Hisarc kl o lu ilk kez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisarc kl o lu ilk kez"

Transkript

1 ISSN Vay domates vay! 19 Haziran 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Ocak-May s döneminde 312,7 milyon dolar gelir sa land HABER 7. SAYFADA Hisarc kl o lu ilk kez Erdo an, K NC Avrupa seferinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Avusturya ve Fransa'ya yapaca ziyaret bugün bafll yor. Ziyaret öncesi binlerce kiflilik salonlar kiraland, etkinliklere iliflkin tüm haz rl klar tamamland. UETD Avusturya Baflkan Karayaz l, "Baflbakan m z en güzel flekilde a rlayaca- z Bu etkinlik bize karfl yap lan haks zl klara ve engelleme çabalar na karfl bir cevap olacak. Tüm vatandafllar m z, oraya bekliyoruz" dedi. UETD Fransa Baflkan fiimflek ise, "Lyon'da 22 bin kiflilik Euroexpo adl salonu tuttuk. Frans z yetkililerle güvenlik konusunda ortak çal flma yürütüyoruz. Almanya'dan ve Avrupa'n n etkinli imize çok yo un ilgi var" diye konufltu. HABER 12. SAYFADA BM nin korkusu da mezhep çat flmas BM Genel Sekreteri Ban, Irak'ta mezhep çat flmas riskinin yükselmesi üzerine, Irakl liderlere bölünmeyi derinlefltirecek söylemlerden ve misilleme arzusundan uzak durmalar ça r s yapt. HABER 12. SAYFADA Fehmi Koru CHP-MHP hamlesi siyasetin mâhiyetini de ifltirdi 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 6. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 5. Sayfada Türk-Japon ortakl Nisshin Seifun Turkey Makarna ve G da San Ticaret Afi'nin kurulufl töreni gurur veren anlar kadar duygusal söylemlere de sahne oldu. S LAHLANDILAR! Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) sald r lar na karfl korumas z kalan Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesindeki Türkmenler de silahland. Kerkük'ün 10 kilometre güneyinde bulunan Tazehurmatu nüfusu fiii Türkmenlerden olufluyor. Irak ordusunun çekildi i bölgeye peflmerge de girmedi. Ifi D güçleri, nahiyeye iki kilometre uzakl kta bulunuyor. Türkmenler, örgüt militanlar n n, nahiyeye girerek k y m yapmas ndan çekiniyor. Bu nedenle silahlanma karar alan Türkmenler, nahiye çevresindeki mevzilere konuflland lar. lk etapta bin 500 Türkmen genç, silahlar eline al p savunma pozisyonuna geçti. Tazehurmatu Türkmenlerine, liderli ini Erfled Salihi'nin yap- Irak Türkmen Cephesi Telafer Sorumlusu Kas m Kara, "Türkmenler'i zay f düflüren, zor günler yaflamas na neden olan t Irak Türkmen Cephesi de destek mezhep ayr flmas d r. Telaferliler, milliyetçilikle ilgilenmiyorlar, veriyor. Nahiye'deki polis karakollar mezhep ayr flmas yla ilgileniyorlar. Bu durum, Irak Türkmen Cephesini de güçsüz b rak yor" dedi. HABER 12. SAYFADA da Ifi D sald r lar na karfl tetikte bekliyor. Türkmenlerin zaaf BÖLÜNMÜfiLÜK... Irak' n baflkenti Ba dat'ta Ifi D ve baz Ba dat gergin silahl grup ve afliretlerin ülkenin kuzeyinde sald r ya geçmesinin ard ndan Ba dat'ta da gergin bekleyifl sürüyor. Neredeyse her sokak bafl nda askerler nöbet beklerken, köprü ve otoyollar n giriflinde kontrol noktalar oluflturuldu. Yaflanan son olaylar nedeniyle güvenlik tedbirleri artt r l rken, her sokak bafl nda askerler nöbet bekliyor. www. Dünya da ilk beflteyiz; AB de birinci Çimento Endüstrisi flverenleri Sendikas (ÇE S) Yönetim Kurulu Baflkan Tufan Ünal, Türkiye'nin y ll k 68.5 milyon ton klinker, milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip oldu unu söyledi. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 7. SAYFADA dan takip edebilirsiniz AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Kurtulmufl, "Türkiye'nin Kuzey Irak petrolünü uluslararas piyasalara ç karmas ndan son derece rahats z olan çevreler oldu unu biliyoruz. Ifi D'in arkas nda bu tür niyetli olanlar n oldu unu tahmin ediyoruz" dedi. Kurtulmufl, "Türkiye'nin cari aç n n ana nedeni enerji ihtiyac m zd r. Türkiye bütünleflik bir enerji stratejisiyle bunun üstesinden gelebilir Üretim eksenli ve reel ekonomiyi destekleyen bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bundan sonraki 2023 perspektifimizdeki ana noktam z buras d r" dedi. HABER 6. SAYFADA Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, yapt konuflmada, söz konusu yat r m n iki ülke aras ndaki iflbirli inin ve Türkiye'ye duyulan güvenin simgesi oldu unu, bu yat r mdan al nacak baflar - l sonuçlar n önemli bir örnek teflkil edece ini belirterek, "Japonya ile Türkiye aras nda serbest ticaret anlaflmas imzalanmas n gönülden arzu ediyoruz" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu da bugüne kadar flirketleriyle alakal konuflma yapmad n ancak bugün aile büyüklerini k ramad için konufltu unu ifade ederek 1946 Dan bugüne Nuhun Ankara Makarnas n n serüvenini anlatt. Enerji gücüyüz Uluslararas Enerji Ajans, 2014 y l için küresel petrol talebi tahminini günlük 92,8 milyon varile ç kard. HABER 6. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Talep artacak https://www.twitter/yedigun.gazetesi HABER 7. SAYFADA Silahlanan Türkmenlere komutanl k yapan Ercüment Mal, AA muhabirine yapt aç klamada, "Bin 500 silahl kifliyle geceli gündüzlü nöbet tutuyoruz. Ifi D, bize iki kilometre uzakl kta bulunuyor. Burada ne peflmerge güçleri ne de Irak ordusu var. Bu yüzden silahlanmak zorunda kald k" dedi. Peflmerge ile Ifi D çat fl yor Kerkük'ün Tazehurmatu nahiyesine ba l Beflir köyünde peflmerge güçleriyle Ifi D militanlar aras nda fliddetli çat flmalar yafland bildirildi. HABER 12. SAYFADA Ifi D, ABD yi Malikici yapt Ifi D terör örgütüyle Irak'ta nas l daha etkili mücadele edilebilece i konusunda birçok seçene i gözden geçiriyor. Atlantic Council uzmanlar ndan Itani, "Sorunun bir parças Maliki olsa da böyle bir zamanda ABD'nin Maliki'yi desteklemekten baflka seçene i yok" dedi. HABER 12. SAYFADA 18 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/ Say l Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun Kapsam nda Ar-Ge Merkezlerinde stihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Say s n n Tespitine Dair Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 19 Haziran 2014 Perşembe Alman aktivist Martello, maden faciasının mağdurları için piyano çaldı İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim'de konser veren Alman aktivist Davide Martello, Bodrum Belediye Meydanı'nda Soma'daki maden faciasının mağdurları için piyano çaldı. MUĞLA - "Piano for Soma" yazılı tişört giyen Martello, bisiklet sayesinde çekilebilen tekerlekli bir düzenek üzerinde yaklaşık 3 saat süren piyano dinletisi sundu. Çaldığı parçalar sonrası vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlanan Martello, konser öncesi yaptığı konuşmada, Soma'da ölenler için çok üzgün olduğunu, bu nedenle Türkiye'de turne düzenlediğini söyledi. Soma için farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade eden Martello, "Turneden elde edilecek gelir, madende babasını yitiren çocukların eğitiminde kullanılacak" dedi. Martello'nun 16 Haziran'da İzmir'de başlayan konserlerinin 22 Haziran'da Soma'da vereceği konserle son bulacağı bildirildi. Davide Martello, Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ve ayrılıkçı olayların yaşandığı Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde de konser vermişti. 21:30 SÜPER KUMANDA 20:15 SON VAMPİR Orijinal Adı : Click Yönetmen : Frank Coraci Oyuncular : Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken Yapım : 2006 Komedi Michael Newman ın güzel eşi Donna nın iki harika çocuğu vardır. Ama genç adam onları görmeye pek fırsat bulamaz çünkü şirkete paha biçilmez katkısının, nankör patronu tarafından bir gün fark edileceğini ve böylece ortaklığa terfi edeceğini umarak uzun saatlerini iş yerinde geçirmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blood The Last Vampire Yönetmen:Chris Nahon Oyuncular:Gianna Jun, Allison Miller, Liam Cunningham Yapım Yılı:2009 Tür:Aksiyon/Macera Vampir olmanın doğasında da zorlayıcı koşullar vardır. Hele ki söz konusu kişi henüz on altı yaşında bir kız ise. Saya, ne yazık ki bir yandan vampir diğer yandan da insan soyuna aittir. Vampir anne ile insan babadan gelmiştir. O hayatını samuraylık ve dünyayı vampilerden arındırmayı misyonuna adar. İşin zor kısmı ise hayatta kalabilmek için onun da kana ihtiyacı olmasıdır. Gizli yürütülen bir iş için görev yaparken Tokyo da üssü bulunan Amerikan ordusuna gönderilir. Tam da burada vampirlerin en büyüklerinden olan Onigen i ortadan kaldırma fırsatını ele geçirdiğine inanır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER Yarının Sınırında akın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. "Suç Şehri" Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı. Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor. "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak. Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. Kış Uykusu Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. İnna Diyarbakır'da sahne aldı DİYARBAKIR - Dünyaca ünlü pop yıldızı İnna, Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla dünya çapında üne kavuşan pop yıldızı İnna, Diyarbakır'da konser verdi. Kırklar Dağı Medusa Park'ta sahne alan İnna, sevilen şarkıları ve şovlarıyla alanı dolduran hayranlarına coşkulu anlar yaşattı. Diyarbakır'da ilk kez konser veren İnna, şarkı aralarında seyircilerle Türkçe konuşmaya çalıştı.

3 ANKARA Ankara da Ramazan denetimi hız kazandı Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla hareketlenen gıda sektöründe denetimlerini sıklaştırdı. Samanyolu öğrencilerinin TEOG sınavı başarısı HABER MERKEZİ - Samanyolu Eğitim Kurumları, bu dönem ikinci aşaması yapılan TEOG sınavında büyük başarıya imza attı. Sistem değişerek bu yıl ilk kez uygulanan TEOG sınavı ikinci aşamasında Samanyolu Eğitim Kurumlarından 5 öğrenci ful yapmayı başardı. 8 öğrenci de 1 yanlış yaparak büyük başarı elde etti. Mustafa Dündar, Eren Saydam, Mehmet Altınsoy, Semih Taha Uğraş ve Ayşe Betül Karstarlı tüm alanlarda tüm soruları doğru cevaplamayı başardı. Sınav sisteminin değişmesi Samanyolu nda başarı geleneğini bozmadı. Son yıllarda SBS de gösterdiği başarıyı sistemin değişmesine rağmen bozmayan okul, kararlı bir şekilde başarılarına yenilerini eklemeye devam etmekte. Samanyolunun uzman eğitim kadrosu ile sınavlara hazırlanan öğrenciler iyi bir lisede okuyarak başarılarını devam ettirmek istiyor. HABER MERKEZİ- Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, Ramazan ayı ile beraber bazı ürünlerin tüketiminde artışlar yaşanacağına dikkat çekerek denetimlerin bu ürünler üzerinde yoğunlaştırıldığını kaydetti. İl Müdürlüğü olarak hedeflerinin Ankara halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten İl Müdürü Muhsin Temel, bu konuda son derece titiz ve kararlı olduklarını vurgulayarak, Ankaralıların sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinin gıda denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini vurgulayan İl Müdürü Temel, Ankaralılardan da bir denetçi gibi, gördükleri aksaklıkları 174 ALO GIDA HATTI na iletmelerini isteyerek, Bilinçli tüketicilerin duyarlılığı gıda denetimlerimizdeki etkinliği ve verimliliği artırıyor. Bu yılın ilk beş ayında Ankara dan 174 ALO GIDA HATTI na yapılan başvuru sayısı 1735 tir. Yapılan bu başvurular ekiplerimizce anında değerlendirilmiş ve bu şikayetler sonucu yapılan denetimlerde 74 işletmeye TL idari para cezası uygulanmıştır. Ankaralıların bu konudaki duyarlılığının devamını bekliyoruz şeklinde konuştu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber özellikle tatlı, toplu tüketim ve et sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade eden Temel, denetimlerin bu yönde ağırlık kazandığını söyledi. Gıda işletmelerine de uyarılarda bulunan İl Müdürü Temel, gıda üretim ve satışı sırasında genel hijyen kurallarına ve mevzuat hükümlerine harfiyen uyulmasını isteyerek, Denetimlerde amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Uyarıcı, eğitici ve yol gösterici bir anlayışla Ankaralılara güvenilir gıda sunulmasını amaçlıyoruz. Ancak mevzuata uygun olmayan gıda üretim ve satışına da kesinlikle müsaade etmeyiz. Gıda işletmelerinin, artan iş yoğunluğunun arkasına sığınarak sağlıksız gıda üretimi ve satışına yönelmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Gıda üretim ve satışı yapan işletme ve kuruluşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz dedi yılında gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Temel, ilk beş ayda 3614 ü gıda üretim yeri, si de satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam denetim gerçekleştirildiğini, kurallara uymayan 375 işletmeye toplam TL idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi. BAKIŞ AÇISI 19 Haziran 2014 Perşembe 3 Adem Yavuz IRGATOĞLU Tabanın kabul etmediği çatı tutar mı? Türkiye orta kuşakta yer alması nedeniyle iklim çeşitliliği fazla olan bir ülke. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye de genellikle karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde en sıcak ay temmuz, ılıman iklimin yaşandığı bölgelerdeki en sıcak ay ise ağustos olur. Bu sene öyle görülüyor ki karasal iklimde yer alan Ankara en sıcak mevsimini ağustos ayında yaşayacak. Mevsim normallerinin bu sene bir hayli değiştiği ülkemizde, iklim şartları gibi siyaset şartları da değişkenlik gösteriyor. Gerek bölgemizde yaşananlar gerekse dünya ölçeğindeki gelişmeler bu senenin çok da normal geçtiğini göstermiyor. Öyle anlar oluyor ki üç mevsimi bir arada yaşıyoruz. Fırtınalı günlerde insanlar birbirinin savrulmasını bekliyor. Gökten yere süzülerek inen yağmurun birlerinin ayağını kaydırması için nöbet tutuyor. Oysa fırtınalı günlerde birbirine tutunanların kazanacağını tarih de coğrafya da bizlere göstermiştir. Yağmurda birer çam, fırtına da ise birer dağ olursanız birbirinizi korursunuz. Haziran ayında neredeyse her gün yağmurla ıslanan Başkent Ankara nın siyasetteki serinliği pek mümkün olmuyor. Özellikle önümüzdeki birkaç ay da bu pek mümkün olacağa benzemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir hayli sıcak geçecek. Serinlemek için yağmur yüklü bulutları özleyeceğiz. Yerel seçimlerle gelen sıcak hava dalgasının etkisinden kurtulamayan Türkiye, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin etkisi altında. Dolayısıyla herkes sağ dan sol dan gelecek hava dalgalarını bekliyor ve buna göre hazırlık yapıyor. Günlerdir etkisini hissettiren muhalefetin rüzgarı bugün nihayet çatı da buluştu. Henüz haziran ayının ortalarındayken CHP ve MHP yönünden esen rüzgâr çatı ya Ekmeleddin İhsanoğlu nu çıkarttı. Ancak çatı tabanı örtebilecek gibi görünmüyor. Çatı nın liderleri uzlaşmış gibi görünse de temel şimdiden sarsılmaya ve taşlar yerinden oynamaya başladı. Tepkilerin giderek çoğaldığı süreçte CHP ve MHP yine kendi tabanından veya kendi siyaset geleneğinden bir isim çıkartamamanın vermiş olduğu mahcubiyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşayacak gibi görünüyor. Bakın birkaç örnek vereyim Çatı nın su akıtacağına: CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gökhan Günaydın Yağmurdan kaçınmak için bu çatının altına girilmez; bu çatı şakır şakır akar. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter Son derece üzgün ve utanç içindeyim. CHP'nin bağrına bir hançer saplandı. Arkadaşlarla ne yapacağımızı değerlendireceğiz. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Ekmeleddin İhsanoğlu nun adaylığı CHP nin sağa açılması nın bir devamı; şimdi siyasal İslam a da açılma devri. diyerek tepki koyan isimlerden birkaç tanesi oldu. MHP de pek fazla muhalif ses çıkacağını tahmin etmiyorum ama CHP nin laikçi, Kürtçü kesimi sert rüzgar estirecek gibi. Şimdi geriye şu kalıyor: Rüzgâr en çetin şekliyle esse bile insanlar yine de savrulmak yerine tutunmayı tercih etmelidirler! Bu ne kadar mümkün olur ve bakalım tabanın kabul etmediği çatı ne kadar sağlam olacak! Batıkent te temizlik harekâtı HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, Sağanak yağışlar sonrası olumsuzluklar yaşayan Batıkent te, temizlik ve ilaçlama çalışması başlattı. Yağmur suyunun getirdiği çöp, moloz atıkları temizlenirken, haşerelere karşı da önlem alındı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak yağıştan mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını hızla sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Batıkent te hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bağlı 50 kişilik ekip, bölgede temizlik seferberliği başlatırken, cadde ve sokaklar yağmurla birlikte oluşan çamur ve pislikten arındırıldı. Batıkent in dört bir yanına dağılan temizlik ekipleri, özellikle rögar kapaklarının tıkanması sonucu su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde çalışmalarına ağırlık verdi. Bobcat adı verilen temizlik araçları yardımıyla cadde ve sokaklar, eski temiz günlerine dönerken, bir yandan da ilaçlama çalışmaları yapıldı. Semtte ortaya çıkabilecek fare ve böceklere yönelik olarak yapılan ilaçlamalarda binaların bodrum katları ve depolar da unutulmadı. Yenimahalleliler, temizlikten duydukları memnuniyetini dile getirerek belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Tiryaki, Örnek dönüşümü anlattı HABER MERKEZİ - 16 blokta 480 dairenin bulunduğu bölgede, kentsel dönüşümün uygulanması için söz hakkı vatandaşta... Bugüne gerçekleştirdiği 10 kentsel dönüşüm projesiyle Altındağ ın çehresini değiştiren Tiryaki Vatandaş istemediği sürece tek bir yıkım yapmam. dedi. Kentsel dönüşümün başlaması için bölge sakinlerinin yüzde 90 oranında mutabakata varması gerektiğinin altını çizen Başkan Tiryaki, söz hakkının vatandaşta olduğunu söyledi. Tiryaki, bölgenin kentsel dönüşüm için uygun olduğunu fakat vatandaş istemediği sürece tek bir yıkım yapmayacağını belirtti. Örnek Mahallesi ndeki dönüşümün ada bazında değerlendirildiğine işaret eden Başkan Tiryaki, bölgede yapılması planlanan dönüşümü Vatandaşın ayağına gelen büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Altındağ da mülkiyet sorununu giderdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki, dönüşüm projelerinin zorla değil vatandaşlarla tek tek anlaşılarak yapıldığı vurguladı. Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: Örnek Mahallesi ndeki Telsizler Blokları nın afet riski taşıyan bölge olarak ilan edilmesi, Bakanlar Kurulu nun alacağı karara bağlıdır. Bu karar çıkarsa, dönüşümün başlaması için mahalle sakinlerinin mutabakata varması gerekir. Bölge halkı, dönüşüm için yüzde 90 oranında onay vermezse buraya tek bir çivi çakmam. Seyfi Demirsoy, Gültepe, Çalışkanlar, Hacılar, Önder ve Feridun Çelik mahallelerinin Bakanlar Kurulu nca afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Başkan Tiryaki, bu bölgelere örnek konutlar yapılacağı müjdesini verdi. Tiryaki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mülk sahiplerine 18 ay kira yardımı yapılacağını ve bu durumun bölge halkı için bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yeni binaların kaç katlı ve ne kadar büyüklükte olacağına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın karar vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Tiryaki, hak sahiplerinin asla mağdur olmayacağını da dile getirdi. Altındağ Örnek Mahalle sakinlerinin daveti üzerine bir toplantı gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Telsizler Blokları ndaki kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi.

4 4 19 Haziran 2014 Perşembe ANKARA Atık malzemeler Festival kurası çekildi müzik aleti oldu HABER MERKEZİ - Yağ bidonları, balonlar, şişe kapakları midye kabukları kullanan öğrenciler zil, darbuka ve davul gibi müzik aletleri yaptı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; Geri dönüşüm konusunda öğrencilerimizi sürekli bilinçlendiren etkinlikler yapıyoruz. Ancak bu kez evlerinde bulabilecekleri atık malzemelerle aynı zamanda neler yapabileceklerini de gösteren farklı ve güzel Kazan da köy konağı açıldı bir etkinlik yapıldı. Bu etkinliğe katılan öğrencilerimiz eminim ki evlerinde önceden fark etmedikleri ambalaj atıkları daha farklı şekilde kullanmaya başlayacaklardır dedi. Mamak Belediyesi ve TÜKÇEV işbirliğinde Anatolium alışveriş merkezinde yapılan programda müzik aletlerini kendileri tasarlayıp yapan Mamaklı öğrenciler müzik öğretmeni Fulya Keskin ve Özlem Tan la önce 9/8 Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen p- rogramda öğrenci-ler kendi müzik aletlerini atık malzemelerden yaparak kendi tasarruf orkestrasını kurdu. lik ritim çalışması yaptı. Ritim çalışmasına ayak uyduran öğrenciler daha sonra kendi yaptıkları müzik aletlerini çalmaya başladılar. Çayır Çimen şarkısını hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Programa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orhan, Zabıta Müdürü Refah Arslan, TÜKÇEV Genel Sekreteri Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görevinden ayrılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Bülent Yağmur, hizmet süresini değerlendirdi: Başarıyı ekip ruhuyla yakaladık HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediyesi 11. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali nin hazırlıkları sürüyor. Türk Beyleri Kent Meydanı nda, 10 gün sürecek festivalde, katılımcı dernek, vakıf ve Türk Cumhuriyetleri temsilcileri, kuralarını çekerek gün ve yerlerini belirlerdiler. Festival, 29 Ağustos Cuma günü başlayıp 7 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivale 18 hemşehri derneği ile 10 Türk Cumhuriyet ve Topluluğu katılacak. Bu yılki festivalde Kahramanmaraş, Mersin, Kırşehir ve Trabzon ilk kez yer alacaklar. Katılımcılar, festival boyunca kendileri için ayrılan stantlarda kültürel, sanatsal öğelerini sergileyebilecekler. Belediyeye ait toplantı ve konferans salonlarında her türlü görsel tanıtımlarını yaparak toplantı, seminer ve konferans düzenleyebilecekler. Festivalin akşam bölümünde ise her gün 2 dernek ile 1 Türk Cumhuriyet ve topluluğunun gecesi yer alacak. Günün finalinde ünlü sanatçılar konser verecek. Halk Ekmek Fabrikası nda düzenlenen kura töreninde konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivali daha geniş katılım ve daha zengin içerikle gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Demirel şöyle konuştu: Bu festival bir kültür sanat şölenidir. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yaşandığı, yaşatıldığı bir festivaldir. Kültürlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına büyük bir fırsattır. Bu sadece Etimesgut un değil, Ankara nın festivalidir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Katılımcılarımızdan, hazırlıklarını süratle tamamlayarak kültür ve sanatlarını yansıtacak etkinlikler hazırlamalarını istiyorum. Sadece akşam etkinlikleri değil, 10 gün boyunca gündüz birçok sosyal ve kültürel etkinlik yapılmalıdır. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezimiz, Kent Konseyimiz ve birçok tesisimizde bulunan salonlarımız bu tür etkinlikleriniz için her zaman açıktır. Şimdiden 29 Ağustos Cuma günü başlayacak olan festivalimize tüm başkentlileri davet ediyorum. Belediyeden karne hediyesi Yenimahalle Belediyesi, Ziya Gökalp İlkokulu nun 4 üncü sınıf öğrencilerini sevindirdi. HABER MERKEZİ - Sanayici Şanal ailesi Kazan'da doğdukları köye örnek gösterilecek bir mimariye sahip köy konağı inşa etti. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sanayici Şanal ailesi tarafından yaptırılan köy konağının açılışı Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler tarafından yapıldı. Açılışa Kazan Kaymakamı Veysel Beyru, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Salih Bezci, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ile birçok sanayici ve işadamı katıldı. Açılışta Şanal Ailesi adına konuşan Koray Şanal, insanın anavatanını çocukluğunun geçtiği yer olduğunu kaydederek, doğup büyüdükleri Yazıbeyli ye böyle bir eser kazandırmış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de yaptığı kısa konuşmada Köy Konağının ilginç mimarisine değindi. Hayratı gerçekleştiren Şanal ailesini kutladı. İşler, bir Hadis-i Şerifi hatırlatarak, "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlattır" dedi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin harmanlandığı tek katlı Köy Konağının mimarisi de Şanal ailesinden Mustafa Şanal a ait. HABER MERKEZİ- AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan, Av. Bülent Yağmur konuyla ilgili bir açıklama yaptı.yağmur, AK Parti millete hizmet yolunda 12 yıldır çok güzel çalışmalar yapmış, önemli başarılara imza atmış, diğer partilerin hayal bile edemeyeceği hizmetleri hayata geçirmiştir. Millete hizmet yolunda 2002 yılında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında kurucu MKYK üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. Devamında Ankara İl Başkanlığı Seçim İşlerinde, 2009 yılında yapılan yerel seçimden sonra Keçiören Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundum yılından itibaren 2 yılı aşkın bir süre yapmakta olduğum AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevimden görülen lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugünden itibaren bir nefer olarak partim adına her alanda çalışmaya devam edeceğim dedi. AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Av. Bülent Yağmur yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti millete hizmet yolunda 3 Kasım 2002 tarihinde bu ülkenin güzel insanlarından yetki aldı. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Kadrolar siyasette insan ve millet odaklı bir siyasi anlayışı hâkim kıldı. Bu ulvi anlayış sebebiyle AK Parti girdiği tüm seçimlerden milletin teveccühü ile birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bu süreçte partimizin bir neferi olarak çalışma imkânı buldum. 22 Ocak 2012 tarihinde yapılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı Kongresinde de ilçe başkanı olma gibi mutluluğu ve onuru yaşadım. Görevde kaldığımız 2 yılı aşkın bir süre içerisinde ekibimizle birlikte başarılı çalışmalara imza attık. Görevde kaldığımız süre boyunca ilçe yönetimime, mahalle başkanlarıma ve yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarıma, meclis üyelerime ve tüm Keçiörenli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Keçiören de ekip ruhu ile çalıştıklarını, sevgi ve saygıyı ön planda tuttuklarını, bu sayede üye kayıt işlemlerinden, halka ulaşmaya, ülke meselelerinden yurtdışındaki mazlum insanlara yardım noktasına varıncaya kadar her aşamada önemli hizmetler sunduklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini sözlerine ekleyen Av. Bülent Yağmur, İlçe Kongremizin yapıldığı tarihten bugüne kadar bizlere tevdi edilen görevleri layığı ile yaptık ve bugünden itibaren verilecek görevleri de en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Millete hizmet yolunda; Durmak yok yola devam diyerek açıklamasını tamamladı. HABER MERKEZİ- Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliğe, Atlantis Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaparken, çocuklar alışveriş merkezinde bulunan planetaryumda, uzay ve bilimdünyasını 3 boyutlu olarak tasarlanmış özel bir sistemde izledi. Gezegenler ve yıldızların oluşumu hakkında bilgi verilen gösteride minikler, uzayla ilgili temel bilgileri öğrendi. Ardından tiyatro gösterisi izleyen öğrenciler, kahkahalara boğuldu. Doğayı korumanın önemini vurgulayan Dilek Ağacı adlı tiyatro oyununu izleyen 25 öğrenci, doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde öğrenirken, alkışlarla tiyatroculara eşlik etti. Kahkahaların havada uçuştuğu keyifli gösterinin ardından, ikram edilen yemekleri yiyen öğrenciler ve öğretmenler, çocuklara karne hediyesi olarak bu etkinliği düzenleyen Yenimahalle Belediyesi ne ve Atlantis Avm ye teşekkürlerini sundu.

5 ANKARA 19 Haziran 2014 Perşembe 5 Gönüllü eğitmenlere teşekkür yemeği... Altınadğ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ da 24 Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezive 16 Gençlik Merkezi nde eğitim ve seminer veren gönüllü eğitmenlere teşekkür yemeğiverdi. HABER MERKEZİ - Törende konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Cumhuriyet in Altındağ sınırları içinde kurulduğunu hatırlatarak Amacımız düşünen, okuyan ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek dedi eğitim yılında 63 farklı konuda 250 den fazla seminer düzenlendi ve 15 bin 500 kadın ve genç bu seminerlerden faydalandı. Bu seminerler kapsamında 29 kurumdan, alanlarında uzman yaklaşık 92 eğitimci görev aldı. Başkan Tiryaki, bilinçli bireylerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür ederek, verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Altındağlıların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Modern yaşamak; lüks evlerde oturmak, pahalı araçlara binmek değildir. Modern yaşamak bilimin, ilimin ışığından ayrılmamaktır. diye konuştu eğitim yılında Altındağ Belediyesi ile işbirliği yapan tüm uzmanların katıldığı etkinlikte, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Erkal, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Araştırma Hastanesi Gençlik Merkezinden Evlilik ve Aile Terapisti Uzm. Psk. Suphi Tunç, Araştırma Görevlisi ve Avukat Prof. Dr. Gül Efem, tüm eğitimciler adına teşekkür belgelerini Başkan Tiryaki nin elinden aldılar. Eğitmenler adına konuşan kişisel gelişim alanlarında seminer veren Alişan Kapaklıkaya da, Başkan Tiryaki ye teşekkür ederek bir öğretmen olarak Altındağ Belediyesi nin bu tür çalışmalarında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ve her zaman destek olmayı arzuladığını belirtti. Büyükşehir Meclisi nden güreşçilere daire ödülü HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, FİLA tarafından yılın en iyi güreşçileri seçilen ASKİ Spor Kulübü sporcuları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp birer daire ile ödüllendirilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, 2. Başkan Vekili Nail Çimen in başkanlığında toplandı. Toplantıda ASKİ Sporun başarılı güreşçileri Akgül ve Kayaalp ile antrenörlerin ödüllendirilmesi istenen Sosyal İşler Komisyon Raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca Sosyal İşler Komisyonu Raporu ndaki ev ibarelerinin daire olarak değiştirilmesi kararını alırken, ASKİ ve EGO ya bağlı olmayan ve Ankara da ikamet eden başarılı sporculara da Belediye Encümeni nin takdiri ile ödül verilmesi öngörülen Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporunu oy birliği ile kabul etti. Tıp merkezinde sağlık hizmeti HABER MERKEZİ - Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi vatandaşlara araylıksız hiçmet vermeli sürdürüyor. Merkez de 8 uzman doktor, 7 pratisyen hekim, 9 diş hekimi, 11 hemşire ve 10 teknik eleman kadrosuyla ilçe halkına hizmet veriyor. Merkezde iç hastalıkları, kulak-burunboğaz, cildiye (Dermatoloji), göz hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları ve diş hastalıkları branşlarında uzman doktorlar bulunuyor. Merkezde ayrıca laboratuar ve röntgen birimleri de yer alıyor. Kış aylarında günde ortalama 400 hastanın başvurduğu Tıp Merkezi nden, Mayıs ayında 7 bin hasta yararlandı. Merkezden ayrıca 2 bin 569 hastaya laboratuar, 1226 hastaya röntgen hizmeti verildi. Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı polikliniği bulunuyor. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAK TEMİNİ İŞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAKTEMİNİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika Sok. No: Ulus ALTINDAĞ/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİN BASILI EVRAKTEMİNİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 20(YİRMİ) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ (RÜZGARLI CD. İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK. NO:5 ULUS-ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((Doksan)) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar İDDİA YOK Abdullah Cengiz Eğitimci/Yazar BUNLARDA SADECE PARAYA VE ÇIKARA SADAKAT VAR Kendini haberci sanıp, hak, hukuk, insani değer, insanlık, kul hakkı, dürüstlük, vefa, sadakat vb. bilmeyen gazeteler için ne dense yeridir. Habercilik yaptığını sanan, haber vermede yalan, iftira, karalama, aldatma, aynı yalan ve iftira haberini tekrar be tekrar vermekle iş yaptığını söyleyen, seviyesiz ve insanlıktan nasipsiz zavallılar Bunlar... Onlar devre ve nabza göre şekillenen, çıkarlarının olduğu yere koşan, iktidarlarla kol kola, yan yana olmayı marifet sanan, devir değişme ihtimali gözüktüğü andan itibaren saflarını anında değiştiren, beş paralık biçareler Bunlar ne hukuk tanırlar ne de kanun Ne insan haklarını bilirler ne de insanlıktan anlarlar Tek dertleri vardır; yağcılık yapmak, bir yerlerden gelecek ulufelere göz dikmek, birilerinin hesabına günü kurtarmak Bunlar din, iman, Kuran, ar, namus, hak, hakikat, hakkaniyet, ölçü, değer Nedir bilmezler Bol keseden atarlar; adına habercilik derler. Yalan yanlış haber verirler iyi iş yaptım sanarlar Ne Allah korkuları vardır ne de insandan, insanlıktan nasipleri Seviye mi? Nerde Ne arar onlarda seviye falan Dün övmekle şeref duydukları kimseleri ve kurumları bu gün yerin dibine batırırlar. Dün yerdikleri ve hakaret ettikleri kurum ve kişileri bugün başlarda gezdirmekteler. Neden mi çünkü onlar günlerini ve çıkarlarını kurtarma sevdasındalar Başka da dertleri ve davaları yoktur. Rüzgâr nerden eserse oraya eğilirler. Kimin koltuğu güçlüyse ona yönelirler. Kolu güçlü, pazusu büyük görünenlere meylederler. En ufak bir muhalefet rüzgârında hemen saf değiştirirler. Çoğu köşe yazarları, paralı, ajan, birlerinin hesabına çalışan yandaş, paradaş, makamdaş, sırdaş, yoldaş ne sayarsanız sayın menfi çıkarcılar Dürüstlük mü? Ne arar Dostluk mu? Alakası bulunmaz onlarda Merhamet ve hakkaniyet mi? Semtine bile uğramazlar Hak, hukuk mu? Asla ve kata düşünmezler İnsanlık ve insani değerler mi? Kesinlikle akıllarına gelmez Ahirette hesap verme mi? O da neyin nesi! Derler Allah korkusu ve O dan sakınma mı? Ne gezer Adalet ve ölçü mü? Keşke olsa Manşetlerine bakıyorsunuz yağcılık ve mürailik kokuyor. Her gün aynı iftirayı ve yalanı atmaktan utanmazlar. Buldukları birkaç sözüm ona zavallıyı konuşturup durular. Sözde profmuşlar, akademisyenlermiş, yok camiayı tanıyorlarmış, hizmete yirmi beş yıl emek vermişler, her şeyi iyi biliyorlarmış, mış mış mış Sanki onlar gökten inmişler de eksikleri, noksanları yokmuş. Onları ekranlara ve sayfalarına taşıyanların, fırsat bulunca aynı kalleşliği onlara da yapacaklarını bilmiyorlarmış gibi Saflar, konuştukça konuşmaktadırlar Eh! Konuşsunlar bakalım. Elbette bu günün yarını da var. Buranın ötesi de var. Alsınlar mazlumun ahını da bakalım nasıl çıkacak sesi? Geçmişte serlevha ettikleri çamur at, tutmazsa izi kalır slogan ve ithamı ile yol çizenler aynı sloganı inanmış kesimi bir birine kırdırmakta kullanmaktadırlar. Sözüm ona muhafazakâr olmuşlar. Yol değiştirmişler. Ülke için yapılanlara engel olunuyormuş da onu haber yapıyorlarmış. Türkiye büyüyüp gelişiyormuş da haksızlık yapılıp engelleniyormuş Hangi vicdansız ülkesinin ilerlemesini engeller. Hangi alçak büyümekte olan ülkesinin geriye gitmesine çalışır. O eskidendi. Birleri başkalarının piyonu olunca bunları çok rahat yapıyorlardı. Onlar köşelerinde verilen paralara, karanlık odalarda verdikleri sözlere, gizledikleri kimliklerinin gereklerine bakarak yol yordam belirlerdiler. Bu gün de sözde muhafazakâr hükümletin safındaymış gibi aynı görevleri farklı bir taktikle icraya çalışılar. Bu biçare, ikiyüzlü döneklere ne dense yeridir. Dedim ya onlar için en büyük sadakat paraya, çıkar gelinen yere, iltifat gördükleri mahfilleredir. Günümü kurtarma adına, çıkarım hesabına, yanlış yolda olan güçlüden yana olmam, dün ayrı bugün ayrı bir yol gitme sahtekârlığına düşmektense kalemimi kırarım yazmam. Bu izzetli yaşamak isteyen için en güzel yoldur. Rabbim, yanlışa, çıkara, dünyevi hesaplara, -yanlış da olsa- güçlüden yana durmaya düşmek cümlemiz ve cümle inanan kardeşlerimiz muhafaza eylesin.

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -2008 YILINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA ARTIK RASTLAMIYORUZ -PLAKET VERDİĞİMİZ İŞVERENLER DÜZENLİ PRİMLERİNİ ÖDEYEN,

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi 10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi Katip Çelebi'nin Rektörü Prof. Galip Akhan İzmir'in en genç devlet üniversitesi Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektörlük seçimi sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONEL ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MURAT

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı