Vali, Yozgat havaalanýndan Çorum da istifade edecek. Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat a yapýlacak havalimanýndan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali, Yozgat havaalanýndan Çorum da istifade edecek. Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat a yapýlacak havalimanýndan,"

Transkript

1 TCDD Genel Müdürü ile demiryolunu görüþtü Vali Sabri Baþköy, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ý makamýnda ziyaret 14 OCAK 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 25 bin araç pazara çýktý Çorum da 2012 yýlýnda 25 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. OTOPARK ýn araþtýrmasýna göre; ikinci el otomobil piyasasýnda yaþanan arz patlamasý geçen yýl da sürdü. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Vali Sabri Baþköy ün TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ý makamýnda ziyaret ederek, Çorum- Amasya- Samsun u kapsayan demiryolu projesini bir saat süreyle detaylýca deðerlendirdiði bildirildi. * HABERÝ 2 DE Vali, Yozgat havaalanýndan Çorum da istifade edecek Abdulkadir Yazýcý Ordulular Platformu yemekli bir programla bir araya geldi. Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat a yapýlacak havalimanýndan, Çorum, Tokat ve Nevþehir'in de yararlanacaðý ný açýkladý. * HABERÝ 2 DE HÝTÝTSÝAD ýn düzenlediði konferansta konuþan Prof. Dr. Hamdi Döndüren: Haramla edinilen servet saman alevi gibi söner Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler konulu konferans düzenlendi. Konferansta helal kazancýn öneminden bahseden Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Haram ile kazanýlan servet saman alevi gibi kaybolur * HABERÝ 10 DA Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Haram ile kazanýlan servet saman alevi gibi kaybolur Hattuþa Hürriyet te Hürriyet gazetesi Yazarý Erdal Ýpekeþen, Anadolu da görülmesi gereken mekanlar arasýnda Hititlerin baþkenti Hattuþa yý dahil etti. * HABERÝ 5 DE Erdal Ýpekeþen TÜMSÝAD Karadeniz Bölge ve Sektör Kurullarý Komisyon Toplantýlarý Çorum da yapýldý. TÜMSÝAD dan ticaret zirvesi Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) tarafýndan düzenlenen Karadeniz Bölgesi 5. Ýl Baþkanlarý ve Sektör Kurullarý Komisyon Toplantýlarý önceki gün Anvatar Termal Otel de gerçekleþti. Ele alýnan sektörel konular itibariyle ticaret zirvesine dönüþen organizasyona Rize, Trabzon, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum dan çok sayýda sanayici ve iþadamý katýldý. * HABERÝ 10 DA Kimse Yok mu dan çaðrý Kimse Yok mu Derneði Çorum Þubesi, Suriyeli mültecilere yardým elini uzattý. Açlýk tehlikesinin bulunduðu bölgelere yardým için seferberlik baþlatan Kimse Kimse Yok Mu Çorum Þubesi Baþkaný Mustafa Amasyalý, Suriye nin iç bölgelerine yardýmlarýn ulaþtýrýldýðýný ve çatýþmalarýn devame ttiðini açýkladý. Yok mu Derneði, hayýrseverlere çaðrýda bulunarak, Suriyeli mülteciler için yapýlacak yardým kampanyasýný desteklemeye davet etti. * HABERÝ 14 DE Çorum-Ordu kardeþliði Toplantýyla ilgili yapýlan açýklamada 2012 yýlýnda yapýlan çalýþmalar ve 2013 yýlýnda planlanan iþlerle ilgili teknik ve görsel bilgiler verildi. DSÝ yatýrýmlarý deðerlendirildi Devlet Su Ýþlerinin Çorum'daki Yatýrýmlarý Ankara'da Orman Su Ýþleri Müsteþarý Lütfi Akça'nýn ev sahipliðinde yapýlan toplantýda deðerlendirildi. * HABERÝ 12 DE Çorum'da yaþayan Ordulular geleneksel hale getirdikleri buluþma etkinliðinin 3.'sünü Anitta Otel de gerçekleþtirdi. * HABERÝ 6 DA Terörle müzakere fasit bir daire Büyük Birlik Partisi eski Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, terörle mücadele edenlerin terör örgütlerinin lider kadrosunu yok ederek baþarýya ulaþabileceðini belirterek, Törörle müzakere fasit bir daire * HABERÝ 3 DE Mustafa Özarslan Ýran doðalgazý Çorum dan geçecek Türkiye-Ýran-Avrupa doðalgaz boru hattý, Aðrý- Doðubayazýt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Eskiþehir, Bilecik, Bursa, Balýkesir, Çanakkale, Edirne/Ýpsala güzergahýndan Bulgaristan a geçecek. * HABERÝ 3 DE Kurslar tasavvuf müziði eþlinde yapýldý. Türk Din Musikisi Eðitimi ne yoðun ilgi Çorum Belediyesi tarafýndan Ýmam Hatip öðrencileri, din görevlileri ve Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerine yönelik olarak baþlatýlan Türk Din Musikisi Eðitim Programý baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, programýn açýlýþ konuþmasýnda, "Okunan güzel ezan ve Kur'an dinin gereðidir" * HABERÝ 7 DE Volkswagen in yeni modellerinin tanýtýldýðý etkinlik görkemli bir gösteriye Ahlatcý dan görkemli tanýtým Volkswagen in yeni modelleri görücüye çýktý * HABERÝ 11 DE

2 2 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 Hobi bahçelerinde çözüm formülü obi bahçeleri ile Hilgili yeni geliþmeler varmýþ. Osmancýk Yolu Sarmaþa'da baþlatýlan yýkým, akabinde diðer hobi bahçelerinin mühürlenmesi, hobi bahçesi sahiplerinin bir araya gelerek (Ç.HAK:3790) dernekleþmesi, problemin çözümüne yönelik Ankara'da milletvekillerine yapýlan ziyaretlerin ardýndan yeni geliþmeler olmuþ. Öðrendiðime göre, ilk etapta hobi bahçelerinde baþlatýlan ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ yýkým çalýþmalarý Nisan ayýna kadar durdurulmuþ. Bahçe sahipleri Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etmiþ. Vali Baþköy'ün makamýnda yapýlan görüþme olumlu geçmiþ. Mevcut Tarým Koruma Kanunu ile Ýmar Kanunu bahçe sahiplerine daha açýk ve detaylý olarak izah edilmiþ. Kamu görevlilerinin kanundan doðan mecburiyetleri dile getirilmiþ. Bahçe Hobi bahçesi sahipleri ile devletin temsilcileri arasýnda yapýlan görüþmelerden çözüme yönelik bir adým atýlmýþ. KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!.. sahiplerinin görüþleri ve yaþadýklarý maðduriyetlerin giderilmesi gerektiði yönünde görüþ ortaya çýkmýþ. Geçmiþte yaþananlara bakýlarak bir adým daha mesafe kat edilmiþ. Toprak Koruma ve Ýmar Kanunu'nun belirlediði kurallarýn söz konusu arazilerde yapýlaþmaya izin vermediði, hukuki sonuçlarýnýn yýkým olduðu hatýrlatýlmýþ. Görüþmenin sonucunda devletin vatandaþýn maðduriyetine karþý Bu fiyatlara trafik sigortasý dahil deðildir. Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: Yýlýn ilk þoku!.. Aralýk ayýndaki Nemo fiyatlarýmýz Ocak ayýnda da devam ediyor... Nemo Combi X Nemo Combi X Plus Nemo Combi Vizyon CREATIVE TECHNOLOGIE hassasiyet gösterdiðinin bir ifadesi olarak þu formül bulunmuþ; Hobi bahçesi sahipleri tarým arazilerinin parça parça bölünmesi Tarým Koruma Kanunu'na aykýrý olmasýna raðmen fiili durum göz önünde bulundurularak yaðmurdan ve güneþten korunmak için belediyenin parklara yaptýðý etrafý ahþap pervazlarla çevrili kameriye (modern gümele) projesine izin verilecek. Zemini beton dökmeli, kiremit ve tuðlalý bir yapýya müsaade edilmeyecek. Tuvalet ayrý bir yere yapýlacak. Hobi bahçesi sahipleri Tarým Ýl Müdürlüðü ile görüþerek kanun çerçevesinde kameriye projesini belirleyecek. Herhangi bir yapý ruhsatý verilmesi söz konusu olmayacak. Bu bir anlamda hobi bahçeleri konusunda vatandaþdevlet anlaþmasý þeklinde nitelendirilebilir. Vali, Yozgat havaalanýndan Çorum da istifade edecek stanbul da sadece 18 kadýn Ýkorunuyor Yurt genelinde þiddete uðradýðý gerekçesiyle polis korumasý alan kadýn sayýsý 6 bin 764 oldu. Þiddet uygulayanlara yönelik 50 bin 182 önleyici tedbir kararý alýndý. Afyonkarahisar, Bilecik, Bolu, Çorum, Abdulkadir Yazýcý Erzincan, Kars, Hakkari, Kastamonu, Malatya, Mardin, Siirt ve Yalova da koruma talep eden kadýn olmadý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý verilerine göre en fazla kadýnýn korunduðu il Adana kadýnýn korunduðu þehri, 1302 kadýnla Kayseri, 1108 ile Konya, 1045 ile ozgat a yapýlacak havalimanýndan, Çorum, Tokat ve YNevþehir'in de yararlanacaðý belirtildi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan Yozgat ýn Deremumlu ve Fakýbeyli köyleri arasýnda, Alaca yolu üzerinde yapýlmasý planlanan Yozgat Havalimaný için, Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliðinin 9. maddesi gereðince 15 Ocak 2013 Salý günü saat te Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü salonunda halkýn katýlýmýyla bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. Yozgat Valiliði'nden yapýlan açýklamada, havalimanýnýn, il merkezinin yaklaþýk 13 kilometre kuzeydoðusunda, Sorgun ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatýsýnda, Çorum un Alaca ilçesinin 35 kilometre güneyinde yer aldýðý belirtilerek, havalimanýndan, Yozgat dýþýnda Çorum, Tokat ve Nevþehir illerinin bir bölümünün de faydalanacaðý ifade edildi. Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat Havalimaný için toplam keþif bedeli 2012 birim fiyatlarý ile 493 milyon 563 bin 125 TL ve yatýrým süresi, 1 yýlý projelendirme süresi olmak üzere toplam 4 yýl olarak tespit edilmiþtir. Havalimanýn inþaatý aþamasýnda 500 kiþinin, iþletilmesi aþamasýnda ise bin kiþinin çalýþtýrýlmasý planlanmaktadýr. Ayrýca günlük ortalama 4 bin 100 kiþinin havalimanýnda verilen hizmetlerden faydalanacaðý öngörülmektedir. Yapýmý planlanan Yozgat Havalimaný için yaklaþýk 420 hektarlýk alana ihtiyaç duyulmaktadýr (ÝHA) Çorum da koruma talep eden kadýn olmadý Ýzmir, 311 kadýnla Zonguldak izledi. ANKARA DA 14 KADIN Ýstanbul da 18, Ankara da 14 kadýna koruma verildi. En az kadýna polis korumasý verildiði iller Düzce, Bartýn, Adýyaman, Bingöl, Burdur, Diyarbakýr, Gümüþhane, Elazýð, Karabük, Niðde ve Rize. Bu illerde birer kadýn, polis korumasý altýnda. (Hürriyet) Vali Sabri Baþköy, geçtiðimiz günlerde makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Çorum a dair bazý deðerlendirmelerde bulunmuþtu. Konuþa konuþa kuvveden fiile dönüþtürmek ali Sabri Baþköy, geçtiðimiz günlerde Vmakamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda demiryolundan polis okuluna, turizmden kültür ve tanýtým çalýþmalarýna bir çok konuda deðerlendirme yaptý. Baþköy, resmi kurumlarýn bulunduðu alanda yeni bir meydan oluþturulmasý ile ilgili geliþmelere dair yaptýðý açýklamada, "Ýdare Mahkemesi (eski Adliye Sarayý) binamýzý boþaltalým, mahkemeyi Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün boþalttýðý binaya taþýyalým istiyoruz. Ama bunun bir süreci var. Karþýlýklý yazýþmalar yapýlacak, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan onay alýnacak. Bir baktým bütün gazetelerde manþet, idari mahkemesi taþýnýyor, gazetecilerin kulaðý delik, ben bilemiyorum nereden öðrenmiþler. Ama biz istiyoruz ki bu da tamamlansýn, olgunlaþsýn, bundan sonra bugün Ocak Ýdareciler 10Günü nedeni ile Ankara da düzenlenen programa katýlan Vali Sabri Baþköy, bir dizi çalýþma ziyaretlerinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak 10 Ocak Perþembe günü TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarý) Genel Müdürü Süleyman Karaman ý makamýnda ziyaret eden Vali Baþköy; Karaman ile Çorum- Amasya- Samsun u kapsayan demiryolu projesini bir saat süreyle detaylýca deðerlendirdi. yaptýðýmýz gibi konu bu noktaya gelmiþtir, bitmiþtir diyelim." demiþ. Vali Baþköy'ün sözlerinden herhangi bir proje somutlaþmadan, konuya dair netice alýnmadan yazýlýp çizilmesinin kamu mantýðý açýsýndan pek uygun bulunmadýðý anlaþýlýyor. Yaþadýðýmýz þehirle ilgili yatýrýmlarýn proje aþamasýnda iken kamuoyu ile paylaþýlmasý, yani haber olarak duyurulmasý kamu yöneticilerinin anlayýþýna ters olabilir. Ancak somut olan olmayan, düþünce aþamasýnda bulunan ve dahi konuþulan, bittabi þehri ilgilendiren her geliþmenin teyid edilmesi þartýyla haber deðeri taþýdýðýna inanýyorum. Bir fikir üzerinde konuþmanýn ve tartýþmanýn kimseye zararý olmaz. Vali Sabri Baþköy, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ý makamýnda ziyaret etti. TCDD Genel Müdürü ile demiryolunu görüþtü Vali Baþköy, Best Oil Petrol ün sahibi Selahattin Kaleli ye iade-i ziyarette bulundu. 11 Ocak Cuma günü, Vali Baþköy ve Çorum Milletvekilleri, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn Çorum daki yatýrýmlarý ele alýnarak teferruatlý olarak deðerlendirildi. Vali Baþköy, 11 Ocak Cuma günü Best Oil Petrol ün sahibi Selahattin Kaleli ye iade-i ziyarette bulundu.

3 Terörle müzakere fasit bir daire üyük Birlik Partisi Beski Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, terörle mücadele edenlerin terör örgütlerinin lider kadrosunu yok ederek baþarýya ulaþabileceðini söyledi. Dün gazetemizi ziyaret ederek gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Özarslan, 29 yýldýr terörle mücadele ediliyormuþ gibi yapýldýðýný iddia ederek, þöyle dedi; "Yirmi dokuz yýldýr terörle mücadele edilmiyor, mücadele ediliyormuþ gibi yapýlýyor." derken mübalaða yapmadýðýmýz bir defa daha ortaya çýkmýþtýr. Bu günkü ve bu güne kadar hükümet etmiþ olan bütün siyasi aktörler, öldürdükleri, yok ettikleri terörist militanlarýn istatistiðini tutmuþlardýr, terörle mücadele etmemiþlerdir. Halbuki dünyada kabul edilmiþ ve tartýþmasýz bir doðru vardýr: Terörle mücadele edenler ancak terör örgütlerinin lider kadrosunu yok etmekle baþarýya ulaþabilirler. Dolayýsýyla baþlanýlan ve sürdürülen "müzakere-görüþme" süreci, yanlýþ zamanda ve yanlýþ þartlarda yürütülmektedir. Örgüt güçsüzleþtirilmeden, lider kadrosu yok edilmeden, dünyanýn her yerindeki PKK liderlerine operasyonlar düzenlenmeden, onlara yüklenen "dokunulmazlýk, yenilmezlik, ölümsüzlük, kurþun iþlemezlik" gibi "efsanevi özellikler" yýkýlmadan neyin pazarlýðýný yapacaksýnýz? "Bir eli yaðda, bir eli balda" olan ve Kürt Büyük Birlik Partisi eski Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Gazeteciler Günü nü kutladý üyük Birlik Partisi eski Ýl Baþ- Mustafa Özarslan, 10 Ocak Bkaný Çalýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer gençlerini ölüme süren Terör Baronlarý ile Dünyanýn diðer ülkelerinde lüks bir hayat yaþayan, haraç, uyuþturucu ve gayr-ý meþru yolla topladýklarý paralarla faaliyetlerini yürüten caniler, bu hayatlarýndan kolay kolay vazgeçerler mi dersiniz? Baþka ülkelerin istihbarat örgütleri ile yatýp-kalkan, onlarýn temin ettiði imkânlarý kullanan, üst seviyedeki idareciler tarafýndan aðýrlanan (Paris'te öldürülen Fidan Doðan'ýn, Fransa Cumhurbaþkaný ile iliþkisi gibi, Türkiye'de doðan, Fransa'da fizik eðitimi gören 1974 yýlýnda Fransa-Kürdistan Derneði'nin kurulmasýnda yer alan, Leyla Zana'nýn hapiste yazdýðý yazýlarýný Fransýzcaya tercüme eden, 28 yýldýr, kurduðu Paris Kürt Enstitüsü'nün baþkanlýðýný yapan Kendal Nezan'ýn Fransýz idarecileri ile iliþkileri gibi) lider kadrosu, hizmet ettikleri ülkelerin idarecilerinin emrinden çýkýp, sizinle anlaþma yapabilirler mi dersiniz? Paris'te 3 PKK'lý teröristin öldürülmesi olayýný duyunca böyle bir operasyon olmuþ olabilir diye düþündüm önce. Ancak hükümet cenahýndan üst üste ve "mahcup bir eda ile" gelen açýklamalarý görünce, yanýldýðýmý anladým. Benim Cumhurbaþkaným, benim Baþbakaným, benim Bakanlarým böyle bir olayý konuþmaya bile deðer bulmamalýydýlar. Zira bu üç caninin elleri, omuzlarýna kadar Türk ve Kürt gençlerinin ile görüþen Özarslan, gazetecilerin toplumun aydýnlatýlmasý ve kamuoyu oluþturulmasýnda önemli birg örev üstlendiðini söyledi. Özarslan, Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýnýn günlerini kutladý. kanlarýna batmýþtýr. Hele Sayýn Bülent Arýnç'ýn "Yaþanan olaylar bir vahþettir. Böyle öldürülmeyi hak etmemiþlerdi" demesi acýlarýmýza tuz-biber ekmiþtir. Bu açýklamalar, kabul edilebilir deðildir. Bu açýklamalar, terörün cesaretlenmesine vesile olmaktadýr. "Müzakeregörüþme" süreci baþlayýnca, terör örgütü mensuplarýnýn ve onlarýn siyasi cihazý milletvekillerinin þýmarýk ve ukala tavýrlarý yenir-yutulur cinsinden deðildir. Paris'teki olayla ilgili açýklamalarý da, devletimizi ve müesseselerimizi suçlamaya matuf haddi aþan beyanlardýr. Sanki PKK denilen cinayet þebekesi, "iç infaz" denilen fiili hiç iþlememiþ gibi top yekûn savunmaya geçtiler. Soruyo- Avcýlara uyarý var! rum onlara: "Örgüt içi infaz" kapsamýnda öldürülen Mehmet Cahit Þener ile (öldürülen) Sakine Cansýz, niþanlanmýþlardý. 1 Kasým 1991 yýlýnda, Suriye'nin Kamýþlý ilçesinde, Suriye'nin Kamýþlý istihbarat sorumlusu Akid Ömer ve Ebu Adnan ile yanlarýnda iki PKK'lý olduðu halde, Mehmet Cahit Þener'in kaldýðý eve giderek infaz etmediler mi? Buna benzer olaylarýn daha yüzlercesini saymak mümkündür. PKK ile sürdürülen bu mücadele þekli de, görüþmeler de bir fasit dairedir. Sonu yoktur. Bizi oyalýyorlar. Daðlarda terörist öldürmekle ancak Kürt kardeþlerimizin husumetini kazanýyoruz. PKK'nýn elinden Kürt kardeþlerimizi de, Kürt gençlerini de kurtarmanýn yolu; PKK'nýn, dünyanýn her yerindeki lider kadrosuna nokta operasyon yapýlmasýndan geçer. Diðer sosyal, psikolojik, kültürel, idari ve iktisadi tedbirlerin uygulanmasý ve icrasý ayrý bir tarafta ve süratle yürütülebilir. Bunlarýn hiç birisinin terörle alakasý yoktur. Zaten PKK'nýn da yukarýdaki iyileþtirmelerle ilgili bir talebi yoktur. Abdullah Öcalan, ikinci el bir terör örgütü lideridir. Kandil'deki kâtiller, Abdullah Öcalan'ý çok yakýnda Ýmralý'daki hücresinde "mesamir-i nisyana ta'lik" (unutmaya terketmek) edecek ve o defteri de böylece kapatacaklardýr. orum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar ÇSpor Kulübü Derneði Baþkaný Yusuf Bayram, avcýlarý uyardý. Dernek lokalinde yaptýðý basýn toplantýsýnda tüm dernek üyesi avcýlara ve üye olmayan avcýlara seslenen Bayram, 2. gurup av hayvanlarýndan keklik ve tavþan avýnýn 27 Ocak 2013 tarihinde sona ereceðini belirterek, avcýlarýn yasaklara uymasýný, uymayanlarýn ise milli parklar þube müdürlüðü ile jandarmaya ihbar edilmesini istedi. Bayram, 2012/2013 av sezonunda ilimizde aþýrý bir þekilde tavþan ve Yusuf Bayram keklik popilasyonunda azalma olduðunu, bunun sebeblerinin araþtýrýldýðýný belirterek geçen sene kýþýn sert geçtiðini, akabinde keklik türünde bir hastalýk olabileceðini tahmin ettiklerini, bu hususta çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Bayram, þöyle dedi; Amacýmýz avcýlardan kurallara uyarak doðayý, çevremizi ve tüm av hayvanlarý popilasyonunu korumak. Gelecek nesillere de miras býrakmak. Kýþ þartlarý aðýr geçiyor. Av bölgelerinde yaban hayvanlarýnýn aç kalmamalarý için yemleme yapýlmasý gerekiyor. Duyarlý avcýlarýmýzýn bu hususa hassasiyetle bakmalarýný bekliyorum. Biz her sene olduðu gibi dernek yönetim kurulu ve gönüllü üyelerimizle bu tür faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði Lokal Müdürü Arslan Özkaya ise, 2013/1 37. dönem Çorum Merkez Avcý Eðitim Kursu açýlacaðýný bildirdi. Özkaya, þu bilgileri verdi. 37. dönem avcý eðitim kursu kayýtlarý baþlamýþ olup, kursakatýlmak isteyen avcý adaylarý gerekli evraklarýný tamamlandýktan sonra Arslan Özkaya müracaatlarýný yapabilirler. Müracaat edip evrak eksiði olanlarýn evraklarýný tamamlamalarý gerekiyor. Kursiyerlere dernek tarafýndankursun baþlama tarihi ve saati SMS ile bildirilecektir. Evraklarý tam olanlar sýraya alýnacak. Kurs 40 kiþi ile açýlacak. Kurslar baþladýktan sonra kayýt yapýlamýyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler milli parklar þube müdürlüðüne giderek veya derneðin nolu telefonunu saat den sonra arayarak bilgi alabilirler. Kurs müracaat evraklarý 3 adet fotoðraf, 1adet ikametgah belgesi l adet kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi. Ülkü Ocaklarý ücretsiz kurs verecek lkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý, Üücretsiz Kuran-ý Kerim, KPSS, DGS, LGS ve LYS kurlarý verecek. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, Vakýf olarak gençlerin kendilerini geliþtirmeleri, topluma ve vatana faydalý birer birey olarak yetiþmeleri amacýyla bu kurslarý açtýklarýný belirtti. Alanýnda uzman akademisyenler ve öðretmenler tarafýndan verilen derslerle Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý, ücretsiz Kuran-ý Kerim, KPSS, DGS, LGS ve LYS kurlarý verecek. öðrencilerin sýnavlara daha iyi hazýrlanmalarýný saðlayacaklarýný ifade eden Çelik, Her anlamda nitelikli, donanýmlý gençler yetiþtirmeyi gaye edinen Ülkü Ocaklarý, imkânlarý nispetinde bu tür faaliyetlere devam edecektir. Çelik, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak Türk milletine hizmet etmek, Türk milletinin gözbebeði gençlerimizi, bu yüce millete yararlý nesiller olarak yetiþtirmek için çalýþmaktayýz. Bugün ülkemizin içinde bulunduðu sýkýntýlarý vatanýna milletine baðlý, her anlamda kendini geliþtiren gençler sayesinde aþacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmamalýdýr. diye konuþtu. Kurslara baþvurmak isteyenler Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý na yönlendirildi. ali Sabri Baþköy, 10 Ocak VÝdareciler Günü nedeni ile Türk Ýdareciler Derneði tarafýndan düzenlenen programa katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Türk Ýdareciler Derneði'nin (TÝD) JW Marriott Oteli'nde düzenlediði Ýdareciler Günü programýna; Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Milli Savunma PAZARTESÝ 14 OCAK Türk Ýdareciler Derneði tarafýndan düzenlenen aný yarýþmasýnda Dodurga Kaymakamý Bülent Güven in eþi Kübra Güven de ödül aldý. Aný yarýþmasýnda Dodurga ya ödül ran kaynaklý doðalga- Avrupa ya nakle- Ýzýn dilmesi için kurulacak boru hattýnýn Çanakkale den geçecek kýsmýyla ilgili ÇED raporu hazýrlýklarý tamamlandý. Nihai olarak kabul edilen ÇED raporu halkýn görüþüne açýldý. Turang Transit Taþýmacýlýk AÞ tarafýndan yapýlmasý planlanan Türkiye-Ýran-Avrupa Doðalgaz Boru Hattý Projesi'nin Türkiye kýsmýyla ilgili hazýrlanan ÇED raporu, inceleme komisyonu tarafýndan nihai kabul edilerek deðerlendirme süreci sona erdirildi. ÇED raporu, Çanakkale Valiliðinde Ocak tarihleri arasýnda halkýn görüþüne açýlacak. eski Bakaný Vecdi Gönül, Sayýþtay Baþkaný Recai Akyel, müsteþarlar, valiler, mülkiye müfettiþleri, kaymakamlar, belediye baþkanlarý ve davetliler katýldý. Açýlýþ konuþmasýný Türk Ýdareciler Derneði Genel Baþkaný S.Arýkan Bedük ün yaptýðý programda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ve Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin de birer Türkiye-Ýran-Avrupa doðalgaz boru hattý, Aðrý-Doðubayazýt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Eskiþehir, Bilecik, Bursa, Balýkesir, Çanakkale, Edirne/Ýpsala güzergahýndan Bulgaristan a geçecek. Doðalgaz hattýnýn toplam 1720 kilometre uzunluðundaki Türkiye bölümünün yaklaþýk 17 kilometrelik kýsmý Çanakkale den geçecek. Biga ilçesine baðlý Deðirmencik köyü ile Gelibolu ilçesine baðlý Kýzýlcaterzi köyü sahili arasýnda, Çanakkale Boðazý nýn Marmara Denizi ne açýlan kýsmýnda denizin altýna boru serilecek. Boru hattýnýn karada devam eden bölümlerine baðlantý için boðazýn her iki kýyýsýnda konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan baþarýlý idareciler ödüllerini Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'in elinden aldý. Türk Ýdareciler Derneði tarafýndan düzenlenen aný yarýþmasýnda (meslektaþ eþleri arasýnda yapýlan) Dodurga Kaymakamý Bülent Güven in eþi Kübra Güven de ödül aldý. Ýran doðalgazý Çorum dan geçecek Ýran kaynaklý doðalgazýn Avrupa ya nakledilmesi için kurulacak boru hattýnda Çorum da yer alýyor. pig istasyonlarý inþa edilecek. Hattýn deniz geçiþi kýsmý 2 adet paralel 90 santim çaplý beton kýlýf içine alýnmýþ boru hattý olarak dizayn edilecek. Boru hattý, Bursa nýn Karacabey ilçesi yakýnlarýndan baþlayarak Çanakkale Boðazý geçiþi de dahil olmak üzere Türkiye-Yunanistan hattý ve Çan-Çanakkale hattýna paralel olarak ilerleyecek.(ýha)

4 4 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, þeker fabrikasýnda çalýþan iþçilere kadro talebinde bulundu. Þeker iþçilerine kadro talebi ÝSK eski Baþkaný CHP DÝstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman'ý ziyaret etti. Yapýlan ziyarette konuþan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, þeker fabrikalarýnýn özelleþtirme sorununun þekerde çalýþanlarýn sorunu deðil, ülkenin kalkýnma sorunu olduðunu söyledi. Taþeron, Türkiye de kangren haline geldi Enise AÐBAL CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse, DÝSK eski Baþkaný CHPÝstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas ve partililer, Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen i ziyaret etti. Geçtiðimiz Cumartesi yapýlan ziyarette konuþan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, emekten ve emekçiden yana olanlarýn sorunlarýný dinleyeceklerini, onlarýn sevinçleriyle sevinip, üzüntüleriyle üzüleceklerini söyledi. Türkiye de asgari ücret altýnda çalýþan bir çok iþçi olduðunu belirten Köse, taþeronlaþmanýn önüne geçilmez ve sendikalý mücadele artmazsa, asgari ücret altýnda çalýþanlarýn artacaðýný dile getirerek, CHP olarak kökümüz kökenimiz bir olan sendikalara destek vermeye çalýþýyoruz. Mücadelemizde yýlmayacaðýz. Taþeron uygulamasýný caydýrmanýn tek yolu iþsizliði azaltmak CHPÝstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de, Türkiye de AK Parti iktidarýndan sonra taþeronlaþmanýn arttýðýný belirterek, taþeron uygulamasýný caydýrýcý tek yolun iþsizliði azaltmak olduðunu ifade eti. Muhalefet partisi olarak hükümeti eleþtiren Çelebi, Ýktidar, çalýþanlar için þu düzenlemeyi yaptýk deyip ortaya koyamaz. CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, taþeronlaþmanýn arttýðýný belirterek, yeni bir iþsizlik ordusu kurulduðunu ifade etti. Çelebi, "emekten yana bir partiyiz, bu yolda beraber yürüyelim." Diye konuþtu. Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman da, sendika yasasý ile ilgili düþüncelerini aktararak, þeker fabrikasýnda çalýþan iþçilere kadro talebinde bulundu. CHP heyeti Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen i ziyaret etti. Sendikalarla iþbirliði yaparak onlarýn sesi oluyoruz. diyen Çelebi, sendikalarla ortak mücadeleye ihtiyaç olduðunu yoksa geç kalýnmýþ olacaðýný söyledi. Taþeronlaþma kölelik demek Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, öncelikle ziyaretle ilgili duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çelebi nin DÝSK Baþkaný olduðu dönemde de þimdi Milletvekilliði yaptýðý dönemdeki duruþunu her zaman takdir ettiðini söyledi. Ülke olarak zor bir dönemeçten geçildiðini dile getiren Þen, Türkiye de yaþanýlan 3 temel sorunun terör, iþsizlik ve taþeronlaþma olduðunu iddia etti. Þen, Terör belasýndan bir an önce kurtulmalýyýz. Terör varken, ne iþ gücünden, ne kalkýnmadan ne de geliþmekten söz edemeyiz. Taþeronlaþma demek; ölümcül iþ kazalarýnýn artmasý, kölelik demek. Taþeron, Türkiye de kangren haline geldi. diye konuþtu. Sendika ve örgütün olmadýðý yerlerde ölümlerin çoðaldýðýna dikkat çeken Þen, Asgari ücretler bile ödenmiyor. Bunlara üzülerek þahit oluyoruz. Bu yaþananlarýn önüne geçmenin tek yolu örgütlenmenin önünün açýlmasý CHPheyeti daha sonra Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticilerini ziyaret etti. CHP heyeti Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticilerini ziyaret etti. Kamu hastanelerinde hizmet taþeronlaþtýrýldý S aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi tarafýndan 'Darbeler ve Sendikalar, Saðlýkta Holdingleþmenin Adý, Kamu Hastaneler Birlikleri' konulu bir panel düzenlendi. Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda önceki gün gerçekleþtirilen panele, konuþmacý olarak DÝSK eski Genel Baþkaný ve CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çele- Panele, konuþmacý olarak DÝSK eski Genel Baþkaný ve CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu katýldý. bi ile SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu katýldý. Panele CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, bazý sendikalarýn temsilcileri katýldý. SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek'in açýlýþ konuþmasý ile baþlayan panelde 'Darbeler ve SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, bazý sendikalarýn temsilcileri katýldý. Panele CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Sendikalar, Saðlýkta Holdingleþmenin Adý, Kamu Hastaneler Birlikleri' hakkýnda bilgi verildi. Panel soru ve cevaplarla devam etti. 'Sadece 28 Þubat'la hesaplaþýyorlar' DÝSK Eski Genel Baþkaný ve CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Türkiye'de sendikalý olmanýn bedellerinin olduðunu belirterek, "Darbelerin bedelini bu ülkenin emekçileri Program SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek'in açýþ konuþmasý ile baþladý. aðýr ö Her darbe Eylül'ün ürettiði tahribat halen devam etlendirdiðini, bu þekil- yapýlandýrmamýz latusunda orayý þekilni mutlaka yeniden süreci Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükleri budayan darbe izleri bugün de- de, kendi ideolojik ya- yapamýyor, mutlaka mektedir. 12 Eylül'ün lendirmeyi yaparken zým. Ama kamu bu iþi düzenlemeleri içerdi. vam ettiriliyor. Liberalizmin acýmasýzca topluma bunun nüfuz yapmasýnýn büyük ölpýsýný da oraya katarak bu iþi özel sermayenin 12 Eylül'ün ürettiði tahribat halen devam saldýrýlarý iþsizlik ve etmesini saðladýðýný çüde hizmetin daha etmektedir. Bu hükümetin darbedeler ile ilri, darbe planlarýnýn þöyle dedi; "Saðlýk layacaktýr düþüncesini yoksulluðun nedenle- iddia eden Erdolu, kaliteli olmasýný saðgili bir hesaplaþmasý arkasýnda aranmalýdýr. emekçilerinin büyük ön plana aldýlar. Onun yok. Tam tersine darbelerden beslendiði Türkiye'de dinamik hizmet veren ve hizne el konuldu Saðlýk 12 Eylül'ün hedefi bir bölümü bunlara için SSK hastaneleri- vizyon devam ediyor. sendikal mücadeleyi met alanlar olarak yaþýyor. Kamu hastane di. Saðlýk hizmeti tek Bakanlýðý'na devredil- 28 Þubat süreci ile ilgileniyorlar. Diðer sendika ile devam et- birlikleri genel sekter- elden toplanýrsa daha yok ederek uyumlu bir darbeler bunlar için mektir. Sendikal yaþamýn en önemli müca- getireceðini aktarmak dendi tek çatý altýnda liði kavramýnýn neler standart bir hale gelir hiçbir þey ifade etmiyor. Ne 60 darbesi, ne dele alaný olan DÝSK istiyorum. AK Parti'nin hükümet olmasý ile topladýlar, þu anda topluyoruz gerekçesi 71 muhtýrasý, ne 80 kapatýlmaya çalýþýldý. darbesi, ne 27 Nisan. En önemli bedeli ile bu hýzlandýrýldý. kamu hastaneler birlikleri ile 87 ayrý çatý- Bunlarýn tek beslendikleri 28 Þubat süreci konuþtu. yasaya nasýl açýldý. ya bölündü. DÝSK ö" Diye Saðlýk hizmetleri pi- ile hesaplaþmaktýr" Saðlýk ve Sosyal Hiçbirimiz bundan Demek ki amaç, Hizmet Emekçileri önceki sistemi savunmuyoruz. Savunula- koymaktý. Tek çatý al- SSK hastanelerine el Türkiye'de yüzlerce sorunun olduðunel Baþkan Çetin Ercak bir tarafý yoktu týnda toplamak deðil. Sendikasý (SES) Gena deðinen Çelebi, dolu da, AK Parti hükümeti ile saðlýkta yalerinin piyasaya açýllýk hizmetini özelleþ- çünkü. Saðlýk hizmet- Birinci basamak sað darbesi ve sonrasýnda sendikal haklara pýlan deðiþimle birlikte halkýn saðlýk alanými bozuldu. SSK'nýn ði, aile saðlýðý elemaný masý için saðlýk sistetirdiler. Aile hekimli- yönelik çalýþmalar yapýldýðýný ifade ederek, na ulaþýmýn kolaylaþtýrýldýðýný, fakat bu lere aktarýldý. Saðlýk veren onun yanýnda kaynaklarý baþka yer- þu anda aile hekimi iþ- "1961 yasasý anayasal düzeni hayata geçirmiþ toplu sözleþme için bazý bedellerin dar bütçe ayrýlmýyor- onun personelidir. Ka- hizmetlere ulaþmak Bakanlýðý'na yeteri ka- çalýþan ebe ve hemþire yasasý, sendikal haklar ödenmesi gerektiðini du. Saðlýk Ocaklarý mu hastanelerinde bu dönemden sonra belirterek, "Vatandaþýmýz saðlýk hizmetine ný barýndýrdýklarý yermet taþeronlaþtýrýldý. köylülerin hayvanlarý- önemli bir kýsmý hiz- ortaya çýkmýþtýr. Darbelerin bedelini bu ülkenin emekçileri sos- 14 kalem altýnda top- Yeterli bütçe ayrýlmý- ulaþmak için ödediði ler haline getirilmiþti. AKP hükümeti yalistler aðýr ödemiþlerdir. Her darbe sürebersiz." Dedi. yoktu yatýrým yapýlmý- geldiði zaman Türkiye'de saðlýk alanýnda lanan ücretlerden hayordu, teknik alt yapý ci Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerinde buna baðlý olaron çalýþan vardý þu yordu. Saðlýk hizmet- 30 bin civarýnda taþe- Saðlýk taþeronlaþtleri budayan düzenlemeleri içermektedir. Saðlýk sisteminin ratýlmýþtý. Her yerde hizmetin ne kadar tarak hoþnutsuzluk ya- anda 146 bin. Yani Özgürlükler ve toplumsal taleplerin önüðine ve bu deðiþim ile larý ilaç kuyruklarý, açýsýndan önemlidir. finansmanýnýn deðiþti- uzayan hasta kuyrukþeronlaþtýðýný görmek ne geçmek için anayasa deðiþikliklerinin saðlýk sigortasý pirimi ve vatandaþ artýk saðnansmaný deðiþti. birlikte herkese genel tetkik kuyruklarý vardý Saðlýk sisteminin fi- yapýlmasý boþuna deðildir. Bu süreçlere gi- getirildiðini belirten devlet hastanelerine sigortasý pirimi öde- ödemek zorunluluðu lýk hizmeti almak için Herkes genel saðlýk den yolda bunlarýn alt Erdolu, ayrýca saðlýkta dönüþüm programý- gitmiyordu, adeta is- Genel saðlýk sigortasý ve saðlýk ocaklarýna mek zorunda artýk. yapýlarý oluþturulmuþtur. 12 Eylül'ün arka nýn köklerinin 24 yan ediyordu. Mevcut pirimi ödemeyen kiþi planý Maraþ, Çorum Ocak kararlarýna kadar uzandýðýný kaydetyaca cevap vermiyor, yasal faizi ile kapat- saðlýk sistemimiz ihti- borçlu olduðu süreleri katliamý, 1 Mayýslar'dýr. Darbelere giden sürecin alt yapý di- alanda bir takým deðidi. Bu hizmet artýk kati. AK Parti'nin her veremeyecek hale gelmadýktan sonra yeniden hizmet alma konamiði vardýr ve rotaya konulmuþtur. 12 önce küresel sermayeþimlere imza atarken mu tarafýndan verilemiyor. Saðlýk sisteminumuna gelemiyor." nin ihtiyaçlarý doðrul- Hayrettin Karaman Suriye konulu bir tartýþma Levent Gültekin 31/12/2012 tarihli yazýsýna 'Hayrettin Karaman'ýn kutsal savaþý' baþlýðýný atmýþ. Yazýsýnda bu baþlýk dahil pek çok yakýþýksýz söz var, pek üst perdeden konuþmuþ, bana nasihatlar veriyor, ABD ve Ýsrail'in planlarýndan habersiz olduðumu, yani gaflet ve cehalet (bereket açýkça dalalet dememiþ) içinde olduðumu söylüyor. Bunlara cevap verecek deðilim, köþemde kayýkçý kavgasýna meydan vermedim, vermem. Ama okuyaný yanýltacak bazý ifadeleri tavzih kabilinden karþýlamak isterim. Benim kutsal savaþým olmaz; eðer Allah'ýn emrettiði bir savaþ söz konusu olursa bu savaþ kutsaldýr (cihaddýr, ibadettir) ve kutsallýðýný benden deðil, dinden alýr. Benim yazýmda söz konusu ettiðim silahlý direniþ 'meþru savunma'dýr. Bunun meþru savunma olup olmadýðýný ilmî yönden tartýþabilirsiniz, ama 'meþru savunma' diyeni dövme hakkýnýz olamaz; bu davranýþ ilim (yazar) âdâbýna sýðmaz. Cevdet Sait Hoca'nýn 'Kur'an'ýn tarafýný tutuyorum. Ben en baþtan beri rejimin muhalifiyim bunu herkes biliyor. Ýslam aleminin en büyük sorunu 'sömürüye elveriþliliktir. 'Ýslam alemi maalesef aklýný yitirdi' sözlerinin altýna ben de imzamý atarým. Ama tenkit ettiðim ve edeceðim baþka sözleri ve düþüncelerinin olmasý da tabiidir. Gültekin diyor ki: 'Hayrettin Karaman Hoca'ya göre 'Suriye'de sorun silahla çözülmez, yapmayýn etmeyin birbirinizi öldürmeyin' diyenler zalimin ekmeðine yað sürüyormuþ.' Cevdet Said, hem iktidara hem de muhalefete 'birbirinizi öldürmeyin' demiyor, muhalefete 'o sizi öldürse bile sabredin, mukabele etmeyin' diyor. Bu da bir görüþ, ama bana göre deðil; Suriye'de zalim Esed muhaliflerin kökünü kazýmaya azmetmiþ, ülkeyi kendi iktidarý ve çýkarý için harabeye çevirmiþ ve buna devam etmekte iken muhalefete silahý býrakýn, sizi daha rahat öldürsünler' demek, zalime yardýmdýr. 'Ýktidarýn tamamen siyasi hesaplarla aldýðý tutumlarýný meþrulaþtýrmak için her gün bir ayet bulup çýkaracak mýsýnýz? Agresif siyasete dinsel onay vermeye daha ne kadar devam edeceksiniz?' diyor. Yukarýdaki satýrlarý okuyunca yazýdaki sertliðin ve konu dýþýna kayarak benim iktidarla ilgili tavrýmýn tenkidine/tahkirine geçiþin asýl sebebinin, yazarýn iktidara karþý onulmaz/tarafgir/ölçüsüz muhalefetinden kaynaklandýðý kanaatine vardým. Konumuz AK Parti iktidarý olmadýðý için ben buraya girmeyeceðim. 28 Þubat ve benzerlerinde zalime karþý tavrým daima dik ve tavizsiz oldu. Ama bu tavýr, 'þartlar ne olursa olsun zalime karþý silahlý mukabelede bulunalým' diyecek kadar akýl dýþý olamazdý. Suriye'de de Esed'in zulmü yeni deðildi ve ben bu zulme karþý olduðumu defalarca ifade etmiþtim, ama mazlum Suriye halkýný savaþa davet etmedim. Bu direniþ (öyle birkaç küçük gösteri filan diye küçümsemek yakýþmýyor) önce silahsýz baþladý ve yeterince devam etti, sonra bizim tahrik ve teþvikimiz söz konusu olmadan silahlý direniþe dönüþtü. Bu durumdan sonra direniþçiler vazgeçse bile Esed'in onlarý sonuna kadar imha edeceðini bildiðim için onlara yardým etmek gerektiðini yazdým. Sayýn Gültekin 'Ýslam'da savaþ, barýþ, hicret, isyan ' konularýnda bana ders ve öðüt vermeye kendini yeterli görüyorsa bu onun takdiridir, bir þey diyemem, ama kendi payýma bu konularda ondan ders alma durumunda deðilim. Esed liderliðindeki Nusayrî Baas rejiminin ümmet, Ýslam, Suriyeliler ve Filistin için Ýhvan iktidarýndan daha hayýrlý olduðunu ve olacaðýný söyleyen varsa onun aklýna, vicdanýna ve bilgisine þaþarým. Her hal ve kârda tenkit ve tartýþma edep sýnýrlarýný aþmamalý, muhataba söylemediðini söyletme (söylemiþ varsayma) yoluna gidilmemelidir. Bir de þunu hatýrlatayým: Bir kimse kendini yanýlmaz, bilgilerini de tartýþma götürmez kabul ederse bu bir çeþit hastalýktýr. Not: Yazý ile meþgul olamayacaðým on günlük bir seyahatte olacaðým.

5 PAZARTESÝ 14 OCAK Hattuþa Hürriyet te bölümünde, Artýk, daha fazla seyahat edip, daha fazla yer gezip, görmek istiyoruz. Hatta hafta sonlarý yakýn çevrede nereye gitsek diye araþtýrýyoruz. Yazýn tatil yöreleri, kýþýnsa kayak merkezleri vazgeçilmez rotalarýmýza giriyor. Ýþte birçoðumuzda oluþan seyahat Erdal Ýpekeþen alýþkanlýðýndan yola çýkarak elinizin altýndaki hazineleri hatýrlatmak için tavsiyede bulunmak istedim. ifadelerine HÝTÝTLER ÝN BAÞKENTÝ Hattuþa (Çorum): Milattan önce 1650 lerde kurulan Hattuþa, adeta bir açýk hava arkeoloji müzesi. Sivil yaþam alanlarýnýn yer aldýðý Aþaðý Þehir ve çok sayýda tapýnaðýn bulunduðu Yukarý Þehir den oluþuyor. Aþaðý Þehir de Hattuþa nýn en büyük dini yapýsý Büyük Tapýnak, Yukarý Þehir de Aslanlý Kapý nýn iki yanýnda Hitit taþ iþçiliðinin en güzel örnekleri görülüyor. Hattuþa nýn iki kilometre kuzeydoðusundaki Yazýlýkaya da, görkemli bir açýk hava tapýnaðý. Dönemin mimari ve sanat merkezi Hattuþa da Hititler in izini Umutlarýmýz balon gibi söndü T ürk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þube Baþkaný Diyanet çalýþanlarýnýn küçümsendiðinin ve Mustafa Ünlü, Türkiye Diyanet Vakfýnca 2012dýþlandýðýnýn belirtisidir. diye konuþtu eðitim ve öðretim yýlý yüksek öðretim Türkiye Diyanet Vakfý'nýn sadece Ýlahiyat öðrencilerine verilecek burs için müracaatlarýn Fakültesi öðrencilerine burs vermesine çalýþanlardan deðerlendirilmesi sonucunda sadece Ýlahiyat büyük tepki geldiðini belirten Ünlü, açýklamasýnda Fakültesi öðrencilerinin bir kýsmýna burs verildiðini, þunlarý kaydetti; Çocuklarýmýzý Amerika'da olmasa diðer taleplerin karþýlanmadýðýný iddia ettiði bile ülkemizin çeþitli yerlerinde okutmaya açýklamasýnda, Bu durum camiamýzda üzüntü ve çalýþýyoruz. Cemaatimizden istemeye ar ettiðimiz tepkiyle karþýlanmýþtýr. öðrenci bursunu teþkilatýmýz bizim adýmýza organize Görevde geçirdikleri yýllarýný Türkiye Diyanet ediyor umudu ile sevinç yaþadýk. Ancak Vakfý'nýn geliþmesine adayan diyanet çalýþanlarýnýn umutlarýmýz bir kez daha bir balon gibi söndü. emeklerinin boþ olduðu hissine kapýldýklarýný ifade Ýlahiyat Fakültesi dýþýnda okuyan çocuklara eden Ünlü, Sendikamýzca problemin çözümü için burs verilmemesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu Mustafa Ünlü yetkililerle görüþülmüþ ve önerileri ihtiva eden yazý durum Ýmam Hatip mezunlarýnýn veya Ýmam Hatip yazýlmýþtýr. Ama bir sonuç çýkmamýþtýr. Türkiye Diyanet çocuklarýnýn Ýlahiyat dýþýndaki üniversitelerde okumalarýna her Vakfý nýn mali imkanlarý ve ekonomik gücü Diyanet türlü engeli koymak isteyen malum zihniyete adeta bir destek çalýþanlarýnca bilinmektedir. Diyanet çalýþanlarýna sevgi, veriliyor. merhamet, paylaþým ve kardeþlik duygularýyla yaklaþýlýrsa, Biz Türk Diyanet Vakýf Sen ve Diyanet çalýþanlarý olarak Türkiye Diyanet Vakfý ndan çocuklarýna burs talebinde burs müracaatlarýnýn yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. bulunanlarýn taleplerini yerine getirme imkân ve gücüne sahip Zedelenen mensubiyet duygularýmýzýn onarýlmasý için Diyanet olduðu gerçeðini görecektir. Ekonomik gücümüz yok gibi Ýþleri Baþkanýmýza sesleniyor ve adalet, sevgi, merhamet ve mazeretlerin arkasýna sýðýnýlmasý asla kabul edilemez. Bu tavýr kardeþlik bekliyoruz. AKtif Yaþam Kulübü AB projesi yazacak H itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün eðitim desteði ile AB projesi yazacaðý, Ocak 2013 tarihlerinde Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde üç günlük AB Gençlik Projeleri Nasýl Yapýlýr? eðitimi alacaðý belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, bu eðitimin sonunda Aktif Yaþam Kulübü üyeleri, 1 Þubat 2013 tarihindeki son teslim tarihine kadar AB projesini teslim edecek. Eðitim, Milli Eðitim Bakanlýðý nda görevli öðretmenlerden Ömer Ceylan tarafýndan verilecek. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað, Artýk üniversitemizden bir kulübün AB projesini kabul edilecek kalitede yapmasýnýn zamaný geldi, maalesef önceki projemiz karþý tarafýn imzasý geciktiði için teknik incelemede sorun yaþadý. Bu eðitimi alacak olan arkadaþlar gerçekten özverili çalýþmaya gönüllü ve istekli arkadaþlar. Okulumuzda sýnav dönemi bitmesine karþýlýk oldukça kalabalýk sayýda olan arkadaþlarýmýz 10 gün daha Çorum'da projeyi Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü AB projesi hazýrlayacak. yazmak için kalacaklar. Tüm arkadaþlarý tebrik ediyor ve bu emeklerin projenin kabulu ile taçlandýrýlmasýný temenni ediyorum. açýklamasýnda bulundu. Ayrýca Ömer Ceylan, eðitimin daha etkili olmasý için neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda Kulüp Baþkaný Semih Kýzýldað ve kulübün AB projesi niteliði kazandýrmak istediði Ulusal Öðrenci Kongresi koordinatörlerinden Ceyda Baðcý ya bilgi verdi. Osmancýk ta kaza, 3 yaralý Osmancýk Ç orum'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Adapazarý'na gitmekte olan Hüseyin Yýlmaz (29) yönetimindeki 28 AN 271 plakalý otomobil, Ovacýksu mevkiine geldiði sýrada, yaðýþ sebebiyle kayganlaþan yolda kontrolden çýktý ve bariyerleri aþýp þarampole yuvarlandý. Kazada sürücü Hüseyin Yýlmaz ile araçta bulunan Esat Kýzýltaþ Osmancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (34) ve Emine Usluoðlu (35) yaralandý. Yaralýlar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hafif yaralý olan Emine Usluoðlu ayakta tedavisinin ardýndan taburcu edilirken, araç sürücüsü Hüseyin Yýlmaz ve Esat Kýzýltaþ yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Anafen Dershanesi Müdürü Hüseyin Çetin, dershanenin yeni merkezini tanýttý. ANAFEN yeni binasýnda A nafen Dershanesi Müdürü ve Çorum Özel Dershaneciler Birliði (ÇÖZDEBÝR) Baþkaný Hüseyin Çetin, dün önceki gün düzenlediði basýn toplantýsýnda dershanenin yeni merkezini tanýttý. Anafen Dershaneleri'nin Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde geleceðin çocuklarýna eðitim veren geniþ bir aile olduðunu belirten Çetin, Çorum'un bu aile ile ilk olarak 1987 yýlýnda eðitim ýþýðý Ahi Dershaneleri adý altýnda tanýþtýðýný söyledi yýlýnda geliþen teknoloji, ilerleyen zaman ve büyüyen aydýnlýk geleceðe yenilikçi misyonu ve vizyonu ile bakan dershanelerinin, daha iyi hizmet verebilmek için adýný AHÝ Sevgi Çiçeði Anafen Dershanesi olarak yenilediðini hatýrlatan Çetin, böylelikle yeni nesillere kucak açýldýðýný, Çorum deðil, tüm Türkiye'nin sevgiyle açýlan bu kollara sýmsýký sarýldýðýný, Anafen'in farkýný onlarýn da fark ederek kaliteli hizmet anlayýþýna sahip çýktýklarýný ifade etti. Çetin, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Anafen Dershanesi, 2002 yýlýndan 2012 yýlýna kadar 10 yýllýk bir süreçte Üçtutlar Caddesi Tanyeri Ýlköðretim Okulu yanýnda hizmet verirken, 2012/2013 Eðitim-Öðretim döneminde yenilikçi anlayýþý ile dershanenin hizmet binasýný daha merkezi bir yer olan Ilýca Caddesi'ne taþýyarak, her zaman olduðu gibi eðitim kalitesini en üst düzeyde tutmuþtur. Anafen Dershanesi yeni adresinde; 3 kat, 4500 m2 alan, 20 adet derslik,4 adet bay ve bayan sosyal mekân, 5 adet idari ve yönetici odasý,1 adet sunum odasý, 2 adet öðretmenler odasý, öðrenci kantini, kütüphane ve kitap okuma salonlarý, güçlü, dinamik, alanýnda uzman öðretmen kadrosu, deneyimli personeli ile en iyi þekilde öðrencilerinin gereksinimlerine karþýlýk vermektedir. Anafen dershaneleri, güçlü, saðlam kaynaklar olan Anafen ve Güvender yayýmlarýný, geniþ içerikli kaynak kitaplarý, zengin içerikli etüt testleri, profesyonel rehber öðretmenleri, ev atmosferinde sýnýflarý, sýnýflarýnda en son teknoloji akýllý tahtalarý, internet üzerinden anfen tv ile sanal dershanesi, cepten soru çözümleri, randevulu ders sistemi, okula yardýmcý, yazýlýya hazýrlýk ve seviye belirleme sýnavlarý ile SBS gurubundaki baþarýlarýný her zaman zirvede tutmayý baþarmýþtýr. Dershanemiz öðrencilerinin moral olarak iyi olmasý açýsýndan rehberlik programlarýnýn yanýnda sosyal faaliyet olarak kitap kafe, yüzme, sinema, canlý müzik, halý saha maçlarý, bowling, paintbull yöresel ve bölgesel olmak üzere geziler, piknikler ile ödüllü yarýþmalar düzenlemektedir. Anafen olarak yeni yerimizde Çorum'un eðitimi adýna yapýlmasý gerekenleri en üst seviyede yapmaya devam Dersanede modern eðitim araçlarý kullanýlýyor. Yeni merkezde 3 kat, 4500 m2 alanda eðitim-öðretim hizmeti veriliyor. BAÞSAÐLIÐI Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðretmenlerimizden Kadir Seyhan ýn babasý Abdullah Seyhan vefat etmiþtir. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:122) H ürriyet gazetesi Yazarý Erdal Ýpekeþen, Anadolu da görülmesi gereken mekanlar arasýnda Hititlerin baþkenti Hattuþa yý dahil etti. Ýpekeþen, dünki Pamuklara sarýp sarmalamamýz gereken dünya miraslarý baþlýklý yazýsýnýn giriþ yer verdi. UNESCO nun Dünya Miras Listesi nde yer alan 11 adet kültürel ve doða harikamýza gitmeye ne dersiniz? diye öneride bulunan Epekeþen, Hattuþa ile ilgili þu ifadelere yer verdi; Salim Söylemez Okul Müdürü Ünal Cevizci Okul Aile Birliði Baþkaný

6 6 PAZARTESÝ 14 OCAK köy yolu ulaþýma kapalý Ç orum un Kargý ilçesinde sabah saatlerinde baþlayan kar yaðýþý 41 köy yolunun ulaþýma kapanmasýna neden oldu. Bütün yurdu etkisi altýna alan kar yaðýþý Kargý ilçesinde de etkili oldu. Sabaha karþý baþlayan kar yaðýþý en çok çocuklarý sevindirdi. Kar yaðdýðýný gören çocuklar sokaða çýkýp kardan adam yapýp, kar topu oynayarak Kargý da kar yaðýþý 41 köy yolunun ulaþýma kapanmasýna neden oldu. karýn tadýný çýkarttý. Kargý Belediyesi de çarþý merkezi ve ana yollarda tuzlama çalýþmasý yaparak, oluþabilecek olumsuzluklara karþý halký uyardý. Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, Kargý ya baðlý 41 köy yolunda ulaþým saðlanamýyor. Kapalý yollarýn ulaþýma açýlmasý için karla mücadele ekipleri çalýþmalarýný Ýskilip beyaza büründü Ç orum da hafta sonu etkili olan kar yaðýþý Ýskilip ilçesini beyaza bürüdü. Kar yaðýþý nedeniyle ilçe beyaz bir örtü ile kaplanýrken çok sayýda vatandaþ araçlarýný çalýþtýrmakta zorluk çekti. Yaðýþa aldýrmadan trafikte ilerleyen araçlarýn sürücüleri karla kaplý yollarda ilginç görüntüler oluþturdu. Her zaman olduðu gibi kar yaðýþý yine en çok çocuklarý sevindirdi. Kar yaðýþýnýn hafta sonuna denk gelmesini fýrsat bilen çocuklar okullarýn tatil olmasý ile birlikte sabahýn erken saatlerinde kendilerini sokaða attýlar. Bazý gruplar kartopu oynarken bazý gruplarda kýzakla kaymanýn keyfini sürdü. Meteorolojiden gelen bilgilere göre Ýskilip te kar yaðýþýnýn yoðun bir þekilde devam edeceði öðrenildi.(ýha) Ýskilip te hafta sonu etkili olan kar yaðýþý ilçeyi beyaza bürüdü. HYP de yeni gençlik kollarý H alkýn Yükseliþi Partisi(HYP) Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nýn tanýtým toplantýsý Athena Otel'de gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çiftçi, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Engin Erenler, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Uzun ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Halkýn Yükseliþi Partisi Ýl Baþkaný Ali Karabacak, gençlerle birlikte yollarýna hýzlý bir þekilde devam edeceklerini, gençlerin önünü açacaklarýný söyledi. Karabacak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "Halkýn Yükseliþi Partisi olarak gençlerin önünü kesinlikle ve tamamen, sonsuza kadar açacaðýz. Gençlerimizin ekmek derdine çözümler bulmak en büyük derdimiz olacak. Gençlerimizin giyimi kuþamý bizi ilgilendirmeyecek. Gençlerimizin hayata bakýþ açýlarý, ailelerine saygýlarý, vatanlarýna saygýlarý, milletlerine saygýlarý olan bir gençlik istiyoruz biz. Gençlerimizin önü bir þekilde, hiçbir nedenle önü kapatýlmayacak. Bizler kendilerine güvendik, onlarda bize güvenecekler. Bize en büyük isteðimiz halkýmýzdan gençlerimize ve bizim halkýmýza bakýþýmýz inançlara saygýlý laiklik. Bunu her zaman vurguluyorum. Biz Halkýn Yükseliþi Partisi Mustafa Sarýgül Hareketi olarak halkýmýza inançlara Engin Erenler saygýlý laiklik olarak yolumuza devam edeceðiz. Bizim en çok takýldýðýmýz konular, insanýn giyimi kuþamý deðil de, insanlarýn ekmek bulmalarýyla, iþ bulmalarýyla en büyük derdimiz bu. En büyük sorunlar üniversiteler, birçok arkadaþýmýz üniversiteye girmek ve üniversiteyi bitirmek bitirdikten sonrada iþ bulabilmektir. Biz bu atamalarýn, üniversiteyi bitiren arkadaþlarýmýzýn atamalarýnýn daha kolay olabilmesi için, üniversiteyi bitiren arkadaþlara iþ bulabilme anlamýnda her þeyi yapacaðýz. " 'Halkla el ele yürüyeceðiz' Halkýn Yükseliþi Partisi Ýl Gençlik Kolu Baþkaný Engin Erenler ise, partilerinde hiçbir siyasi parti farký gözetmeden, demokrasiye inanan, inançlara saygýlý, laikliðe inanan, emeðin hakkýný koruyan, üretimin önünü açan, cinsiyet, din, kültür, mezhep farký gözetmeyen bütün yurttaþlarla el ele, kol kola ve omuz omuza olmaya devam edeceklerini söyledi. Erenler, konuþmasýnda özetle Halkýn Yükseliþi Partisi(HYP) Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nýn tanýtým toplantýsý yapýldý. Halkýn Yükseliþi Partisi Ýl Gençlik Kolu Baþkaný Engin Erenler oldu. þöyle dedi; "Bizim gençlerimiz de Allah korkusu olan, ayný zamanda da Mustafa Kemal Atatürk' ün ilke ve inkýlaplarýna saygýlý gençler olacaklardýr. Bizim gençlerimiz, ülkemizin yararýna olmayan hiç bir projeye imza atmayacaktýr. Biz gençlerimizi kahve köþelerinde körelen yerine kendi uydusunu kendisi yapan gençlik istiyoruz. Bizim gençliðimiz koltuk sevdalýsý deðil vatan, millet sevgisi olan gençlik olacaktýr. Bizim gençliðimizde yaþý kaç olursa olsun halkýn dertlerini sýkýntýlarýný dinleyip çözüm bulan gençlik olacaktýr. Türkiye'nin en demokratik partisi biz olacaðýz. Lidere baðlý deðil halka baðlý demokrasiyi gerçekleþtireceðiz. Bizim partimizde gece darbeleri olmayacak. Yarýþma adaleti olacak. Seçimle gelen kurullar seçimle gidecek. Bizim gençlerimiz, vatanýna sorun deðil vataný için çözüm üretecek gençler olacaktýr Bizim gençlerimiz, bilimden ve teknolojiden yanadýr. Gençlere büyük önem vereceðiz. Gençlerimizi lafta deðil, icraatta aktif görevlere getireceðiz. Yeni isimleri, yeni yüzleri, halkýmýzýn içindeki yeni cevherleri türk siyasetine kazandýracaðýz. Bu çizgimizi ve ilkelerimizi korurken, toplumun her kesimine açýlacaðýz. Herkesin sevgisini kazanacaðýz. Herkesi kapsayýcý ve kucaklayýcý bir parti olacaðýz. Gençlik kollarýmýzý oluþturup iktidar bayraðýný almaya yürüyoruz." Çorum'da yaþayan Ordulular geleneksel hale getirdikleri buluþma etkinliðinin 3.'sünü Anitta Otel de gerçekleþtirdi. Çorum-Ordu kardeþliði Ç orum'da yaþayan Ordulular geleneksel hale getirdikleri buluþma etkinliðinin 3.'sünü Anitta Otel de gerçekleþtirdi. Çorum da yaþayan ve çoðunluðunu memurlarýn oluþturduðu Ordulular Platformu yemekli bir programla bir araya geldi. Geleneksel Ordu yemeklerine, Çorum ve Ordu türküleri eþlik etti. Yaklaþýk 350 kiþinin katýldýðý organizasyona protokol konuþmalarý ve müzik dinletisi yer aldý. Platform adýna selamlama konuþmasý yapan Turhan Candan, Ordu ile Çorum arasýnda gönül köprüsü kurmaya çalýþtýklarýný belirterek, "Leblebi-Fýndýk kardeþliði" nin her iki þehre güzel katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Candan, Ordulularýn Çorum'daki huzurun ve sevgi ortamýnýn birer parçasý olduklarýný ve güzel iþler yaparak varlýklarýný hissettirdiklerini belirterek, Tarih þehri Çorum, doða harikasý Ordu ile baðlarýný güçlendirdikçe insanýmýz bundan güçlü çýkacaktýr. Ýþ birliði imkanlarýmýzý ortaya koyarsak ve Ordu'daki Çorumlularý da harekete geçirirsek kardeþ þehir olmanýn zeminini oluþtururuz. Çorum da yaþan yaklaþýk bin Ordulu bunu çok arzu etmektedir. Vali Sabri Baþköy'ün sevgi ve selamlarýný da hemþehrileri ile palalaþan Candan, "Sayýn valimizin yüksek performansýný takdirle izliyoruz ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz" diye konuþtu. Candan programa katýlan herkese teþekkür etti. Ordu Perþembe Belediye Baþkaný Selami Çarkcý ise yaptýðý konuþmada, "Çorum da gördüðü manzaradan çok etkilendiðini, bu program vesilesi ile kenti daha yakýndan tanýma imkaný bulduðunu belirtti. Temizliði ve leblebisi ile bir marka olan Çorum'un sevgi ve hoþgörü bakýmýndan da ör- Ordulular Platformu yemekli bir programla bir araya geldi. Geleneksel Ordu yemeklerine, Çorum ve Ordu türküleri eþlik etti. Yaklaþýk 350 kiþinin katýldýðý organizasyona protokol konuþmalarý ve müzik dinletisi yer aldý. nek bir þehir olduðunu ziyadesiyle sevindirdi düzenleme komitesinsöyledi. de þu isimler yer aldý: Aziz Usta, Tayfun KaÇarkçý, ÇoPrograma Ankavuncu, Mehmet Ali rum'daki Ordulularýn ra'dan katýlan Çorum Kuru, Sebahattin Tut, büyükþehirlerdeki eski Emniyet Müdür Hasan Aydýn, Turan hemþehrilerimizin Yardýmcýsý Zeki SeUyar, Nazmi Güngör, yapmadýðýný yapmýþvinç yaptýðý konuþmamustafa Özen, Ceyhun lardýr ve düzenlemiþda, "Ordulularýn dersavgut, Adem Kütük, lerdir. Bu organizasnek kurma vakti gelcevat Fahri Gündoðdu yon hemþehrilerimizin miþtir" ve Turhan Candan. birlik ve beraberliðe Ordulularýn yerel verdiði önemi ortaya Programda çekim sanatçýsý Yener Kakoymuþtur. Ordulular yapan Kanal 52 progya'nýn verdiði konserbulunduklarý þehirlere ram yapýmcýsý Mehmet de Ordu Türküleri ve hep katký saðlamýþlareriþti, Çorum da ticaret Çorum Türküleri sesdýr. Barýþ içinde karyapan Ordulu esnaflar lendirildi ve toplu hadeþçe yaþamanýn en lay çekildi. ve Belediye Baþkan güzel örneklerini veryardýmcýsý Turhan Kanal 52 televizmiþlerdir. Ordulular Candan ile özel röporyonu tarafýndan canlý Çorum da mutlu ve taj gerçekleþtirdi. yayýnlanan programýn huzurlu görmek beni Sinan Oðan geliyor T ürkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV), Türkiye Nereye Gidiyor adlý konferans düzenleyecek. MHP Iðdýr Milletvekili Dr. Sinan Oðan, Türkiye gündeminde yer alan konular baþta olmak üzere ülkenin geleceði ile ilgili tüm düþüncelerini Çorumlular la paylaþacak. 16 Ocak 2013 Çarþamba günü saat 19:00 da Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda baþlayacak olan konferansa tüm Çorum halký davet edildi. Sinan Oðan

7 PAZARTESÝ 14 OCAK Türk Din Musikisi Eðitim Programý baþladý Gül, Kur an ý güzel okumak dinin gereðidir Ç Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, eðitim seti verdi. Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Altunay. kursa katýlan öðrencileri kutladý. Seziklmi, ezanýn güzel okunmasý gerektiðini söyledi. Kurslar tasavvuf müziði eþlinde yapýldý. Türk Din Musikisi Eðitim Programý Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlendi. Ýmam Hatip öðrencileri, din görevlileri ve Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerine yönelik kurslar baþladý. Sezikli, "Ezân-I Muhammedî Ve Kur'an-ý Kerîm okuyalým derken ezanýn ve Kurslarý Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Kur'a nýn canýna okumayalým" diye çaðrýda bulundu. Üyesi hemþehrimiz Dr. Ubeydullah Sezikli veriyor. güzel ve kaliteli yapmak yüce dinimizin de bir gereðidir. Ýnsanlarýn eðitimi bazý konularda çok önemlidir. Bizlerin din görevlisi olan arkadaþlarýmýza Güzel Ezan ve güzel Kuran okuma konusunda verdiðimiz hizmeti, geleceðin din görevlisi adaylarýna vermekte þimdiye kadar yeterli olduðumuz söylenemez" Türk Din Musikisi Eðitim Programýný veren Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Dr. Ubeydullah Sezikli ise yaptýðý konuþmada Ýmam Hatiplilerin kültür ve sanatýn ilk adresi olmasý gerektiðini söyledi. Sanat Allah'tan bir yansýma ise sanatýn ilk yansýdýðý insanlarýn da din adamlarý olmasý gayet normal olduðunu ifade eden Dr. Ubeydullah Sezikli, "Sanat ve Allah arasýndaki bu iliþki adý konulmamýþ bir baðdýr ve bu bað insanlarý Allah'a ulaþtýrmada güçlü bir araçtýr. Ýþte bu aracý kullanarak Allah'a ulaþmak Türk Ýslam Kültür Tarihinde sanatýnda geliþmesinde en büyük etken olmuþtur. Bu geliþmenin günümüzde saðlanacaðý yegane kurum ise Ýmam Hatip Liseleri olmalýdýr" Ýmam Hatip Ve Ýlahiyat Fakültelerinden Güzel Sanatlar belirli zihniyet tarafýndan bilinçli bir þekilde uzaklaþtýrýldýðýný anlatan Sezikli, "Gerek Cumhuriyet kurulurken cephelerde þehit olan ilmiye sýnýfý gerekse ülkenin geçirdiði Türkçe ezan dayatmasý gibi dayatmalar yüzünden din ve musiki arasýnda kopukluk meydana gelmiþtir. Bunun düzeltileceði tek adres olan Ýmam Hatip liseleri ise aynen ezaný Türkçeleþtiren zihniyet tarafýndan kültür ve sanattan uzak tutulmuþtur. Bu kurumlarý musikinin helal haramlýðý gibi sýð mevzularýn içerisine çeken Molla zihniyeti de bu konuda onlardan aþaðý kalmamýþtýr" diye konuþtu. Ezanýn güzel okunmasý gerektiðini belirten Sezikli, "Birisini bir yere davet ederken kullandýðýmýz ses tonu hep kibarcadýr. O zaman Allah'ýn son dini olan Ýslam'ýn ibadeti olan Peygamber efendimizin gözümün nuru dediði namaza neden insanlarý kötü bir þekilde çaðýrýyorsunuz. Size bu hakký kim verdi. Bu konuda problemin çözümünü tamamen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ndan beklemek yanlýþ olur. Bence bu konuyu sadece Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na da býrakmak yanlýþ bir davranýþtýr. Konu önemine binaen Türkiye Cumhuriyeti nin birçok kurumu tarafýndan icra edilebilir. Özellikle belediyeler sosyal sorumluluk kapsamýnda bu konuda faaliyet gösterebilir. Kendisi de bir Ýmam Program sonunda Makamlarla Türk Din Musikisi Eðitim Seti daðýtýldý. Kurslarýn açýlýþýna yoðnu katýlým oldu. Hatipli olan Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýmam Hatiplere verdiði deðer ve önem ortadadýr. Bizim içinde tüm eðitim kurumlarý ile beraber Ýmam Hatip Liseleri nin ayrý bir önemi vardýr. Zira onlar gelecekte din gibi toplumun hassas bir noktasýnda görev yapacaklar. Bu gün burada Türkiye'de ilk okuyalým derken ezanýn ve Kur'a nýn canýna okumayalým" diye çaðrýda bulundu. Program sonunda Çorum Belediyesi nin katkýlarý ile Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Ubeydullah Sezikli tarafýndan hazýrlanan Makamlarla Türk Din Musikisi Eðitim Seti daðýtýldý. kez yapýlan bir projeyi tatbik etmenin gururunu yaþýyoruz. Ýnþallah bu tür hizmetler artarak sürer. Zira hizmetlerimizde ki kalitelerimiz arttýðý sürece hizmet alan insanlarýnda kaliteleri artacaktýr" Ýmam- Hatip ve Ýlahiyat Fakülteleri ne seslenen Sezikli, "Ezân-I Muhammedî Ve Kur'an-ý Kerîm VEFAT ve TEÞEKKÜR Babam Abdullah SEYHAN ýn bir ay boyunca yatmýþ olduðum Çorum Özel Hastanesi yoðun bakým ünitesindeki ilgilerinden dolayý baþta, Kardiyoloji Uzman Dr. Gökhan Bilgili Bey e, Yoðun Bakým Ünitesindeki tüm personele ve hastane personeline, Ayrýca cenazemizde bizi yalnýz býrakmayan eþ-dost ve akrabalarýmýza da teþekkür ederiz. Kadir SEYHAN Murat SEYHAN Nurben SEYHAN AKYÜZ Nurhan ÇELÝK Oðlu Oðlu (Ç.HAK:120) Zeki Gül, "Okunan güzel ezan ve Kur'an dinin gereðidir" orum Belediyesi tarafýndan Ýmam Hatip öðrencileri, din görevlileri ve Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerine yönelik olarak baþlatýlan Türk Din Musikisi Eðitim Programý baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, programýn açýlýþ konuþmasýnda, "Okunan güzel ezan ve Kur'an dinin gereðidir" Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Dr. Ubeydullah Sezikli nin verdiði eðitime Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Müftü Mehmet Aþýk, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Altunay ile öðrenciler katýldý. Türk Din Musikisi Eðitim Programýnýn açýþ konuþmasýný yapan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ilk ezanýn ve ilk Kur'an-ý Kerîm in okunmasý ile baþlayan bir medeniyetin zirveye ulaþtýðý topraklarda yaþadýklarýný belirterek, "Þehirleri güzelleþtirmeye çalýþýrken aslýnda þehrin o güzelliðinin içerisinde yaþayacak olan insanlarý da yetiþtirmek bir sosyal sorumluluktur. Þehirde yapacaðýmýz bir caminin güzelliði kadar içerisinde görev yapacak insanlarýn da estetikten anlayan güzel Kur'an-ý Kerîm ve Ezan-ý Muhammedî okuyabilen görevlileri de yetiþtirmek önemlidir. Bir ses ve estetik medeniyeti kuran ecdadýmýza yakýþýr birer insan olmalýyýz" diye konuþtu. Güzel bir ezan veya güzel bir Kur'an-ý Kerîm dinlerken, gayrý müslimlerin bile etkilediðini belirten Zeki Gül, "Her yýl onlarca haber okumaktayýz "Ezaný Dinledi Müslüman oldu" diye. Tarih içerisinde de bu tablolar hep vaki olmuþtur. Bakýnýz Hz. Ömer Müslüman oldu diye öldürmeye gittiði kýz kardeþinin evinde güzel okunan Kur'an-ý Kerîm den etkilenerek Müslüman olmuþtur. Allah güzeldir güzeli sever. Yaptýðýmýz iþleri Kýzý Kýzý (Çorum Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Öðretmeni (Ýþ Adamý) (Ev Hanýmý) (Muhasebeci Mali Müþavir)

8 8 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 Aile hekimlerinde iþ yoðunluðu fazla T ürk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Yüzde 85'ine göre iþ yükü fazla Gök, sendika olarak çalýþanlar ile birlikte istiþareler yaparak onlarýn sorunlarýný ve taleplerini tespit et- çalýþanlarýnýn aile hekimliði sistemindeki iþ yükü ince- Aile Hekimliði Sisteminden ankete katýlan saðlýk meyi önemli bir görev saydýklarýný, sendikacýlýðýn temelinde de yer alan bu istiþarelerden birini de geçtiði- 14'ünün normaldir, % 35'inin fazladýr, % 50'sinin ise ollendiðinde; % 1'inin iþ yükü az ve oldukça azdýr, % miz aylarda gerçekleþtirdiklerini, aile hekimleri ve aile dukça fazladýr demiþtir. Çalýþanlara göre iþ yükü % 85 saðlýðý çalýþanlarý ile bir araya gelmiþtiklerini belirtti. gibi büyük bir oranla fazladýr. Tüm illerden gelen aile hekimleri ve aile saðlýðý Yüzde 95'ine göre nöbetler yanlýþ çalýþanlarý ile birlikte önemli bir çalýþtaya sendika olarak imza attýklarýný kaydeden Gök, yapýlan çalýþtayla il- Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn Aile Hekimliði Sistemindeki nöbet uygulamasý hakkýndaki düþüncelerine gili þu açýklamalarda bulundu; Sorunlarý ve çözüm bakýldýðýnda; ankete katýlanlarýn % 3'ünün bir fikri yoktur, % 2'sine göre doðru bir uygulama ve % 95 gibi he- önerilerini tartýþtýk. Ayrýca Çalýþtay ile birlikte önümüzdeki çalýþmalara ýþýk tutmasý amacýyla sendikamýz men hemen tamamýna yakýnýna göre yanlýþ bir uygulamadýr. tarafýndan Türkiye genelinde aile hekimliði sisteminde M. Fatih Gök çalýþanlarla da bir anket çalýþmasý yapýlmýþtý. 548 kiþi aile hekimi ve 647 kiþi aile saðlýðý çalýþaný olmak üzere toplamda Yüzde 54'ü Bakanlýktan hiç memnun deðil 1195 aile hekimliði sisteminde görev alan saðlýk çalýþaný ile gerçekleþtirilen anketten önemli sonuçlar çýkmýþtýr. ðinde, ankete katýlan Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn; % 1'i cevapla- Saðlýk Bakanlýðýnýn Aile Hekimliði Sistemine ilgisi incelendi- Yüzde 36'sý mecburiyetten Aile Hekimliðini tercih etmiþ mayarak çekimser davranmýþ, %6 'sý bakanlýðýn ilgisinden memnundur, % 39'u ilgiden kýsmen memnundur ve % 54'ü ise ilgiden Ankete göre çalýþanlarýn Aile Hekimliði Sisteminde çalýþmayý hiçbir þekilde memnun deðildir. tercih etme sebepleri incelendiðinde, %1'i bu soruya cevap vermemiþtir, %19'u daha rahat çalýþabilmek için, % 20'si daha iyi mali imkanlara kavuþmak için, % 24'ü 1. basamak saðlýk hizmetlerinde gö- Aile hekimliði sisteminde çalýþan personele göre sistemin ge- Yüzde 51'i sistem sorunlarla devam eder diyor rev yapmayý istedikleri için ve % 36'sý ise mecburiyetten dolayý tercih etmiþtir. mýþtýr, % 4'ünün sistemin geleceði hakkýnda bir fikri yoktur, % leceði incelendiðinde çalýþanlarýn % 1'i ankette soruyu cevaplama- Yüzde 55'inin geliri artmýþ 16'sýna göre sistem düzelerek iyileþir, % 28'ine göre sistem daha kötüye gider ve %51'ine göre ise sistem sorunlarla devam edecektir. Mali durumlarýndaki deðiþiklik incelendiðinde, ankete katýlan Sonuç olarak geneli sistemin sorunlarla devam edeceði düþüncesindedir. Aile Hekimliði Sistemi çalýþanlarýnýn; % 1'i bu soruya cevap vermemiþtir, % 2'sinin geliri önemli ölçüde azalmaktadýr, % 4'ünün gelirinde kýsmi bir azalma olmaktadýr, % 17'sinin geliri önemli ölçüde Vatandaþlarýn yüzde 49'u Aile Hekimliðini ilaç yazdýrma birimi olarak görüyor artmaktadýr, % 21'inin gelirinde bir deðiþiklik olmaz iken % 55 gibi büyük bir çoðunluðunda ise gelirinde kýsmi bir artýþ olmaktadýr Aile Hekimliði Sistemine vatandaþýn bakýþý ile ilgili ankete katýlan Aile Hekimliði Sistemi çalýþanlarýnýn % 1'i ankette soruyu ce- (aile hekimlerinin yüzde 26'sý gelirim önemli ölçüde arttý. Yüzde 54'ü kýsmi bir artýþ oldu demiþtir.) vaplamamýþtýr, % 1'ine göre vatandaþ diðer saðlýk kurumlarýna sevk Yüzde 55'i kýsmen memnun birimi olarak görüyor, % 7'sine göre vatandaþ aile hekimlerini aileden biri olarak deðerlendiriyor, % 10'una göre vatandaþ 1. basamak Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn Aile Hekimliði Sistemden memnuniyet durumlarýný incelediðimizde, ankete katýlanlarýn; % 2 si fikrim yok demiþtir, % 24'ü memnun olduðunu ifade etmiþtir, % 19'u daþ saðlýk ocaðý olarak düþünüyor ve % 49'una göre ise vatandaþ saðlýk hizmetleri birimi olarak nitelendiriyor, % 32'sine göre vatan- sistemden memnun deðildir, % 55 gibi çoðunluk ise sistemden kýsmen memnundur. yüzde % 44'ü sistemden memnun iken % 45'i ise kýsmen memnun- ilaç yazdýrma birimi olarak görüyor. Çalýþanlara göre, vatandaþýn Yüzde 42'si sistemden ayrýlmak istemektedir dur. Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn Aile Hekimliði Sisteminden ayrýlmak isteme durumlarý incelendiðinde, ankete katýlanlarýn; % 1'i larý ve sistemin bugünkü durumunu net bir biçimde ortaya koymak- Anket sonuçlarý aile hekimliði çalýþanlarýnýn yaþadýklarý sorun- bu soruya cevap vermemiþ, % 16'sý sistemde kalmak istemektedir, tadýr. Bundan sonra yapýlmasý gereken çözüm üretmektir. Öncelikle % 42 si sistemden ayrýlmak istemektedir ve % 41'i kararsýz kalmaktadýryal haklarýn verilmesi gereklidir. Çalýþanlarýn memnuniyeti de aile hekimliðinde iþ yükünün hafifletilmesi, daha iyi özlük ve sos- Yüzde 56'sý özlük haklarý yönünden maðdur önemsenmeli bu konuda çalýþmalar yapýlmalýdýr. Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn Aile Hekimliði Sistemindeki Türk Saðlýk-Sen olarak aile hekimliði çalýþtayýmýzý, anket çalýþmamýzý ve aile hekimliði ile ilgili yaptýklarýmýzý ve çözüm öneri- maðduriyetleri incelendiðinde, ankete katýlanlarýn; % 1'i cevaplamayarak çekimser davranmýþ, % 5'i maðduriyet yaþadýðýný, % 13'ü lerimizin yer aldýðý Aile Hekimliði Raporu kitabýmýzý ilimizde de ekonomik yönden maðdur olduðunu, % 24'ü sosyal haklar yönünden maðdur olduðunu ve % 56'sý ise özlük haklarý yönünden mað- alýnmasý ve sorunlara çözüm üretilmesi için çalýþmalar yaptýk, yap- yetkililerle paylaþacaðýz, çalýþanlara sunacaðýz. Taleplerin dikkate dur olduðunu ifade etmiþtir. maya da devam edeceðiz. Meslek onurumuz için Tandoðan dayýz ðitim Ýþ Çorum Ýl Temsilciliði, Mesleðimiz Onurumuzdur! sloga- 19 Ocak 2013'te Ankara'da eðitim çalýþanlarýnýn haklarýný sa- Enýyla vunmak için yapýlacak eyleme katýlacak. Ýl Temsilciliði nden yapýlan açýklamada, bu eylemde eðitim çalýþanlarýnýn genel sorunlarýný ve AK Parti iktidarýnýn eðitim çalýþanlarýna uyguladýðý haksýz yaptýrýmlarýn bir kez daha yüksek sesle Ankara'dan haykýracaklarý belirtilerek, Þubat özür durumu atamalarý için; norm kadro sorunlarý, alan deðiþikliði, atanmayan öðretmenler, hizmetli ve memur sorunlarý için; Alo 147 hattýna, maaþ ve ek derslerdeki kayýplara, YÖK kanun taslaðýna, özelleþtirme ve yerelleþtirme politikalarýna, öðretmene þiddete, kariyer basamaklarýna, öðretmeni itibarsýzlaþtýrmaya, eðitimde gerici yapýlanmaya karþý 19 Ocak 2013'te Ankara'dayýz. Haklarýmýzý ve haklýlýðýmýzý anlatmak için tüm eðitim emekçilerini bekliyoruz. denildi. Yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Toplumsal sorumluluk bilincini daima önde tutan eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarý, siyasi iktidarlarýn eðitimde uyguladýðý yanlýþ politikalar sonucunda, Cumhuriyetimizin 90. yýlýna gireceði bir dönemde kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr. Özellikle son on yýlda eðitimde uygulanan politikalar ise mesleðimizi yýkým kararlarýna dönüþmüþtür. Mevcut siyasi iktidarýn mesleðimize yönelik saldýrýlarýnýn temelinde yatan nedenler, eðitim sistemimizi özelleþtirerek küresel sermayenin egemenliðine sunmak; laik, demokratik, bilimsel ve kamusal yapýsýný yýkarak eðitimde ideolojik deðiþikliði gerçekleþtirmektir. Eðitim çalýþanlarýmýza yönelik olarak, bizzat Baþbakan ve Milli Eðitim Bakanlarý tarafýndan sarf edilen söz ve söylemlerin aleyhte bir kampanyaya dönüþtürülmesi, ALO 147 ihbar hattý ile binlerce eðitim çalýþanýmýz hakkýnda soruþturma açýlmasý, öðretmenlere uygulanan þiddet olaylarýnýn artmasý, sistemden kaynaklý dayatmalarýn sonucu olan alan deðiþikliði, eðitim çalýþanlarýmýzýn maaþ ve ücretlerinde bir türlü yapýlmayan iyileþtirmelerin temelinde de bu gerçeklik yatmaktadýr. Eðitim sistemimizin, bilimsel ve parasýz yapýsýnýn aþýndýrýlmasýyla baþlayan süreç, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn mevzuatýný deðiþtiren yasal deðiþikliklerle tamamlanmýþtýr. 652 Sayýlý KHK ve kamuoyunda bilinen adýyla yasasý ile eðitim sistemimiz piyasa koþullarýna açýk, bakanlýðýn gerici uygulamalarýyla da ortaçað karanlýðýna sürüklenen bir yapýlanmaya dönüþmüþtür. Hiçbir bilimsel araþtýrma yapýlmadan, konunun taraflarýna danýþmadan, okullarýmýzda herhangi bir alt yapý çalýþmasý yapýlmadan hazýrlanan yasasý ile eðitim sistemimiz bir kaosa sürüklenmiþtir. Dört aylýk uygulamanýn ortaya koyduðu gerçek ise; binlerce öðretmenimiz norm kadro fazlasý olmuþ, öðrencilerimiz okullarýndan ve öðretmenlerinden edilmiþ, velilerimizin sýrtýna yüklenen eðitim harcamalarý artmýþtýr. Eðitime bütçeden yeterli kaynak aktarýlmamasý nedeniyle okullarýmýzda saðlýklý eðitim-öðretim ortamý saðlanamamaktadýr. Okullarýmýzýn derse hazýr hale gelmesinde en önemli görevi yerine getiren hizmetli ve memurlarýmýz, adeta köle gibi, iþ tanýmý yapýlmadan çalýþtýrýlmaktadýr. Her öðretim yýlý baþýnda öðretmenlere verilen üç kuruþluk eðitim öðretim tazminatý bile hizmetli ve memurlarýmýza çok görülmektedir. Örgütlü mücadelemiz sonucunda elde ettiðimiz özlük haklarýmýz bir bir elimizden alýnmaktadýr. Özür durumu atamalarý yýlda bir kereye düþürülürken, saðlýk nedeniyle aldýðýmýz sevk ve raporlar sonucunda ücretlerimiz kesilmekte, mesleðimiz kariyer basamaklarý uygulamalarýyla paramparça edilmekte, iþ barýþý bozulmaktadýr. Öðretmen yetiþtirme konusunda bir politika geliþtirmeyen hükümet, atama isteyen öðretmenlerimizi "yem bekleyen güvercinlere" benzetmektedir. Hazýrlanan YÖK yasa taslaðýnda bu soruna çözüm getirmeyen hükümet, üniversitelerimizi siyasi iktidarýn egemenliði yanýnda, paranýn egemenliðine de alarak özerk ve özgür yapýlarýný tamamen ortadan kaldýrmaktadýr. Üniversitelerimizde akademisyen ve öðrencilerimiz, muhalif bir tavýr sergileyememekte, düþünceler baský altýnda tutulmakta, en masum talepler bile þiddetle bastýrýlmaktadýr. Tüm bu geliþmeler, siyasi iktidarýn eðitimde gerçekleþtirmek istediði dönüþümün aslýnda mesleðimizi elimizden almaya yönelik olduðu gerçeðini ortaya koymaktadýr. Bu süreçte siyasi iktidar, eðitim çalýþanlarýnýn mücadelesinde halktan alacaðý desteði engellemek ama- Özel okullarda muvafakat belgesi alýnacak Ö zel okullarýn, öðretim yýlý sonunda, sonraki öðretim yýlý için okul öðrenci kýyafetini belirlemek amacýyla velilerden muvafakat belgesi almalarý gerektiði bildirildi. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), özel okullarda öðrenci kýyafetinin nasýl belirleneceðine iliþkin il milli eðitim müdürlüklerine yazý gönderdi. MEB Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü'nün Müsteþar Emin Zararsýz imzalý yazýsýnda, Bakanlýða baðlý tüm resmi ve özel okullarda öðrenim gören öðrencilerin kýlýk ve kýyafetlerini düzenleyen yönetmeliðin 27 Kasým'da Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiði hatýrlatýldý. Yazýda, son günlerde özel okullara iliþkin bazý sivil toplum örgütlerinin yöneticileri tarafýndan, özel okullarda Yönetmelik hükümlerine aykýrý olarak tek tip forma uygulamasýna devam edileceði yönünde kamuoyuna yanlýþ bilgiler verildiðine dikkat çekildi. Ýllerdeki özel okullarda, öðrenci kýlýk ve kýyafetlerinde ilgili yönetmelik hükümlerinden farklý uygulamalara gidilmemesi için açýklama yapýlmasýna ihtiyaç duyulduðu ifade edilen yazýda þunlar kaydedildi: ''Özel okullar, her öðretim yýlýnýn sonunda, bir sonraki öðretim yýlý için okul öðrenci kýyafetini belirlemek amacýyla öðrenci velilerinden imza muvafakat belgesi alacaklardýr. Muvafakat belgelerinin yukarýdaki Yönetmelik hükmü doðrultusunda deðerlendirilmesi sonucunda, okul kýyafeti uygulamasýna yeter sayýda talep bulunmasý halinde, belirlenen okul kýyafetine iliþkin karar ve karara esas belgeleri ile birlikte baðlý bulunduklarý il milli eðitim müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.'' (AA) Karakaþlar Otomotiv in araç satýþ hedefinde yakaladýðý baþarý ile bölge ve Türkiye birincisi olduðu belirtildi. Karakaþlar Türkiye birincisi K arakaþlar Otomotiv in araç satýþ hedefinde yakaladýðý baþarý ile bölge ve Türkiye birincisi olduðu belirtildi. Çorum halkýnýn Fiat a gösterdiði ilgiye karþýlýk olarak teþekkür mahiyetinde 2012 yýlýnda uyguladýðý 20 bin TL ye 30 ay yüzde sýfýr faiz oraný kampanyasýný 14 Ocak a kadar uzatan Fiat Karakaþlar Otomotiv, yeni yýlda da satýþlarýn artarak devam ettiðini bildirdi. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, Fiat a olan teveccühe karþýlýk kampanyayý uzattýklarýný kaydetti yýlýnýn kendileri açýsýndan çok verimli geçtiðini söyleyen Karakaþ, 2013 yýlýnda da kampanya ve çalýþmalarýnýn devam edeceðini ifade etti. Her alanda baþarýlý ve yoðun çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydeden Mehmet Karakaþ, Geçen dönem büyük baþarýlara imza attýk. Firma olarak kampanya ve vatandaþlara yönelik orum un Osmancýk ÇBelediyesi tarafýndan Arafat tepesinde yapýlan seyir evi için çalýþmalar sürürüyor. Osmancýk Belediyesi tarafýndan Arafat tepesinde bulunan bina onarýlarak seyir evi haline dönüþtürülecek. Peyzaj Mimarý Hakan Çýplak ile bölgede birlikte incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Arafat Tepesi nin tabiat içinde bir alan olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, Arafat Tepesi nde zirve noktada bulunan metruk bir bina vardý. Belediye olarak bu yeri tekrar canlandýrmak ve halkýmýzýn kullanýma sunmak için çalýþmalara baþladýk. Binada iyileþtirme ve onarým çalýþmalarý devam ediyor. Teras katý ile birlikte üç katlý olan bina sosyal bir alana dönüþtürülecek. Ýlçemizin eþsiz manzarasýna sahip bu binanýn özellikle teras katýnda Osmancýk ýn izlenebileceði bir alan oluþturulacak Arafat Tepesi nin yollarýnýn ayrýca parke taþý ile döþendiðini de hatýrlatan Baþkan Yazýcý, bu alanýn en iyi þekilde kullanýma sunulmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Fiat Karakaþlar Otomotiv, yeni yýlda da satýþlarýn artarak devam ettiðini bildirdi. gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalar neticesinde baþarýlarýmýz kat kat artarak devam etti. Bu baþarýmýzý ben Fiat a olan güven ve cazibiyete baðlýyorum. Sistematik ve yoðun bir çalýþma sergileyen ekibimizin de bu baþarýda büyük payý vardýr. Çorumlu vatandaþlarýmýzdan aldýðýmýz güven ve teveccühe bir teþekkür olarak kampanyamýzý 14 Ocak 2013 tarihine kadar uzattýk. Biz Karakaþlar olarak vatandaþlarýmýzýn her daim yanýnda olacaðýz. Türkiye nin en büyük plazmasýný Çorum da açýyoruz Karakaþlar Otomotiv tarafýndan Türkiye nin en büyük plazasýnýn Çorum da açýlacaðýný belirten Karakaþ, 2013 yýlý içerisinde bölge ve Türkiye nin en büyük ve en mordern plazasýnýn açýlacaðý müjdesini verdi. Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, daha iyi hizmet verebilmek için Çorum a yeni ve Fiat ýn en büyük yatýrýmýný yapacaklarýný dile getirdi. Baþarýlarýný yaptýklarý yatýrýmlarla büyüteceklerini kaydeden Karakaþ, Bu yýl içerisinde Türkiye nin en büyük plazasýný açýyoruz. Bu hemþehrilerimize daha iyi bir hizmet anlamý taþýyor. Bununla da sýnýrlý kalmayacaðýz. Yeni ve büyük yatýrýmlar yaparak teknolojiyi yakýndan takip ederek hizmet kalitemizi artýrmayý hedefliyoruz. Sadece sýfýr araçlarda deðil baþarýmýzý ikinci elde de sürdüreceðiz. Ýkinci el araçlarýmýz da otoeksper garantisi ile müþterilerimize garanti ve Fiat finans destekli araç imkaný saðlýyoruz. Daha geniþ alan ve kalifiye elemanlarla Çorumlu vatandaþlarýmýza hizmet edeceðiz. Yeni plazamýzýn çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. En kýsa sürede hizmete girmesini planlýyoruz. Arafat Tepesi ne seyir evi Arafat tepesinde yapýlan seyir evi için çalýþmalar sürürüyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

9 PAZARTESÝ 14 OCAK bin araç pazara çýktý Ç orum da 2012 yýlýnda 25 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. OTOPARK ýn araþtýrmasýna göre; ikinci el otomobil piyasasýnda yaþanan arz patlamasý geçen yýl da sürdü. Ýkinci el piyasasýnda yaþanan arz artýþýyla ilgili açýklama yapan bazý sektör temsilcileri, sýfýr kilometre araç satýþlarýndaki yoðunluða raðmen 2012 yýlýný beklentilerin altýnda kapattýklarýný dile getirdiler. Otomotiv devleri açýsýndan verimli sayýlabilecek bir yýl geride kalýrken ikinci ele olan talebin geçmiþ yýllara oranla duraðan seviyede kaldýðýný ifade eden sektör temsilcileri, 2013 yýlýna yeni ümitlerle girdiklerini kaydettiler. DEÐÝÞMEYEN BEKLENTÝLER Kýþ mevsiminin dondurucu soðuðuna raðmen hareketli görüntülere sahne olan Oto Pazarý, çok sayýda araç ve ikinci el tutkununa evsahipliði yapýyor. Soðuða aldýrmadan pazara koþan ikinci el tutkunlarýnýn en büyük beklentisi, fiyatlarýn biraz daha makul düzeye inmesi. Ýkinci el fiyatlarýnýn hala beklentilerin üzerinde seyrettiðini ifade eden vatandaþlar, piyasa koþullarýnýn geçmiþ yýllarý arattýðýný da sözlerine eklediler. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 Fiat Palio 1.4 EL 2000 Fiat Tempra SXA 1996 Fiat Tipo S Ford Escort 1.6 CL 1997 Ford Focus 1.6 Collection 2004 Ford Mondeo 2.0 Ghia 1997 Ford Tourneo Connect Honda Civic 1.6 Premium 2008 Hyundai Accent Era Hyundai ix GDÝ 2012 Lada Samara 1992 Land Rover Freelander 1.8i 2005 Opel Astra Elegance 2001 Opel Corsa 1.3 CDTI 2004 Opel Vectra 1.6 GL 1997 Opel Vectra 1.6 Comfort 2003 Peugeot ST 2002 Renault 12 TS 1986 Renault 19 Europa 1.6RNE 1998 Renault Broadway RL 1999 Renault Clio RNA Renault Kangoo 1.9 D 1999 Renault Kangoo 1.5 Multix 2008 Fiyatý (TL) 18 bin bin 8 bin bin bin 24 bin 15 bin 21 bin bin bin 53 bin 4 bin 45 bin 18 bin 20 bin 16 bin bin 20 bin 4 bin 11 bin bin bin 10 bin 20 bin 500 Renault Manager 1991 Renault Megane 1.6 RTE 2000 Renault Megane II 1.6 Dyn 2004 Renault Toros STW 1989 Renault Toros STW 1995 Skoda Forman LX 1993 Skoda Octavia 1.6Elegance 2003 Subaru Impreza 1.6 GL 1994 Suzuki Vitara 1.6 JLX 1994 Tofaþ Doðan L 1991 Tofaþ Þahin 1.6 ie 2000 Toyota Avensis 2.0 Comfort1998 Toyota Corolla XLÝ Toyota Corolla Sol Volkswagen Golf Comfort 2004 Volkswagen Polo 1.4 Basic 2005 Volkswagen Polo 1.2 Trend 2012 Markasý TÝCARÝ ARAÇ 5 bin 16 bin 23 bin bin 8 bin bin 20 bin 12 bin bin 6 bin 7 bin bin 15 bin bin bin bin 28 bin Modeli Fiyatý (TL) Ford Transit Ford Transit 300 S bin bin Hyundai H bin Hyundai Starex bin 500 Kia Hi Besta bin Kia Pregio bin 500 VW Transporter bin 500 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýr- ladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. Çorum da 2012 yýlýnda 25 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. (Ç.HAK:2746) PAZARA AKIN Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el tutkunlarýnýn gözdesi olan Çorum Oto Pazarý, 2012 yýlýnda 30 bini aþkýn kiþiyi aðýrladý. Haftada ortalama 600 e yakýn kiþinin gezdiði Oto Pazarý, 2012 de otomobil tutkunlarýnýn akýnýna uðradý. ÞAHÝN OTOMOTÝV ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 HÝTÝTSÝAD ýn düzenlediði konferansta konuþan Prof. Dr. Hamdi Döndüren: Haramla edinilen servet saman alevi gibi söner Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Haram ile kazanýlan servet saman alevi gibi kaybolur Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren ticaret ahlakýný anlattý. H itit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler konulu konferans düzenlendi. Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren in konuþmacý olarak yer aldýðý konferansta ticaret ahlâkýnýn önemi anlatýldý. Geçtiðimiz Cuma akþamý Anitta Otel de düzenlenen konferansa bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Bank Asya'nýn katkýlarýyla düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný HÝTÝTSÝAD Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Bostancý yaptý. Dernek faaliyetlerinden bahseden Hüseyin Bostancý, sivil toplum kuruluþlarýnýn görevlerinden birinin de toplumu bilinçlendirmek olduðunu söyledi. Ticaretin sadece alýþveriþten ibaret olmadýðýný belirten Bostancý, HÝTÝTSÝAD üyelerine yönelik gerçekleþtirdikleri faaliyetlerinin devam edeceðini dile getirdi. Bostancý, Ýç ve dýþ ticaretin geliþmesi ve ihracat hedefine ulaþmak bizim için çok önemli. Bu amaçla konfederasyonumuz TUSKON'un faaliyetlerini dikkatle takip ediyor ve üyelerimizle paylaþýyoruz. Mevlana'nýn þu güzel sözünde dediði gibi 'Dünyanýn en güç iþi bir þeyin nasýl yapýlacaðýný bilirken baþka birinin nasýl yapamadýðýný ses çýkartmadan seyretmektir' '' HELÂL KAZANÇ VURGUSU Açýþ konuþmasýný HÝTÝTSÝAD Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Bostancý yaptý. Programa Çorumlu sanayici ve iþadamlarý büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Döndüren, hediyesini Defterdar Yaþar Ahmet Özkan ýn elinden aldý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Ýslam'da güncel ticari meseleleri anlattý. Helal kazancýn öneminden bahseden Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Haram ile kazanýlan servet saman alevi gibi kaybolur Konuþmasýný çeþitli örneklerle süsleyen Hamdi Döndüren, evrende dünyaya benzeyen binlerce gezegenin olduðunu söyledi. Baþka gezegenlerde de hayat belirtilerinin olabileceðinin söylendiðini dile getiren Prof. Dr. Döndüren, güneþin ýþýðýnýn 150 milyon kilometre uzaktan geldiðini ve insanlara gece gündüz hizmet ettiðini ifade etti. Güneþ olmazsa insan hayatýnýn biteceðine vurgu yapan Döndüren, Güneþ olmasa Sibirya soðuklarýndan binlerce kat daha fazla bir soðukla insan hayatý sona ererdi. Allah hizmetimize güneþi verdi ve gece-gündüz bizlere hizmet ediyor diye konuþtu. Yeryüzünde ticaret yapamayan insanýn olmadýðýný kaydeden Döndüren, ticarette Ýslam'i konulara dikkat edilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Döndüren, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçü esnasýnda da kendisine inen ilk ayetin 'veyl olsun' diye baþladýðýný aktardý. Surede ticaretine hile karýþtýranlara 'Mütaffi' dendiðini dile getiren Döndüren, haram ile kazanýlan servetin saman alevi gibi kaybedileceðini kaydetti. Allah'ýn rýzasý dairesi içerisinde yapýlan ticaretin ibadet hükmüne geçeceðine vurgu yapan Döndüren, Dünyadaki bütün insanlar günlük hayatýnda ticaret yapar. Alýþveriþ, yani çarþý pazardan bir þeyler alýnmasý birer ticarettir. Bu yaptýðýmýz iþlerin de Allah'ýn emirleri doðrultusunda olmasý gerekiyor diye konuþtu. Konferansýn ardýndan Prof. Dr. Döndüren e HÝTÝTSÝAD tarafýndan tablo hediye edildi. Döndüren in hediyesini Defterdar Yaþar Ahmet Özkan verdi. Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði tarafýndan Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler konulu konferans düzenlendi. TÜMSÝAD Karadeniz Bölge ve Sektör Kurullarý Komisyon Toplantýlarý Çorum da yapýldý. TÜMSÝAD dan ticaret zirvesi T üm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) tarafýndan düzenlenen Karadeniz Bölgesi 5. Ýl Baþkanlarý ve Sektör Kurullarý Komisyon Toplantýlarý önceki gün Çorum da gerçekleþti. Anvatar Termal Otel de gerçekleþen toplantýlara TÜMSÝAD Çorum Þubesi evsahipliði yaptý. Ele alýnan sektörel konular itibariyle ticaret zirvesine dönüþen organizasyona Rize, Trabzon, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum dan çok sayýda sanayici ve iþadamý katýldý. TÜMSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Rüþtü Kaya ile Sektör Kurullarý Komisyon Baþkaný Zekeriya Akyol un da hazýr bulunduðu toplantýda Türkiye ve dünyadaki ekonomik geliþmeler masaya yatýrýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan TÜMSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Akýn, eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen iki ayrý organizasyona evsahipliði yapmanýn Ahmet Akýn (sað baþta), organizasyon hakkýnda açýklamalar yaptý. Düzenlenen programa 6 ayrý ilden sanayici ve iþadamlarý katýldý. Toplantýda Türkiye ve dünyadaki ekonomik geliþmeler masaya yatýrýldý. verdiklerini anlatan güçlü kýlan ülkeler mutluluðunu Akýn, Üyelerimizin daima dinamiktir yaþadýklarýný söyledi. ticaretinin yurt içinde diyen Akýn, yýlý ve yurt dýþýnda yýlýnda her öncesinde baþlayan geliþtirilmesi, zamankinden daha ve devam eden güçlendirilmesi adýna gayretli olup yerel Avrupa merkezli çalýþmaya devam deðerlerden küresel ekonomik krizin pek ediyoruz. Bu liderliðe uzanan bu çok ülkeyi etkisi doðrultuda Çorum da yolda TÜMSÝAD altýna aldýðýný belirten düzenlediðimiz olarak gerekli Ahmet Akýn, toplantýlarýn hayýrlara adýmlara atmaya Türkiye nin krizden vesile olmasýný devam edeceðiz etkilenmemesi ve diliyoruz diye büyüme hýzýnýn konuþtu. TÜMSÝAD düþmemesi için iþ Toplantý, yapýlan Genel Baþkaný Dr. dünyasýnýn büyük sunumlarýn ardýndan Hasan Sert in sorumluluk taþýdýðýný basýna kapalý olarak temposundan hatýrlattý. devam etti. esinlenerek Sivil toplumu çalýþmalarýna yön Emek Gençliði Anayasa yý tartýþtý E mek Gençliði tarafýndan düzenlenen Çorum Gençlik Kurultayý, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Taleplerimizle Meclise Gidiyoruz baþlýðýyla düzenlenen toplantýda, kurultay divan heyetine Kaan Durak, Tayfun Gülistan ve Orkan Sancar Barlas seçildi. Kurultay Üyesi Dursun Demirel, çalýþma esaslarý ve amaçlarýna iliþkin yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, gençlerin Anayasa'ya dair fikirlerini alarak, meclise taþýmayý hedeflediklerini ifade etti. Divan Baþkaný Kaan Durak da konuþmasýnda, iktidar partisine yönelik eleþtirilerde bulundu eðitim sistemi ile ilgili eleþtirilerini sýralayan Durak, "Okullarda zorunlu hale getirilen din dersleri ile eðitimde gericiliðin temelini attýlar. Ayrýca meslek liseleri ile de sermayeye ucuz iþ gücü saðlamak istiyorlar" Salonda bulunan gençlerin Anayasa'ya dair beklenti, görüþ ve eleþtirilerini dile getirdiði toplantýda çýkan sonucun ve seçilecek kurultay delegeleri aracýlýðýyla Meclis e taþýnacaðý ifade edildi. Emek Gençliði, Çorum da kurultay düzenledi. Çorum Gençlik Kurultayý, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi.

11 PAZARTESÝ 14 OCAK Ahlatcý dan görkemli tanýtým Volkswagen in yeni modelleri görücüye çýktý V Yaðmur Ahlatcý, Volkswagen in yeni modellerini tanýttý. olkswagen in yeni modelleri, Ahlatcý Otomotiv de düzenlenen tanýtým organizasyonunda görücüye çýktý. Yeni Golf (VII), Beetle, Amarok ve Caddy Sportline modellerinin tanýtýldýðý etkinlik önceki gün gerçekleþti. Müzik dinletisi ve çeþitli ikramlarýn yer aldýðý kokteylle baþlayan etkinlik, Volkswagen in yeni modellerinin tanýtýldýðý ve test edildiði görkemli bir gösteriye dönüþtü. Volkswagen yetkili satýcýsý Ahlatcý Otomotiv de düzenlenen tanýtýma Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Çorumlu sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Ahlatcý Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý ve Genel Müdür Yaðmur Ahlatcý nýn evsahipliðindeki etkinlikte, Satýþ Müdürü Abdullah Çoban, Servis Müdürü Nesimi Gözüaçýk ile firma çalýþanlarý da hazýr bulundu. Sunuculuðunu Abdullah Çoban ýn yaptýðý programda konuþan Yaðmur Ahlatcý, Dünya otomotiv devi Volkswagen in yeni modellerini Çorum halkýnýn beðenisine sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz Volkswagen in yenilenen modelleri ile yeni yýla hýzlý girdiðini anlatan Ahlatcý, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: HERÞEY MEMLEKETÝMÝZ ÝÇÝN Ahlatcý markasý olarak, insanýmýza, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkýlarýmýz giderek artýyor. Vizyonumuz gereði, en iyi olmak, en mükemmel hizmeti sunmak ve bu misyonu, gelecek kuþaklara sorumluluk bilinciyle aktarmak durumundayýz. Bu inançla, Her þey memleketim için diyerek tüm kazanýmlarýný memleketinde yatýrýma dönüþtüren, memleket evlatlarýna ekmek kapýsý açmayý vicdani ve insani bir sorumluluk olarak yüreðinde hisseden, gerek bu yüce duygularý, gerekse giriþimciliði nedeniyle de 2012'de Çorum'da Yýlýn Adamý seçilen Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ahmet Ahlatcý'ya þükranlarýmýzý sunmayý bir vefa borcu sayýyorum. EFSANE GERÝ DÖNDÜ Yeni Golf VII düzenlenen programda görücüye çýktý. Garnizon Komutaný Saraç ve Emniyet Müdürü Doðan da yeni araçlarý test etti. Dünden bugüne güvenin ve kalitenin simgesi, geçmiþin geleceðe aktarýlan mirasý olmuþ, üstünlüðün, kararlýlýðýn ve sürekliliðin tanýmý, otomobil tarihinin ikonu Golf ve efsanevi Beetle modellerimizin yenilenmiþ tasarýmlarýný, güçlü ve modern yorumlarýný sizlerle buluþturuyoruz. Beðenilerinize sunduðumuz Golf VII otomobilimiz, üst seviyedeki güvenlik katmanlarý ve donanýmsal üstünlükleri ile güven verici ve hayatý kolaylaþtýrýcý, yapýsal teknolojik özellikleri ile de eðlendirici ve çevre dostu bir otomobil. Efsane Geri Döndü! sloganýyla özdeþleþen Beetle ise, kelimenin tam anlamýyla nostaljiyi modernizmle buluþturan, tarz ve farklýlýklarýn örtüþtüðü ortak keyif alanýný yansýtýyor. Agresif ve güçlü yapýsýyla doðanýn tüm güzelliklerini yaþama fýrsatý sunan Amorak da, ayný zamanda þehrin hýrçýn çocuðu olarak 8 ileri þanzýman özelliði ile ailenizdeki yerini alýyor. Ticari ve özel hayatýmýzýn vazgeçilmezi Caddy, yerini ve konumunu saðlamlaþtýrarak 2.0 motor, 140 beygir gücü ve 7 ileri DSG þanzýman seçeneði ile yoluna devam ediyor. HAYALLERÝ GERÇEÐE DÖNÜÞTÜRÜYORUZ Beetle, Amarok ve Caddy Sportline modelleri de tanýtýmda görücüye çýktý. Bir otomobilin taþýdýðý üstünlüklerin hayatýnýzý nasýl kolaylaþtýrdýðýný, yaþamýnýza nasýl keyif ve renk kattýðýný, sevdiklerinizle güven içinde güzellikleri paylaþmanýza nasýl fýrsat yarattýðýný elbette ki çok iyi biliyorsunuz. Ýþte Volkswagen ailesi de, hep bir adým ötesini düþündü, hep daha iyisini tasarlamanýn, hayalleri gerçeðe dönüþtürmenin çabasý içinde oldu. Bu doðrultuda Golf, Beetle, Amarok ve Caddy Sportline'ý yüksek beðenilerinize sunmaktan kývanç duyuyoruz. Yeni modellerimizi yakýndan görmek ve test etmek isteyen herkesi Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz. Volkswagen in yeni modellerinin tanýtýldýðý etkinlik görkemli bir gösteriye dönüþtü. Mustafa Özün ün evlat acýsý Necmettin Özün kalbine yenildi E lvançelebi Ýlkokulu Müdürü Necmettin Özün (38) geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Çorum Müftülüðü Kuran Kurslarý eski Þube Müdürü Mustafa Özün ün oðlu Necmettin Özün, yüksek lisans sýnav için gittiði Ankara da geçirdiði ani rahatsýzlýk nedeniyle hayatýný kaybetti. Evli ve üç çocuk babasý olan Özün ün Necmettin Özün, kalp krizi nedeniyle vefat etti. vefatý ailesi, eðitim camiasý ve tüm sevenlerini hüzne boðdu. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Necmettin Özün e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Berberler Odasý Baþkaný Köse, annesini kaybetti Ç orum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse nin annesi Neriman Köse (58) vefat etti. Recep Köse nin eþi, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin yengesi, Mustafa, Fatih ve Ramazan Köse nin annesi Neriman Köse, geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Neriman Köse Merhumenin cenazesi önceki gün ikindi namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ovasaray Köyü nde topraða verildi. Cenaze namazýna AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Baþkaný Bayram Karakaþ, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve bazý oda baþkanlarý, PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ahmet Pehlivan, berber ve kuaförler ile çok sayýda vatandaþ katýldý. HAKÝMÝYET, Neriman Köse ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Merhumenin cenazesi Ovasaray Köyü nde topraða verildi. Abdullah Seyhan vefat etti ehmet Akif M Ersoy Ortaokulu Teknoloji Tasarým Öðretmeni Kadir Seyhan ýn babasý Abdullah Seyhan (80), geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. HAKÝMÝYET, Abdullah Seyhan a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Abdullah Seyhan Uçurumdan sað kurtuldular Ç Volkswagen yetkili satýcýsý Ahlatcý Otomotiv de düzenlenen tanýtým etkinliðine çok sayýda davetli katýldý. orum'da meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda toplam dört kiþi yaralandý. Doðan Haber Ajansý nýn haberine göre, ilk kaza Çorum Ýskilip yolunun 35 nci kilometresinde meydana geldi. Seydim yakýnlarýnda meydana gelen kazada Gökhan Ö'nün kullandýðý 19 VF 475 plakalý otomobil kaygan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandý. Araç sürücüsü ile birlikte Fikret K., kazayý yaralý olarak atlattý. Ýkinci kaza ise Yukarýsaraylý Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Ömer Ö.'nün kullandýðý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte yanýnda yolcu olarak bulunan kardeþi Yaþar Ö., kazadan yaralý olarak kurtuldu. Yaralýlar Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Jandarma, kaza ile ilgili soruþturma baþlattý.

12 12 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 DSÝ yatýrýmlarý deðerlendirildi D evlet Su Ýþlerinin Çorum'daki Yatýrýmlarý Ankara'da Orman Su Ýþleri Müsteþarý Lütfi Akça'nýn ev sahipliðinde yapýlan toplantýda deðerlendirildi. Toplantýya; Vali Sabri Baþköy, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Aslan, DSÝ 5.Bölge Müdürü Hacý Haksal, DSÝ Çorum ve 5.Bölge Þube Müdürleri katýldý. Toplantýyla ilgili yapýlan açýklamada 2012 yýlýnda yapýlan çalýþmalar ve 2013 yýlýnda planlanan iþlerle ilgili teknik ve görsel bilgiler verildi. Toplantý, Ýl Özel Ýdaresinden, Devlet Su Ýþleri ne devri yapýlmýþ ve yapýlma aþamasýnda olan sulama projelerinin deðerlendirilmesiyle baþlandý. Devir iþlemleri devam eden projelerin ve süreçlerinin hýzlandýrýlmasýyla ilgili DSÝ 5.Bölge ile Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantý ile ilgili yapýlan açýklamalarda þu bilgilere yer verildi; DSÝ 2012 yýlý Yatýrým ve Uygulama Programýnda toplam 43 adet iþ için 36 milyon TL. harcama yapýlmýþtýr. Bu kapsamda 2 adet Planlama, 14 adet Proje, 6 adet Büyük Su Ýþleri, 4 adet Gölet ve Gölet Sulamasý, 10 adet Taþkýn Koruma, 2 Adet Taþkýn Rusubat Kontrolü, 1 adet Bina Tesis ve Onarýmý ve 4 adet Ýþletme ve Bakým - Onarým iþi yapýlmýþtýr. Proje Programýndaki Ýþler Alaca Ýçme suyu isale hattý devam ediyor (Ýnþaat) Arýtma tesisi projesi tamamlanmak Devlet Su Ýþlerinin Çorum'daki Yatýrýmlarý Ankara'da deðerlendirildi. Program Orman Su Ýþleri Müsteþarý Lütfi Akça nýn evsahipliðinde yapýldý. üzere akabinde ihalesi yapýlarak baþlanacak. Hatap ve Yenihayat barajý atýksu toplama ve Uðurludað Eskiçeltek Köyü Dereyar Deresi, Alaca Alacahöyük Beldesi Horanözü Deresi, arýtma tesisi projesi yýl Merkez Sülüklü içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. Obruk Barajý Mansabý Kýzýlýrmak Deresi Ýkmali iþi Belediyece imar revizyonu yapýlýyor tamamlandýðýn- Yatak Tanzimi da ihalesi yapýlacak. Os- Planlama ve Projesi ile Hatap Barajý Sulamasý Ek Saha proje yapýmý mancýk Ýlçemiz için büyük projelerden Osmancýk Ýlçe Merkezi kuzey tamamlandý. Obruk Dutludere Pompaj Sulamasý projesi tamamlanarak ihale edilmesi planlanýyor. Koçhisar barajý sulama projesi tamamlanmak üzere. Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým Ýkmali Proje yapýmý devam ediyor, yýlsonuna kadar bitirilmesi planlanýyor. Taþkýn Koruma ve Tesis Yapýmý Taþkýn Koruma ve Tesis Yapýmý iþlerinde 2012 yýlý içerisinde; Alaca Ýlçe Merkezi, Merkez Laloðlu Köyü Köy içi ve Darkayabel Deresi, Kargý Yandereleri (Karakise Dereleri) ýslahý ikmali, Sungurlu Tatlý Köyü Kili Deresi 2.Kýsým, Sungurlu Ýlçe Merkezi Akçay Deresi, Bayat ilçesi 1 adet bent onarýmý tamamlanmýþtýr yýlý içerisinde bitirilmesi planlanan iþler ise; Merkez Gülabibey Mahallesi 1.Kýsým Taþkýn Korumasý, Merkez Konaklý Beldesi (Sözleþme aþamasýnda), Bayat Derekütüðün Köyü Kocaçay Deresi, yamaçlarýndan gelen yan derelerin taþkýnlarýndan kuþaklanma kanallarý ile korunmasý iþi ön çalýþmalarý tamamlandý yýl içerisinde ihalesi planlanýyor. Bayat ilçemiz için önem arz eden Bayat çayý ýslahý çalýþmalarýna idare imkânlarý ile baþlanmýþ ve çay üzerindeki köprünün yýkýlarak yeniden yapýmýnýn ek programa alýnmasý için çalýþma yapýlacak. Göl - Su Projeleri Boðazkale Evci göleti yapýmýna baþlanmýþ yýlsonunda bitirilmesi planlanmakta, Sungurlu Aþaðýfýndýklý devam ediyor, Merkez Þeyhmustafa göleti yer teslimi yapýldý. Mecitözü Bayýndýr, Köprübaþý, Figani, Kuzuören ve Geykoca(yükseltme) göletleri projeleri yýl içerisinde tamamlanarak ihale yapýlmasý planlanýyor. Bayat Kunduzlu Göleti Planlama ve Proje yapýmý yýl içerisinde tamamlanarak ek programda ihale edilmesi, Delice Sungurlu içme suyu Planlama iþi yýlsonunda bitmesi planlanýyor. Ýskilip Derekargýn, Oðuzlar ve Osmancýk Dereboðazý Göletleri Planlama ve Proje Yapýmý ile Osmancýk Ýncesu Barajý Planlamasý ihaleleri yapýlmýþ ve süreçleri devam etmektedir. Proje Ýhale Süreci devam eden gölet projelerimiz; Osmancýk Çampýnar, Ortaköy Karahacip, sungurlu Ortakýþla, Merkez Daðkarapýnar, Alaca Küçükhýrka, Merkez Serban ve Ortaköy Aþdavul göletleri. Öninceleme aþamasýnda olan göletlerimiz; Alaca Sincan Göleti Yükseltilmesi, Mecitözü Hýdýrlýk göleti Yükseltilmesi, Alaca Perçem ve Kýzkaraca Göleti Sulamasý. Bu arada yapýlan görüþmelerde, yatýrýmlarýn yapýlmasý sürecinde söz konusu olabilecek maðduriyetlerin giderilmesiyle ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýyla ilgili yapýlan açýklamada 2012 yýlýnda yapýlan çalýþmalar ve 2013 yýlýnda planlanan iþlerle ilgili teknik ve görsel bilgiler verildi. Antalya Muratpaþa ya müdür oldu orum un Kargý ÇÝlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Özen, Antalya nýn Muratpaþa ilçesine atandý. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Özen, Kargý da 2010 Eylül ayýnda göreve baþlayan ve Bir Dalda Elli Yedi Meyve projesi gibi bir çok önemli projeye imza atmýþtý. Özen, iki yýllýk görev süresi içerisinde çeltik tarýmýna alternatif bir sektör olarak meyveciliði ön plana çýkartýlmasý için köylerde eðitim seminerleri düzenleyerek, geliþtirilen çeþitli projelerde ilçede toplam 74 meyve bahçesi kurulmasýný saðlamýþ ve süt sýðýrcýlýðýnýn geliþmesi için Süt Üretiliciliði Birliði gibi bir çok önemli projeye öncülük etmiþti. Mustafa Özen Salim Uslu Kanal 5 in konuðu oldu 28 Þubat ta medya eliyle korku salýndý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kanal 5 Televizyonu nun canlý yayýn konuðu olarak katýldýðý programda, 28 Þubat süreci, Suriye konusu, Fransa da yaþanan cinayetler ve gündemin diðer baþlýklarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Uslu, 28 Þubat ta meyda eliyle, topluma korku salýndýðýný söyledi. Dün akþam Kanal 5 te saat 20,30 da baþlayan Son Gündem Programý nda Aslan Deðirmenci nin sorularýný cevaplayan Salim Uslu, 28 Þubat sürecinde DÝSK, TÜRK-ÝÞ, TOBB, TESK ve TÝSK'in yöneticilerinin bir otel odasýnda Tansu Çiller'e Necmettin Erbakan ile kurduðu koalisyonu yýkmasý için baský yaptýklarýný söyledi. Uslu, STK'lar yani beþli çete üyeleri siyasi hýrs ile Sayýn Çiller'e otel odasýnda yüklendiler. Onlara katýlmadýðýmý belirttim. Sayýn Çiller'de kararlý bir duruþ sergileyerek direndi. Türkmenlerin önemli bir sorununu görüþmek üzere bazý STK temsilcileri ve Þaban Karataþ ile MGK'ya gittiklerini anlatan Uslu, Genel Sekreter Tuncer Kýlýnç'ýn, Türkmenlerin sorunlarý yerine Avrupa'da yaþayan Türklerin baþörtüsünü konuþtuðunu kaydetti. Kanal 5'e konuk olan Uslu, Ýslam coðrafyasýnda kan ve göz yaþýnýn halen devam ettiðini belirterek kan durmadýkça barýþtan, huzurdan söz etmenin çok zor olduðunu ifade etti. Türkiye'nin bu karmaþýk ortama raðmen geliþmeye ve yenileþmeye devam ettiðini dile getiren Uslu, Salim Uslu, Kanal 5 te Son Gündem Programý nda gündemi deðerlendirdi. Türkiye, sadece yurtta sulh cihanda sulh anlayýþýyla etliye sütlüye karýþmama mantýðýndan çýktý ve daha etkin rol almaya baþladý. Bu ülkelere önce dostluk eli uzattý. Sonra bu dost eli yanlýþ anlaþýlýnca Türkiye 'dur' dedi ve kenara çekildi. Kenara çekilince adeta örtünün altýndaki pislikler ortaya çýktý. Bugün Suriye'de gördüðümüz gibi bir katliam yaþanýyor ve dünya buna seyirci kalýyor. Milyonlarca insan evlerinden oldu ama uluslararasý kuruluþlar sessiz kalýyor. Türkiye burada dostluðunu yine gösterdi. Yaptýklarý ortada Fransa'da 3 PKK'lýnýn öldürülmesine de deðinen Uslu, Türkiye çok pahalý bir coðrafyada bu coðrafyada yaþamanýn aðýr bedelleri var. Türkiye sorunlarý çözdükçe derin lobiler rahat durmuyor. Bu olaylar Türkiye içerisinde çatýþma ortamlarý oluþturmaya yöneliktir. Bu tezgahlara gelinmemelidir. Yapýlmasý gereken saðduyulu olmaktýr. ifadelerini kullandý. 'TOPLUMA MEDYA ELÝYLE KORKU SALINDI' 28 Þubat'a iliþkin açýklamalarda bulunan Uslu, þöyle devam etti; Söz uçar, yazý kalýr. O günün manþetlerini unutmadýk. Topluma medya eliyle korku salýndý. Senaryolar yazýldý. Sadece manþetler mi beþli çete var... Bakýn bir program sonrasý o dönem bir otelde sayýn Tansu Çiller, Yalým Erez ile TOBB Baþkaný Fuat Miras, Faruk Yücel, TÝSK Baþkaný Bayram Meral ve ben oturduk. Çiller'in hükümeti bozmasý gerektiði konuþuluyor. Rahmetli Erbakan'ýn güvenilmez olduðunu söylüyorlar. Utanç verici bir durum. STK'lar yani beþli çete üyeleri siyasi hýrs ile Sayýn Çiller'e otel odasýnda yüklendiler. Onlara katýlmadýðýmý belirttim. Sayýn Çiller'de kararlý bir duruþ sergileyerek direndi. Böyle bir süreç yaþadý Türkiye. 'TÜRKMENLE RÝN SORUNU YERÝNE BAÞÖRTÜSÜNÜ KONUÞTUK' 28 Þubat döneminde Türkmenlerin önemli bir sorununu görüþmek üzere bazý STK temsilcileri ve Þaban Karataþ ile MGK'ya gittiðini ifade eden Uslu, Genel Sekreter Tuncer Kýlýnç... Görüþmemiz baþladý. Paþa durmadan konuyu yurt dýþýnda yaþayan Türklere getiriyor. Ve kýlýk kýyafetlerini eleþtiriyor. Etek altýna giyilen pantolon, baþörtüden söz ediyor. Geçenlerde Belçika'ya gittim. Halen etekle beraber pantolon giyiniyor, çaðdaþ olamadýlar diyor. Bu kadar yanlý bir düþünce olabilir mi insanlarýn inançlarýna yaþam tarzlarýna müdahaleci bir anlayýþ. Biz Türkmenlerin sorunlarýný anlatýyoruz o insanlarýn yaþam tarzýný eleþtiriyor. Konu Kerkük ve Musul'a geldi. Orada yaþayan Türkmenlerin bile sayýsýný MGK'nýn bilmediðini gördük. Ne kadar acý. Kerkük ve Musul'da ne kadar Türkmen'in yaþadýðýný bilmeyen MGK, Avrupa'da ne kadar örtülü etekli haným var biliyor. Ve bu ülke Musul ve Kerkük'te tarihi belgelerin yaðmalanmasýný engelleyemedi. Doðu Perinçek'in peþine takýlarak canlarýnýn istedikleri dernekleri cemaatleri akredite yapýp kaynak aktardýlar. þeklinde konuþtu.

13 PAZARTESÝ 14 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 2 - Rebî ul-evvel: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:1 Kanun-i Sânî 1428 Kasým: OCAK Beþ vakit namazý kýldýktan sonra, çalýþýp helâl kazanmak, her Müslümana farzdýr. Hadîs-i þerîf Hayâ, îmândan bir parçadýr. Hadîs-i þerîf TEREYAÐI Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sütün içinde bulunan kremadan (kaymaktan) elde edilen yaða, tereyaðý denir. Elde ediliþ þekillerine göre köy tereyaðlarý, süthâne tereyaðlarý ve pastörize tereyaðlarý olarak adlandýrýlýrlar. Tereyaðý bâzý yerlerde yoðurttan, bâzý yerlerde sütten yapýlýr. Yoðurttan yapýlan lezzet ve râyiha bakýmýndan diðerinden üstünse de, randýmanlý olmayýþý yüzünden tereyaðý endüstrisinde kullanýlmaz. Türkiye'de Vakfýkebir (Trabzon) tereyaðlarýnýn meþhur olmasý, yoðurttan yapýlmasýndandýr. Sütten tereyaðý elde etmek için, önce krema elde edilmekte, bilâhare bundan tereyaðý yapýlmaktadýr. Krema elde etmek için, merkezkaç kuvvetiyle çalýþan makinelerden faydalanýlýr. Elde edilen krema, özel kaplarda C'de olgunlaþmaya býrakýlýr. Olgunlaþma neticesinde krema yýkanarak, tereyaðý ve ayran kýsmý ayrýlýr. Sonra da karýþtýrýlmak ve yoðurulmak sûretiyle, suyu ve kývâmý ayarlanýr. 4-8 C'lik odaya nakledilerek soðutulur ve paketlenir. Tereyaðýnýn saklanmasýna yardýmcý olan tek antiseptik madde, yemek tuzudur. Bu sebeple, eskiden içerisinde % 5-15 tuz ihtiva eden bol tuzlu tereyaðý yapýlýrdý. Bugün tadý daha güzel olan, yarý tuzlu tereyaðý, yâni, içinde %1.5 tuz bulunan tereyaðý tercih edilmektedir. Tereyaðý, kýzartmalar dýþýnda, mutfakta kullanýlan baþlýca malzemelerden biridir. Ayrýca, soslarýn yapýmýnda, pasta hamurunda da kullanýlýr. Tereyaðýnýn sarý rengi, hayvanlarýn beslendiði bitkilerde bulunan "karoten" zenginliðine baðlýdýr. Yazýn yapýlan tereyaðý, kýþýn yapýlan tereyaðýndan daha sarýdýr. Tüketicinin tereyaðýný tercih etmesinin sebebi, A ve D vitaminleri ve karoten gibi, besleyici maddelerin bulunmasýndandýr. Süt hayvanýnýn cins ve ýrkýna baðlý olmak kaydýyla, 5-10 kg sütten 1 kg tereyaðý elde edilmektedir. Tereyaðýnýn terkibinde ortalama olarak % 84 yað, % 0.8 protein, % 0.5 karbonhidrat ve % su vardýr. Bu terkibte 100 gr tereyaðý, 785 kilo kalori verir. Tereyaðýnýn eritilmesiyle elde edilen yaða sâdeyað denir. Bu yaðlar buzdolabý þartlarýnda saklanmalýdýr. Tereyaðý herkese tavsiye edilebilecek çok üstün bir gýdadýr. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Alaca Tutluca Köyü nden Nesrin Aygün. 2- Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðretmeni Kadir Seyhan, Muhasebeci Nurben Seyhan, Ýþadamý Murat Seyhan ýn babasý. Abdullah Seyhan. 3- Okutanlar Kuyumculuk tan Hacý Mehmet Okutan ýn eþi Hacý Fatma Okutan. 4- Ahmetoðlan Köyü nden Hüseyin Ýlhan. 5- Alaca Kayluþ Köyü nden Aysel Avþar. 6- Tutçakallý Köyü nden Ýsmail Yýlmaz. 7- Boðabað Köyü nden Memnune Demirkan. 8- Alaca Soðucak Köyü nden Bektaþ Yeðen. 9- Ovasaray Köyü ndenr Mustafa Köse ve Fatih, Ramazan Köse nin anneleri Neriman Köse. 10- Mecidiye Kavak Köyü nden eczacý Atila Sular ýn kayýnbiraderi Turan Kaya. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bilgi, deneyim, tecrübe kolay elde edilmez. Bunun için emek gerekir. Zaman gerekir. Ýlgi gerekir, alaka gerekir ve bunlar paylaþýldýkça deðer kazanýr. Paylaþýlmayan bilgi, deneyim yastýk altýnda saklanan altýn gibidir. Sadece sahibini mutlu eder, bazen onunda iþine yaramaz. Arada gümbürtüye giderde, bakarsýn canýndan oluverir. Son yýllarda çalýþmalarýmý kendimi de gereðinden fazla yormamak adýna resen yapmak yerine, GÖNÜLLÜLÜK esasýna göre yapmaya çalýþýyorum.'ýnsan vatanýna karþý duyduðu sorumluluk oranýnda vatanseverdir' (S.B.) Ýnsana en çok huzur veren çalýþma, gönüllülük esasýna dayalý olarak yaptýðý çalýþmalardýr. Çünkü bunda bir beklenti olmaz. Sadece ve sadece vicdaný rahatlýk olur. Memuriyette 28 yýla merdiven dayamanýn sorumluluðu ile bilginin, birikimin, tecrübenin tabiri caizse zekâtýný verebilmek adýna 2-3 yýldýr tüm okullara, baðlý kurumlara mesai saatine baðlý kalýnmaksýzýn öðrenci velilerimize 'Ev kazalarý ve korunma konulu bir saatlik konferans verilebilir' diye yazý gönderdim. Talep ediyoruz diye gelen sayý maalesef iki elin parmak sayýsýný geçemedi.bu durumda televizyonlarda, gazetelerde; - Çatýdan düþen vatandaþ aðýr yaralandý, - Genç çift þofben zehirlenmesinden öldü, - Balkondaki semaver üzerine düþen çocuk öldü türü bitmeyen haberleri gördükçe üzülüyorum.. 'Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almýyor' (B.Shaw) sözünde ifade edildiði gibi dünden yeteri miktarda gereken dersi almýyoruz veya -MIÞ gibi geçiþtiriyoruz. Bunun yorumu bence iki þekilde. Birincisi: Ya tüm velilerimiz bu konularda bilgi sahibi (keþke böyle olsa, harika olur) Ýkincisi: Ya da 'let it be!' býrak kalsýn, boþ ver, ne gereði var, nasýl olsa mecburiyet yok, zaten bu konular için gelen olmaz diye düþünüyoruz. Düþüncemiz ikincisi gibiyse çok yanlýþ Deðerli dostlar, çaðýmýzda teknoloji günleri, saatleri býrakýn, saniyelik ilerliyor.durum böyle olunca bilgiye ulaþmak çok kolay ama deneyime, tecrübeye ulaþmak o kadar da kolay deðil.zira 'tecrübelinin duvarda gördüðünü, tecrübesiz ayna da göremez' çünkü 'tecrübe bir gözlük gibidir.onun sayesinde 2'nci defa görürsünüz'(h.ibsan) Bu hususu farklý bir örnekle biraz daha açmaya çalýþayým. Umut'un göremediðim isteði Ýmam hatiplik sýnavýný kazanýp uzak bir köye yeni atanan hoca efendiyi düþünelim.tüm teorik bilgileri okulda resen aldý, hepsi ezberinde ama sahaya hiç inmedi. Öðrencilik yýllarýnda bu mesleði seçmeyi hayal etmedi ama kaderin cilvesiyle kendini X köyünde imam olarak buldu. Göreve baþladýðý gün köyde cenaze oldu. Bir anda kendini mesleðinin en zor sahasýnda buldu. Eli ayaðý tutuþur mu? Elbette tutuþur. Yakýnda köy varsa, oradaki meslektaþlarýndan imdat bekler ya da köyde bu iþlerle iþtigal etmiþ yaþlý amcalar varsa onlardan yardým ister. Bu da olmadý son liman olarak çaktýrmadan geri dönmemek üzere köyden kaçar Deprem, yangýn, ev kazalarý konularýnda sayýsýz konferans veren biri olarak, muhatap olduðum gruplardan bu cümleme en yaramaz sýnýflardaki öðrencilerde dahil olmak üzere hiç birinden olumsuz tepki aldýðýmý hatýrlamýyorum.(anket sonuçlarýný saklýyorum) Niye? Diye soracak olursanýz, bu benden deðil, tamamen dinleyicilerden kaynaklanan bir durum. Susamýþ insana siz bir bardak su verirseniz, beni þimdi rahatsýz ettin diye kýzar mý? Elbette kýzmaz. Aksine size minnettar olur, teþekkür eder. Teþbihte hata olmasýn; bizim velilerimizde, özellikle bayanlar, ev kazalarý, yangýn, zehirlenmeler vs. konularýnda susamýþ. Bu konular hayatýn içinden yaþanmýþ örneklerle anlatýldýðý zaman 1-1,5 saatlik konferansta ÇIT çýkmýyor. Katýlýmcýlar, her cümlenin sonunda baþýný sallýyor, tasdik ediyor. Lisani haliyle 'Hocam, bu anlattýðýnýzý ilk defa duydum.bilmeden bu konularda nice yanlýþlýklar yapmýþýz ama Allah'tan bir þey olmamýþ' diyor.veyahut anlatýlan her olayda ya kendisinin veya çevresinden birinin bedel ödediðini gözlemliyor. Þunu ifade edeyim ki, bu çalýþmalarý yapmak gibi resmi bir mecburiyetimiz yok. Bunun yanýnda maddi getirisi yok, hatta götürüsü var. Ancak bu konuda mürekkep yalamýþ biri olarak kendi adýma sorumluluðum var. Belki yarýn istesek te yerine getiremeyiz, ya görev biter ya saðlýk gider. 'Eðitimci ebediyete hükmeden insandýr, tesirlerinin nerede biteceði asla bilinmez' Kuranýn ifadesiyle; ''.. Kim bir nefsin yaþamasýna sebep olursa bütün insanlarý ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR ZAMANE RENKLERÝ Tuba Balý Üzülüyorum Kalabalýk ve sýcak bir günde benim de içinde olduðum yakýn çevremi bir sýkýntý kaplamýþtý. Ardý ardýna gelen sýkýntýlarýmýzla baþ etmeye çalýþýrken farkýnda olmadan þikâyet hatta isyan bile ediyorduk. Taki karþýlaþtýðýmýz olayýn tokat atarcasýna, bizi kendimize getirmesine þahit olana dek 80 yaþýnda kötürüm bir dede ve yanýnda hayatý boyunca hiç ýþýk görmemiþ ama buna raðmen ýþýldayan gözleriyle dünyaya gülümseyen bir çocuk Dedesi, torunu Umut'un doðuþtan gözlerinin görmediðini söylerken çocuðun hâlâ gülücükler atýyor olmasý beni hayrete düþürmüþtü. Karanlýklar içinde geçen 10 yýlýn ardýndan hâlâ gülümseyebilmek, özellikle bir çocuk için Bir an iç geçirip düþündüm, aydýnlýktan gözlerimizin kamaþtýðý dünyamýzda biz neden gülemiyoruz? Biz neden hayatýnda bir kez olsun gökkuþaðýnýn tadýný çýkaramayan, bir kez olsun kar tanelerini yere süzülürken göremeyen küçük Umut kadar mutlu olamýyoruz? Dedesinin anlattýklarý yaþadýðým ufak çaplý þokla bir kez daha sarsýlmama sebep oldu. Küçük çocuðun doðarken annesini, 1 yaþýnda da babasýný kaybetmiþ olmasý çektiði acýlarý düþünürken içimi ürpertti. Küçük Umut ve dedesinin buz gibi soðukta çatýsý akan gecekondu bir evde yaþamasý oturduðum sýcacýk mekânda üþümeme sebep oldu. Karþýmda hayatýndan her ne olursa olsun memnuniyetini, þükrünü sunan her þeye raðmen gülümseyen iki insan vardý. Ne diyebilirim ki? Umut, bana doðru gülümseyerek döndüðünde yüzümdeki gülümsemem duruldu. Yüzüm soldu Utandým kendimden Hayatta neleri þikayet etmedim ki, kimler için boþuna üzülmedim, kimlere verdiðim deðeri anlamadýðý için göz yaþý dökmedim ki her insan gibi. Hemen yanýmýzda 5-6 yaþlarýnda bir çocuðun, annesinin sevgisi karsýsýnda tüm sevecenliðiyle þýmarmasý çekti dikkatimi. Annesi çocuðuna 'sana ne alayým canýn ne istiyor' dediðinde çocuk dondurma isterken gülümsemesinin yerini hüzün alan küçük Umut'a baktým. Umut'un canýnýn dondurma çekebileceðini düþünerek sordum; 'Senin için bir þey yapmak istiyorum ne istersin? Canýn ne istiyor' diye sordum. Bana doðru dönen çocuk aðlamaklý bir ses tonuyla baktý ve 'bana bir kez sarýlýr mýsýn abla?' Bazen görmezden geldiðimiz hayatlar, çýðlýk atarken biz gene de duymayýz. Hayatýmýzýn roman misali sayfalarý çevrilirken her gün ne kadar kalp kýrdým diye deðil de, kaç kiþinin kalbini daha kazandým diye sormak gerek vicdanlarýmýza, yüreklerimize. Kimi insanlar sevgiye muhtaçtýr, hep sevmek sevilmek ister. Ne kadar çok kiþi sevse de doyamaz karþýsýndaki sevgilere. Umut'un tüm zorluklarýna raðmen güzel gülüþlerine þahit olduðum o günü hayatýmda milat kabul ettim. Bazen bir müzik, bazen de yatalak bir hastayý ziyaret etmenin verdiði mutluluk baðlamalý bizi hayata. Sevgiden yoksun, sevmemeye kararlý insanlarýn inadýna daha çok sevmeli hayatý, insanlarý Her geçen gün gülümsemekten yoksun yüzler sararken dört bir yanýmýzý Daha çok sevmek, sevilmek ve gülümsemek dileðiyle Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yaþatmýþ gibi olur'' (maide / 32) sýrrýnca eften püften diye tabir edilen kazalarda bir CAN'IN bir CANAN'IN kurtulmasýna vesile olunabilinirse umulur ki, eðitimi veren uzmandan, veli ile buluþturan müdürden, ses cihazýný itina ile hazýrlayan personele kadar herkes hissesini alacaktýr. Salon yok, zaten olsa da bu konular insanlarýn ilgisini çekmiyor. Dolaysýyla gelen olmaz düþüncesine kesinlikle katýlmýyorum. Salon yoksa, sýnýf var.biz biraz emek verelim, çok gelen olmazsa gelen yeter.hiç olmazsa 'sadece yaptýklarýmýzdan deðil, yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz' (J.B.Moliere) sorusuna rahat cevap verebiliriz. Marmara depremi öncesi Ýstanbul'da bir üniversitede deprem konulu panel düzenlenir. Yüzlerce davetiye gönderilir. Sonuç mu? Görevli harici katýlýmcý sadece 4 kiþi. Evet yanlýþ okumadýnýz 4 kiþi. O zaman konuþmacý 'ASIL FAY HATTI BU ÝÞTE' diye konuþmaya baþlar. Þükür bizler hiç kimse olmasa kiþi buluyoruz ''Büyük yangýnlar, küçük bir kývýlcýmla baþlar'' sözünden hareketle, 'ev kazalarý ve korunma' konferansý sadece 20 kiþinin dinleyebileceði bir sýnýftaki veli grubuna verdiðimizi düþünelim. Ve akabinde 'Bir mýh bir nalý, bir nal bir atý, bir at bir komutaný, bir komutan bir orduyu, bir ordu da bir ülkeyi kurtarýr' cümlesini hatýrlayarak 'mutfakta gaz kokusu hissettiðinizde, pencereyi aç, vanayý kapat ama fýrýn açýksa kapatma' uyarýsýný herkesin öðrendiðini varsayarak bir hesap yapalým.bakalým kaç kiþiye eðitim vermiþ oluyoruz. 20 (Veli sýnýfta dinledi) 20x3= 60 (Eve gidince eþine ve iki çocuðuna anlattý) 20x20= 400 (Öðrendiklerini apartmanda komþularýna anlattý) 20x20= 400 (Gittiði 2 gün grubunda anlattý) 20x3=60 (Eþler iþyerinde en az 3 arkadaþýna anlattý) Görünüþte bir sýnýf veliye ev kazalarýný anlattýk ancak etki alanýný hesap ettiðimizde TOPLAM 940 vatandaþýmýza mesajýmýzý ulaþtýrmýþ oluyoruz. Daha bunun basýný, sosyal paylaþým siteleri hariç. Her halde konu anlaþýldý. Uzun uzun toplama çarpma iþlemi yapmaya gerek yok. Ben çalýþmalarýma bu pencereden bakýyorum. Bazen caným sýkýlýyor, yazý yazmayý býrakmak istiyorum ama çarþý pazarda hiç tanýmadýðým bir vatandaþtan olumlu bir tepki alýnca yine geçiyorum bilgisayarýn baþýna. Özetin özeti:'bir kiþinin aldýðý tedbir, bir kiþinin gücü gibidir.ýki kiþinin aldýðý tedbir iki kiþinin gücü gibidir' (Nizamülmülk) 'Müþteriler bilanço tablosunda yer almamasýna karþýn, þirketin sahip olduðu en önemli varlýktýr' (Berry) Köyümüzde, þehrimizde, ülkemizde topyekün savunma sivil hizmetleri bilincinin oluþmasý için, yine toptan TEDBÝRLÝ olmak zorundayýz.eðitimin müþterisi olan velilerimizde bunun en önemli ayaðýný oluþturmaktadýr.durum böyle olunca bizim amacýmýz velilerimize bir defaya mahsus olmak üzere ulaþabilmek. Gerisi kendilerine ait. Ýster geliþtirir, isterse eleþtirir Ama ben bunlarý duymamýþtým diyemez. Bu vesile ile doðumdan ölüme kadar hayatýn her safhasýnda lazým olacak bilgilerin iletiþimi için, bizleri velilerimizle buluþturan okul yöneticilerini tebrik ediyorum (bu makale 6 saatte ve da yazýldý) Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:22 Sayý: OCAK 2013 PAZARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir Kadir Eren Vardý 3 Görevini Çanakkale de devam ettirdi. Ýdareciliklerde bu- Tefekkür Dünyamýz lundu. Sonra bir ihtiyaç ortaya çýktý. Öðretmenlerimizin bir sosyal kuruluþa ihtiyacý vardý. Görüþüldü ve konuþuldu. Sonunda: "Eðitimciler Birliði Vakfý" adý altýnda bütün öðretmenlerimiz toplandý. Raþit Yücel Bu hareket büyük bir kaynaþmaya vesile oldu. corumhakimiyet. net Kadir Eren bu kuruluþun genel baþkaný seçildi. Aktif hizmetler yapýlýyordu. Türkiye bir yandan anarþi ile mücadele ederken, bir yandan nur talebeleri tam bir ittifak içine girmiþlerdi. Cemaatle birlikteliðin altýn yýllarý yaþanýyordu. Bazý yamuk düþünceliler bu hali hazmedememiþlerdi seçimlerinde Kadir Eren Adalet Partisinde milletvekili adayý oldu. Ve az bir fark ile milletvekilliðini kaybetti. Ama kader onu daha ehemmiyetli hizmetlerde istihdam edecekti. Daha sonra Adalet Partisi azýnlýk hükümeti kurdu. Milli Eðitim Bakanlýðýna Merhum Orhan Cemal Fersoy getirilmiþti. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝLOZAN BAHABEY CAD. NO:156/34- ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,92 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) MURAT OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) SATIÞ 95,35 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 Piþman deðilim elediye aleyhine Baçtýðý davadan vazgeçen Müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ, yaptýðý açýklamada, belediyeye deva açmaktan da, davadan gazveçmekten de piþman olmadýðýný bildirdi. Dava açýldýðý günden beri, 3 mahkeme görüldüðünü hatýrlatan Çalýþ, Çorum un avukatý olmadýðýný, kendi iþi olan mütaahhitliði yapmaya çalýþtýðýný, tüm olumsuzluklara raðmen üzerine düþeni yaptýðýna inandýðýný belirterek, vicdanen ürk Ziraat TMühendisleri Birliði Ýl Temsilcisi Halit Yýldýrým, geliþmiþ tarým sektörünün, güçlü ülke ekonomisi anlamý taþýdýðýný söyledi. Tarým Haftasý ve Zirai Eðitimin 167. Yýlý nedeniyle bir basýn açýklamasý yapan Halit Yýldýrým, açýklamasýnda tarýmýn dünya ekonomisindeki önemine iþaret ederek, geliþmiþ tarým tekniklerinin yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Günümüzde güçlü ekonomilere sahip ülkeler geliþmiþ tarým sektörlerine sahiptir. Dünyada artýk üretmek kadar, kalite ve güvenilirliði ön planda tutan bir üretim modeli zorunluluk haline gelmiþtir. Daha çok üretmek, verimi ve kaliteyi yükseltmek için rahat olduðunu açýkladý. Þunu özellikle belirtmek istiyorum ki; ben o gün itibariyle dava açtýðým için piþman deðilim, ve bu gün itibariyle de þikayetimden vazgeçtiðim için piþman deðilim. diyen Çalýþ, baþkalarý gibi saðda solda belediye hakkýnda dedikodu yapýp, sonra da görmedim duymadým bilmiyorum demek yerine adam gibi gidip baþýndan geçenleri anlattýðýný ve savcýlýkta ifadesini verdiðini söyledi. Bu konunun Çorum kamuoyuna bilgi þarttýr. diyen Halit Yýldýrým, dünyada teknoloji ve bilginin baþ döndürücü bir hýzla yenilendiðini hatýrlattý. Türk Ziraat Mühendisleri Birliði Ýl Temsilcisi Halit Yýldýrým, açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý, Teknolojideki bu geliþmeye de ancak sürekli yenilenen ve geliþen bilgi ile ulaþýlabilir. Bilgiye ulaþmanýn tek yolu ise eðitimdir. Bu yenilikler ve bilgiler Ziraat Fakültelerinde mühendis adaylarýna aktarýlýrken mezun olan meslektaþlarýmýz da bu bilgileri üreticilerimizi eðitilmek yoluyla sahaya yansýtmaktadýr. Bu konuda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz; gerek üniversitelerle, gerekse çiftçi örgütleri ile iþbirliði içinde çalýþmalarýný Veteriner Hekimler ve Damýzlýk Birliði örnek çalýþmasýna 2013 te de devam edecek. Örnek iþbirliði 2013 e taþýndý eteriner Hekimler Odasý ve Çorum VDamýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan 2010 yýlýnda baþlatýlan örnek çalýþma, imzalanan yeni protokolle 2013 yýlýnda da devam edecek. Türkiye de ilk ve tek olma özelliði ile pek çok ilin örnek aldýðý bu uygulama ile birlikte, suni tohumlama hizmeti baþarýyla yürütülecek ve Çorum çiftçisinin üretim kalitesine katký vermeye devam edecek. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birilði nde gerçekleþtirilen toplantýda, her iki kurumun yöneticileri, protokole imza atarak, 2010 yýlýnda baþlattýktlarý hizmetlerin aksamadan devamý yönünde karar aldý. Herhangi bir fiyat deðiþikliðine gidilmeyen anlaþmada, ekonomik þartlarýn göz önünde bulundurularak, eski fiyat tarifesinden devam edilmesi kararlaþtýrýldý. Yenilenen anlaþmaya iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda, Ýmzalanan bu protokolle alýmlar toplu olduðu için sperm fiyatlarý oldukça uygun olmakta, geliþi güzel sperm kullanmanýn önüne geçilmekte, daha önceden çoðunluðu Damýzlýk Birliði tarafýndan yürütülmeye çalýþýlan hizmet, tüm hekimlere daðýtýlmak suretiyle aksamalarýn önüne geçilmekte, bu sayede de Damýzlýk Birliði nin iþi hafiflemekte, diðer iþlerini yapmalarý için fýrsat oluþmakta, hayvan üreticisi istediði hekimle, istediði zamanda hizmet alabilmekte, almýþ olduðu hizmetin karþýlýðýný cebindeki sýcak para ile deðildi damýzlýk birliðine vermiþ olduðu sütün karþýlýðý ile ödeyebilmekte, hekim alacaðý ücret konusunda üretici ile deðil Damýzlýk Birliði ile muhatap olmaktadýr. Böylelikle, bu yýl için tekrar imzalanan protokolle, büyükbaþ hayvanlarda uygulanan suni tohumlama hizmetlerinin daha saðlýklý ve verimli olmasý saðlanmýþ olacaktýr. denildi. Halil Ýbrahim Çalýþ düþtükten sonra da yine dedikodu yapmadan soranlara sadece açýklama yaptýðýna iþaret eden Çalýþ, Kimse hakkýnda yalan Türk Ziraat Mühendisleri Birliði Ýl Temsilcisi Halit Yýldýrým; Geliþmiþ tarým sektörü güçlü ekonomi demektir yürütmektedir. Bu faaliyetlerin tam anlamýyla yürütülmesi için baþta ziraat odalarý olmak üzere tüm çifti örgütlerinde ziraat mühendisleri istihdam edilmelidir. Tarým stratejik öneme haiz bir sektördür ve ciddi sorunlarla karþý karþýyadýr. Bizler Ziraat Mühendisleri olarak bu sorunlara karþý gerek kamuda olsun gerekse özel sektörde olsun bulunduðumuz her platformda kalýcý ve objektif çözümler üretmekle mükellefiz. Türk Ziraat Mühendisleri Birliði Ülke ziraatýnýn ilerleme ve geliþmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalýþmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki geliþmelerini saðlamak ve ihtiyaçlarýný söylemedim, iftira atmadým.o gün ki ifadelerim neyse bu gün söylediklerim de yine aynen doðrudur ve geçerlidir. Daha öncede söylediðim gibi, eðer ben menfaatlerim uðruna vazgeçmiþ olsaydým çoktan vazgeçerdim ve isteklerimi de yerine getirirdim.ama gördüm ki herkes kendi çýkarlarýnýn üzerine hareket ediyor. Konuþunca kimse mangalda kül býrakmýyor ama icraata gelince ortada hiç kimse yok. Benim mesleðim Çorum'un avukatlýðýný yapmak deðil, Çorum karþýlamak amacýyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara'da kurulmuþtur. Birliðimiz; kurulduðu günden bu güne dek Ziraat ve Ziraat Mühendisliði alanýnda araþtýrmalar yapmak, ilim adamlarýna ve konu uzmanlarýna tarým ve tarýmla ilgili deðiþik konularda raporlar hazýrlatmak, anayasamýzýn öngördüðü þekilde tarýmsal konularda görüþ belirtmek, tarým iþletmelerinin ekonomik ve verimli çalýþabilmeleri için öðreticilik ve danýþmanlýk hizmetleri vermek, ziraat mühendisleri arasýnda birlik ve beraberliði saðlamak, üyelerin eðlenme, dinlenme, gezi ve benzeri ihtiyaçlarýný gerçekleþtirme ve ziraat mühendislerinin mesleki geliþmelerinin Veteriner Hekimler Odasý ve Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði nin iþbirliði devam edecek. Ortak çalýþma için yeni protokol imzalandý. da müteahhitlik yapmaktýr. Kalmýþ ki tüm olumsuzluklara raðmen üzerime düþeni fazlasýyla yaptýðýma inanýyorum ve vicdanen çok rahatým. Gerek kamuoyunda gerek adliyede adýmýz istemediðimiz þekilde konuþulur oldu" demekten kastým þudur ki, detayý bilinsin ya da bilinmesin üstünkörü bir haber okuyan ya da bir þey duyan herkes aklýna geleni konuþuyor. Bu konu hakkýnda açýklama yapmak, telefonda görüþmek bile artýk beni maddi ve manevi olarak ciddi anlamda Halit Yýldýrým saðlayacak her türlü Ýmkânlarý hazýrlamak gibi faaliyetleri yürütmüþ ve halen yürütmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle, þahsým ve Birliðimiz adýna, zirai eðitimin 167 yýllýk serüveninde emeði geçen tüm hocalarýmýza þükranlarýmý sunar, sahada hizmet veren meslektaþlarýmýzýn Tarým Haftasý ný kutlarým. Kimse Yok mu Derneði Suriyeli mültecilere yardým elini uzattý BU ÇAÐRIYA SESSÝZ KALMAYALIM imse Yok mu KDerneði Çorum Þubesi, Suriyeli mültecilere yardým elini uzattý. Açlýk tehlikesinin bulunduðu bölgelere yardým için seferberlik baþlatan Kimse Yok mu Derneði, hayýrseverlere çaðrýda bulunarak, Suriyeli mülteciler için yapýlacak yardým kampanyasýný desteklemeye davet etti. Yardýmlarýna ara vermeden devam eden Kimse Yok Mu, Suriyeli mültecileri yalnýz býrakmýyor. Kimse Yok Mu; Hatay Yayladaðý, Kilis, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa ve Osmaniye deki Suriyeli mültecilere yardým eli uzatmaya devam ediyor. Kimse Yok Mu ÇorumÞubesi Baþkaný Mustafa Amasyalý, Suriye nin iç bölgelerine yardýmlarýn ulaþtýrýldýðýný ve çatýþmalarýn devam ettiði bu bölgelerde ciddi gýda malzemesi ihtiyacý olduðunu da belirterek bölgede açlýk tehlikesinin baþ gösterdiðini vurguladý. Kimse Yok mu Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Amasyalý, yaptýðý basýn açýklamasýnda, Biz de Çorum þubesi olarak tüm il ve ilçelerimizde Suriyeli mültecilere yardým kampanyasý düzenliyoruz. Maðdur durumdaki insanlara yardým eli uzatmak hepimizin insanlýk görevi. Biz, Kimse Yok Mu olarak gýdadan temizlik malzemesine giyimden ev eþyasýna kadar her türlü ihtiyaca yönelik yardýmý ulaþtýrýyoruz. Suriyeli kardeþlerimize yapmýþ olduðumuz ayni yardýmlar Türkiye genelinde bugün 12.5 Milyon TL yi buldu. Ancak kýþ aylarýnýn da baþlamasý ile þartlarýn oldukça aðýrlaþtýðý bölgede hâlâ un, temel gýda maddeleri, battaniye ve ilaç gibi malzemelere acil ihtiyaç var. Hayýrsever vatandaþlarýmýzýn bu yönde de desteklerini bekliyoruz. Sýðýnmacýlarýn çoðunun kadýn ve çocuk olduðunu da göz önünde bulundurduðumuzda beslenme, ýsýnma ve saðlýk en önemli mesele haline geliyor. Kimse Yok Mu ÇorumÞubesi Baþkaný Mustafa Amasyalý, Suriye nin iç bölgelerine yardýmlarýn ulaþtýrýldýðýný ve çatýþmalarýn devame ttiðini açýkladý. Beslenme, ýsýnma ve saðlýk en önemli sorun. Suriyeli mültecilerin yüzü güldürüldü. Kimse Yok mu Derneði insani yardýmlarýna devam ediyor.

15 PAZARTESÝ 14 OCAK Eðitim Sen Çorum Þubesi, Eðitim Sen in kuruluþunun 18. yýlý nedeniyle Büyük Vadi Restoran da yemek programý düzenledi. Eðitim Sen'e yeni üye olan üyelere rozetleri takýldý. Gece halaylarla sona erdi. Eðitim Sen den 18. yýl yemeði Sen Çorum Þubesi, EEðitim Sen in kuruluþunun 18. yýlý nedeniyle Büyük Vadi Restoran da yemek programý düzenledi. Hafta sonu gerçekleþtirilen programa Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz, Eðitim Sen MYK üyesi Genel Basýn Yayýn Sekreteri Tuðrul Çulfa, Ankara 4 nolu Eðitim Sen Þube Baþkaný Mustafa Ýlkyaz, eski DÝSK Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Etkinlik Eðitim Sen Reha Metin Alkan Rektör ün toplantýsý yarýn itit Üniversitesi Rek- Prof. Dr. Reha Htörü Metin Alkan, üniversitede yaþanan deðiþim ve geliþmeleri basýn mensuplarý ile paylaþacak. Hitit Üniversitesi nin Dünya Üniversitesi vizyonuyla ulusal ve uluslararasý alanda çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiði belirtilerek, üniversitede yaþanan deðiþim ve geliþmelerin toplantý ile paylaþýlacaðý duyuruldu. Toplantý yarýn saat da yeni Rektörlük binasýnda gerçekleþtirilecek. Bakanlýk samanlýk alacak ýda, Tarým ve Hay- Bakanlýðý, Gvancýlýk hayvan yetiþtiricisine ucuz saman temin edecek. Bakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamada, saman fiyatlarýnda istikrarý saðlamak ve yetiþtiricilerin ihtiyacýný karþýlamak üzere, Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla saman temin edileceði bildirildi. Buna göre, Bakanlýk tarafýndan da kilogram baþýna 25 kuruþ karþýlýksýz destek verilerek yetiþtiriciye, maliyet fiyatýnýn altýnda saman satýlacak. Açýklamada, Türkiye genelinde saman teslimatýnýn, 21 Ocak 2013 tarihinde baþlayacaðý belirtilerek, ihtiyaç sahibi yetiþtiricilerin, Tarým Kredi Kooperatifleri'ne baþvurmalarý gerektiði kaydedildi. Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk'ün açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Þube Baþkaný 18. Kuruluþ yýldönümü dolayýsý ile aðýr hava þartlarýna raðmen Eðitim Sen'e destek olan bütün katýlýmcýlara teþekkür etti. Daha sonra Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz söz alarak Eðitim alanýndaki yaþanan sorunlara deðinerek "4+4+4 eðitim uygulamasýndan vazgeçilmesini, yeni bir eðitim sisteminin tartýþýlmasý gerektiði" belirterek "Eðitim Sen 100 yýlý aþkýn bir tarihin sendikasýyýz, TÖS, Töb-Der, ve 12 Eylül sürecinde Eðit- Der, Eðitim iþ, Eðit Sen'den bugüne uzanan büyük bir mücadele yolculuðudur" Daha sonra Yýldýz "Böylesi büyük bir kitleyi burada görmek bizi þaþýrtmýyor. Çünkü Eðitim Sen Çorum þubesi eylem ve etkinliklerde Türkiye'deki en büyük eylem ve etkinlikleri gerçekleþtiren Þubelerimizden birisidir. " Müzik gruplarýnýn sahne almasýndan sonra, emekli olan üyelere plaket verildi. Eðitim Sen'e yeni üye olan üyelere rozetleri takýldý. Gece halaylarla sona erdi. PATOLOJÝ SERVÝSÝ 2 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi- Hitit Üniversitesi SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU PATOLOJÝ SERVÝSÝ 2 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/1809 l-ýdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulu nan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ambarý c) Teslim tarihi : Malýn/Ýþin teslim süresi 30 takvim günüdür. Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren 3 gün içerisinde iþe baþlanacak olup 30 (otuz) gün içerisinde mal teslimi yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler, l-aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. 2- Ýsteklinin yetkili satýcý veya yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler TÝTUBB'dan alýnan internet çýktýsý olarak verebilir Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: 1-Ýstekliye veya yetki aldýðý firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn "Satýþ Sonrasý Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" 2-Ýlgili cihazýn/cihazlarýn arýzasý halinde, yüklenicinin Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz, eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. sorumlu teknik servisi, arýzaya 24 (yirmi dört) saat içinde ilk müdahaleyi yaparak arýzanýn nedenini tespit etmek zorundadýr. Yüklenici yurt dýþýndan yedek parça ithali gerekmediði durumda en geç 2 (iki) iþ günü içinde cihazý çalýþýr duruma getirmek zorundadýr, þayet yurt dýþýndan yedek parça ithalat gereksinimi varsa; en geç 20 (yirmi) iþ günü içinde ithalatý gerçekleþtirmek ve cihazý çalýþýr duruma getirmek zorundadýr. Bu süre, yüklenicinin gerekçeli talebiyle Biyomedikal Mühendisliði Birimi'nce incelenerek uygun görüldüðü takdirde ayný birim tarafýndan hazýrlanan yazýlý belge ile uzatýlabilir. 3-Alýmý yapýlan cihaz/ürün/sistemin her türlü üretici hatalarýna karþý en az 2 (iki) yýl süre ile ücretsiz kalibrasyon, yedek parça ve bakým garantisi ve 2 (iki) yýl sonunda en az 8 (sekiz) yýl süre ile ücreti karþýlýðýnda yedek parça ve bakým garantisi olmalýdýr. Yýllýk periyodik bakýný sýklýðý (kaç ayda bir) ve bedeli teklif dosyasýnda yer alacaktýr. 4-Cihaz kalibrasyona tabi deðilse cihazýn kalibrasyona tabi olmadýðýna dair teklifle beraber beyanda bulunulacaktýr. 5-Cihazýn idareye teslim edildiði tarihten itibaren, kullaným hatalarý dýþýnda garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içersinde; ayný arýzanýn 3 ve daha fazla sayýda tekrarlanmasý, farklý tipteki arýzalarýn 4 ve daha fazla sayýda meydana gelmesi belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn 7 ve daha fazla sayýda olmasý ve bu arýzalarýn cihaz/ürün/sistemden yararlanamama sonucunu ortaya çýkarmasý durumunda: Yüklenici, cihazý eþdeðer veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir cihazla deðiþtirmekle yükümlüdür. Ancak, cihazýn birden fazla üniteden oluþmasý halinde yüklenici, sadece arýzanýn meydana geldiði ünite veya üniteleri deðiþtirmekle yükümlüdür. 6-Garanti süresi içerisinde yeni yazýlýmlar ücretsiz olarak (up-date) edilmelidir. 7-Yýllýk yedek parça onarým ve bakým ücretleri, bakýmý yapýlacak olan cihazýn satýn alma fiyatýnýn tamamýnýn aþaðýdaki yüzdeleri göz önüne alýnarak tespit edilir. Aþaðýdaki yüzdeler "parça hariç" ve "parça dahil" bakým anlaþmalarý için geçerlidir. Garanti süresi bitiminden sonraki; (1-4 yýl arasý Parçasýz % 2,5 ) (1-4 yýl arasý Parçalý % 4 ) ( 5-8 yýl arasý Parçasýz % 3 ) ( 5-8 yýl arasý Parçalý % 6) Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-ýstekliler,teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasý'na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkod numaralarý ve markalarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir, b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda,ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TlTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr. e)-söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: l-teknik þartnameye uygunluk belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...marka...model...cihazý teklifimizin þartnameye uygunluk belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. Þartnameye uygunluk belgesi hazýrlanmayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir. 2-Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýnda cihazlarýn veya ürünleri kullanma kýlavuzu ve etiket bilgileri yönetmelikleri uygun olarak Türkçe olacaktýr. Türkçe etiket ve kullanma kýlavuzu bulunmayan týbbi cihazlarýn muayene ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr. 3-Ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen l. en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu yerde yapýlacaktýr. 4-Ýstekli, satýþýný teklif ettiði cihazlarýn teknik özelliklerini, çalýþma ortam koþullarýný, standart ve opsiyonel (isteðe baðlý) aksesuar listesini, tüm dýþ görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanýtýný broþürünü veya kitap/kitapçýðýný teklif dosyasýna eklemek zorundadýr. Baþka bir dilde sunulan dokümanlar onaylý Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayýlacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI- TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu(Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 26) Resmi ilanlar de

16 16 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 Eti þampiyonluk kupasýný 9-0 la aldý U 19 da þampiyonluðu son maçýnda Alaca Belediyespor u 9-0 yenen Eti Lisesi Gençlikspor kazandý. Kýrmýzý beyazlýlarý son maçýna farklý galibiyete Raif (4), Recai (2), Okan, Ahmetcan ve Bektaþ ýn golleriyle ulaþtý. Çorum Belediyespor ise ikinci olarak ilimizi temsil etme hakký kazandý. SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Hakan Kaya, Emre Alagöz, Doðan Metin. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazi, Seydi (Aykut), Umut, Ercan, Mehmet, Okan, (Ahmetcan), Raif, Satýlmýþ (Bektaþ), Recai, Taylan, Ýsmail. ALACA BELEDÝYESPOR : Amatör Küme U liginde mücadele sona erdi. Eti Lisesi Gençlikspor geçtiðimiz hafta ele geçirdiði avantajýný iyi kullandý ve son maçýnda Alaca Belediyespor u 9-0 yenerek þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. 1 nolu sentetik çim Ýkinci olan Çorum Belediyespor un kupasýný Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi Oðuzhan (Seyit), Atakan, Mehmet, Yasin, Alper, Volkan, Burhan (Alparslan), Taha (Mert), Sinan, Furkan, Muhammed. GOLLER : ve 81. dakikalarda Raif, 30. dak. Okan, 50. dak. Ahmetcan, 55. dak. Bektaþ, 70.ve 74. dakikalarda Recai (Eti Lisesi Gençlikspor). sahada oynanan maçta Eti Lisesi ligden düþen rakibi Alaca Belediyespor karþýsýnda rahat bir galibiyet aldý. Ýlk yarýyý 3-0 önde tamamlayan Eti Lisesi ikinci yarýda farký dahada açtý ve sahadan 9-0 lýk galibiyetle ayrýlarak sezonu 31 puanla þampiyon olarak tamamladý. Ligde son haftayý bay geçen Çorum Belediyespor sezonu 31 puanla tamamlarken rakibine kaptýrdýðý ikili averaj üstünlüðü nedeniyle ikincilik kupasýný aldý ve ilimizi gruplarda temsil etme hakký kazandý. Son maçýnda rakibi Gençlerbirliði gelmediði için hükmen galip gelen Osmancýkgücüspor ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Çimentospor üç puanla kapattý SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Baran Avcý, Onurcan Kaya. ÇÝMENTOSPOR : Serhat, Erdem (Gökhan), Mücahit, Caner, Kaan, Fatih (Nurullah), Yusuf, Metin, Pehlül (Sefa), Þamil, Cankat. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Hami, Ercan dan Güreþ önerileri Çorum Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan, Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Belediyespor güreþ takýmý hakkýnda bilgiler verdi ve yaþadýklarý sýkýntýlar ve sorunlarý dile getirerek çözüm yollarý önerilerinde bulundu. üreþ Federasyonu- 90. Kuruluþ Gnun Yýlý nedeniyle Antalya'da yapýlan geniþletilmiþ istiþare ve deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Mustafa Ercan, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Belediyespor Kulüp Baþkaný ve Güreþ Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Gül'ün selamlarýný ileterek baþladýðý konuþmasýnda Çorum Belediyespor Kulübü hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verirken, Güreþ sporunun önündeki engelleri ve önerileri sundu. Çorum Belediyespor olarak Çorum'da 30 lisanslý sporcusu bulunduðunu ifade eden Kulüp Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan, "Çorum Belediye baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'nün Belediye baþkaný olmasýyla Çorum Belediyespor Kulübü olarak Güreþ takýmýzý kurduk. Þuan itibariye 30 lisanslý sporcumuz vardýr. Sporcularýmýza belirlenen kriterler ölçüsünde az veya çok maaþ veriyoruz. Kulüp olarak 3 takýmla mücadele ediyoruz. Büyükler Grokoremende 2. ligde, Büyükler Serbeste 2. ligde Þampiyon olan Eti Lisesi Gençlikspor un kupasýný Belediyespor Baþkaný Zeki Gül verdi ve Yýldýzlarda da 1.ligde mücadele ediyoruz. Güreþte Çorum'u en iyi þekilde temsil etmeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Güreþin yaþadýðý sýkýntýlar ve çözüm yollarý hakkýnda da deðerlendirmelerde bulunan Mustafa Ercan, Çorum Belediyespor Kulübü olarak Liglerin bir an önce baþlamasý gerektiðine söyledi. Ercan, "Güreþ sporumuzun geliþmesi için hem kulüpler hemde Güreþ Federasyonu gerekli adýmlarý atmalý ve güreþ adýna alýnmasý gereken radikal kararlar alýnarak ata sporumuzun geleceðe daha aydýnlýk içinde yükselmesi saðlanmalýdýr. Bu çerçevede Deplasmanlý liglerin olmasýný çok önemsiyoruz. Ödül yönetmeliði mutlaka olmalý, Kulübümüz sporcularýndan Avrupa yýldýzlarda serbest güreþte 1. olan güreþçimiz Fatih Erdin Avrupa þampiyonu oldu. Salim Sozan Yýldýzlarda 56 kg Dünya 3. oldu. Yine sporcumuz Musa Gedik Grekoromen de Gençlik olimpiyatlarýnda 74 kg 2. oldu, fakat Kulübümüz hakkettiði ödülünü çeþitli nedenlerden dolayý maalesef alamadý. Bu gibi durumlarda Federasyonumuz tarafýndan kolaylýk gösterilirse daha iyi olacaðý kanaatindeyiz. Takýmlarýn deplasman giderleri karþýlanmalý, 30 yaþ sýnýrý liglerde uygulanmalý, Sýklet sayýsý 8 e çýkartýlmalý, Karma ligler kesinlikle olmamalý. 2. ligde 3 tane yaþ aralýðýnda sporcu müsabaka yapmasýna müsaade edilmeli, Her yýl ligin mevsimi mutlaka belli olmalý. Süper lig, 1. lig, 2. lig diye ayrýlmalý. Maddi durumu iyi olan takýmlar Süper ligde yabancý sporcu güreþtirebilmesi için gerekli düzenlemeler yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz Samet, Bünyamin, Cengiz, Murat, Alican (Ertuðrul), Ahmet, Enes, Sefa, Gökhan (Yasin), Sedat. GOLLER : 5. dak. 4-2 Pehlül, 31. dak. Caner, 80. ve 85. dakikalarda Þamil (Çimentospor), 10. dak. Ahmet, 26. dak. Sedat, 90. dak. Samet (Halk Eðitim Kültürspor). Kocaelispor da genel kurul kararý ocaelispor'un asbaþkaný ve basýn sözcüsü Abdül- Yýlmaz, genel kurul kararý aldýklarýný açýkla- Kkadir dý. Yýlmaz açýklamada, yönetim kurulundaki bazý yöneticilerin istifa etmesi nedeniyle 16 Þubat'ta genel kurul kararý aldýklarýný, ilk oturumda yeterli çoðunluðun saðlanamamasý durumunda 23 Þubat'ta ikinci oturumun yapýlacaðýný söyledi. Daha güçlü bir yönetim oluþturulmasý için genel kurul kararý aldýklarýný dile getiren Yýlmaz, ''Kongre kararýný Kocaelispor'un menfaatlerini düþünerek aldýk'' Baþkan Orhan Görsen ve ekibi olarak kendilerinin de yönetim listesi çýkarmayý hedeflediklerini belirten Yýlmaz, ''Kentin etrafýnda bütünleþtiði bir yönetim olursa, onlarýn önünü açarak destek olacaðýz. Amaç, Kocaelispor'u iyi yerlere getirmek'' diye konuþtu. Cihan Kaan a teklif yaðýyor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Karagüm- oyuncusu Cihan Kaan Kaptan'a teklif Srükspor'un yaðýyor. Futbola Bayer Leverkusen alt yapýsýnda baþlayan ve Almanya U17, U18 ve U20 milli takýmlarýnda 42 kez forma giyen Türk asýllý Alman futbolcuya Süper Lig ve PTT 1. ligden bir teklifler var. Tavþanlý Linyitspor ve Göztepe ile oynan maçlarda gösterdiði performans sonrasýnda Cihan Kaan Kaptan için, Antalyaspor, Orduspor, Mersin idmanyurdu, Bucaspor, Samsunspor gibi birçok kulübün takýmla temasa geçip transfer þartlarýný konuþtuðu belirtildi. U 19 da Þampiyonluðu kazanan Eti Lisesi antrenörü Cengiz Basýn futbolcular tarafýndan havaya atýlarak mutluluklarýný hocalarýyla paylaþtýlar. U 14 de grup maçlarý tamamlandý U Kýrmýzý Grup tan Çorum Belediyespor ve Çorumspor, Siyah gruptan ise PTT Gençlikspor ile HE Kültürspor takýmlarý final grubunda mücadele etmeye hak kazandýlar. 14 futbolda grup maçlarý dün oynadýnan karþýlaþmalarla sona erdi. Kýrmýzý grupta Çorum Belediyespor daha önce grup birinciliðini garantileyerek final grubu biletini almýþtý. Grupta ayný puanla son haftaya giren Çorumspor ile Gençlerbirliði arasýndaki maçtan 3-0 lýk galibiyetle ayrýlan Çorumspor ikinci olarak final grubuna yükselmeyi baþar- Çorum Belediyespor: 5-Çimentospor : 1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Mehmet Tuðluk. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Akýn, Eren, Baran, Oðuzhan, Mertcan, Hüseyin, Özgür, Samet, Utku, Dursun, Selim, Caner, Metin, Deniz, Emre Karadaþ, Fatih, Emre Abatay, Aladdin. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, 1907 Gençlikspor : 8 - Ulukavakspor : 1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Yalçýn Kara ÇORUMSPOR: Kerem, Süleyman, Deniz, Berkant, Furkan Kaya, Umut, Zafer, Samet Yýldýz, Esat, Barýþ, Oðuzhan, Emirhan, Samet Altuntaþ, Furkan Þanver, Hüseyin, Ahmet, Anýl, SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz GENÇLÝKSPOR : Gökhan, Ýsmail, Erdem, Can, Berkay, Tugay, Turgay, Mert, Mücahit, Mehmet, Ege, Samet Özcan, Alpay, Samet Çeten, Abdulsamet, Abdullah. ULUKAVAKSPOR : Tolga, Orhan, Atalay, Kaan, Enes, Emre, Ömer, Barýþ, Satýlmýþ, Ýbrahim, Kerim, Tuygun, Kazým, Ümit, Ahmet, Alper. GOLLER : ve 66. dakikalarda Mücahit, 37. dak. Mert, 62. dak. Samet Çeten, 65. dak. Mehmet (1907 Gençlikspor), 16. dak. Kerim (Ulukavakspor). Çorumspor: 3 - Gençlerbirliði: 0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Doðan Akbaþ PTT GENÇLÝKSPOR: Onur, Furkan Can, Ogün, Faruk, Oðuzhan, Engincan, Ahmet, Kývanç, Burak, Fahri, Ýbrahim, Volkan, Sinan, Tayyip, Yusuf, Furkan, Celal, Fazlýcan. ALACA BELEDÝYESPOR: Kadir, Mehmet Tok, Zafer, Seyit, Mehmet Deremumlu, Cemal, M.Ali, Alperen, Serhat. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Berk, Hüseyin, Ramazan, Emircan, Elvan, Batuhan, Zeki, Fatih, Fuat, Turgay, Yavuz, Hasan, Ahmet, Metehan, Furkan. GOLLER : 33. dak. Esat, 56. ve 61. dakikalarda Samet Yýldýz (Çorumspor). PTT Gençlik: 12-Alaca Belediye: 2 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Enver Bolat. HE KÜLTÜRSPOR: Ahmet, Ýbrahim, Batuhan, Burak, H. Yusuf, Samet Akraþ, Samet Yalçýndað, Münür, Levent, Y. Selim, M, Tayyip, Dilaver, Salih, H, Oðuz, Onur. MÝMAR SÝNANSPOR: Fevzi Siyah gruptada PTT Gençlikspor daha önce final grubuna yükselmiþti. Bu gruptada ikincilik mücadelesi veren HE Kültürspor ile Mimar Sinan arasýndaki maçtan 3-3 lük beraberlikle ayrýlan Kültürspor genel averaj üstünlüðü ile final grubuna yükselmeyi baþardý. Emin, Mert, Osman, Ertuðrul, Hüseyin, Ýsmet, Alperen, Arda, Nurullah, Fazlý, Berkay, Osman Alp, Kerim, Eren Çöplü, Furkan, Ýbrahim. GOLLER : 31. dak. Mertcan, 36. dak. Hüseyin, 39. dak. Dursun, 56. dak. Özgür, 70. dak. Emre Karadaþ (Çorum Belediyespor), 42. dak. Ýsmet (Çimentospor). Engincan, Ahmet Emir, Yahya, Esat, Ahmet Çaðrý, M.Yusuf, Kürþat, Tayyip, Mücahit. GOLLER : ve 41. dakikalarda Burak, 12. dak. Kývanç, 19. ve 37. dakikalarda Oðuzhan, 21. dak. Fahri, 33. dak. Ahmet, 55. ve 62. dakikalarda Ýbrahim, 65. dak. Tayyip (PTT), 56. ve 70. dakikalarda Ahmet Emir (Alaca Belediyespor). HE Kültürspor: 3 - Mimar Sinan:3 Can, M,. Furkan, Z. Emre, Emre Can, Mücahit, E. Kaan, A. Sefa, Bilal, Ýbrahim, Selçuk, Mustafa, Ý. Hakký, Orhan, Onur, Doðukan, Doðan, Sezer, Burak. GOLLER : 6. dak. Y. Selim, 11. (penaltýdan) dak. Samet, 60. dak. Münür (HE Kültürspor), 18. dak. Doðukan, 42. ve 66. dakikalarda Ýbrahim (Mimar Sinanspor), HE Kültürspor maçýn maçýnda Mimar Sinan ile 3-3 berabere kalarak final grubuna yükseldi

17 PAZARTESÝ 14 OCAK Ulukavak ikinci yarýda frene bastý: 13-0 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Aykut Hacýoðlu, Özkan Kaya, Yu- nus Dursun. ULUKAVAKSPOR : Serkan, Hasan, Serdar, Selahattin (Ceylan), Turgay, Batuhan (Alperen), Ayhan (Taner), Yusuf, Tuncay, Doðancan, Ömer. MECÝTÖZÜSPOR : Serkan, Muhammed, Ali, Ýbrahim, Gökhan, Yýldýray, Can, Elvan, Ercan, Þahin, Ramazan. KIRMIZI KART : 14. dak. Ýbrahim (Mecitözüspor). GOLLER : ve 80. dakikalarda Yusuf, 11. dak. Serdar, 12. dak. Batuhan, 14. dak. (penaltýdan) Selahattin, ve 66. dakikalarda Tuncay, 27. dak. Doðancan (Ulukavakspor). Küme de yoluna kayýpsýz devam eden Ulukavakspor ligden düþmesi büyük oranda kesinleþen Mecitözüspor karþýsýnda ilk yarýsýný 9-0 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda frene bastý ve rakibini 13-0 yenerek bu sezonki en farklý galibiyete imza attý. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçta Ulukavakspor zayýf rakibi önüne ideale yakýn bir tertiple çýktý. Maça fýrtýna gibi baþlayan Ulukavakspor ilk yarýda peþ peþe bulduðu gollerle biranda rakibinin direncini kýrdý. Maçýn 14. dakikasýnda 4-0 üstünlüðü yakalayan siyah beyazlý takým bu dakikada rakibin birde 10 kiþi kalmasýyla iyice rahatladý. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde temposu düþürmeyen Ulukavakspor rakibi önünde Yusuf un attýðý altý gole Serdar, Batuhan, Selahattin, ve Doðancan birer, Tuncay ise üç golle katký verince siyah beyazlý takým sahadan 13-0 galip ayrýldý ve 13. maçýnda 13. galibiyeti 13-0 lýk skorla almayý baþardý. Bu sonuçla Ulukavakspor 39 puanla en yakýn rakibinin 10 puan önünde liderliðini korurken Mecitözüspor 4 puanda kaldý. 1. Kulüplü Yýldýz Kýzlar basketbol grupda üçüncü maçlar oynandý HE Kültürspor B: 46- YÝBO Gençlikspor: 20 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Hatice, Mine, Esra, Tuðçe, Melisa, Dilek, Gizem, Özlem. HE KÜLTÜRSPOR B : Edanur, Ayça, Selin, Sevcen, Hazal, Buse, Azra, Türkü, Tuðba, Ceren, Dilara. YÝBO GENÇLÝKSPOR : Seda, 1. Periyot: 9-4 (HE Kültürspor B) 2. Periyot: 14-7 (HE Kültürspor B) 3. Periyot: 12-9 (HE Kültürspor B) 4. Periyot: 11-0 (HE Kültürspor B) Emrecan Ceylani. PERÝYOTLAR : Balçýkta kazanan çýkmadý : 2-2 Sungurluspor ile Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarýnýn dün Sungurlu sahasýndaki maçýnda iki takým balçýkta galibiyete ulaþamadý. Sungurluspor rakibi önünde 2-0 öne geçti Eti beþ dakikada Raif le iki gol bularak skoru 2-2 yaptý. STAD: Atatürk Stadyumu HAKEMLER: Mahmut Selçuk, Halil Sönmez, Furkan Alagöz SUNGURLUSPOR: Hasan, Osman, Hakan, Recep, Hasan, Ýbrahim, Yasin, Nurettin, Engin, Ahmet, Sinan ETÝ LÝSESÝ: Özkan, Seydi, Ýlkay, Ercan, Mehmet, Sadýk, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Ýsmail, Umut GOLLER: 7. dak. Ahmet, 54. dak. Yasin (Sungurluspor), 55. ve 60. dakikalarda Raif (Eti Lisesi) KIRMIZI KART : 78. dak. Sinan (Sungurluspor) 1. Amatör Küme 14. hafta maçýnda Sungurluspor sahasýnda konuk ettiði Eti Lisesi önünde 2-0 öne geçmesine raðmen beþ dakikada rakibinin Raif le bulduðu iki gole engel olamayýnca takýmlar sahadan 2-2 lik beraberlikle ayrýldýlar. Özel Ýdare, Osmancýkgücü yeniþemedi: 2-2 Gençlikspor: 73 - Görkemspor : 34 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: Yüksel Basar, Yalçýn Kara, Ercan Davarcýoðlu ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Fatih, Yasin, Alparslan (Latif), Emrah, Arif, Burak (Mustafa), Mustafa, Ýsmail, Mutlu (Hüseyin), Yaþarcan, Yusuf. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Sedat (Alper), Ahmet, Eray, Sefer, Taner, Furkan, Mustafa, Serkan, Murat, Halil, Eren. KIRMIZI KART: 26. dak. Fatih, 89. dak. Yasin Tapan (Ýl Özel Ýdare), GOLLER: 10. dak. Yusuf, 60. (penaltýdan) dak. Ýsmail (Ýl Özel Ýdare), 18. (penaltýdan) ve 45. dakikalarda Eren (Osmancýkgücü). 1. Küme de final grubuna yükselme mücadelesi veren iki takým Ýl Özel Ýdarespor ile Osmancýkgücü arasýndaki zorlu maçtan takýmlar 2-2 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Ýl Özel Ýdarespor rakibi önünde maçýn yaklaþýk bir saatlik bölümünü on kiþi oynamak zorunda kaldý. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçta Ýl Özel Ýdarespor 10. dakikada Yusuf la 1-0 öne geçti. Golden hemen sonra yüklenen Osmancýkgücüspor 18. dakikada kazandýðý penaltýyý Eren gole çevirdi skoru 1-1 yaptý. 26. dakikada Özel Ýdarespor kalecisi Fatih bariz gol þansýný engellediði için kýrmýzý kart görerek takýmýný on kiþi býraktý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Eren kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü atarak Osmancýkgücü nü ilk SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Altuð Kümbül. Gol düellosu Osmancýk Belediye nin 4-3 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: Emrah Okan, M. Zeki Sevim, Ah- GENÇLÝKSPOR : Tuðçe, Fatmanur, Eda, Sümeyye, Ýpek, Sevgi. met Ecevit. GENÇLÝK GÖRKEMSPOR : Emine, Elif, BAYAT BELEDÝYESPOR: Þakir, Salih (Hasan), Yasin, Alperen, Alper, Uður Altuncu (Hamit), Bilal, Emrah (Uður Aslan), Ufuk, Halil, Kemal. OSMANCI BELEDÝYESPOR : Þakir, S. Berkant, Mehmet (Ersin), Abdulkadir, Emre, Kamil, Tayfur, Aykut, Serkan, Melih, Tuncay (Orhan). GOLLER: 2. ve 61. dakikalarda Halil, 18. dak. Bilal (Bayat Belediyespor), 35. dak. Emre, 46. dak. Serkan, 55. dak. Kamil, 60. dak. Aykut (Osmancýk Belediyespor). Küme de final gruoynanan maça ev sahibi bu umutlarýný artýrtakým hýzlý baþladý ve 2. mak isteyen iki takým Badakikada Halil in golüyle yat Belediyespor ile Os1-0 öne geçti. 18. dakikamancýk Belediyespor da Bilal le farký ikiye çýarasýndaki maçtan konuk karan ev sahibi takým ratakým 4-3 lük galibiyetle hatladý. ayrýldý. Osmancýk Belediye Bayat ilçe sahasýnda 35. dakikada Emre nin Zehra, Ýrem, Ece, Asira, Asena; Didem, Merve. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: (Gençlikspor) 2. Periyot: 12-2 (Gençlikspor) 3. Periyot: 24-6 (Gençlikspor) 4. Periyot: (Görkemspor) 1. HESALON Kültürspor A: 51- Basketbol Ýhtisas: 22 : Atatürk. HAKEMLER : Haluk Yakýn, Dur- sun Uðral. HE KÜLTÜRSPOR A : Damlanur, Þeydanur, Ýrem, Betül, Beyza, Aslýhan Gamze, Simge, Esra, Beyza. BASKETBOL ÝHTÝSAS : Nevra, Aslý, Sinem, Büþrü, Rümeysa, Ayþenur, Ýlay, Þeymanur, Sümeyra, Nuriye, Meltem. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 8-2 (Kültürspor A) 2. Periyot: 19-8 (Kültürspor A) 3. Periyot: 8-6 (Basketbol Ýhtisas) 4. Periyot: 18-4 (Kültürspor A) yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýndan itibaren Özel Ýdarespor beraberlik için baský kurdu ve 60. dakikada kazandýðý penaltý atýþýný Ýsmail gole çevirerek skoru 2-2 yaptý. Son bölümde Osmancýkgücüspor galibiyet için baský kurdu. Eksik oynayan Ýl Özel Ýdarespor beraberliði korumak için mücadele etti. Son dakikada Özel Ýdare den Yasin de bariz gol þansýný engellediði için kýrmýzý kart görünce sahada dokuz kiþi kaldý. Kýsa sürede Osmancýkgücü galibiyet golünü bulamadý ve karþýlaþma 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Ýl Özel Ýdarespor 26 puanla sýralamadaki yerini korurken Osmancýkgücü 22 puanla dördüncü sýrada kaldý. Yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle balçýða dönen Sungurlu sahasýnda oynanan maçta iki takýmda rakibinden çok bileðe kadar çamura saplanýlan zeminle mücadele etmek zorunda kaldý. Sungurluspor Ahmet in 7. dakikada attýðý golle 1-0 öne geçti. Ýlk yarýyý bu skorla önde tamamlayan Sungurluspor 54. dakikada Yasin le farký ikiye çýkardý. Bu golden sonra Sungurluspor un durmasýndan iyi yararlanan Eti Lisesi 55. ve 60. dakikalarda Raif le bulduðu iki golle rakibi önünde 2-2 lik beraberliði yakaladý. Son bölümde final grubu iddiasýný devam ettirmek isteyen Eti Lisesi nin baskýsý sonuç vermeyince takýmlar sahadan 2-2 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Bu sonuçla Eti Lisesi 18 puana yükselirken Sungurluspor da 13 puana yükseldi. Hitit kaçtý Alaca yakaladý SAHA: Mimar sinan HAKEMLER: Erdoðan Yandým, Ömür Soytemiz, Ahmet Kandemir. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR: Berkay, Yalçýn, Atakan, Ali, Eftal, Sedat, Veysel, Mehmet, Dursun, Cemal, Osman. ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuzhan, Mustafa (Mehmet), Salim, Kerem, Erhan (Mücahit), Aytekin, Muhammed (Volkan), Ahmet, Ziya, Yusuf, Abdullah. GOLLER: 23. dak. Veysel, 32. dak. Ali, 56. dak. Eftal (Hitit Gençlik), 38. dak. Ziya, 59. ve 76. dakikalarda Abdullah (Alaca Belediye). 1. Küme de final grubu için iddialarýný devam ettirmek isteyen Hitit Gençlikspor, alt sýralardan kurtulmak için mücadele eden Alaca Belediyespor önünde galibiyeti koruyamadý: 3-3 Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Hitit Gençlikspor ilk yarýda etkili oldu ve 23. dakikada Veysel 32. dakikada Ali nin attýðý gollerle 2-0 öne geçti. Alaca Beledi- yespor 38. dakikada Ziya ile skoru 2-1 yaptý ve ilk yarýyý bu skorla tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Eftal ile farký yeniden ikiye çýkaran Hitit Gençlikspor sonraki bölümde Alaca Belediyespor un üstünlüðünü kabul etti. Konuk takým Abdullah la bulduðu iki golle skoru 3-3 yaparak sahadan bu skorla ayrýlýp bir puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Hitit Gençlikspor 17 puana yükselirken, Alaca Belediyespor ise 12 puana yükseldi. attýðý golle ilk yarýyý 2-1 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Serkan ýn attýðý golle skoru 2-2 yaptý. 55. dakikada Kamil le maçta ilk kez öne geçen Osmancýk Belediyespor 60. dakikada Aykut la iki farklý üstünlüðü yakaladý. Bayat Belediyespor Halil le farký yeniden bire indirsede kalan bölümde Osmancýk Belediyespor rakibine gol izni vermedi ve sahadan 4-3 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle 19 puana yükselerek beþinci sýrada yer bulurken Bayat Belediyespor 15 puanda kaldý.

18 18 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 Belediye, Altýnordu hazýrlýðýna baþladý Samsunspor dan transfer edilen Hasan dünki çalýþmayý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ile birlikte izledi Hasan ve Aykut Belediyespor da kullu Yýldýz kýzlar Ovoleybol il birinciliðine bugün gruplarda oynanacak ikinci maçlarla devam edilecek. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak bugünki maçlarýn programý þöyle: orum Belediyespor un ara transfer Çdöneminde kadrosuna katmak istediði iki isim Hasan Üstünkaya ve Aykut Topal a yönetimden onay çýktý ve iki futbolcu Belediyespor la çalýþmalara baþladýlar. Samsunspor A 2 takýmýnda forma giyen stoper Aykuk ve Gümüþhanespor da oynayan sol bek Hasan Üstünkaya ile yapýlan görüþmeler sonunda kesin anlaþma saðlandý. Ýki futbolcuda dün yapýlan antrenmana katýldýlar. Ýki futbolcuyla bu hafta içinde resmi sözleþmenin imzalanacaðý belirtildi. Aykut la bir yýlý opsiyonlu 2.5 yýl Hasan ilede 2.5 yýllýk sözleþme imzalanacaðý belirtildi. Erol ve Osman Bodur la bu kez KESÝN ayrýlýk Osman Bodur orumspor da kad- gel gitler sü- Çrodaki rüyor. Erol ve Osman Bodur la dün itibariyle yollar kesin olarak ayrýldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sezon baþýnda lisanslarý çýkmadýðý için ilk yarýda forma giyemeyen ikinci yarý için önce ekonomik gerekçelerle anlaþma olmadýðý için bir dönem çalýþmalara katýlmayan Erol ve Osman Bodur görüþmeler sonunda hafta içinde antrenmanlara katýlmýþlardý. Cumartesi akþamý iki futbolcunun yönetimle yeniden masaya oturdu ve ekonomik olarak talepleri yerine gelmeyince yollarý ayýrma kararý alýndýðý öðrenildi. Erol Topaloðlu Genç kýzlar futsalda son yarý finalist belli oluyor iseli genç kýzlar fut- il birinciliðinde Lsal son yarý finalist bugün belli oluyor. Ýkinci tur gruplarda ilk iki maçlar sonunda A grubundan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi birinci olarak çýkmayý baþardý. Bu grupta bugün saat de Osmancýk Anadolu Lisesi ile Kýz Teknik ve Meslek Lisesi okullarý karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým grupta ikinci olarak yarý finale yükselecek. Saat de oynanacak son maçta ise Ticaret Meslek Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi karþýlaþacak. Bugün oynanacak maçlar sonunda yarý finalistler belli olacak. Yarý final maçlarý yarýn final ise çarþamba günü oynanacak. Hasan Üstünkaya dünki çalýþmada Dün karþýlýklý olarak sözleþmeleri kulüpten alacaklarýna karþýlýk fesh edildi. Erol Kýrýkhan, Osman Bodur Pazarspor la görüþüyor Erol un Çorumspor un grubunda mücadele eden Kýrýkhanspor ile görüþtüðü bu hafta içinde transferin netlik kazanmasý bekleniyor. Osman Bodur un ise Pazarspor ile görüþtüðü ve bu futbolcununda bugün Pazarspor kulübü ile görüþme yapacaðý anlaþma saðlamasý halinde resmi sözleþmeyi imzalamasý bekleniyor. Öte yandan Çorum Belediyespor Teknik Heyeti nin Çorumspor la yollarýný ayýran Osman Bodur ve yönetim tarafýndan kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak ý kadrosuna katmak istediði öðrenildi. Bu iki transfer için kadrodaki bazý isimleri takas olarakda vermeyi planlayan Belediyespor yönetiminin bu hafta içinde bir görüþme yapmasý bekleniyor. Yýldýz kýzlar voleybolda bugün dört maç var Saat Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu -Merkez YÝBO. Saat Ýskilip Atatürk Ortaokulu - Mecitözü YÝBO. Saat Alaca Denizhan YÝBO - TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu. Saat Mimar Sinan Ortaokulu - 23 Nisan Ortaokulu. Merkezde iki grupta toplam sekiz takýmýn mücadele ettiði yýldýz kýzlar voleybol il birinciliðinde gruplarýnda ilk iki sýrayý takýmlar Osmancýk grubundan çýkan iki takýmla üçerli iki grupta ikinci tur mücadelesi verecek. Çorum Belediyespor iki günlük tatilin ardýndan bu hafta sonu sahasýnda oynayacaðý ikinci yarýnýn ilk maçýndaki Altýnordu karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný iki çalýþma ile sürdürdü. Mavi beyazlýlar cumartesi Mimar Sinan pazar günü ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda çalýþtý. orum Belediyespor ligin ikinci yarýsý ilk haftasýnda Çbu hafta sonu Altýnordu ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný hafta sonu yaptýðý iki çalýþma ile sürdürdü. Dokuz günlük Side kampýnýn ardýndan iki gün tatil yapan mavi beyazlý takým cumartesi günü saat de Mimar Sinan sahasýnda yaptýðý antrenmanla son etap çalýþmalarýna baþladý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya yeni transferlerden Hasan ve Aykut ile Almanya da tedavisini tamamlayarak dönen Haydar da katýldý. Yenileme aðýrlýklý bu çalýþmaný Kulüp Baþkaný Zeki Gül de izledi. Çorum Belediyespor dünde saat da maçýn oynanacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenmanda Altýnordu maçýnýn provasý ve taktiði üzerinde durdu, Çabuk kuvvet ve rakibin baskýsý karþýsýnda atak yönü çevirme ve rakibin topla buluþtuðu anda pres yapma gibi özel bir çalýþma yaptý. Mavi beyazlýlarýn bu çalýþmasýna izinli olan Buðraçhan ve Oðuzhan Yalçýn katýlmadý. Belediyespor Altýnordu maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla sürdürecek. Haydar dört ay sonra antrenmanda Ç orum Belediyespor un sezon baþýnda transfer ettiði Haydar Çekirdek dört ay sonra mavi beyazlý takýmýn antrenmanýný çýktý. Sezon baþýnda mavi beyazlý kadroya katýlan Çorumlu gurbetçi futbolcu Haydar Çekirdek sezon baþýnda kasýðýndan sakatlanmýþ ve tedavisi için dört aydýr Almanya da bulunuyordu. Cumartesi günü yapýlan antrenmana katýlan Haydar Çekirdek in tam olarak iyileþerek çalýþmalara baþyadýðýný belirten Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, hafta içindeki durumuna göre Haydar ý ikinci yarýnýn ilk Nedim Köseoðlu Turgutluspor da Nedim Köseoðlu Ç orumspor eski futbolcularýn Nedim Köseoðlu 2. Lig kýrmýzý grupta mücadele eden Turgutluspor ile büyük oranda anlaþtý. Ligin ilk yarýsýnda Batman Petrolspor da forma giyen Nedim Köseoðlu ikinci yarý için Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Elazýð Belediyespor ile büyük oranda anlaþmýþtý. Bu takýmla kampta bulunan Nedim, 2. lig temsilcisi Turgutluspor dan gelen teklif üzerine yapýlan görüþme sonunda bu kulüpte büyük oranda anlaþtý. Hafta sonunda bu kulübün kampýnda bulunan Nedim in resmi imzayý bu hafta içinde atmasý bekleniyor. Maltepespor da baþkan Ýlhan Özüpekoðlu M maçýnda oynayacaklarý Altýnordu maçýnýn kadrosuna alýp almayacaklarýna karar vereceklerini belirtti. Haydar Çekirdek altepespor da geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurul sonunda baþkanlýða Ýlhan Özüpekoðlu getirildi. 33 kiþilik yönetim kurulunda görev daðýlýmý þöyle olrdu. Baþkan vekili Ahmet Kara, baþkan yardýmcýlarý Atilla Çaycý, Bayram Yýlmaz, Murat Devran, Cahit Duran, Nursan Selçuk, Yusuf Erdoðmuþ, Fatih Eyüpoýlu, Turhan Þalva, KUlüp Müdürü Atýlay Canel, Genel Sekreter Recep Altýnoðlu, Futbol Þube Sorumlusu Hakan Çolak, Ercan Konak, Halil Öztürk Mali Ýþler Sorumlusu, Hasan Zengin Halkla Ýliþkiler Sorumlusu, Özkan Oðuzoðlu Hukuk Ýþleri, Kadir Kömürcü Alt yapý sorumlusu, Tesisler Sorumlusu Tahir Çil. Tuncay Göztepe ye üç yýllýk imza attý Göztepe Teknik Direktörü Kemal Kýlýç ýn hazýrlýk maçlarýndaki performansýyla hayran kaldýðý ve A takýmda forma vermeyi düþündüðü Tuncay için Baþkan Ýmam Altýnbaþ ýn bizzat devreye girerek Trabzonspor, Mersin Ýdman Yurdu ve Adanaspor un da istediði Tuncay a üç yýllýk imza attýrdýðý açýklandý. Tuncay Kýlýç Göztepe de Spor Lisesi nden iyi kura Trabzon da bugün baþlayacak lisesi gençler futbol grup birinciliði temsilcimiz Spor Lisesi, Rize, Bayburt ve Gümüþhane ile ayný gruba düþtü. Ýlk maçýnda bugün saat da Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi karþýlaþacak. iseli gençler futbol grup birinciliði heyecaný bugün LTrabzon da baþlýyor. Grupta ilimiz temsilcisi Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi iyi bir kura çekti ve B grubunda yer aldý. Çorum þampiyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinin grubunda Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Gümüþhane AFK Anadolu Lisesi, ve Bayburt Anadolu Lisesi okullarý yer aldý. A grubunda Ýstanbul Büüyük Çekmece 80. Yýl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Amasya Merzifon Ticaret Meslek Lisesi, Tokat Endüstri Meslek Lisesi, Kýrþehir Lisesi yer alýrken C grubunda ise Giresun Hurþit Küçük Kýzlar voleybol da ikinci turda son maçlar bugün kullu Küçük Kýzlar voleybol ikinci turda son maç- bugün oynanacak. A grubundaki ilk maçta sa- Olar at da ilk iki maçýný kazanarak yarý finali garantileyen Karþýyaka, bir galibiyet bir maðlubiyeti bulunan ve yarý final için kazanmak zorunda olan Mecitözü YÝ- BO ile karþýlaþacak. Saat de baþlayacak ikinci maçta ise Ýskilip Atatürk Ortaokulu ilk iki maçýný kaybeden Ýnkilap Ortaokulu önünde galip gelerek yarý finale yükselmek orumspor un genç futbolcusu ÇTuncay Göztepe ile üç yýllýk sözleþmeye imza attý. Bir haftadýr Antalya da bulunan Tuncay Kýlýç burada yapýlan görüþmeler sonunda Göztepe kampýna katýlmýþ ve sarý kýrmýzýlý kulüple antrenmanlara çýkmaya baþlamýþtý. Kulüp Baþkaný nýn yurt dýþýndan dönmesinin ardýndan hafta sonunda yapýlan görüþmeler cumartesi gecesi geç saatlerde sonuç verdi. Transferin bu kadar uzamasýnýn son anda Trabzonspor un devreye girmesinin etken olduðu olduðu öðrenildi. Bordo mavili kulübün bu transfer için bastýrdý ancak Tuncay Kýlýç ýn menejeri olarak Antalya da bulunan Bekir Takkaç Göztepe kulübü ile üç yýllýk sözleþme imzaladý. Tuncay Kýlýç ýn üç yýllýk imza karþýlýðýnda aldýðý ücret konusunda bilgi verilmezken Çorumspor un bu futbolcunun bonservisi karþýlýðýnda Göztepe kulübünden 50 bin lira verdiði Çorumspor un ise 75 bin lira istediði öðrenildi. Sporx de Tuncay haberi: Çorumsporlu Tuncay Kýlýç. Trabzonspor, Mersin Ýdmanyurdu ve Adanaspor'un da takibinde olan genç futbolcu 90 bin TL'lik bonservis bedeli ile kadroya katýldý. Sarý kýrmýzýlý ekibin teknik patronu Kemal Kýlýç'ýn hazýrlýk maçlarýndaki performansýna hayran kaldýðý ve ATakým'da oynatmak istediði Tuncay için, Göztepe Baþkaný Ýmam Altýnbaþ, Çorumspor Baþkaný ile bir araya girerek 15 yaþýndaki futbolcuyu resmi olarak Göztepeli yaptý. Bozdað Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Samsun Ýlk Adým Gazi Lisesi, Trabzon Teknik ve Denizcilik Meslek Lisesi, Ankara Polatlý Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yer aldý. Dörderli üç grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda birinci olacak üç takým yarý final grubuna yükselecek. Temsilcimiz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ilk maçýnda bugün ASKF Haluk Ulusoy sahasýnda Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile karþýlaþacak. Gruplarda heyecan çarþamba günü sona erecek. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Trabzon da ilk maçýnda Rize Spor Lisesi ile karþýlaþacak amacýnda. B grubunda ise saat de ilk iki maçýný kazanan Türkiyem ÝmamHatip Ortaokulu bir galibiyet ve bir maðlubiyeti bulunan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ile karþýlaþacak. Bahçelievler bu maçý kazanýp 23 Nisan ýn kaybetmesini bekleyecek. Günün son maçýnda ise 23 Nisan Ortaokulu ilk iki maçýný kaybeden TOKÝ Þehit Þükrü Özyol önünde grup birinciliði mücadelesi verecek.

19 PAZARTESÝ 14 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 17 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 35 VA136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn yaptýðý son denetimlerde bazý enerji içeceklerinin ve bitkisel gýda takviyelerinin içerisinde Viagra'nýn etken maddesi olan sildenafil olduðu ortaya çýktý. Bakanlýk, takviye edici gýda üretimi yapan Saat: 14:00 23 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü 06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 28 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Lokum alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý 135 iþletmede ve alkolsüz içecek üreten 462 iþletmede yaptýðý denetimlerin sonucunu açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre, bazý enerji içecekleri ve bitkisel ürünlerde, Viagra'nýn etken maddesi olan 'Sildenafil' ve bileþenleri bulundu. Bakanlýðýn yaptýðý açýklamaya göre, 'Altenea Gýda Sanayi' tarafýndan üretimi yapýlan 'Buzzer Plus' markasýyla satýlan enerji içeceðinde 'Sildenafil', 'Can Meþrubat Gýda Sanayi' tarafýndan üretilen 'Nitromax 18' marka enerji içeceðinde 'Homosildenafil' ve yine ayný markayla piyasaya sürülen bir baþka enerji içeceðinde ise, 'Dimethylhomosildenafil ' maddeleri bulundu. 'Nurs Lokman Hekim' tarafýndan üretilen 'Panax Ginsengli' marka bitkisel Saat: 14:00 31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 1 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 AC 210 plaka sayýlý, 1998 model, Volkswagen marka, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15:00-15:10 5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Bahçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 karýþým kapsül içerisinde 'Sildenafil', 'Veysi Topuz Gýda Maddeleri Sanayii' tarafýndan üretilen 'Themra' marka 18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262 de m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 4. Taþýnmaz: Çorum ili macunda ise, yine Viagra adlý ilacýn etken maddesi olan 'Sildenafil' çýktý. Viagra'nýn, erkeklerde görülen merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235 de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17 de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 Enerji içeceðinin içinden ne çýktý? YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Profilo marka YK E model BBC sicil nolu yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah Yiðit YILMAZ Satýlmýþ oðlu 1980 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:120) sertleþme sorununa karþý kullanýldýðý, bu ilacýn etken maddesinin sildenafil sitrat olduðu belirtildi. (Ç.HAK:3429) SATILIK DUBLEKS LÜKS DAÝRE Bahçelievler Mah. Yýlmaz Yavuz Apartmaný 6+1 dubleks lüks daire (güney-batý cephe) sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araçla takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:3661) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ELEMAN ARANIYOR Mobilya imalatýnda çalýþacak usta ve kalfalar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Detay Mobilya K.S. Sitesi 19. Cad. No: 19 (Ç.HAK:114) ELEMAN ARANIYOR Emlak ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu ya da 2 yýllýk yüksek okul mezunu geliþime açýk tercihen tecrübesiz bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kara Ýnþaat (Ç.HAK:73) (Televizyon Vericisi Yaný) Kale Mah. Emek Cad. No: 10 Tel: ELEMAN ARANIYOR Akaryakýt pompa satýþ görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Petrol Çevre Yolu Bulvarý No: 207 (Ç.HAK:121) (Býyýkoðlu Halý Saha yaný) Tel: Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler de m2 arasý satýlýk daireler * Binevler de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar da satýlýk baðlar * Ilýca da satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri m2 * Tekceviz de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: (Ç.HAK:66) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Kiralýk Ýþyeri Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:102) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) (Ç.HAK:2250)

20 PAZARTESÝ 14 OCAK 2013 * Belediye Altýnordu hazýrlýðýna baþladý. * Tuncay Göztepe ye üç yýllýk imza attý. * Erol ve Osman Bodur da bu kez KESÝN ayrýlýk. * Eti þampiyonluk kupasýný 9-0 la aldý. * Ercan dan Güreþ e öneriler. * U 14 de grup maçlarý tamamlandý. * Ulukavak ikinci yarýda frene bastý: * Balçýktan kazanan çýkmadý. Haberleri ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz Çorumspor Ispanak la devam Ç orumspor un cumartesi günü yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulu nda yönetim iki deðiþiklikle yola devam Ç ederken yönetime tüzük deðiþikliði için yetki verildi. Belediye Meclis Salonu nda yapýlan genel kurula AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Çorumspor Yöneticileri ve üyeleri katýldýlar. orumspor Baþkanlýðýna yeniden seçilen Rumi Ispanak ta yönetim olarak üzerlerine düþeni yaptýklarýný bundan sonra Çorumlularýn kulübüne sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. Ispanak, yönetim olarak Çorumspor un yaþamasý için gerekli tüm mücadeleyi verdiklerini takým ligden düþse bile bu mücadelelerinin devam edeceðini belirterek Bugün az önce aldýðým bilgiye göre genç futbolcumuz Tuncay Göztepe ile resmi sözleþmeyi imzaladý. Bizim düþüncemizde bu. Çorumlu gençlere spor yaptýrmak ve içlerinden yetenekli olanlarý büyük kulüplere göndermek. Ben inanýyorumki bugünden itibaren ilimiz mülki amirleri, milletvekillerimiz, siyasilerimiz, sanayici ve iþ adamlarýmýz taraftarlarýmýz kýsacasý tüm Çorum bu takýma sahip çýkacak ve biz sezon sonunda ligde kalmayý hep birlikte kutlayacaðýz Yönetim Kurulu üyesi Güngör Atak ta önceki yönetim döneminde hayata geçirdikleri kampanyanýn bu dönemde hýz kazanmasýna dikkat çekti. Atak bir milyon liradan satýlanýn sadece 10 lira olduðunu belirterek bu organizeye destek verilmei halinde Çorumspor un çok büyük bir yükten kurtulmuþ olacaðýný söyledi ve destek istedi. Tüzük deðiþikliði yapýlmasý için üye sayýsýný düþüren Çorumspor Yönetimi 54 üyenin 40 ýnýn imzasýyla tüzük deðiþikliði için gerekli çoðunluðu saðladý. Daha sonra divan heyetinin seçiminde ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ile Ahmet Kaya ve Ali Atan üye olarak görev aldýlar. Faaliyet raporu, gelir gider bütçesi, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçenin okunarak ibrasýnýn ardýndan ise yeni Mücadelemizde tüm Çorum u yanýmýzda görmek istiyoruz Gelir 347, gider 437 bin lira Ç orumspor un 43 günlük geliri 347 bin lira olurken gideri 437 bin lira oldu. Aradaki farkýnda Özkan Yaþar a olan borç olduðu belirtildi. Cumartesi günü yapýlan Genel Kurulda Kulüp Müdürü Bilal Gökmen tarafýndan açýklanan gelir gider bütçesinde gelirlerin TFF Federasyon ödentisi lira, maç gelirleri lira, iddaa geliri lira, baðýþ lira, Digitürk sponsorluk bedeli lira, üye aidat geliri lira, alýnan borç lira ve baðýþ makbuzu (Ýbrahim Eceviþ ten alýnan) lira oldu. Bu dönemdeki giderler ise 3. Ýcra ya (Ýbrahim Eceviþ e) , vergi dairesi lira, personel 20,900, futbolcu giderleri 9350, teknik heyet gideri 7.500, iaþe , iç saha maç görevleri ve özel güvenlik gideri lira, deplasman gideri lira, noter ve banka giderleri 6.020, lojman ve stad gideri 7977 lira, medikal gider lira, transfere engel borç lira, transfer açýlmasý lira, transfer açýlmasý avukatlar lira, transfer engeli borca harcanan masraflar lira olurken Özkan Yaþar a olan borcunda 90 bin lira olduðu belirtildi. orumspor lig önce- oynadýðý ikinci Çsi hazýrlýk maçýnda Tosya Belediyespor ile 2-2 berabere kaldý. Nazmi Avluca sahasýnda dün oynanan maçýn ilk yarýsýnda kadroya yeni katýlan tüzük deðiþikliði için yönetimi yetki verilmesi konusu oylanarak kabul edildi. Bu oylamanýn ardýndan ise yeni yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçimine geçildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda Rumi Ispanak baþkanlýðýndaki yönetim iki deðiþiklikle yola devam Önceki yönetimde baþkan olarak görev alan Gültekin Biçer ile basýn sözcüsü Cem Yalçýnkaya yeni yönetimde yer almadýlar. Yeni Yönetim Kurulu Rumi Ispanak, Fatih Yýlmaz, Güngör Atak, Ahmet Tüzün, Yalçýn Keleþ, Halit Kýlýç, Hasan Eray Tüfekçi, Alican Açýr ve Yetkin Özbey görevlerine devam ederken yeni üyeler ise Yýlmaz Dursun ve Doðan Yaðar oldular. Denetim Kurulu üyeliklerine Faruk Yamaner, A. Ýnan Sargýn, Hüseyin Avni Salman, Disiplin Kuruluna Bayhan Özsaraç, Arif Acýr ve Atilla Atak, Yüksek Divan Kurulu üyeliklerine ise Gazi Özkubat, Ali Beyaz, Ayhan Aykanat, Halil Öztürk, Adnan Yalçýn, Ali Atan ve Cemil Kaya seçildi. Yeni yönetim kurulu bu akþam yapacaðý toplantý sonunda görev daðýlýmýný yaparak iþi baþlayacak. SAHA: Nazmi Avluca HAKEM: Nurettin Kabalak ÇORUMSPOR (1.DEVRE): Bekir, Osman Seçgin, Ramazan, Serkan, Eyüp, Osman (yeni transfer), Ziya, Enes, Fatih Bolat, Yasin Özkarslý, Tolgay. ÇORUMSPOR (2.DEVRE): Muhammed Zahid (67. dak. Serkan), Samet Sur (70. dak. Harun), Metehan, Bilal, A.Samet, Ubeydullah, Onur, Gökhan (75. dak. Avne), Samet Bayrak, Yasin Tüzün, Muhammed. TOSYA BELEDÝYESPOR: Bayram, Sami (56. dak. Yücel), Ýsmail, Yavuz, Adem, Özgür (46. dak. Hakan), Salim (63. dak. Onur), Hakverdi, Bülent (40. dak. Mehmet), Harun (46. dak. Ömer), Tevfik. GOLLER: 7. dak. Salim, 25. dak. Harun (Tosya), 81. dak. Avne, 88. dak. Samet Bayrak (Çorumspor). Çorumspor un cumartesi günü yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulu nda Rumi Ispanak baþkanlýðýndaki yönetim iki deðiþiklikle yola devam Yönetim Kurulunda devam edenler Rumi Ispanak, Fatih Yýlmaz, Güngör Atak, Ahmet Tüzün, Yalçýn Keleþ, Halit Kýlýç, Hasan Eray Tüfekçi, Alican Açýr, Yetkin Özbey olurken yeni iki isim ise Yýlmaz Dursun ve Doðan Yaðar oldu. Genel Kurul da ayrýca yönetime tüzük deðiþikliði için yetki veridi. futbolcularýn olduðu kadro rakibi önünde ilk yarýyý 2-0 maðlup kapattý. Ýkinci yarýda ligin ilk yarýsýndaki futbolculardan kurulu kaddo ile mücadele eden Çorumspor rakibi önünde son dakikalarda bulduðu iki golle sahadan 2-2 beraberlik ayrýldý. Nazmi Avluca sahasýnýn aðýrlaþan zemininde oynanan maçta Çorumspor ilk yarýda geçtiðimiz yýlki kadrodan Osman Seçkin, Yasin Özkarslý ve Fatih Bolat ýn yer aldýðý diðer sekiz ismin kadroya yeni katýlacak isimlerden oluþan kadro ile mücadele etti. Ýlk kez bir arada oynayan ve çalýþma yapma imkaný bile bulamayan isimlerden kurulu kadro rakibi önünde fazla etkili olamadý. Bölgesel Amatör Lig de mücadele eden Tosya Belediyespor ise oturmuþ kadrosuyla daha iyi bir görüntü verdi ve Çorumspor kalesinde etkili pozisyonlar buldu. 7. dakikada konuk takýmýn kazandýðý korner atýþýnda ceza sahasýna yapýlan ortada altý pas içinde meydana gelen karambolde arka direkte topu önünde buhan Salim sert bir vuruþla topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýmkansýzý baþardýlar Rumi Ispanak baþkanlýðýndaki Çorumspor Yönetiminin imkansýzý baþararak transfer engelini aþtýklarýný belirten AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bundan sonra bu yönetimi eleþtiren karþýsýnda önce beni bulur. Þahsým ve teþkilatým adýna sonuna kadar destekçileriyiz. Bugünü yeni bir milat olarak görüyorum. Yerel dinamikleri harekete geçirerek Çorumspor a yeni bir baþlangýç yaptýracaðýz Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Rumi AKIspanak baþkanlýðýndaki Çorumspor yönetiminin büyük bir iþ baþardýklaýný belirterek.bugünden itibaren gerek þahsý gerekse iktidar partisi teþkilatý olarak sonuna kadar yanlarýnda ve destekçileri olduðunu söyledi. Ceylan, cenaze törenine katýlacaðý için genel kurulda açýlýþ konuþmasýný yaptý ve daha sonrada izin alarak salondan ayrýldý. Çorumspor'un tarihinde çok acý ve tatlý günler olduðunu belirten Ceylan bu günün hem acý hem de tatlý olarak tarihe geçeceðini söyledi. Kurulduðu 1967 yýlýndan buyana gerek 3. ligde gerekse 2. ligde mücadele ettiðini ve genel kurul yapýldýðýna salonlara sýðýlmadýðýný hatýrlatan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 'Bu kulüp bu noktaya geldiðine göre hatalar yapýldý ki bu duruma düþüldü. Bende deðiþik dönemlerde görev yaptýk. Tabi ki bizlerinde kulübün bu noktaya gelmesinde katkýlarýmýz oldu. Özeleþtiri yaptýðýmýzda bunu açýk yüreklilikle söylemek gerekiyor. Ben bu takýmýn tribünde taraftarý olarak Halit'in uzaktan attýðý gollere, Þaban'ýn kýsa mesafede attýðý çalýmlara ayakta alkýþlamýþ birisiyim. Gerçeði söylemek gerekirse beni ziyarete geldiklerinde kendilerine umudum olmadýðýný transferin açýlamayacaðýný söyledim. Onlar yýlmadýlar 27 futbolcu ile il il dolaþarak görüþtüler ve onlarý ikna ettiler. Sonucunda da imkansýz görüneni baþardýlar. Ben imkansýzý baþararak transferi açan baþta Rumi Ispanak baþkaný ve diðer arkadaþlarý caný gönülden kutluyorum. Onlar kimsenin inanmadýðý bir iþe inandýlar ve baþardýlar. Masörü olmayan, doktoru olmayan bir kulübü bugün ayaða kaldýrmaya çalýþýyorlar. 5-6 futbolcu transfer edilmiþ ve devam edecekmiþ. Bugünden itibaren yönetimi eleþtiren herkes þunu iyi bilsin ki karþýsýnda önce beni bulur. Bu yönetim üzerine düþeni fazlasýyla yapmýþtýr kimsenin tek söz söyleyeme hakký yoktur. Ýnþallah sezon sonunda bu verilen emeklerin karþýlýðýnda Çorumspor ligde kalýrsa bir dahaki genel kurulda bu salonlara sýðmayýz. Bugünden sonra tek hedef ligde kalmaktýr. Ben ve teþkilatým olarak yönetimin hep yanýnda ve destekçisi olacaðýz. Ýnanýyorum ki bir iki maç kazandýðýmýz takdirde yine tribünler dolacak ve Çorum halký takýmýna sahip çýkacaktýr. Ýnþallah güzel günler bizleri bekliyor. Ben bu günün bir milat yeni bir baþlangýç olduðuna inanýyorum. Yerel dinamikler harekete geçecek ve Çorumspor yeni bir baþlangýç yapacaktýr. Çorumspor için bu son bir þanstýr ve Çorum'da bu son þansý iyi kullanacaktýr' Ýlk yarýda Tosya T ikinci yarýda Çorumspor:2-2 Çorumspor ilk yarýsýný kadroya yeni katýlan ve bir araya ilk kez gelen sekiz futbolcunun yer aldýðý kadro ile mücadele ettiði Tosya karþýsýnda ilk yarýyý 2-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda ilk yarýdaki kadronun mücadelesinde skor 2-2 oldu. 25. dakikada orta alandan derinleme topla hareketlenen Harun çaprazda ceza sahasýna girdi kaleci Bekir ile karþý karþýya kaldýðý anda uzak köþeye plase bir vuruþla topu topu ikinci kez Çorumspor aðlarýna gönderdi ve takýmýný 2-0 öne geçirdi. Ýlk yarý bu gollerle konuk takýmýn üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýya Çorumspor tamamen farklý bir onbirle çýkarken Tosya Belediyespor mevcut isimlerle çýktý. Ýkinci yarýda daha çok topa sahip olan kýrmýzý siyahlý takým rakip kaleye gol için yüklendi. Maçýn son dakikalarýnda baskýyý artýran Çorumspor 81. dakikada ilk golü buldu. Bu dakikada orta alandan savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Avne hareketlendi çapraz pozisyonda yerden sert ve düzgün bir vuruþla topu Tosya Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 1-2 yaptý. 88. dakikada sað kanattan geliþen Çorumspor ataðýnda savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla bu kez Samet Bayrak hareketlendi yine çaprazdan kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda sert bir vuruþla topu Tosya aðlarýna göndererek maçýn skorunu belirledi: 2-2

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı