Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nde ilk inceleme (kabuledilebilirlik incelemesi) Hasan Mutaf Sunum planı önemli olmayan zarar kıstası başvuru hakkının kötüye kullanılması temyiz mercii incelemesi yapılmaması prensibi İstatistikler ve Filtraj Dairesi nin çalışma usulleri önemli olmayan zarar kıstası 14. Protokol le 1 Haziran 2010 tarihinde getirilmiş yeni bir kabul edilebilirlik kriteridir (madde 35/3-b). 14. Protokol ün geçici maddesiyle bu kriterin kullanımı, iki yıl süreyle Dairelere ve Büyük Daire ye hasredilmişti. Komite ler ve tek hakim oluşumu, bu kriteri 1 Haziran 2012 tarihinden bu yana kullanabilmektedir. AİHS 35. madde Madde 35 Kabul edilebilirlik koşulları 1. Mahkeme ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde başvurulabilir. 2. Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel başvuruları aşağıda sayılı hallerde ele almaz: a) Başvuru isimsiz ise; veya b) Başvuru, Mahkemece daha önce incelenmiş ya da uluslararası diğer bir soruşturma veya çözüm merciine daha önceden sunulmuş bir başka başvuruyla esasen aynı olup yeni olgular içermiyorsa. 3. Asağıdaki hallerde Mahkeme, 34. madde uyarınca sunulan bireysel başvuruları kabul edilemez bulur: a) Başvurunun konu bakımından Sözleşme veya Protokollerinin hükümleriyle bağdaşmaması, dayanaktan açıkça yoksun veya bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olması, veya; b) Başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması; meğer ki Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan incelenmesini gerektirsin. Ancak ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş hiçbir dava bu gerekçe ile reddedilemez. 4. Mahkeme bu maddeye göre kabul edilemez bulduğu tüm başvuruları reddeder. Mahkeme, yargılamanın her aşamasında bu yönde karar verilebilir. Amaç: - Mahkeme nin önemsiz işlerle meşgul edilerek yığılmalara sebep olunmasının önüne geçmek (minimis non curat praetor ilkesi) - İnsan hakları ihlalleri bakımından, birey ve kamu düzeni seviyesinde önem arzeden davalara daha fazla zaman ve kaynak ayrılmasının sağlanması 1

2 İlkeler - Ladygin/Rusya, 35365/05, 30 Ağustos Giuran/Romanya, 24360/04, 21 Haziran Korolev/Rusya, 25551/05, 1 Haziran Giusti/ Italya, 13175/03, 18 Ekim 2011 İlkeler - Sözleşme nin koruduğu haklardan hangilerine ilişkin inceleme yapılması gerektiği (şimdilik sadece 6. ve 13. maddelere ilişkin uygulama yapılmıştır) - iddia edilen ihlalin ağırlığı ve ilgililer üzerindeki etkileri - Hangi konuların önem arzettiği meselesi değişkenlik gösterecek ve her olayın şartlarına göre değerlendirilecektir. - İhlalin önem seviyesi, hem başvuranın kişisel değerlendirmesine, hem de objektif bir değerlendirmeye göre belirlenecektir. İlkeler - Davanın maddi veya manevi değeri, - Başvurucunun dava sırasındaki tutumu, ihmali gibi unsurlar, - Başvurucunun maddi gücü ile ülkesindeki yaşam seviyesi ve genel ekonomik durum, nazara alınabilecek diğer unsurlardır. - İnsan haklarına saygı ilkesi uyarınca, ilgili devletin, o konuda genel olarak Sözleşme den doğan mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediği hususu incelenecektir. Aynı konuda (özellikle şikayet edilen usul konusunda) daha önce ihlal kararları verilmişse (mesela duruşma yokluğu, kararların icra edilmemesi), davanın daha fazla incelenmesine gerek olmadığına hükmedilmektedir. - Davanın mahalli mahkemeler tarafından görülmüş olması (dava başvuru) Maddi değerin önem arzetmediğine hükmedilen kararlardan örnekler 90 avroluk alacak davasında usule ve duruşma yapılmamasına ilişkin şikayetler içeren başvuru (Ionescu/Romanya, 36659/04) Kamu kurumlarından 12 avroluk bir alacağa ilişkin kararın icra edilmemesine ilişkin başvuru (Vasilchenko/Rusya, 34784/02) 135 avroluk trafik cezası, 22 avro masraf ve ehliyete bir ceza puanı işlenmesi konusuyla ilgili davada temyiz usulüne ilişkin şikayetler içeren başvuru (Fernandez/Fransa, 65421/10) Toplam 228 avro ya (107 avro alacak ve 121 avro yargılama masrafı) mahkum edilen idarenin borcunu ödememesine ilişkin başvuru (Burov/Moldova, 38875/08) 504 avroluk maddi değere ilişkin bir davanın süresine ilişkin şikayetler içeren başvuru (Kiousi/Yunanistan, 52036/09) Müddeabihin değerine ilişkin olmayan zarar Holub/Çek Cumhuriyeti, 24880/05: Yüksek mahkeme önünde, karşı tarafın görüşlerinin tebliğ edilmemiş olması hali. Bu husus AİHM tarafından daha önce incelendiği, somut olayda, sözkonusu görüşlerin davaya yeni bir unsur katmadığı ve bu sebeple başvurucunun cevap hakkına sahip olmamasının davanın seyrini değiştirmediği gerekçeleriyle önemli olmayan zarar kriteri uygulanmıştır. Başsavcılık tebliğnamesinin sanığa tebliğ edilmemesi hali (Liga Portuguese de Futebol Profissional/Portekiz, 49639/09). Haksız işgal sebebiyle duvarını yıkmak mecburiyetinde kalan bir kişinin davasında, kararın duruşma yapılmaksızın açıklanmış olması da önemsiz zarar olarak karara bağlanmıştır (Jancev/Makedonya Eski Yugoslayva Cumhuriyeti, 18716/09). Bir ceza davasında, yargılama süresinin uzunluğu sebebiyle sanığa uygulanan nihai cezada indirim yapılmasının, yargılama süresinden doğan zararı önemsiz hale getirdiğine hükmedilmiştir (Gagliano Giorgi/İtalya, 23563/07) Yeni kriterin uygulanmadığı örnekler 2

3 Dava konusu uyuşmazlığın önemine bakılmaksızın (arazi paylaşımı), şikayetler hakkında (dava süresi ve iç hukuk yolunun bulunmaması), sistemli bir ihlal olup olmadığına ilişkin karar bulunmaması sebebiyle yeni kriter uygulanmamıştır (Finger/Bulgaristan, 37346/05). Bir polis memurunun maaş artışına ilişkin olarak açtığı davada, konu hakkında yargı kararlarında yeknesaklığın sağlanmamış olması sebebiyle yeni kriter uygulanmamıştır (Zivic/Sırbistan, 37204/08). Gürültü yapılmış olması sebebiyle verilen 17 avro değerinde bir idari cezayla ilgili olarak, daha önce ihlal kararı verilmiş ve kanun değişikliğinden sonra incelenmemiş bir yargılama usulünden şikayet edildiği gerekçesiyle yeni kriter uygulanmamıştır (Nicoleta Gheorghe/Romanya, 23470/05. Başvurucu tanık çağırma hakkını kullanmadığı için ihlal kararı çıkmamıştır). Yeni kriterin uygulanmadığı örnekler Resen atanan müdafi olan başvurucu, idarenin ücretini ödememesi sebebiyle tazminat davası açmıştır. Ceza yargılamasında müdafiin önemi sebebiyle, mahkemeye erişim konusunu ve 105 avro değerinde bir müddeabihi ilgilendiren şikayete yeni kriter uygulanmamıştır (Juhas Duric/Sırbistan, 48155/06. Başvurucu idari yolları tüketmediği için kabuledilmezlik kararı verilmiştir). Mahkeme, Gaglione ve diğerleri/italya davasında, başvurucuların önemli bir zarara uğramadıklarına dair Hükümetin itirazını reddetmiştir; çünkü bu dava, başvurucuların tazminatlarının %65 inin en az 19 ay geç ödenmesiyle ilgilidir. Mahkeme kararlarının icra edilmemesine ilişkin bir başvuruda (Korolev v. Rusya) kararında, esastan incelemeyi gerektiren kamu düzenine ilişkin zorlayıcı bir sebep görmemiştir ( insan haklarına saygı ilkesi). Çünkü ilk olarak Mahkeme, bu olayda doğan soruna benzer çok sayıda sorunu karara bağlamıştır; ikincisi, hem Mahkeme ve hem de Bakanlar Komitesi Rusya Federasyonu nda ulusal mahkeme kararlarının yerine getirilmemesine ilişkin sistemik sorun hakkında görüşlerini açıklamışlardır. Başvuru hakkının kötüye kullanılması AİHS 35/3-a Başvurucunun bireysel başvuru hakkının Sözleşme de öngörülen amacına açıkça aykırı olan ve Mahkeme nin gereği gibi çalışmasını veya önündeki davanın gereği gibi görülmesini engelleyen bir davranışı, başvuru hakkının kötüye kullanılması anlamına gelir (Miroļubovs ve diğerleri/letonya, 62 ve 65). İstisnai nitelikte bir tedbirdir. Örnekler: - yanıltıcı bilgi verme; - hakaret edici bir dil kullanma; - dostane çözüm sürecini gizli tutma yükümlülüğünü ihlal etme; - başvurunun açıkça içerikten yoksun şikayetçilikle sunulması veya gerçek bir amaçtan yoksun bir başvuru olması. 1) Yanıltıcı bilgi Başvurunun sahte kimlikle yapılması (Drijfhout/Hollanda, 27-29) Mahkeme ye gönderilen belgelerde sahtecilik yapılması (Jian/Romanya; Bagheri/Maliki v. Hollanda; Poznanski/Almanya) İhmal suretiyle kötüye kullanma (Al-Nashif/ Bulgaristan, 89; Kerechashvili v. Gürcistan). Bilgilerin güncellenmemesi (Hadrabová ve diğerleri/çek Cumhuriyeti; Predescu v. Romanya, 25-27). 3

4 2) Hakaret Davaya taraf olan veya o davada işlem yapan kişilere karşı kırıcı, hakaret edici, tehdit edici veya tahrik edici bir dil kullanılması halinde, başvuru hakkı kötüye kullanılmış olur (Řehák/Çek Cumhuriyeti; Duringer ve Grunge/ Fransa; Stamoulakatos/Birleşik Krallık). 3) Dostane çözümün gizliliğini ihlal Sözleşme nin 39(2). fıkrası ile Mahkeme İçtüzüğünün 62(2). fıkrasının yasakladığı husus, tarafların medya yoluyla veya geniş bir kitle tarafından okunabilecek bir yazıyla veya başka bir şekilde söz konusu bilgiyi aleni hale getirmeleridir (Miroļubovs/ Letonya, 68). Başvurucunun kullandığı dilin sadece ağır, polemikçi veya müstehzi olması yeterli değildir; kötüye kullanma olarak görülebilmesi için normal, medeni ve meşru eleştiri sınırlarını aşması gerekir (Di Salvo/İtalya; tersine bir örnek için bkz. Aleksanyan/Rusya, ). 4) Amaçsız başvurular Mahkeme tarafında geçmişte kabuledilemez bulunmuş başvurusuna benzer açıkça temelsiz başvuruları tekrar tekrar Mahkeme ye gönderen bir kişi, başvuru hakkını kötüye kullanmış olur (M. / Birleşik Krallık; Philis / Yunanistan). Temyiz incelemesi yasağı Dördüncü derece incelemesi AİHM onama/bozma incelemesi yapamaz, temyizde ileri sürülmesi gereken hususları inceleyemez. Yetkisi, Sözleşme ile taahhüt altına girilmiş olan insan haklarına ve özgürlüklerine riayet edilip edilmediğini incelemekle sınırlıdır. Ulusal mahkemelerin tespitlerini ve vardıkları sonuçları sorgulamaz. Yani, - iç hukukun yorumlanması ve uygulanması; - delillerin değerlendirilmesi; - ceza davasında sanığın suçluluğu veya masumiyeti, AİHM nin yetki alanı içerisinde değildir. İstisnalar: - Kararda keyfilik/hakkaniyete bariz bir aykırılık olması hali maddeler ile 2. ve 3. maddelerdeki araştırma mükellefiyeti de temyiz incelemesi yasağının istisnası olarak yorumlanabilir. Temyiz incelemesi yasağı Adil yargılanma hakkı, daha çok iç hukuktaki yetki ve usul kurallarını kapsar. Başvurucu yargılama sırasında; - iddialarını ve delillerini sunabilmiş olmalıdır; - karşı tarafça sunulan iddialara ve delillere cevap verme fırsatı bulmalıdır; 4

5 - Mahkeme kararında olay, iddia ve savunmalar ile hukuki nitelendirmeye ilişkin gerekçeler gösterilmiş olmalıdır. Bu şartlara uyan yargılamalar 6.madde kriterlerini yerine getirmiş sayılacaktır ve yargılamanın neticesine ilişkin olan şikayetler dördünce derece incelemesi kriterine takılarak kabuledilemez bulunacaktır. Filtraj Dairesi nin çalışma usulleri İstatistiki bilgiler AİHM nin önünde derdest dava sayısı 2000 yılına kadar in altında iken, 2011 yılının sonuna doğru dava sayısı civarında olmuştur. Yeni çalışma usulleri sayesinde bu sayı in altına düşürülmüştür (Ocak 2013). Geçmiş istatistiklere bakıldığında AİHM nde açılan davaların çok büyük bir oranının (%80 den fazlası) kabuledilemez bulunduğunu görmek mümkündür. Yeni çalışma usulleri Ön eleme sistemi (filtraj) Filtraj Dairesi nin kurulma amaçları: artan iş yükü sebebiyle dosyaların daha etkili ve merkezi bir dağıtım mekanizmasından geçmesi ilk inceleme aşamasını geçemeyecek davalar için doğrudan işlem yapılarak daha az zaman ve emek harcanması Interlaken, Izmir ve Brighton deklarasyonlarında ifadesini bulan daha hızlı ve verimli çalışma ilkelerinin uygulamaya geçirilmesi Hukukçunun dosya üzerinde yaptığı işlemler A. Şekil şartlarını yerine getirmeyen dosyalar bakımından: AİHM İçtüzüğü nün 47.maddesi, dava dilekçesinde bulunması gereken hususları saymıştır. Bu şartlara riayet edilmemesi halinde, dava dosyası idari red kararıyla atılabilecektir. Bireysel başvurunun içeriği AİHM İçtüzüğü Madde 47 5

6 1. Sözleşme nin 34 üncü maddesine göre yapılan bir başvuru, Mahkeme Başkanı aksine karar vermedikçe, Yazı İşleri Müdürlüğü nün hazırladığı başvuru formu ile yapılır. Başvuruda şunlar yer alır: (a) başvurucunun adı, doğum tarihi, vatandaşlığı, cinsiyeti, mesleği ve adresi; (b) temsilcisi varsa, temsilcisinin adı, mesleği ve adresi; (c) aleyhine başvuru yapılan Sözleşmeci Taraf Devletin veya Devletlerin adı; (d) maddi olaylara ilişkin kısa ve öz[2] bir açıklama; (e) iddia edilen Sözleşme ihlal(ler)ine ve ilgili savlara ilişkin kısa ve öz bir açıklama; (f) başvurucunun, Sözleşme nin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kabul edilebilirlik kıstaslarına (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süre kuralı) uyduğuna dair kısa ve öz bir açıklama ve (g) başvurunun amacı; ve beraberinde, (h) ilgili her türlü belgenin ve özellikle başvurunun konusuyla ilgili yargısal olan veya olmayan kararların birer örneği. AİHM İçtüzüğü Madde Başvurucular ayrıca; (a) Sözleşme nin 35.maddesinin birinci fıkrasındaki kabul edilebilirlik kıstaslarına (iç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süre kuralı) yerine getirildiğini göstermek amacıyla, bilgi ve özellikle yukarıdaki birinci fıkranın (h) bendinde sözü edilen belgeleri ve kararları sağlamak; ve, (b) şikâyetlerini başka uluslararası soruşturma veya çözüm organları önüne götürüp götürmediğini bildirmekle yükümlüdürler. 3. ( -kimliğin gizli tutulması talebine ilişkin) 4. Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan gereklere uymama, başvurunun Mahkeme tarafından incelenmemesi sonucunu doğurabilir. 5. ( ) Dipnot 2. Açıklayıcı Not: Başvuru 10 sayfayı geçtiği takdirde (belgelerin listelendiği ekler hariç), Mahkeme Başkanı nın Yargılama Usulü hakkında yayınladığı Uygulama Talimatları nın 11. maddesi gereğince, başvurucu başvurunun kısa bir özetini de sunmak zorundadır. İçtüzük 47 nin uygulanmadığı belli başlı istisnalar: davanın yaşam hakkına veya işkence yasağına ilişkin olması hali, kişinin hapiste bulunuyor ve avukatla temsil edilmiyor olması hali Hukukçunun doldurduğu form, raportör tarafından imzalandıktan sonra sekreterler idari red yazısı hazırlar. B. İlk inceleme şartlarını karşılamayan dosyalar bakımından ( tek hakim tarafından reddedileceği öngörülen dosyalar) 1. Dosyanın hukuki yönleriyle kaydının tamamlanması ve sınıflandırılması Hukukçunun dava kayıt programına girdiği bilgiler: - davanın hangi oluşum önüne konulacağı, - incelemenin hangi maddelerden yapılacağı, - dava konusu kodları, - dava notu: olay özeti, şikayetler ve red gerekçeleri 2. Karar notu hazırlanması ( tek hakim notu ) 6

7 Hukukçunun dava kayıt sistemine girdiği kısa karar (olay özeti, şikayetler, red gerekçeleri) sistemdeki makrolarla (MS Word), dava konusu, kayıt tarihi aralığı, dosyadan sorumlu hukukçu gibi kıstaslarla derlenerek bir grup dava için tek hakim notu hazırlanması mümkün olmaktadır. 3. Kısa kararların raportör hukukçuya sunulması (workflow) ve tek hakim oluşumunun gündemine alınması (ajanda) C. İlk inceleme aşamasına takılmayan dosyalar bakımından Dosyanın özet açıklama ile Daire ye gönderilmesi (referral) D. Başvurucunun Bilgilendirilmesi Alındı yazısı Dava sonucunu bildirir yazı (red gerekçesine bakılmaksızın tek tip yazı istisna: derdest davalar) 7

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

The Incurring Loses Criterion on Individul Application to European Court of Human Rights

The Incurring Loses Criterion on Individul Application to European Court of Human Rights KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 92-98, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne Bireysel Başvurularda Önemli Bir Zarara (Önemli Bir Dezavantaja

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa

Detaylı

AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ

AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ ANKAR A BAROSU AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne (AİHM) Bireysel Başvuru Sürecinin Evreleri İle İlgili Pratik Bilgiler AVUKAT MÜNCİ ÖZMEN (Dışişleri Bakanlığı Emekli Hukuk

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ve ETKİN SONUÇ SAĞLAYIP SAĞLAYAMAYACAĞI * IN THE LIHGT OF AN EXEMPLARY VERDICT, CONTENT OF THE LAW NUMBER 6384 AND İS İT GOING TO PROVIDE EFFICIENT

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğü giriş: 23 Mart

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı