Hisarc kl o lu ilk kez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisarc kl o lu ilk kez"

Transkript

1 ISSN Vay domates vay! 19 Haziran 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Ocak-May s döneminde 312,7 milyon dolar gelir sa land HABER 7. SAYFADA Hisarc kl o lu ilk kez Erdo an, K NC Avrupa seferinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Avusturya ve Fransa'ya yapaca ziyaret bugün bafll yor. Ziyaret öncesi binlerce kiflilik salonlar kiraland, etkinliklere iliflkin tüm haz rl klar tamamland. UETD Avusturya Baflkan Karayaz l, "Baflbakan m z en güzel flekilde a rlayaca- z Bu etkinlik bize karfl yap lan haks zl klara ve engelleme çabalar na karfl bir cevap olacak. Tüm vatandafllar m z, oraya bekliyoruz" dedi. UETD Fransa Baflkan fiimflek ise, "Lyon'da 22 bin kiflilik Euroexpo adl salonu tuttuk. Frans z yetkililerle güvenlik konusunda ortak çal flma yürütüyoruz. Almanya'dan ve Avrupa'n n etkinli imize çok yo un ilgi var" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA BM nin korkusu da mezhep çat flmas BM Genel Sekreteri Ban, Irak'ta mezhep çat flmas riskinin yükselmesi üzerine, Irakl liderlere bölünmeyi derinlefltirecek söylemlerden ve misilleme arzusundan uzak durmalar ça r s yapt. HABER 12. SAYFADA Fehmi Koru CHP-MHP hamlesi siyasetin mâhiyetini de ifltirdi 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Türk-Japon ortakl Nisshin Seifun Turkey Makarna ve G da San Ticaret Afi'nin kurulufl töreni gurur veren anlar kadar duygusal söylemlere de sahne oldu. S LAHLANDILAR! Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) sald r lar na karfl korumas z kalan Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesindeki Türkmenler de silahland. Kerkük'ün 10 kilometre güneyinde bulunan Tazehurmatu nüfusu fiii Türkmenlerden olufluyor. Irak ordusunun çekildi i bölgeye peflmerge de girmedi. Ifi D güçleri, nahiyeye iki kilometre uzakl kta bulunuyor. Türkmenler, örgüt militanlar n n, nahiyeye girerek k y m yapmas ndan çekiniyor. Bu nedenle silahlanma karar alan Türkmenler, nahiye çevresindeki mevzilere konuflland lar. lk etapta bin 500 Türkmen genç, silahlar eline al p savunma pozisyonuna geçti. Tazehurmatu Türkmenlerine, liderli ini Erfled Salihi'nin yap- Irak Türkmen Cephesi Telafer Sorumlusu Kas m Kara, "Türkmenler'i zay f düflüren, zor günler yaflamas na neden olan t Irak Türkmen Cephesi de destek mezhep ayr flmas d r. Telaferliler, milliyetçilikle ilgilenmiyorlar, veriyor. Nahiye'deki polis karakollar mezhep ayr flmas yla ilgileniyorlar. Bu durum, Irak Türkmen Cephesini de güçsüz b rak yor" dedi. HABER 12. SAYFADA da Ifi D sald r lar na karfl tetikte bekliyor. Türkmenlerin zaaf BÖLÜNMÜfiLÜK... Irak' n baflkenti Ba dat'ta Ifi D ve baz Ba dat gergin silahl grup ve afliretlerin ülkenin kuzeyinde sald r ya geçmesinin ard ndan Ba dat'ta da gergin bekleyifl sürüyor. Neredeyse her sokak bafl nda askerler nöbet beklerken, köprü ve otoyollar n giriflinde kontrol noktalar oluflturuldu. Yaflanan son olaylar nedeniyle güvenlik tedbirleri artt r l rken, her sokak bafl nda askerler nöbet bekliyor. www. Dünya da ilk beflteyiz; AB de birinci Çimento Endüstrisi flverenleri Sendikas (ÇE S) Yönetim Kurulu Baflkan Tufan Ünal, Türkiye'nin y ll k 68.5 milyon ton klinker, milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip oldu unu söyledi. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 7. SAYFADA dan takip edebilirsiniz AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Kurtulmufl, "Türkiye'nin Kuzey Irak petrolünü uluslararas piyasalara ç karmas ndan son derece rahats z olan çevreler oldu unu biliyoruz. Ifi D'in arkas nda bu tür niyetli olanlar n oldu unu tahmin ediyoruz" dedi. Kurtulmufl, "Türkiye'nin cari aç n n ana nedeni enerji ihtiyac m zd r. Türkiye bütünleflik bir enerji stratejisiyle bunun üstesinden gelebilir Üretim eksenli ve reel ekonomiyi destekleyen bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bundan sonraki 2023 perspektifimizdeki ana noktam z buras d r" dedi. HABER 6. SAYFADA Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, yapt konuflmada, söz konusu yat r m n iki ülke aras ndaki iflbirli inin ve Türkiye'ye duyulan güvenin simgesi oldu unu, bu yat r mdan al nacak baflar - l sonuçlar n önemli bir örnek teflkil edece ini belirterek, "Japonya ile Türkiye aras nda serbest ticaret anlaflmas imzalanmas n gönülden arzu ediyoruz" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da bugüne kadar flirketleriyle alakal konuflma yapmad n ancak bugün aile büyüklerini k ramad için konufltu unu ifade ederek 1946 Dan bugüne Nuhun Ankara Makarnas n n serüvenini anlatt. Enerji gücüyüz Uluslararas Enerji Ajans, 2014 y l için küresel petrol talebi tahminini günlük 92,8 milyon varile ç kard. HABER 6. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Talep artacak https://www.twitter/yedigun.gazetesi HABER 7. SAYFADA Silahlanan Türkmenlere komutanl k yapan Ercüment Mal, AA muhabirine yapt aç klamada, "Bin 500 silahl kifliyle geceli gündüzlü nöbet tutuyoruz. Ifi D, bize iki kilometre uzakl kta bulunuyor. Burada ne peflmerge güçleri ne de Irak ordusu var. Bu yüzden silahlanmak zorunda kald k" dedi. Peflmerge ile Ifi D çat fl yor Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesine ba l Beflir köyünde peflmerge güçleriyle Ifi D militanlar aras nda fliddetli çat flmalar yafland bildirildi. HABER 12. SAYFADA Ifi D, ABD yi Malikici yapt Ifi D terör örgütüyle Irak'ta nas l daha etkili mücadele edilebilece i konusunda birçok seçene i gözden geçiriyor. Atlantic Council uzmanlar ndan Itani, "Sorunun bir parças Maliki olsa da böyle bir zamanda ABD'nin Maliki'yi desteklemekten baflka seçene i yok" dedi. HABER 12. SAYFADA 18 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/ Say l Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun Kapsam nda Ar-Ge Merkezlerinde stihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Say s n n Tespitine Dair Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 19 Haziran 2014 Perşembe Alman aktivist Martello, maden faciasının mağdurları için piyano çaldı İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim'de konser veren Alman aktivist Davide Martello, Bodrum Belediye Meydanı'nda Soma'daki maden faciasının mağdurları için piyano çaldı. MUĞLA - "Piano for Soma" yazılı tişört giyen Martello, bisiklet sayesinde çekilebilen tekerlekli bir düzenek üzerinde yaklaşık 3 saat süren piyano dinletisi sundu. Çaldığı parçalar sonrası vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlanan Martello, konser öncesi yaptığı konuşmada, Soma'da ölenler için çok üzgün olduğunu, bu nedenle Türkiye'de turne düzenlediğini söyledi. Soma için farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade eden Martello, "Turneden elde edilecek gelir, madende babasını yitiren çocukların eğitiminde kullanılacak" dedi. Martello'nun 16 Haziran'da İzmir'de başlayan konserlerinin 22 Haziran'da Soma'da vereceği konserle son bulacağı bildirildi. Davide Martello, Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ve ayrılıkçı olayların yaşandığı Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde de konser vermişti. 21:30 SÜPER KUMANDA 20:15 SON VAMPİR Orijinal Adı : Click Yönetmen : Frank Coraci Oyuncular : Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken Yapım : 2006 Komedi Michael Newman ın güzel eşi Donna nın iki harika çocuğu vardır. Ama genç adam onları görmeye pek fırsat bulamaz çünkü şirkete paha biçilmez katkısının, nankör patronu tarafından bir gün fark edileceğini ve böylece ortaklığa terfi edeceğini umarak uzun saatlerini iş yerinde geçirmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blood The Last Vampire Yönetmen:Chris Nahon Oyuncular:Gianna Jun, Allison Miller, Liam Cunningham Yapım Yılı:2009 Tür:Aksiyon/Macera Vampir olmanın doğasında da zorlayıcı koşullar vardır. Hele ki söz konusu kişi henüz on altı yaşında bir kız ise. Saya, ne yazık ki bir yandan vampir diğer yandan da insan soyuna aittir. Vampir anne ile insan babadan gelmiştir. O hayatını samuraylık ve dünyayı vampilerden arındırmayı misyonuna adar. İşin zor kısmı ise hayatta kalabilmek için onun da kana ihtiyacı olmasıdır. Gizli yürütülen bir iş için görev yaparken Tokyo da üssü bulunan Amerikan ordusuna gönderilir. Tam da burada vampirlerin en büyüklerinden olan Onigen i ortadan kaldırma fırsatını ele geçirdiğine inanır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Yarının Sınırında akın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. "Suç Şehri" Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı. Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor. "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak. Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. Kış Uykusu Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. İnna Diyarbakır'da sahne aldı DİYARBAKIR - Dünyaca ünlü pop yıldızı İnna, Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan pop yıldızı İnna, Diyarbakır'da konser verdi. Kırklar Dağı Medusa Park'ta sahne alan İnna, sevilen şarkıları ve şovlarıyla alanı dolduran hayranlarına coşkulu anlar yaşattı. Diyarbakır'da ilk kez konser veren İnna, şarkı aralarında seyircilerle Türkçe konuşmaya çalıştı.

3 ANKARA Ankara da Ramazan denetimi hız kazandı Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla hareketlenen gıda sektöründe denetimlerini sıklaştırdı. Samanyolu öğrencilerinin TEOG sınavı başarısı HABER MERKEZİ - Samanyolu Eğitim Kurumları, bu dönem ikinci aşaması yapılan TEOG sınavında büyük başarıya imza attı. Sistem değişerek bu yıl ilk kez uygulanan TEOG sınavı ikinci aşamasında Samanyolu Eğitim Kurumlarından 5 öğrenci ful yapmayı başardı. 8 öğrenci de 1 yanlış yaparak büyük başarı elde etti. Mustafa Dündar, Eren Saydam, Mehmet Altınsoy, Semih Taha Uğraş ve Ayşe Betül Karstarlı tüm alanlarda tüm soruları doğru cevaplamayı başardı. Sınav sisteminin değişmesi Samanyolu nda başarı geleneğini bozmadı. Son yıllarda SBS de gösterdiği başarıyı sistemin değişmesine rağmen bozmayan okul, kararlı bir şekilde başarılarına yenilerini eklemeye devam etmekte. Samanyolunun uzman eğitim kadrosu ile sınavlara hazırlanan öğrenciler iyi bir lisede okuyarak başarılarını devam ettirmek istiyor. HABER MERKEZİ- Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, Ramazan ayı ile beraber bazı ürünlerin tüketiminde artışlar yaşanacağına dikkat çekerek denetimlerin bu ürünler üzerinde yoğunlaştırıldığını kaydetti. İl Müdürlüğü olarak hedeflerinin Ankara halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten İl Müdürü Muhsin Temel, bu konuda son derece titiz ve kararlı olduklarını vurgulayarak, Ankaralıların sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinin gıda denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini vurgulayan İl Müdürü Temel, Ankaralılardan da bir denetçi gibi, gördükleri aksaklıkları 174 ALO GIDA HATTI na iletmelerini isteyerek, Bilinçli tüketicilerin duyarlılığı gıda denetimlerimizdeki etkinliği ve verimliliği artırıyor. Bu yılın ilk beş ayında Ankara dan 174 ALO GIDA HATTI na yapılan başvuru sayısı 1735 tir. Yapılan bu başvurular ekiplerimizce anında değerlendirilmiş ve bu şikayetler sonucu yapılan denetimlerde 74 işletmeye TL idari para cezası uygulanmıştır. Ankaralıların bu konudaki duyarlılığının devamını bekliyoruz şeklinde konuştu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber özellikle tatlı, toplu tüketim ve et sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade eden Temel, denetimlerin bu yönde ağırlık kazandığını söyledi. Gıda işletmelerine de uyarılarda bulunan İl Müdürü Temel, gıda üretim ve satışı sırasında genel hijyen kurallarına ve mevzuat hükümlerine harfiyen uyulmasını isteyerek, Denetimlerde amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Uyarıcı, eğitici ve yol gösterici bir anlayışla Ankaralılara güvenilir gıda sunulmasını amaçlıyoruz. Ancak mevzuata uygun olmayan gıda üretim ve satışına da kesinlikle müsaade etmeyiz. Gıda işletmelerinin, artan iş yoğunluğunun arkasına sığınarak sağlıksız gıda üretimi ve satışına yönelmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Gıda üretim ve satışı yapan işletme ve kuruluşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz dedi yılında gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Temel, ilk beş ayda 3614 ü gıda üretim yeri, si de satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam denetim gerçekleştirildiğini, kurallara uymayan 375 işletmeye toplam TL idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi. BAKIŞ AÇISI 19 Haziran 2014 Perşembe 3 Adem Yavuz IRGATOĞLU Tabanın kabul etmediği çatı tutar mı? Türkiye orta kuşakta yer alması nedeniyle iklim çeşitliliği fazla olan bir ülke. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye de genellikle karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde en sıcak ay temmuz, ılıman iklimin yaşandığı bölgelerdeki en sıcak ay ise ağustos olur. Bu sene öyle görülüyor ki karasal iklimde yer alan Ankara en sıcak mevsimini ağustos ayında yaşayacak. Mevsim normallerinin bu sene bir hayli değiştiği ülkemizde, iklim şartları gibi siyaset şartları da değişkenlik gösteriyor. Gerek bölgemizde yaşananlar gerekse dünya ölçeğindeki gelişmeler bu senenin çok da normal geçtiğini göstermiyor. Öyle anlar oluyor ki üç mevsimi bir arada yaşıyoruz. Fırtınalı günlerde insanlar birbirinin savrulmasını bekliyor. Gökten yere süzülerek inen yağmurun birlerinin ayağını kaydırması için nöbet tutuyor. Oysa fırtınalı günlerde birbirine tutunanların kazanacağını tarih de coğrafya da bizlere göstermiştir. Yağmurda birer çam, fırtına da ise birer dağ olursanız birbirinizi korursunuz. Haziran ayında neredeyse her gün yağmurla ıslanan Başkent Ankara nın siyasetteki serinliği pek mümkün olmuyor. Özellikle önümüzdeki birkaç ay da bu pek mümkün olacağa benzemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir hayli sıcak geçecek. Serinlemek için yağmur yüklü bulutları özleyeceğiz. Yerel seçimlerle gelen sıcak hava dalgasının etkisinden kurtulamayan Türkiye, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin etkisi altında. Dolayısıyla herkes sağ dan sol dan gelecek hava dalgalarını bekliyor ve buna göre hazırlık yapıyor. Günlerdir etkisini hissettiren muhalefetin rüzgarı bugün nihayet çatı da buluştu. Henüz haziran ayının ortalarındayken CHP ve MHP yönünden esen rüzgâr çatı ya Ekmeleddin İhsanoğlu nu çıkarttı. Ancak çatı tabanı örtebilecek gibi görünmüyor. Çatı nın liderleri uzlaşmış gibi görünse de temel şimdiden sarsılmaya ve taşlar yerinden oynamaya başladı. Tepkilerin giderek çoğaldığı süreçte CHP ve MHP yine kendi tabanından veya kendi siyaset geleneğinden bir isim çıkartamamanın vermiş olduğu mahcubiyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşayacak gibi görünüyor. Bakın birkaç örnek vereyim Çatı nın su akıtacağına: CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gökhan Günaydın Yağmurdan kaçınmak için bu çatının altına girilmez; bu çatı şakır şakır akar. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter Son derece üzgün ve utanç içindeyim. CHP'nin bağrına bir hançer saplandı. Arkadaşlarla ne yapacağımızı değerlendireceğiz. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Ekmeleddin İhsanoğlu nun adaylığı CHP nin sağa açılması nın bir devamı; şimdi siyasal İslam a da açılma devri. diyerek tepki koyan isimlerden birkaç tanesi oldu. MHP de pek fazla muhalif ses çıkacağını tahmin etmiyorum ama CHP nin laikçi, Kürtçü kesimi sert rüzgar estirecek gibi. Şimdi geriye şu kalıyor: Rüzgâr en çetin şekliyle esse bile insanlar yine de savrulmak yerine tutunmayı tercih etmelidirler! Bu ne kadar mümkün olur ve bakalım tabanın kabul etmediği çatı ne kadar sağlam olacak! Batıkent te temizlik harekâtı HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, Sağanak yağışlar sonrası olumsuzluklar yaşayan Batıkent te, temizlik ve ilaçlama çalışması başlattı. Yağmur suyunun getirdiği çöp, moloz atıkları temizlenirken, haşerelere karşı da önlem alındı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak yağıştan mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını hızla sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Batıkent te hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bağlı 50 kişilik ekip, bölgede temizlik seferberliği başlatırken, cadde ve sokaklar yağmurla birlikte oluşan çamur ve pislikten arındırıldı. Batıkent in dört bir yanına dağılan temizlik ekipleri, özellikle rögar kapaklarının tıkanması sonucu su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde çalışmalarına ağırlık verdi. Bobcat adı verilen temizlik araçları yardımıyla cadde ve sokaklar, eski temiz günlerine dönerken, bir yandan da ilaçlama çalışmaları yapıldı. Semtte ortaya çıkabilecek fare ve böceklere yönelik olarak yapılan ilaçlamalarda binaların bodrum katları ve depolar da unutulmadı. Yenimahalleliler, temizlikten duydukları memnuniyetini dile getirerek belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Tiryaki, Örnek dönüşümü anlattı HABER MERKEZİ - 16 blokta 480 dairenin bulunduğu bölgede, kentsel dönüşümün uygulanması için söz hakkı vatandaşta... Bugüne gerçekleştirdiği 10 kentsel dönüşüm projesiyle Altındağ ın çehresini değiştiren Tiryaki Vatandaş istemediği sürece tek bir yıkım yapmam. dedi. Kentsel dönüşümün başlaması için bölge sakinlerinin yüzde 90 oranında mutabakata varması gerektiğinin altını çizen Başkan Tiryaki, söz hakkının vatandaşta olduğunu söyledi. Tiryaki, bölgenin kentsel dönüşüm için uygun olduğunu fakat vatandaş istemediği sürece tek bir yıkım yapmayacağını belirtti. Örnek Mahallesi ndeki dönüşümün ada bazında değerlendirildiğine işaret eden Başkan Tiryaki, bölgede yapılması planlanan dönüşümü Vatandaşın ayağına gelen büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Altındağ da mülkiyet sorununu giderdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki, dönüşüm projelerinin zorla değil vatandaşlarla tek tek anlaşılarak yapıldığı vurguladı. Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: Örnek Mahallesi ndeki Telsizler Blokları nın afet riski taşıyan bölge olarak ilan edilmesi, Bakanlar Kurulu nun alacağı karara bağlıdır. Bu karar çıkarsa, dönüşümün başlaması için mahalle sakinlerinin mutabakata varması gerekir. Bölge halkı, dönüşüm için yüzde 90 oranında onay vermezse buraya tek bir çivi çakmam. Seyfi Demirsoy, Gültepe, Çalışkanlar, Hacılar, Önder ve Feridun Çelik mahallelerinin Bakanlar Kurulu nca afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Başkan Tiryaki, bu bölgelere örnek konutlar yapılacağı müjdesini verdi. Tiryaki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mülk sahiplerine 18 ay kira yardımı yapılacağını ve bu durumun bölge halkı için bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yeni binaların kaç katlı ve ne kadar büyüklükte olacağına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın karar vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Tiryaki, hak sahiplerinin asla mağdur olmayacağını da dile getirdi. Altındağ Örnek Mahalle sakinlerinin daveti üzerine bir toplantı gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Telsizler Blokları ndaki kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi.

4 4 19 Haziran 2014 Perşembe ANKARA Atık malzemeler Festival kurası çekildi müzik aleti oldu HABER MERKEZİ - Yağ bidonları, balonlar, şişe kapakları midye kabukları kullanan öğrenciler zil, darbuka ve davul gibi müzik aletleri yaptı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; Geri dönüşüm konusunda öğrencilerimizi sürekli bilinçlendiren etkinlikler yapıyoruz. Ancak bu kez evlerinde bulabilecekleri atık malzemelerle aynı zamanda neler yapabileceklerini de gösteren farklı ve güzel Kazan da köy konağı açıldı bir etkinlik yapıldı. Bu etkinliğe katılan öğrencilerimiz eminim ki evlerinde önceden fark etmedikleri ambalaj atıkları daha farklı şekilde kullanmaya başlayacaklardır dedi. Mamak Belediyesi ve TÜKÇEV işbirliğinde Anatolium alışveriş merkezinde yapılan programda müzik aletlerini kendileri tasarlayıp yapan Mamaklı öğrenciler müzik öğretmeni Fulya Keskin ve Özlem Tan la önce 9/8 Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen p- rogramda öğrenci-ler kendi müzik aletlerini atık malzemelerden yaparak kendi tasarruf orkestrasını kurdu. lik ritim çalışması yaptı. Ritim çalışmasına ayak uyduran öğrenciler daha sonra kendi yaptıkları müzik aletlerini çalmaya başladılar. Çayır Çimen şarkısını hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Programa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orhan, Zabıta Müdürü Refah Arslan, TÜKÇEV Genel Sekreteri Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görevinden ayrılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Bülent Yağmur, hizmet süresini değerlendirdi: Başarıyı ekip ruhuyla yakaladık HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediyesi 11. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali nin hazırlıkları sürüyor. Türk Beyleri Kent Meydanı nda, 10 gün sürecek festivalde, katılımcı dernek, vakıf ve Türk Cumhuriyetleri temsilcileri, kuralarını çekerek gün ve yerlerini belirlerdiler. Festival, 29 Ağustos Cuma günü başlayıp 7 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivale 18 hemşehri derneği ile 10 Türk Cumhuriyet ve Topluluğu katılacak. Bu yılki festivalde Kahramanmaraş, Mersin, Kırşehir ve Trabzon ilk kez yer alacaklar. Katılımcılar, festival boyunca kendileri için ayrılan stantlarda kültürel, sanatsal öğelerini sergileyebilecekler. Belediyeye ait toplantı ve konferans salonlarında her türlü görsel tanıtımlarını yaparak toplantı, seminer ve konferans düzenleyebilecekler. Festivalin akşam bölümünde ise her gün 2 dernek ile 1 Türk Cumhuriyet ve topluluğunun gecesi yer alacak. Günün finalinde ünlü sanatçılar konser verecek. Halk Ekmek Fabrikası nda düzenlenen kura töreninde konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivali daha geniş katılım ve daha zengin içerikle gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Demirel şöyle konuştu: Bu festival bir kültür sanat şölenidir. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yaşandığı, yaşatıldığı bir festivaldir. Kültürlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına büyük bir fırsattır. Bu sadece Etimesgut un değil, Ankara nın festivalidir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Katılımcılarımızdan, hazırlıklarını süratle tamamlayarak kültür ve sanatlarını yansıtacak etkinlikler hazırlamalarını istiyorum. Sadece akşam etkinlikleri değil, 10 gün boyunca gündüz birçok sosyal ve kültürel etkinlik yapılmalıdır. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezimiz, Kent Konseyimiz ve birçok tesisimizde bulunan salonlarımız bu tür etkinlikleriniz için her zaman açıktır. Şimdiden 29 Ağustos Cuma günü başlayacak olan festivalimize tüm başkentlileri davet ediyorum. Belediyeden karne hediyesi Yenimahalle Belediyesi, Ziya Gökalp İlkokulu nun 4 üncü sınıf öğrencilerini sevindirdi. HABER MERKEZİ - Sanayici Şanal ailesi Kazan'da doğdukları köye örnek gösterilecek bir mimariye sahip köy konağı inşa etti. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sanayici Şanal ailesi tarafından yaptırılan köy konağının açılışı Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler tarafından yapıldı. Açılışa Kazan Kaymakamı Veysel Beyru, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Salih Bezci, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ile birçok sanayici ve işadamı katıldı. Açılışta Şanal Ailesi adına konuşan Koray Şanal, insanın anavatanını çocukluğunun geçtiği yer olduğunu kaydederek, doğup büyüdükleri Yazıbeyli ye böyle bir eser kazandırmış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de yaptığı kısa konuşmada Köy Konağının ilginç mimarisine değindi. Hayratı gerçekleştiren Şanal ailesini kutladı. İşler, bir Hadis-i Şerifi hatırlatarak, "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlattır" dedi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin harmanlandığı tek katlı Köy Konağının mimarisi de Şanal ailesinden Mustafa Şanal a ait. HABER MERKEZİ- AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan, Av. Bülent Yağmur konuyla ilgili bir açıklama yaptı.yağmur, AK Parti millete hizmet yolunda 12 yıldır çok güzel çalışmalar yapmış, önemli başarılara imza atmış, diğer partilerin hayal bile edemeyeceği hizmetleri hayata geçirmiştir. Millete hizmet yolunda 2002 yılında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında kurucu MKYK üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. Devamında Ankara İl Başkanlığı Seçim İşlerinde, 2009 yılında yapılan yerel seçimden sonra Keçiören Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundum yılından itibaren 2 yılı aşkın bir süre yapmakta olduğum AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevimden görülen lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugünden itibaren bir nefer olarak partim adına her alanda çalışmaya devam edeceğim dedi. AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Av. Bülent Yağmur yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti millete hizmet yolunda 3 Kasım 2002 tarihinde bu ülkenin güzel insanlarından yetki aldı. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Kadrolar siyasette insan ve millet odaklı bir siyasi anlayışı hâkim kıldı. Bu ulvi anlayış sebebiyle AK Parti girdiği tüm seçimlerden milletin teveccühü ile birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bu süreçte partimizin bir neferi olarak çalışma imkânı buldum. 22 Ocak 2012 tarihinde yapılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı Kongresinde de ilçe başkanı olma gibi mutluluğu ve onuru yaşadım. Görevde kaldığımız 2 yılı aşkın bir süre içerisinde ekibimizle birlikte başarılı çalışmalara imza attık. Görevde kaldığımız süre boyunca ilçe yönetimime, mahalle başkanlarıma ve yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarıma, meclis üyelerime ve tüm Keçiörenli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Keçiören de ekip ruhu ile çalıştıklarını, sevgi ve saygıyı ön planda tuttuklarını, bu sayede üye kayıt işlemlerinden, halka ulaşmaya, ülke meselelerinden yurtdışındaki mazlum insanlara yardım noktasına varıncaya kadar her aşamada önemli hizmetler sunduklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini sözlerine ekleyen Av. Bülent Yağmur, İlçe Kongremizin yapıldığı tarihten bugüne kadar bizlere tevdi edilen görevleri layığı ile yaptık ve bugünden itibaren verilecek görevleri de en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Millete hizmet yolunda; Durmak yok yola devam diyerek açıklamasını tamamladı. HABER MERKEZİ- Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliğe, Atlantis Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaparken, çocuklar alışveriş merkezinde bulunan planetaryumda, uzay ve bilimdünyasını 3 boyutlu olarak tasarlanmış özel bir sistemde izledi. Gezegenler ve yıldızların oluşumu hakkında bilgi verilen gösteride minikler, uzayla ilgili temel bilgileri öğrendi. Ardından tiyatro gösterisi izleyen öğrenciler, kahkahalara boğuldu. Doğayı korumanın önemini vurgulayan Dilek Ağacı adlı tiyatro oyununu izleyen 25 öğrenci, doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde öğrenirken, alkışlarla tiyatroculara eşlik etti. Kahkahaların havada uçuştuğu keyifli gösterinin ardından, ikram edilen yemekleri yiyen öğrenciler ve öğretmenler, çocuklara karne hediyesi olarak bu etkinliği düzenleyen Yenimahalle Belediyesi ne ve Atlantis Avm ye teşekkürlerini sundu.

5 ANKARA 19 Haziran 2014 Perşembe 5 Gönüllü eğitmenlere teşekkür yemeği... Altınadğ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ da 24 Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezive 16 Gençlik Merkezi nde eğitim ve seminer veren gönüllü eğitmenlere teşekkür yemeğiverdi. HABER MERKEZİ - Törende konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Cumhuriyet in Altındağ sınırları içinde kurulduğunu hatırlatarak Amacımız düşünen, okuyan ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek dedi eğitim yılında 63 farklı konuda 250 den fazla seminer düzenlendi ve 15 bin 500 kadın ve genç bu seminerlerden faydalandı. Bu seminerler kapsamında 29 kurumdan, alanlarında uzman yaklaşık 92 eğitimci görev aldı. Başkan Tiryaki, bilinçli bireylerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür ederek, verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Altındağlıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Modern yaşamak; lüks evlerde oturmak, pahalı araçlara binmek değildir. Modern yaşamak bilimin, ilimin ışığından ayrılmamaktır. diye konuştu eğitim yılında Altındağ Belediyesi ile işbirliği yapan tüm uzmanların katıldığı etkinlikte, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Erkal, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Araştırma Hastanesi Gençlik Merkezinden Evlilik ve Aile Terapisti Uzm. Psk. Suphi Tunç, Araştırma Görevlisi ve Avukat Prof. Dr. Gül Efem, tüm eğitimciler adına teşekkür belgelerini Başkan Tiryaki nin elinden aldılar. Eğitmenler adına konuşan kişisel gelişim alanlarında seminer veren Alişan Kapaklıkaya da, Başkan Tiryaki ye teşekkür ederek bir öğretmen olarak Altındağ Belediyesi nin bu tür çalışmalarında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ve her zaman destek olmayı arzuladığını belirtti. Büyükşehir Meclisi nden güreşçilere daire ödülü HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, FİLA tarafından yılın en iyi güreşçileri seçilen ASKİ Spor Kulübü sporcuları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp birer daire ile ödüllendirilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, 2. Başkan Vekili Nail Çimen in başkanlığında toplandı. Toplantıda ASKİ Sporun başarılı güreşçileri Akgül ve Kayaalp ile antrenörlerin ödüllendirilmesi istenen Sosyal İşler Komisyon Raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca Sosyal İşler Komisyonu Raporu ndaki ev ibarelerinin daire olarak değiştirilmesi kararını alırken, ASKİ ve EGO ya bağlı olmayan ve Ankara da ikamet eden başarılı sporculara da Belediye Encümeni nin takdiri ile ödül verilmesi öngörülen Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporunu oy birliği ile kabul etti. Tıp merkezinde sağlık hizmeti HABER MERKEZİ - Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi vatandaşlara araylıksız hiçmet vermeli sürdürüyor. Merkez de 8 uzman doktor, 7 pratisyen hekim, 9 diş hekimi, 11 hemşire ve 10 teknik eleman kadrosuyla ilçe halkına hizmet veriyor. Merkezde iç hastalıkları, kulak-burunboğaz, cildiye (Dermatoloji), göz hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları ve diş hastalıkları branşlarında uzman doktorlar bulunuyor. Merkezde ayrıca laboratuar ve röntgen birimleri de yer alıyor. Kış aylarında günde ortalama 400 hastanın başvurduğu Tıp Merkezi nden, Mayıs ayında 7 bin hasta yararlandı. Merkezden ayrıca 2 bin 569 hastaya laboratuar, 1226 hastaya röntgen hizmeti verildi. Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı polikliniği bulunuyor. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAK TEMİNİ İŞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAKTEMİNİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika Sok. No: Ulus ALTINDAĞ/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAKTEMİNİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 20(YİRMİ) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((Doksan)) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar BUNLARDA SADECE PARAYA VE ÇIKARA SADAKAT VAR Kendini haberci sanıp, hak, hukuk, insani değer, insanlık, kul hakkı, dürüstlük, vefa, sadakat vb. bilmeyen gazeteler için ne dense yeridir. Habercilik yaptığını sanan, haber vermede yalan, iftira, karalama, aldatma, aynı yalan ve iftira haberini tekrar be tekrar vermekle iş yaptığını söyleyen, seviyesiz ve insanlıktan nasipsiz zavallılar Bunlar... Onlar devre ve nabza göre şekillenen, çıkarlarının olduğu yere koşan, iktidarlarla kol kola, yan yana olmayı marifet sanan, devir değişme ihtimali gözüktüğü andan itibaren saflarını anında değiştiren, beş paralık biçareler Bunlar ne hukuk tanırlar ne de kanun Ne insan haklarını bilirler ne de insanlıktan anlarlar Tek dertleri vardır; yağcılık yapmak, bir yerlerden gelecek ulufelere göz dikmek, birilerinin hesabına günü kurtarmak Bunlar din, iman, Kuran, ar, namus, hak, hakikat, hakkaniyet, ölçü, değer Nedir bilmezler Bol keseden atarlar; adına habercilik derler. Yalan yanlış haber verirler iyi iş yaptım sanarlar Ne Allah korkuları vardır ne de insandan, insanlıktan nasipleri Seviye mi? Nerde Ne arar onlarda seviye falan Dün övmekle şeref duydukları kimseleri ve kurumları bu gün yerin dibine batırırlar. Dün yerdikleri ve hakaret ettikleri kurum ve kişileri bugün başlarda gezdirmekteler. Neden mi çünkü onlar günlerini ve çıkarlarını kurtarma sevdasındalar Başka da dertleri ve davaları yoktur. Rüzgâr nerden eserse oraya eğilirler. Kimin koltuğu güçlüyse ona yönelirler. Kolu güçlü, pazusu büyük görünenlere meylederler. En ufak bir muhalefet rüzgârında hemen saf değiştirirler. Çoğu köşe yazarları, paralı, ajan, birlerinin hesabına çalışan yandaş, paradaş, makamdaş, sırdaş, yoldaş ne sayarsanız sayın menfi çıkarcılar Dürüstlük mü? Ne arar Dostluk mu? Alakası bulunmaz onlarda Merhamet ve hakkaniyet mi? Semtine bile uğramazlar Hak, hukuk mu? Asla ve kata düşünmezler İnsanlık ve insani değerler mi? Kesinlikle akıllarına gelmez Ahirette hesap verme mi? O da neyin nesi! Derler Allah korkusu ve O dan sakınma mı? Ne gezer Adalet ve ölçü mü? Keşke olsa Manşetlerine bakıyorsunuz yağcılık ve mürailik kokuyor. Her gün aynı iftirayı ve yalanı atmaktan utanmazlar. Buldukları birkaç sözüm ona zavallıyı konuşturup durular. Sözde profmuşlar, akademisyenlermiş, yok camiayı tanıyorlarmış, hizmete yirmi beş yıl emek vermişler, her şeyi iyi biliyorlarmış, mış mış mış Sanki onlar gökten inmişler de eksikleri, noksanları yokmuş. Onları ekranlara ve sayfalarına taşıyanların, fırsat bulunca aynı kalleşliği onlara da yapacaklarını bilmiyorlarmış gibi Saflar, konuştukça konuşmaktadırlar Eh! Konuşsunlar bakalım. Elbette bu günün yarını da var. Buranın ötesi de var. Alsınlar mazlumun ahını da bakalım nasıl çıkacak sesi? Geçmişte serlevha ettikleri çamur at, tutmazsa izi kalır slogan ve ithamı ile yol çizenler aynı sloganı inanmış kesimi bir birine kırdırmakta kullanmaktadırlar. Sözüm ona muhafazakâr olmuşlar. Yol değiştirmişler. Ülke için yapılanlara engel olunuyormuş da onu haber yapıyorlarmış. Türkiye büyüyüp gelişiyormuş da haksızlık yapılıp engelleniyormuş Hangi vicdansız ülkesinin ilerlemesini engeller. Hangi alçak büyümekte olan ülkesinin geriye gitmesine çalışır. O eskidendi. Birleri başkalarının piyonu olunca bunları çok rahat yapıyorlardı. Onlar köşelerinde verilen paralara, karanlık odalarda verdikleri sözlere, gizledikleri kimliklerinin gereklerine bakarak yol yordam belirlerdiler. Bu gün de sözde muhafazakâr hükümletin safındaymış gibi aynı görevleri farklı bir taktikle icraya çalışılar. Bu biçare, ikiyüzlü döneklere ne dense yeridir. Dedim ya onlar için en büyük sadakat paraya, çıkar gelinen yere, iltifat gördükleri mahfilleredir. Günümü kurtarma adına, çıkarım hesabına, yanlış yolda olan güçlüden yana olmam, dün ayrı bugün ayrı bir yol gitme sahtekârlığına düşmektense kalemimi kırarım yazmam. Bu izzetli yaşamak isteyen için en güzel yoldur. Rabbim, yanlışa, çıkara, dünyevi hesaplara, -yanlış da olsa- güçlüden yana durmaya düşmek cümlemiz ve cümle inanan kardeşlerimiz muhafaza eylesin.

6 6 EKONOMI 19 Haziran 2014 Perflembe Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçisi Murat Karagöz, " fladamlar m z Mo olistan'da inflaat, g da, imalat, dericilik, turizm gibi sektörlerde çok büyük f rsatlar bekliyor" dedi. Karagöz, "1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin pazar ve kuzeyde ayn flekilde Rusya pazar oldu u düflünülürse giriflimcilerimiz için asl nda ciddi olanaklar var. Koreli, Japon, Hintli, Alman, Frans z flirketlerini, baflka ülkelerin yat r mc lar n gördü ünüz zaman 'neden burada Türkiye olmas n?' diye soruyorsunuz" diye konufltu. Mo olistan Türk yat r mc bekliyor Petrole talep artacak ANKARA- BARIfi SA LAM - Uluslararas Enerji Ajans (IEA), 2014 y l için küresel petrol talebi tahminini günlük 92,8 milyon varile ç kard. AA muhabirinin, IEA'n n petrol piyasas na iliflkin yay mlad raporundan derledi i bilgilere göre, makroekonomik göstergelerin iyileflmesi ile birlikte dünya petrol talebi, geçen y la göre artmaya bafllad. Petrol talebi, 2014'ün ilk çeyre inde günlük 91,4 milyon varil olarak gerçekleflti. Y l n son çeyre inde ise petroldeki talebin h zl bir yükseliflle 94 milyon varile ç kmas öngörüldü. Böylece IEA, 2014 y l için küresel petrol talebi tahminini günlük 1,3 milyon varil art flla 92,8 milyon varile ç kard. Dünya petrol arz da günlük bazda may s ay nda, önceki aya göre 530 bin varil art flla 92,6 milyon varile ulaflt. Söz konusu petrol arz n n 440 bin varillik üretimi OPEC üyesi olmayan ülkelerden geldi. Y ll k bazda OPEC üretimi düflmesine ra men OPEC d fl üretim art fl günlük petrol arz n n 1 milyon varil artmas n sa lad. OPEC kaynakl petrol arz na en büyük katk y Suudi Arabistan yapt, Libya ise politik istikrars zl k nedeniyle arz noktas nda h zl bir düflüfl yaflad. Bununla birlikte, 2014'ün ilk 5 ay nda OPEC kaynakl petrol talebi, günlük 30,9 milyon varile ulaflt. ULAN BATUR- Sinan Polat - Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçisi Murat Karagöz, ülkenin Çin ve Rusya pazar na yak nl n n yat r m aç s ndan ciddi bir avantaj oldu una dikkati çekerek, Mo olistan'da Türk yat r mc lar büyük f rsatlar bekledi ini söyledi. Karagöz, AA muhabirinin sorular n yan tlarken, Mo olistan' n Türklerin atayurdu olmas dolay s yla iki ülke aras nda çok derin tarihi ve kültürel ba lar oldu unu belirtti. "Co rafya olarak uza z ama kalben yak n z" diyen Karagöz, ülkede Türkiye'ye karfl olumlu bak fl oldu unu belirterek "Türkiye çok seviliyor, say l yor ve merak ediliyor. nsanlar Türkiye'yi tan mak istiyor" dedi. Karagöz, sosyal medyay da kullanarak Türkiye'nin tan t lmas konusunda tüm f rsatlar de erlendirdiklerini dile getirdi. Kültürün yan nda dilin de iki ülkeyi yak nlaflt ran unsurlardan biri oldu una dikkati çeken Karagöz, 340' burslu olmak üzere halihaz rda 900 Mo ol ö rencinin Türkiye'de e itim gördü ünü, ayr ca Mo olistan Devlet Üniversitesi'nde yabanc diller fakültesine ba l Türkoloji bölümünde de Türkçe ö retildi ine iflaret etti. Bu ö rencilerin "sadece Türkçe ö renmek de il Türkiye'yi tan mak, siyasi kimli iyle ekonomik ve kültürel geliflmiflli iyle altyap s yla tan mak aray fl içinde" olduklar n ifade eden Karagöz, Yunus Emre Enstitüsü'nün Mo olistan'a bir kültür merkezi açmas gerekti ini ifade etti. "YATIRIM Ç N GEREKL fiartlar VAR" Türkiye ile Mo olistan aras ndaki siyasi iliflkilere de de inen Kara, siyasi iliflkilerin "mükemmel" seviyede oldu una vurgu yapt. Karagöz, son dönemde yaflanan karfl l kl üst düzey ziyaretlerin de bunun bir yans mas oldu unu söyledi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Ulan Batur'u ziyaret etti ini hat rlatan Karagöz, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun da ziyaretini Soma facias nedeniyle ertelemek zorunda kald n hat rlatt. Karagöz, buna karfl l k Mo olistan Meclis Baflkan Zandaakhuu Enkhbold'un da Türkiye'yi ziyaret etti ini dile getirdi. Siyasi iliflkilerde yakalanan baflar n n, ekonomik iliflkilere yeterince yans t lamad na iflaret eden Karagöz, ülkede yat r m için gerekli flartlar n ve altyap n n oldu unu fakat ülkedeki imkanlar n Türkiye'deki ifl çevreleri taraf ndan yeterince tan nmad n söyledi. Karagöz, bu durumu "Asl nda bütün imkan ve yeteneklere sahibiz. Hani bizde bir tabir vard r; Ya, un, fleker var ama helva yapmay bilmiyoruz. Belki Mo olistan için bu bir parça geçerli" sözleriyle ifade etti. "RUSYA VE Ç N PAZARINA KOMfiU" Mo olistan' n Çin ve Rusya'ya komflu olmas n n yat r mc lar için büyük bir avantaj oldu una dikkati çeken Karagöz, "1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin pazar ve kuzeyde ayn flekilde Rusya pazar oldu u düflünülürse giriflimcilerimiz için asl nda ciddi olanaklar var" dedi. Yaklafl k 3 milyon nüfusa sahip ülkenin baflta do al kaynaklar olmak üzere büyük bir potansiyele sahip oldu unu belirten Karagöz, "Dünyan n 5 k tas nda yüzlerce ülkede ifl yapan ifl adamlar m z buralara gelebilirler ve gelmeliler çünkü Koreli, Japon, Hintli, Alman, Frans z flirketlerini, baflka ülkelerin yat r mc lar n gördü ünüz zaman 'neden burda Türkiye olmas n?' diye soruyorsunuz. Hele hele yan bafl n zda Orta Asya'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da çok ciddi projeler gerçeklefltiren Türk giriflimcilerini gördü ünüzde 'niye buralara gelmesinler' diye düflünüyorsunuz" diye konufltu. Türkiye enerji gücü STANBUL - MURAT B R NC - AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Numan Kurtulmufl, "Türkiye'nin Kuzey Irak petrolünü uluslararas piyasalara ç karmas ndan son derece rahats z olan çevreler oldu unu biliyoruz. Ifi D'in arkas nda bu tür niyetli olanlar n oldu unu tahmin ediyoruz" dedi. stanbul'da düzenlenen "New York'tan stanbul'a Mega fiehirler ve Finansal Merkezler Paneli" sonras nda AA muhabirinin Irak'ta yaflanan son geliflmeler ve Türkiye ekonomisine iliflkin sorular n yan tlayan Kurtulmufl, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n en k sa sürede Türkiye'ye getirilmesi için yo un çaba içinde olduklar n belirterek, "Güvenli bir bölgede ve sa l k durumlar n n iyi olduklar bilgisini al yoruz" dedi. "Türkiye'nin Kuzey Irak' n petrolünün dünya piyasas na sunulmas nda aktif görev almas ve Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) sadece Türkiye Konsoloslu u'na bask n düzenlemesi... ki olay nas l okumak gerekiyor?" sorusu üzerine Kurtulmufl, flunlar kaydetti: "Türkiye'nin Kuzey Irak petrolünü uluslararas piyasalara ç karmas ndan son derece rahats z olan çevreler oldu unu biliyoruz. Ifi D'in arkas nda bu tür niyetli olanlar n oldu unu tahmin ediyoruz. Ama sonuçta Ifi D'i ortaya ç karan flartlar n bir an evvel iyilefltirilmesi gerekiyor. Çok benzer flekilde nas l Taliban' n içinden El Kaide ortaya ç km flsa; Taliban' n ortaya ç kmas n sa layan sebep de Afganistan'daki Rus iflgali idi. Uzun y llar Afganistan halk Ruslar'a karfl mücadele etti ve Taliban' n etraf nda örgütlendi. Uzun süren savafl n neticesinde bu direniflin içinden El Kaide ç kt. El Kaide de küresel bir terör a haline geldi. Maalesef Ifi D'i de ortaya ç karan sebep öncelikle Irak iflgali ve Suriye'deki geliflmeler. Suriye'de devlet terörü ile birlikte iç savafl meydana geldi. Buraya dünyan n dört bir yan ndan gelen bir tak m unsurlar olufltu. Nas l Pakistan ve Afganistan'daki o mücadeleden El Kaide ç kt ysa buradan da Ifi D'e destek veren unsurlar ortaya ç kt. Öylesinde karanl k bir yap lanma ki kimlere hizmet etti ini ve arkas nda kimler oldu unu bilmiyoruz. Hiçbir terör örgütü arkas nda büyük güçlerin deste i olmadan ayakta duramaz. Bu bölgede kimler kar fl kl k ve istikrars zl n devam etmesini istiyorsa onlar n bu terörün arkas nda parma oldu u aflikar bir flekilde gözüküyor." Libya, M s r, Suriye, Tunus ve o co rafyadaki halk n bölgedeki mevcut despot yönetici ve zalimlere karfl ayakland n an msatan Kurtulmufl, ancak dünyan n bu mücadeleye yeterli deste i vermedi ini dile getirdi. Kurtulmufl, "Halklar zalimi indirmekte müttefikti ama yerine kimi getireceklerini bilmiyordu. Bu çerçevede özellikle Suriye'de 200 binin üzerinde insan öldü. Suriye, Cenevre görüflmeleriyle asl nda çözüme yak n bir noktaya de il, daha uzak bir noktaya gitti. Irak iflgali ile birlikte Irak' n üçe bölünme senaryolar n konuflulurken, flimdi Suriye'nin de üçe bölünme senaryolar gündeme getiriliyor. Türkiye olarak vazifemiz; bu co rafyan n bütün halklar n daha fazla entegre edecek görüflleri dile getirmek ve siyaseti ortaya koymakt r. Bir an evvel bu terör ortam n n sonland r laca çaban n ortaya konmas gerekiyor" de erlendirmesini yapt. OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE IRAK TA BASIN TAR H Dr. fiemsettin KÜZEC Osmanl yönetiminde Irak bas n Osmanl yönetimindeki Irak ta iletiflim sisteminin temel özellikleri flunlard r: Gazeteciler gerçek anlamda gazetecili i meslek olarak benimsememifllerdir. Ço u amatör bir flekilde gazetecilik yap yordu. Osmanl devletinde memur olanlar, toplumun ayd n kesimleri olarak bas nda çal flm fllard r. Bu nedenle Osmanl döneminde ne herhangi bir gazete bir sanayi projesine yönlendirildi, ne de bu alanda çal flan gazeteciler tüccar veya sanayici oldu. (6) 1865 te Matbuat Nizamnamesi nin düzenlenmesinden sonra, Türk bas n hayat yeni bir döneme girdi. Irak (Ba dat, Basra, Musul) vilayetleri o dönem Osmanl n n idaresinde oldu u için Matbuat Nizamnamesini oldu u gibi uygulamaktayd. Bu nizamname, ön sansürü bütünüyle kald r p, yabanc bas n n sorumsuzluklar na da s n rlar getirmiflti. Nitekim Nizamname'nin üçüncü maddesi, yabanc - lar n da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme ba lad ndan, dokunulmazl klar n bas n alan na da yay lmas önlenmifl oluyordu. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama a r para ve hapis cezalar yla, baflta padiflah olmak üzere, bütün idareyi (bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumlar ve memurlar), yabanc devlet baflkanlar ve temsilcilerini, suçlay c ve kötüleyici yay nlardan koruyordu. Nizamname, umumi çizgileriyle 1909 y l na kadar yürürlükte kald. (7) 15 Haziran 1869 tarihi, Osmanl döneminde Irak ta Bas n tarihinin bafllang ç tarihi, ayn zamanda Bas n bayram olarak kabul edildi. Zevra n n Arapça ve Türkçe yay nlanmas ayn zamanda Irak ta Türk Bas n tarihinin de bafllang c say lmaktad r. 48 y l boyunca 2607 say ç kan Zevra nin son say s 11 Mart 1917 tarihinde Ba dat ta yay nland tarihinde Osmanl Anayasas kabul edilene kadar Ba dat ta yay nlanan tek gazeteydi. Öte yandan Ba dat Ordusu nun bask ihtiyac n karfl lamak için bir tafl basma matbaas da yine Mithat Pafla taraf ndan ayn tarihte Ba dat flehrinde te sis edilmifltir. Bu matbaa ile askeriyeye ait belge, broflür ve özel kitaplar bas l rd ki bunlar çok kez halktan gizli tutulan kanunlar içine ald için sadece büyük rütbeli subaylara da - t l rd. (8) Irak ta bask c l k önce tafl basma matbaalar yöntemiyle gerçeklefltirildi. Nitekim Kâmil Tebrizi nin matbaas (M.1861) y l nda Abbas Mirza ad nda bir kifli taraf ndan Ba dat a getirilmifltir. Ayr ca, 1859 y l nda Musul da ilk tafl basma matbaa, yabanc lardan oluflan Dominiken papazlar taraf ndan kurulmufltur. Musul Vilayeti nde Osmanl n n resmi gazetesi olarak Musul 25 Haziran 1885 tarihinde yay nland. Musul, Zevra dan sonra Irak ta yay nlanan ikinci gazete idi. Ayr - ca, Osmanl döneminde Musul da befl gazete birden yay nlan yordu. Musul Gazetesi 1918 de ngilizlerin Musul u iflgal ettikleri tarihe kadar yay nland. Ayr ca Cemalettin Baban, 1913 te 15 günde bir Arapça ve Türkçe olarak Musul da yay nlanan bir derginin de imtiyaz sahibi ve yaz iflleri müdürlü ünü yapt. Bu dergi befl say yay nland ktan sonra belirsiz nedenlerden dolay yay n durduruldu. Musul a ba l Kerkük flehrinde ise, ilk matbaa 1878 y l nda Vali Feyzi Pafla taraf ndan kuruldu. Bu matbaaya da Vilayet Matbaas ad verildi de Abdullah Kaz m Pafla Kerkük e Vali atand nda Sanayi Matbaas n kurdu. Bu matbaada Havadis Gazetesi ile Maarif Dergisinin yan s ra birçok dini ve edebi kitap da yay nland. (9) Osmanl döneminde Kerkük te bir gazete ve iki dergi yay nland. 24 fiubat 1911 de Kerkük te yay nlanan Havadis Gazetesi, Kerkük te Türkçe yay nlanan ilk gazete oldu. Bu gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Kutsizâde idi. Edebiyat editörlü ünü Türkmen gazeteci Ahmet Medeni Kutsizâde yapt. Havadis Gazetesi yedi y l boyunca 25 Kas m 1918 tarihinde ngilizlerin Kerkük ü iflgaline kadar Kerkük te yay nland. O dönemde en uzun süreli yay nlanan gazete olmufltu. Gazete nin üst köflesinde slami Genel Gazetedir. Geçici olarak haftada bir yay nlan r yaz s yer almaktayd. Bu gazete dopdolu konular yla Kerkük teki kültürel, siyasi ve sosyal haberlerin yan nda dünya haberlerine de yer vermekteydi. Ayr ca, edebiyat konusunda Kerküklü Hicri Dede, Muhyettin Kabil, Seyit Mahmut Urfi ve Nesimi Kutsizâde gibi Türkmen flairlerinin fliirlerine de s k s k yer verirdi. Havadis Gazetesi nde, Ba dat ve Kerkük te yay nlanan kitap, dergi ve gazetelerin haberleri de yer al rd. Kerkük te Havadis Gazetesinin yan nda bir de 1913 y l nda 15 günde bir kültür, sanat ve edebi konular n kapsayan Maarif Dergisi tan nm fl Türkmen gazeteci, flair Ahmet Medeni Kutsizade nin çabalar yla yay nlan yordu. Bu derginin imtiyaz sahibi de Mehmet Cevat Necipo lu dur. Maarif Dergisinin yay n k sa sürmüfltür. Yedi ay boyunca 13 say s yay nlanm fl ve yerine Kevkebul Maarif Dergisi geçmifltir. Bu dergi, Maarif Dergisi nin kapat lmas ndan sonra Kerkük te Kültür alan ndaki ortaya ç kan bofllu u doldurmak amac yla yay na koyuldu. Kevkebul Maarif Dergisi Kerkük sanayi matbaas nda ayda üç defa olarak bas l rd. Bu derginin neden durduruldu u konusunda kesin bilgi elde edilemedi. Dergi nin 10 say s yay nland. Osmanl Devleti nin Ba dat ve Musul dan sonra Irak n ikinci büyük flehri olan Basra vilayetinde, 31 Aral k 1889 tarihinde Basra Gazetesini yay nlad. Basra, Irak ta Zevra ve Musul dan sonra üçüncü ve Basra da yay nlanan ilk gazete oldu. Bu gazetenin yay n 25 y l sürdü. Osmanl döneminde Basra da 12 gazete yay nland. Bu gazetelerin alt s nda çal flan gazetecilerin Türkmen kökenli olduklar saptanm flt r. Gazetelerin ya imtiyaz sahibi ya yaz iflleri müdürü ya da editörleri Türkmen gazetecilerden oluflmaktayd. Kerkük kökenli Türkmen gazeteci Mektubizâde; Ömer Fevzi, Basra bas n n n öncülerinden biri say l rd. Mektubizâde; 1909 da Basra da ikinci gazete ve Meflrutiyet ten sonra ilk gazete say lan kaz gazetesinin Türkçe bölümü editörlü- ünü yapt. Bu gazeten in sahibi ve yöneticisi Hac Süleyman Feyzi El-Musullu idi. 6) brahim Dakuki, letiflim Profesörü, letiflim Araflt rmalar ve Kültürler Uzant s lim Merkezi Baflkan Mülakat, 17 Kas m ) Sina Akflin, 1864 Matbuat Nizamnamesi Bas n Özgürlü ünü K s tlad m, Gelifltirdi mi?, 13. Türk Tarih Kongresi, 3. Cilt, 2. K s m, Ankara, 4 8 Ekim 1999, Ankara 2002, s ) brahim Hilmi, Lugat-ül Arap- Arap Dilleri, S, 7, Ocak 1913 Ba dat, s. 304, (DEVAM EDECEK)

7 EKONOMI 19 Haziran 2014 Perflembe 7 Hisarc kl o lu nun Dünya da ilk beflteyiz GURUR GÜNÜ Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "Japonya ile Türkiye aras nda serbest ticaret anlaflmas imzalanmas n gönülden arzu ediyoruz" dedi. Türkiye çimento üretiminde AB de B R NC durumda ZM R - Çimento Endüstrisi flverenleri Sendikas (ÇE S) Yönetim Kurulu Baflkan Tufan Ünal, Türkiye'nin y ll k 68.5 milyon ton klinker, milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip oldu unu söyledi. Ünal, ÇE fi yönetim kurulu üyelerinin kat l m yla Swissotel Büyük Efes'te düzenledi i bas n toplant s nda, Türkiye'nin çimento üretiminde dünyada önemli bir konuma sahip oldu unu belirtti. ANKARA- Türk-Japon ortakl Nisshin Seifun Turkey Makarna ve G da San Ticaret Afi'nin Ankara JW Marriott Otel'deki kurulufl töreninde konuflan Babacan, söz konusu yat r m n iki ülke aras ndaki iflbirli inin ve Türkiye'ye duyulan güvenin simgesi oldu unu, bu yat - r mdan al nacak baflar l sonuçlar n önemli bir örnek teflkil edece ini söyledi. Türkiye ve Japonya'n n dost ülkeler oldu unu ifade eden Babacan, "Haritaya bakt n zda belki biri Asya'n n do u, biri bat ucunda olan iki ülke. Tarihimize, kültürümüze ve haklar m z aras ndaki yak nl a bakt m zda iliflkiler co rafyadan çok daha yak n. Türkiye'de halk - m zda, Japon halk yla ilgili olumlu bir intiba vard r. Haklar m z aras ndaki bu yak n gönül birli i, ülkelerimiz aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesi aç s ndan önemli bir zemin oluflturuyor" de erlendirmesinde bulundu. Son 2,5 y l n iki ülke aras ndaki iliflkilerin h zland bir dönem oldu unu kaydeden Babacan, bu çerçevede gerçeklefltirilen karfl l kl ziyaretlerin artt na dikkati çekti. ki ülkenin Marmaray, TÜRKSAT ve Sinop'taki nükleer santral gibi pek çok büyük projeyi baflar yla yürüttü ünü belirten Babacan, iki ülkenin bundan sonraki projelerde de yo un temas içinde olacaklar na iflaret etti. Türkiye'nin genifl bir müflteri kitlesine hitap edecek konumda oldu unun alt n çizen Babacan, "ABD'nin teknoloji devleri ve Avrupa'n n pek çok kuruluflu stanbul merkezinden Asya ve Ortado u gibi pazarlara Türkiye üzerinden aç lmaktad r. fl adamlar çok genifl bir co rafyada ifl yapabiliyor" de erlendirmesinde bulundu. Ekonomik aç dan yüksek potansiyele sahip olduklar n vurgulayan Babacan, Türkiye'nin sadece h zl büyüyen de il, ayn zamanda borcunu düflürerek büyüyen bir ülke oldu unu söyledi. Küresel kriz döneminde Avrupa'da istihdam kayb yaflan rken, Türkiye'nin ilave istihdam yaratt n belirten Babacan, "Avrupa'n n kaybetti i istihdam n daha fazlas n Türkiye tek bafl na sa lad. Türkiye'de gelir art k daha adil da l yor. Bizde 1 dolar n alt nda geçinmek zorunda olan bir nüfus yok. Genç ve refah seviyesi h zla artan bir nüfusumuz var. ç piyasam z çok canl ve cazip" ifadelerini kulland. Türkiye'nin özel sektör a rl kl büyüdü üne dikkati çeken Babacan, " hraç bizim ekonomimiz için çok önemli. Bu yat r m da bizim ekonomik modelimizin güzel bir örne i olacak" de erlendirmesinde bulundu. Güçlü bir ekonomik programa sahip olduklar n belirten Babacan, bunun temelinde mali disiplin ve Merkez Bankas n n ba ms zca uygulad programlar n yatt n söyledi. Bunlar uyguland takdirde Türkiye'nin yolunun aç k oldu unu vurgulayan Babacan, "Güven yavafl yavafl oluflur, zaman al r. Kayg ise çok h zl oluflur. Türkiye'nin kazand güven ortam n n de erini çok çok iyi bilmeliyiz" de erlendirmesinde bulundu. Hükumet olarak önümüzdeki döneme iliflkin çeflitli hedeflerinin oldu unu ifade eden Babacan, bunlar cari aç n azalt lmas, enflasyonun düflürülmesi, kamu maliyesindeki güçlü duruflun sürdürülmesi ve büyüme ile istihdam n art - r lmas fleklinde özetledi. TOBB BAfiKANI H SARC KLIO LU Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da bugüne kadar flirketleriyle alakal konuflma yapmad n ancak bugün aile büyüklerini k ramad için konufltu unu ifade etti. Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: "Kayseri'den ç kan dedelerimiz Ahmet ve Nuh Eskiyapan ile ortaklar Ankara eflraf ndan Kemal Yurtbilir ile 1946'da bir makarna fabrikas kurmaya karar veriyorlar. Fabrikan n ad n da "Ankara Makarna" koyuyorlar. Ulus'ta ticaret hayat na bakkaliye dükkân ile bafllayan bu 3 kafadar n kurdu u fabrikan n önemli bir özelli i var. Ankara Makarna o tarihte Türkiye'de kurulan ilk makarna fabrikalar ndan. Günlük üretim kapasiteleri ise ilk aflamada 6 ton civar nda. 1956'ya gelindi inde bu kapasiteyi günlük 20 tona ç karmay baflarm fllar. 1961'de Ankara Makarna'n n ad kurucusunun an s na Nuh'un Ankara Makarnas olarak de ifltiriliyor. Çok flükür ki 1946'daki kuruluflundan bugüne Nuh'un Ankara, "Sürekli yat r m, sürekli modernizasyon" ve Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini üretmek felsefesi oldu." Nuh'un Ankara'n n 64 bin metrekare alanda kurulu fabrikas ile Sincan 1. OSB'nin en modern tesislerinden biri oldu unu belirteren Hisarc kl o lu, fabrikan n tek tesiste dünyan n en büyük makarna üreten ve makarnan n Ar-Ge'sini yapan ender kurumlar aras nda yer ald n kaydetti. Hisarc kl o lu, söz konusu ortakl k ile Nuh'un Ankara'n n tarihinde yeni bir sayfa aç ld n kaydederek, Japonlarla birlikte Türkiye'ye yeni bir makarna fabrikas kazand racak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Nuh'un Ankara olarak dünyan n en büyük makarna fabrikalar aras na girmeyi hedeflediklerini kaydeden Hisarc kl o lu, bunun için gerekli fizibilite çal flmalar n yapt klar n ifade etti. "TÜRK BU DAYI KULLANILACAK" Ürünlerde Türk bu day n kullanacaklar n belirten Hisarc kl o lu, hem çiftçiye destek olacaklar n, hem de Türk bu day n n kalitesini tüm dünyaya göstereceklerini kaydetti. Ürünlerin tamam n n yurt d fl na sat laca n ifade eden Hisarc kl o lu, "Bir slogan m z var; 'yüzde 100 Türk Mal, yüzde 100 ihracat'. Yani Türk mühendisi ve iflçisi ile gerçeklefltirece- imiz katma de erin tamam ülkemizde kalacak. Bu fabrikada üretilen 'Made in Turkey' damgal makarnalar dünyan n dört bir taraf nda görebileceksiniz. Ulaflt m z ülke say s artt kça pazar a m z geniflleyecek, böylelikle y ll k ihracat m z 75 milyon dolara ulaflacak" diye konufltu. "Türkiye y ll k 68.5 milyon ton klinker, milyon ton çimento üretim kapasitesiyle dünyan n 5'inci, Avrupa'n n da en büyük üreticisi konumunda bulunuyor" diyen Ünal, ayr ca ÇE S üyesi 58 çimento fabrikas nda 15 bin kifliye istihdam sa land n dile getirdi. Ünal, çal flma bar fl nda sa lad klar baflar y ifl sa l ve güvenli inde de gösterebilmek için 2000'li y llar n bafl ndan bu yana ciddi faaliyetler yürüttüklerini anlatt. ÇE fi'in 50. y l n, 28. Uluslararas zmir Festivali'nin Efes Antik Tiyatro'daki aç l fl konserini destekleyerek gerçeklefltireceklerini kaydeden Tufan Ünal, desteklerinin sürece ini kaydetti. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-may s döneminde 781 bin 471 ton olan sebze ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 3 azalarak 755 milyon 702 bin tona gerilemesine ra men, gelir yüzde 4 artarak 471 milyon 219 bin dolara ulaflt. Domatesten 312,7 milyon dolar gelir KOCAEL - Türkiye, ocak-may s döneminde ihraç etti i 419 bin 584 ton domatesten 312 milyon 696 bin dolar gelir sa lad. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-may s döneminde 781 bin 471 ton olan sebze ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 3 azalarak 755 milyon 702 bin tona gerilemesine ra men, gelir yüzde 4 artarak 471 milyon 219 bin dolara ulaflt. D fl sat m miktar bak m ndan yüzde 26, de er bak m ndan yüzde 11 artan domates, en fazla ihraç edilen sebze oldu. Bu ürün, 312 milyon 696 bin dolarl k d fl sat m geliriyle, sebze ihracat n n yüzde 66's n oluflturdu. Domatesi 46 milyon 704 bin dolarla biber, 34 milyon 980 bin dolarla h yar, 26 milyon 190 bin dolarla so an, 24 milyon 468 bin dolarla kabak, 7 milyon 752 bin dolarla patl can, 4 milyon 344 bin dolarla mantar izledi. hracat miktar bak m ndan yüzde 96, de er bak m ndan ise yüzde 90 azalan patates, dikkati çekti. EN FAZLA IHRACAT RUSYA'YA Rusya, miktar bak m ndan yüzde 46, de er bak m ndan yüzde 53'lük payla en fazla ihracat yap lan ülke oldu. Söz konusu dönemde, Rusya'ya yafl sebze sat fl miktar olarak yüzde 24 artarak 347 bin 24 tona, ihraç geliri de yüzde 5 art flla 251 milyon 970 bin dolara yükseldi. Rusya'y 28 milyon 962 bin dolarla Bulgaristan, 28 milyon 296 bin dolarla Ukrayna, 26 milyon 3 bin dolarla Romanya, 23 milyon 612 bin dolarla Almanya takip etti. Ukrayna'ya ihraç edilen sebze miktar, geçen y l n ocak-may s dönemine göre yüzde 24 art flla 46 bin 378 ton olarak kay tlara geçti.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 19 Haziran 2014 Perflembe Türk usulü Hamlet S rbistan yolcusu SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN MERS N - Kent merkezine 60 kilometre uzakl ktaki Toros Da lar 'n n yamac ndaki 1453 rak ml beldede yaflayan köylü kad nlar n 2001 y l nda kurdu u tiyatro ekibinin yazar ve baflrol oyuncusu, 35 ülkeden temsilcilerinin kat laca "Hamlet Festivali' için S rbistan'a gidecek. Oyunun yazar Ümmiye Koçak, pasaport ifllemleri için geldi i Mersin'de, AA muhabirine yapt aç klamada, Hamit adl oyunun ilk provalar n ayaklar nda naylon yemeni ve sa dan soldan toplad klar kostümlerle köy okulunda kap s bile olmayan bir sahnede yapt klar n anlatt. Tiyatro toplulu unu kurduklar 2001 y l ndan beri çok say da oyun yazd n, çeflitli ödüller ald n ancak kendisini en mutlu eden olay n S rbistan'daki Hamlet Festivali'ne davet edilmesi oldu unu ifade eden Koçak, 2009 y l nda "Hamlet"i "Hamit" yaparak sahneye uyarlad klar n ve bu çal flmalar n n çok ses getirdi ini hat rlatt. Koçak, 13 y ldan beri tiyatroyla u raflt n ve birçok ülkeye gitti ini ancak bu flekilde Merkeze ba l Arslanköy beldesinde kurulan ve William Shakespeare'in ''Hamlet'' adl eserinden 3 bölümü ''Hamit'' ad yla sahneye tafl yan Arslanköy Kad nlar Tiyatro Toplulu u'nun oyun yazar Ümmiye Koçak ile baflrol oyuncusu Ayfer fien, S rbistan'daki Hamlet Festivali'ne onur konu u olarak davet edildi. ADALET BAKANLI INDAN MÜNHAL NOTERL KLER davet almalar n n kendisini çok duyguland rd n belirtti. Özellikle S rbistan'dan aran p davet edilmenin onur verici oldu unu dile getiren Koçak, flöyle devam etti: "Beni S rbistan'da aray p 'Ümmiye han m 35 ülkeden 35 ayr dilde Hamlet eserini oynayanlar davet ediyoruz. Türkiye'den de sizin eserinizi be endik. Sizi davet ediyoruz' dediklerinde öyle bir ç l k att m ki. Çünkü Mersin ve Türkiye'yi temsil etmifl olmak bana ayr bir gurur verdi. Tabi bunlar ben kendi bafl ma yapmad m. Oyuncular mla yapt m. Bir köylü kad n, Anadolu kad n olarak çok mutluyum. Hep derler ya; 'Köylü kad n bir yere gidemez' diye. Neden gidemezmifl. Bak n gidebiliyoruz. Hem de S rbistan'a gidiyoruz." Oyuncu Ayfer fien de "Hamlet" ad alt nda Afla da 2013 y l gayri safî gelirleri ve isimleri yaz l olan birinci s n f Beyo lu Yirmidördüncü Noterli i , Ankara Onyedinci Noterli i ve Ankara Otuzdördüncü Noterli i tarihlerinde yafl tahdidi nedeniyle boflalacakt r say l Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gere ince B R NC SINIF NOTERLER- DEN bu noterliklere atanmaya istekli olanlar n ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanl m za veya bulunduktan yer Cumhuriyet Baflsavc l klar na baflvurmalar gerekmektedir. Posta ile do rudan do ruya Bakanl a gönderilmifl olan dilekçeler baflvurma süresi içinde Bakanl a gelmedi i takdirde atama iflleminde nazara al nmaz. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci f kras uyar nca ilân olunur. SIRA NO: NOTERL N ADI 2013 YILI GAYR SAF GEL RLER 1- ANKARA ONYED NC NOTERL ,41.-TL. 2- ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERL ,18.-TL. 3- BEYO LU Y RM DÖRDÜNCÜ NOTERL ,93.-TL. (BASIN-8064)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SÜRÜCÜLÜ PERSONEL SERV S ARACI K RALANMASI hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : 4'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLI I AKINCI KAZAN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : -- ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 3 OTOBÜS 3 M D BUS LE 210 fi GÜNÜ SÜRÜCÜLÜ PERSONEL SER- V S ARACI K RALANMASI H ZMET Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : 4'üncü Ana Jet Üs Komutanl -Ak nc /ANKARA ile ANKARA linin muhtelif yerleflim yerleri aras nda sabah mesaiye getirmek ve akflam mesaiden götürmek fleklinde yap lacakt r. c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 317 (üçyüzonyedi) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Hava Lojistik Komutanl hale Komisyon Baflkanl ( 3.H..B.M.K'l nizamiye yan ) Etimesgut/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. S rbistan'a gidecek olman n mutlulu unu yaflad n belirterek "Gezmeye gidebilirsiniz ya da ekmek paras için turneye ç kabilirsiniz. Bunlar n hepsi ayr. Ancak böyle bir davet üzerine gitmek çok onur verici. Hele oraya Danimarka kral olarak gitmek ayr bir güzellik. nflallah her fley daha güzel olur. Bize bütün bu olanaklar sa layan kurumlara da ayr ca teflekkür ediyoruz" diye konufltu. "Hamit" oyununda Arslanköy Kad nlar Tiyatro Toplulu u üyesi 7 kad n rol alm fl, karakterlerin adlar n söylemekte zorlanan oyuncular Prens Hamlet'i Hamit, Horatio'yu Hurflit, Ophelia'y Feraye ve Polonius'u fiahin ad yla sahnelemifllerdi. Ayr ca oyuncular Hamit ile kraliçe aras nda geçen k sa bir konuflmay da ngilizce olarak seslendirmiflti. Liseli gencin AH 30 bin satt AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Stanford üniversitesinin deste iyle düzenlenen "2014 Dünyan n En yi Genç Yazarlar Yar flmas "nda ikinci olan 19 yafl ndaki Mehmet Durakl, lisede yaflad aflk ac s ndan esinlenerek yazd "AH!" isimli kitab 30 bin satt. Aksaray Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu Sa l k Meslek Lisesinden mezun olan Mehmet Durakl, 4 y l boyunca afl k oldu u k z arkadafl ndan ayr ld. K sa süre sonra aldat ld n ö renen Durakl, çok etkilendi i bu durumu yazarak unutmak istedi. Gsm: ( ) Nail Tan dan Gelenler Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez kütüphanesine ba fl olarak gönderdi- im kitap ve dergilerin bana ulaflmas nda, dostlar m n katk lar büyük oldu. Bu dostlar mdan biri de, edebiyat m z n duayenlerinden, kültür dünyam z n parlayan fl, folklor uzman, e itimci, flair, yazar ve araflt rmac Nail Tan a abeyimdi. Nail Tan ustadan, hocadan gelen kitaplar, haz rlad m demirbafl listesinin 4418 ve 4448 numaralar aras na kaydedildi. Bu numaralar aras nda kay t yerlerini alan kitaplar n özet bilgi s ralamas flöyle flekillendi: - Derlemeler-Makaleler (Nail Tan, 2-Anonim edebiyat konular n n ifllendi i 240 sayfadan olufluyor) - Derlemeler-Makaleler (3- Nail Tan, afl k edebiyat, tekke edebiyat konular n n ifllendi i, 312 sayfadan olufluyor,) - Derlemeler-Makaleler (4,Nail Tan, Halk bilmecesi-mizah, Halk Tiyatrosu konular n n ifllendi i, 184 sayfadan olufluyor) - Derlemeler-Makaleler (7-Nail Tan, Atatürkçülük, Dil - Edebiyat, Tarih-Genel kültür ve Güzel sanatlar konular n n ifllendi i 336 sayfadan olufluyor) - Derlemeler-Makaleler (6- Nail Tan, gelenek görenek ve inançlar, bayramlar, belirli günler, halk mutfa, el sanatlar konular n n ifllendi i 350 sayfadan olufluyor) Öteki kitaplar: Orhan fiaik Gökyay, II,V,VI,VII,VIII, ikinci kitap H. R dvan Çongur-Nail Tan imzalar n tafl rker, öteki kitaplar Nail Tan-Kudret Ünal imzalar n tafl yor) - Araçl Hac Bekir ailesi (Nail Tan), Atatürk ve Halk Kültürü (Nail Tan, bu kitap Folklor Araflt rmalar Kurumu yay nlar aras nda Günyüzü görmüfl), - Ölümünün 85. y ldönümü an s na, Uluk flla Belediyesi yay nlar aras nda ç kan Nail Tan imzal Uluk fllal Afl k Kemali Baba adl kitapla, an lan ozan m z n hayat, sanat ve fliirlerinden örnekler verilmifl. - Cumhuriyet dönemi kültür çal flmalar n n dünü, bugünü, yar n (Nail Tan), Türk Halk Edebiyat nda Karakufl Kad adl kitapla f kralar ortaya konmufl. Üç ay boyunca günde 10 saatten fazla yazarak "aldat l fl" hikayesini kitaplaflt ran Durakl, "AH!" ad n verdi i çal flmas n yay nc lara gönderdi. Bir yay nc taraf ndan bas lan kitap, 2 ay gibi k sa sürede 30 bin okura ulaflt. ARAÇ K RALAMA H ZMET ALINACAKTIR 4.ANA JET ÜS K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede benzer ifl olarak; Servis araçlar ile (Otobüs ve/veya Midibüs ve/veya Minibüs dahil) yap lan her türlü personel tafl ma hizmetleri kabul edilecektir 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Hava Lojistik Komutanl hale Komisyon Baflkanl ( 3.H..B.M.K'l nizamiye yan ) Etimesgut/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Lojistik Komutanl hale Komisyon Baflkanl ( 3.H..B.M.K'l nizamiye yan ) Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. BASIN-7958 (www.bik.gov.tr)

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 19 Haziran 2014 Perflembe 9 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Kazan 2014 Foto raf Sergisi Bursa'da aç ld BURSA - Türk Dünyas n n 2014 Kültür Baflkenti olarak ilan edilen Tataristan n baflkenti Kazan n kültürü ve gelenekleri, Bursa Kent Müzesi nde izlenime sunulan özel bir foto raf sergisiyle tan t l yor. Bursa Kent Müzesi iflbirli i ile Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat (TÜRKSOY) taraf ndan düzenlenen sergide, TÜRKSOY un foto raf sanatç lar n n çal flmalar sonucu haz rlanan 100 foto raf, sanatseverlerin be enisine sunuluyor. Sergideki foto raflar, Tataristan halk n n milli sanat olan gelenekleri, oyun ve kostümleri, Kremlin ve Süyümbike Minaresi, eski sokaklar ve modern meydanlar ile Tataristan n eski baflkenti hakk nda birçok hikâyeyi foto raflarla Bursa ya tafl yor Türk Dünyas Kültür Baflkenti Kazan foto raf sergisinin aç l fl, keyifli anlara sahne oldu. Bursa Kent Müzesi nde sanatseverlerle buluflan serginin aç l fl na, Tataristan Opera Sanatç s Regina Valeyeva ile Kazakistan Opera Sanatç s Cupar Gapdulina n n seslendirdi i aryalar renk katt. Bursa Büyükflehir Belediyesi Baflkanvekili Atilla Ödünç, konuflmas nda, ülkeleraras kültür ba n n önemine iflaret etti. Bursa n n kültürel mirasa verdi i de ere dikkati çeken Baflkanvekili Ödünç, "Bursa Kent Müzesi nin ev sahipli inde aç lan sergi, Türk dünyas n n 2014 kültür baflkenti olan Tataristan n baflkenti Kazan n kültür ve geleneklerinin Bursa da da ET MESGUT KETEM B NASI GÜÇ ARTTIRIMI YAPIM fi HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü SA LIK BAKANLI I TÜRK YE HALK SA LI I KURUMU Etimesgut KETEM Binas Güç Artt r m Yap m fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Rüzgarl Cad. brahim Müteferrika Sok. No: Ulus ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Adet Etimesgut KETEM Binas Güç Artt r m Yap m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Halk Sa l Müdürlü üne ba l Etimesgut Ketem Binas c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiflbefl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Halk Sa l Müdürlü ü hale Birimi (Rüzgarl Cad. brahim Müteferrika Sk. No:5 Ulus-ANKARA) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: DIII Grup fller; Elektrik flleri Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Elektrik Mühendisli i ya da Elektrik-Elektronik Mühendisli i Diplomalar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l ANKARA HALK SA LI I MÜDÜRLÜ Ü HALE B R M (RÜZGARLI CD. BRAH M MÜTEFERR KA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Halk Sa l Müdürlü ü hale Birimi (Rüzgarl Cad. brahim Müteferrika Sk. No:5 Ulus-ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar tan t lmas n amaçl yor. Büyükflehir Belediyesi ve Bursa Kent Müzesi iflbirli iyle TÜRKSOY un düzenledi i sergi ve bu tür çal flmalar, dünyan n birçok flehri de iflikli e u rarken bizim flehirlerimizin de erlerine sahip ç kt n gözler önüne seriyor. fiehirlerimiz, tarihi yüzünü ve özgün kimliklerini korurken, güç birli ini de yans t yor." diye konufltu. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da zengin Türk kültürünün ve sanat n n geleneksel de erlere sahip ç k larak gelece e tafl nd n söyledi y l nda Astana ve 2013 y l nda da Eskiflehir in kültür baflkenti seçildi ini hat rlatan Kaseinov, 2014 y l n n Türk Dünyas Kültür Baflkenti seçilen Kazan n ve Tataristan n kültürünün, geleneklerinin, do as n n, insan n n ve tüm güzelliklerinin Bursa da foto raflarla tan t lmas n n önemli oldu unu söyledi. Kaseinov, A ustos ay nda, Tataristan da ve Kazan da, bölgeyi tan t c, tüm dünya insanlar n n bir araya gelece i etkinlikler de gerçeklefltirilece ini ifade etti. (CHA) BULMACA Loti, asl nda slâmiyet ve Osmanl düflman d r. Nitekim yay nlanmas Türkiye de yasaklanm fl olan Au Maroc (Fas ta) adl kitab nda bunu görmek mümkündür. Müezzini uluyan kurta benzetmifl, ezan n iç karart c bir fley oldu unu söylemifl, minareleri orman hayvanlar gibi alg lam fl, slâm kocam fl slâm medeniyeti olarak nitelendirmifl, Osmanl sultan n kutsal kavramlara sayg s olmayan ve her fleyi gaspeden bir kifli olarak tan mlam flt. Zevk ve macera peflinde yaflam fl bir serseri olan Loti, öyle san ld gibi b rak n Türk ve Müslüman olmay, dost bile olmam flt r. Sadece hesaplar gere i öyle görünmüfltür. Bunu kendisi flöyle itiraf eder: Mektubumun bafllar nda akl n zdan geçtiyse de henüz tam bir Müslüman de ilim. Sadece iki farkl kiflili i ayn anda yaflat yorum ve halen- Mümkün oldu u kadar k sa sürelerle- deniz te meni Mösyö Loti yim. (Aziyade, s ) Hiç kimseye ait olmayan, güven vermeyen, endifleli ve acayip bir kifli olman n meyvelerini topluyordum (Aziyade, s. 99) Bazen iflte böyle, Türklük rolünde kendimi ciddiye alam yorum. Arif in sar alt ndan Loti nin kula n n ucu görünüyor. Asl na dönüyorum ve bu dönüfl dayan lmas mümkün olmayan, hüzünlü bir duygu veriyor. (Aziyade, s. 65) Öyle ise daha fazlas n aramadan Arif ismini seçelim. Vaktiyle kendime Arif Efendi diye hitap ettirerek e lenirdim. Bugün art k derece itibariyle yükselmifl olabilirim. Arif Bey olurum. (Mutsuz Kad nlar, s. 228) Loti, slâmiyet i kabul etmeyi düflünmedi ini belirtti i gibi Osmanl lar n Hristiyanl b rak p slâmiyet e geçenleri sevmedi ini söylüyor ki bu tamamen saçmad r. Durum, tam tersinedir. Çünkü Müslüman Türkler, Hristiyanlar n Müslüman olmalar karfl s nda çok heyecanlan rlar ve böyle kimseleri de el üstünde tutarlar. Konuyla ilgili bölümü aktaral m: Kibar Türklere özgü terbiye ve iyi bir ngilizceyle pafla bana: -Sevgili dostum, slâmiyet i kabul etmeyi de düflünüyor musunuz? Diye sormufltu. Ben: -Hay r Ekselans, isim ve vatan de ifltirmek, Osmanl olmak benim için önemli de il ama Hristiyan kalaca m, cevab n verdim. - yi böyle olmas n tercih ederim. Müslüman olmak gerekmez ve din de ifltirenleri hiç sevmeyiz, demifl ve eklemiflti: (Aziyade, s. 115) Loti nin kad n ve erkek sevgilileriyle bir fuhufl yuvas na dönüfltürdü ü evini Osmanl TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin Loti, Türk Dostu Olmad Gibi slâm Dostu da De ildir-12 Devleti için ayr ve sembolik bir önemi olan Eyüp ten seçmesinin özel bir anlam var. Bu önemi kendisi flöyle ortaya koyuyor: slâm n kalbi olan Eyüp karanl k bir yerdir. Sultanlar n k l ç kufland klar kutsal cami buradad r. Yaln zl seven dervifllerle kutsal mezarlar n bekçileri, bütün semtlerin en Müslüman ve en dindarlar bu mahallenin tek sakinleridir. (Aziyade, s ) Loti bu tavr yla flunu demek istiyor: Bak n z ben geldim sizin en kutsal beldenizde kutsal sayd n z aile kurumunuzdan evli bir han m n z, baflka kad nlar n z ve erkeklerinizi al p burada onlar sonuna kadar tamam yla maddî, tensel ve cinsel zevk arac birer nesne olarak kullan yorum. Böylece kutsal bildi iniz tüm de erlerinizi çi neyip kirleterek sizden Haçl lar ad na en büyük intikam alm fl oluyorum. *Don Juan Karakterine Sahiptir: Loti, cinsî sap k bir adamd r. Bir kad nla yetinmeyen, bir kad na ba lanmayan birçok kad nla iliflkiye girmeyi, pek çok kad na âfl k olup sonra onlar rahatça b rakmay, kad ndan kad na koflmay zevk edinmifl bir kiflidir. Hep evli Türk kad nlar n ayartan, onlar kendisine hayran eden, hatta tapt ran, büyüklük saplant s içinde olan biridir. Kad nlarla, erkeklerle her türlü iliflkiye giriyor ya da hayalinde böyle iliflkiler yafl yor. *Büyüklük Saplant s çinde Olan Hasta Ruhlu Biridir: Loti, kendini çok önemli, çok büyük, çok cazibeli, çekici, yak fl kl, tap lacak derecede seçkin bir erkek olarak görüyor. Romanlar ndaki kad nlar, erkekler herkes ona tapar. O, bir ilâht r, ne dese olur, istedi i her fleyi yapabilir. Kad n ve erkek sevgilileri sadece ona itaat etmek; hatta yolunda ölmek durumundad rlar. *fiövalye Ruhunu Hep Korur: Pierre Loti, Avrupal atalar ndan flövalyelik ruhunu da tevarüs etmifltir. Do uya karfl hep bir flövalye kimli iyle ve ma rur sömürgeci bak fl yla yaklaflm flt r. Bu flövalyelik ruhu, kendisi bir ajan oldu undan, askerî anlamda kendisini çok geri planda hissettirir. Ancak o flövalyelik misyonunu daha çok cinsel fetih plân nda gerçeklefltirmeye çal flm flt r. Bütün Do u ve bu arada tabii Türk kad nlar ve erkekleri fethedilecek, ya malanacak, bir süre kullan l p sonra at lacak birer flehvet nesnesidirler. (Devam Edecek) Soldan sa a: 1. Orta boylu, düflük kulakl, tüyleri k sa bir tür av köpe i Bir müsabakan n say sal sonucu. 2. Alfabetik. 3. Fayda Güney Amerika da bir baflkent. 4. Japon çiçek düzenleme sanat. 5. Astatinin simgesi Gemide çal flan veya gemi iflleten kimse. 6. Tutu, rehin Engel. 7. Çaresiz Bir nota. 8. Bir organ m z Bafl, kafa Günefl do madan önceki alaca karanl k. 9. Soyut, tinsel. 10. Bay nd rl k Tarama arac. 11. Gerekli Ya al nm fl sütten veya yo urttan yap lan peynir. 12. Fikir, düflünce S k çal l klar n dibinde yaflayan küçük bir bal k. 13. stavritin boyu 10 santimetreye kadar olan yavrusuna verilen ad O yer anlam nda kullan lan sözcük. 14. Çelik çomak oyunu Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. 15. ki da yamac n n kesiflmesi ile oluflmufl dere yata Tin. 16. ki borunun birbirine birlefltirildi i yer Hint irmi i skambilde birli. 17. Akdeniz anemisi. 18. Duman karas Tarla faresi. 19. Amme lkel silah Lantan n simgesi. 20. Yasa Düz ve ensiz k l ç Yukar dan afla ya: 1. Büyük ve sert tafl kütlesi H ristiyanl k Pulat. 2. Göçebelerin konak yeri Bir haber ajans n n k saltmas lkbaharda k rlarda yetiflen, ufak yeflil yaprakl, spanak gibi yenilen bir bitki Uyan k, gözü aç k. 3. Kar n zar Özür Fas n plaka iflareti. 4. Aylardan biri Proje Eski Türklerde kutsal hekim. 5. Havuç Baz spor dallar nda iki tak m ya da iki kifli aras nda yap lan karfl laflma Satrançta bir tafl. 6. K z o lan k z olma durumu Taneli bir meyve Ço unlukla akaryak t gibi maddeleri tafl makta kullan lan, silindir biçiminde, metalden büyük kap. 7. Esenleme Hadise, olay Bezekçilikte kullan lan yeflil ve pembe dalgal sedef. 8. Hasta bak lan yer Giresun ilinin bir ilçesi Genifllik. 9. Serüven Ondal k Gebe. 10. skambilde papaza verilen bir ad Piston ddia, tez Bir nota Yemek yemesi gereken. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1019 Haziran 2014 Perflembe - SAGLIK 'Bel a r s ' deyip geçmeyin! STANBUL -Romatizmal hastal klar n ortaya ç kmas nda aileden gelen genetik yatk nl n varl na dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Kuru, Ankilozan Spondilit (omurga romatizmas ) hastal nda genetik yükün yüzde 90 oldu unu söyledi. Temel belirtisi 'bel a r s ' olan bu hastala n sadece ileri yafllarda de il, genetik oldu u için gençlerde de görülebildi ini belirten Prof. Dr. Kuru, "Bel a r lar toplumda çok yayg n olarak görülen bir durumdur. Ancak söz konusu hastal ktaki bel a r s sinsi bafllang çl olmas, genç yaflta bafllamas (genellikle 40 yafl n alt nda bafllar), hareketle azal p istirahatla düzelmemesi gibi özellikleriyle di er bel a r lar ndan ayr l r." dedi. Prof. Dr. Kuru'nun verdi i bilgiye göre romatizmal hastal klar bafll alt nda 170 ten fazla tan ml hastal k var. Sadece ileri yafllarda görülen rahats zl klar olarak alg lanmamas gerekiyor. Genetik yatk nl klara ba l olarak küçük yafllarda da bu hastal klar n görülebiliyor. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ömer Kuru, genetik olmas ndan dolay romatizmal hastal klar n ailesel hastal klar olarak ta adland r labilece ini kaydetti. Ankilozan Spondilit'i örnek veren Kuru, bu hastal ktaki genetik katk n n yüzde 90' buldu unu vurgulad. Romatoid Artrit (iltihapl eklem romatizmas ) hastal n da ise hastal n ortaya ç k fl nda yüzde 60 genetik faktörlerin sorumlu oldu unu aktard. Kiflinin ailesinde e er romatizmal hastal kl olan bir kifli var ise o kiflide de bu hastal n bulunma olas l n n daha yüksek oldu unu dile getirdi. Prof. Dr. Kuru, "Ailesinde bu tür hastal klar olan kiflilerde flayet eklem fliflli i, sabah tutuklu u gibi yak nmalar varsa hemen bir hekime baflvurmalar nda yarar vard r." ifadesini kulland. Romatizmal hastal klar n ayr ayr belirtileri oldu unu dile getiren Prof. Dr. Kuru, bunlar flöyle s ralad : Romatoid Artrit: lk belirti eklem a r s ve sabah tutuklu udur. Bu hastal a yakalananlar sabah kalkt klar nda ellerini yumruk yapmakta, oynatmakta, kahvalt yaparken çatal, b çak tutmak da zorland klar n ifade eder. Biz bu duruma sabah tutuklu u ya da sabah kat l diyoruz. Genellikle bu hastalar bir saati aflan bir sabah tutuklu una maruz kal yor. fiayet bir hastan n küçük eklemleri olan el bileklerinde veyahut büyük eklemleri olan ayak bile i ve dizinde fliflkinlikler varsa mutlaka bir hekime baflvurmas gerekir. Ankilozan Spondilit: Temel belirtisi bel a r s d r. Bel a r lar toplumda çok yayg n olarak görülen bir durumdur. Ancak söz konusu hastal ktaki bel a r s sinsi bafllang çl olmas, genç yaflta bafllamas (genellikle 40 yafl n alt nda bafllar), hareketle azal p istirahatla düzelmemesi gibi özellikleriyle di er bel a r lar ndan ayr l r. Burada bahsetti imiz iki tür hastal k ta ilerleyici özellikleri olan hastal klard r. Tedavi edilmediklerinde kendi bafllar na b rak ld klar nda sakatl klara ve flekil bozukluklar na neden olabilirler. (CHA) HASTANEM Z KL N K B YOK MYA HT YACI 4 (DÖRT) KALEM LAB SARF MALZEME ALIMI DIfiKAPI YILDIRIM BEYAZIT E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Hastanemiz Klinik Biyokimya htiyac 4 (dört) Kalem Lab Sarf Malzeme Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : (elektronik posta yolu ile bildirim yap lmas öngörülmemektedir) ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Hastanemiz Klinik Biyokimya htiyac 4 (dört) Kalem Lab. Sarf Malzeme Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: Hastanemiz Kit Deposu c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu ürünleri hastanenin ihtiyac na göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edecektir. Teslimatlar siparifllerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yap lacakt r. Son parti tarihine kadar teslim edecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma hale Komisyon Odas rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap ALTINDA /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Resmi lanlar B NA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Resmi lanlar Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: a) stekliler, teklif edilen ürünlerin ihale doküman nda belirlenen flartlara uygunlu unu belirlemek amac ile ayr nt l teknik bilgilerin yer ald broflür, katalog vs. tan t m materyallerini sunacaklard r. Numuneler ihalede görevli Uzman üyelere tutanak karfl l nda teslim edilecektir. hale ve Muayene Komisyonlar ihale dosyas nda yer alan evraklar, malzemeleri tereddüte düfltü ü durumlarda inceleme için uygun gördü ü ilgili kurulufllara masraflar ilgili firmalar taraf ndan karfl lanmak üzere gönderebilir. b) steklilerden; Sa l k Bakanl n n 2010/11 say l genelgesi gere i, ihale tarihi itibari ile, teklif etti i t bbi cihazlar n/ürünlerin T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na kay t bildirim ifllemlerini yapm fl olmas ve teklif edilen t bbi cihazlar/ürünler için TITUBB da Sa l k Bakanl taraf ndan onayl d r ibaresi bulunan onaylanm fl (barkod numaras n ) tekliflerinde yaz l olarak belirteceklerdir. stekliler, teklif etti i ürünün imalatç veya ithalatç s (tedarikçi firma) olmad durumlarda, ürünün tedarikçi firmas n n bayii oldu una dair TITUBB kay t ve bildirimini sunacaklard r. (Sunduklar belge, üretici ve/veya ithalatç firmalar için onayl firma numaras n, bayi iseler onayl ana bayi tan mlay c numaras n gösteren internet ç kt s olacakt r.) Ancak Sa l k Bakanl n n 2010/11 say l genelgesi gere i, teklif edilen ürün, üreticisi taraf ndan T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda belgelendirilmemifl ise (t bbi cihazlar kapsam nda de ilse) TITUBB a kay t veya bildirim ifllemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatç n n Yönetmelik kapsam nda olmad na dair beyan n n sunulmas gerekmektedir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Servisi ( rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap Alt nda /AN- KARA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Servisi ( rfan Bafltu Cad. No:12 D flkap Alt nda /ANKARA) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. S ra No Aç klama Birimi Brans Kodu Miktar 1 EDTA'l Tüp Adet Di er Sarf Malzemeleri Koagülasyon Tüpleri Adet Di er Sarf Malzemeleri Emniyetli ne Adet Di er Sarf Malzemeleri Emniyetli Kelebek Set Adet Di er Sarf Malzemeleri Bas n (www.bik.gov.tr) Siteler Semt Poliklini i Zemin ve 1 Katlar Tadilat fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 86 Kalem nflaat (Mimari) flleri Kalemleri, 56 Kalem S hhi Tesisat flleri Kalemleri, 122 Kalem Elektrik flleri Kalemi olmak üzere Toplam 264 Kalem, Yap m fli. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Siteler Semt Poliklini i (Demirhendek Cad., No: 42, Siteler/ANKARA). c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Listesinde yer alan (B) ÜSTYAPI (B NA) filer alt nda bulunan II. GRUP: B NA filer benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: NfiAAT MÜHEND SL mezuniyet belgeleri ifl deneyimi olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA 19 Haziran 2014 Perflembe11 Libya, belirsizlik ve flaflk nl k girdab nda STANBUL - Libya da Anayasa Mahkemesi nin, hükümeti kurmakla görevlendirilen ve meclisten güvenoyu alan Ahmed Maatik in baflbakan seçilmesinin anayasaya ayk r oldu u karar, tart fl l yor. M s rl gazeteci-yazar Fehmi Huveydi, Belirsiz ve fiaflk n Libya bafll kl yaz s nda, Libya Anayasa Mahkemesi nin 2 gün önce, Maatik hakk nda verdi i hükmü, Libya da son 60 y lda benzeri olmayan bir karar olarak nitelendirdi. Yaz s nda birçok silahl grubun varl n sürdürdü ü, zaman zaman iç çat flmalar n, darbe giriflimlerinin yafland, siyasi ve sosyal istikrars zl n hakim oldu u Libya da bu karar n verilmesinin son derece önemli oldu unu belirten Huveydi, Daha önemlisi ise ülkedeki tüm taraflar n bu karar kabul edip sayg duymas d r diye yazd. Libya da mevcut yönetime karfl darbe girifliminde bulunan emekli general Halife Hafter konusuna da de inen Huveydi, Baz medya kurulufllar n n, Libya daki terörist gruplar n M s r a yönelik tehdit oluflturdu u iddialar n dillendirdi i bir süreçte gündeme geldi ini kaydetti. Hafter in Muammer Kaddafi nin 42 y l yönettikten sonra enkaz haline getirdi i Libya tam bir kaos ortam ndayken, Teröristlere karfl onur savafl söylemiyle ortaya ç kt n aktaran Huveydi, Hafter için Çad savafl nda taraf de ifltirmifl, oradan ABD ye geçmifl ve 20 y l orada yaflam fl dolay s yla zihinlerde soru iflaretlerine neden olan bir flah s ifadesini kulland. Libya da yaflanan sürecin sadece bir iç denklemden kaynaklanmad n, bilakis bölgesel güç odaklar n n kendi lehlerine çevirmeye çal flt klar bir oyun oldu unu savunan Huveydi, makalesinde flunlar kaydetti: Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri, Hafter i finanse ettikleri medya kanallar nda göklere ç kar p methiyeler düzerken Katar gibi ülkeler ise onu darbeci ve gayr meflru faaliyet içindeymifl gibi gösteriyor. Bu övgü ve yergilerin fiili olarak deste e dönüflüp dönüflmedi i ise belirsizli ini koruyor. Hafter, çeflitli suçlamalarda bulundu u Bingazi deki devrimci gruplara karfl 15 May s ta onur savafl bafllatt n duyurmufl, Milli Genel Kongre ve geçifl hükümeti bu durumu darbe giriflimi olarak tan mlam flt. Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri ve M s r yönetiminin Hafter i destekledi i yönündeki iddialar n ard ndan Zintan merkezli milis güçler ve Libya Hava Kuvvetleri ndeki baz birlikler ile devrik lider Muammer Kaddafi yanl lar da Hafter birliklerine kat ld klar n aç klam flt. M s r halk n n % 40 açl k s n r n n alt nda yafl yor M s r da darbeyle görevinden uzaklaflt r lan ülkenin seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin Kalk nma Dan flman Hüseyin el-kazzaz, M s r halk n n yüzde 40 n n açl k s n r n n alt nda yaflad n belirterek, M s r ekonomisinde kalk nma problemi var. M s r devrimi kendi yolunda ilerleyip bir sonuca ulaflmadan kalk nma konusunda ciddi bir iyileflme göremeyiz dedi. HH dan Çad daki yetimlere yard m eli N DJAMENA- fiebnem COfiKUN - UMUT ÖZGAN - nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf, Çad n çeflitli köy, kasaba ve kamplar nda bulunan 320 yetimi himayesinde büyütüyor. Nüfusu 12 milyonun üzerinde olan ülkede çeflitli bölgelerde ve mülteci kamplar nda çok say da yetim bulunuyor. Yetimler ya akrabalar taraf ndan büyütülmeye çal fl l yor ya da onlara yaflad klar yerlerdeki aileler sahip ç k yor. Çad da 2008 y l ndan beri çeflitli faaliyetler yürüten HH, ülkedeki partner kurulufl Yoksullu a Karfl Kalk nma Derne i (ADLM) ile özellikle son y llarda Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Libya dan gelen mülteciler için çal flmalar n artt rm fl durumda. Bölgedeki çal flmalar ndan bahseden HH Orta Asya Sorumlusu Orhan fiefik, fiu ana kadar 4 mescit ve 3 okul yap ld. Çad da 320 yetim için çal flmam z var. Buradaki yetimlere aidat çal flmas STANBUL - U UR ASLANHAN - M s r da darbeyle görevinden uzaklaflt r lan ülkenin seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin Kalk nma Dan flman Hüseyin el-kazzaz, AA muhabirine yapt aç klamada, M s r ekonomisinin, darbeden bir y l sonra kötü durumda oldu unu söyleyerek, bu durumu politik nedenlere ba lad. Sokaklarda çat flmalar n devam etti ini kaydeden Kazzaz, ülkenin genel bir istikamet eksi i oldu unu ve demokratik süreçten anti-demokratik sürece geçildi ini anlatt. Kazzaz, ülkedeki iflsizlik oran na de inerek, çok say da vatandafl n düflük gelirli ifllerle u raflmak zorunda kald n, bu yüzden resmi iflsizlik rakam n n düflük oldu unu bildirdi. Ülkede gerçek iflsizlik özellikle gençler aras nda çok yüksek. Mursi nin iktidar döneminde oran yüzde 16 idi. Ancak flu anda çok daha fazla diyen Kazzaz, darbeden sonra iflsiz say s n n sürekli artt n söyledi. Kazzaz, darbeden sonra ekonomik anlamda getirilen kalk nma paketlerinin ve yeniliklerin M s rl larca benimsenmedi ini vurgulayarak, M s r Cumhurbaflkan Abdulfettah es-sisi nin göreve geldi i seçimlerin ülke halk n n büyük ço unlu u taraf ndan protesto edildi ini dile getirdi. Körfez ülkelerinden gelen s cak paralarla ülke ekonomisi ne kadar ayakta durabilir? ifadesini kullanan Kazzaz, siyasi istikrar n ekonomik istikrar getirdi ini kaydetti. - Daha önce yüzde 7 olan büyüme oran yüzde 2 ye düfltü Kazzaz, Daha önce görmedi imiz fliddetli çat flmalar yaflan yor sokaklarda. Bu siyasal istikrars zl n bir sonucu olarak gençlerin M s r d fl nda ifl bulmaya gitti ini görüyoruz. Bu da dikkati çekici. Türkiye de siyasi istikrar aç s ndan ifller iyiye gidiyor. M s r n tam aksine yani. Türk halk vesayeti y kmak için uzun mücadele dönemlerinden geçti. Mücadele sonuç verdi diye konufltu. M s r n y ll k ekonomik büyümesinden de bahseden Kazzaz, devrik lider Hüsnü Mübarek döneminde büyüme oran n n yüzde 7 lerde oldu unu, bu rakam n ciddi ve olumlu bulundu unu ancak büyümenin sadece belirli gruplara yarad n anlatt. Kazzaz, bu paylafl m sonucu M s r da orta s n f n çöktü ünü aktard. Türkiye de güçlü bir orta s n f olmas n önemli buldu unu belirten Kazzaz, M s r da ise daha önce yüzde 7 olan büyüme oran mevcut dönemde yüzde 2 lere kadar düfltü dedi. gerçeklefltiriyoruz. Gelen yard mlar içinde yetimlerin ayr bir pay da mevcut diye konufltu. fiefik, Çad da 6 y ld r Yetim Projesi ni sürdürdüklerini söyledi. Orhan fiefik, HH n n nsani Yard m Platformu vas tas yla bölgeye geldi ini aktararak, buradaki çal flmalar platform ad alt nda gerçeklefltireceklerini kaydetti. - M s r n kamu borcu çok yüksek Birleflmifl Milletler e göre M s r da yoksulluk ve açl k s n r nda olan kiflilerin say s n n sürekli artt n ve bu rakam n son 3 y l n zirvesinde oldu una iflaret eden Kazzaz, M s r da resmi veriler her zaman güvenilir de il. yimser tahminle açl k s n r yüzde 30 civar nda. Ancak M s r ve ülkedeki kay t d fl ekonomiyi bilenler bu konuya vak ft r ki M s r halk n yüzde 40 açl k s n r n n alt nda yafl yor de erlendirmesinde bulundu. Kazzaz, M s r n kamu borcunun çok yüksek oldu unu dile getirerek, gelinen son durumun ülke için tehlike verici oldu unu vurgulad. Turizmin, önceki dönemlerde ülke ekonomisinde büyük bir gelir pay oluflturdu unu aktaran Kazzaz, ancak siyasi istikrars zl k ve belirsizlik gerekçesiyle ülkeye gelen turist say s n n da çok az oldu unu söyledi. Kazzaz, M s r ekonomisinde kalk nma problemi var. M s r devrimi kendi yolunda ilerleyip bir sonuca ulaflmadan kalk nma konusunda ciddi bir iyileflme göremeyiz. Ülke ekonomisi çökmüfl durumda de il. Bunun nedeni kay t d fl ekonomi ve Körfez ülkelerinden, yurt d fl ndan gelen maddi destek diye konufltu. Radikal gruplar, Almanyal Türkleri savafla sürüklüyor MÜN H - Radikal gruplar n kand rmas sonucu Suriye ye savaflmaya giden Almanyal lar n say s 320 yi buldu. Bavyera çiflleri Bakanl, Bavyera dan 30 kifli gitti ini ve bunlar n yar s n n Türk oldu unu aç klad. Aileleri dikkatli olmaya ça ran bakanl k, broflür yay nlayarak gençleri suça bulaflmadan Selefiler den korumay amaçl yor. Almanya'da radikal gruplar taraf ndan kand r larak 'cihat' ad alt nda Suriye'ye savafla götürülen Harun P. isimli bir flahs n Almanya dönüflünde tutukland bildirildi. Konu hakk nda aç klama yapan Bavyera çiflleri Bakanl 'ndan bir yetkili, Suriye savafl na çekilen Almanyal lar n say s n n 320'ye ulaflt n ve bunlar n aras nda Türklerin de oldu unu kaydetti. Federal Savc l k taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda ise savc l n 23 May s 2014 tarihinde Harun P. isimli 26 yafl ndaki Alman vatandafl hakk nda Federal Mahkeme'nin nöbetçi hakimine tutuklama karar ç kartt kaydedildi. Savc l k söz konusu flahs n 'Junud Al-Sham' adl terör örgütünün üyesi oldu undan flüphelenildi ini ve bu kifli hakk nda di erleri ile birlikte adam öldürme ve adam öldürmeye teflebbüs etme suçlamalar nda bulunuldu unu duyurdu. Savc l k, Münih'te ikamet eden BULMACANIN ÇÖZÜMÜ P. hakk nda yap lan soruflturmalarda, flahs n 2013 Eylül ay sonlar nda Suriye'ye gitti inin ve iki ay içinde terörist gruba kat ld n n tespit edildi ini aç klad. Savafl talimi ald ve a r silah kulland tahmin edilen P.'ye ilk olarak nöbet tutma görevi verilmifl. P.'nin bu y l n bafllar nda da di er terör örgütü gruplar n n da kat ld bir sald r da yer al p Halep kentindeki merkez hapishaneden 300 tutukluyu kaç rd dile getiriliyor. Bunun d fl nda P.'nin kat ld terör örgütü yetkililerine, Almanya'da ikamet eden 16 yafl ndaki bir kad n n Suriye'de iki akrabas oldu unu, bu kiflilerin kendilerini ihbar edeceklerinden korktu u için öldürmeleri gerekti i yönünde bilgi verdi i iddia ediliyor. Mart ay sonunda henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye'yi terk eden P., 1 Nisan günü Prag Havaliman 'nda tutukland ve hakk nda tutuklama karar ç kar larak Münih kentine gönderildi. 22 Nisan günü Federal Savc l k soruflturmay devral rken, P.'nin gözalt nda tutuldu u aç kland. Suriye'ye giden Almanyal lar n hepsinin geri döndü ü bilgisini paylaflan bakanl k, bomba ve silah e itimi alm fl bu 'terörist'lerin Almanya için büyük bir güvenlik sorunu oluflturdu unu duyurdu. (CHA) K O P O Y S K O R A B E C E S E L U Y A R A R L M A A K E B A N A A T G E M C P O T E K K E T S N A Ç A R R E E L S E L T A N V M A N E V E M A R T A R A K L A Z I M K E D E A N A B A S K I R A Ç A O R A M E T R A L V Ç A T A K R U H E K S A G U A S L T A L A S E M S G E L E N K A M U O K L A K A N U N M E Ç

12 12 19 Haziran 2014 Perflembe Erdo an, ikinci Avrupa seferinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Haziran'da Avusturya ve Fransa'ya yapaca ziyaret öncesi binlerce kiflilik salonlar kiraland, etkinliklere iliflkin tüm haz rl klar n da tamamland bildirildi. V YANA- Avrupal Türk Demokratlar Birli i (UETD) Avusturya Baflkan Abdurrahman Karayaz l, UETD'nin 10'nc y l kutlama etkinli inin 19 Haziran 2014 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n kat l m yla 7 bin kiflilik Albert Shultz Eishalle buz pateni salonunda gerçeklefltirilece ini ve haz rl klar n bitti ini söyledi. Etkinli in festival havas nda geçece ini ifade eden Karayaz l, "Baflbakan m z en güzel flekilde a rlayaca z ve ona yak flan bir karfl lama yapaca z" dedi. Salon ve çevresinin yaklafl k 20 bin kifli alaca n belirten Karayaz l, etkinli e yaklafl k 40 bin kiflinin gelmesini beklediklerini kaydetti. D flar da kalacak vatandafllar için salon d fl na dev ekran kurulaca n ifade eden Karayaz l, salona girifllerin saat 12.00'da bafllayaca n ve misafirlerin davetiye ile içeriye al naca n aktard. Salon kiralama s ras nda baz zorluklarla karfl laflt klar n da hat rlatan Karayaz l, flöyle devam etti: "Bu etkinlik bize karfl yap lan haks zl klara ve engelleme çabalar na karfl bir cevap olacak. Tüm vatandafllar m z, oraya bekliyoruz. Say n Baflbakan m z protesto etmek isteyen gruplara Ifi D, ABD yi Türkmenleri zay f düflüren bölünmüfllük TELAFER - Ferhat Demircan - Irak'ta, Türkmen nüfusun yo un oldu u yerlerin Ifi D ya da peflmerge kontrolüne kolayca girmesinde, Türkmenler aras ndaki "ayr l klar" etkili oluyor. Irak Türkmen Cephesi Telafer Sorumlusu Kas m Kara, AA muhabirine yapt aç klamada, 200 bin civar nda Türkmen'in yaflad Telafer'in, Irak ordu birliklerinin kaçmas n n yan s ra Türkmenler aras nda birlik olmamas nedeniyle k sa sürede Ifi D'in eline geçti ini belirtti. Telafer'in nüfusunun yüzde 60' n n Sünni, yüzde 40' n n fiii oldu una iflaret eden Kara, bu nedenle Türkmenler'in ortak noktada buluflamad n söyledi. Kara, Telafer'in Ifi D militanlar n n eline hiçbir zorluk ç kar lmad. Biz de demokratik haklar m z kullanmak istiyoruz. Onlara zorluk ç kar lm yorsa bize de zorluk ç kar lmamas laz m. Biz UETD olarak 19 Haziran' bir milat olarak görüyoruz. Son bir hafta içinde, insanlar m z n oylar na talip olanlar n yapt klar bir kez daha ortaya ç kt. Bundan sonra hep birlikte dik durarak, saflar s klaflt rarak gerekli yerlere, gerekli cevaplar vermeliyiz." Malikici yapt B RLEfiM fi M LLETLER - MUSTAFA KE- LEfi - Irak genelinde Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütünün eylemleri artarken BM, ülkede mezhep temelli çat flmalar n artmas ndan endifle ediyor. Ifi D'in Musul ve baz kentleri ele geçirip Ba dat'a do ru ilerlemesi ve mezhep temelli çat flmalar Irak' n toprak bütünlü ünü tehdit ederken, bu durum, BM sistemi içinde Genel Sekreterlik ve ba l yard m kurulufllar alarma geçirdi. Genel Sekreter Ban Ki-mun, konuya iliflkin ilk aç klamas nda, Türk diplomatlar n al konulmas ve Ifi D'in Musul'daki kanl eylemlerini k nayarak Irak' n toprak bütünlü ü ve egemenli ine sayg gösterilmesini istemiflti. Ban taraf ndan dün yap lan aç klamada da ülkede WASHINGTON - ANAL Z - BARIfiKAN ÜNAL/MICHAEL HERNANDEZ - "Demokrasi getirme" gerekçesiyle 2003 y l nda Irak' iflgal eden ABD'nin, Saddam Hüseyin'in iktidardan uzaklaflt - r lmas yla ülkedeki tüm mevcut kurumlar yok etmesinin, aradan 11 y l geçmesine ra men Irak'ta istikrar ve düzenin kurulmas na engel oldu u belirtiliyor. ABD Baflkan Barack Obama'n n, 2011 y l nda Irak'tan ABD askerlerinin tamam n çekmesi ve Irak'ta mezhepsel ayr l k ve çat flmalar n tüm h z yla devam etmesine son günlerde Ifi D'in yayd tehdit de eklenince, bu ülkenin gelece ine yönelik kayg - lar daha da derinleflmeye bafllad. Ifi D'in Irak'ta ilerlemesi, son günlerde Ukrayna ve Suriye'ye odaklanan ABD'nin ilgisini tekrar bu ülkeye çevirdi. Ancak Ifi D ile mücadelesinde ABD'nin Irak'a ne tür bir destek sa lamay planlad henüz netlik kazanmad. ABD'N N SEÇENEKLER Washington'da son günlerde birçok seçenek üzerinde konufluluyor. ABD'nin Irak'a asker göndermesinin ise söz konusu olmad pek çok kez dile getirildi. Her ne kadar Kongre'deki baz Cumhuriyetçiler bu seçene in masadan kald r lmas na s cak bakmasa da "savafl bitiren baflkan" olarak yola ç kan Obama'n n "savafl bafllatan baflkan" olmak gibi bir miras b rakmaya niyeti yok. Bunun yan nda ne Amerikan geçtikten sonra fiiiler'in peflmerge kontrolündeki bölgeye, Sünniler'in ise flu an Ifi D kontrolünde olan Musul'a gitmeyi tercih etti ini anlatt. "Türkmenler'i zay f düflüren, zor günler yaflamas na neden olan mezhep ayr flmas d r. Telaferliler, milliyetçilikle ilgilenmiyorlar, mezhep ayr flmas yla ilgileniyorlar. Bu durum, Irak Türkmen Cephesini de güçsüz b rak yor" diyen Kara, flöyle konufltu: " nsanlar m z menfaatleri için bölünmüfltür. Baz lar merkezi hükümetle, baz lar Kürtler'le ba lanm fl. Milliyetçilikler az nl kta kalm fl, zay f düflmüfl, kimse bizi dinlemiyor. Türkiye, Telaferle daha fazla ilgilense... Türkiye'den yard m bekliyoruz. Türkmenler bu yard m unutmayacakt r. Türkiye'den baflka Türkmenler'in yan nda duran ülke yok. nsanlar n hali berbat, geceyi aç susuz geçirdiler. Türkiye'den yard m istedik, henüz ulaflamad lar. " fi DÜNYASI Z YARETTEN MEMNUN" MÜS AD Avusturya Baflkan Faruk Can ise Türkiye ile Avusturya aras nda artan ticari iliflkiler nedeniyle ifl dünyas n n Baflbakan Erdo an' n ziyaretinden dolay memnuniyet duydu unu söyledi. Türkiye'deki son 10 y ldaki geliflmeler nedeniyle ifl adamlar n n ufkunun aç ld n belirt, ziyaretle ilgili suni gerginlik havas oluflturmaya çal flanlar n oldu unu kaydeden Can, "Biz, Say n Baflbakan m z en güzel flekilde a rlayaca z. Kendisi halk m zla buluflacak ve güzel bir gün geçirdikten sonra tekrar yolcu edece iz. Buradaki ifl dünyas ziyaretten memnundur" ifadesini kulland. Uluslararas yard mlaflma WEFA Avusturya Derne i Baflkan Hasan Yetifl ise Baflbakan Erdo an' n daha önce Viyana'ya geldi ini ve her fleyin çok güzel geçti ini belirterek, "fiimdi baz s k nt lar oldu. Ben bu bask lar k n yorum. Çünkü Avusturya'da bin Türk yafl yor. Çok zorluk ç kard lar" diye konufltu. ABD, Irak'ta, Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütüyle nas l daha etkili mücadele edilebilece i konusunda birçok seçene i gözden geçiriyor ama Washington' n as l beklentisi Irakl liderlerin siyasi birlik oluflturmas. BM, Irak'ta mezhep çat flmas ndan korkuyor Irak'ta, Türkmen nüfusun yo un oldu u yerlerin Ifi D ya da peflmerge kontrolüne kolayca girmesinde, Türkmenler aras ndaki "ayr l klar" etkili oluyor. Irak Türkmen Cephesi Telafer Sorumlusu Kas m Kara, AA muhabirine yapt aç klamada, 200 bin civar nda Türkmen'in yaflad Telafer'in, Irak ordu birliklerinin kaçmas n n yan s ra Türkmenler aras nda birlik olmamas nedeniyle k sa sürede Ifi D'in eline geçti ini belirtti. halk ne de ordusu yeni bir savafla girmek veya eski harp bölgelerine gitmek istiyor. De erlendirilen di er bir seçenek Ifi D'in bulundu u bölgeye insans z hava araçlar yla bombard - man yap lmas. Irak Baflbakan Nuri El Maliki'nin bu yönde talebi oldu u bilgisi bas na s zd. Obama da konuyla ilgili soruya "tüm seçenekler masada" yan t n vererek aç k uç b rakt. Ancak Ifi D mensuplar n n ele geçirdikleri yerlerde sivil halka kar - flarak dolaflmas hava sald r s n zorlaflt r yor, sivil ölümlere yol açma tehlikesi yarat yor, halk n daha fazla tepkisini çekme riski tafl yor. artan mezhep temelli çat flma riskine iflaret edilerek tansiyonu art racak söylemlerden kaç n lmas istendi. Mezhep çat flmalar n n bütün bölgenin güvenli i için çok önemli sonuçlar olaca uyar s nda bulunan Ban, Irakl siyasi ve dini liderlerden taraftarlar na misillemeden kaç nmalar için uyar da bulunmalar ça r s yapt. Ban Ki-mun'un bu aç klamas n n yay mland s ralarda ise Ba dat'taki BM personelinin tahliyesine bafllanm flt. BM'nin Ba dat ve çevresinde bulunan yaklafl k 200 uluslararas personelinden 58'i Ürdün'ün baflkenti Amman'a nakledildi. BM Genel Sekreterinin Sözcü Yard mc s Farhan Haq, BM personelinin Erbil'e gönderilmesinin planland n belirterek gelecek günlerde geri kalan personelin de tahliyesinin düflünüldü ünü söyledi. BM'nin daha önceki aç klamalar hat rlat larak "Ba dat güvenli mi?" sorusu yöneltilen Haq, "Personelimizin Ba dat'tan baflka bölgelere kayd r lmas durumu orta koyuyor zaten" diye konufltu. Birleflmifl Milletler'in dünya bar fl ve güvenli ini sa lama sorumlulu u bulunan ve bunun için güç kullanma hakk n tekelinde tutan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ise Irak'taki geliflmeler konusunda sessizli ini koruyor. KERKÜK - Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesine ba l Beflir köyünde peflmerge güçleriyle Irak fiam slam Devleti (Ifi D) militanlar aras nda fliddetli çat flmalar n bafllad bildirildi. Al nan bilgilere göre Tazehurmatu nahiyesinin 5 kilometre güneyinde bulunan fiii Türkmen nüfusunun yo un oldu u Beflir köyünde, peflmerge güçleri Ifi D'in sald r lar na karfl l k verdi. Çat flmalar saatlerdir sürüyor. Silah ve bomba sesleri, çevre köylerden de duyuluyor. Bölgeye HABER Fehmi KORU CHP-MHP hamlesi siyasetin mâhiyetini de ifltirdi CHP nin klasik taraftar kitlesinde ve köktenci CHP li yazarlarda, Kemal K l çdaro lu nun Devlet Bahçeli yle birlikte belirledi i çat aday n n Prof. Ekmeleddin hsano lu olmas ndan hayal k r kl yafland çok belirgin. Ancak onlar n be enece i bir aday n halktan alabilece i azami oy belli; çat aday fikri, CHP ile MHP nin birleflerek ve biraz da kendilerine asla oy vermeyecek kitleden bir kesiti yanlar na çekerek oy k s rl n aflma niyetinin ürünü de il mi? Yaln z dostum oldu u için sevinmedim; halk taraf ndan seçilecek cumhurbaflkanl yar fl na bir seviye getirdi i için de çat aday olarak Prof. hsano lu nun tercih edilmesi sevindiricidir. Prof. hsano lu çap nda ve özelliklerine sahip birinin CHP-MHP iflbirli iyle halk n önüne cumhurbaflkan aday olarak sunulmas, hiç kuflkusuz, Ak Parti nin baflar s d r. Daha önceleri isimlerinin önünde hangi yüceltici unvanlar bulunursa bulunsun, uluslararas hangi baflar lara imza atarsa ats n, Ekmeleddin hsano lu özelliklerine sahip insanlar CHP taraf ndan hep hor görülmüfltür. Ord. Prof. Ali Fuat Baflgil ile bafllay p Prof. Necmettin Erbakan la devam eden çok uzun bir listesi vard r bunun... Böyle durumlarda, eskiler, Takdir-i Hüda kuvve-i bâzu ile dönmez m sra n okurlard. Evet, Ekmeleddin Bey in cumhurbaflkan aday olarak belirlenmesine Ak Parti de sevinmeli. Ak Partililerin CHP nin bu hamlesinden tedirginlik yaflamalar n anl yorum. Hay r, cumhurbaflkanl seçiminde zorlanacaklar için de il; tam tersine, CHP nin MHP ile birlikte böyle bir tercihte bulunmas, cumhurbaflkanl seçiminde Ak Parti için bir nimettir. Denklemi alt üst edebilecek güçte ola anüstü flartlarla karfl lafl lmazsa, Tayyip Erdo- an veya Abdullah Gül fark etmez, kimi aday gösterirlerse onun, iki aydan az bir süre kalm fl olan seçimden cumhurbaflkan olarak ç kaca na kuflku yok. Tedirginlik, cumhurbaflkan seçiminde bu beklenmedik hamleyi yapan iki partinin (CHP ile MHP nin), genel seçimde, flapkalar ndan hiç umulmad k bir tavflan ç karma ihtimali yüzünden yaflanmal. Kendi kitlelerini cumhurbaflkanl seçiminde sand k bafl na götürüp çat aday için oy kulland rabilmeleri flart yla, Ekmeleddin hsano lu hamlesiyle, muhalefet, potansiyel olarak, yüzde 40 l k oya hükmeden tek bir cephe haline dönüflmüfl oldu çünkü... Ak Parti nin yüzde 45 oyuna karfl l k, birlikte hareket edebilen yüzde 40 l k bir muhalefet blo u... Böyle bir blo un oluflmas yaln z genel seçimi ola anüstü iddial hale getirmekle kalmaz, Ak Parti karfl t cepheye iktidar olma umudu da afl lar. CHP-MHP ortak hamlesi sonras nda - e er öyle bir niyeti varsa- Tayyip Erdo an n cumhurbaflkanl aday olmaktan vazgeçmesi gerekmeyebilir, gerekece ini de sanmam; ancak e er aday olacaksa, geride b rakaca hükümet ve partiyle ilgili planlar n yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Politik arena dengeleri de ifltirici bu son hamleyle daha farkl bir mâhiyet kazanm fl bulunuyor. Cumhurbaflkan n n Çankaya da kendini rahat hissedebilmesi için, Ak Parti nin gücünü art rmas, hükümetin de baflar lar na yeni baflar lar katmas flart... Son hamleyle siyasetin mâhiyeti de iflti; hesaplar yeniden gözden geçirmek, iflte bunun için gerekiyor. 18 Haziran 2014/Star Peflmerge ile Ifi D çat fl yor girifllere izin verilmedi i için ölü ve yaral say s hakk nda net bir bilgi verilemiyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, peflmerge güçlerine sürekli mühimmat takviyesi yap yor. Bu arada yaflanan çat flmalar nedeniyle Kerkük'ün 15 kilometre güneyindeki Tazehurmatu nahiyesi ve Beflir köyündeki Türkmenlerin, bölgedeki kaç fllar sürüyor. Çocuk, kad n, yafll, erkek kaçan binlerce insan, peflmergenin kontrolündeki Kerkük'e s n yor.

13 TURIZM Haziran 2014 Perflembe K zkalesi'nde turizm sezonu festivalle aç ld MERS N- Önemli turizm merkezlerinden Erdemli ilçesine ba l K zkalesi'nde turizm sezonu, "K zkalesi 3. Turizm Festivali" ile aç ld. Erdemli Kaymakaml ve Belediyesi ile K zkalesi Turizm ve Kültür Derne ince düzenlenen festival, kortej yürüyüflü ve sahilde gerçeklefltirilen çeflitli etkinliklerle bafllad. Mersin Valisi Hasan Basri Güzelo lu, etkinli in aç l fl nda yapt konuflmada, festivalin, K zkalesi'nin uluslararas alanda tan t m na büyük katk sa layaca n söyledi. Türkiye'nin gelecekte imza ataca turizm yat r m çal flmalar n n merkezinin Mersin oldu unu vurgulayan Güzelo lu, "Mersin, sadece deniziyle de il kongre, spor ve sa l k turizmiyle de ön plana ç kan bir kenttir. Tüm dünya ülkelerinden ilimize gelen turistlere sunacak güzellikleriyle bunu sonuna kadar hak eden bir flehirdir Mersin" diye konufltu. Mersin'in bir büyükflehir olarak Türkiye'nin 2023 y l hedeflerine de er katan ve katk veren bir kent oldu una dikkati çeken Güzelo lu, flunlar kaydetti: "Mersin, tüm kalk nma dinamikleriyle, tar mdan ticarete, turizmden hizmetler sektörüne kadar her alanda iddial bir kenttir. Bu büyük potansiyelinin yan s ra binlerce y ll k tarihi geçmiflinin kal nt - lar, bugün hala konuflulan inanç turizmini canland ran inanç merkezleri, 321 kilometrelik sahil fleridi ve Toroslar n yemyeflil do as yla turizm alan ndaki iddias n her geçen gün gelifltiren Mersin'de, turizmi do ru yorumlayarak gelece e tafl - mal y z. Büyük önem verdi imiz 1/5000 ve 1/100000'lik çevre planlar m z do ru planlamal y z. K zkalesi baflta olmak üzere sahip oldu umuz bu cennet köfleleri ve tüm güzellikleri sürdürebilir flekilde çevreye sayg l olarak ileriye tafl makta kararl y z." Aç l fl konuflmalar n n ard ndan festival etkinlikleri kapsam nda, plaj voleybolu, plaj hentbolu, yüzme yar fllar, karate gösterileri, yelken yar fllar ve muay thai gösterisi yap ld. Kapadokya güvenli ine atl destek NEVfiEH R - Peribacalar ve vadileriyle önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turistlerin güvenli ini sa lamak için atl jandarma timleri görev yap yor. Y lda yaklafl k 2,5 milyon turistin ziyaret etti i bölgede tarihi yerleflimlerin bulundu u ören yerleri ve vadilerde ziyaretçilerin güvenli ini sa lamak için alternatifler oluflturuluyor. Merkezi Nevflehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek E itim Merkezi (JAKEM) Komutanl 'na ba l atl asayifl timleri, Kapadokya'da turizme hizmet ediyor. Bölgenin co rafi yap s ndan dolay motorlu araçlar n giremedi i bölgelerde atl timler devriye geziyor. Uzman personel taraf ndan JAKEM Komutanl 'nda e itilen atlar aras nda, safkan ngiliz atlar n n yan s ra Hollanda, ngiliz, Belçika ve Bulgar cinslerinin yer ald 20'ye yak n rk bulunuyor. Göreme Aç k Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Paflaba lar gibi ziyaretçi yo unlu unun görüldü ü turizm merkezlerinde yaflanabilecek olumsuzluklar n önüne geçmeye çal flan atl ekipler, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabanc turistlerin huzur içinde bölgeyi gezmelerini sa l yor. Özel e itimli atlarla tarihi mekanlar ve vadilerde devriye görevi yapan jandarma personeline, turistler de yo un ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler, atl jandarma timleriyle hat ra foto raf çektiriyor. Tarihi Arhavi evleri turizme kazand r lacak Artvin'in Arhavi ilçesindeki tarihi evler, Arhavi Belediyesi ve sivil toplum kurulufllar n n yürüttü ü "Kültürümüze Sahip Ç kal m Projesi" kapsam nda, Kültür ve Turizm Bakanl n n hibe deste iyle onar l yor. ARTV N- BAYRAM SARAYO LU - Arhavi Belediye Baflkan Coflkun Hekimo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede yaklafl k 250 tarihi Arhavi evi bulundu unu belirterek, "Yeflilin her tonunu bar nd ran ilçemizde, do al güzellikler içerisinde inci gibi dizili bu evlerin y k lmas n ya da bak ms zl ktan çürümesini istemiyoruz" dedi. Arhavi Belediyesi ve sivil toplum kurulufllar n n 2009 y l nda "Kültürümüze Sahip Ç kal m Projesi"ni hayata geçirdi ini ifade eden Hekimo lu, "Tarihi ve kültür varl klar m z korumak için bafllatt m z projeye ilgi oldukça fazla. Proje kapsam nda belediyemize yap - lan baflvurular, Trabzon Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kuruluna bildiriyoruz. Buradan gelen heyet, evde incelemelerde bulunup rapor tutuyor. Raporlar do rultusunda restorasyonuna karar veriliyor, evler tescil ediliyor. Ard ndan Kültür ve Turizm Bakanl m z n hibe fonlar yla evler asl na uygun restore ediliyor" diye konufltu. Tarihi Arhavi evlerinden 57'sinin Kültür ve Turizm Bakanl nca tescil edildi ini kaydeden Hekimo lu, bunlardan 14'ünün restorasyonuna Kültür ve Turizm Bakanl n n hibe deste iyle baflland n bildirdi. Evleri, restorasyonun ard ndan turizme kazand racaklar n dile getiren Hekimo lu, "Evleri, yerli ve yabanc turistlerin konaklayaca mekanlar haline getirece iz. Bu evlerde bir gece konaklama ücreti olarak 100 dolar ödeyece- ini söyleyen birçok ziyaretçimiz var. Köylülerimiz hem evlerini korumufl hem de aile bütçelerine katk sa lam fl olacak. Belediye olarak köylülerimize her türlü yard m vermeye haz - r z. Yeter ki evlere sahip ç ks nlar" dedi. Hekimo lu, tüm Arhavililerden, atalar ndan kalan tarihi mekanlara sahip ç kmalar n isteyerek, evlerini tescil ettirmek ve restorasyon için Bakanl n desteklerinden yararlanmak isteyen vatandafllar n belediyelerine baflvurabilece ini kaydetti. Zonguldak yaylalar, ziyaretçileri bekliyor ZONGULDAK - CEM SÜRMENEL - Alapl ilçesinde yeflilin her tonunun hakim oldu u yaylalar, ziyaretçilerini bekliyor. Gümeli beldesinin merkezinden araçla ya da s k ormandan uzun yürüyüflle var labilen yaylalar, çeflitli sporlara elveriflli yamaçlar, zengin bitki ve hayvan çeflitlili iyle ilgi çekiyor. Kentin bin 650 metre yüksekli indeki en yüksek tepe Bacakl ve ete indeki Bölüklü Yaylas 'n n s k çam ormanlar aras ndaki evleri, yaylac l k gelene i ve zengin bitki örtüsüyle turizmden daha fazla pay alabilmesi için çal flmalar yap l yor. Yayla çevresindeki a açlarla otsu bitki türlerinin yan s ra yaban hayat aç s ndan zengin türlere sahip bölge, do a bilimcilerinin de ilgisini çekiyor. Gümeli Belediye Baflkan Ahmet Saydam AA muhabirine, beldedeki yeflilin her tonunun görülebildi i tabiat harikas yaylalar n foto rafç larla do aseverler taraf ndan her y l büyük ilgi gördü ünü söyledi. Bahar ve yaz aylar nda ziyaretçilerin yaylalara ak n etti ini anlatan Saydam, "Amatör ya da profesyonel foto raf çekiyorsan z ve Gümeli'ye henüz ayak basmad ysan z çok fley kaç rm fls n z demektir. Beldemiz tarih, do a, insan ve her türlü hareketin iç içe girdi i enfes bir yer olarak say s z kareler sunuyor" dedi. Gümeli ormanlar n n yaban hayat aç s ndan geyik, karaca, ay, yaban domuzu, kurt, tilki, tavflan, baykufl ve kartal gibi türlerin yer ald n vurgulayan Sayrdam, bölgenin ziyaretçileri cezbeden özellikte oldu unu kaydetti.

14 14 19 Haziran 2014 Perflembe YASAM-ÇEVRE ISSN Bayburt ta 1 milyon fidan toprakla buluflacak BAYBURT- ABDULKAD R N fian- CI - Bayburt yak nlar ndaki Kop Da 'ndan bafllayarak kent merkezine kadar olan yol güzergahlar ve civardaki da larda yürütülen çal flmalar kapsam nda, bu y l 1 milyonu aflk n fidan toprakla buluflturulacak. Trabzon Orman Bölge Müdürü Mustafa Gediklili, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de en düflük orman alan n n Bayburt'ta oldu unu belirterek, "Bayburt'un yüzde 4'ü ormanlarla kapl. Bu oran y llar itibar yla art r yoruz" dedi. Bayburt'ta çeflitli alanlarda projeleri oldu unu ifade eden Gediklili, "Erozyon kontrol ve a açland rma ile bozuk ormanlar n rehabilitasyonu kapsam nda çal flmalar m z var. Bu y l may s itibar yla 722 hektar saha için ihalemizi yapt k. Bir k s m sahada çal flmalar m za bafllad k, bir k sm da ihale aflamas nda. Y l sonu itibar yla 900 hektar saha üzerinde ihaleyi gerçeklefltirmifl ve saha haz rl yla dikimleri yapaca z. Bu da 1 milyonun üzerinde fidan dikimi anlam na gelir" diye konufltu. Gediklili, Bayburt'ta bu y l 1 milyonun üzerinde fidan dikimi planlad klar n dile getirerek, flöyle devam etti: "Bayburt, rak m yüksek bir il. Bu nedenle bütün fidan türleri buraya uygun de il. Yöreye uygun sar çam ve meyveli a aç türleri var. Bunlar n içinde ahlat, al ç, yabani elma, kuflburnunu sayabiliriz. Erozyon kontrolü çal flmalar nda bu gibi türlere a rl k veriyoruz. Tabii ileri ki safhalarda a açlar n meyvelerinin de erlendirilmesi amaçlan yor. Kuflburnu, al ç buras için önemli. leride bu a açlar meyve vermeye bafllad nda yöre halk bunlar toplay p satma imkan bulacak. Böylece erozyonla mücadele kapsam nda hem a açland rma yap lm fl olacak hem de yöreye ekonomik katk sa lanacak." Y l: Haziran 2014 Perflembe Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK GÜNLÜK S YAS GAZETE stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Alkol nedeniyle 36 bin 639 ehliyete el konuldu KONYA - MUHAMMED BOZTEPE - Her y l afl r h z, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanma gibi nedenlerden binlerce kiflinin hayat n kaybetmesine neden olan trafik terörü, can almaya devam ediyor. Kazalar n önüne geçilebilmesi için yap lan tüm uyar ve denetlemelere ra men, afl r h z ve alkollü araç kullan m n n önüne geçilebilmifl de il. AA muhabirinin Trafik Hizmetleri Baflkanl verilerinden derledi i bilgiye göre, y l n ilk 4 ay nda polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 111 bin 511 trafik kazas nda 950 kifli hayat n kaybederken, 74 bin 836 kifli de yaraland. Kazalara neden olan sürücü kusurlar na bak ld nda ise arac n h z n yol, hava ve trafi in gerektirdi i flartlara uydurmamak, kavflak geçifl önceli ine uymamak, arkadan çarpmak, do rultu de ifltirme (dönüfl) kurallar na uymamak, trafik iflaretlerine uymamak ve alkollü araç kullanmak gibi nedenler ön plana ç k yor. Ölümlü ve yaralamal trafik kazalar na sadece otomobil, kamyon, otobüs gibi trafikte yo un bulunan araçlar de il; bisiklet, traktör, arazi tafl t, tramvay ve at arabas gibi araçlar da kar fl yor. Trafik canavar na "dur" demek isteyen emniyet teflkilat ise trafik denetimlerini aral ks z sürdürüyor. Bu kapsamda, 2014 y l n n ilk 4 ay nda yaya, Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik Hizmetleri Baflkanl n n verilerine göre, y l n ilk 4 ay nda ülke genelinde alkollü araç kullanan 36 bin 639 sürücünün ehliyetine el konuldu. yolcu, sürücü ve araç plakalar na toplam 4 milyon 17 bin 311 trafik cezas uyguland. Bunlardan 3 bin 472'si yaya ve yolculara, 1 milyon 295 bin 484'ü sürücülere, 2 milyon 718 bin 355'i plakalara uygulanan cezalardan olufltu. Trafik kurallar n hiçe sayan sürücülere ayn dönemde 781 milyon 470 bin 389 liral k ceza kesildi. Verilere göre, sürücü belgesi geri alma ifllemlerinde alkollü araç kullanma nedeni ilk s rada yer al yor. Dört ayl k sürede 36 bin 639 sürücünün ehliyetine alkollü araç kulland için el konuldu. 5 bin 547 sürücünün 100 ceza puan n doldurdu u; 32 sürücünün 5 kez h z limitini aflt ve bin 479 kiflinin ise alkol ölçümü yapt rmamak suçlar ndan ehliyetleri geri al nd. Denetimler sonucunda 214 bin 997 araç trafikten men edilirken, bin 848 sürücü de mahkemeye sevk edildi. K z lay dan, Ramazanda kan ba fllay n ça r s Türk K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfi Akar, genelde ramazan ay nda kan ba fl n n azald na dikkati çekerek, vatandafllar iftar sonras kan vermeye ça rd. SAMSUN - FATMA KALAY - Akar, AA muhabirine yapt aç klamada, sa l müsait olan her erke in y lda 4, kad n n ise 3 kez kan ba fl nda bulunabilece ini söyledi. Kan vermenin ihmal edilmemesi gerekti- ini belirten Akar, vatandafllar n çekinceler yaflad ramazan ay nda kan ba fl nda genelde düflüfl yafland n ifade etti. Ramazan ay nda iftardan sonra kan vermeye sa l k aç s ndan hiçbir engel bulunmad na dikkati çeken Akar, "Dolay s yla vatandafllar m zdan bu kan verme hususunda dikkatli davranmalar n ve ba flç olmalar - n rica ediyorum. Ramazanda kan ba fllar ürkütücü derecelere geriliyor. Her ramazan ay nda stoklar n alt na düflme korkusu yafl - yoruz. fiimdiye kadar hiç düflmedik ama korkmak zorunday z" dedi. Bu korkunun kendilerini ilave tedbirlere yönlendirdi ini, cami önlerinde ve merkezi yerlerde iftardan sonra kan ba fl kampanyalar yapmaya itti ini anlatan Akar, flunlar kaydetti: "Allah'a flükür her ramazan döneminde bu iflin alt ndan bir flekilde kalk yoruz ama korkulu rüya görmek istemiyoruz. Yaz mevsimine denk gelen ramazan ay nda insanlar, 'acaba s cakta kan verirsem bay l r m y m? Ramazanda kan verirsem vücudumda eksiklik olur mu?' gibi düflüncelere kap - l yor. Hiçbir eksiklik olmaz. Kan ba fl n n insan vücuduna etkisi sadece 20 dakikad r. Belki biraz bafl n z dönebilir. 20 dakika sonra gereken s v y, flekeri alman z halinde de hiçbir fley kalmaz. Kan vermek ayr ca s hhat verir, bunun d - fl nda dini inanc m za göre de en sevap davran fllardan biridir çünkü kan verdi iniz insan n kim oldu unu bilmeden verirsiniz. Bir ünite kandan 3 can kurtulur." ARA-SIRA Nurullah AYDIN ORTADO U DA KAOS ve MÜSLÜMANLAR Müslümanlar örgütleniyor. Mezhepler, tarikatlar, cemaatler, örgütler, partiler ayr flt kça ayr fl yor. slamc lar kullananlar kullanmaya devam ediyor. slam dünyas kan gölü. Her türlü vahfletin, h rs zl n, yalanc l n meflru kabul edildi i yeni slamc l k ak m nedeniyle ve temiz inançl Müslümanlar hayal k r kl n yafl yorlar. slam bu de il diye feryat edenler art yor. Yalan yanl fl bilgilerle, Müslümanlar n kafas kar flt r l yor. Gündem de ifltiriyorlar. BOP, genel anlam yla Büyük Ortado u Projesi, resmi ad yla Geniflletilmifl Ortado u ve Kuzey Afrika Giriflimi; ABD nin bat da Fas, do uda Mo olistan, kuzeyde Çeçenistan, güneyde Yemen e kadar uzanan bir co rafyada yer alan ülkelere yönelik siyasi, hukuki, bilgi/e itim, ekonomi, sosyal ve güvenlik boyutlar n içeren kapsaml bir slam co rafyas dönüflüm stratejisidir. Uzun vadeli bir de iflimle slam dini nin özünden sapt r lmas, Müslümanlar n h rs z, vahfli, katliamc, güvenilmez imaj n n oluflturulmas hedeflenmifltir. BOP; ABD nin Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Perle ve William Kristol öncülü ünde, 1997 de oluflturdu u Yeni Amerikan Yüzy l Projesi nin (PNAC) bir unsurudur. ABD Kongresinin 1957 de kabul etti i Ortado u da Bar fl ve stikrar Koruma bafll n tafl yan ve Eisenhower Doktrini olarak an lan karar, BOP tan farkl de ildir. NNSS 02 olarak kodlanan Ortado u da ABD nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Bir 11 Eylül Sonras Analizi, (New National Security Strategy of The USA in the Middle East Apost September 11 Analysis) adl belgeye dayand r lmaktad r. ABD bu politikas n farkl yollarla aç a ç karmaya bafllam fl ve ABD- Orta Do u Serbest Ticaret Alan önerisi ve Aral k 2002 deki Orta Do u Ortakl k Giriflimi bünyesinde destek programlar bunlar oluflturmufltur. ABD nin bu projesi ile bölgedeki 27 ülkenin s n rlar n n de iflmesi hedefleniyor. Bunun ilk ad mlar da Afganistan ve Irak n iflgalleri ile at lm flt r. kinci hedef enerji kaynaklar n n ele geçirilmesidir. Bölge petrolleri, zengin uranyum kaynaklar ele geçirdiler. Yüksek ve ileri teknolojinin bölge ülkelerinin eline geçmesi de engelliyorlar. Enerji kaynaklar da kullan larak ülkelerin ekonomik olarak felç edilmesi amaçlanmaktad r. Öyle ki her imkana sahip olan bir ülke bile dolar yoksa hiçbir fley yapamaz haldedir. Daha fazla demokrasi söylemleriyle, ülkede kar fl kl k ç kart l yor. Gazeteciler, akademisyenler, STK mensuplar ; sat n al n yor, e itiliyor, görevlendiriliyor. Gazeteciler, gazete sütunlar ndan övgüler ya d r rken, ülkedeki az nl klara destek vererek misyonerli e soyunuyorlar. Gazetecilerin sat n al nmas için ayr bir birim kurdu u biliniyor. Buradan birçok ülkedeki gazetecilere milyonlarca dolar gönderiliyor. Ülkeleri böl, parçala, yönet takti ini uygulayarak kontrolü alt nda tutuyor. Bunun zeminini haz rlamak için, öncelikle sivil toplum örgütleri, bölücü unsur ve terörist gruplar kullan yor. Öncelikle sivil toplum kurulufllar na darbe finansörlerinin arac l yla para ya d r yorlar. Bu paralarla meydanlara ç kan sivil toplum örgütleri daha fazla demokrasi söylemlerini dile getiriyor. Az nl klara daha fazla özgürlük isteyen bu örgütlere, sözde insan haklar raporlar yla destek veriliyor. Bu raporlar arac l yla hedef ülkeler uyar l yor. Bu arada, hedef ülkeyi tehdit eden terör örgütleri finanse ediliyor. Teröristler ülkede kar - fl kl k ç kartmak için silahl mücadeleye bafll yor. Bu unsurlarla mücadele etmek isteyen güvenlik güçlerinin yetkileri ise, bask yap larak k s tlan yor. ABD nin 135 ülkede askeri, 702 civar nda askeri tesisi var. Ordusunun yüzde 18 e yak n baflka ülkelerdedir.. Bu üsler bölgesel savafllara göre dizayn edilmifltir. ABD nin Operasyon kuvvetleri sahadad r. ABD, operasyon planlamas yapmalar ve istihbarat toplamalar için çeflitli ülkelerde temsilciliklerine özel birlikler Pentagon a ba l özel birlikler konuflland rm flt r. ABD- ngiltere; terörle savafl a yaklafl m Uzun Savafl diye nitelemifltir. Türkiye yürütülmekte olan kapsaml bölgesel operasyonlarda kilit ülkedir. Türk Milleti uzun dönemli savafla haz rl kl olmal d r. Günün Sözü: radesi baflkas n n elinde olanlar n yönetiminde devlet y k l r, toplum çözülür.

15 19 Haziran 2014 Perşembe Kobe, Brezilya-Arjantin finalini istiyor ANKARA - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu Kobe Bryant, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Brezilya ile Arjantin'i görmek söyledi. Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki Almanya-Portekiz maçını izleyen Bryant, FIFA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği İtalya'da 6 ila 14 yaşları arasında her gün futbol oynadığını hatırlatarak, futbolun en sevdiği spor olduğunu belirtti. Futbolun günden güne geliştiği ülkesi ABD'nin milli takımının, özgüveni sayesinde G Grubu'nda sonuna kadar mücadele edeceğini ifade eden Bryant, "Dünya Kupası'nı hangi takım kazanır" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ev sahibi Brezilya'ya karşı oynamak zor. Brezilya ile Arjantin'i finalde izlemek güzel olur. Almanya da çok güçlü görünüyor." dedi. Shakhtar benim evladım gibi İSTANBUL - Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Mircea Lucescu, zor durumdaki takımını yalnız bırakmamak için bir yıl daha kalma kararı aldığını, bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğini söyledi. Galatasaray'da Roberto Mancini'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük için adı geçen Mircea Lucescu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Shakhtar Donetksk'i yarı yolda bırakmak istemediği için Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğini ifade eden Rumen teknik adam, "Gerçekten benim için çok önemli bir karardı. Shakthar Donetsk, çok zor bir dönemden geçiyor. Donetsk'te bir kargaşa yaşanıyor, bu zor anda takımı bırakıp kaçmak benim vicdanıma sığmaz. 10 yılda büyük bir takım oluşturduk. Bu takıma büyük emek verdim. Shakhtar benim evladım gibi. Onu bırakamazdım. Akademiden yetişen birçok genç yeteneği takıma kazandırmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. Shakhtar Donetsk'in Ukrayna futboluna büyük katkıları olduğunun altını çizen Lucescu, takımın dağılmaması için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Avrupa'nın en iyi antrenman tesislerine sahip olduklarını söyleyen 69 yaşındaki teknik adam, "Maçları gidip başka bir şehirde 500 kişinin önünde oynamak istemiyoruz. Donetsk'de Donbass Arena'da bizi seven on binlerce taraftarın önünde mücadele etmek en büyük arzumuz. Umarım önümüzdeki birkaç ay içinde bu çatışmalar son bulur ve maçlarımızı kendi evimizde oynarız" diye konuştu. Çiğ yumurta, "zehir" ve brendi ile doping Cem Can, bir yıl daha Erciyesspor'da KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, iç transferde takım kaptanı Cem Can ile bir yıllık sözleşme imzaladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden mavi-siyahlı kulüp ile tecrübeli oyuncu Can sözleşmenin bir yıl daha uzatılması konusunda anlaştı. Geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden, Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Can, 34 lig maçının tamamında forma giyerek, istikrarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kayseri Erciyesspor daha önce de iç transferde kaleci Gökhan Değirmenci ile bir yıllık sözleşme yenilemiş, dış transferde ise Kardemir Karabükspor'dan İlhan Parlak, Mersin İdman Yurdu'ndan Anıl Karaer, gurbetçi oyuncu Mahmut Özen ile Ganalı oyuncu John Boye'yi kadrosuna katmıştı. Gaziantepli Traore Karabük ile anlaştı KARABÜK - Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor'da forma giyen Fildişi Sahili'nin milli futbolcu Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Murat Yolbulan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulüp Başkanı Mustafa Yolbulan ve Traore arasında, İstanbul'daki ofislerinde 3 yıllığına sözleşme imzalandığını söyledi. Orta saha oyuncusu Traore'nin 3 yıl boyunca Kardemir Karabükspor forması giyeceğini vurgulayan Yolbulan, "Gaziantepspor ile sözleşmesini fesheden Traore bugün İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elvan, maratona alıştı Spor dünyasının "belalısı" dopingin tarihi, çok eski zamanlara uzanıyor. Tarih boyunca sporcular, kafein, kokain, alkol ve çeşitli kimyasal karışımlarını, performans artırıcı olarak kullandı. ERZURUM - Katıldığı bazı müsabakalarda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle tartan pistlerini bırakan milli atlet Elvan Abeylegesse, maraton yarışlarına kısa sürede alıştı. Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları başta olmak üzere birçok uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden Abeylegesse, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bir süre önce tartan pist yarışlarını bıraktı. Abeylegesse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok sakatlık geçirdiğini anımsatarak, Akdeniz Oyunları'nda sakatlandığını ve o dönem üç hafta tedavi gördüğünü anımsattı. "Bu yıl da sakatlık geçirdim ve 6 hafta antrenmanı bıraktım. Dünya Şampiyonası'nda yarım maratona gitmiştim. Orada da sakatlık geçirmiştim. Kalça kemiğimde, eklemlerde sıkıntı vardı ama iyileştim" diyen Abeylegesse, sağlığının geçtiğini söyledi. Çivili krampon giydiğinde sakatlanmaların devam ettiğini ve bunun sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren Abeylegesse, Türkiye'ye 1999 yılında geldiğini ve şu ana kadar çok sayıda şampiyonaya katıldığını hatırlattı. ANKARA - AA muhabirinin Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Hollandaca kökenli olup kabuk anlamına gelen "dop" kelimesinden gelen doping, Afrikalı Zulu savaşçılarının, kahramanlığı artırmak amacıyla kullandıkları üzüm kabuğundan yapılmış alkollü bir içeceğin adından türedi. Antik Yunanlı sporcular da güçlenmek için "iksir" olarak tabir edilen uyarıcıların yanı sıra özel diyetler uyguladı. Tarih boyunca kafein, kokain, alkol ve kimyasal karışımlar, doping etkisi yaratmak için kullanılırken ABD'li atlet Thomas Hicks, 1904 Boston Maratonu'nda uyguladığı ilginç doping yöntemiyle ölümden döndü. Aynı yıl Saint Louis Olimpiyatları'nda maratonda altın madalya kazanan atlet, Boston Maratonu'na çiğ yumurta, zehirli madde içeren striknin enjeksiyonları ve brendi ile yaptığı karışımı içerek çıktı. Doz aşımında ölüme yol açan striknin etkisi yarış sonunda ortaya çıktı ve Hicks, yarış sonunda yere yığıldı. Striknin daha sonra yasaklı madde listesine girdi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 1928 yılında doping maddeleri ve uyarıcı kullanımını yasaklayan ilk uluslararası spor federasyonu oldu. IAAF'ın ardından diğer birçok federasyon da dopingi yasakladı, ancak sporcuları test etme şansı olmadığından kısıtlamalar etkisiz kaldı. Rize'den "Şifo Mehmet" hamlesi RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, teknik direktör Mehmet Özdilek ile görüştüğü öğrenildi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör arayışlarını sürdüren Rize ekibi, geçen sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mehmet Özdilek ile görüştü. Yurt dışında bulunan Özdilek, Türkiye'ye döndükten sonra Çaykur Rizespor Kulübü Transfer Komitesi ile detaylarla ilgili tekrar görüşecek. Bu görüşme sonucunda, bir aksilik olmazsa Özdilek ile resmi sözleşme imzalanacak.

16 19 Haziran 2014 Perflembe Klasik otomobiller güzellik ve zerafet ödülü için yar flt Tokat taki Manda Festivali renkli görüntülere sahne oldu TOKAT- Tokat n Pazar ilçesinde düzenlenen 1. Manda Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tokat Dam zl k Manda Yetifltiricileri Birli ince Çiftlik köyünde organize edilen festivalde Manda Güzellik Yar flmas düzenlendi. Manda ve malak kategorisinde gerçeklefltirilen yar flmada, 9 u yavru 15 manda, jürinin de erlendirmesine tabi tutuldu. Manda kategorisinde, Muzaffer Uzun a ait cam z birinci, Orhan Gerikalan n sahibi oldu u büyükbafl hayvan ise ikinci seçildi. Di er kategoride ise Cafer Tayyar Bal a ait malak birinci, Ali Gül ün besledi i malak ikinci oldu. Uzun a süt sa ma makinesi, Bal a büyük alt n, Gerikalan ve Gül e ise yar m alt n arma an edildi. Tokat Dam zl k Manda Yetifltiricileri Birli i Baflkan Muzaffer Keser, festivalde yapt konuflmada, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n verdi i desteklerle yürütülen Halk Elinde Manda Islah Projesi sayesinde Tokat ta manda say s n n artt n belirterek, Birlik üyelerimizin 2011 y l nda bin 70 olan manda say s, 2014 y l itibar yla bin 942 ye ç km fl olup, projemiz devam etmektedir diye konufltu. Keser, bu festivalin, manda yetifltiricili inin önemi ve geliflimi aç s ndan güzel bir ad m oldu unu söyledi. STANBUL - Bu y l ikincisi düzenlenen otomobil güzellik ve zarafet yar flmas stanbul Concours d Elegance n ödülleri törenle sahiplerini buldu. Konuya iliflkin yap lan aç klamaya göre, 7-8 Haziran da Haliç Kongre Merkezi nde gerçeklefltirilen yar flmada, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes, Cadillac, Ford, Chevrolet, Dodge, Austin ve Buick gibi markalarda otomobiller yar flt. Birçok özel otomobil kulübünün de yer ald organizasyona, Ferrarist Kulübü, Porsche Club ve Lotus Club gibi gruplar da kat ld. Yar flma jürisinde, geçen dönem Federation Internationale des Vehicules Anciens n (FIVA) Baflkan olan Horst Bruening, dünyan n önde gelen Ferrari uzmanlar ndan David Cottingham ve FIVA kokartl hakemlerden Dominik Fischlin ile otomobil konusunda uzman isimler yer ald. Rahmi Koç, Cengiz Arsay, Sevan B çakç, Ayd n Harezi, Cengiz Artam, Ayfle Ataman, Ahmet Öngün ve Hasan nsel in araçlar n n da yer ald yar flmada kapsam nda, Haliç sahilinde Klasik Otomobil Kulübü ve Harley Davidson Club üyeleri otomobil ve motosikletlerini sergiledi. Yar flmada derece elde edenler, düzenlenen törenle ödüllerini ald. Ödül töreninde konuflan stanbul Concours d Elegance 2014 Organizasyon Komite Baflkan U ur Ifl k, her y l düzenlemeyi planlad klar yar flman n büyük ilgi gördü ünü belirterek, flunlar kaydetti: Bu y l geçen y l da geçerek daha yo un bir ilgi karfl laflt k. Otomobil dünyas ndan oldu u kadar, cemiyet ve ifl hayat ndan da davetlileri a rlad m z etkinlik sayesinde stanbul, otomobilseverlerin dünyadaki en önemli buluflma noktalar ndan biri haline gelmifl durumda. Biz de Istanbul Concours d Elegance gerçeklefltirmekten büyük gurur duyuyoruz. Yar flmada derece elde eden otomobiller flöyle: - Antiques (1946 ve öncesi) 1. Vural Ak? 1927 Pierce Arrow Ar Collection?1936 Auburn Roadster 852 Speedster 3. Rahmi Koç Müzesi 1935 Rolls Royse Limousine - Classics ( ) 1. Haydar Ercan 1958 Cadillac Eldorado 2 Door Hardtop 2. Ahmet Öngün?1960 Porsche Roadster 3. Hasan nsel 1960 Chevrolet Corvette - Collectables ( ) 1. Cengiz Arsay?1962 Chevrolet Corvette 2. Doruk Oflaz 1962 Ford Thunderbird Sports Roadster 3. Mehmet fiamnu?1964 Chevrolet Corvette Convertible - Exotics ( ) 1. Selim Tufan Bolkan 1974 Rolls Royse Silver Shadow 2. Do a Keçecio lu 1981 Mercedes Benz 280 SLC 3. El Klasik 1971 Chevrolet Corvette Stingray Convertible C3 - Featured Brand 1. El Klasik?1965 Ford Mustang Fastback 2. Can Atl 1969 Ford Mustang Shelby GT 350 Fastback 3. El Klasik?1967 Ford Mustang Shelby GT People s Choice U ur Ifl k 1991 Fiat Jolly - Best of Show 1. Cengiz Arsay 1962 Chevrolet Corvette NASA: Pakistan n üretti i Brazuca topu, Jabulani den daha aerodinamik SLAMABAD - NASA Deneysel Aero-Fizik araflt rmalar baflkan Rabi Mehta, Pakistan da üretilen resmi dünya kupas topu Brazuca'n n bir önceki dünya kupas topu Jabulani'ye göre daha fazla aerodinamik oldu unu aç klad y l ndaki dünya kupas resmi topu için, birçok futbolcu, çok fazla falso ald ve topu istenilen yere göndermede farkl sonuçlar ç kard için flikayette bulunmufltu. Bu özellik baz futbolcular için avantaj olarak görülse de kaleciler de topun yön de ifltirmesinden flikayetçiydi. Her iki topu yapan Adidas, Pakistan da üretilen Brazuca topunun istendi i yere gönderme özelli ini daha da gelifltirdi. Tanesinin 160 dolara sat ld simetri bir flekilde 6 parçadan oluflturulmas sebebi ile tam yuvarlakl k kazanan Brazuca için, iki buçuk y l çal flma yap ld. Futbol topu üretiminde bir ç r aç ld söylenen Brazuca topunun dikifllerinin bir önceki dünya kupas topuna göre daha derinde oldu u kaydedildi. NASA bir dizi test sonras yapt aç klamada, Brazuca'da bulunan küçük kaplamalar n ve s n r tabakas n n, topun daha h zl ve düz gitmesine yard mc oldu unu ve hava ak fl n yönlendirebildi ini kaydetti. Mehta ayr ca, havada daha fazla sabit kalabildi i için futbolcular n toptan memnun kalaca n söyledi. (CHA) Dünya Kupas uzayda da izlenecek WASHINGTON - Uluslararas Uzay stasyonu'ndaki astronotlar bu akflam bafllayacak Dünya Kupas karfl laflmalar n izlemek için haz rl klar n yapt. ABD'den Reid Wiseman ve Steve Swanson ile Alman astronot Alexander Gerst, kupa heyecan n uzaydan takip edeceklerini belirtti. Astronotlar yerçekimsiz ortamda röveflata yapmay da ihmal etmedi. (CHA) Uçurtma fienli i coflkulu geçti Küçükçekmece Belediyesi nin düzenledi i fienli e kat lan sanatç Aliflan, Baflkan Karadeniz e evlilik sözü verdi. Çocu uyla, genciyle, yafll s yla binlerce vatandafla gün boyu e lenme f rsat sunan Küçükçekmece Belediyesi nin düzenledi i 11. Uluslararas Uçurtma fienli i, bu y l yine coflku ve e lencenin adresi oldu. STANBUL - stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kampüsü nde gerçeklefltirilen flenli e, Ak Parti stanbul Milletvekili Harun Karaca, Küçükçekmece Kaymakam Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Baflkan Temel Karadeniz, lçe Emniyet Müdürü Murat O uzhan K l ç ve binlerce Küçükçekmeceli kat ld. Küçükçekmece Belediyesi taraf ndan, 5 bin uçurtman n da t ld flenli e çocuklar yla birlikte kat lan babalar da unutulmaz bir Babalar Günü yaflad. fienlikte Küçükçekmece Belediye Baflkan Temel Karadeniz, vatandafllarla birlikte uçurtma uçurdu. Baflkan Karadeniz, tüm babalar n gününü kutlayarak, nsan kaç yafl nda olursa olsun, babas hayattaysa her zaman çocuktur. E er babas n kaybetmiflse yetimdir. Vefat eden babalar m za Allah tan rahmet diliyorum. Rabbim onlar cennetinde güldürsün. Bizler burada babalar ve çocuklar buluflturdu umuz için mutluyuz. Bugün çocuklar babalar n elinden daha s k tutacak, babalar da çocuklar na daha s k sar lacak. Bu gün, yar nlara birer an olarak kalacakt r. Küçükçekmece yi elele verip yar nlara haz rl yoruz. fienli e yo un kat l m n zdan dolay tüm vatandafllar m za teflekkür ederim. diye konufltu. spanya ve Hollanda dan profesyonel uçurtmac lar n da kat ld flenlikte, Act on T me n basketbol gösterisi ve Küçükçekmece Bilgi Evleri Ö renci Korosu nun Babalar Günü özel mini konseri de ilgiyle izlendi. Küçükçekmece semalar n renklere boyayan uçurtma flenli ine, sanatç Aliflan n verdi i konser damga vurdu. fienlikte sahne alan ünlü flark c, uzun y llar Küçükçekmecespor da kaptanl k yapm fl olan babas Hanefi Tektafl sahneye davet ederek, elini öptü ve Babalar Günü nü kutlad. Repertuar nda Sivas n yollar türküsünü de yer veren Aliflan n, Aslen Sivasl olan Küçükçekmece Belediye Baflkan Temel Karadeniz le birlikte halay çekmesi de renkli görüntüler oluflturdu.baflkan Karadeniz in Aliflan babas yla birlikte burada görmekten mutluluk duyduk. nflallah, Aliflan n kendi o luyla da bu sahnede tekrar bir araya geliriz sözleri üzerine sanatç Aliflan, Baflkan Karadeniz e evlilik sözü verdi. Konser sonunda Karadeniz, ünlü flark c ya günün an s na çiçek vererek, teflekkür etti.

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı