ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZLER DOÐRU ADRESÝ BULMUÞLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ALEVÝ BÝR KIZ SEVDÝM Niyazi Ökten Bize bir fil daha lazým Kani Kanol TRAFÝK SORUNUNUN BENÝ ÝLGÝLENDÝREN KISMI (2) Erdoðan Baybars KAPALI YOLUN DELÝRTTÝÐÝ KENT Elvan Levent ASGARÝ ÜCRET BÝR VÝCDAN MESELESÝ Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde þaibeli araç operasyonlarý Kimden nasýl aldýn? Israrlý yayýnlarýmýz üzerine Ýsmet Felek olayýný soruþturmaya devam eden polis, Mehmet Çangar'ýn 27 dönüm araziye karþýlýk Felek'e sattýðý son model 7-8 BMW'nin kimlere gittiðini saptadý. Bu araçlarý Felek'ten alanlarýn dün ifadelerine baþvuruldu ve nasýl aldýklarý sorgulandý... n Halen Koop. Merkez Bankasý Yönetim Kurulu üyesi olan Koral Bozkurt'un Ýsmet Felek'ten 2 araç aldýðý ve buna karþýlýk ona bir daire verdiði belirtiliyor... n Maðusa'nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Çetin Alkan'ýn da Felek'ten iki BMW aldýðý öðrenildi... Ancak bunun karþýlýðýnýn ne olduðu bilinmiyor... n Söz konusu arçlarý alanlar arasýnda Fikri Kuþaf, Ali Uçanok ve Derviþ Doðan da bulunuyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Mafya meclise taþýndý n Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi konusunda meclise yazýlý soru önergesi verdi... n Çakýcý, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda meclisten açýklama talep ediyor... n Gazetemizde yer alan yayýnlara dikkat çeken Çakýcý soruyor: Yetkili birimler tarafýndan bugüne kadar iþlem yapýldý mý, yapýldýysa neler yapýldý, yapýlan iþlemler varsa hangi aþamadadýr ve yapýlmadýysa neden yapýlmadý? n Çakýcý: Yapýlan onca yayýna, ortaya konan belgelere ve iddialara raðmen yetkili makamlarýn suskun kalmasý kabul edilemez... n 3. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: "Ferman padiþahýn, daðlar bizim" deyebilmek n2. sayfada

2 NADÝYA ALPATOVA'YI KAÇIRMAYE TEÞEBBÜS EDEN 1 KÝÞÝ TUTUKLANDI Alsancak'ta önceki gün, Nadiya Alpatova'yý, ikametgahýna girerek, boðazýna býçak dayayýp kaçýrmaya teþebbüs etme olayýyla ilgili olarak bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayýn bilgisinin polise gelmesi üzerine yürütülen ileri soruþturmada, meselede zanlý olarak görülen S.A. (E-25) tutuklandý. Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. MARKETTEN 90 PAKET SÝGARA ÇALINDI Zeytinlik'te faaliyet gösteren "STARLÝNG-4" isimli markette çalýþan Y.G.'nin (E-37), market içersinden toplam deðerleri 492 TL olan çeþitli markalarda toplam 90 paket sigara çaldýðý tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay sonucunda adý edilenin tutuklandýðý, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. SAHTE PASAPORT Lefkoþa'da, Lokmacý Kara Giriþ Kapýsý'nda, daha önceden yurt dýþýndan temin etiði sahte pasaportla Güney Kýbrýs'a geçmeye çalýþan E.B (E-22) tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. TEKNECÝK'TEKÝ SANTRALDA BAKIM ÇALIÞMALARI KKTC'de dün sabah, baþkent Lefkoþa dahil bazý bölgelerde meydana gelen elektrik kesintilerinin nedeninin bakým çalýþmalarý ve yeni trafo ilavesi olduðu açýklandý. KIB-TEK Teknik Müdür Muavini Gürcan Erdoðan'ýn TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, kesintiler, Teknecik Santrali'ndeki bir ünitenin bakýmda olmasý ve yatýrým projeleri kapsamýnda yeni bir trafo ilavesi çalýþmasý nedeniyle gerçekleþti. SAHTEKARLIKLA MAL TEMÝNÝ Güzelyurt'ta, kendisini baþka bir þahýs ve babasýný polis olarak tanýtarak bir taksi þoförünü ve bir iþyerini dolandýrýp tutuklanan 17 yaþýndaki þahsýn, önceki gün "Vadilili Av Pazarý" isimli iþyerinden de sahtekarlýkla mal temin ettiði tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, polisin meseleyle ilgili yürüttüðü ileri soruþturmada, 17 yaþýndaki K.S Güzelyurt'ta "Vadilili Av Pazarý" isimli iþ yerinden, bir cep telefonu, bir sim kart ve telefon kontör kartý alýp, daha sonra babasýnýn gelip parasýný ödeyeceðini taahhüt ederek sahtekarlýkla mal temin ettiði belirtildi. MUHTARLAR DERNEÐÝ BAÞKANI DERVÝÞ DÝZLÝKLÝOÐLU Lefkoþa Ýlçesi Muhtarlar Derneði Baþkanlýðý'na Derviþ Dizliklioðlu seçildi. Dizliklioðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, derneklerinin olaðan genel kurul toplantýsýnýn dün Lefkoþa Türk Belediyesi Sarayý'nda gerçekleþtirildiðini belirtti. Kurulda dernek as baþkanlýðýna Hüseyin Eminoðlu, sekreterliðe de Ömer Meraklý'nýn getirildiðini kaydeden Dizliklioðlu, dernek yönetim kurulunun þu isimlerden oluþtuðunu bildirdi: "Mehmetali Bebek, Faik Taþel, Tahir Beydola, Raþit Özsaðlam, Ahmet Kalkan, Yusuf Akýnlar, Ömer Nizam, Cemil Þensoy, Þevket Fedai, Osman Gültekin ve Bülent Baytekin." Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz zenginin zengininan kavgasý, hýrsýzýn hýrsýzýnan kavgasý, vurguncunun vurguncuynan kavgasý, büyük kaçakçýnýn büyük kaçakçý ile kavgasý, mesela hayvan kaçakçýsýnýn bir baþka hayvan kaçakçýsý ile kavgasý, mesela eroin kaçakçýlarýnýn, uyuþturucu kaçakçýlarýnýn kendi aralarýndaki kavga, çeteleþmeleri, kendi kendileri ile silahlý çatýþmalara girmeleri, çeteleþenlerin büyük vurgunlarýndan bazýlarýnýn çeteleþip pay talep etmeleri gibi iþler beni hiç ilgilendirmez. Birbirlerini yesinler... Bir zengin baþka bir zengini tuzaða düþürdü da villalarýný elinden aldý. Ve saire... Neden? Çünkü, "Çok laf yalansýz, çok servet haramsýz olmaz." O çok zengin olanlar nasýl zengin olurlar? Ýþçiyi, emekçiyi, fakiri, fukarayý, orta halliyi çalarak zengin olurlar. Mesela; Bir arabayý araba tüccarý kaça alýr, düz vatandaþa kaça satar? Ya buzluðu, ya velesbidi, ya üzümü, ya fasulyayý, ya baklayý... Eðer ahaliyi çalanlarý çete kurup haraca baðlayan olursa, ben "aferin adamlara, gadýnlara" derim. Benim canýmý sýkan iþçiyi, emekçiyi, çiftçiyi, fakiri, fukarayý, orta halliyi sömürenlerdir. Bir zengin bir zengine þantaj yaptý ve villalarýný, arsalarýný elinden aldý. Yani bir hakyeyici obir hakyeyiciyi soydu. Soysun... Olay bile sayýlmaz bu... Ama bir zengin, bir fukaranýn, fukaranýn ihtiyacýndan dolayý, ya da bir dümen ile, ya da þantajýnan elinden malýný almasý bir meseledir, olaydýr. Çocuðunu okutacaydý, çocuðunu evlendireceydi, borçlandý, ya da 20 Temmuz 1974'de borçlu kýsýldý ve yabeleþe malýný zengine kaptýrdý. Dert olan budur... Olay budur, hakyeyicilik budur. Yani, zenginin zengini ister þantaj "FERMAN PADÝÞAHIN, DAÐLAR BÝZÝM" DEYEBÝLMEK yolu ile olsun, ister tehdit yolu ile olsun, ister Kýbrýslýnýn o meþhur gýrbacýndan geçirerek olsun, ister ayaklarýndan vurarak olsun, ya da beyninden, hiç önemli deðildir. Bunlarýn arasýndaki kavga, halktan çaldýklarýný paylaþamama kavgasýdýr. Halký beraber çalarlar ama, paylaþmada zorluk çekerler... Ancak, ülkeler arasýnda bir paylaþým zorluðu çýkarsa iþ, savaþa kadar varýr. Birinci Dünya Savaþý ile Ýkinci Dünya Savaþý'ýna "Paylaþým Savaþlarý" denmesinin nedeni budur. Ve ne yazýk ki, savaþlarda da ezilen iþçi-emekçidir. Onlar savaþýrlar zenginlerinin hýrsýzlýktan daha fazla pay alabilmeleri için... Fazla da aydýnlanmayalým. Zengin zenginliðine zenginlik katarken, öldürttüðü fakir-fukaraya da Cenneti hediye eder. Bu ne biçin bir iþtir ki zengin, parayý cennete tercih eder! Neye yanarým bilirsiniz? Hakyeyiciler, hak yemek için çeteleþir, dünyadan cennete ahali için yol baðlar. Ahali da týpýþ týpýþ bu yolu yürür... Oysa çeteleþme, hakký yenenlerin kullanacaðý bir haktýr. Bre efendiler, bu nasýl bir aptallýktýr ki, zenginler için kahraman olma, ya da "Cennet"e gitme karþýlýðýnda ölmek için yarýþýrýk da, çalýnan, yenen haklarýmýz için bu cesurluðu gösteremeyik? Neden "Devlet" denen çetenin kurbanlýk koyunlarýyýk? Dr. Küçük'e Türkiye "aday olma" dediðinde ve adaylýktan vazgeçtiðinde iki arkadaþ "aday ol" dedilerdi. Cevabý: "Aziz dostum ben Anavatana karþý gelemem." Kemal Coþkun karargaha girmeden sesi gelirdi. Biz da "Aslan geldi" derdik. Görevden alýndýðýnda, birkaç saat derdini beniminan paylaþtýydý. "Ferman padiþahýn, daðlar bizim" dedim. "Türkiye'ye karþý gelemem" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZLER DOÐRU ADRESÝ BULMUÞLAR Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Ýngilizler nüfusumuzun üçüncü ayaðý... Ýlk sýrada TC'liler... Ýkinci sýrada Kýbrýslýtürkler... Üçüncü sýrada da Ýngilizler... Sayýlarý ne? On bin kadar falan diyorlar... Ve önemli bir kýsmý da KKTC vatandaþlýðýný kabul etmiþ... Ordumuzda askerlik yapýyorlar... Sivil Savunma eðitiminden geçiyorlar... Ve seçimlerimizde de oy kullanýyorlar... Çoðu yaþýný baþýný almýþ ve emekli günlerini bu cennet adanýn sakin bir köþesinde geçirmeye karar vermiþ insanlar... Ve doðrusu KKTC'nin yaþamasý ve tanýnmasý için herkesten daha çok dua ediyorlar. Bunun için de en çok Türk askerine güveniyorlar. Türk askeri adada kaldýkça, kendilerini emniyette hissediyorlar. "Kýbrýs'ta en iyi hal çaresi nedir?" diye sorsak, "taksim" derler herhalde... Ayrý devlet... Kuzeye gelen turistlerin önemli bir bölümünü onlar oluþtururdu bir zamanlar. Oteller ve restoranlar onlarla bayram ederdi. Bu iþ kesatlaþtý sonradan. Turistliði býrakýp 'vatandaþ' olmaya karar vermiþler çünkü. Mal-mülk edinmeye ve buralara yerleþmeye baþladýlar... Kimisi dört mevsim yerleþti... Kimisi bir mevsim... Bir mevsim yerleþenler, yalnýz bir mevsim gelir giderler... Aldýklarý evi bir bakýcýya býrakýrlar... Gelince bahçeyi de, evi de bakýmlý bulurlar... Otel ve restoran masraflarýný böylelikle savmýþ olurlar... Özellikle Annan referandumundan sonra Ýngiliz nüfusta da patlama oldu burada... Rum mallarý yaðmalanýrken, kelepir mala koþtu onlar da... Londra'daki bir oda fiyatýna burada havuzlu villalar aldýlar... Emekliler için müstesna bir ada... Belalý ama... Her güzel hatun gibi belalý... Masmavi denize bakan Girne daðlarýnda çam kokulu sakin ve kuytu bir köþede huzur bulsalar da, bizimle ayný gemide onlar da... Gemi sallandýkça hep birlikte sallanýrýz... Azgýn dalgalarla boðuþtukça hep birlikte boðuþuruz... Lüks bir kamarada olmak Titanik'in yolcularýný kurtarmadýðý gibi, villalarda oturmak da kimseyi kurtarmaz... Burada hala ateþ-kes varsa, hepimiz için var... Barikatlar hepimiz için... Ateþ-kes'in her an bozulma ihtimali de hepimiz için... Yalnýz o mu? Kuzey Kýbrýs'ýn bir de kendine has dertleri var. Sonuçta korsan bir toprak parçasý burasý... Kimse tanýmýyor. Zaten kimse tanýmadýðý için de korsan yasalarý sayesinde ayakta duruyor. Ýllegal düzenin nimetlerinden yararlanýyor. Uluslararasý hukuk denilen þey her neyse, bir korkusu yok ondan... Ancak Ýngiliz kardeþlerimiz bunu yeni keþfetmiþ anlaþýlan... Bir tokat Rum malýna konmaktan yemiþler... Þimdi bir tokat da açýkgöz Türk müteahhitlerden yiyorlar. Ev almýþlar... Dayamýþlar döþemiþler evlerini... Parasýný da bir tamam ödemiþler... Ve sonunda hiç beklemedikleri bir duvara toslamýþlar... Aldýklarý mallar ipotekli çýkmýþ... Müteahhitler meðer bu inþaatlarýný bankalara ipotek vererek onlardan kredi almýþlar ve kredi borçlarýný ödememiþler... Bankalar da þimdi ipoteklerinde olan o evlere el koydular... Bu rezalet karþýsýnda yönetimin eli-kolu baðlý... Bir þey yapamýyor... Ýngiliz kardeþlerimiz isyana kalkmýþ. Yarýn TC büyükelçilikleri önünde eylem yapacaklar... Hem Londra'da... Hem Lefkoþa'da... Ýbret olsun bizimkilere... Ýngilizler doðru adresi bir kerede bulmuþlar... Bizimkiler ise bulamamýþlar daha...

3 AFRÝKA dan mektup... ARAÇLARI FELEK'E SATTI, KARÞILIÐINI BAÞKASINDAN ALDI Sevgili okurlar, Baþladýðýmýz iþi sonuçlandýrmamýz gerekiyor. Bunca yayýna deðsin hiç deðilse... Kökünü kazýyalým... Yýllardýr "Sizi çok seviyorum" diye diye buralarda baþýmýza kral kesilenler, inanýlmaz bir servete ve imtiyazlara sahip olanlar hizaya gelsin... Polis ve asker içinde bazý odaklarla bütünleþenler ve siyaset arenamýzý da teslim alanlar, bir daha kendi kiþisel çýkarlarýna göre toplumu yönlendiremesin... Ve yalakalýða alýþmýþ olan medyamýz da adam olsun biraz... Reklam karþýlýðý kimseye teslim olmasýn... Toplumumuzu kemirenleri bu uðurda ikide bir grasolamasýn... * Israrlý yayýnlarýmýz üzerine harekete geçen güvenlik makamlarý operasyonlarýný giderek derinleþtiriyor... Dün de bir araç operasyonu yaptý polis... Mehmet Çangar'ýn 27 dönüm arazi karþýlýðý Ýsmet Felek'e sattýðý 7-8 son model BMW'nin kimlere gittiðini saptadý... Ýsmet Felek'in bu araçlarý ne yaptýðýný soruþturdu... Onlarý kimlere hangi karþýlýkla sattýðýný... O BMW'lerden kim aldýysa, onun ifadesine baþvuruldu ve bunlarý Felek'ten nasýl aldýðý sorgulandý... Mesela Koral Bozkurt... Koop. Merkez Bankasý Yönetim Kurulu üyesi... "Northern Land" þirketi sahibi... Ve UBP'nin gözdesi... Ýki BMW almýþ Ýsmet Felek'ten... Karþýlýðýnda da bir daire vermiþ... Ne alýþveriþ bu alýþveriþ... BMW al, daire ver... BMW ver, arazi al! Maðusa'nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Çetin Alkan da iki tane almýþ bu araçlardan... Ama bunun karþýlýðý ne olmuþ bilemeyiz... Alkan çok yakýn bir dostu olmalý Felek'in... Felek hapse düþer düþmez, onu ziyarete ilk koþanlardan... Bu araçlardan alanlar arasýnda Fikri Kuþaf, Ali Uçanok ve Derviþ Doðan da bulunuyor. Ve bir de bayan... Ancak onun ismini saptayamadýk... Polis tek tek herkesin ifadesini almýþ. Kabarýk bir dosya oluþuyor herhalde bu operasyonda... * Araç operasyonu mafyayý çözmekte bir anahtar olabilir... Ve Türkiye'de ele geçirilen 142 kilo eroine kadar uzayabilir... Bir daha hatýrlatalým... Mehmet Çangar 7-8 BMW'yi Ýsmet Felek'e satmýþ... Ama nedense bunlarýn karþýlýðýný da avukat Seyhan Yýldýrým'dan tahsil etmiþ... Karþýlýðý ne? Esentepe'de deniz kenarýndaki 27 dönüm arazi... 3 milyon sterlin deðerinde... Araçlarý alanlar ise, onlarý Ýsmet Felek'ten almýþ, koçanlarý ise Çangar'dan... Ortada bu kadar ipucu varken, çeteleri çözmek için Þerlok Holmes olmaya gerek yok herhalde... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÇAKICI: Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi" konusunda meclise yazýlý soru önergesi sundu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn, "baþta uyuþturucu kaçakçýlýðý olmak üzere, mafya-siyaset-iþadamýkamu görevlileri iliþkisi hakkýnda, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda Meclis'e yazýlý soru önergesi sunduðu" belirtildi. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, konuyu daha önce Meclis kürsüsünden sözlü olarak birkaç kez gündeme getirerek yetkili makamlardan açýklama talep eden Çakýcý, gerekli cevaplarý alamamasý sebebiyle bu kez konuya iliþkin Meclis'e yazýlý soru önergesi sundu. Çakýcý, Meclis Baþkanlýðý'na verdiði yazýlý soru önergesinde, son günlerde iki yerel gazetede gündeme getirilen "uyuþturucu ticareti ile mafya-siyaset iþadamý-kamu görevlileri iliþkisi" konusunda, yetkili birimler tarafýndan "bugüne kadar iþlem yapýldý mý, yapýldýysa neler yapýldý, varsa yapýlan iþlemler hangi aþamadadýr ve yapýlmadýysa neden yapýlmadý?" sorularýna yanýt verilmesini talep etti. Öðretmen eksikliði giderilirse KTÖS grevleri kaldýracak n ELCÝL: BAKANLA YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA EK KADRO ARTIRIMI ÝÇÝN SÜRECÝN BAÞLATILMASI KARARI VERÝLDÝ KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "sorunlu" okullardaki eksik öðretmenlerin tamamlanmasý halinde, Pazartesi sabahý eylemleri kaldýracaklarýný açýkladý. Elcil yazýlý açýklamasýnda, KKTC'ye yönelik devam ettiðini iddia ettiði "nüfus akýþýnýn, her alanda olduðu gibi eðitimi ve okullarý felç ettiðini, nüfusun bilinmemesinden dolayý yaz aylarýnda yapýlan planlamalarýn yetersiz kaldýðýný" kaydetti. Þener Elcil, eðitim yýlý baþýnda öðretmen ve altyapý yetersizliðinin yarattýðý sorunlarý ortadan kaldýrmak için gösterdikleri tüm iyi niyetli çalýþmalara raðmen Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, "yeterli açýlýmý ortaya koymadýðý gibi, taleplerinin asýlsýz olduðunu" kamuoyuna duyurduðunu savundu. DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI: Rum balýkçý teknesine ateþ açýlmadý Dýþiþleri Bakanlýðý, bir Rum balýkçý teknesine Türk Sahil Güvenlik gemileri tarafýndan ateþ açýldýðý iddialarýnýn asýlsýz olduðunu açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn dün konuyla ilgili yaptýðý açýklama þöyle: "1 Ekim 2010 tarihli bazý basýn-yayýn organlarýnda, Karpaz bölgesindeki Apostolos Andreas Manastýrý açýklarýnda avlanan bir Rum "Ülkenin en önde gelen sorunlarýndan olan uyuþturucu konusunda, yapýlan onca yayýna, ortaya konan belgelere ve iddialara raðmen yetkili makamlarýn suskun kalmasýnýn kabul edilemez olduðunu" kaydeden Çakýcý, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Karpaz Emirnamesi'nde deðiþiklik yapýlacak Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Ýskele ilçesi bölge belediye baþkanlarý ve muhtarlarýyla bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Kamil, belediyelerin gelir kaynaklarýnýn arttýrýlmasý gerektiðini, bu þekilde köylere daha iyi hizmet verilebileceðini ifade etti. Kaya Artemis Otel'de yapýlan toplantýda, köylerin belediyelere baðlanmasýnýn ardýndan yaþanan sorunlar, belediyelerin baðlý köylere verdiði hizmetler, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin bakanlýk, kaymakamlýk ve belediyelerle koordinasyonu, görev, yetki ve sorumluluklarý ele alýndý. Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz, toplantýda muhtarlarýn yaþadýklarým sorunlarý gündeme getirme fýrsatý bulacaklarýný ifade etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil de, köylerin belediyelere baðlanmasýnýn ardýndan muhtarlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn azaltýldýðý yönünde yanlýþ bir kaný olduðunu söyleyerek, bunun doðru olmadýðýný ve seçilmiþ kiþiler olan muhtarlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn devam ettiðini kaydetti. Belediyelerin gelir kaynaklarýnýn arttýrýlmasý gerektiðini belirten Bakan Kamil, böylelikle Uyuþturucu kullanýmýnýn dünyanýn yaný sýra, KKTC'de de artarak büyüyen bir sorun olduðunu ifade eden Çakýcý, özellikle gençler arasýnda artan bir yüzdelik olduðunu belirtti. KKTC'de bugüne kadar uyuþturucu ile ilgili bir devlet politikasý olmadýðýný savunan Çakýcý, "Bugüne kadar ancak birkaç gram uyuþturucu kullananlar göstermelik olarak yakalanmýþlardýr. Ancak esas satýcýlar ve mafyayý ortaya çýkaracak çalýþmalar yapýlmamýþtýr" iddiasýnda bulundu. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, uyuþturucu kaçakçýlýðý konusunda, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda ilgili tüm kiþi ve kurumlarý görevini yapmaya davet etti Elcil, tüm bu geliþmeleri deðerlendiren yetkili kurullarýnýn sorunlu okullarda, uyarý grevi yapma kararý aldýðýný anýmsatarak, þöyle dedi: "Bir haftadan beri devam eden grevlerimiz sonucunda, önceki gün, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Nazým Çavuþoðlu'nun da katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantý sonucunda sorunlu olan okullardaki eksik öðretmenlerin kadro verilerek tamamlanmasý ve ihtiyaç olan ek kadrolarýn artýrýmý için teknik kurul toplantýsý yapýlarak sürecin baþlatýlmasýna karar verilmiþtir. Konuyu deðerlendiren yetkili kurullarýmýz, 4 Ekim Pazartesi günü sabahý sorunlu okullardaki eksik öðretmenlerin tamamlanmasý halinde eylemleri kaldýrma kararý almýþtýr." balýkçý teknesine Türk Sahil Güvenlik gemileri tarafýndan ateþ açýldýðý yönünde bazý haberler yer almýþtýr. Ýlgili makamlar nezdinde yapýlan araþtýrmada, bahse konu olayýn tümüyle asýlsýz olduðu ve geçtiðimiz günlerde olayýn gerçekleþtiði iddia edilen bölgeye en yakýn mevkide görev icra etmekte olan sahil güvenlik botumuzun da 48 deniz mili mesafede bulunduðu öðrenilmiþtir." belediyelerin köylere daha iyi hizmet verebileceðini kaydetti. Kamil, bakanlýðýn kapýlarýnýn her zaman için muhtarlara açýk olduðunu ifade ederek, köylerdeki mevcut sorunlarý çözmek için ellerinden geleni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Konuþmasýnda Karpaz Ýmar Emirnamesi'ne de deðinen Bakan Kamil, söz konusu emirnamenin bazý deðiþikler yapýlarak yumuþatýlacaðýný kaydetti. Avrupa Birliði ile iþbirliði içerisinde ülkenin fiziki planýnýn çýkarýlmasý çalýþmalarýnýn yürütüldüðüne de iþaret eden Bakan Kamil, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak geniþ bir açýklama yapacaklarýný dile getirdi. Bu yýl bütçede altyapýya daha fazla pay ayýrmaya çalýþacaklarýný belirten Kamil, Ýskele Ýlçesi'ne baðlý 14 köyde hak sahibi olanlara kýrsal kesim arsalarýnýn kýsa bir süre sonra daðýtýlacaðýný söyledi. Bakan Kamil, Karpaz'ýn hýzlý bir þekilde geliþerek kalkýnmaya devam ettiðini belirterek, özellikle Bafra bölgesindeki otellerin bölgenin geliþimine katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Kamil'in konuþmasýnýn ardýndan toplantý, köy muhtarlarýnýn sorunlarý dile getirmeleri ile son buldu. ex istence Elvan Levent KAPALI YOLUN DELÝRTTÝÐÝ KENT Sadece denizin sesini dinleyebileceðiniz bir deniz kenarý bulmanýn artýk uzak bir hayale dönüþtüðü bu adada, þehir manzaralarýnýn da nerede yaþadýðýnýzý unutabileceðiniz toz içindeki birer enkazý andýrdýðýný düþündüm, birkaç gün önce beni eve götürebilecek bir yol bulmaya çalýþýrken Girne'de. Kentin göbeðinde haftalardýr süren yol çalýþmasý, tam bir kabusu andýrýyordu zira. Akpýnar pastanesinin karþýsýndaki, dört ayrý yolun kesiþtiði çember trafiðe kapatýlmýþ... Etrafta düzenli bir trafik akýþýný saðlayacak tek bir polis yok. Yol trafiðe kapalý olduðu halde, eksik uyarý levhalarý ve vatandaþlarý yönlendirebilecek bir trafik polisinin olmamasý nedeniyle, arabalar o yola giriyor ve ardýndan da oradan çýkma çabasý içinde, karþý þeride geçiyorlardý. Kazaya yollanan davetiye ancak bu kadar ýsrarcý olurdu herhalde. Üstelik mesele sadece o trafik çemerinde bitmiyordu elbette. Þehrin en iþlek ana yollarýndan biri kapatýldýðý için ara yollara yýðýlan arabalar, panayýrdaki çarpýþan arabacýklarýn halini andýrýyorlardý adeta. Bütün bunlara, salon arabalalarýyla kendilerini adeta yarýþ pistinde sanan sürücüler... Dört tekerlekli motorlarýyla þehrin göbeðinde ralli yapmaya kalkanlar... Ve birkaç yüz metrelik mesafede gaza sonuna kadar basma eðilimindeki trafik canavarlarý da eklenince, geriye yapýlacak tek þey olarak alarm sirenlerinin çalmasý kalýyordu kuþkusuz. Ama alarm sirenleri çalmýyordu. Ara sýra uzaktan duyulan ambulansýn sesi, az ötede belediye parkýndaki korkunç gürültülü düðünün davul zurna seslerine karýþýyordu sadece. Aklýný yitirmiþ, bu delirmiþ þehrin tablosu, yerle bir olmuþ yollarýn ortasýnda, sularýn gürül gürül aktýðý fýskiyeyle tamamlanýyordu. Yolu tamir eden iþçilerle konuþuyorum, asfalt döþemek için kazdýklarýný söylüyorlar yollarý. Gerçekten mi? Ýþçiler, ya ne yaptýklarýný kendileri de bilmiyorlar, ya da benimle dalga geçiyorlardý kuþkusuz. Bu kadar iþlek bir caddenin günlerce trafiðe kapatýlmasý zaten gaf... Kapatýlan yolda gerekli hiçbir önlemin alýnmamasý daha da büyük bir gaftý. Buradaki trafik kurallarýnýn da, kazalarý önlemekten çok, kazaya yol açmaya elveriþli olduklarýný düþünüyorum zaten. Kaza yapan iki aracýn örneðin, polis gelene kadar öylece yolun ortasýnda, trafiði engelleyici ve baþka bir kazaya sebebiyet veren bir þekilde durmalarýnýn, hangi hayýrlý iþe hizmet ettiklerini anlamak mümkün deðil ne yazýk. Sadece pratik anlamda deðil, teorik anlamda olduðu kadar, buradaki insan psikolojisiyle de kesinlikle baðdaþmayan kurallardan bir tanesi sadece. Çünkü burasý, insanlarýn kendi hayatlarýný süratli araba kullanmaktan daha çok sevdikleri halde, süratli araba kullanmaktan vazgeçemedikleri bir yer. Ölmek ve öldürmek riskini göze alarak gaza basan insanlarýn yaþadýðý bir toplum. Araba kullanmak dýþýnda, baþka hiçbir konuda sürati sevmeyen bir toplumun psikolojisindeki sorunlarý idrak edip çözebilmek, ancak o toplumun bilinçaltýnda gezinen 'böcekler'ine mikroskopla bakmakla mümkündür diye düþünüyorum bazen. Belki öngörü kabiliyetimiz, hayal gücümüzün zayýflýðýndan geliþememiþtir. Burada her gün birden fazla kaza meydana geldiði halde, yine de bir çarpýþma anýný, parçalanmýþ bedenleri, kaný ve verilen son nefesi hayalimizde yeteri kadar iyi bir þekilde canlandýramadýðýmýzdan ötürü öngöremiyoruz olasý bir kazayý. Ýngiliz fotoðrafçý Dean Rogers'ýn, ünlü insanlarýn öldükleri trafik kazalarýnýn meydana geldiði yerlerdeçektiði fotoðraflarý görmüþtüm. Kazadan tam bir yýl sonra, kazanýn olduðu saatte ve kazada ölen kiþinin açýsýndan... James Dean, Diana, Albert Camus ve daha birçoklarýnýn ölürken gördükleri son manzarayý, duvarý, aðacý veya sokak lambasýný gösteriyordu bir anlamda fotoðraflar... Ve bana kalýrsa oldukça etkileyiciydiler. Biz de burada meydana gelen kazalarýnýn fotoðraflarýný kocaman panolar þeklinde yol kenarlarýna yerleþtirebilirdik, diye düþündüm. Az geliþmiþ hayal gücümüze takviye niyetine.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir fuhuþ derdi vardý bir de kumar belâsý Bir de mafya belâsý çýktý þimdi hiç yoktan Soruyorlar kimdir bu babalarýn babasý Kapýsýný çalan yok demek ki iþler boktan Kalay KKTC BASINI ÇANGAR'I ÇOK SEVÝYOR KKTC'nin özgür basýnýnda Çangar karartmasý uygulanmaya baþladý bile. KKTC'nin özgür basýný Çangar'ý çok seviyor. Sözgelimi dün, "Kýbrýs Tv"nin sabah bülteninde okunan gazeteler arasýnda "Afrika" yoktu. Býrakýn eleþtiriyi, demek ki, Çangar'a yönelik belgelenmiþ haberleri bile "Kýbrýs tv"nin "Asil" bünyesi kaldýramýyor. Bazý bünyeler öyle hassas oluyor iþte. Bunca yalakalýðý, bunca yaðý, bunca kepazeliði sindiriyorlar da, Çangar'a laf edince kaldýramýyorlar... Dedik ya, bünye meselesi... Geçmiþ olsun o halde... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR SÝRKAT VE BUÐDAY HÝKAYESÝ... Telefonla birisi aradý... Bir tanýdýk... Bir belediyedeki meclis üyelerinden birisinin 1973 yýlýnda bir sirkat suçu iþlediðini söyledi... Hatta çalýntý mal aldýðý için hýrsýzlýða teþvik etmekten polis tarafýndan da hakkýnda iþlem yapýlmýþ... "Ýnanmazsanýz Polis Genel Müdürlüðü'nden sorabilirsiniz" dedi. Sirkat, ya da hýrsýzlýk yüz kýzartýcý bir suçtur ve kiþinin KKTC'nin herhangi bir makamýna aday olamamasý demektir... Deðil belediye meclis üyesi veya milletvekili adayý, muhtar azasý dahi olamaz... Doðru mu, yanlýþ mý ayrý bir konu... Ýþte bu durumda, böyle bir olay varsa eðer, polis kiþiye verdiði "temiz" kaðýdýný bilerek mi verdi, yoksa bir yanlýþlýk mý yaptý sorusu takýlýr insanýn aklýna... Bu durumdan dolayý da, seçimlere katýlan adaylarýn, seçilir veya seçilmez, tümünün de þaibe altýnda olmasý demektir... Polisin hata yaptýðýný bilirim!.. Mesela geçtiðimiz seçimlerde Þener Levent de Yasemin Hareketi'nden aday olmuþtu. Prosedüre uygun olarak polise baþvurup temiz kaðýdý almak istedi. Gelen kaðýtta yüz kýzartýcý suç iþlediði yazýyordu... Ýtirazdan sonra özür dilendi ve bir yanlýþlýk yapýldýðý söylendi... Bu nasýl bir yanlýþlýktýr? Ýstenenler ve istenmeyenlere mi böldüler ahaliyi? Ýstenenlerin iþledikleri suç varsa bile onlarý gözardý etmek, istenmeyen þahýslar için de uyduruk suçlarý hanelerine yazýp onlarý alýkoymak mýdýr bu iþin marifeti? Bir anda aklýma gelen bu oldu... Ha eðer 1973 yýlýnda iþlenmiþse sirkat veya hýrsýzlýk mal satýn alma suçu ve 1974 askeri harekatýndan sonra affa uðrayýp "cis mis" edilmiþse bilemem... Ama buna benzer bir olay daha var herkesin bildiði... Hacý Ahmet olayý Temmuz'undaki savaþtan sonra Rumlardan kalan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn halkýmýz tarafýndan "ganimet helaldir" diyerek yaðmalandýðý sýrada, bu helalden yararlanan Hacý Ahmet'in de ganimet buðdaylardan sirkat ettiði geçti polis raporlarýna... Hacý Ahmet uzun süre vekillik görevinde bulundu ama... Uzun süre Kooperatif Merkez Bankasý yöneticiliði de yaptý... Bir seçim öncesi nasýl çýkmýþsa, bu olay ortaya çýktý ve Hacý Ahmet'in milletvekili adayý olmasý engellendi... Bu durum akla bir sürü soru getirdi... O güne kadar neredeydi bu sirkat dosyasý? Demek ki birileri polise "dosyayý gözardý et" dedi... O da görmezden geldi ve temiz raporu verdi... Hacý Ahmet gözden çýkarýlýnca da dosya ortaya çýkarýldý. Polise bir görev düþer þimdi... O meþhur belediye meclis üyesinin dosyasýný da ortaya çýkarmak... Ve gerekirse herkesten özür dilemek... DERVÝÞ EROÐLU: Malýnýn parasýný ödeyenler ortada kalmamalý Kýbrýs Türk Emlakçýlar Birliði Yönetim Kurulu, dün, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu ziyaret etti. Birlik baþkaný Hasan Sungur, Cumhurbaþkaný'ný ziyaretlerinin ilk nedeninin, Cumhurbaþkaný'nýn Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde emlak konusunda yaptýðý ciddi çalýþmalara desteklerini belirtmek olduðunu söyledi. Sungur, bu konuda Cumhurbaþkaný'na her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Ziyaretlerinin ikinci nedeninin ise, ülkedeki yabancý uyruklu emlak maðdurlarýnýn hareketlenmesi olduðunu söyleyen Sungur, Emlakçýlar Birliði Yasa Tasarýsý hazýrlandýðýný ancak henüz Meclis'ten geçirilmediðini, bu yasanýn geçmesinin bundan sonraki maðduriyetlerin giderilmesi konusunda çok önemli olduðunu kaydetti. Bu yasanýn hayata geçmesinin hükümet için de çok iyi olacaðýný ifade eden Sungur, Cumhurbaþkaný'ndan destek istedi. Sungur, yasanýn hayata geçmesiyle maðdurlarýn haklarýný aramak için yurt dýþýndaki elçilik kapýlarýnda eylem yapmalarýna gerek kalmayacaðýný söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ise, kendisine verilen desteðe teþekkür etti. TRAKAYAD Genel Kurulu yapýldý Ülkede trafik kazalarýnýn en önemli sorun olduðunu düþünen bir grubun öncülüðünde yakýn geçmiþte kurulan Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði (TRAKAYAD), dün 1. Olaðan Genel Kurulu'nu yaparak, trafik kazalarýyla mücadeleye resmen katýldý. Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de yer alan genel kurul, trafikle ilgili konularýn konuþulduðu bir platform oldu. Derneðin yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiði genel kurula katýlanlar, yeni derneðin izlemesi gereken yol ve çalýþmalar hakkýnda düþüncelerini de dile getirme fýrsatý buldu. Cumhurbaþkaný, emlak sektöründeki sorunlarý bildiklerini belirterek, Emlakçýlar Birliði Yasa Tasarýsý ve mülkiyetle ilgili yasa tasarýsýnýn geçirilmesiyle, sorunlarýn süratle çözümü için yasal kolaylýklar ortaya çýkacaðýný ifade etti. Cumhurbaþkaný, bu yasalarýn geçirilmesini süratlendirilmesi için Baþbakan ile görüþeceðini DE söyledi. Cumhurbaþkaný, müteahhitlerin bankalara borcu veya ipotekleri yüzünden günahsýz insanlarýn maðdur olduðunu ve Ýngiltere vatandaþý bazý emlak müþterilerinin yaþadýklarý sorunun bardaðý taþýran son damla olduðunu kaydetti. Bu konularda Maliye Bakanlýðý ve Merkez Bankasý'na düþen görevler de olduðunu kaydeden Cumhurbaþkaný, bazý bankalarýn yüzde 48'e varan faizlerle ipotek aldýklarýný ve bunun yasalarý aþan bir olay olduðunu vurguladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, emlak konusunun her ülke için olduðu gibi kendileri için de önemli olduðunu belirterek, bazý durumlarda, parasýný ödeyerek ev alan müþterinin, müteahhidin aradan çekilmesiyle ortada kaldýðýna iþaret etti. Cumhurbaþkaný, parasýný vererek mal alan insanlarýn ortada kalmamasý için yapýlmasý gerekenler olduðunu, Emlakçýlar Birliði'nin görüþünü aldýktan sonra hükümetle görüþeceðini söyledi. YÜCENER BAÞKAN Genel kurulda seçilen yönetim kurulu, kendi arasýnda yaptýðý görev bölümünde baþkanlýða Güven Yücener'i getirdi. Serap Öztürk asbaþkan, Omaç Baþat genel sekreter ve Atilla Aypar'ýn saymanlýðý üstlendiði TRAKAYAD'da, Aygen Mullahasan faal üye olarak görev yapacak. TRAKAYAD Disiplin Kurulu Hüseyin Kocaismail, Ýleriþ Yemenicioðlu, Berna Arifoðlu'dan; Denetleme Kurulu ise Hüseyin Sevay, Ýnci Ergüler, Erdoðan Þekeroðlu'dan oluþturuldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ASGARÝ ÜCRET BÝR VÝCDAN MESELESÝ Ýþverenler... Sanayiciler... Hatta ve hatta büyük esnaf, küçük esnaf... Büyük zanaatkârlar... Küçük zanaatkârlar... Genci ihtiyarý hepsi ayakta. Neymiþ? Asgari ücret artýrýlamazmýþ! Neden artýrýlamazmýþ? Artýrýlýrsa ekonomide büyük sýkýntýlar yaratýrmýþ. Ýþ dünyasý, bugünkü asgari ücretin bir kuruþ üstünde ödeyebilecek durumda deðilmiþ! Ýþverenlerin birçok yükümlülüklerini bile yerine getiremediði mevcut ekonomik koþullarda "asgari ücretin artýrýlmasý, domino etkisi yaratarak aðýr hasarlara neden olur"muþ. Biraz daha zorlarsanýz herhalde þunu da diyecekler... Asgari ücret artýrýlýrsa KKTC'nin sonu olur! Bu gemi batar! Tuhaf olan nedir biliyor musunuz? Bugünkü asgari ücretle, yani ayda 1237 lira ile geçinmenin mümkün olmadýðýný, yalnýz bu sefalet ücretine mahkûm olanlar deðil, iþverenler de açýkça teslim ediyorlar. Çünkü bunun aksini iddia etmek, bu ülkede deðil, uzayda yaþamak demektir. Öyle olmasýna raðmen asgari ücretin artýrýlmasýna karþý çýkýyorlar. "Kabul ediyoruz, bu ücretle geçinmek mümkün deðil. Ama daha fazlasýný veremeyiz" diyorlar! Peki, madem ki geçinmek mümkün deðil diyor ve daha fazlasýný veremeyeceðinizi iddia ediyorsunuz... Nasýl geçinsin bu insanlar? Bu sefalet ücretiyle yaþamlarýný sürdürmeye, ki siz bile bunun mümkün olmadýðýný söylüyorsunuz, daha ne kadar ve nasýl katlanabilsin? Oldu olacak, bunun formülünü, reçetesini de verin ki herkes ne yapacaðýný, baþýný hangi taþa, nasýl vuracaðýný, birçok þeyden yoksun yaþamýný nasýl denkleþtireceðini öðrenebilsin! KKTC'deki asgari ücreti, baþta Türkiye olmak üzere, baþka ülkelerle kýyaslayanlar oluyor zaman zaman. Orda þu kadar, þurda þu kadar diye. Ama ben, kapý komþumuz olan Güney Kýbrýs'la bir mukayesenin yapýldýðýný görmedim hiçbir zaman. Oysa en saðlýklý, en adil mukayese Rum tarafýyla yapýlacak olandýr. Ama emekli ve çalýþanlarýmýzýn maaþlarýnda olduðu gibi, asgari ücrette de, Türkiye ile karþýlaþtýrýyorlar burayý... "Benim asgari ücretlim bu kadar alýrken, seninki þu kadar alamaz" meselesi! Rum tarafýnda... Yani kapý komþumuzda... Yani bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý güney Kýbrýs'ta asgari ücret, bu yýlýn baþýnda 1851 TL idi. Þimdi, yani önümüzdeki bir iki ay içinde en az 2000 TL için hazýrlýk yapýldýðý söyleniyor. Peki bizim asgari ücretlimizin suçu, günahý nedir de, kapý komþusu 2000 lira alýrken, 1300 liralara sürünmeye terkediliyor? Üstelik KKTC'de tüm tüketim mallarý, güneyden kat kat pahalý olduðu halde... UBP hükümeti, "akla en uygun olan asgari ücreti saptamaya çalýþacaðýz" diyor. Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok beyler... Elinizi vicdanýnýza koyun yeter... Eðer göðsünüzün sol yanýnda o cevheri taþýyorsanýz... Akla en uygun olan, asgari ücretin, bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý kapý komþumuz Rum tarafýndaki asgari ücretin seviyesine çýkarýlmasýdýr. Korkmayýn... Ne kýyamet kopar... Ne de bu gemi batar... Sadece insanýmýz yoksulluk ve sefaletten bir derece daha kurtulmuþ olur.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars. Ersin Tatar, "Yeni asgari ücret akla uygun olmalý" dedi, ama kimin aklýna uygun açýklamadý. Bir yanlýþlýk olmalý bunda... Akla deðil, mideye uygun olsa daha doðru olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Eylül 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3196 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLLARDAKÝ HURDA KILIKLI ARABALAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Eylül 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3196 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLLARDAKÝ HURDA KILIKLI ARABALAR Bugüne kadar "Yýl sonunda çözüm" deyip duran Derviþ Eroðlu, þimdi "Yýl sonuna zor" demeye baþladý. Göreceksiniz, 2011 baþýnda yeniden "Yýl sonunda çözüm" demeye baþlayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3713 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Sosyal Hizmetler DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3713 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Sosyal Hizmetler DIÞINDA... Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Derneði sorunlarýný aktarmýþ Hasan Bozer'e... Aðlamayan çocuða meme yok mu dediniz Sayýn Bozer? Aha þimdi aðladý.. Verin bakalým memeyi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Þubat

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

AH BU. Dolgun. Ýsmet Felek e giriþ yasaðýnýn Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararýyla. bunda da UBP ye yakýn iþ çevrelerinin etkili olduðu öðrenildi...

AH BU. Dolgun. Ýsmet Felek e giriþ yasaðýnýn Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararýyla. bunda da UBP ye yakýn iþ çevrelerinin etkili olduðu öðrenildi... Sýnýrdýþý edilen YDÜ'lü Kürt öðrencilerin ihraç kararý iptal edilmedi, ama Ýsmet Felek'le ilgili karar bir günde iptal edildi ve adaya dönüþüne izin verildi. Aþkýn gözü kör de adaletin kör deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in Nobel Barýþ Ödülü'ne aday gösterilecekleri söyleniyor. Bu konuda þimdiden yayýnlar var... Amerika ve Avrupa gaz vermeyi iyi biliyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!.. Ahmet Uzun týpký Çangar gibi paralý bir 'açýklama' gönderdi gazetemize. Yayýnlýyoruz. Ancak 'paralý' açýklamaya ne gerek vardý? Sanki 'bedava' açýklama gönderdi de yayýnlamadýk mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3527 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3527 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýrsen Küçük uyarýyor milleti... Güneyden donmuþ gýda almasýnlarmýþ... Orada elektrik kesintisi varmýþ da bozuk olabilirmiþ! Ýlahi Ýrsen Bey, laf mý þimdi bu? Bizde yalnýz gýdalar deðil, buzluklar da bozuldu!

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ekim 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3234 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UZMANI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ekim 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3234 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UZMANI. KADEM'e ülkemizdeki görsel reklamlarla ilgili yaptýrýlan bir kamuoyu araþtýrmasýnda 'çok iddialý' bir reklam 'en kötü' reklam olarak sondan ikinci seçilmiþ. Bilin bakalým hangisi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3127 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEMEK TIRILIYORUZ NÖBETE...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3127 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEMEK TIRILIYORUZ NÖBETE... Ankara'nýn talimatlarýný en uslu biçimde uygulayan hükümet UBP hükümetiymiþ... Þimdi de birbirimizin yalakalýk derecesini mi ölçüyoruz bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2010 Salý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM. Eylemlerine TC Yardým Heyeti'ni protesto ederek baþlayan Sendikal Platform, pankarta 'Arif Hoca'nýn dediðinden' yazmýþ... Arif Hoca'nýn dediði geriye kalanlar için de geçerli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı