Yeniden Tesis Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Finansmanı * 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeniden Tesis Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Finansmanı * 1"

Transkript

1 Yeniden Tesis Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Finansmanı * 1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 525 Arş. Gör. Dr. Ahmet DÖNMEZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Giriş Osmanlı Devleti, 18. yüzyılın sonuna kadar Avrupa da daimî elçiler bulundurmadı. III. Selim, 1793 yılında Yusuf Agâh Efendi yi Londra ya elçi olarak tayin ederek daimî elçiliklerin tesisi sürecini başlattı. Kısa süre içerisinde Paris, Viyana ve Berlin e de elçiler gönderildi. Ancak siyasî, askerî, idarî, malî birçok etken elçiliklerin Babıâli nin beklentilerini karşılamasını engelledi. Öyle ki Avrupa da elçi bulundurmanın gerekli olup olmadığı tartışılmaya başlandı yılına gelindiğinde Avrupa daki tüm Osmanlı temsilcilikleri kapatılmıştı 2. Daimî elçiliklerin tesisinde başarısızlık yaşanmasına yol açan etkenler arasında özellikle elçiliklerin finansmanında karşılaşılan zorluklar öne çıkmaktaydı. Buna, o tarihte Osmanlı maliyesinin yaşadığı sıkıntılar yanı sıra, Osmanlı elçiliklerinin kaynağını geleneklerden alan bir finans sisteminin olmayışı da büyük ölçüde katkıda bulundu. II. Mahmud, daimî elçiliklerin tesisi sürecini 1832 yılında yeniden başlattı. Ancak ilk girişimde karşılan sorunlar kısa süre içinde bu dönemde de ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışmada, Osmanlı daimî elçiliklerinin yeniden tesis sürecinde ( ) elçiliklerinin finans sistemi açıklanmaya çalışılacaktır. Öncelikle elçiliklerin maaş sistemi nasıl işliyordu, süreç içerisinde nasıl bir gelişim yaşadı gibi soruların tespitine girişilecektir. Ardından elçiliklerin tesisi sürecinde elçilerin karşılaştığı maddî zorluklar, bu konuda örnekler verilecek gösterilecektir. Bu çalışma, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yapılan Karşılıklı Diplomasiye Geçiş Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Avrupa da Yeniden Tesisi adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu tez, SÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından (Proje Nr ) desteklenmiştir. 2 Osmanlı daimî elçiliklerinin tesisinin ilk dönemiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Ercüment Kuran, Avrupa da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasî Faaliyetleri ( ), Ankara 1988.

2 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 526 I. Elçiliklerin Maaş Sistemi Babıâli de elçi tayinine karar verilmesinin ardından öncelikle elçi ve maiyetinin yolculukları sırasında yapacakları harcamalar için verilecek harcırah miktarı belirlenirdi 3. Elçi kendisine verilen bu parayla; araba, konaklama ve yemek masraflarını karşılar ve görevli oldukları yerlerde çeşitli kişilere verilmesi gereken hediyeleri satın alırlardı. Harcırahtan ayrı olarak, elçilerin aylık maaş miktarları tespit edilirdi yılında, Mustafa Reşid Paşa 4 ve Namık Paşa ya maaşları dâhil ihtiyaç duyabilecekleri hesaplanan tüm para, İstanbul dan ayrılmadan önce kendilerine toplu olarak verildi 5. Ancak 1835 te Paris e yeniden atanmasıyla birlikte, diğer Avrupa elçilikleri örnek alınarak kendisine aylık olarak ödenecek, düzenli maaş bağlandı 6. Bu tarihten sonra Avrupa başkentlerindeki diğer Osmanlı elçiliklerinde de aynı maaş sistemine geçildi. İstisna olarak Viyana ve Berlin elçilerine, şehirlerdeki fiyat farklılığı sebebiyle başlangıçta maaş bağlanmayarak ihtiyaçları için yine toplu para verildi. Viyana ve Berlin elçileri, görev yerlerine gittikten sonra aylık harcamaları için yeterli miktarı belirleyip Babıâli ye bildirdi. Daha sonra kendilerine aylık olarak ödenmek üzere düzenli maaş bağlandı 7. Osmanlı elçileri, elçiliğe atanmadan önceki görevlerinden alınmıyorlardı. Bu görevlerinden aldıkları maaşları da ödenmeye devam ediyordu. Bu sebeple elçilik maaşı olarak verilen maaştan elçilikle ilgili ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamaları isteniyordu 8. İstanbul da üzerlerinde taşıdıkları diğer görevlerin- 3 Elçilere verilen harcırah gibi, dönerken de dönüş harcırahı isminde bir para veriliyordu. M. Reşid Paşa ya Londra dan dönüş masrafı olarak kuruş ödendi. BOA, İ. HR, nr. 21, 18 Aralık 1839; BOA, C. HR, nr. 6726, 22 Aralık Paris Maslahatgüzarı Talat Efendi ye ise dönüş harcırahı olarak kuruş verildi. BOA, İ. MTZ(05), nr. 132b, 08 Mart M. Reşid Paşa, paşa unvanını 1838 yılında almıştır. 5 Bununla birlikte Viyana Maslahatgüzarı Mavroyani ye düzenli maaş bağlanmıştı. Bu maaş 1834 te kuruştu. C. HR, nr. 2607, 03 Kasım M. Reşid Paşa Paris te bir ayda ne kadar masrafları olacağını daha önce Babıâli ye bildirmişti. Buna göre, aylık franka, yani kuruşa ihtiyaçları vardı. M. Cavid Baysun, Mustafa Reşit Paşa nın Paris ve Londra Sefaretleri Sırasındaki Siyasî Yazıları, Tarih Vesikaları, I/4, s Avrupa şehirlerinin masrafları birbirine uymadığı için Ahmed Fethi Paşa ya bağlanacak maaş önceden belirlenmemişti. Kendisine bir süre yetecek para verilmesi, Viyana da aylık ne kadar paranın gideceği belli olmasından sonra, İstanbul a bunu bildirmesi ve ona göre bir aylık bağlanması kararlaştırıldı. A. Fethi Paşa bir aylık masrafının kuruş olacağını hesaplamıştı. Buna rağmen Babıâli ye, aylık kuruş masraf gideceğini bildirdi. Bu tarihten sonra Viyana elçiliğine düzenli maaş bağlandı. BOA, HAT, nr S, 09 Ocak Berlin Elçisi Kamil Paşa ya da aynı şekilde başlangıçta belli bir maaş belirlenmemişti. Burada gerekli olan aylık miktar tespit edildikten sonra, Kamil Paşa ya maaş bağlandı. BOA, HAT, nr A, 18 Ağustos Osmanlı elçileri ve maiyetindekilerin hemen hepsinin İstanbul da ayrı olarak maaşları işliyordu. Elçiler âmedçilik, beylikçilik gibi görevleri üzerinde bulunduruyorken, maiyetleri

3 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 527 den kaynaklanan maaşları ise elçilerin kapı kethüdalarına ya da ailelerine teslim ediliyordu. Şayet elçilikten ayrı bir maaşları bulunmuyor ise ailelerinin geçimleri için gerekli tedbir alınıyordu 9. Elçiler ya da maiyetindekilerin görevleri sırasında vefat etmeleri durumunda, ailelerine yardım yapılıyordu 10. Hatta elçiliklerin para işlerinin yürütülmesinde görev alan sarrafların ailelerine bile ölümleri halinde yardımcı olunuyordu 11. Osmanlı elçi ve maiyetlerinin maaşları, Avrupa nın çeşitli yerlerinde bağlantıları olan ve adeta bir banka vazifesi gören İstanbul daki bir sarraf aracılığıyla ödeniyordu. Sarraflar, elçiliklerin para işlerinin yürütülmesi işinde daimî elçiliklerin birinci döneminden beri kullanılıyordu 12. İstanbul daki sarraf, ki bu kişi elçiliklerin yeniden tesisi sürecinde Alyon Bezirgân olmuştur, Paris ve Londra daki ortaklarına her ay verilecek maaş miktarını bildiriyordu. Elçi, imza karşılığı bu parayı her ay sarraftan tahsil ediyordu. Avrupa daki sarraf, ortalama üçer aylık dönemler halinde verdikleri paralara dair defter ve makbuzları, İstanbul daki sarrafa gönderiyordu. O da bunu Babıâli den tahsil ediyordu. Başlangıçta sadrazam, her tahsilât için ödenecek miktarı bir arz tezkeresiyle onaylaması için padişaha sunuyordu. Padişahın onayından sonra, sadrazamın buyrultusu ile bu paralar sarraflara ödeniyordu. Ande üzerinde taşıdıkları görevleriyle ilgili maaşlarını alıyorlardı. Bu sebeple elçilerden, elçilikte çeşitli konularda ortaya çıkan masraflar için ayrıca para talep etmemeleri bunları kendi maaşlarından karşılamaları isteniyordu. Sadık Rıfat Paşa nın, elçilik hizmetinde bulunanların elbise parası vb. gibi işlerde harcadığı kuruşun poliçesi Babıâli ye ulaştığında, bu paranın şimdilik ödenmesine ancak bundan sonra bu tip paraları kendi maaşından karşılamasının kendisine bildirilmesine karar verildi. BOA, HAT, nr , 06 Haziran Aynı şekilde Kamil Paşa ya da maaş bağlandıktan sonra ortaya çıkabilecek küçük masrafları, diğer elçiliklerde olduğu gibi, bu maaştan karşılaması bildirildi. BOA, HAT, nr A, 18 Ağustos Şekib Efendi Londra elçisi tayin edildiğinde, normalde sürdürmekte olduğu beylikçiliğin üzerinde kalması kararlaştırıldı. Beylikçilik maaşı kuruştu. Bu paranın kuruşu Şekib Efendi nin ailesine verilecekti. Kalan kuruş ve diğer harç gelirlerinin ise beylikçiliği vekâleten yürütecek olan Mümtaz Efendi ye verilmesi kararlaştırıldı. BOA, İ. MTZ(05), nr. 39, 21 Şubat Paris e elçi olarak gidecek M. Reşid Paşa nın ikinci başkâtibi olarak tayin edilen Abdurrezzak Bahir Efendi ye, Paris te göreviyle ilgili bir maaş verilecekti. Ancak M. Reşid Paşa, Bahir Efendi fakir olduğu için İstanbul daki ailesine verilmek üzere bir maaş bağlanmasını özel olarak talep etti. BOA, İ. HR, nr. 673, lef. 1, 17 Ekim Bunun üzerine Bahir Efendi nin ailesine kuruş maaş bağlandı. BOA, İ. HR, nr. 673, lef. 2, 29 Ekim Berlin Maslahatgüzarı Rahmi Efendi, görevini sürdürürken hastalanarak vefat etti. Avrupa da öldüğü için defin masrafları ağır oldu. Kamil Paşa nın araya girmesiyle, Rahmi Efendi nin babasına bu masraflara karşılık kuruş verilmesi kararlaştırıldı. BOA, İ. MTZ(05), nr. 132b, 08 Mart Viyana da para işlerinin yürütülmesinde, İstanbul daki sarrafın ortağı olan Sina Bezirgân uzun süre görev aldı. Bu kişinin ölümünden sonra, Osmanlı Devleti ne hizmetlerinden dolayı ailesine kuruş para verildi. BOA, İ. HR, nr. 479, 03 Mayıs A. Muhib Efendi nin dönüş parası için bir Rum sarrafından kendisine poliçe ayarlanması yönündeki isteği için bk. BOA, HAT, nr , 21 Mart yılında Namık Paşa nın yanında görevli Nuri Efendi nin kendisi için gönderilecek poliçeyle ilgili bk. BOA, HAT, nr C, 15 Şubat 1833.

4 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 528 cak II. Mahmud, 1838 yılında, rutin olmayan harcamalar dışındaki bütün elçilik ödemelerinin kendisine bildirilmeden doğrudan hazineden ödenmesi talimatını verdi 13. Elçilere, harcırah ve maaştan ayrı olarak, ihtiyat poliçesi de veriliyordu. İhtiyat poliçesi, daha çok acil ve hesapta olmadan ortaya çıkabilecek masraflar için kullanılırdı. İstanbul daki sarraf, Avrupa da bulunan ortağına bu ihtiyat poliçesindeki miktar kadar, elçinin istediği parayı vermesi için talimat gönderiyordu 14. Elçi, ihtiyacı oldukça bu paradan imza ve makbuz karşılığı alıyordu. İstanbul daki sarraf ve Avrupa daki ortağı verdikleri paralar için belli oranda komisyon ekleyerek, bu parayı toplu olarak hazineden tahsil ediyorlardı. Yani sarraf ve ortakları bir çeşit banker ya da uluslararası banka işlevi görüyorlardı. Elçilik için alınan eşyalar, elçilikte verilen ziyafet, balo gibi işlerin masrafları, gönderilen yazıların posta ücreti, elçinin çeşitli işlerde kullandığı maiyeti dışındaki kişilere ödediği paralar, Avrupa da eğitimde olan öğrencilere verilen maaşlar gibi her türlü harcama sarraflar aracılığıyla karşılanıyordu. Bütün bu masraflar ve elçiliğe alınan eşyaların listesi, elçiliklerdeki bir deftere kaydedilirdi 15. Bu defterler daha sonra Babıâli ye gönderilir ve bunlar başmuhasebe kaleminde kaydedilirdi 16. Elçiler, görev yerlerinden ayrıldıklarında elçilikteki eşyaları kime bırakıyorlarsa ondan eşyaların tümünü teslim ettiklerine dair bir senet alıyorlardı ten itibaren bütün elçiliklerin harcamaları hazine-i amirede sefâretler için ayrılan tahsisat tan karşılanmıştır 18. Sadece Mavroyani nin maaşı baştan beri Takvîm-i Vekayi nin gelirinden verilmiştir yılında Maliye Nezareti nin kurulmasının ardından hazinelerin birleştirilmesiyle birlikte Osmanlı elçilikleri- 13 BOA, HAT, nr , 11 Temmuz Nuri Efendi bir yazısında, Londra sarraflarının Paris sarrafları gibi olmadığını, bunlardan istenildiği zaman borç alınabildiğini, kendisine büyük miktarda poliçe gönderilip bunun boş yere sarrafta kalması yerine, her ay masraflarını sarraftan alıp, bu paranın İstanbul a poliçe çekilmesinin daha doğru olacağını bildirmişti. Buradan poliçe kullanımında iki yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır. Birinde büyük miktarda para sarrafa toptan veriliyordu ve bu para sarrafta kalıyordu. Diğeri ise sarraftan borç almak şeklindeydi ki bu para İstanbul a poliçe ediliyordu, yani sarraf parayı daha sonra tahsil ediyordu. BOA, HAT, nr F, 25 Mart M. Reşid Paşa nın 1835 te Paris ten döndüğünde Babıâli ye takdim ettiği sefaret defteri hakkında bk. BOA, HAT Berlin elçiliğine alınan eşyaların defteri hakkında bk. BOA, HAT, nr , 18 Temmuz Bu konuda bk. BOA, HAT ; BOA, HAT, nr D, 28 Ağustos M. Reşid Paşa nın 1835 te Paris ten ayrılırken, Maslahatgüzar Ruhiddin Efendi den teslim ettiği elçilik eşyalarına karşılık aldığı senet için bk. BOA, HAT, nr B. 18 Hazineden elçilikler için ayrılan tahsisat konusunda bk. BOA, HAT, nr BOA, HAT, nr ; BOA, HAT, nr , 1838.

5 nin ödemeleri bundan sonra Mansure hazinesinden karşılanmıştır 20. II. Elçiliklerde Ekonomik Sorunlar Daimî elçiliklerin tesisinin her iki döneminde de finansman kaynağının temininde güçlükler yaşandı. Maddî yetersizlikler sadece elçilikler için değil baştan sona kadar Türk reformcularının en parlak umutlarının çamura bulandığı ve en zekice plânlarının kirlenip battığı bir Umutsuzluk Bataklığı oldu 21. III. Selim, daimî elçiler göndermeye başladıktan kısa süre sonra, Avrupa da böyle bir uygulamanın bulunmamasını gerekçe göstererek İstanbul da görev yapan elçilere, masraflarının karşılanması esasına dayanan tayinat verilmesi usulünü kaldırdı 22. Bu değişiklikle yapılan tasarruf, Osmanlı elçiliklerinin masraflarını fazlasıyla karşılayabilecek miktardaydı 23. Fakat devletin içinde bulunduğu siyasî ve malî kriz sebebiyle, bu dönemde Avrupa ya gönderilen Osmanlı elçileri gerçekten ciddî maddî problemler yaşadı. Öyle ki Paris Elçisi Halet Efendi, Napolyon dan borç para istemek zorunda kaldı 24. Abdurrahim Muhib Efendi de onunla aynı kaderi paylaştı. Görevine başladıktan bir sene sonra gönderdiği yazısında parasızlıktan feryat ediyordu. Kendi ifadelerinden anlaşıldığına göre Paris teki sarraflar o sırada Osmanlı elçilerine akçe verilir ise alınmıyor. diyerek borç para vermek istemiyorlardı. Bakkal, kasap bile kendisine borca mal vermeyi kesmek üzereydi. A. Muhib Efendi belindeki şalı frank karşılığı rehin bırakmıştı. O kadar zor durumdaydı ki yazılarını götürecek postacıya verecek bir frankının bile olmadığını söylüyordu 25. Bu geçici bir durum değildi. A. Muhib Efendi bundan dört sene sonra İstanbul a dönebilmek için yanındaki değerli şalları esnaflara rehin olarak bırakmak PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Şubat 1838 de Maliye Nezareti kuruldu. Nafiz Paşa maliye nazırı oldu. Ahmet Lütfi Efendi, Vak anüvîs Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, V, (Yeni yazıya aktaran. Yücel Demirel), YKY, İstanbul 1999, s. 919; Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform ( ), Eren Yayınları, İstanbul 1993, s. 97. Hazine-i amirenin işlerinin bundan sonra mansure hazinesi ile birleştirilmesiyle ilgili bk. BOA, HAT, nr B, 28 Nisan Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı), TTK Yayınları, Ankara 2004, s İbrahim Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, TTK Yayınları, Ankara 1988, s Enver Ziya Karal, Selim III ün Hatt-ı Hümayunları ( ), TTK Yayınları, Ankara 1946, s Enver Ziya Karal, Halet Efendinin Paris Büyük Elçiliği ( ), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1940, s BOA, HAT, nr , 27 C, 28 Ağustos 1807.

6 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 530 zorunda kaldı 26. Londra Maslahatgüzarı Sıdkı Efendi ve tercümanına ise iki yıl boyunca hiç maaş verilemedi. Sonunda İstanbul a dönebilmek için İngiliz hükümetinden borç para almak zorunda kaldılar 27. Aynı dönemde Sıdkı Efendi nin yerine gönderilmek istenen maslahatgüzar ve tercümana verilmesi gereken bir yıllık paranın hazinede bulunmaması, bunların gönderilmelerinden vazgeçilmesinin önemli sebeplerinden biri oldu 28. Avrupa elçiliklerinin finansman sorunu daimî elçiliklerin yeniden tesis sürecinde de gündemden düşmedi de Avrupa daki maslahatgüzarlar azledildiğinde II. Mahmud, ileride hafif ül mü ne yani yükü hafif memurlar gönderilebileceğini söylemişti 29. Aynı şekilde 1831 yılında padişaha Londra ve Paris e elçiler tayin edilmesi teklif edildiğinde, gidecek elçinin sebükbâr olmasını istemişti. Burada kastettiği; birçok işi kendi görebilen ve bu sebeple maiyeti çok olmayan, masrafı az bir elçi tipiydi 30. Bu sebeple 1832 de Mavroyani Viyana ya tayin edilmek istendiğinde padişaha, bunun masrafının hazineye dokunmayacağı, Takvîm-i Vekayi gelirinden karşılanacağı teminatı verildi 31. Daha sonra Mavroyani ve hemen ardından Namık Paşa ittifak arayışları için Londra ya gönderildiklerinde, maddî problemlerden yakındılar ve Babıâli ye kendilerine verilen paranın yetmediğini bildirdiler 32. M. Reşid Paşa nın 1834 te Paris e tayini sırasında ise Takvîm-i Vekayi de, III. Selim zamanında Avrupa ya daimî elçililer gönderildiği, fakat bu elçilikler sebebiyle ortaya çıkan tekellüfât yüzünden bunların kaldırıldığına işaret edildi 33. Rusya ya Edirne Anlaşması ile verilmesi kabul edilen savaş tazminatının büyük bir bölümünün ödenmemiş olması sebebiyle maddî açıdan eskisine göre çok daha kötü bir dönem içerisinde bulunuyordu. Ancak II. Mahmud bu tarihte, dışarıdan gelebilecek yardımın devletinin varlığını sürdürmesi için ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlamıştı. Şayet Avrupa da Osmanlı elçileri bulunacaksa, bunların her türlü ihtiyacı karşılanmalı ve elçilikler Osmanlı 26 BOA, HAT, nr , 21 Mart A. Muhib Efendi bu yazısında frank borçlandığını, çok zor durumda olduğunu bildirmektedir. Kuran, age., s Ercüment Kuran, Osmanlı Devletinin Londra Maslahatgüzarı Mehmed Sıdkı Efendi, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ya Armağan, TTK Yayınları, Ankara 1976, s BOA, HAT, nr , 01 Ekim BOA, HAT, nr yılında Avrupa daki Rum maslahatgüzarların başına birer Müslüman memur gönderilmesi teklif edildiğinde de bunların hafif ül mü ne memurlar olması istenmişti. Bu konuda bk. BOA, HAT, nr BOA, HAT, nr , Mart 1831-Eylül BOA, HAT, nr BOA, HAT, nr D, 18 Aralık 1832; BOA, HAT, nr Takvîm-i Vekayi, nr. 85, 07 Temmuz 1834.

7 Devleti nin şanına yakışır şekilde olmalıydı. Bu kararlılığını o günlerde gerçekleşen bir olayda açıkça gösterdi. Bundan bir süre önce Viyana Maslahatgüzarı Mavroyani, M. Reşid Paşa ya Viyana da yaşadığı maddî sıkıntılardan dert yanmıştı. M. Reşid Paşa Babıâli ye gönderdiği bir yazısında, maaşının yetersiz olması yüzünden Mavroyani nin görevini tamamıyla yerine getiremediğini ve bu durumun Osmanlı nın şanına yakışmayacağını bildirdi. Ancak bu yazı, padişaha sunulduğu sırada, yazının özetinin yer aldığı arz tezkeresinde bu sorundan hiç bahsedilmedi. II. Mahmud M. Reşid Paşa nın yazısını okurken bu durumu kendisi tespit ederek, Mavroyani nin refah içinde olması ve hiçbir sıkıntı çekmemesi için ne kadar paraya ihtiyacı duyduğunun araştırılmasını ve derhal gereğinin yapılmasını emretti 34. Avrupa daki Osmanlı temsilciliklerinde ekonomik sorunlarla karşılaşan yalnızca Mavroyani değildi. Onun sıkıntısını merkeze bildiren M. Reşid Paşa da daha İstanbul dan yeni ayrıldığı esnada kendisine verilen paranın yeterli olup olmayacağı konusunda endişe yaşamaya başladı. Sırp Baş Knezi Miloş un Semendire de kendisine teklif ettiği Macar altınını başta almaktan çekinip sonra kabul etmesinin altında bu endişe yatıyordu 35. Gerçekten de Paşa, tahmin ettiği gibi, yolculuk esnasında ortaya çıkan hesapta olmayan masraflar yüzünden Paris e ulaştıktan kısa bir süre sonra maddî sıkıntı çekmeye başladı. Paris e geldiklerinde Fransa kralının elçilik binası tahsis etmesi üzerine, M. Reşid Paşa kaldıkları otelin masraflarından kurtuldu. Ancak bu binanın içindeki eşyalar için aylık kira ödemeleri gerekiyordu. Elçilik maiyeti ise 20 kişiye yakındı. Diğer yandan İngiltere ve Fransa nın önemli insanları sık sık Paris teki Osmanlı elçiliğine gelerek biz Osmanlı yemeği yiyeceğiz diyorlardı. M. Reşid Paşa, elçilik görevine başlar başlamaz kendisini ekonomik sorunlar içinde bulmuştu. O sırada yanında kalan frank ve tüccarlardan tedarik ettikleri paralarla acil yapılması gereken ödemeleri yapıyor ve kendi ifadesiyle kimseye renk verilmeyerek durumu idare etmeye çalışıyordu 36. İstanbul daki sarraf Alyon un Paris teki ortağı Osmanlı elçisine, ilk 34 BOA, HAT, nr , 31 Ekim 1834; BOA, HAT, nr Mavroyani 1838 yılında da aldığı maaşın yeterli olmadığını, bir miktar zam yapılmasını talep etti. Bu konu, Babıâli de görüşüldü ve padişahın da onayıyla Mavroyani nin Viyana da tek bir kişi olması ve verilen paranın kendisine yeterli olduğu gerekçesiyle, isteğinin kabul edilmemesine karar verildi. BOA, HAT, nr , 07 Haziran Ancak daha sonra Mavroyani nin maaşına kuruş zam yapıldı. BOA, HAT, nr , BOA, HAT D, 14 Ağustos M. Reşid Paşa ya kuruşluk da ihtiyat poliçesi verildi. Başkâtibi Nuri Efendi ye , Ruhiddin Efendi ye de kuruş harcırah verilmişti. BOA, HAT, nr PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 531

8 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 532 günlerde istediği zaman ödeme yapabileceğini söylemişti. Bu sebeple önceleri rahat davrandılar. Ancak sonra bu kişi, Alyon dan kendisine talimat gelmeden ödeme yapamayacağını haber verdi. M. Reşid Paşa bunun üzerine banker Rothschild den para istedi. Fakat Rothschild, Avusturyalı bir sarrafın daha önce vaat edilmiş olan zahire parası konusunda Osmanlı Devleti nden alacağı bulunduğunu, eğer Babıâli bu alacağını tahsil etmesine yardım ederse, buna karşılık Osmanlı elçisine frank hediye verebileceğini bildirdi 37. Son çare olarak ise Rus Elçisi Borgo dan para bulması konusunda yardım talep edildi. Ancak o da yardımcı olamadı. Devletinin onuruna çok düşkün olan M. Reşid Paşa, bir Osmanlı elçisinin böyle herkesten borç arayan bir duruma düşmekten dolayı son derece rahatsızdı. Devletinin yaşadığı maddî sıkıntıları bildiğinden, bu konuda talepte bulunmak da istemiyordu. Ancak çaresiz olarak durumu kendisine verilen maaşla geçinemediklerini ve Paris te yaşayabilmeleri için bir ayda ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu hesaplayarak Babıâli ye bildirdi 38. Bunun üzerine İstanbul a dönünceye kadar idare etmesi için kendisine 800 keselik ihtiyat poliçesi gönderildi 39. M. Reşid Paşa İstanbul a döndükten sonra bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Bu kez kendisine yol masrafları için öncekine göre %50 bir artışla kuruş verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Paris e varışından itibaren kendisine aylık frank yani yaklaşık kuruş maaş verilecekti. Diğer elçilik görevlilerine de toplamı kuruşu bulan maaşlar bağlandı 40. Böylece II. Mahmud, Avrupa daki elçisinin sıkıntı çekmemesi için gerekli tedbirleri kısa zamanda almış oldu yılında Viyana büyükelçiliğine atanan Ahmet Fetih Paşa da maddi sorunlarla karşılaştı. Ahmed Fethi Paşa henüz İstanbul dan ayrılmadan, padişah onu Mavroyani ye Viyana da diğer Avrupa elçilikleri gibi hatta daha görkemli bir Osmanlı elçiliği hazırlaması talimatını verdi. Bunun üzerine Mavroyani, seneliği kuruşa bir konak kiraladı. Elçilik için çeşitli eşya, araba 37 Osmanlı Devleti, Rus Savaşı nda Avusturyalı bir sarraftan yüklü miktarda zahire borç almış, sonrada ödememişti. Bunun üzerine Avrupa sarrafları, bu borç ödenene kadar Osmanlı Devleti ne borç vermeme kararı aldılar. Meternich e bu konuda yazılan mektupta, Osmanlı Devleti nin kendini düzeltmek için girdiği onca çabası varken kendi itibarını sarsan bu durumdan bir an önce kurtulması gerektiği dile getirilmektedir. Sarraf Rothschild in bahsettiği zahire parası bu olmalıdır. Meternich e bu hususta gönderilen mektup için bk. BOA, HAT, nr F. 38 Cavid Baysun, Mustafa Reşit Paşa nın, I/4, s BOA, HAT, nr A, 17 Ocak BOA, HAT, nr

9 atları, uşaklar için ise kuruş harcadı. Ayrıca Metternich in gümüşü değerine kuruşa verdiği bir sofra takımı da aldı. A. Fethi Paşa Viyana ya geldiğinde, Mavroyani nin yaptığı bu masrafların aşırılığını görerek, Metternich in verdiği gümüş sofra takımını geri iade etmek istediyse de böyle bir şey yakışıksız olacağı için bundan vazgeçerek meseleyi Babıâli ye bildirdi 41. II. Mahmud tüm bu harcamaların ödenmesini mecburen kabul etti. Ancak bundan sonra bütün Osmanlı elçilerinin masraflarında tasarruflu davranması talimatının verilmesini istedi 42. Tasarruf kararı alındığı sırada, Londra Elçisi Nuri Efendi ile Paris Elçisi M. Reşid Paşa nın görev yerleri yeni değiştirilmişti. Nuri Efendi nin Londra daki maaşı kuruştu. Paris teki M. Reşid Paşa nın ise kuruştu. Elçilik yerlerinin değişimi sırasında Nuri Efendi nin maaşı aynı kaldı. Nuri Efendi Paris e geldiğinde, elçilik eşyalarını taksitle aldığını ve bunlar için ayrıca para istemeyerek bunları maaşından arttırarak ödeyeceğini Babıâli ye bildirmişti 43. Tasarruf tedbirlerinin alınmasına karar verildiği bir anda onun bu ifadeleri büyük takdir topladı. Babıâli den M. Reşid Paşa ya gönderilen bir yazıda Nuri Efendi nin bu tutumlu tavrı övüldü. M. Reşid Paşa bunu, âdeta kendisi müsrif davranıyor, maaşından kendisine para arttırma hevesine düşmüş iması gibi algıladı 44. M. Reşid Paşa nın gönderdiği bu mektup kısa sürede Hamisi Pertev Paşa ya ulaştı. Kendisine gelen cevapta Pertev Paşa nın M. Reşid Paşa nın onurunu tamir edecek şekilde İngiltere elçiliğine söylenen sözler yer alıyordu. Ayrıca şimdiki aylığına büyükelçilik için yeterli olmaması halinde gerektiği kadar zam yapılacağı ve istediği kadar ihtiyat poliçesi verileceği bildirilmişti. M. Reşid Paşa bu cevabı aldıktan sonra rahatlamıştı. Belki de ne kadar tutumlu olduğunu göstermek için ihtiyat poliçesi ve maaşına zam istemediğini Babıâli ye bildirdi 45. Bir süre sonra elçiliklerde tasarruflu davranılmasıyla ilgili talimat M. Reşid Paşa ya da ulaştı. Burada Viyana elçiliği için önemli PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI BOA, HAT, nr A, 28 Ağustos BOA, HAT, nr BOA, HAT, nr D, 28 Ağustos Kendisine verilmiş olan ihtiyat poliçesinin Nuri Efendi ye devredilmesinin istenmesi de M. Reşid Paşa nın bu düşüncesini güçlendirmişti. Bunun üzerine yazdığı bir mektupla Nuri Efendi ortaelçiyken Londra da kuruş maaş aldığını kendinin ise o dönem büyükelçiyken kuruş ile idare ettiğini bildirdi. Harcadığı paraların nerelere gittiğini tek tek izah ederek, tutumlu olmak için elinden gelen her şeyi yaptığını açıkladı. M. Cavid Baysun, Mustafa Reşit Paşa nın Siyasî Yazıları, Tarih Dergisi, X/14, s Burada mektubun kime yazıldığı belirtilmemektedir. Ancak bu kişi kuvvetli bir ihtimalle o sırada M. Reşid Paşa nın âmedçilik görevine vekâleten bakan S. Rıfat Paşa dır. 45 BOA, HAT, nr. 18 Ocak 1837.

10 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 534 miktarda masraf yapıldığı bu sebeple harcamalarına dikkat etmesi isteniyordu. O da, bu hususta elinden geleni zaten yaptığını Babıâli ye gönderdiği yazısında ifade etti 46. Daimî elçiliklerin yeniden tesisi sırasında Osmanlı Devleti nin ekonomik durumu özellikle Rusya ya ödenen büyük miktardaki tazminat parası sebebiyle oldukça kötüydü. Londra Elçisi İ. Sarım Efendi nin karşılaştığı bir olay bu koşulların bir sonucuydu. Londra daki sarraf İ. Sarım Efendi ye, İstanbul daki ortağının paraların geri ödenmesi konusunda sıkıntı çıktığını haber verdiğini kendilerine para yerine; zeytin, afyon, ipek gibi kolayca nakde dönüştürülebilecek maddeler verilmesini de kabul edebileceklerini söyledi. Buna karşılık İ. Sarım Efendi, konuyu Babıâli ye bildireceği sözünü verdi. Aynı günlerde Paris Maslahatgüzarı Talat Efendi den de iki aydır maaş alamadığını bildiren bir mektup aldı. İ. Sarım Efendi, Londra daki sarraftan frank alarak Talat Efendi ye gönderdi. Bundan sonra Babıâli ye yazısında sarrafın bu isteğinin değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığını sordu 47. Gerçekten de o esnada Talat Efendi zor durumdaydı. Öyle ki bir aylık masrafının karşılanması için Fransa tercümanı Jouannin aracılığıyla bir tüccardan borç almıştı. İ. Sarım Efendi den gelen parayla bu borcunu ve bir sürelik masrafını karşıladı. O da konuyu İstanbul a yazarak, yaşadıkları maddî sorunların Osmanlı nın bir temsilcisi olarak küçük düşmesine sebep olabileceğini bildirdi 48. Bunun üzerine bu problem hemen çözüldü. Ancak bundan kısa süre sonra maaşların ödenmesiyle ilgili sorunlar yeniden başladı. Talat Efendi sarrafın maaşı veremeyeceğini bildirmesi üzerine, bunun sebebini sordu. Sarraf, İstanbul daki sarraf ortağı Alyon şimdiye kadar hazine-i amire ile bu konudaki ödemeler için anlaşmalı bulunduğunu; ancak Maliye Nezareti nin kurulmasıyla hazine-i amirenin işleri o sırada mansure hazinesi ile birleştirildiğinden ve Alyon un bu hazineyle bir anlaşması olmadığından şimdi ödeme yapamadıklarını açıkladı. Talat Efendi, bunun üzerine gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteğini İstanbul a bildirdi 49. Aynı durum Londra da da yaşanıyordu. Londra daki sarraf, Alyon un yeni hazineyle anlaşmasının olmadığı ve Londra, Paris ve Viyana elçiliklerinin toptan başka bir sarrafa verileceğini öğrendiğini, bu yüzden ödeme yapamayacağı- 46 BOA, HAT, nr A, 17 Aralık BOA, HAT, nr J, BOA, HAT, nr İ, 26 Ocak BOA, HAT, nr B, 28 Nisan 1838.

11 nı söylemişti. Sarım Efendi de durumu Babıâli ye bildirerek, yeni bir sarraf tayin edilmesini istedi. O anki masrafları için Londra daki başka bir sarraftan borç almıştı 50. Bu kez sorunun sebebi maddî imkânsızlıklar değildi. Uzun süredir elçiliklerin para işini yürüten Alyon Bezirgân, kökleri eskiye dayanan kendisiyle ilgili bir takım kırıcı sözler sebebiyle elçiliklerin para işini artık yürütmek istemiyordu. Bunun üzerine konu Babıâli de ele alındı. Alyon un çeşitli şekilde övücü sözler ve nişan gibi şeylerle gölünün alınması ve bu işin böylece kapatılmasına karar verildi 51. Bu gerçekten de etkili oldu. Alyon, yeni kurulan Maliye Nezareti ile anlaşarak, elçiliklerin işlerini yürütmeye devam etmeyi kabul etmişti. Elçiliklere, bundan sonra bulundukları yerdeki sarrafların ödemelerde tereddüt göstermeyeceği bildirildi 52. Ağustos 1838 de Londra elçililiğinin aylık maaşı yaklaşık kuruş, Paris elçiliğinin kuruş, Viyana elçiliğinin ise kuruştu 53. M. Reşid Paşa nın 1834 teki aylık maaşının kuruş olduğu göz önüne alınırsa ortalama %35 lik bir artış olduğu görülür. Paris elçiliğinin 1803 teki yıllık maaşı kuruştu. Enflasyon farkına rağmen 54, ikisi arasında bir karşılaştırma yapıldığında aradaki fark kolayca ortaya çıkmaktadır 55. Ancak II. Mahmud un ölümden sonra bu gidişatın değişmeye başladığı görülmektedir. M. Reşid Paşa ve A. Fethi Paşa padişah ölüm döşeğindeyken Paris te, Avrupa kamuoyunu etkileyebilmek için kapsamlı bir programı yürütüyorlardı. Verecekleri ziyafetler ve elçiliklere alınacak yeni eşyalar ve çeşitli kişilere alınacak hediyeler için gerekli parayı Babıâli den istemişlerdi 56. İktidarı ele geçiren Hüsrev Paşa nın yeni padişah Abdülmecid e Avrupa daki elçilerin masraflarının karşılanmasına gerek olmadığı ve bunların maslahatgüzarlığa indirilerek mümkün olan en az paranın har- PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI BOA, HAT, nr C, 10 Mayıs BOA, HAT, nr , 17 Mayıs BOA, HAT, nr , Temmuz BOA, HAT, nr , 11 Temmuz Londra, Paris, Viyan ve Berlin elçiliklerinin maaşlarıyla birlikte diğer masraflarında ayrıntılı olarak gösterildiği defter için bk. BOA, HAT, nr A, O sırada Berlin elçiliğine henüz maaş bağlanmamıştı. Bir ay sonra Berlin Elçiliğinin maaşı kuruş olarak belirlendi. BOA, HAT, nr A, 18 Ağustos II. Mahmud döneminde Osmanlı parası, altın para olarak 35, gümüş para olarak 37 kez değiştirilmiştir. Kuruşun değeri sterlin karşılığı 1814 te 23 tü a gelindiğinde 1 sterlinin değeri 104 kuruşa çıkmıştı. Lewis, age., s Paris elçisi Halet Efendi nin yıllık maaşı kuruştu. Maiyetinin ise toplam kuruştu. Karal, Halet Efendi, s BOA, İ. MTZ(05), nr. 4, lef. 3, 18 Haziran 1839.

OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN MALİ HADİSELER

OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN MALİ HADİSELER OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN MALİ HADİSELER Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA * Öğr. Gör. Hüseyin KARA ** Özet 19. yüzyıl Osmanlı Devleti nin bünyesinde iktisadî, sosyal, askerî ve idarî sahada ciddî

Detaylı

Osmanlı Hariciyesinde Yaklaşık Kırk Yıl: Mahmud Esad Paşa (1837-1895) Mahmut Akpınar*

Osmanlı Hariciyesinde Yaklaşık Kırk Yıl: Mahmud Esad Paşa (1837-1895) Mahmut Akpınar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN DIŞ BORÇLARI

OSMANLI DEVLETİ NİN DIŞ BORÇLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI GENEL TÜRK TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ OSMANLI DEVLETİ NİN DIŞŞ BORÇLARI MURAT ÇANDIR TEZ DANIŞMANI DOÇ.DR. İBRAHİM SEZGİN

Detaylı

Suriye'ye İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi

Suriye'ye İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi First Telgraph Lines to be Installed Through Syria Uğur Akbulut * Özet Bu çalışmada Suriye ye ilk telgraf hatlarının çekilmesi konusu ele alınmıştır. Kırım Savaşı sırasında telgrafla tanışan Osmanlı Devleti,

Detaylı

Konya, vatanın en güvenli merkezi.

Konya, vatanın en güvenli merkezi. Konya, vatanın en güvenli merkezi. Tarihe tanıklık eden olaylar ve kişiler bize arşivlerle ulaşıyor. Arşivlerde yaşayan olaylar, kişiler bugünümüze ışık tutarak ayaklarımızı yere daha sıkı basmamızı ve

Detaylı

Rus Diplomatik Yazışmalarında 1 II. Meşrutiyet in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyetin İlanı

Rus Diplomatik Yazışmalarında 1 II. Meşrutiyet in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyetin İlanı 3144 Rus Diplomatik Yazışmalarında 1 II. Meşrutiyet in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyetin İlanı Şahin Doğan* Giriş Bu makalede, söz konusu dönemde Rusya nın Rumeli ve İstanbul da görev yapan diplomatlarının

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

RODOS VE ON İKİ ADA DAKİ İTALYA İLE YUNAN YÖNETİMİNİN BASKI POLİTİKALARI

RODOS VE ON İKİ ADA DAKİ İTALYA İLE YUNAN YÖNETİMİNİN BASKI POLİTİKALARI 3361 RODOS VE ON İKİ ADA DAKİ İTALYA İLE YUNAN YÖNETİMİNİN BASKI POLİTİKALARI YILMAZ, Gülcan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İtalyanlar 1912 yılında Rodos ve Oniki Ada yı Osmanlılardan alınca, hemen adaların yönetimini

Detaylı

BALYA-KARAAYDIN MADEN GREVİ VE MEHMET ALİ (AYNÎ) BEY İN MÜFETTİŞLİĞİ (1908)

BALYA-KARAAYDIN MADEN GREVİ VE MEHMET ALİ (AYNÎ) BEY İN MÜFETTİŞLİĞİ (1908) BALYA-KARAAYDIN MADEN GREVİ VE MEHMET ALİ (AYNÎ) BEY İN MÜFETTİŞLİĞİ (1908) Yrd. Doç Dr. Uğur AKBULUT ÖZ: Grev, işçilerin eskiden beri en çok başvurduğu hak arama yöntemlerinden birisidir. Genellikle çalışma

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

í*- s-r sí * V ttâi Okulda Depremin Neden Olduğu Krizin Yönetimi (Bir Ön Araştırma Muhasebe Denetiminde Doğrulama Tekniği ile İlgili Gelişmeler

í*- s-r sí * V ttâi Okulda Depremin Neden Olduğu Krizin Yönetimi (Bir Ön Araştırma Muhasebe Denetiminde Doğrulama Tekniği ile İlgili Gelişmeler -» V V Æ :, v r «-» * " v ' - M P " * t ' f., ^. j - v. = % i. : * ; r T ' ' * 4*f',l r* '" i. t,l v r~ '^ - \ v;;*v/-.* %' * rj* a. vit '* 3 " 1 r * j*4t Ï 8 5 í*- s-r sí * V ttâi w t. m p.--* A 5fi»VV

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TELKÎH-i CÜDERÎ (ÇİÇEK AŞISI)*

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TELKÎH-i CÜDERÎ (ÇİÇEK AŞISI)* OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TELKÎH-i CÜDERÎ (ÇİÇEK AŞISI)* The Smallpox Vaccine in The Ottoman Empire Prof. Dr. Haldun EROĞLU** Yrd. Doç. Dr. Güven DİNÇ*** Yrd. Doç. Dr. Fatma ŞİMŞEK**** ÖZ Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

1864 KAFKAS GÖÇÜ HAKKINDA BİR RAPOR * A REPORT ON THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864

1864 KAFKAS GÖÇÜ HAKKINDA BİR RAPOR * A REPORT ON THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 Çeviri Translation Özgür YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Assist. Prof. Dr. Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Gümüşhane-Türkiye Gümüşhane University, Faculty of Letters, Department of History,

Detaylı

Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz

Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 1. Giriş Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Prof. Dr. Ekrem Erdem * Osmanlı İmparatorluğu nda uygulanan para sistemini anlamak için, hem o

Detaylı

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU Seda ÖRSTEN ESİRGEN* ÖZET Osmanlı Devleti nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu, havagazı, elektrik gibi çeşitli kamu hizmetlerinde imtiyaz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi

Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İstanbul, Boğaz a açılan bir koy olan Haliç in güneyindeki küçük bir yarımada üzerinde dış ticaret amacıyla kurulmuş, zaman içinde

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 16, 2009/1 XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR Fatma ŞİMŞEK * Güven

Detaylı

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914)

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) Dr. Recep KARACAKAYA Giriş Türk-Ermeni münasebetleri, Türklerin Anadolu ya ayak basmaları ile başlamış ve yüzyıllarca problemsiz

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE Giriş İlk Türkçe gazetenin yayımlandığı dönem olan

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ

TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ Mustafa ARIKAN Ahmet DENİZ ÖZET II.Meşrutiyet döneminde kurulan Türklük gayesine hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü Türk Ocakları dır.cumhuriyet

Detaylı

BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar *

BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar * Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 329-354 BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar * Özet Osmanlı İmparatorluğu nda XVIII. yüzyılın sonlarına doğru,

Detaylı

Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi

Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi Ercan Karakoç Dr., Gebze

Detaylı

İNGİLİZLERİN IRAK VE BASRA BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1913-1914) THE ACTIVITIES OF THE BRITISH IN IRAQ AND BASRA (1913-1914)

İNGİLİZLERİN IRAK VE BASRA BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1913-1914) THE ACTIVITIES OF THE BRITISH IN IRAQ AND BASRA (1913-1914) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p. 1449-1462 TURKEY İNGİLİZLERİN IRAK VE BASRA BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1913-1914) ÖZET

Detaylı

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri BĐR OSMANLI-ERMENĐ AYDIN ve BÜROKRATI: SAHAK ABRO (1825-1900) Giriş Sezai BALCI Osmanlı Devleti nin son döneminde yaşayan Osmanlı-Ermeni entelektüellerinden biri olan Sahak Abro hakkında iki ansiklopedi

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN İÇ BORÇLANMADA KULLANDIĞI YÖNTEM VE ARAÇLAR

OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN İÇ BORÇLANMADA KULLANDIĞI YÖNTEM VE ARAÇLAR Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 27 OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN İÇ BORÇLANMADA KULLANDIĞI YÖNTEM VE ARAÇLAR Değer ALPER * - Adem ANBAR ** ÖZET 17. yüzyıldan itibaren bütçe açıkları vermeye ve finansman sorunları

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ NDE MENZİLLER VE FONKSİYONLARI : AKŞEHİR MENZİLLERİ ÖRNEĞİ

XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ NDE MENZİLLER VE FONKSİYONLARI : AKŞEHİR MENZİLLERİ ÖRNEĞİ XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ NDE MENZİLLER VE FONKSİYONLARI : AKŞEHİR MENZİLLERİ ÖRNEĞİ İzzet SAK - Cemal ÇETİN ÖZET Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıla kadar, merkezin taşra ile olan irtibâtını

Detaylı