Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM"

Transkript

1 En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak

2 e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek Ders programlar Avrupa Yüksekö retim Alan nda akredite üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlar yla her y l kar la rmak Plan dönemi için ö renme ç kt lar her y l gözden geçirmek ve güncellemek lgili sektörlerin bölümlerden, ders programlar ndan beklenti ve taleplerini ölçmek için i letmelere periyodik olarak her l anket uygulamak VETER NER AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR VETER NER AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR SA LIK B MLER ENST TÜSÜ SA LIK B MLER ENST TÜSÜ VETER NER FEN EDEB YAT MÜHEND SL K GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR

3 e itim-ö retim y güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erleme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlemeleri yapmak Plan n birinci y içinde tüm dersler için de erleme kriterlerini tamamlamak Her dönem sonunda ö rencilere ders de erleme anketi yapmak VETER NER AFYON SA LIK SA LIK B MLER ENST TÜSÜ ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK UHUT MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UZAKTAN E M MESLEK VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK TEKN K E M ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR NANPA A MESLEK

4 Her dönem sonunda ö rencilere ders de erleme anketi yapmak UZAKTAN E M MESLEK VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UZAKTAN E M MESLEK

5 rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak Her bölümün asgari uygulama kriterlerini belirleme çal malar tamamlamak Staj n zorunlu olmad bölümlerde uygulama destek birimlerinin olu turmak lgili sektör temsilcileri ile i birli i yap larak uygulama derslerinin yüzde 25 ini yerinde uygulamal olarak yapmak SA LIK B MLER ENST TÜSÜ AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK UZAKTAN E M MESLEK AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M ÇAY MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR RENC LER DA RES VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK

6 FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ rencilerin her y l en az iki teknik geziye kat lmalar sa lamak SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES RENC LER DA RES VETER NER AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK Teorik dersleri ara rma projeleriyle desteklemek AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU

7 Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler aras etkile imi art rmak Bölümlerin çift anadal ve yandal ö renci say lar ve toplam bölüm ö renci say na oran cinsinden hedefleri belirlemek Çift anadal ve yandal ö renci say lar hakk nda istatistikleri tutmak ve hedef gerçekle melerini izlenmek, bu alanda üstün performans ve/veya geli me gösteren birimlere destek vermek FEN EDEB YAT MÜHEND SL K BEDEN E VE SPOR FEN EDEB YAT MÜHEND SL K BEDEN E VE SPOR Alan d seçmeli derslerin say art rmak VETER NER FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR SA LIK B MLER ENST TÜSÜ Bölümler taraf ndan di er bölüm ve anabilim dallar ö rencilerine verilen lisans ve lisansüstü derslerin say lar ve oranlar cinsinden hedefleri belirlemek SA LIK B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M Lisans ve lisansüstü ö rencilerin di er bölüm ve anabilim dallar n koduyla ald klar seçmeli dersler hakk nda istatistikleri tutmak ve gerçekle meleri izlemek; bu alanda üstün performans ve/veya geli me gösteren birimlere destek vermek SA LIK B MLER ENST TÜSÜ FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ

8 Plan n üçüncü y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban olu turmak 2009 y sonuna kadar veri taban haz rlamak ve pilot uygulama için bir fakülte tespit edilerek baz derslerin ders notlar, slâytlar vb. veri taban nda toplay p genel kullan ma aç lmas sa lamak 2010 y sonuna kadar haz rlanan veri taban na akademik birimlerde aç k ders sistemine geçmek istenen derslerin tüm ders notlar, slaytlar vb. veri taban nda toplay p genel kullan ma aç lmas sa lanmak 2011 y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban tüm Üniversite için tam olarak uygulan r hale getirilmesi ve güncel olarak yenilenmesini sa lanmak NAR MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SCEH SAR MESLEK SCEH SAR MESLEK NAR MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU

9 Meslek yüksekokullar e itim programlar, toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek 2009 y sonuna kadar sanayi ve ticaret kurulu lar n ihtiyac na uygun ö renci yeti tirilmesi için çal malar yapmak 2012 y sonuna kadar Üniversite sanayi birli i kapsam nda MYO programlar n uygulama altyap lar geli tirmek Sanayi ve ticaret kurulu lar n katk lar n sa lanmas için çal malar yapmak MYO mezunlar n i e yerle tirilmelerini takip i lemlerini yürütmek ve i e yerle me konusunda çal malar yapmak Yap lan çal malar sonucunda gereksiz görülen programlar n kapat lmas ve ihtiyaç olan programlar n aç lmas VETER NER ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK NAR MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SCEH SAR MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU SCEH SAR MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU NANPA A MESLEK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK

10 Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak Plan n birinci y içinde ilgili birimler için öncelikli alanlar belirlemek, çal malar tamamlamak ve kurulu y kararla rmak lgili birimlerin fiziki kaynaklar haz rlamak lgili birimlerin insan kaynaklar planlamak ve temin etmek Kararla lan zamanda ilgili birimlerin kurulu tekliflerini yapmak

11 Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak Plan n birinci y içinde, aç lacak yeni bölümler için öncelikli alanlar belirlemek ve hangi y l kurulaca kararla rmak Aç lmas planlanan bölümlerin fiziki kaynaklar haz rlamak Aç lmas planlanan bölümlerin insan kaynaklar planlamak ve temin etmek AFYON SA LIK FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU BEDEN E VE SPOR UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT AFYON MESLEK

12 Kararla lan zamanda ilgili bölümlerin açma tekliflerini yapmak Yeni aç lan bölümlerde e itim-ö retime ba lamak BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR

13 NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK

14 Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini e itime açmak Plan n birinci y içinde, e itime aç lacak bölümlerden öncelikli olanlar belirlemek ve hangi y l aç laca kararla rmak Aç lmas planlanan bölümlerin fiziki kaynaklar tamamlamak lgili bölümlerin insan kaynaklar planlamak ve temin etmek AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK DAZKIRI MESLEK YÜKSEK OKULU SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK BAYAT MESLEK MÜHEND SL K UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK M GÜZEL SANATLAR NAR MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK M

15 Kararla lan dönemde ilgili bölümlerin açma tekliflerini yapmak GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK BAYAT MESLEK UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK UHUT MESLEK

16 Plan dönemi içinde kadrolar n en etkin ekilde kullan lmas sa lamak Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini yapmak retim eleman kadrolar n norm kadro çal malar tamamlamak ve plan dönemi süresince uygulamak dari personel kadrolar n norm kadro çal malar tamamlamak ve plan dönemi süresince uygulamak PERSONEL DA RES PERSONEL DA RES PERSONEL DA RES

17 Plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar her y l en az yüzde 10 art lmas sa lamak Her y l bir sonraki y lda e itim-ö retim ve itim-ö retime yard mc hizmetlerde ihtiyaç duyulacak ö retim eleman ve idari personel say lar n tespit çal malar tamamlamak htiyaç duyulan ö retim eleman ve idari personel kadrolar n doldurulmas için gerekli çal malar tamamlamak PERSONEL DA RES PERSONEL DA RES htiyaç duyulan yeni ö retim eleman ve idari personel atamalar n yap lmas için gerekli çal malar tamamlamak PERSONEL DA RES Mevcut çal an ö retim eleman ve idari personelin unvan ve görevde yükselme, yer de tirme, atama ve görevlendirmelerinin yap lmas için gerekli çal malar tamamlamak PERSONEL DA RES Mevcut çal an ö retim eleman ve idari personelin performans de erlendirme sistemlerini geli tirmek, ö retim eleman uzmanl k alanlar na ve performansa göre adil bir ekilde ders görevlendirmelerini yapmak PERSONEL DA RES Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlar na devlet prim gideri bütçelerinin haz rlanmas, çal anlar n alacaklar zaman nda tahakkuka ba lanmas ve ödenmesi lemlerini tamamlamak PERSONEL DA RES UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES

18 Plan dönemi içinde çal an niteli inin art lmas sa lamak Her y l bir sonraki y lda uygulanmak üzere akademik ve idari personel e itim ihtiyaçlar n, tespit çal malar tamamlamak Her y l akademik ve idari personelin e itimi amac yla e iticilerin e itimlerinin yap lmas Her y l mevcut personelin yüzde 20 sine planlanan e itim programlar uygulamak PERSONEL DA RES STRATEJ GEL RME DA RE VETER NER UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES FEN EDEB YAT TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ NANPA A MESLEK UHUT MESLEK UZAKTAN E M MESLEK PERSONEL DA RES STRATEJ GEL RME DA RE UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES TEKN K E M SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ NANPA A MESLEK PERSONEL DA RES STRATEJ GEL RME DA RE UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES TEKN K E M SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ

19 Uygulanan e itim programlar n de erlendirilmesinin yap lmak NANPA A MESLEK UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ NANPA A MESLEK TEKN K E M UHUT MESLEK UZAKTAN E M MESLEK

20 Kapal fiziki alan ihtiyaçlar giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapal alanlar en az m² artt rmak Öncelikli alanlar n ve yap lmas gerekli binalar n belirlenmesi çal malar tamamlamak ve nereye yap laca kararla rmak Bina yap lacak yer mevcut de ilse tahsis, kamula rma veya sat n alma i lemlerini tamamlamak lgili i in uygulama projesini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar n ara rmak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

21 Plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 8 art rmak Öncelikli alanlar ve altyap ve peyzaj i lerini belirlenmesi çal malar tamamlamak ve nereye yap laca kararla rmak aat maliyetinin hesaplanmas, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde yat m ve bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

22 Plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak aç k ve kapal fiziki alanlar n belirlenmesi çal malar n tamamlamak Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak aç k ve kapal fiziki alanlar n maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak hale i lemlerini tamamlayarak in aat i lerine ba lamak ve proje süresi içinde tamamlamak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

23 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n tamam gidermek Yaz mlar ve elektronik bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, teksir fotokopi ve ço alt lar, haberle me cihazlar, ses, görüntü ve sunum cihazlar ), elektronik veri tabanlar ile yaz (kitap, dergi vb.) kaynak planlanmas n yap lmas Plan dönemi sonuna kadar dersliklerin tamam n projeksiyon ve ses sistemlerine kavu turulmas Her y l, bir sonraki y lda al nacak bilgi kaynaklar maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES LG LEM DA RES DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES LG LEM DA RES DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerinin haz rlanmas ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara lmas Bilgi kaynaklar na ili kin ihtiyaçlara ait ihale ve sat n alma i lemlerini proje süresi içinde tamamlamak DAR VE MAL LER DA RES DAR VE MAL LER DA RES KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DA RES LG LEM DA RES

24 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n en az yüzde 70 ini tamamlamak Makine teçhizat kaynak ihtiyaçlar ve planlanmas tamamlamak Her y l, bir sonraki y lda al nacak makine teçhizat maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek LG LEM DA RES AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SULTANDA I MESLEK M BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU DAR VE MAL LER DA RES LG LEM DA RES STRATEJ GEL RME DA RE VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M SANDIKLI MESLEK

25 Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak hale i lemlerini tamamlayarak ve sat n alma i lerini proje süresi içinde tamamlamak DAR VE MAL LER DA RES LG LEM DA RES MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BAYAT MESLEK FEN EDEB YAT DAR VE MAL LER DA RES LG LEM DA RES FEN B MLER ENST TÜSÜ AFYON MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK

26 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n en az yüzde 90 tamamlamak Okul-büro malzemesi demirba ve tefri at kaynak ihtiyaçlar n planlanmas Her y l, bir sonraki y lda al nacak demirba ve tefri at kaynak maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR

27 Her y l, ilgili i lerin uygulama projelerini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak hale ve sat n alma i lerini proje süresi içinde tamamlamak NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU DAR VE MAL LER DA RES FEN EDEB YAT AFYON MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR SANDIKLI MESLEK DAR VE MAL LER DA RES VETER NER AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR SANDIKLI MESLEK BAYAT MESLEK UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES

28 Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar yapt rmak Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar tespit etmek ve öncelik s ralamas yapmak DAR VE MAL LER DA RES VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar n maliyetlerini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde, yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek DAR VE MAL LER DA RES STRATEJ GEL RME DA RE VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT TEKN K E M AFYON MESLEK

29 hale ve bak m onar n i lerini proje süresi içinde tamamlamak BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK UHUT MESLEK DAR VE MAL LER DA RES FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT AFYON MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M GÜZEL SANATLAR BEDEN E VE SPOR EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK UHUT MESLEK

30 Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n kar lanmas Mal ve hizmet ihtiyaçlar n tespiti ve program yapmak VETER NER AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR Her y l, bir sonraki y lda hizmet al suretiyle yap lacak hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak, bütçe haz rlama sürecinde bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek NAR MESLEK EM RDA MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK FEN B MLER ENST TÜSÜ FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR

31 hale i lemlerini tamamlamak, tüm mal ve hizmet ihtiyaçlar zaman nda ve ekonomik olarak temin etmek NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK SULTANDA I MESLEK SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ M BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK SANDIKLI MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU UHUT MESLEK

32 2010 y sonuna kadar kampus içi, kampusyurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak Kampus içinde, kampus-yurtlar aras nda ve kampuslar aras nda, ö renci ve ö retim eleman ta yacak ula m araçlar temin etmek Ula m planlamas yapmak ve uygulamak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

33 Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek Hizmet ihtiyaçlar n tespiti ve program yapmak Her y l, bir sonraki y lda hizmet al suretiyle yap lacak hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak, bütçe haz rlama sürecinde, bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek hale i lemlerini tamamlanarak temizlik ve yemek hizmetlerinin sa lanmas DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES DAR VE MAL LER DA RES SA LIK KÜLTÜR SPOR DA RES

34 Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas Plan n birinci y nda yay n performans de erlendirme ve ödüllendirme kriterlerini olu turmak ve daha sonraki y llarda uygulamak Bilimsel ara rma projelerinden yay n yap lmas desteklemek Doktora tez çal malar ndan yay n kart lmas desteklemek TIP AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK NANPA A MESLEK TIP VETER NER AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M SCEH SAR MESLEK GÜZEL SANATLAR NANPA A MESLEK UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES SA LIK B MLER ENST TÜSÜ FEN B MLER ENST TÜSÜ SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ

35 Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say her y l yüzde 10 art rmak Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay nlanan çal malar için performans de erlendirme ve ödüllendirme kriterleri olu turmak ve plan n birinci y ndan itibaren uygulamaya koymak TIP VETER NER FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK ÇAY MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR EM RDA MESLEK NANPA A MESLEK Plan n birinci y nda bilimsel ara rma projeleri komisyonu taraf ndan desteklenen projelerin uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay na dönü türülmesini sa lamak TIP FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK

36 Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede görev almas Plan n birinci y nda bilimsel ara rma projeleri performans de erlendirme ve ödüllendirme kriterlerini olu turmak ve daha sonraki y llarda uygulamak Üniversite bilimsel çal malar n koordinasyonun tek birim taraf ndan yap lmas sa lamak ve yap lan bilimsel ara rma projelerinin ve sonuçlar n istatistikî kay tlar olu turmak Üniversite Bilimsel Ara rma Projeleri için, çe itli alanlardaki öncelikli konular ve sorunlar belirleyerek Üniversitemizin ara rma önceliklerinin olu turmak ve duyurmak Üniversite d kurumlarca desteklerden (TÜB TAK, DPT vb. kaynaklardan) projeler üretmeyi te vik etmek AB projelerinin haz rlanmas ile ilgili olarak retim elemanlar bilgilendirmek TIP AFYON SA LIK FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK M GÜZEL SANATLAR SANDIKLI MESLEK NANPA A MESLEK TIP FEN EDEB YAT TIP FEN EDEB YAT FEN EDEB YAT MÜHEND SL K TEKN K E M AFYON MESLEK SCEH SAR MESLEK FEN EDEB YAT

37 Toplam proje say n en az yüzde 5 ini kamu kurulu lar, özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek Üniversite ile proje yürütebilecek payda lar n ve proje konular n tespit etmek; özellikle yerel sosyo-ekonomik ya ama katk sa layabilecek ara rma proje konular tespit etmek Projelerin ortak yürütülerek sonuçland lmas ve sonuçlar bildirmek AFYON SA LIK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK GÜZEL SANATLAR AFYON SA LIK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK GÜZEL SANATLAR

38 Patent al te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak Patente yönelik çal malar yap lmas sa lamak Yenilik geli tirecek ve üretime katk olacak ve sonucunda patent al nabilecek projelere öncelik vermek Patent alma süreci ile ilgili olarak ö retim elemanlar her y l bilgilendirmek FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK FEN EDEB YAT TEKN K E M SCEH SAR MESLEK

39 Uygulama ve ara rma merkezlerini etkinle tirmek Plan dönemi içinde aç lacak veya kapat lacak olan uygulama ve ara rma merkezlerinin gerekli ara rmalar yapmak ve planlamak Planlanan dönemde ara rma merkezlerinin aç lma tekliflerini yapmak Ara rma ve uygulama merkezleri kendi alanlar nda yerel, ulusal ve uluslararas ara rma merkezleri ile i birli i yap larak ortak proje çal malar yürütmek UYGULAMA VE ARA TIRMA HASTANES

40 Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas, bölge ekonomisinin kalk nmas, bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara rmalar ve finansal kaynaklar n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak. TEKNO-PARK projesini haz rlamak TEKNO-PARK yer seçimi, kampus d nda ise tahsis, kamula rma/sat n alma i lemlerinin tespitini yapmak TEKNO-PARK Kapal fiziki alan (bina, atölye vb) ihtiyaçlar n tespitini yapmak TEKNO-PARK altyap ve çevre düzenleme ihtiyaçlar n tespitini yapmak TEKNO-PARK makine teçhizat, tefri ve donan m ihtiyaçlar n tespitini yapmak htiyaçlar maliyetlendirmek, bütçe d kaynak ara rmas yapmak, projeler için özel veya kamu sektöründen partner firmalar ara rmak Yat m ve bütçe tekliflerinin haz rlanmas ve ilgili kurumlar ile görü melerin yapmak hale i lemlerini yapmak, i in süresi içinde tamamlanmas ve kabul i lemlerini yapmak TEKNO-PARK idari ve akademik yap olu turmak TEKNO-PARK uygulama, i letme ilke ve esaslar n belirlemek Uygulama ve ara rma faaliyetlerine ba lamak ve yürütmek

41 Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar uluslararas akreditasyonunu sa lamak Laboratuarlar asgari akredite kriterlerine uygun hale getirmek Akredite kriterlerini sa layan laboratuarlar için akredite ba vurusunda bulunmak Akredite belgesi almak Akredite olan laboratuarlar n akreditasyon artlar korumak

42 2011 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek 2009 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla sistemi konusunda ara rmalar yapmak ve projelendirmek 2010 y içinde yaz yapmak veya sat n almak 2011 y içinde kontrol ve pilot uygulamalar sonucunda geçi sürecini tamamlayarak bilgi üretim ve payla m sistemini tamamlamak ve bundan sonra güncelleme lemlerine devem etmek LG LEM DA RES LG LEM DA RES DAR VE MAL LER DA RES RENC LER DA RES AFYON SA LIK ATATÜRK SA LIK H ZMETLER MESLEK TEKN K E M BOLVAD N MESLEK ÇAY MESLEK BEDEN E VE SPOR NAR MESLEK EM RDA MESLEK NANPA A MESLEK BA MAKÇI MESLEK YÜKSEK OKULU

43 Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastane binas yapmak aat maliyetinin hesaplanmas, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek lgili i in çevre, altyap ve uygulama projesini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak YAPI LER VE TEKN K DA RE STRATEJ GEL RME DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

44 Hayvan hastanesini ek binas n yap larak daha etkin hale getirilmesi Mevcut Hayvan Hastanesinin ek bina in aat ve di er her türlü ihtiyaçlar n tespiti ihtiyaç planlamas yapmak Bütçe d kaynaklardan temin yollar n ara rmak ve bütçe haz rlama sürecinde yat m bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görü mek hale i lemlerinin tamamlanarak ihtiyaçlar n teminini sa lamak YAPI LER VE TEKN K DA RE VETER NER YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

45 Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan cinsleri (mandac ) geli tirmek ve sektörde örnek olmak Konu ile ilgili plan haz rlanarak, uygulama llar n tespiti yap lmas Plan n uygulamaya konulmas, yer, altyap, bina ve makine teçhizat al mlar için bütçe kaynaklardan temin yollar n ara rmak ve bütçe haz rlama sürecinde yat m bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek Bölge artlar na uygun ve maksimum verim elde edilebilen büyükba (mandac k vb.), küçükba ve kümes hayvan cinslerinin geli tirilmesi çal malar yapmak Sektörde bölge halk na örnek olabilecek gelir getirebilecek bir i letme olu turmak VETER NER YAPI LER VE TEKN K DA RE VETER NER VETER NER VETER NER

46 Plan n ikinci y sonuna kadar Avrupa Birli i standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak aat maliyetini hesaplamak, yat m ve bütçe haz rlama sürecinde yat m ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görü mek Akreditasyon ba vurusunu yapmak ve tüm birimleri ile akredite olmak YAPI LER VE TEKN K DA RE

47 Afyonkarahisar'da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek Üniversitemizde üretilecek g da ürünlerini belirlemek Üretim ko ullar ve standartlar belirlemek Bu ürünler için marka olu turarak sat ko ullar haz rlamak VETER NER VETER NER VETER NER

48 Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlar n yar ö renciler ve çal anlar için bir ya am merkezi haline getirmek Kampus alanlar n ö renciler ve çal anlar için ya am merkezi haline getirmek için yap lmas gereken sosyal, kültürel, sportif ve itim alanlar ile çevre ve altyap projelendirilmesini yapmak Bu kapsamda kampus alanlar içinde yap lacak ö renci yurtlar, al veri merkezleri, kre ve okullar, spor tesisleri, di er sosyal alanlar n önceliklere göre belirlenmesi nereye yap laca ve yap m ekilleri ile sürelerini planlamak Bu projelerin maliyetlendirilmesini yap lmak ve finansman kaynaklar ara rmak, yap- let-devret modeli ile yap labilecek olanlar varsa bunlar n tespitini yapmak lgili i lerin uygulama projesini haz rlamak ve bütçe d kaynaklardan edinme yollar ara rmak YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE YAPI LER VE TEKN K DA RE

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı