Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür"

Transkript

1 Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü -Kepez Ünitesinden Çorum'a tahsis edilen 25 bin adet pullu sazan yavrusu... 7 DE Hediyeniz Kur'an olsun 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. 2 DE Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum'dan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr.AyhanýmTümtürk'e yaptýðý hizmetlerden teþekkür etti. dolayý 7 DE AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adalet Bakaný Kenan Ýpek ile görüþtüklerini ve ek adliye binasý projesinin 2016 yýlý yatýrým programýna alýnacaðýný belirtti. AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Ek adliye binasý projesinin Adalet Bakanlýðý 2016 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný dile getiren Uslu, önemli olanýn projeyi takip etmek olduðunu söyledi. 25. Dönem Genel Seçimleri'nde sandýktan siyasi istikrarsýzlýðýn çýktýðýný hatýrlatan Uslu, birçok konuda siyasi istikrarsýzlýðýn olumsuz yönlerinin yaþanacaðýný belirtti. 6 DA 1980 olaylarýný andýlar 1980 yýlýnda yaþanan Çorum Olaylarý düzenlenen törenle anýldý. 35 yýl önce yaþanan Çorum Olaylarý için Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi'nce anma yürüyüþü düzenlendi. Anma etkinliðine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Merkezi, Alevi Kültür Merkezleri Derneði, Alevi-Bektaþi Federasyonu... 6 DA Mobilyacý esnafý iftarda ÇESOB'da buluþtu Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca... 4 TE TSO'dan iki hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal... 3 TE Belediye, 3 bin 700 çocuðu iftarda buluþturdu Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda bu kez çocuklar buluþtu. Ýmam Abdurrahman Kýlýç Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen "çocuk iftarý"na 3 bin 700 çocuk katýldý. 7 DE TÜMSÝAD'dan Çin'e kýnama TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çin devletini, Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkence nedeniyle kýnadý. 5 TE Tufan Köse TBMM Ýdare Amiri oldu CHP'nin kapalý grup toplantýsýnda Meclis Ýdare Amiri ve katip üyeler belli oldu. 5 TE "Taþýn altýna elini koymadan slogan atarak siyaset olmaz" AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Çorum Temsilciliðinin iftarýna katýldýktan sonra köylere ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak merkeze baðlý Çatak köyünü ziyaret eden Milletvekili Salim Uslu, burada gençler ve vatandaþlarla sohbet etti. Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba obezite ile ilgili uyarýlarda bulundu. 5 TE 7 DE Çorum Özel Hastanesi'nde Obezite uygulamalarý Dr. Murat Akbaba Yüksek gerilim hattý arpa tarlasýný yaktý Sungurlu'ya baðlý Çavuþcu köyünde 20 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu yanarak kullanýlamaz hale geldi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:09 05:08 12:52 16:48 20:23 22: Barbaros Hayreddin Paþa'nýn vefâtý (1546) Koca Yusuf'un vefâtý (1898) - ABD'nin istiklâlini kazanmasý (1776) Bir kadýn, namazýný kýlar, orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasýna itâat ederse, dilediði kapýdan Cennete girer. Hadis-i Þerif Evleri yapmýþlar bin bir biçimde Teyyareler gökyüzünde uçunca Canlarý da canlarýný çalýnca Evlerinin önü saðlý bahçeli Evleri yapmýþlar engin yüceli Görmedim üstünde tüten bacalý Tarlaya da ekmiþler çimen mýsýrý Sürmüþler tarlayý yoktur kusuru Tapan iðle örtmüþ onun üstünü Eker biçer iþlerini yaparlar Belediye bahçe vermiþ bakarlar Sazlý sözlü eðlenceye bakarlar Gece gündüz teyyaresi durmuyor Yaptýðý iþlere hile koymuyor Sanatýný çoðaltmýþ kendisi yorulmuyor Gezdim dolaþtým yoktur boþ yeri Bütün aðý gibi döþemiþ yolu Dere tepe yarmýþ düzenlemiþ Rýza Koçak seyir etmiþ Yazmýþ sözlerini dökmüþ kaleme Allah ömür versin bunu yapama Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6905 2,6912 EUR 2,9847 2,9863 STERLiN 4,1994 4,2048 2,1900 2, JPY YENi Günün Þiiri EVLERE BAKIÞ HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ TEL: ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: SEVDA ECZANESÝ TEL: PINAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hediyeniz Kur'an olsun Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile hayýrseverlerin baðýþlarýyla temin edilen Kur'an-ý Kerimler, Türkiye'de ve yurt dýþýnda Kur'an-ý Kerim bulunmayan yerlere, ihtiyaç duyan ancak satýn alma gücü olmayan kiþi ve kurumlara ulaþýyor. Türkiye Diyanet Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, TDV'nin kurulduðu günden itibaren Kur'an-ý Kerim'e hizmet etmeyi kendine bir görev telakki ettiðini, günümüzde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetlerinden Uzak Doðu'ya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine kadar faaliyet alanýný geniþlettiðini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfý'nýn Türkiye'de 998 þubesi ve 102 ülkedeki faaliyetleriyle ülkemizin iyilik hareketi haline geldiðini ifade eden Palakoðlu, bu ülkelerde sürdürülen faaliyetler esnasýnda bazý bölgelerde Kur'an-ý Kerim bulamadýklarý için hocanýn nezaretinde hafýzlýk yapanlarýn tamamýnýn 21. yüzyýlda bir tek Mushaf'tan ezber yapmalarý, kumlara ve tahta parçalarýna yazarak öðrenme ve ezber yapýyor olmalarýnýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dýþýnda yoðun bir þekilde Kur'an talebiyle karþýlaþtýklarýný ifade eden Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Yurt dýþýnda ihtiyaç duyulan coðrafyalarda, yurtiçinde de okullar, yurtlar, hastaneler, cezaevleri, Kur'an Kurslarý, yoksullara ve hafýzlýk öðrencilerine ulaþtýrýlmak üzere; Kur'an-ý Kerim ve Kur'an-ý Kerim mealleri daðýtýmýna yönelik bir kampanya düzenlenmesinin çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Bu amaçla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ve Türkiye Diyanet Vakfý iþbirliði ile Kur'an-ý Kerim'in çaðlar üstü evrensel mesajýný olabildiðince geniþ kitlelere ulaþtýrmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabalarý desteklemek amacýyla 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasýný baþlattýk." Projenin hedef kitlesinin yurt içi ve yurt dýþýndaki Kur'an ihtiyacý olan kiþi ve kurumlar olduðunu vurgulayan Palakoðlu, "Herkesin rahatlýkla okuyabileceði þekilde basýlan Kur'an nüshasý, yurt dýþýnda öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri baþta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoðu'daki ülkelerde bulunan yerel STK'lar ve dini idarelerden gelen istek üzere ulaþtýrýlacaktýr. Yurt içinde, Ýmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, yükseköðrenim öðrenci yurtlarý, hastaneler, ceza evleri, il ve ilçe kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kütüphaneleri, oteller ve web sayfasý üzerinden talepte bulunan tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya çerçevesinde gelecek baðýþlara göre ilk etapta yurtiçi ve yurtdýþýnda 1 milyon adet Kur'an-ý Kerim'i ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrmayý hedeflediklerini belirtti. "KUR'AN-I KERÝM'ÝN DOKUNMADIÐI HÝÇBÝR GÖNÜL KALMASIN ÝSTÝYORUZ" Hediye edilecek Kur'an-ý Kerim'in mealinin de farklý dillerde basýlacaðýný vurgulayan Palakoðlu, "Hediyem Kur'an Olsun projesi, farklý dillerde oluþturulan mealleriyle daha çok insanýn Kur'an'a ulaþmasýna, anlamasýna ve hayatýna Kur'an'la anlam kazandýrmasýna ve Ýslam dininin doðru anlaþýlmasýna katký saðlayacaktýr. Kur'anlar Ýngilizce, Rusça, Ýspanyolca, Fransýzca dillerinde mealli olacaktýr. Ýlerleyen aþamalarda gelen talepler doðrultusunda farklý dillerde mealler de hazýrlayabileceðiz. Türkiye'de Aliyyül Kari kýraati, yurt dýþý nüshalarda ise resmi Osmani kýraati üzere basýlmýþ nüsha daðýtýlacaktýr" dedi. Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde, yolumuzu þaþýrmamak için sarýlmamýzý istediði ve kýyamete kadar bize emanet olarak býraktýðý en önemli iki deðerden birinin Yüce Kitabýmýz Kur'an olduðuna iþaret eden Palakoðlu, "Biz Türkiye Diyanet Vakfý olarak, artýk, yeryüzünün hiçbir yerinde, Kuran'ýn hayalini kuran hiçbir ev, Allah'ýn sözünü kalbine indirmeyen hiçbir mümin kalmasýn istiyoruz. Kur'anýn ýþýðý bütün insanlýðýn yolunu aydýnlatsýn, dokunmadýðý hiçbir gönül kalmasýn diye hayýrseverlerimizin de desteðiyle Kur'an hediye ediyoruz. Hediyemiz Kur'an Olsun, insanlýk doðru yolda buluþsun istiyoruz" þeklinde konuþtu. SMS VE ONLÝNE BAÐIÞ YAPILABÝLECEK TDV Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya doðrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfý üzerinden açýlacak banka hesaplarýna ve SMS mesajlarýna yapýlacak yardýmlarla temin edilecek Kur'an-ý Kerimler'in, dünyanýn ihtiyaç duyulan her yerindeki kiþi ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaðýný belirtti. Palakoðlu, "Böyle hayýrlý bir kampanya ile yurdumuzun her köþesinde, yurt dýþýndaki vatandaþ ve kardeþlerimizin bulunduðu tüm ülkelere ulaþýlmýþ olacaktýr" dedi. Projenin uzun soluklu olduðunu vurgulayan Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Proje, Kur'an-ý Kerimi her gönle ulaþtýracak bir proje. Baðýþ yapmak isteyen Müslümanlar bu hayra katýlarak kýsa mesaj, banka veya elden baðýþ yöntemiyle istediði miktarda Kur'aný ihtiyaç duyan kiþi ve kurumlara ulaþtýrabilir. Böylelikle Kur'an sayesinde bir gönül köprüsü kurulacaktýr. Proje için özel ve her türlü bilginin edinilebileceði web sayfasý hizmete açtýk. Tüm GSM operatörlerinden 4333 nolu SMS numarasýna 12 TL, online baðýþ yöntemleriyle yurt içinde 8 TL, yurt dýþýnda ise kargo bedeliyle birlikte 12 TL tutarýnda baðýþ ile Kur'anlarýmýz ilk etapta Balkanlar ve Orta Asya'da 18 ülkeye ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Yüksek gerilim hattý arpa tarlasýný yaktý Sungurlu'ya baðlý Çavuþcu köyünde 20 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu yanarak kullanýlamaz hale geldi. Alýnan bilgiye göre, Çavuþçu köyünde yaþayan Mustafa Karacif'e (49) ait köy giriþindeki 30 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu alev alarak yanmaya baþladý. Yangýný fark eden köylüler müdahalelerine raðmen söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Sungurlu'dan gelen itfaiye ekiplerince yangýn büyümeden söndürüldü. Yangýnda 30 dönümlük arpa tarlasýnýn 20 dönümü yanarak kullanýlamaz hale geldi. Ýlçe Tarým Müdürlüðünün inceleme ve tespitlerinin ardýndan yangýndan doðan hasarýn elektrik þirketi tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi.sungurlugündem ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 AK Partili gençler "Kardeþlik Ýftarý"nda buluþtu TSO'dan iki hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný olarak görev yapmaya baþlayan Barýþ Erdoðan ve Çorum'a yeni atanan Müftü Ahmet Akýn'ý makamlarýnda ziyaret ettiler. Karadaþ ve Baþaranhýncal ziyaretlerde, Çorum'un; huzurlu, modern, insanlarýn birbirine saygý duyduðu, birlikte yaþama kültürünün geliþtiði, asayiþ açýsýndan önemli bir sýkýntýsý olmayan bir il olduðunu belirterek, dýþarýdan ön yargýyla Çorum'a gelen bürokratlarýn, bir süre sonra Çorum'dan ayrýlmak istemediðine birçok kez þahit olduklarýný belirttiler. Çorum'un güçlü bir sanayi yapýsýna sahip olduðu, Anadolu'nun önemli bir üretim merkezi haline geldiði ve bu gibi nedenlerle iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn neredeyse yarýsý kadar olduðunun aktarýldýðý ziyaretlerde, ayrýca Çorum'da ahenkli bir çalýþma ortamý olduðu vurgulandý. Karadaþ ve Baþaranhýncal Çorum'da yürütecekleri yeni görevlerinde 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Barýþ Erdoðan ve Müftü Ahmet Akýn'a baþarýlar dilediler. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Çorum Gençlik Kollarý teþkilatý ile birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Sosyal Ýþler Baþkanlýðý'nýn organize ettiði "Kardeþlik Yolunda Bir Simit Bir Hurma ile Kardeþlik Ýftarý" adlý program kapsamýnda iftar yaptýlar. Programda konuþan Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, "Kardeþlik baðlarý bizim için her zaman Baþkan Çatma'ya cami teþekkürü çok önemlidir. Kardeþlik ayný kandan, ayný candan olarak deðil ayný duygularý hissederek bir arada olmaktan oluþur. Bu duygu ile gerçekleþtirilen "Kardeþlik Ýftarýmýz" bizim ülke olarak kucak açmýþ olduðumuz Suriye'de, Mýsýr'da, Doðu Türkistan'da zulüm gören ve ülkemize sýðýnmýþ tüm vatandaþlarýmýz ile bir araya gelmemizin nacizane parçasýdýr. Biz hepimiz kardeþiz. Rengimiz farklý, gözümüz farklý, bakýþýmýz farklý diye birbirimizden ayrý insanlar deðiliz. Hepimiz aynýyýz ve kardeþiz. Kardeþlik Ýftarý da bu kardeþliðin pekiþmesi için kullanmýþ olduðumuz bir araç. AK Gençlik her zaman kardeþleri ile bir arada olacak onlarý asla yalnýz býrakmayacak. Bugün burada bulunan tüm genç kardeþlerime teþekkür ediyorum. Kardeþlik baðlarýmýz daim olsun. Allah'a emanet olun. Allah tuttuðumuz oruçlarý kabul etsin. Dergah'ý izzetinde makbul kýlsýn" þeklinde kaydetti. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Yaylasý, Pelitözü Yaylasý, Aksu Yaylasý, Örencik Yaylasý, Göl Yaylasý, Gökcedoðan Yaylasý,Gölet Yaylasý, Çetin Yaylasý, Gölet Köyü, Cihadiye Köyü, Göletdere Köyü, Çetmi Köylerin tamamýna ve Aydýn inþaat, Turkcell, Vodofone ve Avea tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Seki Köyü, Güney Köyü, Hacýhamza Köyünün bir kýsmý, Osmancýk Karaköy Köyü ve Baldýran Köylerin tamamýna ve Avea ile Turkcell'e" Her fýrsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Baþkaný Recep Çatma "birlikte yönetim" anlayýþý çerçevesinde vatandaþlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ulaþtepe Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Baþkan Çatma, belediye çalýþmalarý ve projeler hakkýnda bilgilendirdi. Mahalle sakinlerinin istek ve görüþlerini de dinleyen Çatma, vatandaþlarýn sorularýný tek tek yanýtlayarak taleplerinin giderilmesi için belediye personeline talimat verdi. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Karatepe'de yaptýrýlan cami için Baþkan Çatma'ya teþekkür ettiler. Kentte yapýlacak projeleri vatandaþýn görüþ ve önerilerini alarak hayata geçirdiklerini söyleyen Çatma, "Böylece vatandaþlarýmýzda yapýlan projelere sahip çýkýyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla ilgili vatandaþlarýmýzý ilgili kurum ve kuruluþlarý bilgilendiriyoruz ve Ýskilip'imizin tamamý ile el ele vererek kentimizin geliþmesine katký saðlýyoruz" dedi. Ýlçede yapýlan ve yapýlacak olan projeleri anlatan Baþkan Çatma, sadece bugüne deðil geleceðe de yatýrým yaptýklarýnýn altýný çizdi. Yeni projelerle Ýskilip'in yükselen bir deðer haline geleceðini belirten Çatma, çalýþmalarý vatandaþtan aldýklarý destekle daha yükseðe taþýyacaklarýný ifade etti.

4 Mobilyacý esnafý iftarda ÇESOB'da buluþtu Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer, Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda mobilyacý esnafý katýldý. Geçtiðimiz Perþembe günü akþamý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta gerçekleþtirilen iftar yemeðinde mobilyacý esnafýný Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ayakta karþýladý.yemeðin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yemeðe katýlarak kendilerini onurlandýran baþta Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan olmak üzere oda baþkanlarýna ve tüm mobilyacý esnafýna teþekkür etti. Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlar getirmesi temennisinde bulunan Kýlýç ayrýca yemeðin verilmesinde katký sunan Zafer Terlemez'e ayrýca teþekkür etti.konuþmalarýn ardýndan Federasyon Baþkaný Ali Rýza Ercan'a bakýr iþlemeli çay seti hediye eden Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da oda üyesi Özlem Alçý Heykel Sahibi Hasan Kasýrka tarafýndan Saat Kulesi heykeli hediye edildi. Osmancýk Kaymakamlýðý'ndan Statkraft'a Teþekkür Belgesi Tanýþtý, konuþtu, buluþtu / Akýbet uçuruma kavuþtu / Sosyal medya iþte bu Emmi, dayý, hala, teyze uyarýrsa bil ki karýnadýr / Lakin çoðu idrak edemez de pisi pisine darýlýr Sosyal medyada / Ýsim yok, yok resim yok / Afaki sohbetlere karným tok / Balýklama atlayanlardan boðulan çok 4 NOT DEFTERÝMDEN - 23 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dedemin döneminde sevgiler gizliydi / Lakin bir o kadar da samimiydi / Ya þimdi? Altý balon, üstü kabarcýk / En ufak sýkýntýda baþlýyor by by'cýk / Sosyal medya mý? / O da bayaðý münafýk / Çünkü maskeli çok artýk Görüyorum ki tanýdýklar bir bir ölüyor / Yaþ elliye dayandý yoksa sýra bize mi geliyor? / Mahir daha çok erken diye düþünme sakýn / Bana inanmazsan kabristanlardaki mezar taþlarýna bakýn Doðduðun büyüdüðün yörelere / Ýlkokul, ortaokul, liselilere / Bi haber misin? / Unutma / Ben hala 'o' yum / Yoksa sen 'o' deðil misin? / Tabi ki kendin bilirsin Kim bilir / Hayat sürpriz yapar / Ayný gün ölünür / Ayný camiye gelinir / Namazýmýz birlikte kýlýnýr / Ayný kabristana konulur / Makam dostlarý kaybolur / Eski dostlara muhtaç olunur / Ama biraz mahcubiyet olur / Akýbet bi haber olduðun dostlar / Kýyamete denk baþucunda durur Dedi: makamýna ziyaretine geldim / Ýçeri bile giremedim / Sonra randevu istedim / Lütfedip geri dönemedin / Ben de bir daha gelmedim (koyunkýran anýlarý) Yaþamak için doðdun yaþamadan ölüyorsun / Sanma ki bu dünyada sadece sen böyle oluyorsun Hep birinci olmak isterdi / Ýkinciliði kabullenmezdi / Baktým camide en önde / Belli ki yorulmuþ yatýyor / Dedim, bu ne haldir? / Dedi sorma, tabut sýrtýma batýyor Oturdular çimlere, içlerindeki duygularý döktüler bir bir / Dediler yýllarýn acýsý var gönlümüzde, nasýl sileceksen sil Arkadan arkaya esip gürlerler / Yüz yüze gelince ne kadar da efendiler / Artýk zaman bunu götürüyor beyler / Hadi caným sende, deme sakýn / Mahir gördüðünü söyler Elden etekten düþünce insan / Doðduðu topraklarý terk edebilir her an / Çünkü çocuklarýnýn yaný olur ikinci vatan / Orada kendilerine sunulsa da her türlü imkân / Usanýr, sýkýlýr ikide bir der 'illa vatan, illa vatan' / Ve Cennete gider, öf bile demeden topraða katan / Sen bunu yapmaya çalýþ evladým, çünkü atandýr atan Öðretmen: birkaç öðrencinin gönlünde buket deðil / Tüm öðrencilerin gönlünde çiçek olabilendir. Osmancýk Kaymakamlýðý, ilçedeki eðitim faaliyetlerine saðladýklarý desteklerden dolayý Statkraft firmasýna teþekkür belgesi verdi. Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Þube Müdür Medet Sezgen ile birlikte Kýzýlýrmak Nehri üzerinde bulunan Kargý HES projesini gerçekleþtiren Norveç asýllý Statkraft Firmasýný ziyaret etti.ziyarette Gökdere, ilçedeki eðitim kurumlarýna saðlanan destekten dolayý firma yetkililerine teþekkür etti. Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan Statkraft Proje Müdürü Bilge Atlar, Proje Saha Müdürü Ayhan Sarýkaya ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ahmet Boyraz adýna hazýrlanan teþekkür belgeleri Gökdere ve Sezgen tarafýndan takdim edildi. Firma yetkilileri, Statkraft Firmasýnýn sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle yöre halkýna desteklerini sürdüreceðini belirttiler. TZOB'dan Ýskilip'e ziyaret Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkan Yardýmcýsý Nejat Gamzeli Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðaný ziyaret etti. Ziyarette Ýlçe ve köylerinde meydana gelen dolu ve sel felaketlerinde çiftçinin uðradýðý zararlar görüþüldü. Çiftçi hizmet istasyonu da ziyaret eden Gamzeli, Ýskilip çiftçilerinin sorunlarýnýn gerekli birimlere ulaþtýrýlacaðýný söyledi. ÝÞKUR'dan 'Makineci' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ. iþbirliðinde "Dokuma Konfeksiyon Makinacý" mesleðinde istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. ÝÞKUR'dan kurs hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 20 kiþinin alýnacaðý kursa katýlanlarýn %50'si adý geçen firmada istihdam edilecek. Firmanýn OSB'de bulunan fabrikasýnda tarihleri arasýnda yapýlacak olan kursa katýlým þarlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý baybayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, Kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ.'nin çalýþaný olmamak." Son baþvuru tarihinin Pazartesi günü olduðu kursun kursiyer seçimi günü saat 10.00'da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor.

5 TEK 2 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 5 TÜMSÝAD'dan Çin'e kýnama Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çin devletini, Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkence nedeniyle kýnadý. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, Doðu Türkistan'da soydaþlarýmýza uzun zamandýr yapýlan Çin zulmünün özellikle Ramazan ayýnda artarak devam ettiðini ve yaþananlarý büyük bir buruklukla takip edildiðini belirterek, "Hükümetimizin baþta ticari faaliyetler ve yaptýrýmlarýn gözden geçirmesi gerektiði Çin Hükümeti'nin her yýl Ramazan ayýnda yapmýþ olduðu Uygur Türklerine yönelik oruç yasaðý ve belirli kýsýtlamalar nedeniyle yaþanan gerilim sonucunda 18 Doðu Türkistan vatandaþý Kýzýl Çin zulmü altýnda hayatlarýný kaybettiklerini üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayýz. Doðu Türkistan'da ciddi manada büyük sýkýntý olduðunu bilmekte ve yanlarýnda olduðumuzu ifade etmekteyiz. Þu an Tüm dünyada Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkenceyi seyretmekte olan tüm dünya milletlerinin vakit kaybetmeden Çin'e gerekli tepkiyi göstermesi ve Doðu Türkistan'da yaþayan soydaþlarýmýzýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi gerekmektedir. Çin devleti, farklý etnik ve dini kökene sahip 1,5 milyar Çinliyi sosyalizme kurban ederek faþizmle köleleþtirmiþtir ve Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýza da bunu yapmaya çalýþýrken saldýrganlýðýný ve zulmünü artýrýyor. Ancak Çin faþizmi, Doðu Türkistan halkýný yok edemeyecek, temel hak ve hürriyetleri, dini inançlarýný yaþamayý ellerinden alamayacaktýr. Mübarek günlerde tüm duamýz bu yöndedir. Birleþmiþ Milletler baþta olmak üzere özellikle sözde insan haklarýný savunan Avrupa, Amerika tüm devletler Çin hükümetine temel insan haklarýný ihlal etmesi nedeniyle baský kurmalýdýr. Çin devleti iþlediði bu suç nedeniyle uluslararasý mahkemelerde yargýlanmalýdýr. TÜMSÝAD ve beldemizde iþ dünyasý olarak masum Doðu Türkistan halkýna yapýlan zulmü yaþanan bu acýnýn bir an önce durdurulmasýný ve Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýzýn bir an önce huzura kavuþmasýný diliyor ciddi manada istiyor ve rahatsýzlýðýmýzý dile getiriyoruz" dedi. Tufan Köse TBMM Ýdare Amiri oldu TÜGVA'dan Seyit Ali Büyük'e ziyaret Çorum Özel Hastanesi'nde Obezite uygulamalarý Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba obezite ile ilgili uyarýlarda bulundu. Obezitenin,vücutla saðlýðý bozacak ölçüde aþýrý yað birikmesine denildiðini kaydeden Opr. Dr. Murat Akbaba, "Besinlerle alýnan enerjinin, harcanan enerji miktarýndan fazla olmasýna baðlý fazla enerji vücutta yað olarak depolanýr. Aþýrý þiþmanlýk olarak tanýmlanýr. Deðiþen yaþam alýþkanlýklarýna baðlý olarak,tüm Dünyada ve Türkiye'de obezite oranlarý git gide artmaktadýr" dedi. Türkiye'de obezite oranlarýnýn kadýnlarda % 30,erkeklerde %13,genelde ise %22,3 olarak belirlendiðini dile getiren Akbaba, "Obezite,sadece bir estetik sorun olmayýp, bir dizi hastalýklara da zemin hazýrlayan bir durumdur. Þeker hastalýðý, tansiyon yüksekliði, reflü, adet düzensizlikleri, kolestrol yüksekliði, uyku apnesi,solunum sýkýntýlarý, bu hastalýklardan sadece bazýlarý olarak sayýlabilir. Obezite ile mücadelede uygun diyet,egzersiz CHP'nin kapalý grup toplantýsýnda Meclis Ýdare Amiri ve katip üyeler belli oldu. CHP'nin Meclis Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse olurken, katip üyeliklere Emre Köprülü ile Gülizar Biçer Karaca getirildi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum V09 No seri numaralý nüfus cüzdanýmý deðiþtirdim.hükümsüzdür 1962 doðumlu Hacý oðlu Ömer Kaya Dr. Murat Akbaba Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Ýl Yönetimi protokol ziyaretleri kapsamýnda Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette TÜGVA hakkýnda bilgiler veren Ýl Temsilcisi Feridun Batan, sevgi ve hoþgörünün hâkim olduðu büyük ve güçlü Türkiye ide- aline hizmet edecek gençlik yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade ederek "yeni nesil bir gençlik vakfý" olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük TÜGVA'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Garanti Bankasý'ndan Rektör Alkan'a tebrik yaþam alýþkanlýklarýnda deðiþiklik önemli bir yer tutar.buna raðmen kilo vermeyi baþaramayan hastalarda ise obeziteye yönelik uygulamalara baþvurulmaktadýr. Bu uygulamada endoskopi yöntemiyle, mide içine balon uygulamasý cerrahi olarak mide hacminin küçültülmesi ve mideye giren gýdanýn sindirim sürecinde, emilim düzeyinin azaltýlmasý gibi yöntemler sayýlabilir. Hastanemizde diðer yöntemlerle kilo veremeyen hastalar için kýsa bir anestezi atýnda endoskopili mide balonu yerleþtirilebilmektedir. Yine hastanemizde, mide kapasitesini küçültmeye yönelik,mide katlama ve tüp mide ameliyatý uygulanmaktadýr. Mide balonu uygulamasý hafif bir uyutma anestezisi altýnda yapýlýp, hasta ayný gün evine gönderilmektedir. Altýncý ayda balon çýkartýlýrken, hastanýn uygun diyeti ile birlikte,15ile 30 kilo kaybý olmaktadýr. Mide katlama ve tüp mide ameliyatlarý ise her þeye raðmen, obez kalan hastalara yapýlmakta, ameliyatta mide hacmi küçültülerek kilo kaybý amaçlanmaktadýr. Birinci yýlýn sonunda fazla kilolarýn % 45 -% 75 arasýnda kaybý söz konusudur" þeklinde kaydetti. Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çorum Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Çorum Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getiren Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çorum Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Çorum Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, üniversitenin Rektör Prof. Dr. Alkan ile birlikte büyük bir ivme kazandýðýný ifade ederek Garanti Bankasý Çorum Þubeleri bünyesinde üniver- sitenin mezunu personel ve stajyer öðrencilerinin bulunduðunu belirtti. Üniversite ile oluþturulan iþbirliðinin artarak devam etmesi yönünde temenni dileklerinde bulunan Garanti Bankasý Çorum Þube Müdürleri, Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin ve Ýlin geliþimi adýna her türlü iþ birliklerine hazýr olduklarýný belirterek Ekim 2015 tarihleri arasýnda üniversitenin ev sahipliðinde düzenlenecek olan 19. Finans Sempozyumu'na katkýlarýný beklediðini ifade etti.

6 Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar Ýcra Müdürlükleri 6 Adliyeden taþýnmamalýdýr AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adalet Bakaný Kenan Ýpek ile görüþtüklerini ve ek adliye binasý projesinin 2016 yýlý yatýrým programýna alýnacaðýný belirtti. AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Ek adliye binasý projesinin Adalet Bakanlýðý 2016 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný dile getiren Uslu, önemli olanýn projeyi takip etmek olduðunu söyledi. 25. Dönem Genel Seçimleri'nde sandýktan siyasi istikrarsýzlýðýn çýktýðýný hatýrlatan Uslu, birçok konuda siyasi istikrarsýzlýðýn olumsuz yönlerinin yaþanacaðýný belirtti. Sivil toplum kuruluþlarýný çözüm ortaklarý olarak gördüklerini, hiçbir zaman düþman olarak görmediklerini ifade eden Uslu, Çorum'un geleceðine yönelik yatýrým yapýlmasý gerektiðini de vurguladý. AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Adliye ek bina yapýmý 2016 yatýrým programýna alýnýyor. Biz bakanýmýzla görüþtük ve ek binanýn 2016 yýlý yatýrým programýna alýnmasýný istediðimizi kendilerine ilettik. Kendileri de 2016 yýlý yatýrým programýna alýnacaðýný dile getirdi. Bundan sonra iþ yapým aþamasýndadýr. Bakanýn deðiþmesi yatýrým programýný etkilemez. Bu iþin takipçisi olacaðýz ve önemli olanda iþin takipçisi olmaktýr. Bizlerde sizlerden yargýda adalet bekliyoruz. Bizler seçimlere kadar partimizin milletvekili adayýyýz. Seçimler bittikten sonra milletin milletvekiliyiz, Çorum'un milletvekiliyiz. Biz buraya hizmet vermek için geldik. Çorum'un her sorunu parti, ideoloji, bölge ayýrmaksýzýn bizim problemimiz haline geliyor. Bizler sivil toplum kuruluþlarýný düþman deðil, çözüm ortaðý olarak görüyoruz ama kabul etmeliyiz ki siyasi istikrarsýzlýk, sorunlarýn çözümünü de zorlaþtýracak. Koalisyon döneminde kalýcý yatýrýmlar yapýlmasý zor oluyor. Bizim Çorum'a yapacaðýmýz yatýrýmlar da Çorum'un geleceðine yönelik yatýrýmlar olacak. Çorum geleceðine göre yatýrým yapmalýyýz." Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ise Ýcra Müdürlüklerinin uzaða taþýnmamasý gerektiðini söyledi. Ýcra Müdürlüklerinin adliyeden alýnýp Ýdare Mahkemesi binasýna taþýnmasý konusundaki giriþimlere deðinen Akpýnar, böyle bir taþýnmanýn mantýksýz olduðunu geçici çözümlerin bulunabileceðini ve Çorum Barosu'nun bu konuda her zaman desteðe hazýr olduðunu ifade etti. Akpýnar, "Bizim en büyük dileðimiz adaleti saðlamak. Sizleri de tebrik ediyorum. Son dönemde bizim için sorunlarýmýzý sizlere aktardýk. Bu konuda sizlere duyarlýlýðýnýz için teþekkür ediyorum. Bizim büyük bir sorunumuz daha var. O da Ýcra Müdürlüklerinin Ýdare Mahkemesi'ne taþýnma ihtimalidir. Bu konu bütün avukatlarý ilgilendiriyor bu yüzden büyük bir sorun. Eðer Adliye yeterli deðilse, adliye binasýnýn yemekhanesinde yeterli alanlar bulunuyor. Eðer bu da yeterli deðilse çevre binalardan bir yer kiralanarak geçici olarak oralara taþýnabilir. Bizler bu konuda Çorum Barosu'ndan istediðiniz her desteði vermeye hazýrýz" dedi. Bahadýr YÜCEL 1980 yýlýnda yaþanan Çorum Olaylarý düzenlenen törenle anýldý. 35 yýl önce yaþanan Çorum Olaylarý için Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi'nce anma yürüyüþü düzenlendi. Anma etkinliðine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Merkezi, Alevi Kültür Merkezleri Derneði, Alevi- Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Derneði, sivil toplum kuruluþlarý, bazý siyasi partiler ve köy derneklerinden yetkilileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nin önünden baþlayan yürüyüþ, Hürriyet Meydaný'nda sona erdi. Yürüyüþ sonunda sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri konuþmalar yaptýlar. Burada yürüyüþ tertip komitesi adýna konuþan Avukat Sadýk Eral, "35 yýl önce yaþanmýþ ve tamda bu noktada baþlayan olaylarda yitirdiðimiz canlarýmýzý anmak için bir araya geldik" dedi. Anadolu topraklarýnda bin yýldýr din 1980 olaylarýný andýlar Sadýk Eral ve mezhep söylemleri ile halkýn kýþkýrtýldýðýný ve birbirine kýrdýrýldýðýný ifade eden Eral, bu kirli oyunlarý bozmak için uyanýk olmak ve zalimlere karþý birlik olmak gerektiðini söyledi. "Kutsal Ramazan ayýnda, kutsal Cuma gününde tüm inananlara sesleniyoruz" diyen Eral, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Halkýmýzý din ve mezhep kavgasýna kýþkýrtanlar asýl kendileri halk düþmanýdýr. Bize düþen görev uyanýk olmaktýr. Bize düþen görev oyunlara gelmemek ve bizi bölmek isteyenlere inat birlik beraberlik içinde olmaktýr. Biz demokrasi güçleri olarak savaþan bir dünya deðil, barýþýn hakim olduðu bir dünya istiyoruz. Dil, din, ýrk ve mezhep ayrýmý olmadan, demokrasi içinde özgürce doðmak, özgürce yaþamak ve özgürce ölmek istiyoruz." Etkinlikte Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, HDP milletvekilleri Turgut Öker ve Ali Kenanoðlu ile Avrupa'dan gelen bazý derneklerin temsilcileri de konuþma yaptýlar. Program konuþmalarýn ardýndan sona erdi. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesine baðlý Çöplü Köyü, Çopraþýk Köyü, Avutmuþ Köyü, Sancý Köyü ve Karaçal Köylerin tamamýna, Sancý köyü içme suyu tesisi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Mihrhatun Mahallesinin bir kýsmý, Ýmambey Mahallesinin bir kýsmý ve Ortam Mahallesinin bir kýsmý tarihlerinde saatleri arasýnda: Oðuzlar ilçesine baðlý Aðaççamý Köyü, Kayý Köyü, Erenler Köyü, Derinöz ve Dodurga Ýlçesine baðlý Dikenli Köyü, Kuyucak Köyü, Yeniköy Köyü, Kirenci Köyü ve Týrýklar Köyüne, Turkcell, Vodafone, Avea." Sungurlu Ulu Cami eski manevi havasýna kavuþacak Sungurlu'nun sembollerinden olan tarihi Ulu Caminin restorasyonu devam ediyor. Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan 12 Aralýk 2014 Cuma günü ihale edilen Ulu Caminin restorasyon çalýþmalarý tamamlandýðýnda eski manevi havasýna kavuþacak.ýhaleyi üstlenen Bil-Sa inþaat firmasý tarafýndan çalýþmalarý yürütülen restorasyonda öncelikle Camiye sonrada eklenen bölümler yýkýlýp kaldýrýldý. Çalýþmalar kapsamýnda daha sonra dýþ cepheye iskele kurularak, dýþ cephedeki tuðla aralarýndaki derzler matkaplarla sökülerek temizlendi. Yeniden yapýlan derzle dýþ cephedeki tuðla aralarýnýn komple kapatýlmasý çalýþmasý devam ediyor.ýçeride ise defalarca boyanan beton ve taþ duvarlar kazýnarak eski görüntüsüne yani orijinal haline getirilmeye çalýþýlýyor. Boyalar tarafýndan üstü kapanan dini yazýlar tekrar ortaya çýkartýlýrken ahþaplarda ki yazý ve iþlemelerin de eski haline getirilme çalýþmalarý hýzla sürüyor.aslýna uygun hale getirilerek komple onarýmdan geçecek Sungurlu Ulu Caminin bahçesinden çatýsýna, tuvaletlerinden þadýrvanýna kadar elden geçirilecek.aralýk ayýnda restorasyon iþlerinin tamamlanacaðý caminin onarýmý için 925 bin lira ödenek ayrýldý. Restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile tarihi Ulu Cami eski manevi havasýna kavuþacak. -ÖZKAN ULU CAMÝDE ÝNCELEMELERDE BULUNDU- AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, restorasyonu devam eden Ulu Camide incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldý. Caminin aslýna uygun restore edildiðini belirten Özkan, restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla Sungurlu'nun önemli bir tarihi esere kavuþacaðýný söyledi. Özkan, ilçenin protokol camisi olma özelliðini taþýyan Ulu Caminin ayný zamanda ilçeye ziyarete gelenler tarafýndan da uðrak yeri olacaðýný ifade etti. Ýlyas Özkan, Sungurlu'nun sembollerinden olan tarihi Ulu Caminin restore edilmesi için bakanlýk nezdinde giriþimlerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý'ya teþekkür etti.1762 yýlýnda Mehmet Sungur Bey tarafýndan yaptýrýlan Ulu Cami, geniþ bir avlu ortasýna inþa edilmiþ. Caminin duvar örgüsünde kaba yontma taþ kullanýlmýþ. Ýbadet mekanýný ortadaki yüksek kasnak üzerine oturmuþ bir ana kubbe ile onun yanýndaki üç küçük kubbe örtmektedir. Caminin önünde son cemaat yeri bulunmaktadýr. Yanýndaki kare taþ kaideli, tek þerefeli minaresi yuvarlak gövdeli ve tuðladandýr. Cami Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan 1984 ve 1994 yýllarýnda onarýlmýþ. Zamanla yýpranan caminin içinde çatlaklar oluþurken dýþýnda da taþlarda dökülmeler baþlamýþtý.sungurlugündem

7 Belediye, 3 bin Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda bu kez çocuklar buluþtu. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen "çocuk iftarý"na 3 bin 700 çocuk katýldý. çocuðu iftarda buluþturdu Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir ile çok sayýda çocuk katýldý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yetim, öksüz çocuklar ile Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eðitim görenlerin katýldýðý Çocuk Ýftarý'nda çocuklar kendileri için hazýrlanan programda hem iftar yaptý hem de doyasýya eðlendi. -"ÇOCUK ÝFTARI BÝZÝ EN MUTLU EDEN ÝFTAR OLDU"- Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, çocuk iftarýndan sonra yaptýðý konuþmada mahalle iftarlarý düzenleyerek iftar sofrasýný binlerce kiþiyle paylaþtýklarýný, ama çocuk iftarýnýn kendilerini en çok mutlu eden, kendilerine huzur veren bir iftar programý olduðunu söyledi. Bu tür güzelliklerin bütün Ýslam coðrafyasýnda da yaþanmasý temennisinde bulunan Baþkan Külcü, "Sevgili çocuklar Rabbim cývýltýnýzý, heyecanýnýzý, sevincinizi hiç eksik etmesin. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceðisiniz. Ülkemiz her alanda çok büyük bir deðiþiðim yaþýyor. Tabi sizi en çok eðitim ilgilendiriyor. Bizim okuduðumuz okullardan çok daha iyi imkânlara sahipsiniz. Allah'ýmýza þükürler olsun her tarafta okullar var, derslikler var, spor salonlarý var. Sizlerde bu okullarda daha iyi bir Türkiye'yi kurmak için çalýþacaksýnýz, çalýþmalýsýnýz" dedi. Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediðini, bu günlerin kýymetinin bilinmesi gerektiðinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Ýçinde huzurla yaþadýðýmýz, umutla yaþadýðýmýz, geleceðe güvenle baktýðýmýz bir Türkiye'yi sizler inþa edeceksiniz. Bizler onlarýn tohumlarýný atýyoruz. Bundan daha iyisini inanýyorum ki sizler baþaracaksýnýz. Milletimizin en önemli gücü, en önemli zenginliði sizlersiniz. Sizin de bunun farkýnda olmanýz lazým. Siz bunlarý yapacaksýnýz, buna yürekten inanýyorum" þeklinde kaydetti.çocuklar, iftar programýnýn sonunda Balonlarýn Efendisi'nin kendileri için yaptýðý gösteriyi büyük bir dikkatle izledi. Özellikle uzun balonlarý kullanarak görsel þölene dönüþtüren, balonlardan her türlü þekli yapabilen Balonlarýn Efendisi, Ýmam Hatip Lisesi bahçesini dolduran binlerce çocuða keyifli bir gösteri sundu.balondan yaptýðý figürleri iftara gelen çocuklara hediye eden Balonlarýn Efendisi, gösterisinin sonunda çocuklar tarafýndan coþkuyla alkýþlandý. AK SARAY'IN ÝMAMI'NDAN KUR'AN ZÝYAFETÝ Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi Ýmam Hatib'i Mehmet Bilir, Çocuk Ýftarýnda Kur'an-ý Kerim ziyafeti sundu. Daha önce iki kez Kur'an-ý Kerim okumada iki kez dünya 2.si olan Mehmet Bilir, iftar alanýný dolduran binlerce çocuðu adeta mest etti. Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma Türkiye 1.si Habib Deveci de sesiyle dinleyenleri büyüledi. Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý "Taþýn altýna elini koymadan slogan atarak siyaset olmaz" AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Çorum Temsilciliðinin iftarýna katýldýktan sonra köylere ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak merkeze baðlý Çatak köyünü ziyaret eden Milletvekili Salim Uslu, burada gençler ve vatandaþlarla sohbet etti. Daha sonra Taþpýnar köyünü ziyaret eden Uslu, burada Köy Muhtarý Süleyman Sakallý, Hamamlýçay Köyü Muhtarý Bekir Söylemez ve köylülerle bir araya geldi. Muhtarlardan gelen talepleri dinleyen Uslu, projesi devam eden yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Ýktidara gelmeden, iktidar ortaðý olmadan, sorumluluk almadan, taþýn altýna elini koymadan, sadece slogan atarak, vaatte bulunarak, ahkâm keserek ve umut satarak siyaset olmadýðýný belirten Uslu, "Eðer Türkiye'de heyecanlar ve sloganlarla iþ yapýlýyor olsaydý, Yunanistan gibi namerde muhtaç olurduk. Oysa kurumlarýmýz saðlam, istikrar devam ediyor. AK parti olarak hiçbir zaman ülkedeki istikrar ortamýný bozacak hiçbir hareketin içinde olmadýk olmayacaðýz da. Herþeyin baþý istikrar. Ýstikrar sürsün Çorum büyüsün" dedi. Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü -Kepez Ünitesinden Çorum'a tahsis edilen 25 bin adet pullu sazan yavrusu, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü teknik elemanlarýnca, Ýl sýnýrlarý içerisinde belirlenen Ýl Özel Ýdaresinin yaptýrmýþ olduðu Kargý; Aksu (5000 adet), Laçin; Laçin (5000 adet), Mecitözü; Çayköy (10000 adet), Uðurludað; Yeniyapan (5000 adet) Göletlerine býrakýldý. Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre 2010 yýlýnda adet, 2011 yýlýnda adet, 2012 yýlýnda adet, 2013 yýlýnda adet, 2014 yýlýnda adet olmak üzere son 6 yýlda 28 gölete toplam adet yavru balýk býrakýldý. Ayrýca Çorum'da avlanan profesyonel ve amatör balýkçýlarýndan 2015 yýlý balýklandýrma çalýþmasý yapýlan göletlerde, balýklarýn büyümesi için geçen 2 yýl boyunca yani Temmuz 2017'e kadar balýk avlamamalarý gerektiði vurgulanarak, proje devam ettiði sürece göletlerin balýklandýrýlmasý da sürdürüleceði belirtildi. Uslu, annesinin duasýný aldý Geçtiðimiz günlerde yurt dýþýndan dönen annesi Menþure Uslu'yu Alaca ilçesindeki evinde ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, annesinin elini öperek hasret giderdi. Yurt dýþýnda yaþayan annesiyle hasret gideren Uslu, ayrýca hayýr dua istedi. Annesinin hayýr duasýný hiçbir zaman eksik etmediðini vurgulayan Uslu, "Anne duasý bir insan için en büyük güç ve kuvvettir. Cennetin ayaklarýnýn altýna serildiði o mübarek varlýklara hepimizin saygý göstermesi lazým. Hayattaysa annenizle hemen konuþacaksýnýz, onunla kucaklaþacaksýnýz, elini öpeceksiniz, ondan helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmamýz lazým. Ana gibi Yar, Anadolu gibi Diyar bulunmaz" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum'dan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr.AyhanýmTümtürk'e yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Yöneticisi ve Saðlýk Sen Þubesi Baþkan Vekili olarak görev yapan Dr. Ayhaným Tümtürk'ün sendikacýlýk ve idarecilik görevlerinden ayrýlarak Çorum'a veda etmesi üzerine bir açýklama yapan Cahit Baðcý "Kasým 2012 tarihinden bugüne Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Baþhekimi olarak ilimize ve bölgemize hizmet veren ve deðerli katkýlarý olan Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk'e hizmetleri nedeniyle teþekkür eder, bundan sonraki mesleki hayatý ve yaþamýnda üstün baþarýlar dilerim" dedi.

8 YAÞAM 8 Kola Makinesi Temel ile Dursun Amerikaya gitmiþler. Hava alanýnda Dursun çantalarla ilgilenirken Temel de etrafý geziniyormuþ. Bakmýþ bir kola makinasý, baþlamýþ para atmaya. Bu sýrada iþi biten Dursun bi Kelime Avý bakmýþ ki Temel kola makinesine para atýp kola alýyor. Etrafýnda yüzlerce kola kutusu. Hemen koþmuþ yanýna. "Na'pýyosun!!" demeye kalmamýþ, Temel basmýþ cevabý: -"Karýþma bugün þansým çok iyi." Günün Sudoku Bulmacasý Emziriyorum, oruç Sütümü azaltýr mý? Dr. Fevzi Özgönül, Meydan Gazetesi'ndeki köþesinde sorularý cevaplýyor.. SORU: BEGÜM M. 10 yýldýr orucumu tutarým. 9 ay önce bir doðum yaptým. Acaba oruç tutmam vücuduma zarar verir mi? Ve sütüm azalýr mý? CEVAP: Oruç tutmak vücuda zarar vermez, aksine sindirim sistemini güçlendirdiði için fayda verir. Fakat 9 ay önce doðum yaptým diyorsun. Eðer halen bebeðini emzirmeye devam ediyorsan oruç tutmaman daha iyi olur. Bebek sütünü annenin içtiði su ile yapar. Bu nedenle ve bu yýl Ramazan ayý sýcak günlere denk geldiði için vücudun su ihtiyacý da artýyor. Vücudun 17.5 saat susuz kalacaðý ve süt üretimin azalacaðý hatta kesilebileceði için oruç tutmamanda yarar var. Eðer oruç tutmak istersen bile sana þunu söylemek istiyorum: Oruç tutar da sütün azalýr veya kesilirse bu senin çocuðunun rýzkýný kestiðin anlamýna gelir. Bu durumda oruçtan kazanacaðýn sevaptan daha büyük bir günah iþlemiþ olursun. Susuzluða karþý hurma SORU: MEHMET T. Gündüzleri seyyar satýcýlýk yapmaktayým. Orucumu hiçbir zaman aksatmadým.tek sýkýntým güneþ altýnda durmamdan dolayý oldukça fazla susuz kalmam. Bunun için sahurda nasýl beslenmeyelim ki susuzluk hissetmeyeyim? CEVAP:Ramazandaki en büyük problem susuzluktur. Bedenimiz açlýða karþý direnebilir fakat susuzluða karþý direnci yoktur. Vücudumuzun yüzde 60'ý su olduðu için. Çok az bile sývý kaybý olsa vücudumuzdaki tüm dengeler altüst olur.orucunu çöl meyvesi olan ve susuzluða iyi gelen hurmayla açmaný önereceðim, yemeklerde domates tüketmeye çalýþ. Orucunu açar açmaz çok su içmeye çalýþma. Aralýklý olarak gece boyunca su içmen çok daha saðlýklýdýr. Yaz meyveleri de susuzluðunu azaltýr fakat abartmamalýsýn. Mesela akþam iftarda þeftali ve siyah üzüm iyi gelir sabah sahurda karpuz ve beyaz peynir iyi bir ikilidir. Akþam ayran tüketebilirsin hem uyumana yardýmcý olur hem de bedeninde suyun çabuk kaybolmasýný engeller. Maden suyu da gün boyu kaybettiðin minerali geri almaný saðlar. Oruç tutarken kilo alýyorum ne yapmalýyým? SORU: BELÝZ A. Ramazanda hep kilo alýyorum ve iftardan sonra yediklerimizi sindiremiyorum. Bu ramazanda kilomu sabit tutmam için nasýl beslenmeliyim? CEVAP: Ev içerisinde otururken dizlerini karnýna doðru çekip býrakabilirsin bunu her yarým saatte bir 10 kez tekrarlarsan sindirim sistemin aktif çalýþmaya devam eder. Evin içerisinde 5-10 dakika yavaþ adýmlarla turlayabilirsin. Sýk sýk oturduðun koltuktan kalkýp mutfaða giderek bir bardak su içmek de sana hareket kazandýracaktýr. Fakat mutfaða gittiðinde sakýn bir þeyler atýþtýrma. BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? Hindistan'daki yýllýk doðum sayýsýnýn, Avustralya'nýn toplam nüfusundan fazla olduðunu. Deðerli taþlarýn çoðunun birkaç elementten oluþtuðunu ancak sadece pýrlantanýn tamamen karbondan oluþtuðunu... NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? Ýftar ile sahur arasý gelsin meyveler gelsin kurabiyeler, çay içerken ne güzel oluyor demediðimizde. Ýftardan sonra sahura kadar sadece sývý içecekler içtiðimizde... 22:00 Yunus Emre Yunus, Konya nýn meþhur medreselerinde, önemli müderrislerin eðitiminden alarak Sivrihisar kazasýnda Kadý lýk yapmaktadýr. Ýlmiye sýnýfý mensubu bir medreseli olan Yunus un da ana meselesi, Moðol baskýsýyla bozulan liyakat düzenidir. Kadý Yunus için de kurtuluþ reçetesi, liyakat sisteminin iþlemesidir. Liyakat sisteminin iþlemesi için kendisini bu yola gark eden Yunus yaþadýðý olaylar vesilesi ile Tapduk Emre ile karþýlaþýr. Bu karþýlaþma hem kendisini hem de yetiþtiði ilmiye sýnýfýný ve bilgi kaynaklarýný sorgulamasýna vesile olur. 21:00 Ýliþki Durumu: Karýþýk Evde kendi halinde hikaye yazmakta olan Ayþegül, arkadaþlarýnýn yaptýðý sürprizle kendini Yunanistan da tatilde bulur. Arkadaþlarýnýn finanse ettikleri bu tatilde tesadüfen ünlü dizi oyuncusu Can Tekin le tanýþan Ayþegül, kýsa sürede iþlerin hiç de sandýðý gibi olmadýðýný anlar. Arkadaþlarýnýn ona hazýrladýklarý asýl sürpriz baþkadýr. Apar topar Ýstanbul a döndüðünde gerçeklerle yüzleþir: Artýk bir evi yoktur. Sürprizler bununla da bitmez, Ayþegül ün hayatý, tekrar karþýsýna çýkan Can la birlikte tamamen deðiþecektir. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 19:45 Sinema Larry Crowne Sevimli ve saf Larry Crowne, deniz kuvvetlerinden ayrýldýðýndan beri çalýþtýðý þirkette küçülmeye gidilene kadar süper bir ekip lideri olarak çalýþmaktadýr. Ýþsiz kalýnca ev kredisini ödemekte zorlanan ve boþ günlerinde ne yapacaðýný bilemeyen Larry, dostlarý ve arkadaþlarý Lamar ve Bella nýn tavsiyelerine ihtiyaç duyar. Sonunda yeni bir baþlangýç için üniversiteye gitmeye karar verir. Larry, üniversitede genç öðrencilerden oluþan renkli bir gruba katýlýr. Kendisini de hayrete düþürecek þekilde, hocasý Mercedes Tainot a aþýk olur. Mustafa kemal paþa kasabasý Miletopolis Kolonisi olarak Kyzikoslular veya Atinalýlar tarafýndan kurulmuþtur. Kaynaklarda Miletopolis'in göl (Uluabat veya Manyas Gölü) kýyýsýnda bir yerleþim yeri olduðu belirtilmektedir. Göl sularýnýn zaman içinde çekilerek bugünkü durumuna ulaþmasýndan sonra MS yýllarý arasýnda Kirmasti yerleþiminin bulunduðu Melde Bayýrý'ndan bugünkü Lalaþahin Mahallesi mevkiine taþýndýðý[3] ve yörede ilk yerleþimlerin Hitit Uygarlýðý döneminde kurulmaya baþlandýðý düþünülmektedir.eski adý Kirmasti (Kremastre) olan ilçede[4] Hitit Uygarlýðý, Bitinya Krallýðý hüküm sürmüþ; Miletopolis adýnda bir yerleþim kurulmuþtur. MS 300'de psikoposluk merkezi olan kent, Romalýlardan sonra sýrayla Bizans, Selçuklu ve Karesioðullarý yönetimine geçmiþtir. Kirmasti adýný Bizans döneminde kasabanýn kadýn yöneticisi olan Kirmastorya 'dan aldýðý sanýlmaktadýr. 1336'da Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Balkanlar'daki ve Kafkasya'daki karýþýklýklardan kaçan Arnavutlar ve Çerkesler ilçe nüfusunun içinde önemli yer teþkil eder. 2 Temmuz 1920'de Yunan iþgaline uðramýþ, 14 Eylül 1922 tarihinde iþgalden kurtarýlmýþtýr. 1909'da; 3 cami, 5 mescit, 1 medrese, 1 rüþdiye, 8 ilkokul, 2 kilise, 2 hamam, 7 han, 183 dükkan, 4 tabakhane, 2 boyahane, 3 dokuma el Tezgahý, 2 buharlý; 1 atlý 6 deðirmenin bulunduðu ilçe; Kurtuluþ Savaþý'ndan sonra kasaba meclisinin aldýðý kararla Mustafa Kemal Atatürk'e atýfta bulunarak Mustafakemal paþa adýný almýþtýr. DÜÐÜN YAHNÝSÝ Malzemeler 8 Parça Kemikli Kuzu Eti 5 Adet Kuru Soðan 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 2 Adet Karanfil 2 Çay Kaþýðý Tuz 2 Çorba Kaþýðý Margarin Bir Miktar Yoðurt Yeterince Su Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak kuzu etini iyice yýkadýktan sonra bir tencereye koyalým.bol su ile iyice piþirelim.piþerken üzerinde biriken köpüðü bir kaþýkla almayý ihmal etmeyelim. Eti kevgirden geçirip suyunu süzelim. Etleri kemiklerinden ayýralým.temizlediðimiz etleri yoðurda bulayýp Hatalarý örtmede gece gibi ol, Hz.Mevlana yada arzuya göre sade olarak yaðda kýzartarak bir tencereye alalým.etleri kýzarttýðýmýz yaðda halka halka doðradýðýmýz soðanlarý pembeleþtirelim. Tarçýn,karanfil ve tuzunu da ilave ederek kavuralým. Kavurduðumuz malzemeyi tencereye aldýðýmýz etlerin üzerine yaðý ile birlikte ilave edelim.20 dk kapaðý kapalý olarak piþirdikten sonra servis yapalým. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Larry Crowne 21:40 Sessiz Bað 23:30 Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Poseidon dan Kaçýþ 23:45 Gündüz Gece 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Ýliþki Durumu Karýþýk 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti "Onlar hâlâ Kur'an'ý düþünüp anlamaya çalýþmýyorlar mý? Eðer o, Allah'tan baþkasý tarafýndan (indirilmiþ) olsaydý, mutlaka onda birçok çeliþki bulurlardý." (Nisa, 4/82) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "...Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun " (Buhârî, "Edeb", 31, 85; Müslim, "Îmân", 74, 75) Sahabe Hayatý Medine'de Vefat Eden Ýlk Muhacir Osman Ýbni Maz'un radýyallahu anh Medine'de vefat eden ilk sahâbî... Bakî kabristanlýðýna defnedilen ilk muhacir... Mâbedi hayat olan bir âbid zâttýr. O, ilk müslümanlardandýr. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Dâru'l-Erkam'a yerleþmeden once islâmla þereflendi. Cahiliye döneminde de temiz yaratýlýþlý, aðýrbaþlý bir insandý. O dönemde de hiç içki içmedi. "Aklý gideren, benden aþaðýdakileri bana güldüren bir þeyi içmem" derdi. Onun islâm'a giriþi Ahmed Ýbni Hanbel'in Müsned'inde þöyle anlatýlýr: "Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem bir gün Mekke'de evinin yanýnda oturuyordu. Osman Ýbni Maz'un da oradan geçiyordu. Rasûlullah (s.a.)'e bakýp tebessüm etti. Ýki cihan Güneþi Efendimiz de ona: "Biraz oturmaz mýsýn?" buyurdu. O da karþýsýna oturdu. Konuþurlarken Rasûlu Ekrem (s.a.) Efendimize bir hal oldu. Sanki karþýsýnda birisi ona bir þeyler anlatýyor, Efendimiz de anladým dercesine baþýný sallýyordu. Bu hal bir müddet sonra geçti. Osman bu hali merak etti ve Efendimize sordu. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz kendisine Allah'ýn elçisi cebrâil'in geldiðini ve Nahl Sûresi 90. âyet-i celileyi indirdiðini söyledi. Meâlen: "Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsâný ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinâdan, fenalýklardan ve insanlara zulum yapmaktan da nehyediyor. Size böylece ögüt veriyor ki, benimseyip tutasýnýz." Bu hadise Osman Ýbni Maz'un'un gönlünde iman nurunun parlamasýna vesile oldu. Oracýkta islâm'a giriverdi. Ýslâm'ýn ilk günlerinde Osman'ýn bu hareketi Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimizi pek memnun etti. Ailesine de islâm'ý anlattý ve onlar da müslüman oldu. Diðer müslümanlar gibi o da müþriklerin ezâ ve cefâlarýna mâruz kaldý. Ama imanýndan hiç taviz vermedi. Sonunda Habeþistan'a hicret etti. O, hicret eden ilk gurubun baþkanýydý. Habeþistanda inançlarýný daha rahat bir þekilde yaþama imkâný bulan ilk muhacirler her an HZ. OSMAN ÝBNÝ MAZ'UN (r.anh) Mekke'den haber bekliyorlardý. Ýki cihan Güneþi Efendimizden ayrý kalmalarýna çok üzülüyorlardý. Bir ara Kureyþ'in islâm'a girdiði haberini aldýlar. Bunun üzerine müslümanlar Mekke'ye geri dönmeye baþladýlar. Ancak Mekke'ye yaklaþýnca bu haberin yalan olduðunu öðrendiler. Aralarýnda istiþare ettiler ve herkes bir dostunun himayesine girmek sûretiyle Mekke'de kalmaða karar verdiler. Kimi himaye edecek birini buldu, kimi de gizlice Mekke'ye girdiler. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) Velid bin Mugiyre'nin himayesine girmiþti. Fakat inanan bir insan için müþrik birinin himayesinde olmak hazmedilir þey deðildi. Bu yüzden hepsinin gönlü huzursuzdu. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) bu durumun acýsýný kalbinde hissetti ve bunu imandan taviz vermek olarak kabul etti. Birgün kendisini: "Vallahi benim arkadaþlarým Allah yolunda eziyet ve sýkýntý çekerken, bir müþriðin himayesinde rahat ve emniyet içinde yaþamam benim için büyük bir eksikliktir." diyerek iç muhasebeye tâbi tuttu. Sonra kalktý Velid bin Mugire'ye geldi ve ona: "Ey Ebû Abdiþþems! Artýk senin himayeni kabul etmiyorum." dedi. Velid: "Niçin ey Kardeþimin oðlu!" dedi. O da: "Ben artýk Allah'ýn himâyesini kabul ediyorum. Ondan baþkasýnýn himâyesine girmek istemiyorum." diye cevap verdi. Velid: "Öyleyse bunu Kâbe'ye git ve orada açýkla." dedi. Birlikte Kâ'be'ye gittiler. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) orada: "Ben Allah'dan baþkasýnýn himâyesinde bulunmayý sevmiyorum. Onun için Velid'in himâyesini artýk kabul etmiyorum." diye ilân etti ve Velid'in himayesinden çýktý. Bir gün o, Kureyþlilerin toplandýðý yere gitmiþti. Lebid þiir okurken: "Þüphesiz Allah'tan baþka her þey bâtýldýr." dedi. Osman Ýbni Maz'un da: "Doðru söyledin." dedi. Lebid: "Her nimet mutlaka yok olacaktýr." mýsrasýný okurken Osman (r.a.): "Yalan söyledin, cennet nimetleri yok olmaz." dedi. Lebid Kureyþlilere sitemle: "Sizin meclisinizde böyle kimseler olmazdý. Ne oldu size?" dedi. Bu sýrada Abdullah Ýbni Umeyye adýndaki müþrik Osman Ýbni Maz'un (r.a.)'in gözüne þiddetli bir yumruk vurdu. Velid yeðenine: "Himayemi reddetmeseydin böyle olmazdý." dedi. Bunun üzerine o da: "Vallahi, Allah yolunda bu saðlam gözüm de ötekinin akîbetine uðrasa gam yemem. Süphesiz ben senden daha güçlü birinin himâyesindeyim. Bana ne kadar eziyet etseler de bu yolda yürüyeceðim." dedi. Sa'd Ýbni Ebî Vakkas (r.a.) da o meclisdeydi. Kardeþine yapýlan bu zulme dayanamadý ve o kâfirin suratýna müthiþ bir yumruk da o indirdi. Abdullah Ýbni Ümeyye'nin yüzü gözü kanlar içerisinde kaldý. Lâyýk olduðu cezayý buldu. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) Mekke'de kaldýðý müddetçe belâ ve musîbetleri sabýrla karþýladý. Ýki cihan Güneþi Efendimiz Medine'ye hicret izni verince, kardeþleri, zevcesi Havle binti Hakim ve oðlu Sâib ile beraber Medine'ye hicret etti. Sevgili Peygamberimiz onu Ebu'l- Heysem ile kardeþ yaptý. O, dünyaya hiç deðer vermedi. Geceleri namaz kýlar, gündüzleri oruç tutardý. Her þeyi býrakýp Allah'a yönelen âbid, zâhid bir kiþiydi. Birgün o, Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz ashabýyla otururken mescide girdi. Üzerinde post parçasýyla yamanmýþ bir elbise vardý. Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimiz ona hüzünlü hüzünlü baktý ve þöyle dedi: "Sizden birinizin giderken gelirken bir baþka elbise giydiði, önüne bir tabak konulup baþka bir tabaðýn kaldýrýldýðý, Kâbe'nin örtüldüðü gibi evlerinizi örttüðünüz gün siz nasil olursunuz acaba?" Bu inci danesi sözleri dinleyen Osman Ýbni Maz'un (r.a.) daha zâhidâne bir hayat sürmeye baþladý. O kadar ki meþrû nimetlerden kaçmaya kadar vardý. Bunun üzerine iki cihan Güneþi efendimiz ona: "Ben senin için güzel bir örnek deðil miyim? Gözlerinin, bedeninin, ailenin senin üzerinde hakký var. Namaz kýl, fakat ayný zamanda yat ve uyu, oruç tut, ancak bazan da tutma. Ey Osman! Allah Teâlâ beni ruhbanlýkla deðil, tatbiki kolay bir din ile gönderdi." buyurdu. Bundan sonra o, hayatý terkedip inzivaya çekilen abidlerden deðil, aksine hayatý güzel amellerle, Allah yolunda cihadla dolduran örnek hayat âbidlerinden oldu. RAMAZAN YAZILARI DUA Aydan geceyi, güneþten gündüzü var eden, inciyi midyenin midesinde, balý arýnýn peteðinde var eden, yaðmurdan baharý, topraktan çiçeði var eden, kalbimizi yoktan var eden Rabbimiz'e hamd olsun.. Amin MANÝ Þükür bu aya girdik. Akþam hilâli gördük, Sevinçlere garkolup, Yüzü secdeye sürdük ÝYÝLÝK ÝNSANLIK SANATI Dr. Lamia LEVENT - Diyanet Ýþleri Uzmaný Her Ýyilik Sadakadýr AÝLEDE ÝYÝLÝK EÐÝTÝMÝ Ýyilik her ne kadar insanýn fýtratýnda bulunsa da kiþinin içinde yetiþtiði ortam ve aldýðý eðitim bu fýtratýn geliþmesine ya da gerilemesine zemin hazýrlayabilir. Çocuðun ilk eðitimini aldýðý aile ortamý bu bakýmdan önem arz eder. Psikolog Ayhan Altaþ, çocuklarýn kayýt tuþuna basýlmýþ kamera gibi olduklarýný, duyduklarý ve gördükleri her þeyi kaydettiklerini ifade ederek bu hususa þöyle dikkat çekiyor: "0-3 yaþ arasýnda öðrenilen bilgi onlar için sorgulanmadan kabul edilen bilgilerdir. Çocuklar görür ve yapar. 0-3 yaþ çocuklarýna bu anlamda daha fazla dikkat etmek ve özenli davranmak gerekir. Anne baba olarak siz insanlara yardým etmeyi, onlara iyi davranmayý amaç edindiyseniz çocuklarýnýz da bunu sizlerden görüp öðrenecektir. Aile bu anlamda çok önemli bir faktördür. Diðer faktörler ise çocuðun psikolojik yapýsý, biyolojik yapýsý ve çevredir." Anne baba çocuklarýný iyilik yapmanýn erdemleri ve gerekleri konusunda bilgilendirmenin yaný sýra kendileri bu konuda model olmalarý durumunda çocuklar bu davranýþlarý zaman içinde içselleþtirip yaþamlarýna aktarabilirler. Ailenin yaný sýra kiþinin içinde yaþadýðý toplumdan da edindiði birtakým davranýþ kalýplarý vardýr. Psikolog Serhat Yabancý iyiliðin öðrenilen bir davranýþ olduðunu ve bireyin bulunduðu toplumdan iyiliðin nasýl yapýldýðýný öðreneceðini ifade diyor. Yabancý: "Ýyilik, öðretilebilir olduðu için bireyin yaþadýðý toplum ona iyilik kavramýný ve nasýl yapýlmasý gerektiðini öðretir. Ýyilik yapmak; doðuþtan deðil aileden ve yaþanýlan çevreden âdeta miras gibi aktarýlýr. Bu nedenle de iyilik yapmak, önemli ve yüce bir deðer olarak ailede ifade edilmeli, iyilik yapan \ aile bireyi onaylanmalý ve takdir edilmelidir." Yabancý'nýn da ifade ettiði gibi ailenin iyilik konusunda örnek olmak sorumluluðu vardýr. Ýyiliði hiç yaþamamýþ bir birey iyilik yapamaz. Bazen kiþinin psikolojik yapýsý da buna engel olabilir. Mesela hýrslý bir yapýya sahip olan bir birey diðer insanlarý çok düþünmez. Antisosyal kiþiler de diðer insanlarýn duygularýný ve düþüncelerini önemsemezler. Ayrýca insanlarýn hayatlarýnda Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:09 20:23 22:11 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ ahlâki deðerlerin olmasý gerekir; yoksa çýkarlarý deðerlerinin önüne geçmiþ insan, býrakýn iyilik yapmayý herkese zarar verebilir. Aileler iyilik konusunda çocuklarýný yönlendirirken çocuðu birey olarak görmesi, çocuklarýn özgüven geliþimi açýsýndan saðlýklý bir yaklaþým olacaktýr. Böylece iyi olmasýna raðmen insanlarla iletiþim kurmaktan çekinen bireyler yerine paylaþýmcý, baþkalarýný düþünen, iyiliði etrafýna yayan bireyler yetiþtirmiþ olur. HER ÝYÝLÝK MUTLULUKTUR Yapýlan her iyilikle insan olduðumuzu, baþkalarýnýn acýlarýný hissedebildiðimizi de anlamýþ oluruz. Ýnsanlara merhamet ve þefkat dolu bir yürekle yaklaþtýðýmýz zaman mutluluðu içimizde hissederiz. Manevi yönleri geliþmiþ insanlarýn baþkalarýný mutlu ederek mutlu olabildiklerini ifade eden Psikolog Yabancý, iyilik yapmanýn baþkasýný mutlu ederken diðer yandan kiþiye de mutluluk verdiðini ve bunun duygusal yatýrým olarak deðerlendirilebileceðini söylüyor. Çünkü iyilik yapmak hýrslarýmýzý, egomuzu, kibrimizi törpüler; kendimizle barýþýk olmayý, paylaþýmcý olmayý saðlar. Bu yönüyle kendi kendine terapidir bile denebilir. Ýyilik yapmak insanlýk sanatýdýr demiþtik. Bu sanat ne kadar latif ve naif bir þekilde icra edilirse dünya ve ahiret hayatýmýza katacaðý güzellikler de o ölçüde büyük olacaktýr. Ýyilikle özdeþleþmek, onu hayatýmýzýn ve kiþiliðimizin bir parçasý hâline getirmek bizi hayata karþý mutlu kýlacaktýr. Baþkalarýnýn dertleriyle dertlenen ve onlarýn acýlarýný ve sýkýntýlarýný hissedip paylaþabilen insanlar iç huzuruna ve itminana ulaþabilirler. Bir de bize uzattýðýmýz eli tutacak ve baþkalarýna yardým edecek imkâný bahþettiði ve böylece bizi insanlýk sanatýný icraya memur kýldýðý için Rabbimize þükretmeyi de unutmamak gerekir. BÝTTÝ. NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði PÝDELÝ KÖFTE TARÝFÝ HAZIRLANIÞI Soðanýmýzý ilk olarak rendeliyoruz. Kýymamýzla birlikte derince bir kaba alýyoruz. Ardýndan yumurta ve baharatlarý ekleyip, salçamýzý ve ekmeðimizi ekleyip köftemizi güzelce yoðuruyoruz. Daha sonra köftelerimizi küçük küçük yaparak fýrýnda ýzgara modunda piþiriyoruz. Ayný anda bir kapta tereyaðý eritiyoruz. Diðer tarafta da salçalý su piþiriyoruz. Pidelerimizi küçük küçük doðrayarak onlarý da fýrýnda ýsýtýyoruz. Ardýndan geniþ servis tabaklarýna önce pideleri diziyoruz, sonra köfteleri. Üzerine tereyaðý ve salçalý su gezdiriyoruz. Pideli köftemiz hazýr. Afiyet olsun. Malzemeler - 1 orta boy soðan - Köfte için bayatlamýþ ekmek gr kýyma - Kimyon - Karabiber - Pul biber - Tuz - 1 adet yumurta - Pide - Tereyaðý - Salça BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 10 Ýthalata tedbir bahane ek vergi þahane Saray ve makam araçlarý gibi lüks harcamalara milyarlar akýtan hükümet, seçim sonrasý yeni vergiler için düðmeye bastý. Ekonomi Bakaný Zeybekci, elektronik ürünlere önümüzdeki günlerde ek Gümrük Vergisi getirileceðini açýkladý. Karara tepki gösteren MOBÝSAD Baþkaný Ekþi, vergilerin yükseltilmesinin, kaçakçýlýðý artýracaðýný söyledi. Ýthal elektronik ürünlere sürpriz vergi geliyor. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi elektronik ürünlere ek vergi getirileceðini açýkladý. Önümüzdeki 1-2 ay içinde yurtdýþýndan Türkiye'ye ithal edilen çok önemli ürün gruplarýnýn gümrük vergilerinde artýþlar yapýlacaðýný söyledi. Buna vergi deðil koruma diyelim. Ýçerideki üretimi teþvik eden bir uygulama. savunmasýný yaptý. Biliþim ve elektronik sektörü karara tepki gösterdi. Mobil Ýletiþim Araçlarý ve Bilgi Teknolojileri Ýþadamlarý Derneði (MOBÝSAD) Baþkaný Sinan Ekþi, hali hazýrda yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV'ye tabi olan cep telefonlarýnýn ithal maliyetinin daha da artýrýlmasýnýn kaçakçýlara yarayacaðýný belirtti. Türkiye Biliþim Derneði Baþkaný Ýlker Tabak, tüketimi azaltýcý önlemler yerine üretimi artýracak adýmlar atýlmasý, bu kapsamda yerli üretime teþvik verilmesi gerektiðini ifade etti. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'nin dün düzenlediði basýn toplantýsýna, elektronik ürünlere ek gümrük vergisi getirileceðine yönelik açýklamasý damgasýný vurdu. Zeybekci, bir ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirler alýnacaðýný söyledi. Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geleceðini ifade eden Zeybekci, Önümüzdeki 1-2 ay içinde çok önemli ürün gruplarýnýn da ithalat anlamýnda Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde, anti damping soruþturmalarýyla özel tedbirlerle karþýlaþtýðýný göreceðiz. Elektrik, elektronik, cep telefonu, tablet bu ürün gruplarýnda uygulamayý göreceðiz. diye konuþtu. Kimya gruplarýyla ilgili çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Zeybekci, þöyle konuþtu: Bu vergi deðil; koruma diyelim. Ýçerideki üretimi koruma amacýyla geliþtirilen bir þey. Ýçerideki üretimi teþvik eden, üretimin rekabet gücünü artýran bir uygulama. Yani cep telefonlarýný yerli üretim aldýðýnýz zaman daha cazip hale getiren daha ucuz vatandaþýmýzýn kullanýmýna sunan bir uygulama. Koruma önlemleri. Ýlave bir artýþ olacak. Uluslararasý standartlarda biz bunlara vergi demiyoruz anti damping uygulamasý diyoruz. Hürriyet Gazetesi Ekonomi yazarý Uður Gürses, Zeybekci'nin vergi artýþý açýklamasýný Twitter adresinden eleþtirerek, Böyle bir ekonomi politikasý olur mu? Koþun vergi gelmeden alýn demek bu. ifadelerini kullandý. Sektörden ismini açýklamak istemeyen bir kaynak, Dolar arttýðý için cirolar geçen senenin altýnda. Ýlave vergiyi fiyatlara yansýtmak zorundayýz. Piyasadaki sýkýþýklýðý aþacak adýmlar beklerken vergi artýþý moralleri altüst eder. deðerlendirmesini yaptý. Ýhracatta 3,6 milyar dolar düþüþ olur' Bakan Zeybekci, ihracatta 3,6 milyar dolar düþüþ beklediðini açýkladý. 2015'in ilk 5 ayýnda Irak, Rusya ve Ukrayna kaynaklý 2,5 milyar dolarlýk ihracat kaybý yaþandýðýna iþaret eden Zeybekçi, Yýl genelinde bunun 3,6 milyar dolara ulaþmasýný bekliyoruz. Paritenin bu seviyelerde devam etmesi halinde ihracat ve ithalatýmýza yaptýðý düþürücü etkinin yýl sonunda 12,6 milyar dolar olmasýný öngörüyoruz. Sadece ilk altý aydaki paritedeki gerileme ihracatýmýz 7,2 milyar dolar aþaðý çekti. deðerlendirmesini yaptý. Zeybekci: Yüzde 5'ten düþük büyüme yerinde saymaktýr Büyüme beklentileriyle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Bakan Nihat Zeybekci, 2023 hedeflerine giden bu yolda Türkiye olarak büyüme ivmesini halen yeterli görmediklerini söyledi. Zeybekci þöyle konuþtu: 2015 yýlýnda büyümede yüzde 4'lük rakamlarý geçmeyi hedefliyorsak da Türkiye yüzde 5'in altýndaki büyümeyle her zaman için yerinde saymak noktasýnda sayýlýr. Türkiye'nin nüfusu 77,7 milyon, artýþ hýzýmýz da yüzde 1,33. Bu demektir ki her sene 1 milyonun nüfusumuza yeni katký var. Ama diðer taraftan bizim için önemli olan iþgücüne katýlým oraný. Nüfusumuz 1 milyon artarken 2014 yýlýnda iþgücüne katýlým miktarýmýz 1,7 milyon arttý. Yani geçen sene 1,4 milyon yeni vatandaþýmýzý iþ sahibi yaparken 1,7 milyon iþgücüne katýlýmdan dolayý 2015 Mart ayý itibarýyla iþsizlik rakamlarý yüzde 10,6 seviyesinde. Dolayýsýyla biz her sene en az 1,7 milyon vatandaþýmýzý yeni iþ sahibi yaptýðýmýzda iþsizlik oranýmýz sabit kalmýþ görülür. Dolayýsýyla yüzde 5'in üzerinde büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Demirel için Çorum'da mevlit okutuldu Dokuzuncu Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel için Çorum merkez Huzur Camii'nde mevlit okundu.17 Haziran günü Ankara'da tedavi gördüðü hastanede vefat eden Süleyman Demirel, Türkiye'nin 81 il ve ilçelerindeki toplam 186 camide mevlit ile anýldý. Çorum'da da merkez Huzur Camii'nde ikindi namazý öncesi mevlit programý düzenlendi. Mevlitte ilk olarak Kur'an-ý Kerim tilaveti yapýldý ve ardýndan ilahiler ve Mevlid-i Þerif okundu. Camiye gelen vatandaþlara üzerinde Süleyman Demirel'in fotoðrafýnýn bulunduðu kutu içinde lokum ikram edildi. 11 kiþi mantardan zehirlendi Sunguru ilçesinde araziden toplanan mantardan yiyen ayný aileden 7 kiþi zehirlendi. Uðurludað ile merkez Konaklý ve Büðüroðlu köylerinde de 4 kiþi yedikleri mantardan hastanelik oldu. Yapýlan tüm uyarýlara raðmen mantar zehirlenmeleri devam ediyor. Alýnan bilgiye göre ilk olay, Sungurlu'ya baðlý Kýþla köyünde meydana geldi. Araziden toplanan mantarlardan yiyen ayný aileden 3'ü çocuk 7 kiþi fenalaþýnca Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Zehirlendikleri belirlenen R.Y. (58), H.Y. (65), S.Y. (34), F.Y. (24), Y.Y. (7), H.Y. (3) ve B.Y. (5) tedavi altýna alýndý. Müþahede altýnda tutulan ailenin saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi.öte yandan Uðurludað ilçesinin Torunlar köyü, merkez Konaklý ve Büðüroðlu köylerinde de araziden topladýklarý mantarlarý yiyen 4 kiþi zehirlendi. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Konaklý köyünden D.Ý. (15) ve Þ.B.'nin (78) hayati tehlikelerinin bulunduðu bildirildi. Halkla buluþtu, faturayý halka ödetti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Aytuð Atýcý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 7 Haziran seçimleri öncesi Mersin'de gerçekleþtirdiði mitingin valiliðe maliyetinin 172 bin 714 TL olduðunu savundu. Atýcý, Cumhurbaþkaný'nýn 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Mersin'de yaptýðý mitingin maliyetini bilgi edinme kanunu kapsamýnda Mersin Valiliði'ne sordu. Valilikten Mersin Milletvekili Aytuð Atýcý'ya gelen cevapta, afiþ bedeli 4 bin 238 TL, konaklama- aðýrlama bedeli 15 bin TL, araç kiralama bedeli 19 bin 794 TL, konuþma platformu hazýrlanmasý 110 bin TL, alanda daðýtýlan bayrak bedeli de 22 bin 500 TL olmak üzere toplam KDV hariç 172 bin 714 TL harcandýðý ifade edildi.atýcý Mersin Valiliði'nin cevabý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada Mersin Valiliði'nin resmi yazýsý ile Cumhurbaþkaný'nýn bir mitinginin en az maliyetinin KDV dâhil yaklaþýk 200 bin TL olduðunun resmiyet kazandýðýný ifade etti. Bu rakamýn en az olduðunu savunan Atýcý "En az, çünkü bu harcamalarda bir hafta boyunca tüm Mersin'de, billboard (ilan tahtasý) ve diðer ýþýklý ýþýksýz reklam pano kiralarýnýn bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr." dedi. Bu rakamlara çevre il ve ilçelerden yapýlan insan taþýmalarý, kumanyalar, televizyon ve radyo reklamlarý gibi diðer masraflarýnda dâhil olmadýðýný vurgulayan Atýcý, þöyle devam etti: "Cumhurbaþkaný'nýn kendi bütçesi dýþýnda Mersin Valiliði bütçesinden yaklaþýk 200 bin TL harcamýþ olmasý kabul edilemez. Cumhurbaþkaný'nýn Mersin mitingi için yapýlan harcamalarýn, Türkiye'deki diðer illerdeki mitinglerde de yapýldýðý düþünüldüðünde Cumhurbaþkaný'nýn AKP'ye destek amaçlý mitinglerinin halkýmýza maliyetinin 10 milyon TL'den çok daha fazla olduðu söylenebilir." "Hesap ortada, Cumhurbaþkaný bir siyasi partinin harcamalarýndan daha fazla harcama yaparak AKP'ye oy istemiþ ve muhalefet partilerine karþý propaganda yürütmüþtür." diyen Atýcý "Bu müsrifliðin ve kanun tanýmazlýðýn önüne geçmek, halkýn sýrtýndaki yükü indirmek her siyasetçinin görevidir." ifadelerini kullandý. Oruç, koroner kalp hastalýklarýný önlüyor Doruk Saðlýk Grubu Kardiyoloji Uzmaný Dr. Erkan Avcý, oruç tutan kiþilerin kalp damar sisteminde pýhtýlaþma olaylarýnýn azaldýðýný, kalp krizi riskinin de önemli ölçüde düþtüðünü söyledi. Oruç tutmanýn saðlýklý insanlar için çok yararlý olduðunu ancak saðlýk sorunu olan kiþilerin çok dikkatli olmasý gerektiðini vurgulayan Dr. Erkan Avcý, yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý nedeniyle bazý tehlikelerin ortaya çýkabileceðini dile getirdi. Avcý, oruç tutanlarý aðýr ve yaðlý yiyeceklerden kaçýnmalarý, iftar yemeðini ise yavaþ ve az miktarda yiyerek birkaç saat sonra öðün takviyesi yapmalarýný tavsiye etti. Ýftar sofrasýnda kontrolsüz ve aþýrý miktarda beslenmenin organizmanýn anormalleþmesine neden olduðunu aktaran Dr. Erkan Avcý, "Þiþman insanlarýn orucu kilo verme fýrsatý olarak algýlamalarý yanlýþ bir yaklaþýmdýr. Eðer dikkat edilmez ise oruç kilo aldýrýr. Ramazan süresince kýzarmýþ, aþýrý baharatlý, aðýr ve yaðlý gýdalardan uzak durulmasýnda ve orucun sývý gýdalar ile açýlmasýnda yarar vardýr." þeklinde konuþtu. Oruç tutan kiþilerin kalp damar sisteminde pýhtýlaþma olaylarýnýn azaldýðýný ifade eden Dr. Avcý, bunun yanýnda kalp krizi riskinin de önemli ölçüde düþtüðünün altýný çizdi. Oruç sayesinde yararlý kolesterolün (HDL) arttýðýný, kötü huylu kolesterolün (LDL) azaldýðýný belirten Avcý, þöyle konuþtu: "Koroner kalp hastalýðý riskinin de oruç tutanlarda düþtüðü görülmüþtür. Bu bulgularla saðlýklý kiþilerde orucun koroner kalp hastalýðýndan koruyucu olabileceði söylenebilir." Hipertansiyonu olan hastalarýn oruçlarýný açtýklarýnda özellikle tuzsuz perhizlerine sadýk kalmalarý gerektiðini belirten Avcý, iftardan sonra beslenmeleri iki küçük öðüne yaymalarýnda yarar olduðunu sözlerine ekledi.

11 2 AÐUS- 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 11 "Zonguldakspor'un iyiye gitmemesi için uðraþan insanlar var" Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Otopark olarak kullanýrken ellerinden alýnan Lauvar alaný ile ilgili açýklamalarda bulundu. Zonguldakspor'un iyiye gitmesini istemeyen insanlarýn ettikleri þikayetler sonrasý otoparkýn kapatýldýðýný belirten Caner, bir an önce yeniden açýlmasý için yetkililerden destek beklediðini söyledi. Zonguldakspor'un tek gelir kapýsý olan Lauvar alanýndaki otoparkýn kapatýlmasý Zonguldakspor'u sýkýntýya soktu. Lauvar alanýnýn yaklaþýk 3 aydýn bom boþ durmasý Zonguldakspor'u maddi açýdan sýkýntýya soruyor. Lavuvar alanýna bir proje yapýlmaya baþlayýncaya tadar Otopark olarak kullanýlmasýna izin verilmesini isteyen Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Lavuar alaný ile ilgili Týr Otoparký olarak Zonguldakspor'a gelir amacýyla Bölgesel Amatör Lig'de kullanalým dedik. Bunun için giriþimlerde bulunduk. Zonguldak Belediyesi de 'bizim üzerimizden kiralamasýný yapalým, tahsis edelim, Zonguldakspor gelir gelsin" dedi. Giriþimleri baþladýk, dosyayý Karabük Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu'nun önüne getirdik. Fakat sonra bir yazý istendi bizden, daha önce geçmiþte istenen bir yazý. Hem otopark alaný hem de miting alaný olarak kullanýlmasýnda sakýnca yoktur diye. Bu Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Atatürk Orman Çiftliði'nde mahkeme kararlarýna raðmen inþa edilen Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ý yerleþkesine iliþkin 'maliyet tespiti davasý' açtý. Oda yöneticileri de kiþisel olarak maliyet tespit davasý açtý. Maliyet tespit davasýnýn Kongre Merkezi, cami, ek binalar, konut ve ana binayý da kapsadýðýný söyleyen Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný Tezcan Karakuþ Candan, "Kaçak saray yerleþkesinde 60. davamýzý açýyoruz. Bu davamýz bugüne kadar iddia ettiklerimiz ve söylediklerimizin delili olacak bir davadýr. Kaçak Saray yerleþkesi içinde bulunan yapýlarýn tamamýnýn kalem kalem maliyetinin tespitini istiyoruz. Bu özgün bir davadýr, hakkýmýzda açýlmýþ ve açýlacak olan davalarýn delil tespit davasýdýr." dedi. Candan, daha önce böyle bir dava açmadýklarýný, bu davanýn þimdiye kadar açtýklarý davalardan farklý olduðunu da vurguladý. "Kamu kaynaklarýnýn þeffaf bir þekilde nereye harcandýðýný bilmek hepimizin hakký." diyen Candan, kaba inþaat ince inþaat dekorasyon, peyzaj, etrafýndaki yol ve köprüler, ýslak hacim vitrifiyelerinden, yazýyý koruma kuruluna ulaþtýramadýðýmýzdan dolayý, bu giriþimimiz yarýda kaldý. Valimiz bu þekilde kullaným dedi bize. Biz bu þekilde kullanýrken 'Týrlatýyoruz' diye manþetler atýlýnca týrlar da gelmemeye baþladý. Bizde nasip yok. Týr'da kesildi. BAL'da mücadele ederken Zonguldak Belediyesi'nin bize tahsis ettiði alan vardý, TTK'da buna katký saðlayarak daha iyi bir yer edindik.bunu iþletmeye baþladýk, lavuar alanýna doðruda araçlarý alýyorduk. Zonguldak'ta çok deðerli insanlar var!. Zonguldakspor'un iyiye gitmemesi için uðraþan insanlar var. Bu þahýslar koruma kuruluna dilekçe mi yazýyorlar, þikayette mi bulunuyorlar, ne yapýyorlarsa burasýný elimizden aldýrýyorlar. Koruma kurulu lavuar alýnana araba çekiliyormuþ diye suç duyurusunda bulunmuþlar. TKK Genel Müdürlüðü ve Belediye Baþkanlýðýna. Tabi bu süreçte baðlantý olan yeri kapatmak zorunda kaldý. Bununla birlikte gelir azaldý, eskiden 2 bin Tl'ye yakýn gelir vardý, tabi bu birden düþtü. Buranýn yeniden eski hali gelmesi için çalýþýyoruz. Orada biz açýklamada yaptýk taraftarlarla birlikte, hiçbir netice alamadýk. O alan öyle duruyor, yer TTK'nýn. Koruma Kurulu'nun kararý olduðu için o sýnýrý geçemiyoruz. Þu anda yargýda. Süreç devam ediyor.bu süreç olumlu þekilde tamamlanmak üzere. Bu konuda yetkilerden yardým bekliyoruz. Zonguldakspor'un tek geliri burasý. Onunda da nasýl uðraþýrýz, nasýl engel oluruz diye bakýyorlar. Kente de bir þeyler iyi olmasýn diye uðraþan insanlarda var onlarý da tebrik ederim, onlarýn da görevi bu. Temennimiz bu süreçle birlikte orayý yeniden kullanmaya baþlarýz. Bu konuda yetkililerden yardým bekliyoruz." Saray'a maliyet tespiti davasý' servis malzemelerine kadar maliyetlerinin tespitini mahkeme yoluyla talep ettiklerini söyledi. 'KAMU HARCAMALARI ÞEFFAF OLMALI' Kalem kalem harcamalarýn tespit edilmesini istediklerini belirten Candan, þöyle devam etti: "Mobilyalar, avizeler, iþçilik, güvenlik maliyetleri, SPA, sinema salonu, fitnes center kongre merkezi, mermerler, ithal yurtdýþýndan getirilen aðaçlar, peyzajý, bakýmý, asansör, iç teþrif, aylýk iþletme giderleri, elektrik, su, doðalgaz güvenlik temizlik, peyzaj bakýmý ve tüm maliyetlerin tespitine yönelik açtýðýmýz bu dava örnek bir davadýr. Kamu harcamalarý þeffaf yapýlmak durumundadýr, kamu kaynaklarý da kamu yararýna kullanýlmak durumundadýr. Mahkeme bu israfýn tespitinin yapýlmasý için açýlmýþtýr. Delilerin karartýlmasýný istemiyoruz. Hükümetler kamuoyuna þeffaf bir þekilde nerde nasýl harcadýklarýný açýklamak zorundalar." 'UMARIZ BÝLÝRKÝÞÝLERÝ SARAY'A ALIRLAR' Mimarlar Odasý Ankara Þube Yöneticileri de ayrýca bireysel olarak maliyet tespit davasý açtý. Mimarlar Odasý Ankara Þube Yönetim Kurulu Üyesi Namýk Kemal Kaya, "Bir ülkeyi demokrasi ile yönetiyorsanýz þeffaf olmak zorundasýnýz. Hukukun, adaletin iþletilmesi gerekiyor. Umarýz açtýðýmýz davada bilirkiþi heyetlerini içeri alýrlar. Daha önce söyledikleri gibi 'güçleri yetiyorsa gelsin yýksýnlar' demezler. Maliyet tespitinin yaný sýra, AOÇ'de kaç bin aðaç kesildi, kesmeden önce tespit ettiler mi bunu da merak ediyoruz." ifadelerini kullandý. Otomobil ve hafif ticari araç satýþlarý arttý Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarý, 2015 yýlý ilk altý ayýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde artarak 432 bin 550 adet olarak gerçekleþti. Otomobil satýþlarý, 2015 yýlý Ocak-Haziran döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde artarak 327 bin 846 adete yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD), Haziran ayý Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarý Raporu'nu açýkladý. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarý, 2015 yýlý ilk altý ayýýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde artarak 432 bin 550 adet olarak gerçekleþti yýlý altý aylýk dönemde 286 bin 861 adet toplam pazar gerçekleþmiþti. Otomobil satýþlarý, 2015 yýlý Ocak-Haziran döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde artarak 327 bin 846 adete yükseldi yýlý ayný dönemde 225 bin 773 adet satýþ gerçekleþmiþti. Hafif ticari araç pazarý, 2015 yýlý ilk altý ayýnda geçen yýla göre yüzde 71.4 oranýnda artarak 104 bin 704 adete ulaþtý. Geçen yýl ayný dönemde 61 bin 88 adet satýþ yapýldý. OTOMOBÝL VE HAFÝF TÝCARÝ ARAÇ PAZARI 2015 YILI HAZÝRAN AYINDA YÜZDE 43 ARTTI Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarý 2015 yýlý Haziran ayýnda yüzde 43 arttý yýlý Haziran ayý otomobil ve hafif ticari araç pazarý 86 bin 158 adete ulaþtý. 60 bin 163 adet olan 2014 yýlý Haziran ayý otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamýna göre satýþlar yüzde oranýnda arttý yýlý Haziran ayýnda otomobil satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde artarak 67 bin 766 adet olarak gerçekleþti yýlý Haziran ayýnda hafif ticari araç pazarý 2014 yýlýnýn Haziran ayýna göre yüzde artarak 18 bin 392 adet seviyesine ulaþtý yýlý ilk altý aylýk dönemde, 1600cc altýndaki otomobil satýþlarýnda yüzde 46.82, cc aralýðýnda motor hacmine sahip otomobil satýþlarýnda yüzde ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde artýþ görüldü yýlý altý aylýk dönemde, 85kW altý 12 adet, 121kW üstü ise 30 adet elektrikli otomobil satýþý gerçekleþti yýlý ilk altý ayýnda, otomobil pazarýnda ortalama emisyon deðerlerine göre en yüksek paya yüzde oranýyla gram/kilometre arasýndaki otomobiller 138 bin 358 adet ile sahip oldu. DÝZEL OTOMOBÝL SATIÞLARI GERÝLEDÝ, OTOMATÝK ÞANZIMANLI OTOMOBÝLLERÝN SATIÞI YÜKSELDÝ 2015 yýlý ilk altý aylýk dönemde, dizel otomobil satýþlarýnýn payý yüzde 59.88'e gerilerken, otomatik þanzýmanlý otomobillerin payý ise yüzde 47.80'e yükseldi yýlý Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarý segmentinin yüzde 84.06'sýný yine vergi oranlarý düþük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluþturdu. Segmentlere göre deðerlendirildiðinde, en yüksek satýþ adetine yüzde pay alan C segmenti ulaþtý. Kasa tiplerine göre deðerlendirildiðinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller oldu yýlý Ocak-Haziran döneminde hafif ticari araç pazarý gövde tipine göre deðerlendirildiðinde; en yüksek satýþ adetine yüzde pay ile Van, ardýndan yüzde pay ile Kamyonet, yüzde pay ile Minibüs ve yüzde 5.74 pay ile Pick-up yer aldý. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarý 2015 yýlý Ocak-Haziran döneminde 432 bin 550 adete ulaþarak, 2014 yýlý ayný döneme göre baz etkisiyle yüzde artýþ gösterdi. 2015'TE OTOMOTÝV SEKTÖRÜ TOPLAM PAZARI BÝN ADET ARALIÐINDA GERÇEKLEÞECEK 2015 yýlý ikinci yarýsýnda; ABD Merkez Bankasý'nýn (FED) ekonomideki iyileþmeye paralel olarak, politika faiz artýrma beklentisi, Avrupa Merkez Bankasý'nýn (ECB) ekonomik toparlanmayý desteklemek amacýyla parasal geniþlemeye devam etme kararý, Jeopolitik geliþmeler, TCMB'nin enflasyonla mücadele kararlýlýðý, cari iþlemler açýðýndaki geliþim, gerçekleþtirilen genel seçim sonrasý süreç etkili olacak yýlý otomotiv sektörü toplam pazarýnýn bin adet aralýðýnda gerçekleþeceði bekleniyor. Mehmet Baransu ve eþi Kenya'da su kuyusu açtý Kimse Yok Mu Derneði, Afrika olmak üzere 19 ülkede temiz içme suyu saðlayan Su Projeleri kapsamýnda Kenya'nýn Kýlifi kýrsalýnda gazeteci Mehmet Baransu ve eþi Nesibe Baransu adýna su kuyusu açtý. Balyoz darbe planý iddialarýný haberleþtirdiði için yaklaþýk 6 aydýr cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu, eþiyle birlikte Kimse Yok Mu'nun su kuyusu açtýrma kampanyasýna destek oldu. Afrika ülkesi Kenya'nýn Kýlifi köyü muhtarý Baransu ve eþinin açtýrdýklarý kuyuyla ilgili, Türkiye'den insanlar bizlere bedava su kuyusu açtýklarý için çok mutluyuz. Tek korkum, bu insanlarýn buralardan gittikten sonra böyle güzel þeylerin devam etmeyeceði. Uzaktan su getiriyorduk. Getirdiðimiz yerdeki su çok iyi deðildi. Su kuyusu açýldýktan sonra kilometrelerce uzaklarda su aramaya gerek kalmadý." diye konuþtu. Ýlk defa akan suyu gören çocuklar, açýlan kuyunun baþýna geçip, ellerini ve ayaklarýný yýkayarak mutluluk gösterileri yaptýlar. Kimse Yok Mu'nun Kenya'daki su kuyularýnýn açýlýþýný gerçekleþtiren yetkililer ise bölgedeki çalýþmalarý þu sözlerle dile getirdi: Sadece Kenya'da 127 kuyu açtýk ve bu Pazar günü 15 kuyu daha teslim edeceðiz. Burada Mehmet Baransu ve ailesi adýna, Kilifi'de bir kuyu açtýk. Civarda yüzlerce insan yaþýyor. Kenya'da en büyük problem temiz içme suyu."

12 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ Darýca Gençlerbirliði'nde görev Yavuz Ýncedal'ýn Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Darýca Gençlerbirliði, teknik direktör Yavuz Ýncedal ile 2 yýllýk sözleþme imdarýca Gençlerbirliði Kulübü Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak, kulüp binasýnda düzenlenen imza töreninde yaptýðý konuþmada, deðerli bir teknik direktörle anlaþtýklarýný belirterek, Ýncedal'ýn raporu doðrultusunda transferler yapacaklarýný söyledi.karabacak, geçmiþ yýllardaki sýkýntýlarý yeni sezonda yaþamak istemediklerini dile getirerek, "Þampiyon bir takým kurmak önceliðimiz. Sahada mücadele eden, Darýca'ya yakýþan, bütün maçlarýný kazanma arzusuyla yapacak bir ekip kurmak ana hedefimizdir" diye konuþtu.darýca Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Abdullah Örs de yeni yönetim olarak çalýþmalara baþladýklarýný dile getirerek, tecrübeli, baþarýlý, iþine ve görevine sadýk bir teknik direktör olarak nitelendirdiði Ýncedal ile yollarýna devam edeceklerini kaydetti. Belediyespor transferde tam gaz Spor Toto 3. liginde mücadele eden Hatay temsilcisi Kýrýkhan Spor, yeni sezon öncesinde transfer çalýþmalarýna devam ediyor. Geçen sezon Kýrýkhan Spor'u çalýþtýran Mehmet Çetin ile yola devam eden yönetim, Körfez Ýskenderun Spor'dan Murat Kurt, Tavþanlý Linyit Spor'dan Gökhan Solak ve Hüseyin Akmaz ile sözleþme imzaladý. 1'er yýllýk sözleþme imzalanan futbolcular, 8 Temmuz tarihinde tesislerde yapýlacak olan antrenmanlara baþlayacaklar. Kýrýkhanspor'da 3 transfer Çorum Belediyespor transferde dur durak bilmiyor.geçtiðimiz gün 3 transfer birden yapan Kýrmýzý-Siyahlýlar dün ise Kayseri Þekerspor'dan Kudret Kanoðlu'nu renklerine baðladý. Geçtiðimiz gün Gökhan, Eþref ve Serkan Güney'i renklerine baðlayan Çorum Belediyespor, son olarak ise genç futbolcu Kudret Kanoðlu'nu renklerine baðlamayý baþardý. Kýrmýzý-Siyahlý yöneticiler gurbetçi futbolcuyla 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Orta sahanýn solunda forma giyen Kudret Kanoðlu geçtiðimiz sezon kiralýk olarak Kayseri Þekerspor formasý giydi ve 17 maçta 3 gol atmayý ba þardý. Çorum Belediyespor kulüp binasýnda düzenlenen imza törende yöneticiler Mustafa Özbayram, Mustafa Altunkaya, Fahri Yandýk ve Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk'ýn yaný sýra futbolcunun menajeri hazýr bulundu. Kudret Kanoðlu isimli futbolcu tarihinde Bottrop þehrinde ülkesinde dünyaya geldi. Kudret Kanoðlu'nun boyu 1,85 cm ve oynadýðý mevkii ise orta saha - sol kanat. Ýlk antrenman pazartesi günü Çorum Belediyespor'da yeni sezon hazýrlýklarý pazartesi günü baþlayacak. Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk yeni sezon çalýþmalarýna pazartesi günün Çorum'da yapacaklarý antrenmanla baþlayacaklarýný belirtti. Çorum'da yapacaklarý antrenmanlarýn ardýndan Kýzýlcahamam'da çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirten Hamit Iþýk "Teknik heyetimizin talebi doðrultusunda çalýþmalarýmýza 6 Temmuz'da Çorum'da yapacaðýmýz antrenmanla tarihinde baþlayacaðýz. 16 Temmuz'da ise Çorum'da yapacaðýmýz antrenmanýn ardýndan futbolculara 4 gün izin verip tekrar çalýþmalara 20 Temmuz'da Çorum'da baþlayacaðýz. 26 Temmuz'da yapýlacak olan son antrenmanýn ardýndan ise 28 Temmuz'da Kýzýlcahamam Patalya Termal Otel'de 2.Kamp dönemine baþlayacaðýz. Yaklaþýk 12 gün sürecek olan Kýzýlcahamam kampýnda 4 hazýrlýk maçý yapmayý düþünüyoruz. 6 Temmuz tarihine kadar transferleri de tamamlayarak kampa tam kado baþlamak için gayret sarf ediyoruz" dedi. Payasspor transfere hýz verdi Dýþ transferde ise Adana Demir Spor'dan Þahin Çakýr, Tavþanlý Linyit Spor'dan Hüseyin Teker ile Erzincan Refahiye Spor'dan Murat Çelik'i renklerimize baðladýk. Teknik Direktörümüz Durmuþ Ali Çolak'ýn raporlarý doðrultusunda bazý futbolcularla da transfer görüþmelerimizi sürdürüyoruz" dedi. Darýca, Ýbrahim'le flört ediyor Spor Toto 3. Liginde mücadele eden PayasSpor'da yönetim yeni iç transfer görüþmelerinde olumlu sonuç almasýnýn ardýndan sezon öncesinde dýþ transfere hýz verdi. Mavi beyazlý ekip, dýþ transferde 3 futbolcuyu renklerine baðladý. Payas Spor Kulüp Baþkaný Gökhan Akel, "Yönetim kurulu arkadaþlarýmýz ile birlikte iç transfer görüþmelerinden olumlu sonuç aldýk sezonunda kiralýk olarak forma giydiði Darýca'da 20 gole imza atan genç yetenek, kaliteli bir golcü arayan yönetimin gündemine geldi. Darýca'dan sonra kiralýk olarak oynadýðý Altýnordu ve Þanlýurfaspor'da beklentilerin altýnda kalan Ýbrahim, Halen Baþakþehir'in futbolcusu. Darýca yönetimi, iyi iliþkiler içinde olduðu Baþakþehir'den Ýbrahim'i isteyeceði, þartlarýn oluþmasý halinde genç forvetin de yabancýsý olmadýðý Darýca'ya tekrar sýcak bakacaðý öðrenildi. BÜLENT GÝDÝYOR VAHÝT GELÝYOR Ýç transferi bitiren Darýca G.B, gözünü dýþ transfere çevirdi. 3.Lig temsilcimiz Darýca Gençlerbirliði, transfer çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürüyor. Geçen sezon 3.Lig 2.Grup þampiyonu olan Eyüpspor'dan 3 futbolcuyla ilgilenen sarý yeþilliler, Eyüpsporlu 4. futbolcuya kancayý taktý. Bülent Uzun'la sözleþme yenilemeyeceði öðrenilen Darýca G.B yönetiminin, Eyüpsporlu Vahit Yaþar'ý transfer etmek için kulübü Eyüpspor'la irtibata geçtiði öðrenildi. 24 yaþýndaki oyuncunun Darýca'ya gelmeye sýcak baktýðý öðrenilirken, transferin önümüzdeki hafta netleþmesi bekleniyor. Geçen sezon Ýstanbul temsilcisinde 32 maçta forma giyen Vahit, 2 bin 805 dakika süre alýrken, 10 kez sarý 1 kez de 1 kýrmýzý kart gördü.

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı