Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür"

Transkript

1 Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü -Kepez Ünitesinden Çorum'a tahsis edilen 25 bin adet pullu sazan yavrusu... 7 DE Hediyeniz Kur'an olsun 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. 2 DE Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum'dan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr.AyhanýmTümtürk'e yaptýðý hizmetlerden teþekkür etti. dolayý 7 DE AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adalet Bakaný Kenan Ýpek ile görüþtüklerini ve ek adliye binasý projesinin 2016 yýlý yatýrým programýna alýnacaðýný belirtti. AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Ek adliye binasý projesinin Adalet Bakanlýðý 2016 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný dile getiren Uslu, önemli olanýn projeyi takip etmek olduðunu söyledi. 25. Dönem Genel Seçimleri'nde sandýktan siyasi istikrarsýzlýðýn çýktýðýný hatýrlatan Uslu, birçok konuda siyasi istikrarsýzlýðýn olumsuz yönlerinin yaþanacaðýný belirtti. 6 DA 1980 olaylarýný andýlar 1980 yýlýnda yaþanan Çorum Olaylarý düzenlenen törenle anýldý. 35 yýl önce yaþanan Çorum Olaylarý için Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi'nce anma yürüyüþü düzenlendi. Anma etkinliðine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Merkezi, Alevi Kültür Merkezleri Derneði, Alevi-Bektaþi Federasyonu... 6 DA Mobilyacý esnafý iftarda ÇESOB'da buluþtu Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca... 4 TE TSO'dan iki hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal... 3 TE Belediye, 3 bin 700 çocuðu iftarda buluþturdu Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda bu kez çocuklar buluþtu. Ýmam Abdurrahman Kýlýç Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen "çocuk iftarý"na 3 bin 700 çocuk katýldý. 7 DE TÜMSÝAD'dan Çin'e kýnama TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çin devletini, Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkence nedeniyle kýnadý. 5 TE Tufan Köse TBMM Ýdare Amiri oldu CHP'nin kapalý grup toplantýsýnda Meclis Ýdare Amiri ve katip üyeler belli oldu. 5 TE "Taþýn altýna elini koymadan slogan atarak siyaset olmaz" AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Çorum Temsilciliðinin iftarýna katýldýktan sonra köylere ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak merkeze baðlý Çatak köyünü ziyaret eden Milletvekili Salim Uslu, burada gençler ve vatandaþlarla sohbet etti. Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba obezite ile ilgili uyarýlarda bulundu. 5 TE 7 DE Çorum Özel Hastanesi'nde Obezite uygulamalarý Dr. Murat Akbaba Yüksek gerilim hattý arpa tarlasýný yaktý Sungurlu'ya baðlý Çavuþcu köyünde 20 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu yanarak kullanýlamaz hale geldi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:09 05:08 12:52 16:48 20:23 22: Barbaros Hayreddin Paþa'nýn vefâtý (1546) Koca Yusuf'un vefâtý (1898) - ABD'nin istiklâlini kazanmasý (1776) Bir kadýn, namazýný kýlar, orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasýna itâat ederse, dilediði kapýdan Cennete girer. Hadis-i Þerif Evleri yapmýþlar bin bir biçimde Teyyareler gökyüzünde uçunca Canlarý da canlarýný çalýnca Evlerinin önü saðlý bahçeli Evleri yapmýþlar engin yüceli Görmedim üstünde tüten bacalý Tarlaya da ekmiþler çimen mýsýrý Sürmüþler tarlayý yoktur kusuru Tapan iðle örtmüþ onun üstünü Eker biçer iþlerini yaparlar Belediye bahçe vermiþ bakarlar Sazlý sözlü eðlenceye bakarlar Gece gündüz teyyaresi durmuyor Yaptýðý iþlere hile koymuyor Sanatýný çoðaltmýþ kendisi yorulmuyor Gezdim dolaþtým yoktur boþ yeri Bütün aðý gibi döþemiþ yolu Dere tepe yarmýþ düzenlemiþ Rýza Koçak seyir etmiþ Yazmýþ sözlerini dökmüþ kaleme Allah ömür versin bunu yapama Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6905 2,6912 EUR 2,9847 2,9863 STERLiN 4,1994 4,2048 2,1900 2, JPY YENi Günün Þiiri EVLERE BAKIÞ HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ TEL: ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: SEVDA ECZANESÝ TEL: PINAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hediyeniz Kur'an olsun Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile hayýrseverlerin baðýþlarýyla temin edilen Kur'an-ý Kerimler, Türkiye'de ve yurt dýþýnda Kur'an-ý Kerim bulunmayan yerlere, ihtiyaç duyan ancak satýn alma gücü olmayan kiþi ve kurumlara ulaþýyor. Türkiye Diyanet Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, TDV'nin kurulduðu günden itibaren Kur'an-ý Kerim'e hizmet etmeyi kendine bir görev telakki ettiðini, günümüzde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetlerinden Uzak Doðu'ya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine kadar faaliyet alanýný geniþlettiðini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfý'nýn Türkiye'de 998 þubesi ve 102 ülkedeki faaliyetleriyle ülkemizin iyilik hareketi haline geldiðini ifade eden Palakoðlu, bu ülkelerde sürdürülen faaliyetler esnasýnda bazý bölgelerde Kur'an-ý Kerim bulamadýklarý için hocanýn nezaretinde hafýzlýk yapanlarýn tamamýnýn 21. yüzyýlda bir tek Mushaf'tan ezber yapmalarý, kumlara ve tahta parçalarýna yazarak öðrenme ve ezber yapýyor olmalarýnýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dýþýnda yoðun bir þekilde Kur'an talebiyle karþýlaþtýklarýný ifade eden Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Yurt dýþýnda ihtiyaç duyulan coðrafyalarda, yurtiçinde de okullar, yurtlar, hastaneler, cezaevleri, Kur'an Kurslarý, yoksullara ve hafýzlýk öðrencilerine ulaþtýrýlmak üzere; Kur'an-ý Kerim ve Kur'an-ý Kerim mealleri daðýtýmýna yönelik bir kampanya düzenlenmesinin çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Bu amaçla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ve Türkiye Diyanet Vakfý iþbirliði ile Kur'an-ý Kerim'in çaðlar üstü evrensel mesajýný olabildiðince geniþ kitlelere ulaþtýrmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabalarý desteklemek amacýyla 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasýný baþlattýk." Projenin hedef kitlesinin yurt içi ve yurt dýþýndaki Kur'an ihtiyacý olan kiþi ve kurumlar olduðunu vurgulayan Palakoðlu, "Herkesin rahatlýkla okuyabileceði þekilde basýlan Kur'an nüshasý, yurt dýþýnda öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri baþta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoðu'daki ülkelerde bulunan yerel STK'lar ve dini idarelerden gelen istek üzere ulaþtýrýlacaktýr. Yurt içinde, Ýmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, yükseköðrenim öðrenci yurtlarý, hastaneler, ceza evleri, il ve ilçe kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kütüphaneleri, oteller ve web sayfasý üzerinden talepte bulunan tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya çerçevesinde gelecek baðýþlara göre ilk etapta yurtiçi ve yurtdýþýnda 1 milyon adet Kur'an-ý Kerim'i ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrmayý hedeflediklerini belirtti. "KUR'AN-I KERÝM'ÝN DOKUNMADIÐI HÝÇBÝR GÖNÜL KALMASIN ÝSTÝYORUZ" Hediye edilecek Kur'an-ý Kerim'in mealinin de farklý dillerde basýlacaðýný vurgulayan Palakoðlu, "Hediyem Kur'an Olsun projesi, farklý dillerde oluþturulan mealleriyle daha çok insanýn Kur'an'a ulaþmasýna, anlamasýna ve hayatýna Kur'an'la anlam kazandýrmasýna ve Ýslam dininin doðru anlaþýlmasýna katký saðlayacaktýr. Kur'anlar Ýngilizce, Rusça, Ýspanyolca, Fransýzca dillerinde mealli olacaktýr. Ýlerleyen aþamalarda gelen talepler doðrultusunda farklý dillerde mealler de hazýrlayabileceðiz. Türkiye'de Aliyyül Kari kýraati, yurt dýþý nüshalarda ise resmi Osmani kýraati üzere basýlmýþ nüsha daðýtýlacaktýr" dedi. Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde, yolumuzu þaþýrmamak için sarýlmamýzý istediði ve kýyamete kadar bize emanet olarak býraktýðý en önemli iki deðerden birinin Yüce Kitabýmýz Kur'an olduðuna iþaret eden Palakoðlu, "Biz Türkiye Diyanet Vakfý olarak, artýk, yeryüzünün hiçbir yerinde, Kuran'ýn hayalini kuran hiçbir ev, Allah'ýn sözünü kalbine indirmeyen hiçbir mümin kalmasýn istiyoruz. Kur'anýn ýþýðý bütün insanlýðýn yolunu aydýnlatsýn, dokunmadýðý hiçbir gönül kalmasýn diye hayýrseverlerimizin de desteðiyle Kur'an hediye ediyoruz. Hediyemiz Kur'an Olsun, insanlýk doðru yolda buluþsun istiyoruz" þeklinde konuþtu. SMS VE ONLÝNE BAÐIÞ YAPILABÝLECEK TDV Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya doðrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfý üzerinden açýlacak banka hesaplarýna ve SMS mesajlarýna yapýlacak yardýmlarla temin edilecek Kur'an-ý Kerimler'in, dünyanýn ihtiyaç duyulan her yerindeki kiþi ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaðýný belirtti. Palakoðlu, "Böyle hayýrlý bir kampanya ile yurdumuzun her köþesinde, yurt dýþýndaki vatandaþ ve kardeþlerimizin bulunduðu tüm ülkelere ulaþýlmýþ olacaktýr" dedi. Projenin uzun soluklu olduðunu vurgulayan Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Proje, Kur'an-ý Kerimi her gönle ulaþtýracak bir proje. Baðýþ yapmak isteyen Müslümanlar bu hayra katýlarak kýsa mesaj, banka veya elden baðýþ yöntemiyle istediði miktarda Kur'aný ihtiyaç duyan kiþi ve kurumlara ulaþtýrabilir. Böylelikle Kur'an sayesinde bir gönül köprüsü kurulacaktýr. Proje için özel ve her türlü bilginin edinilebileceði web sayfasý hizmete açtýk. Tüm GSM operatörlerinden 4333 nolu SMS numarasýna 12 TL, online baðýþ yöntemleriyle yurt içinde 8 TL, yurt dýþýnda ise kargo bedeliyle birlikte 12 TL tutarýnda baðýþ ile Kur'anlarýmýz ilk etapta Balkanlar ve Orta Asya'da 18 ülkeye ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Yüksek gerilim hattý arpa tarlasýný yaktý Sungurlu'ya baðlý Çavuþcu köyünde 20 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu yanarak kullanýlamaz hale geldi. Alýnan bilgiye göre, Çavuþçu köyünde yaþayan Mustafa Karacif'e (49) ait köy giriþindeki 30 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu alev alarak yanmaya baþladý. Yangýný fark eden köylüler müdahalelerine raðmen söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Sungurlu'dan gelen itfaiye ekiplerince yangýn büyümeden söndürüldü. Yangýnda 30 dönümlük arpa tarlasýnýn 20 dönümü yanarak kullanýlamaz hale geldi. Ýlçe Tarým Müdürlüðünün inceleme ve tespitlerinin ardýndan yangýndan doðan hasarýn elektrik þirketi tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi.sungurlugündem ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 AK Partili gençler "Kardeþlik Ýftarý"nda buluþtu TSO'dan iki hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný olarak görev yapmaya baþlayan Barýþ Erdoðan ve Çorum'a yeni atanan Müftü Ahmet Akýn'ý makamlarýnda ziyaret ettiler. Karadaþ ve Baþaranhýncal ziyaretlerde, Çorum'un; huzurlu, modern, insanlarýn birbirine saygý duyduðu, birlikte yaþama kültürünün geliþtiði, asayiþ açýsýndan önemli bir sýkýntýsý olmayan bir il olduðunu belirterek, dýþarýdan ön yargýyla Çorum'a gelen bürokratlarýn, bir süre sonra Çorum'dan ayrýlmak istemediðine birçok kez þahit olduklarýný belirttiler. Çorum'un güçlü bir sanayi yapýsýna sahip olduðu, Anadolu'nun önemli bir üretim merkezi haline geldiði ve bu gibi nedenlerle iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn neredeyse yarýsý kadar olduðunun aktarýldýðý ziyaretlerde, ayrýca Çorum'da ahenkli bir çalýþma ortamý olduðu vurgulandý. Karadaþ ve Baþaranhýncal Çorum'da yürütecekleri yeni görevlerinde 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Barýþ Erdoðan ve Müftü Ahmet Akýn'a baþarýlar dilediler. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Çorum Gençlik Kollarý teþkilatý ile birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Sosyal Ýþler Baþkanlýðý'nýn organize ettiði "Kardeþlik Yolunda Bir Simit Bir Hurma ile Kardeþlik Ýftarý" adlý program kapsamýnda iftar yaptýlar. Programda konuþan Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, "Kardeþlik baðlarý bizim için her zaman Baþkan Çatma'ya cami teþekkürü çok önemlidir. Kardeþlik ayný kandan, ayný candan olarak deðil ayný duygularý hissederek bir arada olmaktan oluþur. Bu duygu ile gerçekleþtirilen "Kardeþlik Ýftarýmýz" bizim ülke olarak kucak açmýþ olduðumuz Suriye'de, Mýsýr'da, Doðu Türkistan'da zulüm gören ve ülkemize sýðýnmýþ tüm vatandaþlarýmýz ile bir araya gelmemizin nacizane parçasýdýr. Biz hepimiz kardeþiz. Rengimiz farklý, gözümüz farklý, bakýþýmýz farklý diye birbirimizden ayrý insanlar deðiliz. Hepimiz aynýyýz ve kardeþiz. Kardeþlik Ýftarý da bu kardeþliðin pekiþmesi için kullanmýþ olduðumuz bir araç. AK Gençlik her zaman kardeþleri ile bir arada olacak onlarý asla yalnýz býrakmayacak. Bugün burada bulunan tüm genç kardeþlerime teþekkür ediyorum. Kardeþlik baðlarýmýz daim olsun. Allah'a emanet olun. Allah tuttuðumuz oruçlarý kabul etsin. Dergah'ý izzetinde makbul kýlsýn" þeklinde kaydetti. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Yaylasý, Pelitözü Yaylasý, Aksu Yaylasý, Örencik Yaylasý, Göl Yaylasý, Gökcedoðan Yaylasý,Gölet Yaylasý, Çetin Yaylasý, Gölet Köyü, Cihadiye Köyü, Göletdere Köyü, Çetmi Köylerin tamamýna ve Aydýn inþaat, Turkcell, Vodofone ve Avea tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Seki Köyü, Güney Köyü, Hacýhamza Köyünün bir kýsmý, Osmancýk Karaköy Köyü ve Baldýran Köylerin tamamýna ve Avea ile Turkcell'e" Her fýrsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Baþkaný Recep Çatma "birlikte yönetim" anlayýþý çerçevesinde vatandaþlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ulaþtepe Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Baþkan Çatma, belediye çalýþmalarý ve projeler hakkýnda bilgilendirdi. Mahalle sakinlerinin istek ve görüþlerini de dinleyen Çatma, vatandaþlarýn sorularýný tek tek yanýtlayarak taleplerinin giderilmesi için belediye personeline talimat verdi. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Karatepe'de yaptýrýlan cami için Baþkan Çatma'ya teþekkür ettiler. Kentte yapýlacak projeleri vatandaþýn görüþ ve önerilerini alarak hayata geçirdiklerini söyleyen Çatma, "Böylece vatandaþlarýmýzda yapýlan projelere sahip çýkýyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla ilgili vatandaþlarýmýzý ilgili kurum ve kuruluþlarý bilgilendiriyoruz ve Ýskilip'imizin tamamý ile el ele vererek kentimizin geliþmesine katký saðlýyoruz" dedi. Ýlçede yapýlan ve yapýlacak olan projeleri anlatan Baþkan Çatma, sadece bugüne deðil geleceðe de yatýrým yaptýklarýnýn altýný çizdi. Yeni projelerle Ýskilip'in yükselen bir deðer haline geleceðini belirten Çatma, çalýþmalarý vatandaþtan aldýklarý destekle daha yükseðe taþýyacaklarýný ifade etti.

4 Mobilyacý esnafý iftarda ÇESOB'da buluþtu Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer, Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda mobilyacý esnafý katýldý. Geçtiðimiz Perþembe günü akþamý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta gerçekleþtirilen iftar yemeðinde mobilyacý esnafýný Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ayakta karþýladý.yemeðin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yemeðe katýlarak kendilerini onurlandýran baþta Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan olmak üzere oda baþkanlarýna ve tüm mobilyacý esnafýna teþekkür etti. Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlar getirmesi temennisinde bulunan Kýlýç ayrýca yemeðin verilmesinde katký sunan Zafer Terlemez'e ayrýca teþekkür etti.konuþmalarýn ardýndan Federasyon Baþkaný Ali Rýza Ercan'a bakýr iþlemeli çay seti hediye eden Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da oda üyesi Özlem Alçý Heykel Sahibi Hasan Kasýrka tarafýndan Saat Kulesi heykeli hediye edildi. Osmancýk Kaymakamlýðý'ndan Statkraft'a Teþekkür Belgesi Tanýþtý, konuþtu, buluþtu / Akýbet uçuruma kavuþtu / Sosyal medya iþte bu Emmi, dayý, hala, teyze uyarýrsa bil ki karýnadýr / Lakin çoðu idrak edemez de pisi pisine darýlýr Sosyal medyada / Ýsim yok, yok resim yok / Afaki sohbetlere karným tok / Balýklama atlayanlardan boðulan çok 4 NOT DEFTERÝMDEN - 23 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dedemin döneminde sevgiler gizliydi / Lakin bir o kadar da samimiydi / Ya þimdi? Altý balon, üstü kabarcýk / En ufak sýkýntýda baþlýyor by by'cýk / Sosyal medya mý? / O da bayaðý münafýk / Çünkü maskeli çok artýk Görüyorum ki tanýdýklar bir bir ölüyor / Yaþ elliye dayandý yoksa sýra bize mi geliyor? / Mahir daha çok erken diye düþünme sakýn / Bana inanmazsan kabristanlardaki mezar taþlarýna bakýn Doðduðun büyüdüðün yörelere / Ýlkokul, ortaokul, liselilere / Bi haber misin? / Unutma / Ben hala 'o' yum / Yoksa sen 'o' deðil misin? / Tabi ki kendin bilirsin Kim bilir / Hayat sürpriz yapar / Ayný gün ölünür / Ayný camiye gelinir / Namazýmýz birlikte kýlýnýr / Ayný kabristana konulur / Makam dostlarý kaybolur / Eski dostlara muhtaç olunur / Ama biraz mahcubiyet olur / Akýbet bi haber olduðun dostlar / Kýyamete denk baþucunda durur Dedi: makamýna ziyaretine geldim / Ýçeri bile giremedim / Sonra randevu istedim / Lütfedip geri dönemedin / Ben de bir daha gelmedim (koyunkýran anýlarý) Yaþamak için doðdun yaþamadan ölüyorsun / Sanma ki bu dünyada sadece sen böyle oluyorsun Hep birinci olmak isterdi / Ýkinciliði kabullenmezdi / Baktým camide en önde / Belli ki yorulmuþ yatýyor / Dedim, bu ne haldir? / Dedi sorma, tabut sýrtýma batýyor Oturdular çimlere, içlerindeki duygularý döktüler bir bir / Dediler yýllarýn acýsý var gönlümüzde, nasýl sileceksen sil Arkadan arkaya esip gürlerler / Yüz yüze gelince ne kadar da efendiler / Artýk zaman bunu götürüyor beyler / Hadi caným sende, deme sakýn / Mahir gördüðünü söyler Elden etekten düþünce insan / Doðduðu topraklarý terk edebilir her an / Çünkü çocuklarýnýn yaný olur ikinci vatan / Orada kendilerine sunulsa da her türlü imkân / Usanýr, sýkýlýr ikide bir der 'illa vatan, illa vatan' / Ve Cennete gider, öf bile demeden topraða katan / Sen bunu yapmaya çalýþ evladým, çünkü atandýr atan Öðretmen: birkaç öðrencinin gönlünde buket deðil / Tüm öðrencilerin gönlünde çiçek olabilendir. Osmancýk Kaymakamlýðý, ilçedeki eðitim faaliyetlerine saðladýklarý desteklerden dolayý Statkraft firmasýna teþekkür belgesi verdi. Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Þube Müdür Medet Sezgen ile birlikte Kýzýlýrmak Nehri üzerinde bulunan Kargý HES projesini gerçekleþtiren Norveç asýllý Statkraft Firmasýný ziyaret etti.ziyarette Gökdere, ilçedeki eðitim kurumlarýna saðlanan destekten dolayý firma yetkililerine teþekkür etti. Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan Statkraft Proje Müdürü Bilge Atlar, Proje Saha Müdürü Ayhan Sarýkaya ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ahmet Boyraz adýna hazýrlanan teþekkür belgeleri Gökdere ve Sezgen tarafýndan takdim edildi. Firma yetkilileri, Statkraft Firmasýnýn sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle yöre halkýna desteklerini sürdüreceðini belirttiler. TZOB'dan Ýskilip'e ziyaret Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkan Yardýmcýsý Nejat Gamzeli Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðaný ziyaret etti. Ziyarette Ýlçe ve köylerinde meydana gelen dolu ve sel felaketlerinde çiftçinin uðradýðý zararlar görüþüldü. Çiftçi hizmet istasyonu da ziyaret eden Gamzeli, Ýskilip çiftçilerinin sorunlarýnýn gerekli birimlere ulaþtýrýlacaðýný söyledi. ÝÞKUR'dan 'Makineci' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ. iþbirliðinde "Dokuma Konfeksiyon Makinacý" mesleðinde istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. ÝÞKUR'dan kurs hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 20 kiþinin alýnacaðý kursa katýlanlarýn %50'si adý geçen firmada istihdam edilecek. Firmanýn OSB'de bulunan fabrikasýnda tarihleri arasýnda yapýlacak olan kursa katýlým þarlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý baybayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, Kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ.'nin çalýþaný olmamak." Son baþvuru tarihinin Pazartesi günü olduðu kursun kursiyer seçimi günü saat 10.00'da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor.

5 TEK 2 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 5 TÜMSÝAD'dan Çin'e kýnama Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çin devletini, Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkence nedeniyle kýnadý. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, Doðu Türkistan'da soydaþlarýmýza uzun zamandýr yapýlan Çin zulmünün özellikle Ramazan ayýnda artarak devam ettiðini ve yaþananlarý büyük bir buruklukla takip edildiðini belirterek, "Hükümetimizin baþta ticari faaliyetler ve yaptýrýmlarýn gözden geçirmesi gerektiði Çin Hükümeti'nin her yýl Ramazan ayýnda yapmýþ olduðu Uygur Türklerine yönelik oruç yasaðý ve belirli kýsýtlamalar nedeniyle yaþanan gerilim sonucunda 18 Doðu Türkistan vatandaþý Kýzýl Çin zulmü altýnda hayatlarýný kaybettiklerini üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayýz. Doðu Türkistan'da ciddi manada büyük sýkýntý olduðunu bilmekte ve yanlarýnda olduðumuzu ifade etmekteyiz. Þu an Tüm dünyada Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkenceyi seyretmekte olan tüm dünya milletlerinin vakit kaybetmeden Çin'e gerekli tepkiyi göstermesi ve Doðu Türkistan'da yaþayan soydaþlarýmýzýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi gerekmektedir. Çin devleti, farklý etnik ve dini kökene sahip 1,5 milyar Çinliyi sosyalizme kurban ederek faþizmle köleleþtirmiþtir ve Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýza da bunu yapmaya çalýþýrken saldýrganlýðýný ve zulmünü artýrýyor. Ancak Çin faþizmi, Doðu Türkistan halkýný yok edemeyecek, temel hak ve hürriyetleri, dini inançlarýný yaþamayý ellerinden alamayacaktýr. Mübarek günlerde tüm duamýz bu yöndedir. Birleþmiþ Milletler baþta olmak üzere özellikle sözde insan haklarýný savunan Avrupa, Amerika tüm devletler Çin hükümetine temel insan haklarýný ihlal etmesi nedeniyle baský kurmalýdýr. Çin devleti iþlediði bu suç nedeniyle uluslararasý mahkemelerde yargýlanmalýdýr. TÜMSÝAD ve beldemizde iþ dünyasý olarak masum Doðu Türkistan halkýna yapýlan zulmü yaþanan bu acýnýn bir an önce durdurulmasýný ve Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýzýn bir an önce huzura kavuþmasýný diliyor ciddi manada istiyor ve rahatsýzlýðýmýzý dile getiriyoruz" dedi. Tufan Köse TBMM Ýdare Amiri oldu TÜGVA'dan Seyit Ali Büyük'e ziyaret Çorum Özel Hastanesi'nde Obezite uygulamalarý Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba obezite ile ilgili uyarýlarda bulundu. Obezitenin,vücutla saðlýðý bozacak ölçüde aþýrý yað birikmesine denildiðini kaydeden Opr. Dr. Murat Akbaba, "Besinlerle alýnan enerjinin, harcanan enerji miktarýndan fazla olmasýna baðlý fazla enerji vücutta yað olarak depolanýr. Aþýrý þiþmanlýk olarak tanýmlanýr. Deðiþen yaþam alýþkanlýklarýna baðlý olarak,tüm Dünyada ve Türkiye'de obezite oranlarý git gide artmaktadýr" dedi. Türkiye'de obezite oranlarýnýn kadýnlarda % 30,erkeklerde %13,genelde ise %22,3 olarak belirlendiðini dile getiren Akbaba, "Obezite,sadece bir estetik sorun olmayýp, bir dizi hastalýklara da zemin hazýrlayan bir durumdur. Þeker hastalýðý, tansiyon yüksekliði, reflü, adet düzensizlikleri, kolestrol yüksekliði, uyku apnesi,solunum sýkýntýlarý, bu hastalýklardan sadece bazýlarý olarak sayýlabilir. Obezite ile mücadelede uygun diyet,egzersiz CHP'nin kapalý grup toplantýsýnda Meclis Ýdare Amiri ve katip üyeler belli oldu. CHP'nin Meclis Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse olurken, katip üyeliklere Emre Köprülü ile Gülizar Biçer Karaca getirildi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum V09 No seri numaralý nüfus cüzdanýmý deðiþtirdim.hükümsüzdür 1962 doðumlu Hacý oðlu Ömer Kaya Dr. Murat Akbaba Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Ýl Yönetimi protokol ziyaretleri kapsamýnda Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette TÜGVA hakkýnda bilgiler veren Ýl Temsilcisi Feridun Batan, sevgi ve hoþgörünün hâkim olduðu büyük ve güçlü Türkiye ide- aline hizmet edecek gençlik yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade ederek "yeni nesil bir gençlik vakfý" olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük TÜGVA'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Garanti Bankasý'ndan Rektör Alkan'a tebrik yaþam alýþkanlýklarýnda deðiþiklik önemli bir yer tutar.buna raðmen kilo vermeyi baþaramayan hastalarda ise obeziteye yönelik uygulamalara baþvurulmaktadýr. Bu uygulamada endoskopi yöntemiyle, mide içine balon uygulamasý cerrahi olarak mide hacminin küçültülmesi ve mideye giren gýdanýn sindirim sürecinde, emilim düzeyinin azaltýlmasý gibi yöntemler sayýlabilir. Hastanemizde diðer yöntemlerle kilo veremeyen hastalar için kýsa bir anestezi atýnda endoskopili mide balonu yerleþtirilebilmektedir. Yine hastanemizde, mide kapasitesini küçültmeye yönelik,mide katlama ve tüp mide ameliyatý uygulanmaktadýr. Mide balonu uygulamasý hafif bir uyutma anestezisi altýnda yapýlýp, hasta ayný gün evine gönderilmektedir. Altýncý ayda balon çýkartýlýrken, hastanýn uygun diyeti ile birlikte,15ile 30 kilo kaybý olmaktadýr. Mide katlama ve tüp mide ameliyatlarý ise her þeye raðmen, obez kalan hastalara yapýlmakta, ameliyatta mide hacmi küçültülerek kilo kaybý amaçlanmaktadýr. Birinci yýlýn sonunda fazla kilolarýn % 45 -% 75 arasýnda kaybý söz konusudur" þeklinde kaydetti. Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çorum Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Çorum Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getiren Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çorum Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Çorum Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, üniversitenin Rektör Prof. Dr. Alkan ile birlikte büyük bir ivme kazandýðýný ifade ederek Garanti Bankasý Çorum Þubeleri bünyesinde üniver- sitenin mezunu personel ve stajyer öðrencilerinin bulunduðunu belirtti. Üniversite ile oluþturulan iþbirliðinin artarak devam etmesi yönünde temenni dileklerinde bulunan Garanti Bankasý Çorum Þube Müdürleri, Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin ve Ýlin geliþimi adýna her türlü iþ birliklerine hazýr olduklarýný belirterek Ekim 2015 tarihleri arasýnda üniversitenin ev sahipliðinde düzenlenecek olan 19. Finans Sempozyumu'na katkýlarýný beklediðini ifade etti.

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu.

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı