yardımın amacı, köylerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarım sağlamak için köy kamu tüzel kişiliğince yapılan girişimleri denetlemek ve bu suretle köy toplumunu daha iyi yaşam şartları düzeyine ulaştırmak konusunda yerel çabalarım teşvik etmektir. tikeler: Madde 3 Yardım yapılacak teşebbüslerin; a) Yardım yapılacak teşebbüsün köy hudutları içerisinde veya aynı köye bağlı mahalle ve mezra hudutları içerisinde olması (Belediye hudutları içerisinde olan teşebbüslere bu Yönetmelik gereğince yardım yapılmaz), b) Köyün sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak nitelikler taşıması, c) Köyün çoğunluğuna hizmet götürmesi, ç) Devlet yatırım programında olmaması (yatırım programlarına dahil olup da köylü katkısı bulunan işlerde bu katkının tamamım karşılamaya mahalli gücün yetmemesi halinde yardım yapılabilir), d) Yardım yapılacak tesisin en az % 25'inin köy İdaresi tarafından yapılmış veya karşılanmış olması gereklidir. Köy halkının bedeni veya nakdi katkısını içermesi zorunludur. Yardım konusu olabilecek işler : Madde 4 Yardım konusu olabüecek işler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 1 Köy konakları yapısı, donatımı (Muhtar odası, misafirhane, okuma odası vb.) ve onarımı, 2 Köy orta malı fırın ve değirmenlerin yapım ve onarımı, 3 Köy hamam ve çamaşırhane tesisleri yapım ve onarımı, 4 Köy tüzel kişiliğine ait turistik yerlerin yapımı ve geliştirilmesi, 5 Küçük sulama tesisleri yapımı (Devletçe ele alınmayan nitelikte olanlar), 6 Elektrik tesisleri yapımı (Devletçe yapüan ana tesisler dışında kalan diğer işler), 7 Kanalizasyon yapımı, köy içindeki akarsu yataklarının düzenlenmesi, 8 Su basmalarım önleyecek tesisler, 9 Mer'a ıslahı ve geliştirilmesi, 10 Köy korusu, köy ormanı ve köy meyvahğı yapımı, 11 Telefon haberleşme tesisleri, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 24 Ekim 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: Köy hudutları içinde su ürünleri ile tarımsal ürünlerin yeraltı ve yerüstü servetlerinin değerlendirilmesi ve üretimlerinin arttırılması için yapılacak isler, 13 Hayvan banyolukları ve asım durakları yapımı, köy orta malı damızlık temini, ahır yapımı ve onarımları, 14 Köy umumi helası yapımı, 15 Köy içi yollarının yapımı ve bakımı, 16 Köyün orta malı tas, tuğla, kireç, kum ve benzeri ocaklarının geliştirilmesi, 17 Köy içi köprüleri yapımı, 18 Mezarlık ve ilkokul çevre duvarları yapımı, 19 Park, bahçe, oyun ve spor alanları yapımı, 20 Köylerin ekonomik güçlerini arttırmak amacıyla açılacak halıcılık, dokumacılık, demircilik, marangozluk gibi öğretici ve eğitici kursları için gerekli alet, ekipman, malzeme alım ve onarım giderleri, 21 Köy toplum kalkınması yönünden faydalı görülecek diğer girişimler, Bu esaslar dahilinde köylerin kurdukları birlikler tarafından girişilecek benzeri isler içinde yardım yapılır. Tardım Tapılacak Köylerin öncelik Sırası: Madde 5 Aşağıdaki hallerde yapılacak yardımlar bakımından köylere öncelik tanınır. a) Köyün kuruluş yeri itibariyle özel sorunları bulunması, b) Köyün ekonomik, sosyal ve alt yapı tesisleri yönünden geri kalmış olması, Devlet veya il yardımlarından az faydalanmış bulunması, c) Hizmetten faydalanacak nüfusun fazlalığı, ç) Konunun mahalli İmkanlar ile başlanmış yetersizlik sebebiyle tamamlanamamış işlerden bulunması, d) Köyün turistik önemi bulunması, e) Köy tarafından projeye katılma oranının yüksek olması, f) Tapılacak yardım ile köyün ele aldığı teşebbüsün hemen ikmal edilebilecek veya hizmete girebilecek nitelikte olması. olmayacak projelere ke Madde 6 Köyün kalkınmasına kısa sürede etkili sin olarak yardım yapılmaz. Devlet ve il programlarına girmiş projeler içinde aynı husus söz konusudur. Keza olağanüstü bir durum ortaya çıkmadıkça aynı projeye mükerrer yardım yapılmaz. Tardım Miktarı Ve Verilme Şekil: Madde 7 a) 3, 4, 5 ve 71. maddelere uyan köy teşebbüslerinin yaptırılacak kesif tutarı ilgili köyün T. C Ziraat Bankasındaki hesabına, 11 Daimi Komisyon kararı ile aktarılır ve köy tahsilat makbuzu ile köy sandığına irad kaydedilir. Bu hesaptan teknik elemanlarca düzenlenecek istihkak raporuna göre ödeme yapılır. Tapılacak harcamalara ait belgeler, özel İdare ve Köy Muhtarlığı dosyalarına eklenir. b) İlçelere bağlı köyler için de kaymakamların yazılı istemleri üzerine yukarıdaki (a) bendine göre işlem yapılır. c) Tapılacak yardımlar 3 taksitle nakdi ve ayni yardım olarak yapılabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: Harcamaların izlenmesi ve Gereğinde Yardımın Kesilmesi : Madde 8 Valilik yardımın yerinde ve vaktinde sarf edilin sarf edilmediğini, ilgili daire müdürleri ve kaymakamlar aracılığı ile devamlı tetkik ve kontrol ettirir. Bu denetim sonunda yardımın maksada uygun şekilde harcanmadığının tesbit edilmesi halinde, il Daimi Komisyon Karan ile yardım kesilir. Kusur ve ihmali görülen teknik personel ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinden tazmin cihetine gidilir. Yardımın kesilmesi halinde artan ödenek; il Daimi Komisyonunun uygun gördüğü projeye müstenid diğer islere tahsis olunur. Teknik ve İdari Yardım : Madde 9 İI ve ilçelerin ilgili daireleri, köy muhtarlığına, proje, keşif ve şartnamelerin hazırlanmasında, uygulanmasında ve kontrolünde teknik ve idari yardımda bulunurlar. İlçelerde Kaymakamlar işlerin vaktinde ve projeye uygun şekilde tamamlanması, yardımın amacına ulaşması için her türlü tedbire başvurur. Yardım isteme ve Uygulama Şekli: Madde 10 Yardım isteğinde bulunan köy muhtarlığı konunun amaç ve kapsamım, köyce hangi şekilde ve ne miktarda katkıda bulunacaklarım belirten ve ihtiyar kurulu kararı eklemek suretiyle ilçelerde Kaymakamlara, Merkez İlçede Valiliğe yazılı olarak müracaatta bulunurlar. Bu maksatla her konu İçin ayrı müracaat fofmu doldurulur. Kaymakamlarca uygun görülen müracaat formları görüş ve kanaat belirtilerek Valiliğe gönderilir. Valiliğe bizzat yapılan ve ilçelerden gelen istekler; Valiliğin tensibi halinde önce bu işlerle ilgili idari şubelerce incelemeye tabi tutulur. Dairesince yardım edilmesi uygun görülen İşler için lüzum görülürse 11 Daimi Komisyon toplantılarına ilgili daire müdürü de katılır. Yardım yapılması kararlaştırılan işlerin proje, keşif ve şartnameleri Il'in konu ile ilgili daireleri tarafından hazırlanır. Lüzumu halinde projeler mevzuat hükümleri dairesince Valiliklerce serbest piyasaya da yaptırılabilir. Bu maksatla yapılacak proje bedelleri 11 özel idare Bütçesinden karşılanır. Yardımlardan yararlanmak isteyen Merkez ilçeye bağlı köylerin Valiliğe, ilçelere bağlı köylerinde ilgili Kaymakamlıklara her mali yılın 6 ncı ayın sonuna kadar başvurularım yapmış olmaları gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ödenek bulunduğu takdirde o yıl içinde, ödenek bittiği takdirde ertesi yıl için öncelik sırasına alınarak değerlendirilebilir. Yürürlük: Madde 11 Valilik makamınca hazırlanıp 11 Genel Meclisi yerine kaim 11 Daimi Komisyonunca da kabul olunan bu Yönetmelik hükümleri 1 Ekim 1982 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Valisi yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

17 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Ekim 1982 PAZAR Sayı : ÎLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Çamhdere Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1982/76 Davacı Çamlıdere Omerağa Mahalesinden Emine Çalıkıran'm davalı aynı yerden Rasim Çalıkıran aleyhine açtığı aylık , lira nafaka davasının mahkememizde yapılan yargılamasında: Davalı Raslm Çalıkıran'ın gösterilen adreslerine davetiye çıkarılmış olup tebliğ edilemediği gibi tüm aramalara rağmende adresleride belli olmadığından tebliğ edilememiştir. Bu nedenle llânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Raslm Çalıkıran'a dava dilekçesi tebliğ yerine kaim olmak üzere ve işbu davarım duruşmasının 16/11/1982 günü saat 9.00 a bırakıldığı Hanen tebliğ olunur /1-1 Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1982/72 Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesinin 6/7/1982 tarih ve 1982/27 esas 1982/437 karar sayılı kesinleşen ilamı ile satışına karar verilen ve hissedarlardan birçokları vektll Av. Güneş Gürseler'in talebi üzerine Tekirdağ Ortacami Mahallesi Hasan Efendi Caddesinde tapunun pafta: 30 ada: 93 ve parsel 1 numarasında kayıtlı ve çaplı 362,53 M genişliğindeki bahçeli kuyulu kargir evin tamamı , TL. değer 1 üzerinden şuyuun İzalesi bakımından birinci satışının 30/11/1982 Sah günü saat: 9, 30, 10,00 arasında ve hukuk mahkemeleri kaleminde ikinci satışın ise 10 gün sonra yani 10/12/1982 Cuma günü yine saat: 9.30, arasında ve hukuk mahkemeleri kaleminde yapılmasına karar verilmiş olup. Bidayetten beri kendilerine llânen tebligat yapılan hissedarlardan adresleri tespit edilemeyen Salih oğlu Ahmet ve Salih oğlu Mehmet'e satış İlânı llânen tebliğ olunur /1-1 Ankara İcra İflas Memurluğundan : 1980/9 Müflis Erdinç Aytaç hakkında yapılan tasfiyede İflas idaresince tanzim olunan alacaklılar sıra cetveli dosyaya tevdi edilmiştir. İkinci alacaklılar toplantısı 18/11/1982 günü aaat de iflas dairesinde yapılacaktır. Alacaklıların İşba toplantıda hazır bulunmaları I.I.K ve 237. maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur /1-1

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: Gaziantep 1. AaUye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Necdet Akın tarafından davalı Nurşen Akın aleyhine ağılan boşanma davasının yapılan açık duruşmasında: Davalının ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla. Davalının adresi meçhul bulunduğundan ve zabıtaca tebligatta sarih adresi teabit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebligat yaptırılmasına karar verilmiş olmakla davalı Nurşen Akm'ın yerini bilen nerede olduğunu adresinin tesbit edilememiştir. Halen Gaziantep Nizip İlçesi Salkım Gündoğdu Mahalesi Cilt 099/03 sayfa 36 küyük 68 de nüfusa kayıtlı olup halen Kahraman Maraş İli Pazarcık İlçesi Mizmilli Köyünde oturduğu ve adresinin tesbit edilemediği bulunduğundan duruşmanın atılı bulunduğu 18/11/1982 günü saat 9.00 da Mahkememizin 1982/205 sayılı dosyasına ve duruşmada hazır bulunması aksi taktirde mahkemeye gelmediği taktirde işbu ilân tebligat yerine kaim olacağı ilân olunur /1-1 m Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1982/16 Davacı: Nimet Zerrin Tüzün ve Ardaşları Vekili: Av. Gürhan Güneri, Ankara Davalı: Nevare Çakır ve arkadaşları Farabi Çevre Sokak Tekdal Apt. No. 6 Çankaya/ANKARA Dava : Arsa Payının düzeltilmesi Davalıya evvelce Resmi Gazete'nin 9/10/1982 gün sayılı nüshasında dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş buna rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap kararınında ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 15/11/1982 günü saat 11.30'a bırakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gemlediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 405. maddesi gereğince duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı, gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak hususu ilân olunur /1-1 Kocaeli 2. İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 1982/98 Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Halil Piroğlu ve Emek Sigorta A. Ş. aleyhine açılan ,91 TL. lık tazminat davasımn yapılan açık duruşmasında Davalı Halil (Piroğlu'na çıkarılan dava dilekçesine havi tebligat bila tebliğ iade edilmiş zabıtaca yapılmış araştırmalarda tebligata sarih adresi tispit edilemediğinden ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla : Davalı Halil Piroğlu'nun duruşmanın tık bulunduğu 18/11/1982 günü saat 9.30 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1 a Ankara 8. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1982/707 Davacı Dış İşleri Bakanlığı vekili Av. Canan Tazar tarafından davalı Gazi Osmanpaşa Attar Sokak No. 51/1 numarada oturan Uğur Seyrek'in adresi bilinmediğinden davacının aşmış olduğu lira alacak davasından dolayı dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Uğur Seyrek'in duruşmanın bırakıldığı 26/10/1982 günü saat da duruşmaya gelmediği ve kendisine bir vekillede temsil ettirmediği taktirde H.U.M.K. nun 509. ve 510. maddeleri gereğince hakkında gıyap kararı çıkanlmaksızın duruşmanın gıyabında devam edeceği llfinen duyurulur /1-1

19 24 Ekim 1882 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları Gölcük, Deniz, Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 1 20 Ekim 1982 Perşembe günü saat da yapılacak 1 adet Hidrolik Giyotin Tezgahına ait eksiltme durdurulmuştur. 2 Kapak zarfla 1 adet Hidrolik Giyotin Tezgahı satınalmacaktır. Muhammen bedeli TL. olup geçici teminatı , TL. dır. 3 Eksiltmesi 8 Kasım 1982 Pazartesi günü saat da Gölcük'te Komisyonumuzda yapılacaktır. Şartnamesi M. S. B. Ankara, İstanbul Levazım Amirlikleri İle komisyonumuzda görülebilir. 4 İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırhyacakları teklif mektuplarım en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez /1-1 9 DÜZELTME Kırşehir 11 Daimi Komisyon Başkanlığının 20 Ekim 1982 gün ve sayılı, 22 Ekim 1982 gün sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ilânlarındaki 3/11/1982 günü İhalesi (9/11/1982) olarak değiştirilmiştir. Duyurulur /1-1 9 Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Parti Miktarı Muh. Bed. % 7.5Tem. Deposu Emvalin cinsi ve nev'i Adedi Adet M 3. DrnL Lira Ura Muhtelif 1. S.K.B. Kay. Tom. Kİ » 2. S. Uz. B. Kay. Tom. Kİ » 2. S. Uz. B. Kay. Tom. İn » 2. S.N.B. Kay. Tom Kİ > 2. S.N.B.Kay.Tom.tn > 2. S.K.B. Kay. Tom. Kİ » 3 S. Uz. B. Kay. Tom. Kİ > 3. S. Uz. B. Kay. Tom. İn > 3. S.NJ3. Kay. Tom. Kİ > 3. S.N.B. Kay. Tom. İn > 3. S.K.B. Kay. Tom. Kİ > 2. S.K.B. Kavak Tom » 2. S. N. B. Kavak Tom » 3. S.K.B. Kavak Tom » 1. S. Kayın Maden Direk » 2. S. Kayın Maden Direk > 2. S. Kavak Maden Direk > Kİ. Çap. Kavak San. Odunu » Kİ. Çap. Kayın San. Odunu SATIŞIN GENEL YEKONÜ Yukarıda müfredatı yazılı İşletmemiz Bölgelerinin orman dışı istif yerlerinde mevcut (Kerestelik) orman emvalleri 2 Kasım 1982 Sah günü saat /B ve 15/C Model şartnameler esasları dahilinde İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda İhaleleri yapılacaktır. İlan olunur / 2-2

20 Ekterji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. Sıra tbale Şartn. Bed. Geç. Tem. İ h a 1 e No. No. Cinai ve miktarı TL. TL. Tarihi Saati D kalem dış ve İç lastik «00, , 22/11/ «2 -T2D kalem yağ keçeleri ve lastik halkalar 600, , 23/11/ lD adet yağ ile yağlamalı düşey milli türbin pompalan isin çanak grupları 600, , 24/11/ adet traktör römorkuna monte edilecek seyyar vinç «00, , 25/11/ J> kalem palet civata ve somunları 600, , 26/11/1982 ıı.oo Œ kalem Davey ve Speed Star sondaj makinalarma ait çeşitli dişliler , 29/11/ «2-5*D- 124 Pistonlu tip su pompası (Triplex pompa) 600, , 30/11/ D- 129 Hidrolik pres (10 adet 100 tonluk) 600, , 1/12/ « Hidrolik garaj krikosu, hidrolik şanzuman krikosu ve seyyar atelye vinci 600, , 2/12/ İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Tücetepe Man. R/7 Ankara) toplanacak Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ive İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 3, 6, 7 Tophane İstanbul) temin edilecektir. 3 Geçici teminat miktarları İdari şartnamede belirtilmiştir. 4 Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş tmhmaeaktn*. 6 İsteklilerin teklif mektuprarmı, idari şartnamenin 5. maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten en as Ur aaat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 6 Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 7 Genel MOdUrrügümüz 2490 sayılı (Kanuna tabi değildir / 2-2 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 24 Ekim 1982 Sayı: 17848

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarih: 24.10.1982; No: 17848

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarih: 24.10.1982; No: 17848 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 24.10.1982; No: 17848 Amaç: Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi,

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: İNCESU BELEDİYESİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar

Detaylı

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1447 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/9/1982, No: 8/5336 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15 3 Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, kamu hizmetlerinin gereği gibi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10.10.2012 Başkanlık Divanı Karar Sayısı : 32 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi lüğünde;

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

ŞUSKİ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ T.C. ŞANLURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUSKİ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ T.C. ŞANLURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUSKİ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ GEN E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - HALİLİYE / ŞANLIURFA YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin Adı 2 Hazırlayan

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BELEDİYELERDE DİsİPLİN SUç VE CEZALARı

BELEDİYELERDE DİsİPLİN SUç VE CEZALARı BELEDİYELERDE DİsİPLİN SUç VE CEZALARı Şevki P AZARCI* Genel Açıklama Toplum hayatının temelini, düzenli işlemesini ve sürekliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri disiplindir. Disiplin, çalışma düzeninin

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı