Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI. 25 Ekim 2009"

Transkript

1 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Türk Üroloji Derneği (TÜD) TÜRK ÜROLOJİ YETERLİLİK KURULLARI (TÜYK) ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI 25 Ekim 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L A Ç I K L A M A 1. Bu testte 100 soru vardır sorular: Genel Üroloji sorular: Pediatrik Üroloji sorular: Endoüroloji sorular: Kadın Ürolojisi ve Nöroüroloji sorular: Androloji sorular: Onkoloji sorular: Transplantasyon 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yerini işaretlemeyiniz. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. 5. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 7. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 8. Bu sınavdaki sorulara verdiğiniz cevaplar puanlanırken her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Soru kitapçığınızın sayfalarında uygun gördüğünüz boşlukları müsvedde için kullanabilirsiniz. 10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 ÜROLOJİ YETERLİK SINAVI 1. Üreter, aşağıdaki arterlerin hangisinden beslenmez? A) Abdominal aorta B) Uterin arter C) İnternal iliak arter D) Eksternal iliak arter E) Vezikal arter 4. Aşağıdakilerden hangisinin içindeki sıvı izoozmotiktir? A) Proksimal tüp B) Henle kulpunun inen kısmı C) Henle kulpunun çıkan kısmı D) Distal tüp E) Kollektör tüp 2. Sağ testisin lenfatik drenajı primer olarak hangi grup lenf bezlerine olur? A) Paraaortik B) Parakaval C) İnteraortokaval D) İnternal iliak E) Eksternal iliak 5. Transüretral rezeksiyon sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Mental konfüzyon B) Bulantı, kusma C) Hipervolemi D) Bradikardi E) Hipotansiyon 3. Distal renal tübüler asidozda böbrek taşı oluşumuna neden olan en önemli metabolik faktör aşağıdakilerden A) Hiperoksalüri B) Hiperürikozüri C) Hipositratüri D) Hipokalsiüri E) Hipomagnezüri 6. Aşağıdakilerden hangisi kan-testis bariyerini oluşturur? A) Sertoli hücreleri B) Leydig hücreleri C) Germ hücreleri D) Seminifer tübül hücreleri E) Kremaster adale lifleri 1

3 7. Hastanede yatan hastalarda, Gram(-) bakteriyeminin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden A) Rekürren üriner sistem enfeksiyonu B) Renal apse C) İntravenöz enjeksiyonlar D) Oksijen maskesi E) Katetere bağlı bakteriüri 10. Cinsel ilişki ile bulaşan aşağıdaki hastalıklardan hangisi idrar retansiyonuna yol açar? A) Sifiliz B) Lymphogranuloma venereum C) Herpes genitalis D) Şankroid E) Human papillomavirus enfeksiyonu 8. Renal apse patogenezinde aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi en sık rol oynar? A) Stafilokok türleri B) Klamidya türleri C) Trichomonas vaginalis D) Aerop Gram(-) bakteriler E) Ureaplasma 11. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi kullanılmaz? A) Tetrasiklin B) Sefaleksin C) Nitrofurantoin D) Penisilin 9. İki yıldan beri finasterid 5 mg/gün tedavisi alan 58 yaşındaki erkek hastada kontrol PSA değeri 2.5 ng/ml olarak saptanmıştır. E) Ampisilin Herhangi bir alt üriner sistem semptomu olmayan bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Finasterid tedavisine devam etmek ve yılda bir kez izlemek B) Alfa reseptör blokör tedavisine geçmek C) TUR-P yapılması D) Finasterid dozunun artırılması E) Transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi 2

4 12. Genç erkeklerde akut epididimite en sık neden olan bakteri aşağıdakilerden A) Escherichia coli B) Proteus mirabilis C) Chlamydia trachomatis 15. Ksantogranülomatöz piyelonefrite en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden A) Streptokok B) Proteus C) Klebsiella D) Pseudomonas E) Stafilokok D) Pseudomonas aeruginosa E) Staphylococcus aureus 13. Genitoüriner tüberküloz tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi retrobulber nörite yol açar? A) İzoniazid B) Rifampisin C) Streptomisin D) Pirazinamid E) Etambutol 16. Aşağıdakilerden hangisi renal travmada cerrahi eksplorasyon için mutlak endikasyondur? A) İdrar ekstravazasyonu B) Segmental arteryal yaralanma C) Pulsatil perirenal hematom D) Subkapsüler hematom 14. Hematojen yolla yayılan tüberküloz basili primer olarak aşağıdakilerden hangisini tutar? E) Ölü doku varlığı A) Üreter B) Mesane C) Üretra D) Epididimis E) Testis 3

5 17. Hematüriye en sık neden olan glomerüler hastalık aşağıdakilerden A) Mezangioproliferatif glomerülonefrit B) Fokal segmental proliferatif glomerülonefrit C) Membranöz glomerülonefrit D) Postenfeksiyöz glomerülonefrit E) IgA nefropatisi (Berger hastalığı) 20. Renal travmanın tanısında ve derecelendirilmesinde aşağıdaki tetkiklerden hangisi yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir? A) İntravenöz ürografi B) Kontrastsız bilgisayarlı tomografi C) Kontrastlı bilgisayarlı tomografi D) Ultrasonografi E) Renal sintigrafi 18. Araç dışı trafik kazası sonrası acil servise makroskopik hematüri nedeniyle getirilen bir hastada sağ böbrek orta-üst bölgelerde toplayıcı sisteme kadar ulaşan laserasyon saptanmıştır. Durumu stabil olan bu hasta için en uygun tedavi yöntemi aşağıdakilerden A) Nefrektomi B) Eksplorasyon ve primer onarım C) Hematomun perkütan olarak drene edilmesi D) Embolizasyon E) Yatak istirahati ve yakın gözlem 21. İnternal üretrotominin en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden A) Kanama B) Ekstravazasyon C) Darlığın yinelemesi D) Empotans E) Penil kurvatür 19. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi libidoyu azaltabilir? A) Antikolinerjikler B) Alfa adrenerjik antagonistler C) Alfamimetikler D) Antihipertansifler E) Antihistaminikler 4

6 22. Travma geçirmiş ve renal korteks, medulla ve toplayıcı sistemi içine alan tek laserasyonu bulunan bir hastanın renal travma sınıflamasına göre Grade i kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Müllerian inhibe edici faktörle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Etkisi kan yoluyla olur ve sistemiktir. B) Leydig hücrelerinden salgılanır. C) Son trimesterde testisin inguinal kanaldan inişinden sorumludur. D) Fetal testisin ilk endokrin fonksiyonunu temsil eder. E) Erkek tipi dış genital yapı farklılaşmasında rol oynar. 23. Perineal bölgeye gelen travma sonucu oluşan üretra yaralanmasına bağlı olarak gelişen idrar ve kan ekstravazasyonunu, perineal bölgede sınırlayan oluşum aşağıdakilerden A) Camper fasyası B) Colles fasyası C) Scarpa fasyası D) Denonvillier fasyası E) Endopelvik fasya 26. Şiddetli diyare nedeniyle getirilen yenidoğmuş bir bebekte hematüri görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Akut glomerülonefrit B) Nefrotik sendrom C) Renal ven trombozu 24. Radikal prostatektomi ve bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu yapılan bir hasta, ameliyat sonrası sağ bacağını diğer bacağına yaklaştırmada zorluk çekmektedir. D) Travmatik hematüri E) Üriner enfeksiyon Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Obturator sinir kesisi B) Superior hipogastrik pleksus yaralanması C) Lateral femoral kutanöz sinir kesisi D) Pelvik lenfosel E) Otomatik batın ekartörüne bağlı femoral sinir zedelenmesi 5

7 27. Multikistik displastik böbreği olduğu düşünülen bir yenidoğanda, aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi tedavi planlamasında yarar sağlamaz? A) Ultrasonografi B) İntravenöz piyelografi C) DMSA sintigrafisi D) İşeme sistografisi E) MAG3 sintigrafisi 30. Antenatal ultrasonografi çekilen bir erkek bebekte, farklı boyutlarda multipl kistler ve parankimi izlenmeyen sol böbrek ve normal sağ böbrek gözlenmiştir. Bu bebek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Voiding sistoüretrografi ile reflü araştırılması B) Ultrasonografi ile kistlerin takibi C) 1. aydan sonra sol renal eksplorasyon D) DMSA sintigrafisi ile renal fonksiyon tayini E) İntravenöz piyelografi 28. Yenidoğan döneminde grade 5 unilateral reflü saptanan bir erkek bebekte en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Üretere eksizyonel daraltma uygulanması B) Psoas hitch yöntemiyle üreterin reimplante edilmesi C) Geçici olarak kutanöz vezikostomi uygulanması D) Perkütan nefrostomi yapılarak böbrek fonksiyonunun izlenmesi E) Antibiyotik profilaksisi ile konservatif izlem 31. Posterior üretral valvi olan çocuklarda uzun dönemde renal fonksiyonların prognozunu belirlemede en önemli faktör aşağıdakilerden A) Hastalığın tanınma yaşı B) Renal displazinin şiddeti 29. Yenidoğan bir bebekte yapılan üst batın ultrasonografisinde sol böbrek üst polünde bir kistik yapı saptanmıştır. Bu bebek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden C) Mesane disfonksiyonunun şiddeti D) Uygulanan tedavinin türü E) Hastalığa reflünün eşlik etmesi A) Ultrasonografinin üreter ve mesaneyi görüntüleyecek şekilde tekrarı B) Bilgisayarlı tomografi yapılması C) MAG3 sintigrafisi yapılması D) İzleme alınması ve 3 ay sonra ultrasonografi tekrarı E) Ultrasonografi altında kist aspirasyonu 6

8 32. Tek taraflı, 3x2 cm boyutlarında hidrosel saptanan 1 aylık erkek bebekte en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Yalnızca aspire etme B) Aspire edip sklerozan ajan verme C) İnguinal insizyonla ameliyat D) Konservatif izlem E) Anti-inflamatuvar tedavi ve antibiyotik profilaksisi 35. Aşağıdakilerden hangisi, posterior üretral valv hastalığında valv ortadan kaldırıldıktan sonra renal fonksiyonda bozulma için risk oluşturmaya devam eder? A) Renal gelişim potansiyelinin az olması B) Vezikoüreteral reflü C) Renal displazi ve hipertansiyon D) Mesane fonksiyon bozukluğu E) Üreterik transportun bozulmuş olması 33. Renal ektopide, aynı taraftaki adrenal bez nerede yer alır? A) Aynı tarafta üst retroperitonda normal yerindedir. B) Ektopik böbreğin anteromedialinde yer alır. C) Ektopik böbreğin renal arterinin hemen üzerinde yer alır. D) Ektopik böbreğin superiorundadır. E) Karşı taraf adrenalinin medialinde retroperitoneal yerleşimlidir. 36. Sol varikoseli bulunan 14 yaşındaki bir erkek çocukta, aşağıdaki durumlardan hangisi cerrahi tedavi uygulanmasını gerektirir? A) Varikoselin gözle görülebilir büyüklükte olması B) Varikoselin karşı tarafta da palpe edilir olması C) Varikoselin Doppler ultrasonografi ile tanımlanmış olması D) Varikoselin son 1 yıllık izlemde artmış olması E) Sol taraftaki testiste karşıya göre küçülme gözlenmesi 34. Miyelodisplazili çocuklarda, üst üriner sistemin bozulması açısından en yüksek risk taşıyan ürodinamik bulgu aşağıdakilerden A) Arefleks mesane B) Nörojenik destrüsör aşırı aktivitesi C) Detrüsör-sfinkter dissinerjisi D) Sfinkter denervasyonu E) Hipokomplian mesane 7

9 37. Tip I (distal) renal tübüler asidozda aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Hipokalemi B) İdrar ph sinin 5.5 in altında olması C) Hiperkloremi D) Hiperkalsiüri E) Hipositratüri 40. Perkütan taş cerrahisinde irrigasyon sıvısı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) % 0.9 sodyum klorür B) % 5 dekstroz C) Glisinli sıvılar D) Distile su E) % 30 dekstroz 38. Radyoopasitesi kemik dansitesine benzeyen radyoopak taş tipi aşağıdakilerden A) Kalsiyum fosfat B) Ürik asit C) Kalsiyum oksalat monohidrat D) Kalsiyum oksalat dihidrat E) Magnezyum amonyum fosfat 41. Kalsiyum fosfat (brushite) taş analizi sonucunda, aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? A) Metabolik alkaloz B) Distal renal tübüler asidoz C) Lesch-Nyhan sendromu 39. Yirmi sekiz yaşında 18 haftalık bir gebede semptomatik taş hastalığı saptanıyor. Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden D) Üriner enfeksiyon E) Piridoksin yetersizliği A) Enfeksiyon tedavisi ve takibi B) Ağrı tedavisi ve takibi C) Üreteral stent takılması D) Taşın düşürülmeye çalışılması E) Perkütan nefrostomi tüpü takılması 8

10 42. Aşağıdakilerden hangisi hipositratürik kalsiyum taş hastalığına yol açan faktörlerden biri değildir? A) Hayvansal proteinden zengin diyet B) Yüksek miktarda sodyum alımı C) Hipokalemi 45. Fototermal mekanizma ile çalışan endoskopik litotriptör aşağıdakilerden A) Ultrasonik B) Elektrohidrolik C) Pnömatik (balistik) D) Pulse dye laser E) Holmiyum lazer D) Sitratın intestinal malabsorpsiyonu E) Kronik kabızlık 43. Pelvisinde 15 mm den küçük taşı olan, minimal hidronefrozlu bir at nalı böbrek olgusunda ilk tercih edilmesi gereken tedavi yöntemi aşağıdakilerden A) ESWL B) Perkütan nefrolitotripsi C) Piyelolitotomi ve isthmus rezeksiyonu D) Yalnızca piyelolitotomi E) Laparoskopik piyelolitotomi 46. Böbrek alt polünde 25 mm çapında kalsiyum oksalat taşı saptanan ve semptomları olan bir kişide ilk yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Kemoliz B) Tedavisiz izlem C) Açık cerrahi D) Perkütan cerrahi E) ESWL 44. Aşağıdaki intrakorporeal litotripsi tiplerinden hangisi ürotelyumda en fazla hasara yol açar? A) Elektrohidrolik B) Lazer C) Pnömatik D) Ultrasonik E) Mekanik 9

11 47. Ürolojide laparoskopinin kesin kontrendikasyonu aşağıdakilerden A) Obezite B) Generalize peritonit C) Umbilikal herni varlığı D) Çocukluk çağında olmak E) Daha önceden geçirilmiş intraperitoneal operasyon 50. Mesane kompliyansının azalmasında temel faktör aşağıdakilerden A) Elastin içeriğinin azalması B) Proteoglikan içeriğinin artması C) Glikoprotein içeriğinin azalması D) Kollajen içeriğinin artması E) Glikozaminoglikan element içeriğinin azalması 48. Gebeliğinin üçüncü trimesterinde obstrüksiyon yapan üreter taşı saptanan bir kadın için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kontrendikedir? A) ESWL B) Perkütan nefrostomi C) Üreteral stent yerleştirilmesi D) Fleksibl üreteroskopi E) Rijid üreteroskopi 51. Aşırı aktif mesanenin nöromodülasyon ile tedavisinde, aşağıdaki grupların hangisinde başarı düzeyi en düşüktür? A) Nörojenik temeli olan hastalar B) Küçük kontrakte mesanesi olan hastalar C) Diyabeti olan hastalar D) Alfa blokör kullanan hastalar E) Antikolinerjik ilaç kullanan hastalar 49. Detrüsör-sfinkter dissinerjisi olan bir hastada nörolojik kontrol hangi seviyede kaybolmuştur? A) Pons B) Sakral 2-4 C) Hipogastrik pleksus D) Pudental sinir E) Pelvik sinir 10

12 52. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi C liflerine etkilidir? A) Duloksetin B) Darifenasin C) Tolterodin D) Resiniferatoksin E) Botulinum A toksini 55. Spinal kord yaralanması (T6) olan bir hastada, dolum sistometrisi yapılırken terleme, şiddetli baş ağrısı ve yüzünde flushing oluşuyor. Bu hastada görülebilecek ek bulgular aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Taşikardi ve hipertansiyon B) Taşikardi ve hipotansiyon C) Bradikardi ve hipertansiyon D) Bradikardi ve hipotansiyon E) Atrial fibrilasyon ve hipotansiyon 53. Aşağıdakilerden hangisi midüretral sling lerin potansiyel olarak başarısız olacağı hasta grubunu oluşturur? A) Üretral hipermobilite B) 60 yaş üstü hastalar C) Morbid obez hastalar D) Kaşektik hastalar E) İstirahatte açık mesane boynu olan hastalar 56. Gelişmiş toplumlarda kadınlarda veziko-vajinal fistül gelişmesinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden A) Endometriyum ve serviks kanserleri B) Pelvik radyoterapi uygulamaları C) Obstetrik nedenler D) Seksüel yolla bulaşan hastalıklar 54. Burch kolposuspansiyon ameliyatının, Marshall- Marchetti-Krantz ameliyatından ayrılan yönü aşağıdakilerden E) Abdominal veya vajinal histerektomi ameliyatları A) Transabdominal yaklaşılması B) Paraüretral anterior vajinal duvar kullanılması C) Fiksasyonun Cooper ligamentine yapılması D) Supin-dorsal litotomi pozisyonu kullanılması E) Vajinal parmak desteği kullanılması 11

13 57. Stres inkontinans cerrahisinde en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden A) Üriner retansiyon B) Pelvik ağrı C) Osteitis pubis D) Ağrılı koitus E) Pelvik prolapsus 59. Sfinkter disfonksiyonuna sekonder postprostatektomik inkontinansta uzun dönemde en etkili tedavi yöntemi aşağıdakilerden A) Artifisiyel üriner sfinkter B) Sling operasyonu C) Periüretral enjeksiyon D) Biofeedback-pelvik taban egzersizleri E) İmipramin verilmesi 58. Aşağıdakilerden hangisi stres inkontinansı olan bir kadın hastada valsalva kaçırma anı basıncını suni olarak yükseltmez? A) Daha kalın sistometri kateteri kullanmak B) Ön vajinal prolapsusu 60. Veziko-vajinal fistül onarımında kullanılan Martius flepin kaynağı neresidir? A) Omentum B) Labia major C) Periton D) Femoral bölge E) Gracilis adalesi C) Sistosel varlığı D) Valsalva kaçırma anı basıncını düşük mesane hacminde ölçmek E) Geçirilmiş histerektomi 12

14 61. Ejakülasyondan sonra vas deferenste kalan içerik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Seminal veziküller içerisinde toplanır. B) Ampullada kalır. C) Ejakülatör kanallardan atılır. D) Epididimise geri döner. E) Mesaneye geçer. 64. Spermatogenez sırasında normal hücre gelişimi aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir? A) Sertoli hücresi-spermatogonyum-spermatosit B) Spermatosit-spermatogonyum-spermatid C) Spermatid-sertoli hücresi-spermatosit D) Spermatogonyum-spermatid-spermatosit E) Spermatogonyum-spermatosit-spermatid 62. Mitokondri, spermatozoanın hangi bölümünde bulunur? A) Kuyruk B) Orta parça C) Akrozom D) Baş E) Dynein-çapraz kolları 65. Elli sekiz yaşında erkek hastada, prostat kanseri nedeniyle yapılan radikal prostatektomi sonrası gelişen erektil disfonksiyon aşağıdaki yapılardan hangisinin zarar görmesi nedeniyle oluşur? A) Derin dorsal ven B) Kavernozal sinir C) Genito-femoral sinir D) Sempatik ganglion 63. Peyronie hastalığında aşağıdakilerden hangisinin varlığında mutlak cerrahi endikasyon vardır? E) İlio-inguinal sinir A) Medikal tedaviye cevapsızlık B) Peniste kısalma C) Stabil olmayan hastalık D) Cinsel ilişkiyi engelleyen kurvatür E) Peniste palpabl nodül 13

15 66. Aşağıdakilerden hangisi kavernozal düz kas relaksasyonu gelişimine katkıda bulunur? A) Noradrenalin B) Endotelin C) Prostaglandin E 1 D) Hücre içi kalsiyum artışı E) Nöropeptid Y 69. Papaverin enjeksiyonuna bağlı olarak gelişen uzamış ereksiyon tedavisinde, intrakavernöz olarak kullanılması gereken ilaç hangi özellikte olmalıdır? A) α-adrenerjik agonist B) Düz kas gevşeticisi C) NOS inhibitörü D) Parasempatomimetik E) Antikoagülan 67. Varikosel araştırmasında skrotal renkli Doppler ultrasonografi aşağıdaki durumların hangisinde yapılmalıdır? A) Tüm infertil erkeklerde B) Klinik varikoseli bulunan bütün erkeklerde C) Fizik muayene ile yeteri kadar değerlendirilemeyen infertil erkeklerde D) Testosteron seviyesi düşük erkeklerde E) Varikosel ameliyatını takiben 70. Otuz yaşında bir erkek hasta 10 saattir devam eden priapizm şikâyetiyle acil servise başvuruyor. Yapılan tetkiklerde intrakavernozal kan gazının asidotik olduğu saptanıyor. Bu hastanın tedavi planlamasında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? A) İntrakavernozal kanın enjektörle boşaltılması B) 500 mg 5/dakika fenilefrin verilmesi C) Transglanüler kavernozospongioz şant D) Angiografik embolizasyon 68. Mikrocerrahi dışı yöntemlerle yapılan varikoselektomi sonrası en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden E) Proksimal kavernozospongioz şant A) Vazal obstrüksiyon B) Testiküler atrofi C) Yara enfeksiyonu D) Epididimal yaralanma E) Hidrosel 14

16 71. On yıldır insülin kullanan 35 yaşındaki bir hasta, yaklaşık 3 aydır menisinin gelmediği yakınmasıyla başvuruyor. Öyküsünde insülin dışında ilaç kullanımı olmayan bu hastanın fizik muayenesinde belirgin bir nörolojik bozukluk saptanmıyor. Bu hastada öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden A) Transrektal ultrasonografi 74. Prostat kanserinin hormonal tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi steroidal antiandrojendir? A) Flutamid B) Siproteron asetat C) Bikalutamid D) Nilutamid E) Dutasterid B) Bulbokavernöz refleks süresi tayini C) Mastürbasyon sonrası idrar tetkiki D) Elektroejakülasyon uygulaması E) Ürodinamik değerlendirme 75. Bir yıldır finasterid kullanan bir hastada PSA değerinin 3.5 ng/ml olarak saptanması durumunda, düzeltilmiş PSA değeri kaç ng/ml dir? A) 2.0 B) 4.5 C) 6.0 D) 7.0 E) PSA nın yüksek olması ve sistemik altı kadran biyopsi örneğinin negatif olması durumunda, en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Transizyonel ve lateral bölgelerden biyopsi yapılması B) TUR-P yapılması C) Anterior biyopsi yapılması D) 1 yıl sonra PSA tekrarı E) Altı kadran biyopsisinin tekrarlanması 76. Radikal prostatektomi öncesi neoadjuvan hormonal tedavi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Serum PSA değerini düşürür ancak cerrahi sınır pozitifliğini etkilemez. B) Serum PSA değerlerini ve radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nüks oranlarını etkilemez. 73. Aşağıdakilerden hangisi, 50 yaşın üzerinde bir kişide PSA yı klinik açıdan anlamlı ölçüde yükseltmez? A) Kronik prostatik inflamasyon B) Prostat masajı C) Parmakla rektal muayene D) Akut üriner retansiyon C) Pozitif cerrahi sınır oranını azaltır ancak radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nüks oranlarını etkilemez. D) Prostat hacmini küçültür ancak cerrahi sınır pozitifliğini etkilemez. E) Serum PSA değerini düşürür ve radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nüks oranlarını azaltır. E) Prostat biyopsisi 15

17 77. Prostat kanserinin Gleason derecelendirme sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hücrelerin sitolojik özellikleri esas alınarak yapılır. B) Gleason skorunda ilk yazılan grade, tümörün en yaygın biçiminin histolojik derecesidir. C) Yüksek grade li tümörler hiperkromazi, atipi ve poikilositoz gibi özellikleriyle öne çıkan tümörlerdir. 79. Bilateral epididimal papiller kistadenom saptanan bir kişide aşağıdakilerden hangisinin varlığı araştırılmalıdır? A) Epididimal kistadenokarsinom B) Seminom C) Adenomatoid tümörler D) Gastrointestinal sistem adenokanseri E) von Hippel-Lindau hastalığı D) Gleason skorunda ikinci yazılan grade, en yaygın alanın yanındaki alanın histolojik derecesidir. E) En sık rastlanan kombinasyon 2+2=4 olanıdır. 78. Yetmiş yaşında, yaygın kemik metastazları olan ve serum PSA düzeyi 70 ng/ml olarak saptanan bir hastaya orşiektomi uygulanmış ve 2 yıl PSA düzeyleri 0.2 ng/ml olarak seyretmiştir. İkinci yılın sonunda PSA 2 ng/ml ye çıkınca antiandrojen tedavisi eklenmiştir. Tedavi sonunda PSA 0.7 ng/ml ye kadar düşmüş ve 6 ay bu düzeyde kalıp sonra 3 ng/ml ye çıkmıştır. Söz konusu hastada, bu aşamada yapılması gereken aşağıdakilerden A) Tedaviye LHRH ilave edilmesi B) Tedaviye 2. antiandrojen ilave edilmesi C) Kemoterapi uygulanması D) Hastanın kullandığı antiandrojenin kesilmesi 80. Yetmiş yaşında bir erkek hasta prostat kanseri tanısı ile radikal prostatektomi ameliyatı geçiriyor. Spesimenin patolojik incelemesinde kapsül dışı yayılım saptanan ancak cerrahi sınırları negatif olan ve seminal vezikül tutulumu olmayan bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Maksimal androjen blokajı B) Pelvik radyoterapi C) Tedavisiz izlem D) Adjuvan kemoterapi E) COX-2 inhibitörü tedavisi E) Metastatik kemiklere radyoterapi 16

18 81. Altmış yaşında bir erkek hastanın testisinde 3 cm çapında bir tümör belirlenmiştir. Yüksek inguinal orşiektomi uygulanan hastanın tümörü patolojik incelemede spermatositik seminom olarak saptanmıştır. Klinik evre I olan bu hasta için, bu aşamada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) RPLND B) 3 kür bleomisin-etoposid-sisplatin C) 3 kür etoposid-sisplatin D) 4 kür etoposid-sisplatin E) Tedavisiz izlem 84. Sağ nonseminomatöz germ hücreli testis tümörü olan bir hastada radikal orşiektomi sonrası serum tümör belirleyicileri sürekli yüksek olarak bulunuyor. Abdominopelvik ve torakal bilgisayarlı tomografisi normal olan bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Bilateral retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu B) Modifiye sağ retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu C) Tedavisiz izlem D) Primer sisplatin bazlı kemoterapi E) Sinir koruyucu retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu 82. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin metastatik potansiyeli en düşüktür? A) Koryokarsinom B) Klasik seminom C) Anaplastik seminom D) Spermatositik seminom E) Embriyonel karsinom 83. İnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü tipi aşağıdakilerden A) Yolk sak tümörü B) Embriyonel karsinom C) Koryokarsinom D) Teratom E) Seminom 85. Yetmiş beş yaşında bir kadın hastanın sistoskopisinde 1.5 cm tek papiller tümöral oluşum saptanıyor ve hastaya komplet rezeksiyon uygulanıyor. Mesanenin geri kalan bölümünde ise mukozanın normal olduğu gözleniyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Mesanenin pek çok yerinden random biyopsi B) Sistektomi C) Radyoterapi D) İntravezikal 6 hafta BCG ve daha sonra idame tedavisi E) Erken postoperatif dönemde tek doz intravezikal kemoterapi 17

19 86. Nonseminomatöz, klinik evre IIC testis tümörü olan ve serum alfa-fetoprotein düzeyi ng/ml saptanan 52 yaşındaki bir hastada orşiektomi sonrası en uygun tedavi aşağıdakilerden A) 4 kür etoposid-sisplatin B) 3 kür bleomisin-etoposid-sisplatin C) 4 kür bleomisin-etoposid-sisplatin D) 2 kür vinblastin-ifosfamid-sisplatin 89. Aşağıdakilerden hangisi intestinal üriner diversiyonlara bağlı, uzun dönemde gelişen komplikasyonlardan biridir? A) Kronik asidoza bağlı osteomalazi B) Safra tuzlarının emiliminde artış C) Vitamin B 12 emiliminde artış D) Bağırsak rezeksiyonuna bağlı motilitede azalma E) Hiperkalemi E) 3 kür vinblastin-ifosfamid-sisplatin 87. Lamina propria da Grade III tümör saptanan ancak TUR spesimeninde adale dokusunda tümör saptanmayan ve diğer açılardan sağlıklı olan 43 yaşında bir erkek hastaya 6 haftalık intravezikal BCG tedavisi uygulanmış ve 3. ay sistoskopisi normal bulunmuştur. 6. ay sistoskopisinde multipl, T1/G3 tümörler ve karsinoma in situ saptanmıştır. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Parsiyel sistektomi B) Radikal sistektomi C) İkinci TUR yapılması D) İntravezikal 2. BCG tedavisi E) İntravezikal tiotepa tedavisi 90. Mesane tümörü tanı veya takibinde aşağıdakilerden hangisinin özgüllüğü en yüksektir? A) BTA testi B) İdrar sitolojisi C) Hiyalüronik asit D) Telomeraz E) Karsinoembriyojenik antijen 88. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi intravezikal BCG tedavisinin etkisini azaltır? A) Kinolonlar B) Vitamin C C) Demir preparatları D) Antihistaminikler E) Kalsiyum kanal blokörleri 18

20 91. Bilgisayarlı tomografi ile saptanmış, 7 cm çaplı, solid, nonfonksiyonel, adrenal bir kitle varlığında en uygun yaklaşım aşağıdakilerden A) Magnetik rezonans görüntüleme B) İnce iğne aspirasyon biyopsisi C) 6 ayda bir bilgisayarlı tomografiyle izlem D) Kitlenin ameliyatla çıkartılması E) Kemoterapi 94. Aşağıdaki renal hücreli karsinom tiplerinin hangisinde, multisentrik gelişim diğerlerine göre daha sık gözlenir? A) Papiller renal hücreli karsinom B) Sporadik renal hücreli karsinom C) Kromofob renal hücreli karsinom D) Renal medüller karsinom E) Toplayıcı kanal karsinomu 92. Böbrekte anjiyomiyolipomun en önemli ve tehlikeli komplikasyonu aşağıdakilerden A) Sistemik emboli B) Gros hematüri C) Malign hipertansiyon D) Masif retroperitoneal kanama E) Hiperaldosteronizm 95. Aşağıdakilerin hangisinde, renal hücreli karsinom için rutin tarama gerekli değildir? A) Son dönem böbrek yetmezliği olanlar B) von Hippel-Lindau sendromu olanlar C) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olanlar 93. Böbrek tümöründe, vena cava tümör trombüsünü değerlendirmek için en uygun yöntem aşağıdakilerden D) Ailesel renal hücreli karsinom öyküsü olanlar E) Tüberoskleroz A) Renkli Doppler ultrasonografi B) Spiral bilgisayarlı tomografi C) Böbrek dinamik sintigrafisi D) Angiyografi E) Magnetik rezonans görüntüleme 19

21 96. Renal onkositom, histopatolojik olarak en çok aşağıdakilerden hangisi ile karışır? A) Anjiyomiyolipom 99. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir donör adayının, resüsitasyonunda, sistolik kan basıncının kaç mmhg ve idrar miktarının en az kaç ml/kg/saat olması hedeflenir? B) Kromofob renal hücreli karsinom Sistolik kan basıncı İdrar miktarı (en az) C) Papiller renal hücreli karsinom D) Metanefrik adenom E) Wilms tümörü A) B) C) D) E) Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, böbrek nakli sonrası nüks ve greft kaybı olasılığı en yüksektir? A) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı B) Alport sendromu C) Fokal segmental glomerüloskleroz D) Kronik piyelonefrit E) Membranoproliferatif glomerülonefrit yüzyılda Amasya da yaşamış ve minyatürleri ile birçok ürolojik operasyonu betimlemiş olan Türk tıp bilgini kimdir? A) İbn-i Sina B) Sabuncuoğlu Şerefeddin C) Ahi Çelebi 98. Renal transplantasyon alıcılarında uzun dönemde en sık görülen kanser tipi aşağıdakilerden D) Katip Çelebi E) Hekimbaşı Abdülhak Molla A) Cilt kanseri B) Mesane kanseri C) Meme kanseri D) Tiroid kanseri E) Lenf dokusu kanserleri TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 20

22 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Sınavın ilk 75 ve son 15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. 3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. 4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 8. Soru kitapçıklarınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıklarda basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. 9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçıklarının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, aday numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM de tek tek incelenecektir. Soru kitapçıklarınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 10. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 11. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, ve 2009-TÜD TÜYK Üroloji Yeterlik Sınavı Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi, salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi benign prostat hiperplazisine bağlı benign prostatik obstrüksiyonun komplikasyonlarından birisi değildir?

2-) Aşağıdakilerden hangisi benign prostat hiperplazisine bağlı benign prostatik obstrüksiyonun komplikasyonlarından birisi değildir? 1 ADI SOYADI: NUMARASI: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 09-01-2012 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI F GRUBU SINAV YAZILI SORULARI (A) 1-) 32 yaşında infertilite nedeniyle başvuran hastada, spermiyogramda azoospermi, kan FSH

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÜROLOJİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

ÜROGENİTAL TRAVMALAR. Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez

ÜROGENİTAL TRAVMALAR. Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez ÜROGENİTAL TRAVMALAR Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez Böbrek Üreter Mesane Uretra Genital Travmalar Acil serviste görülen tüm travmaların yaklaşık %10 u bir ölçüde ürogenital sistemi ilgilendirir. Ciddi komplikasyonları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÜROLOJİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Doç Dr Haluk Emir Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üriner enfeksiyon Üriner sistemde; mikroorganizma invazyonu ve sayısının artması, Çoğunlukla

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul PROSTAT HASTALIKLARI Doç.Dr.Cevdet Kaya Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul Sunum Planı 1. Prostat nedir? 2. İyi huylu prostat büyümesi / Tedavisi 3. Prostat kanseri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ÜROLOJİ YETERLİLİK SINAVI

ÜROLOJİ YETERLİLİK SINAVI ÜROLOJİ YETERLİLİK SINAVI 1. Hematosperminin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden A) Prostat ve seminal vezikülün nonspesifik inflamasyonu B) Prostat kanseri C) Veziküloseminalis tümörleri D) Genitoüriner

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı