Sayr : m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr : 143355003m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri"

Transkript

1 T.C. BERLIN nirvtxnrcir,iöi Din Hizmetleri Müqavirli[i Sayr : m173 Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu 17t03t20r4 T.C. BA$KONSOLOSLUGTTNA (Din Hizmetleri Ataqelili) Mügavirlifimiz, Federal Almanya'da ikamet eden vatandaglarrmrzdan hacca gitmek isteyenlere yardrmcr olmak izere, önceki yrllarda oldufu gibi bu yrl da T.C. Diyanet iqieri Bagkanhgr ve DiTiB igbirligi iginde düzenlenecek olan *2014 Yrh Hac Organizasyonu" ekte gonderilen,r*l u" esaslara göre yürütülecektir. Söz konusu usul ve esaslann din görevlilerimiz tarafindan vaaz, hvtbe ve düzenlenecek sohbet programlaflyla vatandaqlarrmtzaduyurulmasr hususunda gerelini rica ederim. Din Hizmetleri Mügaviri V. Essen Din Hizmetleri Atasesi EKLER: 1-Usul ve Esaslar ({sayfa) t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri Tiergartenstr Berlin Tet 030/ Faks: 030 I berlin. gov.tr

2 T.C. BERLiN nüyüxnr,ciliöi nix uizunrr,nri vrügavinr,i öi 2ot4 HAC oncnnizasyonu irn ir,cili usür ve ESASLAR Mügavirligimizce, Oin lniyanet igleri Baqkanhgr) ve oitie (Diyanet igleri Ttirk islam Birli[i) ile de igbirligi yaprlarak düzenlenecek olan "2074 Yrh Hac Organizasyonu" ile ilgili usul ve eiaslar agagrda belirtilmi gtir. A.2OI4 HAC TAKViVTI: 1. Gegen yrllarda oldu[u gibi bu yrl da hac seyahati sadece Havayolu ile yaprlacaktrr. 2. Müracaatlartakriben 19 Mart2014 ile 04 Temmuz 2014 tarihleri arasrnda Atagelik hizmet bölgelerinde olugturulan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB,e ba[1 cami derneklerinde yaprlacakttr. Hac farizasrnr yerine getirmek isteyen her hacr ad,ayrmrz kendi bölgelerinde bulunan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezine veya en yakrn Oifig'ä bagl cami derneline giderek, cami görevlisine kaydrnr yaptrrabilecektir. Görevli tarafindan kaydr yaprlan hact adaytmz 2074 Hac Müracaat Formu ile diger gerekli evrakr 1 I Temmuz 2014 tarihine kadar kaydrnr yaptrrdrlr dernek görevlisine teslim edecektir. 3. Gegen yrl oldu[u gibi bu yrl da, Suudi Arabistan Kralhfr tarafindan, ülkelere verilen,,hac Kontenjan Saytst" ile ilgili %20 krsrtlama devam etti[inden, hacca niyet edenlerin srlcntr ya$amamast igin belirtilen tarihler arasrnda vakit kaybetmeden müracaatlalnrn yaprlmasr önem arzetmektedir. 4. Tüm hacr adaylart ancak 5 yrl ara ile hacca gidebileceklerdir. 5 yrl igerisinde hacca gitmiq olan bir hacr adayrna Berlin Suud Büyükelgili$ tarafindan bu yrl kesinikle vize verilmeyecektir. Hac Kontenjanlnln dolmasrndan sonra vefat veya vazgegme gibi sebepler ile kontenjanda eksilme meydana gelmesi halinde müracaat srrasr dikkate ahnacaktrr. Konienjan sayrsrna göre yedek listede yer alan hacr adaylarrmrza yazil veya telefon ile Köln Hac ve Umre igteri Vtiititme Merkezi tarafindan bilgi verilecektir. 5. Normal ve Müstakil Tip hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylannrn Suudi Arabistan,a intikalleri takriben Eylnl2014, dönügleri ise takriben Ekim 2014 tarihleri arasrnda planlanmaktadrr. 6. "Ktsa Süreli Tip" Hac organizasyonu ile hac ibadetini gergeklegtirecek hacr adaylannrn Suudi Arabistan'a intikalleri takriben Eylül 2014, dönügleri ise takriben l5-16 Ekim 2014 tarihleri arastnda planlanmakta olup, gidig ve dönügleri sadece Frankfurt havalimanrndan olacaktr. 7. Hacca gidecek hacr adaylarrmrza kafilelere göre olugturulacak hareket tarihleri ve ugug programlarr mektupla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Atagelik ile Bölge Hac-ve Umre Kayrt Merkezlerinden de bilgi ahnabilecektir. Htacr adaylanmzln kayrt yaptrr-rrken cep telefonu numaralannr ve varsa adreslerini kayrt yapan görevliye UitOiimlleri, gfincel bilgilerin hacr adayrna daha hrzh bir gekilde aktanlmasrnr safilayacaktrr. 8. Diyanet igteri Baskant$t taraftndan kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile Haccu gidecek Almanya oturumlu hau adaylartmtzrn Almanya'tla oturumu olmayan birinci derece akrabalatmr (Anne-Baba, ES ve Qocuklar) beraberlerinde hacca götürebilmileri igin bu kisilerin mutlaka;

3 a). Diyanet igleri Baqkanh$r 2013 ( 2014 yrhnda DiB hac kaydr almamrgtrr) Hac organizasyonu'na müracaat etmig ve kurada grkmamrg olmalarr, b). Daha önce Hacca gitmemig olmalan, gerekmektedir. Bu gartlarr yerine getirmeyen müracaatlar gegersiz sayrlacaktrr. Not: Türkiye konteniam awh oldu\undan dolayt hayillar müracaat tarihi esas almarak isleme ahnacahlt, Ayrtca Almanya'dan müracaat edip Türkiye'deki l.derece akrabalannt (Anne- Baba, Es ve Qocuklar) hacca götürmek isteyen hact adaylartrun da mutlaka akrabalarmm yanlartnda hacca gitmeleri gerekmektedir. Kaydtnt yapfiktan sonra vazgeqen hact adaylannm Türkiye'deki akrabalannm da kayillaru gecersfu sayilacakrr. O -tarihe kadar yapilan masraflann karsth{t kesildikten sonra bakiyesi hau adayma iade edilecektir. B. MÜRACAAT $EKLi VE GEREKLi BELGELER: 1. Müracaatlar takriben 20 Mart 2014 ile 04 Temmuz 2014 tarihleri arasrnda atagelik hizmet bölgelerinde olugturulan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB,e ba[1 cami derneklerinde ön kayrt uygulamast geklinde yaprlacaktrr. Kayrtlar sadece Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DitiB'e baflr derneklerde belirlenen görevliler tarafindan yjprlacaktrr. 2. Hac müracaattnda bulunan hacr adaylarrmrz, dernek görevlisi tarafindan doldurulup grktrsr nu' imzalayarak, her kayrt sahibine an verilen Avro ön kayrt ücretini ilgili hesab su ücretin yaprlmrg sayrlacaktrr. Kayrt ücretin ise igleme ahnmayacaktrr. 3. Kaydr yapan görevli her hact adayrnr tek tek kaydedecek ve akraba olanlann akrabahk derecelerini mutlaka belirtecektir. internet üzerindeki Hac Kayrt Formu'nda hacca gidecek kiginin kimlik, pasaport, uguq, adres, ev telefonu, cep telefonu (organizasyon ile ilgili bilgi akrgr SMS (krsa mesaj ile olacafrndan mutlaka kigiye ait telefon nrmuias, düzgün get<ilde verilmelidir;, e- posta ve dernek bilgileri doldurulacak, refakatgi veya birlikte seyahat etmek istedifi kiginin kayrt numarasr da belirtilecektir. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayr olugabilecek aksaklklardan (vize ahnamamasr ve gruptan aynlma gibi) Mügavirlifimiz sorumlu olmayacaktrr. 4. Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri tarafrndan internet üzerinden kaydr yaprlan hacr ad,aylarr "Kaytt Formu"nu imzaladrktan sonra agafrda agrklanan belgeler ile birlikte-yine aynr nifig Derneline 1 1 Temmuz 2014 tarihine kadar teslim edecektir Hac Müracaat Formu'nu herhangi bir sebeple I 1 Temmuz 2014 günümesai saati bitimine kadar DiTiB Derneline gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hacr adaylannrn mürac aatlarr gegersiz saytlacakttr. (Köln Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi ile görüq eiek mazaretleri kabul edilen hacr adaylan harig). 6. T'C' pasapoftuna veya T.C. uyruklu olup yabancr pasaporta sahip olanlarrn haricinde higbir hacr adayna Suudi Arabistan Büyükelgilifi tarafrndanvizeu"iil-"y.."gind"n bu kigilerin müracaatlarr kabul edilmeyecektir. C. DiTiB DERNEÖINE TESLiM EDiLECEK BELGELER: 1. Btilge Hac ve Umre Kayrt Merkezi tarafindan doldurulan "2014 Ylt Hac Kayrt Formu',nun imzalanmrg ash,

4 2. Türk vatandaglarr igin en az bir yrl gegerliligi olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli (yeni bordo renkli) pasaportun ash, 3. Pasaportun kimlik bilgileri bulunan sayfasmrn I adet fotokopisi, 4. En az 6 ay oturum süresi bulunan oturum kartrnrn (Aufenthalstitel) ash ve 1 adet fotokopisi, 5. Türk vatandaglarr igin nüfus hüviyet cüzdanrnm önlü arkah I adet fotokopisi, 6. Alman vatandaglan igin en azbir yrl gegerlili[i olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan pasaportun (Reisepass'rn) ash ve kimlik belgesi (personalausweis'rn) 1 adet fotokopisi, 7. Arka zemini beyaz renkli olan 4 adet vesikahk fotofraf (arkasrna mutlaka Adr-Soyadr ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayt numarasr yazrlmahdrr), 8. Doktor taraftndan imzalanmtg ve kagelenmig 'ACW 135 Y' tipi Menenjit agrsrnrn yaprldrfrnr gösteren sarr renkli agr karnesinin (IMpFBUCH) ash, Not: Menenjit agrsrnrn gegerlilik süresi üg yrldrr. Bu nedenle yaprlmasrnrn üzerinden ü9 yrl gegmig olan agr karttntn yeniden yaprlmasr gerekmektedir. Grip agrsr ise zorunlu de[ildir. 9. Hac ücretinin tamamrnm yatrrrldr[rna dair banka makbuzu. Not: Annesinin veya babastntn pasaportuna kayrth olan bütün gocuk yolcular, yeni dofanlar da dahil olmak üzere kendilerine ait pasaportlarr ile kayda almarak purupo.tun as1 teslim edilmelidir. D. BÖLGE HAC KAYIT MERKEZLERiNCE YAPILACAK IIT,NNNT,NN: 1. Kayrtlar sadece internet üzerinden adresinden yaprlacaktrr. 2. Kaytlar yeni gipli pasaportlar üzerinden yaprlacaktrr (Eski pasaportlara vize verilmedifinden lacivert pasaport ile kesinlikle kayrt yaprlmayacaktrr). Pasaportlairn as1 Hac ve UmrJ igleri Yürütme Merkezine ulagtrrrlacaktrr. 3. Kayrt yaptrran hact adayt, Suudi Arabistan hac Aartlan gözönüde bulundurularak ügüncü gahtslann yardtmt olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmahdrr. Hac farizasrnr yerine getirmesine engel olmayacak gekilde bedensel engeli bulunan hacr adaylal mutlaka yanlarrnda bir refakatgi götürülecektir. Refakatgisi olmayanlann kaydr yaprlmayacaktrr. yanhq beyan veya gözden kagma suretiyle Suudi Arabistan'a organizasyonumuz ile giden bu tür safhk.o.unu olanlarrn sorumlulufu kendilerine ait olacaktrr. Alzheimer hastasr olanlar, ileri derecede kanser hastasr olanlar, diyaliz makinasrna giren böbrek hastalan, agrk kalp ameliyatr olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel te$kil edecek bir rahatsrzhpr olanlartn hacca gitmeleri farz olmadl[rndan ve Suudi Arabistan'däki a$lrl izdiham ve yo[unluk nedeniyle zorluk yagayacak olmalanndan dolayr kayrtlal ahnmayacaktrr. 4. Kaydr yaprlan hacr adaylanmlzln evrakr, "2014 Yrh Hac Kayrt Formu" ile birlikte, Oifig Dernegi tarafindan teslim altnacak, eksik evrakr bulunan müracaat sahiplerinin evrakr ise kesinlikle teslim altnmayacaktrr (Köln Hac ve Umre igler Yürütme Meike zi iie görügerek mazarctleri kabul edilen hact adaylarr harig). Bu durumda,hacr adayrnrn müracaat belgeleri, kayrt yaptrrdrfr DiTiB Derneline iade edilecektir. Her acr adayr igin bir Larf aglacak, istenilen Uetgeier zarftn igerisine konulacaktr. Zarfin üzerine hacr adayrnrn kayrt numarasl ve ismi, refakatgrnrn kayrt numarasl ve ismi, hangi seferi tercih etti$ (Direkt, Baglantrl-Direkt, Ba[lantrl Dönügü l

5 Agrk, istanbul'dan, Müstakil Odah Tip, Krsa Süreli Tip) ve hangi Atagelik Bölgesi,nden kayrt oldufu yanlacaktr. 5. Kayrttan sonra yaptlan ve yaprlabilecek defiqiklikler müracaat sahibine e-posta veya SMS (krsa mesaj) yolu ile bildirildifinden dolayr her hacr adayr mutlaka e-posta^ adresini, kendi cep numaraslnl veya kayrt yapttran yaktntntn cep telefonu numaraslnr bildirecektir. Din görevlisinin veya dernefin numarasr kesinlikle kullanrlmayacaktrr. Ayrrca posta ile yaprlacak yazrgmalar igin de hacca müracaat eden kiginin posta kutusu üzerinde ismi mutläk a yanh- olacaktrr. 6. Hacca Alman pasaportu ile müraccat eden hacr adaylannrn, pasaportlarmrn resimli sayfasrnrn sag üst köqesinde bulunan numaralan ilgili haneye girilecektir. 7. Türkiye'den hacca gidecek hacr adaylannln ugug bilgilerini dolru girmek önemlidir. Bu bilgilere göre ugug planlarr olugturularak biletler tanzim edilmektedir. is-tanbul'dan binip yine istanbul' da inecek hacr adaylannrn; M Türkiye'den gidig M Türkiye'ye dönüg segeneklerinin her ikisini de igaretlemesi gerekmektedir. Ugug mektuplan gönderilirken bu igaretleme dikkate almacaktrr. 8. Dernekler; eksiksiz olarak teslim aldrklarr evraklan 18 Temmuz 2014 günü mesai saati bitimine kadar baflr olduklarr bölge merkezlerine ulagtrracaklardrr. 9. Bölge Hac ve Umre Merkezlerine ulaqan evraklar, kontrolü yaprlarak teslim a nacak ve 29 Temmuz 2014 günü mesai saati bitimine kadar peyder pey Hac igleri Yürütme Merkezi Köln,e ulagtrnlacaktrr. E. HAC SEF'ERLERI: Hacr adaylanmtz Berlin (Tegel), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen havalimanlalndan ugurulacaktrr. Ancak uguqlar gerekli hallerde Müracaat Formu'nda belirtilen havalimanr drprndaki havalimanlarlna da planlanabilecektir. Hacr adaylanmrza farkh hizmet segenekleri sunabilmek maksadr ile aga[rda belirtilen qekillerde hac organizasyonlan düzenlenecektir. 1. Normal Tip: Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayrsr, ortak kullanrm mekanlan hact saytstna göre yeterli, kadrn ve erkeklerin ayfl ayfl odalardä en fazla 5 kiginin birlikte kalaca[r ve Mekke'de Hareme en fazla 7 km, Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, ugak programlna uygun olarak konaklama yapttrtlacaktrr. Aynca, 'Krsa Süreli Tip' hac organizäsyonu da bu gergevede deferlendirilecektir. 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir. 2. Müstakil Odatr Tip: Müstakil Odah Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de Hareme en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre mesafedeki binalarda, iginde tuvalet ve banyosu bulunan 2 ve 3 kiqilik odalarda konaklama yapacaklardrr. 2 ö[ün y"-.t iabldot usulüyle ikram edilecektir.

6 "Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nun difer Normal Tip Hac organizasyonla'ndan farlu; sadece tuvaleti ve banyosu igerisinde olan iki kigilik odalarda konaklanmasrdrr. Difer hizmetlerden, Normal Tip Hac Organizasyonlannr tercih edenlerle aynr gekiide yararlanacaklardrr. Bu tip hac organizasyonunda otel hizmeti (oda servisi vs.) verilmez. "Müstakil Odah Tip" kontenjant stntrh oldu[undan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. 3. Otel2 Tip: Otel 2 Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de ve Medine'de Hareme yürüme mesafesi igerisinde yer alan binalarda 2 ve 3 kiqilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Bu konaklama türünde otel hizmeti verilecektir. 2 ögün yemek agrk büfe olarak ikram ädilecektir. "Otel 2Tip" kontenjanr smtrlt oldupundan, kontenjanm dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. F. UCU$ $EKiLLERirvfiz: 1. Direkt Normal Tip Uguglar: Ugaga gidigte sadece Almanya'dan binecek ve dönüqte yine sadece Almanya'da inecek hacr adaylarrmrz bu ugug geklini segeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararasr sivil havacrlk kurumu) kurallarr gerefince bulundufumuz ülke Almanya'dan Suud Havayollal ve Alman Havayollari dtqrndaki ugak girketleri (Türk Hava Yollarr gibi), Almanya'dan direkt ugu$ yapamadrklarr igin bu girketler 2. bit ülkeye inig-kalkrg yapmak zorunda olduklanndan dolayi uguglar aktarmal da olacaktr. 2. Baflantrh Direkt Normal Tip Uguglar: Havalimanr) - Almanya geklinde olacaktrr. birlikte gitmek isteyen hacr adaylarrmrz igindir, ürkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen - Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen 3. Baflantrh Dönügü Agrk Normal Tip Uguqlar: Gidigte ugafa Almanya'dan binen ve Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönügte Türkiye'de kalacak ofan hact adaylarrmrz bu ugug geklini tercih edeceklerdir. Bu hacr adaylarrmrzrn biletlerinin istanbul - Almanya dönügleri agrk olacaktrr. Bilet kesim tarihinden itibären 6 ay igerisinde dönü$leri ile ilgili rezervasyonlarrnr kendileri yaptrracaklar ve bilet okeylerini ugugtan en az 72 saat önce havalimanlartnda bulunan THY bürolarr (Seyahat acentalanndan de[il) ile-irtibat kurarak teyit ettireceklerdir. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde kullanrlmayan biletler gegerliligini yitirecek ve herhangi bir iade yaprlmayacaktrr. 4. istanbul'dan Normal Tip Uguplar: Almanya oturumu bulunup, Türkiye'de ikamet eden vatandaglanmrz (emekli vs.), uga[a sadece istanbul Havalimanrndan binip dönügte yine sadece istanbul Havalimanrnda ineceklerdir. Bu ucus tipini segen hacr adaylannrn dönügte Almanya bafilantrlan bulunmamaktadrr. 5. Krsa Süreli Normal Tip Uguglar: "Krsa Süreli Tip" hac organizasyonunu tercih eden hacr ad,aylanmrz sadece Frankfurt havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlan ile döneceklerdir. Bu uguq tipinde kontenjan stntrlt oldu[undan müracaat tarihi srrasrna göre kayrt yaptrran kigiler srra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer agrlmasr durumunda kesin kayrt yaptiracaklardrr.

7 6. Müstakil Odah Tip Uguplar: "Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nu tercih eden hacr ad,aylarrmrz da Frankfurt havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi imkanlan ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlan ile döneceklerdir. c. PARAYa iligrin igr,nvrr,nr: Hacr adaylanmrzrn hac ücretlerinin tahsili aga[rda belirtildigi gekilde olacaktrr: l. Hac ücreti, mutlaka internette örne[i bulunan havale formuna uygun qekilde doldurularak yatrnlacaktrr. (Her havale formu sadece bir kigiye ait olup, aynr belgl ile birden fazla kiqi igin ödeme yaprlmayacaktrr.). 2. Ha(r adaylartmrzrn; gidig-dönüg ugak bilet ücreti, Mekke ve Medine'de konaklama ücreti, Mekke ve Medine'de kalacaklart süre iginde bütün hacr adaylarrmrza verilecek tabldot usulü kahvaltr ve akqam yemefi ücreti, Arafat gadrn, Cidde-Mekke-MÄdine ve megair arasr intikal ücreti, Suudi Arabistan'da deliller ve müesseseler birligine ödenecek ücretlei, personel ve sa[1k hizmetleri harcamalarr ile hac kurban ücretini kapsayan miktarr bilahere kesin kayrt yaptrrmaäan önce kendilerine bildirilecektir. 3. Hac ücretini yatrrdrktan sonra vefat edenler; a-) Almanya'da vefat edenlerin paralan, o tarihe kadar yaprlan masraflann karqrh[r kesildikten sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir. b-) Suudi Arabistan'da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu girketinden dönüg bileti iadesi altndrlr takdirde sadece bu meblag kanuni varislerine iade edilecektir. Aylca vefat edenin üzerinden grkan degerli eqyalarr ile paralan organizasyonumuza intikal ettigi takdirde kanuni mirsagrlarrna teslim edilecektir. 4. Hac kayrtlarl esnaslnda dernekler hacr adaylarrmzrn ödeyecekleri ücretlerden herhangi bir kesinti yapmayacaklar ve kayrt iglemleri igin ayrrca bir ücret almayacaklardrr. Hac Organizasyonu'nun tamamlanmaslndan sonra, derneklere, bildirecekleri banka hesablna yaptrklan müteferrik harcamalara karprhk olmak üzere her hacr adayr igin 10,- Euro havale edilecektir. H. ÖN KAYIT ve KESiN KAYIT SoNUNDA VAZGEqENLERIN DURUMU: 1. Ön kayrt ücretini yaptrrdtktan sonra kesin kaydrnr yaptrrm adan vazgegenlerden müteferrik masraflar kargrhlr 150,- Avro kesilerek bakiye kalan mebla[ hacr adaylalnrn bildirecekleri banka hesabrna iade edilecektir. 2. Kesin kayrt ücretini yatrrdrktan sonra gegitli sebepler ile hacca gidemeyenlerin yatrrmrg olduklan hac ücretleri, uguglara 2 hafta kala (kesin kayrtlarrn bagladrfi tarihtln uguga 14 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hacle Umre igteri Vti.üine Merkezi Köln'e ulagmast halinde, yatrrdrklan meblagdan yaprlan planlamalar, rezervasyonlann iptali ve müteferrik harcamalar kargrhlrnda 250,- Avro, gayet kendilerine malzeme gönderilmig ise malzeme ücreti olarak 100,- Avro olmak üzere toplam 350,- Avro kesildikten sonrä kalan me lag bildirilen banka hesabtna iade edilecektir. (Gönderilen malzemenin iadesi sözkonusu degildir.) 6

8 3. Vizesi altntp, ugak bileti kesilmig ve otel masraflan da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgegenlerden ise (ugugun baglamastna 14 gün. kaladan ugacafir güne kadar ki süre igerisinde) vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln'e ulagmasi halinde, yattrdrklarr meblagdan 500,- Avro kesildikten sonra kalan mebla! bildirilen banka hesabrna iade edilecektir. I. SEMINBRLER: Hac ibadetinin yaprldr[r yerin iklim gartlan, milyonlara varan insanlarrn hac menasikini aynr zaman ve mekanda yapma zorunlulufiu, dil yetersizli[i ve benzeri sebeplerden dolayr organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacr adaylarrmrzln ve bunlara reh-berlik yupu"äk görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla; 1. Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde orgarizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir. 2. Din görevlilerimiz de hac organizasyonumuzun dini bakrmdan daha anlamh, feyizli, organize bakrmrndan daha safhklt ve düzenli yürümesi agrsrndan hacr adaylanmrz igin Oe trac selyahati baglamadan önce en az 3 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ay1ca, Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde bütün hacr adaylarr igin de genel bir bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. 3. Uygulanacak programlartn tarihleri ve yerleri uygun bir gekilde hacr adaylanmrza duyurulacaktrr. Ayrtca Din Hizmetleri Ataqeliklerimizce mailine seminer tarihleri bilgi olarak gönderildigi takdirde adresinden seminerler ile ilgili bilgiler ahnabilecektir. J. HACI ADAYLARIMIZA VERILECEK HiZMETLER VE MALZEMELER: 1. T.C Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Mügavirlifince verilecek Hizmetler: a). Suudi Arabistan Büyükelgilifindeki vize iglemleri tamamlanacaktrr. b). Suudi Arabistan'a gidig-dönüg ugak biletleri temin edilecektir. c). Hacr adaylanmtz igin yeteri kadar liyakatli bay ve bayandin görevlisi görevlendirilecektir. d). Hacr adaylarrmrnn paralannrn gahnmasl ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere Mekke ve Medine'de "Emanet Hesabr" hizmeti verilecektir. e). Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir. f). Hac kurban ücretini yattrmak isteyen hacr adaylan 100 Avro'yu hac ücreti ile birlikte ilgili banka hesabrna yatrrabileceklerdir. g)isteyen hacr adaylartna ücret kargrhfr Suudi Arabistan'da kullanrlmak üzere kontörlü mobil telefon kartr temin edilecektir. Hact adaylanmtza verilecek malzemeler, koytt esnasmda bitdirdikleri posta adreslerine gönderilece{inden,verilen adres ve telefon numaralartnm güncel olmast gerekmektedir. 2. Diyanet ipleri Bagkanh[r'nca Verilen Hizmefler: a). Mekke ve Medine'de kalacaklan binalar kiralanacaktrr. b). Suudi Arabistan'da, gehirlerarasr ve megair intikalleri ile Mekke ve Medine'deki zivaret verleri igin otobüsler kiralanacaktrr. c). Mekke ve Medine'de Haremeyn-i $erifeyn'e 1 km. mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan 7

9 binalar igin servis otobüsleri temin edilecektir. d). Arafat ve Mina igin sayrsr ve igerisi bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir, e). Bütün hacr adaylarrmrza Mekke ve Medine'de hac boyuncatabldot usulü sabah kahvaltrsr ve akgam yemefi verilecektir. f). Mekke ve Medine'de verilen ücretsiz sa$hk hizmetlerinden (ilag, saghk ocalr, hastane, ambulans vs.) bütün hacr adaylarrmrz yararlanacaktrr. g). Kesin kayrt ücretiyle beraber kurban ücretini ödeyen hacr adaylalmrz igin Suudi Arabistan,da hac kurbanr kesilecektir. K.Yizn, iglnvnnni: Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Mügavirligi'nce, gegen yrllarda oldupu gibi, bu yrl da vizeler Suudi Arabistan Kralhlr'nrn Berlin Büyükelgilig'nA"n-utinacaktrr. Vizelerin verilmesinde hact adaylartmrzrn Almanya oturumlannrn gegerlilipi, san agr defterinin gegerlili$ ile Suudi Arabistan Büyükelgililifi'nin krstaslan belirleyici oldjgundan, aynamayan vizelerden Mügavirligimiz sorumlu de[ildir. L. QE$iTLi ronur,nr: l.otganizasyonumuz ile hacca gidecek hacr adaylarrmrz, Suudi Arabistan'a indi[i andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet igleri Bagkanhlr Hac Organizasyonu'na dahil olacaklardrr. Türkiye'den gelen hacr adaylanna Diyanet igleri Bagkanhfrnca verilen hizmetlerin (Sag1k, kayrp, kargtlama, irgat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri 'tr.b.; tamu-mdan, organizasyonumuz- iie hacca gidecek hacr adaylarr da yararlanacaklardrr. 2. Harr adaylarrmrnn paralanntn gahnmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere, gegtigimiz yrllarda oldu[u gibi bu yrl da "Emanet Hesabr" uygulamasrna devam edilecektir. Bu gergevede; a). "Emanet Hesabt" uygulamastndan yararlanmak isteyen hacr adaylartmrz. Mügavirlifimizce gönderilen "Emanet Hesabr Havale Formu" ile ilgili hesaba istedikläri mebiagr Z,O nytit ZO1Z Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir. b). Bu hesaba para yattanlar; Suudi Arabistan'da Mügavirlipimiz denetiminde agrlacak olan Muhasebe Bürolartndan, saat 08:00-18:00 arasr yatrrdlklan Avro kargrh[r (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir. c). Kalan paralan ise, haulartmqrn lamamrrun Almanya'ya dönüslerinin tamamlanmasmdan sonra yauh olarak bildirecekleri banka hesaplanna Avro olarah havale edilecektir. 3.Hacr adaylatrmrnn pasaportu, ugak bileti ve kalan di[er evrakr uguqtan önce hacr adaylarrmrzrn bizzat kendilerine grup din görevlisi tarafindan havalimanrnda teslim edilecektir. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acäntesi konumunda defiildir. 4. Hau adaylanmrz. internet sayfamtzdan kendileri ile ilgili güncel bilgileri (ödeme durumu, kafile ve grup bilgileri v.s.), kayrt numarasl ve do[um tarihini girerek ogrenebilirler. 5. Suudi Arabistan mahalli kuruluglarrndan veya ugak girketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Mügavirligimiz sorumlu degildir. vr. inrinar BiLGiLERi : Organizasyonumuz ile ilgili ivedi konular veya uygulamada dogabilecek tereddütler igin agalrdaki

10 b i I gi lerden y ar arlanar ak gerekl i irtib at sall anab i lecekt ir. Yazrqma Adresi Telefon Faks internet E-posta Müracaat/Kayrt Hac igleri Yürütme Merkezi Köln Subbelrather Strasse I Köln N. BANKA gii,cii,nri : 2014 Yrh Hac Organizasyonumuzakatlacak olan hacr adaylarrmrzrn ön kayrt ücreti ile kesin kayrt ücretini yatrracaklarr banka hesabr aqafirda belirtilmigtir. Ahcr Banka Konto BLZ IBAN BIC Rat fi.ir Religiöse Angelegenheiten Commerzbank - Köln 125 8s D I 2s 8s0800 COBADEFF3TO

11 EK:1 nötcn KAYIT MERKEZLERi 1. Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB) Subbelrather Straße 17, Köln Tel: ,Faks:022U Diyanet igleri Türk islam Birli[ilDiTiB - Merkez Camii) Wiener Straße 12, Berlin Tel:030/ , Faks: 030/61123 t2 3. Divanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Türk gehitlik camii) Columbiadamm 128, Berlin Tel: 030/692 ll 18, Faks: 030/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Farih Camii) Rheinhausener Str. 17, Duisburg/Rumeln Tel:02151/ , Faks: 02t5ll93t 8l l9 5. Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Osterfelder Str. 164, Oberhausen Tel: 0208/ , Faks: 0208/ Diyanet ipleri Türk islam Birligi (DITIB - Helenenstr. 37, Essen Tel: , Faks: 020t Ulu Camii) Merkez Camii) 7. Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DITIB - Fatih Camii) Sandstr. 726 C, Mülheim An der Ruhr Tel: Faks: 0208/47 989l 8. Diyanet igleri rürk islam Birli[i (DiTiB - Mevlana camii) Büdinger 1tr.2,61118 Bad Vilbel Tel: 0610/ , Faks: 0610/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Frankfurt Merkez camii) Münchener Straße Frankfurt Tel: , Faks: 069/ ' Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DiTiB - Borstelmannsweg 68, Hamburg Tel: , Faks: 040/ Diyanet iqleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Inde Tarpen 122,22848 Nordersted Tel: l 08, Faks: 040/523 t Diyanet iqleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Merkez Mescid-i Aksa Camii) Eyüp Sultan camii Aksa Camii) Bahnhof Str. 107,31515 Wunstorf Tel: Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Eyüp Sultan camii) Chemnitzer Str. 10, Ronnenberg Tel: Faks: 05 ltl t9 l0

12 14. Diyanet igleri Türk islam Birli[i - (DiTiB Ayasofya Camii) Am Bruhrain 15, Graben Neudorf Tel: ,Faks: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Merkez Camii) Käppele Str. 3, 76131Karlsruhe Tel: , Faks: l 16. Diyanet iqleri Türk islam Birlili (DiTiB - Selimiye Camii) Schaffhauser 8, Völklingen Tel: 06898/213 80, Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i oirie - Eyüp Sultan camii Queichheimer Haupt Str. 8, Landau Tel: , 18. Diyanet igleri rürk islam Birli[i (DiTiB - passing Hacr Bayram camii) Planegger Str.18a, Münih Tel: , Faks: 089/ Diyanet igleri Ttirk islam Birli[i (DiTiM - Merkez Camii) Schanzenbach Str. 1, Münih Untersendling Tel: , Faks: 089/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Merkez Camii) König Ludwig Str. 7, Recklinghausen Tel: , Faks: t Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii) Bremerplatz 42, Münster Tel: , Faks: Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DiTiB - Goldene Moschee) Bahnhof Str. l l, Schwabach Tel: , Faks:09 t Diyanet iqleri Türk islam Birli[i (DITIB Eyüp Sultan Camii) Kurfürsten Str. 16, Nürnberg Tel: , Faks: 09l l/ Diyanet ipleri rürk islam Birligi (DiTiB Mimar Sinan camii) Steingrube 4, Sachsenheim Tel: , Faks:O Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Mevlana Camii) Martha Munz 3,72574 Bad Urach Tel: , Faks: 07t l

I toztzots. Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri)

I toztzots. Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri) T.C. BERLIN ntryürnr,ciriöi Din Hizmetleri Mügavirlili Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar I toztzots T.C. BA$KONSOLOSLUGUNA (Din Hizmetleri Atageli[i) T.C. Diyanet igleri

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) işbirliği

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği)

Detaylı

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Umre Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda

Detaylı

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır.

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır. T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2008 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce DİTİB ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2008 Hac Organizasyonu ile ilgili

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİNE DİN GÖREVLİSİNE DERNEK BAŞKANLIĞINA

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİNE DİN GÖREVLİSİNE DERNEK BAŞKANLIĞINA T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3. DE.00.430/ 14/06/2007 Konu : 2007 Hac Organizasyonu. DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİNE DİN GÖREVLİSİNE DERNEK BAŞKANLIĞINA Federal Almanya

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

fl.ttttzots Sayr :14335500.300/3st Konu 22015-2016 Yrh Umre Organizasyonu

fl.ttttzots Sayr :14335500.300/3st Konu 22015-2016 Yrh Umre Organizasyonu T.C. BERLIN sth.üker,qiliöi Din Hizmetleri Mügavirli[i Sayr :14335500.300/3st Konu 22015-2016 Yrh Umre Organizasyonu fl.ttttzots T.C. BA$KONSOLOSLUÖUNA (Din Hizmetleri Ataqelifi) T.C. Diyanet iqleri Bapkanhlr

Detaylı

Sayr : 14335500.3001 3

Sayr : 14335500.3001 3 T.C. BERLIN nirvtxnlqiliöi Din Hizmetleri Mügavirligi Sayr : 14335500.3001 3 r6ti0t20r4 Konu :2014-2015 Yrh Umre Organizasyonu T. C. BA$KONS OLOSLUöLrNA (Din Hizmetleri Ataqeli[i) T.C. Diyanet iqleri Baqkanhgr

Detaylı

T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği. Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği. Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi DĠN HĠZMETLERĠ ATAġELĠKLERĠNE DĠN GÖREVLĠLERĠNE DERNEK BAġKANLARINA Fransa da ikamet

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

r.c. PARis nüvtr«nl,çir,iëi Din Hizmetleri Müçavirli i

r.c. PARis nüvtr«nl,çir,iëi Din Hizmetleri Müçavirli i r.c. PARis nüvtr«nl,çir,iëi 2OI4 YTLIHAC ORGANIZASYONU it,n iciii USUL VE ESASLAR Müçavirli imizce, Ataçeliklerimiz ve DITIB'lerimizin içbirli i ile düzenlenecek olan"2ol4 Yrh Hac Organizasyonu"na dair

Detaylı

1. Taksit (USD) 1. Taksit (USD) 2 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 1.000 5.000 3 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 710 4.710. 1.

1. Taksit (USD) 1. Taksit (USD) 2 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 1.000 5.000 3 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 710 4.710. 1. 2015 YILI HAC ÜCRETLERĠ: 1-2015 yılı hac ücretleri $ olarak (135 USD kurban ücreti de dahil edilmek suretiyle) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tahsil edilecektir. ORGANĠZASYON ÇEġĠDĠ NORMAL HAC

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ VE İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI 2012 HAC ORGANİZASYONU KAYIT ESASLARI

T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ VE İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI 2012 HAC ORGANİZASYONU KAYIT ESASLARI Müşavirliğimizce ITDV ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2012 Hac Organizasyonu ile ilgili Kayıt esasları aşağıda belirtilmiştir. 1. 2012 Hac Organizasyonumuza müracaatlar 01.06.2012-31.08.2012

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından Resmi Gazete Tarihi : 01/05/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24389 BİRİNCİ

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

MERVE UMRE Kudüslü Umre dan itibaren Dubaili Umre dan itibaren Ekonomik Umre dan itibaren

MERVE UMRE Kudüslü Umre dan itibaren Dubaili Umre dan itibaren Ekonomik Umre dan itibaren 2007 m. / 1438 h. MERVE مروةللعمرة HAC KERVANI UMRE PROGRAMLARIMIZ Kudüslü Umre 1.750 dan itibaren Dubaili Umre 1.500 dan itibaren Ekonomik Umre 1.050 dan itibaren Aralık Başı Umrelerimiz 03.12.2016-17.12.2016

Detaylı

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece 04 Mayıs (Şaban), 25 Mayıs (Ramazan Programı), 01 Haziran (Ramazan) 2017 Hareket 7 Gece 5* OTELLER DE KABE YE 150 MT., MESCİDİ NEBEVİYE

Detaylı

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu للعمرة 2018 m. / 1439 h. مروة Yılbaşı Umresi 1.400 dan Kudüslü Umre 1.850 dan Lufthansa Direk uçuş Ostern Umresi 999,- dan Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu 1.100 dan عمرة مولد النبي Mevlid Kandili Umresi

Detaylı

KAYIT BAŞVURU AÇIKLAMALARI

KAYIT BAŞVURU AÇIKLAMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU BATI AVRUPA PROGRAMI KAYIT BAŞVURU AÇIKLAMALARI Köln, 2015 1- Kayıt Başvuru İşlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programına

Detaylı

DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI

DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI Amerika Birleşik Devletleri nden umreye gitmek isteyenler için düzenlediğimiz umre organizasyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da T.C.

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

MUSTAFA KALYONCU

MUSTAFA KALYONCU MUSTAFA KALYONCU +90 552 218 55 95 YÜRÜME MESAFESİ Ajyad Crom - Saraya Süreyya ( 350-400 metre ) Ekonomik Oteller (50-350 metre ) 1.350 $ 1.300$ 1.250$ 1 YÜRÜME MESAFESİ 1 14 GÜN Ajyad Crom - Saraya Süreyya

Detaylı

2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi

2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi 2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi Mekke Otelleri Krokisi 2 3 Medine Otelleri Krokisi 2017 İlkbahar - Kandil Umre Programları 401.Grup 14 Günlük Mirac Kandili Mekke Umre Programı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA GÖREVLENDİRİLEN KAFİLE BAŞKANLARI, DİN GÖREVLİLERİ VE ACENTA GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

2.Dönem Umre Programları. Farkımız Rehberliğimiz. www.anadoluumre.com

2.Dönem Umre Programları. Farkımız Rehberliğimiz. www.anadoluumre.com 2015 2.Dönem Umre Programları Farkımız Rehberliğimiz www.anadoluumre.com NİSAN AYI UMRE PROGRAMI - 1 9 gece 10 gün 6 gece Mekke - 3 gece Medine 01.04.2015-09.04.2015 Anadolu Umre Grubu hac ve umre yapmak

Detaylı

Lüx & Delüx Umre Fiyatları

Lüx & Delüx Umre Fiyatları Lüx & Delüx Umre Fiyatları 2015-2016 HİSAR TURİZM LÜX UMRE KONSEPTLERİ Mekke-i Mükerreme otelleri Le Meridien Makkah Medine-i Münevvere otelleri CROWNE PLAZA DYAR INT. ARAC AQEEQ HOLİDAY VİLLA Mekke-i

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

"Rahmet ayında kutlu iklime yolculuk..." R A M A Z A N UMRE. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe...

Rahmet ayında kutlu iklime yolculuk... R A M A Z A N UMRE. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe... "Rahmet ayında kutlu iklime yolculuk..." v R A M A Z A N T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe... Ramazan DİYANET ORGANİZASYONUNDA; Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur,

Detaylı

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 Sayın üyemiz, ASKON Umre programımız, 31 Ocak - 08 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonla ASKON üyeleri, Umre'nin hazzını

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu للعمرة 2018 m. / 1439 h. مروة Yılbaşı Umresi 1.400 dan Kudüslü Umre 1.850 dan Lufthansa Direk uçuş Ostern Umresi 1.250 dan Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu 1.100 dan عمرة مولد النبي Mevlid Kandili Umresi

Detaylı

ÇİÇEK TURİZM 2012 UMRE REHBERİ Çiçek Turizm güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal topraklara, huzura yolculuk. Aşkla yanan kalpleri yumuşatacak, unutulmaz bir hatıraya doğru. 27 YILLIK

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI 5 GECE 6 GÜN TARİHLER Gidiş: 19 Nisan 2017 Çarşamba, İstabul Medine-i Münevvere Transfer: 21 Nisan 2017 Cuma, Medine-i Mün. - Mekke-i Mükerreme

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

2015-2016 Yılı Fiyat teklifleri

2015-2016 Yılı Fiyat teklifleri 2015-2016 Yılı Fiyat teklifleri 25.11.2015 19.01.2016 & 06.02.2016 29.02.2016 Tarihleri Arasındaki Geçerli Fiyatlar 4 Mekke + 3 Medine 8 Gün / 7 Gece 1210 USD 1180 USD 1150 USD 6 Mekke + 3 Medine 10 Gün

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

UFUK ÇAKMAK İLE ROMA 24 26 HAZİRAN 2016. Piano Piano

UFUK ÇAKMAK İLE ROMA 24 26 HAZİRAN 2016. Piano Piano UFUK ÇAKMAK İLE ROMA 24 26 HAZİRAN 2016 UÇUŞ BİLGİLERİ Havayolu: Türk Hava Yolları Gidiş 24 Haziran, İstanbul hareket saati : 11:00* 24 Haziran, Roma varış saati: : 12:40 Dönüş 26 Haziran, Roma hareket

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI

2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI 2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI (3 gün veya gece Kudüs, 3 gün veya gece Medine, 7 gün veya gece Mekke) Kudüs te İkamet : Holyland, St George, Royal Wings

Detaylı

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 149 TL!

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 149 TL! Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile Gün Umre 9 TL! Umre ye Kayıt Yaptırana BEDAVA! İslami Tatil Fırsatı 950$ - Gün 1050$ - Gün 1150$ - 20 Gün Başlayan Fiyatlarla.. Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Farkımız Rehberliğimiz.

Farkımız Rehberliğimiz. Farkımız Rehberliğimiz www.anadoluumre.com Anadolu Umre Grubu hac ve umre yapmak isteyen herkesin güven ve huzurla ibadet etmelerini sağlamak üzere kurulmuş bir konsorsiyumdur. Uluslararası kalite standardı,

Detaylı

DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ:

DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 2 2 Diyanet Umre (Ramazan) DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme vesilesi haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne

Detaylı

TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA. 521 25 25 www.ekremturizm.com

TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA. 521 25 25 www.ekremturizm.com TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA SON MÜRACAAT TARİHİ: 01 TEMMUZ 2012 UÇAK YERLERİMİZ SINIRLI OLUP, SON MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE DOLAR İSE RAMAZAN KAYITLARI KAPATILACAKTIR. UÇAK TALEPLERİMİZ

Detaylı

ARAB HEALTH 2018 SAĞLIK FUARI SEYAHAT PROGRAMI

ARAB HEALTH 2018 SAĞLIK FUARI SEYAHAT PROGRAMI EXPOLAND TOUR TG EXPO FUARCILIK A.Ş RESMİ SEYAHAT ACENTESİDİR. ARAB HEALTH 2018 SAĞLIK FUARI SEYAHAT PROGRAMI 29 Ocak- 01 Şubat 2018 Giriş:27 Ocak 2018 - Çıkış:02 Şubat 2018 PAKET PROGRAM (Uçak bileti,

Detaylı

T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 4315698 sayılı yazısı.

T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 4315698 sayılı yazısı. T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı: 97262943-02-05/ ( 3 Konu: Erzurum Avrupa ya Uçuyor Projesi c (O. 201^ MÜDÜRLÜĞÜNE AZİZİYE İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih

Detaylı

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 159 TL!

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 159 TL! Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile Umre 159 TL! Erken Rezervasyonda 100$ İndirim! 900$ dan Başlayan Fiyatlarla! Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına 6 Taksit İmkanı! www.evratur.com 2016 Umre ProgramlarI

Detaylı

05 ARALIK 2015 CUMARTESİ 07 ARALIK 2015 PAZARTESİ 11 ARALIK 2015 CUMA 10 ARALIK 2015 PERŞEMBE 12 ARALIK 2015 CUMARTESİ 16 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA

05 ARALIK 2015 CUMARTESİ 07 ARALIK 2015 PAZARTESİ 11 ARALIK 2015 CUMA 10 ARALIK 2015 PERŞEMBE 12 ARALIK 2015 CUMARTESİ 16 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA 1980 yılından beri büyük Türk Turizmi nin; 1990 yılından beri ise hacılarımızın hizmetinde olan Sonarex Turizm olarak yepyeni bir heyecan ve farklı bir yaklaşım tarzıyla yolculukların en güzeli olan Umre

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... 1 1 2 2 3 Kutlu İklime Yolculuk... 3 4 4 5 5 6 1. Umre yolcularımızı Allah ın birer misafiri olarak görüyor ve Allah ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref olarak değerlendiriyoruz. 2. Umre ibadetinin

Detaylı

T.C. SINAVI VE KILAVUZU

T.C. SINAVI VE KILAVUZU T.C. SINAVI VE I KILAVUZU 2014 SINAVIN ADI SINAV SINAV SINAVI VE Y 04 2013 20 den itibaren www.meb.gov.tr 04 Ocak 2013 24 Ocak 2013 Faks 0 (312 212 9304 http//abdigm.meb.gov.tr e-posta digmp2@meb.gov.tr

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU. Form dilek9e. Dilekce

T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU. Form dilek9e. Dilekce T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO fflzmetin ADI BA VURUDA ISTENEN BELGELER HTZMETIN TAMAMLANMA SURES! (EN GEQ) 1 ile veya bizzat gelerek somlan dini sorularm

Detaylı

ANA HEDEFİMİZ: DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA. Usulune Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

ANA HEDEFİMİZ: DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA. Usulune Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, İbadet aşkı ile kutlu iklime yolculuk... DİYANET 31 Yıllık Tecrübe... T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulune Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

UMRE R A M A Z A N ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET UMRE. 30 yıllık tecrübe... Geçen yılın f iyatlarıyla... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

UMRE R A M A Z A N ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET UMRE. 30 yıllık tecrübe... Geçen yılın f iyatlarıyla... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU ŞİMDİ ZAMANI DİYANET R A M A Z A N İbadet aşkıyla kutlu beldeye T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe... Geçen yılın f iyatlarıyla... DİYANET ORGANİZASYONUNDA; Usulüne Uygun İbadet,

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Sağlık Yöneticileri Derneği Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları İnceleme Çalıştayı II

Sağlık Yöneticileri Derneği Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları İnceleme Çalıştayı II Çalıştaya Davet, Şu ana kadar Sağlık Yöneticileri Derneği olarak ülkemizde pek çok Kongre, Seminer ve Eğitim çalışmalarına imza attık. Bu çalışmalarda hem akademik hem de uygulamalardaki tecrübe paylaşımlarına

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

ORTAK HEDEFİMİZDİR...

ORTAK HEDEFİMİZDİR... 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA; n n n n n n Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, 2 ORTAK

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI

TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI 26 Ağustos 2015-30 Ağustos 2015 1 1.Gün(26 Agustos 2015 Çarşamba ): İstanbul-Aşkabad o İstanbul Atatürk Havaalanı nda 22.30 da Madalyon Tur Yetkilisi

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

SABİHA GÖKÇEN KÖLN (ALMANYA)

SABİHA GÖKÇEN KÖLN (ALMANYA) 4*(Superior Butik) SWISS RUBY ile ROMANTİK REN NEHRİ Köln - Koblenz - Romantik Ren Parkuru Geçişi - Rüdesheim(1) - Mannheim(*Heidelberg) - Strazburg(*Colmar-Riquewihr-Alsace Bölgesi) - Mainz(*Frankfurt)

Detaylı

2013-2014 UMRE DİYANET RECEP- ABAN RAMAZAN. TUR PROGRAMLARI T.C. Diyanet leri Ba kanl Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2013-2014 UMRE DİYANET RECEP- ABAN RAMAZAN. TUR PROGRAMLARI T.C. Diyanet leri Ba kanl Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü ü İbadet aşkı ile kutlu iklime yolculuk... DİYANET RECEP- ABAN RAMAZAN TUR PROGRAMLARI T.C. Diyanet leri Ba kanl Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü ü Ramazan) ve Şaban (Recep Umre Diyanet 2 DİYANET ORGANİZASYONUNUN

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Kampa giriş işlemleri saat:12:00 da başlar

Detaylı

HAC ÖNCESİ TEKNİK HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ TEKNİK HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ TEKNİK HAZIRLIKLAR EVİMİZDE YAPILACAK H A Z I R L I K L A R ÇANTA VE VALİZLERE İSİM - ADRES BİLGİLERİ Valiz ve çantaların üzerine isim adres ve telefon bilgileri yazılmalıdır. Kaybolma durumunda

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, doğrudan ilgili tesis veya tesisin bağlı bulunduğu İl

Detaylı

Yüce Allah Buyuruyor ki:

Yüce Allah Buyuruyor ki: HAC 2017 Yüce Allah Buyuruyor ki: Haccı da umreyi de sırf Allah için tam olarak yerine getiriniz. (Bakara, 2/196) Kim Allah için hacceder de (Allah'ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranıșlardan ve Allah'a

Detaylı

Diyanet 2013 Umre ANA HEDEFİMİZ: DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA. Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Diyanet 2013 Umre ANA HEDEFİMİZ: DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA. Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama Tercihleri, Tecrübeye Dayalı

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

Umre. Programı. Aralık-Ocak-Şubat-Mart. www.haremtur.com.tr. * Fiyatlarımız kişi başı fiyatlarıdır.

Umre. Programı. Aralık-Ocak-Şubat-Mart. www.haremtur.com.tr. * Fiyatlarımız kişi başı fiyatlarıdır. 2 01 6 20 15- Umre Programı EKONOMİK UMRE BROŞÜRÜ Aralık-Ocak-Şubat-Mart www.haremtur.com.tr 1 601 602 ARALIK UMRE / 19 GECE - 20 GÜN SERVİSLİ PROGRAM 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda Gidiş 1

Detaylı

Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak yer olmalıdır.

Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak yer olmalıdır. Çek Cumhuriyeti Konsoloslugu Schengen Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Şirket Ortakları-Tüccar-Sanayiciler Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

GÖREVLİLER Din Görevlisi ve Kafile Başkanı

GÖREVLİLER Din Görevlisi ve Kafile Başkanı HAKKIMIZDA Şirket ortaklarının 1980 li yıllarda amatör ruhla başlayan Hac ve Umre organizasyon tecrübesi 1993 yılında İkram Turizm Seyahat Acentası nın kuruluşu ile bugünlere kadar ulaşan ekibin temelleri

Detaylı

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Macellan a teslim tarihi bilgisi edildi edilmedi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı,

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası

Detaylı

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Tarih / / VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ a. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Vİize Merkezi Adnan Saygun Cd. Körkadı Sok. Turizm Sitesi 6. Blk D:4 Ulus İSTANBUL Müşteri. Adres b. KONU: İş bu sözleşmenin konusu vize

Detaylı

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com TA ÖD KS EM E 3 İT İM KA LE NI www.hacetturizm.com HAC VE UMRE ORGANİZASYONU Hac ve umre organizasyonunda yılların tecrübesiyle her yıl binlerce kişiyi kutsal topraklara götüren deneyimli kadrosumuz her

Detaylı

LÜZUMLU İLAÇLAR. Ağrı kesici - Antibiyotik - Pişik kremi gibi ilaçları bulundurmanızda fayda vardır.

LÜZUMLU İLAÇLAR. Ağrı kesici - Antibiyotik - Pişik kremi gibi ilaçları bulundurmanızda fayda vardır. UMRE TEKNİK SUNUM YOLCULUK ÖNCESİ LÜZUMLU İLAÇLAR Ağrı kesici - Antibiyotik - Pişik kremi gibi ilaçları bulundurmanızda fayda vardır. İLAÇLAR VE RAPORLARI Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı ve bunların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı Konu : B0İMİ0000014-2032 : Bakanlığımıza Bağlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden (Kamplardan) Yararlanma GENELGE 2005/57 04.04.2005 Bakanlığımız,

Detaylı

$ 1250 $ 1150 $ 1500 $ 1400 $ 1400 $ 1300 $ 1300 $ 1200

$ 1250 $ 1150 $ 1500 $ 1400 $ 1400 $ 1300 $ 1300 $ 1200 NORMAL UMRE Emcad Ejyad - Uzaklık 500 M $ 1150 $ 1100 26 ARALIK EKONOMIK UMRE 25 GÜN Mekke Otel ----- 19 Gün Mekkede 25 GÜN $ 1500 $ 1400 $ 1300 10 OCAK EKONOMIK UMRE Mekke Otel ----- 14 Gün Mekkede $

Detaylı

Neden Hisar Turizm? 2015 Hac ve Umre sezonunda bizi sektörün en zirvesine taşıyan, siz gönül dostlarımıza teşekkür ederiz.

Neden Hisar Turizm? 2015 Hac ve Umre sezonunda bizi sektörün en zirvesine taşıyan, siz gönül dostlarımıza teşekkür ederiz. Neden Hisar Turizm? Hisar Turizm; 29 Yıllık Hac ve Umre tecrübesi ve Türkiye nin en büyük Hac ve Umre seyahat acentası güvencesi ile Tam hizmet Tam ibadet anlayışı ile Sünneti Seniyye ye uygun Hac ve Umre

Detaylı

Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi. Sayın Yöneticimiz

Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi. Sayın Yöneticimiz Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi 10-14 Mart 2014 Sayın Yöneticimiz Derneğimiz, kurumlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere eğitim seminerlerine devam etmektedir Bu çerçevede kamu kurumlarında

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA i impß T.C. ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ REKTÖRLÜĞÜ Genel ekreterlik ayı : 61217792-000- î / U IU04/2014 Konu : Umre TIP FAKÜLTEİ DEKANLIĞINA Bolu Valiliği İl Müftülüğünün 08.04.2014 tarihli ve 1041 sayılı

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2015-E.46458 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE5FFAN4* Pin: 51051 Sayı :12373329-300- Konu :Kudüs Umre Programı. Başkanlığımızca 2015-2016 umre sezonunda; D O S

Detaylı