ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZLER DOÐRU ADRESÝ BULMUÞLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ALEVÝ BÝR KIZ SEVDÝM Niyazi Ökten Bize bir fil daha lazým Kani Kanol TRAFÝK SORUNUNUN BENÝ ÝLGÝLENDÝREN KISMI (2) Erdoðan Baybars KAPALI YOLUN DELÝRTTÝÐÝ KENT Elvan Levent ASGARÝ ÜCRET BÝR VÝCDAN MESELESÝ Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde þaibeli araç operasyonlarý Kimden nasýl aldýn? Israrlý yayýnlarýmýz üzerine Ýsmet Felek olayýný soruþturmaya devam eden polis, Mehmet Çangar'ýn 27 dönüm araziye karþýlýk Felek'e sattýðý son model 7-8 BMW'nin kimlere gittiðini saptadý. Bu araçlarý Felek'ten alanlarýn dün ifadelerine baþvuruldu ve nasýl aldýklarý sorgulandý... n Halen Koop. Merkez Bankasý Yönetim Kurulu üyesi olan Koral Bozkurt'un Ýsmet Felek'ten 2 araç aldýðý ve buna karþýlýk ona bir daire verdiði belirtiliyor... n Maðusa'nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Çetin Alkan'ýn da Felek'ten iki BMW aldýðý öðrenildi... Ancak bunun karþýlýðýnýn ne olduðu bilinmiyor... n Söz konusu arçlarý alanlar arasýnda Fikri Kuþaf, Ali Uçanok ve Derviþ Doðan da bulunuyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Mafya meclise taþýndý n Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi konusunda meclise yazýlý soru önergesi verdi... n Çakýcý, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda meclisten açýklama talep ediyor... n Gazetemizde yer alan yayýnlara dikkat çeken Çakýcý soruyor: Yetkili birimler tarafýndan bugüne kadar iþlem yapýldý mý, yapýldýysa neler yapýldý, yapýlan iþlemler varsa hangi aþamadadýr ve yapýlmadýysa neden yapýlmadý? n Çakýcý: Yapýlan onca yayýna, ortaya konan belgelere ve iddialara raðmen yetkili makamlarýn suskun kalmasý kabul edilemez... n 3. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: "Ferman padiþahýn, daðlar bizim" deyebilmek n2. sayfada

2 NADÝYA ALPATOVA'YI KAÇIRMAYE TEÞEBBÜS EDEN 1 KÝÞÝ TUTUKLANDI Alsancak'ta önceki gün, Nadiya Alpatova'yý, ikametgahýna girerek, boðazýna býçak dayayýp kaçýrmaya teþebbüs etme olayýyla ilgili olarak bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayýn bilgisinin polise gelmesi üzerine yürütülen ileri soruþturmada, meselede zanlý olarak görülen S.A. (E-25) tutuklandý. Olay hakkýndaki polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. MARKETTEN 90 PAKET SÝGARA ÇALINDI Zeytinlik'te faaliyet gösteren "STARLÝNG-4" isimli markette çalýþan Y.G.'nin (E-37), market içersinden toplam deðerleri 492 TL olan çeþitli markalarda toplam 90 paket sigara çaldýðý tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay sonucunda adý edilenin tutuklandýðý, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. SAHTE PASAPORT Lefkoþa'da, Lokmacý Kara Giriþ Kapýsý'nda, daha önceden yurt dýþýndan temin etiði sahte pasaportla Güney Kýbrýs'a geçmeye çalýþan E.B (E-22) tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. TEKNECÝK'TEKÝ SANTRALDA BAKIM ÇALIÞMALARI KKTC'de dün sabah, baþkent Lefkoþa dahil bazý bölgelerde meydana gelen elektrik kesintilerinin nedeninin bakým çalýþmalarý ve yeni trafo ilavesi olduðu açýklandý. KIB-TEK Teknik Müdür Muavini Gürcan Erdoðan'ýn TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, kesintiler, Teknecik Santrali'ndeki bir ünitenin bakýmda olmasý ve yatýrým projeleri kapsamýnda yeni bir trafo ilavesi çalýþmasý nedeniyle gerçekleþti. SAHTEKARLIKLA MAL TEMÝNÝ Güzelyurt'ta, kendisini baþka bir þahýs ve babasýný polis olarak tanýtarak bir taksi þoförünü ve bir iþyerini dolandýrýp tutuklanan 17 yaþýndaki þahsýn, önceki gün "Vadilili Av Pazarý" isimli iþyerinden de sahtekarlýkla mal temin ettiði tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, polisin meseleyle ilgili yürüttüðü ileri soruþturmada, 17 yaþýndaki K.S Güzelyurt'ta "Vadilili Av Pazarý" isimli iþ yerinden, bir cep telefonu, bir sim kart ve telefon kontör kartý alýp, daha sonra babasýnýn gelip parasýný ödeyeceðini taahhüt ederek sahtekarlýkla mal temin ettiði belirtildi. MUHTARLAR DERNEÐÝ BAÞKANI DERVÝÞ DÝZLÝKLÝOÐLU Lefkoþa Ýlçesi Muhtarlar Derneði Baþkanlýðý'na Derviþ Dizliklioðlu seçildi. Dizliklioðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, derneklerinin olaðan genel kurul toplantýsýnýn dün Lefkoþa Türk Belediyesi Sarayý'nda gerçekleþtirildiðini belirtti. Kurulda dernek as baþkanlýðýna Hüseyin Eminoðlu, sekreterliðe de Ömer Meraklý'nýn getirildiðini kaydeden Dizliklioðlu, dernek yönetim kurulunun þu isimlerden oluþtuðunu bildirdi: "Mehmetali Bebek, Faik Taþel, Tahir Beydola, Raþit Özsaðlam, Ahmet Kalkan, Yusuf Akýnlar, Ömer Nizam, Cemil Þensoy, Þevket Fedai, Osman Gültekin ve Bülent Baytekin." Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz zenginin zengininan kavgasý, hýrsýzýn hýrsýzýnan kavgasý, vurguncunun vurguncuynan kavgasý, büyük kaçakçýnýn büyük kaçakçý ile kavgasý, mesela hayvan kaçakçýsýnýn bir baþka hayvan kaçakçýsý ile kavgasý, mesela eroin kaçakçýlarýnýn, uyuþturucu kaçakçýlarýnýn kendi aralarýndaki kavga, çeteleþmeleri, kendi kendileri ile silahlý çatýþmalara girmeleri, çeteleþenlerin büyük vurgunlarýndan bazýlarýnýn çeteleþip pay talep etmeleri gibi iþler beni hiç ilgilendirmez. Birbirlerini yesinler... Bir zengin baþka bir zengini tuzaða düþürdü da villalarýný elinden aldý. Ve saire... Neden? Çünkü, "Çok laf yalansýz, çok servet haramsýz olmaz." O çok zengin olanlar nasýl zengin olurlar? Ýþçiyi, emekçiyi, fakiri, fukarayý, orta halliyi çalarak zengin olurlar. Mesela; Bir arabayý araba tüccarý kaça alýr, düz vatandaþa kaça satar? Ya buzluðu, ya velesbidi, ya üzümü, ya fasulyayý, ya baklayý... Eðer ahaliyi çalanlarý çete kurup haraca baðlayan olursa, ben "aferin adamlara, gadýnlara" derim. Benim canýmý sýkan iþçiyi, emekçiyi, çiftçiyi, fakiri, fukarayý, orta halliyi sömürenlerdir. Bir zengin bir zengine þantaj yaptý ve villalarýný, arsalarýný elinden aldý. Yani bir hakyeyici obir hakyeyiciyi soydu. Soysun... Olay bile sayýlmaz bu... Ama bir zengin, bir fukaranýn, fukaranýn ihtiyacýndan dolayý, ya da bir dümen ile, ya da þantajýnan elinden malýný almasý bir meseledir, olaydýr. Çocuðunu okutacaydý, çocuðunu evlendireceydi, borçlandý, ya da 20 Temmuz 1974'de borçlu kýsýldý ve yabeleþe malýný zengine kaptýrdý. Dert olan budur... Olay budur, hakyeyicilik budur. Yani, zenginin zengini ister þantaj "FERMAN PADÝÞAHIN, DAÐLAR BÝZÝM" DEYEBÝLMEK yolu ile olsun, ister tehdit yolu ile olsun, ister Kýbrýslýnýn o meþhur gýrbacýndan geçirerek olsun, ister ayaklarýndan vurarak olsun, ya da beyninden, hiç önemli deðildir. Bunlarýn arasýndaki kavga, halktan çaldýklarýný paylaþamama kavgasýdýr. Halký beraber çalarlar ama, paylaþmada zorluk çekerler... Ancak, ülkeler arasýnda bir paylaþým zorluðu çýkarsa iþ, savaþa kadar varýr. Birinci Dünya Savaþý ile Ýkinci Dünya Savaþý'ýna "Paylaþým Savaþlarý" denmesinin nedeni budur. Ve ne yazýk ki, savaþlarda da ezilen iþçi-emekçidir. Onlar savaþýrlar zenginlerinin hýrsýzlýktan daha fazla pay alabilmeleri için... Fazla da aydýnlanmayalým. Zengin zenginliðine zenginlik katarken, öldürttüðü fakir-fukaraya da Cenneti hediye eder. Bu ne biçin bir iþtir ki zengin, parayý cennete tercih eder! Neye yanarým bilirsiniz? Hakyeyiciler, hak yemek için çeteleþir, dünyadan cennete ahali için yol baðlar. Ahali da týpýþ týpýþ bu yolu yürür... Oysa çeteleþme, hakký yenenlerin kullanacaðý bir haktýr. Bre efendiler, bu nasýl bir aptallýktýr ki, zenginler için kahraman olma, ya da "Cennet"e gitme karþýlýðýnda ölmek için yarýþýrýk da, çalýnan, yenen haklarýmýz için bu cesurluðu gösteremeyik? Neden "Devlet" denen çetenin kurbanlýk koyunlarýyýk? Dr. Küçük'e Türkiye "aday olma" dediðinde ve adaylýktan vazgeçtiðinde iki arkadaþ "aday ol" dedilerdi. Cevabý: "Aziz dostum ben Anavatana karþý gelemem." Kemal Coþkun karargaha girmeden sesi gelirdi. Biz da "Aslan geldi" derdik. Görevden alýndýðýnda, birkaç saat derdini beniminan paylaþtýydý. "Ferman padiþahýn, daðlar bizim" dedim. "Türkiye'ye karþý gelemem" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZLER DOÐRU ADRESÝ BULMUÞLAR Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Ýngilizler nüfusumuzun üçüncü ayaðý... Ýlk sýrada TC'liler... Ýkinci sýrada Kýbrýslýtürkler... Üçüncü sýrada da Ýngilizler... Sayýlarý ne? On bin kadar falan diyorlar... Ve önemli bir kýsmý da KKTC vatandaþlýðýný kabul etmiþ... Ordumuzda askerlik yapýyorlar... Sivil Savunma eðitiminden geçiyorlar... Ve seçimlerimizde de oy kullanýyorlar... Çoðu yaþýný baþýný almýþ ve emekli günlerini bu cennet adanýn sakin bir köþesinde geçirmeye karar vermiþ insanlar... Ve doðrusu KKTC'nin yaþamasý ve tanýnmasý için herkesten daha çok dua ediyorlar. Bunun için de en çok Türk askerine güveniyorlar. Türk askeri adada kaldýkça, kendilerini emniyette hissediyorlar. "Kýbrýs'ta en iyi hal çaresi nedir?" diye sorsak, "taksim" derler herhalde... Ayrý devlet... Kuzeye gelen turistlerin önemli bir bölümünü onlar oluþtururdu bir zamanlar. Oteller ve restoranlar onlarla bayram ederdi. Bu iþ kesatlaþtý sonradan. Turistliði býrakýp 'vatandaþ' olmaya karar vermiþler çünkü. Mal-mülk edinmeye ve buralara yerleþmeye baþladýlar... Kimisi dört mevsim yerleþti... Kimisi bir mevsim... Bir mevsim yerleþenler, yalnýz bir mevsim gelir giderler... Aldýklarý evi bir bakýcýya býrakýrlar... Gelince bahçeyi de, evi de bakýmlý bulurlar... Otel ve restoran masraflarýný böylelikle savmýþ olurlar... Özellikle Annan referandumundan sonra Ýngiliz nüfusta da patlama oldu burada... Rum mallarý yaðmalanýrken, kelepir mala koþtu onlar da... Londra'daki bir oda fiyatýna burada havuzlu villalar aldýlar... Emekliler için müstesna bir ada... Belalý ama... Her güzel hatun gibi belalý... Masmavi denize bakan Girne daðlarýnda çam kokulu sakin ve kuytu bir köþede huzur bulsalar da, bizimle ayný gemide onlar da... Gemi sallandýkça hep birlikte sallanýrýz... Azgýn dalgalarla boðuþtukça hep birlikte boðuþuruz... Lüks bir kamarada olmak Titanik'in yolcularýný kurtarmadýðý gibi, villalarda oturmak da kimseyi kurtarmaz... Burada hala ateþ-kes varsa, hepimiz için var... Barikatlar hepimiz için... Ateþ-kes'in her an bozulma ihtimali de hepimiz için... Yalnýz o mu? Kuzey Kýbrýs'ýn bir de kendine has dertleri var. Sonuçta korsan bir toprak parçasý burasý... Kimse tanýmýyor. Zaten kimse tanýmadýðý için de korsan yasalarý sayesinde ayakta duruyor. Ýllegal düzenin nimetlerinden yararlanýyor. Uluslararasý hukuk denilen þey her neyse, bir korkusu yok ondan... Ancak Ýngiliz kardeþlerimiz bunu yeni keþfetmiþ anlaþýlan... Bir tokat Rum malýna konmaktan yemiþler... Þimdi bir tokat da açýkgöz Türk müteahhitlerden yiyorlar. Ev almýþlar... Dayamýþlar döþemiþler evlerini... Parasýný da bir tamam ödemiþler... Ve sonunda hiç beklemedikleri bir duvara toslamýþlar... Aldýklarý mallar ipotekli çýkmýþ... Müteahhitler meðer bu inþaatlarýný bankalara ipotek vererek onlardan kredi almýþlar ve kredi borçlarýný ödememiþler... Bankalar da þimdi ipoteklerinde olan o evlere el koydular... Bu rezalet karþýsýnda yönetimin eli-kolu baðlý... Bir þey yapamýyor... Ýngiliz kardeþlerimiz isyana kalkmýþ. Yarýn TC büyükelçilikleri önünde eylem yapacaklar... Hem Londra'da... Hem Lefkoþa'da... Ýbret olsun bizimkilere... Ýngilizler doðru adresi bir kerede bulmuþlar... Bizimkiler ise bulamamýþlar daha...

3 AFRÝKA dan mektup... ARAÇLARI FELEK'E SATTI, KARÞILIÐINI BAÞKASINDAN ALDI Sevgili okurlar, Baþladýðýmýz iþi sonuçlandýrmamýz gerekiyor. Bunca yayýna deðsin hiç deðilse... Kökünü kazýyalým... Yýllardýr "Sizi çok seviyorum" diye diye buralarda baþýmýza kral kesilenler, inanýlmaz bir servete ve imtiyazlara sahip olanlar hizaya gelsin... Polis ve asker içinde bazý odaklarla bütünleþenler ve siyaset arenamýzý da teslim alanlar, bir daha kendi kiþisel çýkarlarýna göre toplumu yönlendiremesin... Ve yalakalýða alýþmýþ olan medyamýz da adam olsun biraz... Reklam karþýlýðý kimseye teslim olmasýn... Toplumumuzu kemirenleri bu uðurda ikide bir grasolamasýn... * Israrlý yayýnlarýmýz üzerine harekete geçen güvenlik makamlarý operasyonlarýný giderek derinleþtiriyor... Dün de bir araç operasyonu yaptý polis... Mehmet Çangar'ýn 27 dönüm arazi karþýlýðý Ýsmet Felek'e sattýðý 7-8 son model BMW'nin kimlere gittiðini saptadý... Ýsmet Felek'in bu araçlarý ne yaptýðýný soruþturdu... Onlarý kimlere hangi karþýlýkla sattýðýný... O BMW'lerden kim aldýysa, onun ifadesine baþvuruldu ve bunlarý Felek'ten nasýl aldýðý sorgulandý... Mesela Koral Bozkurt... Koop. Merkez Bankasý Yönetim Kurulu üyesi... "Northern Land" þirketi sahibi... Ve UBP'nin gözdesi... Ýki BMW almýþ Ýsmet Felek'ten... Karþýlýðýnda da bir daire vermiþ... Ne alýþveriþ bu alýþveriþ... BMW al, daire ver... BMW ver, arazi al! Maðusa'nýn tanýnmýþ iþadamlarýndan Çetin Alkan da iki tane almýþ bu araçlardan... Ama bunun karþýlýðý ne olmuþ bilemeyiz... Alkan çok yakýn bir dostu olmalý Felek'in... Felek hapse düþer düþmez, onu ziyarete ilk koþanlardan... Bu araçlardan alanlar arasýnda Fikri Kuþaf, Ali Uçanok ve Derviþ Doðan da bulunuyor. Ve bir de bayan... Ancak onun ismini saptayamadýk... Polis tek tek herkesin ifadesini almýþ. Kabarýk bir dosya oluþuyor herhalde bu operasyonda... * Araç operasyonu mafyayý çözmekte bir anahtar olabilir... Ve Türkiye'de ele geçirilen 142 kilo eroine kadar uzayabilir... Bir daha hatýrlatalým... Mehmet Çangar 7-8 BMW'yi Ýsmet Felek'e satmýþ... Ama nedense bunlarýn karþýlýðýný da avukat Seyhan Yýldýrým'dan tahsil etmiþ... Karþýlýðý ne? Esentepe'de deniz kenarýndaki 27 dönüm arazi... 3 milyon sterlin deðerinde... Araçlarý alanlar ise, onlarý Ýsmet Felek'ten almýþ, koçanlarý ise Çangar'dan... Ortada bu kadar ipucu varken, çeteleri çözmek için Þerlok Holmes olmaya gerek yok herhalde... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÇAKICI: Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi" konusunda meclise yazýlý soru önergesi sundu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn, "baþta uyuþturucu kaçakçýlýðý olmak üzere, mafya-siyaset-iþadamýkamu görevlileri iliþkisi hakkýnda, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda Meclis'e yazýlý soru önergesi sunduðu" belirtildi. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, konuyu daha önce Meclis kürsüsünden sözlü olarak birkaç kez gündeme getirerek yetkili makamlardan açýklama talep eden Çakýcý, gerekli cevaplarý alamamasý sebebiyle bu kez konuya iliþkin Meclis'e yazýlý soru önergesi sundu. Çakýcý, Meclis Baþkanlýðý'na verdiði yazýlý soru önergesinde, son günlerde iki yerel gazetede gündeme getirilen "uyuþturucu ticareti ile mafya-siyaset iþadamý-kamu görevlileri iliþkisi" konusunda, yetkili birimler tarafýndan "bugüne kadar iþlem yapýldý mý, yapýldýysa neler yapýldý, varsa yapýlan iþlemler hangi aþamadadýr ve yapýlmadýysa neden yapýlmadý?" sorularýna yanýt verilmesini talep etti. Öðretmen eksikliði giderilirse KTÖS grevleri kaldýracak n ELCÝL: BAKANLA YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA EK KADRO ARTIRIMI ÝÇÝN SÜRECÝN BAÞLATILMASI KARARI VERÝLDÝ KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "sorunlu" okullardaki eksik öðretmenlerin tamamlanmasý halinde, Pazartesi sabahý eylemleri kaldýracaklarýný açýkladý. Elcil yazýlý açýklamasýnda, KKTC'ye yönelik devam ettiðini iddia ettiði "nüfus akýþýnýn, her alanda olduðu gibi eðitimi ve okullarý felç ettiðini, nüfusun bilinmemesinden dolayý yaz aylarýnda yapýlan planlamalarýn yetersiz kaldýðýný" kaydetti. Þener Elcil, eðitim yýlý baþýnda öðretmen ve altyapý yetersizliðinin yarattýðý sorunlarý ortadan kaldýrmak için gösterdikleri tüm iyi niyetli çalýþmalara raðmen Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, "yeterli açýlýmý ortaya koymadýðý gibi, taleplerinin asýlsýz olduðunu" kamuoyuna duyurduðunu savundu. DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI: Rum balýkçý teknesine ateþ açýlmadý Dýþiþleri Bakanlýðý, bir Rum balýkçý teknesine Türk Sahil Güvenlik gemileri tarafýndan ateþ açýldýðý iddialarýnýn asýlsýz olduðunu açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn dün konuyla ilgili yaptýðý açýklama þöyle: "1 Ekim 2010 tarihli bazý basýn-yayýn organlarýnda, Karpaz bölgesindeki Apostolos Andreas Manastýrý açýklarýnda avlanan bir Rum "Ülkenin en önde gelen sorunlarýndan olan uyuþturucu konusunda, yapýlan onca yayýna, ortaya konan belgelere ve iddialara raðmen yetkili makamlarýn suskun kalmasýnýn kabul edilemez olduðunu" kaydeden Çakýcý, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Karpaz Emirnamesi'nde deðiþiklik yapýlacak Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Ýskele ilçesi bölge belediye baþkanlarý ve muhtarlarýyla bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Kamil, belediyelerin gelir kaynaklarýnýn arttýrýlmasý gerektiðini, bu þekilde köylere daha iyi hizmet verilebileceðini ifade etti. Kaya Artemis Otel'de yapýlan toplantýda, köylerin belediyelere baðlanmasýnýn ardýndan yaþanan sorunlar, belediyelerin baðlý köylere verdiði hizmetler, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin bakanlýk, kaymakamlýk ve belediyelerle koordinasyonu, görev, yetki ve sorumluluklarý ele alýndý. Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz, toplantýda muhtarlarýn yaþadýklarým sorunlarý gündeme getirme fýrsatý bulacaklarýný ifade etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil de, köylerin belediyelere baðlanmasýnýn ardýndan muhtarlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn azaltýldýðý yönünde yanlýþ bir kaný olduðunu söyleyerek, bunun doðru olmadýðýný ve seçilmiþ kiþiler olan muhtarlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn devam ettiðini kaydetti. Belediyelerin gelir kaynaklarýnýn arttýrýlmasý gerektiðini belirten Bakan Kamil, böylelikle Uyuþturucu kullanýmýnýn dünyanýn yaný sýra, KKTC'de de artarak büyüyen bir sorun olduðunu ifade eden Çakýcý, özellikle gençler arasýnda artan bir yüzdelik olduðunu belirtti. KKTC'de bugüne kadar uyuþturucu ile ilgili bir devlet politikasý olmadýðýný savunan Çakýcý, "Bugüne kadar ancak birkaç gram uyuþturucu kullananlar göstermelik olarak yakalanmýþlardýr. Ancak esas satýcýlar ve mafyayý ortaya çýkaracak çalýþmalar yapýlmamýþtýr" iddiasýnda bulundu. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, uyuþturucu kaçakçýlýðý konusunda, son haftalarda gündeme getirilen çok ciddi olaylar ve yayýnlanan haberler konusunda ilgili tüm kiþi ve kurumlarý görevini yapmaya davet etti Elcil, tüm bu geliþmeleri deðerlendiren yetkili kurullarýnýn sorunlu okullarda, uyarý grevi yapma kararý aldýðýný anýmsatarak, þöyle dedi: "Bir haftadan beri devam eden grevlerimiz sonucunda, önceki gün, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Nazým Çavuþoðlu'nun da katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantý sonucunda sorunlu olan okullardaki eksik öðretmenlerin kadro verilerek tamamlanmasý ve ihtiyaç olan ek kadrolarýn artýrýmý için teknik kurul toplantýsý yapýlarak sürecin baþlatýlmasýna karar verilmiþtir. Konuyu deðerlendiren yetkili kurullarýmýz, 4 Ekim Pazartesi günü sabahý sorunlu okullardaki eksik öðretmenlerin tamamlanmasý halinde eylemleri kaldýrma kararý almýþtýr." balýkçý teknesine Türk Sahil Güvenlik gemileri tarafýndan ateþ açýldýðý yönünde bazý haberler yer almýþtýr. Ýlgili makamlar nezdinde yapýlan araþtýrmada, bahse konu olayýn tümüyle asýlsýz olduðu ve geçtiðimiz günlerde olayýn gerçekleþtiði iddia edilen bölgeye en yakýn mevkide görev icra etmekte olan sahil güvenlik botumuzun da 48 deniz mili mesafede bulunduðu öðrenilmiþtir." belediyelerin köylere daha iyi hizmet verebileceðini kaydetti. Kamil, bakanlýðýn kapýlarýnýn her zaman için muhtarlara açýk olduðunu ifade ederek, köylerdeki mevcut sorunlarý çözmek için ellerinden geleni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Konuþmasýnda Karpaz Ýmar Emirnamesi'ne de deðinen Bakan Kamil, söz konusu emirnamenin bazý deðiþikler yapýlarak yumuþatýlacaðýný kaydetti. Avrupa Birliði ile iþbirliði içerisinde ülkenin fiziki planýnýn çýkarýlmasý çalýþmalarýnýn yürütüldüðüne de iþaret eden Bakan Kamil, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak geniþ bir açýklama yapacaklarýný dile getirdi. Bu yýl bütçede altyapýya daha fazla pay ayýrmaya çalýþacaklarýný belirten Kamil, Ýskele Ýlçesi'ne baðlý 14 köyde hak sahibi olanlara kýrsal kesim arsalarýnýn kýsa bir süre sonra daðýtýlacaðýný söyledi. Bakan Kamil, Karpaz'ýn hýzlý bir þekilde geliþerek kalkýnmaya devam ettiðini belirterek, özellikle Bafra bölgesindeki otellerin bölgenin geliþimine katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi. Kamil'in konuþmasýnýn ardýndan toplantý, köy muhtarlarýnýn sorunlarý dile getirmeleri ile son buldu. ex istence Elvan Levent KAPALI YOLUN DELÝRTTÝÐÝ KENT Sadece denizin sesini dinleyebileceðiniz bir deniz kenarý bulmanýn artýk uzak bir hayale dönüþtüðü bu adada, þehir manzaralarýnýn da nerede yaþadýðýnýzý unutabileceðiniz toz içindeki birer enkazý andýrdýðýný düþündüm, birkaç gün önce beni eve götürebilecek bir yol bulmaya çalýþýrken Girne'de. Kentin göbeðinde haftalardýr süren yol çalýþmasý, tam bir kabusu andýrýyordu zira. Akpýnar pastanesinin karþýsýndaki, dört ayrý yolun kesiþtiði çember trafiðe kapatýlmýþ... Etrafta düzenli bir trafik akýþýný saðlayacak tek bir polis yok. Yol trafiðe kapalý olduðu halde, eksik uyarý levhalarý ve vatandaþlarý yönlendirebilecek bir trafik polisinin olmamasý nedeniyle, arabalar o yola giriyor ve ardýndan da oradan çýkma çabasý içinde, karþý þeride geçiyorlardý. Kazaya yollanan davetiye ancak bu kadar ýsrarcý olurdu herhalde. Üstelik mesele sadece o trafik çemerinde bitmiyordu elbette. Þehrin en iþlek ana yollarýndan biri kapatýldýðý için ara yollara yýðýlan arabalar, panayýrdaki çarpýþan arabacýklarýn halini andýrýyorlardý adeta. Bütün bunlara, salon arabalalarýyla kendilerini adeta yarýþ pistinde sanan sürücüler... Dört tekerlekli motorlarýyla þehrin göbeðinde ralli yapmaya kalkanlar... Ve birkaç yüz metrelik mesafede gaza sonuna kadar basma eðilimindeki trafik canavarlarý da eklenince, geriye yapýlacak tek þey olarak alarm sirenlerinin çalmasý kalýyordu kuþkusuz. Ama alarm sirenleri çalmýyordu. Ara sýra uzaktan duyulan ambulansýn sesi, az ötede belediye parkýndaki korkunç gürültülü düðünün davul zurna seslerine karýþýyordu sadece. Aklýný yitirmiþ, bu delirmiþ þehrin tablosu, yerle bir olmuþ yollarýn ortasýnda, sularýn gürül gürül aktýðý fýskiyeyle tamamlanýyordu. Yolu tamir eden iþçilerle konuþuyorum, asfalt döþemek için kazdýklarýný söylüyorlar yollarý. Gerçekten mi? Ýþçiler, ya ne yaptýklarýný kendileri de bilmiyorlar, ya da benimle dalga geçiyorlardý kuþkusuz. Bu kadar iþlek bir caddenin günlerce trafiðe kapatýlmasý zaten gaf... Kapatýlan yolda gerekli hiçbir önlemin alýnmamasý daha da büyük bir gaftý. Buradaki trafik kurallarýnýn da, kazalarý önlemekten çok, kazaya yol açmaya elveriþli olduklarýný düþünüyorum zaten. Kaza yapan iki aracýn örneðin, polis gelene kadar öylece yolun ortasýnda, trafiði engelleyici ve baþka bir kazaya sebebiyet veren bir þekilde durmalarýnýn, hangi hayýrlý iþe hizmet ettiklerini anlamak mümkün deðil ne yazýk. Sadece pratik anlamda deðil, teorik anlamda olduðu kadar, buradaki insan psikolojisiyle de kesinlikle baðdaþmayan kurallardan bir tanesi sadece. Çünkü burasý, insanlarýn kendi hayatlarýný süratli araba kullanmaktan daha çok sevdikleri halde, süratli araba kullanmaktan vazgeçemedikleri bir yer. Ölmek ve öldürmek riskini göze alarak gaza basan insanlarýn yaþadýðý bir toplum. Araba kullanmak dýþýnda, baþka hiçbir konuda sürati sevmeyen bir toplumun psikolojisindeki sorunlarý idrak edip çözebilmek, ancak o toplumun bilinçaltýnda gezinen 'böcekler'ine mikroskopla bakmakla mümkündür diye düþünüyorum bazen. Belki öngörü kabiliyetimiz, hayal gücümüzün zayýflýðýndan geliþememiþtir. Burada her gün birden fazla kaza meydana geldiði halde, yine de bir çarpýþma anýný, parçalanmýþ bedenleri, kaný ve verilen son nefesi hayalimizde yeteri kadar iyi bir þekilde canlandýramadýðýmýzdan ötürü öngöremiyoruz olasý bir kazayý. Ýngiliz fotoðrafçý Dean Rogers'ýn, ünlü insanlarýn öldükleri trafik kazalarýnýn meydana geldiði yerlerdeçektiði fotoðraflarý görmüþtüm. Kazadan tam bir yýl sonra, kazanýn olduðu saatte ve kazada ölen kiþinin açýsýndan... James Dean, Diana, Albert Camus ve daha birçoklarýnýn ölürken gördükleri son manzarayý, duvarý, aðacý veya sokak lambasýný gösteriyordu bir anlamda fotoðraflar... Ve bana kalýrsa oldukça etkileyiciydiler. Biz de burada meydana gelen kazalarýnýn fotoðraflarýný kocaman panolar þeklinde yol kenarlarýna yerleþtirebilirdik, diye düþündüm. Az geliþmiþ hayal gücümüze takviye niyetine.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir fuhuþ derdi vardý bir de kumar belâsý Bir de mafya belâsý çýktý þimdi hiç yoktan Soruyorlar kimdir bu babalarýn babasý Kapýsýný çalan yok demek ki iþler boktan Kalay KKTC BASINI ÇANGAR'I ÇOK SEVÝYOR KKTC'nin özgür basýnýnda Çangar karartmasý uygulanmaya baþladý bile. KKTC'nin özgür basýný Çangar'ý çok seviyor. Sözgelimi dün, "Kýbrýs Tv"nin sabah bülteninde okunan gazeteler arasýnda "Afrika" yoktu. Býrakýn eleþtiriyi, demek ki, Çangar'a yönelik belgelenmiþ haberleri bile "Kýbrýs tv"nin "Asil" bünyesi kaldýramýyor. Bazý bünyeler öyle hassas oluyor iþte. Bunca yalakalýðý, bunca yaðý, bunca kepazeliði sindiriyorlar da, Çangar'a laf edince kaldýramýyorlar... Dedik ya, bünye meselesi... Geçmiþ olsun o halde... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR SÝRKAT VE BUÐDAY HÝKAYESÝ... Telefonla birisi aradý... Bir tanýdýk... Bir belediyedeki meclis üyelerinden birisinin 1973 yýlýnda bir sirkat suçu iþlediðini söyledi... Hatta çalýntý mal aldýðý için hýrsýzlýða teþvik etmekten polis tarafýndan da hakkýnda iþlem yapýlmýþ... "Ýnanmazsanýz Polis Genel Müdürlüðü'nden sorabilirsiniz" dedi. Sirkat, ya da hýrsýzlýk yüz kýzartýcý bir suçtur ve kiþinin KKTC'nin herhangi bir makamýna aday olamamasý demektir... Deðil belediye meclis üyesi veya milletvekili adayý, muhtar azasý dahi olamaz... Doðru mu, yanlýþ mý ayrý bir konu... Ýþte bu durumda, böyle bir olay varsa eðer, polis kiþiye verdiði "temiz" kaðýdýný bilerek mi verdi, yoksa bir yanlýþlýk mý yaptý sorusu takýlýr insanýn aklýna... Bu durumdan dolayý da, seçimlere katýlan adaylarýn, seçilir veya seçilmez, tümünün de þaibe altýnda olmasý demektir... Polisin hata yaptýðýný bilirim!.. Mesela geçtiðimiz seçimlerde Þener Levent de Yasemin Hareketi'nden aday olmuþtu. Prosedüre uygun olarak polise baþvurup temiz kaðýdý almak istedi. Gelen kaðýtta yüz kýzartýcý suç iþlediði yazýyordu... Ýtirazdan sonra özür dilendi ve bir yanlýþlýk yapýldýðý söylendi... Bu nasýl bir yanlýþlýktýr? Ýstenenler ve istenmeyenlere mi böldüler ahaliyi? Ýstenenlerin iþledikleri suç varsa bile onlarý gözardý etmek, istenmeyen þahýslar için de uyduruk suçlarý hanelerine yazýp onlarý alýkoymak mýdýr bu iþin marifeti? Bir anda aklýma gelen bu oldu... Ha eðer 1973 yýlýnda iþlenmiþse sirkat veya hýrsýzlýk mal satýn alma suçu ve 1974 askeri harekatýndan sonra affa uðrayýp "cis mis" edilmiþse bilemem... Ama buna benzer bir olay daha var herkesin bildiði... Hacý Ahmet olayý Temmuz'undaki savaþtan sonra Rumlardan kalan taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn halkýmýz tarafýndan "ganimet helaldir" diyerek yaðmalandýðý sýrada, bu helalden yararlanan Hacý Ahmet'in de ganimet buðdaylardan sirkat ettiði geçti polis raporlarýna... Hacý Ahmet uzun süre vekillik görevinde bulundu ama... Uzun süre Kooperatif Merkez Bankasý yöneticiliði de yaptý... Bir seçim öncesi nasýl çýkmýþsa, bu olay ortaya çýktý ve Hacý Ahmet'in milletvekili adayý olmasý engellendi... Bu durum akla bir sürü soru getirdi... O güne kadar neredeydi bu sirkat dosyasý? Demek ki birileri polise "dosyayý gözardý et" dedi... O da görmezden geldi ve temiz raporu verdi... Hacý Ahmet gözden çýkarýlýnca da dosya ortaya çýkarýldý. Polise bir görev düþer þimdi... O meþhur belediye meclis üyesinin dosyasýný da ortaya çýkarmak... Ve gerekirse herkesten özür dilemek... DERVÝÞ EROÐLU: Malýnýn parasýný ödeyenler ortada kalmamalý Kýbrýs Türk Emlakçýlar Birliði Yönetim Kurulu, dün, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu ziyaret etti. Birlik baþkaný Hasan Sungur, Cumhurbaþkaný'ný ziyaretlerinin ilk nedeninin, Cumhurbaþkaný'nýn Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde emlak konusunda yaptýðý ciddi çalýþmalara desteklerini belirtmek olduðunu söyledi. Sungur, bu konuda Cumhurbaþkaný'na her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Ziyaretlerinin ikinci nedeninin ise, ülkedeki yabancý uyruklu emlak maðdurlarýnýn hareketlenmesi olduðunu söyleyen Sungur, Emlakçýlar Birliði Yasa Tasarýsý hazýrlandýðýný ancak henüz Meclis'ten geçirilmediðini, bu yasanýn geçmesinin bundan sonraki maðduriyetlerin giderilmesi konusunda çok önemli olduðunu kaydetti. Bu yasanýn hayata geçmesinin hükümet için de çok iyi olacaðýný ifade eden Sungur, Cumhurbaþkaný'ndan destek istedi. Sungur, yasanýn hayata geçmesiyle maðdurlarýn haklarýný aramak için yurt dýþýndaki elçilik kapýlarýnda eylem yapmalarýna gerek kalmayacaðýný söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ise, kendisine verilen desteðe teþekkür etti. TRAKAYAD Genel Kurulu yapýldý Ülkede trafik kazalarýnýn en önemli sorun olduðunu düþünen bir grubun öncülüðünde yakýn geçmiþte kurulan Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði (TRAKAYAD), dün 1. Olaðan Genel Kurulu'nu yaparak, trafik kazalarýyla mücadeleye resmen katýldý. Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de yer alan genel kurul, trafikle ilgili konularýn konuþulduðu bir platform oldu. Derneðin yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiði genel kurula katýlanlar, yeni derneðin izlemesi gereken yol ve çalýþmalar hakkýnda düþüncelerini de dile getirme fýrsatý buldu. Cumhurbaþkaný, emlak sektöründeki sorunlarý bildiklerini belirterek, Emlakçýlar Birliði Yasa Tasarýsý ve mülkiyetle ilgili yasa tasarýsýnýn geçirilmesiyle, sorunlarýn süratle çözümü için yasal kolaylýklar ortaya çýkacaðýný ifade etti. Cumhurbaþkaný, bu yasalarýn geçirilmesini süratlendirilmesi için Baþbakan ile görüþeceðini DE söyledi. Cumhurbaþkaný, müteahhitlerin bankalara borcu veya ipotekleri yüzünden günahsýz insanlarýn maðdur olduðunu ve Ýngiltere vatandaþý bazý emlak müþterilerinin yaþadýklarý sorunun bardaðý taþýran son damla olduðunu kaydetti. Bu konularda Maliye Bakanlýðý ve Merkez Bankasý'na düþen görevler de olduðunu kaydeden Cumhurbaþkaný, bazý bankalarýn yüzde 48'e varan faizlerle ipotek aldýklarýný ve bunun yasalarý aþan bir olay olduðunu vurguladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, emlak konusunun her ülke için olduðu gibi kendileri için de önemli olduðunu belirterek, bazý durumlarda, parasýný ödeyerek ev alan müþterinin, müteahhidin aradan çekilmesiyle ortada kaldýðýna iþaret etti. Cumhurbaþkaný, parasýný vererek mal alan insanlarýn ortada kalmamasý için yapýlmasý gerekenler olduðunu, Emlakçýlar Birliði'nin görüþünü aldýktan sonra hükümetle görüþeceðini söyledi. YÜCENER BAÞKAN Genel kurulda seçilen yönetim kurulu, kendi arasýnda yaptýðý görev bölümünde baþkanlýða Güven Yücener'i getirdi. Serap Öztürk asbaþkan, Omaç Baþat genel sekreter ve Atilla Aypar'ýn saymanlýðý üstlendiði TRAKAYAD'da, Aygen Mullahasan faal üye olarak görev yapacak. TRAKAYAD Disiplin Kurulu Hüseyin Kocaismail, Ýleriþ Yemenicioðlu, Berna Arifoðlu'dan; Denetleme Kurulu ise Hüseyin Sevay, Ýnci Ergüler, Erdoðan Þekeroðlu'dan oluþturuldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ASGARÝ ÜCRET BÝR VÝCDAN MESELESÝ Ýþverenler... Sanayiciler... Hatta ve hatta büyük esnaf, küçük esnaf... Büyük zanaatkârlar... Küçük zanaatkârlar... Genci ihtiyarý hepsi ayakta. Neymiþ? Asgari ücret artýrýlamazmýþ! Neden artýrýlamazmýþ? Artýrýlýrsa ekonomide büyük sýkýntýlar yaratýrmýþ. Ýþ dünyasý, bugünkü asgari ücretin bir kuruþ üstünde ödeyebilecek durumda deðilmiþ! Ýþverenlerin birçok yükümlülüklerini bile yerine getiremediði mevcut ekonomik koþullarda "asgari ücretin artýrýlmasý, domino etkisi yaratarak aðýr hasarlara neden olur"muþ. Biraz daha zorlarsanýz herhalde þunu da diyecekler... Asgari ücret artýrýlýrsa KKTC'nin sonu olur! Bu gemi batar! Tuhaf olan nedir biliyor musunuz? Bugünkü asgari ücretle, yani ayda 1237 lira ile geçinmenin mümkün olmadýðýný, yalnýz bu sefalet ücretine mahkûm olanlar deðil, iþverenler de açýkça teslim ediyorlar. Çünkü bunun aksini iddia etmek, bu ülkede deðil, uzayda yaþamak demektir. Öyle olmasýna raðmen asgari ücretin artýrýlmasýna karþý çýkýyorlar. "Kabul ediyoruz, bu ücretle geçinmek mümkün deðil. Ama daha fazlasýný veremeyiz" diyorlar! Peki, madem ki geçinmek mümkün deðil diyor ve daha fazlasýný veremeyeceðinizi iddia ediyorsunuz... Nasýl geçinsin bu insanlar? Bu sefalet ücretiyle yaþamlarýný sürdürmeye, ki siz bile bunun mümkün olmadýðýný söylüyorsunuz, daha ne kadar ve nasýl katlanabilsin? Oldu olacak, bunun formülünü, reçetesini de verin ki herkes ne yapacaðýný, baþýný hangi taþa, nasýl vuracaðýný, birçok þeyden yoksun yaþamýný nasýl denkleþtireceðini öðrenebilsin! KKTC'deki asgari ücreti, baþta Türkiye olmak üzere, baþka ülkelerle kýyaslayanlar oluyor zaman zaman. Orda þu kadar, þurda þu kadar diye. Ama ben, kapý komþumuz olan Güney Kýbrýs'la bir mukayesenin yapýldýðýný görmedim hiçbir zaman. Oysa en saðlýklý, en adil mukayese Rum tarafýyla yapýlacak olandýr. Ama emekli ve çalýþanlarýmýzýn maaþlarýnda olduðu gibi, asgari ücrette de, Türkiye ile karþýlaþtýrýyorlar burayý... "Benim asgari ücretlim bu kadar alýrken, seninki þu kadar alamaz" meselesi! Rum tarafýnda... Yani kapý komþumuzda... Yani bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý güney Kýbrýs'ta asgari ücret, bu yýlýn baþýnda 1851 TL idi. Þimdi, yani önümüzdeki bir iki ay içinde en az 2000 TL için hazýrlýk yapýldýðý söyleniyor. Peki bizim asgari ücretlimizin suçu, günahý nedir de, kapý komþusu 2000 lira alýrken, 1300 liralara sürünmeye terkediliyor? Üstelik KKTC'de tüm tüketim mallarý, güneyden kat kat pahalý olduðu halde... UBP hükümeti, "akla en uygun olan asgari ücreti saptamaya çalýþacaðýz" diyor. Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok beyler... Elinizi vicdanýnýza koyun yeter... Eðer göðsünüzün sol yanýnda o cevheri taþýyorsanýz... Akla en uygun olan, asgari ücretin, bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý kapý komþumuz Rum tarafýndaki asgari ücretin seviyesine çýkarýlmasýdýr. Korkmayýn... Ne kýyamet kopar... Ne de bu gemi batar... Sadece insanýmýz yoksulluk ve sefaletten bir derece daha kurtulmuþ olur.

5 3 Ekim 2010 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn o sinsi gülüþü hiç bu kadar sinirime dokunmamýþtý.! * Londra'da 2 Türk gencine kelepçe vurulmuþ. - Bu durumda Londra'daki kelepçeli Türklerin sayýsý 3'e çýkmýþ oldu.. Ýnþallah daha da artmaz. *Saray Otel'de 30, DAÜ'de 18 kiþi iþten durdurulmuþ. - E insaf be polis bile bu gadar insaný durdutmaz yolda..! * Hristofyas, anavatanlarýn Kýbrýs'ý 1974'te iþgal ettiðini söylemiþ. - Böyle itiraflara baþladýðýna göre, baþýna saksý düþtü herhalde. * Mahmut Kuþ, TC kökenli milletvekilleri delikanlý deðil demiþ. - Biz söylesek, dilini eþek arýsý soksun diyecekler, art niyet arayacaklar! *Cumhuriyet meclisinde yeni yasama yýlý baþlamýþ. - Dua edelim ki milletvekillerinin sendikasý yok. Eðer olsa, meclis açýlmaz bir kulp bulup okullardaki gibi anýnda greve giderlerdi vallahi. Asker duttu s.i. Asker duttu öldürdü..! Asker duttu soydu! Yeter artýk, gýna geldi Hepsi doðrudur Bütün yaþananlar acý, kan ve gözyaþý doludur. Ama þaþacak bir yan yoktur..! Dünya kurulalý beri savaþlarda uygulama budur.. "Asker" dediðin hepsi ayný.'dur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI TRAFÝK SORUNUNUN BENÝ ÝLGÝLENDÝREN KISMI (2) Ne tarafa bakacaðýmýzý þaþýrdýk. Baþýmýz dönüyor Bunalýyoruz Her taraftan ya bir araba Ya bir yaya Veya bir hayvan çýkýyor. Ama en çok da hayvan! Böylesi baþýboþ bir trafik, Ýstanbul'da bile yoktur. Ve Ýstanbul'da bile, bizde öldürülen zaman kadar zaman öldürülmüyor.. Biz Ýstanbul'u çoktan aþtýk. Salamis Yönünden gelip Maðusa'ya gireceðim. Gidemiyorum. Daha doðrusu düðümlendik, gidemiyoruz. Her iki taraftan arabalar park etmiþ. Bir þerit gidiyor, bir þerit geliyor. Koskoca yol. Hiçbir kýsýtlama yok. Ýsteyen istediði tarafa dönüyor, isteyen istediði yerde duruyor ve trafik týkanýp kalýyor. Benim için trafik sorunu budur iþte. Olduðum yerde çakýlýp kalmaktýr beni çýldýrtan. Sadece Maðusa'da deðil. Lefkoþa beþ beter. Eee Ne olacak? Bu soruna çözüm bulmak için kimse kollarý sývamayacak mý? (Çözüm bulmayý býrakýn, böyle bir sorunumuz olduðu dillendirilmiyor bile henüz) Esas ve öncelikli olarak çözüm bulunmasý gereken nokta budur. Þehir içi trafik A'dan Z'ye yeniden düzenlenmeli ve insanlarýn çile çekmesi önlenmelidir. Kazalar olmasýn Ýnsanlarýmýz sakatlanmasýn, ölmesin Hepimizin isteði bu. Amma Þunu bilelim ve belleyelim ki, sürat yapan gidecek, trafik kurallarýna uymayan da trafik kurbaný olacaktýr eninde sonunda Bu kaçýnýlmazdýr.. Bu son, o tür sürücülerin akýllanmalarý ile ilgili bir durumdur ve kendi bilecekleri iþtir. Onlarýn sorunu, trafik kurallarýna uyan sürücüleri ilgilendirmez. Onlar yollarýnýn açýlmasýný bekliyor sadece. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çok doðru düþündün Özcan abi Gerçekten çok pasif, çok uysal, ve çok aptalýz. Aziz Nesin'i bir daha haklý çýkardý emekliler. Kalem Yalçýn Okut ESRARENGÝZ KALEM ve BÜYÜKANIT DAVASI Afrika gazetesi yazarlarýndan Özlem Güneyli nin esrarengiz kimliði gerçekten de merak ediliyor/ ediyoruz Keskin zekâsý ve kývrak kalemi ile (ki tersi mümkün deðildir, olamaz) Statükoya ve Liboþlara yönelttiði zehirzemberek eleþtirileriyle kendisini merak ettirmekte de bir hayli baþarýlý. Lokmacý Kapýsý nýn açýlacaktý-açýlmayacaktý tartýþmalarýnýn yaþandýðý günlerde K. Kýbrýs a gelen, dönemin TC Genel Kurmay Baþkaný Büyükanýt Paþa ile ilgili bir yazýsýndan dolayý dava açýlmýþtý kendisine ve tabii Afrika editörlerine Suç: TC ile KKTC nin arasýna açmak!... Yýllarca süren o dava daha sonra beraat kararý ile sonuçlanmýþtý ama, Savcýlýk o beraat kararýný beðenmemiþ olacak ki, Ýstinaf Mahkemesi nde yeniden açtý o ayný bayat davayý Olmayan Yüce Tanrý, Özlem Güneyli ye de Þener Levent e de kolaylýklar versin diyeceðim ama, olmayan Yüce Tanrý nasýl kolaylýk verebilir ki?.. Bu da benim tutarsýzlýðým (*) Olmayan adalet ikisinin de haklarýnda hayýr getire Türkiye deki son referandum sonucunda Recep Tayyib Erdoðan Paþa nýn kazandýðý Pirüs Zaferi nden sonra, Türkiye de de, Kýbrýsta da iþlerin daha da çetrefilleþeceði, Perþembenin geliþi Çarþambadan bellidir misali belliydi Nitekim, Kasýmpaþalý, Güya AB ye posta koyabilirmiþ diye, seçmenlerinin tribünlerine oynayarak: Güney Kýbrýs AB muktesebatýna uymuyormuþ da, AB muktesebatýna uymayan Kýbrýs ý üye almakla hata yapmýþ diye tatava yapýyor Kendinize gelin Akepe güzelleri ABD sýrtýnýzý sývazladý diye kendinizi Kaf Daðý nda görmeyin; çünkü o Kaf Daðý söylenceleri neticede hep metafizik bir masaldýr Hoþ, Metafizik sizin Amentü nüzdür ya, o ayrý bir konu Bak Erdoðan Bey, bizim Kýbrýslýrum kardeþlerimiz sokaklara, yerlere tükürmüyorlar, bu bir Yaya geçitlerinde, girmeye can attýðýnýzý söylediðiniz AB ülkelerinde olduðu gibi, durup yayalara yol veriyorlar; bu da iki Üstelik, 1960 tan beri, ne Dolarizasyon-Enflasyon politikalarý izlemiþlerdir vatandaþlarý sömürmek için; ne de zatýnýzýn çok iyi yaptýðý ve ihtisas sahibi olduðu Kamu Ýktisadi Kurumlarý ný ala-une ala-trea diye panayýr bezigânlýðý ile milyardere peþkeþ çekmiþlerdir. Bu da üç TC yönetimlerinin Kýbrýslýlarýn demokratizmini yetiþebilmeleri için binlerce fýrýn ekmek yemesi gerekir - (*) Yýllarca önce, bir bilimsel dergide Mevlana nýn münafýklýklarý ve hümanist olmadýðý ile ilgili çok ilginç, çok önemli bir bilimsel yazýsýný okumuþtum, F Tipi Mahpushaneye ömür boyu mahkûm edilmiþ bir komünist araþtýrmacý yazarýn. O mahpustaki yazar, o yazýsýný þöyle bitiriyordu: Gök Tanrý yardým eder de bir gün buradan sað çýkarsam, bu tezlerimi kütüphanelere gidip daha geniþ kaynaklarla kanýtlayacaðým.. Dikkat: Tanrý demiyor, Gök Tanrý diyor Üstelik, ömür boyu hapse mahkum edildiði o gaddar mý gaddar F Tipi cezaevinden sað çýkýp çýkamayacaðýndan da emin deðil; o nedenle Gök Tanrý diyor Konumuzla doðrudan iliþkili olmasa da, hep kafamdaydý, bir gün aktarmak istiyordum; aktardým iþte, dip-notta olsa bile aktardým ve -güya- rahatladým! Ömür boyu hapse mahkûm edilmiþ olan ve F Tipi cezaevinde ömür tüketmekte olan o komünistin Mevlâna ile ilgili tespitleri çok ilginç ve çok ufuk açýcýdýr. Mevlâna, diyor o F Tipi mahpusu, bize Resmi Tarih in aktardýðý gibi hümanist birisi deðildi Topal Timurlenk Ortaasya dan ordularýyla Anadolu ya gelip Ankara Ovasý ndaki savaþta (Yýldýrým) Beyazit i yendikten ve Osmanlý Hanedaný ný bozguna uðrattýktan sonra demir kafes içine koydurttuðu Yýldýrým Beyazit in gözleri önünde Yýldýrým ýn karýsýna tecavüz ettikten sonra; Anadolu da Timurlenk iþgali sürerken, iþgalcilerin ideolojik üstadý olmuþtu Üstad Mevlâna Nitekim, Ne olursan ol/kim olursan ol/gene gel diye baþlayan o ünlü kasidesi de Timurlenk ordularýnýn iþgalini meþrulaþtýrmak için yazýlmýþtý diyor F Tipi mahpushanedeki tutsak Keza, Timurlenk ordularýnýn rejimine karþý baþlayan ve hep yenilen bölge bölge ayaklamalarda da, Çorum yöresinde onun liderliðinde baþlayan ama yenilen ve Timurlenk ordusuna esir düþüp katledilen Mevlâna nýn oðlunun cesedi Çorum dan Konya ya babasý Mevlâna ya getirildiðinde de: En Büyük Üstad, Bu melun, mevcut rejime karþý çýktý, bunun cenazesinin kýlýnmasý vacip deðildir diyerek kendi oðlunun cenazesini kýlmamýþ ve kýldýrtmamýþtýr... En hümanist Mevlâna mýz buymuþ iþte!... Türkiye deki Sünni hegemonyanýn da, Batý daki Derin Hýristiyanlar ýn da Mevlâna Efendi Hazretleri ne bu denli gönülden sahip çýkmalarýnýn ve onu bu denli saygý ve sevgiyle anmalarýnýn altýnda yatan Çapanoðlu buymuþ iþte!... Resmi Tarih Yalanlarý deþifre oldukça/edildikçe daha neler öðreneceðiz, neler!...

6 Karanfil Kani KANOL GÜNLÜK Bize bir fil daha lazým Dün etrafta dolaþýrken, maaþlarda yapýlan kesintilerin en çok konuþulan konulardan biri olduðunu farkettim. Hemen hemen herkesin bu konuda büyük bir tepki içinde olduðunu söyleyebilirim. Bu arada baþka bir þey daha farkettim... Tepkiler ana avrat sövmeler ve asabi konuþmalardan öteye gitmiyordu. Ýlginç bir toplumuz velhasýl! Duydunuz mu bilmem, Ekvador'da maaþlarýndan yapýlan kesintilere polisler isyan çýkarttý ve cumhurbaþkanýna gaz bombasý atarak, hükümeti devirme giriþiminde bulundu. Bizim tepkilerimiz ise biraz sövüp sayma ötesine geçemiyor. Talat "marazi" bir halk olduðumuzu söylemiþti. Marazi olup olmadýðýmýzý bilemem ama bence "munis" bir halk olduðumuz ortada... Ne zaman haklar budanmaya baþlasa, gösterilen tepkiye bakýp "ensesine vur, lokmasýný al" bir toplum olduk çýktýk diye düþünürüm ve aklýma Nasrettin Hoca'nýn hikayesi gelir. Bir zamanlar Aksak Timur, Hoca'ya sevgi ve saygýsýný göstermek için, yaþadýðý köye sevimli küçük bir fil hediye etmiþ... Köy halký çok sevinmiþ ama fil büyüdükçe bütün köyün altýný üstüne getirmeye baþlamýþ. Bunun üzerine köylüler sövüp saymaya baþlamýþlar ve toplanýp Hoca'nýn karþýsýna dikilmiþler... "Hoca bu böyle gitmez, bu fili istemeyüz. Gidip Aksak Timur'a bu fili geri almasýný söyleyelim" demiþler. Hoca bunun üzerine, "yapmayýn etmeyin, Timur bu iþe çok kýzar hem zaten bunu kim gidip söyleyecek..." filan demiþ. Köylü filden býkýp usandý ve kýzgýn ya, çok kararlý "vallahi sen önde biz arkanda hep beraber gidip söyleriz" demiþler. Uzatmayalým Hoca da ikna olmuþ ve o önde köylü arkada düþmüþler yola... Derken Timur'un sarayýnýn kapýsýna gelince Hoca dönüp bakmýþ ki, köylülerden teki bile kalmamýþ ardýnda ama kapýyý da çalmýþ bulunmuþ artýk... Köylünün bu haline cok içerleyen Hoca, doðruca Timur'un huzuruna çýkmýþ. Hal hatýr sorduktan sonra kendisine, " Eee, Hoca söyle bakalým bir arzun, bir sýkýntýn var mý?" diye soran Timur'a: -Var var büyük Timur. Hani bizim köye gönderdiðin bir fil vardý ya, köylü onu çok sevdi ama zavallý fil yalnýzlýk çekiyor, ona bir eþ yollarsan çok daha mutlu olacaðýz" demiþ ve dönüp köyünün yolunu tutmuþ. Ben bu fýkrayý böyle hatýrlýyorum ve çok ama çok seviyorum. Özellikle bizi toplum olarak aðýr aðýr eriten, tüketen uygulamalar karþýsýnda ve insafsýzca geriletilen en doðal haklarýmýza karþýn, gösterebildiðimiz tek tepki sövüp saymaktan öteye geçemiyorsa, içimden Türkiye'ye çaðrý yaparak, buraya acilen bir paket daha göndermesini söylemek geliyor. Sonuçta toplum olarak istenen kývama geldiðimiz ortada... Bence þimdi tam zamaný... Tatar hemen bir operasyon daha yaparak bütçeyi biraz daha denkleþtirmeli. OTOBÜS TURU 10 Ekim Pazar Baf - Poli - Afrodit Hamamý - Hirsofu - Laççi - Kral Mezarlýðý - Pisuri Girne Zeytin Festivali baþladý Uluslararasý Girne Zeytin Festivali baþladý. Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlýðý'nýn zeytin ürününün üretim ve kullanýmýnýn teþvik edilmesi, Girne kenti ile Zeytinlik köyünün turistik tanýtýmýnýn yapýlmasý amacýyla bu yýl 9'uncusu gerçekleþtirilen festival; birçok kültürel, sanatsal, sportif ve çeþitli etkinliklerle 8 Ekim'e kadar sürecek. Ramadan Cemil Meydaný'ndan Kordonboyu'na yapýlan kortej yürüyüþüyle baþlayan, ardýndan Zeytinlik köy meydanýnda açýlýþ konuþmalarýyla devam eden festivalde, festivali simgeleyen tütsü yakýldý, standlar gezildi, folklor gösterileri sunuldu, konser verildi. Festivalin ilk gününde; Girne Belediyesi Genç Vizyon Gençlik Merkezi "Streetball" turnuvasý düzenledi, Ýstanbul Dans Tiyatrosu ve Pandomim Topluluðu pandomim gösterisi, Cranberries Dans Stüdyosu ile Latino Turco dans gösterisi sundu. Gece sanatçý Deniz Çevik'in verdiði konserle son buldu. Festivalin açýlýþýna Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Zeytinlik Muhtarý Ümit Hýdýrer, Girne Belediyesi meclis üyeleri ile yerli ve yabancý konuklar katýldý. TALAT Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat festival açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, geleneksel hale dönüþen Uluslararasý Girne Zeytin Festivali'nin ülkeye turistik, ekonomik, kültürel açýdan katkýlar saðladýðýný belirterek, festival ile Girne ile Zeytinlik köyünün adýnýn daha duyulur hale geldiðini kaydetti. Festivalin deðerli bir ürün olan zeytin ve yan ürünlerinin üretim, pazarlama ve kullanýmýný da teþvik ettiðini ifade eden Talat, bu deðerli ürünlerin saðlýk açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. TATAR Maliye Bakaný Ersin Tatar da yaptýðý konuþmada, festivalin ülkeye ekonomik, kültürel ve turistik yönden önemli katkýlar saðladýðýný belirterek, daha kapsamlý þekilde kutlanmasýný diledi. Avrupa'da düzenlenen festivallerin düzenlendiði ülkelere önemli ekonomik getiriler saðladýðýný ifade eden Tatar, Akdeniz'in incisi konumundaki Girne'deki festivalde de izolasyon ve ambargolara raðmen benzer ekonomik yarar elde edilebileceðini vurguladý. AYGIN Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ise, Akdeniz bölgesinin en deðerli ürünü olan zeytin ile yan ürünlerinin tanýtým ve teþvikinin yapýlmasý, korunmasý, gelecek nesillere aktarýlmasýna, zeytinlik köyü ve ülke turizmine katkýda bulunmak amacýyla düzenledikleri festivalin bu yýl 9'uncusunu gerçekleþtirmekten duyduðu mutluluðu ifade etti. Birçok kültürel, sportif ve sanatsal aktiviteye ev sahipliði yapacak festivalin, zeytin aðaçlarýnýn korunarak gelecek nesillere aktarýlmasýný, zeytin ve ürünlerinin teþvik edilmesini saðladýðýný belirten Aygýn, bunun yanýnda Kýbrýs Türk kültürünün yaþatýlmasý, özelde ise Girne ve Zeytinlik köyü, genelde ise Kuzey Kýbrýs'ýn turistik tanýtýmýna katký yaptýðýný vurguladý. HIDIRER Zeytinlik Muhtarý Ümit Hýdýrer de konuþmasýnda, Uluslararasý Girne Zeytin Festivali'ne ev sahipliði yapmaktan duyduklarý mutluluðu belirterek, organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür etti. TAYYÝP ERDOÐAN'IN MUHALÝFLERÝ BASINDAN KOVULUYOR MU? Economist dergisinde, Türkiye'de basýn özgürlüðü ve Tayyip Erdoðan'ýn tutumunu ele alan bir deðerlendirme yayýnlandý. Dergi, Erdoðan'a yöneltilen, muhalif sesleri bastýrma suçlamasýnýn, Bekir Coþkun'un "Habertürk" gazetesinden kovulmasýyla birlikte yükseldiði yorumunu yapýyor. Economist'in yayýnladýðý makalede þu ifadeler yer alýyor: "Gazetenin sahibi Bekir Coþkun'un hükümetten gelen baský nedeniyle deðil, saldýrgan üslubunun gazetenin çizgisine uymamasý nedeniyle görevinden alýndýðýný söyledi. Ancak, hangisi doðru olursa olsun, hükümet karþýtý gazetecilerin merkez medyadan ayýklanýyor olmasý, Erdoðan'ýn eleþtirilere karþý hoþgörülü olmadýðý görüþünü güçlendiriyor." Dergi, hükümetle Aydýn Doðan arasýnda 2009 yýlý Eylül ayýnda yaþanan vergi cezasý sorununun ardýndan, Doðan grubuna ait medya kuruluþlarýnýn AKP karþýtý bazý isimlerin bazýlarýný kovduðunu da aktarýyor. Uluslararasý Gazeteciler Federasyonu'nun duyurduðuna göre, þu anda Türkiye'de 40'ýn üzerinde gazeteci cezaevinde bulunuyor, yargýlanan 700 gazetecinin çoðu Kürt ve ayrýlýkçý propaganda yapmakla suçlanýyorlar. Türkiye'de medya patronlarý, geçmiþte olduðu gibi bugün de ne yazýk ki, ticari çýkarlarýný korumak için devletin baskýsýna boyun eðiyor. 16 AÐUSTOS Derviþ Eroðlu, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ilaný 1 Ekim'de deðil, 16 Aðustos'ta oldu" diyor. Nihayet o da doðru bir þey söyledi MAAÞ Maaþlardan yaptýðý kesintilerden hükümet 7 trilyonluk tasarruf saðlamýþ. 13. maaþ da bundan çýktý sayýlýr. Ýrsen Küçük neden "13. maaþta sýkýntý yok" diyor, þimdi anladýnýz mý? Bir cebinizden alýp diðer cebinize koyuyor... WE SHALL OVERCOME Ýngiliz vatandaþlarýmýz yarýn TC Büyükelçiliði önünde eylem yapacak. Meclis önünde deðil, elçilik önünde. Ve pankartlara "We shall overcome" yazacaklar herhalde... BÜLBÜL Girne sahillerinden Omorfo bahçelerine ve Maðusa'nýn altýn kumlarýna kadar özgürlük oluþturmak için mücadele vermeye ant içmiþ Hristofyas... Tanklarý ve orduyu görünce bülbül kesilir o da... Ýnþallah dut yemez sonunda! Týrnak... "Maaþlar kýrpýldý... KKTC bütçesi artýk kurtulacak, da fazlalýk verecek... Ýlgili bakanýmýz Sosyal Sigortalýlardan ay sonu vergi kesilmediðini ama Ekim maaþlarýnda iki kesinti birden yapýlacaðýný açýkladý... Sigortalýlarýn da sigortasý atacak!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Belediye meclisi toplanmýþ ve bundan böyle mezar iþlemlerinin 1500 TL olacaðý kararýný almýþ. Hadi, 300'ü anlarým, 400'ü anlarým hatta 500'ü de anlarým, yok da 1500 TL! Bu ülkede artýk yaþamak bir dert, ölmek baþka bir dert oldu!" Levent ÖZADAM (Havadis) "Ýlk kez gittiðim köyde insanlar bana 'Mustafa Bey' diye hitap ederdi, sýkýlýrdým... Sonralarý, 'Kiziroðlu Mustafa Bey' türküsü sýkýntýmý hafifletmiþti... Önce, Þener Levent, çok sonralarý da Omaç Baþat yakýþtýrdý bana bu adý... Belki haklýydýlar, belki deðillerdi veya ben beyliði kendime yakýþtýramamýþtým..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) "Kadýn sürücü türbanlý. Gözü erkek gözüne kaysa bin tane tövbe çekip Allah'tan günahýnýn baðýþlanmasýný isteyecek. O kadar dini bütün. Fakat o da ne? Arabanýn camýný açmýþ herhalde yediklerinin kabuklarý olmalý konfetiler gibi dýþarýya serpiyor... Ellerimi iki yana açýp 'Allah kabul etsin' diyorum!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) lideri Mehmet Çakýcý "Mafya-siyaset-iþadamý iliþkisi" konusunda meclise yazýlý bir soru önergesi sundu. Þimdiye dek bu konuyu meclise taþýmýþ olan tek parti lideri Mehmet Çakýcý... Ana muhalefet partisi CTP'den henüz hiçbir ses çýkmadý ve bu suskunluk toplumumuzda çeþitli soru iþaretlerine neden oldu. CTP, gazetemizin iki aydan beri mafya konusunda yaptýðý yayýnlarý da görmezlikten geldi. Demek mecliste TDP ve onun lideri Mehmet Çakýcý da olmasa, kimse taþýmayacak bunu oraya... Ve sorgulamayacak... Meclise verdiði soru önergesi ile Çakýcý geriye kalanlara büyük fark attý.

7 3 Ekim 2010 Pazar 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALEVÝ BÝR KIZ SEVDÝM On-on beþ yaþlarý arasýnda kumral, cana yakýn kýzdý. Karþý cinse ilginin ve cinsel arzularýnýn ilk basamaklarýný atýyordu. 17 yaþýndaki yakýþýklý genç komþularý olan halasýna haftalýðýna ziyarete geldiðinde görmüþtü onu. Çok geçmeden yakýþýklý gençle el ele, kol kola geziyordu. Aradan yýllar, çok uzun yýllar geçti. Ailesi yurt dýþýna taþýmýþtý genç adamý. Yabancý uyruklu bir kadýnla evlendi, çoluk çocuða kavuþtu kendisine yabancý diyarlarda. Ancak kumral kýzý unutamadý, unutmadý. Düþlerinde yaþattý ölene dek. Kitapcý dükkanýn önünden geçiyordu. Vitrindeki yeni baský kitapa takýldý gözü. Durdu, adýna baktý uzun süre. 'Bir Alevi Efsanesi ' diyordu. Kendi efsanesini anýmsadý. Bir Alevi Efsanesi de kendi yaþamýþtý Serap'la birlikte. Serap Baþlar önde. Adýmlar kýsaydý. Utangaçtý bakýþlar Konuþulacak þey yoktu aralarýnda el ele gezinirken þehrin meþhur caddesinde, yeþil parklarýnda. Sessizlik birlikteliklerini esir almýþtý sanki. Kölesiydiler sessizliðin. Ama iki gencin duygularý arasýnda köprü çoktan inþa edilmiþti ve bu köprüden geçmek için sabýrsýzlanýyordu genç adam. Ancak cesaretsizlik vardý Köprünün altýndan gelen su sesleri korkutuyordu onu. Bir gün beklediði veya beklemediði fýrsatý yakaladý. Dedikodu olur, söylentiler çýkardý diye beraber girmiyorlardý mahalleye. O gün yine mahalleye ayrý yoldan girdiler. Eve giremedi Serap. Kapý kilitli kimseler yoktu evde. Kapý önünde beklemeye koyuldu. Gündüzün boþ olan hala evine girmesini ikna etmek zor olmadý Serap'ý. Dakikalar geçmiþti ve iki genç boþ evde yalnýz kalmanýn tedirginliðini yaþamaya devam ediyordu. Genç adam Serap'ýn kalkmak için hamle yapacaðýný hissetti ve 'hayýr, bu fýrsatý kaçýrmamalýyým ' düþüncesiyle cesaretini topladý ve Serap'ýn dudaklarýna kýsa bir öpücük kondurdu nihayet. Tepki gelmediðini görünce dudaklara yapýþtý genç adam. Sofada oturuyorlardý. Her iki gencin ilk tecrübeleri konroldan çýkacak gibi olunca kendini ilk toparlayan Serap oldu. 'Ben senin olamam 'dedi yakýþýklý gence, ' Biz Alevi ailesiyik, siz Sunni!' Düþüncelerde kaybolmuþtu. Çalýþtýðý yere nasýl geldiðini fark etmedi. Bilgisaray firmasýnda çalýþýyordu, bilgisarayýnýn karþýsýna oturdu. Klavyanýn tuþlarýna basarken 'Bir Alevi Kýz Sevdim ' sözcükleri döküldü dudaklarýndan. Sol ve sað tarafýnda oturan çalýþma arkadaþlarý duydu, hayretle baktý ona. 'Ne dedin, ne dedin' diye sorguladý soldaki. 'Bir Alevi Kýz Sevdim'di yanýt. "AGRÝ-CY 2010" FUARI- Unifex Fuarcýlýk tarafýndan organize edilen "Agri-Cy 2010 Tarým Fuarý" devam ediyor. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, bu yýl 4'üncüsü gerçekleþtirilen fuarda, tarým- hayvancýlýk- süt ürünleri ve iþ makineleri sektöründe yer alan kurum ve kuruluþlarla birlikte, bu sektörlere hizmet vermekte olanlarýn, kendilerini KKTC'ye ve dünyaya tanýtma fýrsatý bulduklarý belirtildi. Atatürk Kültür Parký ve Uluslararasý Fuar Alaný'nda yer alan fuarda; tarým araçlarý, yerli üretimler, tarým sektörüyle ilgili alet ve araçlar, ayný zamanda hayvancýlýkla ilgili aletler sergileniyor. Fuar bugün son kez saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Akdeniz Narenciye Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný yeniden Hastürk Akdeniz Narenciye Ýhracatçýlar Birliði'nin 2. Olaðan Genel Kurulu, dün Güzelyurt Oteli Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde baþkanlýða yeniden Ahmet Hastürk getirildi. Genel kurulda yönetim kurulu Ahmet Hastürk (Baþkan), Gürsel Sekmen (üye), Yaþar Akpolat (üye), Suat Tip (üye), Ahmet Hacýþevki (üye), Ýzzet Kýzýltoprak (üye) ve Güven Tanaydýn (üye) oluþurken; denetleme kurulunda Zafer Niyazi, Özdeþ Faruk ile Akýn Karanfiloðlu; disiplin kurulunda ise Abdullah Cangil ile Hasan Dörtgazi görev yapacak. Birlikten verilen bilgiye göre, toplantýya Çalýþma ve Sosyal Alerji testleri ünitesi YDÜ Hastanesi'nde Özellikle çocuklar üzerinde etkileri tartýþýlan alerjik hastalýklar ve astým konusunda, yurtdýþýnda uygulanan testlerin yapýlabileceði laboratuar, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Çocuk Alerji- Ýmmünoloji Bölümü bünyesinde hizmete alýndý. YDÜ Hastanesi'nden yapýlan açýklamaya göre; Pediatri Anabilim Dalý Baþkaný ve Alerji-Ýmmünoloji Uzmaný Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Kýbrýs Türk Narenciye Üreticiler Birliði Baþkaný Mehmet Ali Aybar, Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticiler Birliði Baþkaný Turgut Akçýn, Güzelyurt Lefke Üreticiler Birliði Baþkaný Sami Dayýoðlu ve birlik üyeleri katýldý. Atatürk ve Þehitler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan Zafer Niyazi baþkanlýðýnda Divan oluþturuldu. Divanýn üyeliklerine ise Özdeþ Faruk ve Güven Tanaydýn getirildi Dönem Baþkaný Ahmet Hastürk'ün konuþmasýndan sonra üretim birlikleri adýna Turgut Akçýn Genel Kurul'a hitap etti, ardýndan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel bir konuþma yaptý. Önder konuyla ilgili açýklamasýnda; alerji ve astým vakalarýnýn Kýbrýs'ta da çok yoðun ve çeþitlilikte görülen saðlýk problemleri arasýnda bulunmasýnýn dikkat çekici olduðunu söyledi. Prof. Dr. Önder; alerjik hastalýklar ile astým konusunda kesin tanýya baðlý saðlýk hizmeti verebilmek için laboratuar testleri yapabilecek ünitenin, hastane bünyesinde týbbi kurulumunun gerçekleþtirildiðini bildirdi. ALO AFRÝKA HATTI ÞOFÖR UYKUSUZ MU KALDI? Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Cuma sabahý Gönyeli'de baþýna gelen bir olayý bizlere anlattý. Þöyle: "Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Cuma günü arabamla Gönyeli Yenikent bölgesinde evime doðru gidiyordum. Sabah saat idi. Önümde Kýb-Tek'e ait beyaz renk bir iþ arabasý vardý. Plakasý LF Gönyeli'deki Ziraat Bankasý þubesinin önünden geçtikten sonra tarafýný deðiþtirdi ve sinyal ýþýðýný yaktý. Saða döneceðini iþaret etti. Karþýdan gelen baþka bir aracýn önünü kesti. Saða dönecek yolu da az biraz geçtikten sonra aniden saða döndü ve yol kenarýndaki arsaya girdi... Durmadý tekrar saða kesip asfalt yola çýktý ve anayola girip Güzelyurt'a doðru gitti. Bilmem ama Elektrik Kurumu acaba çalýþanlarýný sabahlara kadar çalýþtýrýp uykusuz mu býrakýyor? Bu aracý süren þahsýn uyukusuz olduðuna eminim..." POLÝS LOJMANLARINDA YAÞANANLAR... Umarým polis arkadaþlar bu yazýyý okur diyen bir okurumuz gazetemiz þikayet köþesine bir mektup gönderdi. Mektubu özetle þöyle: "Sayýn Afrika gazetesi yazarlarý, sizin yazýlarýnýzý sürekli takip eden birisiyim. Özellikle son zamanlarda çeteler konusunda yazdýðýnýz yazýlarý ve bu yazýlarda polise ihbar niteliði gibi görünen ama polisin hiçbir harekette bulunmadýðýný görüyoruz. Benim anlatmak istediðim olay baþkadýr. Geçenlerde Boðazköy'deki polis lojmanlarýna bir arkadaþýmý görmeye gittim. O sabah oradaki lojmanlardan birinde bazý olaylar çýktýðýný öðrendim. Daha önce de bazý olaylar olduðunu duymuþtum. Son rastladýðým olay pes dedirtecek kadar þaþýrtýcýydý. Polis olduðunu öðrendiðim bir bayan baþka bir bayana hakaret ediyordu. Polis bayan diðer bayaný itekledi ve aðz alýnmayacak küfürler savurdu. Daha sonra polis bayanýn eþi geldi ve o da bayaný iteledi ve yere düþürdü. Yere düþen bayan bir baþka polisin eþiydi. Bu olaylar bir sokakta deðil, iki polis memuru kiþinin bir baþka polis eþinin dairesine tecavüz edip onu darbetmesiyle gerçekleþti. Aradan bir hafta geçtikten sonra arkadaþýmý buldum ve bir hafta önce kavganýn sonucunun ne olduðunu sordum. Arkadaþým da polistir. Bana verdiði cevabý aynen yazýyorum: 'Ne olacak, olayý yakýnda kapatacaklar'... Buna þaþýrdým. Siz çeteleri yazýyorsunuz ama polisin içinde de anlaþýlan o ki kendi çeteleri vardýr, kendi Ýsmet Felek'leri vardýr. Düþünün karý koca polisler bir baþka polis memurunun evine girip eþinin darbediyor ama polis müdürleri bunu görmezlikten geliyor, kapatýyor. Polis içinde meydana gelen bu tür olaylarý durdurmalý. Bunu bile baþaramayan polis müdürlüðü dýþýndaki olaylarý nasýl halletsin?" BÝZÝM DUVAR BEN TÜRKÜM AMA FAÞÝST DEÐÝLÝM NE OLMUÞ? Bizim Mandra Mandranýn kuklalarý bir kez daha kuklacýyý baðrýna basmanýn sevinçli bir telâþ ve heyecaný içindedir. Herkesin merakla beklediði konu ise, Cemil Çiçek'in Kýbrýslýtürklere bu kez daðarcýðýnda hangi hakaret ve aþaðýlamalarý getireceðidir. Sokaktaki adam, "Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi, emekli maaþlarýnda astronomik kesintilerin mimarý Cemil efendiye sürpriz bir protesto karþýlamasý yapmazsa yazýk eder" diye imalý imalý söylenir.

8 8 3 Ekim 2010 Pazar Konuk Yazar Mehmetali ÞAH GÖZÜ OLANIN Yaklaþýk 45 yýl önce THY'nin pervaneli Dakota tayyaresi ile Adana Þakir Paþa Havaalaný'na indiðimizde çok þaþýrmýþtýk. Pencereden piste baktýðýmýzda gördüðümüz manzara çok tuhaftý. Tayyare pistte süzülürken bir alkýþ koptu, bunun ne anlama geldiðini sonralarý anladýk. Tayyare terminal binasýna yanaþýyor sandýk ama etrafta bina falan yoktu. Pistin iki yanýndaki yeþil alanda inekler otluyor, tavuklar uçuþuyordu. Pistte bir iki resmi giyimli tabancalý memur vardý ama terminal binasý yoktu. Memurlarýn niçin tabanca taþýdýklarýný pek anlayamadýk. Bir memur tahta bir sandýðý ters çevirmiþ, üzerinde pasaportlarýmýzý mühürledi, diðeri valizlerimize baktý ve valizi imzaladý. Arkadaþlarla gancelliden çýktýk, faytonlara doluþtuk ve Adana'nýn yolunu tuttuk. Yollar çok kötüydü ve beygir boku kokuyordu. Adana burasýdýr dediler ama etrafta þehre benzeyen bir yer yoktu. Evler derme çatmaydý ve mandraya benziyordu. Saðý solu lamarinayla kaplanmýþ tahta binalardan geçilmiyordu, ilerde geniþ bir cadde gördük, burada üç-dört katlý kirli binalar vardý. Oradan bir otobüse bindik, valizlerimizi kontrol ettik, hepsi tamamdý. Daha önceden hýrsýzlara ve üçkaðýtçýlara karþý uyarýlmýþtýk. Yol boyunca gördüðümüz köylerde tek düzgün bina cami idi, köylüler ise bir deri bir kemik, avurtlarý çökmüþ sarý benizli ve periþan bir haldeydiler. Sabah 9'da Ankara'ya varmýþtýk. Binalar biraz daha oturulur durumdaydý ve yollar daha düzenliydi. On kiþiden üçü sivil polis görünümlüydü. Havasý o kadar pisti ki uzaktan bakýldýðýnda tüm þehir duman altýndaydý. Biz uygar bir yerden gelmiþtik ve medeniyetin nimetleri ile çok eskiden tanýþmýþtýk. Kýbrýs'ta her türlü elektrikli alet vardý, Detol bile Türkiye'ye daha dün girdi, biz 50 yýl önce kullanýyorduk. CBC (Cyprus Broadcasting Corporation) televizyon yayýnlarýna Ýngiliz zamanýnda baþlamýþtý, biz Türkiye'ye gittiðimizde bile televizyon yayýný yoktu, çok sonralarý TRT deneme yayýnlarýna baþladý. O zamanlar Türkiye çok geri idi, fakirdi, halk iþsizdi, açtý, hastaydý... Tüm sanayi ihtiyaçlarýný dýþardan alýyordu, mýh bile imal edemiyordu o zamanlar. Bugün Türkiye geliþti, ilerledi, dev bir ekonomiye sahip oldu. Her alanda süper güç olma yolunda ilerliyor. Derme çatma binalar yýkýldý, yerine gökdelenler, dev iþ merkezleri, büyük fabrikalar, mega marketler inþa edildi. Barakalar yýkýldý, tüm sahil þehirleri ve kasabalarý lüks konaklar ve villalar ile doldu. Her þehirde milyonlarca süper lüks otomobiller yollara çýktý, yatlar, özel uçaklar, zenginlikler... Saymakla bitmez. Türkiye'nin bugünkü durumu biz Kýbrýslýtürkleri mutlu eder, gururlandýrýr, ama gelin görün ki 1974'ten sonra görünmez derin bir el bizi tuttu geri çekti. Birçok sanayi kuruluþumuz kapatýldý, þirketler iflas ettirildi, sanatkarlar dükkan kapattý, Kýbrýs batýrýldý... Ama hala daha gözleri Kýbrýslýtürkler'in üç kuruþluk gelirinde, eski evinde. Bu gibi durumlarda Kýbrýslýlar zeytin yapraðý yakar ve kýsa bir dua okur: Gözü olanýn gözü gö...e! GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... RUS UÇUÞLARI ÝKÝYE KATLANIYOR Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Andonis Pashalidis, kýþ döneminde Rusya'dan Güney Kýbrýs'a büyük bir Rus turist akýmý olacaðýný açýkladý. Alithia gazetesinin; "Pashalidis'ten Ýyimser Açýklama" baþlýðýyla aktardýðý haberine göre, Salý günü Güney Kýbrýs'ýn "yatýrým merkezi" olarak ileriye götürülmesi amacýyla Kazakistan'a giden ve oradan da RMMO'nun 1974'le ilgili "gizli raporu" kitap oldu Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun; Makarios'a yönelik darbe ve Barýþ Harekatý'yla ilgili "gizli raporunu" kitaplaþtýrýldýðý haber verildi. Fileleftheros; "Milli Muhafýz Ordusu'nun 1974'le Ýlgili Gizli Raporu Olgulara, Resmi Dokümanlarla Iþýk Tutuluyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Savva Vlassi isimli Rum'un, 1974'teki olaylarla ilgili bugüne kadar karanlýk kalmýþ noktalarý RMMO'nun 1974'te olanlarla ilgili gizli raporu aracýlýðýyla aydýnlattýðýný yazdý. Gazeteye göre Vlassi'nin kitabýnýn ilk bölümünde, RMMO tarafýndan hazýrlanan rapor yer alýyor, ikinci bölümde ise yazar; raporda verilen yeni bilgiler ýþýðýnda olgularý bir bir inceleyip analiz ediyor ve sonunda da çok ilgi çekici sonuçlara varýyor. Gazete, Vlassi'nin analizinin; RMMO'nun zafiyetleri ve eksiklikleri, komutasýndaki sorunlar, HRÝSTOFYAS 1 EKÝM'DE COÞTU n "GÝRNE SAHÝLLERÝNDEN GÜZELYURT BAHÇELERÝNE VE MAÐUSA'NIN ALTIN KUMLARINA KADAR ÖZGÜRLÜK OLUÞTURMAK ÝÇÝN GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDÝYORUZ" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, "Dað gölgesindeki Girne sahillerinden Maðusa'nýn altýn kumlarýna, Omorfo'nun (Güzelyurt) bahçelerine, Karpaz yarýmadasýna ve Apostolos Andreas'a (manastýr) kadar yaþayýp özgürlük oluþturalým" dedi. Hristofyas yukarýdakileri; gerçek kuruluþ tarihi 16 Aðustos 1960 olmasýna raðmen Rumlarýn 1 Ekim'de kutladýklarý sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 50'nci kuruluþ yýldönümü" nedeniyle dün akþam "Tasos Papadopulos- Elefheria (Özgürlük) Stadý"nda düzenlenen etkinlikte söyledi. Haravgi; "Ortak Kazaným Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 50'nci Yýlý" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Hristofyas'ýn dün akþamki etkinlikte yaptýðý konuþmada çözüm vizyonunun gerçek olabilmesi için birlik ve barýþ mesajý verdiðini yazdý. Gazeteye göre Hristofyas, "Kýbrýs sorununun çözümü yalnýz zor hukuki terimler deðildir" dedi ve þunlarý söyledi: "Kýbrýs sorununun çözümü ayný zamanda; yeni bir dönemde yaþamamýzýn pasaportudur da. Kýbrýslý Rumlar, Türkler, Ermeniler, Maronitler ve Latinler olarak; Dað gölgesindeki Girne sahillerinden Maðusa'nýn altýn kumlarýna, Omorfo'nun bahçelerine, Karpaz yarýmadasýna ve Apostolos Andrea'ya kadar özgürlüðü yaratmak ve yeniden birleþmiþ Lefkoþa'da, Limasol'da, Baf'ta ve Larnaka'da yaþamak için gece gündüz mücadele ediyoruz. Çözüm vizyonunun gerçek olmasý için birlik olmalýdýr". KIBRISLI TÜRKLERE: "CUMHURÝYET ORTAK KAZANIMIMIZ, ORTAK EVÝMÝZDÝR" Hristofyas önceki akþamki konuþmasýnda Kýbrýslý Türklere þu sözlerle seslendi: "Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti ortak kazanýmýmýzdýr, ortak evimizdir. Kýbrýslý Rusya'nýn baþkenti Moskova'ya geçen Pashalidis ve beraberindeki Rum Turizm Örgütü (KOT) yetkilileri, Rusya'daki seyahat acenteleriyle yeni turizm dönemi çerçevesinde anlaþma imzaladý. Haberde, þu ana kadar elde edilen resmi olmayan bilgilere göre, 2009 yýlýnýn ilk 9 ayýna nazaran bu yýl, Rusya'dan gelen turist sayýsýnda yüzde 52 ile yüzde 54 oranýnda artýþ kaydedildiði belirtildi. Rum ve Yunan kurmaylýklarýnýn stratejik ve taktik açýdan gafil avlanmasý, deðerlendirme hatalarý, hakim olan yýlgýn taktik v.b.gibi yönler üzerinde durduðunu yazdý. Haberde, raporun yeni unsurlarýnýn ve yazarýn yaptýðý analizlerin aydýnlattýðý bazý baþlýklar ise Yunanistan'ýn "Kýbrýs"a askeri eþliði; gönderilmesi planlanan tümen, Maðusa'nýn haksýz þekilde kaybedilmesi; v.b'dir. Kitabýn üçüncü bölümünde ise yazar, 24 Temmuz 1974'te iktidara gelen siyasi liderliðin icraatlarýný eleþtiriyor. Gazete bunun; askeri rejimin büyük sorumluluklarý karþýsýnda genellikle küçümsenen bir þey olmasý dolayýsýyla "tabu" olduðunu yazdý. Habere göre Karamanlis ve Averof'a da sorumluluk yükleyen yazar, eleþtiri yapýyor ve son derece mesnetli ve etkileyici sonuçlara varýyor. Türklerin ve Rumlarýn ortak vatandaki varlýðý bu gerçekliðe ne kadar duyarlýlýk gösterdiklerine baðlý olacak. Ýþgalin patlatýlmasýna, süregelen kolonizasyona ve bölünmüþlüðe son verilmesine baðlý olacak. Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler olarak ayrý; Kýbrýs halký olarak da ortak kimliðimizin idamesine baðlý olacak". Konuþmasýnda yürütülmekte olan doðrudan müzakere prosedürüne de deðinen Dimitris Hristofyas, "Ýki toplumlu diyalog çerçevesinde ilerleme baþarýlmýþ olmasýna raðmen Türk tarafýnýn tavrýndan memnun deðilim. Sunduðu tezler çoðu kez ana ilkelerden ayrýlýyor. Biz, iki toplumlu prosedürün saðladýðý bütün olanaklarý tüketeceðiz" ifadelerini kullandý. Hristofyas, KKTC'nin Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve eski Rum Yönetimi Baþkaný müteveffa Tasos Papadopulos arasýnda yapýlan 8 Temmuz Anlaþmasý'na atýfta bulunurken; Rum Yönetimi Baþkanlýðý'na seçilmesiyle birlikte Kýbrýs sorununda aldýðý inisiyatifleri bu anlaþmaya dayanarak aldýðýný söyledi. Hristofyas, "Ýki bölgeli iki toplumlu; BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarýnda tarif edildiði þekliyle siyasi eþitliði olan federasyon çözümüne hazýrýz" dedi. Dimitris Hristofyas, öz eleþtiri yapýlmasý gerektiðine de iþaret ettiði konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Vatanýmýza dýþtan gelen tehlike ve tehditlerin; iki toplumdaki milliyetçi çevrelerin; Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk toplumundaki aþýrý unsurlarýn eylemlerinden destek aldýðýný itiraf ederek öz eleþtiri yapmalýyýz. Ýçteki suç davranýþlarý ve komplolar, yabancýlarýn Kýbrýs'ý kontrol etme planlarýndaki en iyi araçlar olarak iþlediler. Yabancý müdahalelerinin ve metotlamalarýnýn en uç noktasý; cuntanýn ve EOKA-B'nin hain, faþist darbesi ve yasadýþý, barbar Türk istilasý, bugüne kadar süregelen iþgali, kolonizasyon ve her türlü insan hakkýnýn ihlal edilmesi oldu." Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu UMUT IÞIÐI BÝR GÜN BULUNUR MU? Bir süredir adadayým. Eþ, dost, akraba ile hasret giderelim dedik. Ýyi mi ettik, kötü mü ettik, henüz kestiremedim. En son üç buçuk yýl önce gelmiþtim. O günden bu yana ülkeyi çok deðiþik buldum. Doðanýn kazanç uðruna katledilmesi bir yana, yönetimde bir çürümüþlük açýk seçik sýrýtýyor. Üzülüyor insan. Ancak bu üzüntüyü, sadece dürüst insanlarýn, bu topraklarý hâlâ vatan olarak görenlerin gözlerinde görmek mümkün. Ziyaretlerim sýrasýnda çok ilginç olaylarla karþýlaþmam beni þaþýrtmadý deðil. Kadim dostum Mehmet Levent ailesi ile birlikte son derece güzel ve dinlendirici bir yerde yemek yedikten sonra akþamýn alacakaranlýðýnda denizin sesini dinlerken, dostum Mehmet Levent'e dert yanýyorum. -Yahu Mehmet, geleli üç gün oldu, henüz tanýdýk bir yüze rastlamadým. Nolurdu bir dostla karþýlaþmýþ olsaydým? Dert yanmasýna yandým da az sonra, bu yakarýþýmda haksýz olduðumu anladým. Lokantadan ayrýlmak için yürürken orta yaþlý birisi önümüzü kesti. -Salih Çelebioðlu, deðil mi? -Evet, benim. -Hocam beni hatýrladýnýz mý? Dikkatlice yüzüne baktýktan sonra: -Kusura bakma, hatýrlayamadým, dedim. -Hocam 1965 yýlýnda, Bayraktar Ortaokulu'nda bize Ýngilizce dersi vermiþtiniz. O yýlý hatýrladým. Þimdilerde ne maksatla kullanýldýðýný bilmediðim yýllarýn Ayasofya Kýz Okulu'nun o tarihi binasýnda 65 kiþilik bir sýnýfa Ýngilizce öðretmeye çalýþýyordum. Bu arada masalarýnda oturan iki kiþi daha yerlerinden kalkarak saygý ile: -Hocam, biz de ayný sýnýfta idik, dediler. Bu beni hem duygulandýrdý, hem de biraz üzdü. 65 kiþilik bir sýnýfý hatýrlamam pek kolay olmuyordu. Mehmet'le, benim etrafýmýzý sardýlar, sohbete baþladýk. -Hocam, o seneki sýnýfýmýzda kimler vardý, bilir misiniz? -Yok, dedim, bilmiyorum, kimler vardý? -Mehmet Ali Talât da bizim sýnýftaydý. -Deme... -Evet, ayrýca Erdem Demirbað da... -Eski Emniyet Müdürü? -Evet. Talebelerim daha bir sürü isimden bahsetti. Ve bu mihvalde sohbet devam etti. Mehmet Levent'le Lefkoþa'ya dönerken hep düþündüm. Mümkün müdür, herþeyi hatýrlamak? Geçmiþteki dostlarýmýzý, komþularýmýzý, öðrencilerimizi... Ýlkokuldaki sýnýf arkadaþlarýmýzý örneðin. Ýlk gençlik arkadaþlarýmýzý... Ben ülkeme her geliþimde insanlarý mutlu görmek isterim. Bu umutla gelirim. Ama aradan otuz küsur yýl geçmesine karþýn mutlu bulacaðýmý umduðum bu insanlarýn bir belirsizlik içinde kendilerini aydýnlýða çýkaracak bir umut ýþýðýnýn arayýþý içinde olduklarýný görüyorum. Ne dersiniz? Bu umut ýþýðý bir gün bulunur mu? SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel:

9 3 Ekim 2010 Pazar Tünel ALINTI BAZEN KENDÝMÝ ÇOK KÜÇÜK HÝSSEDÝYORUM Ülkemizde yetiþtirilen domates ve buðdayýn tohumlarýnýn büyük kýsmý, yerli tohumumuz olmadýðý için Amerika ve Ýsrail'den geliyor. Bir Türk aydýný olarak bazen gerçekten kendimi çok küçük hissediyorum. Yani biz ihtiyacýmýz olan domates tohumunu bu ülkede üretemez miyiz? Evvelden atalarýmýz bu tohumlarý kendileri üretmiþler. Biz niye yapmýyoruz? Buna birkaç üniversitemiz öncülük etse fena mý olur? Domates tohumunu alýyorsunuz, artýk genetik programlama var. Böyle þeylerle, zamanla bir milleti yok edebilirsiniz. Öyle þeyler yerleþtirirler ki 20 yýl içerisinde o tohumdan yiyen insanlar ölür. Sadece paramýz dýþarý gidiyor endiþesiyle söylemiyorum." Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN (YÖK Baþkaný/ Radikal) DÝPNOT Kuzey Kýbrýs taki Ýngilizlerin sayýsý yaklaþýk 10 bin kadar olarak hesaplanýyor... ARÞÝV TARÝH 27 AÐUSTOS 2009 Gün geçmiyor ki gazetemize vatandaþlardan elektrik ve su þikayetleri gelmesin... Uzmanlar her iki konunun da kuzeye yýðýlan nüfustan kaynaklandýðýný açýkça ortaya koyuyorlar... Gözden kaçmayanlar... ARAPÇA, KÜRTÇE VE RUMCA Düþünebiliyor musunuz, Türkiye'de Arapça seçmeli yabancý dil olarak okutuluyor ama "yerli" olan Kürtçe hâlâ okullara giremiyor. Üstelik Arapça, Arap Dili eðitimiyle ilgili bilimsel çalýþmalar da devlet çatýsý altýnda almýþ baþýný gidiyor. Arapça bilmenin sonsuz yararlarý olabilir de, Kürtçe'nin zararý ne? KKTC'de de durum farklý deðil elbet. Rumca neden seçmeli ders olarak okullara girmiyor? Üniversitelerimizde neden Yunan Dili ve Edebiyatý bölümleri yok? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ 'Siyaset yapýsý içersinde birçok düðün, cenaze törenine katýlarak, kahve ve sünnet töreni gezerek kendilerine popülerlik kazandýrmýþ insanlar yetenekli gençleri kendilerine tehdit görüyorlar' Tahsin ERTUÐRULOÐLU Aklýnýzda bulunsun Strese karþý çözüm: Doða sporlarý Ýnsanlarýn günlük hayattaki yaþam kalitesini düþüren endiþe, kaygý ve depresyondan kurtulmak isteyenlere, doða sporlarýna yönelmeleri önerildi. Uzmanlar, fiziksel aktivitelerin kan dolaþýmýný hýzlandýrdýðýný, temiz havada ve özellikle de oksijenin daha bol olduðu doða ortamýnda bunu gerçekleþtirmenin zindelik saðladýðýný söylediler. Doða sporlarý yapýldýðýnda endiþe, kaygý ve depresyonun azaldýðýnýn gözlemlendiði anlatan uzmanlar, psikolojik rahatsýzlýklarýn ciddi sorunlara neden olduðunu ve yaþam kalitesini düþürdüðünü belirttiler. Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KÜÇÜK TÜRKÝYE MÝ? KÜÇÜK AMERÝKA MI? KKTC'de sistem deðiþikliðinden söz edebilmek için, bir sistemin olmasý gerekir ama yine de, kimileri -mýþ gibi düþünerek konuþuyor. Baþkanlýk sistemine geçecekmiþ baylar. Üstelik Türkiye geçmeden önce KKTC'nin geçmesi gerektiðini düþünüyorlar ciddi ciddi. Gayet havalý konuþuyorlar. Güney'deki baþkanlýk sistemi gibi olmayacakmýþ, ABD'deki gibi olacakmýþ. Vay vay vay... KKTC'yi "Küçük Türkiye" yaptýk olmadý, þimdi bir de "Küçük Amerika"yý deneyecekler galiba... Orhan Miroðlu Taraf ta yazdý: Türkçe bilmeyen kadýnlarý, biz Atatürk kadýnlarýyýz diye baðýrtýrlardý. Türkiye nin ilk hakikat komisyonu olan, Diyarbakýr Cezaevi Gerçeðini Araþtýrma ve Adalet Komisyonu nun Diyarbakýr da gerçekleþen sempozyumunda sonra aklýma takýlan soru bu oldu benim: 12 Eylül ün generalleri, siz bu halka ne yaptýnýz? O cezaevinde altý yýlý aþkýn bir zaman kaldým, o þiddet mekânýnýn hem tanýðý hem maðduruyum yýlýnda girdiðim bu cezaevinden, 1988 yýlýnýn Ocak ayýnda tahliye oldum. Ne girerken ne çýkarken nasýl bir yere girdiðimi/çýktýðýmý bildim. Girerken gözlerim baðlýydý. Tahliye olduðum gün gözlerim baðlý deðildi, ama kurallara uygun olarak bir polis aracýna bindirilmek üzere kafamý göðsüme doðru eðmiþtim. Yýllar sonra o cezaevi GÜNÜN KARÝKATÜRÜ binasýný gördüm, birkaç kez önünden geçip gittim, ama geçen hafta sonuna kadar hiç kapýsýnda durup beklememiþtim. Türkiye nin ilk Adalet ve Hakikat Komisyonu nun deðerli katýlýmcýlarýyla, maðdurlar ve maðdur yakýnlarýyla Diyarbakýr Cezaevi nin önüne karanfil býrakýp, burada hayatýný kaybedenleri saygýyla andýk. Cezaevi binasýný, dýþarýdan da olsa, ilk kez ve otuz yýl sonra görme fýrsatým oldu. Tahliye olurdunuz, ama Türk filmlerindeki cezaevinden tahliye sahnelerine benzer þekilde, giriþ kapýsýný nöbetçi askerin usulca açtýðý cezaevi kapýsýndan geçip, öyle elinizi kolunuzu sallayarak çýkamýyordunuz.tahliye olanlar, baþka bir suçlarýnýn olup olmadýðýný araþtýrmak için polis merkezine götürülür, orada günlerce tutulurdu. Cezaevinden 5 bin kiþinin geçtiði tahmin ediliyor. Çarpýcý ve insaný sarsan sonuçlar söz konusu. Bu sonuçlar, faillerin sadece askerlerden ibaret olmadýðýný, sivillerin, yargýçlarýn ve saðlýk alanýnda görev yapanlarýn da, iþbirliði içinde olduklarýný gösteriyor. Mustafa Yavuz þöyle anlatýyor: Esas duruþta uyurduk, Aradan otuz yýl geçti. Sabahlarý hâlâ esas duruþta uyandýðýmý görüyorum. Cezaevinde ölümü denedim olmadý. Ben hayatýmda ilk kez burada ölmeme korkusunun, ölüm korkusundan büyük olduðunu gördüm ve yaþadým. Bir baba ve üç kardeþ olarak girdik bu cezaevine, bir kardeþimizi, Mehmet Emin Yavuz u kaybettik. (...) 21 Mart 1982 günü, kaldýðý hücrede kendini asan Mazlum Doðan ýn ablasý Serap Mutlu Doðan Mazlum un parmaklarý çukurlaþmýþtý. Fareler mi yemiþti parmaklarýný, yoksa elektrikle mi yakýlmýþtý, bilemedik diyor. Mehdiye Özhan Özbay kadýnlar koðuþunda yaþananlarý anlattý: Aramýzda yetmiþ yaþýnda kadýnlar vardý. Türkçe bilmiyorlardý. Bu yaþlý kadýnlarý havalandýrmaya çýkarýr, onlarý zorla biz Atatürk kadýnlarýyýz diye baðýrtýrlardý. Türkiye halký bu utancý yýlar önce hissedebilseydi, tarih baþka türlü yazýlacaktý. Önce bu utancý hissetmek ve sonra da hep beraber sormak lazým þimdi: VATANDAÞI ORTADA BIRAKMAK AYIP Emlak konus her ülke için olduðu gibi bizim için de önemli... Bazý durumlarda, parasýný ödeyerek ev alan müþteri, müteahhidin aradan çekilmesiyle ortada kalýyor. Derviþ Eroðlu (Bu yazý Orhan Miroðlu nun tarihli Taraf gazatesinde yayýmlanan Siz bu halka ne yaptýnýz? (1) baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...

10 10 3 Ekim 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Kanýt Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen : John Madden Oyuncular : Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal Zeki ama dengesiz biri olan matematikçi babasý Robert'la (Anthony Hopkins) yýllarýný geçiren Catherine (Gwyneth Paltrow), artýk 27 yaþýna gelmiþ genç bir kadýndýr. Catherine'in tekdüze hayatý ilgilenmesi gereken iki konukla deðiþir: Hem uzaklardaki kýzkardeþi Claire (Hope Davies), hem de babasýnýn eski öðrencisi Hal (Jake Gyllenhaal) onun ilgisini beklemektedir. Catherine, bir yandan Hal'in sevgisine, bir yandan da Claire'in buyurucu planlarýna karþý koymaya çalýþýrken, deli dahi babasýna benzeyip benzemediðini sorgulamaya baþlar. 7 dalda Oscar kazanan "Aþýk Shakespeare" ("Shakespeare in Love") ile dikkatleri üzerine toplayan John Madden'ýn yönettiði "Kanýt", dahilikle delilik, kýz çocuklarýyla babalarýnýn arasýndaki þefkatli iliþki ve gerçeðin doðasýyla aile arasýndaki baðlantýlarý araþtýrarak, babasýnýn geçmiþiyle kendi geleceðinin gölgesinde sýkýþýp kalan gizemli bir genç kadýnýn zorlayýcý hikâyesini konu alýyor. Kumarbaz Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : Shade Yönetmen : Damian Nieman Oyuncular : Sylvester Stallone, Melanie Griffith, Stuart Townsend, Jamie Foxx, Gabriel Byrne, Thandie Newton Yapým : Gerilim 2003 ABD Los Angeles'in kumar dünyasýnda kendi çapýnda bir üne sahip olan Larry Jennings (Jamie Foxx), bu dünyanýn ustalarýndan Miller (Gabriel Byrne) ve Vernon (Stuart Townsend) tarafýndan, ucunda büyük meblaðda para olan bir oyunda üçüncü oyuncu olmasý için davet edilir. Larry, kaðýtlarla istediði gibi oynayabildiði ve istediði kartlarý daðýtmayý baþardýðý için kumarbazlar arasýnda 'Mekanik' olarak anýlan Vernon'la oynamak uðruna bu teklifi kabul eder. Ne var ki, Larry'ye çok iyi bir el gelince, adam plana sadýk kalamaz ve kumar hýrsýna yenik düþerek hem kendilerinin hem de patronlarýnýn çok parasýný kaybeder. Yerel bir mafya babasýna ait olan para bela demektir ve asýl amaçlarý, ustalarýn ustasý olarak bilinen ünlü kumarbaz Stevens'ý (Sylvester Stallone) kumar masasýnda alt ederek 2 milyon dolarý kazanmak olan Miller, Vernon ve ortaklarý Tiffany'nin (Thandie Newton)baþlarý fena halde beladadýr. Spartacus: Blood And Sand Türü: Yabancý Dizi CNBC-E / 23:00 Bazý efsaneler kanla yazýlýr! 2.BÖLÜM Spartacus esir alýnan eþinin hayatýný kurtarabilmek adýna gladyatör olabilmek için kendini kanýtlamak zorundadýr. Gladyatör olma yolundaki zorlu eðitimleri sýrasýnda Spartacus ile Varro arkadaþ olurlar. Spartacus gladyatör eðitimini geçebilmek için Crixus ile karþýlaþmak zorundadýr. O, içindeki intikam tutkusunu bastýrmaya çalýþýrken eðitmeni Batiatus ise eþi Surayý bulmak konusunda Spartacuse söz verir. Çakýl Taþlarý Türü: Yerli Dizi FOX TV / 23:30 Yapým Þirketi: TIMS PRODUCTIONS Yapýmcý: Timur Savcý Yönetmen: M. Çaðatay Tosun Senaryo: Nükhet & Aylin Müzik: Umut Kaya Oyuncular SEVÝL TÜRKÜ TURAN AYÇÝN MELÝKE EMÝROÐLU EKREM ÜMÝT ÝBRAHÝM KANTARCILAR CENKER ÖZGÜN KARAMAN CÝHAN KAAN YILMAZ HÜSNA AYÞE NÝL ÞAMLIOÐLU NEÞET HAKAN GERÇEK NÝSANUR EYLEM YILDIZ SÜLEYMAN YILMAZ GRUDA NERGÝS ASUMAN DABAK SEMRA AYÞE TUNABOYLU HÜSEYÝN BÜLENT BÝLGÝÇ MELÝH SERHAT ÖZCAN MUZAFFER HAKAN BÝLGÝN NAÝLE NAZLI TOSUNOÐLU DOÐAN ÇAÐRI ÞENSOY DÜNYADAN... DÜNYADAN... Âþýk þempanzeler törenle evlendirildi Çin'in Anhui bölgesindeki Hefei Doðal Yaþam Parký, çok sýradýþý bir düðüne sahne oldu. Geçen yýl Gine'den getirilerek parkta yaþamaya baþlayan 6 yaþýndaki Wanxing isimli þempanze, park yetkilileri tarafýndan düzenlenen sembolik bir törenle 4 yaþýndaki diþi þempanze Yangyang ile dünya evine girdi. Ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken törende, çifte düðün hediyesi olarak bol miktarda muz verildi. Neþeli düðünde, þempanzelere giydirilen renkli kýyafetler de dikkat çekti. Macaristan'da yüzlerce dansöz var Macaristan'ýn 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Pecs'te yaþamýný sürdüren Türk dansöz Ýnci Deniz, 826 Macar dansözü ayný anda dans ettirerek bu alanda yeni bir dünya rekoru kýrdý. Pecs kentindeki Szecsenyi Meydaný'nda 826 dansözü biraraya getiren Ýnci Deniz, yeni rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabý'na girmeye hak kazandý yýlýndan bu yana Pecs Dans Yüksekokulu'nda öðretim üyeliði yapan Ýnci Deniz, Pecs kentine yaptýðý hizmetlerden dolayý Pecs Büyük Þehir Belediyesi tarafýndan, 2008 yýlýnda, "Pecs Þehir Niþaný" ödülüne layýk görülmüþtü. Poþette parmak çocuk Ýngiltere'de Chelsea Rowberry'nin (17) 14 hafta erken dünyaya getirdiði bebeðin hayatýný bir naylon torba kurtardý. 26 haftalýkken 396 gram aðýrlýðýnda dünyaya gelen ve yaþama þansýnýn yüzde 10 olduðu belirtilen minik bebeðin tam donanýmlý baþka bir hastaneye nakledilmesine karar verildi. Vücut ýsýsýnýn korunabilmesi için hastane mutfaðýndan alýnan 15 santimlik bir naylon torbaya konulan bebek, þimdi görenleri þaþýrtýyor. Doktorlar saðlýk durumunun günden güne iyiye gittiðini söylüyor. Zeplinle balina aradýlar II. Dünya Savaþý sýrasýnda akseri, sonrasýnda kýsa bir süre de olsa ticari amaçla kullanýlan zeplinler, 21. yüzyýl teknolojisiyle birleþip bilim insanlarýnýn hizmetine girdi. ABD'de doðal yaþam uzmanlarý, 'Eureka' adlý zeplinle denizlerde balina aradý. Uzmanlar, araþtýrmalarýný San Juan adasý çevresinde yoðunlaþtýrdý. Amaç, balinalarýn yolculuk güzergahlarýný ortaya çýkarmak. Michelle'in mamut diþi o kadar masum deðil ABD Baþkaný Barack Obama'nýn eþi Michelle, mamut diþinden yapýlan kolyesiyle tartýþma yarattý. Binlerce yýl önce soyu tükenen mamutlarýn diþi, mücevher yapýmýnda fildiþinin yerini alýyor. Uluslararasý Doða Koruma Birliði'nin açýklamasýna göre, Sibirya'da çýkarýlan mamut fosillerinden alýnan diþler, Çin'e götürülerek mücevher yapýmýnda kullanýlýyor. Obama'nýn, Monique Pean marka mamut diþi kolye takmasýný etiðe aykýrý bulanlar var. Mamut diþinden yapýlan kolyelerin, kaçak fil avcýlýðýný da engelleyeceði düþünülüyor. Ancak bazý uzmanlar, bu varsayýmýn hatalý olduðunu savunuyor. Mamut diþinden yapýldýðý iddia edilerek satýlan kolyelere, yasadýþý fil avcýlýðýndan edinilen fildiþinin karýþtýrýldýðýný ileri süren uzmanlar, bu diþlerin boyanarak mamut diþi gibi gösterildiðini söylüyor. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kehribar kolyeli çocuðun sýrrý Dünya Kültür Miraslarýndan biri olan Ýngiltere'nin ünlü antik kalýntýlarý Stonehenge'in 1.5 kilometre kadar uzaðýnda bulunan bir mezar bilim insanlarýný þaþýrttý. Mezarda, M.Ö yýllarýnda öldüðü sanýlan, yaþlarýnda bir çocuk iskeleti bulunuyordu. Ancak, çocuðun boynundaki kehribar kolye ve diðer buluntular, çocuðun Ýngiltere'de deðil, Fransa, Ýspanya, Ýtalya ya da Yunanistan'da doðup yaþadýðý ve Manþ Denizi'ni ahþap bir tekneyle aþtýðýný gösteriyor. Geçtiðimiz yýllarda, Stonehenge yakýnlarýnda bu tür iki mezar daha bulunduðu belirtilirken, bu keþfin, Stonehenge'in binlerce yýl önce de turistlerin ziyaretine uðradýðýný gösterdiði açýklandý. Çocuðun iskeletinde yapýlan incelemeler, onun M.Ö yýllarýna ait olduðunu gösterirken, bilim insanlarý, Stonehenge'in o tarihte bile 1500 yýldan yaþlý olduðunu söylüyorlar. Stonehenge'in M.Ö ve 2400 yýllarý arasýnda inþa edildi ve yaklaþýk bin yýl boyunca kimi ayinler için aktif olarak kullanýldý. Kehribar kolyeli çocuðun keþfi de, Stonehenge'in milattan önceki dönemde bile sadece Ýngiltere'de deðil, tüm Avrupa'da bilindiði ve "turistik" gezilere o dönemde bile evsahipliði yaptýðý iddialarýný güçlendirdi. Bin kadýna tecavüz etti Almanya'da baþlayan dava Avrupa'nýn en büyük tecavüz vakasýný da ortaya çýkardý. Alman kanunlarýna göre soyadý açýklanmayan Joerg P. isimli þahýs 22 yýllýk süre içerisinde binden fazla tecavüz ve taciz olayýna karýþtýðýný itiraf ederek herkesi þoke etti. 46 yaþýndaki suçlu uyguladýðý yöntemi de açýkladý. Kolunun kýrýldýðý numarasý ile evlerin kapýsýný çalarak tuvalete kullanýp kullanamayacaðýný soran tecavüzcü içeri davet edildiðinde gerçek niyetini ortaya koyuyordu. Dusseldorf'da süren duruþmada özellikle "zeki kadýnlar"dan nefret ettiðini söyleyen ve onlarý aþaðýlayýcý duruma sokmaktan zevk aldýðýný söyleyen Joerg P. su ana kadar Hollanda, Almanya, Belçika ve Lüksemburg'taki 20 tecavüz olayýný kabul ederken bine yakýn olayýn da baþ zanlýsý durumunda. Evli ve iki çocuk babasý olan suçlu gözüne kestirdiði kadýnlarý takip ederek evde yalnýz kaldýklarý sýrada iðrenç planýný devreye sokuyordu. Gelecek ay cezasý açýklanacak suçlunun 15 yýl hapis cezasý almasý bekleniyor. 60 yaþýndaki fil her sabah yüzüyor Hindistan'ýn Andaman Adalarý'nda 60 yaþýndaki Rajman adýnda bir fil ilerleyen yaþýna raðmen sahibini su da taþýmaya devam ediyor. Rajman 40 yýl önce kendisiyle birlikte baþka fillerle Andaman Adalarý'na denizde tomruk taþýmalarý için getirilmiþti. 20 yaþýnda iken yüzmeyi öðrenen sevimli fil, 2002 yýlýnda aðaç kesiminin yasaklanmasý ile tüm fillerin Ada'dan Hindistan'a geri gönderilmesinden sonra geride kalan tek fil oldu. Rajman, Andaman Adalarý'nýn sembolü durumunda. 'Ajaným' deyip annesini öldürttü ABD'li liseden terk Corderral Smith, Myspace internet sitesinde tanýþtýðý Jason Rizzi'yi "ajan" olduðuna ikna ederek annesini öldürttü. Kendisini CJ Shaw adýyla tanýtan ve ABD için çalýþan bir ajan olduðunu söyleyen Smith, eðer "ulusal güvenliði tehlikeye atan" 50 yaþýndaki annesini öldürürse Rizzi'nin gizli ajanlýða terfi edeceði vaadini verdi. Sahte ajan, Rizzi'yi ve hamile kýz arkadaþý dahil bütün arkadaþlarýný ajan olduðuna inandýrmak için polisiye CSI dizisi oyununun içinden çýkan malzemeleri kullandýðýný itiraf etti. Smith'in annesini öldürdükten sonra kadýnýn 90 kiloluk cesedini arabaya yükleyemediði için bir süre kadýnýn evinde yaþayan ve bilgisayarda oyun oynayan Rizzi, tutuklandýðýnda hâlâ Smith'in gerçek bir ajan olduðunu düþünüyordu.

11 3 Ekim 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bahçalarda var padem Getirdik uður gadem Sizde bir cevahir var Verecen yogsa ne den Hedge Cambazlarý Barton Biggs SCALA YAYINCILIK "Dalkavukluk, devlet adamlarýnýn çevresini sarmýþ bir çemberdir." Montesquieu tüfeklerin dönüp baktýðý kafiye tutmaz adýný kime sorsam metruk yapýlar gibi kapatýyor Nevzat Çelik "Yaðmur yaðmasaydý" adlý þiirinden "Alashia, Bitmeyen Resim" sergisi sona erdi "Ýstanbul Kültür Baþkenti 2010" projesi çerçevesinde, "Sanatýn Anadolu Aydýnlanmasý Projesi" kapsamýnda 19 Kýbrýslý Türk sanatçýnýn eserlerinin yer aldýðý "Alashia, Bitmeyen Resim" adlý sergi sona erdi. Doðu Akdeniz Proje Grup Lideri ve "Alashia" sergisinin küratörü sanatçý Ayhatun Ateþin yaptýðý açýklamada, "Doðu Akdeniz Proje Grubu" olarak geçmiþ kültürlerin tarihsel dönüm noktalarýndan oluþan birikimlerinin, deðiþik teknikle yapýlan çalýþmalarýn büyük bir beðeni ve geniþ bir izleyici kitlesi tarafýndan izlendiðini ve olumlu eleþtiriler aldýðýný kaydetti. Beyoðlu Sergi Salonu'nda yer alan sergide, 19 sanatçýnýn resim, heykel, video art, fotoðraf ve yerleþtirme çalýþmalarý yer aldý. "BAZI ESERLER SERGÝNÝN BÝTÝMÝNE BÝR GÜN KALA KALDIRILDI" Doðu Akdeniz Proje Grup Lideri ve "Alashia" sergisinin küratörü Ayhatun Ateþin, ancak sergilenen bazý eserlerin kapanýþtan bir gün önce Beyoðlu Belediyesi Sanat Yönetmeni Beste Gürsu tarafýndan duvardan indirildiðini ifade etti. Hikmet Uluçam'ýn "Afrodit'in Zeytinaðaçlarý" adlý kolaj-fotoðraf çalýþmasý, Güner Pir'in "Bendolar" adlý 5 parçadan oluþan resim serisinden bir parça ve Anber Onar'ýn Kýbrýs'taki olaylara ironik göndermeler yapan video sanatý çalýþmasýnýn, proje yetkilisinin izni alýnmadan kaldýrýldýðýný kaydeden Ateþin, sergi kapanýþý için Ýstanbul'a gittiðinde "boþ duvarlarla karþýlaþtýðýný" kaydetti. Ateþin, sanata ve sanatçýya saygýsýzca yapýlan bu uygulamayý kýnadýðýný belirti. Bu olayýn, sanatýn yaratýcýlýðýnýn kýsýtlanmasý olduðunu, böylesi bir durumun yarýnlar adýna endiþe verici olduðunu belirten Ateþin, olayýn Türkiye'de sanat çevrelerinde hayretle karþýlandýðýný kaydetti. GÝBETSU'daki amatör tiyatrocular Girne Belediyesi'nden ayrýldýklarýný açýkladý Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu'nda (GÝBETSU) 11 yýldýr çalýþmalarýný sürdüren 35 kiþilik amatör tiyatrocular, Girne Belediyesi'nden ayrýldýklarýný açýkladý. GÝBETSU Sanat Yönetmeni Derman Atik ve amatör tiyatroculardan oluþan ekip üyeleri, ayrýlýþ nedenlerini dün Colony Otel'de düzenledikleri basýn toplantýsýyla duyurdular. Toplantýda tiyatrocularýn belediyeden ayrýlýþ nedenlerini GÝBETSU Sanat Yönetmeni Derman Atik açýkladý. Atik, ekip üyeleri adýna yaptýðý açýklamada, Girne Belediyesi çatýsý altýnda 27 Mart 1999 yýlýnda kurulan ve bugüne dek 22 eser sahneye koyarak 55 bin seyirciye ulaþan, ülke içinde 3, ülke dýþýnda ise 5 farklý festivale katýlan GÝBETSU'nun Girne ile ülkeyi baþarýyla temsil ettiðini belirterek, kentin kültürel altyapýsýna büyük katký yaptýðýný söyledi. 27 Haziran Yerel Seçimleri'nden sonra yeniden göreve seçilen Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'ýn, "kendisi ve bazý tiyatro üyelerine seçimlerdeki tercihleri nedeniyle tavýr aldýðýný" iddia eden Derman Atik, Aygýn'ýn seçim sonrasýnda kendisi ve GÝBETSU üyelerine yönelik sergilediði tavrýn "antidemokratik ve çað dýþý" olduðunu savundu. "Gelinen aþamada artýk Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile çalýþmanýn olanaklý olmadýðýný gördüðümüz için GÝBETSU'yu kuran ve 11 yýl yaþatan bizler, GÝBETSU'dan deðil Girne Belediyesi çatýsýndan ayrýlýyoruz." diyen Atik, "tiyatroyu kuran ve yaþatanlar olarak hiç kimsenin bugünden itibaren Girne Belediyesi ile ilgisi kalmadýðýný" kaydetti. Girne Belediye Baþkaný Aygýn'ýn "tiyatro kapatan ilk belediye baþkaný" olarak tarihe geçeceðini ileri süren Atik, eski GÝBETSU üyeleri olarak 9'uncu Uluslararasý Girne Zeytin Festivali'nde sahne almayacaklarýný bildirdi. Tiyatro'ya gönül veren amatör tiyatrocular olarak yeni oluþum içerisinde çalýþmalarýna devam edeceklerini belirten Atik, GÝBETSU çatýsý altýnda yaptýklarý çalýþmalarda kendilerine katkýda bulunan tüm belediye çalýþanlarýna teþekkür etti. ÜNLÜ AKTÖR TONY CURTÝS ÖLDÜ Beyaz perdenin dev ismi Tony Curtis 85 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Macar asýllý ABD'li aktörün kýzý Jamie Lee Curtis, babasýnýn öldüðünü doðruladý ancak ölüm nedenine iliþkin bilgi vermedi. Gerçek ismi Bernard Schwarts olan Curtis 1925 yýlýnda New York'ta doðdu. 1949;da çevirdiði "Criss Cross" adlý filmle beyaz perdeye adým atan Curtis, "City Across the River" (1949), "Francis the Talking Mule" (1950), "Flesh and Fury" (1952) ve "No Room for the Groom" (1952) gibi filmlerde rol aldý. 1953;te, Janet Leigh;le birlikte ünlü sihirbaz Harry Houdini'nin yaþamýný konu alan "Houdini" adlý filmde rol alan Tony Curtis, 1956;da da Burt Lancaster ve Gina Lollobrigida ile "Trapez'de" oynadý. Ünlü yönetmen Penn öldü Yeni Hollywood döneminin baþlangýç filmi olarak kabul edilen Bonnie ve Clyde (1967) ve Küçük Dev Adam (1970) gibi baþyapýtlara imza atan yönetmen Arthur Penn, doðum gününden bir gün sonra, 88 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Amerikalý yönetmenin kýzý Molly Penn, babasýnýn Manhattan'daki evinde kalp yetmezliði nedeniyle öldüðünü açýkladý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Cehennem ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Okyanus Dünyasý 3D ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Predators ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Ustura ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Centilmen ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 3 Ekim 2010 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve Kaliland Yaný Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Yaþayýþý ve davranýþý düzensiz kimse. Þaþma anlatýr. 2-Bir þeyi olduðundan büyük veya çok göstererek anlatma, mübalâða. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. 3-Manzum olmayan söz ve yazý, düz yazý. Gemikonaðý'nýn orijinal adý. 4-Anahtar. 5-Bir þeyin yere bakan yaný. Finlandiya halkýndan veya bu halkýn soyundan olan kimse. Eski dilde "Yapma, etme". 6-Sona "T" konursa "Taþ veya mermerden oyma mezar" olur. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 7-Bir iþi yapmaya hazýr. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 8-Kendirgillerden, sapýndaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapýlan bir bitki. Radyum'un kýsaltmasý. 9-Koyun postundan yapýlmýþ kürk. Savaþ, kavga. 10-Bir nota. Güvenilir, güvenli. 11-Rumcada "Bir". Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. En kýsa zaman. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Akýlsýz, düþüncesiz kimseler için kullanýlýr. Demir'in kýsaltmasý. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi bulunmayan. 3-Gözlem evi. 4-Dört kiþi arasýnda oynanan bir kâðýt oyunu. Ters okunuþu "Çabuk yapýlan, acil". 5-Yanlar, taraflar, çevre. "Öyledir" anlamýnda doðrulama veya tasdik kelimesi. 6-Belirli geçmiþ zaman eki. Amerikan gizli haber alma örgütünün kýsa yazýlýþý. Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. 7-Bir tartý aleti. Bir nota. 8-Zarara uðrama tehlikesi, riziko. Ýsim. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. 9-Kuzu sesi. Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. 10-Üstün nitelikleriyle insanda hayranlýk uyandýran þey. Bir emir. 11-Telefonu açýnca söyleriz. Büyük kardeþ, aðabey. Býçak, kýlýç gibi kesici araçlarýn kabý. DÜNYA SEYAHAT ÖDÜLLERÝ n AVRUPA'NIN EN ÝYÝ OTEL MARKASI ''RÝXOS HOTELS'', AVRUPA'NIN LÝDER HAVAYOLU ÞÝRKETÝ THY SEÇÝLDÝ Dünya seyahat endüstrisinin Oscarlarý olarak nitelendirilen Dünya Seyahat Ödülleri'nin (World Travel Awards'' bu yýlki Avrupa gala töreni, Antalya Belek'te yapýldý. Rixos Premium Belek'te 17'ncisi düzenlenen törende, Avrupa'dan aday gösterilen havayollarý, gezi þirketleri, tatil köyleri ve otellerin içinden belirlenen ''En Ýyi''lere ödülleri verildi. Elektronik ortamda dört ay süren ve yalnýz turizm profesyonellerinin katýlabildiði oylama sonucunda, yüzlerce otelin arasýndan Rixos Hotels ''Avrupa'nýn En Ýyi Otel Markasý'' seçildi. Rixos Premium Belek ve Rixos Premium Bodrum ise ''Akdeniz'in En iyi Oteli'' ödülüne layýk Kýbrýslý bayaným. Mesai saatleri içinde ev iþi yardýmcýlýðý, çocuk bakýcýlýðý veya yatalak olmayan hasta bakýcýlýðý iþi arýyorum SATILIK EV Girne Boðaz'da 3+1 dublex bahçeli ev Türk malý Stg. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa görüldü. Rixos Libertas Dubrovnik ''Avrupa'nýn En Ýyi Casino Oteli'', Beldibi'ndeki Rixos Sungate ''Avrupa'nýn En Ýyi Toplantý ve Konferans Resort Oteli'' ödülünü kazandý. Kayý Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Talha Görgülü ise ''Ömür Boyu Baþarý'' ödülüne layýk görüldü. Kayý Grup þirketlerinden Sky Airlines ''Avrupa'nýn En Ýyi Charter Þirketi'' seçildi. Yine Kayý Grup bünyesinde yer alan Adam&Eve Oteli ise ''Avrupa'nýn En Ýyi Çift Oteli'', ''Avrupa'nýn En Ýyi Dizayn Oteli'' ve ''Türkiye'nin En Ýyi Dizayn Oteli'' olmak üzere üç ödül birden kazandý. Metehan yolu üzerinde 55 metrekare kiralýk ofis. Tel: ELEMAN ARANIYOR Döner kebap ustasý ve bulaþýkçý aranýyor TEKLÝF KABULÜ 1000 metrekare taþ duvar iþçiliði için teklif kabul edilir MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg

15 3 Ekim 2010 Pazar 15 Ozanköy derbinin galibi n sezonunun ilk derbi maçýnda karþý karþýya gelen Ozanköy ile Tatlýsu'nun maçý 2-1 ev sahibi Ozanköy'ün üstünlüðünde sona erdi Yer: Ozanköy Mustafa Özkayým Stadý Hakemler: Savaþ Tilki, Ömer Ateþ, Hakan Muhtaroðlularý Ozanköy: Salih, Çaðlar, Hüseyin Çakmak, Hasan Göktaþ), Ahmet Karal (Dk Ahmet Kýlýç), Nana, Mustafa Arýkan, Özkan, Batshi, Hüseyin Aydýngönül, Ali Ýmam (8) (Dk. 82 Ýbrahim). Tatlýsu: Özgür, Serdar (Dk. 78 Hasan Karaböcü), Ufuk Fýrat, Nurettin, Onurcan, Ýsmail, Allein, Hasan Yemenicioðlu(Dk. 78 Süleyman), Morris, Ertan Bulut, Þenol(Dk. 90 Osman). Goller: Dk. 29 ve 34 Ali Ýmam (Ozanköy), Dk. 26 Ertan (Tatlýsu) Turkcell 1.Ligi'nde sezonu ilk haftasýndaki tek derbi maçýnda iki komþu köy takýmý Ozanköy ile Tatlýsu karþý karþýya geldi. Maça hýzlý baþlayan Tatlýsu oldu. 4.dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda Morris'in þutunda kaleci Salih iki hamlede topu kontrol edebildi. 15.dakikada geliþen Ozanköy ataðýnda Batshi kaleci ile karþý karþýya kaldý. Vuruþunda top kalecinin altýndan geçerek kornere gitti. 26.dakikada Tatlýsu 1-0 öne geçti. Bu dakikada Ozanköy ceza alanýnda Allein röveþata ile topu kaleye gönderdi. Direkten dönen topu Ertan göðsü ile filelere göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 29.dakikada skora eþitlik geldi. Bu dakikada saðdan geliþen Ozanköy ataðýnda Batshi'nin ceza alanýna ortasýnda Ali Ýmam'ýn yarým vole vuruþunda top filelere gitti ve skora denge geldi: dakikada Ozanköy 2-1 öne geçti. Bu dakikada Hasan Göktaþ'ýn ceza alanýna gönderdiði ortaya Ali Ýmam þýk bir kafa vuruþu yaptý ve Ozanköy 2-1 öne geçti. 41.dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda Ozanköy defansýndan Çaðlar ters bir kafa vuruþu yaptý kaleci Salih son anda direðin altýndan topu kornere gönderdi. Ýlk devre 2-1 Ozanköy üstünlüðünde sona erdi. Ýkinci yarýya takýmlar ayni 11'lerle sahaya çýktý. Tatlýsu ikinci yarý boyunca Ozanköy kalesinde baský kurmasýna raðmen ceza alaný Masa Tenisinde Ýbrahim önde Masa Tenisi Federasyonu ve Deniz Plazanýn iþbirliði ile dün Federasyon salonunda baþlayan "M.Kemal Deniz En Ýyi Ferdi 8'ler Ligi"nin ilk ayaðý tamamlandý. 9 Ekim 2010 Cumartesi günü oynanacak olan Ýkinci ayak sonunda turnuva tamamlanacaktýr.dün oynanan maç sonuçlarý ve dereceleri þöyledir: Ýbrahim Pekdoðan-Çaðrý H.Gülhan:3-0 Ýbrahim Pekdoðan-Mehmet T.Kýran:3-0 Ýbrahim Pekdoðan-Celal Çorba:3-2 Ýbrahim Pekdoðan-Hasan Bekiroðullarý:3-0 Ercem Ruhluel-Cemal Kara:2-3 Ercem Ruhluel-Çaðrý H.Gülhan:3-0 Ercem Ruhluel-Celal Çorba:3-1 Ercem Ruhluel-Hasan Bekiroðullarý:3-1 Cemal Kara-Mustafa Özmenek:3-0 Cemal Kara-Mehmet T.Kýran:3-1 Cemal Kara-Celal Çorba:3-2 Mustafa Özmenek-Çaðrý H.Gülhan:3-0 Mustafa Özmenek-Mehmet T.Kýran:3-0 Mustafa Özmenek-Hasan Bekiroðullarý:0-3 Çaðrý H.Gülhan-Celal Çorba:3-2 Mehmet T.Kýran-Hasan Bekiroðullarý:0-3 Hasan Bekiroðullarý-Mehmet T.Kýran:3-0 DERECELER ÝSÝMLER O P 1.Ýbrahim Pekdoðan (GAÜ) Cemal Kara (GAÜ) Ercem Ruhluel (GAÜ) Hasan Bekiroðullarý (YDÜ) Mustafa Özmenek (Levent) Çaðrý H.Gülhan (GAÜ) Celal Çorba (GAÜ) Mehmet T.Kýran (LAÜ) 4 4 içerisinde gol pozisyonu yakalayamadý. Yapýlan deðiþikliklerle forvet hattýný güçlendirmeye çalýþan sarý-siyahlýlar bunda Masa Tenisi Federasyonu Genç erkekler liginde ilk hafta oynanan iki maçla tamamlandý. Maç sonuçlarý ve dereceler da baþarýlý olamadý ve karþýlaþma ilk yarýda atýlan gollerle Ozanköy'ün 2-1'lik üstünlüðünde sonuçlandý. þöyledir: GAÜ-LAÜ:3-0 YDÜ-Levent Spor:3-2 Larnaka'da düzenlenen tenis turuvasýnda tek erkeklerde dün yarý final oynayan Kemal Türker önde götürdüðü karþýlaþmayý þanssýz bir þekilde kaybetti Þans Kemal'dan yana deðildi Tek erkeklerde final þansýný kaybeden Kemal, bugün çiftlerde final oynayacak Baþarýlý teniscilerimizden Kemal Türker, Larnaka'da düzenlenen tenis turnuvasýnda dün oynadýðý tek erkekler karþýlaþmasýný 2-1 kaybederek final þansýný yitirdi. Ýlk seti 6-3 kaybeden ikinci seti ise 6-3 kazanan Kemal, 5-2 önde olduðu son seti þanssýz bir þekilde 7-5 kaybederek finale yükselemedi. Oldukça sýcak bir hava altýnda oynanan ve yaklaþýk 3 saat süren karþýlaþmayý Kemal'ýn kaybetmesi izleyenler tarafýndan da hayretle karþýlandý. KEMAL ÇÝFTLERDE FÝNAL OYNAYACAK Kemal Türker tek erkekler maçýnýn ardýndan çýktýðý çift erkekler yarý final karþýlaþmasýný partneri Andreas Dimitriu ile 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak finale yükseldi. Çift erkekler final karþýlaþmasý bugün (3 Ekim 2010, Pazar) saat 15.00'te oynanacak. Türkiye milli kadro belirlendi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, milli takým aday kadrosunda þu oyuncular bulunuyor: Kaleciler Volkan Demirel (Fenerbahçe), Hakan Arýkan, Cenk Gönen (Beþiktaþ), Onur Recep Kývrak (Trabzonspor) Savunma oyuncularý Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarýoðlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ömer Erdoðan (Bursaspor), Ýbrahim Toraman, Ýsmail Köybaþý (Beþiktaþ), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor) Orta saha oyuncularý Hamit Altýntop (Bayern Münih), Mehmet Aurelio, Necip Uysal (Beþiktaþ), Selçuk Þahin, Emre Belözoðlu, Özer Hurmacý (Fenerbahçe), Nuri Þahin (Borussia Dortmund), Selçuk Ýnan (Trabzonspor), Arda Turan (Galatasaray) Hücum oyuncularý Tuncay Þanlý (Stoke City), Halil Altýntop (Eintracht Frankfurt), Semih Þentürk (Fenerbahçe), Mevlüt Erdinç (Paris Saint Germain), Nihat Kahveci (Beþiktaþ), Sercan Yýldýrým (Bursaspor) 3 Ekim Pazar günü saat 17.00'den itibaren Swissotel the Bosphorus'ta toplanmaya baþlayacak Milli Takým, 4 Ekim Pazartesi saat 11.00'de Türk Hava Yollarý (THY)'na ait bir uçakla Almanya'nýn baþkenti Berlin'e hareket edecek. Milli Takým, Almanya maçý için Werder an der Havel kasabasý yakýnlarýndaki Schwielowsee Resort Berlin'de kampa girecek ve 7 Ekim'e kadar antrenmanlarýný SV Babelsberg 03 takýmýnýn stadyumunda gerçekleþtirecek. 7 Ekim'de saat 13.30'da otobüsle Berlin'e gidecek Milli Takým kafilesi, The Regent Berlin Otel'e yerleþecek. A Milli Takým Teknik Direktörü Guus Hiddink, ayný gün saat 18.30'da Berlin Olimpiyat Stadý'nda bir basýn toplantýsý düzenleyecek. Bu toplantýya Hollandalý teknik adamýn yaný sýra iki de futbolcu katýlacak. Almanya-Türkiye karþýlaþmasý 8 Ekim'de Berlin Olimpiyat Stadý'nda oynanacak ve yerel saatle 20.45'te baþlayacak. Müsabakayý, Ýngiltere Futbol Federasyonu'ndan Howard Webb yönetecek. Webb'in yardýmcýlýklarýný Michael Mullarkey ve Peter Kirkup yapacak. Dördüncü hakem ise Andre Marriner olacak.

16 Tahsin görüþmelerden sonra görevi býrakacak Kulüpler Birliði Baþkaný Özel Tahsin "Kendi yönetimimde bana muhalefet yapýp ve açýklamalar yapan insanlarla bir arada çalýþmam mümkün deðil" diyerek Maliye ve Spor Bakanlýðý ile yapacaklarý görüþmeleri tamamladýktan sonra istifasýný yürürlüðe koyacaðýný söyledi. Doðan Türk Birliði, bu sezona genç ve yeni bir kadro ile baþlayan Gönyeli'yi 3-2 maðlup etti Þampiyon zor da olsa kazandý n Kadrosunun tamamen deðiþtiren Gönyeli genç oyuncularý ile mücadele ederken, son þampiyon Doðan Türk Birliði 2-0 üstünlük saðladýðý maçý zar zor kazandý Yer: Gönyeli Stadý Hakemler: Murat Sapsýzoðlu, Sertan Alkýn, Ýhsan Kayas Gönyeli: Batuhan, Reþat, Yusuf, Tahsin, Hasan, Akýn, Tufan, Selçuk, Ömer, Aziz, Solomon. Doðan Türk Birliði: Okyanus, Ahmet Sönmez, Raif Güçkan, Münür, Abdullah, Salih, Sabri, Raif Selden, Ahmet Coþkun, Ahmet Saygý, Aydýn (Dk. 64 Gudson). Goller: Dk. 56 ve 67 Aziz (Gönyeli), Dk. 23 ve 48 Sabri, Dk. 75 Ahmet Coþkun (D.T.Birliði) (Haber ve fotoðraflar: Necati Özsoy) Futbol Turkcell 1.Ligi'nde Gönyeli'nin oynanan günü maçýnda geçtiðimiz sezonun þampiyonu Doðan ile averajla ikincisi olan Gönyeli karþýlaþtý. Kadrosunun tamamýna yakýný deðiþen Gönyeli genç oyuncularý ile mücadele ederken, son þampiyon Doðan kalitesi ile maça daha hýzlý baþladý. 4.dakikada Doðan ataðýnda Sabri'nin ara pasýnda Ömer'in ters vuruþunu kaleci güçlükle çýkardý. 23.dakikada Doðan'ýn hýzlý geliþen ataðýnda kaleci ve savunmanýn boþa çýkmasýndan yararlanan Sabri rahat bir vuruþla Doðan Türk Birliði'ni 1-0 öne geçirdi. 44.dakikada Sabri'nin sol çaprazdan yerden þutunu kaleci güçlükle kornere çýkardý. Ýlk devre 1-0 Doðan üstünlüðünde tamamlandý. 46.dakikada Gönyeli kazandýðý serbest vuruþta savunmanýn arkasýna kafa ile aþýrtýlan topa, Yusuf'un vuruþu gol çizgisine paralel dýþarý çýktý. 48.dakikada Sabri Gönyeli savunmasýnýn yaptýðý hatayý affetmeyerek sol çaprazdan plase bir vuruþla kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü attý: dakikada Gönyeli'nin kazandýðý köþe vuruþunda Aziz ön direkte kafa ile topu filelere göndererek farký bire indirdi: dakikada Gönyeli'nin saðdan geliþtirdiði atakta, Tufan'ýn yaptýðý ortada Aziz arka direkte topun geliþine sert vurdu ve skora denge geldi: dakikada soldan Gudson'un ortasýnda Ahmet Saygý topun üzerinden atladý. Dar açýya raðmen Ahmet Coþkun'un þutunda top kalecinin kapattýðý köþeden filelere gidince Doðan 3-2 öne geçti. 86.dakikada Gönyeli'nin kazandýðý serbest vuruþta, Yusuf, Doðan ceza alaný içerisinde yaptýðý hareketten dolayý ikinci sarý kartý görerek kýrmýzý karttan oyun dýþýna gönderildi ve Gönyeli 10 kiþi kaldý dakikada Doðan kontrataðýnda Sabri'nin pasýnda Ahmet Coþkun kaleci ile karþý karþýya kaldý. Kaleci Batuhan'ýn müdahalesinde Ahmet yerde kalýnca hakem penaltý kararý verdi. Penaltý atýþýnda Ahmet Coþkun yumuþak bir vuruþ yaptý ve kaleci Batuhan topa sahip olarak üçüncü gole izin vermedi. Maçta baþka gol olmayýnca Doðan, ilk maçta Gönyeli deplasmanýndan 3-2'lik galibiyet elde etti. Maðusa Türk Gücü ligin yeni takýmý Lefke karþýsýnda eli boþ döndü Lefke hýz kesmedi n Tam 7 yýl aradan sonra Lefke'de oynanan 1.Lig maçýnda Lefke konuk ettiði Maðusa Türk Gücü'nü 2-0 maðlup etti. Golleri penaltýdan Kasým ve Salih Oyal atarken, ev sahibi takýmdan Samory 33.dakikada takýmýný 10 kiþi býraktý Yer: Lefke 16 Aðustos Stadý Hakemler: Serkan Þimþek (7), Erdoðan Kaba (7), Kerem Eran (7) Lefke: Ýrfan (7), Salih Say (7), Aykut (8), Azmi (8), Ersen (7), Arif (7), Cahit (7) (Dk. 80 Uluç), Samory (3), Fýrat (8) (Dk. 85 Mehmet), Kasým (7) (Dk. 69 Salih Oyal (7)), Julius Contech (8). Maðusa Türk Gücü: Ýbrahim (7), Hüseyin (5), Kadir (4) (Dk. 64 Cemal (5)), Ýsmail (6), Zeki (5), Erol (6), Diallo (5), William (5), Hüseyin Küsbeci (4), Hasan (6), Uður (6) (Dk. 69 Osman (5)). Goller: Dk. 28 Kasým (penaltýdan)(lefke) Kýrmýzý kart: Dk. 33 Samory (Lefke) Lefke'de 7 yýl aradan sonra oynanan 1.Lig mücadelesine konuk ekip Maðusa Türk Gücü daha iyi baþlayan taraf oldu. Lefke karþýsýnda daha baskýlý oynayan Türk Gücü aradýðý golü ilk bölümde bulamadý. 21.dakikada orta sahada Lefke'den Aykut girdiði mücadelede yerde kaldý. Lefke oyuncularý bu pozisyonda faul beklerken, hakem oyunu devam ettirdi ve MTG net gol pozisyonu buldu. Hüseyin Küsbeci'nin vuruþunda top yandan auta çýkarken, Lefke futbolcularý bu dakikada MTG oyuncularýna topu dýþarý göndermedikleri gerekçesi ile sitem etti. 28.dakikada Lefke'den Kasým orta sahada iki MTG oyuncusunu oyundan düþürdü. Topu Contech'e attý. Contech kaleci Ýbrahim tarafýndan yere düþürüldü. Hakem Serkan Þimþek penaltý kararý verdi ve kaleciye sarý kart gösterdi. Kasým penaltýyý gole çevirdi ve Lefke 1-0 öne geçti. 38.dakikada MTG'den Hüseyin Küsbeci net pozisyonu gole çeviremedi. Ýlk devre 1-0 Lefke üstünlüðünde sona erdi. 81.dakikada Lefke rakip ceza alaný ortasýnda serbest atýþ kazandý. MTG defansýnýn hazýrlýksýz yakalandýðý anda Salih Say topu Salih Oyal'a aktardý. Salih Oyal ceza sahasý içinde vurdu ve topu kalecinin solundan filelere göndererek skoru 2-0 yaptý. Karþýlaþmada baþka gol olmadý ve maç Lefke'nin 2-0 üstünlüðünde sona erdi. Toplu sonuçlar Kuzey Kýbrýs TURKCELL 1'inci Ligi Çetinkaya-B.Baðcýl: Ozanköy-Tatlýsu: Gönyeli-Doðan T.B.: Lefke-Maðusa T.G.: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 2'nci Ligi Türk O.L -Göçmenköy: Y. Boðaziçi-Çanakkale: Binatlý-Esentepe: GÜNÜN PROGRAMI: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 1'inci Ligi A. Yeþilova-Lapta (Ecvet Kanatlý) Türkmenköy-K. Kaymaklý (Gökhan Koþer) Düzkaya-Cihangir (Salih Tekirdaðlý) Kuzey Kýbrýs TURKCELL 2'nci Ligi'nde Dumlupýnar-Yenicami (Mehmet Malek) Görneç-Mehmetçik (Serdar Bilgimer) Gençlik Gücü-Baf Ü.Y. (Aziz Dayý) Yalova-Gençler B. (Mustafa Gençosman) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı