Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM"

Transkript

1 En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak

2 e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek Ders programlar Avrupa Yüksekö retim Alan nda akredite üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlar yla her y l kar la rmak Plan dönemi için ö renme ç kt lar her y l gözden geçirmek ve güncellemek lgili sektörlerin bölümlerden, ders programlar ndan beklenti ve taleplerini ölçmek için i letmelere periyodik olarak her l anket uygulamak VETER NER AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR VETER NER AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR SA LIK B MLER ENST TÜSÜ SA LIK B MLER ENST TÜSÜ VETER NER FEN EDEB YAT MÜHEND SL K GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR

3 e itim-ö retim y güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erleme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlemeleri yapmak Plan n birinci y içinde tüm dersler için de erleme kriterlerini tamamlamak Her dönem sonunda ö rencilere ders de erleme anketi yapmak VETER NER AFYON SA LIK SA LIK B MLER ENST TÜSÜ ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK UHUT MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UZAKTAN E M MESLEK VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK TEKN K E M ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR NANPA A MESLEK

4 Her dönem sonunda ö rencilere ders de erleme anketi yapmak UZAKTAN E M MESLEK VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UZAKTAN E M MESLEK

5 rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak Her bölümün asgari uygulama kriterlerini belirleme çal malar tamamlamak Staj n zorunlu olmad bölümlerde uygulama destek birimlerinin olu turmak lgili sektör temsilcileri ile i birli i yap larak uygulama derslerinin yüzde 25 ini yerinde uygulamal olarak yapmak SA LIK B MLER ENST TÜSÜ AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK UZAKTAN E M MESLEK AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M ÇAY MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR RENC LER DA RES VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK

6 FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ rencilerin her y l en az iki teknik geziye kat lmalar sa lamak SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES RENC LER DA RES VETER NER AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK Teorik dersleri ara rma projeleriyle desteklemek AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU

7 Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler aras etkile imi art rmak Bölümlerin çift anadal ve yandal ö renci say lar ve toplam bölüm ö renci say na oran cinsinden hedefleri belirlemek Çift anadal ve yandal ö renci say lar hakk nda istatistikleri tutmak ve hedef gerçekle melerini izlenmek, bu alanda üstün performans ve/veya geli me gösteren birimlere destek vermek FEN EDEB YAT MÜHEND SL K BEDEN E VE SPOR FEN EDEB YAT MÜHEND SL K BEDEN E VE SPOR Alan d seçmeli derslerin say art rmak VETER NER FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR SA LIK B MLER ENST TÜSÜ Bölümler taraf ndan di er bölüm ve anabilim dallar ö rencilerine verilen lisans ve lisansüstü derslerin say lar ve oranlar cinsinden hedefleri belirlemek SA LIK B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M Lisans ve lisansüstü ö rencilerin di er bölüm ve anabilim dallar n koduyla ald klar seçmeli dersler hakk nda istatistikleri tutmak ve gerçekle meleri izlemek; bu alanda üstün performans ve/veya geli me gösteren birimlere destek vermek SA LIK B MLER ENST TÜSÜ FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ

8 Plan n üçüncü y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban olu turmak 2009 y sonuna kadar veri taban haz rlamak ve pilot uygulama için bir fakülte tespit edilerek baz derslerin ders notlar, slâytlar vb. veri taban nda toplay p genel kullan ma aç lmas sa lamak 2010 y sonuna kadar haz rlanan veri taban na akademik birimlerde aç k ders sistemine geçmek istenen derslerin tüm ders notlar, slaytlar vb. veri taban nda toplay p genel kullan ma aç lmas sa lanmak 2011 y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban tüm Üniversite için tam olarak uygulan r hale getirilmesi ve güncel olarak yenilenmesini sa lanmak NAR MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SCEH SAR MESLEK SCEH SAR MESLEK NAR MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU

9 Meslek yüksekokullar e itim programlar, toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek 2009 y sonuna kadar sanayi ve ticaret kurulu lar n ihtiyac na uygun ö renci yeti tirilmesi için çal malar yapmak 2012 y sonuna kadar Üniversite sanayi birli i kapsam nda MYO programlar n uygulama altyap lar geli tirmek Sanayi ve ticaret kurulu lar n katk lar n sa lanmas için çal malar yapmak MYO mezunlar n i e yerle tirilmelerini takip i lemlerini yürütmek ve i e yerle me konusunda çal malar yapmak Yap lan çal malar sonucunda gereksiz görülen programlar n kapat lmas ve ihtiyaç olan programlar n aç lmas VETER NER ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SCEH SAR MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SCEH SAR MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU NANPA A MESLEK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK

10 Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak Plan n birinci y içinde ilgili birimler için öncelikli alanlar belirlemek, çal malar tamamlamak ve kurulu y kararla rmak lgili birimlerin fiziki kaynaklar haz rlamak lgili birimlerin insan kaynaklar planlamak ve temin etmek Kararla lan zamanda ilgili birimlerin kurulu tekliflerini yapmak

11 Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak Plan n birinci y içinde, aç lacak yeni bölümler için öncelikli alanlar belirlemek ve hangi y l kurulaca kararla rmak Aç lmas planlanan bölümlerin fiziki kaynaklar haz rlamak Aç lmas planlanan bölümlerin insan kaynaklar planlamak ve temin etmek AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU BEDEN E VE SPOR UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT AFYON MESLEK

12 Kararla lan zamanda ilgili bölümlerin açma tekliflerini yapmak Yeni aç lan bölümlerde e itim-ö retime ba lamak BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR

13 NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK

14 Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini e itime açmak Plan n birinci y içinde, e itime aç lacak bölümlerden öncelikli olanlar belirlemek ve hangi y l aç laca kararla rmak Aç lmas planlanan bölümlerin fiziki kaynaklar tamamlamak lgili bölümlerin insan kaynaklar planlamak ve temin etmek AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK BAYAT MESLEK MÜHEND SL K UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK M GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK M

15 Kararla lan dönemde ilgili bölümlerin açma tekliflerini yapmak GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK UHUT MESLEK

16 Plan dönemi içinde kadrolar n en etkin ekilde kullan lmas sa lamak Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini yapmak retim eleman kadrolar n norm kadro çal malar tamamlamak ve plan dönemi süresince uygulamak dari personel kadrolar n norm kadro çal malar tamamlamak ve plan dönemi süresince uygulamak PERSONEL DA RES PERSONEL DA RES PERSONEL DA RES

17 Plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar her y l en az yüzde 10 art lmas sa lamak Her y l bir sonraki y lda e itim-ö retim ve itim-ö retime yard mc hizmetlerde ihtiyaç duyulacak ö retim eleman ve idari personel say lar n tespit çal malar tamamlamak htiyaç duyulan ö retim eleman ve idari personel kadrolar n doldurulmas için gerekli çal malar tamamlamak PERSONEL DA RES PERSONEL DA RES htiyaç duyulan yeni ö retim eleman ve idari personel atamalar n yap lmas için gerekli çal malar tamamlamak PERSONEL DA RES Mevcut çal an ö retim eleman ve idari personelin unvan ve görevde yükselme, yer de tirme, atama ve görevlendirmelerinin yap lmas için gerekli çal malar tamamlamak PERSONEL DA RES Mevcut çal an ö retim eleman ve idari personelin performans de erlendirme sistemlerini geli tirmek, ö retim eleman uzmanl k alanlar na ve performansa göre adil bir ekilde ders görevlendirmelerini yapmak PERSONEL DA RES Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlar na devlet prim gideri bütçelerinin haz rlanmas, çal anlar n alacaklar zaman nda tahakkuka ba lanmas ve ödenmesi lemlerini tamamlamak PERSONEL DA RES UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES

18 Plan dönemi içinde çal an niteli inin art lmas sa lamak Her y l bir sonraki y lda uygulanmak üzere akademik ve idari personel e itim ihtiyaçlar n, tespit çal malar tamamlamak Her y l akademik ve idari personelin e itimi amac yla e iticilerin e itimlerinin yap lmas Her y l mevcut personelin yüzde 20 sine planlanan e itim programlar uygulamak PERSONEL DA RES STRATEJ GEL RME DA RE VETER NER UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES FEN EDEB YAT TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ NANPA A MESLEK UHUT MESLEK UZAKTAN E M MESLEK PERSONEL DA RES STRATEJ GEL RME DA RE UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES TEKN K E M SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ NANPA A MESLEK PERSONEL DA RES STRATEJ GEL RME DA RE UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES TEKN K E M SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ

19 Uygulanan e itim programlar n de erlendirilmesinin yap lmak NANPA A MESLEK UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ NANPA A MESLEK TEKN K E M UHUT MESLEK UZAKTAN E M MESLEK

20 Kapal fiziki alan ihtiyaçlar giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapal alanlar en az m² artt rmak Öncelikli alanlar n ve yap lmas gerekli binalar n belirlenmesi çal malar tamamlamak ve nereye yap laca kararla rmak Bina yap lacak yer mevcut de ilse tahsis, kamula rma veya sat n alma i lemlerini tamamlamak lgili i in uygulama projesini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar n ara rmak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

21 Plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 8 art rmak Öncelikli alanlar ve altyap ve peyzaj i lerini belirlenmesi çal malar tamamlamak ve nereye yap laca kararla rmak aat maliyetinin hesaplanmas, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde yat m ve bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

22 Plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak aç k ve kapal fiziki alanlar n belirlenmesi çal malar n tamamlamak Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak aç k ve kapal fiziki alanlar n maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak hale i lemlerini tamamlayarak in aat i lerine ba lamak ve proje süresi içinde tamamlamak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

23 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n tamam gidermek Yaz mlar ve elektronik bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, teksir fotokopi ve ço alt lar, haberle me cihazlar, ses, görüntü ve sunum cihazlar ), elektronik veri tabanlar ile yaz (kitap, dergi vb.) kaynak planlanmas n yap lmas Plan dönemi sonuna kadar dersliklerin tamam n projeksiyon ve ses sistemlerine kavu turulmas Her y l, bir sonraki y lda al nacak bilgi kaynaklar maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES LG LEM DA RES DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES LG LEM DA RES DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerinin haz rlanmas ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara lmas Bilgi kaynaklar na ili kin ihtiyaçlara ait ihale ve sat n alma i lemlerini proje süresi içinde tamamlamak DAR VE MAL LER DA RES DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES LG LEM DA RES

24 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n en az yüzde 70 ini tamamlamak Makine teçhizat kaynak ihtiyaçlar ve planlanmas tamamlamak Her y l, bir sonraki y lda al nacak makine teçhizat maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek LG LEM DA RES AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SULTANDA I MESLEK M BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU DAR VE MAL LER DA RES LG LEM DA RES STRATEJ GEL RME DA RE VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M SANDIKLI MESLEK

25 Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak hale i lemlerini tamamlayarak ve sat n alma i lerini proje süresi içinde tamamlamak DAR VE MAL LER DA RES LG LEM DA RES MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK FEN EDEB YAT DAR VE MAL LER DA RES LG LEM DA RES FEN B MLER ENST TÜSÜ AFYON MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK

26 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n en az yüzde 90 tamamlamak Okul-büro malzemesi demirba ve tefri at kaynak ihtiyaçlar n planlanmas Her y l, bir sonraki y lda al nacak demirba ve tefri at kaynak maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR

27 Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak hale ve sat n alma i lerini proje süresi içinde tamamlamak NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU DAR VE MAL LER DA RES FEN EDEB YAT AFYON MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR SANDIKLI MESLEK DAR VE MAL LER DA RES VETER NER AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES

28 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar yapt rmak Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar tespit etmek ve öncelik s ralamas yapmak DAR VE MAL LER DA RES VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar n maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek DAR VE MAL LER DA RES STRATEJ GEL RME DA RE VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M AFYON MESLEK

29 hale ve bak m onar n i lerini proje süresi içinde tamamlamak BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK UHUT MESLEK DAR VE MAL LER DA RES FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK UHUT MESLEK

30 Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n kar lanmas Mal ve hizmet ihtiyaçlar n tespiti ve program yapmak VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR Her y l, bir sonraki y lda hizmet al suretiyle yap lacak hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak, bütçe haz rlama sürecinde bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR

31 hale i lemlerini tamamlamak, tüm mal ve hizmet ihtiyaçlar zaman nda ve ekonomik olarak temin etmek NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK

32 2010 y sonuna kadar kampus içi, kampusyurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak Kampus içinde, kampus-yurtlar aras nda ve kampuslar aras nda, ö renci ve ö retim eleman ta yacak ula m araçlar temin etmek Ula m planlamas yapmak ve uygulamak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

33 Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek Hizmet ihtiyaçlar n tespiti ve program yapmak Her y l, bir sonraki y lda hizmet al suretiyle yap lacak hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak, bütçe haz rlama sürecinde, bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek hale i lemlerini tamamlanarak temizlik ve yemek hizmetlerinin sa lanmas DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES

34 Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas Plan n birinci y nda yay n performans de erlendirme ve ödüllendirme kriterlerini olu turmak ve daha sonraki y llarda uygulamak Bilimsel ara rma projelerinden yay n yap lmas desteklemek Doktora tez çal malar ndan yay n kart lmas desteklemek TIP AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK NANPA A MESLEK TIP VETER NER AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SCEH SAR MESLEK GÜZEL SANATLAR NANPA A MESLEK UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES SA LIK B MLER ENST TÜSÜ FEN B MLER ENST TÜSÜ SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ

35 Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say her y l yüzde 10 art rmak Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay nlanan çal malar için performans de erlendirme ve ödüllendirme kriterleri olu turmak ve plan n birinci y ndan itibaren uygulamaya koymak TIP VETER NER FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR EM RDA MESLEK NANPA A MESLEK Plan n birinci y nda bilimsel ara rma projeleri komisyonu taraf ndan desteklenen projelerin uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay na dönü türülmesini sa lamak TIP FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK

36 Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede görev almas Plan n birinci y nda bilimsel ara rma projeleri performans de erlendirme ve ödüllendirme kriterlerini olu turmak ve daha sonraki y llarda uygulamak Üniversite bilimsel çal malar n koordinasyonun tek birim taraf ndan yap lmas sa lamak ve yap lan bilimsel ara rma projelerinin ve sonuçlar n istatistikî kay tlar olu turmak Üniversite Bilimsel Ara rma Projeleri için, çe itli alanlardaki öncelikli konular ve sorunlar belirleyerek Üniversitemizin ara rma önceliklerinin olu turmak ve duyurmak Üniversite d kurumlarca desteklerden (TÜB TAK, DPT vb. kaynaklardan) projeler üretmeyi te vik etmek AB projelerinin haz rlanmas ile ilgili olarak retim elemanlar bilgilendirmek TIP AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK TIP FEN EDEB YAT TIP FEN EDEB YAT FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK FEN EDEB YAT

37 Toplam proje say n en az yüzde 5 ini kamu kurulu lar, özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek Üniversite ile proje yürütebilecek payda lar n ve proje konular n tespit etmek; özellikle yerel sosyo-ekonomik ya ama katk sa layabilecek ara rma proje konular tespit etmek Projelerin ortak yürütülerek sonuçland lmas ve sonuçlar bildirmek AFYON SA LIK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK GÜZEL SANATLAR AFYON SA LIK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK GÜZEL SANATLAR

38 Patent al te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak Patente yönelik çal malar yap lmas sa lamak Yenilik geli tirecek ve üretime katk olacak ve sonucunda patent al nabilecek projelere öncelik vermek Patent alma süreci ile ilgili olarak ö retim elemanlar her y l bilgilendirmek FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK

39 Uygulama ve ara rma merkezlerini etkinle tirmek Plan dönemi içinde aç lacak veya kapat lacak olan uygulama ve ara rma merkezlerinin gerekli ara rmalar yapmak ve planlamak Planlanan dönemde ara rma merkezlerinin aç lma tekliflerini yapmak Ara rma ve uygulama merkezleri kendi alanlar nda yerel, ulusal ve uluslararas ara rma merkezleri ile i birli i yap larak ortak proje çal malar yürütmek UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES

40 Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas, bölge ekonomisinin kalk nmas, bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara rmalar ve finansal kaynaklar n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak. TEKNO-PARK projesini haz rlamak TEKNO-PARK yer seçimi, kampus d nda ise tahsis, kamula rma/sat n alma i lemlerinin tespitini yapmak TEKNO-PARK Kapal fiziki alan (bina, atölye vb) ihtiyaçlar n tespitini yapmak TEKNO-PARK altyap ve çevre düzenleme ihtiyaçlar n tespitini yapmak TEKNO-PARK makine teçhizat, tefri ve donan m ihtiyaçlar n tespitini yapmak htiyaçlar maliyetlendirmek, bütçe d kaynak ara rmas yapmak, projeler için özel veya kamu sektöründen partner firmalar ara rmak Yat m ve bütçe tekliflerinin haz rlanmas ve ilgili kurumlar ile görü melerin yapmak hale i lemlerini yapmak, i in süresi içinde tamamlanmas ve kabul i lemlerini yapmak TEKNO-PARK idari ve akademik yap olu turmak TEKNO-PARK uygulama, i letme ilke ve esaslar n belirlemek Uygulama ve ara rma faaliyetlerine ba lamak ve yürütmek

41 Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar uluslararas akreditasyonunu sa lamak Laboratuarlar asgari akredite kriterlerine uygun hale getirmek Akredite kriterlerini sa layan laboratuarlar için akredite ba vurusunda bulunmak Akredite belgesi almak Akredite olan laboratuarlar n akreditasyon artlar korumak

42 2011 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek 2009 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla sistemi konusunda ara rmalar yapmak ve projelendirmek 2010 y içinde yaz yapmak veya sat n almak 2011 y içinde kontrol ve pilot uygulamalar sonucunda geçi sürecini tamamlayarak bilgi üretim ve payla m sistemini tamamlamak ve bundan sonra güncelleme lemlerine devem etmek LG LEM DA RES LG LEM DA RES DAR VE MAL LER DA RES RENC LER DA RES AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK TEKN K E M BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU

43 Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastane binas yapmak aat maliyetinin hesaplanmas, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek lgili i in çevre, altyap ve uygulama projesini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak YAPI LER VE TEKN K DA RE STRATEJ GEL RME DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

44 Hayvan hastanesini ek binas n yap larak daha etkin hale getirilmesi Mevcut Hayvan Hastanesinin ek bina in aat ve di er her türlü ihtiyaçlar n tespiti ihtiyaç planlamas yapmak Bütçe d kaynaklardan temin yollar n ara rmak ve bütçe haz rlama sürecinde yat m bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek hale i lemlerinin tamamlanarak ihtiyaçlar n teminini sa lamak YAPI LER VE TEKN K DA RE VETER NER YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

45 Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan cinsleri (mandac ) geli tirmek ve sektörde örnek olmak Konu ile ilgili plan haz rlanarak, uygulama llar n tespiti yap lmas Plan n uygulamaya konulmas, yer, altyap, bina ve makine teçhizat al mlar için bütçe kaynaklardan temin yollar n ara rmak ve bütçe haz rlama sürecinde yat m bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek Bölge artlar na uygun ve maksimum verim elde edilebilen büyükba (mandac k vb.), küçükba ve kümes hayvan cinslerinin geli tirilmesi çal malar yapmak Sektörde bölge halk na örnek olabilecek gelir getirebilecek bir i letme olu turmak VETER NER YAPI LER VE TEKN K DA RE VETER NER VETER NER VETER NER

46 Plan n ikinci y sonuna kadar Avrupa Birli i standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak aat maliyetini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek Akreditasyon ba vurusunu yapmak ve tüm birimleri ile akredite olmak YAPI LER VE TEKN K DA RE

47 Afyonkarahisar'da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek Üniversitemizde üretilecek g da ürünlerini belirlemek Üretim ko ullar ve standartlar belirlemek Bu ürünler için marka olu turarak sat ko ullar haz rlamak VETER NER VETER NER VETER NER

48 Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlar n yar ö renciler ve çal anlar için bir ya am merkezi haline getirmek Kampus alanlar n ö renciler ve çal anlar için ya am merkezi haline getirmek için yap lmas gereken sosyal, kültürel, sportif ve itim alanlar ile çevre ve altyap projelendirilmesini yapmak Bu kapsamda kampus alanlar içinde yap lacak ö renci yurtlar, al veri merkezleri, kre ve okullar, spor tesisleri, di er sosyal alanlar n önceliklere göre belirlenmesi nereye yap laca ve yap m ekilleri ile sürelerini planlamak Bu projelerin maliyetlendirilmesini yap lmak ve finansman kaynaklar ara rmak, yap- let-devret modeli ile yap labilecek olanlar varsa bunlar n tespitini yapmak lgili i lerin uygulama projesini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER DDSTRATEJİ K HEDEF KODU 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER STRATEJİK AMAÇLAR A-1. A-2. A-3. Uluslararası düzeyde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI F1- GÜADEK FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (FADEK) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü, ilgili akademik

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI SUNUŞ Selçuk üniversitesi, 22 Fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 36 Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI (26.05.2015)

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI (26.05.2015) ÇALIŞMA BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI (26.05.2015) 1. Tanıtım ve İşbirliği Birimi nin Görev ve Sorumlulukları Tanıtım ve İşbirliği Birimi; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın kuruluş amaçları,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı