Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL"

Transkript

1 D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri aras nda Lima da toplanan DÜNYA ÜN VERS TELER SERV S (WUS) Altm flsekizinci Genel Kurulu, nsan haklar alan nda, baflta nsan Haklar Evrensel Beyannamesi, Uluslararas Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Andlaflmas, Uluslararas Temel ve Politik Haklar Andlaflmas ve E itimde Ayr mc l a Karfl UNESCO Andlaflmas olmak üzere Birleflmifl Milletler in ve di er evrensel ve bölgesel örgütlerin oluflturduklar genifl kapsaml uluslararas standartlar gözeterek, Üniversite ve akademik kurulufllar n, insanlar n ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik haklar n n yaflama geçirilmesini takip etmekle yükümlü olduklar na inanarak, Tüm di er insan haklar ndan yararlan lmas nda ve insanca kiflilerin ve bireylerin yetiflmesinde e itim hakk n n önemini vurgulayarak, E itim hakk ndan yaln zca, akademik özgürlü ün var oldu u ve yüksek ö retim kurumlar n n özerk olduklar bir ortamda tam anlam yla yararlan labilece ini göz önüne alarak, Akademik çevrenin do as gere i politik ve ekonomik bask lar karfl s ndaki savunmas zl - n ak lda tutarak, Ve e itime iliflkin flu ilkeleri kabul ederek, a) Her insan e itim hakk na sahiptir. 88 b) E itim insan kiflili inin ve onurunun tam geliflimini sa lamaya yöneliktir ve insan haklar na, temel özgürlüklere ve bar fla duyulan sayg y pekifltirir. E itim tüm insanlar n

2 özgür ve eflitlikçi bir toplumun kurulmas na etkin biçimde kat lmalar n sa lar ve tüm uluslar, tüm dini ve etnik gruplar ile tüm rklar aras nda anlay fl, hoflgörüyü ve dostlu u gelifltirir. E itim kad nlarla erkekler aras nda karfl l kl anlay fl, sayg y ve eflitli i gelifltirir. E itim, toplumsal eflitlik, bar fl, tüm uluslar n eflit geliflimi ve çevrenin korunmas gibi ça dafl toplumlar n ana hedeflerinin kavranmas nda ve bunlara ulafl lmas nda bir araçt r. c) Her devlet, her tür rk, renk, cinsiyet, dil, din, politik ya da baflka görüfl, milliyet veya toplumsal köken, ekonomik durum ya da baflka bir statüye iliflkin olarak herhangi bir ayr mc l k yapmadan e itim hakk n güvence alt na almal d r. Her devlet, ulusal gelirinin uygun bir miktar n e itim hakk ndan tam anlam yla yararlan labilmesini sa lamak amac yla ay rmal d r. d) E itim olumlu bir toplumsal de iflimin arac d r. Dolay s yla, e itim her ülkenin toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel durumundan kopuk olmamal, bütün hak ve özgürlüklerin tam olarak edinilmesine yönelik bir biçimde statükonun de ifltirilmesine katk da bulunmal ve daimi biçimde de erlendirilmeye aç k tutulmal d r. Bu Bildirgeyi kamuoyuna aç klar. Tan mlar 1 Bu Bildirgede kullan ld biçimiyle 2 a) Akademik özgürlük, akademik bir çevre üyelerinin tek tek ya da toplu halde bilgiyi araflt rma, inceleme, tart flma, belgeleme, üretme, yaratma, ö retme, anlatma ve yazma yoluyla edinmelerinde, gelifltirmelerinde ve iletmelerindeki özgürlükler anlam na gelir; b) Akademik çevre, bir yüksek ö retim kurumunda ö retim, araflt rma, inceleme yapan ve çal flan herkesi kapsar; c) Özerklik, yüksek ö retim kurumlar n n iç iflleyifllerine, mali ifllerine ve yönetimlerine iliflkin kararlar almada ve e itim, araflt rma, d fla yönelik çal flmalar ve di er ilgili faaliyetlerde kendi politikalar n oluflturmada devlet ve toplumun tüm di er güçleri karfl s ndaki ba ms zl klar anlam na gelir; d) Yüksek ö retim kurumlar üniversitelerden, orta ö retim sonras e itim veren di er kurulufllardan ve bunlarla ilgili araflt rma ve kültür merkezlerinden oluflur. Yukar daki tan mlar, akademik özgürlü ün ve özerkli in bu Bildirgede getirilen k s tlamalara tabi olmad klar anlam na gelmez. 3 Akademik özgürlük, üniversitelerin ve di er yüksek ö retim kurumlar n n üstlendikleri e itim, araflt rma, yönetim ve hizmet ifllevleri için vazgeçilmez bir ön kofluldur. Akademik çevrenin tüm üyeleri herhangi bir ayr m yap lmaks z n ve devletten ya da herhangi bir 89

3 baflka kaynaktan gelebilecek müdahale veya bask endiflesini tafl madan ifllevlerini yerine getirme hakk na sahiptir. 4 Devletler akademik çevrenin tüm üyeleri için nsan Haklar Konusunda Birleflmifl Milletler Anlaflmalar nda tan nan temel, politik, ekonomik sosyal ve kültürel haklar sa lamak ve bunlara sayg göstermekle yükümlüdür. Akademik çevrenin her üyesi baflta düflünce, vicdan, din, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri olmak üzere kiflinin özgürlü ü ve dokunulmazl ile seyahat özgürlü ünden yararlan r. 5 Akademik çevreye girme olana toplumun tüm üyeleri için hiç bir engelleme olmaks z n eflit olacakt r. Herkes, yetenekleri temelinde, hiç bir ayr m yap lmaks z n ö renci, ö retmen, araflt rmac, iflçi ya da yönetici olarak akademik çevre içinde yer alma hakk na sahiptir. Akademik çevrenin f rsat eflitli ine sahip olmam fl üyeleri için eflitli in sa lanmas n fiilen h zland rmaya yönelik geçici önlemler, f rsat ve muamele eflitli i sa lama amaçlar na ulafl ld nda sona erdirilmek kofluluyla ayr mc giriflimler olarak de erlendirilmez. Tüm devletler ve yüksek ö retim kurumlar ö retim üyeleri ve araflt rmac lar için istikrarl ve güvenceli bir istihdam sistemini temin ederler. Akademik çevrenin hiç bir üyesi, akademik çevrenin demokratik yollarla seçilmifl bir organ önünde adil bir savunma yap lmadan görevinden al namaz. 6 Akademik çevrenin araflt rma ifllevi ile ilgili tüm üyeleri bilimsel araflt rman n evrensel ilke ve yöntemlerine tabi olarak, herhangi bir müdahaleye maruz kalmaks z n araflt rma çal flmalar n sürdürme hakk na sahiptir. Bu kifliler ayn zamanda araflt rmalar n n sonuçlar n baflkalar na özgürce iletme ve sansürsüz yay nlama hakk na da sahiptir. 7 Akademik çevrenin ö retimle ilgili tüm üyeleri, ö retimin kabul edilmifl ilkelerine, standartlar na ve yöntemlerine tabi olarak, herhangi bir müdahaleye maruz kalmaks z n ö retme hakk na sahiptir. 8 Akademik çevrenin tüm üyeleri dünyan n herhangi bir yerindeki meslektafllar ile temas halinde olma özgürlü ü kadar e itim kapasitelerini gelifltirme özgürlü ünden de yararlan rlar Tüm yüksek ö retim ö rencileri mevcut müfredat içinden istedi i branfl seçme hakk ve edindi i bilgi ve deneyimin resmi olarak tan nmas hakk da dahil olmak üzere, ö renim özgürlü ünden yararlan rlar. Yüksek ö retim kurumlar ö rencilerin mesleki ihtiyaçlar n ve beklentilerini karfl lamay amaçlamal d r. Devletler, e itimlerini sürdürebilmek için yard ma ihtiyac olan ö rencilere gerekli kaynaklar sa lamal d r.

4 10 Tüm yüksek ö retim kurumlar ö rencilerin, kurumun idari organlar nda yer almalar - n temin ederler. Tüm devletler ve yüksek ö retim kurumlar ö rencilerin herhangi bir ulusal ya da uluslararas sorunla ilgili görüfllerini tek tek ya da toplu halde ifade etme haklar na sayg gösterirler. 11 Devletler, tüm orta ö retim mezunlar veya yüksek ö retim düzeyinde ö renimlerini sürdürebileceklerini ispat edebilecek di er kifliler için ücretsiz bir yüksek ö retim sistemi tasarlamak, düzenlemek ve yaflama geçirmek için tüm gerekli önlemleri almal d rlar. 12 Akademik çevrenin tüm üyeleri, ç karlar n korumak amac yla sendikalar kurma ya da sendikalara kat lma hakk da dahil olmak üzere, baflkalar yla birlikte örgütlenme özgürlü ü hakk na sahiptir. Akademik çevrenin tüm kesimlerinin sendikalar, kendi alanlar - na tekabül eden mesleki standartlar n oluflturulmas na kat lmal d rlar. 13 Yukar da s ralanan haklar n kullan lmas baz özel görev ve sorumluluklar da birlikte getirir ve baflkalar n n haklar n n korunmas için gerekli olan baz k s tlamalara tabi tutulabilir. Ö retim ve araflt rmalar mesleki standartlara tümüyle uyularak sürdürülmeli ve toplumun karfl karfl ya bulundu u ça dafl sorunlara yan t verir nitelikte olmal d r. Yüksek Ö renim Kurumlar n n Özerkli i 14 Tüm yüksek ö retim kurumlar, kiflilerin ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik haklar n n gerçekleflmesini gözetir ve bilim ve teknolojinin bu haklar zedeleyecek biçimde kötüye kullan lmas n önlemek için çaba gösterir. 15 Tüm yüksek ö retim kurumlar ilgilerini toplumun karfl karfl ya bulundu u ça dafl sorunlara yöneltirler. Bu amaçla, bu kurumlar n müfredatlar ve faaliyetleri bir bütün olarak toplumun ihtiyaçlar na yan t verir. Yüksek ö retim kurumlar, kendi toplumlar nda politik bask lar ve insan haklar ihlallerini k namal d rlar. 16 Tüm yüksek ö retim kurumlar di er benzeri kurumlar ve kendi akademik çevreleri içindeki bireylerle, bask ya maruz kald klar zaman dayan flma içinde olmal d rlar. Bu dayan flma maddi ya da manevi olabilir ve bask kurbanlar na s nma, ifl ya da e itim olanaklar sa lamay içermelidir. 17 Tüm yüksek ö retim kurumlar, bilimsel ve teknolojik ba ml l önlemek ve bilginin edinilmesi ve kullan lmas nda dünyadaki tüm akademik çevrelerin eflit konuma sahip ol- 91

5 malar n sa lamak için çaba göstermelidirler. Bu kurumlar bölgesel, politik ya da benzeri di er engelleri aflan uluslararas her akademik iflbirli ini teflvik etmelidirler. 18 Akademik özgürlükten gerekti i gibi yararlanmak ve yukar daki maddelerde sözü geçen yükümlülüklere uymak, yüksek ö retim kurumlar n n üst düzeyde özerkli e sahip olmas na gerektirir. Devletler, yüksek ö retim kurumlar n n özerkli ine müdahale etmemekle ve toplumdaki di er güçlerin müdahalelerini de önlemekle yükümlüdürler. 19 Yüksek ö retim kurumlar n n özerkli i, ilgili akademik çevrenin tüm üyelerinin aktif kat l m n içeren demokratik bir öz-yönetimle gerçekleflir. Akademik çevrenin tüm üyeleri, herhangi bir ay r m yap lmaks z n akademik ve idari ifllerin yürütülmesinde yer alma hakk na ve olana na sahiptirler. Yüksek ö retim kurumlar n n tüm yönetim organlar özgürce seçilir ve akademik çevrenin de iflik kesimlerinden temsilcileri içerir. Özerklik, e itim, araflt rma, d fla yönelik çal flmalar, kaynaklar n kullan m ve di er ilgili faaliyetlerle ilgili politikalar n belirlenmesine ve yürütülmesine iliflkin kararlar kapsamal d r. 92

6 BOfi SAYFA

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Bilim, Kapitalizm ve bilgi iflçisinin Yükselifli: ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Daniel Lee KLEINMAN (*), Steven P. VALLAS (**) Çeviren: Arif GEN fi (***) Düzelti: Fatih GÜNGÖR (****) Son y llarda,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin Geçti imiz Ony lda Ö rendiklerimiz Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü K z Çocuklar n E itimi Milli E itim Bakanl Her Çocuk çin Sa l k,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı