1.11. Tarih Ders İçerikleri;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.11. Tarih Ders İçerikleri;"

Transkript

1 1.11. Tarih Ders İçerikleri; TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2 ) Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıģını ve Türk Ġnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıģ; Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması, Mondros AteĢkes AntlaĢması, iģgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa nın Samsun a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teģkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ġstiklal Savası nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. TUR-101 Türk Dili I (2 0 2) Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda baģarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliģtirebilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: EskiĢehir, Özsoy B.S., Bulut H. H. Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Ġzmir, 2000, Akademi Hitapevi Özçelik S., Erten M., Türkiye Türkçesi, Diyarbakır, 1999, Set Yayınevi, TUR-102 Türk Dili II (2 0 2) Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kiģisel ve toplumsal iletiģimdeki önemini kavrayabilme, araģtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, GÜLENSOY, Tuncer. Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, TAR-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) KurtuluĢ mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. 1

2 Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV. YAD-101 Yabancı Dil I ( ) Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniģ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiģ zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaģtırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat Kelesoglu N, Kılıç S, Günes U, Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, Vahit Çakır Nigün, Yorgancı-Gül Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2000 YAD-102 Yabancı Dil II ( ) Zamanlar, Ģimdiki zaman, geniģ zaman, geçmiģ zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karģılaģtırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Ģimdiki, geniģ, geçmiģ, gelecek zamanda edilgen yapı, Ģart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karģılaģtırmalı yapılar. Richards Jack C., (2005) Interchange, Cambridge university Thomson A.J., A.V. Martinet, KullanıĢlı Ġngilizce Dilbilgisi Rehberi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Yayınları, 535 S. Ersöz A. Ġngilizceyi Hızlı Okuma ve Anlama, Ankara, 2001, Gündüz Yayınevi, 254 S. Murphy, R., (1985) English Grammar in Use university pres, Redhouse sözlük TAR-103 Orta Asya Türk Tarihi I ( 2 0 2) Türk adı ve Türklerin anayurdundan baģlayarak, Ġslamiyet ten önceki Orta Asya da kurulan Türk Devletleri Türk Tarihi ve Karadeniz in kuzeyinde Türklerin kurdukları devletler üzerinde durulmaktadır. Barthold W. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersleri, Ankara, 1975, Kültür Bakanlğı Yayınları, 297 S. Faruk SÜMER ; Oğuzlar. Z. Velidi TOGAN; Umumi Türk Tarihine GiriĢ Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültürünün GeliĢme Çağları 2

3 Sinor D. Erken Ġç Asya Tarihi, Ġstanbul, 2000, ĠletiĢim Yayınevi, 664 S. Ligeti L. Bilinmiyen Ġç Asya, Ankara, 1986, TDK Yay., 362 S. Cagnat R., Michel J., Ġmparatorluklar BeĢiği, Ġstanbul, 1992, Alan Yayınevi, 391 S. Divitçioğlu S. Kök Türkler, Ġstanbul, 1987, Ada Yayınları, 331 S. TAR-104 Orta Asya Türk Tarihi II ( 2 0 2) Orta Asya da kurulan Türk Devletlerinden Hun, Göktürk ve Uygurların siyasi tarihleriyle birlikte kültür ve medeniyetleri anlatılacaktır. Barthold W. Orta Asya Türk Tarihi Dersleri, Ġstanbul,1981,Ötüken Yayınları, 297 S. Divitçioğlu S. Orta-Asya Türk Ġmparatorluğu, Ankara, 2005, Ġmge Yayınevi, 286 S. Sinor D. Erken Ġç Asya Tarihi, Ġstanbul, 2000, ĠletiĢim Yayınevi, 664 S. Ligeti L. Bilinmiyen Ġç Asya, Ankara, 1986, TDK Yay., 362 S. Cagnat R., Michel J., Ġmparatorluklar BeĢiği, Ġstanbul, 1992, Alan Yayınevi, 391 S. Divitçioğlu S. Kök Türkler, Ġstanbul, 1987, Ada Yayınları, 331 S. Sümer F. Oğuzlar, Ġstanbul, 1992, TDAV Yayınları, 384 S. TAR-105 İslam Tarihi I ( ) Ġslamın doğuģu ile baģlayıp, devam eden dini, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel geliģmelerle ilgili bilgiler vermektir. Ahmet Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya, Peygamberler Tarihi, Ġstanbul 1962 Hitti P. Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, Ġstanbul, 1989 Komisyon, Ġslam Tarihi 15 Cit Takım,Akçağ Yayınların, 1994 Köprülü M.F., W. Barthold, Ġslam Medeniyeti Tarihi, istanbul, 1973, TTK Yayınları, 367 S. Bahriye ÜÇOK ; Ġslam dan Dönenler ve Yalancı Peygamberler. Sabri HĠZMETLĠ ; Ġslam Tarihi. DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi Hüseyin ALGÜL, Ġslam Tarihi TAR-106 İslam Tarihi II ( ) 3

4 Hz. Muhammed in ölümünden sonraki geliģmelerin tespiti, Ġslâm da devlet kavramının tanıtımı, Dört Halife Devrinin siyasi, askeri, sosyal, ve kültürel oluģumlarının anlatılması amaçlanır. Ahmet Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya, Peygamberler Tarihi, Ġstanbul 1962 Hitti P. Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, Ġstanbul, 1989 DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi Komisyon, Ġslam Tarihi 15 Cit Takım,Akçağ Yayınların, 1994 Köprülü M.F., W. Barthold, Ġslam Medeniyeti Tarihi, istanbul, 1973, TTK Yayınları, 367 S. TAR-107 Büyük Selçuklu Tarihi I ( ) Selçuklu Devleti nin kurucusu Kınık boyunun Oğuzlara bağlı olması nedeniyle öncelikle Oğuzlar hakkında bilgi verilerek, ardından Selçuklu Devleti nin kuruluģu esnasında dönemin diğer devletleri ile (Karahanlı, Gazneli, Samani) siyasi iliģkileri, Sultan Tuğrul ve Çağrı Beylerin Anadolu politikası, Abbasi halifeleri ile münasebetleri, Anadolu nun Malazgirt zaferi ile Türk yurdu olması dönemin kaynakları tanıtılarak, yerli ve yabancı eserlerden de istifade edilerek anlatılacaktır. Köymen, M.A., Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963 Turan O. Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, Ġstanbul,1980 Önerilen kaynaklar: Turan A.N., Tarih(Selçuklulardan bugüne) Ġstanbul, 2006, Grafiker Yayınevi, 575 S. Koca S. Dandanakandan Malazgirte, Giresun, 1997 Merçil E. Büyük Selçuklu Devleti, Ankara, 2005, Nobel Yayınları, 146 S. MüneccimbaĢı Câmiu d D-Düvel, Selçuklular Tarihi, 2 Cilt Takım, Ġzmir, 2000, Akademi Kitapevi TAR-108 Büyük Selçuklu Tarihi II ( ) Sultan MelikĢah ile beraber Selçuklu Devleti ndeki taht mücadeleleri, vasal devletlerle iliģkiler, Sancar döneminde Oğuzların devlete karģı olumsuz tutumları ile beraber geliģen siyasi hadiseler yıkılıģ tarihi olan 1157 ye kadar dönemin kaynakları tanıtılarak, yerli ve yabancı tetkiklerden de istifade edilerek anlatılacaktır. Köymen, M.A., Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963 Turan O. Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, Ġstanbul,1980 4

5 Önerilen kaynaklar: Turan A.N., Tarih(Selçuklulardan bugüne) Ġstanbul, 2006, Grafiker Yayınevi, 575 S. Koca S. Dandanakandan Malazgirte, Giresun, 1997 TAR-109 İlkçağ Tarihi I ( ) Anadolu nun Tarih öncesi çağları (Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı) hakkında bilgi verildikten sonra Anadolu nun Tarihi devirlere giriģiyle Asur Ticaret Koloni Çağında Anadolu da siyasi, iktisadi, ve sosyal hayat anlatılacaktır. Eski Hitit Devleti siyasi, tarihi ve Hitit Ġmparatorluğunun siyasi tarihi incelenecektir. Özçelik N. Ġlçağ Tarihi ve Uygarlığı,Ankara, 2004, Nobel Yayınları, 263 S. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, Ġplikçioğlu B. EskiÇağ Tarihinin ana Hatları, Ġstanbul, 1994, Bilim Teknik Yayınları, 147 S. Bordas, Laffont Dünya Tarihi Ansiklobedisi 2 Cilt Takm,Ġstanbul, Yener Yayınları, Tarihsiz. TAR-110 İlkçağ Tarihi II ( ) Bu devirde Hititlerde devlet teģkilatı, Hititlerin hukuku, toplum hayatı, edebiyatı, dini, sanatı incelenecek ve daha sonra Geç Hitit Ģehir devletlerinin siyasi tarihi ile bu devletlerin medeniyetleri anlatılacaktır. Hitit Ġmparatorluğunun yıkılıģından sonra ortaya çıkan devletler, Frig ve Urartular hakkında bilgi verilecektir. Özçelik N. Ġlçağ Tarihi ve Uygarlığı,Ankara, 2004, Nobel Yayınları, 263 S. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, Ġplikçioğlu B. EskiÇağ Tarihinin ana Hatları, Ġstanbul, 1994, Bilim Teknik Yayınları, 147 S. Bordas, Laffont Dünya Tarihi Ansiklobedisi 2 Cilt Takm,Ġstanbul, Yener Yayınları, Tarihsiz. TAR-111 Osmanlıca I ( ) Eski Osmanlı alfabesi öğretilerek basit metinlerin okunuģu ve yazılıģı hakkında bilgi verilecektir. Kurt Y. Osmanlıca Dersleri TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Cift Takım,Ġstanbul, Umur kitapçılık Ergin M. Osmanlıca Dersleri TAR-112 Osmanlıca II ( ) 5

6 Harf Ġnkılabı öncesi basılı kaynakları kullanabilmeyi hedefleyen bir derstir. Bu derste ayrıca öğrencilere Osmanlıca nın gramer kuralları da verilmektedir. DeğiĢik yazı çeģitlerinden oluģan belgeler öğrencilere gösterilmekte ve belge üzerinde çalıģması sağlanmaktadır. Kurt Y. Osmanlıca Dersleri TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Çift Takım,Ġstanbul, 1980, Umur kitapçılık Ergin M. Osmanlıca Dersleri TAR-113 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi ( ) Ġlk Arap-Türk münasebetleri, Türklerin Ġslam a giriģi, Abbasiler Devletinin hizmetindeki Türkler, Tolunoğulları ve ĠhĢidîler devletleri,memluklüler,tuna-volga Bulgarları,Karahanlılar,Gazneliler ve Babür Devleti hakkında bilgi verilecektir. Merey Z. Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara, 2008, Yargı Yayınevi, 326 S. Komisyon, Türk Tarihi ve Uygarlığı, Ġstanbul, 2007, Lisans Yayıncılık, 365 S. Önerilen Kaynakar: Komisyon, Tarihte Türk Devletleri, 2 Cilt Takım, Ankara, 1987, Ankara Üniv. Yaınları, TAR-114 Türk Dünyası Tarihi Coğrafyası ( ) Türk ülkelerinin hemen hemen hepsinin genel siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer durumları ele alınacak, Türkiye nin Türk Dünyası ile iliģkileri dün-bugün çizgisinde değerlendirilecektir. Pitcher D.E. Osamanlı Ġmparatorluğu nun Tarihsel Coğrafyası, Ġstanbul, 1999, YKY Yayınları, 231 S. KaĢgarlı Mahmut, Divânü Lugât t- Türk, Ġstanbul, 2005, Kabalcı Yayınları, 723 S. Golden P.B. Türk Halkları Tarihine GiriĢ, Ankara, 2002, Karam Yayınları, 388 S. Komisyon, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, 3 Cilt Takım, 1992, TKAE Yayınları TAR-115 Tarih Metodolojisi I ( ) Dersin içeriğinde verilen bilgileri kavratmak, Tarih araģtırmalarında konu tesbiti. Kaynak derleme ve bilgi toplama. ArĢiv malzemelerini kullanma. Diğer tarihi kaynakların derlenmesi ve değerlendirilmesi. AraĢtırmanın raporlaģtırılması 6

7 Mübahat KÜTÜKOĞLU ; Tarih AraĢtırmalarında Usul. Z. Velidi TOGAN ; Tarihte Usul. David THOMSON; Tarihin Amacı ( Çev. Salih Özbaran TAR- 116 Tarih Metodolojisi II ( ) Tarih ilminin tanımı, konusu ve faydası tarih telakkileri ve faydalandığı ilimler incelenerek, tarihin kaynaklarının tasnifi yapılacak ve konu ile ilgili seminer çalıģmaları verilecektir. Togan Z.V. Tarihte Usül, Ġstanbul, 1985 Ataöv T. Bilimsel AraĢtırma El Kitabı, Ankara, 1982 Açıkgöz H. Ġlmi AraĢtırma Yazılarında Uyulacak Esaslar, Ġstanbul, 1988, Sertoğlu M. Osmanlı ArĢivi Klavuzu, Ġstanbul, 1998 TAR- 205 Türkiye Selçuklu Tarihi I ( ) Selçuklu Hanedanı ndan KutalmıĢoğlu Gazi Süleyman ġah ın ve beraberindekilerin bugünkü topraklarımızda kurduğu ilk devletimizin tarihidir. Genel olarak Türklerin Anadolu ya keģif hareketleri de dahil olmak üzere sistemli Türk akınlarının, muhaceretinin ve iskanının da ele alındığı ilk dönem; Sultan I.Kılıç Arslan ın Doğu seferinden Ģehadetine kadar güz yarı yılında anlatılmaktadır. Ünlü Haçlı Seferleri de bu arada ele alınacaktır. Sevim A.,Yücel Y. Türkiye Tarihi, Ankara, 1989, TTK Yayınları, 538 S. Komisyon, Tarihte Türk Devletleri, Cilt Takım, Ankara Ünv. Yayınları, Ankara, 1987 Turan, O., Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul,1971 Koca,S., Türkiye Selçukluları Tarihi-II, Çorum,2003 Kafesoğlu,Ġ., Selçuklular, Ġstanbul,1972 TAR- 206 Türkiye Selçuklu Tarihi II ( ) 7

8 Sultan Mesud dan itibaren 1277 yılına kadar Türkiye Selçuklu Devletinin siyasi, idari, kültürel ve medeni yapısı, Moğol istilasının Türkiye açısından değerlendirilmesi ve Beyliklere yol açan geliģmeler üzerinde durulacaktır. Sevim A.,Yücel Y. Türkiye Tarihi, Ankara, 1989, TTK Yayınları, 538 S. Komisyon, Tarihte Türk Devletleri, Cilt Takım, Ankara Ünv. Yayınları, Ankara, 1987 Turan, O., Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul,1971 Koca,S., Türkiye Selçukluları Tarihi-II, Çorum,2003 Kafesoğlu,Ġ., Selçuklular, Ġstanbul,1972 TAR- 207 Osmanlı Tarihi I ( ) Türkiye de özellikle Kastamonu-Antalya hattı üzerinde teģekkül eden beylikler arasında Türkiye Selçuklu Devletine varis olan Osmanlı Beyliği ele alınmakta, beylikten tam teģekküllü bir devlete geçiģi ile Osmanlı Devleti nin Anadolu ve Balkanlardaki siyaseti ve Bizans imparatorluğu ile iliģkileri XV. Yüzyılın ortalarına kadar güz yarıyılında tedris edilmektedir. Osmanlı Devleti nin fikri temellerini hazırlayan ġeyh Edebali, Yunus Emre, AĢık PaĢa Hacı BektaĢ Veli, Hacı Bayram Veli eserleri ve düģünceleri anlatılacaktır. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR- 208 Osmanlı Tarihi II ( ) Ġstanbul un Fethi ne kadar Osmanlı siyasi tarihi tamamlanmakta, kuruluģ devri Hükümet mekanizması, ordu teģkilatı, arazi yapısı, vakıf müessesesi, tekke ve zaviyeler, bir kompleksten baģka bir Ģey olmayan imaretler, meģihat makamı vs. kısaca kuruluģ devri Osmanlı kültür ve medeniyeti hakkında mukayeseli bilgiler verilecektir. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu,

9 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR- 209 Avrupa Tarihi I ( ) Avrupa devletlerinin ortaçağlardaki feodal yapısı kilisenin devletler üzerindeki etkisi ve Ortaçağ da etkili olan fikir ve görüģler anlatılacaktır. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, McNeill,Dünya Tarihi, Ġmge Yayınları, Ankara, 1998, 678 S. Tanilli S. Uygarlık Tarihi, Ġstanbul, 1981, Say yayınları, 488 S. Gaxotte P. Fransız Ġhtilâli Tarihi, Ġstanbul, 1969, Varlık Yayınları, 335 S. Armaoğlu F. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Ankara, 1993, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 883 S. TAR- 210 Avrupa Tarihi II ( ) Avrupa da Rönesans ve Reformla baģlayan yeni dönem ele alınarak kültürel ve dini geliģimin Avrupa medeniyetinin oluģumuna etkileri anlatılmaktadır. Tanilli S. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 6 Cilt Takım, Ġstanbul, 1995, Cem Yayınevi, McNeill,Dünya Tarihi, Ġmge Yayınları, Ankara, 1998, 678 S. Tanilli S. Uygarlık Tarihi, Ġstanbul, 1981, Say yayınları, 488 S. Gaxotte P. Fransız Ġhtilâli Tarihi, Ġstanbul, 1969, Varlık Yayınları, 335 S. Armaoğlu F. XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Ankara, 1993, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 883 S. TAR- 211 Tarih Felsefesi ( ) Tarih bilimine giriģ Tarih in gerekliliği ve toplum sosyolojisindeki önemi, Tarihsel bakıģ açılar; Yararcılık, Kronoloji, Propaganda, Nostalji ve geçmiģten alınacak dersler 9

10 kapsamında Tarih yapma ve yazma yöntemleri toplumların birbirinden faklı özelliklerinin ortaya çıkarılması ve geleceğe yönelik düģünce analizleri üzerinde durulacaktır. Özlem D. Tarih Felsefesi, Ġzmir, 1984, Ege Üniversitesi Basımevi, 262 S. Taneri A. Türk Devlet Geleneği Dün Bugün, Ġstanbul, 2004, MEB Yayınları, 464 S. Gökberk, M. Felsefe Tarihi, Ġstanbul, 1985, Remzi kitapevi, 490 S. Ersanlı, Behar, B. Ġktidar ve Tarih, Ġstanbul, 1992, Afa yayınları, 261 S. Güvenç, B. Ġnsan ve Kültür, Ġstanbul 1996, Remzi Kitapevi, 398 S. Fukuyama, F. Tarihin Sonu mu? Ġstanbul,2002, Vadi Yayınları, 352 S. TAR- 212 Tarih Felsefesi II ( ) Dersin içeriğinde verilen bilgileri kavratmak Dersin Ġçeriği: Felsefe-Tarih iliģkisi. Tarih felsefesinin niteliği ve gerekliliği. Dinler ve tarih felsefesi. Yararlanılacak Kaynaklar : Özlem DOĞAN ;Tarih Felsefesi. Leon-E. HALKIN; Tarih Tenkidinin Unsurları. Mustafa ÖZTÜRK ;Tarih Felsefesi TAR- 213 Türk Kültür Tarihi I ( ) Kültür ve medeniyet kavramlarının tahlili yapılarak, Türk kültürünün unsurları incelenecek ve Türkler de göçebe ve yerleģik hayat düzeni, iktisadi hayat, eski Türk dini, Türkler de idari yapılanma, günümüz kültürel değerleri ile alaka kurularak anlatılacaktır. Ögel B. Ġslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1991, TTK Yayınevi, 403 S. Kafesoğlu Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınevi, 432 S. Önerlien kaynaklar: Ögel B. Türk Kültür Tarihine GiriĢ, 9 cilt takım, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yay. 10

11 Ögel B. Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Ankara, 1991,Kültür Bakanlığı Yay. 760 S. TAR- 214 Türk Kültür Tarihi II ( ) Türkler de devlet anlayıģı, güzel sanatlar, bilim ve Türk kültürünün temel eserleri tanıtılarak, ilk kurulan Türk devletlerinden olan Hunlar, Göktürkler, Uygurlar hakkında bilgi verilecektir. Ögel B. Ġslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1991, TTK Yayınevi, 403 S. Kafesoğlu Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınevi, 432 S. Önerlien kaynaklar: Ögel B. Türk Kültür Tarihine GiriĢ, 9 cilt takım, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yay. Ögel B. Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Ankara, 1991,Kültür Bakanlığı Yay. 760 S. TAR- 215 Osmanlı Paleografyası I ( ) Osmanlı tarihi ile ilgili matbu metinlerin okunması, değerlendirilmesi yapılacaktır. ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler. TAR- 216 Osmanlı Paleografyası II ( ) Tarihi bakımdan büyük bir önem arz eden arģiv vesikalarının öğrenci tarafından okunma ve anlaģılmasını istihdaf etmektedir. ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler TAR- 217 Türk İslam Düşünce Tarihi I ( ) Göktürk yazıtlarıyla baģlayan Türk düģünce sisteminin islamiyetin kabulü ve Ahmet Yesevi ile birlikte yeni bir biçim alması, Yusuf Has Hacip, KaĢgarlı Mahmut, Edip Ahmet, Hacı BektaĢ, Mevlana, Yunus, ile devam eden Türk Ġslam düģünce önderlerinin eserlerinden izlenimler yeni Türkiye ye doğru düģünce adamları, Sami PaĢa, Mithat PaĢa, Sabahhattin Ali, Namık Kemal, Ziya Gökalp, ve Mustafa Kemal e doğru uzanan Türk siyasi düģünce anlayıģları üzerinde durulacaktır. Kafesoğlu, Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınlar, 444S. 11

12 Köprülü, F. Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara, 1996 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yaynları, 415 S. KâĢgarlı, M. Divânü Lugâti t Türk, Ġstanbul, 2005, Kabalcı Yayınları, 725 S. Turan, ġ. Türk Kültür Tarihi, Ankara,1990, Bilgi Yayınevi, 407 S. Yıldırım, K. DüĢünce ve Medeniyet Tarihi, Ġstanbul, 1986, Fatih Yayınevi, 380 S. TAR- 218 Türk İslam Düşünce Tarihi II ( ) Göktürk yazıtlarıyla baģlayan Türk düģünce sisteminin islamiyetin kabulü ve Ahmet Yesevi ile birlikte yeni bir biçim alması, Yusuf Has Hacip, KaĢgarlı Mahmut, Edip Ahmet, Hacı BektaĢ, Mevlana, Yunus, ile devam eden Türk Ġslam düģünce önderlerinin eserlerinden izlenimler yeni Türkiye ye doğru düģünce adamları, Sami PaĢa, Mithat PaĢa, Sabahhattin Ali, Namık Kemal, Ziya Gökalp, ve Mustafa Kemal e doğru uzanan Türk siyasi düģünce anlayıģları üzerinde durulacaktır. Kafesoğlu, Ġ. Türk Milli Kültürü, Ġstanbul, 1995, Boğaziçi Yayınlar, 444S. Köprülü, F. Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Ankara, 1996 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yaynları, 415 S. KâĢgarlı, M. Divânü Lugâti t Türk, Ġstanbul, 2005, Kabalcı Yayınları, 725 S. Turan, ġ. Türk Kültür Tarihi, Ankara,1990, Bilgi Yayınevi, 407 S. Yıldırım, K. DüĢünce ve Medeniyet Tarihi, Ġstanbul, 1986, Fatih Yayınevi, 380 S. TAR- 219 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı I ( ) Tarihçe, bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, ĠĢletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS ĠĢletim Sistemi; Dos komutları); Office Paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Power, Point tanıtım ve uygulamaları, Ġnternet e GiriĢ. Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Göksel M.A., Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006 Önerilen kaynaklar: 12

13 Karagülle, Ġ. Pala, Z. Microsoft Office 97 Windows 95, Word 97, Excel 97, Power Point 97, Out look 97, Binder 97, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 868 S. Karagülle, Ġ., Pala Z. Windows 95 ve Office 95 Pro (Türkçe) Word 7.0 / Access 7.0 / Excel 7.0 / Powerpoint 7.0 / Schedule 7.0,, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 618 S. TAR-220 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı II ( ) Dosya indirme, yükleme, açma, kurma, iģlemleri, ĠĢletim sistemleri (Windows 95, 98, ve 2000 ĠĢletim sistemi, Unix-Linux sistemi) Word, Exel, Power point geliģmiģ uygulamaları, Ġnternet ve inttranet; Ġnternet komutları, Word wide web-www, hhtp, fft, uygulamaları, temel bilgisayar programlamaya giriģ. Bilgisayarların geliģimi, (dün ve günümüz) bilgisayar donanımı ve yazılımı, windows 95,98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS iģletim sistemi, DOS Komutları, office Paketi, (97 ve 2000) Word, Exel, Power, Point uygulamaları, Ġnternet, Ġntranet, Temel Bilgisayar programlamaya giriģ. Karagülle, Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S. Karagülle, Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S. Önerilen kaynaklar: Karagülle, Ġ. Pala, Z. Microsoft Office 97 Windows 95, Word 97, Excel 97, Power Point 97, Out look 97, Binder 97, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 868 S. Karagülle, Ġ. Pala, Z. Windows 95 ve Office 95 Pro (Türkçe) Word 7.0 / Access 7.0 / Excel 7.0 / Powerpoint 7.0 / Schedule 7.0, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 618 S. TAR-223 Seçmeli I ( ) TAR-224 Seçmeli II ( ) TAR-303 Osmanlı Tarihi III ( ) ( ) Fatih, II.Beyazıd ve Yavuz Sultan Selim döneminin geliģen siyasi hadiseleri, yerli ve yabancı tetkik eserlerden istifade edilerek anlatılmıģtır. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR-304 Osmanlı Tarihi IV ( ) ( ) 13

14 Kanuni Döneminden itibaren 1699 Karlofça AntlaĢmasına kadar olan dönemin siyasi hadiseleri yerli ve yabancı tetkik eserlerden istifade edilerek anlatılacaktır. UzunçarĢılı Ġ.H., Karal E.Z. Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım, Ġstanbul, Hikmet Yayınevi, Cevdet PaĢa, Tezakir, Türk Tarih Kurumu, cilt takım. Kantemir D. Osmanlı Ġmparatorlu ğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi, Ġstanbul, 1999, Cumhuriyet Yayınları Cüveyni Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihan GüĢa, 2 cilt, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınevi, TAR-305 Osmanlı Teşkilat Tarihi I ( ) Osmanlılarda hâkimiyet anlayıģı, Merkez teģkilâtı ve iģleyiģi: Vezîr-i âzam, Kubbe Vezirleri, Defterdarlar, Kadıaskerler, NiĢancı ve diğer görevliler. Bülbül Z. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2000, Nobel Yayınevi, 218 S. UzunçarĢılı Ġ.H., Karal E.Z. Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım, Ġstanbul, Hikmet Yayınevi, Cevdet PaĢa, Tezakir, Türk Tarih Kurumu, cilt takım. Kantemir D. Osmanlı Ġmparatorlu ğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi, Ġstanbul, 1999, Cumhuriyet Yayınları Cüveyni Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihan GüĢa, 2 cilt, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınevi, TokbaĢ, O.N. Abide ġahsiyetleri ve Müesseseleri ile Osmanlı, Ġstanbul, 1999, Altınoluk Yayınları, 572 S. TAR-306 Osmanlı Teşkilat Tarihi II ( ) 14

15 TaĢra TeĢkilatı, Osmanlı Toplumu, hukuki, askeri, ilmi, dini, ve sosyal yapılar, donanma teģkilatı. Bülbül Z. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2000, Nobel Yayınevi, 218 S. UzunçarĢılı Ġ.H., Karal E.Z. Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi, 10 cilt takım, Ġstanbul, Hikmet Yayınevi, Cevdet PaĢa, Tezakir, Türk Tarih Kurumu, cilt takım. Kantemir D. Osmanlı Ġmparatorlu ğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi, Ġstanbul, 1999, Cumhuriyet Yayınları Cüveyni Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihan GüĢa, 2 cilt, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınevi, TAR-307 İktisat Tarihi I ( ) Erken Türk döneminden itibaren Ġskit, Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Selçuklu, Osmanlı dönemlerindeki sanat eserlerinin incelenmesi, bunların görsel olarak yerinde tespiti. Komisyon, Türk Tarihi ve Kültürü,Ankara, 2006, Pegema Yayıncılık, 474 S. Diyarbekirli, N. Hun Sanatı, Ġstanbul, 1972, Diyarbekirli, N. Türk Sanatının kaynaklarına doğru, Türk Sanatı Tarihi AraĢtırma ve Ġncelemeleri II, Ġstanbul, 1969 Ersoy, A. Günümüz Türk Resim Sanatı, Ġstanbul, 1998 Öney, G. Anadolu Selçuklularında Süsleme Sanatı, Ankara, 1969, Akyüz, K. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara, 1979, Kaplan, M. Türk Edebiyatı üzerine araģtırmalar, Ġstanbul, 1985 TAR-308 Osmanlı İktisat Tarihi II ( ) 15

16 Ġktisat tarihinin alanı ve metodu. Ġktisadî geliģmenin doğrusal ve döngüsel aģamaları. Osmanlı iktisat anlayıģının temel özellikleri. Osmanlı maliyesi, para ve kredi kurumları. Yararlanılacak Kaynaklar : ġevket PAMUK; Osmanlı-Türkiye Ġktisadî Tarihi. Ahmet TABAKOĞLU; Türk Ġktisat Tarihi. Mustafa AKDAĞ; Türkiye nin Ġktisadî ve Ġçtimaî Tarihi. Ö. Lütfü BARKAN; Toprak Meselesi. TAR-309 Osmanlı Sosyal Tarihi ( ) Osmanlı sosyal tarihinin kaynakları. KuruluĢ devrinde sosyal yapı ve fikir hayatı. Osmanlı toplumunun genel yapısı ve sosyal tabakalar Yararlanılacak Kaynaklar : Mustafa AKDAĞ; Türkiye nin Ġktisadî ve Ġçtimaî Tarihi. Yücel ÖZKAYA ; Osmanlı Devleti nde Ayanlık. Yusuf HALAÇOĞLU; Osmanlılarda Devlet TeĢkilatı ve Sosyal Yapı TAR-310 Türk Demokrasi Tarihi ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģu, Cumhuriyet in çeģitli yönleriyle ele alınması, yeni devletin iç dinamikleri, Lozan BarıĢ AntlaĢması ve dıģ politika, çok partili döneme geçiģ, anayasal ve vatandaģlık hakları, muhtıralar ve darbeler dönemi, Avrupa Birliği ile iliģkiler konuları üzerinde durulacaktır. Eroğlu H. Türk Ġnklâp Tarihi, Ankara, 1990, SavaĢ Yayınları, 585 S. Mumcu A. Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Kitapevi, 224 S. Komisyon, Atatürk ve Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 1998, Siyasal Kitapevi, 354 S. Çeçen A. Atatürk ve Çumhuriyeti, Ankara, 1981, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 384 S. Eroğlu H. Atatürk Hayatı ve Üstün KiĢiliği, Ankara, 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları, 340 S. 16

17 TAR-311 Osmanlıca Tarihi Metinler (Diplomatika) I ( ) XIX. ve XX. yüzyıla ait matbu tarihi kitaplarından seçilmiģ örnek metinler, bu metinlerin okunuģları ve tahlilleri. TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Cift Takım,Ġstanbul, Umur kitapçılık ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler TAR-312 Osmanlıca Tarihi Metinler (Diplomatika) II ( ) XIV.-XVIII. yüzyıllara ait Osmanlı Tarih ve vekayinamelerden seçilmiģ matbu metinler. Bu metinlerin okunuģları ve tahlilleri. TimurtaĢ F.K. Osmanlı Türkçesi Metinleri 3 Cift Takım,Ġstanbul, Umur kitapçılık ÇeĢitli Osmanlıca metinlerden alınmıģ Sülüs, Divani, Rika yazı örnekleri ve metinler TAR-313 Orta Doğu Tarihi I ( ) Ġslam tarihinden bağımsız olarak Selçuklular döneminde Türklerin idaresine giren Ortadoğu topraklarındaki türk siyasi ve kültürel yapılanması, Moğol istilası döneminde Ortadoğu coğrafyası, halifeliğin Osmanlılara geçmesi ile birlikte Ortadoğu topraklarndaki Osmanlı idaresi, birinci dünya savaģı öncesi ve sonrasında Ortadoğu topraklarındaki bağmsızlık mücadeleleri üzerinde durulacaktır. UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR-314 Orta Doğu Tarihi II ( ) XX. Yüzyıla Ortadoğu topraklarında yaģanan geliģmeler, çıkar çatıģmaları, bağmsızlık mücadeleleri, günümüz Ortadoğu ülkeleri hakkında siyasi, kültürel ve yönetimsel tespitler üzerinde durulacaktır. 17

18 UzunçarĢılı Ġ.H. Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1975 Jorga N. Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihi, 5 cilt takım, Ġstanbul, 2005, Yeditepe Yayınevi, Önerilen kaynaklar: Hammer J. Büyük Osmanlı Tarihi 10 cilt takım, Ġstanbul, 1996, Hikmet Yayınevi, Sencer M. Osmanlılarda Din ve Devlet, Ġstanbul, 1997, Toplumsa DönüĢüm Yayınları, 224 S TAR-315 Türk Beylikler Tarihi ( ) Malazgit SavaĢı sonrası ve Osmanlınının kuruluģu öncesi Anadoluda kurulan Türk Devletlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının incelenmesi, Anadolu Selçukları sonrasında ortaya çıkan Türk beyliklerinin tarihi, ekonomik, siyasal ve sosyal yaplanma biçimleri beyliklerin Türk kültür tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Sevim A., Yücel Y. Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Ankara, 1989, TTK Yayınları, 538 S. Komisyon, Türk Devlerler Tarihi, 2 Cilt Takım, Ankara, 1987, Ankara Ünv. Yaynları, Komisyon, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, 5 Cilt Takım, Ġstanbul, 1997, Cem Yayınevi TAR-316 Yakınçağ Avrupa Tarihi ( ) Sanayi devrimi ve sonuçları. Büyük Fransız devrimi, etkileri. Viyana kongresi ve 1848 ihtilalleri. Alman ve Ġtalyan birliklerinin oluģumu, sömürgecilik Yararlanılacak Kaynaklar : Alaeddin ġenel ; Siyasal DüĢünceler Tarihi. Oral SANDER; Siyasi Tarih. Leo HUBERMAN; Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla TAR-317 Seçmeli III ( ) TAR-318 Seçmeli IV ( ) TAR-403 Osmanlı Tarihi V( ) ( ) yılları arasında Osmanlı Devleti nin siyasi, iktisadi, içtimai yapısı üzerinde durulacak, yine bu dönemde meydana gelen siyasi, sosyal ve askeri hadiseler ve Osmanlı Devleti nin çağdaģı devletlerle iliģkileri ele alınacaktır. 18

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU

SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU BĠRĠNCĠ YIL Kod l. Dönem (I. YARIYIL) Statü T U K AKTS Kod ll. Dönem (II. YARIYIL) Statü T U K AKTS

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ

19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Hazırlayan: Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754)

SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754) Uğur KURTARAN DOKTORA TEZİ Doç. Dr. Doğan YÖRÜK Konya 2012 ii

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K. TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TGT 101 Tibbi Görüntüleme I 2 6 5 TGT102 Tibbi Görüntüleme II 4 4 6 FİZ 101 Fizik 2 0 2 TGT104 Radyolojik Anatomi 2 0 2

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

* ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ. DEĞERLENDĠRME ĠLĠġKĠLENDĠRME

* ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ. DEĞERLENDĠRME ĠLĠġKĠLENDĠRME . (0 Ekim 4 Ekim) E K Ġ M. (0 Ekim 07 Ekim) 5. (6-0 Eylül E Y L Ü L 4. (9- Eylül Eylül) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri TÜRK DĠLĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi)

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLER

1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLER 1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLER M. Hakan ÖZÇELİK Özet 19 Mayıs 1919 günü baģlayan KurtuluĢ mücadelesi 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet in ilanıyla tamamlandı. Ancak Cumhuriyetin

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2013 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan bir komisyon tarafından

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE 1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU TÜRK DĠLĠ-1 Ü BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 30 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ .. ÖZ-DE-BİR 2014-2015 Öğretim Yılı TÜRKİYE GENELİ Liselere Özel DENEME SINAVLARI YÖNERGESİ İŞ TAKVİMİ ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Genel Merkez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Detaylı