Sayr : m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr : 143355003m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri"

Transkript

1 T.C. BERLIN nirvtxnrcir,iöi Din Hizmetleri Müqavirli[i Sayr : m173 Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu 17t03t20r4 T.C. BA$KONSOLOSLUGTTNA (Din Hizmetleri Ataqelili) Mügavirlifimiz, Federal Almanya'da ikamet eden vatandaglarrmrzdan hacca gitmek isteyenlere yardrmcr olmak izere, önceki yrllarda oldufu gibi bu yrl da T.C. Diyanet iqieri Bagkanhgr ve DiTiB igbirligi iginde düzenlenecek olan *2014 Yrh Hac Organizasyonu" ekte gonderilen,r*l u" esaslara göre yürütülecektir. Söz konusu usul ve esaslann din görevlilerimiz tarafindan vaaz, hvtbe ve düzenlenecek sohbet programlaflyla vatandaqlarrmtzaduyurulmasr hususunda gerelini rica ederim. Din Hizmetleri Mügaviri V. Essen Din Hizmetleri Atasesi EKLER: 1-Usul ve Esaslar ({sayfa) t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri Tiergartenstr Berlin Tet 030/ Faks: 030 I berlin. gov.tr

2 T.C. BERLiN nüyüxnr,ciliöi nix uizunrr,nri vrügavinr,i öi 2ot4 HAC oncnnizasyonu irn ir,cili usür ve ESASLAR Mügavirligimizce, Oin lniyanet igleri Baqkanhgr) ve oitie (Diyanet igleri Ttirk islam Birli[i) ile de igbirligi yaprlarak düzenlenecek olan "2074 Yrh Hac Organizasyonu" ile ilgili usul ve eiaslar agagrda belirtilmi gtir. A.2OI4 HAC TAKViVTI: 1. Gegen yrllarda oldu[u gibi bu yrl da hac seyahati sadece Havayolu ile yaprlacaktrr. 2. Müracaatlartakriben 19 Mart2014 ile 04 Temmuz 2014 tarihleri arasrnda Atagelik hizmet bölgelerinde olugturulan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB,e ba[1 cami derneklerinde yaprlacakttr. Hac farizasrnr yerine getirmek isteyen her hacr ad,ayrmrz kendi bölgelerinde bulunan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezine veya en yakrn Oifig'ä bagl cami derneline giderek, cami görevlisine kaydrnr yaptrrabilecektir. Görevli tarafindan kaydr yaprlan hact adaytmz 2074 Hac Müracaat Formu ile diger gerekli evrakr 1 I Temmuz 2014 tarihine kadar kaydrnr yaptrrdrlr dernek görevlisine teslim edecektir. 3. Gegen yrl oldu[u gibi bu yrl da, Suudi Arabistan Kralhfr tarafindan, ülkelere verilen,,hac Kontenjan Saytst" ile ilgili %20 krsrtlama devam etti[inden, hacca niyet edenlerin srlcntr ya$amamast igin belirtilen tarihler arasrnda vakit kaybetmeden müracaatlalnrn yaprlmasr önem arzetmektedir. 4. Tüm hacr adaylart ancak 5 yrl ara ile hacca gidebileceklerdir. 5 yrl igerisinde hacca gitmiq olan bir hacr adayrna Berlin Suud Büyükelgili$ tarafindan bu yrl kesinikle vize verilmeyecektir. Hac Kontenjanlnln dolmasrndan sonra vefat veya vazgegme gibi sebepler ile kontenjanda eksilme meydana gelmesi halinde müracaat srrasr dikkate ahnacaktrr. Konienjan sayrsrna göre yedek listede yer alan hacr adaylarrmrza yazil veya telefon ile Köln Hac ve Umre igteri Vtiititme Merkezi tarafindan bilgi verilecektir. 5. Normal ve Müstakil Tip hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylannrn Suudi Arabistan,a intikalleri takriben Eylnl2014, dönügleri ise takriben Ekim 2014 tarihleri arasrnda planlanmaktadrr. 6. "Ktsa Süreli Tip" Hac organizasyonu ile hac ibadetini gergeklegtirecek hacr adaylannrn Suudi Arabistan'a intikalleri takriben Eylül 2014, dönügleri ise takriben l5-16 Ekim 2014 tarihleri arastnda planlanmakta olup, gidig ve dönügleri sadece Frankfurt havalimanrndan olacaktr. 7. Hacca gidecek hacr adaylarrmrza kafilelere göre olugturulacak hareket tarihleri ve ugug programlarr mektupla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Atagelik ile Bölge Hac-ve Umre Kayrt Merkezlerinden de bilgi ahnabilecektir. Htacr adaylanmzln kayrt yaptrr-rrken cep telefonu numaralannr ve varsa adreslerini kayrt yapan görevliye UitOiimlleri, gfincel bilgilerin hacr adayrna daha hrzh bir gekilde aktanlmasrnr safilayacaktrr. 8. Diyanet igteri Baskant$t taraftndan kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile Haccu gidecek Almanya oturumlu hau adaylartmtzrn Almanya'tla oturumu olmayan birinci derece akrabalatmr (Anne-Baba, ES ve Qocuklar) beraberlerinde hacca götürebilmileri igin bu kisilerin mutlaka;

3 a). Diyanet igleri Baqkanh$r 2013 ( 2014 yrhnda DiB hac kaydr almamrgtrr) Hac organizasyonu'na müracaat etmig ve kurada grkmamrg olmalarr, b). Daha önce Hacca gitmemig olmalan, gerekmektedir. Bu gartlarr yerine getirmeyen müracaatlar gegersiz sayrlacaktrr. Not: Türkiye konteniam awh oldu\undan dolayt hayillar müracaat tarihi esas almarak isleme ahnacahlt, Ayrtca Almanya'dan müracaat edip Türkiye'deki l.derece akrabalannt (Anne- Baba, Es ve Qocuklar) hacca götürmek isteyen hact adaylartrun da mutlaka akrabalarmm yanlartnda hacca gitmeleri gerekmektedir. Kaydtnt yapfiktan sonra vazgeqen hact adaylannm Türkiye'deki akrabalannm da kayillaru gecersfu sayilacakrr. O -tarihe kadar yapilan masraflann karsth{t kesildikten sonra bakiyesi hau adayma iade edilecektir. B. MÜRACAAT $EKLi VE GEREKLi BELGELER: 1. Müracaatlar takriben 20 Mart 2014 ile 04 Temmuz 2014 tarihleri arasrnda atagelik hizmet bölgelerinde olugturulan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB,e ba[1 cami derneklerinde ön kayrt uygulamast geklinde yaprlacaktrr. Kayrtlar sadece Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DitiB'e baflr derneklerde belirlenen görevliler tarafindan yjprlacaktrr. 2. Hac müracaattnda bulunan hacr adaylarrmrz, dernek görevlisi tarafindan doldurulup grktrsr nu' imzalayarak, her kayrt sahibine an verilen Avro ön kayrt ücretini ilgili hesab su ücretin yaprlmrg sayrlacaktrr. Kayrt ücretin ise igleme ahnmayacaktrr. 3. Kaydr yapan görevli her hact adayrnr tek tek kaydedecek ve akraba olanlann akrabahk derecelerini mutlaka belirtecektir. internet üzerindeki Hac Kayrt Formu'nda hacca gidecek kiginin kimlik, pasaport, uguq, adres, ev telefonu, cep telefonu (organizasyon ile ilgili bilgi akrgr SMS (krsa mesaj ile olacafrndan mutlaka kigiye ait telefon nrmuias, düzgün get<ilde verilmelidir;, e- posta ve dernek bilgileri doldurulacak, refakatgi veya birlikte seyahat etmek istedifi kiginin kayrt numarasr da belirtilecektir. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayr olugabilecek aksaklklardan (vize ahnamamasr ve gruptan aynlma gibi) Mügavirlifimiz sorumlu olmayacaktrr. 4. Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri tarafrndan internet üzerinden kaydr yaprlan hacr ad,aylarr "Kaytt Formu"nu imzaladrktan sonra agafrda agrklanan belgeler ile birlikte-yine aynr nifig Derneline 1 1 Temmuz 2014 tarihine kadar teslim edecektir Hac Müracaat Formu'nu herhangi bir sebeple I 1 Temmuz 2014 günümesai saati bitimine kadar DiTiB Derneline gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hacr adaylannrn mürac aatlarr gegersiz saytlacakttr. (Köln Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi ile görüq eiek mazaretleri kabul edilen hacr adaylan harig). 6. T'C' pasapoftuna veya T.C. uyruklu olup yabancr pasaporta sahip olanlarrn haricinde higbir hacr adayna Suudi Arabistan Büyükelgilifi tarafrndanvizeu"iil-"y.."gind"n bu kigilerin müracaatlarr kabul edilmeyecektir. C. DiTiB DERNEÖINE TESLiM EDiLECEK BELGELER: 1. Btilge Hac ve Umre Kayrt Merkezi tarafindan doldurulan "2014 Ylt Hac Kayrt Formu',nun imzalanmrg ash,

4 2. Türk vatandaglarr igin en az bir yrl gegerliligi olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli (yeni bordo renkli) pasaportun ash, 3. Pasaportun kimlik bilgileri bulunan sayfasmrn I adet fotokopisi, 4. En az 6 ay oturum süresi bulunan oturum kartrnrn (Aufenthalstitel) ash ve 1 adet fotokopisi, 5. Türk vatandaglarr igin nüfus hüviyet cüzdanrnm önlü arkah I adet fotokopisi, 6. Alman vatandaglan igin en azbir yrl gegerlili[i olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan pasaportun (Reisepass'rn) ash ve kimlik belgesi (personalausweis'rn) 1 adet fotokopisi, 7. Arka zemini beyaz renkli olan 4 adet vesikahk fotofraf (arkasrna mutlaka Adr-Soyadr ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayt numarasr yazrlmahdrr), 8. Doktor taraftndan imzalanmtg ve kagelenmig 'ACW 135 Y' tipi Menenjit agrsrnrn yaprldrfrnr gösteren sarr renkli agr karnesinin (IMpFBUCH) ash, Not: Menenjit agrsrnrn gegerlilik süresi üg yrldrr. Bu nedenle yaprlmasrnrn üzerinden ü9 yrl gegmig olan agr karttntn yeniden yaprlmasr gerekmektedir. Grip agrsr ise zorunlu de[ildir. 9. Hac ücretinin tamamrnm yatrrrldr[rna dair banka makbuzu. Not: Annesinin veya babastntn pasaportuna kayrth olan bütün gocuk yolcular, yeni dofanlar da dahil olmak üzere kendilerine ait pasaportlarr ile kayda almarak purupo.tun as1 teslim edilmelidir. D. BÖLGE HAC KAYIT MERKEZLERiNCE YAPILACAK IIT,NNNT,NN: 1. Kayrtlar sadece internet üzerinden adresinden yaprlacaktrr. 2. Kaytlar yeni gipli pasaportlar üzerinden yaprlacaktrr (Eski pasaportlara vize verilmedifinden lacivert pasaport ile kesinlikle kayrt yaprlmayacaktrr). Pasaportlairn as1 Hac ve UmrJ igleri Yürütme Merkezine ulagtrrrlacaktrr. 3. Kayrt yaptrran hact adayt, Suudi Arabistan hac Aartlan gözönüde bulundurularak ügüncü gahtslann yardtmt olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmahdrr. Hac farizasrnr yerine getirmesine engel olmayacak gekilde bedensel engeli bulunan hacr adaylal mutlaka yanlarrnda bir refakatgi götürülecektir. Refakatgisi olmayanlann kaydr yaprlmayacaktrr. yanhq beyan veya gözden kagma suretiyle Suudi Arabistan'a organizasyonumuz ile giden bu tür safhk.o.unu olanlarrn sorumlulufu kendilerine ait olacaktrr. Alzheimer hastasr olanlar, ileri derecede kanser hastasr olanlar, diyaliz makinasrna giren böbrek hastalan, agrk kalp ameliyatr olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel te$kil edecek bir rahatsrzhpr olanlartn hacca gitmeleri farz olmadl[rndan ve Suudi Arabistan'däki a$lrl izdiham ve yo[unluk nedeniyle zorluk yagayacak olmalanndan dolayr kayrtlal ahnmayacaktrr. 4. Kaydr yaprlan hacr adaylanmlzln evrakr, "2014 Yrh Hac Kayrt Formu" ile birlikte, Oifig Dernegi tarafindan teslim altnacak, eksik evrakr bulunan müracaat sahiplerinin evrakr ise kesinlikle teslim altnmayacaktrr (Köln Hac ve Umre igler Yürütme Meike zi iie görügerek mazarctleri kabul edilen hact adaylarr harig). Bu durumda,hacr adayrnrn müracaat belgeleri, kayrt yaptrrdrfr DiTiB Derneline iade edilecektir. Her acr adayr igin bir Larf aglacak, istenilen Uetgeier zarftn igerisine konulacaktr. Zarfin üzerine hacr adayrnrn kayrt numarasl ve ismi, refakatgrnrn kayrt numarasl ve ismi, hangi seferi tercih etti$ (Direkt, Baglantrl-Direkt, Ba[lantrl Dönügü l

5 Agrk, istanbul'dan, Müstakil Odah Tip, Krsa Süreli Tip) ve hangi Atagelik Bölgesi,nden kayrt oldufu yanlacaktr. 5. Kayrttan sonra yaptlan ve yaprlabilecek defiqiklikler müracaat sahibine e-posta veya SMS (krsa mesaj) yolu ile bildirildifinden dolayr her hacr adayr mutlaka e-posta^ adresini, kendi cep numaraslnl veya kayrt yapttran yaktntntn cep telefonu numaraslnr bildirecektir. Din görevlisinin veya dernefin numarasr kesinlikle kullanrlmayacaktrr. Ayrrca posta ile yaprlacak yazrgmalar igin de hacca müracaat eden kiginin posta kutusu üzerinde ismi mutläk a yanh- olacaktrr. 6. Hacca Alman pasaportu ile müraccat eden hacr adaylannrn, pasaportlarmrn resimli sayfasrnrn sag üst köqesinde bulunan numaralan ilgili haneye girilecektir. 7. Türkiye'den hacca gidecek hacr adaylannln ugug bilgilerini dolru girmek önemlidir. Bu bilgilere göre ugug planlarr olugturularak biletler tanzim edilmektedir. is-tanbul'dan binip yine istanbul' da inecek hacr adaylannrn; M Türkiye'den gidig M Türkiye'ye dönüg segeneklerinin her ikisini de igaretlemesi gerekmektedir. Ugug mektuplan gönderilirken bu igaretleme dikkate almacaktrr. 8. Dernekler; eksiksiz olarak teslim aldrklarr evraklan 18 Temmuz 2014 günü mesai saati bitimine kadar baflr olduklarr bölge merkezlerine ulagtrracaklardrr. 9. Bölge Hac ve Umre Merkezlerine ulaqan evraklar, kontrolü yaprlarak teslim a nacak ve 29 Temmuz 2014 günü mesai saati bitimine kadar peyder pey Hac igleri Yürütme Merkezi Köln,e ulagtrnlacaktrr. E. HAC SEF'ERLERI: Hacr adaylanmtz Berlin (Tegel), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen havalimanlalndan ugurulacaktrr. Ancak uguqlar gerekli hallerde Müracaat Formu'nda belirtilen havalimanr drprndaki havalimanlarlna da planlanabilecektir. Hacr adaylanmrza farkh hizmet segenekleri sunabilmek maksadr ile aga[rda belirtilen qekillerde hac organizasyonlan düzenlenecektir. 1. Normal Tip: Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayrsr, ortak kullanrm mekanlan hact saytstna göre yeterli, kadrn ve erkeklerin ayfl ayfl odalardä en fazla 5 kiginin birlikte kalaca[r ve Mekke'de Hareme en fazla 7 km, Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, ugak programlna uygun olarak konaklama yapttrtlacaktrr. Aynca, 'Krsa Süreli Tip' hac organizäsyonu da bu gergevede deferlendirilecektir. 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir. 2. Müstakil Odatr Tip: Müstakil Odah Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de Hareme en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre mesafedeki binalarda, iginde tuvalet ve banyosu bulunan 2 ve 3 kiqilik odalarda konaklama yapacaklardrr. 2 ö[ün y"-.t iabldot usulüyle ikram edilecektir.

6 "Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nun difer Normal Tip Hac organizasyonla'ndan farlu; sadece tuvaleti ve banyosu igerisinde olan iki kigilik odalarda konaklanmasrdrr. Difer hizmetlerden, Normal Tip Hac Organizasyonlannr tercih edenlerle aynr gekiide yararlanacaklardrr. Bu tip hac organizasyonunda otel hizmeti (oda servisi vs.) verilmez. "Müstakil Odah Tip" kontenjant stntrh oldu[undan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. 3. Otel2 Tip: Otel 2 Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de ve Medine'de Hareme yürüme mesafesi igerisinde yer alan binalarda 2 ve 3 kiqilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Bu konaklama türünde otel hizmeti verilecektir. 2 ögün yemek agrk büfe olarak ikram ädilecektir. "Otel 2Tip" kontenjanr smtrlt oldupundan, kontenjanm dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. F. UCU$ $EKiLLERirvfiz: 1. Direkt Normal Tip Uguglar: Ugaga gidigte sadece Almanya'dan binecek ve dönüqte yine sadece Almanya'da inecek hacr adaylarrmrz bu ugug geklini segeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararasr sivil havacrlk kurumu) kurallarr gerefince bulundufumuz ülke Almanya'dan Suud Havayollal ve Alman Havayollari dtqrndaki ugak girketleri (Türk Hava Yollarr gibi), Almanya'dan direkt ugu$ yapamadrklarr igin bu girketler 2. bit ülkeye inig-kalkrg yapmak zorunda olduklanndan dolayi uguglar aktarmal da olacaktr. 2. Baflantrh Direkt Normal Tip Uguglar: Havalimanr) - Almanya geklinde olacaktrr. birlikte gitmek isteyen hacr adaylarrmrz igindir, ürkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen - Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen 3. Baflantrh Dönügü Agrk Normal Tip Uguqlar: Gidigte ugafa Almanya'dan binen ve Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönügte Türkiye'de kalacak ofan hact adaylarrmrz bu ugug geklini tercih edeceklerdir. Bu hacr adaylarrmrzrn biletlerinin istanbul - Almanya dönügleri agrk olacaktrr. Bilet kesim tarihinden itibären 6 ay igerisinde dönü$leri ile ilgili rezervasyonlarrnr kendileri yaptrracaklar ve bilet okeylerini ugugtan en az 72 saat önce havalimanlartnda bulunan THY bürolarr (Seyahat acentalanndan de[il) ile-irtibat kurarak teyit ettireceklerdir. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde kullanrlmayan biletler gegerliligini yitirecek ve herhangi bir iade yaprlmayacaktrr. 4. istanbul'dan Normal Tip Uguplar: Almanya oturumu bulunup, Türkiye'de ikamet eden vatandaglanmrz (emekli vs.), uga[a sadece istanbul Havalimanrndan binip dönügte yine sadece istanbul Havalimanrnda ineceklerdir. Bu ucus tipini segen hacr adaylannrn dönügte Almanya bafilantrlan bulunmamaktadrr. 5. Krsa Süreli Normal Tip Uguglar: "Krsa Süreli Tip" hac organizasyonunu tercih eden hacr ad,aylanmrz sadece Frankfurt havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlan ile döneceklerdir. Bu uguq tipinde kontenjan stntrlt oldu[undan müracaat tarihi srrasrna göre kayrt yaptrran kigiler srra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer agrlmasr durumunda kesin kayrt yaptiracaklardrr.

7 6. Müstakil Odah Tip Uguplar: "Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nu tercih eden hacr ad,aylarrmrz da Frankfurt havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi imkanlan ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlan ile döneceklerdir. c. PARAYa iligrin igr,nvrr,nr: Hacr adaylanmrzrn hac ücretlerinin tahsili aga[rda belirtildigi gekilde olacaktrr: l. Hac ücreti, mutlaka internette örne[i bulunan havale formuna uygun qekilde doldurularak yatrnlacaktrr. (Her havale formu sadece bir kigiye ait olup, aynr belgl ile birden fazla kiqi igin ödeme yaprlmayacaktrr.). 2. Ha(r adaylartmrzrn; gidig-dönüg ugak bilet ücreti, Mekke ve Medine'de konaklama ücreti, Mekke ve Medine'de kalacaklart süre iginde bütün hacr adaylarrmrza verilecek tabldot usulü kahvaltr ve akqam yemefi ücreti, Arafat gadrn, Cidde-Mekke-MÄdine ve megair arasr intikal ücreti, Suudi Arabistan'da deliller ve müesseseler birligine ödenecek ücretlei, personel ve sa[1k hizmetleri harcamalarr ile hac kurban ücretini kapsayan miktarr bilahere kesin kayrt yaptrrmaäan önce kendilerine bildirilecektir. 3. Hac ücretini yatrrdrktan sonra vefat edenler; a-) Almanya'da vefat edenlerin paralan, o tarihe kadar yaprlan masraflann karqrh[r kesildikten sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir. b-) Suudi Arabistan'da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu girketinden dönüg bileti iadesi altndrlr takdirde sadece bu meblag kanuni varislerine iade edilecektir. Aylca vefat edenin üzerinden grkan degerli eqyalarr ile paralan organizasyonumuza intikal ettigi takdirde kanuni mirsagrlarrna teslim edilecektir. 4. Hac kayrtlarl esnaslnda dernekler hacr adaylarrmzrn ödeyecekleri ücretlerden herhangi bir kesinti yapmayacaklar ve kayrt iglemleri igin ayrrca bir ücret almayacaklardrr. Hac Organizasyonu'nun tamamlanmaslndan sonra, derneklere, bildirecekleri banka hesablna yaptrklan müteferrik harcamalara karprhk olmak üzere her hacr adayr igin 10,- Euro havale edilecektir. H. ÖN KAYIT ve KESiN KAYIT SoNUNDA VAZGEqENLERIN DURUMU: 1. Ön kayrt ücretini yaptrrdtktan sonra kesin kaydrnr yaptrrm adan vazgegenlerden müteferrik masraflar kargrhlr 150,- Avro kesilerek bakiye kalan mebla[ hacr adaylalnrn bildirecekleri banka hesabrna iade edilecektir. 2. Kesin kayrt ücretini yatrrdrktan sonra gegitli sebepler ile hacca gidemeyenlerin yatrrmrg olduklan hac ücretleri, uguglara 2 hafta kala (kesin kayrtlarrn bagladrfi tarihtln uguga 14 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hacle Umre igteri Vti.üine Merkezi Köln'e ulagmast halinde, yatrrdrklan meblagdan yaprlan planlamalar, rezervasyonlann iptali ve müteferrik harcamalar kargrhlrnda 250,- Avro, gayet kendilerine malzeme gönderilmig ise malzeme ücreti olarak 100,- Avro olmak üzere toplam 350,- Avro kesildikten sonrä kalan me lag bildirilen banka hesabtna iade edilecektir. (Gönderilen malzemenin iadesi sözkonusu degildir.) 6

8 3. Vizesi altntp, ugak bileti kesilmig ve otel masraflan da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgegenlerden ise (ugugun baglamastna 14 gün. kaladan ugacafir güne kadar ki süre igerisinde) vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln'e ulagmasi halinde, yattrdrklarr meblagdan 500,- Avro kesildikten sonra kalan mebla! bildirilen banka hesabrna iade edilecektir. I. SEMINBRLER: Hac ibadetinin yaprldr[r yerin iklim gartlan, milyonlara varan insanlarrn hac menasikini aynr zaman ve mekanda yapma zorunlulufiu, dil yetersizli[i ve benzeri sebeplerden dolayr organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacr adaylarrmrzln ve bunlara reh-berlik yupu"äk görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla; 1. Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde orgarizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir. 2. Din görevlilerimiz de hac organizasyonumuzun dini bakrmdan daha anlamh, feyizli, organize bakrmrndan daha safhklt ve düzenli yürümesi agrsrndan hacr adaylanmrz igin Oe trac selyahati baglamadan önce en az 3 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ay1ca, Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde bütün hacr adaylarr igin de genel bir bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. 3. Uygulanacak programlartn tarihleri ve yerleri uygun bir gekilde hacr adaylanmrza duyurulacaktrr. Ayrtca Din Hizmetleri Ataqeliklerimizce mailine seminer tarihleri bilgi olarak gönderildigi takdirde adresinden seminerler ile ilgili bilgiler ahnabilecektir. J. HACI ADAYLARIMIZA VERILECEK HiZMETLER VE MALZEMELER: 1. T.C Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Mügavirlifince verilecek Hizmetler: a). Suudi Arabistan Büyükelgilifindeki vize iglemleri tamamlanacaktrr. b). Suudi Arabistan'a gidig-dönüg ugak biletleri temin edilecektir. c). Hacr adaylanmtz igin yeteri kadar liyakatli bay ve bayandin görevlisi görevlendirilecektir. d). Hacr adaylarrmrnn paralannrn gahnmasl ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere Mekke ve Medine'de "Emanet Hesabr" hizmeti verilecektir. e). Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir. f). Hac kurban ücretini yattrmak isteyen hacr adaylan 100 Avro'yu hac ücreti ile birlikte ilgili banka hesabrna yatrrabileceklerdir. g)isteyen hacr adaylartna ücret kargrhfr Suudi Arabistan'da kullanrlmak üzere kontörlü mobil telefon kartr temin edilecektir. Hact adaylanmtza verilecek malzemeler, koytt esnasmda bitdirdikleri posta adreslerine gönderilece{inden,verilen adres ve telefon numaralartnm güncel olmast gerekmektedir. 2. Diyanet ipleri Bagkanh[r'nca Verilen Hizmefler: a). Mekke ve Medine'de kalacaklan binalar kiralanacaktrr. b). Suudi Arabistan'da, gehirlerarasr ve megair intikalleri ile Mekke ve Medine'deki zivaret verleri igin otobüsler kiralanacaktrr. c). Mekke ve Medine'de Haremeyn-i $erifeyn'e 1 km. mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan 7

9 binalar igin servis otobüsleri temin edilecektir. d). Arafat ve Mina igin sayrsr ve igerisi bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir, e). Bütün hacr adaylarrmrza Mekke ve Medine'de hac boyuncatabldot usulü sabah kahvaltrsr ve akgam yemefi verilecektir. f). Mekke ve Medine'de verilen ücretsiz sa$hk hizmetlerinden (ilag, saghk ocalr, hastane, ambulans vs.) bütün hacr adaylarrmrz yararlanacaktrr. g). Kesin kayrt ücretiyle beraber kurban ücretini ödeyen hacr adaylalmrz igin Suudi Arabistan,da hac kurbanr kesilecektir. K.Yizn, iglnvnnni: Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Mügavirligi'nce, gegen yrllarda oldupu gibi, bu yrl da vizeler Suudi Arabistan Kralhlr'nrn Berlin Büyükelgilig'nA"n-utinacaktrr. Vizelerin verilmesinde hact adaylartmrzrn Almanya oturumlannrn gegerlilipi, san agr defterinin gegerlili$ ile Suudi Arabistan Büyükelgililifi'nin krstaslan belirleyici oldjgundan, aynamayan vizelerden Mügavirligimiz sorumlu de[ildir. L. QE$iTLi ronur,nr: l.otganizasyonumuz ile hacca gidecek hacr adaylarrmrz, Suudi Arabistan'a indi[i andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet igleri Bagkanhlr Hac Organizasyonu'na dahil olacaklardrr. Türkiye'den gelen hacr adaylanna Diyanet igleri Bagkanhfrnca verilen hizmetlerin (Sag1k, kayrp, kargtlama, irgat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri 'tr.b.; tamu-mdan, organizasyonumuz- iie hacca gidecek hacr adaylarr da yararlanacaklardrr. 2. Harr adaylarrmrnn paralanntn gahnmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere, gegtigimiz yrllarda oldu[u gibi bu yrl da "Emanet Hesabr" uygulamasrna devam edilecektir. Bu gergevede; a). "Emanet Hesabt" uygulamastndan yararlanmak isteyen hacr adaylartmrz. Mügavirlifimizce gönderilen "Emanet Hesabr Havale Formu" ile ilgili hesaba istedikläri mebiagr Z,O nytit ZO1Z Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir. b). Bu hesaba para yattanlar; Suudi Arabistan'da Mügavirlipimiz denetiminde agrlacak olan Muhasebe Bürolartndan, saat 08:00-18:00 arasr yatrrdlklan Avro kargrh[r (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir. c). Kalan paralan ise, haulartmqrn lamamrrun Almanya'ya dönüslerinin tamamlanmasmdan sonra yauh olarak bildirecekleri banka hesaplanna Avro olarah havale edilecektir. 3.Hacr adaylatrmrnn pasaportu, ugak bileti ve kalan di[er evrakr uguqtan önce hacr adaylarrmrzrn bizzat kendilerine grup din görevlisi tarafindan havalimanrnda teslim edilecektir. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acäntesi konumunda defiildir. 4. Hau adaylanmrz. internet sayfamtzdan kendileri ile ilgili güncel bilgileri (ödeme durumu, kafile ve grup bilgileri v.s.), kayrt numarasl ve do[um tarihini girerek ogrenebilirler. 5. Suudi Arabistan mahalli kuruluglarrndan veya ugak girketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Mügavirligimiz sorumlu degildir. vr. inrinar BiLGiLERi : Organizasyonumuz ile ilgili ivedi konular veya uygulamada dogabilecek tereddütler igin agalrdaki

10 b i I gi lerden y ar arlanar ak gerekl i irtib at sall anab i lecekt ir. Yazrqma Adresi Telefon Faks internet E-posta Müracaat/Kayrt Hac igleri Yürütme Merkezi Köln Subbelrather Strasse I Köln N. BANKA gii,cii,nri : 2014 Yrh Hac Organizasyonumuzakatlacak olan hacr adaylarrmrzrn ön kayrt ücreti ile kesin kayrt ücretini yatrracaklarr banka hesabr aqafirda belirtilmigtir. Ahcr Banka Konto BLZ IBAN BIC Rat fi.ir Religiöse Angelegenheiten Commerzbank - Köln 125 8s D I 2s 8s0800 COBADEFF3TO

11 EK:1 nötcn KAYIT MERKEZLERi 1. Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB) Subbelrather Straße 17, Köln Tel: ,Faks:022U Diyanet igleri Türk islam Birli[ilDiTiB - Merkez Camii) Wiener Straße 12, Berlin Tel:030/ , Faks: 030/61123 t2 3. Divanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Türk gehitlik camii) Columbiadamm 128, Berlin Tel: 030/692 ll 18, Faks: 030/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Farih Camii) Rheinhausener Str. 17, Duisburg/Rumeln Tel:02151/ , Faks: 02t5ll93t 8l l9 5. Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Osterfelder Str. 164, Oberhausen Tel: 0208/ , Faks: 0208/ Diyanet ipleri Türk islam Birligi (DITIB - Helenenstr. 37, Essen Tel: , Faks: 020t Ulu Camii) Merkez Camii) 7. Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DITIB - Fatih Camii) Sandstr. 726 C, Mülheim An der Ruhr Tel: Faks: 0208/47 989l 8. Diyanet igleri rürk islam Birli[i (DiTiB - Mevlana camii) Büdinger 1tr.2,61118 Bad Vilbel Tel: 0610/ , Faks: 0610/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Frankfurt Merkez camii) Münchener Straße Frankfurt Tel: , Faks: 069/ ' Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DiTiB - Borstelmannsweg 68, Hamburg Tel: , Faks: 040/ Diyanet iqleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Inde Tarpen 122,22848 Nordersted Tel: l 08, Faks: 040/523 t Diyanet iqleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Merkez Mescid-i Aksa Camii) Eyüp Sultan camii Aksa Camii) Bahnhof Str. 107,31515 Wunstorf Tel: Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Eyüp Sultan camii) Chemnitzer Str. 10, Ronnenberg Tel: Faks: 05 ltl t9 l0

12 14. Diyanet igleri Türk islam Birli[i - (DiTiB Ayasofya Camii) Am Bruhrain 15, Graben Neudorf Tel: ,Faks: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Merkez Camii) Käppele Str. 3, 76131Karlsruhe Tel: , Faks: l 16. Diyanet iqleri Türk islam Birlili (DiTiB - Selimiye Camii) Schaffhauser 8, Völklingen Tel: 06898/213 80, Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i oirie - Eyüp Sultan camii Queichheimer Haupt Str. 8, Landau Tel: , 18. Diyanet igleri rürk islam Birli[i (DiTiB - passing Hacr Bayram camii) Planegger Str.18a, Münih Tel: , Faks: 089/ Diyanet igleri Ttirk islam Birli[i (DiTiM - Merkez Camii) Schanzenbach Str. 1, Münih Untersendling Tel: , Faks: 089/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Merkez Camii) König Ludwig Str. 7, Recklinghausen Tel: , Faks: t Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii) Bremerplatz 42, Münster Tel: , Faks: Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DiTiB - Goldene Moschee) Bahnhof Str. l l, Schwabach Tel: , Faks:09 t Diyanet iqleri Türk islam Birli[i (DITIB Eyüp Sultan Camii) Kurfürsten Str. 16, Nürnberg Tel: , Faks: 09l l/ Diyanet ipleri rürk islam Birligi (DiTiB Mimar Sinan camii) Steingrube 4, Sachsenheim Tel: , Faks:O Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Mevlana Camii) Martha Munz 3,72574 Bad Urach Tel: , Faks: 07t l

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır.

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır. T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2008 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce DİTİB ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2008 Hac Organizasyonu ile ilgili

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı. 2015 yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu HAC Diyanet leri Ba kanl Hac Organizasyonu TAKD M İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, hac organizasyonunu yürütmek üzere yurtdışında görevlendirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz A3124 Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz 590 DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 2011 fiyatına 2012 yılında Umre HERKES UMREYE GİTSİN 2012 YILI EKONOMİK UMRE PROGRAMLARI 0212 ekrem turizm 521 25 25 www.ekremturizm.com

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur.

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE BERAT İLE 25 YILLIK TECRÜBE, 100.000

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com TA ÖD KS EM E 3 İT İM KA LE NI www.hacetturizm.com HAC VE UMRE ORGANİZASYONU Hac ve umre organizasyonunda yılların tecrübesiyle her yıl binlerce kişiyi kutsal topraklara götüren deneyimli kadrosumuz her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013)

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) MADDE 1- Taraflar 1.1 İşbu sözleşme, bir tarafta GLOBAL Dil Hizmetleri Danışmanlık Turizm İthalat & İhracat Tic. Ltd. Şti (Bundan

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN :::

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: A-2015 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1) 1500 adlî yargı hâkim ve savcı

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde

Detaylı