ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR"

Transkript

1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇALAR

2 ORİJİNAL PARÇALAR NASIL TANINIR? Orijinal bir parçayı tanımak için parçaların, fren sisteminden cam sileceklerine, amortisörlerden polen filtresine kadar, daima Orijinal Parçalar üzerinde net bir şekilde görünür olan markalarımızı taşıyıp taşımadığını kontrol ediniz. Tüm Orijinal Parçalar, hem tasarım hem de üretim aşamalarında, parça güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla, uzmanlar tarafından sıkı kontrollerden geçmektedir. Bu, uzun süre boyunca siz ve yolcularınız için performans ve güvenliği garanti altına almak içindir. Her zaman için Orijinal bir Parçanın kullanılmasını tercih ediniz. Orijinal parça Orijinal parça Orijinal parça Polen filtresi Amortisör Fren balataları

3 Fiat 500L :59 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat 500L yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat 500L nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat 500L nizin teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Bu sayfalarda yer alan aşağ daki semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar dikkatle okuman z tavsiye ederiz: Şahsi güvenlik; Otomobilin korunmasý; Çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi keyifle kullanman z dileriz. Bu kitapta bütün Fiat 500L tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bu sebeple lütfen sat n ald ğ n z otomobilin tip, motor ve donan m özellikleri hakk ndaki bilgileri dikkate al n z. Bu kitaptaki bilgiler örneklerle aç klanm şt r. Fiat bu kitapta anlat lan model özellikleri üzerinde, herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

4 Fiat 500L :57 Sayfa 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT Benzin motorlu tipler: Avrupa normu EN 228 e uygun ve sadece minimum 95 oktanl (RON) kurşunsuz benzin kullan n z. Bu özelliklere uymayan benzinin kullan lmas, EOBD uyar lambas n n yanmas na ve motorda hasara neden olabilir. Dizel motorlu tipler: Sadece Avrupa Standard EN 590 a uygun dizel yak t kullan n z. Diğer ürünlerin veya kar ş mlar n kullan lmas, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmas na sebep olabilir. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vitesi boşa al n z. Gaz pedal na basmadan, debriyaj pedal na sonuna kadar bas n z; daha sonra kontak anahtar n MAR konumuna getirerek Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz (dizel tiplerde); kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Otomobiliniz, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr. ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. (þahsi güvenlik) (çevrenin korunmasý) (otomobilin korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz.

5 Fiat 500L :59 Sayfa 3 ÖN PANEL Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve bunlarýn yerleri otomobilin tipine baðlý olarak deðiþebilir. şekil 1 F0Y Ayarlanabilir hava difizörleri 2. Direksiyon simidi üzerindeki ses sistemi kumanda butonlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 3. D ş ayd nlatma kumanda kolu 4. Gösterge paneli 5. Ön cam/arka cam sileceği/araç bilgisayar kumanda kolu 6. Ayarlanabilir orta hava difizörleri 7. Sabit üst hava difizörü 8. Ön yolcu hava yast ğ 9. Üst torpido gözü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 10. Eşya saklama gözü 11. Alt torpido gözü 12. Kumanda butonlar, 13. Is tma/havaland rma sistemi veya manuel klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya otomatik çift bölgeli klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 14. USB bağlant noktas /AUX girişi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 15. UConnect (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya radyo sistemi için ön donan m 16. Kontak anahtar yuvas 17. Sürücü ön hava yast ğ 18. Cruise Control/H z sabitleyici kumanda kolu (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 3

6 Fiat 500L :59 Sayfa 4 KUMANDA PANELİ VE GÖSTERGELER Gösterge rengi ve tipi otomobilin tipine göre çeşitlilik gösterebilir. m ve Sadece dizel motorlu tiplerde bulunan uyar lambalar. Dizel tiplerde devir saatinin s n r değeri 5000 devir/dakikad r. ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP TİPLERDE şekil 2 F0Y1107 A. Kilometre saati (h z göstergesi) B. Çok fonksiyonlu gösterge C. Devir saati D. Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyar lambas E. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi ve aş r s cakl k uyar lambas 4

7 Fiat 500L :59 Sayfa 5 AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP TİPLERDE şekil 3 F0Y1108 A. Kilometre saati (h z göstergesi) B. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge C. Devir saati D. Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyar lambas E. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi ve aş r s cakl k uyar lambas 5

8 Fiat 500L :58 Sayfa 6 KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) Otomobilin hýzýný gösterir. MOTOR DEVÝR SAATÝ Motor devir saati motorun devrini gösterir. YAKIT GÖSTERGESÝ Gösterge yakýt deposundaki yakýt seviyesini gösterir. E - Depo boş F - Depo dolu A (şekil 4) uyar lambas yandýðýnda (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) depoda yaklaþýk 6-8 litre yakýt kalmýþ demektir; bu durumda en k sa zamanda yak t al n z. Otomobili yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: az yakýt miktarý otomobilin katalizörüne zarar verebilir. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESÝ Bu gösterge, motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal şartlarda, ibre çal şma şartlar na bağl olarak skalan n orta değerlerini göstermelidir. C - Motor soğutma s v s s cakl k seviyesi düşük. H - Motor soğutma s v s s cakl k seviyesi yüksek. B uyarý lambasý (şekil 4) motor su sýcaklýk seviyesinin çok yüksek olduðunu belirtmek için yanabilir (baz tiplerde ilgili bir mesaj ile birlikte); bu durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. İbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 6 şekil 4 F0Y0118

9 Fiat 500L :59 Sayfa 7 EKRAN Otomobilde kullan m esnas nda faydal bilgiler verebilen çok fonksiyonlu veya ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge bulunabilir. Kontak anahtar ç kar lm ş durumda, kap aç l p/kapat ld ğ nda gösterge lambas yanar ve birkaç saniye için zaman ve toplam değeri (km veya mil cinsinden) gösterir. NOT Çok düşük d ş hava s cakl klar nda (0 C'nin alt nda) bilgilerin ekranda görüntülenmesi biraz gecikebilir. ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE STANDART EKRANI Standart ekran (şekil 5) aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Tarih B Dualdrive elektrik destekli direksiyonun (CITY sembolü) veya ECO sürüş modunun (ECO sembolü) devreye al nmas C Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) F Saat (kontak anahtar ç kar lm ş ve kap lar kapal olsa bile her zaman gösterilir) G Start&Stop fonksiyonu göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) H D ş s cakl k göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) I "Speed limiter" (H z s n rlay c ) ekran (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) şekil 5 F0Y1101 7

10 Fiat 500L :59 Sayfa 8 AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE STANDART EKRANI "Speed Limiter" (H z s n rlay c ) mevcut olmayan tiplerde Standart ekran (şekil 6) aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Saat B Tarih veya katedilen kilometre (veya mil) C D ş s cakl k göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) F Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) G Otomobilin durumu (örneğin kap lar aç k, yolda muhtemel buzlanma vb.) Baz tiplerde ekranda türbin bas nc gösterilir (şekil 7). 8 şekil 6 F0Y1102 şekil 7 F0Y0186

11 Fiat 500L :59 Sayfa 9 "Speed Limiter" (H z s n rlay c ) mevcut tiplerde (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Ekran (şekil 8) aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Saat B Tarih veya katedilen kilometre (veya mil) C Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) D "Speed limiter" (H z s n rlay c ) ekran (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil) F Far ayar pozisyonu (sadece k sa farlar devrede iken) G D ş s cakl k göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) H Otomobilin durumu (örneğin kap lar aç k, yolda muhtemel buzlanma vb.) VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ GSI sistemi (Vites Değişim Göstergesi) kumanda paneli üzerinden bir gösterge ile vitesi değiştirmeyi önerir (şekil 9). GSI'de gösterildiğinde vitesin değiştirilmesi sürücünün yak t tasarrufu yapmas na yard mc olur. Gösterge üzerinde SHIFT UP (vites yükseltme) sembolü ( SHIFT) belirdiğinde, GSI daha yüksek bir vites seçmenizi öneriyor ve SHIFT DOWN (vitesi küçültme) ( SHIFT) sembolü ise daha düşük bir vites seçmenizi öneriyor demektir. Gösterge panelindeki ibare, sürücü vites değiştirene kadar ya da sürüş koşullar tüketimi azaltmak için vites değiştirmenin gerekli olmad ğ bir duruma gelene kadar aç k olarak kalmaktad r. şekil 8 F0Y1103 şekil 9 F0Y1104 9

12 Fiat 500L :42 Sayfa 10 KUMANDA BUTONLARI NOT ve butonlar sonraki sayfalarda anlat lm şt r. Baz tiplerde ve butonlar bulunur. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarý gitmek veya ekrana gelen deðerleri arttýrmak için kullanýlýr. Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmas n sağlar. Butona uzun süreli bas lmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. ve butonlar aşağ daki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye al r: Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinme. Ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltma. AYAR MENÜSÜ Menü, ve butonlarý ile aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý iþlemlere ve ayara (setup) eriþilebilen, bir seri düzenlenmiþ fonksiyondan oluþmaktadýr. Bazý maddeler için bir alt menü mevcuttur. Ayar menüsü butonuna kýsaca basýlarak devreye alýnabilir. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. MENU (MENÜ) LIGHTING (AYDINLATMA) HEADLIGHT ALIGNMENT (FAR AYARI) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) SPEED BEEP (HIZ SI) HEADLIGHT SENSOR (FAR SENSÖRÜ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 10 şekil 10 F0Y0035

13 Fiat 500L :44 Sayfa 11 CORNER LIGHTS (VİRAJ İÇİNİ AYDINLATAN OTO- MATİK SİS FARLARI) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) RAIN SENSOR (YAĞMUR SENSÖRÜ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) TRIP B ACTIVATION/DATA (TRIP B DEVREYE AL- MA/BİLGİ) SET TİME (SAAT AYARI) SET DATE (TARİH AYARI) AUTOCLOSE (KAPILARIN OTOMATİK KİLİTLEN- MESİ) MEASUREMENT UNIT (BİRİMLERİN AYARLANMA- SI) LANGUAGE (DİL SEÇİMİ) WARNINGS VOLUME (SESLİ SİSTEMİ SES SEVİYESİ AYARI) BELT BUZZER (EMNİYET KEMERİ SESLİ SI) SERVICE (SERVİS) AIRBAG/PASSENGER BAG (HAVA YASTIĞI/YOLCU HAVA YASTIĞI) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) DAYTIME RUNNING LIGHTS (GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) CITY BRAKE C./COLLISION MITIGATION (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) EXIT MENU (MENÜDEN ÇIKIŞ) Alt menü olmadan ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: Seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak için kýsaca butonuna basýnýz. Yeni ayarý seçmek için kýsaca (tek tek basýþ) veya butonuna basýnýz. Yeni ayarýn kaydedilmesi ve önceki menü opsiyonuna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz. Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: İlk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için butonuna kýsaca basýnýz. Tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek için veya butonuna basýnýz (tek tek basýþ). Görüntülenen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý için butonuna kýsaca basýnýz. Bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için veya (tek tek basýþ)butonuna basýnýz. Yeni ayarlarý kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz. 11

14 Fiat 500L :46 Sayfa MENÜ SEÇENEKLERİ Not UConnect sistemi ile (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) baz menü ad mlar UConnect sisteminin ekran nda görüntülenir ve gösterge panelinin ekran nda gösterilmez. Menu (Menü) Bu madde ayar menüsüne ulaşman za izin verir. Çeşitli menü maddelerini seçmek için veya butonlar na bas n z. Standart ekrana geri dönmek için butonunu bas l tutunuz. Lighting (Göst. ayd. ayar ) (sadece park lambalar için) Bu fonksiyon park lambalar aç kken gösterge panelinin, UConnect sistemi kumandalar n n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve otomatik klima kontrol sistemi ekran n n (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) parlakl ğ n 8 seviyede ayarlamak için kullan l r. Ayd nlatma seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: ekranda ayd nlatma seviyesi görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Not Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde ayar işlemi farlar kapal konumdayken de (parlakl k seviyesi "daytime/gündüz" iken) farlar aç k konumdayken de (parlakl k seviyesi "nighttime/gece" iken) gerçekleştirilebilir. Headlamp alignment (Far Ayar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, farlar n 4 farkl seviyede ayarlanmas n sağlar; Aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: ekranda ayar seviyesi görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Speed Beep (Hýz uyar ) Bu fonksiyon ile, otomobil için bir h z limiti (km/saat veya mil) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca basýnýz, ekranda (H z uyar ) mesajý görüntülenecektir. Hýz limiti fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkartmak için (Off), veya butonuna basýnýz. Fonksiyon devrede iken, hýz limitini seçmek için veya butonuna ve seçimi onaylamak için butonuna basýnýz.

15 Fiat 500L :00 Sayfa 13 Not Seçilen birime göre, 30 ve 200 km/saat veya 20 ve 125 mil/saat arasýnda seçim yapýlabilir. Ölçü birimleri ayar paragraf na bak n z. / butonuna her basýldýðýnda, bir birim artýþ veya azalma gerçekleþir. / butonuna sürekli olarak basýldýðýnda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: Kýsaca butonuna basýnýz: Ekranda (On) yazýsý yanýp sönecektir. butonuna basýnýz: Ekranda (Off) yazýsý yanýp sönecektir. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Headlight sensor (Otomatik far sensörü) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, d ş ayd nlatma koşullar na bağl olarak farlar n yanmas n ya da sönmesini sağlar. Bu fonksiyonla, ýþýk sensörü hassasiyetini 3 seviyeli olarak ayarlamak mümkündür (seviye 1 = en düþük seviye, seviye 2 = ortalama seviye, seviye 3 = en yüksek seviye); hassasiyetin yükseltilmesi, dýþ lambalarýn daha düþük dýþ ýþýk yoðunluðunda yanmasý demektir. Ayarlamak için aşağ daki işlemleri uygulay n z: butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan değer ekranda görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Cornering lights (Viraj içini ayd nlatan sis farlar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon viraj farlar n devreye al r/devreden ç kar r ( D ş Ayd nlatmalar paragraf na bak n z). Farlar devreye almak/devreden ç karmak için aşağ daki işlemleri uygulay n z: butonuna k saca bas n z: önceki ayara bağl olarak On veya Off ekranda yan p sönecektir. Seçim yapmak için veya butonlar na bas n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 13

16 Fiat 500L :00 Sayfa 14 Rain sensor (Yağmur sensörü hassasiyet ayar ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetini 4 seviyede ayarlamaya imkan verir. İstenilen hassasl k seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan değer ekranda görünecektir. Ayar değiştirmek için veya butonlar n kullan n z. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Activation/Trip B data (ActivatingTrip B) Bu fonksiyon ile Trip B (k smi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden ç karmak (Off) mümkündür. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayar bölümüne bak n z. Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Time adjustment (Saat ayarý) Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Time (Saat) ve Format (Saat format ); Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Time (Saat) ve Format (Saat format ). İki alt menüde gezinmek için veya butonuna basýnýz. İstenen opsiyonu seçin ve ardýndan butonuna kýsaca basýnýz. Time (Saat) alt menüsüne girerken: kýsaca butonuna basýnýz, hours (saatler) mesajý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. butonuna kýsaca basýnýz, minutes (dakikalar) mesajý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Format alt menüsüne girerken: butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan format ekranda yan p sönecektir; 24h (24 saat) veya 12h (12 saat) seçimini yapmak için veya butonuna basýnýz. Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Ayarlama işleminden sonra, menü ekran na geri dönmek veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonuna bas n z. 14

17 Fiat 500L :59 Sayfa 15 Not veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. Set Date (Tarih ayarý) Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: year (yýl) yazýsý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. butonuna kýsaca basýnýz: month (ay) yazýsý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. butonuna kýsaca basýnýz: day (gün) yazýsý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Not veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, butona kýsaca basarak ayar iþlemini tamamlayýnýz. Autoclose (Otomobil hareket halindeyken otomatik merkezi kapý kilitleme) Devredeyken (On), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/s deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çýkartmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için butonunu basýlý tutunuz. 15

18 Fiat 500L :01 Sayfa 16 Ölçü birimi ayarý (Unit of measurement) Bu fonksiyon üç alt menüde ölçü birimlerinin ayarlanmasý için kullanýlabilir: "Distances" (Mesafe), "Consumption" (Yak t tüketimi) ve "Temperature" (S cakl k). Ýstenilen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için butonuna kýsaca basýnýz. Üç alt menüde gezinmek için veya butonuna basýnýz. İstenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan butonuna kýsaca basýnýz. Distance (Mesafe) alt menüsüne girerken: butonuna kýsaca basýnýz: km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre). Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Consumption (yakýt tüketimi) alt menüsüne girerken: butonuna kýsaca basýnýz: km/l, l/100km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre). Uzaklýk birimi ayarý km ise, yakýt tüketimi birimi km/i veya I/100 km olarak görüntülenecektir. Mesafe birimi ayarý mil ise, yakýt tüketimi birimi mpg olarak görüntülenecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Temperature (Sýcaklýk) alt menüsüne girerken: butonuna kýsaca basýnýz: C veya F birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre). Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için butonunu basýlý tutunuz. Lisan seçimi (Language) Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir: Ýtalyanca, Almanca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Portekizce, Lehçe, Flemenkçe, Türkçe (listedeki diller pazarlara göre farkl l k gösterebilir). Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ language (lisan) ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. 16

19 Fiat 500L :03 Sayfa 17 Warnings volume (Sesli uyarý seviyesi ayar ) Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Kýsaca butonuna basýnýz: önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir. Ayarlamak için veya butonuna basýnýz. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Seat belt buzzer (SBR sesli uyar s ) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon yalnýzca sistem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ( Güvenlik Sistemleri bölümünde S.B.R. sistemi ile ilgili paragrafa bakýnýz). Bu fonksiyonu tekrar devreye almak için aşağ daki işlemler yap lmal d r: butonuna k saca bas n, ekranda "Off" ibaresi yan p söner. veya butonuna bas ld ğ nda ekranda "On" ibaresi görüntülenir. Menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Service (Periyodik bakým) Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi mümkündür. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya mil biriminde bakým görüntüye gelecektir ( Birimler paragrafýna bakýnýz). Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca butonuna basýnýz. Not Periyodik Bakým programýna göre otomobilin her km de bakým yapýlmasý gerekir, Bu, bakým aralýðýna km kalýnca (veya eþit mil deðeri) kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrilince ve otomatik olarak her 200 km de (veya eþit mil deðeri) bir görüntüye gelir. Bu mesaj bakým zamanýna 200 km kala, daha sýk görüntülenir. Bu mesaj, ayarlanan uzaklýk birimine göre kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik bakým zamaný ( Bakým aralýðý ) yaklaþtýðýnda, kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde, ekranda Service (Bakým) mesajý kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik Bakým Programý na göre bakým iþlemleri ve görsel bilgileri sýfýrlamak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. 17

20 Fiat 500L :03 Sayfa Airbag/Passenger bag (Ön yolcu ön ve yan hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/ devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: butonuna basýnýz ve (Bag pass: Off-yolcu hava yastýðý devre dýþý) (devreden çýkartmak için) mesajý görüntülendikten sonra veya (Bag pass: Ön yolcu hava yastýðý devrede) (devreye almak için) mesajlarýn ve butonlarýna basarak görüntüledikten sonra butonuna tekrar basýnýz. Onay talebi mesajý ekrana gelecektir. Yes (Evet) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya No (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonuna basýnýz. menü ekranýna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Daytime Running Lights (Gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas /devreden ç kar lmas ) (DRL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon gündüz sürüş farlar n n devreye al nmas n /devreden ç kart lmas n sağlar. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: butonuna k saca bas n z: ekran bir alt menü gösterecektir. Gündüz sürüş farlar n devreye almak (On) ya da devreden ç karmak (Off) için butonuna bas n z. Ayarlamak için veya butonuna bas n z. Alt menü ekran na dönmek için butonuna k sa bir süre bas n z veya kaydetmeden ana ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için butonunu basýlý tutunuz. City Brake Control - "Collision Mitigation" (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon "Collision Mitigation" sisteminin devreye al nmas n ("On") veya devreden ç kar lmas n ("Off") sağlar. Ayar işlemi için aşağ daki ad mlar uygulay n z: butonuna k saca bas n z. En son yap lm ş olan ayar n durumuna bağl olarak ekranda "On" veya "Off" ibaresi yan p söner. Onay talebi mesajý ekrana gelecektir. Yes (evet) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya No (hay r) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için veya butonlarýna basýnýz. Onay mesajýný ekrana getirip menü ekranýna geri dönmek için butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Sistem devre d ş b rak ld ğ nda gösterge panelinde ilgili uyar lambalar yanar ("Uyar lambalar ve mesajlar" bölümüne bak n z).

21 Fiat 500L :46 Sayfa 19 Exit Menu (Menüden ç k ş) Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur. Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için kýsaca butonuna basýnýz. Ýlk menü opsiyonuna (Speed Beep-Hýz Uyar s ) geri dönmek için butonuna basýnýz. YOL BÝLGÝSAYARI Genel özellikler Trip computer (Yol Bilgisayarý) otomobilin kullaným durumuna göre bilgi verir (kontak anahtarý MAR-ON konumundayken). Bu fonksiyon otomobilin iki ayrý ve baðýmsýz Trip A ve Trip B yolculuğundan oluþmaktadýr. Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý). Trip A fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: Menzil (Yakýt almadan gidilebilecek mesafe-range) Gidilen yol (Distance travelled) Ortalama yakýt tüketimi (Average consumption) Anlýk yakýt tüketimi (Current consumption) Ortalama hýz (Average speed) Seyahat süresi (driving time). Trip B fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir: Gidilen yol B (Distance travelled B) Ortalama yakýt tüketimi B (Average consumption B) Ortalama hýz B (Average speed B) Seyahat süresi B (driving time). 19

22 Fiat 500L :38 Sayfa 20 Not Trip B fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz. bölüm Trip B ). Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) ile Anl k yak t tüketimi (Instant consumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz. Ekrana gelen deðerler D ş hava s cakl ğ (Outside temperature) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Otomobilin d ş ndaki s cakl k gösterilir. Menzil (Yak t almadan gidilebilecek mesafe-range) Bu deðer, otomobilin deposunda bulunan mevcut yak t ile gidebileceði mesafeyi (km veya mil), sürüþ þartlarýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Gösterge aþaðýdaki durumlarda ---- gösterir: 50 km den (veya 30 mil) daha küçük deðerler. Otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr halde park edilmiþse. DÝKKAT Yakýt almadan gidilecek mesafe deðeri birçok nedenler ile deðiþebilir: sürüþ þekli, yol tipi (otoyol, þehir içi, daðlýk yollar gibi), otomobilin durumu (yükleme, lastik basýnçlarý gibi). Seyahat planý yukarýdaki þartlara göre yapýlmalýdýr. Gidilen yol (Distance travelled) Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir. Ortalama yak t tüketimi (Average consumption) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir. Anl k yak t tüketimi (Instantaneous consumption) Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Otomobil motor çalýþýyorken park edilmiþse, ekranda simgesi görünür. Ortalama h z (Average speed) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir. Seyahat süresi (Trip time) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen zamaný gösterir. DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðunda, Yol Bilgisayarý simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýna düzenli olarak yeniden baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen deðerler sýfýrlanmayacaktýr. 20

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ!

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! OPEL Movano DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! DİZEL MOTORLARI YALNIZCA, AVRUPA EN590-EURO DIESEL ÖZELLİKLERİNE UYGUN YÜKSEK KALİTELİ YAKITLA ÇALIŞTIRINIZ.

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması,

Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması, ! Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması, aracınızın elektronik sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

Detaylı

İnternetteki kullanım kılavuzu

İnternetteki kullanım kılavuzu Kullanım kılavuzu İnternetteki kullanım kılavuzu İnternet ağı üzerindeki kullanım kılavuzu ile ayrıca aşağıdaki ayraç şekilciği ile simgelenen ve böylece kolayca tanımlanabilen en yeni bilgilere ulaşabilirsiniz

Detaylı

HOŞ GELDİNİZ. Semboller. Uyarı : Çevre koruması : Sayfaya yönlendirme : Bilgi :

HOŞ GELDİNİZ. Semboller. Uyarı : Çevre koruması : Sayfaya yönlendirme : Bilgi : HOŞ GELDİNİZ Bir 208 seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu, hayatın her anında aracınızdan tamamıyla yararlanabilmeniz için düzenlendi. Böylece, daha ilk sayfalardan itibaren, aracınızın

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU CITROËN JUMPER

KULLANIM KILAVUZU CITROËN JUMPER KULLANIM KILAVUZU CITROËN JUMPER İnternetteki kullanım kılavuzu CİTROËN internet sitesinde, "MyCITROËN" bölümünde kullanım kılavuzunuz'u bulabilirsiniz. İnternet ağı üzerindeki kullanım kılavuzu ile ayrıca

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Golf. Kullanım kılavuzu: Golf Stand: 28.06.12 Türkisch: 08.2012 Artikel-Nr.: 131.5R1.GO7.77 1315R1GO777

Kullanım kılavuzu. Golf. Kullanım kılavuzu: Golf Stand: 28.06.12 Türkisch: 08.2012 Artikel-Nr.: 131.5R1.GO7.77 1315R1GO777 Kullanım kılavuzu Golf Kullanım kılavuzu: Golf Stand: 28.06.12 Türkisch: 08.2012 Artikel-Nr.: 131.5R1.GO7.77 1315R1GO777 Sembol açıklamaları Kullanım kılavuzu genelinde dikkate alınması gereken önemli

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

İnternetteki kullanım kılavuzu

İnternetteki kullanım kılavuzu İnternetteki kullanım kılavuzu CITROËN internet sitesinde, "MyCitroën" bölümünde kullanım kılavuzunuz'u bulabilirsiniz. Bu kişisel ve size özel alan, Marka ile direkt ve ayrıcalıklı bir ilişki kurmanızı

Detaylı

ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER Giriş Kendiniz için bir Škoda 'ya karar verdiniz - Güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Škoda'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve

Detaylı