Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında Anonim Şirketlerde Olağan Denetim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında Anonim Şirketlerde Olağan Denetim"

Transkript

1 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında Anonim Şirketlerde Olağan Denetim Genel Olarak Ticari hayatımızı 1956 yılından itibaren düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) birçok nedenle yenilenmesi ihtiyacı doğması yeni bir Türk Ticaret Kanunu'nu zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk karşısında Hükümet tarafından Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Tasarı) hazırlanarak tarihinde TBMM'ne sevk edilmiştir. Yaklaşık 3 yıl süren komisyon çalışmalarının ardından 26 Kasım 2008 tarihinde Tasarının Genel Kurulda görüşmelerine başlanılmıştır. Mevcut TTK'nın yenilenme ihtiyacı olarak Tasarının genel gerekçesinde 6762 sayılı TTK'yı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşanması, AB tam üyeliğine aday olma süreci, müzakerelere başlanması kararı ve Türkiye'nin "Müzakere Eden Ülke" konumu, teknolojik gelişmeler ve internet, uluslararası piyasaların bir parçası olmak, TTK'yı doğrudan etkileyen yeni Kanunların çıkmış olması gibi etkenlerin sayıldığını görmekteyiz. Şüphesiz ki; Tasarı ticaret hayatımıza birçok önemli ve zorunlu değişim getirecektir. Yasalaşması öngörülen değişiklikler ile 'şeffaf ve kurumsal ticaret düzeninin sağlanması, AB ve Basel II düzenlemelerine uyum için kurumsal yönetim, etkin denetim ve risk yönetimine ilişkin hükümleri ile ülkemiz ticaret hayatı ve iş dünyamızda gece-gündüz farkı gibi çok farklı yeni bir dönemin başlayacağı anlaşılmaktadır'1. Bu yazının amacı, yapılması düşünülen değişikliklerden, Tasarı'nın 635'inci maddesi uyarınca Limited Şirketlere de uygulanacak olan, Anonim Şirketlerin (A.Ş.) Olağan2 Denetimi ile ilgili olarak genel bir bilgilendirme yapmaktır. Yazının sistematiği ise; Tasarının ilgili maddelerine atıflar yapılmak suretiyle, Tasarının getirdiği değişikliklerin, madde gerekçelerinde yer alan ayrıntılar da dikkate alınarak incelenmesi şeklinde olacaktır. Öncelikle, yürürlükte olan TTK'nın denetime ilişkin hükümlerine kısaca bakmakta yarar görmekteyiz. TTK'ya göre, Denetim Kurulu3, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun yanında A.Ş.'lerde bulunması zorunlu 3 organdan birisi olarak yapılandırılmıştır. TTK'nın 347'nci maddesi uyarınca denetçiler ilk defa bir yıl ve sonradan üç yıl için olmak üzere şirket genel kurulu tarafından seçilmektedir. Şirket denetçisi olabilme şartları olarak; bir denetçi var ise, onun, birden çok ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, denetçinin Yönetim Kurulu üyesi ve şirket çalışanı olamayacağı, Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve füruundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları olamayacağı hükümlerine yer verilmiştir. Bunların dışında denetçinin ölüm, istifa veya herhangi bir nedenle çekilmek durumunda kalması veya Kanunda sayılan suçlardan biri nedeniyle mahkumiyet alması halinde denetçilik görevinin sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, denetçi olabilmek için şirket ortağı olup olmamanın bir önemi bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere mevcut Ticaret Kanununda denetçilerin asli görevleri olan denetim görevlerini uluslar arası standartlara uygun olarak yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken mesleki ve teknik nitelikler ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Öte yandan, mevcut TTK'ya göre, Denetçilerin, mali ve finansal denetim görevleri yanında şirketi olağanüstü Genel Kurul yapmaya davet etme, Yönetim Kurulunun kanunlara ve şirket esas mukavelesine uygun faaliyetlerde bulunmasını gözetme, Genel Kurul toplantılarına katılma gibi yönetime ilişkin görevleri de bulunmaktadır. Tasarı ile Denetim alanında köklü değişiklikler yapılmaktadır. Öncelikle Tasarı ile Denetim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimi (Md.210, 333, Geçici 3), İşlem denetimi (Md.554), Özel Denetim (Md.406 ve 438) ve Olağan Denetim (Md ) olmak üzere 4 türde öngörülmektedir. Bu yazımızda biz A.Ş.'lerde Olağan Denetime ilişkin hükümleri incelemekle yetinecek, diğer denetim türlerine ilişkin görüşlerimize ise bir başka yazıda yer vereceğiz.

2 Yürürlükte olan TTK uyarınca görev yapmakta olan Denetim Kurulunun konumunun Tasarı ile bütünüyle değiştirildiğini görmekteyiz. Tasarı, şirketlerin zorunlu organları arasında sayılan ve konuyla ilgili uzmanlığı bulunması gerekmeyen denetçiler tarafından yapılan denetimi kaldırmakta, bunun yerine bağımsız denetim şirketleri veya serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak bağımsız denetimi ihdas etmektedir. Diğer bir ifade ile Denetim Kurulu şirket içinden çıkartılarak şirket dışına alınmaktadır. Konuyu detayları ile incelemeye başlamadan, genel bir fikir vermesi bakımından Tasarının Dördüncü Kısım Üçüncü Bölümüne ilişkin gerekçelere bakmakta yarar görmekteyiz. 'Anonim şirketin finansal tablolarının yani hesaplarının denetlenmesi sistemi tamamen değişmiş, 6762 sayılı Kanunda şirketin üç kanuni organından biri olan ve uzman bilgisine sahip olması zorunlu bulunmayan "murakıp(lar)" eli ile yapılan denetleme, Tasarıda yerini, bir bağımsız denetleme kuruluşunun veya yeminli mali müşavirin ya da serbest muhasebeci mali müşavirin yaptığı, finansal tablolar ile raporların, dolayısıyla, muhasebenin sürekli denetimine bırakmıştır. Tasarıya göre, küçük anonim şirketlerde denetim en az iki yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) tarafından yapılabilir sayılı Kanun sisteminde, murakıp(lar) için öngörülmüş bulunan, genel kurulun toplantıya çağrılması gibi, yönetime ilişkin görev ve yetkiler de Tasarıyla sistemden çıkarılmıştır. Ayrıca, denetimin, denetçilik mesleğinin gereklerine, etiğine ve uluslararası standartlara göre yapılması emri Tasarıda açıkça yerini almıştır. Yeni hükümlerle, Tasarının 512/2'nci maddesinde ifadesini bulan kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri bağlamında tam bir denetimin sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla pay sahipleri başta olmak üzere ilgililere sunulması amaçlanmıştır. Böylece, Tasarının 64 ila 88 ve 514 ila 528 inci maddeleri hükümleri ile getirilen ilkeleri ve Türkiye Muhasebe Standartlarını tamamlayan ve gerek içerik, gerek amaç yönünden onlarla uyumlu olan nitelikteki denetlemenin ülkemizin şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını finansal sonuçlarına güvenilebilir konuma getireceği düşünülmüştür. Bu ise işletmelerimizin dış pazarlarda rekabet güçlerini yükseltecektir. Kabul edilen bu yeni sistemde denetim işlevi, hiçbir kısmı veya yönü ile başka bir organa devredilemez veya doğrudan ya da dolaylı kullanılamaz. Denetim, bütünü ile denetçilere aittir. Başka bir deyişle Tasarının 397 ve devamı maddelerinde öngörülen denetim işlevine ilişkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir.' Tasarının gerekçesinde açık bir şekilde ifade edildiği üzere, denetim, şirketin ölçeğine göre, mesleği ve uzmanlığı 'mali denetim' olan kişi veya kuruluşlara bırakılmaktadır4. Olağan şirket denetimi nasıl yapılacak ve neleri kapsayacaktır? Tasarı'nın 397 ve 398'inci maddeleri, A.Ş.'lerin olağan denetiminin, denetçilik mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak ve özenle yapılması şartlarını getirmektedir. Tasarının kanunlaştığı tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinin ve şirketler topluluklarının ticari defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarına doğrudan doğruya uygulanacak olan ve uluslar arası denetim standartlarıyla tam uyumlu Türkiye Denetim Standartları, özerk bir kurul tarafından bir Tebliğ şeklinde yayımlanacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, Tasarı kapsamında Denetim, belirli zamanlarda yapılan noktasal bir olgu olmayıp, süreklilik arz eden ve bütünsel bir yaklaşımla ele alınan bir husustur. Denetim, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde, anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarını, söz konusu kuruluşların Yönetim Kurullarının yıllık faaliyet raporlarını, envanterler de dahil, finansal tabloların, uluslararası denetim standartları kapsamında muhasebe iç denetimlerini, sayılan tablolar ve raporların düzenlenmesi

3 süreçlerinde Kanun, Türkiye Muhasebe Standartları ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini kapsayacaktır Denetleme, anonim şirketin veya topluluğun durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; Kanunlar, Türkiye Muhasebe Standartları ve şirket esas sözleşme hükümlerine aykırılıkları ve yanlışları açıkça ortaya koyacak ve gerçeği dürüstçe belirtecek şekilde yapılacaktır. Denetleme, ayrıca, şirketin ve topluluğun konsolide finansal tablolarının Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığı hususunu da kapsayacaktır. Öte yandan, birden fazla şirketi bünyesinde barındıran şirketler topluluğunun denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide tablolarına dahil edilen şirketlerin finansal tablolarını, özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve mahsupları, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan bilgileri de dikkate alarak denetleyecektir. Bu kurula bir istisna getirilmiştir. Eğer konsolidasyona alınan şirket, kanun gereği veya böyle bir gereklilik bulunmaksızın, yukarıda değindiğimiz çerçevede denetlenmiş ise, bağlı şirket bu kapsamda denetlenmeyecektir. Bu istisna, merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin Tasarının öngördüğü denetimle eşdeğer bir denetimden geçmesi durumunda da uygulanacaktır. Tasarıya göre, Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir, diğer bir ifade ile yok hükmündedir. Söz konusu durum için Madde gerekçesinde 'batıl' ifadesi kullanılarak, Denetçi'nin şirketin finansal tabloları ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyetleri kapsamındaki önemi ortaya konulmuştur. Denetlemenin tarihi Tasarı metninde açıkça yer almamaktadır. Ancak, denetim tarihi olarak finansal tabloların ve yıllık raporların sunulma tarihinin anlaşılması gerektiği Tasarı gerekçesinde ifade edilmektedir. Denetimin kapsamı ile ilgili bir diğer husus da, Denetim Raporunun sunulmasından sonra finansal tablolar veya yıllık raporlar değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklikler şirketin finansal durumunu etkileyecek nitelik arzetmekte ise finansal tabloların ve Yönetim Kurulunun yıllık raporlarının yeniden denetlenmesi gerektiğidir. Yukarıda detaylı olarak verilen bilgilerden Denetimin kapsamının temel olarak 4 ana başlık halinde toplandığı anlaşılmaktadır. Bunlar; (i) Yıllık raporların finansal tablolarla hem şirket hem de topluluk açısından uyumlu olup olmadığının, (ii) Denetim sonucu elde edilen bilgi ve bulguların yıllık raporlar ve finansal tablolar ile örtüşüp örtüşmediğinin, (iii) Şirketin ve topluluğun genel durumunun dürüst resim ilkesine göre aktarılıp aktarılmadığının ve, (iv) Varsa, şirketin varlığını etkileyecek risklerin, neler olduğunun finansal tablolardan anlaşılıp anlaşılmadığının ortaya konulmasıdır. Denetçilerin seçimi, görevden alınmaları ve denetim sözleşmesinin feshi nasıl olacaktır? Tasarı 399'uncu maddesi ile; denetçi olarak seçilecek kişi veya kuruluşların seçiminde şirket Genel Kurulunu yetkili kılmış olup bu yetki devredilemez bir yetkidir. Bu bölümde denetçilerin seçim usulleri ile görevden alınmaları veya denetçiler tarafından sözleşmenin feshedilmesi koşullarına değinilecektir. Müstakil şirketlerin Denetçisinin şirket genel kurulunca; topluluk şirketlerinin denetçisinin de ana şirketin genel kurulunca seçilmesi benimsenmiştir. Tasarının 399/1 maddesi denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şartını getirmiştir. Seçimin her faaliyet yılı için yenilenmesi ve gelecek yılın denetçisinin içinde bulunulan faaliyet yılı bitmeden belirlenmiş olmasının bir koşul olduğu madde gerekçesinde ifade edilmektedir.

4 Denetçi seçimini takiben, yönetim kurulunun, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline gecikmeksizin tescil ettirmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan etmesi şart koşulmuştur. Tasarı ile Denetçi seçimine esneklik getirilirken, Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile yapılan sözleşmeyi feshetmesi yetkisi sınırlandırılmış, denetçiden denetim görevinin geri alınması haklı bir şartın varlığına bağlanmıştır. Denetçinin görevden alınması, Yönetim Kurulu veya sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahipleri tarafından, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin bulunması, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde istenebilecektir. Asliye Ticaret Mahkemesi de söz konusu istem üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, başka bir denetçi atamada yetkili kılınmıştır. Denetçinin istemi üzerine sözleşmenin feshedilmesi de katı kurallara bağlanmıştır. Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilecektir. Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazısına ilişkin sınırlama veya kaçınmanın, haklı bir sebep sayılamayacağı, ayrıca, denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı ve gerekçeli olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları denetim raporu formatına uygun olarak genel kurula sunmakla yükümlü kılınmıştır. Kimler Şirket Denetçisi Olabilecektir? Denetçi'nin hangi kişi veya kurumlar olacağı Tasarı'nın 400/1 maddesinde açıklanmıştır. Madde metni şöyledir. "Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler". Buradan Tasarının denetçilik mesleğine önem verdiği ve denetlemede bu mesleğe mensup olmayı bir ana ilke olarak kabul ettiği açık olarak anlaşılmaktadır. Söz konusu madde ayrıca, kimlerin şirket denetçisi olamayacağını da düzenlemektedir. Maddeye göre; denetçi, l Denetleyeceği şirketin; ortağı, yöneticisi, çalışanı veya bu sıfatları son 3 yıl içerisinde taşımış, defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuş, defterler veya finansal tabloların hazırlanması sürecine katkısı olan gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise; l Denetleyeceği şirketle; o Bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin veya bir şirketin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse veya; o Bağlantı halinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa; l Burada sayılan durumlar nedeniyle denetçi olamayacak bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa; l Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, Denetçilik görevini kabul edemeyecektir.

5 Bununla birlikte, ayrı bir düzenleme de Bağımsız Denetim şirketlerinin denetçileri için öngörülmüştür. Söz konusu düzenlemeye göre; bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçinin en az iki yıl için değiştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, Denetçinin denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremeyeceği, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla da yapamayacağı hüküm altına alınmıştır. Buradan Denetçinin denetlediği şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi hizmeti verebileceği anlaşılmaktadır. Madde gerekçesinde, böyle bir düzenlemeye gidilmesinin sebepleri olarak; vergi denetimi ve vergi menfaatinin korunmasının denetim görevinin dışında olduğu ve denetimden ayrı bir konumda bulunduğu ifadeleri yer almaktadır. Tasarının, anonim şirketin denetlenmesinin vergi denetimini içermeyeceği, ancak ona yardımcı ve destek olacağı görüşü doğrultusunda hazırlandığı anlaşılmaktadır. Yönetim Kurulu-Denetçi ilişkileri nasıl olacaktır? Denetçinin mevcut TTK'da düzenlenen konumunun bütünüyle değiştiğini görmekteyiz. Yeni durumda, Denetçi şirketi dışardan, kamu, şirket ortakları ve diğer hak sahipleri adına belirlenmiş ilkeler çerçevesinde denetlemekle görevlendirilmiştir. Bu nedenle Tasarı, Denetçi ile şirketi idare ve temsil etmekle görevli olan Yönetim Kurulu arasındaki ilişkileri açıklıkla düzenlemiştir. Tasarı'nın 401'inci maddesi ile şirketin yönetim kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye vermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Denetçinin, şirketin defterlerini, yazışmalarını, belgelerini, varlıklarını, borçlarını, kasasını, kıymetli evrakını, envanterini inceleyerek denetleyebilmesi için denetçiye gerekli her türlü imkanı sağlayacaktır. Denetçi, yönetim kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluşturabilecek belgeleri sunmasını isteyecektir. Tasarının 401/3'üncü maddesi uyarınca, Konsolide finansal tabloları çıkarttırmakla yükümlü olan şirketin yönetim kurulu, konsolide finansal tabloları denetleyecek denetçiye; topluluğun finansal tablolarını, topluluk yıllık faaliyet raporunu, münferit şirketin finansal tablolarını, şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporlarını, bir denetim yapılmış ise ana şirketin ve yavru işletmelerin denetim raporlarını vermek zorundadır. Denetim sonucunda düzenlenecek belgeler nelerdir? Tasarının 402 ve 403'üncü maddeleri uyarınca, Denetçi yaptığı denetim sonucunda Denetim Raporu ve Görüş Yazısı düzenleyecektir. Yürürlükteki TTK'da yer aldığı üzere Tasarı'da da denetim raporunun hangi konuları kapsayacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Tasarıda bu konuda daha detaylı düzenleme yapıldığını görmekteyiz. Bilindiği gibi mevcut TTK'nın 354. maddesine göre denetçi tarafından hazırlanan rapor Genel Kurula sunulmaktadır. Çünkü denetim kurulu, şirketin organlarından biridir ve denetim raporu yönetimin faaliyetlerini denetleyen bir rapordur5. Tasarı ile söz konusu raporun Genel Kurula sunulması durumu ortadan kaldırılmış, onun yerine raporun Yönetim Kurulu'na sunulması gerekliliği getirilmiştir. Denetim Raporu, öncelikle, şirketin; denetliyorsa ana şirketin ve topluluğun, finansal tabloları esas alınarak düzenlenecektir. Rapor, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor olacak şekilde hazırlanacaktır. Denetçi, raporunda, eğer mevcut bilgi ve belgeler buna elverişli ise, şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesinin şartları ile gelişmesi hakkında Yönetim Kurulunun yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerine yer verecektir. Raporda ayrıca, denetim sırasında, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin yanlışların bulunup bulunmadığı, şirketin, uluslararası denetim standartları arasında yer alan işletmenin devamlılığı ile ilgili

6 standartta öngörülmüş bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve işletmenin sürekliliğini tehlikeye atan olgular varsa bunların neler olduğu da açıklanacaktır. Bu rapordan ayrı olarak, denetçi tarafından, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan değerlendirmelerin, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu da incelenecektir. Denetçi imzalayıp Yönetim Kurulu'na sunacağı Denetim raporunun esas bölümünde, şirketin defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği hususlarını açıkça ifade edecektir. Bununla birlikte, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin, öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı da söz konusu raporda belirtilecektir. Denetim sonucunda düzenlenecek belgelerden birisi de görüş yazısıdır. Görüş yazısında Denetçi, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında, denetçinin, denetimin sonucuna ilişkin değerlendirmesini de yapacaktır. Diğer bir ifade ile Görüş Yazısı Denetim Raporunun sunuş yazısı ve özeti olacaktır. Tasarı Görüş yazıları ile ilgili 4 durumdan söz etmektedir. Bunlar, olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş ve görüş vermekten kaçınma halleridir. Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde yazısında, yaptığı denetimde Kanunlara, Standartlara ve şirket esas sözleşmesine aykırı herhangi bir durumun olmadığını; denetim sırasında oluşan bilgilerine ve Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca yaptığı değerlendirmeye göre, şirketin veya topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu, şirketin ve topluluğun malvarlığıyla finansal durumuna ve karlılığına ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını açıklayacaktır. Söz konusu görüş yazısı, yönetim kurulunun sorumluluğunu gerektirecek bir durumun mevcut olmadığına, varsa başka sorunlara da işaret edecek şekilde herkesin anlayabileceği bir dille yazılacaktır. Yapılan denetim sonucunda Denetçinin çekinceleri ortaya çıkmışsa; Denetçi olumlu görüş yazısını sınırlayabilir veya olumsuz görüş yazısı verebilir. Tasarı sınırlandırılmış görüş vermenin şartları olarak finansal tabloların yetkili kurullarca düzeltilebileceği durumları ve finansal tablolarda açıklanmış bulunan sonuçta etkisi sınırlı olan aykırılıkların varlığını saymaktadır. Söz konusu yazıda, sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği açıkça gösterilecektir. Tasarının 403/4'üncü maddesi uyarınca, Denetçi, denetlemenin Türkiye Muhasebe Standartlara uygun olarak yapılmasına ve sonuçlara varılmasına imkan vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlemede önemli kısıtlamaların yapılmış olması durumunda, ispatlarını göstermek zorunda olmaksızın, ancak gerekçelerini açıklamak kaydıyla, görüş vermekten kaçınabilecek, bu da olumsuz görüş vermekle aynı sonuçları doğuracaktır. Sınırlı olumlu, olumsuz görüş ve görüş vermekten kaçınma hallerinin sonuçları nelerdir? Tasarı bu gibi hallerde çok önemli müeyyediler öngörmektedir. Böyle bir durumda, genel kurul, söz konusu finansal tabloları esas alarak, açıklanan kar veya zarar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamayacaktır. Yönetim kurulu, görüş tarihinden itibaren iki iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağıracak ve toplantı tarihinde geçerlilik kazanacak şekilde istifa edecektir. Söz konusu istifa üzerine Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecektir. Bu kurul altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatacak ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunacaktır. Burada bir husus dikkati çekmektedir. Denetçi ile Yönetim Kurulu arasında bir görüş ayrılığı mevcut olursa, bu durumda ne yapılacaktır? Tasarı 405'inci maddesi ile buna ilişkin bir

7 düzenlemeye gitmiştir. Şöyle ki; şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idari tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları bulunması durumunda, konu Yönetim Kurulunun veya Denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'ne götürülecektir. Mahkeme dosya üzerinden karar verecek ve karar kesin olacaktır. Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumlulukları nelerdir? Tasarı'nın 404'üncü maddesi uyarınca, Denetçi ve denetçi yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Bu şahısların, denetim faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamayacakları, kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenlerin şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumlu olacakları hüküm altına alınmıştır. Söz konusu amir hükümlere aykırılık halinde TL tazminat ödenmesi öngörülmekte ve bu şirketin pay senetleri Borsa da işlem gören şirket olması halinde ise cezanın 3 katına çıkacağı belirtilmektedir. Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması halinde sır saklama yükümlülüğünün bu kurumun Yönetim Kurulunu, üyelerini ve çalışanlarını da kapsayacağı şeklinde geniş bir sorumluluk öngörülmüştür. Bununla birlikte Tasarı, yukarıda değinilen hükümlere aykırılık halinde ortaya çıkacak tazminatların sözleşme veya başka şekillerde sınırlandırılması veya kaldırılmasının mümkün olamayacağını da ifade etmektedir. Söz konusu sır saklama sorumluluğunun zamanaşımı süresi olarak 5 yıl öngörülmüştür. Eğer, bu yükümlülüğe aykırı edilmesi nedeniyle, TCK kapsamına giren ve daha uzun bir dava zamanaşımı süresi bulunan bir suç ortaya çıkmışsa o halde uzun olan zamanaşımı süresinin uygulanacağı da hüküm altına alınmıştır. Sonuç TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Anonim ve Limited Şirketlerde öngörülen Denetim sistemi, yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan çok farklı olarak yapılandırılmaktadır. Söz konusu farklıların başında, Denetim Kurulu'nun kaldırılması ve Denetimin, mesleği ve uzmanlığı mali ve finansal denetim olan, türü denetlenecek şirketin ölçeğine göre değişecek olan Bağımsız Denetim Şirketi, YMM veya SMMM'lere bırakılması gelmektedir. Günümüz dünyasında ayrı bir uzmanlık gerektiren ve bunun yanında kamusal bir sorumluluğun da yerine getirilmesini sağlayan finansal denetimin yetkin kişi ve kuruluşlara bırakılması bir zorunluluk olarak algılanmaktadır. Tasarı ile Denetim ancak Denetçiler tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde yapılacaktır. Bu nedenle şirket Denetçileri olacak kişi veya kurumlarda belirli nitelikler aranacak, ayrıca, bazı hallerde bu gibi kişi veya kuruluşlar şirket denetçisi olamayacaklardır. Tasarı, ayrıca, denetim sonucunda hazırlanacak Denetim Raporu ve Görüş Yazılarına ilişkin detaylı düzenlemelere yer vermektedir. Denetim Raporu ve Görüş Yazılarının şirketin mevcut durumunu dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtmak amacıyla, içeriğinden, taşıyacağı şekil şartlarına kadar ayrıntılı bir biçimde ele alınması, söz konusu rapor ve yazıların sonucuna göre, Yönetim Kurulu'nun istifa ederek, Genel Kurulun acil toplantıya çağrılması, Denetçi tarafından verilecek sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş ve görüş vermekten kaçınılması hallerinde, Genel Kurulun söz konusu finansal tabloları esas alarak, açıklanan kar veya zarar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde; Denetçi ve Denetimin öneminin gelecek dönemde daha artacağı, buna parelel olarak Denetçi'lerin sorumluluklarının da genişleyeceği muhakkaktır.

8 Son olarak, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Anomim ve Limited Şirketlerin Denetimi konusunda getirdiği değişiklikleri ana hatlarıyla açıklamaya çalıştığımız bu yazının Şirket Denetimi alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diliyoruz Ali Kamil UZUN, Deloitte Türkiye - Yönetim Kurulu Danışmanı İç Denetim Dergisi - 16.sayı 2 Tasarı da her ne kadar 'olağan' ibaresi kullanılmasa da, bu yazıda, diğer denetim türleri ile kavram kargaşasına düşülmemesini teminen, biz kullanmayı tercih ediyoruz sayılı Kanunda Murakabe ve Murakıp terimleri yer almaktadır. Ancak, uygulamada Denetim, Denetçi ve Denetim Kurulu ibareleri kullanıldığı için bu yazıda biz de bu terimleri kullanmayı tercih ediyoruz. 4 PWC Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 10 Soru, 10 Cevap, Av. Ender DEDEA AÇ, TTK Tasarısı Hakkında A.Ş.'lerde Denetim, Haziran 2008

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Geri sayım başladı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Geri sayım başladı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Geri sayım başladı İçindekiler Bağımsız denetim ve amacı nedir? Kimlerin bağımsız denetime ihtiyacı vardır? Muhasebe ve vergi denetimi ile bağımsız denetimin

Detaylı

Sorularla Bağımsız Denetim ve Denetçilik Kavramı

Sorularla Bağımsız Denetim ve Denetçilik Kavramı Sorularla Bağımsız Denetim ve Denetçilik Kavramı www.yenittk.info İÇİNDEKİLER 3 4 www.yenittk.info YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DENETİM KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda

Detaylı

KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları.

KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler (Şirketler Topluluğu) Raporları. SİRKÜLER Tarih : 05.04.2015 Sayı : 2015/4-1 KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)'nun 195. ila 209. maddelerinde "Şirketler topluluğu"

Detaylı

ACCORDING TO TURKISH TRADECODE AUDITORIN JOINT-STOCK COMPANIES

ACCORDING TO TURKISH TRADECODE AUDITORIN JOINT-STOCK COMPANIES TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİ ACCORDING TO TURKISH TRADECODE AUDITORIN JOINT-STOCK COMPANIES Doç.Dr. Suat YILDIRIM* Öz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde resmi

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu İstanbul, 15 Haziran 2011 Yeni TTK Tasarı, Başlangıç ve Son Hükümler ile altı kitaptan oluşmaktadır. Bu altı kitap şunlardır: Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli

Detaylı

6102 SAYILI TTK NDA YER ALAN BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TTK NDA YER ALAN BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TTK NDA YER ALAN BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. GİRİŞ 1989 Yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasamızın verdiği yetkiye istinaden, o günden bugüne kadar geçen sürede meslektaşlarımızın

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMINA İLİŞKİN KARŞILAŞILAN GÜNCEL SORULAR VE SORUNLAR

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMINA İLİŞKİN KARŞILAŞILAN GÜNCEL SORULAR VE SORUNLAR BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMINA İLİŞKİN KARŞILAŞILAN GÜNCEL SORULAR VE SORUNLAR Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) getirdiği, en üst düzeydeki dürüstlük ve şeffaflık prensipleri gereği

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNUNDA ġahis ĠġLETMELERĠ VE ġġrketler ADLĠ PARA CEZASI VE HAPĠS CEZALARI ĠLE KARġI KARġIYA KALACAKLARDIR.

YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNUNDA ġahis ĠġLETMELERĠ VE ġġrketler ADLĠ PARA CEZASI VE HAPĠS CEZALARI ĠLE KARġI KARġIYA KALACAKLARDIR. YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNUNDA ġahis ĠġLETMELERĠ VE ġġrketler ADLĠ PARA CEZASI VE HAPĠS CEZALARI ĠLE KARġI KARġIYA KALACAKLARDIR. 1956 yılında günün koşulları açısından çağdaş kabul edilen ve bugüne kadar

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No:

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ SUNUM KONU BAŞLIKLARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen finansal düzenlemelerin temel gerekçesi Muhasebe standartlarındaki değişikliğin kapsamı ve etkileri

Detaylı

DENETİM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI

DENETİM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI DENETİM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI Murat ESKİN 02 AĞUSTOS 2016 2 SUNUM İÇERİĞİ SÖZLEŞME KABUL PROSEDÜRLERİ DENETİM SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR SÖZLEŞMEDE

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Sirküler Sayı: 2013/2 01.03.2013 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER

Sirküler Sayı: 2013/2 01.03.2013 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER Sirküler Sayı: 2013/2 01.03.2013 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER Sirküler Sayı: 2013/2 01.03.2013 KONU: YENİ TTK NIN LİMİTED ŞİRKETLERE ETKİSİ Yeni Ticaret Kanunu hayatımızda gün geçtikçe

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Sirküler Rapor /93-1

Sirküler Rapor /93-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/93-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA TİCARİ İŞLETMELER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN İŞLEVİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

/ Mayıs 2007 SALI. Sayı : YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

/ Mayıs 2007 SALI. Sayı : YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 01.05.2007 / 26509 1 Mayıs 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26509 YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE

ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI (R.G: 13/12/2013-28850) MUHASEBE, DENETİM

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur.

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU 1- Yıllık faaliyet raporu nedir? Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 2- Yıllık faaliyet raporu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINCA DENETÇİ SEÇİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINCA DENETÇİ SEÇİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINCA DENETÇİ SEÇİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? Özkan ARSLAN 40 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun(ttk) 41 1, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

26 NİSAN 2012 / İSTANBUL

26 NİSAN 2012 / İSTANBUL Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim GENEL BİR BAKIŞ 2002 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK)faaliyete geçti. 26.09.2011 tarih ve 660 sayılı KHK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2015-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FAALİYET RAPORU 31052016 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/22 10.3.2014 İçindekiler: * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre denetimi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE DENETİMİ: 1. Anonim ve Limited Şirketlerde Bağımsız Denetçi Seçilmesi:

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-49)

SİRKÜLER RAPOR (2013-49) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GİRİŞ Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı