1.11. Tarih Ders İçerikleri;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.11. Tarih Ders İçerikleri;"

Transkript

1 1.11. Tarih Ders İçerikleri; TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2 ) Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıģını ve Türk Ġnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıģ; Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması, Mondros AteĢkes AntlaĢması, iģgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teģkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ġstiklal Savası nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. TUR-101 Türk Dili I (2 0 2) Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda baģarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliģtirebilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: EskiĢehir, Özsoy B.S., Bulut H. H. Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Ġzmir, 2000, Akademi Hitapevi Özçelik S., Erten M., Türkiye Türkçesi, Diyarbakır, 1999, Set Yayınevi, TUR-102 Türk Dili II (2 0 2) Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kiģisel ve toplumsal iletiģimdeki önemini kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, GÜLENSOY, Tuncer. Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, TAR-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) KurtuluĢ mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. 1

2 Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. YAD-101 Yabancı Dil I ( ) Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniģ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiģ zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaģtırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat Kelesoglu N, Kılıç S, Günes U, Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, Vahit Çakır Nigün, Yorgancı-Gül Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2000 YAD-102 Yabancı Dil II ( ) Zamanlar, Ģimdiki zaman, geniģ zaman, geçmiģ zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karģılaģtırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Ģimdiki, geniģ, geçmiģ, gelecek zamanda edilgen yapı, Ģart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karģılaģtırmalı yapılar. Richards Jack C., (2005) Interchange, Cambridge university Thomson A.J., A.V. Martinet, KullanıĢlı Ġngilizce Dilbilgisi Rehberi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Yayınları, 535 S. Ersöz A. Ġngilizceyi Hızlı Okuma ve Anlama, Ankara, 2001, Gündüz Yayınevi, 254 S. Murphy, R., (1985) English Grammar in Use university pres, Redhouse sözlük TAR-103 Orta Asya Türk Tarihi I ( 2 0 2) Türk adı ve Türklerin anayurdundan baģlayarak, Ġslamiyet ten önceki Orta Asya da kurulan Türk Devletleri Türk Tarihi ve Karadeniz in kuzeyinde Türklerin kurdukları devletler üzerinde durulmaktadır. Barthold W. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersleri, Ankara, 1975, Kültür Bakanlğı Yayınları, 297 S. Faruk SÜMER ; Oğuzlar. Z. Velidi TOGAN; Umumi Türk Tarihine GiriĢ Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültürünün GeliĢme Çağları 2

3 Sinor D. Erken Ġç Asya Tarihi, Ġstanbul, 2000, ĠletiĢim Yayınevi, 664 S. Ligeti L. Bilinmiyen Ġç Asya, Ankara, 1986, TDK Yay., 362 S. Cagnat R., Michel J., Ġmparatorluklar BeĢiği, Ġstanbul, 1992, Alan Yayınevi, 391 S. Divitçioğlu S. Kök Türkler, Ġstanbul, 1987, Ada Yayınları, 331 S. TAR-104 Orta Asya Türk Tarihi II ( 2 0 2) Orta Asya da kurulan Türk Devletlerinden Hun, Göktürk ve Uygurların siyasi tarihleriyle birlikte kültür ve medeniyetleri anlatılacaktır. Barthold W. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri, Ġstanbul,1981,Ötüken Yayınları, 297 S. Divitçioğlu S. Orta-Asya Türk Ġmparatorluğu, Ankara, 2005, Ġmge Yayınevi, 286 S. Sinor D. Erken Ġç Asya Tarihi, Ġstanbul, 2000, ĠletiĢim Yayınevi, 664 S. Ligeti L. Bilinmiyen Ġç Asya, Ankara, 1986, TDK Yay., 362 S. Cagnat R., Michel J., Ġmparatorluklar BeĢiği, Ġstanbul, 1992, Alan Yayınevi, 391 S. Divitçioğlu S. Kök Türkler, Ġstanbul, 1987, Ada Yayınları, 331 S. Sümer F. Oğuzlar, Ġstanbul, 1992, TDAV Yayınları, 384 S. TAR-105 İslam Tarihi I ( ) Ġslamın doğuģu ile baģlayıp, devam eden dini, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel geliģmelerle ilgili bilgiler vermektir. Ahmet Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya, Peygamberler Tarihi, Ġstanbul 1962 Hitti P. Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, Ġstanbul, 1989 Komisyon, Ġslam Tarihi 15 Cit Takım,Akçağ Yayınların, 1994 Köprülü M.F., W. Barthold, Ġslam Medeniyeti Tarihi, istanbul, 1973, TTK Yayınları, 367 S. Bahriye ÜÇOK ; Ġslam dan Dönenler ve Yalancı Peygamberler. Sabri HĠZMETLĠ ; Ġslam Tarihi. DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi Hüseyin ALGÜL, Ġslam Tarihi TAR-106 İslam Tarihi II ( ) 3

4 Hz. Muhammed in ölümünden sonraki geliģmelerin tespiti, Ġslâm da devlet kavramının tanıtımı, Dört Halife Devrinin siyasi, askeri, sosyal, ve kültürel oluģumlarının anlatılması amaçlanır. Ahmet Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya, Peygamberler Tarihi, Ġstanbul 1962 Hitti P. Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, Ġstanbul, 1989 DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi Komisyon, Ġslam Tarihi 15 Cit Takım,Akçağ Yayınların, 1994 Köprülü M.F., W. Barthold, Ġslam Medeniyeti Tarihi, istanbul, 1973, TTK Yayınları, 367 S. TAR-107 Büyük Selçuklu Tarihi I ( ) Selçuklu Devleti nin kurucusu Kınık boyunun Oğuzlara bağlı olması nedeniyle öncelikle Oğuzlar hakkında bilgi verilerek, ardından Selçuklu Devleti nin kuruluģu esnasında dönemin diğer devletleri ile (Karahanlı, Gazneli, Samani) siyasi iliģkileri, Sultan Tuğrul ve Çağrı Beylerin Anadolu politikası, Abbasi halifeleri ile münasebetleri, Anadolu nun Malazgirt zaferi ile Türk yurdu olması dönemin kaynakları tanıtılarak, yerli ve yabancı eserlerden de istifade edilerek anlatılacaktır. Köymen, M.A., Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963 Turan O. Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, Ġstanbul,1980 Önerilen kaynaklar: Turan A.N., Tarih(Selçuklulardan bugüne) Ġstanbul, 2006, Grafiker Yayınevi, 575 S. Koca S. Dandanakandan Malazgirte, Giresun, 1997 Merçil E. Büyük Selçuklu Devleti, Ankara, 2005, Nobel Yayınları, 146 S. MüneccimbaĢı Câmiu d D-Düvel, Selçuklular Tarihi, 2 Cilt Takım, Ġzmir, 2000, Akademi Kitapevi TAR-108 Büyük Selçuklu Tarihi II ( ) Sultan MelikĢah ile beraber Selçuklu Devleti ndeki taht mücadeleleri, vasal devletlerle iliģkiler, Sancar döneminde Oğuzların devlete karģı olumsuz tutumları ile beraber geliģen siyasi hadiseler yıkılıģ tarihi olan 1157 ye kadar dönemin kaynakları tanıtılarak, yerli ve yabancı tetkiklerden de istifade edilerek anlatılacaktır. Köymen, M.A., Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963 Turan O. Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, Ġstanbul,1980 4

5 Önerilen kaynaklar: Turan A.N., Tarih(Selçuklulardan bugüne) Ġstanbul, 2006, Grafiker Yayınevi, 575 S. Koca S. Dandanakandan Malazgirte, Giresun, 1997 TAR-109 İlkçağ Tarihi I ( ) Anadolu nun Tarih öncesi çağları (Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı) hakkında bilgi verildikten sonra Anadolu nun Tarihi devirlere giriģiyle Asur Ticaret Koloni Çağında Anadolu da siyasi, iktisadi, ve sosyal hayat anlatılacaktır. Eski Hitit Devleti siyasi, tarihi ve Hitit Ġmparatorluğunun siyasi tarihi incelenecektir. Özçelik N. Ġlçağ Tarihi ve Uygarlığı,Ankara, 2004, Nobel Yayınları, 263 S. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, Ġplikçioğlu B. EskiÇağ Tarihinin ana Hatları, Ġstanbul, 1994, Bilim Teknik Yayınları, 147 S. Bordas, Laffont Dünya Tarihi Ansiklobedisi 2 Cilt Takm,Ġstanbul, Yener Yayınları, Tarihsiz. TAR-110 İlkçağ Tarihi II ( ) Bu devirde Hititlerde devlet teģkilatı, Hititlerin hukuku, toplum hayatı, edebiyatı, dini, sanatı incelenecek ve daha sonra Geç Hitit Ģehir devletlerinin siyasi tarihi ile bu devletlerin medeniyetleri anlatılacaktır. Hitit Ġmparatorluğunun yıkılıģından sonra ortaya çıkan devletler, Frig ve Urartular hakkında bilgi verilecektir. Özçelik N. Ġlçağ Tarihi ve Uygarlığı,Ankara, 2004, Nobel Yayınları, 263 S. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, Ġplikçioğlu B. EskiÇağ Tarihinin ana Hatları, Ġstanbul, 1994, Bilim Teknik Yayınları, 147 S. Bordas, Laffont Dünya Tarihi Ansiklobedisi 2 Cilt Takm,Ġstanbul, Yener Yayınları, Tarihsiz. TAR-111 Osmanlıca I ( ) Eski Osmanlı alfabesi öğretilerek basit metinlerin okunuģu ve yazılıģı hakkında bilgi verilecektir. Kurt Y. Osmanlıca Dersleri TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Cift Takım,Ġstanbul, Umur kitapçılık Ergin M. Osmanlıca Dersleri TAR-112 Osmanlıca II ( ) 5

6 Harf Ġnkılabı öncesi basılı kaynakları kullanabilmeyi hedefleyen bir derstir. Bu derste ayrıca öğrencilere Osmanlıca nın gramer kuralları da verilmektedir. DeğiĢik yazı çeģitlerinden oluģan belgeler öğrencilere gösterilmekte ve belge üzerinde çalıģması sağlanmaktadır. Kurt Y. Osmanlıca Dersleri TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Çift Takım,Ġstanbul, 1980, Umur kitapçılık Ergin M. Osmanlıca Dersleri TAR-113 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi ( ) Ġlk Arap-Türk münasebetleri, Türklerin Ġslam a giriģi, Abbasiler Devletinin hizmetindeki Türkler, Tolunoğulları ve ĠhĢidîler devletleri,memluklüler,tuna-volga Bulgarları,Karahanlılar,Gazneliler ve Babür Devleti hakkında bilgi verilecektir. Merey Z. Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara, 2008, Yargı Yayınevi, 326 S. Komisyon, Türk Tarihi ve Uygarlığı, Ġstanbul, 2007, Lisans Yayıncılık, 365 S. Önerilen Kaynakar: Komisyon, Tarihte Türk Devletleri, 2 Cilt Takım, Ankara, 1987, Ankara Üniv. Yaınları, TAR-114 Türk Dünyası Tarihi Coğrafyası ( ) Türk ülkelerinin hemen hemen hepsinin genel siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer durumları ele alınacak, Türkiye nin Türk Dünyası ile iliģkileri dün-bugün çizgisinde değerlendirilecektir. Pitcher D.E. Osamanlı Ġmparatorluğu nun Tarihsel Coğrafyası, Ġstanbul, 1999, YKY Yayınları, 231 S. KaĢgarlı Mahmut, Divânü Lugât t- Türk, Ġstanbul, 2005, Kabalcı Yayınları, 723 S. Golden P.B. Türk Halkları Tarihine GiriĢ, Ankara, 2002, Karam Yayınları, 388 S. Komisyon, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, 3 Cilt Takım, 1992, TKAE Yayınları TAR-115 Tarih Metodolojisi I ( ) Dersin içeriğinde verilen bilgileri kavratmak, Tarih araģtırmalarında konu tesbiti. Kaynak derleme ve bilgi toplama. ArĢiv malzemelerini kullanma. Diğer tarihi kaynakların derlenmesi ve değerlendirilmesi. AraĢtırmanın raporlaģtırılması 6

7 Mübahat KÜTÜKOĞLU ; Tarih AraĢtırmalarında Usul. Z. Velidi TOGAN ; Tarihte Usul. David THOMSON; Tarihin Amacı ( Çev. Salih Özbaran TAR- 116 Tarih Metodolojisi II ( ) Tarih ilminin tanımı, konusu ve faydası tarih telakkileri ve faydalandığı ilimler incelenerek, tarihin kaynaklarının tasnifi yapılacak ve konu ile ilgili seminer çalıģmaları verilecektir. Togan Z.V. Tarihte Usül, Ġstanbul, 1985 Ataöv T. Bilimsel AraĢtırma El Kitabı, Ankara, 1982 Açıkgöz H. Ġlmi AraĢtırma Yazılarında Uyulacak Esaslar, Ġstanbul, 1988, Sertoğlu M. Osmanlı ArĢivi Klavuzu, Ġstanbul, 1998 TAR- 205 Türkiye Selçuklu Tarihi I ( ) Selçuklu Hanedanı ndan KutalmıĢoğlu Gazi Süleyman ġah ın ve beraberindekilerin bugünkü topraklarımızda kurduğu ilk devletimizin tarihidir. Genel olarak Türklerin Anadolu ya keģif hareketleri de dahil olmak üzere sistemli Türk akınlarının, muhaceretinin ve iskanının da ele alındığı ilk dönem; Sultan I.Kılıç Arslan ın Doğu seferinden Ģehadetine kadar güz yarı yılında anlatılmaktadır. Ünlü Haçlı Seferleri de bu arada ele alınacaktır. Sevim A.,Yücel Y. Türkiye Tarihi, Ankara, 1989, TTK Yayınları, 538 S. Komisyon, Tarihte Türk Devletleri, Cilt Takım, Ankara Ünv. Yayınları, Ankara, 1987 Turan, O., Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul,1971 Koca,S., Türkiye Selçukluları Tarihi-II, Çorum,2003 Kafesoğlu,Ġ., Selçuklular, Ġstanbul,1972 TAR- 206 Türkiye Selçuklu Tarihi II ( ) 7

8 Sultan Mesud dan itibaren 1277 yılına kadar Türkiye Selçuklu Devletinin siyasi, idari, kültürel ve medeni yapısı, Moğol istilasının Türkiye açısından değerlendirilmesi ve Beyliklere yol açan geliģmeler üzerinde durulacaktır. Sevim A.,Yücel Y. Türkiye Tarihi, Ankara, 1989, TTK Yayınları, 538 S. Komisyon, Tarihte Türk Devletleri, Cilt Takım, Ankara Ünv. Yayınları, Ankara, 1987 Turan, O., Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul,1971 Koca,S., Türkiye Selçukluları Tarihi-II, Çorum,2003 Kafesoğlu,Ġ., Selçuklular, Ġstanbul,1972 TAR- 207 Osmanlı Tarihi I ( ) Türkiye de özellikle Kastamonu-Antalya hattı üzerinde teģekkül eden beylikler arasında Türkiye Selçuklu Devletine varis olan Osmanlı Beyliği ele alınmakta, beylikten tam teģekküllü bir devlete geçiģi ile Osmanlı Devleti nin Anadolu ve Balkanlardaki siyaseti ve Bizans imparatorluğu ile iliģkileri XV. Yüzyılın ortalarına kadar güz yarıyılında tedris edilmektedir. Osmanlı Devleti nin fikri temellerini hazırlayan ġeyh Edebali, Yunus Emre, AĢık PaĢa Hacı BektaĢ Veli, Hacı Bayram Veli eserleri ve düģünceleri anlatılacaktır. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR- 208 Osmanlı Tarihi II ( ) Ġstanbul un Fethi ne kadar Osmanlı siyasi tarihi tamamlanmakta, kuruluģ devri Hükümet mekanizması, ordu teģkilatı, arazi yapısı, vakıf müessesesi, tekke ve zaviyeler, bir kompleksten baģka bir Ģey olmayan imaretler, meģihat makamı vs. kısaca kuruluģ devri Osmanlı kültür ve medeniyeti hakkında mukayeseli bilgiler verilecektir. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu,

9 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR- 209 Avrupa Tarihi I ( ) Avrupa devletlerinin ortaçağlardaki feodal yapısı kilisenin devletler üzerindeki etkisi ve Ortaçağ da etkili olan fikir ve görüģler anlatılacaktır. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, McNeill,Dünya Tarihi, Ġmge Yayınları, Ankara, 1998, 678 S. Tanilli S. Uygarlık Tarihi, Ġstanbul, 1981, Say yayınları, 488 S. Gaxotte P. Fransız Ġhtilâli Tarihi, Ġstanbul, 1969, Varlık Yayınları, 335 S. Armaoğlu F. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Ankara, 1993, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 883 S. TAR- 210 Avrupa Tarihi II ( ) Avrupa da Rönesans ve Reformla baģlayan yeni dönem ele alınarak kültürel ve dini geliģimin Avrupa medeniyetinin oluģumuna etkileri anlatılmaktadır. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, McNeill,Dünya Tarihi, Ġmge Yayınları, Ankara, 1998, 678 S. Tanilli S. Uygarlık Tarihi, Ġstanbul, 1981, Say yayınları, 488 S. Gaxotte P. Fransız Ġhtilâli Tarihi, Ġstanbul, 1969, Varlık Yayınları, 335 S. Armaoğlu F. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Ankara, 1993, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 883 S. TAR- 211 Tarih Felsefesi ( ) Tarih bilimine giriģ Tarih in gerekliliği ve toplum sosyolojisindeki önemi, Tarihsel bakıģ açılar; Yararcılık, Kronoloji, Propaganda, Nostalji ve geçmiģten alınacak dersler 9

10 kapsamında Tarih yapma ve yazma yöntemleri toplumların birbirinden faklı özelliklerinin ortaya çıkarılması ve geleceğe yönelik düģünce analizleri üzerinde durulacaktır. Özlem D. Tarih Felsefesi, Ġzmir, 1984, Ege Üniversitesi Basımevi, 262 S. Taneri A. Türk Devlet Geleneği Dün Bugün, Ġstanbul, 2004, MEB Yayınları, 464 S. Gökberk, M. Felsefe Tarihi, Ġstanbul, 1985, Remzi kitapevi, 490 S. Ersanlı, Behar, B. Ġktidar ve Tarih, Ġstanbul, 1992, Afa yayınları, 261 S. Güvenç, B. Ġnsan ve Kültür, Ġstanbul 1996, Remzi Kitapevi, 398 S. Fukuyama, F. Tarihin Sonu mu? Ġstanbul,2002, Vadi Yayınları, 352 S. TAR- 212 Tarih Felsefesi II ( ) Dersin içeriğinde verilen bilgileri kavratmak Dersin Ġçeriği: Felsefe-Tarih iliģkisi. Tarih felsefesinin niteliği ve gerekliliği. Dinler ve tarih felsefesi. Yararlanılacak Kaynaklar : Özlem DOĞAN ;Tarih Felsefesi. Leon-E. HALKIN; Tarih Tenkidinin Unsurları. Mustafa ÖZTÜRK ;Tarih Felsefesi TAR- 213 Türk Kültür Tarihi I ( ) Kültür ve medeniyet kavramlarının tahlili yapılarak, Türk kültürünün unsurları incelenecek ve Türkler de göçebe ve yerleģik hayat düzeni, iktisadi hayat, eski Türk dini, Türkler de idari yapılanma, günümüz kültürel değerleri ile alaka kurularak anlatılacaktır. Ögel B. Ġslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1991, TTK Yayınevi, 403 S. Kafesoğlu Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınevi, 432 S. Önerlien kaynaklar: Ögel B. Türk Kültür Tarihine GiriĢ, 9 cilt takım, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yay. 10

11 Ögel B. Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Ankara, 1991,Kültür Bakanlığı Yay. 760 S. TAR- 214 Türk Kültür Tarihi II ( ) Türkler de devlet anlayıģı, güzel sanatlar, bilim ve Türk kültürünün temel eserleri tanıtılarak, ilk kurulan Türk devletlerinden olan Hunlar, Göktürkler, Uygurlar hakkında bilgi verilecektir. Ögel B. Ġslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1991, TTK Yayınevi, 403 S. Kafesoğlu Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınevi, 432 S. Önerlien kaynaklar: Ögel B. Türk Kültür Tarihine GiriĢ, 9 cilt takım, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yay. Ögel B. Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Ankara, 1991,Kültür Bakanlığı Yay. 760 S. TAR- 215 Osmanlı Paleografyası I ( ) Osmanlı tarihi ile ilgili matbu metinlerin okunması, değerlendirilmesi yapılacaktır. ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler. TAR- 216 Osmanlı Paleografyası II ( ) Tarihi bakımdan büyük bir önem arz eden arģiv vesikalarının öğrenci tarafından okunma ve anlaģılmasını istihdaf etmektedir. ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler TAR- 217 Türk İslam Düşünce Tarihi I ( ) Göktürk yazıtlarıyla baģlayan Türk düģünce sisteminin islamiyetin kabulü ve Ahmet Yesevi ile birlikte yeni bir biçim alması, Yusuf Has Hacip, KaĢgarlı Mahmut, Edip Ahmet, Hacı BektaĢ, Mevlana, Yunus, ile devam eden Türk Ġslam düģünce önderlerinin eserlerinden izlenimler yeni Türkiye ye doğru düģünce adamları, Sami PaĢa, Mithat PaĢa, Sabahhattin Ali, Namık Kemal, Ziya Gökalp, ve Mustafa Kemal e doğru uzanan Türk siyasi düģünce anlayıģları üzerinde durulacaktır. Kafesoğlu, Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınlar, 444S. 11

12 Köprülü, F. Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara, 1996 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yaynları, 415 S. KâĢgarlı, M. Divânü Lugâti t Türk, Ġstanbul, 2005, Kabalcı Yayınları, 725 S. Turan, ġ. Türk Kültür Tarihi, Ankara,1990, Bilgi Yayınevi, 407 S. Yıldırım, K. DüĢünce ve Medeniyet Tarihi, Ġstanbul, 1986, Fatih Yayınevi, 380 S. TAR- 218 Türk İslam Düşünce Tarihi II ( ) Göktürk yazıtlarıyla baģlayan Türk düģünce sisteminin islamiyetin kabulü ve Ahmet Yesevi ile birlikte yeni bir biçim alması, Yusuf Has Hacip, KaĢgarlı Mahmut, Edip Ahmet, Hacı BektaĢ, Mevlana, Yunus, ile devam eden Türk Ġslam düģünce önderlerinin eserlerinden izlenimler yeni Türkiye ye doğru düģünce adamları, Sami PaĢa, Mithat PaĢa, Sabahhattin Ali, Namık Kemal, Ziya Gökalp, ve Mustafa Kemal e doğru uzanan Türk siyasi düģünce anlayıģları üzerinde durulacaktır. Kafesoğlu, Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınlar, 444S. Köprülü, F. Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara, 1996 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yaynları, 415 S. KâĢgarlı, M. Divânü Lugâti t Türk, Ġstanbul, 2005, Kabalcı Yayınları, 725 S. Turan, ġ. Türk Kültür Tarihi, Ankara,1990, Bilgi Yayınevi, 407 S. Yıldırım, K. DüĢünce ve Medeniyet Tarihi, Ġstanbul, 1986, Fatih Yayınevi, 380 S. TAR- 219 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı I ( ) Tarihçe, bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, ĠĢletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS ĠĢletim Sistemi; Dos komutları); Office Paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Power, Point tanıtım ve uygulamaları, Ġnternet e GiriĢ. Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006 Önerilen kaynaklar: 12

13 Karagülle, Ġ. Pala, Z. Microsoft Office 97 Windows 95, Word 97, Excel 97, Power Point 97, Out look 97, Binder 97, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 868 S. Karagülle, Ġ., Pala Z. Windows 95 ve Office 95 Pro (Türkçe) Word 7.0 / Access 7.0 / Excel 7.0 / Powerpoint 7.0 / Schedule 7.0,, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 618 S. TAR-220 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı II ( ) Dosya indirme, yükleme, açma, kurma, iģlemleri, ĠĢletim sistemleri (Windows 95, 98, ve 2000 ĠĢletim sistemi, Unix-Linux sistemi) Word, Exel, Power point geliģmiģ uygulamaları, Ġnternet ve inttranet; Ġnternet komutları, Word wide web-www, hhtp, fft, uygulamaları, temel bilgisayar programlamaya giriģ. Bilgisayarların geliģimi, (dün ve günümüz) bilgisayar donanımı ve yazılımı, windows 95,98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS iģletim sistemi, DOS Komutları, office Paketi, (97 ve 2000) Word, Exel, Power, Point uygulamaları, Ġnternet, Ġntranet, Temel Bilgisayar programlamaya giriģ. Karagülle, Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle, Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Önerilen kaynaklar: Karagülle, Ġ. Pala, Z. Microsoft Office 97 Windows 95, Word 97, Excel 97, Power Point 97, Out look 97, Binder 97, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 868 S. Karagülle, Ġ. Pala, Z. Windows 95 ve Office 95 Pro (Türkçe) Word 7.0 / Access 7.0 / Excel 7.0 / Powerpoint 7.0 / Schedule 7.0, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 618 S. TAR-223 Seçmeli I ( ) TAR-224 Seçmeli II ( ) TAR-303 Osmanlı Tarihi III ( ) ( ) Fatih, II.Beyazıd ve Yavuz Sultan Selim döneminin geliģen siyasi hadiseleri, yerli ve yabancı tetkik eserlerden istifade edilerek anlatılmıģtır. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR-304 Osmanlı Tarihi IV ( ) ( ) 13

14 Kanuni Döneminden itibaren 1699 Karlofça AntlaĢmasına kadar olan dönemin siyasi hadiseleri yerli ve yabancı tetkik eserlerden istifade edilerek anlatılacaktır. UzunçarĢılı Ġ.H., Karal E.Z. Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım, Ġstanbul, Hikmet Yayınevi, Cevdet PaĢa, Tezakir, Türk Tarih Kurumu, cilt takım. Kantemir D. Osmanlı Ġmparatorlu ğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi, Ġstanbul, 1999, Cumhuriyet Yayınları Cüveyni Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihan GüĢa, 2 cilt, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınevi, TAR-305 Osmanlı Teşkilat Tarihi I ( ) Osmanlılarda hâkimiyet anlayıģı, Merkez teģkilâtı ve iģleyiģi: Vezîr-i âzam, Kubbe Vezirleri, Defterdarlar, Kadıaskerler, NiĢancı ve diğer görevliler. Bülbül Z. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2000, Nobel Yayınevi, 218 S. UzunçarĢılı Ġ.H., Karal E.Z. Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım, Ġstanbul, Hikmet Yayınevi, Cevdet PaĢa, Tezakir, Türk Tarih Kurumu, cilt takım. Kantemir D. Osmanlı Ġmparatorlu ğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi, Ġstanbul, 1999, Cumhuriyet Yayınları Cüveyni Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihan GüĢa, 2 cilt, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınevi, TokbaĢ, O.N. Abide ġahsiyetleri ve Müesseseleri ile Osmanlı, Ġstanbul, 1999, Altınoluk Yayınları, 572 S. TAR-306 Osmanlı Teşkilat Tarihi II ( ) 14

15 TaĢra TeĢkilatı, Osmanlı Toplumu, hukuki, askeri, ilmi, dini, ve sosyal yapılar, donanma teģkilatı. Bülbül Z. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2000, Nobel Yayınevi, 218 S. UzunçarĢılı Ġ.H., Karal E.Z. Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım, Ġstanbul, Hikmet Yayınevi, Cevdet PaĢa, Tezakir, Türk Tarih Kurumu, cilt takım. Kantemir D. Osmanlı Ġmparatorlu ğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi, Ġstanbul, 1999, Cumhuriyet Yayınları Cüveyni Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihan GüĢa, 2 cilt, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınevi, TAR-307 İktisat Tarihi I ( ) Erken Türk döneminden itibaren Ġskit, Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Selçuklu, Osmanlı dönemlerindeki sanat eserlerinin incelenmesi, bunların görsel olarak yerinde tespiti. Komisyon, Türk Tarihi ve Kültürü,Ankara, 2006, Pegema Yayıncılık, 474 S. Diyarbekirli, N. Hun Sanatı, Ġstanbul, 1972, Diyarbekirli, N. Türk Sanatının kaynaklarına doğru, Türk Sanatı Tarihi AraĢtırma ve Ġncelemeleri II, Ġstanbul, 1969 Ersoy, A. Günümüz Türk Resim Sanatı, Ġstanbul, 1998 Öney, G. Anadolu Selçuklularında Süsleme Sanatı, Ankara, 1969, Akyüz, K. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara, 1979, Kaplan, M. Türk Edebiyatı üzerine araģtırmalar, Ġstanbul, 1985 TAR-308 Osmanlı İktisat Tarihi II ( ) 15

16 Ġktisat tarihinin alanı ve metodu. Ġktisadî geliģmenin doğrusal ve döngüsel aģamaları. Osmanlı iktisat anlayıģının temel özellikleri. Osmanlı maliyesi, para ve kredi kurumları. Yararlanılacak Kaynaklar : ġevket PAMUK; Osmanlı-Türkiye Ġktisadî Tarihi. Ahmet TABAKOĞLU; Türk Ġktisat Tarihi. Mustafa AKDAĞ; Türkiye nin Ġktisadî ve Ġçtimaî Tarihi. Ö. Lütfü BARKAN; Toprak Meselesi. TAR-309 Osmanlı Sosyal Tarihi ( ) Osmanlı sosyal tarihinin kaynakları. KuruluĢ devrinde sosyal yapı ve fikir hayatı. Osmanlı toplumunun genel yapısı ve sosyal tabakalar Yararlanılacak Kaynaklar : Mustafa AKDAĞ; Türkiye nin Ġktisadî ve Ġçtimaî Tarihi. Yücel ÖZKAYA ; Osmanlı Devleti nde Ayanlık. Yusuf HALAÇOĞLU; Osmanlılarda Devlet TeĢkilatı ve Sosyal Yapı TAR-310 Türk Demokrasi Tarihi ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģu, Cumhuriyet in çeģitli yönleriyle ele alınması, yeni devletin iç dinamikleri, Lozan BarıĢ AntlaĢması ve dıģ politika, çok partili döneme geçiģ, anayasal ve vatandaģlık hakları, muhtıralar ve darbeler dönemi, Avrupa Birliği ile iliģkiler konuları üzerinde durulacaktır. Eroğlu H. Türk Ġnklâp Tarihi, Ankara, 1990, SavaĢ Yayınları, 585 S. Mumcu A. Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Kitapevi, 224 S. Komisyon, Atatürk ve Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 1998, Siyasal Kitapevi, 354 S. Çeçen A. Atatürk ve Çumhuriyeti, Ankara, 1981, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 384 S. Eroğlu H. Atatürk Hayatı ve Üstün KiĢiliği, Ankara, 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları, 340 S. 16

17 TAR-311 Osmanlıca Tarihi Metinler (Diplomatika) I ( ) XIX. ve XX. yüzyıla ait matbu tarihi kitaplarından seçilmiģ örnek metinler, bu metinlerin okunuģları ve tahlilleri. TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Cift Takım,Ġstanbul, Umur kitapçılık ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler TAR-312 Osmanlıca Tarihi Metinler (Diplomatika) II ( ) XIV.-XVIII. yüzyıllara ait Osmanlı Tarih ve vekayinamelerden seçilmiģ matbu metinler. Bu metinlerin okunuģları ve tahlilleri. TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Cift Takım,Ġstanbul, Umur kitapçılık ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler TAR-313 Orta Doğu Tarihi I ( ) Ġslam tarihinden bağımsız olarak Selçuklular döneminde Türklerin idaresine giren Ortadoğu topraklarındaki türk siyasi ve kültürel yapılanması, Moğol istilası döneminde Ortadoğu coğrafyası, halifeliğin Osmanlılara geçmesi ile birlikte Ortadoğu topraklarndaki Osmanlı idaresi, birinci dünya savaģı öncesi ve sonrasında Ortadoğu topraklarındaki bağmsızlık mücadeleleri üzerinde durulacaktır. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR-314 Orta Doğu Tarihi II ( ) XX. Yüzyıla Ortadoğu topraklarında yaģanan geliģmeler, çıkar çatıģmaları, bağmsızlık mücadeleleri, günümüz Ortadoğu ülkeleri hakkında siyasi, kültürel ve yönetimsel tespitler üzerinde durulacaktır. 17

18 UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR-315 Türk Beylikler Tarihi ( ) Malazgit SavaĢı sonrası ve Osmanlınının kuruluģu öncesi Anadoluda kurulan Türk Devletlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının incelenmesi, Anadolu Selçukları sonrasında ortaya çıkan Türk beyliklerinin tarihi, ekonomik, siyasal ve sosyal yaplanma biçimleri beyliklerin Türk kültür tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Sevim A., Yücel Y. Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Ankara, 1989, TTK Yayınları, 538 S. Komisyon, Türk Devlerler Tarihi, 2 Cilt Takım, Ankara, 1987, Ankara Ünv. Yaynları, Komisyon, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, 5 Cilt Takım, Ġstanbul, 1997, Cem Yayınevi TAR-316 Yakınçağ Avrupa Tarihi ( ) Sanayi devrimi ve sonuçları. Büyük Fransız devrimi, etkileri. Viyana kongresi ve 1848 ihtilalleri. Alman ve Ġtalyan birliklerinin oluģumu, sömürgecilik Yararlanılacak Kaynaklar : Alaeddin ġenel ; Siyasal DüĢünceler Tarihi. Oral SANDER; Siyasi Tarih. Leo HUBERMAN; Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla TAR-317 Seçmeli III ( ) TAR-318 Seçmeli IV ( ) TAR-403 Osmanlı Tarihi V( ) ( ) yılları arasında Osmanlı Devleti nin siyasi, iktisadi, içtimai yapısı üzerinde durulacak, yine bu dönemde meydana gelen siyasi, sosyal ve askeri hadiseler ve Osmanlı Devleti nin çağdaģı devletlerle iliģkileri ele alınacaktır. 18

19 UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer, M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S Maksudoğlu, M. Osmanlı Tarihi, Ġstanbul,1999, Boğaziçi Yayınları, 360 S. Palmer, A. Osmanlı Ġmparatorluğu Son Üçyüzyıl Bir ÇöküĢün Yeni Tarihi, Ġstanbul, 2000, Sabah Yayınları, 323 S. TAR-404 Osmanlı Tarihi VI ( ) ( ) 1683 yılından itibaren meydana gelen siyasi, sosyal ve askeri hadiseler ele alınacaktır. Islahat hareketleri, Tanzimat dönemi, MeĢrutiyet dönemi değerlendirilecek, bu önemli hadiselerin Osmanlı toplumuna getirdikleri-götürdükleri detaylı bir Ģekilde, dönemin kaynakları tanıtılarak, tetkik ve inceleme eserlerden faydalanılarak verilecektir. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S., Maksudoğlu, M. Osmanlı Tarihi, Ġstanbul,1999, Boğaziçi Yayınları, 360 S. Palmer, A. Osmanlı Ġmparatorluğu Son Üçyüzyıl Bir ÇöküĢün Yeni Tarihi, Ġstanbul, 2000, Sabah Yayınları, 323 S. TAR-405 XX. Yüzyl Siyasi Tarihi I ( ) XX. yüzyılda meydana gelen olaylar, güç merkezleri, yeni oluģumlar içinde Türkiye nin durumu ele alınacaktır. Armaoğlu F. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Ankara, 1993, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 883 S. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, 19

20 Woodruff W. Modern Dünya Tarihi, Ankara, 2006, Pozitif Yayınevi, 520 S. TAR-406 XX. Yüzyl Siyasi Tarihi II ( ) XX. Yüzyılda Ortadoğu nun siyasi durumu, Türkiye nin bu bölgedeki konumu ele alınacaktır. Ayrıca, Sovyet Ġmparatorluğu nun yıkılmasıyla bağımsızlığına kavuģan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki siyasi, kültürel münasebetler, muhtemel problemler ve geliģmeler, dün-bugün çizgisinde ele alınacaktır. Armaoğlu F. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Ankara, 1993, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 883 S. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, Woodruff W. Modern Dünya Tarihi, Ankara, 2006, Pozitif Yayınevi, 520 S. TAR-407 Mezuniyet Çalışması (Bitirme Tezi) ( ) Türk Tarihi Alanında öğrencilerin seçeceği ve danıģman öğretim elemanının gözetiminde hazırlayacağı bitirme tezi çalıģması yürütülecektir. TAR-408 Mezuniyet Çalışması (Bitirme Tezi) ( ) Türk Tarihi Alanında öğrencilerin seçeceği ve danıģman öğretim elemanının gözetiminde hazırlayacağı bitirme tezi çalıģması yürütülecektir. TAR-409 Osmanlı Yenileşme Hareketleri Tarihi ( ) Osmanlının son döneminde Lale devri, Nizamı cedid Dönemi Tanzimat, Islahat, MeĢrutiyet dönemleri ve fikir hareketlerinin incelenmesi. senedi ittifak, Karal E.Z. Türk Ġnklap Tarihi, 11 Cilt Takım, Ankara, 1988, TTK Yayınları, Komisyon, Tanzimat, 2 Cilt Takım, Ġstanbul, 1998, MEB Yayınları, UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Ülken H.Z. Türkiyede ÇağdaĢ DüĢünce Tarihi, Ġstanbul, 1966, Selçuk Yayınları, 817 S. TAR-410 Türk Denizcilik Tarihi ( ) 20

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ I. Sınıf 00101-102 Osmanlıca (4 0 4 ) Tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Tarihi çalışmalarına

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF )

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF ) TARİH BÖLÜMÜ ( 1. SINIF ) 30 Mart 15 Pazartesi 09:25 B 357 - B 359 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ 31 Mart 15 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR 1002 Osmanlı Paleografyası II Doç.Dr. Bilgin ÇELİK 31

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPC 101 Mesleki Matematik 2 1 3 4 Oran Orantı,

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN I. Sınıf Örgün 14 Nisan 2014 Pazartesi TAR 1030 Çağdaş Tarihçiliğin Evrimi B460 - B359 09:00 Doç.Dr. Melih TINAL Araş. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ 16 Nisan 2014 Çarşamba TAR 1028 Çağdaş Dünya Tarihi B356 -B357

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ĠDARÎ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No: 2

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ĠDARÎ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No: 2 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ĠDARÎ FAALĠYET RAPORU Sürüm No: 2 Tekirdağ, Ocak 2010 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-12:20 : OSMANLI PALEOGRAFYASI I ANS Eğitim 2 Blok - 111 Yrd.Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ Doç.Dr. MUSTAFA GÜLER Osmanlı alfabesi,

Detaylı

TC ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI BÖLÜMÜ MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

TC ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI BÖLÜMÜ MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ TC ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI BÖLÜMÜ MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL T P DS KR AKTS ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ-1

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih Bölüm Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih Bölüm Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih Bölüm Başkanlığı I.YARIYIL TARİH BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTALAR 01060101 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ I. (2 0) 3 Bu ders, Türk

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ (Ġ.Ö) LĠSANS DERSLERĠ ĠÇERĠĞĠ VE KAYNAK KĠTAPLAR

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ (Ġ.Ö) LĠSANS DERSLERĠ ĠÇERĠĞĠ VE KAYNAK KĠTAPLAR T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ (Ġ.Ö) LĠSANS DERSLERĠ ĠÇERĠĞĠ VE KAYNAK KĠTAPLAR BĠRĠNCĠ SINIF GÜZ YARIYILI DERSLERĠ 0020150001 Osmanlı Türkçesi I (Zorunlu) (6+0)6 9 AKTS Arap alfabesinin

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

865/1 Sayılı EYK'nın ekidir. 1/7

865/1 Sayılı EYK'nın ekidir. 1/7 Z/S HS İKTİSAT ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLERİN DERS GÖREVLENDİRMELERİ IKT5010 Seminer 2 Z

Detaylı

TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAAT BÖLÜMÜ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAAT BÖLÜMÜ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAAT BÖLÜMÜ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI I.YARIYIL 1610 AIT109 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TARĠHĠ I 2 0 2

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2015-2016 1.YARIYIL AIT181 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve ÇöküĢü, Tanzimat ve MeĢrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2014 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2014 Güz Programı 20 14 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2014 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 22 seminer dönemini içeren 11 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 11 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 03.03.2015 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

I. YARIYIL DERSLERİ T U K AKTS TEMEL TASARIM I/Z 2 1 2,5 6 T U K AKTS GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I/Z 2 2 3 7

I. YARIYIL DERSLERİ T U K AKTS TEMEL TASARIM I/Z 2 1 2,5 6 T U K AKTS GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I/Z 2 2 3 7 I. YARIYIL DERSLERİ TEMEL TASARIM I/Z 2 1 2,5 6 Temel sanat ilkeleri doğrultusunda iki ve üç boyutlu kompozisyonlar, sanatsal yaratıcılığın geliģtirilmesi. Temel sanatın kavramları ve önemi, Sanatın temelini

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri; Yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF III.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Nursulu ÇETĠN. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tarih Kazak Üniversitesi, üstün baģarılı 1995 Kamu Yönetimi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Nursulu ÇETĠN. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tarih Kazak Üniversitesi, üstün baģarılı 1995 Kamu Yönetimi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Bildiği Yabancı Diller : Nursulu ÇETĠN :Doç.Dr. : Kazakça, Rusça (KPDS puanı 99), Ġngilizce, TürkLehçeleri (Kırgızca, Türkmence, Tatarca vs.) Öğrenim

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL PZPC101 GENEL MATEMATİK 2 0 2 4 Sayılar, sayı sistemleri, oran ve orantı,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

I. YARIYIL DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS 1

I. YARIYIL DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPO 101 Mesleki Matematik

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TÜRK TARİHİ I Bu derste İslam Öncesi Türk Devletlerinin siyasi tarihi verilecek ve aynı zamanda bu dönemlerde ilişkide bulundukları devletlerin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08.

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fransız Dili ve Edebiyatı 13:00 Coğrafya Bölgesel Coğrafya Coğrafya Türkiye Coğrafyası DTCF Ek Bina 314 No'lu Oda DTCF 404 No'lu Oda DTCF 411 No'lu Oda Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı