MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI"

Transkript

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 1

2 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiģtirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araģtırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik geliģmeler ile yeni buluģlara ilgi duyanların çalıģacakları ortamı ve koģulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiģtirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araģtırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izlemelerine yardımcı olacak Ģekilde yabancı dilde iyi yetiģmelerini sağlamayı amaçlar. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 Ģubeyi, bir Ģubedeki öğrenci sayısının ise 26 yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir Ģube daha açılabilir. Ġlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleģtirmeye esas puana göre merkezî yerleģtirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleģtirme iģlemleri ile kayıt-kabule iliģkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleģtirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Sınava baģvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleģtirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve YerleĢtirme Kılavuzunda belirtilir. Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalıģmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karģılıkları da öğretilir. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak Ġngilizce okutulmaktadır. Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle Ģube öğrenci sayısı 26 yı aģmayacak Ģekilde oluģacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e- okul sisteminde belirtilir. Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleģtirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleģtirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 2

3 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Sosyal bilimler liselerinin amacı; a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiģtirilmesine kaynaklık eder. b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik geliģmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. d) Öğrencilerde geçmiģ nesiller ile çağdaģları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiģtirir. f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir Ģekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araģtırmaya yöneltecek ve geliģmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve Ģartları hazırlar. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 Ģubeyi, bir Ģubedeki öğrenci sayısının ise 26 yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir Ģube daha açılabilir. Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleģtirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleģtirmeye esas puana göre merkezî yerleģtirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleģtirme iģlemleri ile kayıt-kabule iliģkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. Sınava baģvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleģtirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve YerleĢtirme Kılavuzunda belirtilir. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslar arası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslar arası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak Ġngilizce okutulmaktadır. Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle Ģube öğrenci sayısı 26 yı aģmayacak Ģekilde oluģacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir. Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleģtirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrencilerin yerleģtirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 3

4 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin; a) Ġlgi, yetenek ve baģarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Ġlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluģturulacak Ģube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her Ģube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleģtirmeye esas puana göre merkezî yerleģtirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleģtirme iģlemleri ile kayıt-kabule iliģkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan söz konusu kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dıģında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.10 Anadolu lisesinde hazırlık sınıfı bulunup, diğer Anadolu liselerinde bulunmamaktadır. Bu okullarda sınıf mevcudu her Ģube için 30 öğrencidir. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak Ġngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir. Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle, Ģube öğrenci sayısı 30'u aģmayacak Ģekilde sınıf bazında oluģacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir. Nakiller; sınıf bazında açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleģtirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleģtirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 4

5 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okulun amacı öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel sanatlar ve spor alanlarında a) Ġlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında baģarılı bireyler olarak yetiģmelerini, b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve baģarıyla temsil eden bireyler olarak yetiģmelerini, ç) ĠĢ birliği içinde çalıģma ve dayanıģma alıģkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, d) Alanlarıyla ilgili araģtırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaģabilmelerini, e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliģtirmelerini, f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak yetiģmelerini sağlamaktır. Bir öğretim yılında güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı otuzu; spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise doksanı geçemez. Sınıf mevcutları otuzu geçemez. Ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunması hâlinde bu sayının üzerine çıkılabilir. Ġlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler. Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken alanın özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık verilir. Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanat ve sporla ilgili terimlerin yabancı dildeki karģılıkları da öğretilir. Öğrenimine Anadolu güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencisi olarak baģlayan ve hâlen bu okulların bünyelerinde öğrenime devam eden öğrencilerin her türlü iģ ve iģlemleri, öğrenim hakları sona erinceye kadar yürürlükten kaldırılan 1/2/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 20/8/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Spor liselerinin amacı öğrencilerin; a) Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve baģarılı sporcular olarak yetiģtirilmelerini, b) Alanı ile ilgili dünyadaki geliģmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliģtirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetiģmelerini, c) ĠĢ birliği içinde çalıģma ve dayanıģma alıģkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, d) Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiģ, örnek bireyler olarak yetiģmelerini, e) Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, f) Spor alanında araģtırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kiģiler olarak yetiģmelerini sağlamaktır. Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı doksan altıyı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise yirmi dördü geçemez. Ġlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; 5

6 a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00, b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dıģında yaparak sınavlara baģvurunun yapıldığı öğretim yılı baģında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden Beden Eğitimi dersinin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00, c) Öğrenimlerini yurt dıģında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beģ yılına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00, d) Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmıģ sağlık raporu olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri spor lisesi müdürlüklerine baģvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen öğretim programları ve ders çizelgeleri uygulanır. Programlar düzenlenirken beden eğitimi ve spor derslerine ağırlık verilir. Bu okullar arasında öğrenci nakilleri açık kontenjan bulunması kaydıyla kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve baģlama, emekli olma, boģanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iģ yeri nakli ve iģ yeri değiģikliği, sağlık raporu gibi sebeplerden dolayı ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24 ün üzerine çıkarılamaz. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 6

7 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 7

8 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ öğretim yılından itibaren eğitim hayatımıza giren ve öğrenci baģarısı, güçlü yönetim ve eğitim kadrosu, çağdaģ alt yapı imkanları ile her geçen gün yıldızı biraz daha yükselen Anadolu öğretmen liselerini yakından tanımak, eğitime ilgi duyan bir vatandaģ, bir eğitimci, bir öğrenci velisi, her Ģeyden önemlisi ilköğretimden ortaöğretime geçiģ hazırlığında olan bir öğrenci olarak, bu okullar hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? O hâlde aģağıdaki satırları dikkatlice okumanızı öneriyor, Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ailesi olarak, mutluluk, baģarı ve esenlik dolu bir gelecek diliyoruz. KuruluĢ Amaçları Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; a) Öğretmen yetiģtiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, b) Öğrencilerine; 1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, 2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranıģları kazandırmak, 3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, 4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, 5) Dünyadaki geliģme ve değiģmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, 6) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliģtirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalıģmasıyla ortak baģarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaģ bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla, ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır. Öğretim Programları Bu okullarda, Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmaktadır. Öğretim programları; a) Ortak genel kültür derslerinden, b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliģtirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleģmelerine imkân sağlayan derslerden, c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluģur. 8

9 Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, geliģim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel geliģmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli geliģtirilir. Anadolu öğretmen liselerinin tüm sınıflarında dersler; Ortak Dersler Alan Dersleri ve Seçmeli Dersler adı ile üç kategoriye ayrılmıģtır. Öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, *Fen Bilimleri, *Türkçe-Matematik, *Sosyal Bilimler ve * Yabancı Dil alanlarından birine yönelerek öğrenimlerini sürdürür. Bu okulların her sınıfında; 3 saati Öğretmenlik Meslek Bilgisi, 1 saati Resim veya Müzik (Sadece bu okullarda ve zorunlu olarak), diğerleri Anadolu liselerinde okutulanların aynısı olmak üzere, haftada toplam 37 saat ders okutulmaktadır. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği nde yapılan yeni bir düzenleme ile Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören 11 inci sınıf öğrencilerinin, öğretim yılından itibaren, beģ gün süreyle ilköğretim okullarında gerçekleģtirilecek, Uygulamaları Ġzleme Etkinlikleri ne katılmaları zorunluluğu getirilmiģtir. BaĢvuru ġartları Bu okulları tercih edecek öğrencilerde aranacak Ģartlar Ģunlardır; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, b) Ġlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak, c) Ġlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiģ olmak, d) Evli olmamak, e) Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 inci sınıf Ģube öğretmenler kurulunca aday gösterilmiģ olmak. Öğrenci Nakilleri Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri, nakil olmak istenilen okulda, öğrencinin aynı sınıf ve alanında boģ kontenjan bulunması ve yerleģtirmeye esas puanının, bu okula aynı yılda kayıt yaptıran öğrenciler için 9

10 uygulanan yerleģtirmeye esas taban puanından az olmaması Ģartı ve puan üstünlüğü esasına göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının baģlangıç tarihinin beģ gün öncesinden, sınavların bitimine kadar olan süre dıģındaki zamanlarda ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Ancak 9 uncu sınıf öğrencilerinin nakil baģvuruları, öğretim yılının baģladığı tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra yapılır. Ayrıca, merkezi sınavla öğrenci olan resmi ortaöğretim kurumları ile askeri lise ve polis kolejlerinin 9 uncu sınıfında olan veya bunlardan 10 uncu sınıfa geçmiģ olup, yeni ders yılı baģlamadan baģvuruda bulunan öğrencilerin bu okullara nakli de yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Okul tercihlerinde bu hususun göz önünde bulundurulmasında önemli yararlar vardır. Yatılılık Durumu Anadolu öğretmen liselerinin tamamı yatılı olmayıp, yatılılık özelliğine sahip bulunanlara ait pansiyonların ise; bir kısmı sadece kız, bir kısmı sadece erkek, bir kısmı da karma öğrenci kabul etmektedir. Pansiyonu bulunanların kontenjanının sınırlı olduğu hususu da dikkate alınarak; Anadolu öğretmen liselerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının parasız yatılı olarak öğrenim görmelerinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır. Her yıl yayınlanmakta olan Tercih ve YerleĢtirme Kılavuzu nda yer alan ve bu okullara ait kontenjanların ilan edildiği tabloda (Tablo-6), aynı zamanda okulların yatılılık durumuna (Pansiyonun bulunupbulunmadığı, var ise yerleģtirilecek öğrenci cinsiyeti) iliģkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Öğrencilerin, özellikle yatılı okumak durumunda olanların, bu tabloyu dikkatle incelemesi ve tercihlerini bu çerçevede belirlemesi gerekmektedir. Anadolu öğretmen liselerini kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler, kesin kayıt yaptırdıkları okullarda cinsiyetlerine uygun pansiyonun bulunması hâlinde, gerekli belgelerle birlikte ve kayıt-kabul iģlemlerinin devam ettiği tarihlerde, velileri aracılığıyla okul müdürlüklerine baģvurur. Anadolu öğretmen liselerinde parasız yatılı olarak öğrenim göreceklerde, ayrıca Devlet Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavını kazanmıģ olma Ģartı aranmaz. Yatılılık için baģvuruda bulunan ve gerekli Ģartları taģıyan öğrenciler, okul müdürlüklerince; okula giriģte esas alınan puanları dikkate alınarak sıralamaya tâbi tutulur ve Bakanlıkça o yıl için verilen kontenjan kadarı, parasız yatılı olarak pansiyona yerleģtirilir. Yatılı okumak zorunda olan ancak, parasız yatılılık Ģartlarını taģımayan öğrenciler, kontenjan bulunması kaydıyla paralı yatılı olarak pansiyona yerleģtirilir. (Yatılı öğrenci alımına iliģkin eğitim-öğretim yılında Valiliklerce uygulanacak esaslar ile okulların yatılı öğrenci kontenjanları,13 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasında yayınlanacaktır.) Parasız Yatılılığa BaĢvuru ġartları a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, b) Anadolu öğretmen lisesine kesin kayıt yaptırmıģ olmak ve kayıt yaptırdığı okulda cinsiyetine uygun pansiyon bulunmak, 10

11 c) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak, ç) Sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaģtırma veya daha ağırı bir ceza almamıģ olmak, d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert baģına düģen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) iģaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Öğrencilerine Sağlanan Haklar 1. Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiģtiren yüksek öğretim programlarını; ilk beģ tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karģılıksız burs verilmektedir. Bu programlara ilk beģ tercihinde yerleģen Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir. 2. Anadolu öğretmen liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete giriģte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dıģı yüksek öğretim programlarına geçiģte genel lise mezunları gibi iģleme tâbi tutulmaktadır.. Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/a maddesi gereğince, alanlarıyla ilgili öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde, Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanının (AOBP) 0,24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir. Bunu örneklemek gerekirse, Anadolu Öğretmen Lisesinin Fen Bilimleri Alanı ndan mezun olan bir öğrencinin ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı (AOBP), tıpkı liselerde veya Anadolu liselerinde olduğu gibi Y-ÖSS puanı hesaplanmaktadır. Aynı öğrencinin; Matematik Öğretmenliği Programına yerleģtirilmesi hâlinde ise, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı (AOBP) 0.8 ile çarpılmakta, ayrıca bu Ģekilde hesaplanan Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanının (AOBP) 0.24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir. 3. Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre atanmaktadır. 4. Her Ģube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıģtır. Bu durum, geliģmiģ ülkelerin konuya iliģkin uygulamalarıyla örtüģmektedir. Bununla birlikte özel giriģ sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluģan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir. 11

12 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI LİSELER 12

13 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Bu okullarda öğrencilere; orta öğretim düzeyinde asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik ortak genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanmaktadır. ANADOLU MESLEK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Anadolu meslek liselerinde öğrencilere; orta öğretim düzeyinde asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik ortak genel kültür dersleri ile birlikte, öğrencileri; hayata, iģ alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan, endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran ve aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. ANADOLU TARIM MESLEK VE TARIM MESLEK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Bu okulların amacı; Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak genel kültür vermek, onlara kiģi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal iģletme ve kuruluģlarda baģarı ile çalıģabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini baģarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiģtirmektir. Bu okullarda öğrenciler; 1. Teorik bilgi yanında uygulamalı meslek dersleri ile pratik bilgi ve beceri kazanırlar. 2. Gıda iģleme ünitesinde reçel, tereyağı, yoğurt, peynir, salça, turģu, marmelat ve muhtelif meyve sularının yapıldığı iģleme tekniklerini öğrenirler. 3. Kanatlı kümeslerinde kafes, yumurta, et tavukçuluğu üretim tekniklerini bilirler, 4. Büyük baģ hayvanların ve küçük baģ hayvanların bakımı ile yem hazırlanmasını öğrenirler, 5. Bağ-bahçe ünitesinde çeģitli üzümlerin ve yumuģak-sert çekirdekli meyvelerin dikim, bakım ve hasat tekniklerini öğrenirler. 6. Sebze-seracılık ünitesinde domates, biber, patlıcan vb. sebzeleri arazide ve örtü altında yetiģtirme, bakım ve hasat tekniklerini öğrenirler. 7. Süs bitkileri ve peyzaj ünitesinde çeģitli iç ve dıģ mekan süs bitkileri, çiçek ve süs ağaçlarını yetiģtirme ve bakım teknikleri ile peyzaj düzenleme tekniklerini öğrenirler. 13

14 8. Tarımsal mekanizasyon ünitesinde traktör kullanmayı, biçerdöver kontrolü, ekim mibzeri ayarı gibi tarım alet ve makinelerini kullanma tekniklerini öğrenirler. 9. Laboratuvarlarda çeģitli bitki ve hayvan sağlığını kontrol edici tahlil-tetkik ve gıdaların analizlerini yapma tekniklerini öğrenirler. 10. Hayvan hastanelerinde evcil hayvanların muayene, tedavi, yöntem ve tekniklerini öğrenirler. Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal iģletme ve kuruluģlarında çalıģabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluģlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla iģe girmektedirler. Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ Bu okulun amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kiģi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiģtirmektir. Öğretim süresi dört yıl olan bu okulda, yabancı dil Ġngilizce olup gündüzlü olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır. ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ Bu okulun amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, alanlarında mesleki formasyon kazandırarak hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, aynı zamanda Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taģra teģkilatlarında görev yapacak yabancı dil (Ġngilizce) bilen nitelikli iģgücü ihtiyacını karģılamaktır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavla öğrenci alınmaktadır. TEKNİK LİSELER Bu okulların 9 uncu sınıfı meslek liselerinin 9 uncu sınıfı ile ortaktır. 9 uncu sınıfta belirli derslerden, ilgili mevzuatında belirtilen baģarıyı göstererek teknik liseye geçiģ yapan öğrencilere, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda endüstriyel teknik alanlarda meslekî formasyon verilmesini sağlanmaktadır. Bu, öğrencileri hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlara devam edebilmektedirler. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır. 14

15 ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ Ortaöğretim düzeyinde asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik ortak genel kültür dersleri ve çeģitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu meslekî formasyon verilmek suretiyle, hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Endüstri meslek lisesi öğrencileri; 11 ve 12 inci sınıflarda (öncelikle son sınıf öğrencileri olmak üzere) genel bilgi ve teknik teorik dersleri haftanın iki gününde okulda, uygulamalı meslek derslerini ise haftanın üç gününde alanları ile ilgili iģletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaģmıģ personel imkânlarından yararlanarak iģ yerlerinde yapmaktadır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır. ÇOK PROGRAMLI LİSELER Ayrı ortaöğretim kurumlarının açılması ekonomik olmayan küçük yerleģim birimlerinde genel lise, imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik orta öğretim programlarının aynı yönetim altında uygulandığı okullardır. Bu okullarda, bağımsız olarak eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında uygulanan programlar aynen uygulanmakta ve öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma (lise, meslek lisesi, imam hatip lisesi gibi) düzenlenmektedir. Ortaöğretim seviyesinde asgari kültür kazandırılması ve çeģitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmesi suretiyle öğrencileri iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullardır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ (METEM) 4702 sayılı Kanun gereğince, eğitim maliyetini azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla öncelikle Bakanlıkça belirlenen küçük yerleģim birimlerinde olmak üzere mesleki ve teknik eğitim merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezlerde, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren Anadolu teknik lise, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve meslek lisesi seviyesindeki ortaöğretim programlarının tümü, çıraklık eğitimi programları ile belge ve sertifikaya götüren yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulanmaktadır. Bakanlığımızca, küçük yerleģim birimlerinde açılmıģ bulunan, öğrenci sayısı yeterli olmayan bazı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezleri aynı yönetim altında toplanmak suretiyle mesleki ve teknik eğitim merkezi olarak yapılandırılmıģtır. 15

16 İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ Hükümetimiz ile Alman Hükümeti arasında imzalanan "Ġkili Meslek Eğitiminin TeĢviki Projesi" çerçevesinde; motor ve endüstriyel elektronik meslek alanlarında, örnek kalifiye teknik eleman, ustabaģı ve usta öğreticilerin, ikili (dual) meslek eğitim sistemi ile yetiģtirilmesini sağlamak amacı ile ilk kez Ankara Dikmen Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde faaliyete geçirilen mesleki eğitim merkezleri, ders yılında 8, ders yılında 4 okula daha yaygınlaģtırılmıģ ve mevcut programlarına endüstriyel mekanik meslek alanı ilave edilmiģtir. Bu merkezlere devam etmek isteyen öğrenciler, önce devam etmek istedikleri meslek alanlarında üretim ve hizmet yapan bir iģyeri ile mevzuatına uygun sözleģmesini yaptıktan sonra merkeze kayıt yaptırmaktadır. Merkezde; ilköğretimden sonra, eğitim süresi 3 yıl olup öğrenciler programlarında yer alan genel bilgi ve teorik teknik meslek dersleri okumak üzere haftada 2 gün mesleki eğitim merkezine gelmektedir. YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ Endüstriyel alanlarda kurslar yoluyla, en az ilköğretim okulu mezunu gençlere meslek kazandırmak, mesleklerinde geliģmek isteyenlerin mesleki bilgi ve becerilerini yeni teknolojilere paralel olarak geliģtirmek gayesi ile kurulmuģ yaygın endüstriyel teknik eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlere yatılı öğrenci kabul edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ Çıraklık eğitimi; ilköğretimi bitirip bir üst öğretime gitmeyen veya gidemeyen ya da çeģitli nedenlerle örgün eğitimin dıģında kalmıģ orta öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitimini kapsamaktadır. En az ilköğretim okulu mezunu olanlardan, 14 yaģını tamamlamıģ olanlar çıraklık eğitimine devam edebilmektedir. Çıraklık eğitimi; mesleğin özelliğine göre 2-4 yıl sürelidir. Bu eğitimi tamamlayanlar kalfalık sınavlarına girebilmektedir. Eğitime devam etmeyenler ise eğitim süresinin iki katı kadar mesleğinde çalıģtıklarını belgelendirmeleri durumunda kalfalık sınavına girebilmektedir. Kalfalık belgesi almaya hak kazananlar ustalık eğitimine, Bakanlıkça belirlenen 1-3 yıl süre kadar devam etmeleri halinde ustalık sınavına girebilmektedir. Eğitime devam etmeyenler ise 5 yıl mesleğinde çalıģtıklarını belgelendirmeleri durumunda ustalık sınavlarına girebilmektedir. Ustalık belgesi olmayanlar müstakil iģyeri açamamakta, usta olarak çalıģamamaktadır. Meslek kursları, örgün eğitim sisteminden ayrılmıģ, istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayan kiģileri iģ hayatında istihdam imkânı olan görevlere hazırlamak amacıyla düzenlenmektedir. Kurslara katılanlar, kursa devam ettikleri sürece 3308 sayılı Kanunun çırak ve öğrencilere sağladığı haklardan yararlanmaktadırlar. 16

17 Her üç eğitim uygulamasında da kiģi, sonuçta nitelikli ara insan gücü için belirlenmiģ olan en üst yeterlilik düzeyine ulaģabilmekte ve bu yeterlilik düzeyi için öngörülen ustalık belgesini alabilmektedir. Çıraklık dönemi teorik eğitim programlarının; % 30 u genel bilgi dersleri, % 70 i de meslek bilgisi dersleridir. Çıraklar, teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi veya iģletmelerce temin edilen eğitim yerlerinde, pratik eğitimlerini ise haftada 5 gün süreyle iģ yerlerinde gerçek üretim ortamında görmektedir öğretim yılında, 354 mesleki eğitim merkezinde çırak ve kalfa eğitim öğretim görmüģtür sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, kalkınma planları, Ģûra kararları, hükûmet programları, icra planları ve Avrupa Birliği ne uyum projeleri kapsamında, çıraklık dönemi öğretim programlarının günümüzün geliģen ve değiģen yeni teknolojilerine göre güncelleģtirilmesi ve modüler yapıda hazırlanması çalıģmalarına devam edilmektedir. Bu çalıģmalar kapsamında; genel bilgi dersleri; mesleki eğitim merkezlerinde, eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak denenip geliģtirilerek, uygulanmak üzere; Türkçe, matematik ve meslek matematiği, iģletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi, din kültürü ve meslek ahlâkı ve mesleki bilgisayar dersleri Talim ve Terbiye Kurulu nun tarih ve 3 sayılı Kararıyla kabul edilmiģtir. Meslek dersleri; çıraklık döneminde uygulanmakta olan 36 meslek alanına ve 130 dala ait meslek dalları, modüller meslek ders programları yeniden hazırlanmıģ olup, öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulmuģtur. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ Açık Öğretim Lisesi bünyesinde mesleki açık öğretim programı olarak hizmet veren okulumuz, Açık Öğretim Lisesi nden ayrılarak, 2006 yılında Mesleki Açık Öğretim Lisesi olarak hizmet vermeye baģlamıģtır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi, ilköğretimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı verip eğitim-öğretim imkânı sağlayarak hizmet vermektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi nde yaģ sınırı yoktur. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek ve imam hatip lisesi programları uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinin de öğrenim süresi kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıģtır. 3 yıllık sistemde okuyan öğrencilerin mezuniyet için; endüstri meslek lisesinde 210, kız meslek lisesinde 203, ticaret meslek lisesinde 204 ve imam -hatip lisesinde 208 kredilik ders baģarmaları, almaları gereken ortak, alan veya seçmeli dersleri tamamlamaları ve en az 6 dönem öğrenim görmeleri gerekmektedir. 17

18 4 yıllık sistemde okuyan öğrencilerin ise, toplamda 240, alanlarında 140 kredilik ders baģarmaları, almaları gereken ortak, alan veya seçmeli dersleri tamamlamaları, alan derslerinden bir kez sınava girmeleri ve en az 8 dönem öğrenim görmeleri gerekmektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde derslerin bir kısmı uzaktan eğitimle, bir kısmı yüz yüze eğitimle verilmektedir. Yeni kayıt olan ve kayıt yenileyen tüm öğrenciler, dönemlerine uygun olarak ortak, bazı alan ve seçmeli derslerden belirlenen tarihlerde sınavlara girerler. Sınavlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır, yüz yüze eğitimle verilen alan derslerinin sınavları ise eğitimin verildiği okul/kurum müdürlüğünce yapılır 18

19 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 19

20 KIZ MESLEK/MESLEK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine öğrenim veren kız meslek/meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte, meslekî ve teknik alanlarda meslekî formasyon verilerek öğrencileri hayata, iģ alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iģ yerlerinde çalıģabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. ANADOLU KIZ MESLEK/ANADOLU MESLEK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu kız meslek/anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte, öğrencileri hayata, iģ alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iģ yerlerinde çalıģabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. KIZ TEKNİK/TEKNİK LİSELER Kız meslek liselerinin ilk yılındaki öğretim programlarının aynen okutulduğu bu okulların, öğretim süresi 4 yıldır. Kız meslek liselerinin dokuzuncu sınıflarında, ilgili mevzuata göre bazı derslerden belirli bir baģarı ortalamasını tutturan öğrenciler, isterlerse onuncu sınıftan itibaren teknik liseye ayrılarak öğrenimlerini devam ettirirler. Bir mesleğe yönelik teknisyen yetiģtiren bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iģ yerlerinde çalıģabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğretim kurumlarına da devam edebilirler. ANADOLU KIZ TEKNİK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte meslekî ve teknik alanlarda meslekî formasyon verilmesini, ve öğrencileri hayata, iģ alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iģ yerlerinde çalıģabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. ÇOK PROGRAMLI LİSELER Çok programlı liseler, ilköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, orta öğretim seviyesinde asgari genel kültür dersleri yanında, çeģitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet 20

21 sektörlerinin ihtiyaç duyduğu meslekî formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iģ alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı meslekî ve teknik okullardır. Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iģ yerlerinde çalıģabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ Meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren çok program, tek yönetim ilkesine uygun olarak kurulan örgün ve yaygın eğitim programlarının uygulandığı kurumlardır. 21

22 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 22

23 TİCARET MESLEK LİSESİ Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, BiliĢim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve UlaĢtırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi baģına iģ yapabilecek nitelikli insan gücünün yetiģtirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır. Ticaret Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. TĠCARET MESLEK LĠSELERıNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aģağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır. MUHASEBE VE FĠNANSMAN Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı DıĢ Ticaret Ofis Elemanlığı Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı PAZARLAMA VE PERAKENDE SatıĢ Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu BĠLĠġĠM TEKNOLOJıLERı Ağ ĠĢletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servis BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLıK Yönetici Sekreterliği Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ Lojistik 23

24 Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; 10 uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karģılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI Ticaret Meslek Liselerinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iģ ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iģletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleģtirilmektedir. Programın özelliğine göre genellikle son sınıfta iģletmelerde uygulamaya giden öğrenciler, öğrenim görürlerken iģ hayatı ile de tanıģmaktadırlar. Takip ettikleri programlarına göre ıģletmelerde Beceri Eğitimi için iģ yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iģ yerlerince yaģlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30 u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır. Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. KAYIT-KABUL ġartlari ılköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Ticaret meslek liselerinde öğrenim görmek isteyen gençlerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. 24

25 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 2- ılköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak, 4- Öğrenim yılının baģlayacağı yılda 19 yaģını bitirmemiģ olmak. ÇOK PROGRAMLI LİSELER Nüfusu az ve dağınık yerleģim birimlerinde, çevrenin ihtiyacına göre genel, meslekî ve teknik ortaöğretim programlarının bir yönetim altında uygulandığı ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çok programlı liselerin bünyesinde genel lise, ticaret meslek lisesi ile kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, meslek lisesi ve imam hatip lisesi programlarından hangileri açılmıģ ise, bu okul türlerinde uygulanan ilgili programların aynısı çok programlı liselerde de uygulanır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı alanlarda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı alanlarda 10 uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Meslekî ve teknik eğitim programından mezun olan öğrenci, öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karģılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. Meslekî ve teknik eğitim programındaki öğrencilere, programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 25

26 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI Meslekî ve teknik eğitim programını takip eden öğrenciler; Ticaret Meslek Liselerinde olduğu gibi, öğrenimlerinin son sınıfında 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre iģletmelerde uygulamalı eğitim görerek, piyasa ile tanıģmaktadırlar. Uygulamalı eğitim esnasında öğrencilere asgari ücretin en az % 30'u oranında ücret ödenmekte ve sigortaları Bakanlığımız imkânları ile yapılmaktadır. Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. KAYIT-KABUL ġartlari Ġlköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Çok programlı liselerde öğrenim görmek isteyen gençlerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 2- ılköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak, 4- Öğrenim yılının baģlayacağı yılda 19 yaģını bitirmemiģ olmak. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ ( METEM ) Meslekî ve teknik eğitim alanlarında ortaöğretimde diploma, sertifika ve belge programlarının uygulandığı örgün ve yaygın eğitim veren kurumlardır. Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezlerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Bu Merkezlerde; meslekî ve teknik eğitim alanlarında ortaöğretimde örgün ve yaygın olarak uygulanan ilgili programların aynısı uygulanır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini 26

27 belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Bu merkezlerde örgün olarak uygulanan meslekî ve teknik eğitim programlarında; 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Örgün meslekî ve teknik eğitim programlarında alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Örgün meslekî ve teknik eğitim programlarını takip eden öğrenciler; 10 uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır. Örgün meslekî ve teknik eğitim programlarını tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karģılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. Örgün meslekî ve teknik eğitim alanlarındaki öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI Örgün meslekî ve teknik eğitim programını takip eden öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iģ ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iģletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleģtirilmektedir. Programın özelliğine göre genellikle son sınıfta iģletmelerde uygulamaya giden öğrenciler, öğrenim görürlerken iģ hayatı ile de tanıģmaktadırlar. Takip ettikleri programlarına göre ıģletmelerde Beceri Eğitimi için iģ yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iģ yerlerince yaģlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30 u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır. Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. 27

28 KAYIT-KABUL ġartlari Ġlköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezlerinin örgün programlarında öğrenim görmek isteyen gençlerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 2- ılköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak, 4- Öğrenim yılının baģlayacağı yılda 19 yaģını bitirmemiģ olmak. TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ ( TUREM ) Turizm Bakanlığına bağlı olarak ilk defa öğretim yılında açılan ve bugün sayıları 11 olan Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM), tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre Bakanlığımıza devredilmiģtir. Bakanlığımıza devredilen Turizm Eğitim Merkezleri, tarihli ve B.08.0.SGB /526 sayılı Makam Onayı gereğince de Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Turizm Eğitim Merkezlerinde, sektörün ihtiyaç duyduğu Yiyecek ıçecek ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarındaki Mutfak (AĢçı), Pastacı, Barmen, Servis, Kat Hizmetleri, Ön Büro vb. alanlardaki nitelikli insan gücünün yetiģtirilmesi için Turizm ıģletmelerine Personel YetiĢtirme Temel Eğitim Kurs programları uygulamaktadır. Kurs programları, 15 hafta birinci dönem, 15 hafta da ikinci dönem olmak üzere toplam 30 hafta sürelidir. Bu 30 haftalık eğitimi merkezlerde teorik ve uygulamalı olarak yapmakta olup ayrıca 4 ay süresince de sektöre iģletmelerde beceri eğitimine gönderilemektedir. Turizm Eğitim Merkezlerindeki öğrenci/kursiyerler, eğitime baģlandığı tarihten itibaren 2 haftalık programı içeren uyum süresine tabidirler. Bu sürede öğrenciler, merkez müdürünün baģkanlığında, öğretmenler/eğiticilerden oluģan bir kurul tarafından öğrencinin mesleğe yatkınlığı, becerilerini kullanabilmesi, algılama yeterliliği, derslere ilgisi, disiplin ve devam ile kiģisel temizlik ve hijyen koģulları, sorumluluk duygusu, sosyal iliģkilerdeki tutum ve davranıģları gibi benzer konulara iliģkin olarak değerlendirilmeye tabi tutulurlar. Deneme süresini de baģarı ile tamamlayanlar eğitim-öğretimlerine devam ederler. Turizm Eğitim Merkezlerinde, kuruluģ amaçlarına yönelik olarak açılan Turizm ıģletmelerine Personel YetiĢtirme Temel Eğitim Kurs programlarının yanında, bu merkezlerin kapasitelerinin daha verimli bir Ģekilde kullanılmasına da fırsat vermek amacıyla, gelecek talepler doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belgeye götüren kısa süreli meslek kursları da açılmaktadır. 28

29 Turizm Eğitim Merkezlerinde uygulanan kurs ve sertifika programlarının yanında çeģitli proje çalıģmaları da yapılmaktadır. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Mezunlarının ıstihdamı Ve Turizm Sektörü ÇalıĢanlarının Eğitimi Projesi (TUREıS) kapsamında, Turizm Eğitim Merkezlerinde Yiyecek ıçecek, Konaklama ve Seyahat ile Eğlence Hizmetleri Alanlarındaki 2 ve 3. seviye sertifika programları açılmıģtır. Turizm ıģletmelerine Personel YetiĢtirme Temel Eğitim Kurs programlarına alınacak öğrenciler/kursiyerler mülakatla alınmaktadır. Mülakat ve Değerlendirme; Eğitim merkezi müdürünün baģkanlığında varsa müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve alan/bölüm öğretmeni ile her alandan 1 eğitici, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, yabancı dil öğretmeni, doktor ve sektör temsilcisinden oluģan bir mülakat komisyonu kurulur. Değerlendirme kriterleri; fiziksel görünüģ 40 puan, mesleki bilgi, mesleğe yatkınlığı ve alan bilgisi 30 puan, anlama-kavrama, ifade etme ve iletiģim becerileri 15 puan ve özel yeteneği de 15 puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden aģağıda belirtildiği gibidir. A- Fiziksel görünüģ, 40 puan üzerinden ve aģağıda belirtildiği gibi değerlendirilir. a) YürüyüĢünün düzgün olup, olmadığına bakılır. b) Doğru duruģ; adaylarda bedensel hareket ve çalıģmaları ile çok ileri derecede görünüģü bozacak kadar Ģekil bozukluğu olup olmadığına bakılır. c) Görme; görme engelinin ve renk körlüğünün bulunmaması gerekir. ç) KonuĢmayı bozan herhangi bir engeli bulunmaması gerekir. d) Adaylarda aranılacak ve bulunması gereken sağlıkla ilgili diğer özellikler komisyonda bulunan doktor tarafından tespit edilerek uygulanır. B- Mesleki bilgi, mesleğe yatkınlığı ve alan bilgisi; Adayın mesleğe yatkınlığı ve alana ilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilir. C- Anlama-kavrama, ifade yeteneği ve iletiģim becerileri; Adayın anlama-kavrama yeteneği ile ifade etme ve iletiģim becerisi 15 puan üzerinden değerlendirilir. Ç- Özel yetenek; Adayın alanında kullanabileceği özel yeteneği varsa (Halk oyunları, enstrüman çalabilme vb.) 15 puanla değerlendirilir. Ancak, sağlığının meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı doktor tarafından tespit edilenler, baģarı puanı ne olursa olsun kesin kayıt hakkı kazanamazlar. Mülakat ıçin BaĢvuracak Adaylarda Aranacak Ģartlar: 29

30 a) Turizm Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretimin baģlayacağı tarih itibariyle yatılılar için 16 yaģını doldurmuģ ve 20 yaģından gün almamıģ olmak, gündüzlüler için ise 16 yaģını doldurmuģ ve 25 yaģından gün almamıģ olmak ve evli bulunmamaları Ģartları aranır. Ayrıca erkek adaylar için, askerlikle iliģkisi bulunmadığını veya ertelendiğini belgelendirmesi istenir. b) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında açılacak olan Ön Büro programına kaydolacakların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve en az bir yabancı dili bilmesi, Yiyecek ıçecek ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanına ait Ön Büro programı haricindeki ve Eğlence Hizmetleri Alanlarında açılacak programlarda ise en az ilköğretim okulu mezunu olmaları gerekmektedir. ADAY KAYIT ĠġLEMLERĠ: a) Ön kayıtta istenecek belgeler; 1- Dilekçe, 2- Öğrenim belgesi onaylı örneği, 3- Nüfus cüzdanı onaylı örneği, 4-2 adet vesikalık fotoğraf. b) Kesin kayıtta istenecek belgeler; 1- Sağlık raporu (Portör Muayenesi, Akciğer filmi, Hepatit B raporu, kan tahlili sonuçları), 2- Sınav tarihi itibariyle 20 yaģından gün almıģ aday kursiyerlerden Askerlikle iliģkisi olmadığına dair belge, 3- Öğrenim belgesi onaylı örneği, 4- Nüfus cüzdan örneği, 5-6 adet vesikalık fotoğraf, 6- Ġkametgâh ilmühaberi, 7-18 yaģından büyük kursiyerlerden Savcılık iyi Hal belgesi. ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, BiliĢim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve UlaĢtırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi baģına iģ yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiģtirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır. Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 30

31 bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. ANADOLU TĠCARET MESLEK LĠSELERĠNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aģağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır. MUHASEBE VE FĠNANSMAN Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı DıĢ Ticaret Ofis Elemanlığı Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı PAZARLAMA VE PERAKENDE SatıĢ Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ Ağ ıģletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servis BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK Yönetici Sekreterliği Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği ULAġTIRMA HĠZMETLERĠ Lojistik Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; 10 uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karģılığında sertifika 31

32 da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI VE STAJ Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iģ ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim takip ettikleri programın özelliğine göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iģletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleģtirilebildiği gibi, alanlarıyla ilgili iģyerlerinde staj olarak da bu uygulamalarını yapabilmektedirler. Programın özelliğine göre genellikle son sınıfta iģletmelerde uygulamaya giden veya staj yapan öğrenciler, öğrenim görürlerken iģ hayatı ile de tanıģmaktadırlar. Takip ettikleri programlarına göre ıģletmelerde Beceri Eğitimi için iģ yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iģ yerlerince yaģlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30 u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır. Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. KAYIT-KABUL ġartlari Anadolu Ticaret Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilirler. Bazı programların özelliği gereğince bu sınavı kazanan öğrenciler mülâkata tabi tutulurlar. Anadolu Ticaret Meslek Liselerine; kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma Ģartlarını taģıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon ve kontenjan bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmıģ olmak Ģartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip baģarılı olmaları gerekir. Anadolu Ticaret Meslek Liselerine; alınacak öğrencilerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir: 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 32

33 2- Ġlköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak, 4- Ġlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiģ olmak, 5-Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiģ olmak, 6- Merkezi sistemle yapılan sınavda baģarılı olmak, 7- Evli, boģanmıģ ve niģanlı olmamak. ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek Ġçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve YaĢlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi baģına iģ yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiģtiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. ANADOLU OTELCĠLĠK VE TURĠZM MESLEK LĠSELERĠNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aģağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır. YıYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ Mutfak Servis Bar Pastacılık Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) 33

34 KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ Ön Büro Kat Hizmetleri Rezervasyon Operasyon EĞLENCE HĠZMETLERĠ Animatörlük Çocuk Animatörlüğü GIDA TEKNOLOJĠSĠ Gıda Kontrol Süt ıģleme Sebze ve Meyve ıģleme Hububat ıģleme Zeytin ıģleme Çay Üretimi ve ıģleme GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ Saç Bakımı Güzellik Hizmetleri Vücut Bakımı ve Masaj HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ YaĢlı Bakımı Hasta Bakımı Engelli Bakımı DENĠZCĠLĠK Yat Kaptanlığı Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; 10 uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karģılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 34

35 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, sektörün özelliği doğrultusunda; her yıl turizm bakımından hareketsiz olan Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; turizm mevsimi ile birlikte, Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık dönemde turizm iģletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Mezunların yabancı dil bilgisi ile birlikte, turizm iģletmelerinde yoğun bir uygulama programına tabi tutularak yetiģtirilmeleri bu okullara ve mezunlarına olan talebi artırmaktadır. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere iģyerlerince yaģlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 60 ı oranında ücret ödemesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız imkânları ile yapılmaktadır. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde uygulanan bu model, Türkiye nin yanı sıra, turizm potansiyeli bulunan diğer ülkeler için de örnek alınabilecek bir eğitim modelidir. Öğrenciler Avrupa da çeģitli alanlarda baģarı sağlamıģ ve ödüller almıģlardır. Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. KAYIT-KABUL ġartlari Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilmektedirler. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavında baģarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı ile öğrenci alan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin pansiyonu bulunması halinde bu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma Ģartlarını taģıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmıģ olmak Ģartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip baģarılı olmaları gerekir. 35

36 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine alınacak öğrencilerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir: 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 2- Ġlköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine, turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak, 4- Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta baģarılı olmak, 5- Ġlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiģ olmak, 6- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiģ olmak. ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ ĠletiĢim Sektörünün ihtiyaç duyduğu; Gazetecilik, Radyo Televizyon, Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon, Matbaa, Grafik ve Fotoğraf alanlarında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli ara insan gücünü yetiģtiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Anadolu ĠletiĢim Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iģ alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. ANADOLU ĠLETĠġĠM MESLEK LĠSELERĠNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aģağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır. GAZETECĠLĠK Yazılı Basın Muhabirliği TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği RADYO TELEVĠZYON Kameramanlık 36

37 Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ Halkla ıliģkiler MüĢteri Temsilciliği Kamuoyu AraĢtırmacılığı Fuar Organizasyonu Özel Organizasyonlar GRAFĠK VE FOTOĞRAF Fotoğraf Çekim Fotoğraf Baskı Grafik MATBAA Baskı Öncesi Flesko Baskı Ofset Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenciler; 10 uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karģılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 37

38 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI VE STAJ Anadolu ıletiģim Meslek Lisesinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iģ ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim takip ettikleri programın özelliğine göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iģletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleģtirilebildiği gibi, alanlarıyla ilgili iģyerlerinde staj olarak da bu uygulamalarını yapabilmektedirler. Programın özelliğine göre genellikle son sınıfta iģletmelerde uygulamaya giden veya staj yapan öğrenciler, öğrenim görürlerken iģ hayatı ile de tanıģmaktadırlar. Takip ettikleri programlarına göre ıģletmelerde Beceri Eğitimi için iģ yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iģ yerlerince yaģlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30 u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır. Mezunlar, alanlarında faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluģlarda görev alabilecekleri gibi, kendi iģyerlerini de kurup çalıģtırabilirler. Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. KAYIT-KABUL ġartlari Anadolu ıletiģim Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilmektedirler. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavında baģarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı ile öğrenci alan Anadolu ıletiģim Meslek Liselerinin pansiyonu bulunması halinde bu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma Ģartlarını taģıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmıģ olmak Ģartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip baģarılı olmaları gerekir. Anadolu ıletiģim Meslek Liselerine alınacak öğrencilerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir: 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 38

39 2- Ġlköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu ıletiģim Sektöründe görev yapmaya uygun olmak, 4- Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta baģarılı olmak, 5- Ġlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiģ olmak, 6- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiģ olmak. ADALET MESLEK LİSELERİ Ġlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Adalet Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kiģi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, soysal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiģtirildiği meslek liseleridir Sayılı kanunla Bakanlığımıza devredilerek Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlanmıģtır. Adalet Meslek Lisesi mezunları özellikle Adalet Bakanlığı Merkez ve TaĢra teģkilatına eleman yetiģtirmek üzere kurulmuģlardır. Adalet Bakanlığı personel alım sınavında tercih edilen mezunlar arasında yer almakta olup, bu sınavları kazananlar Adalet Bakanlığına Zabıt Kâtibi olarak atanmaktadırlar. Mezunları, Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına geçebilmektedirler. Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiģ Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Programı uygulanmaktadır. Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, geliģime ve eleģtiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime baģlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 39

40 2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve iģleri yapabilecek, 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek Ģekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI Adalet Meslek Liselerinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iģ ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim, son sınıfta haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iģletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleģtirilmektedir. Takip ettikleri programlarına göre ıģletmelerde Beceri Eğitimi için iģ yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iģ yerlerince yaģlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30 u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır. KAYIT-KABUL ġartlari Adalet Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilirler. Adalet Meslek Liselerine; alınacak öğrencilerin aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir: 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, 2- Ġlköğretim Okulu mezunu olmak, 3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak, 4- Ġlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiģ olmak, 5-Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiģ olmak, 6- Merkezi sistemle yapılan sınavda baģarılı olmak, 7- Evli, boģanmıģ ve niģanlı olmamak. 40

41 41

HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR

HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? HAZIRLAYANLAR NESRİN AKKOYUN DİCLE DOĞAN RAMAZAN ŞİMŞİR AHMET BAL SAVAŞ TÜFEKÇİ NESLİHAN KUTLU LEVENT OKAN ORHAN ŞAHİN YAŞAR

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS II III İÇİNDEKİLER 1)Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi..4 2)Yeni Sistemin Ana Unsurları.4

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde faaliyet gösteren tüm iģ kollarının ortak ihtiyacı olan ve yasal zorunluluk taģıyan muhasebe

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ BiliĢim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde faaliyet gösteren tüm iş kollarının ortak ihtiyacı olan ve yasal zorunluluk taşıyan muhasebe

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2013 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM PROJESİ ANKARA, 2008 ÖN SÖZ Ülkemizde harita-tapu-kadastro sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı