Hisarc kl o lu ilk kez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisarc kl o lu ilk kez"

Transkript

1 ISSN Vay domates vay! 19 Haziran 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Ocak-May s döneminde 312,7 milyon dolar gelir sa land HABER 7. SAYFADA Hisarc kl o lu ilk kez Erdo an, K NC Avrupa seferinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Avusturya ve Fransa'ya yapaca ziyaret bugün bafll yor. Ziyaret öncesi binlerce kiflilik salonlar kiraland, etkinliklere iliflkin tüm haz rl klar tamamland. UETD Avusturya Baflkan Karayaz l, "Baflbakan m z en güzel flekilde a rlayaca- z Bu etkinlik bize karfl yap lan haks zl klara ve engelleme çabalar na karfl bir cevap olacak. Tüm vatandafllar m z, oraya bekliyoruz" dedi. UETD Fransa Baflkan fiimflek ise, "Lyon'da 22 bin kiflilik Euroexpo adl salonu tuttuk. Frans z yetkililerle güvenlik konusunda ortak çal flma yürütüyoruz. Almanya'dan ve Avrupa'n n etkinli imize çok yo un ilgi var" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA BM nin korkusu da mezhep çat flmas BM Genel Sekreteri Ban, Irak'ta mezhep çat flmas riskinin yükselmesi üzerine, Irakl liderlere bölünmeyi derinlefltirecek söylemlerden ve misilleme arzusundan uzak durmalar ça r s yapt. HABER 12. SAYFADA Fehmi Koru CHP-MHP hamlesi siyasetin mâhiyetini de ifltirdi 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Türk-Japon ortakl Nisshin Seifun Turkey Makarna ve G da San Ticaret Afi'nin kurulufl töreni gurur veren anlar kadar duygusal söylemlere de sahne oldu. S LAHLANDILAR! Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) sald r lar na karfl korumas z kalan Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesindeki Türkmenler de silahland. Kerkük'ün 10 kilometre güneyinde bulunan Tazehurmatu nüfusu fiii Türkmenlerden olufluyor. Irak ordusunun çekildi i bölgeye peflmerge de girmedi. Ifi D güçleri, nahiyeye iki kilometre uzakl kta bulunuyor. Türkmenler, örgüt militanlar n n, nahiyeye girerek k y m yapmas ndan çekiniyor. Bu nedenle silahlanma karar alan Türkmenler, nahiye çevresindeki mevzilere konuflland lar. lk etapta bin 500 Türkmen genç, silahlar eline al p savunma pozisyonuna geçti. Tazehurmatu Türkmenlerine, liderli ini Erfled Salihi'nin yap- Irak Türkmen Cephesi Telafer Sorumlusu Kas m Kara, "Türkmenler'i zay f düflüren, zor günler yaflamas na neden olan t Irak Türkmen Cephesi de destek mezhep ayr flmas d r. Telaferliler, milliyetçilikle ilgilenmiyorlar, veriyor. Nahiye'deki polis karakollar mezhep ayr flmas yla ilgileniyorlar. Bu durum, Irak Türkmen Cephesini de güçsüz b rak yor" dedi. HABER 12. SAYFADA da Ifi D sald r lar na karfl tetikte bekliyor. Türkmenlerin zaaf BÖLÜNMÜfiLÜK... Irak' n baflkenti Ba dat'ta Ifi D ve baz Ba dat gergin silahl grup ve afliretlerin ülkenin kuzeyinde sald r ya geçmesinin ard ndan Ba dat'ta da gergin bekleyifl sürüyor. Neredeyse her sokak bafl nda askerler nöbet beklerken, köprü ve otoyollar n giriflinde kontrol noktalar oluflturuldu. Yaflanan son olaylar nedeniyle güvenlik tedbirleri artt r l rken, her sokak bafl nda askerler nöbet bekliyor. www. Dünya da ilk beflteyiz; AB de birinci Çimento Endüstrisi flverenleri Sendikas (ÇE S) Yönetim Kurulu Baflkan Tufan Ünal, Türkiye'nin y ll k 68.5 milyon ton klinker, milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip oldu unu söyledi. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 7. SAYFADA dan takip edebilirsiniz AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Kurtulmufl, "Türkiye'nin Kuzey Irak petrolünü uluslararas piyasalara ç karmas ndan son derece rahats z olan çevreler oldu unu biliyoruz. Ifi D'in arkas nda bu tür niyetli olanlar n oldu unu tahmin ediyoruz" dedi. Kurtulmufl, "Türkiye'nin cari aç n n ana nedeni enerji ihtiyac m zd r. Türkiye bütünleflik bir enerji stratejisiyle bunun üstesinden gelebilir Üretim eksenli ve reel ekonomiyi destekleyen bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bundan sonraki 2023 perspektifimizdeki ana noktam z buras d r" dedi. HABER 6. SAYFADA Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, yapt konuflmada, söz konusu yat r m n iki ülke aras ndaki iflbirli inin ve Türkiye'ye duyulan güvenin simgesi oldu unu, bu yat r mdan al nacak baflar - l sonuçlar n önemli bir örnek teflkil edece ini belirterek, "Japonya ile Türkiye aras nda serbest ticaret anlaflmas imzalanmas n gönülden arzu ediyoruz" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da bugüne kadar flirketleriyle alakal konuflma yapmad n ancak bugün aile büyüklerini k ramad için konufltu unu ifade ederek 1946 Dan bugüne Nuhun Ankara Makarnas n n serüvenini anlatt. Enerji gücüyüz Uluslararas Enerji Ajans, 2014 y l için küresel petrol talebi tahminini günlük 92,8 milyon varile ç kard. HABER 6. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Talep artacak https://www.twitter/yedigun.gazetesi HABER 7. SAYFADA Silahlanan Türkmenlere komutanl k yapan Ercüment Mal, AA muhabirine yapt aç klamada, "Bin 500 silahl kifliyle geceli gündüzlü nöbet tutuyoruz. Ifi D, bize iki kilometre uzakl kta bulunuyor. Burada ne peflmerge güçleri ne de Irak ordusu var. Bu yüzden silahlanmak zorunda kald k" dedi. Peflmerge ile Ifi D çat fl yor Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesine ba l Beflir köyünde peflmerge güçleriyle Ifi D militanlar aras nda fliddetli çat flmalar yafland bildirildi. HABER 12. SAYFADA Ifi D, ABD yi Malikici yapt Ifi D terör örgütüyle Irak'ta nas l daha etkili mücadele edilebilece i konusunda birçok seçene i gözden geçiriyor. Atlantic Council uzmanlar ndan Itani, "Sorunun bir parças Maliki olsa da böyle bir zamanda ABD'nin Maliki'yi desteklemekten baflka seçene i yok" dedi. HABER 12. SAYFADA 18 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/ Say l Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun Kapsam nda Ar-Ge Merkezlerinde stihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Say s n n Tespitine Dair Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 19 Haziran 2014 Perşembe Alman aktivist Martello, maden faciasının mağdurları için piyano çaldı İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim'de konser veren Alman aktivist Davide Martello, Bodrum Belediye Meydanı'nda Soma'daki maden faciasının mağdurları için piyano çaldı. MUĞLA - "Piano for Soma" yazılı tişört giyen Martello, bisiklet sayesinde çekilebilen tekerlekli bir düzenek üzerinde yaklaşık 3 saat süren piyano dinletisi sundu. Çaldığı parçalar sonrası vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlanan Martello, konser öncesi yaptığı konuşmada, Soma'da ölenler için çok üzgün olduğunu, bu nedenle Türkiye'de turne düzenlediğini söyledi. Soma için farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade eden Martello, "Turneden elde edilecek gelir, madende babasını yitiren çocukların eğitiminde kullanılacak" dedi. Martello'nun 16 Haziran'da İzmir'de başlayan konserlerinin 22 Haziran'da Soma'da vereceği konserle son bulacağı bildirildi. Davide Martello, Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ve ayrılıkçı olayların yaşandığı Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde de konser vermişti. 21:30 SÜPER KUMANDA 20:15 SON VAMPİR Orijinal Adı : Click Yönetmen : Frank Coraci Oyuncular : Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken Yapım : 2006 Komedi Michael Newman ın güzel eşi Donna nın iki harika çocuğu vardır. Ama genç adam onları görmeye pek fırsat bulamaz çünkü şirkete paha biçilmez katkısının, nankör patronu tarafından bir gün fark edileceğini ve böylece ortaklığa terfi edeceğini umarak uzun saatlerini iş yerinde geçirmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blood The Last Vampire Yönetmen:Chris Nahon Oyuncular:Gianna Jun, Allison Miller, Liam Cunningham Yapım Yılı:2009 Tür:Aksiyon/Macera Vampir olmanın doğasında da zorlayıcı koşullar vardır. Hele ki söz konusu kişi henüz on altı yaşında bir kız ise. Saya, ne yazık ki bir yandan vampir diğer yandan da insan soyuna aittir. Vampir anne ile insan babadan gelmiştir. O hayatını samuraylık ve dünyayı vampilerden arındırmayı misyonuna adar. İşin zor kısmı ise hayatta kalabilmek için onun da kana ihtiyacı olmasıdır. Gizli yürütülen bir iş için görev yaparken Tokyo da üssü bulunan Amerikan ordusuna gönderilir. Tam da burada vampirlerin en büyüklerinden olan Onigen i ortadan kaldırma fırsatını ele geçirdiğine inanır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Yarının Sınırında akın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. "Suç Şehri" Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı. Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor. "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak. Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. Kış Uykusu Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. İnna Diyarbakır'da sahne aldı DİYARBAKIR - Dünyaca ünlü pop yıldızı İnna, Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan pop yıldızı İnna, Diyarbakır'da konser verdi. Kırklar Dağı Medusa Park'ta sahne alan İnna, sevilen şarkıları ve şovlarıyla alanı dolduran hayranlarına coşkulu anlar yaşattı. Diyarbakır'da ilk kez konser veren İnna, şarkı aralarında seyircilerle Türkçe konuşmaya çalıştı.

3 ANKARA Ankara da Ramazan denetimi hız kazandı Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla hareketlenen gıda sektöründe denetimlerini sıklaştırdı. Samanyolu öğrencilerinin TEOG sınavı başarısı HABER MERKEZİ - Samanyolu Eğitim Kurumları, bu dönem ikinci aşaması yapılan TEOG sınavında büyük başarıya imza attı. Sistem değişerek bu yıl ilk kez uygulanan TEOG sınavı ikinci aşamasında Samanyolu Eğitim Kurumlarından 5 öğrenci ful yapmayı başardı. 8 öğrenci de 1 yanlış yaparak büyük başarı elde etti. Mustafa Dündar, Eren Saydam, Mehmet Altınsoy, Semih Taha Uğraş ve Ayşe Betül Karstarlı tüm alanlarda tüm soruları doğru cevaplamayı başardı. Sınav sisteminin değişmesi Samanyolu nda başarı geleneğini bozmadı. Son yıllarda SBS de gösterdiği başarıyı sistemin değişmesine rağmen bozmayan okul, kararlı bir şekilde başarılarına yenilerini eklemeye devam etmekte. Samanyolunun uzman eğitim kadrosu ile sınavlara hazırlanan öğrenciler iyi bir lisede okuyarak başarılarını devam ettirmek istiyor. HABER MERKEZİ- Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, Ramazan ayı ile beraber bazı ürünlerin tüketiminde artışlar yaşanacağına dikkat çekerek denetimlerin bu ürünler üzerinde yoğunlaştırıldığını kaydetti. İl Müdürlüğü olarak hedeflerinin Ankara halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten İl Müdürü Muhsin Temel, bu konuda son derece titiz ve kararlı olduklarını vurgulayarak, Ankaralıların sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinin gıda denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini vurgulayan İl Müdürü Temel, Ankaralılardan da bir denetçi gibi, gördükleri aksaklıkları 174 ALO GIDA HATTI na iletmelerini isteyerek, Bilinçli tüketicilerin duyarlılığı gıda denetimlerimizdeki etkinliği ve verimliliği artırıyor. Bu yılın ilk beş ayında Ankara dan 174 ALO GIDA HATTI na yapılan başvuru sayısı 1735 tir. Yapılan bu başvurular ekiplerimizce anında değerlendirilmiş ve bu şikayetler sonucu yapılan denetimlerde 74 işletmeye TL idari para cezası uygulanmıştır. Ankaralıların bu konudaki duyarlılığının devamını bekliyoruz şeklinde konuştu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber özellikle tatlı, toplu tüketim ve et sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade eden Temel, denetimlerin bu yönde ağırlık kazandığını söyledi. Gıda işletmelerine de uyarılarda bulunan İl Müdürü Temel, gıda üretim ve satışı sırasında genel hijyen kurallarına ve mevzuat hükümlerine harfiyen uyulmasını isteyerek, Denetimlerde amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Uyarıcı, eğitici ve yol gösterici bir anlayışla Ankaralılara güvenilir gıda sunulmasını amaçlıyoruz. Ancak mevzuata uygun olmayan gıda üretim ve satışına da kesinlikle müsaade etmeyiz. Gıda işletmelerinin, artan iş yoğunluğunun arkasına sığınarak sağlıksız gıda üretimi ve satışına yönelmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Gıda üretim ve satışı yapan işletme ve kuruluşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz dedi yılında gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Temel, ilk beş ayda 3614 ü gıda üretim yeri, si de satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam denetim gerçekleştirildiğini, kurallara uymayan 375 işletmeye toplam TL idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi. BAKIŞ AÇISI 19 Haziran 2014 Perşembe 3 Adem Yavuz IRGATOĞLU Tabanın kabul etmediği çatı tutar mı? Türkiye orta kuşakta yer alması nedeniyle iklim çeşitliliği fazla olan bir ülke. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye de genellikle karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde en sıcak ay temmuz, ılıman iklimin yaşandığı bölgelerdeki en sıcak ay ise ağustos olur. Bu sene öyle görülüyor ki karasal iklimde yer alan Ankara en sıcak mevsimini ağustos ayında yaşayacak. Mevsim normallerinin bu sene bir hayli değiştiği ülkemizde, iklim şartları gibi siyaset şartları da değişkenlik gösteriyor. Gerek bölgemizde yaşananlar gerekse dünya ölçeğindeki gelişmeler bu senenin çok da normal geçtiğini göstermiyor. Öyle anlar oluyor ki üç mevsimi bir arada yaşıyoruz. Fırtınalı günlerde insanlar birbirinin savrulmasını bekliyor. Gökten yere süzülerek inen yağmurun birlerinin ayağını kaydırması için nöbet tutuyor. Oysa fırtınalı günlerde birbirine tutunanların kazanacağını tarih de coğrafya da bizlere göstermiştir. Yağmurda birer çam, fırtına da ise birer dağ olursanız birbirinizi korursunuz. Haziran ayında neredeyse her gün yağmurla ıslanan Başkent Ankara nın siyasetteki serinliği pek mümkün olmuyor. Özellikle önümüzdeki birkaç ay da bu pek mümkün olacağa benzemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir hayli sıcak geçecek. Serinlemek için yağmur yüklü bulutları özleyeceğiz. Yerel seçimlerle gelen sıcak hava dalgasının etkisinden kurtulamayan Türkiye, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin etkisi altında. Dolayısıyla herkes sağ dan sol dan gelecek hava dalgalarını bekliyor ve buna göre hazırlık yapıyor. Günlerdir etkisini hissettiren muhalefetin rüzgarı bugün nihayet çatı da buluştu. Henüz haziran ayının ortalarındayken CHP ve MHP yönünden esen rüzgâr çatı ya Ekmeleddin İhsanoğlu nu çıkarttı. Ancak çatı tabanı örtebilecek gibi görünmüyor. Çatı nın liderleri uzlaşmış gibi görünse de temel şimdiden sarsılmaya ve taşlar yerinden oynamaya başladı. Tepkilerin giderek çoğaldığı süreçte CHP ve MHP yine kendi tabanından veya kendi siyaset geleneğinden bir isim çıkartamamanın vermiş olduğu mahcubiyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşayacak gibi görünüyor. Bakın birkaç örnek vereyim Çatı nın su akıtacağına: CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gökhan Günaydın Yağmurdan kaçınmak için bu çatının altına girilmez; bu çatı şakır şakır akar. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter Son derece üzgün ve utanç içindeyim. CHP'nin bağrına bir hançer saplandı. Arkadaşlarla ne yapacağımızı değerlendireceğiz. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Ekmeleddin İhsanoğlu nun adaylığı CHP nin sağa açılması nın bir devamı; şimdi siyasal İslam a da açılma devri. diyerek tepki koyan isimlerden birkaç tanesi oldu. MHP de pek fazla muhalif ses çıkacağını tahmin etmiyorum ama CHP nin laikçi, Kürtçü kesimi sert rüzgar estirecek gibi. Şimdi geriye şu kalıyor: Rüzgâr en çetin şekliyle esse bile insanlar yine de savrulmak yerine tutunmayı tercih etmelidirler! Bu ne kadar mümkün olur ve bakalım tabanın kabul etmediği çatı ne kadar sağlam olacak! Batıkent te temizlik harekâtı HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, Sağanak yağışlar sonrası olumsuzluklar yaşayan Batıkent te, temizlik ve ilaçlama çalışması başlattı. Yağmur suyunun getirdiği çöp, moloz atıkları temizlenirken, haşerelere karşı da önlem alındı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak yağıştan mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını hızla sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Batıkent te hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bağlı 50 kişilik ekip, bölgede temizlik seferberliği başlatırken, cadde ve sokaklar yağmurla birlikte oluşan çamur ve pislikten arındırıldı. Batıkent in dört bir yanına dağılan temizlik ekipleri, özellikle rögar kapaklarının tıkanması sonucu su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde çalışmalarına ağırlık verdi. Bobcat adı verilen temizlik araçları yardımıyla cadde ve sokaklar, eski temiz günlerine dönerken, bir yandan da ilaçlama çalışmaları yapıldı. Semtte ortaya çıkabilecek fare ve böceklere yönelik olarak yapılan ilaçlamalarda binaların bodrum katları ve depolar da unutulmadı. Yenimahalleliler, temizlikten duydukları memnuniyetini dile getirerek belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Tiryaki, Örnek dönüşümü anlattı HABER MERKEZİ - 16 blokta 480 dairenin bulunduğu bölgede, kentsel dönüşümün uygulanması için söz hakkı vatandaşta... Bugüne gerçekleştirdiği 10 kentsel dönüşüm projesiyle Altındağ ın çehresini değiştiren Tiryaki Vatandaş istemediği sürece tek bir yıkım yapmam. dedi. Kentsel dönüşümün başlaması için bölge sakinlerinin yüzde 90 oranında mutabakata varması gerektiğinin altını çizen Başkan Tiryaki, söz hakkının vatandaşta olduğunu söyledi. Tiryaki, bölgenin kentsel dönüşüm için uygun olduğunu fakat vatandaş istemediği sürece tek bir yıkım yapmayacağını belirtti. Örnek Mahallesi ndeki dönüşümün ada bazında değerlendirildiğine işaret eden Başkan Tiryaki, bölgede yapılması planlanan dönüşümü Vatandaşın ayağına gelen büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Altındağ da mülkiyet sorununu giderdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki, dönüşüm projelerinin zorla değil vatandaşlarla tek tek anlaşılarak yapıldığı vurguladı. Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: Örnek Mahallesi ndeki Telsizler Blokları nın afet riski taşıyan bölge olarak ilan edilmesi, Bakanlar Kurulu nun alacağı karara bağlıdır. Bu karar çıkarsa, dönüşümün başlaması için mahalle sakinlerinin mutabakata varması gerekir. Bölge halkı, dönüşüm için yüzde 90 oranında onay vermezse buraya tek bir çivi çakmam. Seyfi Demirsoy, Gültepe, Çalışkanlar, Hacılar, Önder ve Feridun Çelik mahallelerinin Bakanlar Kurulu nca afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Başkan Tiryaki, bu bölgelere örnek konutlar yapılacağı müjdesini verdi. Tiryaki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mülk sahiplerine 18 ay kira yardımı yapılacağını ve bu durumun bölge halkı için bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yeni binaların kaç katlı ve ne kadar büyüklükte olacağına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın karar vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Tiryaki, hak sahiplerinin asla mağdur olmayacağını da dile getirdi. Altındağ Örnek Mahalle sakinlerinin daveti üzerine bir toplantı gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Telsizler Blokları ndaki kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi.

4 4 19 Haziran 2014 Perşembe ANKARA Atık malzemeler Festival kurası çekildi müzik aleti oldu HABER MERKEZİ - Yağ bidonları, balonlar, şişe kapakları midye kabukları kullanan öğrenciler zil, darbuka ve davul gibi müzik aletleri yaptı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; Geri dönüşüm konusunda öğrencilerimizi sürekli bilinçlendiren etkinlikler yapıyoruz. Ancak bu kez evlerinde bulabilecekleri atık malzemelerle aynı zamanda neler yapabileceklerini de gösteren farklı ve güzel Kazan da köy konağı açıldı bir etkinlik yapıldı. Bu etkinliğe katılan öğrencilerimiz eminim ki evlerinde önceden fark etmedikleri ambalaj atıkları daha farklı şekilde kullanmaya başlayacaklardır dedi. Mamak Belediyesi ve TÜKÇEV işbirliğinde Anatolium alışveriş merkezinde yapılan programda müzik aletlerini kendileri tasarlayıp yapan Mamaklı öğrenciler müzik öğretmeni Fulya Keskin ve Özlem Tan la önce 9/8 Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen p- rogramda öğrenci-ler kendi müzik aletlerini atık malzemelerden yaparak kendi tasarruf orkestrasını kurdu. lik ritim çalışması yaptı. Ritim çalışmasına ayak uyduran öğrenciler daha sonra kendi yaptıkları müzik aletlerini çalmaya başladılar. Çayır Çimen şarkısını hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Programa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orhan, Zabıta Müdürü Refah Arslan, TÜKÇEV Genel Sekreteri Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görevinden ayrılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Bülent Yağmur, hizmet süresini değerlendirdi: Başarıyı ekip ruhuyla yakaladık HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediyesi 11. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali nin hazırlıkları sürüyor. Türk Beyleri Kent Meydanı nda, 10 gün sürecek festivalde, katılımcı dernek, vakıf ve Türk Cumhuriyetleri temsilcileri, kuralarını çekerek gün ve yerlerini belirlerdiler. Festival, 29 Ağustos Cuma günü başlayıp 7 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivale 18 hemşehri derneği ile 10 Türk Cumhuriyet ve Topluluğu katılacak. Bu yılki festivalde Kahramanmaraş, Mersin, Kırşehir ve Trabzon ilk kez yer alacaklar. Katılımcılar, festival boyunca kendileri için ayrılan stantlarda kültürel, sanatsal öğelerini sergileyebilecekler. Belediyeye ait toplantı ve konferans salonlarında her türlü görsel tanıtımlarını yaparak toplantı, seminer ve konferans düzenleyebilecekler. Festivalin akşam bölümünde ise her gün 2 dernek ile 1 Türk Cumhuriyet ve topluluğunun gecesi yer alacak. Günün finalinde ünlü sanatçılar konser verecek. Halk Ekmek Fabrikası nda düzenlenen kura töreninde konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivali daha geniş katılım ve daha zengin içerikle gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Demirel şöyle konuştu: Bu festival bir kültür sanat şölenidir. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yaşandığı, yaşatıldığı bir festivaldir. Kültürlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına büyük bir fırsattır. Bu sadece Etimesgut un değil, Ankara nın festivalidir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Katılımcılarımızdan, hazırlıklarını süratle tamamlayarak kültür ve sanatlarını yansıtacak etkinlikler hazırlamalarını istiyorum. Sadece akşam etkinlikleri değil, 10 gün boyunca gündüz birçok sosyal ve kültürel etkinlik yapılmalıdır. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezimiz, Kent Konseyimiz ve birçok tesisimizde bulunan salonlarımız bu tür etkinlikleriniz için her zaman açıktır. Şimdiden 29 Ağustos Cuma günü başlayacak olan festivalimize tüm başkentlileri davet ediyorum. Belediyeden karne hediyesi Yenimahalle Belediyesi, Ziya Gökalp İlkokulu nun 4 üncü sınıf öğrencilerini sevindirdi. HABER MERKEZİ - Sanayici Şanal ailesi Kazan'da doğdukları köye örnek gösterilecek bir mimariye sahip köy konağı inşa etti. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sanayici Şanal ailesi tarafından yaptırılan köy konağının açılışı Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler tarafından yapıldı. Açılışa Kazan Kaymakamı Veysel Beyru, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Salih Bezci, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ile birçok sanayici ve işadamı katıldı. Açılışta Şanal Ailesi adına konuşan Koray Şanal, insanın anavatanını çocukluğunun geçtiği yer olduğunu kaydederek, doğup büyüdükleri Yazıbeyli ye böyle bir eser kazandırmış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de yaptığı kısa konuşmada Köy Konağının ilginç mimarisine değindi. Hayratı gerçekleştiren Şanal ailesini kutladı. İşler, bir Hadis-i Şerifi hatırlatarak, "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlattır" dedi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin harmanlandığı tek katlı Köy Konağının mimarisi de Şanal ailesinden Mustafa Şanal a ait. HABER MERKEZİ- AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan, Av. Bülent Yağmur konuyla ilgili bir açıklama yaptı.yağmur, AK Parti millete hizmet yolunda 12 yıldır çok güzel çalışmalar yapmış, önemli başarılara imza atmış, diğer partilerin hayal bile edemeyeceği hizmetleri hayata geçirmiştir. Millete hizmet yolunda 2002 yılında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında kurucu MKYK üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. Devamında Ankara İl Başkanlığı Seçim İşlerinde, 2009 yılında yapılan yerel seçimden sonra Keçiören Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundum yılından itibaren 2 yılı aşkın bir süre yapmakta olduğum AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevimden görülen lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugünden itibaren bir nefer olarak partim adına her alanda çalışmaya devam edeceğim dedi. AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Av. Bülent Yağmur yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti millete hizmet yolunda 3 Kasım 2002 tarihinde bu ülkenin güzel insanlarından yetki aldı. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Kadrolar siyasette insan ve millet odaklı bir siyasi anlayışı hâkim kıldı. Bu ulvi anlayış sebebiyle AK Parti girdiği tüm seçimlerden milletin teveccühü ile birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bu süreçte partimizin bir neferi olarak çalışma imkânı buldum. 22 Ocak 2012 tarihinde yapılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı Kongresinde de ilçe başkanı olma gibi mutluluğu ve onuru yaşadım. Görevde kaldığımız 2 yılı aşkın bir süre içerisinde ekibimizle birlikte başarılı çalışmalara imza attık. Görevde kaldığımız süre boyunca ilçe yönetimime, mahalle başkanlarıma ve yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarıma, meclis üyelerime ve tüm Keçiörenli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Keçiören de ekip ruhu ile çalıştıklarını, sevgi ve saygıyı ön planda tuttuklarını, bu sayede üye kayıt işlemlerinden, halka ulaşmaya, ülke meselelerinden yurtdışındaki mazlum insanlara yardım noktasına varıncaya kadar her aşamada önemli hizmetler sunduklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini sözlerine ekleyen Av. Bülent Yağmur, İlçe Kongremizin yapıldığı tarihten bugüne kadar bizlere tevdi edilen görevleri layığı ile yaptık ve bugünden itibaren verilecek görevleri de en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Millete hizmet yolunda; Durmak yok yola devam diyerek açıklamasını tamamladı. HABER MERKEZİ- Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliğe, Atlantis Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaparken, çocuklar alışveriş merkezinde bulunan planetaryumda, uzay ve bilimdünyasını 3 boyutlu olarak tasarlanmış özel bir sistemde izledi. Gezegenler ve yıldızların oluşumu hakkında bilgi verilen gösteride minikler, uzayla ilgili temel bilgileri öğrendi. Ardından tiyatro gösterisi izleyen öğrenciler, kahkahalara boğuldu. Doğayı korumanın önemini vurgulayan Dilek Ağacı adlı tiyatro oyununu izleyen 25 öğrenci, doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde öğrenirken, alkışlarla tiyatroculara eşlik etti. Kahkahaların havada uçuştuğu keyifli gösterinin ardından, ikram edilen yemekleri yiyen öğrenciler ve öğretmenler, çocuklara karne hediyesi olarak bu etkinliği düzenleyen Yenimahalle Belediyesi ne ve Atlantis Avm ye teşekkürlerini sundu.

5 ANKARA 19 Haziran 2014 Perşembe 5 Gönüllü eğitmenlere teşekkür yemeği... Altınadğ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ da 24 Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezive 16 Gençlik Merkezi nde eğitim ve seminer veren gönüllü eğitmenlere teşekkür yemeğiverdi. HABER MERKEZİ - Törende konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Cumhuriyet in Altındağ sınırları içinde kurulduğunu hatırlatarak Amacımız düşünen, okuyan ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek dedi eğitim yılında 63 farklı konuda 250 den fazla seminer düzenlendi ve 15 bin 500 kadın ve genç bu seminerlerden faydalandı. Bu seminerler kapsamında 29 kurumdan, alanlarında uzman yaklaşık 92 eğitimci görev aldı. Başkan Tiryaki, bilinçli bireylerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür ederek, verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Altındağlıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Modern yaşamak; lüks evlerde oturmak, pahalı araçlara binmek değildir. Modern yaşamak bilimin, ilimin ışığından ayrılmamaktır. diye konuştu eğitim yılında Altındağ Belediyesi ile işbirliği yapan tüm uzmanların katıldığı etkinlikte, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Erkal, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Araştırma Hastanesi Gençlik Merkezinden Evlilik ve Aile Terapisti Uzm. Psk. Suphi Tunç, Araştırma Görevlisi ve Avukat Prof. Dr. Gül Efem, tüm eğitimciler adına teşekkür belgelerini Başkan Tiryaki nin elinden aldılar. Eğitmenler adına konuşan kişisel gelişim alanlarında seminer veren Alişan Kapaklıkaya da, Başkan Tiryaki ye teşekkür ederek bir öğretmen olarak Altındağ Belediyesi nin bu tür çalışmalarında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ve her zaman destek olmayı arzuladığını belirtti. Büyükşehir Meclisi nden güreşçilere daire ödülü HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, FİLA tarafından yılın en iyi güreşçileri seçilen ASKİ Spor Kulübü sporcuları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp birer daire ile ödüllendirilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, 2. Başkan Vekili Nail Çimen in başkanlığında toplandı. Toplantıda ASKİ Sporun başarılı güreşçileri Akgül ve Kayaalp ile antrenörlerin ödüllendirilmesi istenen Sosyal İşler Komisyon Raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca Sosyal İşler Komisyonu Raporu ndaki ev ibarelerinin daire olarak değiştirilmesi kararını alırken, ASKİ ve EGO ya bağlı olmayan ve Ankara da ikamet eden başarılı sporculara da Belediye Encümeni nin takdiri ile ödül verilmesi öngörülen Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporunu oy birliği ile kabul etti. Tıp merkezinde sağlık hizmeti HABER MERKEZİ - Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi vatandaşlara araylıksız hiçmet vermeli sürdürüyor. Merkez de 8 uzman doktor, 7 pratisyen hekim, 9 diş hekimi, 11 hemşire ve 10 teknik eleman kadrosuyla ilçe halkına hizmet veriyor. Merkezde iç hastalıkları, kulak-burunboğaz, cildiye (Dermatoloji), göz hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları ve diş hastalıkları branşlarında uzman doktorlar bulunuyor. Merkezde ayrıca laboratuar ve röntgen birimleri de yer alıyor. Kış aylarında günde ortalama 400 hastanın başvurduğu Tıp Merkezi nden, Mayıs ayında 7 bin hasta yararlandı. Merkezden ayrıca 2 bin 569 hastaya laboratuar, 1226 hastaya röntgen hizmeti verildi. Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı polikliniği bulunuyor. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAK TEMİNİ İŞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAKTEMİNİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika Sok. No: Ulus ALTINDAĞ/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAKTEMİNİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 20(YİRMİ) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((Doksan)) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar BUNLARDA SADECE PARAYA VE ÇIKARA SADAKAT VAR Kendini haberci sanıp, hak, hukuk, insani değer, insanlık, kul hakkı, dürüstlük, vefa, sadakat vb. bilmeyen gazeteler için ne dense yeridir. Habercilik yaptığını sanan, haber vermede yalan, iftira, karalama, aldatma, aynı yalan ve iftira haberini tekrar be tekrar vermekle iş yaptığını söyleyen, seviyesiz ve insanlıktan nasipsiz zavallılar Bunlar... Onlar devre ve nabza göre şekillenen, çıkarlarının olduğu yere koşan, iktidarlarla kol kola, yan yana olmayı marifet sanan, devir değişme ihtimali gözüktüğü andan itibaren saflarını anında değiştiren, beş paralık biçareler Bunlar ne hukuk tanırlar ne de kanun Ne insan haklarını bilirler ne de insanlıktan anlarlar Tek dertleri vardır; yağcılık yapmak, bir yerlerden gelecek ulufelere göz dikmek, birilerinin hesabına günü kurtarmak Bunlar din, iman, Kuran, ar, namus, hak, hakikat, hakkaniyet, ölçü, değer Nedir bilmezler Bol keseden atarlar; adına habercilik derler. Yalan yanlış haber verirler iyi iş yaptım sanarlar Ne Allah korkuları vardır ne de insandan, insanlıktan nasipleri Seviye mi? Nerde Ne arar onlarda seviye falan Dün övmekle şeref duydukları kimseleri ve kurumları bu gün yerin dibine batırırlar. Dün yerdikleri ve hakaret ettikleri kurum ve kişileri bugün başlarda gezdirmekteler. Neden mi çünkü onlar günlerini ve çıkarlarını kurtarma sevdasındalar Başka da dertleri ve davaları yoktur. Rüzgâr nerden eserse oraya eğilirler. Kimin koltuğu güçlüyse ona yönelirler. Kolu güçlü, pazusu büyük görünenlere meylederler. En ufak bir muhalefet rüzgârında hemen saf değiştirirler. Çoğu köşe yazarları, paralı, ajan, birlerinin hesabına çalışan yandaş, paradaş, makamdaş, sırdaş, yoldaş ne sayarsanız sayın menfi çıkarcılar Dürüstlük mü? Ne arar Dostluk mu? Alakası bulunmaz onlarda Merhamet ve hakkaniyet mi? Semtine bile uğramazlar Hak, hukuk mu? Asla ve kata düşünmezler İnsanlık ve insani değerler mi? Kesinlikle akıllarına gelmez Ahirette hesap verme mi? O da neyin nesi! Derler Allah korkusu ve O dan sakınma mı? Ne gezer Adalet ve ölçü mü? Keşke olsa Manşetlerine bakıyorsunuz yağcılık ve mürailik kokuyor. Her gün aynı iftirayı ve yalanı atmaktan utanmazlar. Buldukları birkaç sözüm ona zavallıyı konuşturup durular. Sözde profmuşlar, akademisyenlermiş, yok camiayı tanıyorlarmış, hizmete yirmi beş yıl emek vermişler, her şeyi iyi biliyorlarmış, mış mış mış Sanki onlar gökten inmişler de eksikleri, noksanları yokmuş. Onları ekranlara ve sayfalarına taşıyanların, fırsat bulunca aynı kalleşliği onlara da yapacaklarını bilmiyorlarmış gibi Saflar, konuştukça konuşmaktadırlar Eh! Konuşsunlar bakalım. Elbette bu günün yarını da var. Buranın ötesi de var. Alsınlar mazlumun ahını da bakalım nasıl çıkacak sesi? Geçmişte serlevha ettikleri çamur at, tutmazsa izi kalır slogan ve ithamı ile yol çizenler aynı sloganı inanmış kesimi bir birine kırdırmakta kullanmaktadırlar. Sözüm ona muhafazakâr olmuşlar. Yol değiştirmişler. Ülke için yapılanlara engel olunuyormuş da onu haber yapıyorlarmış. Türkiye büyüyüp gelişiyormuş da haksızlık yapılıp engelleniyormuş Hangi vicdansız ülkesinin ilerlemesini engeller. Hangi alçak büyümekte olan ülkesinin geriye gitmesine çalışır. O eskidendi. Birleri başkalarının piyonu olunca bunları çok rahat yapıyorlardı. Onlar köşelerinde verilen paralara, karanlık odalarda verdikleri sözlere, gizledikleri kimliklerinin gereklerine bakarak yol yordam belirlerdiler. Bu gün de sözde muhafazakâr hükümletin safındaymış gibi aynı görevleri farklı bir taktikle icraya çalışılar. Bu biçare, ikiyüzlü döneklere ne dense yeridir. Dedim ya onlar için en büyük sadakat paraya, çıkar gelinen yere, iltifat gördükleri mahfilleredir. Günümü kurtarma adına, çıkarım hesabına, yanlış yolda olan güçlüden yana olmam, dün ayrı bugün ayrı bir yol gitme sahtekârlığına düşmektense kalemimi kırarım yazmam. Bu izzetli yaşamak isteyen için en güzel yoldur. Rabbim, yanlışa, çıkara, dünyevi hesaplara, -yanlış da olsa- güçlüden yana durmaya düşmek cümlemiz ve cümle inanan kardeşlerimiz muhafaza eylesin.

S YASET KL M CHP ve MHP nin çat aday Ekmeleddin

S YASET KL M CHP ve MHP nin çat aday Ekmeleddin ISSN 1308-7622 18 Haziran 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr IRAK TA NELER OLUYOR? Türkmenler periflan halde Geliflmelerle ilgili haber ve foto raflar 13 ve 16 DA S YASET KL M CHP ve

Detaylı

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR ISSN 1308-7622 Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada,

Detaylı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da! ISSN 1308-7622 17 Haziran 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Çatlad, yok oldu! HABER 7. SAYFADA Meyve-sebzede kay td fl üretim! Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c n n aç klamalar HABER 6.

Detaylı

Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun

Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ISSN 1308-7622 29 Eylül 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ederken, vatandafllar

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi ISSN 308-7622 4 Eylül 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tüm ülkeler birbirini dinliyor Aspen Enstitüsü Baflkan Rüdiger Lentz, Bunun arkas nda büyük bir plan ya da resmi bir niyet oldu

Detaylı

KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne

KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne ISSN 1308-7622 5 Eylül 2014 Cuma Görüflme BUGÜN Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Galler deki NATO Zirvesi kapsam nda, bugün ABD Baflkan Barack Obama ile bir araya gelecek. Cumhurbaflkan Erdo an, Azerbaycan'daki

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ; ISSN 1308-7622 Z RA DON iflçiyi vurdu! HABER 7. SAYFADA 27 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr NETLES YORLAR AK Parti cenah nda Cumhurbaflkan aday kim olacak sorusu, son aç klamalarla

Detaylı

Gece mesaisi başlıyor

Gece mesaisi başlıyor www.barisgazete.com.tr Fiyatı: 25 Kr Gece mesaisi başlıyor Dolar Dün 2,0675 %0,70 Í Euro Dün 2,8365 %1,01 Í C.Altını Dün 576,12 %0,93 Í BİST 100 Dün 75.776 %0,21 Í ANKARA DA HAVA DURUMU Bugün Parçalı bulutlu

Detaylı

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada 22 Haziran 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasilerin sazı-sözü aynı havada Koalisyon TÜRKÜSÜ! Türkiye, içeriden-dışarıdan pek çok unsurun etkili olduğu tarihi bir seçim sürecinin

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Seçimler Davutoğlu için önemli bir sınav olacak... AK Parti 2015 e sıkı hazırlanıyor

Seçimler Davutoğlu için önemli bir sınav olacak... AK Parti 2015 e sıkı hazırlanıyor AK Saray da ilk resepsiyon öğretmenler onuruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ilk resepsiyonu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen 204 öğretmen onuruna

Detaylı

Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Konya-Afyonkarahisar karayolunun Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI. 27 Aralık 2014 Cumartesi BİZE SORMALARI LAZIM

YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI. 27 Aralık 2014 Cumartesi BİZE SORMALARI LAZIM SAYFA 1 Asil üye olmak üzere birliğe başvuran yedek üyeleri hem asil üye yapmadı hem de asil üyeymiş gibi para aldı YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI www.sondakikagazetesi.com 27 Aralık

Detaylı

İsrail, mütecavüz bir ülkedir

İsrail, mütecavüz bir ülkedir Cumhurbaşkanı Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu; seçim öncesi son kez, seçim sonrası ise ilk kez sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu siyasete girecek mi? İlk kez Sondakika

Detaylı

20 Şubat 2014 Perşembe

20 Şubat 2014 Perşembe Türkiye nin son durumunu gazetemizden Yavuz Atalay a değerlendiren Eski Bakan ve MHP Milletvekili Koray Aydın, cemaatlerin AKP den uzaklaşacağını ifade etti BAŞBAKAN Erdoğan ın paralel devlet iddiaları

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal

Detaylı

ve barış iklimini bir kez daha hissetmiş olacak" dedi. devamı 14 te GEREKİRSE TV İZLEMEYİZ SEÇMELİ DERS OLACAK

ve barış iklimini bir kez daha hissetmiş olacak dedi. devamı 14 te GEREKİRSE TV İZLEMEYİZ SEÇMELİ DERS OLACAK SAYFA 1 Çanakkale Çanakkale barışın barışınadı adı olacak olacak SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Bunun adına soygun derler 5846 Sayılı Kültür ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre sanat dünyasının ünlü isimlerini korumak

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Türkiye nin flans yapt r m satranc

Türkiye nin flans yapt r m satranc ISSN 1308-7622 Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: nternet sitelerine kamu ilan verilmesinin belli flartlar olacak 3 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr B K Genel Müdürü

Detaylı

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın EFSANE RÖPORTAJLAR 13 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasi partiler gurbetçiyi keşfetti İLK HEDEF GÖK ten Gökçek e salvolar 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili süreç buz gibi

Detaylı

alacaksınız bir üst lige dedi. Böylece iki kulüp de döneminin bakanının oluru ile amatörden bir üst lige çıktı. 15 te

alacaksınız bir üst lige dedi. Böylece iki kulüp de döneminin bakanının oluru ile amatörden bir üst lige çıktı. 15 te SAYFA 1 Orta Asya Türkleri de geldi DÜNYA AŞIKLARI Denizli de buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı nedeniyle 5'i Türk dünyasından

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Çalışmalar çok iyi. Türkiye'de son yıllarda sayılı merkezlerdeki kullanılmaya başlanan robot cerrahi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde

Çalışmalar çok iyi. Türkiye'de son yıllarda sayılı merkezlerdeki kullanılmaya başlanan robot cerrahi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin'in yerel seçimlerdeki başarısızlığına bahane aramaya çalıştığını söyleyen DİSK Emekli Sen Konak Şube Başkanı İbrahim Yılmaz, "İzmir de CHP içindeki iç barışı koruyamayan

Detaylı

AR-GE A N N E. Türkiye yi gelece e tafl yacak. Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt. Yabanc lardan gelece e güven

AR-GE A N N E. Türkiye yi gelece e tafl yacak. Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt. Yabanc lardan gelece e güven Narenciye ihracat nda portakal fark var Türkiye'nin y l n ilk 4 ay ndaki narenciye ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 33'ünü kapsayan portakal, en çok ihraç edilen ürün oldu. HABER 7. SAYFADA TEB KOB

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

16 Mart 2015 Pazartesi KLASİK YÖNTEMLERE PAYDOS

16 Mart 2015 Pazartesi KLASİK YÖNTEMLERE PAYDOS -SORUNUN BUGÜN GİDERİLMESİ BEKLENİYOR Yusuf Şimşek in ani bir kararla Karşıyaka ile yollarını ayırmasının ardından hızlı bir araştırma içerisine girerek, kısa vadede, Galatasaray ın eski futbolcusu Ayhan

Detaylı