Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür"

Transkript

1 Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü -Kepez Ünitesinden Çorum'a tahsis edilen 25 bin adet pullu sazan yavrusu... 7 DE Hediyeniz Kur'an olsun 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. 2 DE Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum'dan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr.AyhanýmTümtürk'e yaptýðý hizmetlerden teþekkür etti. dolayý 7 DE AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adalet Bakaný Kenan Ýpek ile görüþtüklerini ve ek adliye binasý projesinin 2016 yýlý yatýrým programýna alýnacaðýný belirtti. AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Ek adliye binasý projesinin Adalet Bakanlýðý 2016 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný dile getiren Uslu, önemli olanýn projeyi takip etmek olduðunu söyledi. 25. Dönem Genel Seçimleri'nde sandýktan siyasi istikrarsýzlýðýn çýktýðýný hatýrlatan Uslu, birçok konuda siyasi istikrarsýzlýðýn olumsuz yönlerinin yaþanacaðýný belirtti. 6 DA 1980 olaylarýný andýlar 1980 yýlýnda yaþanan Çorum Olaylarý düzenlenen törenle anýldý. 35 yýl önce yaþanan Çorum Olaylarý için Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi'nce anma yürüyüþü düzenlendi. Anma etkinliðine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Merkezi, Alevi Kültür Merkezleri Derneði, Alevi-Bektaþi Federasyonu... 6 DA Mobilyacý esnafý iftarda ÇESOB'da buluþtu Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca... 4 TE TSO'dan iki hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal... 3 TE Belediye, 3 bin 700 çocuðu iftarda buluþturdu Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda bu kez çocuklar buluþtu. Ýmam Abdurrahman Kýlýç Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen "çocuk iftarý"na 3 bin 700 çocuk katýldý. 7 DE TÜMSÝAD'dan Çin'e kýnama TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çin devletini, Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkence nedeniyle kýnadý. 5 TE Tufan Köse TBMM Ýdare Amiri oldu CHP'nin kapalý grup toplantýsýnda Meclis Ýdare Amiri ve katip üyeler belli oldu. 5 TE "Taþýn altýna elini koymadan slogan atarak siyaset olmaz" AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Çorum Temsilciliðinin iftarýna katýldýktan sonra köylere ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak merkeze baðlý Çatak köyünü ziyaret eden Milletvekili Salim Uslu, burada gençler ve vatandaþlarla sohbet etti. Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba obezite ile ilgili uyarýlarda bulundu. 5 TE 7 DE Çorum Özel Hastanesi'nde Obezite uygulamalarý Dr. Murat Akbaba Yüksek gerilim hattý arpa tarlasýný yaktý Sungurlu'ya baðlý Çavuþcu köyünde 20 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu yanarak kullanýlamaz hale geldi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:09 05:08 12:52 16:48 20:23 22: Barbaros Hayreddin Paþa'nýn vefâtý (1546) Koca Yusuf'un vefâtý (1898) - ABD'nin istiklâlini kazanmasý (1776) Bir kadýn, namazýný kýlar, orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasýna itâat ederse, dilediði kapýdan Cennete girer. Hadis-i Þerif Evleri yapmýþlar bin bir biçimde Teyyareler gökyüzünde uçunca Canlarý da canlarýný çalýnca Evlerinin önü saðlý bahçeli Evleri yapmýþlar engin yüceli Görmedim üstünde tüten bacalý Tarlaya da ekmiþler çimen mýsýrý Sürmüþler tarlayý yoktur kusuru Tapan iðle örtmüþ onun üstünü Eker biçer iþlerini yaparlar Belediye bahçe vermiþ bakarlar Sazlý sözlü eðlenceye bakarlar Gece gündüz teyyaresi durmuyor Yaptýðý iþlere hile koymuyor Sanatýný çoðaltmýþ kendisi yorulmuyor Gezdim dolaþtým yoktur boþ yeri Bütün aðý gibi döþemiþ yolu Dere tepe yarmýþ düzenlemiþ Rýza Koçak seyir etmiþ Yazmýþ sözlerini dökmüþ kaleme Allah ömür versin bunu yapama Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6905 2,6912 EUR 2,9847 2,9863 STERLiN 4,1994 4,2048 2,1900 2, JPY YENi Günün Þiiri EVLERE BAKIÞ HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ TEL: ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: SEVDA ECZANESÝ TEL: PINAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hediyeniz Kur'an olsun Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile hayýrseverlerin baðýþlarýyla temin edilen Kur'an-ý Kerimler, Türkiye'de ve yurt dýþýnda Kur'an-ý Kerim bulunmayan yerlere, ihtiyaç duyan ancak satýn alma gücü olmayan kiþi ve kurumlara ulaþýyor. Türkiye Diyanet Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, TDV'nin kurulduðu günden itibaren Kur'an-ý Kerim'e hizmet etmeyi kendine bir görev telakki ettiðini, günümüzde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetlerinden Uzak Doðu'ya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine kadar faaliyet alanýný geniþlettiðini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfý'nýn Türkiye'de 998 þubesi ve 102 ülkedeki faaliyetleriyle ülkemizin iyilik hareketi haline geldiðini ifade eden Palakoðlu, bu ülkelerde sürdürülen faaliyetler esnasýnda bazý bölgelerde Kur'an-ý Kerim bulamadýklarý için hocanýn nezaretinde hafýzlýk yapanlarýn tamamýnýn 21. yüzyýlda bir tek Mushaf'tan ezber yapmalarý, kumlara ve tahta parçalarýna yazarak öðrenme ve ezber yapýyor olmalarýnýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dýþýnda yoðun bir þekilde Kur'an talebiyle karþýlaþtýklarýný ifade eden Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Yurt dýþýnda ihtiyaç duyulan coðrafyalarda, yurtiçinde de okullar, yurtlar, hastaneler, cezaevleri, Kur'an Kurslarý, yoksullara ve hafýzlýk öðrencilerine ulaþtýrýlmak üzere; Kur'an-ý Kerim ve Kur'an-ý Kerim mealleri daðýtýmýna yönelik bir kampanya düzenlenmesinin çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Bu amaçla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ve Türkiye Diyanet Vakfý iþbirliði ile Kur'an-ý Kerim'in çaðlar üstü evrensel mesajýný olabildiðince geniþ kitlelere ulaþtýrmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabalarý desteklemek amacýyla 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasýný baþlattýk." Projenin hedef kitlesinin yurt içi ve yurt dýþýndaki Kur'an ihtiyacý olan kiþi ve kurumlar olduðunu vurgulayan Palakoðlu, "Herkesin rahatlýkla okuyabileceði þekilde basýlan Kur'an nüshasý, yurt dýþýnda öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri baþta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoðu'daki ülkelerde bulunan yerel STK'lar ve dini idarelerden gelen istek üzere ulaþtýrýlacaktýr. Yurt içinde, Ýmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, yükseköðrenim öðrenci yurtlarý, hastaneler, ceza evleri, il ve ilçe kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kütüphaneleri, oteller ve web sayfasý üzerinden talepte bulunan tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya çerçevesinde gelecek baðýþlara göre ilk etapta yurtiçi ve yurtdýþýnda 1 milyon adet Kur'an-ý Kerim'i ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrmayý hedeflediklerini belirtti. "KUR'AN-I KERÝM'ÝN DOKUNMADIÐI HÝÇBÝR GÖNÜL KALMASIN ÝSTÝYORUZ" Hediye edilecek Kur'an-ý Kerim'in mealinin de farklý dillerde basýlacaðýný vurgulayan Palakoðlu, "Hediyem Kur'an Olsun projesi, farklý dillerde oluþturulan mealleriyle daha çok insanýn Kur'an'a ulaþmasýna, anlamasýna ve hayatýna Kur'an'la anlam kazandýrmasýna ve Ýslam dininin doðru anlaþýlmasýna katký saðlayacaktýr. Kur'anlar Ýngilizce, Rusça, Ýspanyolca, Fransýzca dillerinde mealli olacaktýr. Ýlerleyen aþamalarda gelen talepler doðrultusunda farklý dillerde mealler de hazýrlayabileceðiz. Türkiye'de Aliyyül Kari kýraati, yurt dýþý nüshalarda ise resmi Osmani kýraati üzere basýlmýþ nüsha daðýtýlacaktýr" dedi. Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde, yolumuzu þaþýrmamak için sarýlmamýzý istediði ve kýyamete kadar bize emanet olarak býraktýðý en önemli iki deðerden birinin Yüce Kitabýmýz Kur'an olduðuna iþaret eden Palakoðlu, "Biz Türkiye Diyanet Vakfý olarak, artýk, yeryüzünün hiçbir yerinde, Kuran'ýn hayalini kuran hiçbir ev, Allah'ýn sözünü kalbine indirmeyen hiçbir mümin kalmasýn istiyoruz. Kur'anýn ýþýðý bütün insanlýðýn yolunu aydýnlatsýn, dokunmadýðý hiçbir gönül kalmasýn diye hayýrseverlerimizin de desteðiyle Kur'an hediye ediyoruz. Hediyemiz Kur'an Olsun, insanlýk doðru yolda buluþsun istiyoruz" þeklinde konuþtu. SMS VE ONLÝNE BAÐIÞ YAPILABÝLECEK TDV Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya doðrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfý üzerinden açýlacak banka hesaplarýna ve SMS mesajlarýna yapýlacak yardýmlarla temin edilecek Kur'an-ý Kerimler'in, dünyanýn ihtiyaç duyulan her yerindeki kiþi ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaðýný belirtti. Palakoðlu, "Böyle hayýrlý bir kampanya ile yurdumuzun her köþesinde, yurt dýþýndaki vatandaþ ve kardeþlerimizin bulunduðu tüm ülkelere ulaþýlmýþ olacaktýr" dedi. Projenin uzun soluklu olduðunu vurgulayan Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Proje, Kur'an-ý Kerimi her gönle ulaþtýracak bir proje. Baðýþ yapmak isteyen Müslümanlar bu hayra katýlarak kýsa mesaj, banka veya elden baðýþ yöntemiyle istediði miktarda Kur'aný ihtiyaç duyan kiþi ve kurumlara ulaþtýrabilir. Böylelikle Kur'an sayesinde bir gönül köprüsü kurulacaktýr. Proje için özel ve her türlü bilginin edinilebileceði web sayfasý hizmete açtýk. Tüm GSM operatörlerinden 4333 nolu SMS numarasýna 12 TL, online baðýþ yöntemleriyle yurt içinde 8 TL, yurt dýþýnda ise kargo bedeliyle birlikte 12 TL tutarýnda baðýþ ile Kur'anlarýmýz ilk etapta Balkanlar ve Orta Asya'da 18 ülkeye ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Yüksek gerilim hattý arpa tarlasýný yaktý Sungurlu'ya baðlý Çavuþcu köyünde 20 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu yanarak kullanýlamaz hale geldi. Alýnan bilgiye göre, Çavuþçu köyünde yaþayan Mustafa Karacif'e (49) ait köy giriþindeki 30 dönümlük arpa tarlasý yüksek gerilim hattý baðlantý kablosunun kopmasý sonucu alev alarak yanmaya baþladý. Yangýný fark eden köylüler müdahalelerine raðmen söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Sungurlu'dan gelen itfaiye ekiplerince yangýn büyümeden söndürüldü. Yangýnda 30 dönümlük arpa tarlasýnýn 20 dönümü yanarak kullanýlamaz hale geldi. Ýlçe Tarým Müdürlüðünün inceleme ve tespitlerinin ardýndan yangýndan doðan hasarýn elektrik þirketi tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi.sungurlugündem ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 AK Partili gençler "Kardeþlik Ýftarý"nda buluþtu TSO'dan iki hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný olarak görev yapmaya baþlayan Barýþ Erdoðan ve Çorum'a yeni atanan Müftü Ahmet Akýn'ý makamlarýnda ziyaret ettiler. Karadaþ ve Baþaranhýncal ziyaretlerde, Çorum'un; huzurlu, modern, insanlarýn birbirine saygý duyduðu, birlikte yaþama kültürünün geliþtiði, asayiþ açýsýndan önemli bir sýkýntýsý olmayan bir il olduðunu belirterek, dýþarýdan ön yargýyla Çorum'a gelen bürokratlarýn, bir süre sonra Çorum'dan ayrýlmak istemediðine birçok kez þahit olduklarýný belirttiler. Çorum'un güçlü bir sanayi yapýsýna sahip olduðu, Anadolu'nun önemli bir üretim merkezi haline geldiði ve bu gibi nedenlerle iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn neredeyse yarýsý kadar olduðunun aktarýldýðý ziyaretlerde, ayrýca Çorum'da ahenkli bir çalýþma ortamý olduðu vurgulandý. Karadaþ ve Baþaranhýncal Çorum'da yürütecekleri yeni görevlerinde 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Barýþ Erdoðan ve Müftü Ahmet Akýn'a baþarýlar dilediler. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Çorum Gençlik Kollarý teþkilatý ile birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Sosyal Ýþler Baþkanlýðý'nýn organize ettiði "Kardeþlik Yolunda Bir Simit Bir Hurma ile Kardeþlik Ýftarý" adlý program kapsamýnda iftar yaptýlar. Programda konuþan Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, "Kardeþlik baðlarý bizim için her zaman Baþkan Çatma'ya cami teþekkürü çok önemlidir. Kardeþlik ayný kandan, ayný candan olarak deðil ayný duygularý hissederek bir arada olmaktan oluþur. Bu duygu ile gerçekleþtirilen "Kardeþlik Ýftarýmýz" bizim ülke olarak kucak açmýþ olduðumuz Suriye'de, Mýsýr'da, Doðu Türkistan'da zulüm gören ve ülkemize sýðýnmýþ tüm vatandaþlarýmýz ile bir araya gelmemizin nacizane parçasýdýr. Biz hepimiz kardeþiz. Rengimiz farklý, gözümüz farklý, bakýþýmýz farklý diye birbirimizden ayrý insanlar deðiliz. Hepimiz aynýyýz ve kardeþiz. Kardeþlik Ýftarý da bu kardeþliðin pekiþmesi için kullanmýþ olduðumuz bir araç. AK Gençlik her zaman kardeþleri ile bir arada olacak onlarý asla yalnýz býrakmayacak. Bugün burada bulunan tüm genç kardeþlerime teþekkür ediyorum. Kardeþlik baðlarýmýz daim olsun. Allah'a emanet olun. Allah tuttuðumuz oruçlarý kabul etsin. Dergah'ý izzetinde makbul kýlsýn" þeklinde kaydetti. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Yaylasý, Pelitözü Yaylasý, Aksu Yaylasý, Örencik Yaylasý, Göl Yaylasý, Gökcedoðan Yaylasý,Gölet Yaylasý, Çetin Yaylasý, Gölet Köyü, Cihadiye Köyü, Göletdere Köyü, Çetmi Köylerin tamamýna ve Aydýn inþaat, Turkcell, Vodofone ve Avea tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Seki Köyü, Güney Köyü, Hacýhamza Köyünün bir kýsmý, Osmancýk Karaköy Köyü ve Baldýran Köylerin tamamýna ve Avea ile Turkcell'e" Her fýrsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Baþkaný Recep Çatma "birlikte yönetim" anlayýþý çerçevesinde vatandaþlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ulaþtepe Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Baþkan Çatma, belediye çalýþmalarý ve projeler hakkýnda bilgilendirdi. Mahalle sakinlerinin istek ve görüþlerini de dinleyen Çatma, vatandaþlarýn sorularýný tek tek yanýtlayarak taleplerinin giderilmesi için belediye personeline talimat verdi. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Karatepe'de yaptýrýlan cami için Baþkan Çatma'ya teþekkür ettiler. Kentte yapýlacak projeleri vatandaþýn görüþ ve önerilerini alarak hayata geçirdiklerini söyleyen Çatma, "Böylece vatandaþlarýmýzda yapýlan projelere sahip çýkýyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla ilgili vatandaþlarýmýzý ilgili kurum ve kuruluþlarý bilgilendiriyoruz ve Ýskilip'imizin tamamý ile el ele vererek kentimizin geliþmesine katký saðlýyoruz" dedi. Ýlçede yapýlan ve yapýlacak olan projeleri anlatan Baþkan Çatma, sadece bugüne deðil geleceðe de yatýrým yaptýklarýnýn altýný çizdi. Yeni projelerle Ýskilip'in yükselen bir deðer haline geleceðini belirten Çatma, çalýþmalarý vatandaþtan aldýklarý destekle daha yükseðe taþýyacaklarýný ifade etti.

4 Mobilyacý esnafý iftarda ÇESOB'da buluþtu Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer, Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda mobilyacý esnafý katýldý. Geçtiðimiz Perþembe günü akþamý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta gerçekleþtirilen iftar yemeðinde mobilyacý esnafýný Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ayakta karþýladý.yemeðin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yemeðe katýlarak kendilerini onurlandýran baþta Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan olmak üzere oda baþkanlarýna ve tüm mobilyacý esnafýna teþekkür etti. Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlar getirmesi temennisinde bulunan Kýlýç ayrýca yemeðin verilmesinde katký sunan Zafer Terlemez'e ayrýca teþekkür etti.konuþmalarýn ardýndan Federasyon Baþkaný Ali Rýza Ercan'a bakýr iþlemeli çay seti hediye eden Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da oda üyesi Özlem Alçý Heykel Sahibi Hasan Kasýrka tarafýndan Saat Kulesi heykeli hediye edildi. Osmancýk Kaymakamlýðý'ndan Statkraft'a Teþekkür Belgesi Tanýþtý, konuþtu, buluþtu / Akýbet uçuruma kavuþtu / Sosyal medya iþte bu Emmi, dayý, hala, teyze uyarýrsa bil ki karýnadýr / Lakin çoðu idrak edemez de pisi pisine darýlýr Sosyal medyada / Ýsim yok, yok resim yok / Afaki sohbetlere karným tok / Balýklama atlayanlardan boðulan çok 4 NOT DEFTERÝMDEN - 23 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dedemin döneminde sevgiler gizliydi / Lakin bir o kadar da samimiydi / Ya þimdi? Altý balon, üstü kabarcýk / En ufak sýkýntýda baþlýyor by by'cýk / Sosyal medya mý? / O da bayaðý münafýk / Çünkü maskeli çok artýk Görüyorum ki tanýdýklar bir bir ölüyor / Yaþ elliye dayandý yoksa sýra bize mi geliyor? / Mahir daha çok erken diye düþünme sakýn / Bana inanmazsan kabristanlardaki mezar taþlarýna bakýn Doðduðun büyüdüðün yörelere / Ýlkokul, ortaokul, liselilere / Bi haber misin? / Unutma / Ben hala 'o' yum / Yoksa sen 'o' deðil misin? / Tabi ki kendin bilirsin Kim bilir / Hayat sürpriz yapar / Ayný gün ölünür / Ayný camiye gelinir / Namazýmýz birlikte kýlýnýr / Ayný kabristana konulur / Makam dostlarý kaybolur / Eski dostlara muhtaç olunur / Ama biraz mahcubiyet olur / Akýbet bi haber olduðun dostlar / Kýyamete denk baþucunda durur Dedi: makamýna ziyaretine geldim / Ýçeri bile giremedim / Sonra randevu istedim / Lütfedip geri dönemedin / Ben de bir daha gelmedim (koyunkýran anýlarý) Yaþamak için doðdun yaþamadan ölüyorsun / Sanma ki bu dünyada sadece sen böyle oluyorsun Hep birinci olmak isterdi / Ýkinciliði kabullenmezdi / Baktým camide en önde / Belli ki yorulmuþ yatýyor / Dedim, bu ne haldir? / Dedi sorma, tabut sýrtýma batýyor Oturdular çimlere, içlerindeki duygularý döktüler bir bir / Dediler yýllarýn acýsý var gönlümüzde, nasýl sileceksen sil Arkadan arkaya esip gürlerler / Yüz yüze gelince ne kadar da efendiler / Artýk zaman bunu götürüyor beyler / Hadi caným sende, deme sakýn / Mahir gördüðünü söyler Elden etekten düþünce insan / Doðduðu topraklarý terk edebilir her an / Çünkü çocuklarýnýn yaný olur ikinci vatan / Orada kendilerine sunulsa da her türlü imkân / Usanýr, sýkýlýr ikide bir der 'illa vatan, illa vatan' / Ve Cennete gider, öf bile demeden topraða katan / Sen bunu yapmaya çalýþ evladým, çünkü atandýr atan Öðretmen: birkaç öðrencinin gönlünde buket deðil / Tüm öðrencilerin gönlünde çiçek olabilendir. Osmancýk Kaymakamlýðý, ilçedeki eðitim faaliyetlerine saðladýklarý desteklerden dolayý Statkraft firmasýna teþekkür belgesi verdi. Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Þube Müdür Medet Sezgen ile birlikte Kýzýlýrmak Nehri üzerinde bulunan Kargý HES projesini gerçekleþtiren Norveç asýllý Statkraft Firmasýný ziyaret etti.ziyarette Gökdere, ilçedeki eðitim kurumlarýna saðlanan destekten dolayý firma yetkililerine teþekkür etti. Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan Statkraft Proje Müdürü Bilge Atlar, Proje Saha Müdürü Ayhan Sarýkaya ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ahmet Boyraz adýna hazýrlanan teþekkür belgeleri Gökdere ve Sezgen tarafýndan takdim edildi. Firma yetkilileri, Statkraft Firmasýnýn sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle yöre halkýna desteklerini sürdüreceðini belirttiler. TZOB'dan Ýskilip'e ziyaret Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkan Yardýmcýsý Nejat Gamzeli Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðaný ziyaret etti. Ziyarette Ýlçe ve köylerinde meydana gelen dolu ve sel felaketlerinde çiftçinin uðradýðý zararlar görüþüldü. Çiftçi hizmet istasyonu da ziyaret eden Gamzeli, Ýskilip çiftçilerinin sorunlarýnýn gerekli birimlere ulaþtýrýlacaðýný söyledi. ÝÞKUR'dan 'Makineci' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ. iþbirliðinde "Dokuma Konfeksiyon Makinacý" mesleðinde istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. ÝÞKUR'dan kurs hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 20 kiþinin alýnacaðý kursa katýlanlarýn %50'si adý geçen firmada istihdam edilecek. Firmanýn OSB'de bulunan fabrikasýnda tarihleri arasýnda yapýlacak olan kursa katýlým þarlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý baybayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, Kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde 3F Hazýr Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Þ.'nin çalýþaný olmamak." Son baþvuru tarihinin Pazartesi günü olduðu kursun kursiyer seçimi günü saat 10.00'da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor.

5 TEK 2 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 5 TÜMSÝAD'dan Çin'e kýnama Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çin devletini, Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkence nedeniyle kýnadý. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, Doðu Türkistan'da soydaþlarýmýza uzun zamandýr yapýlan Çin zulmünün özellikle Ramazan ayýnda artarak devam ettiðini ve yaþananlarý büyük bir buruklukla takip edildiðini belirterek, "Hükümetimizin baþta ticari faaliyetler ve yaptýrýmlarýn gözden geçirmesi gerektiði Çin Hükümeti'nin her yýl Ramazan ayýnda yapmýþ olduðu Uygur Türklerine yönelik oruç yasaðý ve belirli kýsýtlamalar nedeniyle yaþanan gerilim sonucunda 18 Doðu Türkistan vatandaþý Kýzýl Çin zulmü altýnda hayatlarýný kaybettiklerini üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayýz. Doðu Türkistan'da ciddi manada büyük sýkýntý olduðunu bilmekte ve yanlarýnda olduðumuzu ifade etmekteyiz. Þu an Tüm dünyada Müslümanlara yapýlan zulüm ve iþkenceyi seyretmekte olan tüm dünya milletlerinin vakit kaybetmeden Çin'e gerekli tepkiyi göstermesi ve Doðu Türkistan'da yaþayan soydaþlarýmýzýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi gerekmektedir. Çin devleti, farklý etnik ve dini kökene sahip 1,5 milyar Çinliyi sosyalizme kurban ederek faþizmle köleleþtirmiþtir ve Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýza da bunu yapmaya çalýþýrken saldýrganlýðýný ve zulmünü artýrýyor. Ancak Çin faþizmi, Doðu Türkistan halkýný yok edemeyecek, temel hak ve hürriyetleri, dini inançlarýný yaþamayý ellerinden alamayacaktýr. Mübarek günlerde tüm duamýz bu yöndedir. Birleþmiþ Milletler baþta olmak üzere özellikle sözde insan haklarýný savunan Avrupa, Amerika tüm devletler Çin hükümetine temel insan haklarýný ihlal etmesi nedeniyle baský kurmalýdýr. Çin devleti iþlediði bu suç nedeniyle uluslararasý mahkemelerde yargýlanmalýdýr. TÜMSÝAD ve beldemizde iþ dünyasý olarak masum Doðu Türkistan halkýna yapýlan zulmü yaþanan bu acýnýn bir an önce durdurulmasýný ve Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýzýn bir an önce huzura kavuþmasýný diliyor ciddi manada istiyor ve rahatsýzlýðýmýzý dile getiriyoruz" dedi. Tufan Köse TBMM Ýdare Amiri oldu TÜGVA'dan Seyit Ali Büyük'e ziyaret Çorum Özel Hastanesi'nde Obezite uygulamalarý Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba obezite ile ilgili uyarýlarda bulundu. Obezitenin,vücutla saðlýðý bozacak ölçüde aþýrý yað birikmesine denildiðini kaydeden Opr. Dr. Murat Akbaba, "Besinlerle alýnan enerjinin, harcanan enerji miktarýndan fazla olmasýna baðlý fazla enerji vücutta yað olarak depolanýr. Aþýrý þiþmanlýk olarak tanýmlanýr. Deðiþen yaþam alýþkanlýklarýna baðlý olarak,tüm Dünyada ve Türkiye'de obezite oranlarý git gide artmaktadýr" dedi. Türkiye'de obezite oranlarýnýn kadýnlarda % 30,erkeklerde %13,genelde ise %22,3 olarak belirlendiðini dile getiren Akbaba, "Obezite,sadece bir estetik sorun olmayýp, bir dizi hastalýklara da zemin hazýrlayan bir durumdur. Þeker hastalýðý, tansiyon yüksekliði, reflü, adet düzensizlikleri, kolestrol yüksekliði, uyku apnesi,solunum sýkýntýlarý, bu hastalýklardan sadece bazýlarý olarak sayýlabilir. Obezite ile mücadelede uygun diyet,egzersiz CHP'nin kapalý grup toplantýsýnda Meclis Ýdare Amiri ve katip üyeler belli oldu. CHP'nin Meclis Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse olurken, katip üyeliklere Emre Köprülü ile Gülizar Biçer Karaca getirildi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum V09 No seri numaralý nüfus cüzdanýmý deðiþtirdim.hükümsüzdür 1962 doðumlu Hacý oðlu Ömer Kaya Dr. Murat Akbaba Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Ýl Yönetimi protokol ziyaretleri kapsamýnda Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette TÜGVA hakkýnda bilgiler veren Ýl Temsilcisi Feridun Batan, sevgi ve hoþgörünün hâkim olduðu büyük ve güçlü Türkiye ide- aline hizmet edecek gençlik yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade ederek "yeni nesil bir gençlik vakfý" olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük TÜGVA'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Garanti Bankasý'ndan Rektör Alkan'a tebrik yaþam alýþkanlýklarýnda deðiþiklik önemli bir yer tutar.buna raðmen kilo vermeyi baþaramayan hastalarda ise obeziteye yönelik uygulamalara baþvurulmaktadýr. Bu uygulamada endoskopi yöntemiyle, mide içine balon uygulamasý cerrahi olarak mide hacminin küçültülmesi ve mideye giren gýdanýn sindirim sürecinde, emilim düzeyinin azaltýlmasý gibi yöntemler sayýlabilir. Hastanemizde diðer yöntemlerle kilo veremeyen hastalar için kýsa bir anestezi atýnda endoskopili mide balonu yerleþtirilebilmektedir. Yine hastanemizde, mide kapasitesini küçültmeye yönelik,mide katlama ve tüp mide ameliyatý uygulanmaktadýr. Mide balonu uygulamasý hafif bir uyutma anestezisi altýnda yapýlýp, hasta ayný gün evine gönderilmektedir. Altýncý ayda balon çýkartýlýrken, hastanýn uygun diyeti ile birlikte,15ile 30 kilo kaybý olmaktadýr. Mide katlama ve tüp mide ameliyatlarý ise her þeye raðmen, obez kalan hastalara yapýlmakta, ameliyatta mide hacmi küçültülerek kilo kaybý amaçlanmaktadýr. Birinci yýlýn sonunda fazla kilolarýn % 45 -% 75 arasýnda kaybý söz konusudur" þeklinde kaydetti. Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çorum Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Çorum Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getiren Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çorum Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Çorum Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, üniversitenin Rektör Prof. Dr. Alkan ile birlikte büyük bir ivme kazandýðýný ifade ederek Garanti Bankasý Çorum Þubeleri bünyesinde üniver- sitenin mezunu personel ve stajyer öðrencilerinin bulunduðunu belirtti. Üniversite ile oluþturulan iþbirliðinin artarak devam etmesi yönünde temenni dileklerinde bulunan Garanti Bankasý Çorum Þube Müdürleri, Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin ve Ýlin geliþimi adýna her türlü iþ birliklerine hazýr olduklarýný belirterek Ekim 2015 tarihleri arasýnda üniversitenin ev sahipliðinde düzenlenecek olan 19. Finans Sempozyumu'na katkýlarýný beklediðini ifade etti.

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ ve Giriþimcilik

KOBÝ ve Giriþimcilik Araç sayýsý 152 bin 122'ye yükseldi 10 TEMMUZ 2015 CUMA www.yildizhaber.com Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 328 bin 83 adet taþýtýn %52,6'sýný otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı