I toztzots. Sayr : / Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I toztzots. Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri)"

Transkript

1 T.C. BERLIN ntryürnr,ciriöi Din Hizmetleri Mügavirlili Sayr : / Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar I toztzots T.C. BA$KONSOLOSLUGUNA (Din Hizmetleri Atageli[i) T.C. Diyanet igleri Bagkanhlr ve Din Hizmetleri Mügavirli[imiz igbirlili ile düzenlenecek olan2015 Yrh Hac Organizasyonumuz, ekte gönderilen usul ve esaslar do[rultusunda yürütülecektir. Söz konusu 2015 Yrh Hac Organizasyonu usul ve esaslarmm, din görevlilerimiz tarafrndan vaaz, hutbe ve düzenlenecek sohbet programlarryla vatandaqlarrmrza duyurulmasr hususunda gerefini rica ederim. Prof. Dr. Nevzat A$IKOöLU Din Hizmetleri Mügaviri EK: 2015 Hac Organizasyonu Usul ve Esaslan (11 sayfa) DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri) Tiergartenstr Berlin Tel:030/2759t9 13 Faks: 030 / gov,tr

2 T.C. BERLIN süyürnlciliöi nin nizvrnrrnni vrüsavinr,iöi 2o1s HAC oncnxizasyonu iln fucili usür, ve ESASLAR Mügavirlifimizce, oie loiyanet igleri Bagkanh[r) ve oitig (Diyanet igleri Türk islam Birli[i) ile de igbirligi yaprlarak düzenlenecerk olan "2015 Yrh Hac Organilasyonu" il. ilgili usul ve esaslar aga[rda belirtilmiqtir. A.2015 HAC TAKVIMI: 1. Gegen yllarda oldufu gibi bu yrl da hac seyahati sadece Havayolu ile yaprlacaktrr. leri arasrnda Atagelik hizmet bölgelerinde ile DitiB,e ba[h cami derneklerinde hacr adayrmrz kendi bölgelerinde bulunan TiB'e ba[h cami deme[ine giderek, cami görevlisine kaydrnr yaptrrabilecektir. Görevli tarafrndan kaydr yaprlan hacr ajayrmr z 2015 Hac Müracaat Formu ile difer gerekli evrakr 26 Haziran 2015 tarihine kadar kaydrnr yaptrrdrfr dernek görevlisine teslim edecektir. 3. Gegen yrl oldu[u gibi bu yrl da, Suudi Arabistan Kralhfr tarafindan, ülkelere verilen,,hac Kontenjan Saytst" ile ilgili oä20 krsfilama devam ettifinden, hacca niyet edenlerin srkrntr yadamamast igin belirtilen tarihler arasrnda vakit kaybetmeden müracaatlarrnrn yaprlmasr önem arzetmektedir. 4. Tüm hacr adaylan ancak 5 yrl ara ile hacca gidebileceklerdir. 5 yrl igerisinde hacca gitmiq olan bir hacr adaytna Suudi Arabistan'rn Berlin Büyükelgili[i tarafindan bu yrl kesinikle vize verilmeyecektir. Hac Kontenjantntn dolmasrndan sonra vefat veya vazgegme gibi sebeplerle kontenjanda eksilme meydana gelmesi halinde müracaat srrasr dikkate ahnacaktrr. Kontenjan sayrsrna göre yedek listede yer alan hacr adaylaflmrza yazir veyatelefonla Köln Hac ve UmÄ igteri Vtirtitme Merkezi tarafrndan bilgi verilecektir. 5. Normal ve Müstakil Tip hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylannrn Suudi Arabistan,a intikalleri takriben Eylül 2015, dönüqleri ise takriben Ekim 2015 tarihleri arasrnda planlanmaktadrr. 6. "Ktsa Süreli Tip" Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gergeklegtirecek hacr adaylarmrn Suudi Arabistan'a intikalleri takriben Eylül 2015, donügleri ise takriben Ekim 2015 tarihleri arasmda planlanmakta olup, gidiq ve dönügleri sadece Frankfurt havalimanrndan olacaktr. 7- Hacca gidecek hacr adaylantnrza kafilelere göre olugturulacak hareket tarihleri ve ugu$ programlarr mektupla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Atagelik ile Bölge Hac've Umre Kayrt Merkezlerinden de bilgi ahnabilecektir. Hacr adayl uir^rrrn- kayrt yaptrrrrken cep telefonu numaralartnr ve adreslerini kayrt yapan görevliye bildirmeleii, giintel bilgilerin hacr adayrna daha hrzh bir gekilde aktanlmasrnr sa[layacaktrr. 8' Diyanet isleri Baskanl$t taraftndan kontenjan verilmesi hulinde organizasyonumuz ile Hacca gidecek Almanya oturumtru hact adaylarrmu,n Almanya'da oluruhu olmayan birinci derece akrabalanru (Anne-Baba, Es ve Qocuklar) - kendileri de beraberinde gitme-k kaydtyla -

3 hucca götürebilmeleri igin bu kisilerin mutlaka; a) Diyanet igleri Bagkanl$r 2013 (2015 yrhnda lib hac kaydr almamrgtrr) Hac Organizasyonu,na müracaat etmig ve kurada grkmamrq olmalan, b) Daha önce Hacca gitmemig olmalarr gerekmektedir. Bu gartlarr yerine getirmeyen müracaatlar gegersiz sayrlacaktrr. Not: Türkiye konteniaru smrh oldu$undan dolayt kayttlar müracaal tarihi esas almarak isleme almacakttr, Aynca Almanya'dan müracaat edip Türkiye'deki l.derece akrabalarmt (Anne- Baba, ES ve Qocuklar) hacca götürmek isleyen hau adaylanrun da mutlaka akrabalanrun yanlannda haccu gitmeleri gerekmektedir. Kaydtnt yapüktan sonra vazgeqen hact aclaylannm Türkiye'deki akrabalanrun da kayillan gecersfu sayilacaktr. O larihe kaclar - yapilan masratlann kargil$t kesildikten sonro bakiyesi hau adaytna iade etlilecektir. B. MÜRACAAT $EKLI VE GEREKLI BELGBLER: 1 Mart 2015 ile 19 Haziran 2015 tarihleri arasrnda atagelik hizmet bölgelerinde o Hac ve Umre Kraytt Merkezleri ile DiTiB'e balh cami derneklerindetn kayrt u de yaprlacakttr. Kayrtlar sadece Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DITIB' e ba4r derneklerde belirlerren görevliler tarafindan yapr lacaktrr. 2. Hac müracaattnda bulunan hacr adaylarrmrz, dernek görevlisi tarafindan doldurulup grktrsr altnan 'Müracaat Formu'nu' imzalayaruk, her kayrt sahibinä otomatik olarak bilgisayardan vlrilen kayrt numarasr ile 1000,- Avro ön kayrt ücretini ilgili hesaba yatracaklardrr. Säz konusu ücretin yattrtlmast ile ön kayrt yaprlmtg saytlacaktrr. Kayrt ücretinin yatrrrlmadrlr bagvurular ise igleme ahnmayacaktr. 3. Kaydr yapan görevli her hacr adaymr tek tek kaydedecek ve akraba olanlarrn akrabahk derecelerini mutlaka belirtecektir. internet üzerindeki Häc Kayrt Formu'nda haccagidecek kiginin kimlik, pasaport, ugup, adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta ve dernek bilgileri doldurulacak, refakatgi veya birlikte seyahat etmek istedigi kiginin kayrt numarasr da belirtilecektir. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayr olugabilecek aksakhklardan (vize alnamamasr ve gruptan aynlma gibi) Mügavirlifimiz sorumlu olmayacaktrr. 4. Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri tarafindan internet üzerinden kaydr yaprlan hacr adaylarr "Kaytt Formu"nu imzaladrktan sonra aga[rda agrklanan belgeler ile birlikte yine aynr Oifig Dernegine 26Haziran 2015 tarihine kadar teslim edecektir Hac Müracaat Formu'nu herhangi bir sebeple 26 Haziran 2015 günü mesai saati bitimine kadar DiTiB Dernefine gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hacr adaylarmm müracaatlarr gegersiz saytlacakttr. (Köln Hac ve Umre iqleri Yürütme Merkezi ile görüg eiek mazaretleri kabul edilen hau adaylan harig). 6. T.C' pasaportunaveya T.C. uyn"rklu olup yabancr pasaporta sahip olanlann haricinde higbir hacr adayna Suudi Arabistan Büyükelgili$i tarafindanviieueiil-ey"c.gind.n bu kigilerin müracaatlarr kabul edilmeyecektir.

4 C. DiTiB DERNEÖiNE TESLIM EDILECEK BELGELER: 1. Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln tarafindan gönderilen "2015 Yrh Hac Kayrt Formu,,nun imzalanmrg ash, 2. Türk ve Türk kökenli Alman vatandaglarr ile Türk kökenli difer ülke vatandaglarr igin en az 16 Eylül 2016'ya kadar gegerlili$ olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli pasaportun aslr (pasaportunu 1 yrldan daha krsa bir süre igerisinde alan hacr adaylarrmrz eski pasaportlannr da evraklar ile birlikte göndereceklerdir), 3. En az 16 Eylü12016'ya kadar gegerlilik süresi bulunan oturum kartrnrn (Aufenthattstitel) ash ve 1 adet fotokopisi, Not: Gegici pasaportlara (Ekspres pasaport, Qocuk pasaportu (Kindemeisepass), Mülteci pasaportu) Suudi Arabistan Büyükelgili[i tarafindan vize verilmedi[i igin bu pasaportlar kabul edilmeyecektir. Ayrrca annesinin veya babasmln pasaportuna kayrth olan büttin goöuk yolcular, yeni dofianlar da dahil olmak üzere kendilerine ait pasaportlarr ile kayda ahnarak pasaportlarrnrn ash teslim edilecektir. 4. Biyometrik olan 2 adet vesikahk foto[raf (arkasrna mutlaka Adr-Soyadr ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayt numarasr yazrlmahdrr), 5. Doktor taraftndan imzalanmrg ve kagelenmiq Menenjit (Meningokokken) a$lsmm yaprldrfrnr gösteren san renkli agt karnesinin (IMPFBUCH) ash, ayrrca doktor tarafindan imzalanmrg, mühürlenmig ve Menenjit aglsrnm yaprldr[rnr gösteren güncel tarihli teyit belgesi (Implbescheinigung) kayrtta görevliye teslim edilecektir. Not: Menenjit agrsrnrn gegerlilik srüresi üg yrldrr. Bu nedenle yaprlmasrnrn üzerinden üg yrl gegmiq olan agtrun yeniden yaprlmast ve a$l karnesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. cri! ägrsi ise zorunlu degildir. 6. Oturumun gergekli$inin Berlin'de bulunan Suudi Arabistan KonsolusluÄu tarafindan kontrol edilebilmesi igin Entbindungserklärung'un ash. (Implbescheinigung ve Entbindungserklärung örnekleri, adresindeki "Download" krsmrndan indirilebilir). 7. Hac ücretinin tamamrnrn yatrrrldr[rn a dair banka makbuzu. D. BöLGE HAC KAYIT MERKEZLERiNCE YAPTLACAK igr,nvrr,nn: 1. Kayrtlar sadece internet üzerinden adresinden yaprlacaktrr. 2. Kayfilar sadece yeni gipli pasaportlar ile yaprlacaktrr. Pasaportlann ash Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezine ulaqtrrrlacaktrr. 3. Kayrt yaptran hau aday4 Suudi Arabistan hac qartlarr göz önünde bulundurularak ügüncü gahtslann yardtmt olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmahdrr. Hac farizasrnr yerine getirmesine engel olmayacak gekilde bedensel engeli bulunan hacr adaylarr mutlaka yanlarrnda bir refakatgi götürülecektir. Refakatgisi olmayanlann kaydr yaprlmayacaktrr. Yanhq beyan veya gözden kagma suretiyle Suudi Arabistan'a organizasyonumuz ile giden bu tür sa[[k.otunu olanlarrn sorumlulu[u kendilerine ait olacaktrr.

5 Alzheimer hastasr olanlar, ileri derecede kanser hastasr olanlar, diyaliz makinasrna giren böbrek hastalart, agrk kalp ameliyatr olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel tegkil edecek bir rahatsrzhfr olanlarm hacca gitmeleri farz olmadr[rndan ve Suudi Arabistan'däki a$lrl izdiham ve yogunluk nedeniyle zorluk yagayacak olmalanndan dolayr kayrtlarr ahnmayacaktr. 4. Kaydr yaprlan hau adaylarrmrzrn evrakr, "2015 Yrh Hac Kayrt Formu" ile birlikte, Oifig Dernefi tarafindan teslim ahnacak, eksik evrakr bulunan müracaat sahiplerinin evrakr ise kesinlikle teslim alnmayacaktrr (Köln Hac ve Umre igleri Yürütme Meikezi ile görügerek mazaretlefi kabul edilen hacr adaylarr harig). Bu durumda,hacr adayrnrn müracaat belgeleri, Layrt yaptrrdr[r DiTiB Derneline iade edilecektir. Her hacr adayr igin bir Larf aglacak, istenifen belgeier zarfrn igerisine konulacaktr. Zarfn üzerine hacr adayrnrn kayrt numarasl ve ismi, refakatgrnrn kaytt numarasl ve ismi, hangi seferi tercih etti[i (Direkt, Baglantrh-Direkt, Ba[lantrh Otintigti Agrk, istanbul'dan, Müstakil Odah Tip, Krsa Süreli Tip) ve hangi Atagelik Böfesi'nden kayrt oldufu yazlacaktr. 5. Kayrttan sonra yapllan ve yaprlacak defigiklikler müracaat sahibine e-posta yoluyla veya telefon ile bildirildiginden dolayr her hacr adayr mutlaka e-posta adresini, kendi cep nu.u.urint veya kayrt yaptran yaktntntn cep telefonu numarasrnr bildirecektir. Din görevtisinin veya dernefin numarast kesinlikle kullanrlmayacaktrr. Aynca posta ile yaprlacak yanqmalar igin äe hacca müracaat eden kiginin posta kutusu üzerinde ismi mutlakayazir olacaktrr. 6. Hacca Alman pasaportu ile müraccat eden hacr adaylannrn, pasaportlarrnrn resimli sayfasrrun sa[ üst kögesinde bulunan numaralan ilgili haneye girilecektir. 7. Türkiye'den hacca gidecek hacr adaylarmrn ugu$ bilgilerinin dolru girilmesi önem arzetmektedir. Bu bilgilere göre ugu$ planlarr olugturularak biletler tanzim edilmektedir. istanbul'dan binip yine istanbul'da inecek hacr adaylarmrn; EITürkiye'den gidig M Türkiye'ye dönüg segeneklerinin her ikisini de igaretlemesi gerekmektedir. Ugug mektuplarr gönderilirken bu i garetleme dikkate ahnacaktrr. 8. Dernekler; eksiksiz olarak teslim aldrklarr evraklarr 03 Temmuz 2015 günü mesai saati bitimine kadar bagh olduklarr bölge merkezlerine ulaqtrracaklardrr. 9. Bölge Hac ve Umre Merkezlerine ulagan evraklar, kontrolü yaprlarak teslim almacak ve l0 Temmuz 2015 günü mesai saati bitimine kadar peyder pey Hac igleri Yürütme Merkezi Köln,e ulagtrrrlacaktrr. E. HAC SEFERLERi: Hau adaylanmrz Berlin (Tegel), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve istanbul A.tatürk veya Sabiha Gökcen havalimanlarmdan ugurulacaktrr. Ancak ugu$lar gerekli hallerde Müracaat Formu'nda belirtilen havalimanr dlgrndaki havalimanlarrna da planlanabilecektir. Hau adaylaflmrza farkh hizmet segenekleri sunabilmek maksadr ile agalrda belirtilen gekillerde hac organizasyonlan düzenlenecektir.

6 1. Normal Tip: Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayrsr, ortak kullanrm mekanlart hact saytstna göre yete:rli, kadrn ve erkeklerin ayn ayrr odalarda en fazla 5 kiqinin birlikte kalacafr ve Mekke'de Hareme en fazla 7 km, Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre rnesafede yer alan binalarda, ugak programlna uygun olarak konaklama yaptrrrlacaktrr. Ayrtca, 'Krsa Süreli Tip' hac organizasyonu da bu gergevede deferlendirilecektir. Sabah kahvaltrsr ve akgam yemeli olmak izere 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ilaam edilecektir. 2. Müstakil Odah Tip: Müstakil Odah Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de Hareme en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harern'e en fazla 700 metre mesafedeki binalarda, iginde tuvalet ve banyosu bulunan 2 ve 3 kigilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Sabah kahvaltrsr ve akgam yeme[i olmak izere 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ikam edilecektir. "Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nun difer Normal Tip Hac organizasyonlanndan farkr; sadece tuvaleti ve banyosu igerisinde olan iki kigitik odalarda konaklanmasrdrr. Difer hizmetlerden, Normal Tip IIac Organizasyonlarlnr tercih edenlerle aynl pekilde yararlanacaklardrr. Bu tip hac organizasyonunda otel hizmeti (oda servisi vs.) verilmez. "Müstakil Odah Tip" kontenjant stnrrh oldufundan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. 3. Otel2 Tip: Otel 2 Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de ve Medine'de Hareme yürüme mesafesi igerisinde yer alan binalarda 2 ve 3 kigilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Bu konaklama türünde otel hizmeti verilecektir. Sabah kahvaltrsr ve akgam yemefii agrk büfe olarak ikram edilecektir. "Otel 2 Tip" kontenjanr stntrlt oldufundan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. F. UCU$ $EKiLLERiWiz: 1. Direkt Normal Tip Uguqlar: Uqafia gidigte sadece Almanya'dan binecek ve dönügte yine sadece Almanya'da inecek hacr adaylarrmrz bu ugug geklini segeoeklerdir. Ancak, IATA (uluslararasr sivil havacrhk kurumu) kurallarr gerelince bulundulumuz ülke Almanya'dan Suud Havayollan ve Alman Havayollarr dtgrndaki ugak girketleri (Türk Hava Yollarr gibi), Almanya'dan direkt ugu$ yapamadrklarr igin bu girketler 2. bir ülkeye inig-kalkrg yapmak zorunda olduklarrndan dolayr uguglar aktarmah olacaktrr. 2. Baflantrh Direkt Normal Tip ljguqlar : Bu ugug gekli Türkiye'de bulunan akrabalarr ile birlikte gitmek isteyen hacr adaylarrmrz igindir, hacr adaylanmrzrn güzergahlan: Almanya - Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen Havalimant) - Suudi Arabistan / Suudi Arabistan - Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen Havalimanr) - Almanya geklinde olacaktrr. 3. Baflantrh Dönüqü Agrk Normal Tip Uguqlar: Gidigte ugala Almanya'dan binen ve Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönügte Türkiye'de kalacak olan hact adaylanmrz bu ugug qeklini tercih edeceklerdir. Bu hacr adayl arrmrzrn biletlerinin istanbul - Almanya dönügleri agrk olacaktrr. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde dönügleri ile ilgili rezervasyonlarrnr kendileri yaptrracaklar ve bilet okeylerini ugugtan en 5

7 az 72 saat önce havalimanlannda bulunan THY bürolarr (Seyahat acentalarrndan de[il) ile irtibat kurarak teyit ettireceklerdir. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde kullanrlmayan biletler gegerlili[ini yitirecek ve herhangi bir iade yaprlmayacaktrr. 4. Istanbul'dan Normal Tip Uguglar: Almanya oturumu bulunup, Türkiye'de ikamet eden vatandaglarrmrz (emekli vs.), ugapa sadece istanbul Havalimantndan binip dönügte yine sadece istanbul Havalimanrnda ineceklerdir. Bu ugug tipini segen hau adaylannrn gidigte veya dönügte Almanya ba$lantrlarr bulunmamaktadrr. 5. Krsa Süreli Normal Tip Uguglar: "Klsa Süreli Tip" hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylarrmrz sadece Frankfuit havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlarr ile döneceklerdir. Bu ugug tipinde kontenjan strurlt oldufundan müracaat tarihi srrasrna göre kayrt yaptrran kigiler srra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer agrlmasr durumunda kesin kayrt yaptrracaklardrr. 6. Müstakil Odah Tip ve Otel2llip Uguplar: "Müstakil Odah Tip ve Otel 2 Tip" Hac Organizasyonu'nu tercih eden hacr adaylarrmrz da sadece Frankfurt havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanma döneceklerdir. Frankfuft havalimanrna kendi imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlarr ile döneceklerdir. c. PARAYA iligrin i gr,nivrr,nn: Hau adaylarrmrzrn hac ücretlerinin tahsili aqagrda belirtildigi gekilde olacaktrr: 1. Hac ücreti, mutlaka internette örneli bulunan havale formuna uygun gekilde doldurularak yatrnlacaktrr. (Her havale formu sadece bir kigiye ait olup, aynr belge ile birden fazla kigi igin ödeme yaprlmayacaktrr.). 2. Hau adaylanmrzrn; gidig-döntig ugak bilet ücreti, Mekke ve Medine'de konaklama ücreti, Mekke ve Medine'de kalacaklarr süre iginde bütün hacr adaylarrmrza verilecek tabldot usulü kahvaltr ve akgam yemeli ücreti, Arafat gadrrr, Cidde-Mekke-Medine ve megair arasr intikal ücreti, Suudi Arabistan'da deliller ve müesseseler birli$ine ödenecek ücretler, personel ve salhk hizmetleri harcamalan ile hac kurban ücretini kapsayan miktarr bilahere kesin kayrt yaptrrmadan önce kendilerine bildirilecektir. 3. Hac ücretini yatrrdrktan sonra vefat edenler; a) Almanya'da vefat edenlerin paralan, o tarihe kadar yaprlan masraflarrn kargrh[r kesildikten sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir. b) Suudi Arabistan'da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu girketinden dönüg bileti iadesi ahndr[r takdirde sadece bu rnebla! kanuni varislerine iade edilecektir. Ayrrc a vefat edenin üzerinden grkan de$erli egyalarr ile paralarr organizasyonumuza intikal ettigi takdirde kanuni mirsagrlanna teslim edilecektir. 4. Hac kayrtlarr esnastnda dernekler hacr adaylarrmzrn ödeyecekleri ücretlerden herhangi bir kesinti yapmayacaklar ve kayrt iglemleri igin ayrrca bir ücret almayacaklardrr. Hac Organizasyonu'nun tamamlanmasrndan sonra, derneklere, bildirecekleri banka hesabrna yapttklarr müteferrik harcamalara kargrhk olmak äzere her hacr adayl igin 10,- Euro havale edilecektir.

8 H. ÖN KAYIT VE KESIN KAYIT SoNUNDA VAZGECENLERIN DURUMU: t. Ön kayrt ücretini yaptrrdtktan sonra kesin kaydrnr yaptrrm adan vazgegenlerden mütefenik masraflar kargrhlr 150,- Avro kesilerek kalan mebla[ hacr adaylarrnrn bildirecekleri banka hesabrna iade edilecektir. 2. Kesin kayrt ücretini yatrrdrktan sonra gegitli sebeplerle hacca gidemeyenlerin yatrrmrg olduklan hac ücretleri, uguglara 2hafta kala (kesin kayrtlann bagladrlr tarihten ugu$a 14 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln,e ulagmasr halinde, yatrrdrklarr mebla[dan yaprlan planlamalar, rezervasyonlann iptali ve müteferrik harcamalar kargrhlrnda 250,- Avro, gayet kendilerine malzeme gönderilmig iie malzeme ücreti olarak 100,- Avro olmak üzere toplam 350,- Avro kesildikten sonra kalan meblaf bildirilen banka hesabtna iade edilecektir. (Gönderilen malzemenin iadesi sözkonusu de[ildir.) 3. Vizesi altntp, ugak bileti kesilmig ve otel masraflan da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgegenlerden ise (ugugun baqlamasrna 14 gün kaladan ugaca[r güne kadar ki süre igerisinde) vazgeqtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln'e ulagmasr halinde, yatrrdrklarr meblaldan 500,- Avro kesildikten sonra kalan mebla! bildirilen banka hesabrna iade edilecektir. i. snuinerler: Hac ibadetinin yaprldr[r yerin iklim gartlan, milyonlara varan insanlann hac menasikini aynr zaman ve mekanda yapma zorunlulufu, dil yetersizlili ve benzeri sebeplerden dolayr organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacr adaylanmrzrn ve bunlara rehberlik yapacak görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla; 1. Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde organizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir. 2. Din görevlilerimiz de hac organizasyonumuzun dini bakrmdan daha anlamh, feyizli, organize baktmrndan daha sa$hkh ve düzenli yürümesi agrsrndan hau adaylanmrz igin de hac seyahati baqlamadan önce en az 3 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ayrrca, Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde bütün hau adaylan igin de genel bir bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir. 3. Uygulanacak programlartn tarihleri ve yerleri uygun bir gekilde hacr adaylarrmrza duyurulacaktrr. Aynca Din Hizmetleri Atageliklerimizce mailine seminer tarihleri bilgi olarak gönderildi[i takdirde delhac adresinden seminerler ile ilgili bilgiler ahnabilecektir. J. HACI ADAYLARIMIZA VERiLECEK HiZMETLER VE MALZEMELER: 1. T.C. Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Müpavirlifiince verilecek Hizmetler: a) Suudi Arabistan Büyükelgilifindeki vize iglemleri tamamlanacaktrr. b) Suudi Arabistan'a gidig-dönüg ugak biletleri temin edilecektir. c) Hacr adaylanmrz igin yeteri kadar liyakatli bay ve bayandin görevlisi görevlendirilecektir.

9 d) Hacr adaylarrmtnn paralanntn galmmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere Mekke ve Medine'de "Emanet Hesabr" hizmeti verilecektir. e) Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir. l) Hac kurban ücretini yatrmak isteyen hacr adaylan 100 Avro'yu hac ücreti ile birlikte ilgili banka hesabma yatrrabileceklerdir. Hacr adaylartmza verilecek malzemeler, kayrt esnasrnda bildirdikleri posta adreslerine gönderilece!indenoverilen adres ve telefon numaralarrnrn güncel olmasr gerekmektedir. 2. Diyanet igleri Bapkanhfr'nca Verilen Hizmetler: a) Mekke ve Medine'de kalacaklan binalar kiralanacaktrr. b) Suudi Arabistan'da, gehirlerarasl ve megair intikalleri ile Mekke ve Medine'deki igin otobüsler kiralanacaktrr. ziyaret yerleri c) Mekke ve Medine'de Haremeyn-i $erifeyn'e 1 km. mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan binalar igin servis otobüsleri temin edilecektir. d) Arafat ve Mina igin sayrsr ve igeri[i bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir, e) Bütün hacr adaylanmrza Mekke ve Medine'de hac boyunca tabldot usulü sabah kahvaltrsr ve akgam yemeli verilecektir. I) Mekke ve Medine'de verilen ücretsiz sa$hk hizmetlerinden (ilag, sa[hk oca[r, hastane, amb ul an s v s. ) bütün hau aday lar rn nz y ar arl anac aktr r. g) Kesin kayrt ücretiyle beraber kurban ücretini ödeyen hau adaylanmrz igin Suudi Arabistan'da hac kurbanr kesilecektir. K.YLZr. igr,nvrlrni: Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelgili[i Din Hizmetleri Müqavirli[i'nce, gegen yrllarda oldugu gibi, bu yrl da vizeler Suudi Arabistan Kralhlr'nrn Berlin Büyükelgilili'nden almacaktrr. Vizelerin verilmesinde hact adaylarrmrzrn Almanya oturumlarmrn gegerlilifi, san agr defterinin gegerlili$i ile Suudi Arabistan Büyükelgililigi'nin krstaslan belirleyici oldulundan, ahnamayan vizelerden Mügavirli[imiz sorumlu delildir. L. CE$iTLi KONUI-AR: l.organizasyonumuz ile hacca gidecek hacr adaylarrmrz, Suudi Arabistan'a indifi andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet igleri Bagkanh[r Hac Organizasyonu'na dahil olacaklardrr. Türkiye'den gelen hacr adaylarrna Diyanet igleri Bagkanhlrnca verilen hizmetlerin (Sa[hk, kayrp, kargtlama, irgat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.) tamamrndan, organizasyonumuz ile hacca gi d ecek hacr adayl an da y ar arlanacaklardrr. 2.Haq adaylanmrnn paralartnrn gahnmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere, gegtilimiz yrllarda oldugu gibi bu yrl da "Emanet Hesabr" uygulamasrna devam edilecektir. Bu gergevede; a) "Emanet Hesabt" uygulamastndan yararlanmak isteyen hau adaylanmrz, Mügavirligimizce gönderilen "Emanet Hesabr Havale Formu" ile ilgili hesaba istedikleri meblafr 28 Agustos 2015 Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir. b) Bu hesaba parc yatranlar; Suudi Arabistan'da Mügavirli$imiz denetiminde agrlacak olan Muhasebe Bürolarrndan, saat 09:00-18:00 arasr yatrrdrklarr Avro kargrh[r (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir. c) Kalan paralan ise, haulanmrzrn tumamtntn Almanya'ya dönüslerinin tamamlanmastndan

10 sonra J)aul, olarak bildirecekleri banka hesaplanna Avro olarak havale edilecektir. 3.Hacr adaylarrmrzrn pasaportu, ugak bileti ve kalan diger evrakr ugugtan önce hacr adaylarrmrnn bizzat kendilerine grup din görevlisi tarafrndan havalimanrnda teslim edilecektir. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acentesi konumunda de$ildir. 4.Hau adaylarrmtz. internet sayfamrzdan kendileri ile ilgili güncel bilgileri (ödeme durumu, kafile ve grup bilgileri v.s.), kayrt numarasr ve do[um tarihini girerek ögrenebilirler. 5. Suudi Arabistan mahalli kuruluglarrndan veya ugak girketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Mügavirlipimiz sorumlu defildir. vr. inrisar BiLGiLERi : Organizasyonumuz ile ilgili ivedi konular veya uygulamada do[abilecek tereddütler igin aga[rdaki b i I gilerden y ar arlanarck gerekl i irtib at sallanab ilecektir. Yazrqma Adresi Telefon Faks internet E-posta Müracaat/Kayrt Almanya Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln Subbelrather Str. 17, Köln 022t - s r - s N. BANKA nir,cir,nni : 2015 Yrlr Hac Organizasyonumuzakatiacak olan hacr adaylanmrzrn ön kayrt ücreti ile kesin kayrt ücretini y atr ac aklan banka he sabr agagrda bel irti lmi gtir. Ahcr Banka Konto BLZ IBAN BIC Rat flir Religiöse Angelegenheiten Commerzbank - Köln 12s D s COBADEFF3TO

11 EK:L nöicn KAYIT MERIGZLERi l. Diyanet igleri Türk islam Birlili (DiTiB) Subbelrather Straße 17, Köln Tel: Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i(DiTiB - MerkezCamä) Wiener Straße Berlin Tel:030/ , Faks: 030/6ll Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Türk gehitlik Camii) Columbiadamm 128, Berlin Tel:030/692 ll 18, Faks:030/ Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB - Fatih Camii) Rheinhausener Str. 17, Duisburg/Rumeln Tel: , Faks: 02l5ll93l Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Osterfelder Str. 164, Oberhausen Tel: 0208/ , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DITIB - Helenenstr Essen Tel: , Faks: Ulu Camii) Merkez Camii) 7. Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DITIB - Fatih Camii) Sandstr. 126 C Mülheim An der Ruhr Tel: 0208/ , Faks: I 8. Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Mevlana Camii) Büdinger 9tr.2, Bad Vilbel Tel: 0610/ , Faks: 0610/ Diyanet igleri rürk islam Eirlili (DiTiB - Frankfurt Merkez camii) Münchener Straße 21, Frankfurt Tel: , Faks: 069/ Diyanet igleri Türk islam Birlifii (DiTiB - Borstelmannsweg 68, Hamburg Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB - Inde Tarpen 122,22848 Nordersted Tel: , Faks: 040/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Merkez Mescid-i Aksa camii) Eyüp Sultan Camii Aksa Camii) Bahnhof Str. 107,31515 Wunstorf Tel: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Eyüp Sultan Camii) Chemnitzer Str. 10, R.onnenberg Tel: Faks: t9 l0

12 14. Diyanet igleri Türk islam Birlifi - (DiTiB Ayasofya Camii) Am Bruhrain 15, Graben Neudorf Tel: Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii) Käppele Str. 3, 76131Karlsruhe Tel: , Faks: l 16. Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Yunus Emre Camii) Rheingauw all l, Mainz Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Selimiye Camii) Schaffhaus er 8, Völklingen Tel: 06898/213 80, Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB - Mevlana Camii) Industrie Str. 56, Ludwigshafen Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB - passing Hacr Bayram camii) Planegger Str. 1 8a, Münih Tel: , Faks: 089/ Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiM - Merkez Camii) Schanzenbach Str. 1, Münih Untersendling Tel , Faks: 089/ Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii) König Ludwig Str. 7, Recklinghausen Tel: , Faks: l Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Merkez Camii) Bremerplatz 42, Münster Tel: Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli$i (DiTiB - Goldene Moschee) Bahnhof Str. 11,91126 Schwabach Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birligi (DITIB Eyüp Suttan Camii) Kurfürsten Str. 16, Nürnberg Tel:091 ll , Faks: 09lll4I Diyanet iqleri Türk islam Birlili (DiTiB Mimar Sinan Camii) Steingrube 4, Sachsenheim Tel: , Faks:O Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Mevlana Camii) Martha Munz Bad Urach Tel: Faks: l1

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır.

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır. T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2008 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce DİTİB ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2008 Hac Organizasyonu ile ilgili

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı. 2015 yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası

Detaylı

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir

Detaylı

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu HAC Diyanet leri Ba kanl Hac Organizasyonu TAKD M İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, hac organizasyonunu yürütmek üzere yurtdışında görevlendirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com TA ÖD KS EM E 3 İT İM KA LE NI www.hacetturizm.com HAC VE UMRE ORGANİZASYONU Hac ve umre organizasyonunda yılların tecrübesiyle her yıl binlerce kişiyi kutsal topraklara götüren deneyimli kadrosumuz her

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur.

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE BERAT İLE 25 YILLIK TECRÜBE, 100.000

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN :::

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: A-2015 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1) 1500 adlî yargı hâkim ve savcı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

EMIRATES YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KOŞULLARI

EMIRATES YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KOŞULLARI EMIRATES YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA KOŞULLARI Not: Amerika Birleşik Devletleri nde bulunuyorsanız diğer Taşıma Kuralları uygulanacaktır: Bkz: www.emirates.com/us/english Yayınlandığı Tarih: 10 Mart 2012 GİRİŞ

Detaylı