80LEYMANİYE CAM VE İMARETİ TESİSLERİNE AİT YİUIK BİR MUHASEBE BİLANÇOSU 993/W4 C15SS/1586)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "80LEYMANİYE CAM VE İMARETİ TESİSLERİNE AİT YİUIK BİR MUHASEBE BİLANÇOSU 993/W4 C15SS/1586)"

Transkript

1 80LEYMANİYE CAM VE İMARETİ TESİSLERİNE AİT YİUIK BİR MUHASEBE BİLANÇOSU 993/W4 C15SS/1586) ÖHMT BARKAN 1 İmaretlere ftlt Yıllık Muhasebe BUlııÇOİMnıuı Tarihi Bir Vesika Olarak önemi Tetkikleri türlü bakımlardan ehemmiyet arz eden tmâret Slteleri'nin kuruluş ve İşleyiş tarzlarına dftir bilgi edinmek için mevcut kaynaklu* bir hayli çok ve çeşitlidir ve bunlardan bazıları daha evvel neşredilmek suretiyle araştıncmın gözü önüne de konmuş buhınmaktadır. Bahis mevzuu kaynaklardan en mühimleri, şüphesiz, vakıfların tesis senedleri ve organik sitatü'leri vaziyetinde olan vakfiye'lerdir. Gerçekten, vakfyelerde testsin gelir kaynaklan etraflı bir tarzda sayılıp tasvir ve tesbit edilmekte ve vakfı yapanm bu gelirlerin sarfı şekline ve tesisin idaresine ftlt vazettiği esaslar ve koyacağı şartlarla vakfın mâhiyeti, gayesi ve işleyiş tarzı hakkında kıymetli bilgiler mevcut bulunmaktadur. Fakat vakfiyelerden birçoğu zâyi olmuştur veya henüz neşredilmemiştir. Ayrıca ve bilhassa, vakıfların tesis sened* ferinde (vakfiyelerde) tesbit edilmiş olan gelir kaynaklan ile idart esaslann zamanla ehemmiyet ve mâhiyetlerini kaybetmeleri de. bu müesseselere mahsus tarih! gelişme kanunlan bakımından, âdetâ mukadderdir: Paranın satın alma gücünün ve fiatlann değişmesi gibi iktisadi; yangmlar, salgın hastalıklar, binalann harabisi gibi fiziki veya ıızvi ola^ar ve nihayet idarecilerin yetkilerini kötüye kullanma]an ve hizmetlilerin zamanla vazifelerine şahsi veya zümrevl bir imtiyaz ve inhisar olarak sahip çıkmalanyla vakfın gelir kaynaklannın kiracılar v^a memurlar elinde irst bir mülk haline sokulmasına ve (devre hâkim umumi fiat hareketlerine rağmen) kiralann dondurulmasına sebep olan içtima! ve iktisadî temâyuuer gibi beşeri âmillerin tesiri altında da vakfın bazı şartlannın yerine getirilmez olduğu çok defa görülmüştür. Bilhassa, burada tetkik mevzuu olan imâret siteleri'nde olduğu gibi, büyük sultan vakıflannın gelir kaynaklanııda veya idare şekilleriyle hizmetliler kadrolannda zamanla esash değişiklikleı yapılmış olması da her zaman mümkün olmuşdur. Her padişah değiştikçe, mevcut vakıflann durumlarının gözden geçirilerek bozulmuş olan düzenin bir nizama sokulmak üzere yeniden tertibi; siyasî mülâhazalar; vakfın gelir fazlalar nndan yeni memuriyetler ihdâsı veya maaşlara zamlar yapılması; vakfa daha faydah olacağı bahanesiyle e^lir kay^ naklannda bazı mübadelelerin yapılması., gibi tasarruflar, umumiyetle vakıflar için mukadder olan bünye değişikliklerini, büyük sultan ve vüzerâ vakıflannda daha fazla kolaylaştırmış gözükmektedir. Bu sebeple, "vâkıfın şartlannın Şeriat vâz'ımn nas'lan gibi" de^şmezliği prensibinin dini ve hukuki bir esas olarak umumiyetle kabul edilmiş olmasına rağmen, vakıf tesislerinin uzun ömürleri boyunca çok enteresan safhalar arzeden zengin bir tarihleri olması

2 liaiiı«elir. Vakıflmıı bu hayat hütjkrelerivd İM oalann t«'«ls aeaedlerindan («akfiyckrden) çıkarmamn momkan oiamıyacıtı İ«ikirdbr. t te burada Ör nddcrindcq birini vcıoıck tftadiğiıniı Ydkk liohamba MİBçolan, içtimai w İktisadı varhklar olarak vakıflarm deyiricrtefn umunrf şartianna. konjonktür Kusttsiyeıleriııe ve kendi yaşlanna fok nftna kafanif olabilecekleri delidiklikleri bütttn teferraâtıyla takip ve rakanlaria teabit etmefe mosüt malamab UhİVA etmektedirler. Difer taraftan. bahi$ mevıuu YıUık Muhasebe BUtefiOİart'Mtt hakikî bir vakıflar tarihinte yaakbifamsi için hlis oldttuan asinha vesika kıyaasti. «nhnnbu teslslcrte hayatlaruiıa nmhtelif merhaleleriadeki ls kilat hususiyetlerini, fdir kayaaklaruun durumunu ve faaliyet fduusrini tesbit hususunda vakfiyekritt boşhıfunu doldur maktan da ibaret deglmir. Onlar, vakıf tesislerin vakfiyelerde belirtilen idaıt «akillerinin v«fonksiyon Cadliklerinin tatbikatta amığı şekilleri laksalır» dftyfa ve MMn tafiflitıyhı İlada ve issmi ctmi» obna gibi boyttk bir hususiyeti hais buhmmak Itibarij^ vabftn «artuunnm ay nea utbik edimikleri ilk devirler için bile, vakfiyeleıe naaran bilyok bir ttatttnlok arz etmektedirler: Gerpdtten. vakf^ıelerde umumiyet* le yahuz dagtnlacak yemefe. hastalara verilecek ilâçlara ve Icab ettikçe yapılacak tamiriere veya ittve insaâta sarfedileoek paralarm bksillan. âıami miktarları ve nisbetkri kaydadihnif btthmmaktadır. Fakat, bu hizmetleri yerine fctirmek için luzumhı malzemenin muhtelif zaman ve piyasa imkânlarına fsıe. hatifi fuıtlaria nasıl temin edilebileceği ve çeşitleri rakamlarla aynnuh bir şekilde tesbit edibaemiştir. Tetkik mevsuumuz YUhk Muhasebe Bilânçolan'nda ise. vâkıfu tesbit etmiş olduğu hizmetli kadr(^ isimlendirttmiş olduğu gibi. yapılan raflar da nevi, mikdar ve fiat itibariyu ve rakam halinde teferruâtıyla belirtj mil buhınmaktadır. Aynca, bu vesiu bıda gelir kaynaklarmın miktar ve t». Kkkttb tarzlanndaki yıllık dalgalanın», lann ve tâmirât masraflanmn seyriıüb ve kullanılacak malzemenin nevi v«miktarları ile işçi ücretlerinin o devi^ deki bareminin tesbit edilmiş olman «fak. bu cedvelleri ydmz vakfılann taıiy dsifl. fakat vdof teaialerlnln da bnhmduiu emniyetin aoayal ve iktt. sadi konjonktttr durumunu tâyin için da ım-"-^ Mr tarihi vealka haline sok< muş bulunmaktadır. Gerçekten, aynı vakıf testsierim âit olmak ttzere nwmtamm aerller tsş. kil edecek auratle, dddl ve CafsUâdı Mr şeklma tandm edilmiş olan çok la. yıda Senelik Muhasebe BUânçolan'ıaa buhmup İşlenmesi veya ayn serilctta metodhı Mr «eklide tetkik ve mukay*. sesi İktisadı ve içtimai tarih araştırms» tan bakımından çok verimli bir iş olıcaktır: Bu gibi çalışmalar bizim için yûnız muhtdif vakıf tesislerinin yaptikbtn hizmetlerin hacim ve chemmiyetial (kı^ıasitesiııi) zaman ve mekân şartlan içinde rakamlarla tesbit ve mukaye«ve dolayısıyla vakıflar hakkında ura» mt bir kıjnnet httkmu vermeğe yanys< cak objektif ve kantitatif ölçülerin tef bitini mümkün kılmıyacak, aynı zr manda bu serilere tekabül eden tariu devlrierdekt Hat harsketleri'nin ve muhtelif içtimat zümrelerin geçim seviyelerinin tâyinine de imkân verecek* tir. Ancak bu suretle yazılabilecek otas bir flat tarlhl'nin ise. umumiyetle ilc tisadt tarih tetkikleri için hâiz oiduii ehemmiyet pek büyüktür. 2 ^ Tetkik Konusu YıUık Muhas» ba BIIAnçolan ne İçin ve nasıl hazırii* aıyoıdtt? Burada yeni bir örneğini verdi^" miz Yıllık Muhasebe Bilânçolan'nmW*

3 auv^wrtyt CAMI ve İMAKETI TetisuniNe AİT VILLIK en «imuteae»iunçosu «M/^M (isi$/ıste) ı i i nıını >k hazırlanma tarzları ve onlan hazırlamakla vazifeli memurlar hakkında, âit oldukları vakfiyelerde, kâfi isahât mevcuttur. Meselft, F&tih Sultan Mehmed'in İstanbul'da inşa ettirdiği cftmi ve imalat tesblerine ve Ayosafya evkafına âit olup. Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından neşredilmiş olan Türkçe Vakfiyeye' nazaran; bahis mevzuu vakıf tesislerinin "tevliyet ve nezâret ve cemi urnûr^ vakf-ı şerife mübaşeret (s. 336)" evkafın usul ve şartlarım tebdil ve tağyir selftbiyeti, sağ kaldıkça vakfı yapan sultanın kendi re'yine tâbi kalacak, ölümlerinden sonra ise, bu vazifeler, sultanın yerine geçecek evlâdlanna âit bulunacakdır. Bu sıfatla vakfın gelirinin onda yarımı (nıf-ı öş-i hâsıl), dhet-i tevliyet olarak, sultanların hazinelerine teslim olunacaktık Bu suretle hakiki mtttevdll'nin (mtttevellh evvelin) zamanın padişahı olması lâzımgelmekle beraber, sultanın fiilen bu işlerle meşgul olmasına İmkân bulunmadığından, kendilerine vekâleten ayrı birer nâzır ve mütevelli tâyin edilmesi lâzımgelmiş ve bu nâzır ve mütevellilerin emrine de birer kâtip verilmiştir. Aynı vakfiyeye nazan. "ehl-i kalem" kimseler arasından seçilmesi lâzımgelen kâtipler, "ahvâl-i vakf-ı şerifi ma'rifeth nâzır ile, erbâb-ı smâ'at mâbeyninde müte'flref olan tanyk-ı me'- I. Fallh Mehmet 11. vttuytü, VakıHar VIIMIM MUdOrHlA Ncfri)'*!!- Ankara 19». Tttrk Vakıflyelerl No. I. 2 Difer Mr vesikaya t<ire. Suttan Beyant II. kendi hniimine âit «İmau Hucinitcten bu hb«eyi almaklaa. bntretde da Milan yemek miktannın arttınubilmeti için, t-ante^muftlr: "Sultan Be>atit Han'a.maibah-ı 'imlre-i mexkarcde f«rt-ı vikıt ilmrine pl«en la'am fukartya kifayet cyle> m», deyu 'arx etliklerinde msf-ı '6tr-{ mahsul U»art-t hıact-i vmnf Uaerine evltd-> kirâm ve cslım>-ı 'İzamdan laht-ı 'itıet ve terir-l lıafmcte kim cttlûs ider Ue aniarm haıtne-i 'âmikierine fmkk-i levuyet içun teslim okmsa gerek ku. Ol hitan dahi la'ama halt otum* imme-i fukaraya w hademe-i im«rei-i 'irairc ve c«ml-i Krif ve mediru-i montfe ımlsıevfâ virile, deyu ferman Itmifler imi»" SlUıtyt Otıver. FalUı afimuıesl Tevılntoneıl. IsiaıdHd I9M. S. ). lûf üzere zabt ve kltâbet eylcyüb" (s. 333) vakfuı ayrıca "her senenin 'avâid-i ihracâtını mustakil bir defterde zabta himmet" ederek vakfın varidât ve masraflarının tefenu'âtını tesbit ettiği aencslk defleri mühürleyip bir kese içine vaz ve ke&eyi nftzır'a teslim edecektir. Mütevellinin türlü tasarrufları bu suretle hazırlanacak "defter-i vakf-ı şerîfde mazbut ve 'âmme-i ahvâl-ı vakf-ı şerif Defter-i mu'teberi nâzır'a dâir ve manût" (s. 332) olacak ve bu defter "sandukça-i mütevellide dâima mazbût ve umûr<-ı vakf ol defter-i mu'tebere merbut kalacakdır" (s. 313) Bu suretle hazırlanacak ve aynca mütevellinin de mühürü ile mühürlelîıecek olan defter, MvâR-ı Sultanl'ye tesum edilerek, her sene "nâzır-ı vakf-ı şerifin muhasebesi Divânı humayûn'da gttrillüb sıdlı-u emâneti zâhir olur İse ibkaa-i mâ kân 'âlâ mâ kân ta'zim ve tevkıyr, hilâfın mutebeyyen olur ise ref ve nasb-ı âhar ile zecr-ü tahkiyr-ü ta'zir" (s. 351) olunacaktır. Büyük sultan ve vüzerâ vakıfları ffhi zamanlarının mühim işletme ve idare müesseselerindeki defter tutma ve muhasebe usuuerile teftiş ve mu* rakebe yollan hakkında Bayazid II. nin Edirne'deki vakıf tesislerine âit vakfiyede* de şu kayıtlar vardır: Mütevelli, "kâtibe emr ide ki yevmt vekayi' bir defterde senevi defter-i âharda icmâlen ve tafsilen sebt etdirüb tâ kl âhıp-ı senede muteveltt Mtttevellt-I Evvele (padişaha) defterlerden hlsab vlre". Vâkıfın şartlarının yerine getirilüb getirilmediğini teftiş ve tahkik idüb mütevelliye haber vermekle vazifeli s r<yy<ft GfkbHtin. XV w XVI. asırlarda, Edirne ve Pa«a Uvası, Vakıflar, molkler \-e muiula'alar. Edebiyâl Fakaited nefriyatı, istanbul I9S2. Tıpkı bası i. M. SUleymaniye cami \t imareü vakfiyesinde de tu kayular mevcuttur: "Ve cfinıle evjte/w tetrf re harcı htr ytt Mmh-i 'JU'-dt poftoar ve kaduskerler ve deflerdirlaf UlifaktarlyU ve uufrifelkriyh glmoe v«s«f/<ui'ıı arz duttü". VakıfUr Umum MUdiirtOia nefrijatı. IM2 Kalkan s. 1(3.

4 112 oian nâznr <iahi, "CemT muhasebât ÖMElt amtkan ve vekayi'e yevmi ve şehri ve senevi ve ka* lil ve kesir, her ne ki ola kemâ yembaspi vukufu olub mütevellh s&n! ve kâtibin defterferi biği (gibi) bunun dahi defterleri olup, her muhasebe bunun ma'- rifetiyle ola." Ayrıca "şöyle şart itdi: evkaf-ı mez- ve bûrede kavanln-1 deftcr'de mfthlr efanîn-i muhasebâta kaadir bir kâtib nasb oluna. Cümle müstegallât ve 'âmme-i icâır&t ve mukata'ât yû evvelinden âhırına vannca cemt vckaayf yevmf ve şehrî ve senevi her ne ki ola, nıkır ve kıtmîr rûznftme'de mufassal kayd ede ve bir defterde dahî müfredâtı ve cümle mâ höve 'aleyh tafsîlen yazub şöyle ki yıl âhınnda hisab görülicek her neden su'âl oluna 'alâ mâ vdw'a 'aleyh cevâba kaadır ola", (s. 63) Burada yeni bir öm^ni neşrettiğimiz yıllık Muhasebe Bilânçosu, bu vakfiyelerde bahis mevzuu edilen şekliyle, yıl sonunda tanzim ve Divân-ı Hunıâyunca tetkik ve tasvip edilerek resmen katiyyet kazanmış olan hetapkr'a aittir. 3 Neşre âit «çıuapnalar. Bahis mevzuu Yıllık Muhasebe Bilânçolan'nm mâhiyet ve kıymetleri hakkında bir fikir verebilmek için, onlardan bazı örnekleri neşre hazırlamış bulunuyoruz. Bu örneklerin hususiyeti, istanbul. Bursa ve Edime gibi büyük merkezlerde bu gibi vakıf tesislerinin en tipik ve büyüklerine âit nümuneler olmasıdır. Bu nevi orijinal arşiv vesikalarının ilmî kıymetlerinden bir şey kaybetmeden neşredihniş olmalan için, bu neşrin aynen ve tam olarak yapılmış olması şarttır. Onlann bazı kısımlanmn atılması suretiyle neşirleri bu cedvellerin Yıllık Muhasebe Bilânçosu olarak ve âit oldukları idare veya işletmelerin muhasebe ve deftcr-tutma usulleri hakkında bir fikir vermeğe yanyacak örnekler olmak bakımından hâiz bulun, duklan sistem ve mânâ kıymetlerini kaybettirmektedir. Bu sebeple biz burada bahis mevzuu vesikaların aynen ve birer bütün olarak neşri işinin ortaya koyduğu tür^ lü müşkülleri yenmeğe ve onların aslî şekillerinden ve muhtevâlanndan büyük bir fedakâriık yapmadan, metni aynen ve tam olarak vermeğe çalıştık. Ayrıca, yine bir hayli emek sarfı suretiyle,* bu nevi cedvellerdeki muhasebe slsteaal'nl meydana koyacak şekilde, onlann şemalarını tebârüz ettirecek bir usul de tesîs ve tâkip ettik: Gerçekten, neşrettiğimiz Muhasebe Bilânçolan'nın anlaşılabilir bir hale sokulabilmesi için, onlann aslî şekillerindeki tertip tarzlarını biraz değiştirerek, zihnimizin bugünkü i'tiyâd ve anlayış şemalanna uygun bir tarzda, rakamlan (cedvel tekniğine göre) alt-alta istif etmek lâzımgelmiştir. Aksi takdirde, bu vesikalan tetkik edecek olanlann, asil şeklin (pek alışık olmadıkları) tertip tarzı içinde, rakamlann hakıyki yerini ve manâsını kavramakta zorluk çekmesi muhakkaktı. Bizim hususi bir dikkat ve itinâ ile tertipliyebildiğimiz tarzda İse; rakamlar, cedvellerin umumî şeması içinde kolaylıkla yerlerini bulmakta, kontrol edilip manâlandınlabilmektedir. Bu neşirde, ayrıca mevzuun mütehassısı olmıyan okuyucular düşünülerek, lisan hususiyetleri ile bazı lügat ve ıstılahlann kolay anlaşılabilir bir hâle sokulması için, bir çok yerlerde aslî şekiller Arap harfleriyle (taban notlan hâlinde) gösterilmiş, fakat kelimelerin ıstılah manâlan notlar içinde aynca tahlil ve îzah edilmemiştir. Bundan başka, maksadımız îmâret Siteleri hâlinde teşkilâtlanmış olan bir kısım büyük sultan veya vezir vakıfla- 4 Bv kutusla kıymetli t«lı«mâ srta<u4im Enver Meriftt'nin yardımurı çok fayxuli otmuftur.

5 JÜUYMANİYe CAMİ Vt İMAR6Tİ TCSİSUI>İNe AİT Y.LUK BİR MUMASeeC eilânçosu 9»3/»4 (,î8,/,»4, 113 nna âit Yıllık Muhasebe Cedvelleri gibi, iktisadî ve içtimaî tarih tetkikleri için ehemmiyeti büyük bir kısım arşiv vesikalarının mevcudiyeti ve mahiyeti hakkında dikkati çekecek bazı örnekler vermek olduğundan, bu gibi İmaret Sitelerine dâhil tesislerden her birine âit türlü meselelerin tahlillerine bu yazıda yit verilmemiştir. 4 BUânçonun tahlili Süleymaniye cami ve imareti vakıf tesislerinin burada aynen ve tam olarak neşrettiğimiz Yıllık Muhasebe Bilânçosu, İstanbul'da Başbakanlık Aı^ şiv Umum Müdürlüğünde, Maliyeden devredilmiş belgeler arasında, 1954 numarada kayıtlı bir defterden (yp. 1-18) alınmış olup, 1585 yılı Mart ayı başından (9 Ra. 993) 1586 Şubatı sonuna (19 Ra. 994) kadar tam bir güneş-yıh devresine âit bulunmaktadır. Benzeri diğer bilânçolarda olduğu gibi, burada neşrettiğimiz bilanço da biri "kasa", diğeri "kiler" hesaplarına âit olmak üzere, müstakil iki kısımdan teşekkül etmektedir. Bir nevi "kasa hesabı" mahiyetinde telekki ettiğimiz birinci kısım, I) Gelirler (Asl-ı mal); II) Masraflar (Vuzı'a mîn zâlike) ve III) Bakiyyeler.. fasılalarından teşekkül etmiş bulunmaktadır. Eski senelerden devredilmiş olan hesaplan şimdilik bir kenara bırakıp vakfın asıl yıllık gelirini teşkil eden ve bilançoda '"ani'l-mahsulât" nâmı altında gösterilmiş olan akçelik gelirin kaynaklarını tetkik edecek olursak, onlan da aşağıdaki şekilde sıralanmış bulmaktayız: CEDVEL No. 1 Akçe crfarak % gelir nlsbeti I) Mukata'a'lar ,2 II) Hamam, dükkân gibi, binaların ayhk kiraları ('an mahsûl-i müşahare) III) "Müteferrik" gelirler ,8 IV) Devir esnasında kiracılardan alınan "icare-i mu- 'accele'ler V) Vakfa âit re'ayânm clıye'leri VI) Bazı satışların hasılı (el-mebî- 'ât) O fi ,0 Bilânçonun bahis konusu "kasa hesabı" bölümünün "gelirler" faslında 1585/1586 Malî yıh için akçe kaydedilmiştir ve bu paranın içinde: A) "yedek" nâmı altında geçen soneden devredilmiş olan ; B) Eski yılların hesaplarından "bakayâ" olarak tahsil edilen ; C) Ve malî-yıl zarfında vakıf idaresinin muhtelif kaynaklardan elde etmiş bulunduğu akçe mevcuddur. İBilânçomuzun bir şemasını yukarıya çıkardığımız "gelirler" faslının muhtelif bölümleri hakkında aşağıdaki açıklamalan kısaca yapmak yerinde olacaktır: I. Yukardaki cedvelde görüldüğü veçhile; Süleymaniye Cami ve İmaretine dâhil vakıf tesislerin 1585/1586 yılına âit gelirinin % 81,2 si gibi büyük bir kısmı "mukata'a" lardan gelmektedir. Mukata'aları, memleketin muhtelif bölgelerinde vakfa tahsis edilmiş olan köy ve kasabaların çeşitli gelirlerinin

6 114 uhstli İşinin vakıf idaresi tarafından moltcztnılere muzftyedc İle satıyı neti* cesi meydana çıkan vergi - bölgeleri veya birlmkrl olarak tarif etmek mümkündür. Bu makata'alar bü&nçomuzda 14 gurup halinde tesbit edilmiş ve bu iltizam guruplarından her birinin mültezimi ile, ödenen taksitin iltizam mukavelesinin hangi yılına âit bulunduğu kayd ve aradan geçen zaman zarfında sahip değiştirilmiş ise. bölge eski mültezimin uhdesinde iken ödenmekte olan senelik "mukata'a bedeli" ne nazaran, mukata'a'nm yeni bir mültezime devri suretiyle, elde edilen artış miktarı da ayrıca tesbit edilmiş bulunmaktadır (Bak. bu bölümde 6 ve 14 numaralı cibayct bölgeleri.) Mukata'atar bölümü ile dikkati çeken mühbn bir cihet, Süicymaniye vakıf tesislerine tahsis edilen gelirlerin pek büyük bir kısmının şehirlerdeki hamam, dükkân, oda., gibi gayr-i menkullerin kiralarından ziyade, köylerde ziraatle meşgul kalabalık bir re'ayâ zümresinin devlete ödemekle mükellef bulunduğu vergilerden teşekkül etmiş bulunmasıdır. Gerçekten, cedvelin V. numarasındaki cizye vergisini de aynı mahiyette mütalaa edecek olursak, vakfın gelirinin % 81,2 sinin benzeri zira! vergiler olduğu meydana çıkmakudır. Halbu ki, diğer imaretlere ait bilânçolara göı-e*, tarihleri arasında; istanbul'daki Fatih imareti gelirinin % 17'si, Ayasofya Vakıflanmn % loo'ü; Edirne'deki Bayezid I. imareti gelirlerinin % 22'si, Bayezid II. imaretinin % 27,6 sı, Murad II. imaretinin %12'si ve Dârülhadfsnin % 61% Eski Cami'in gelirinin ise % loo'ü vakıf adına şehir^ lerde inşa edilmiş olan han, hamam, dükkân., gibi binalann aylık kiralanndan gelmekte idi. 5. O. SarU». Imtttt Siwlertoia kurulu» vc Meyi» urum âlı anpırmtttr. IkıbM P*k(II(e*i MecnuiMi, dil XXm.»y» Ituobul 1«1.». İSİ. TMo No t. Get^kten, Süleymaniye Cami ve tesislerine âit vakfiyede* de gödülç. ceği üzere (s. 6-7); bu vakfa, hemen hepsi Rumeli'den olmak üzere, 217 kadar köy ve 30 mezre'a vakf edilmiş bu> lunmakta idi. Bu vakfiyenin mahkemede tescili tarihini (nâşirle birlikte) 964 yılı Recep ayının yedinci günü (6. V. 1557) olarak kabul edersek (s. 3, not 1), otuz sene kadar sonra tertiplenmiş olduğu anlaşılan bilânçomuzun âit bulunduğu 993/994 (1585/1586) yıllarında da durumun aynı olması lâzımgelir. Mehmed III ( ) devrinde yapıldığı için bilançomuzla aynı senelere rastladığı kabul edilebilecek olan bir "tahrir"e âit neticeleri tesbit eden diğer bir vakıf defterinde^ de, bu köylerin bölgeler arasında dağılışı vakfiyeye nazaran bazı farklar arzetmekle beraber, 219 köy ve 5 kasabanın vakfa âit verçî ve reayaları kayıtlı bulunmaktadır: Bu kayıtlara göre, köylerden 75 i ve 2 kasaba Gelibolu sancağına; 3 kasaba ile 124 köy. Paşaeli livası kazalarından Filibe, Drama, Kavala, Yenice-i karasu ve Samakov.. bölgelerine; 6 köy Çirmen ve 13 köy de Vize sancaklarına âit olup ve yalnız hir köy Anadolu'da Kütahya livasında bulunmakta idi. Bu köy ve kasabalarda ise, defterin yazıldığı tarihte 6 896'sı Müslüman ve 'si Hıristiyan olmak üzere, cem'an (evli veya bekâr) vergi mükellefi yetişkin erkek nüfus yaşıyor ve bunlardan akçesi "cizye" vergisinden ve akçesi diğer ziraî gelirlerden olmak üzere, toplanabilecek vergi yekûnu akçe olarak tahmin edilmiş bulunuyordu*. 6. SttleymMİye Vak(l)«u. K. E. KUrkçioğh, ncfri. Vtkıdar Umum Ma<iUrlU«a neıriyaıı. Ankara t Tapu v«kadastro Umum MOdUrNlttt Eski Kavillar Ar»lvi. No. MU. I. Yine»\nı devirde Kanuni Suttan Sttlcyman taralından lıianbul'do infa clllrllmlf olan Kâflılhanc su- )X)llarının bakım \-e t&mir masraflanna kartıltk olmak Üzere Bulgaristan'ın Aydoa kazasından vakfedilmiı olan. 4t6 veni mükellefi erkek nüfusunun ya»adı(ı 11 k«y \v bu küylerin 91 MI akçelik seneuk geliri bu hesaptan harw idi.

7 Bilânçomuzdan çıkanlıp yukarda- Ici cedvele kaydedilmiş olan rakamlara göı«, 1585/1586 malî yılı içinde. 1) mu- İcata'alardan ve V) cizyeden elde edilmiş olan ( =) akçelik gelir ise, biraz evvel tetkik konumuz olan "tahrir" i yapanların tahminlerinin o yıl % 20,5 fazlasıyle tahakkuk etmiş bulunduğunu göstermektedir. Bilânçomuzda "mukata'a"iar yoluyla elde edilmiş olan gelirlere âit kayıtlann tetkikinden çıkan diğer mühim bir netice de; bu devirde diğer vakıflara da sirayet etmiş olduğunu daha evvel de tesbit etmiş olduğumuz umumî bir temayüle uygun olarak*, Süleymaniye Cami ve imaretine ait vakıf köyler gelirlerinin de, emniyetli memurlar (emînler) eliyle doğrudan doğruya vakıf idaresi nâm ve hesabına cibayet ettirilecek yerde, açık arttırma usulü ile mültezimlere satılmakta olmasıdır. Bahis mevzuu temâyülü îzah için, devre hâkim ehemmiyetli fiyat hareketlerine rağmen nevi ve miktarları kolayca değiştirilemiyecek bir şekilde kar nunlarla dondurulmuş olan geleneksel zirai vergilerin randmanlaruiı arttırmak, kolayca ve emniyetle tahsillerini garanti etmek için bu usulün daha elverişli olduğunun tecrübe ile sâbit olmuş bulunması bir sebep olarak hatıra gelebilir. Gerçekten, sırrını yalnız mültezimlerin tanıdığı ve pervasızca kullanabildiği usullerle mevcud nizamların dışma çıkıp reayâdan fazla vergi toplamak imkânlarının bulunması dolayısıy le; bazı hallerde "mukata'a" bedellerinin muzâyedelerle ehemmiyetli bir şekilde arttınimış olduğu görülmektedir. Bu sebebje, muhtelif dereceden çeşitli mültezim guruplarının ve askerî zümre mensuplarınm elinde her sâhada devlet gelirini toplama işini iltizama alacak 9. O. Barkm. Edime ve civanndaki bozı imkrel (etillerinin Yıllık Muhasebe Bilincotarı, Bcigeler Dertill c. I. tayı 2. TQrk Taıih Kunımu yayınurı. Ankara na. t. 2S4. büyük sermâyelerin birikmesi ve geniş ölçüde teşkilâtlanması olayının bu devirlerde hızını arttırmış bulunduğunu söylemek mümkündür. II. Bilânçonun "Gelirler" bölümünün " 'an mahsûl-i müşahare" faslında (s. 127) vakfa âit hamam, başhane, dükkân ve oda., gibi binaların aylık kiraları olarak akçe kaydedilmiştir. Bu kayıtlara göre, vakfın elinde, hepsi de İstanbul'da olmak üzere, 150 dükkân ile 70 oda mevcut bulunmaktadır. III. müteferrik gelirler bölümünde ise, akçesi Langa bostanlarının kiralarından; akçesi (s. 128) Zihne ve Drama kasabalarında mevcut 1703 parça bağın rüsûmundan (bk. metinde no. 7); 1100 akçesi türbe ve cami avlularında yetiştirilen çiçek ve meyvelerin satışı mahsûlünden (no. 5): akçesi îmâretin Dârüşşifasında ölen kimsesizlerin Beytül'l-mâle kalan eşyalarının satışından ve nihayet 23 akçesi de cami vc imaretteki vazifelilerin devamını kontrol eden "noktacı"mn kestirdiği cezalardan olmak üzere cem'- an akre mevcuttur. IV. Bilânçonun gelirler bölümünün IV. faslı (s ) "icâre-i mu'accele" ler başlığını taşımaktadır. Bu tâbir, bu devirde çifte-kirah (icareteynli) olarak kiralanmakta olan vakıf dükkân, oda ve bostan., gibi gayr-ı menkullerin (mutasarrıflarının ölümü veyahut gayr-ı menkuli terki neticesi) yeni bir kiracıya devri esnasında bir nevi "hava parası" mâhiyetinde tahsil edilmekte olan "peşin kira" mukabili olarak kullanılmaktadır. Bu suretle oldukça mühim bir para ödeyerek gayr^i menkulü tasarrufuna geçirmiş bulunan yeni kiracının bundan sonra ödeyeceği aylıklar (Bk. II. fasıl. (s. 127) ise, aylık taksitler halinde ödenecek olan "te'cilli" kiralar (icare-i müecceler) ismini almakta idi'». 10. Mili arâzi rejimlttde topn^tm tasarrufu (gin pefin olarak ödenen "lapu recmi" d«islâroi Hukuk anlayışı ve lisanı ile bir "icarc-i mu'accele" olup, her

8 116 ÖMEK BAKKAN "çifte-kirah" vakıf dükkânlannın mutasamflannın bir müddet sonra kiracılık haklarını evvelâ erkek, sonra da kız çocuklarına nakledebileceklerine göre", peşinen ödedikleri "icare>i mu'ac cele" ile gayh menkulü âdeta "yaşadıkları müddet için (ve hatta bilâhare mtrascılanna da geçirebilecek şekilde) satın almış bulundukları ve bu suretle yapılan satışların, gayı^i menkul ile alâkasını temamiyle kesmemiş olan vakıf idarelerine, aylık kiralardan başka, sık-sık vukubulacak münhallcr dolayısıyla, satış bedellerini defalarla tahsil edebilmek imkânını sağladıkları anlaşılmaktadır". Bilânçomuzun bahis konusu faslının tetkiki, bize "icare-i mu'acccle" gelirlerinin bu devirdeki miktar ve nisbetleri hakkında bir fikir edinmemize müsâit neticeler de vermektedir: Gerçekten, bu maksatla yapılan ufak bir araştırmamıza göre, tl. bölümde s. 126) ayhk-kira (müşahere) gelirleri kayıtlı 150 vakıf dükkân ile 70 odadan 35 ve Langa bostanlanndan 18 kadarı, bilânçomuzım âit olduğu yıl içinde türiü sebeplerle kiracısız kalarak, yeniden icra-i mu'acceleleri alınmak suretiyle başka bir mutasarrıfa devr edilmişlerdir ki (bu derecede yüksek bir devir nisbcu pek te normal bir tempo sayılamamakla bcraber( bu gibi geliı^ lerin (sıkı bir idare rejimi ve kontrol ile) müeccel icareler gelirine nazaran daima oldukça yüksek bir seviyede tutulabileceği anlaşılmaktadır. İcare-i mu'accele ile aylık kiralar (müeccel icareler) arasındaki nisbet de wne whtuklfw bir hine KİUiade "««Mr" Bftmı «Hıada <Me«e«TcnUkr be Mpn«m le'dlir icaı««i" (kimi) telkku MUlaMfciedir. )). O. Btrkm,, Edime Askeri KMIAISI'M İM Tenke Defterleri. Tflrk Tarih Kurumu yayiahnndan B«l(e- Irr 0««i*i, cih İli, «. 56-ST. İM Ankan. 12. BİZİ yatartm- Tütkiytdt iotrtltfitli" x^ktlhriu imâutm Km devirlerde vâkrf bioatona lurap olması ile eruyt çıkan» «lan untrr<lerlc iıırii etmekledirler. Burd» leuk e4li«iaaiz beltc iıe. (erek tarihi ve gtrtkae «il otdım* v^tf «cıbin wn(inh i bakımından, bo uuı- HİB kayaaklanaia «taba bafka sahalarda araaması Uzun tmiim tmemektedir. ayrıca alâka çekicidir. Meselâ, bahis konusu yıl içinde tahsil edilmiş olan "peşin-kira" lann mahsulü, 35 vakıf dükkândan (IV/A.) ve 17 bostandan (IV/B) olmak üzere, cem'an akçeyi bulduğu halde; aym sene içinde tahsil edilmiş olan bütün ayhk-kiralann yekûnu, ( akçesi dükkân ve odalardan ve 'ı Langa bostanlarından olmak üzere) yı geçmemişti. Bu hesaba göre. yalnız 35 dükkân ve oda ile 18 bostanın bir senelik icare-i mu'accelesi, vakfın bütün dükkân, oda ve bostanlarının aylık-kiralanndan 2,5 defa kadar daha fazladır. Netekim, bu faslın 2, 3 ve 16 numaralı kayıtlarının tetkikinden de anlaşılacağı üzere. Odabaşı Mehmed'in on yıldanberi fuzuli olarak işgal ettiği anlaşılan bir dükkân için kendisine, aylıkkira bedeli olarak 15'cr akçe hesabiyle, on yıl için akçelik bir tazminat ödetilmiştir. Bu hesaba göre bir dükkânm senelik kirası 180 akçe olmiası lâzımgelir. Halbuki aynı şahsı yeniden kiraladığı 6 dükkân için akçe (yani her dükkân için 333 akçe) "icare-i mu' accele' ödemiştir Bu hesaba göre de. bahis konusu dükkânların hep aynı kıymette oldukları farzedilmek şartiylc. bir dükkânın icare-i mu'accelesi, aynı dükkânm iki senelik aylık kiraları (müeccel icareleri) mecmuuna yaklaşık bir nisbte ulaşmaktadır. Bilânçomuzun gelirler faslının "icare-i mu'accele"lere âit bulunan IV. bölümündeki kayıtlarda dikkati çeken diğer bir nokta da, bir çok dükkânların kadın kişilerin tasarrufu altında bulunmakta olmasıdır (Bk. metinde no. 4, , 26, 27, 34). V. "Gelirler" faslının V. bölümü (s. 132) evkafa âit köy ve kasabalarda oturan reayanın ergin erkeklerinden alınan "cizye" vergilerine âittir. Bu bölümdeki hesablara göre, 1585/1586 malî yılı içinde evli hınstiyan erkekden (hane başına ortalama 46,7 den) cem'an akçe toplanmıştır. Ayrıca, 69

9 117 dul kadından (biveden) (ölen kocalarından kalan ziraî düzeninin fi'ili olarak idarecisi durumunda olduklarından) 16' şar akçeden akçe; 56 toprak mülk (baştine) sahibinden ortalama (52,3' er akçeden) akçe ve cizye vergisine o sene yeni kaybedilmiş olan (nevyâfte) 118 kişiden (ortalama 53,5 akçeden) akçe ve ayrıca, "bîve"lerle "baştaine"ler hariç,, her haneden birer akçe "resim-i hane" olmak üzere, cem 'an akçe tahsil edilmiştir. Yukarıda bahis konusu ettiğimiz' bir "tahrir" defterine göre de Murad III, devrinde ( ) Süleymaniye vakıflarına âit köy ve kasabalarda evli ve bekâr karışık olarak kayıtlı bulunan kişiden 'si hırıstiyan idi ve bunlardan tahsil edilecek "cizye" vergisinin hâsılı akçe olarak hesap edilmişti. Bu miktar, vakıf arazisinin yekûnu akçe tahmin edilmiş olan umumî gelirinin % 11,2'sini teşkil etmekte idi. VI. Gelirler faslının VI. bölümü (s, 132) "cl-mebî'at" nâmı altında vakıf idaresi tarafından bozuk ve işe yaramaz addedilerek veya diğer bir sebeple satılmış olan bazı zehire ve eşyanın bedelleri kaydedilmiştir. Bunlar arasında kilesinin alış fiyatı o sene için ortalama 23,38 olduğu halde, bir uncunya kilesi 25 akçeden devir edilen, 1200 kile buğdayın satış bedeli olan akçe ile (no. 9), okkası 119,61 akçeden satm alınmış olduğu halde 14'a satılmış olan 40 okka karabiberin satışından hâsıl olan akçe (no. 8); kantarı ortalama 401,10 akçeye alındığı halde 440'e satılan 2.18 kantar balın tutan 1222 akçe (no.l2) ve umûmiyetle kilesi 33 akçe üzerinden satın alınmakta olan 40 kile pirinç'in kilesi 35'er akçe hesabiyle imaret kilerinden Dârüşşifa'ya devredilmesi ile hâsıl olan 1400 akçe (no. 4) dikkati çekmektedir. Bilânçomuzun akçe hesaplanmış olan masraflar (vuzı'a min zâlike) faslı: A) Cami ve imarete âit tesislerde vazifeli bulunanların maaşları (s ) ve B) masraflar (el-ihracât) (s ) börimlerini ihtivâ etmek üzere şu şekli almaktadır: A) Maaşlar : 8) Masraflar: % I) Kiler için ,3 II) Diğer , ,5 Toplam A) Maaşlılara âit tahsisler bölümünde 936 kişilik bir personel kadrosunun, sene içinde akçeyi ve yıllık masraflar içinde % 45,5 bulan, ödenekleri ayrı guruplar halinde gösterilmiştir. Bütün bir seneyi dolduramadan vazifeden ayrılmış olanların ay ve gün hesabına göre ödenmiş olan istihkakları da bu yekûnun içinde olarak "el-müşahere" nâmı altında ayrıca belirtilmiştir. Vazifeliler cedvelinin başında birinci numara olarak "müderrislere tâbi cemaatler" kaydedilmiştir. Başdan beş medresenin 21 'er kişilik kadro mevcutları, vakfiyede verilen izahlara da uygun olarak (Bk. s. 8), 1 müderris ile 1 müzâkereci (mu'id) ve "hücrelerde sâkin 15 öğrenci, 1 kapıcı, 1 hademe (ferraş), 1 helâ temizleyicisi ve 1 kandilci olmak üzere cem'an 21 kişiden ibarettir. Bu kadrolarda, vakfiyeye göre, müderrislerin günlük ücreti medreselerden birinde 50, diğeri üçünde 60; müzakerecilerin 5, öğrencilerle diğer hizmetlilerin 2'şer akçe olması lâzımgelir. Gerçekden, bilânçomuzda da gündelikleri yekûnu I03*er akçe olarak hesaplanmış olan dört medrese için bu hesap doğrudur. Fakat, vakfiyede müderrisinin yevrriiyesi 50 akçe olarak tesbit edilen ve Dârülhadis olması lâzımgelen "medrese-i evvel" in görevlilerinin yevmiyelerinin yekûnunun 93 yerine bilânçomuzda 253 akçe olarak hesap edilmiş bulunmasını îzah etmek güçtür, Çünki, kadro-mevcudunda bir değişiklik yapıl-

ŞER Î AÇIDAN VAKIF ve VAKIFLARIN MUHASEBE USULÜ

ŞER Î AÇIDAN VAKIF ve VAKIFLARIN MUHASEBE USULÜ ŞER Î AÇIDAN VAKIF ve VAKIFLARIN MUHASEBE USULÜ Giriş Bu tebliğde öncelikle vakfın tarifinden sonra şer î ahkâmına geçilmiş, vakfiyelerde bulunan esaslara, vakfın kısımlarına, vâkıfta ve mevkûfta aranan

Detaylı

Vakıf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü

Vakıf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Vakıf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü A ÂBÂ - ECDÂD: âbâ eb'in, ecdâd cedd'in çoğuludur. Eb, baba, ced, büyükbaba demektir. Neseb ve veraset gibi hususlar bakımından "baba" ve "büyükbaba/dede" hukukta bazı

Detaylı

OSMANLı MIMARISI TARıHıNıN OTANTIK YAZMA KAYNAKLARı

OSMANLı MIMARISI TARıHıNıN OTANTIK YAZMA KAYNAKLARı OSMANLı MIMARISI TARıHıNıN OTANTIK YAZMA KAYNAKLARı MUZAFFER ERDOĞAN GİRtŞ Türk Medeniyeti Tarihinde Osmanh Mimarisi kendisine has seciye ve kıymet - leriylc başh başına bir tetkik mevzuu olduğunu bütün

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA RİBA - FAİZ KONUSU PARA VAKIFLARI VE BANKACILIK

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA RİBA - FAİZ KONUSU PARA VAKIFLARI VE BANKACILIK OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA RİBA - FAİZ KONUSU PARA VAKIFLARI VE BANKACILIK Neşet ÇAĞATAY Ekonomik, sosyal, hukukî ve ahlakî yönleri olan faiz konusu hemen hemen insanlık tarihi kadar eskidir ve belli başlı

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

BURSA ŞERİYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLILARDA İLK TIP FAKÜLTESİ BURSA DARÜŞŞİFASI VE TIBBÎ FAALİYETLER

BURSA ŞERİYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLILARDA İLK TIP FAKÜLTESİ BURSA DARÜŞŞİFASI VE TIBBÎ FAALİYETLER BURSA ŞERİYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLILARDA İLK TIP FAKÜLTESİ BURSA DARÜŞŞİFASI VE TIBBÎ FAALİYETLER Osman ÇETİN* GİRİŞ İslâm dininin ilme verdiği değer ve Hz. Muhammed'in teşvik ve tavsiyeleri, İslâm

Detaylı

ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK HAYAT T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18 OSMANLI BELGELERİNDE SİYAKAT YAZISI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18 OSMANLI BELGELERİNDE SİYAKAT YAZISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18 OSMANLI BELGELERİNDE SİYAKAT YAZISI ANKARA 1994 Proje Yöneticisi İsmet BİNARK Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ. Aydın SEÇKİN

TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ. Aydın SEÇKİN SÜMAM Yayınları: 5 / Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010 TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ Aydın SEÇKİN ÖZET Selçuklu devrinde Mevlâna

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU

TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU TÜEKİYE VE OETADÖĞt] ÂM'MOB ÎDAIIESÎ ENSTÎTtSt Îdarî Reform Serisi : VI TtîRKtYEDE İDARÎ REFORM ÇALIŞMALARI TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti. A N K A R A - * 1 9 6 1 Türkiye ve

Detaylı

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri *

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüseyin Çınar ** Öz Bu çalışmada, 16. yüzyılın ilk yarısında, özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli ve kudretli

Detaylı

İSLÂM FIKHINDA ALIŞ-VERİŞ BİLGİLERİ

İSLÂM FIKHINDA ALIŞ-VERİŞ BİLGİLERİ İSLÂM FIKHINDA ALIŞ-VERİŞ BİLGİLERİ Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci İstanbul 2010 I.EŞYÂ VE MAL A.MAL ÇEŞİTLERİ 1.Mütekavvim Mal-Gayrımütekavvim Mal 2.Mislî Mal-Kıyemî Mal 3.Menkul Mal-Gayrımenkul Mal 4.Ölçülerine

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

Yayınları. Para Problemleri. H. A vni ŞANDA İSTANBUL

Yayınları. Para Problemleri. H. A vni ŞANDA İSTANBUL Yayınları Osmanlı Para Problemleri imparatorluğunda H. A vni ŞANDA 968 İSTANBUL istanbul TİCARET ODAsı Yayınları Osmanlı Para Problemleri imparatorluğunda H. A vni ŞANDA 968 İSTANBUL tçtndeikiler Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ

TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ Bekir Semerci "Mantık yoluyla daha insani bir dünya hazırlamak için uğraşanlar ya öldüler, yahut da kudret ve itibar sahibi etmek için çalıştıkları insanlar

Detaylı

OSMANLi DEVLETI'NDE FAIZ

OSMANLi DEVLETI'NDE FAIZ Yönetim, Yil 10, Sayi 33 Mayis - 1999, 5.53-64.. OSMANLi DEVLETI'NDE FAIZ Ismail OT AR * Istanbul, Üsküdar'da Hace Hasna Hatun mahallesindeki mescid ve çesme vakiflarinin H.1197 (M.1793) yilina ait hesaplari

Detaylı

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Vanan Balıkçılığı ve Yunanistana Balık İhracatımız 1 Plânkton ve Yaş Analizleri Lâboratuvarında Kinya Balıkçılık Âlemi 3 Saat Araştırma ve idare 5 Ege Denizinde Süngercilik Araştırmaları. -

Detaylı

SAHIB ATA FAHRÜ'D DIN ALl'nin KONYA, İMARET VE SİVAS GÖKMEDRESE VAKFİYELERİ

SAHIB ATA FAHRÜ'D DIN ALl'nin KONYA, İMARET VE SİVAS GÖKMEDRESE VAKFİYELERİ 31 Oahib Ata Fahrü'd-dîn Ali; Anadolu ^Selçuklulan'nın çok karışık bir döneminde yaşamış ünlü bir vezir olup, Pervane Mu'inü'd-dîn Süleyman ile birlikte memleket idaresinin ağır yükünü omuzlamış (H. 647-678/1249-1279

Detaylı

HACZİ CAİZ OLMAYAN ŞEYLER (D

HACZİ CAİZ OLMAYAN ŞEYLER (D HACZİ CAİZ OLMAYAN ŞEYLER (D YAZAN: Doçent Dr. Baki KURU Kaide olarak, borçlunun mameleki bir kıymeti haiz olan her şeyi borç için hacze konu teşkil edebilir, yani haczedilebilir. Buna mukabil, mameleki

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı/Issue: 5 Yaz/Summer 2015 Issn: 2148-7537 Makaleler / Artıcles Ömer Lütfi Barkan İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler The Colonizer

Detaylı

837 îş kanunu. (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı : 15 / VI / 1936 - Sayı : 3330)

837 îş kanunu. (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı : 15 / VI / 1936 - Sayı : 3330) 837 îş kanunu (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı : 15 / VI / 1936 - Sayı : 3330) No. Kabul tarihi 3008 8 - VI -1936 Umumî hilkü)ııleı BİRİNCİ MADDE Bir iş akti dolayısile, başka bir şalısın işyerinde bedenen

Detaylı

ET ve BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

ET ve BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER "Arar" gemisiyle Marmara'da Bir hafta.... 1 Memleketimiz Balıkçılığının Dünya ve Akdeniz Dünya Balıkçılık 'Âlemi 9 Balıkçılığındaki Yeri (Kısım III) 16 "DENİZ" Konserve Fabrikasını Ziyaret

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı