I toztzots. Sayr : / Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I toztzots. Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri)"

Transkript

1 T.C. BERLIN ntryürnr,ciriöi Din Hizmetleri Mügavirlili Sayr : / Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar I toztzots T.C. BA$KONSOLOSLUGUNA (Din Hizmetleri Atageli[i) T.C. Diyanet igleri Bagkanhlr ve Din Hizmetleri Mügavirli[imiz igbirlili ile düzenlenecek olan2015 Yrh Hac Organizasyonumuz, ekte gönderilen usul ve esaslar do[rultusunda yürütülecektir. Söz konusu 2015 Yrh Hac Organizasyonu usul ve esaslarmm, din görevlilerimiz tarafrndan vaaz, hutbe ve düzenlenecek sohbet programlarryla vatandaqlarrmrza duyurulmasr hususunda gerefini rica ederim. Prof. Dr. Nevzat A$IKOöLU Din Hizmetleri Mügaviri EK: 2015 Hac Organizasyonu Usul ve Esaslan (11 sayfa) DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri) Tiergartenstr Berlin Tel:030/2759t9 13 Faks: 030 / gov,tr

2 T.C. BERLIN süyürnlciliöi nin nizvrnrrnni vrüsavinr,iöi 2o1s HAC oncnxizasyonu iln fucili usür, ve ESASLAR Mügavirlifimizce, oie loiyanet igleri Bagkanh[r) ve oitig (Diyanet igleri Türk islam Birli[i) ile de igbirligi yaprlarak düzenlenecerk olan "2015 Yrh Hac Organilasyonu" il. ilgili usul ve esaslar aga[rda belirtilmiqtir. A.2015 HAC TAKVIMI: 1. Gegen yllarda oldufu gibi bu yrl da hac seyahati sadece Havayolu ile yaprlacaktrr. leri arasrnda Atagelik hizmet bölgelerinde ile DitiB,e ba[h cami derneklerinde hacr adayrmrz kendi bölgelerinde bulunan TiB'e ba[h cami deme[ine giderek, cami görevlisine kaydrnr yaptrrabilecektir. Görevli tarafrndan kaydr yaprlan hacr ajayrmr z 2015 Hac Müracaat Formu ile difer gerekli evrakr 26 Haziran 2015 tarihine kadar kaydrnr yaptrrdrfr dernek görevlisine teslim edecektir. 3. Gegen yrl oldu[u gibi bu yrl da, Suudi Arabistan Kralhfr tarafindan, ülkelere verilen,,hac Kontenjan Saytst" ile ilgili oä20 krsfilama devam ettifinden, hacca niyet edenlerin srkrntr yadamamast igin belirtilen tarihler arasrnda vakit kaybetmeden müracaatlarrnrn yaprlmasr önem arzetmektedir. 4. Tüm hacr adaylan ancak 5 yrl ara ile hacca gidebileceklerdir. 5 yrl igerisinde hacca gitmiq olan bir hacr adaytna Suudi Arabistan'rn Berlin Büyükelgili[i tarafindan bu yrl kesinikle vize verilmeyecektir. Hac Kontenjantntn dolmasrndan sonra vefat veya vazgegme gibi sebeplerle kontenjanda eksilme meydana gelmesi halinde müracaat srrasr dikkate ahnacaktrr. Kontenjan sayrsrna göre yedek listede yer alan hacr adaylaflmrza yazir veyatelefonla Köln Hac ve UmÄ igteri Vtirtitme Merkezi tarafrndan bilgi verilecektir. 5. Normal ve Müstakil Tip hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylannrn Suudi Arabistan,a intikalleri takriben Eylül 2015, dönüqleri ise takriben Ekim 2015 tarihleri arasrnda planlanmaktadrr. 6. "Ktsa Süreli Tip" Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gergeklegtirecek hacr adaylarmrn Suudi Arabistan'a intikalleri takriben Eylül 2015, donügleri ise takriben Ekim 2015 tarihleri arasmda planlanmakta olup, gidiq ve dönügleri sadece Frankfurt havalimanrndan olacaktr. 7- Hacca gidecek hacr adaylantnrza kafilelere göre olugturulacak hareket tarihleri ve ugu$ programlarr mektupla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Atagelik ile Bölge Hac've Umre Kayrt Merkezlerinden de bilgi ahnabilecektir. Hacr adayl uir^rrrn- kayrt yaptrrrrken cep telefonu numaralartnr ve adreslerini kayrt yapan görevliye bildirmeleii, giintel bilgilerin hacr adayrna daha hrzh bir gekilde aktanlmasrnr sa[layacaktrr. 8' Diyanet isleri Baskanl$t taraftndan kontenjan verilmesi hulinde organizasyonumuz ile Hacca gidecek Almanya oturumtru hact adaylarrmu,n Almanya'da oluruhu olmayan birinci derece akrabalanru (Anne-Baba, Es ve Qocuklar) - kendileri de beraberinde gitme-k kaydtyla -

3 hucca götürebilmeleri igin bu kisilerin mutlaka; a) Diyanet igleri Bagkanl$r 2013 (2015 yrhnda lib hac kaydr almamrgtrr) Hac Organizasyonu,na müracaat etmig ve kurada grkmamrq olmalan, b) Daha önce Hacca gitmemig olmalarr gerekmektedir. Bu gartlarr yerine getirmeyen müracaatlar gegersiz sayrlacaktrr. Not: Türkiye konteniaru smrh oldu$undan dolayt kayttlar müracaal tarihi esas almarak isleme almacakttr, Aynca Almanya'dan müracaat edip Türkiye'deki l.derece akrabalarmt (Anne- Baba, ES ve Qocuklar) hacca götürmek isleyen hau adaylanrun da mutlaka akrabalanrun yanlannda haccu gitmeleri gerekmektedir. Kaydtnt yapüktan sonra vazgeqen hact aclaylannm Türkiye'deki akrabalanrun da kayillan gecersfu sayilacaktr. O larihe kaclar - yapilan masratlann kargil$t kesildikten sonro bakiyesi hau adaytna iade etlilecektir. B. MÜRACAAT $EKLI VE GEREKLI BELGBLER: 1 Mart 2015 ile 19 Haziran 2015 tarihleri arasrnda atagelik hizmet bölgelerinde o Hac ve Umre Kraytt Merkezleri ile DiTiB'e balh cami derneklerindetn kayrt u de yaprlacakttr. Kayrtlar sadece Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DITIB' e ba4r derneklerde belirlerren görevliler tarafindan yapr lacaktrr. 2. Hac müracaattnda bulunan hacr adaylarrmrz, dernek görevlisi tarafindan doldurulup grktrsr altnan 'Müracaat Formu'nu' imzalayaruk, her kayrt sahibinä otomatik olarak bilgisayardan vlrilen kayrt numarasr ile 1000,- Avro ön kayrt ücretini ilgili hesaba yatracaklardrr. Säz konusu ücretin yattrtlmast ile ön kayrt yaprlmtg saytlacaktrr. Kayrt ücretinin yatrrrlmadrlr bagvurular ise igleme ahnmayacaktr. 3. Kaydr yapan görevli her hacr adaymr tek tek kaydedecek ve akraba olanlarrn akrabahk derecelerini mutlaka belirtecektir. internet üzerindeki Häc Kayrt Formu'nda haccagidecek kiginin kimlik, pasaport, ugup, adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta ve dernek bilgileri doldurulacak, refakatgi veya birlikte seyahat etmek istedigi kiginin kayrt numarasr da belirtilecektir. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayr olugabilecek aksakhklardan (vize alnamamasr ve gruptan aynlma gibi) Mügavirlifimiz sorumlu olmayacaktrr. 4. Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri tarafindan internet üzerinden kaydr yaprlan hacr adaylarr "Kaytt Formu"nu imzaladrktan sonra aga[rda agrklanan belgeler ile birlikte yine aynr Oifig Dernegine 26Haziran 2015 tarihine kadar teslim edecektir Hac Müracaat Formu'nu herhangi bir sebeple 26 Haziran 2015 günü mesai saati bitimine kadar DiTiB Dernefine gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hacr adaylarmm müracaatlarr gegersiz saytlacakttr. (Köln Hac ve Umre iqleri Yürütme Merkezi ile görüg eiek mazaretleri kabul edilen hau adaylan harig). 6. T.C' pasaportunaveya T.C. uyn"rklu olup yabancr pasaporta sahip olanlann haricinde higbir hacr adayna Suudi Arabistan Büyükelgili$i tarafindanviieueiil-ey"c.gind.n bu kigilerin müracaatlarr kabul edilmeyecektir.

4 C. DiTiB DERNEÖiNE TESLIM EDILECEK BELGELER: 1. Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln tarafindan gönderilen "2015 Yrh Hac Kayrt Formu,,nun imzalanmrg ash, 2. Türk ve Türk kökenli Alman vatandaglarr ile Türk kökenli difer ülke vatandaglarr igin en az 16 Eylül 2016'ya kadar gegerlili$ olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli pasaportun aslr (pasaportunu 1 yrldan daha krsa bir süre igerisinde alan hacr adaylarrmrz eski pasaportlannr da evraklar ile birlikte göndereceklerdir), 3. En az 16 Eylü12016'ya kadar gegerlilik süresi bulunan oturum kartrnrn (Aufenthattstitel) ash ve 1 adet fotokopisi, Not: Gegici pasaportlara (Ekspres pasaport, Qocuk pasaportu (Kindemeisepass), Mülteci pasaportu) Suudi Arabistan Büyükelgili[i tarafindan vize verilmedi[i igin bu pasaportlar kabul edilmeyecektir. Ayrrca annesinin veya babasmln pasaportuna kayrth olan büttin goöuk yolcular, yeni dofianlar da dahil olmak üzere kendilerine ait pasaportlarr ile kayda ahnarak pasaportlarrnrn ash teslim edilecektir. 4. Biyometrik olan 2 adet vesikahk foto[raf (arkasrna mutlaka Adr-Soyadr ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayt numarasr yazrlmahdrr), 5. Doktor taraftndan imzalanmrg ve kagelenmiq Menenjit (Meningokokken) a$lsmm yaprldrfrnr gösteren san renkli agt karnesinin (IMPFBUCH) ash, ayrrca doktor tarafindan imzalanmrg, mühürlenmig ve Menenjit aglsrnm yaprldr[rnr gösteren güncel tarihli teyit belgesi (Implbescheinigung) kayrtta görevliye teslim edilecektir. Not: Menenjit agrsrnrn gegerlilik srüresi üg yrldrr. Bu nedenle yaprlmasrnrn üzerinden üg yrl gegmiq olan agtrun yeniden yaprlmast ve a$l karnesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. cri! ägrsi ise zorunlu degildir. 6. Oturumun gergekli$inin Berlin'de bulunan Suudi Arabistan KonsolusluÄu tarafindan kontrol edilebilmesi igin Entbindungserklärung'un ash. (Implbescheinigung ve Entbindungserklärung örnekleri, adresindeki "Download" krsmrndan indirilebilir). 7. Hac ücretinin tamamrnrn yatrrrldr[rn a dair banka makbuzu. D. BöLGE HAC KAYIT MERKEZLERiNCE YAPTLACAK igr,nvrr,nn: 1. Kayrtlar sadece internet üzerinden adresinden yaprlacaktrr. 2. Kayfilar sadece yeni gipli pasaportlar ile yaprlacaktrr. Pasaportlann ash Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezine ulaqtrrrlacaktrr. 3. Kayrt yaptran hau aday4 Suudi Arabistan hac qartlarr göz önünde bulundurularak ügüncü gahtslann yardtmt olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmahdrr. Hac farizasrnr yerine getirmesine engel olmayacak gekilde bedensel engeli bulunan hacr adaylarr mutlaka yanlarrnda bir refakatgi götürülecektir. Refakatgisi olmayanlann kaydr yaprlmayacaktrr. Yanhq beyan veya gözden kagma suretiyle Suudi Arabistan'a organizasyonumuz ile giden bu tür sa[[k.otunu olanlarrn sorumlulu[u kendilerine ait olacaktrr.

5 Alzheimer hastasr olanlar, ileri derecede kanser hastasr olanlar, diyaliz makinasrna giren böbrek hastalart, agrk kalp ameliyatr olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel tegkil edecek bir rahatsrzhfr olanlarm hacca gitmeleri farz olmadr[rndan ve Suudi Arabistan'däki a$lrl izdiham ve yogunluk nedeniyle zorluk yagayacak olmalanndan dolayr kayrtlarr ahnmayacaktr. 4. Kaydr yaprlan hau adaylarrmrzrn evrakr, "2015 Yrh Hac Kayrt Formu" ile birlikte, Oifig Dernefi tarafindan teslim ahnacak, eksik evrakr bulunan müracaat sahiplerinin evrakr ise kesinlikle teslim alnmayacaktrr (Köln Hac ve Umre igleri Yürütme Meikezi ile görügerek mazaretlefi kabul edilen hacr adaylarr harig). Bu durumda,hacr adayrnrn müracaat belgeleri, Layrt yaptrrdr[r DiTiB Derneline iade edilecektir. Her hacr adayr igin bir Larf aglacak, istenifen belgeier zarfrn igerisine konulacaktr. Zarfn üzerine hacr adayrnrn kayrt numarasl ve ismi, refakatgrnrn kaytt numarasl ve ismi, hangi seferi tercih etti[i (Direkt, Baglantrh-Direkt, Ba[lantrh Otintigti Agrk, istanbul'dan, Müstakil Odah Tip, Krsa Süreli Tip) ve hangi Atagelik Böfesi'nden kayrt oldufu yazlacaktr. 5. Kayrttan sonra yapllan ve yaprlacak defigiklikler müracaat sahibine e-posta yoluyla veya telefon ile bildirildiginden dolayr her hacr adayr mutlaka e-posta adresini, kendi cep nu.u.urint veya kayrt yaptran yaktntntn cep telefonu numarasrnr bildirecektir. Din görevtisinin veya dernefin numarast kesinlikle kullanrlmayacaktrr. Aynca posta ile yaprlacak yanqmalar igin äe hacca müracaat eden kiginin posta kutusu üzerinde ismi mutlakayazir olacaktrr. 6. Hacca Alman pasaportu ile müraccat eden hacr adaylannrn, pasaportlarrnrn resimli sayfasrrun sa[ üst kögesinde bulunan numaralan ilgili haneye girilecektir. 7. Türkiye'den hacca gidecek hacr adaylarmrn ugu$ bilgilerinin dolru girilmesi önem arzetmektedir. Bu bilgilere göre ugu$ planlarr olugturularak biletler tanzim edilmektedir. istanbul'dan binip yine istanbul'da inecek hacr adaylarmrn; EITürkiye'den gidig M Türkiye'ye dönüg segeneklerinin her ikisini de igaretlemesi gerekmektedir. Ugug mektuplarr gönderilirken bu i garetleme dikkate ahnacaktrr. 8. Dernekler; eksiksiz olarak teslim aldrklarr evraklarr 03 Temmuz 2015 günü mesai saati bitimine kadar bagh olduklarr bölge merkezlerine ulaqtrracaklardrr. 9. Bölge Hac ve Umre Merkezlerine ulagan evraklar, kontrolü yaprlarak teslim almacak ve l0 Temmuz 2015 günü mesai saati bitimine kadar peyder pey Hac igleri Yürütme Merkezi Köln,e ulagtrrrlacaktrr. E. HAC SEFERLERi: Hau adaylanmrz Berlin (Tegel), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve istanbul A.tatürk veya Sabiha Gökcen havalimanlarmdan ugurulacaktrr. Ancak ugu$lar gerekli hallerde Müracaat Formu'nda belirtilen havalimanr dlgrndaki havalimanlarrna da planlanabilecektir. Hau adaylaflmrza farkh hizmet segenekleri sunabilmek maksadr ile agalrda belirtilen gekillerde hac organizasyonlan düzenlenecektir.

6 1. Normal Tip: Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayrsr, ortak kullanrm mekanlart hact saytstna göre yete:rli, kadrn ve erkeklerin ayn ayrr odalarda en fazla 5 kiqinin birlikte kalacafr ve Mekke'de Hareme en fazla 7 km, Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre rnesafede yer alan binalarda, ugak programlna uygun olarak konaklama yaptrrrlacaktrr. Ayrtca, 'Krsa Süreli Tip' hac organizasyonu da bu gergevede deferlendirilecektir. Sabah kahvaltrsr ve akgam yemeli olmak izere 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ilaam edilecektir. 2. Müstakil Odah Tip: Müstakil Odah Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de Hareme en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük Harern'e en fazla 700 metre mesafedeki binalarda, iginde tuvalet ve banyosu bulunan 2 ve 3 kigilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Sabah kahvaltrsr ve akgam yeme[i olmak izere 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ikam edilecektir. "Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nun difer Normal Tip Hac organizasyonlanndan farkr; sadece tuvaleti ve banyosu igerisinde olan iki kigitik odalarda konaklanmasrdrr. Difer hizmetlerden, Normal Tip IIac Organizasyonlarlnr tercih edenlerle aynl pekilde yararlanacaklardrr. Bu tip hac organizasyonunda otel hizmeti (oda servisi vs.) verilmez. "Müstakil Odah Tip" kontenjant stnrrh oldufundan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. 3. Otel2 Tip: Otel 2 Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de ve Medine'de Hareme yürüme mesafesi igerisinde yer alan binalarda 2 ve 3 kigilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Bu konaklama türünde otel hizmeti verilecektir. Sabah kahvaltrsr ve akgam yemefii agrk büfe olarak ikram edilecektir. "Otel 2 Tip" kontenjanr stntrlt oldufundan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir. F. UCU$ $EKiLLERiWiz: 1. Direkt Normal Tip Uguqlar: Uqafia gidigte sadece Almanya'dan binecek ve dönügte yine sadece Almanya'da inecek hacr adaylarrmrz bu ugug geklini segeoeklerdir. Ancak, IATA (uluslararasr sivil havacrhk kurumu) kurallarr gerelince bulundulumuz ülke Almanya'dan Suud Havayollan ve Alman Havayollarr dtgrndaki ugak girketleri (Türk Hava Yollarr gibi), Almanya'dan direkt ugu$ yapamadrklarr igin bu girketler 2. bir ülkeye inig-kalkrg yapmak zorunda olduklarrndan dolayr uguglar aktarmah olacaktrr. 2. Baflantrh Direkt Normal Tip ljguqlar : Bu ugug gekli Türkiye'de bulunan akrabalarr ile birlikte gitmek isteyen hacr adaylarrmrz igindir, hacr adaylanmrzrn güzergahlan: Almanya - Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen Havalimant) - Suudi Arabistan / Suudi Arabistan - Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen Havalimanr) - Almanya geklinde olacaktrr. 3. Baflantrh Dönüqü Agrk Normal Tip Uguqlar: Gidigte ugala Almanya'dan binen ve Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönügte Türkiye'de kalacak olan hact adaylanmrz bu ugug qeklini tercih edeceklerdir. Bu hacr adayl arrmrzrn biletlerinin istanbul - Almanya dönügleri agrk olacaktrr. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde dönügleri ile ilgili rezervasyonlarrnr kendileri yaptrracaklar ve bilet okeylerini ugugtan en 5

7 az 72 saat önce havalimanlannda bulunan THY bürolarr (Seyahat acentalarrndan de[il) ile irtibat kurarak teyit ettireceklerdir. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde kullanrlmayan biletler gegerlili[ini yitirecek ve herhangi bir iade yaprlmayacaktrr. 4. Istanbul'dan Normal Tip Uguglar: Almanya oturumu bulunup, Türkiye'de ikamet eden vatandaglarrmrz (emekli vs.), ugapa sadece istanbul Havalimantndan binip dönügte yine sadece istanbul Havalimanrnda ineceklerdir. Bu ugug tipini segen hau adaylannrn gidigte veya dönügte Almanya ba$lantrlarr bulunmamaktadrr. 5. Krsa Süreli Normal Tip Uguglar: "Klsa Süreli Tip" hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylarrmrz sadece Frankfuit havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlarr ile döneceklerdir. Bu ugug tipinde kontenjan strurlt oldufundan müracaat tarihi srrasrna göre kayrt yaptrran kigiler srra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer agrlmasr durumunda kesin kayrt yaptrracaklardrr. 6. Müstakil Odah Tip ve Otel2llip Uguplar: "Müstakil Odah Tip ve Otel 2 Tip" Hac Organizasyonu'nu tercih eden hacr adaylarrmrz da sadece Frankfurt havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanma döneceklerdir. Frankfuft havalimanrna kendi imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlarr ile döneceklerdir. c. PARAYA iligrin i gr,nivrr,nn: Hau adaylarrmrzrn hac ücretlerinin tahsili aqagrda belirtildigi gekilde olacaktrr: 1. Hac ücreti, mutlaka internette örneli bulunan havale formuna uygun gekilde doldurularak yatrnlacaktrr. (Her havale formu sadece bir kigiye ait olup, aynr belge ile birden fazla kigi igin ödeme yaprlmayacaktrr.). 2. Hau adaylanmrzrn; gidig-döntig ugak bilet ücreti, Mekke ve Medine'de konaklama ücreti, Mekke ve Medine'de kalacaklarr süre iginde bütün hacr adaylarrmrza verilecek tabldot usulü kahvaltr ve akgam yemeli ücreti, Arafat gadrrr, Cidde-Mekke-Medine ve megair arasr intikal ücreti, Suudi Arabistan'da deliller ve müesseseler birli$ine ödenecek ücretler, personel ve salhk hizmetleri harcamalan ile hac kurban ücretini kapsayan miktarr bilahere kesin kayrt yaptrrmadan önce kendilerine bildirilecektir. 3. Hac ücretini yatrrdrktan sonra vefat edenler; a) Almanya'da vefat edenlerin paralan, o tarihe kadar yaprlan masraflarrn kargrh[r kesildikten sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir. b) Suudi Arabistan'da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu girketinden dönüg bileti iadesi ahndr[r takdirde sadece bu rnebla! kanuni varislerine iade edilecektir. Ayrrc a vefat edenin üzerinden grkan de$erli egyalarr ile paralarr organizasyonumuza intikal ettigi takdirde kanuni mirsagrlanna teslim edilecektir. 4. Hac kayrtlarr esnastnda dernekler hacr adaylarrmzrn ödeyecekleri ücretlerden herhangi bir kesinti yapmayacaklar ve kayrt iglemleri igin ayrrca bir ücret almayacaklardrr. Hac Organizasyonu'nun tamamlanmasrndan sonra, derneklere, bildirecekleri banka hesabrna yapttklarr müteferrik harcamalara kargrhk olmak äzere her hacr adayl igin 10,- Euro havale edilecektir.

8 H. ÖN KAYIT VE KESIN KAYIT SoNUNDA VAZGECENLERIN DURUMU: t. Ön kayrt ücretini yaptrrdtktan sonra kesin kaydrnr yaptrrm adan vazgegenlerden mütefenik masraflar kargrhlr 150,- Avro kesilerek kalan mebla[ hacr adaylarrnrn bildirecekleri banka hesabrna iade edilecektir. 2. Kesin kayrt ücretini yatrrdrktan sonra gegitli sebeplerle hacca gidemeyenlerin yatrrmrg olduklan hac ücretleri, uguglara 2hafta kala (kesin kayrtlann bagladrlr tarihten ugu$a 14 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln,e ulagmasr halinde, yatrrdrklarr mebla[dan yaprlan planlamalar, rezervasyonlann iptali ve müteferrik harcamalar kargrhlrnda 250,- Avro, gayet kendilerine malzeme gönderilmig iie malzeme ücreti olarak 100,- Avro olmak üzere toplam 350,- Avro kesildikten sonra kalan meblaf bildirilen banka hesabtna iade edilecektir. (Gönderilen malzemenin iadesi sözkonusu de[ildir.) 3. Vizesi altntp, ugak bileti kesilmig ve otel masraflan da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgegenlerden ise (ugugun baqlamasrna 14 gün kaladan ugaca[r güne kadar ki süre igerisinde) vazgeqtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln'e ulagmasr halinde, yatrrdrklarr meblaldan 500,- Avro kesildikten sonra kalan mebla! bildirilen banka hesabrna iade edilecektir. i. snuinerler: Hac ibadetinin yaprldr[r yerin iklim gartlan, milyonlara varan insanlann hac menasikini aynr zaman ve mekanda yapma zorunlulufu, dil yetersizlili ve benzeri sebeplerden dolayr organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacr adaylanmrzrn ve bunlara rehberlik yapacak görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla; 1. Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde organizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir. 2. Din görevlilerimiz de hac organizasyonumuzun dini bakrmdan daha anlamh, feyizli, organize baktmrndan daha sa$hkh ve düzenli yürümesi agrsrndan hau adaylanmrz igin de hac seyahati baqlamadan önce en az 3 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ayrrca, Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde bütün hau adaylan igin de genel bir bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir. 3. Uygulanacak programlartn tarihleri ve yerleri uygun bir gekilde hacr adaylarrmrza duyurulacaktrr. Aynca Din Hizmetleri Atageliklerimizce mailine seminer tarihleri bilgi olarak gönderildi[i takdirde delhac adresinden seminerler ile ilgili bilgiler ahnabilecektir. J. HACI ADAYLARIMIZA VERiLECEK HiZMETLER VE MALZEMELER: 1. T.C. Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Müpavirlifiince verilecek Hizmetler: a) Suudi Arabistan Büyükelgilifindeki vize iglemleri tamamlanacaktrr. b) Suudi Arabistan'a gidig-dönüg ugak biletleri temin edilecektir. c) Hacr adaylanmrz igin yeteri kadar liyakatli bay ve bayandin görevlisi görevlendirilecektir.

9 d) Hacr adaylarrmtnn paralanntn galmmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere Mekke ve Medine'de "Emanet Hesabr" hizmeti verilecektir. e) Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir. l) Hac kurban ücretini yatrmak isteyen hacr adaylan 100 Avro'yu hac ücreti ile birlikte ilgili banka hesabma yatrrabileceklerdir. Hacr adaylartmza verilecek malzemeler, kayrt esnasrnda bildirdikleri posta adreslerine gönderilece!indenoverilen adres ve telefon numaralarrnrn güncel olmasr gerekmektedir. 2. Diyanet igleri Bapkanhfr'nca Verilen Hizmetler: a) Mekke ve Medine'de kalacaklan binalar kiralanacaktrr. b) Suudi Arabistan'da, gehirlerarasl ve megair intikalleri ile Mekke ve Medine'deki igin otobüsler kiralanacaktrr. ziyaret yerleri c) Mekke ve Medine'de Haremeyn-i $erifeyn'e 1 km. mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan binalar igin servis otobüsleri temin edilecektir. d) Arafat ve Mina igin sayrsr ve igeri[i bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir, e) Bütün hacr adaylanmrza Mekke ve Medine'de hac boyunca tabldot usulü sabah kahvaltrsr ve akgam yemeli verilecektir. I) Mekke ve Medine'de verilen ücretsiz sa$hk hizmetlerinden (ilag, sa[hk oca[r, hastane, amb ul an s v s. ) bütün hau aday lar rn nz y ar arl anac aktr r. g) Kesin kayrt ücretiyle beraber kurban ücretini ödeyen hau adaylanmrz igin Suudi Arabistan'da hac kurbanr kesilecektir. K.YLZr. igr,nvrlrni: Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelgili[i Din Hizmetleri Müqavirli[i'nce, gegen yrllarda oldugu gibi, bu yrl da vizeler Suudi Arabistan Kralhlr'nrn Berlin Büyükelgilili'nden almacaktrr. Vizelerin verilmesinde hact adaylarrmrzrn Almanya oturumlarmrn gegerlilifi, san agr defterinin gegerlili$i ile Suudi Arabistan Büyükelgililigi'nin krstaslan belirleyici oldulundan, ahnamayan vizelerden Mügavirli[imiz sorumlu delildir. L. CE$iTLi KONUI-AR: l.organizasyonumuz ile hacca gidecek hacr adaylarrmrz, Suudi Arabistan'a indifi andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet igleri Bagkanh[r Hac Organizasyonu'na dahil olacaklardrr. Türkiye'den gelen hacr adaylarrna Diyanet igleri Bagkanhlrnca verilen hizmetlerin (Sa[hk, kayrp, kargtlama, irgat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.) tamamrndan, organizasyonumuz ile hacca gi d ecek hacr adayl an da y ar arlanacaklardrr. 2.Haq adaylanmrnn paralartnrn gahnmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere, gegtilimiz yrllarda oldugu gibi bu yrl da "Emanet Hesabr" uygulamasrna devam edilecektir. Bu gergevede; a) "Emanet Hesabt" uygulamastndan yararlanmak isteyen hau adaylanmrz, Mügavirligimizce gönderilen "Emanet Hesabr Havale Formu" ile ilgili hesaba istedikleri meblafr 28 Agustos 2015 Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir. b) Bu hesaba parc yatranlar; Suudi Arabistan'da Mügavirli$imiz denetiminde agrlacak olan Muhasebe Bürolarrndan, saat 09:00-18:00 arasr yatrrdrklarr Avro kargrh[r (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir. c) Kalan paralan ise, haulanmrzrn tumamtntn Almanya'ya dönüslerinin tamamlanmastndan

10 sonra J)aul, olarak bildirecekleri banka hesaplanna Avro olarak havale edilecektir. 3.Hacr adaylarrmrzrn pasaportu, ugak bileti ve kalan diger evrakr ugugtan önce hacr adaylarrmrnn bizzat kendilerine grup din görevlisi tarafrndan havalimanrnda teslim edilecektir. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acentesi konumunda de$ildir. 4.Hau adaylarrmtz. internet sayfamrzdan kendileri ile ilgili güncel bilgileri (ödeme durumu, kafile ve grup bilgileri v.s.), kayrt numarasr ve do[um tarihini girerek ögrenebilirler. 5. Suudi Arabistan mahalli kuruluglarrndan veya ugak girketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Mügavirlipimiz sorumlu defildir. vr. inrisar BiLGiLERi : Organizasyonumuz ile ilgili ivedi konular veya uygulamada do[abilecek tereddütler igin aga[rdaki b i I gilerden y ar arlanarck gerekl i irtib at sallanab ilecektir. Yazrqma Adresi Telefon Faks internet E-posta Müracaat/Kayrt Almanya Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln Subbelrather Str. 17, Köln 022t - s r - s N. BANKA nir,cir,nni : 2015 Yrlr Hac Organizasyonumuzakatiacak olan hacr adaylanmrzrn ön kayrt ücreti ile kesin kayrt ücretini y atr ac aklan banka he sabr agagrda bel irti lmi gtir. Ahcr Banka Konto BLZ IBAN BIC Rat flir Religiöse Angelegenheiten Commerzbank - Köln 12s D s COBADEFF3TO

11 EK:L nöicn KAYIT MERIGZLERi l. Diyanet igleri Türk islam Birlili (DiTiB) Subbelrather Straße 17, Köln Tel: Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i(DiTiB - MerkezCamä) Wiener Straße Berlin Tel:030/ , Faks: 030/6ll Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Türk gehitlik Camii) Columbiadamm 128, Berlin Tel:030/692 ll 18, Faks:030/ Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB - Fatih Camii) Rheinhausener Str. 17, Duisburg/Rumeln Tel: , Faks: 02l5ll93l Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Osterfelder Str. 164, Oberhausen Tel: 0208/ , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DITIB - Helenenstr Essen Tel: , Faks: Ulu Camii) Merkez Camii) 7. Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DITIB - Fatih Camii) Sandstr. 126 C Mülheim An der Ruhr Tel: 0208/ , Faks: I 8. Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Mevlana Camii) Büdinger 9tr.2, Bad Vilbel Tel: 0610/ , Faks: 0610/ Diyanet igleri rürk islam Eirlili (DiTiB - Frankfurt Merkez camii) Münchener Straße 21, Frankfurt Tel: , Faks: 069/ Diyanet igleri Türk islam Birlifii (DiTiB - Borstelmannsweg 68, Hamburg Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB - Inde Tarpen 122,22848 Nordersted Tel: , Faks: 040/ Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Merkez Mescid-i Aksa camii) Eyüp Sultan Camii Aksa Camii) Bahnhof Str. 107,31515 Wunstorf Tel: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Eyüp Sultan Camii) Chemnitzer Str. 10, R.onnenberg Tel: Faks: t9 l0

12 14. Diyanet igleri Türk islam Birlifi - (DiTiB Ayasofya Camii) Am Bruhrain 15, Graben Neudorf Tel: Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii) Käppele Str. 3, 76131Karlsruhe Tel: , Faks: l 16. Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Yunus Emre Camii) Rheingauw all l, Mainz Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Selimiye Camii) Schaffhaus er 8, Völklingen Tel: 06898/213 80, Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB - Mevlana Camii) Industrie Str. 56, Ludwigshafen Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB - passing Hacr Bayram camii) Planegger Str. 1 8a, Münih Tel: , Faks: 089/ Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiM - Merkez Camii) Schanzenbach Str. 1, Münih Untersendling Tel , Faks: 089/ Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii) König Ludwig Str. 7, Recklinghausen Tel: , Faks: l Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Merkez Camii) Bremerplatz 42, Münster Tel: Faks: Diyanet igleri Türk islam Birli$i (DiTiB - Goldene Moschee) Bahnhof Str. 11,91126 Schwabach Tel: , Faks: Diyanet igleri Türk islam Birligi (DITIB Eyüp Suttan Camii) Kurfürsten Str. 16, Nürnberg Tel:091 ll , Faks: 09lll4I Diyanet iqleri Türk islam Birlili (DiTiB Mimar Sinan Camii) Steingrube 4, Sachsenheim Tel: , Faks:O Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Mevlana Camii) Martha Munz Bad Urach Tel: Faks: l1

Sayr : 143355003m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri

Sayr : 143355003m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri T.C. BERLIN nirvtxnrcir,iöi Din Hizmetleri Müqavirli[i Sayr : 143355003m173 Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu 17t03t20r4 T.C. BA$KONSOLOSLUGTTNA (Din Hizmetleri Ataqelili) Mügavirlifimiz, Federal Almanya'da

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2017 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği)

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) işbirliği

Detaylı

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Umre Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda

Detaylı

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır.

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır. T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2008 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce DİTİB ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2008 Hac Organizasyonu ile ilgili

Detaylı

fl.ttttzots Sayr :14335500.300/3st Konu 22015-2016 Yrh Umre Organizasyonu

fl.ttttzots Sayr :14335500.300/3st Konu 22015-2016 Yrh Umre Organizasyonu T.C. BERLIN sth.üker,qiliöi Din Hizmetleri Mügavirli[i Sayr :14335500.300/3st Konu 22015-2016 Yrh Umre Organizasyonu fl.ttttzots T.C. BA$KONSOLOSLUÖUNA (Din Hizmetleri Ataqelifi) T.C. Diyanet iqleri Bapkanhlr

Detaylı

r.c. PARis nüvtr«nl,çir,iëi Din Hizmetleri Müçavirli i

r.c. PARis nüvtr«nl,çir,iëi Din Hizmetleri Müçavirli i r.c. PARis nüvtr«nl,çir,iëi 2OI4 YTLIHAC ORGANIZASYONU it,n iciii USUL VE ESASLAR Müçavirli imizce, Ataçeliklerimiz ve DITIB'lerimizin içbirli i ile düzenlenecek olan"2ol4 Yrh Hac Organizasyonu"na dair

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİNE DİN GÖREVLİSİNE DERNEK BAŞKANLIĞINA

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİNE DİN GÖREVLİSİNE DERNEK BAŞKANLIĞINA T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3. DE.00.430/ 14/06/2007 Konu : 2007 Hac Organizasyonu. DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİNE DİN GÖREVLİSİNE DERNEK BAŞKANLIĞINA Federal Almanya

Detaylı

T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği. Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği. Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi DĠN HĠZMETLERĠ ATAġELĠKLERĠNE DĠN GÖREVLĠLERĠNE DERNEK BAġKANLARINA Fransa da ikamet

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

Sayr : 14335500.3001 3

Sayr : 14335500.3001 3 T.C. BERLIN nirvtxnlqiliöi Din Hizmetleri Mügavirligi Sayr : 14335500.3001 3 r6ti0t20r4 Konu :2014-2015 Yrh Umre Organizasyonu T. C. BA$KONS OLOSLUöLrNA (Din Hizmetleri Ataqeli[i) T.C. Diyanet iqleri Baqkanhgr

Detaylı

1. Taksit (USD) 1. Taksit (USD) 2 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 1.000 5.000 3 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 710 4.710. 1.

1. Taksit (USD) 1. Taksit (USD) 2 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 1.000 5.000 3 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 710 4.710. 1. 2015 YILI HAC ÜCRETLERĠ: 1-2015 yılı hac ücretleri $ olarak (135 USD kurban ücreti de dahil edilmek suretiyle) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tahsil edilecektir. ORGANĠZASYON ÇEġĠDĠ NORMAL HAC

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından Resmi Gazete Tarihi : 01/05/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24389 BİRİNCİ

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ VE İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI 2012 HAC ORGANİZASYONU KAYIT ESASLARI

T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ VE İSVİÇRE TÜRK DİYANET VAKFI 2012 HAC ORGANİZASYONU KAYIT ESASLARI Müşavirliğimizce ITDV ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2012 Hac Organizasyonu ile ilgili Kayıt esasları aşağıda belirtilmiştir. 1. 2012 Hac Organizasyonumuza müracaatlar 01.06.2012-31.08.2012

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

MERVE UMRE Kudüslü Umre dan itibaren Dubaili Umre dan itibaren Ekonomik Umre dan itibaren

MERVE UMRE Kudüslü Umre dan itibaren Dubaili Umre dan itibaren Ekonomik Umre dan itibaren 2007 m. / 1438 h. MERVE مروةللعمرة HAC KERVANI UMRE PROGRAMLARIMIZ Kudüslü Umre 1.750 dan itibaren Dubaili Umre 1.500 dan itibaren Ekonomik Umre 1.050 dan itibaren Aralık Başı Umrelerimiz 03.12.2016-17.12.2016

Detaylı

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu للعمرة 2018 m. / 1439 h. مروة Yılbaşı Umresi 1.400 dan Kudüslü Umre 1.850 dan Lufthansa Direk uçuş Ostern Umresi 999,- dan Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu 1.100 dan عمرة مولد النبي Mevlid Kandili Umresi

Detaylı

KAYIT BAŞVURU AÇIKLAMALARI

KAYIT BAŞVURU AÇIKLAMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU BATI AVRUPA PROGRAMI KAYIT BAŞVURU AÇIKLAMALARI Köln, 2015 1- Kayıt Başvuru İşlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programına

Detaylı

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece 04 Mayıs (Şaban), 25 Mayıs (Ramazan Programı), 01 Haziran (Ramazan) 2017 Hareket 7 Gece 5* OTELLER DE KABE YE 150 MT., MESCİDİ NEBEVİYE

Detaylı

DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI

DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI Amerika Birleşik Devletleri nden umreye gitmek isteyenler için düzenlediğimiz umre organizasyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da T.C.

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA GÖREVLENDİRİLEN KAFİLE BAŞKANLARI, DİN GÖREVLİLERİ VE ACENTA GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi

2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi 2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi Mekke Otelleri Krokisi 2 3 Medine Otelleri Krokisi 2017 İlkbahar - Kandil Umre Programları 401.Grup 14 Günlük Mirac Kandili Mekke Umre Programı

Detaylı

"Rahmet ayında kutlu iklime yolculuk..." R A M A Z A N UMRE. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe...

Rahmet ayında kutlu iklime yolculuk... R A M A Z A N UMRE. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe... "Rahmet ayında kutlu iklime yolculuk..." v R A M A Z A N T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe... Ramazan DİYANET ORGANİZASYONUNDA; Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur,

Detaylı

2.Dönem Umre Programları. Farkımız Rehberliğimiz. www.anadoluumre.com

2.Dönem Umre Programları. Farkımız Rehberliğimiz. www.anadoluumre.com 2015 2.Dönem Umre Programları Farkımız Rehberliğimiz www.anadoluumre.com NİSAN AYI UMRE PROGRAMI - 1 9 gece 10 gün 6 gece Mekke - 3 gece Medine 01.04.2015-09.04.2015 Anadolu Umre Grubu hac ve umre yapmak

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

Lüx & Delüx Umre Fiyatları

Lüx & Delüx Umre Fiyatları Lüx & Delüx Umre Fiyatları 2015-2016 HİSAR TURİZM LÜX UMRE KONSEPTLERİ Mekke-i Mükerreme otelleri Le Meridien Makkah Medine-i Münevvere otelleri CROWNE PLAZA DYAR INT. ARAC AQEEQ HOLİDAY VİLLA Mekke-i

Detaylı

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 Sayın üyemiz, ASKON Umre programımız, 31 Ocak - 08 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonla ASKON üyeleri, Umre'nin hazzını

Detaylı

MUSTAFA KALYONCU

MUSTAFA KALYONCU MUSTAFA KALYONCU +90 552 218 55 95 YÜRÜME MESAFESİ Ajyad Crom - Saraya Süreyya ( 350-400 metre ) Ekonomik Oteller (50-350 metre ) 1.350 $ 1.300$ 1.250$ 1 YÜRÜME MESAFESİ 1 14 GÜN Ajyad Crom - Saraya Süreyya

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu

2018 m. / 1439 h dan. itibaren. Kudüslü Umre dan. Yılbaşı Umresi dan. Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu للعمرة 2018 m. / 1439 h. مروة Yılbaşı Umresi 1.400 dan Kudüslü Umre 1.850 dan Lufthansa Direk uçuş Ostern Umresi 1.250 dan Mevlid Kandil Umresi Kasım Sonu 1.100 dan عمرة مولد النبي Mevlid Kandili Umresi

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

UFUK ÇAKMAK İLE ROMA 24 26 HAZİRAN 2016. Piano Piano

UFUK ÇAKMAK İLE ROMA 24 26 HAZİRAN 2016. Piano Piano UFUK ÇAKMAK İLE ROMA 24 26 HAZİRAN 2016 UÇUŞ BİLGİLERİ Havayolu: Türk Hava Yolları Gidiş 24 Haziran, İstanbul hareket saati : 11:00* 24 Haziran, Roma varış saati: : 12:40 Dönüş 26 Haziran, Roma hareket

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI 5 GECE 6 GÜN TARİHLER Gidiş: 19 Nisan 2017 Çarşamba, İstabul Medine-i Münevvere Transfer: 21 Nisan 2017 Cuma, Medine-i Mün. - Mekke-i Mükerreme

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, doğrudan ilgili tesis veya tesisin bağlı bulunduğu İl

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

ÇİÇEK TURİZM 2012 UMRE REHBERİ Çiçek Turizm güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal topraklara, huzura yolculuk. Aşkla yanan kalpleri yumuşatacak, unutulmaz bir hatıraya doğru. 27 YILLIK

Detaylı

T.C. SINAVI VE KILAVUZU

T.C. SINAVI VE KILAVUZU T.C. SINAVI VE I KILAVUZU 2014 SINAVIN ADI SINAV SINAV SINAVI VE Y 04 2013 20 den itibaren www.meb.gov.tr 04 Ocak 2013 24 Ocak 2013 Faks 0 (312 212 9304 http//abdigm.meb.gov.tr e-posta digmp2@meb.gov.tr

Detaylı

DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ:

DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 2 2 Diyanet Umre (Ramazan) DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme vesilesi haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU. Form dilek9e. Dilekce

T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU. Form dilek9e. Dilekce T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO fflzmetin ADI BA VURUDA ISTENEN BELGELER HTZMETIN TAMAMLANMA SURES! (EN GEQ) 1 ile veya bizzat gelerek somlan dini sorularm

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Kampa giriş işlemleri saat:12:00 da başlar

Detaylı

2015-2016 Yılı Fiyat teklifleri

2015-2016 Yılı Fiyat teklifleri 2015-2016 Yılı Fiyat teklifleri 25.11.2015 19.01.2016 & 06.02.2016 29.02.2016 Tarihleri Arasındaki Geçerli Fiyatlar 4 Mekke + 3 Medine 8 Gün / 7 Gece 1210 USD 1180 USD 1150 USD 6 Mekke + 3 Medine 10 Gün

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI

2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI 2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI (3 gün veya gece Kudüs, 3 gün veya gece Medine, 7 gün veya gece Mekke) Kudüs te İkamet : Holyland, St George, Royal Wings

Detaylı

Sağlık Yöneticileri Derneği Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları İnceleme Çalıştayı II

Sağlık Yöneticileri Derneği Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları İnceleme Çalıştayı II Çalıştaya Davet, Şu ana kadar Sağlık Yöneticileri Derneği olarak ülkemizde pek çok Kongre, Seminer ve Eğitim çalışmalarına imza attık. Bu çalışmalarda hem akademik hem de uygulamalardaki tecrübe paylaşımlarına

Detaylı

Farkımız Rehberliğimiz.

Farkımız Rehberliğimiz. Farkımız Rehberliğimiz www.anadoluumre.com Anadolu Umre Grubu hac ve umre yapmak isteyen herkesin güven ve huzurla ibadet etmelerini sağlamak üzere kurulmuş bir konsorsiyumdur. Uluslararası kalite standardı,

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... 1 1 2 2 3 Kutlu İklime Yolculuk... 3 4 4 5 5 6 1. Umre yolcularımızı Allah ın birer misafiri olarak görüyor ve Allah ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref olarak değerlendiriyoruz. 2. Umre ibadetinin

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Tarih / / VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ a. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Vİize Merkezi Adnan Saygun Cd. Körkadı Sok. Turizm Sitesi 6. Blk D:4 Ulus İSTANBUL Müşteri. Adres b. KONU: İş bu sözleşmenin konusu vize

Detaylı

ARAB HEALTH 2018 SAĞLIK FUARI SEYAHAT PROGRAMI

ARAB HEALTH 2018 SAĞLIK FUARI SEYAHAT PROGRAMI EXPOLAND TOUR TG EXPO FUARCILIK A.Ş RESMİ SEYAHAT ACENTESİDİR. ARAB HEALTH 2018 SAĞLIK FUARI SEYAHAT PROGRAMI 29 Ocak- 01 Şubat 2018 Giriş:27 Ocak 2018 - Çıkış:02 Şubat 2018 PAKET PROGRAM (Uçak bileti,

Detaylı

UMRE R A M A Z A N ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET UMRE. 30 yıllık tecrübe... Geçen yılın f iyatlarıyla... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

UMRE R A M A Z A N ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET UMRE. 30 yıllık tecrübe... Geçen yılın f iyatlarıyla... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU ŞİMDİ ZAMANI DİYANET R A M A Z A N İbadet aşkıyla kutlu beldeye T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 yıllık tecrübe... Geçen yılın f iyatlarıyla... DİYANET ORGANİZASYONUNDA; Usulüne Uygun İbadet,

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 159 TL!

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 159 TL! Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile Umre 159 TL! Erken Rezervasyonda 100$ İndirim! 900$ dan Başlayan Fiyatlarla! Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına 6 Taksit İmkanı! www.evratur.com 2016 Umre ProgramlarI

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı Konu : B0İMİ0000014-2032 : Bakanlığımıza Bağlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden (Kamplardan) Yararlanma GENELGE 2005/57 04.04.2005 Bakanlığımız,

Detaylı

TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA. 521 25 25 www.ekremturizm.com

TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA. 521 25 25 www.ekremturizm.com TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA SON MÜRACAAT TARİHİ: 01 TEMMUZ 2012 UÇAK YERLERİMİZ SINIRLI OLUP, SON MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE DOLAR İSE RAMAZAN KAYITLARI KAPATILACAKTIR. UÇAK TALEPLERİMİZ

Detaylı

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 149 TL!

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 149 TL! Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile Gün Umre 9 TL! Umre ye Kayıt Yaptırana BEDAVA! İslami Tatil Fırsatı 950$ - Gün 1050$ - Gün 1150$ - 20 Gün Başlayan Fiyatlarla.. Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 4315698 sayılı yazısı.

T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 4315698 sayılı yazısı. T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı: 97262943-02-05/ ( 3 Konu: Erzurum Avrupa ya Uçuyor Projesi c (O. 201^ MÜDÜRLÜĞÜNE AZİZİYE İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih

Detaylı

TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI

TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI 26 Ağustos 2015-30 Ağustos 2015 1 1.Gün(26 Agustos 2015 Çarşamba ): İstanbul-Aşkabad o İstanbul Atatürk Havaalanı nda 22.30 da Madalyon Tur Yetkilisi

Detaylı

2013 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI

2013 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI 2013 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI Emniyet Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre Kamplarda Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kamp Dönemleri ve Fiyat listeleri ile Genel

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

ORTAK HEDEFİMİZDİR...

ORTAK HEDEFİMİZDİR... 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA; n n n n n n Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, 2 ORTAK

Detaylı

LÜZUMLU İLAÇLAR. Ağrı kesici - Antibiyotik - Pişik kremi gibi ilaçları bulundurmanızda fayda vardır.

LÜZUMLU İLAÇLAR. Ağrı kesici - Antibiyotik - Pişik kremi gibi ilaçları bulundurmanızda fayda vardır. UMRE TEKNİK SUNUM YOLCULUK ÖNCESİ LÜZUMLU İLAÇLAR Ağrı kesici - Antibiyotik - Pişik kremi gibi ilaçları bulundurmanızda fayda vardır. İLAÇLAR VE RAPORLARI Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı ve bunların

Detaylı

HAC ÖNCESİ TEKNİK HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ TEKNİK HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ TEKNİK HAZIRLIKLAR EVİMİZDE YAPILACAK H A Z I R L I K L A R ÇANTA VE VALİZLERE İSİM - ADRES BİLGİLERİ Valiz ve çantaların üzerine isim adres ve telefon bilgileri yazılmalıdır. Kaybolma durumunda

Detaylı

ANA HEDEFİMİZ: DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA. Usulune Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

ANA HEDEFİMİZ: DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA. Usulune Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, İbadet aşkı ile kutlu iklime yolculuk... DİYANET 31 Yıllık Tecrübe... T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulune Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

05 ARALIK 2015 CUMARTESİ 07 ARALIK 2015 PAZARTESİ 11 ARALIK 2015 CUMA 10 ARALIK 2015 PERŞEMBE 12 ARALIK 2015 CUMARTESİ 16 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA

05 ARALIK 2015 CUMARTESİ 07 ARALIK 2015 PAZARTESİ 11 ARALIK 2015 CUMA 10 ARALIK 2015 PERŞEMBE 12 ARALIK 2015 CUMARTESİ 16 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA 1980 yılından beri büyük Türk Turizmi nin; 1990 yılından beri ise hacılarımızın hizmetinde olan Sonarex Turizm olarak yepyeni bir heyecan ve farklı bir yaklaşım tarzıyla yolculukların en güzeli olan Umre

Detaylı

SABİHA GÖKÇEN KÖLN (ALMANYA)

SABİHA GÖKÇEN KÖLN (ALMANYA) 4*(Superior Butik) SWISS RUBY ile ROMANTİK REN NEHRİ Köln - Koblenz - Romantik Ren Parkuru Geçişi - Rüdesheim(1) - Mannheim(*Heidelberg) - Strazburg(*Colmar-Riquewihr-Alsace Bölgesi) - Mainz(*Frankfurt)

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

2013-2014 UMRE DİYANET RECEP- ABAN RAMAZAN. TUR PROGRAMLARI T.C. Diyanet leri Ba kanl Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2013-2014 UMRE DİYANET RECEP- ABAN RAMAZAN. TUR PROGRAMLARI T.C. Diyanet leri Ba kanl Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü ü İbadet aşkı ile kutlu iklime yolculuk... DİYANET RECEP- ABAN RAMAZAN TUR PROGRAMLARI T.C. Diyanet leri Ba kanl Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlü ü Ramazan) ve Şaban (Recep Umre Diyanet 2 DİYANET ORGANİZASYONUNUN

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA i impß T.C. ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ REKTÖRLÜĞÜ Genel ekreterlik ayı : 61217792-000- î / U IU04/2014 Konu : Umre TIP FAKÜLTEİ DEKANLIĞINA Bolu Valiliği İl Müftülüğünün 08.04.2014 tarihli ve 1041 sayılı

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 26 28 Ocak 2016 tarihleri arasında Suudi Arabistan ın Cidde şehrinde düzenlenecek olan Automechanika Jeddah 2016 fuarına Uludağ

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/76-9227 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Yetkili, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 29 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Tel Aviv-Hayfa-Kudüs/İsrail e yönelik Ağaç

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Kampa giriş işlemleri saat:12:00 da başlar

Detaylı

GÖREVLİLER Din Görevlisi ve Kafile Başkanı

GÖREVLİLER Din Görevlisi ve Kafile Başkanı HAKKIMIZDA Şirket ortaklarının 1980 li yıllarda amatör ruhla başlayan Hac ve Umre organizasyon tecrübesi 1993 yılında İkram Turizm Seyahat Acentası nın kuruluşu ile bugünlere kadar ulaşan ekibin temelleri

Detaylı

Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak yer olmalıdır.

Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak yer olmalıdır. Çek Cumhuriyeti Konsoloslugu Schengen Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Şirket Ortakları-Tüccar-Sanayiciler Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

$ 1250 $ 1150 $ 1500 $ 1400 $ 1400 $ 1300 $ 1300 $ 1200

$ 1250 $ 1150 $ 1500 $ 1400 $ 1400 $ 1300 $ 1300 $ 1200 NORMAL UMRE Emcad Ejyad - Uzaklık 500 M $ 1150 $ 1100 26 ARALIK EKONOMIK UMRE 25 GÜN Mekke Otel ----- 19 Gün Mekkede 25 GÜN $ 1500 $ 1400 $ 1300 10 OCAK EKONOMIK UMRE Mekke Otel ----- 14 Gün Mekkede $

Detaylı