ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZLER DOÐRU ADRESÝ BULMUÞLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ALEVÝ BÝR KIZ SEVDÝM Niyazi Ökten Bize bir fil daha lazým Kani Kanol TRAFÝK SORUNUNUN BENÝ ÝLGÝLENDÝREN KISMI (2) Erdoðan Baybars KAPALI YOLUN DELÝRTTÝÐÝ KENT Elvan Levent ASGARÝ ÜCRET BÝR VÝCDAN MESELESÝ Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde þaibeli araç operasyonlarý Kimden nasýl aldýn? Israrlý yayýnlarýmýz üzerine Ýsmet Felek olayýný soruþturmaya devam eden polis, Mehmet Çangar'ýn 27 dönüm araziye karþýlýk Felek'e sattýðý son model 7-8 BMW'nin kimlere gittiðini saptadý. Bu araçlarý Felek'ten alanlarýn dün ifadelerine baþvuruldu ve nasýl aldýklarý sorgulandý... n Halen Koop. Merkez Bankasý Yönetim Kurulu üyesi olan Koral Bozkurt'un Ýsmet Felek'ten 2 araç aldýðý ve buna karþýlýk ona bir daire verdiði belirtiliyor... n Maðusa'nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Çetin Alkan'ýn da Felek'ten iki BMW aldýðý öðrenildi... Ancak bunun karþýlýðýnýn ne olduðu bilinmiyor... n Söz konusu arçlarý alanlar arasýnda Fikri Kuþaf, Ali Uçanok ve Derviþ Doðan da bulunuyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Mafya meclise taþýndý n Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi konusunda meclise yazýlý soru önergesi verdi... n Çakýcý, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda meclisten açýklama talep ediyor... n Gazetemizde yer alan yayýnlara dikkat çeken Çakýcý soruyor: Yetkili birimler tarafýndan bugüne kadar iþlem yapýldý mý, yapýldýysa neler yapýldý, yapýlan iþlemler varsa hangi aþamadadýr ve yapýlmadýysa neden yapýlmadý? n Çakýcý: Yapýlan onca yayýna, ortaya konan belgelere ve iddialara raðmen yetkili makamlarýn suskun kalmasý kabul edilemez... n 3. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: "Ferman padiþahýn, daðlar bizim" deyebilmek n2. sayfada

2 NADÝYA ALPATOVA'YI KAÇIRMAYE TEÞEBBÜS EDEN 1 KÝÞÝ TUTUKLANDI Alsancak'ta önceki gün, Nadiya Alpatova'yý, ikametgahýna girerek, boðazýna býçak dayayýp kaçýrmaya teþebbüs etme olayýyla ilgili olarak bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayýn bilgisinin polise gelmesi üzerine yürütülen ileri soruþturmada, meselede zanlý olarak görülen S.A. (E-25) tutuklandý. Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. MARKETTEN 90 PAKET SÝGARA ÇALINDI Zeytinlik'te faaliyet gösteren "STARLÝNG-4" isimli markette çalýþan Y.G.'nin (E-37), market içersinden toplam deðerleri 492 TL olan çeþitli markalarda toplam 90 paket sigara çaldýðý tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay sonucunda adý edilenin tutuklandýðý, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. SAHTE PASAPORT Lefkoþa'da, Lokmacý Kara Giriþ Kapýsý'nda, daha önceden yurt dýþýndan temin etiði sahte pasaportla Güney Kýbrýs'a geçmeye çalýþan E.B (E-22) tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. TEKNECÝK'TEKÝ SANTRALDA BAKIM ÇALIÞMALARI KKTC'de dün sabah, baþkent Lefkoþa dahil bazý bölgelerde meydana gelen elektrik kesintilerinin nedeninin bakým çalýþmalarý ve yeni trafo ilavesi olduðu açýklandý. KIB-TEK Teknik Müdür Muavini Gürcan Erdoðan'ýn TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, kesintiler, Teknecik Santrali'ndeki bir ünitenin bakýmda olmasý ve yatýrým projeleri kapsamýnda yeni bir trafo ilavesi çalýþmasý nedeniyle gerçekleþti. SAHTEKARLIKLA MAL TEMÝNÝ Güzelyurt'ta, kendisini baþka bir þahýs ve babasýný polis olarak tanýtarak bir taksi þoförünü ve bir iþyerini dolandýrýp tutuklanan 17 yaþýndaki þahsýn, önceki gün "Vadilili Av Pazarý" isimli iþyerinden de sahtekarlýkla mal temin ettiði tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, polisin meseleyle ilgili yürüttüðü ileri soruþturmada, 17 yaþýndaki K.S Güzelyurt'ta "Vadilili Av Pazarý" isimli iþ yerinden, bir cep telefonu, bir sim kart ve telefon kontör kartý alýp, daha sonra babasýnýn gelip parasýný ödeyeceðini taahhüt ederek sahtekarlýkla mal temin ettiði belirtildi. MUHTARLAR DERNEÐÝ BAÞKANI DERVÝÞ DÝZLÝKLÝOÐLU Lefkoþa Ýlçesi Muhtarlar Derneði Baþkanlýðý'na Derviþ Dizliklioðlu seçildi. Dizliklioðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, derneklerinin olaðan genel kurul toplantýsýnýn dün Lefkoþa Türk Belediyesi Sarayý'nda gerçekleþtirildiðini belirtti. Kurulda dernek as baþkanlýðýna Hüseyin Eminoðlu, sekreterliðe de Ömer Meraklý'nýn getirildiðini kaydeden Dizliklioðlu, dernek yönetim kurulunun þu isimlerden oluþtuðunu bildirdi: "Mehmetali Bebek, Faik Taþel, Tahir Beydola, Raþit Özsaðlam, Ahmet Kalkan, Yusuf Akýnlar, Ömer Nizam, Cemil Þensoy, Þevket Fedai, Osman Gültekin ve Bülent Baytekin." Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz zenginin zengininan kavgasý, hýrsýzýn hýrsýzýnan kavgasý, vurguncunun vurguncuynan kavgasý, büyük kaçakçýnýn büyük kaçakçý ile kavgasý, mesela hayvan kaçakçýsýnýn bir baþka hayvan kaçakçýsý ile kavgasý, mesela eroin kaçakçýlarýnýn, uyuþturucu kaçakçýlarýnýn kendi aralarýndaki kavga, çeteleþmeleri, kendi kendileri ile silahlý çatýþmalara girmeleri, çeteleþenlerin büyük vurgunlarýndan bazýlarýnýn çeteleþip pay talep etmeleri gibi iþler beni hiç ilgilendirmez. Birbirlerini yesinler... Bir zengin baþka bir zengini tuzaða düþürdü da villalarýný elinden aldý. Ve saire... Neden? Çünkü, "Çok laf yalansýz, çok servet haramsýz olmaz." O çok zengin olanlar nasýl zengin olurlar? Ýþçiyi, emekçiyi, fakiri, fukarayý, orta halliyi çalarak zengin olurlar. Mesela; Bir arabayý araba tüccarý kaça alýr, düz vatandaþa kaça satar? Ya buzluðu, ya velesbidi, ya üzümü, ya fasulyayý, ya baklayý... Eðer ahaliyi çalanlarý çete kurup haraca baðlayan olursa, ben "aferin adamlara, gadýnlara" derim. Benim canýmý sýkan iþçiyi, emekçiyi, çiftçiyi, fakiri, fukarayý, orta halliyi sömürenlerdir. Bir zengin bir zengine þantaj yaptý ve villalarýný, arsalarýný elinden aldý. Yani bir hakyeyici obir hakyeyiciyi soydu. Soysun... Olay bile sayýlmaz bu... Ama bir zengin, bir fukaranýn, fukaranýn ihtiyacýndan dolayý, ya da bir dümen ile, ya da þantajýnan elinden malýný almasý bir meseledir, olaydýr. Çocuðunu okutacaydý, çocuðunu evlendireceydi, borçlandý, ya da 20 Temmuz 1974'de borçlu kýsýldý ve yabeleþe malýný zengine kaptýrdý. Dert olan budur... Olay budur, hakyeyicilik budur. Yani, zenginin zengini ister þantaj "FERMAN PADÝÞAHIN, DAÐLAR BÝZÝM" DEYEBÝLMEK yolu ile olsun, ister tehdit yolu ile olsun, ister Kýbrýslýnýn o meþhur gýrbacýndan geçirerek olsun, ister ayaklarýndan vurarak olsun, ya da beyninden, hiç önemli deðildir. Bunlarýn arasýndaki kavga, halktan çaldýklarýný paylaþamama kavgasýdýr. Halký beraber çalarlar ama, paylaþmada zorluk çekerler... Ancak, ülkeler arasýnda bir paylaþým zorluðu çýkarsa iþ, savaþa kadar varýr. Birinci Dünya Savaþý ile Ýkinci Dünya Savaþý'ýna "Paylaþým Savaþlarý" denmesinin nedeni budur. Ve ne yazýk ki, savaþlarda da ezilen iþçi-emekçidir. Onlar savaþýrlar zenginlerinin hýrsýzlýktan daha fazla pay alabilmeleri için... Fazla da aydýnlanmayalým. Zengin zenginliðine zenginlik katarken, öldürttüðü fakir-fukaraya da Cenneti hediye eder. Bu ne biçin bir iþtir ki zengin, parayý cennete tercih eder! Neye yanarým bilirsiniz? Hakyeyiciler, hak yemek için çeteleþir, dünyadan cennete ahali için yol baðlar. Ahali da týpýþ týpýþ bu yolu yürür... Oysa çeteleþme, hakký yenenlerin kullanacaðý bir haktýr. Bre efendiler, bu nasýl bir aptallýktýr ki, zenginler için kahraman olma, ya da "Cennet"e gitme karþýlýðýnda ölmek için yarýþýrýk da, çalýnan, yenen haklarýmýz için bu cesurluðu gösteremeyik? Neden "Devlet" denen çetenin kurbanlýk koyunlarýyýk? Dr. Küçük'e Türkiye "aday olma" dediðinde ve adaylýktan vazgeçtiðinde iki arkadaþ "aday ol" dedilerdi. Cevabý: "Aziz dostum ben Anavatana karþý gelemem." Kemal Coþkun karargaha girmeden sesi gelirdi. Biz da "Aslan geldi" derdik. Görevden alýndýðýnda, birkaç saat derdini beniminan paylaþtýydý. "Ferman padiþahýn, daðlar bizim" dedim. "Türkiye'ye karþý gelemem" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZLER DOÐRU ADRESÝ BULMUÞLAR Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Ýngilizler nüfusumuzun üçüncü ayaðý... Ýlk sýrada TC'liler... Ýkinci sýrada Kýbrýslýtürkler... Üçüncü sýrada da Ýngilizler... Sayýlarý ne? On bin kadar falan diyorlar... Ve önemli bir kýsmý da KKTC vatandaþlýðýný kabul etmiþ... Ordumuzda askerlik yapýyorlar... Sivil Savunma eðitiminden geçiyorlar... Ve seçimlerimizde de oy kullanýyorlar... Çoðu yaþýný baþýný almýþ ve emekli günlerini bu cennet adanýn sakin bir köþesinde geçirmeye karar vermiþ insanlar... Ve doðrusu KKTC'nin yaþamasý ve tanýnmasý için herkesten daha çok dua ediyorlar. Bunun için de en çok Türk askerine güveniyorlar. Türk askeri adada kaldýkça, kendilerini emniyette hissediyorlar. "Kýbrýs'ta en iyi hal çaresi nedir?" diye sorsak, "taksim" derler herhalde... Ayrý devlet... Kuzeye gelen turistlerin önemli bir bölümünü onlar oluþtururdu bir zamanlar. Oteller ve restoranlar onlarla bayram ederdi. Bu iþ kesatlaþtý sonradan. Turistliði býrakýp 'vatandaþ' olmaya karar vermiþler çünkü. Mal-mülk edinmeye ve buralara yerleþmeye baþladýlar... Kimisi dört mevsim yerleþti... Kimisi bir mevsim... Bir mevsim yerleþenler, yalnýz bir mevsim gelir giderler... Aldýklarý evi bir bakýcýya býrakýrlar... Gelince bahçeyi de, evi de bakýmlý bulurlar... Otel ve restoran masraflarýný böylelikle savmýþ olurlar... Özellikle Annan referandumundan sonra Ýngiliz nüfusta da patlama oldu burada... Rum mallarý yaðmalanýrken, kelepir mala koþtu onlar da... Londra'daki bir oda fiyatýna burada havuzlu villalar aldýlar... Emekliler için müstesna bir ada... Belalý ama... Her güzel hatun gibi belalý... Masmavi denize bakan Girne daðlarýnda çam kokulu sakin ve kuytu bir köþede huzur bulsalar da, bizimle ayný gemide onlar da... Gemi sallandýkça hep birlikte sallanýrýz... Azgýn dalgalarla boðuþtukça hep birlikte boðuþuruz... Lüks bir kamarada olmak Titanik'in yolcularýný kurtarmadýðý gibi, villalarda oturmak da kimseyi kurtarmaz... Burada hala ateþ-kes varsa, hepimiz için var... Barikatlar hepimiz için... Ateþ-kes'in her an bozulma ihtimali de hepimiz için... Yalnýz o mu? Kuzey Kýbrýs'ýn bir de kendine has dertleri var. Sonuçta korsan bir toprak parçasý burasý... Kimse tanýmýyor. Zaten kimse tanýmadýðý için de korsan yasalarý sayesinde ayakta duruyor. Ýllegal düzenin nimetlerinden yararlanýyor. Uluslararasý hukuk denilen þey her neyse, bir korkusu yok ondan... Ancak Ýngiliz kardeþlerimiz bunu yeni keþfetmiþ anlaþýlan... Bir tokat Rum malýna konmaktan yemiþler... Þimdi bir tokat da açýkgöz Türk müteahhitlerden yiyorlar. Ev almýþlar... Dayamýþlar döþemiþler evlerini... Parasýný da bir tamam ödemiþler... Ve sonunda hiç beklemedikleri bir duvara toslamýþlar... Aldýklarý mallar ipotekli çýkmýþ... Müteahhitler meðer bu inþaatlarýný bankalara ipotek vererek onlardan kredi almýþlar ve kredi borçlarýný ödememiþler... Bankalar da þimdi ipoteklerinde olan o evlere el koydular... Bu rezalet karþýsýnda yönetimin eli-kolu baðlý... Bir þey yapamýyor... Ýngiliz kardeþlerimiz isyana kalkmýþ. Yarýn TC büyükelçilikleri önünde eylem yapacaklar... Hem Londra'da... Hem Lefkoþa'da... Ýbret olsun bizimkilere... Ýngilizler doðru adresi bir kerede bulmuþlar... Bizimkiler ise bulamamýþlar daha...

3 AFRÝKA dan mektup... ARAÇLARI FELEK'E SATTI, KARÞILIÐINI BAÞKASINDAN ALDI Sevgili okurlar, Baþladýðýmýz iþi sonuçlandýrmamýz gerekiyor. Bunca yayýna deðsin hiç deðilse... Kökünü kazýyalým... Yýllardýr "Sizi çok seviyorum" diye diye buralarda baþýmýza kral kesilenler, inanýlmaz bir servete ve imtiyazlara sahip olanlar hizaya gelsin... Polis ve asker içinde bazý odaklarla bütünleþenler ve siyaset arenamýzý da teslim alanlar, bir daha kendi kiþisel çýkarlarýna göre toplumu yönlendiremesin... Ve yalakalýða alýþmýþ olan medyamýz da adam olsun biraz... Reklam karþýlýðý kimseye teslim olmasýn... Toplumumuzu kemirenleri bu uðurda ikide bir grasolamasýn... * Israrlý yayýnlarýmýz üzerine harekete geçen güvenlik makamlarý operasyonlarýný giderek derinleþtiriyor... Dün de bir araç operasyonu yaptý polis... Mehmet Çangar'ýn 27 dönüm arazi karþýlýðý Ýsmet Felek'e sattýðý 7-8 son model BMW'nin kimlere gittiðini saptadý... Ýsmet Felek'in bu araçlarý ne yaptýðýný soruþturdu... Onlarý kimlere hangi karþýlýkla sattýðýný... O BMW'lerden kim aldýysa, onun ifadesine baþvuruldu ve bunlarý Felek'ten nasýl aldýðý sorgulandý... Mesela Koral Bozkurt... Koop. Merkez Bankasý Yönetim Kurulu üyesi... "Northern Land" þirketi sahibi... Ve UBP'nin gözdesi... Ýki BMW almýþ Ýsmet Felek'ten... Karþýlýðýnda da bir daire vermiþ... Ne alýþveriþ bu alýþveriþ... BMW al, daire ver... BMW ver, arazi al! Maðusa'nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Çetin Alkan da iki tane almýþ bu araçlardan... Ama bunun karþýlýðý ne olmuþ bilemeyiz... Alkan çok yakýn bir dostu olmalý Felek'in... Felek hapse düþer düþmez, onu ziyarete ilk koþanlardan... Bu araçlardan alanlar arasýnda Fikri Kuþaf, Ali Uçanok ve Derviþ Doðan da bulunuyor. Ve bir de bayan... Ancak onun ismini saptayamadýk... Polis tek tek herkesin ifadesini almýþ. Kabarýk bir dosya oluþuyor herhalde bu operasyonda... * Araç operasyonu mafyayý çözmekte bir anahtar olabilir... Ve Türkiye'de ele geçirilen 142 kilo eroine kadar uzayabilir... Bir daha hatýrlatalým... Mehmet Çangar 7-8 BMW'yi Ýsmet Felek'e satmýþ... Ama nedense bunlarýn karþýlýðýný da avukat Seyhan Yýldýrým'dan tahsil etmiþ... Karþýlýðý ne? Esentepe'de deniz kenarýndaki 27 dönüm arazi... 3 milyon sterlin deðerinde... Araçlarý alanlar ise, onlarý Ýsmet Felek'ten almýþ, koçanlarý ise Çangar'dan... Ortada bu kadar ipucu varken, çeteleri çözmek için Þerlok Holmes olmaya gerek yok herhalde... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÇAKICI: Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi" konusunda meclise yazýlý soru önergesi sundu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn, "baþta uyuþturucu kaçakçýlýðý olmak üzere, mafya-siyaset-iþadamýkamu görevlileri iliþkisi hakkýnda, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda Meclis'e yazýlý soru önergesi sunduðu" belirtildi. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, konuyu daha önce Meclis kürsüsünden sözlü olarak birkaç kez gündeme getirerek yetkili makamlardan açýklama talep eden Çakýcý, gerekli cevaplarý alamamasý sebebiyle bu kez konuya iliþkin Meclis'e yazýlý soru önergesi sundu. Çakýcý, Meclis Baþkanlýðý'na verdiði yazýlý soru önergesinde, son günlerde iki yerel gazetede gündeme getirilen "uyuþturucu ticareti ile mafya-siyaset iþadamý-kamu görevlileri iliþkisi" konusunda, yetkili birimler tarafýndan "bugüne kadar iþlem yapýldý mý, yapýldýysa neler yapýldý, varsa yapýlan iþlemler hangi aþamadadýr ve yapýlmadýysa neden yapýlmadý?" sorularýna yanýt verilmesini talep etti. Öðretmen eksikliði giderilirse KTÖS grevleri kaldýracak n ELCÝL: BAKANLA YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA EK KADRO ARTIRIMI ÝÇÝN SÜRECÝN BAÞLATILMASI KARARI VERÝLDÝ KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "sorunlu" okullardaki eksik öðretmenlerin tamamlanmasý halinde, Pazartesi sabahý eylemleri kaldýracaklarýný açýkladý. Elcil yazýlý açýklamasýnda, KKTC'ye yönelik devam ettiðini iddia ettiði "nüfus akýþýnýn, her alanda olduðu gibi eðitimi ve okullarý felç ettiðini, nüfusun bilinmemesinden dolayý yaz aylarýnda yapýlan planlamalarýn yetersiz kaldýðýný" kaydetti. Þener Elcil, eðitim yýlý baþýnda öðretmen ve altyapý yetersizliðinin yarattýðý sorunlarý ortadan kaldýrmak için gösterdikleri tüm iyi niyetli çalýþmalara raðmen Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, "yeterli açýlýmý ortaya koymadýðý gibi, taleplerinin asýlsýz olduðunu" kamuoyuna duyurduðunu savundu. DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI: Rum balýkçý teknesine ateþ açýlmadý Dýþiþleri Bakanlýðý, bir Rum balýkçý teknesine Türk Sahil Güvenlik gemileri tarafýndan ateþ açýldýðý iddialarýnýn asýlsýz olduðunu açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn dün konuyla ilgili yaptýðý açýklama þöyle: "1 Ekim 2010 tarihli bazý basýn-yayýn organlarýnda, Karpaz bölgesindeki Apostolos Andreas Manastýrý açýklarýnda avlanan bir Rum "Ülkenin en önde gelen sorunlarýndan olan uyuþturucu konusunda, yapýlan onca yayýna, ortaya konan belgelere ve iddialara raðmen yetkili makamlarýn suskun kalmasýnýn kabul edilemez olduðunu" kaydeden Çakýcý, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Karpaz Emirnamesi'nde deðiþiklik yapýlacak Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Ýskele ilçesi bölge belediye baþkanlarý ve muhtarlarýyla bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Kamil, belediyelerin gelir kaynaklarýnýn arttýrýlmasý gerektiðini, bu þekilde köylere daha iyi hizmet verilebileceðini ifade etti. Kaya Artemis Otel'de yapýlan toplantýda, köylerin belediyelere baðlanmasýnýn ardýndan yaþanan sorunlar, belediyelerin baðlý köylere verdiði hizmetler, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin bakanlýk, kaymakamlýk ve belediyelerle koordinasyonu, görev, yetki ve sorumluluklarý ele alýndý. Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz, toplantýda muhtarlarýn yaþadýklarým sorunlarý gündeme getirme fýrsatý bulacaklarýný ifade etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil de, köylerin belediyelere baðlanmasýnýn ardýndan muhtarlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn azaltýldýðý yönünde yanlýþ bir kaný olduðunu söyleyerek, bunun doðru olmadýðýný ve seçilmiþ kiþiler olan muhtarlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn devam ettiðini kaydetti. Belediyelerin gelir kaynaklarýnýn arttýrýlmasý gerektiðini belirten Bakan Kamil, böylelikle Uyuþturucu kullanýmýnýn dünyanýn yaný sýra, KKTC'de de artarak büyüyen bir sorun olduðunu ifade eden Çakýcý, özellikle gençler arasýnda artan bir yüzdelik olduðunu belirtti. KKTC'de bugüne kadar uyuþturucu ile ilgili bir devlet politikasý olmadýðýný savunan Çakýcý, "Bugüne kadar ancak birkaç gram uyuþturucu kullananlar göstermelik olarak yakalanmýþlardýr. Ancak esas satýcýlar ve mafyayý ortaya çýkaracak çalýþmalar yapýlmamýþtýr" iddiasýnda bulundu. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, uyuþturucu kaçakçýlýðý konusunda, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda ilgili tüm kiþi ve kurumlarý görevini yapmaya davet etti Elcil, tüm bu geliþmeleri deðerlendiren yetkili kurullarýnýn sorunlu okullarda, uyarý grevi yapma kararý aldýðýný anýmsatarak, þöyle dedi: "Bir haftadan beri devam eden grevlerimiz sonucunda, önceki gün, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Nazým Çavuþoðlu'nun da katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantý sonucunda sorunlu olan okullardaki eksik öðretmenlerin kadro verilerek tamamlanmasý ve ihtiyaç olan ek kadrolarýn artýrýmý için teknik kurul toplantýsý yapýlarak sürecin baþlatýlmasýna karar verilmiþtir. Konuyu deðerlendiren yetkili kurullarýmýz, 4 Ekim Pazartesi günü sabahý sorunlu okullardaki eksik öðretmenlerin tamamlanmasý halinde eylemleri kaldýrma kararý almýþtýr." balýkçý teknesine Türk Sahil Güvenlik gemileri tarafýndan ateþ açýldýðý yönünde bazý haberler yer almýþtýr. Ýlgili makamlar nezdinde yapýlan araþtýrmada, bahse konu olayýn tümüyle asýlsýz olduðu ve geçtiðimiz günlerde olayýn gerçekleþtiði iddia edilen bölgeye en yakýn mevkide görev icra etmekte olan sahil güvenlik botumuzun da 48 deniz mili mesafede bulunduðu öðrenilmiþtir." belediyelerin köylere daha iyi hizmet verebileceðini kaydetti. Kamil, bakanlýðýn kapýlarýnýn her zaman için muhtarlara açýk olduðunu ifade ederek, köylerdeki mevcut sorunlarý çözmek için ellerinden geleni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Konuþmasýnda Karpaz Ýmar Emirnamesi'ne de deðinen Bakan Kamil, söz konusu emirnamenin bazý deðiþikler yapýlarak yumuþatýlacaðýný kaydetti. Avrupa Birliði ile iþbirliði içerisinde ülkenin fiziki planýnýn çýkarýlmasý çalýþmalarýnýn yürütüldüðüne de iþaret eden Bakan Kamil, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak geniþ bir açýklama yapacaklarýný dile getirdi. Bu yýl bütçede altyapýya daha fazla pay ayýrmaya çalýþacaklarýný belirten Kamil, Ýskele Ýlçesi'ne baðlý 14 köyde hak sahibi olanlara kýrsal kesim arsalarýnýn kýsa bir süre sonra daðýtýlacaðýný söyledi. Bakan Kamil, Karpaz'ýn hýzlý bir þekilde geliþerek kalkýnmaya devam ettiðini belirterek, özellikle Bafra bölgesindeki otellerin bölgenin geliþimine katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Kamil'in konuþmasýnýn ardýndan toplantý, köy muhtarlarýnýn sorunlarý dile getirmeleri ile son buldu. ex istence Elvan Levent KAPALI YOLUN DELÝRTTÝÐÝ KENT Sadece denizin sesini dinleyebileceðiniz bir deniz kenarý bulmanýn artýk uzak bir hayale dönüþtüðü bu adada, þehir manzaralarýnýn da nerede yaþadýðýnýzý unutabileceðiniz toz içindeki birer enkazý andýrdýðýný düþündüm, birkaç gün önce beni eve götürebilecek bir yol bulmaya çalýþýrken Girne'de. Kentin göbeðinde haftalardýr süren yol çalýþmasý, tam bir kabusu andýrýyordu zira. Akpýnar pastanesinin karþýsýndaki, dört ayrý yolun kesiþtiði çember trafiðe kapatýlmýþ... Etrafta düzenli bir trafik akýþýný saðlayacak tek bir polis yok. Yol trafiðe kapalý olduðu halde, eksik uyarý levhalarý ve vatandaþlarý yönlendirebilecek bir trafik polisinin olmamasý nedeniyle, arabalar o yola giriyor ve ardýndan da oradan çýkma çabasý içinde, karþý þeride geçiyorlardý. Kazaya yollanan davetiye ancak bu kadar ýsrarcý olurdu herhalde. Üstelik mesele sadece o trafik çemerinde bitmiyordu elbette. Þehrin en iþlek ana yollarýndan biri kapatýldýðý için ara yollara yýðýlan arabalar, panayýrdaki çarpýþan arabacýklarýn halini andýrýyorlardý adeta. Bütün bunlara, salon arabalalarýyla kendilerini adeta yarýþ pistinde sanan sürücüler... Dört tekerlekli motorlarýyla þehrin göbeðinde ralli yapmaya kalkanlar... Ve birkaç yüz metrelik mesafede gaza sonuna kadar basma eðilimindeki trafik canavarlarý da eklenince, geriye yapýlacak tek þey olarak alarm sirenlerinin çalmasý kalýyordu kuþkusuz. Ama alarm sirenleri çalmýyordu. Ara sýra uzaktan duyulan ambulansýn sesi, az ötede belediye parkýndaki korkunç gürültülü düðünün davul zurna seslerine karýþýyordu sadece. Aklýný yitirmiþ, bu delirmiþ þehrin tablosu, yerle bir olmuþ yollarýn ortasýnda, sularýn gürül gürül aktýðý fýskiyeyle tamamlanýyordu. Yolu tamir eden iþçilerle konuþuyorum, asfalt döþemek için kazdýklarýný söylüyorlar yollarý. Gerçekten mi? Ýþçiler, ya ne yaptýklarýný kendileri de bilmiyorlar, ya da benimle dalga geçiyorlardý kuþkusuz. Bu kadar iþlek bir caddenin günlerce trafiðe kapatýlmasý zaten gaf... Kapatýlan yolda gerekli hiçbir önlemin alýnmamasý daha da büyük bir gaftý. Buradaki trafik kurallarýnýn da, kazalarý önlemekten çok, kazaya yol açmaya elveriþli olduklarýný düþünüyorum zaten. Kaza yapan iki aracýn örneðin, polis gelene kadar öylece yolun ortasýnda, trafiði engelleyici ve baþka bir kazaya sebebiyet veren bir þekilde durmalarýnýn, hangi hayýrlý iþe hizmet ettiklerini anlamak mümkün deðil ne yazýk. Sadece pratik anlamda deðil, teorik anlamda olduðu kadar, buradaki insan psikolojisiyle de kesinlikle baðdaþmayan kurallardan bir tanesi sadece. Çünkü burasý, insanlarýn kendi hayatlarýný süratli araba kullanmaktan daha çok sevdikleri halde, süratli araba kullanmaktan vazgeçemedikleri bir yer. Ölmek ve öldürmek riskini göze alarak gaza basan insanlarýn yaþadýðý bir toplum. Araba kullanmak dýþýnda, baþka hiçbir konuda sürati sevmeyen bir toplumun psikolojisindeki sorunlarý idrak edip çözebilmek, ancak o toplumun bilinçaltýnda gezinen 'böcekler'ine mikroskopla bakmakla mümkündür diye düþünüyorum bazen. Belki öngörü kabiliyetimiz, hayal gücümüzün zayýflýðýndan geliþememiþtir. Burada her gün birden fazla kaza meydana geldiði halde, yine de bir çarpýþma anýný, parçalanmýþ bedenleri, kaný ve verilen son nefesi hayalimizde yeteri kadar iyi bir þekilde canlandýramadýðýmýzdan ötürü öngöremiyoruz olasý bir kazayý. Ýngiliz fotoðrafçý Dean Rogers'ýn, ünlü insanlarýn öldükleri trafik kazalarýnýn meydana geldiði yerlerdeçektiði fotoðraflarý görmüþtüm. Kazadan tam bir yýl sonra, kazanýn olduðu saatte ve kazada ölen kiþinin açýsýndan... James Dean, Diana, Albert Camus ve daha birçoklarýnýn ölürken gördükleri son manzarayý, duvarý, aðacý veya sokak lambasýný gösteriyordu bir anlamda fotoðraflar... Ve bana kalýrsa oldukça etkileyiciydiler. Biz de burada meydana gelen kazalarýnýn fotoðraflarýný kocaman panolar þeklinde yol kenarlarýna yerleþtirebilirdik, diye düþündüm. Az geliþmiþ hayal gücümüze takviye niyetine.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir fuhuþ derdi vardý bir de kumar belâsý Bir de mafya belâsý çýktý þimdi hiç yoktan Soruyorlar kimdir bu babalarýn babasý Kapýsýný çalan yok demek ki iþler boktan Kalay KKTC BASINI ÇANGAR'I ÇOK SEVÝYOR KKTC'nin özgür basýnýnda Çangar karartmasý uygulanmaya baþladý bile. KKTC'nin özgür basýný Çangar'ý çok seviyor. Sözgelimi dün, "Kýbrýs Tv"nin sabah bülteninde okunan gazeteler arasýnda "Afrika" yoktu. Býrakýn eleþtiriyi, demek ki, Çangar'a yönelik belgelenmiþ haberleri bile "Kýbrýs tv"nin "Asil" bünyesi kaldýramýyor. Bazý bünyeler öyle hassas oluyor iþte. Bunca yalakalýðý, bunca yaðý, bunca kepazeliði sindiriyorlar da, Çangar'a laf edince kaldýramýyorlar... Dedik ya, bünye meselesi... Geçmiþ olsun o halde... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR SÝRKAT VE BUÐDAY HÝKAYESÝ... Telefonla birisi aradý... Bir tanýdýk... Bir belediyedeki meclis üyelerinden birisinin 1973 yýlýnda bir sirkat suçu iþlediðini söyledi... Hatta çalýntý mal aldýðý için hýrsýzlýða teþvik etmekten polis tarafýndan da hakkýnda iþlem yapýlmýþ... "Ýnanmazsanýz Polis Genel Müdürlüðü'nden sorabilirsiniz" dedi. Sirkat, ya da hýrsýzlýk yüz kýzartýcý bir suçtur ve kiþinin KKTC'nin herhangi bir makamýna aday olamamasý demektir... Deðil belediye meclis üyesi veya milletvekili adayý, muhtar azasý dahi olamaz... Doðru mu, yanlýþ mý ayrý bir konu... Ýþte bu durumda, böyle bir olay varsa eðer, polis kiþiye verdiði "temiz" kaðýdýný bilerek mi verdi, yoksa bir yanlýþlýk mý yaptý sorusu takýlýr insanýn aklýna... Bu durumdan dolayý da, seçimlere katýlan adaylarýn, seçilir veya seçilmez, tümünün de þaibe altýnda olmasý demektir... Polisin hata yaptýðýný bilirim!.. Mesela geçtiðimiz seçimlerde Þener Levent de Yasemin Hareketi'nden aday olmuþtu. Prosedüre uygun olarak polise baþvurup temiz kaðýdý almak istedi. Gelen kaðýtta yüz kýzartýcý suç iþlediði yazýyordu... Ýtirazdan sonra özür dilendi ve bir yanlýþlýk yapýldýðý söylendi... Bu nasýl bir yanlýþlýktýr? Ýstenenler ve istenmeyenlere mi böldüler ahaliyi? Ýstenenlerin iþledikleri suç varsa bile onlarý gözardý etmek, istenmeyen þahýslar için de uyduruk suçlarý hanelerine yazýp onlarý alýkoymak mýdýr bu iþin marifeti? Bir anda aklýma gelen bu oldu... Ha eðer 1973 yýlýnda iþlenmiþse sirkat veya hýrsýzlýk mal satýn alma suçu ve 1974 askeri harekatýndan sonra affa uðrayýp "cis mis" edilmiþse bilemem... Ama buna benzer bir olay daha var herkesin bildiði... Hacý Ahmet olayý Temmuz'undaki savaþtan sonra Rumlardan kalan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn halkýmýz tarafýndan "ganimet helaldir" diyerek yaðmalandýðý sýrada, bu helalden yararlanan Hacý Ahmet'in de ganimet buðdaylardan sirkat ettiði geçti polis raporlarýna... Hacý Ahmet uzun süre vekillik görevinde bulundu ama... Uzun süre Kooperatif Merkez Bankasý yöneticiliði de yaptý... Bir seçim öncesi nasýl çýkmýþsa, bu olay ortaya çýktý ve Hacý Ahmet'in milletvekili adayý olmasý engellendi... Bu durum akla bir sürü soru getirdi... O güne kadar neredeydi bu sirkat dosyasý? Demek ki birileri polise "dosyayý gözardý et" dedi... O da görmezden geldi ve temiz raporu verdi... Hacý Ahmet gözden çýkarýlýnca da dosya ortaya çýkarýldý. Polise bir görev düþer þimdi... O meþhur belediye meclis üyesinin dosyasýný da ortaya çýkarmak... Ve gerekirse herkesten özür dilemek... DERVÝÞ EROÐLU: Malýnýn parasýný ödeyenler ortada kalmamalý Kýbrýs Türk Emlakçýlar Birliði Yönetim Kurulu, dün, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu ziyaret etti. Birlik baþkaný Hasan Sungur, Cumhurbaþkaný'ný ziyaretlerinin ilk nedeninin, Cumhurbaþkaný'nýn Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde emlak konusunda yaptýðý ciddi çalýþmalara desteklerini belirtmek olduðunu söyledi. Sungur, bu konuda Cumhurbaþkaný'na her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Ziyaretlerinin ikinci nedeninin ise, ülkedeki yabancý uyruklu emlak maðdurlarýnýn hareketlenmesi olduðunu söyleyen Sungur, Emlakçýlar Birliði Yasa Tasarýsý hazýrlandýðýný ancak henüz Meclis'ten geçirilmediðini, bu yasanýn geçmesinin bundan sonraki maðduriyetlerin giderilmesi konusunda çok önemli olduðunu kaydetti. Bu yasanýn hayata geçmesinin hükümet için de çok iyi olacaðýný ifade eden Sungur, Cumhurbaþkaný'ndan destek istedi. Sungur, yasanýn hayata geçmesiyle maðdurlarýn haklarýný aramak için yurt dýþýndaki elçilik kapýlarýnda eylem yapmalarýna gerek kalmayacaðýný söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ise, kendisine verilen desteðe teþekkür etti. TRAKAYAD Genel Kurulu yapýldý Ülkede trafik kazalarýnýn en önemli sorun olduðunu düþünen bir grubun öncülüðünde yakýn geçmiþte kurulan Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði (TRAKAYAD), dün 1. Olaðan Genel Kurulu'nu yaparak, trafik kazalarýyla mücadeleye resmen katýldý. Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de yer alan genel kurul, trafikle ilgili konularýn konuþulduðu bir platform oldu. Derneðin yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiði genel kurula katýlanlar, yeni derneðin izlemesi gereken yol ve çalýþmalar hakkýnda düþüncelerini de dile getirme fýrsatý buldu. Cumhurbaþkaný, emlak sektöründeki sorunlarý bildiklerini belirterek, Emlakçýlar Birliði Yasa Tasarýsý ve mülkiyetle ilgili yasa tasarýsýnýn geçirilmesiyle, sorunlarýn süratle çözümü için yasal kolaylýklar ortaya çýkacaðýný ifade etti. Cumhurbaþkaný, bu yasalarýn geçirilmesini süratlendirilmesi için Baþbakan ile görüþeceðini DE söyledi. Cumhurbaþkaný, müteahhitlerin bankalara borcu veya ipotekleri yüzünden günahsýz insanlarýn maðdur olduðunu ve Ýngiltere vatandaþý bazý emlak müþterilerinin yaþadýklarý sorunun bardaðý taþýran son damla olduðunu kaydetti. Bu konularda Maliye Bakanlýðý ve Merkez Bankasý'na düþen görevler de olduðunu kaydeden Cumhurbaþkaný, bazý bankalarýn yüzde 48'e varan faizlerle ipotek aldýklarýný ve bunun yasalarý aþan bir olay olduðunu vurguladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, emlak konusunun her ülke için olduðu gibi kendileri için de önemli olduðunu belirterek, bazý durumlarda, parasýný ödeyerek ev alan müþterinin, müteahhidin aradan çekilmesiyle ortada kaldýðýna iþaret etti. Cumhurbaþkaný, parasýný vererek mal alan insanlarýn ortada kalmamasý için yapýlmasý gerekenler olduðunu, Emlakçýlar Birliði'nin görüþünü aldýktan sonra hükümetle görüþeceðini söyledi. YÜCENER BAÞKAN Genel kurulda seçilen yönetim kurulu, kendi arasýnda yaptýðý görev bölümünde baþkanlýða Güven Yücener'i getirdi. Serap Öztürk asbaþkan, Omaç Baþat genel sekreter ve Atilla Aypar'ýn saymanlýðý üstlendiði TRAKAYAD'da, Aygen Mullahasan faal üye olarak görev yapacak. TRAKAYAD Disiplin Kurulu Hüseyin Kocaismail, Ýleriþ Yemenicioðlu, Berna Arifoðlu'dan; Denetleme Kurulu ise Hüseyin Sevay, Ýnci Ergüler, Erdoðan Þekeroðlu'dan oluþturuldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ASGARÝ ÜCRET BÝR VÝCDAN MESELESÝ Ýþverenler... Sanayiciler... Hatta ve hatta büyük esnaf, küçük esnaf... Büyük zanaatkârlar... Küçük zanaatkârlar... Genci ihtiyarý hepsi ayakta. Neymiþ? Asgari ücret artýrýlamazmýþ! Neden artýrýlamazmýþ? Artýrýlýrsa ekonomide büyük sýkýntýlar yaratýrmýþ. Ýþ dünyasý, bugünkü asgari ücretin bir kuruþ üstünde ödeyebilecek durumda deðilmiþ! Ýþverenlerin birçok yükümlülüklerini bile yerine getiremediði mevcut ekonomik koþullarda "asgari ücretin artýrýlmasý, domino etkisi yaratarak aðýr hasarlara neden olur"muþ. Biraz daha zorlarsanýz herhalde þunu da diyecekler... Asgari ücret artýrýlýrsa KKTC'nin sonu olur! Bu gemi batar! Tuhaf olan nedir biliyor musunuz? Bugünkü asgari ücretle, yani ayda 1237 lira ile geçinmenin mümkün olmadýðýný, yalnýz bu sefalet ücretine mahkûm olanlar deðil, iþverenler de açýkça teslim ediyorlar. Çünkü bunun aksini iddia etmek, bu ülkede deðil, uzayda yaþamak demektir. Öyle olmasýna raðmen asgari ücretin artýrýlmasýna karþý çýkýyorlar. "Kabul ediyoruz, bu ücretle geçinmek mümkün deðil. Ama daha fazlasýný veremeyiz" diyorlar! Peki, madem ki geçinmek mümkün deðil diyor ve daha fazlasýný veremeyeceðinizi iddia ediyorsunuz... Nasýl geçinsin bu insanlar? Bu sefalet ücretiyle yaþamlarýný sürdürmeye, ki siz bile bunun mümkün olmadýðýný söylüyorsunuz, daha ne kadar ve nasýl katlanabilsin? Oldu olacak, bunun formülünü, reçetesini de verin ki herkes ne yapacaðýný, baþýný hangi taþa, nasýl vuracaðýný, birçok þeyden yoksun yaþamýný nasýl denkleþtireceðini öðrenebilsin! KKTC'deki asgari ücreti, baþta Türkiye olmak üzere, baþka ülkelerle kýyaslayanlar oluyor zaman zaman. Orda þu kadar, þurda þu kadar diye. Ama ben, kapý komþumuz olan Güney Kýbrýs'la bir mukayesenin yapýldýðýný görmedim hiçbir zaman. Oysa en saðlýklý, en adil mukayese Rum tarafýyla yapýlacak olandýr. Ama emekli ve çalýþanlarýmýzýn maaþlarýnda olduðu gibi, asgari ücrette de, Türkiye ile karþýlaþtýrýyorlar burayý... "Benim asgari ücretlim bu kadar alýrken, seninki þu kadar alamaz" meselesi! Rum tarafýnda... Yani kapý komþumuzda... Yani bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý güney Kýbrýs'ta asgari ücret, bu yýlýn baþýnda 1851 TL idi. Þimdi, yani önümüzdeki bir iki ay içinde en az 2000 TL için hazýrlýk yapýldýðý söyleniyor. Peki bizim asgari ücretlimizin suçu, günahý nedir de, kapý komþusu 2000 lira alýrken, 1300 liralara sürünmeye terkediliyor? Üstelik KKTC'de tüm tüketim mallarý, güneyden kat kat pahalý olduðu halde... UBP hükümeti, "akla en uygun olan asgari ücreti saptamaya çalýþacaðýz" diyor. Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok beyler... Elinizi vicdanýnýza koyun yeter... Eðer göðsünüzün sol yanýnda o cevheri taþýyorsanýz... Akla en uygun olan, asgari ücretin, bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý kapý komþumuz Rum tarafýndaki asgari ücretin seviyesine çýkarýlmasýdýr. Korkmayýn... Ne kýyamet kopar... Ne de bu gemi batar... Sadece insanýmýz yoksulluk ve sefaletten bir derece daha kurtulmuþ olur.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý

Kurtlar Vadisi'nde araç muayene oyunlarý Bazý ev ve iþyerlerinde abur cubur silah ele geçirildiyse, mafyanýn beli kýrýlýyor mu sandýnýz? Bu diyarda aslanlar deðil, sinekler ve tavþanlar avlanýr yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ. Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý?

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül

Detaylı