ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI"

Transkript

1 Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÜYÜK ORTADOÐU PROJESÝ'NÝN SON HALKASI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar SENARYO ÖYLE YAZILDI Turgut Afþaroðlu ÝSTÝHDAMLARA ANKARA ONAYI Mehmet Levent KIBRIS KAZANI Uyuþturucu ve Polis OYUN DEÐÝLSE, DELÝLÝKTÝR... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Kýbrýslý Rum göçmenlerin Girne ye dönüþü de müzakere masasýnda görüþülmeye baþlandý... Girne pazarlýðý n Eroðlu ile Hristofyas arasýnda yapýlan son görüþmede, Kýbrýslý Rum göçmenlerin Türk idaresi altýnda Girne ye dönüþü de ele alýndý... n Dönüþ için iki senaryo üstünde duruluyor. Rumlar ya eski Girne ye dönecek, ya da bugün Türk ordusunun konuþlandýðý kýþlalarýn bulunduðu, þehrin doðusu ve batýsýndaki iki büyük alana yapýlacak konutlara yerleþtirilecek... n Müzakerelerde yeniden yerleþim, nüfusun taþýnmasý ve dönüþüne iliþkin kriterler de tartýþýldý... n 2. sayfada Kamuda yeni istihdamlar... Emel Sayýn dan Denktaþ a vefa 250 kiþiye yazý verildi n Geçici istihdamlara karþý çýkan KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, 300 e yakýn kiþiyi geçici statüde kamuda istihdam eden UBP nin, þimdi de 250 kiþiyi istihdam etmeye hazýrlandýðýný ve bunlara yazý vererek fýrsat eþitliðini hiçe saydýðýný söyledi... Ýrsen Küçük le birlikte Emel Sayýn da dün YDÜ Hastanesi ndeydi n 3. sayfada n Kaptan, bunlarýn UBP li bakan, milletvekili ve örgüt baþkanlarýnýn akrabalarý olduðunu ve kendilerine arka kapý dan istihdam olanaðý sunulduðunu belirtti... n Kaptan: Geçici istihdamý demek sendikasýzlaþtýrma demektir, kiþinin çalýþma hayatýnýn yöneticilerin iki dudaðý arasýnda olmasý demektir... n 7. sayfada ÖLÜM SEVERLÝK ÜSTÜNE... Selma Bolayýr l 6. sayfada UBP VE KKTC Sezan Artun Niyazi Ökten l 6. sayfada TUTMADI ÝÞTE... Yalçýn Okut l 7. sayfada Sýkýysa ekonomik iliþkileri kes l 8. sayfada TÜRKÜN BARIÞI ENSEMÝZDEKÝ KILIÇTIR... Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada TÜFEK ÝCAT OLDU PUÞTLUK ÇOÐALDI! Bülent Tekin l 13. sayfada Ünal Akifler diye bir dost!!... Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada Barýþ güzeli Hýrvatistan birinci, KKTC beþinci oldu... n 4. sayfada

2 UYUÞTURUCUDAN 5 TUTUKLAMA Polisin Gazimaðusa'da U.Ö'nün evinde yapýlan aramada tespit ettiði 1 gram uyuþturucu (Bonzai) nedeniyle biri erkek üç kiþiyi tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, polis, olayla ilgili olarak 50 yaþýndaki erkek O.Ö, 41 yaþýndaki kadýnlar L.Þ ve E.Þ'yi ayný gerekçeyle tutukladý. Polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtilen olayda, elle sarýlmýþ ve içerisinde uyuþturucu bulunan bir sigaraya da el konulduðu kaydedildi. Öte yandan polisin önceki gün saat 14.00'de, Demirhan'da bir süpermarketin araç park yerinde, üzerinde 9 gram "Sentetik Cannabinoid" türü uyuþturucu bulduðu 33 yaþandaki M.P ile ayný olayla iliþkili 31 yaþýndaki S.Ö isimli iki erkeði tutukladýðý bildirildi. MÝNÝBÜSTEN DÜÞEN KALAYCI'NIN ÖLÜM NEDENÝ BEYÝN KANAMASI Lefke-Gemikonaðý anayolunda hareket halindeki minibüsten düþerek ölen 69 yaþýndaki Mualla Suzan Kalaycý'nýn ölüm nedeninin "beyin kanamasý" olduðu açýklandý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, cuma günü hareket halindeki minibüsün kapýsýný hava almak amacýyla açan ve dengesini kaybederek araçtan düþmesi sonucu yaþamýný yitiren Kalaycý'nýn ölüm nedeni otopsiyle belirlendi. LEFKE'DE EVDEN NAKÝT PARA VE SÝGARA ÇALAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis'in Lefke'de Reþat Yolaç'a ait evden 835 TL nakit para ile iki sigarayý çalma zanlýsý olarak isminin baþ harfleri F.Y olarak açýklanan 29 yaþýndaki adamý tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre hýrsýzlýk, 2 Eylül tarihinde saat 22.00'de meydana geldi. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yapýlan soruþturmada, çalýnan paradan kaldýðý tahmin edilen 40 TL nakit ile 1 sigara F.Y'nin tasarrufunda bulundu. YASADIÞI BALIK AVLAYAN 3 KÝÞÝ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Polisin, Kayalar-Sadrazamköy arasýndaki deniz sahilinin metre açýðýnda yasa dýþý balýk avlayan G.Ö (46), Z.Ö (44) ve R.Ö (22) hakkýnda yasal iþlem baþlattýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnýn bilgiye göre, yasa dýþý balýk avý önceki gün saat 14.30'da tespit edildi ve zanlýlarýn tasarrufundaki 2 lastikli zýpkýn, 1 þiþme bot, yeni avlanmýþ 8 balýða emare olarak el kondu. ÜLKEYE GÝRÝÞ YAPARKEN TUTUKLANDI Polis, önceki gün Girne Turizm Limaný'ndan ülkeyi giriþ yapmak isteyen 20 yaþýndaki S.S isimli erkeði üzerinde 8 gram uyuþturucuyla tespit ederek tutukladý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, uyuþturucu, dün saat 15.30'da narkotik detektör köpeðin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada tespit edildi. SAHTE KÝMLÝKLE YAKALANDI Ercan Devlet Havaalaný'nda bir kadýn sahte kimlikle yakalandý. Polis bültenine göre, baþkasýnýn kimliðine kendi fotoðrafýný yapýþtýrdýðý tespit edilen 26 yaþýndaki C.N tutuklandý. ARMUTA GEL ARMUTA- Maliye Bakaný Ersin Tatar, son dönemlerde yükselen döviz kuruna raðmen bazý firmalarýn kâr marjýný aþaðýlara çekerek fiyatlarýný halkýn alým gücüne göre düþük tutmalarýndan memnuniyet belirtti. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, bazý alýþveriþ merkezlerinde incelemelerde bulunan Tatar, "Bazý ithal ürünlerde fonlarýn kaldýrýlmasýnýn ya da azaltýlmasýnýn etiketlere yansýdýðýný görmek ve birçok üründe kampanyalarla fiyatlarýn indirilerek halkýn alým gücüne göre ayarlanmasý beni memnun etti" dedi. KIBRIS MÜZAKERELERÝ Göçmenlerin Girne'ye dönüþü masada Doðrudan müzakereler çerçevesinde liderler arasýnda gerçekleþtirilen görüþmede BM uzmanlarýnýn, Kýbrýslý Rumlarýn Girne'ye dönmesi düþüncesinin yüzeysel olarak ele alýndýðý savunuldu. Politis gazetesi, liderler arasýnda geçtiðimiz cuma günü yapýlan ve BM uzmanlarýnýn da yer aldýðý görüþmede, Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýs Türk idaresi altýndaki Girne'ye dönüþüne iliþkin bir konuþmanýn da geçtiðini yazdý. Görüþme sýrasýnda, yeniden yerleþim, nüfusun taþýnmasý ve dönüþüne iliþkin kriterlerin ele alýndýðýný kaydeden gazete, Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýs Türk idaresi altýndaki Girne'ye dönmesine iliþkin sunulan senaryolarda, bunun iki þekilde olabileceðinin belirtildiðini yazdý. Gazete, söz konusu iki yöntemi, "Kýbrýslý Rumlarýn ya eski Girne'ye dönmesi; ya da bugün Türk ordusuna ait kýþlalarýn bulunduðu, þehrin doðusu ve batýsýndaki iki büyük alana yapýlacak taþýnmazlara yerleþtirmeleri" diye özetledi. Gazete yukarýdaki baþlýk altýnda BM'nin, Kýbrýs Dalga sörfçüsü, köpek balýðý saldýrýsýnýn kurbaný oldu Avustralya'nýn tatilcilerin raðbet ettiði batý sahilinde köpek balýðý saldýrýsýna uðrayan dalga sörfçüsü feci þekilde can verdi. Polis yetkilileri, Avustralya'nýn Dunsborough kasabasý yakýnýndaki Bunker koyu açýklarýnda bulunan The Farma adlý dalga sörfü limanýnda köpek balýðý saldýrýsýna uðrayan 20'li yaþlardaki sörfçünün olay yerinde öldüðünü belirtti. Sörfçünün saldýrý sýrasýnda kopan iki kolu ve iki bacaðýnýn hala bulunamadýðý kaydedildi. sorununa iliþkin müzakere sürecini çok yakýnda doruða ulaþtýrmakta kararlý olduðunu da yazdý. BM'nin, Kýbrýs'taki taraflarýn özlü müzakerelere girmesi için iki tarafa baský yapma mekanizmalarýný düzenlediðinin görülmekte olduðunu yazan gazete, diplomatik kaynaklara göre BM'nin niyetinin, eylül ayý ortasýnda yapýlacak BM Genel Kurulu'ndan hemen sonra müzakerelerin yoðunlaþmasýna ivme kazandýrmak olduðunu belirtti. Gazete, bu çerçevede BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in planýnýn, görüþme için belirlenen 27 Eylül'den veya 30 Eylül'deki görüþmeden itibaren "özlü al-ver sürecini baþlatmak" olduðunu yazdý. BM'nin, Cenevre'deki üçlü görüþmenin hemen ardýnda baþlayan tam gün görüþmelerden memnun olduðunu açýklamasýna karþýn, bu görüþmelerde özlü müzakerenin yapýlmadýðýnýn açýk olduðunu yazan gazete, liderlerin bu görüþmelerde sunduklarý farklý görüþleri kaydetmekle yetindiklerini belirtti. Köpek balýðýnýn saldýrdýðý sýrada suda 30 kadar sörfçünün bulunduðunu belirten sahildeki kafede çalýþan Dep Pickett adlý görgü tanýðý, saldýrýyý fark eder etmez ambulans çaðýrdýðýný söyledi. Pickett, bir helikopterin, köpek balýðýyla sörfçünün kaybolan kol ve bacaklarýný bulmak amacýyla bölge üzerindeki uçuþunu sürdürdüðünü belirtti. Ian Stubbs adlý yerel bir yetkili, saldýrýnýn bölgede 20 yýldan beri meydana gelen ilk köpek balýðý saldýrýsý olduðunu kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÜYÜK ORTADOÐU PROJESÝ'NÝN SON HALKASI 37 yýl sonra ilk kez ciddi bir durumla karþý karþýyayýz Kýbrýs'ta... Ýlk kez 37 yýllýk mevcut statükonun deðiþme ihtimali var... Hep "birþey deðiþmez" diye þikayet edip duruyorsunuz ya... Merak etmeyin... Þimdi deðiþecek... Deðiþme olasýlýðý çok güçlü... Para var çünkü iþin ucunda parrra... Money... Money... Money... Denizin altýnda yatan hazine... Dünya para denilen bu beytambalýn ekseninde dönmüyor mu? Bunun nelere kadir olduðunu bir kere daha göreceksiniz þimdi... Para uðruna neler yapýlmaz ki... Ülkelerin bölünmesi, parçalanmasý, milyonlarca insanýn katledilmesi... Para için hepsi... Denizlerimizin altýnda milyarlarca dolarýn yattýðý þimdi mi çýktý ortaya? Daha önce bilinmiyordu da, þimdi mi keþfedildi bu hazine? Ne münasebet... Çoktan biliniyordu çoktan... Ama herþeyin bir zamaný olduðu gibi, bunun da bir zamaný vardý elbette... Herþey sýrayla deðil mi? Büyük Ortadoðu Projesi Eylül'de New York'un ikiz kuleleri yerle bir edildikten sonra devreye girdi... Önce Irak dümdüz edildi... Sonra da gerisi... Tunus, Mýsýr, Libya, Suriye... Suriye'de iþler daha bitmedi... Ama bitecek o da... Sonra? Türkiye ve Kýbrýs sýrada... Denizlerimizin altýndaki hazine Ortadoðu'daki bu temizlikten sonra sürüldü masaya... Zamanlama dediðimiz bu iþte... Libya'nýn hazinelerini kendi aralarýnda þimdi nasýl paylaþýyorlarsa, bizim hazinemizi de paylaþmak için sabýrsýzlanýyorlar... Ankara'daki dar görüþlü iktidar Kasýmpaþa havasýyla ve "Bir Türk dünyaya bedeldir" tafrasýyla meydan okuyor herkese... Tehdit üstüne tehdit... Hiçbir zaman Sam amcasýnýn icazeti olmadan bir tek kurþun atamayan ve askerlerinin baþýna torba geçirilince bile gýk diyemeyen Türk iktidarý gofa geliyor gofa... Sam amca için eþsiz bir manevra alaný Akdeniz'de... "Ýndir donanmayý da korkma" diyebilir onlara... Sahaya indikten sonra da, Kuveyt'e giren Saddam'ý patakladýðý gibi onu da pataklar... Çok þýmaran ve Saddam'laþan Erdoðan'ý da devirir bu taþla... Ýsterse Kürtlere de açar yolu bu hengamede... Ve Irak gibi Türkiye'yi de parçalar... Biricik yavrusu Ýsrail'e kafa tutmanýn bedelini de çok aðýr ödetir ona... Ya Kýbrýs? O da ayný torbanýn içinde deðil mi? Siz Büyük Ortadoðu Projesi'nin dýþýnda mý sandýnýz kendinizi? Olur mu? Kýbrýs Ortadoðu'nun incisi... Hele þimdi inci deðil... Mübarek pýrlanta... O Tonton Sam amca þimdi çýkýp da, -Türk askerinin Kýbrýs'tan çekilme zamaný geldi, derse... Ne olacak? Denizlerimizden çýkarýlacak hazine için Sam amca Türk askerinin Kýbrýs'taki varlýðýný bir tehlike olarak görürse, neden baþvurmasýn ki buna?.. 37 yýl sonra ilk kez çok ciddi bir durumla karþý karþýyayýz burada... Ve meclisteki muhalefet partilerimiz de ne yaptýklarýný bilmiyorlar... Türkiye'nin kuýyruðuna takýlmýþlar çünkü... O ne derse, onlar da onu tekrarlýyorlar... CTP çözüme kadar doðalgaz ve petrol aramanýn ertelenmesini istiyor. Ya da Rum tarafýnýn bu gelirden yararlanmasýnýn önlenmesini... TDP ise Rum tarafýný yanlýþtan dönmeye çaðýrýyor... Benim önerim de þu: Türk tarafýnýn bu gelirdeki payý ayrýlsýn, bir fona yatýrýlsýn ve çözümden sonra teslim edilsin... Biz Maraþ'ý verirsek bütünlüklü çözümden sonra verecek deðil miyiz? Rumlar da hakkýmýzý bütünlüklü çözümden sonra versin... Adil deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... KIRMIZIDA GEÇEN SORUMSUZLARI NASIL ÖNLEYECEKSÝNÝZ? Trafikte hýz kamerasý koyabilirsiniz her yere... Ýstediðiniz kadar... Ýsterseniz her yola trafik polisi de dikebilirsiniz... Düzgün olmayan yollarý onarabilir, alt ve üst geçitler yapabilir, çift þeritli yollarda bariyeri yükseltebilirsiniz... Herþeyi yapabilirsiniz kýsacasý, herþeyi... Ama bir þey var ki, orada çaresizsiniz... Hiçbir þey yapamazsýnýz... Kýrmýzý ýþýkta geçen sürücüleri engelleyemezsiniz... Onlarý engelleyebilecek mucize alet icat edilmedi daha dünyada... Avrupa'da trafik ýþýklarýna da kamera koymuþlar bunun için... Ama bizim burada kameralarý umursayan mý var da onu da umursayacak? Zaten altýnda Mercedes, BMW gibi þýk arabalarý olanlar birkaç yüz liralýk cezadan mý korkar? * Girne çevre yolundaki son kazayý gördünüz deðil mi? Jet hýzýyla gelen Mercedes... Durmamýþ kýrmýzýda... Ve anayola çýkan genç kýzý önüne katýp götürmüþ... Böyle bir suça burada ne gibi bir ceza takdir edilir bilmem... Ama cezayla falan da düzeltilecek bir mesele deðil bu... Hepimiz böyle bir tehlike altýndayýz burada iþte... Ve trafik iþaretleri bizim için bir güvence olmasý gerekirken, bir tuzak olmuþ... Kýrmýzý ýþýkta geçip gidenler olduðuna göre, yeþil ýþýðý yananlar ne yapacak? Yol onlarýn elbette... Ama karþýdakinin kýrmýzý ýþýkta geçmeyeceðinden nasýl emin olacaklar? * Bu örnekten de anlaþýlacaðý gibi altyapý, trafik iþaretleri ve kurallarý da yetmez kazalarý önlemeye... Biz tamam olmadýktan sonra, hiçbir þey iþe yaramaz... Tamam mýyýz biz? Deðil... Kaderci bir toplum olmuþ toplumumuz çoktan... Allahýn dediðine býrakmýþ herþeyi... Allah ne yazdýysa o olurmuþ... Yalnýz bu da deðil... Baþkalarýnýn hayatý konusunda sorumluluk taþýmayan bir kitleye dönüþtük burada... Bozulan nüfus yapýmýzla birlikte herþey bozuldu... Piknik alanlarý ile plajlarýmýzdaki çöp yýðýnlarýna benzer bu... Ne kadar temizlersen temizle... Yine temiz kalmaz... Memleket sevgisi de yok, insan sevgisi de yok... Ya da cehalettendir olsa olsa... * Herþeyde olduðu gibi, trafikte de insan unsurudur en önemli unsur... Yollarýmýz sorumsuz, kaderci sürücülerle dolu... Siz trafik kurallarýna ne kadar uysanýz da faydasý yok... Belaya bulaþmazsýnýz, bela gelir sizi bulur... Ve bencil, cahil, sorumsuz bir sürücü yüzünden kaybedersiniz hayatýnýzý... En acýsý da zaten iþte budur... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KÜÇÜK, EMEL SAYIN'LA YDÜ HASTANESÝNDEYDÝ n KÜÇÜK DENKTAÞ VE KOTAK AÝLELERÝYLE GÖRÜÞTÜ, DOKTORLARDAN BÝLGÝ ALDI n KÜÇÜK, ÖZÇINAR'I DA ZÝYARET ETTÝ Baþbakan Ýrsen Küçük, Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rauf R. Denktaþ'ýn saðlýk durumuyla ilgili bilgi aldý. Saat sýralarýnda YDÜ Hastanesi'ne giden Küçük, burada doktorlardan ve Denktaþ'ýn oðlu DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'tan bilgi aldý. DENKTAÞ VE KOTAK AÝLELERÝYLE GÖRÜÞTÜ Küçük, ayný hastanede tedavisi süren eski bakan, Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak'ýn ailesiyle de bir araya geldi ve ardýndan basýna açýklamada bulundu. Küçük, Denktaþ'ýn yoðun bakýmda olmasýndan dolayý yanýna gidemediðini fakat durumunda iyileþme olduðunu duymanýn kendisini sevindirdiðini belirterek, Denktaþ'ýn Kýbrýs Türk halkýnýn duasýna ve iyi dileklerine ihtiyacý olduðunu belirtti. Küçük, Denktaþ'ýn 3 aydan bu yana çeþitli saðlýk sorunlarýyla mücadele ettiðini ve bu nedenle yurtdýþýna da gidip geldiðini ifade ederek, bu gibi hastalarýn saðlýk durumlarýnda sýk deðiþimler olmasýnýn normal olduðunu, Kotak ve Denktaþ'ýn en kýsa sürede iyileþip yeniden aralarýna dönmesini dilediklerini kaydetti EMEL SAYIN DA ZÝYARET ETTÝ Bu arada Denktaþ'ý ziyaret edenler arasýnda ünlü sanatçý Emel Sayýn da vardý. Emel Sayýn da, Kýbrýs Türk halkýnýn dualarý ve iyi dileklerinin Denktaþ'a güç vereceðini söyleyerek, kendisini görememesine raðmen dua ve iyi dileklerini gönderdiðini ifade etti. KÜÇÜK, ÖZÇINAR'I DA ZÝYARET ETTÝ Öte yandan Baþbakan Küçük, dün ayrýca, Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde baðýrsak ameliyatý geçiren Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ý da ziyaret etti. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SENARYO ÖYLE YAZILDI Amerika'nýn 'Büyük Ortadoðu Projesi' týkýr týkýr iþliyor. Kýsaca 'BOP' diye bilinen bu proje kapsamýnda 23 ülkenin hem rejimlerinin hem de coðrafyalarýnýn deðiþtirilmesi söz konusu... Coðrafyasý deðiþecek ülkelerin arasýnda Türkiye de var. Bu arada Kýbrýs'a da yeni bir ayar yapýlmasý, Proje'nin baþarýsý açýsýndan büyük önem taþýyor. Proje; Amerika'nýn öncülüðünde, Ýngiltere ile Ýsrail'in desteðinde yürütülmektedir. Ýþe Irak'la baþladýlar. Afganistan'la devam ettiler. Tunus, Mýsýr, Libya, Yemen derken... Sýra Süriye'ye geldi. Arap baharý diyorlar... Arap dünyasýna demokrasi getireceklermiþ. Ýnananýn da... Düne kadar Saddam'dan Mübarek'e kadar bütün diktatörleri kucaklarýnda besleyen, askeri darbeleri teþvik edenlerin aklýna, demokrasi þimdi mi geldi? Mesele petrol meselesi... Doðal gaz meselesi... Hesap kitap yapmýþlar... Önümüzdeki 25 yýlda petrol ve doðal gaz ihtiyacý yüzde yüz artacakmýþ... O nedenle de bu kaynaklarý saðlama almak için 'Büyük Ortadoðu Projesi'ni uygulamaya koymuþlar. Sudan'ý 2'ye böldüler... Irak'ý 3'e bölecekler... Sünni Irak, Þii Irak ve Büyük Kürdistan... Büyük Kürdistan'ýn sýnýrlarý Kuzey Irak'tan baþlar, Türkiye'nin Güneydoðu ve Doðu bölgesi'ni de içine alýr. Doðu ve Güneydoðu'nun Kürdistan'a baðlanmasý, Ýsrail için de büyük önem taþýyan su kaynaklarý açýsýndan çok önemli... Girin internete... Büyük Ortadoðu Projesi yazýn... Ve Amerikan kaynaklý yeni Ortadoðu Haritasý'na bir bakýn. Adamlar hiçbir þeyi gizlemiyorlar. Bu haritayý, Türkiye Genel Kurmayý'nýn itirazlarýna raðmen Nato toplantýlarýnda da gündeme getiriyorlar. Son günlerdeki Türkiye-Ýsrail iliþkilerindeki gerginliðe dikkat ediniz. Bir de PKK'nýn artan saldýrýlarý ile Kürtlerin sivil direniþ hareketlerine... Adým adým Türkiye bir büyük kavganýn içine çekiliyor. Ve bu kavganýn bir parçasý da Kýbrýs'ta verilecek. Ankara bu kafa ile giderse... Yalnýz Kýbrýs'tan gitmeyecek... Evdeki bulgurdan da olacak. Ülkeler arasýndaki iliþkiler satranç oyununa benzer. Önemli olan 3-5 hamle sonrasýný görebilmek... Öyle görünüyor ki AKP hükümeti, bir hamle sonrasýný göremiyor. Gerek Kýbrýs'ta, gerek Türkiye'de, gerekse Ýsrail ile iliþkilerde yanlýþ üzerine yanlýþ yapýyor. Kýbrýs'ta, Kýbrýslýtürkleri 'Beslemeler' diyerek karþýsýna almasý ve paketini ýsrarla uygulamaya çalýþmasý hataydý. Kürt sorununu sertlikle çözümlemeye çalýþmasý hataydý... Ýsrail'le bir çatýþma ortamýna girmesi hataydý. Büyük ülke ile küçük ülke arasýndaki en önemli fark þudur: Büyük ülkeler senaryoyu kendi çýkarlarý doðrultusunda yazar... Küçük ülkeler bu senaryonun figüranlarý olur. AKP hükümeti þu anda figüran durumundadýr. Baþýna neler geleceðini düþünmeden, yazýlan senaryoya göre hareket etmektedir. Herhalde farkýndasýnýz... Balyoz Hareketi ile içeri alýnan generallerle sivillerin ortak özelliði Amerikan karþýtý oluþlarýydý. Kürt açýlýmýnýn rafa kaldýrýlmasý, Kandil'in bombalanmaya baþlanmasý, Ýsrail'le sürtüþmeye girilmesi, hazýrlanan senaryonun eksiksiz uygulandýðýnýn göstergesidir. Erdoðan, Kýbrýslýtürkleri gözden çýkardý, Kürt açýlýmýný çöpe attý. Çünkü senaryo öyle yazýldý. Davutoðlu, Ýsrail'le gerginliði týrmandýrdý. Çünkü senaryo öyle yazýldý. Baðýþ, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni 'Donanmayý göndermekle' tehdit etmeye baþladý. Çünkü senaryo öyle yazýldý. Türkiye oyuna geldi. Tehlikeli sulara girdi. Erdoðan bu satranç oyununun 3-5 hamle sonrasýný göremiyor. Ve yanlýþ üzerine yanlýþ yapýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yoðun mesai yapmýþ bayramda hýrsýzlar Soyulmadýk ne ev kalmýþ ne de iþyeri Öyle bir yara ki mandranýn yüreði sýzlar Girne'den Anadolu'ya yol baðladýktan beri Kalay KIBRISLITÜRKLER ÖZELLEÞTÝRÝLÝYOR Özelleþtirme kavramý az geliyor Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlanlarý açýklamaya. Türkiye burada sadece özelleþtirme yapmýyor, memleketimizi de kendine göre "güzelleþtiriyor"(?) çünkü. Burada özelleþtirilen sadece kurumlar deðil, sadece Rum topraklarý deðil, ülkenin kendisi ve ülkenin insanlarýdýr ayný zamanda. Sahillerimiz AKP sermayesine peþkeþ çekilirken, o sahillerde mantar gibi biten lüks otelleri geliþmiþlik sayarak alkýþlayanlarýn özelleþtirme üzerine ahkam kesmeye yüzleri olmamalý bu yüzden. Kýsaca burada bir ilk gerçekleþiyor burada, Kýbrýslýtürkler özelleþtiriliyor. Bu ülkede kurulacak hiçbir cümlenin öznesi olamayacak þekilde hem de.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik OYUN DEÐÝLSE, DELÝLÝKTÝR... Bulunduðumuz coðrafya ateþ çemberi... Biz de bu ateþ çemberinin ortasýndayýz... Türkiye etrafýna habire rest çekiyor... Savaþ dahil olmak üzere Ýsrail'i, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tehdit ediyor... Egemen Baðýþ: "Onlara ait olmayan sularda arama yapmak yasadýþýdýr" diyor Kýbrýs Cumhuriyeti için... Kýbrýs Cumhuriyeti de, Kýbrýs'ýn güney kesiminde, bir ABD þirketine doðalgaz ve petrol aramak için sondaj izni verdi. Þirket, ihale usulü, Kýbrýs'taki bu yeraltý zenginliðini yeryüzüne çýkarmaya hazýr. Türkiye bir süre suskun kaldýðý bu konuda aniden rest çekti tekrardan... TC'nin AB Bakaný, AB üyesi bir ülkeye, "Eðer Kýbrýs Cumhuriyeti doðalgaz ve petrol için sondaj yapmaya baþlarsa donanmamýz Akdeniz'e iner" diyor... Sondaj iþini yapacak olan Amerikan þirketi... Denilenlere göre bilmem kaç yýl Avrupa ülkelerine yetecek petrol varmýþ... Amerika bunu baþkalarýna yedirir mi? Yedirmez... Ýkinci konu ne? Birleþmiþ Milletler'in kararý... Aylar önce Filistinlilere yardým götüren "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen silahlý saldýrý sonucu onlarca kiþi öldürülmüþtü... Ve Birleþmiþ Milletler konuyla ilgili bir karar çýkarttý... Kararý Türkiye beðenmedi... Ýsrail'in Büyükelçiliðini derhal geri çekmesini istedi ve Çarþamba gününe kadar da süre tanýdý... Bu durumda Türkiye'de Ýsrail büyükelçisi olmayacak, ikinci elçilik katibi ile idare edilecek iþler... Akla ne gelir bu durumda? Kendimiz geliriz deðil mi? Biz savaþýn dýþýnda tutulacaðýz sanmasýn kimse... Kýbrýs'taki olasý bir savaþta en önde cepheye sürülüp öldürülecek olanlar bizler olacaðýz... Zaten Türk askeri erkaný Kýbrýslýtürkleri överken "Sizler bizim serhat boylarýndaki akýncýlarýmýzsýnýz" derlerdi eskiden... Þimdi ne dediklerini bilmem... Ancak Türkiye'nin Ýsrail ile Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yersiz tepkileri ateþ çemberini daha da daralttý. Bana kalýrsa Türkiye'nin "biti kanlandý"... Neden mi? Ekonomisi baþkasýnýn parmaðýnýn altýnda olan bir ülkenin horozlanmasý ve etrafý tehdit etmesine bizim oralarda bunu söylerler. Uluslararasý Para Fonu, Dünya Bankasý Yahudilerin kontrolünde... Amerika'yý yönetenler de onlar... NATO ve BM kimin emireri durumundadýr? Amerika'nýn... Amerikan þirketinin Kýbrýs Cumhuriyeti adýna petrol veya doðalgaz aramak için yapacaðý giriþimlere karþý savaþ ilan etmek demek Amerika'ya savaþ ilan etmek demektir... Ýsrail büyükelçiliðini kapatma anlamýna gelen giriþimler de benzerdir... Hatta iki ülke arasýndaki ortak projeleri askýya almak anlaþýlýr gibi deðil... Türkiye yetkilileri delirmedilerse, iþler danýþýklý dövüþ demektir... Yarýndan sonra Türk Lirasý'nýn döviz cinsi paralar karþýsýnda büyük deðerler kaybetmesi gerekmektedir. Kaybetmezse bu çýkýþlarýn var bir hikmeti... Týpký gündüz kavga edip gece hýrsýzlýk yapanlar gibi... Barýþ güzeli Hýrvatistan'dan Edita Ploco Bu yýl 6'ýncýsý düzenlenen Miss Peace International (Uluslararasý Barýþ Güzeli) yarýþmasýnda zafer Hýrvatistan adýna yarýþan Edita Ploco'nun oldu. Bülent Günkut'un prodüktörlüðü, Pasha Group ve Golden Tulip Otel'in sponsorluðunda dün gece Golden Tulip Otel havuz baþýnda gerçekleþen dünya finalinde, ikinciliði Ukrayna adýna yarýþan Oleksandra Berezovska, üçüncülüðü Çek Cumhuriyeti'nden Dominika Huzvarova, dördüncülüðü Letonya'dan Evija Umbrasko, beþinciliði de KKTC'den Nermin Daðaþtý elde etti. ÜNLÜLER JÜRÝDE... Nilgün Belgün, Þenay Akay, Haldun Dormen, Mine Teber, Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin de büyük jüride yer aldýðý yarýþmada, "En Ýyi Yerel Kostüm" ödülü Sýrbistan'dan Jelena Nedjic'e, "Dostluk Güzeli" ödülü Estonya'dan Marii Jogi'ye, "Pasha Group Özel Ödülü" Çek Cumhuriyeti'nden Dominika Huzvarova'ya verildi. Ünlü sanatçý Zuhal Topal ve Ufuk Özkan'ýn sunuculuðunu yaptýðý ve BRT'den canlý yayýnlanan geceye Murat Kurþun ve Cüneyt Tek þarkýlarýyla renk kattý. OYLAR FAVORÝLERE... Yarýþmaya Hýrvatistan adýna katýlan 18 yaþýndaki Edita Ploco jüri üyelerinin büyük bir kýsmýndan tam puan alarak, favori görüldüðü yarýþmada birinciliði elde etmekte zorlanmadý. Ayrýca Çek Cumhuriyeti adýna yarýþmaya katýlan bir diðer favori Dominika Huzvarova, Barýþ Güzeli Yarýþmasýnda hem Pasha Group Özel Ödülü, hem de üçüncülük ödülünü alarak geceyi iki ödülle kapattý. Geçtiðimiz yýl "Pearls of Europe" (Avrupa'nýn Ýncisi) yarýþmasýnda yarýþan ve "Altýnbaþ Özel Ödülü" elde eden Letonyalý güzel Evija Umbrasko, bu yýl Miss Peace International'da dördüncülük aldý. KKTC 2. Güzeli Nermin Daðaþtý da, evsahibi olarak katýldýðý yarýþmada ilk 5'e girmeyi baþardý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝSTÝHDAMLARA ANKARA ONAYI Ortalýk kalktý oturdu. Bir hengâmedir gidiyor. Hükümet yasadýþý istihdamlar yapýyormuþ. Bayram sonrasýnda 150 kiþinin geçici ve sözleþmeli olarak istihdam edilmesi için hazýrlýklar tamamlanmýþ. Ýrsen Küçük bayramdan sonra bu istihdamlarý gerçekleþtireceklerini parti toplantýsýnda "müjdeleyince" kazan daha da kaynamaya baþladý. Herkes UBP hükümetini topa tutmuþ durumda. Bir CTP vuruyor hükümete... Bir TDP... Bir sendikalar vuruyor... Bir vatandaþ. Ýyi güzel de kardeþim... Eþeðini dövemeyen semerini döver hali deðil midir sizin bu haliniz? UBP hükümeti yasadýþý olarak 150 istihdam yapýyorsa, bunu kendi kafasýna göre mi yapýyor sanýyorsunuz? Ankara'ya danýþmasa... Ankara'nýn mühürünü almasa.. Devlet kadrolarýndaki aþýrý þiþirme ile ilgili olarak yaþanan bunca acý deneyim ve sonuçlarý ortada dururken, tamamen partizanlýða dayalý böyle bir giriþimde bulunabilir miydi? Asla ve asla bulunamazdý. Diyeceðim þu ki... Bu yasadýþý istihdamlarýn arkasýnda, bugüne kadar olduðu gibi yine Ankara'nýn bilgi ve onayý vardýr. Yoksa Ankara'ya danýþmadan tuvalete bile gidemeyenler, hele Ankara'nýn son bir-iki yýl içindeki baský ve dayatmalarý, kulak çekmeleri, azarlamalarý ve hakaretleri ortada dururken... Partizanlýk uðruna 150 kiþiyi devlet kadrolarýnda istihdam etme giriþimine cesaret edemezlerdi. Bu iþte Ankara'nýn bilgi ve onayý olmasa... Gösterilen bunca tepkiyi výz gelir týrýs gider havasýnda karþýlayabilir miydi UBP hükümeti? Belli ki Beþir efendi ile Cemal efendi bunlara yürü ya kulum, dedi! Dikkatinizi çekti mi bilmem. Her taraftan tepki yaðan bu giriþime karþý, TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'dan týs çýkmadý! Neden? Çünkü konu, Kuzey Kýbrýs'taki birçok yasadýþýlýkta olduðu gibi, efendilerin bilgi ve onayýndan geçmiþtir de ondan. Bu durumda tepkilerin önce asýl suçlu Ankara'ya, sonra UBP hükümetine yöneltilmesi gerekmez mi? Ama bütün dertleri "UBP gitsin biz gelelim" olan CTP ve TDP'de Ankara'ya "suçlu ayaða kalk" diyecek cesaret ve basiret nerde? Eþeði dövemeyince, onlar da semerine vur Allah Allah! Bu ülkede her ay sonu bir maaþ krizi yaþanmaktadýr. Hükümet, ne çalýþanlarýn, ne emeklilerin, ne de sosyal sigortalýlarýn maaþlarýný ödeyebilmektedir gününde. Bu amaçla dilenmedik banka, dilenmedik kapý býrakmýyorlar her ay! Maaþlarý ödeyebilmek için akla karayý seçiyor, borçlanýp harçlanýp ödeyince de, çok büyük bir baþarýymýþ gibi bunun günlerce reklâmýný yapýyorlar! Bu durumdaki bir hükümetin, kendi kafasýna göre, yani Ankara'nýn onayýný almadan 150 yeni istihdama giriþmesi aklýn ve mantýðýn alabileceði birþey deðildir. Peki, bugünkü haliyle bile her ay yaþanan maaþ krizlerini bilen Ankara, nasýl olur da 150 yeni istihdama onay verir? Bu noktada akla gelen soru þudur: Ankara her ay sonu yaþanan maaþ krizinin daha büyük bir yangýna dönüþmesini istiyor olabilir mi? Neden olmasýn? Cemil Çiçek, Ekim'de KKTC batacak dememiþ miydi?!

5 5 Eylül 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Eylül'e geldik, 2011 de bitiyor, ama büyük umutlarla açtýðýmýz beyaz sayfalara henüz doðru dürüst bir þey yazamadýk.. *+ Bazý ilaç firmalarý, doktorlara promosyon olarak "nataþa" veriyormuþ. - Ah doktor ah... Sana tatlý reçete, bana acý... Adalet mi bu! + Türkler yýlda 105 kez seks yapýyormuþ. - Vallahi inanmam... Bu araþtýrma mutlaka yanlýþtýr... Kime sorsan, gündüz sekiz, gece dokuz diyor.. * Kýbrýs Türkü yalnýz deðilmiþ. - Ýþte bu nedenledir ki oturup da kafasýný dinleyemiyor, saðlýklý karar veremiyor. * Çatalköye Belediye Baþkaný'nýn en büyük hayali teleferik kurmakmýþ. - Çok güzel bir hayal Ama boþ oturup hayal kurmaktansa tünel açmayý denesin. Ayný kapýya çýkar! * Bayramda yalnýz hýrsýzlar çalýþmýþ. - Polislerimizin hakkýný da yemeyelim * Teknecik civarýnda oturanlar "Bizi öldürmeyin" kampanyasý düzenleyip imza toplayacaklarmýþ. - Vallahi ben hemen gelir imzalarým Amma imza ile bir þey deðiþeceðini sanmam. Onlarýn yapmasý gereken imza toplamak deðil, Teknecik'i topa tutmaktýr. * Güzelyurt Belediye Baþkaný Özçýnar, Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde ciddi bir operasyon geçirmiþ. - Geçmiþ olsun Saðlýk durumu nasýl acaba? Doktorlarýmýzýn da basýn toplantýsý düzenleme zamaný geldi de geçiyor Meydaný boþ býrakmasýnlar. Adamýn birisi, elindeki benzin bidonunu, hiç tereddüt etmeden yanan ateþin üstüne döktü. Bu sýrada, ateþe su dökmek üzere olan bir baþka adam, yanma tehlikesi geçirince, ateþe benzin döken adama baðýrdý: -Nedir be Allah belaný versin yaptýðýn... Biz çabalarýk söndürelim ateþi, sen daha benzin döken üstüne. Ýsten yakasýn bizi da, yemeði da... Benzin döken adam hiç yanýt vermedi. Görevini yapmýþ olmanýn huzuru içinde kýs kýs gülüyor, yükselen alevleri seyrediyordu. Bu kargaþa arasýnda ince, uzun boylu, kel bir adam, ateþin üstünde kaynamakta olan kazana iþedi.. Adamýn kazana iþediðini, sadece kazana tükürmek üzere olan diðer adam gördü. Bu sýrada kocaman kazanýn diðer köþesinde, iki adam durmuþ, karþýlýklý tartýþýyordu: - Biraz daha su dökelim... - Yok yahu istemez su... Çorba yapacak deðiliz ya... - Çorba yapacayýk tabii. - Ne çorbasý be... Biz pilav yapacaðýz.. - Asla pilav yaptýrmayýz bu kazanda. Kimse bize pilav yediremez. Çorba yapacayýk. Bir adam onlarýn tartýþmasýna hiç aldýrmadan, bir þiþe sirke boþalttý kazana. Bir diðeri, gözlerinden yaþ aka aka soðan doðrarken, öneride bulundu: -Ýsterseniz biraz da sarmýsak keserim içine... "Yok yok, sarmýsak istemez, biraz nane hem bahar goy" dedi bir baþkasý da... Bir diðeri karabiber serpiþtirmekle meþguldu o sýra... Onlar tartýþýrken, kazanýn kenarýna sinmiþ birisi de, habire kepçe kepçe atýþtýrmaktaydý... Bu sýrada elindeki boþ çanak ile kazanýn baþýnda bekleyen bir çocuk, habire sorup duruyordu: - Ne zaman piþecek bu yemek daha anne? Ben acýktým ölüyorum... KIBRIS KAZANI BÖYLE BÝR ANDI KÖÞE BAÞI KONUÞMALARI - Uçaklar bizim mi þu gelir gider da bu turistleri daþýr? - Yok! - Oteller bizim mi? - Yok. - Vergi verirler mi? - Yok. - Bu otellerde çalýþanlar bizim mi? - Yok. - Bizim sanatçýlarýmýz var mý bu eðlencelerin içinde? - Yok. - Lokantacý, esnaf yararlanýyor mu bu gelenlerden? - Yok. - E sana ne be turizmden da, turizm diye diye baþýmýzýn etini yen! - Türkiye savaþ çýðýrtkanlýðý yapýyor. - Yok ona öyle demezler Rum gene topuza sürünür derler. - Anlaþýldý, anlaþamaycayýk. - Neçin anlaþamadýðýmýz belli deðil mi zaten. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Trafik kazalarýnýn "yetkililerin tüm uyarýlarýna raðmen" devam etmesi, bu uyarýlarýn bir kulaktan girip diðer kulaktan çýktýðýný gösterir

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun UBP VE KKTC GÜNLÜK UBP, kendine milliyetçi ve saðcý sýfatýný taktý. Bu memleketin en büyük milliyetçileri UBP de toplandý. Milliyetçilik ve anavatan sözcükleri arkasýnda politika yürütenlerin baþýnda hep UBP oldu. Kuzey Kýbrýs kurtarýldýktan(!) sonra oluþturulan yönetimlerde hep iktidarda tutuldu yýlýndan sonra iki dönem hariç. UBP, milliyetçilerin(!) toplanma yeri olmadý sadece Mevcut sermaye partisi olmasý yanýnda, savaþ sonrasý oluþan zengin takýmý, haksýz servet edinenler de çýkar nedeni ile onun saflarýnda yer tuttular. (Milliyetçilik ve anavatan, birçok pislik ve kirli iþ için bulunmaz bir örtü.) Savaþ sonrasý ganimet paylaþýmýndan en büyük payý kapmak uðraþýnda olanlar da UBP de toplandý. Doðrudan Selma Bolayýr Kimilerine göre korkutucu ama kaçýnýlmaz olan... Bilinmeze doðru, hiç yolcusu yokmuþ gibi, sessizce giden o gemidekileri uðurlarken insan, hoca neden hep "iyi " yanýtýný aldýðý o soruyu sorar? "Ey ahali, kiþiyi nasýl bilirdiniz?" Neden "Kör ölür, badem gözlü olur" deyen bir ata sözümüz var? Geriden soruyu "iyi" deyerek yanýtlayanlar, her yapýlaný hoþgörüyle karþýlayan bilge kiþiler midir yoksa? Kendi için söylenmesini istediklerini mi söylerler? Yoksa birer ölümsever midirler? Kimdir ölümsever? Yaþama karþý derin bir korku duyarlar; çünkü yaþam yapýsý gereði düzensiz ve denetimsizdir... O yüzden denetim tutkunudurlar.. Böyle insanlar, korktuðu ve nefret ettiði geleceðe deðil... Geçmiþe yönelmiþtir.. Geçmiþte yaþar; hiçbir zaman gelecekte yaþamazlar... Dün sahip olduklarý veya sahip olduðunu sandýklarý duygularýn anýsýný özenle korurlar.. Onlarý heyecanlandýran yaþam deðil ölümdür.. Ölümsever kiþi doðal olarak þiddet de sever.. Þiddet ise insaný cesede dönüþtürme yetisidir.. Seçtikleri, yaþam biçimi, yaþam vermek deðil yaþamý yok etmektir. Toprak için yitirilmesi gereken canlar... Cenazeler, þehitlerdir hep konuþtuklarý. Onlara göre yalnýz iki cins vardýr... Güçlüler ve güçsüzler... Yani öldürenle öldürülenler... Ölümsever, öldürene tutkundur, öldürülenden nefret eder... Ölümsever önderlerin etkili olmalarý bu öldürme istek ve yetilerinden gelir.. Diðer insanlara gelince; bu önderlerden korkarlar.. Ya da korkularýnýn bilincine varmaktansa onlara hayranlýk duymayý yeðlerler.. Pek çok insan ise bu önderlerin ölümsever niteliklerini sezmezler bile.. Onlarý yapýcý, kurtarýcý, iyi yürekli babacan kiþiler olarak görürler.. Bir insanda nasýl, insanlýðýn tüm iyi ve kötü halleri varsa... Ölümseverlik ve yaþamseverlik de yanyanadýr.. Ama önemli olan; insanýn hangisini seçip yaþam biçimine dönüþtürdüðüdür.. Bunun muhasebesini yapmadan onlarý ayný kefeye koyarak gidenin ardýndan konuþmak.. Aradaki farký fark edememektir. Ölümseverliðin aksine yaþam severlik; yaþamý hýzlandýrmaya, Bir de, bulunmasý gereken sýnýfý seçemeyen, umut ederek UBP saflarýnda olanlar 1974 ten sonra Kýbrýslýyý asimile etmek için getirilen yerleþikler her ne kadar zaman zaman Türkiyeliler partisi kurmuþlarsa da Bunlarýn çoðunlukla toplandýðý siyasal örgüt oldu UBP. Bu açýdan, Türkiyeliler in Partisi de sayýlýr Kýbrýslýtürkler in asimile edilmesi için Ankara nýn aradýðý en muteber iþbirlikçi yine UBP. Ayrýlýkçý resmi görüþ ün siyasal kanadý oldu. Devlet kurmakla da övünmektedir. Buna raðmen kurulan bu devlet ve yöneticileri Yine UBP döneminde en büyük aþaðýlanmalara maruz kalmýþlardýr. UBP, gördüðü sekiz baþkan içinde en büyük potlarý, son dönem baþkaný kýrdý. TC Baþbakaný nýn karþýsýnda, harçlýðýnýn miktarýný açýklayan ilkokul çocuðu gibi durdu. ÖLÜM SEVERLÝK ÜSTÜNE... geliþmeye ve yeniye açýk olmaya duyulan saygýdýr. Kökü karanlýktadýr ama ýþýðý bulmak için uzar bitki... Hayvanlar, hayatta kalabilmek için savaþým verir.. Ve yaþamýný korumak için her þeyi göze alýr insan... Çünkü yaþam severlik ; tüm canlýlarýn ortak eðilimidir. Yaþam dürtüsü insaný sað kalmaya iter.. Bir diðer yönü ile yaþamak;birleþmek, bütünleþmektir. Duygusal ve düþünsel olarak geliþmektir.. Birleþmek; farklý kutuplarýn, erkek ve diþinin, cazibesinden, çekiciliklerinden kaynaklanan biyolojik birleþmedense yeni canlýlar doðar.. Yaþam sevgisini geliþtiren; bireysel olduðu kadar toplumsal koþullar da gereklidir.. Ne gibi? Her þeyden önce söylemleri ile deðil ama yaþam biçimi ile "yaþama sanatýný" öðretecek bir önder gereklidir. Koþullardan bir diðeri de; ekonomik ve ruhsal açýdan sýkýntý içinde olmamaktýr. Ýnsan enerjisini; gelecek belirsizliði, iþsizlik ve aþsýzlýkla mücadeleye harcarsa yaþama sevgisi mi kalýr? Aksine ölüm sevgisi güçlenir. Birinin ötekini sömürdüðü.. Ýnsanýn, baþka birilerinin çýkarlarý için araç olarak kullanýldýðý durumlarda adaletsizliðin ortadan kaldýrýlmasý, yaþama sevgisinin geliþmesi için bir baþka koþuldur.. Sonra da özgürlük... Ancak bu; yalnýzca siyasal zincirlerden kurtulmak demek deðildir.. Bir þeyler "yapma", "yaratma", "kurma", "þaþma" özgürlüðü olan... Etkin ve sorumlu bireyler olmak gerekir.. Kurulan ve iþleyen çarkýn, iyi yaðlanmýþ bir diþlisi deðil.. Kýsaca; yaþam sevgisi, güvenlik, adalet, özgürlük ve herkese toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi olma olanaðýnýn saðlandýðý toplumlarda olasýdýr. Bunlarýn tam karþýtý ise ölüm sevgisinin geliþmesine yol açar.. Düþünün... Size yaþama ve sevme sanatýndan söz eden bir önderiniz oldu mu? Ve toplum içinde bunu yeþertecek olanaklar yaratýldý mý? Yarým asýrdýr... Korkularýmýz, yanýlgýlar ve yeteneksizliðimiz yüzünden geçmiþte yaptýðýmýz yanlýþlarýn bilinci ile... Çocuklarýmýzdan, komþularýmýzdan... Hatta kendi kendimize verdiðimiz zararlar için kendimizden özür dilemek... Ve bir yaþamsever olarak yalnýzca geleceðe ve yeniliklere açýk olma zamaný gelmedi mi? Yönettiðini iddia ettiði halkýn sayýsýný Kalabalýk diye tarif etti Kýbrýslýnýn özkaynaklarý bu dönemde elden çýktý Ve en talihsiz açýklamalarýndan birisi, bayram nedeni ile yapýlan açýklama... Belki satýr aralarýna kaydý. Ancak içeriðindeki gerçek, UBP ve KKTC nin durumunu, seviyesini göstermesi bakýmýndan, dile getirilmeye deðer. Ýstihdamlar ile ilgili yapýlan açýklama. Bu ayni zamanda bir itiraf da sayýlabilir. KKTC de iþlerin aslýnda devlet gibi deðil, kabiledeki gibi yönetildiði ve yürütüldüðü 2 yýllýk sürede almýþ olduðumuz tedbirlerle Bayram sonrasýnda ilk anda tatminkâr olmasa da istihdam kapýsýný da açýyoruz. Özellikle sýkýntýlý olan ailelerin çocuklarýnýn devlette çalýþabilmesi için gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz Bu açýklama UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan a ait. Sonsuza kadar yaþatýlacaðý iddia edilen KKTC nin, devletliðine Ve iddia edildiði gibi demokratik yapýsýna ters düþmüyor mu? Bir devlet, bürokrasisinin gücü oranýnda güçlüdür. Devlet çarkýnýn en verimli þekilde dönmesini, bürokrasi saðlar.. Bürokratlarda bunu yürütecek yetenek ve bilgi birikimi çok önemli. Açýklama, KKTC bürokrasisinin oluþum þeklini ortaya koyuyor. Bu sistem partizanlýða açýk bir sistem ayni zamanda. Bürokratlar yeteneðe göre deðil Kiþiye göre tespit ediliyor demek Ýhtiyaçlý ailelerin ekonomik sorunlarýný gidermek baþka þey Devlete bürokrat alma baþka iþ. Ýhtiyaçlý aileye devletin sahip çýkmasý güzel bir þey. Onlarý düþünmesi zaten devletin asli görevi. Ancak bu sahip çýkýþ devlet bürokrasisinde istihdam þeklinde olursa doðru olur mu? Bürokrat sadece, devletten para almak koþulu ile istihdam edilen kiþi midir? O zaman devletin iþleri nasýl çözüm bulacak? Böyle bir yaklaþýmla oluþan devletin bürokrasisi Devleti ne kadar güçlü kýlacak? Ýþ bilmeyen kiþiler sýrf sosyal durumlarý, mali durumlarý düþünülerek devlet kadrosuna alýnýrsa devletin geleceði sonsuza kadar nasýl sürer? Öðretmenliðe, polisliðe ve diðer memurluklara bu düþünce ile alýnanlar ne kadar baþarýlý olur? Bu sistemle yapýlan iþe alýmlar Ýþe göre adam deðil, adama göre iþ olmaz mý? Devlet, bürokratýn omuzlunda taþýndýðýna göre Demek ki KKTC denen ve sonsuza kadar yaþatýlacaðý iddia edilen devlet, hiç de saðlam temellere oturtulmuyor. Hukuk devletinde devlet, kiþilere, ekonomik güçleri yetersiz olanlara yardým yapabilir Ancak bürokrat alýmýnda aranan nitelik olamamalý ekonomik durum Bunlarý söylerken, bu sýnýftaki yurttaþlarýn yeteneksiz olduðu iddiasýnda olduðumuz sonucu çýkarýlmamalý. Ancak istihdamlarý yetenek ve bilgilerine göre deðil de, ekonomik yapýlarýna göre yapýldý yollu açýklama, her þeyden önce onlarý küçük düþürür. Ve ayrýca böyle bir düþünce þu anlama da gelmektedir: Daha yetenekli ancak hali vakti kötü olmayan vatandaþlara bu devlet yapýsýnda iþ yok! Bu tür istihdamlarda partizanlýk en ön planda tutulur. Parti, yandaþlarýna sahip çýktý, düþüncesi bir kesimi mutlu edebilir. Ancak sonsuza kadar yaþatýlacak diye iddia edilen bir devlet En basit devlet olma gereklerinden birisi olan ayýrým yapmama prensibini baþtan ihlal etmiþ olur. Bir nevi, ben devlet deðil, bir kabileyim der. Ve KKTC ye en çok baðlý olduðunu iddia eden kurum, ona en büyük zararý verir. CUMARTESÝ ANNELERÝ: "VATAN DEÐÝL, GENÇLER SAÐOLSUN" 336. kez Galatasaray Meydaný'nda toplanan Cumartesi Anneleri, her iki taraftan da cenaze kalkmamasý temennisini yenilerken, "Vatan deðil, gençler saðolsun" mesajý verdi. Devlete raðmen kayýplarýn izini sürmek, hesabýný sormak, devletin coplarýna direnmek kolay mý? Cumartesi Anneleri sabýrla, inatla ve ýsrarla bunu yapýyor. Her birini elinde bir fotoðraf: Ya güvenlik güçlerince götürülmüþ bir daha kendisinden haber alýnamamýþ, ya bir sabah evden çýkmýþ bir daha da geri dönmemiþ. Pek çok dava AÝHM'ye taþýnýyor, çünkü hukuk kayýp yakýnlarýnýn yüzünü güldüremiyor. Devlet bir özrü görüyor kayýp yakýnlarýna. AKP Hükümeti savaþýn diliyle konuþuyor. Çatýþmalarda oðullarýný kaybedenlerden beklenen cümle hep ayný: "Vatan saðolsun!" Öyle görünüyor ki, bu tabuyu da Kürt anneleri yýkacak. Kayýp annesi Hanife Yýldýz þöyle diyor mesela: "Bazýlarý hâlâ vatan sað olsun, diyor. Çocuklarýmýz öldükten sonra vatan sað olsa ne olur?" Kayýp annesi Mukaddes Coþkun son bir ay içinde bir akrabasýný askerde, bir akrabasýný da daðda kaybetmiþ. "Benim oðlum kardeþiyle savaþmayacak, çocuðumu askere göndemeyeceðim'' diyor.. EMEL SAYIN VE EBRU GÜNDEÞ YDÜ Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Rauf Denktaþ'ý Emel Sayýn da ziyaret etmiþ. Biz Ebru Gündeþ'in de ziyaret etmesini beklerdik. Ebru Haným Denktaþ'a her geldiðinde "Kuþun öter mi?" diye sorardý BÝLÝN BAKALIM Arazisi bizden, inþaat malzemesi, iþçisi, mefruþatý ve de istihdamý Türkiye'den... Magazincilerimize göre 'Kýbrýs'ý sallayan' sanatçýlarý da Türkiye'den... Bilin bakalým nedir? ADÝL DEÐÝL MÝ? Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? TURÝZM HEDEFÝ Ýrsen Küçük'e göre, turizmde 2011 hedefimize ulaþmýþýz... Ne demek istiyor yani? KTHY iflas edip kapandýktan sonra iþler yoluna mý girdi? EN MÝLLÝYETÇÝ Aramýzda en milliyetçi olanlar kimlerdir? Soyunda Kýbrýslý Rum olanlar... Yazýk, biz tersini beklerdik... Týrnak... "Ne yani adam baþbakansa eðlenmeye hakký yok mu demeyin. Çünkü yok. Aylardýr sizin yönetim zafiyetinizden kaynaklanan sebeplerle 700 insan ve onlara baðýmlý hayatlarýný idame ettiren bireyler maðdur olmuþsa sizin bayram da olsa bu ülkenin baþbakaný olarak gidip de lüks bir otelde eðlenme hakkýnýz yoktur." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Ýlgili oteli aradým. Böyle bir olay olmadýðýný söylediler... Bülent Ersoy programýný tamamlamýþ, gazetecilerle kahkaha atarak sohbetini yapmýþ ve ülkesine dönmüþ. Dönerken elbette parasýný da almýþtýr ve kimse de hesabýný sormamýþtýr o da ayrý mesele... Zaten en baþýndan biliyordum haberin uydurma oldýuðunu çünkü KKTC'nin herhangi bir baþbakaný, Türkiyeli herhangi bir otel sahibine 'TALÝMAT' verme gücüne sahip deðildir." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Kýbrýs özellikle son yýllarda Türkiye'den bakanlarýn sürekli kusur bulduðu bir yere dönüþtü. Politikacýsý, bürokratý, gazetecisi, sanatçýsý vatandaþý bir vesileyle kýzgýnlýk, eleþtiri ya da sitem dile getirmeyi alýþkanlýk haline getirdi. Daha iki gün evvel yardýmcý aktörün biri 'Kýbrýslýlarý hazýra alýþtýrmýþýz' diyerek fýrça çekmedi mi?" Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Bayramdan sonra yeni istihdamlar diye diye herkesin gönlünü kaldýran Ýrsen Küçük, bir de Bülent Ersoy krizi ile karþý karþýya kaldý bayramda... 'Milliyet' gazetesinin haberi asparagas çýktý... Ne Ýrsen Küçük Nuh'un Gemisi'nde bir talimat vermiþ, ne de Bülent Ersoy otelden kovulmuþ... Kimse inanmamýþtý zaten... Bir KKTC Baþbakaný Türkiye'nin koskoca bir sanatçýsý için öyle bir talimat verebilir mi hiç? Duyanýn da göðsü kabardý... Gururlandý... Bilmez ki Bülent Haným TC Baþbakanýndan bile daha sýký... Öyle talimata hiç pabuç býrakýr mý?

7 5 Eylül 2011 Pazartesi FESLÝKAN Niyazi Ökten TUTMADI ÝÞTE... Ýsrail'in Gazze ablukasýný yarmak amacýyla organize edilen filoda yanýlmýyorsam, on biron iki gemi vardý. Ve Ýsrail'in tepki göstereceði, gemileri durduracaðý biliniyordu. Sadece Erdoðan iktidarýnýn gemisinde bulunan ve çoðu dinci olan kiþiler Ýsrail askerine karþý geldi. Askerlerin güverteden atýldýðýný görüntüleyen resimler yayýnlandý, kimse aksini iddia etmesin. Evet, aþýrý güç kullanýlmýþ olabilir fakat elbette asker kendisini koruyacaktý. Türk asýllý dokuz kiþi böylece hayatýný kaybetmiþ oldu Provokasyon eyleminde. Uluslararasý alan TC'nin sandýðý gibi o kadar da aptal deðil. Ýster kiþisel iliþkilerde, ister devlet düzeyindeki siyasi tutumlarda kaybeden, kendini açýkgöz sanan enayiler oldu. Nitekim, BM'nin soruþturmasý sonucunda yayýnlanan Mavi Marmara raporu ile kanýtlandý. Kanýtlanan þu ki; olayýn provokasyon olduðu daha ilk günden anlaþýlmýþtý ama Ankara anlaþýldýðýný anlamamýþtý! Raporu öyle, 'yok sayýyoruz' demekle bir adým öteye gidemez Türkiye efesi! Benzer provokasyon giriþimini daha geçenlerde Hala Sultan Tekke'sine gerçekleþtirilen ibadet olayýnda gördü, yaþadý Kýbrýs Türk'ü. Hani, izin verilmeyeceði bilindiði halde TC kökenlileri sigortasýz araçlara doldurmuþlar ve Metehan kapýsýna yýðmýþlardý... Güneye geçiþe izin verilmeyince de yaygarayý basmýþlardý ya! TC'nin Ýsrail'e yaptýrým uygulamasý kadar saçma siyaset olamaz. Ancak bir maddenin yaptýrýmla uzaktan yakýndan hiç mi hiç ilgisi alakasý yok, aksine Ýsrail'e yöneltilmiþ tehdit içeriði taþýdýðýna ne demeli? TC'yi savaþýn eþiðine sürükleme anlamýný taþýr madde Ayrýca Doðu Akdeniz sularýnda hükümranlýk ilan etme çabasýdýr Ki tutmadý Tutmayacak iþte ve sen Amerika'yý karþýnda bulacaksýn! Ne demek, Doðu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi için her türlü önlemi alma hakkýný kendinde görmek? Sana bu hakký kim verdi? Uluslararasý deniz yasalarýna saygý göstermeyene nasýl saygý göstereceði bedelle öðretilir, kuþku duymasýn kimse. Gerçi BM raporunda Ýsrail'in Gazze ablukasý 'meþru' olarak nitelendi, ancak ablukanýn insani kaygýlar ve prensip icabý desteklenmesi beklenemez elbette. Fakat Gazze ablukasý nedeniyle Ýsrail'i Adalet Divaný'na verme giriþimi, BM raporundan sonra kesin hüsrana uðrayacak sayýn okuyucular. Çünkü Ankara bölgesel siyaset izlemekten ziyade, Arap dünyasýný memnun etme peþine düþtü. En büyük kazýðý da Arap'lardan yiyecek, o baþka mesele tabii! Batý tarafýndan Ýran gibi gözden çýkarýlýr ve özellikle Ýsrail tarafýndan 'düþman devlet' addedilirse Ankara, ne yapacak? Çünkü Ýsrail tarafýndan 'düþman devlet' ilan edilmek, Amerika tarafýndan düþman devlet ilan edilmek anlamýný taþýyacak ey ahali! Sondaj çalýþmalarýný önleme gayesiyle Ankara'nýn donanma gönderme tehditlerine Hristofyas'tan gelen yanýt iyi deðerlendirilmeli bence. 'Tehditlerin tutsaðý olmayacaðýz ' dedi mi, demedi mi Hristofyas? Demek destek geliyor bir taraflardan. Bu sefer kararlýdýrlar demek. Kýbrýs Cumhuriyeti geri adým atmayacak demek. Olasý krize hazýrlýklý mý olalým acaba?! Ýsrail'i karþýsýna aldý son zamanlarda. Kýbrýs Cumhuriyeti'ni karþýsýna aldý. Yunanistan'ý karþýsýna aldý Ankara. Durun bakalým sýrada kimler var?! EL-SEN BAÞKANI KALYONCU: Gerekirse süresiz greve gideriz Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) Baþkaný Tuluy Kalyoncu, ülkede yapýlan tüm özelleþtirmelerin çalýþanlarýn aç ve açýkta kalmasýyla sonuçlandýðýný belirterek, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek)'in özelleþtirilmesine karþý sert tavýr koyarak süresiz grev dahil her yola baþvuracaklarýný yineledi. Kalyoncu, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, çalýþanlarýn aç ve açýkta kaldýðýna yönelik özelleþtirme örneklerinin geçmiþte Sanayi Holding, Turizm Ýþletmeleri, Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY); þimdi de TAÞEL olduðunu kaydetti. Kalyoncu, El-Sen'in bu bilinçle Kýb-Tek'in özelleþtirilmesine karýþ süresiz grev dahil her türlü eylemi yapma kararýný hatýrlatarak, "Böyle bir durumda grevimiz ve sonuçlarýnýn sorumlusu UBP hükümeti ve Baþbakan olacaktýr" dedi. Kalyoncu, hükümet ve kamunun bir bütün olarak elektrik borçlarýný ödemeyerek Kýb-Tek'i zorla batýrmaya çalýþtýðýný yineledi. Hükümetin Türkiye ile yaptýðý anlaþmalarýn ne olduðunun tam olarak bilinmediðini, ancak mali yardýmlarýn özelleþtirme dâhil bazý uygulamalara baðlandýðýnýn anlaþýldýðýný ifade eden Kalyoncu, "El-Sen her ne pahasýna olursa olsun Kýb-Tek'in daha önce özelleþtirilen devlet kurumlarýnýn düþtüðü hale KTAMS, geçici istihdamlara karþý çýktý Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý KTAMS, partizanlýk yanýnda kamu kuruluþlarýnda en fazla þikayet konusu olan verimsizlik ve hantallýðý da artýracaðý gerekçesiyle münhalsýiz geçici istihdamlara karþý çýktý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan tarafýndan yapýlan açýklamada, UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün "bayramdan sonra istihdam" sözüne atýf yapýlarak, özetle þunlar kaydedildi: 250 KÝÞÝYE YAZILAR VERÝLDÝ "Ýktidara geldiði günden itibaren kamunun hantal ve verimsiz bir yapýya sahip olduðunu söyleyerek kamu emekçisinin bir çok hakkýný budamayý kendisine görev edinen UBP hükümeti, bugün arka kapýdan sadece kendi partililerini iþe alacaðýný açýklamaktan da çekinmemektedir yýlý itibarýyla 300'e yakýn kiþiyi geçici statüde kamuda istihdam eden UBP hükümeti, bayram sonrasý da yeni geçici istihdamlarýn yapýlacaðýný söylemektedir. Bayram sonrasý kamuda geçici AYD: Siyonizme geçit vermeyelim Atatürkçü Yaþam Derneði, Ortadoðu'nun çýban baþý haline gelen Ýsrail devletinin pervasýzlýklarýna her gün bir yenisini eklediðini belirtti ve "boykot" uyarýsý yaptý. Dernek Baþkaný Ahmet Ýþcan tarafýndan yapýlan açýklamada, "Ýsrailli yöneticilerin bu pervasýz tutum ve davranýþlarýna devam etmeleri halinde kuruluþlar ve yurttaþlar olarak Ýsrail menþeli mallarý satýn almama, kullanmama hakkýmýzý kullanacaðýmýzý belirtir; Ýsrail menþeli tüm mallara ambargo konulmasý için her türlü giriþimi yapacaðýmýzý tüm dünyaya duyururuz" denildi. Ýsrail'in, topraklarýný gasp ettiði Filistin halkýnýn yaþam koþullarýný her gün kötüleþtirerek ablukasýný tüm Filistin halkýný kapsayacak þekilde derinleþtirdiði, Filistin halkýna yardým yapýlmasýný çeþitli düþmesine müsaade etmeyecektir" dedi. Kalyoncu, bu amaçla her meþru yolun kullanýlarak direniþin sürdürüleceðini, böylece Kýbrýs Türk halkýnýn demokrasi ve kendi deðerlerine sahip çýkma mücadelesinin kazanýlmasýna katký yapýlacaðýný kaydetti. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün "Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn önümüzdeki ilk veya bir sonraki Bakanlar Kurulu'nda sonuçlandýrýlarak yasallaþmak üzere Meclis'e sevk edileceðine" iliþkin açýklamasýna tepki gösteren Kalyoncu, ayný açýklamada "Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn yasalaþmasýyla KTHY çalýþanlarýnýn tümünün devlete kalýcý olarak istihdam edileceðinin ve nüfus sayýmý için geçici istihdam yapýlacaðýnýn" da ifade edildiðine dikkat çekti. Hükümetin 600'den fazla KTHY çalýþanýný devlete istihdam etmesi için hiçbir yasal engel olmadýðýný vurgulayan Kalyoncu, "Sayýn Küçük, Özelleþtirme Yasasý'nýn Kýbrýs Türk halkýnýn yýkýmýna devam etme aracý olduðunu gizlemek için böyle bir beyana ihtiyaç duydu" dedi. Kalyoncu, KTHY çalýþanlarý için mevcut yasalara göre geçici memur, geçici iþçi veya sözleþmeli statülerde istihdam yapýlmasýnýn mümkün olduðunu kaydetti. olarak iþe baþlamak üzere yaklaþýk 250 kiþiye yazýlarý verilmiþ ve fýrsat eþitliðini hiçe sayan bir þekilde sadece UBP'li bakan, milletvekili ve örgüt baþkanlarýnýn akrabalarýna arka kapýdan istihdam olanaðý yaratýlmýþtýr." KTHY'nin yüzlerce çalýþanýnýn hala iþsiz olduðuna da vurgu yapýlan açýklamada, "Bu kadar insanýn iþsiz olduðu bir durumda arka kapýdan sadece parti yöneticilerine olan yakýnlýðýna bakýlarak kamuda istihdam yapýlmasý kabul edilemez" ifadesine yer verildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: "Geçici istihdamý demek sendikasýzlaþtýrma demektir, kiþinin çalýþma hayatýnýn yöneticilerin iki dudaðý arasýnda olmasý demektir, iþgüvencesiz çalýþma demektir, haksýzlýklara ses çýkartamamak demektir Kamuda istihdam ihtiyacýnýn hangi alanlara yönelik olduðunun belirlenmediði bir dönemde, kamudaki verimsizliði ve hantal yapýyý daha da artýracak bir þekilde, fýrsat eþitliðinden yoksun, sadece parti rozetine bakýlarak arka kapýdan yapýlan bu tür geçici istihdamlarýna karþý duracaðýz." vesilelerle engellediði belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti'nden hareket ederek içinde çeþitli uluslardan yurttaþlarýn içinde bulunduðu Mavi Marmara gemisini zor kullanarak durduran ve gemide katliam yapanlar Ýsraillilerden baþkasý deðildi. Bu yapmýþ olduðu eylemi Birleþmiþ Milletler nezdine taþýyýp, adaletin yerine gelmesini talep eden Türkiye Cumhuriyeti'ne BM'nin yanlý, taraflý ve adil olmayan bir þekilde karar metni çýkarmasý, Türkiye Cumhuriyeti'nde olduðu gibi Kýbrýs Türkü'nde de derin hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr." Açýklamada, "ABD ve Rusya emperyalizmi ve Ýsrail siyonizminin esiri haline gelen Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliðini yitirdiði" de kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI OSMANLI'NIN SARAY ENTRÝKALARI... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen "Mohammed" rümuzlu bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Afrika'yý takip ediyorum. Eleþtirecek yazýlar bulmama raðmen büyük oranda birçok yazarýnýn düþüncelerine katýlýyorum. Bana göre de buradaki her olumsuzluðun altýnda Ankara'yý aramak gerekir. Bir anýmý anlatayým. Yollar yeni açýldý biz de Türkiye'ye gidecek olanlar içerisindeyiz. Olay yetmiþ dört öncesi geçiyor. Liseyi bitirmiþim, babam gitmeme izin vermiyor. 'Üniversiteye gidenlerden bilim adamý deðil þaki çýkar' yani anarþist çýkar diyor. Kendisini Denktaþ Bey'e þikayete gittim. Çünkü onu dinlerdi sadece. Durumu anlattým. Bana ne dedi bilir misiniz? 'Bu memlekete çiftçi çoban da lazýmdýr'... Babamýn beni tahsile göndermemesinin sebebini anlamýþtým. Yüzüne karþý söyledim. Demek ki engel olan sizsiniz dedim. 'Siz de herþeyi benden bilirsiniz. Camide imam osursa beni sorumlu tutacaksýnýz' dedi. Ve doðruydu bu... Ondan bilinmeliydi. Þimdi Ýrsen Bey istihdam yapacakmýþ... Ankara olur vermeden adým atabilir mi? Yapamaz. Afrika'da da yayýnlandý. Hafta sonu Ersin Tatar gene köyleri dolaþmaktaydý. Eðer köylülerin refahýný düþünecek olsaydý bugüne kadar bu dolaþtýðý yerlerde söylenen þikayetleri düzeltseydi güllük gülistanlýk olurdu ortalýk. Derdi baþka... Tam bir þark kurnazlýðý güdüyor Ersin Bey... Cumartesi- Pazar gününü nerede geçirdi bilir misiniz? Nuh'un Gemisi'nde... Hem de Ýskele milletvekili Alirýza Bey'le... Ýrsen Bey'in Bülent Ersoy'u kovdu dedikleri otele gittiler. Acaba Ýrsen Bey'in cidden böyle birþey yaptýðýný ve kahraman olduðunu sanýyor da o da kahramanlýða mý soyundu? Dedikodu deðil yazdýklarým. Ersin Bey bana 'abi' diye hitap eder. Son zamanlarda yaptýklarý, UBP kurultayýna hazýrlýktýr. Kurultay'da Ýrsen Bey'e rakip olacaðýndan etrafýna UBP içindeki Ýrsen Küçük muhaliflerini toplamaktadýr. Tüm kollardan çalýþmaktadýr Ersin Tatar grubu... UBP Kadýn Kollarý Baþkaný'nýn Yenikent'teki havuzlu villasýnda geçtiðimiz günlerde yapýlan yemeli içmeli toplantýnýn gerisinde de bu vardý. Türkay Tokel ne kadar 'bakanlýkta gözüm yok' dese de oðlu o toplantýdaydý... Kurultayda Ýrsen Bey'in iþi çok zor... Yavaþ yavaþ altýný kazmaya baþladýlar... UBP'nin nasýl bir parti olduðunu Afrika gazetesi hep yazdý ve yazýyor... Ankara'nýn partisidir, kayýtsýz ve þartsýz... Ben UBP içindeki alavereleri dalavereleri, hizipleþmeleri Osmanlý sarayýndaki iktidar hýrsýna, entrikalarýna benzetiyorum. Ankara buna ne diyor demeden edemiyorum... Çünkü tüm bilgiler anýnda oraya ulaþýr diye düþünüyorum. Ankara UBP'yi istiyorsa koltukta UBP kalacak... UBP'nin baþýnda Ýrsen Bey'i istiyorsa Ýrsen Bey kalacak... Bunlarýn aksi, Kýbrýs'ta tabiata aykýrýdýr... Kendi yaþadýklarýmdan bir anýmý anlatarak baþlamýþtým yazýma... Her iþin baþý Ankara'dýr burada... Bence Ersin Bey'in o kadar dolaþmasýna gerek yoktur... Alsýn yanýna Tokel, Alirýza, Töre ve bakanlýk alamamýþ ve bakanlýk bekleyen UBP vekillerini dayansýn Türkiye Elçisinin kapýsýna... Entrikalarý bir yana býraksýnlar. Elçilikten onay alýrlarsa da koltuða oturup emirleri yerine getirsinler... Benim söyleyeceðim bu kadar... Þimdilik..." BÝZÝM DUVAR ÝNSAN SAHTE PARA YAPAR, PARA DA SAHTE ÝNSAN Bizim Mandra Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, adanýn kýta sahanlýðý içinde petrol ve doðal gaz sondajýna baþlamasý ile ilgili olarak mandrada tam bir milli birlik ve beraberlik saðlanýr. Meclisteki iki "sol" muhalefet partisinin de dahil olduðu bu milli birlik ve beraberlik, Türkiye'nin bu konuda Kýbrýs'a yönelttiði tehditkâr tavýr çerçevesinde þekillenmekte olup bu tavrý destekler niteliktedir. CTP ve TDP'nin bu tavrý barýþ ve çözüm yanlýsý çevrelerde büyük hayret uyandýrýrken, sokaktaki adam, "Elimiz kýrýlaydý da bunlara oy vermeyeydik" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 5 Eylül 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Uyuþturucu ve Polis Yerel gazetelerimizin hemen hemen tümünün, ön sayfalarýnda uyuþturucu ile yakalananlarýn resimleri ile birlikte polis narkotiðin baþarýlý (!) çalýþmalarý hergün haber yapýlmaktadýr. Polis narkotik köpeði Zeytin ile Zeyna'nýn havaalaný ve limanlarda uyuþturucuya geçit vermediði ile ilgili hikâyeleri hergün gazetelerimizde okumaktan usandýk. Ancak bu gazetelerimiz ile onlarýn kýymeti kendinden menkûl ençok okunan ve güvenilir köþe yazarlarý ile baþ yazarlarý uyuþturucu gibi netameli konulara girmekten nedense hep kaçýnýyorlar. Yaptýklarý sadece üzerinde içmek için 1 gram veya daha az uyuþturucu ile yakalananlarýn haberini yapmaktýr. 13 yaþýna kadar inen uyuþturucu kullanýmý ile ilgili olarak uyuþturucu pazarýný kimler yönetiyor, uyuþturucu KKTC'ne nasýl ve hangi yollardan giriyor, esas yakalanmasý gereken uyuþturucu baronlarý kimlerdir? Bunlarla ilgili ne bir köþe yazýsý ne de bir araþtýrma yerel gazetelerimizde Afrika hariç göremezsiniz. Hava ve deniz limanlarýndan KKTC'ne girerken üzerlerindeki bir iki gram esrarla yakalananlarla birlikte vatandaþlar arasýnda içici olup da 1 gram esrarla yakalananlar tutuklanýp mahkemeye sevkedilmekte ve mahkûm edilip hapse konmaktadýrlar. Halbuki bu içici zavallýlarýn cezaevi yerine uyuþturucu tedavisi veren kurumlara ihtiyaçlarý vardýr. Bugüne kadar KKTC'de yüklü miktarda uyuþturucu ve bu uyuþturucunun sahibi olan bir kiþi yakalandýðýný ben duymadým. Baþarýlý (!) çalýþmalar yapan Polis Narkotik nedense hep içicileri ve onlara mal saðlayan gariban perakende satýcýlarý yani maþalarý yakalamaktadýr. Uyuþturucunun esas sahipleri, bu iþten gençleri zehirleyerek vurgun yapan ve maþalarý tutan elleri yakalayamamaktadýr. Örneðin Afrika Gazetesinin ortaya çýkardýðý çete olayýnda, çetenin baþý Ýsmet Felek Türkiye'de yakalanan 140 kilo eroinden KKTC'de tutuklanýp 1 ay sonra Türkiye'ye teslim edilip orada yargýlanmasýna raðmen KKTC vatandaþý olan Felek'in buradaki baðlantýlarý hakkýnda polis hiçbir araþtýrma yapmamýþtýr. Bilhassa Felek KKTC cezaevinde tutuklu bulunduðu sýrada kendisini defalarca ziyaret eden dolar milyonerleri ile iliþkisi araþtýrýlmamýþtýr. Bugün KKTC'de eskiden uyuþtucu ile çok yakýnlarýnýn baðlantýsý olan kiþiler milyoner hayatý yaþarken, derenin suyunun nereden geldiði polis tarafýndan hiçbir zaman araþtýrýlmadýðý gibi bu kiþilerin servetleri ile de ilgili herhangibir soruþturma da yapýlmamýþtýr. KKTC Polisi trafikte olduðu gibi uyuþturucu konusunda da iþgüzarlýk yapmaktadýr. Nasýl ki Trafik Polisleri yol kesip emniyet kemeri kontrolu veya ilk yardým çantasý kontrolu yapýyorsa, Narkotik Polis de içmek için üzerinde bir iki gram uyuþturucu bulunduranlarý yakalayýp uyuþturucu ile mücadele ettiðini sanýyor. Baþta polisin baðlý olduðu Güvenlik Kuvvetleri Komutaný olmak üzere tüm üst düzey polis müdürleri uyuþturucu kullanýmýnýn bu adada artmasýndan sorumludurlar. Gazeteciler yanýnda tüm siyasi partilere de bu konuda büyük görevler düþmektedir. Afrika Gazetesinin çeteler ve uyuþturucularla ilgili tüm yazdýklarýný ihbar kabul edip gerek mecliste gerekse de meclis dýþýnda bu sorunu sürekli gündemde tutup sorgulamalýlar ki, belki polisi harekete geçirebilirler. Tüm milletvekilleri de acilen "Nereden Buldun Yasasýný" Meclisten geçirerek önemli bir iþ yapmadan dolar milyoneri olanlarýn servetlerinin sorgulanmasýnýn önünü açmalýdýrlar. Aksi halde gençlerimiz zehirleniyor diye daha çok aðlarýz. KÜÇÜK: Turizmde 2011 hedefimize ulaþtýk Baþbakan Ýrsen Küçük, 2011 yýlý için turizmde istenilen hedeflere ulaþýldýðýný söyledi. Küçük, dün YDÜ Hastanesi'nde Rauf R. Denktaþ ve eski bakanlardan Ýsmet Kotak'ýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi almasýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakan Küçük, Türkiye'de 9, KKTC'deyse 6 günlük bayram tatilinin turizme büyük katkýsý olduðunu, kendilerinin de hükümet olarak turizm ve eðitim alanlarýna özel önem verdiklerini yineledi. Baþbakan, 2011'in Türkiye'de "Kýbrýs Yýlý" olarak tescil edildiðini hatýrlatarak, bu yýl için KKTC'nin turizm hedeflerine ulaþtýðýný vurguladý. Bayram süresince yaptýðý araþtýrma ve temaslarda bazý otellerin yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtýðýný görmenin kendisini Mehmet Terazili: Baþarýnýn sýrrý: Takým çalýþmasý n DJ'lik, garsonluk, kasetçilikle baþlayan bir yolculukta, Maðusa'da 'iletiþim' dünyasýnýn önemli giriþimcilerinden biri oldu Maðusa'daki Kuzey Kýbrýs Turkcell Ýletiþim Merkezi (KÝM) MatahaþuLtd'in Direktörü Mehmet Terazili, genç giriþimcilere yol gösterdi, "Cesur olunuz, kendinize güveniniz ve takým çalýþmasýna inanýz" dedi. Mehmet Terazili, iþ yaþamýnda týrnaklarýyla kazýyarak elde ettiði konumunu ve DJ'likle baþlayan, garsonluk ve kasetçilikle süren öyküsünü anlattý. Larnaka doðumlu Mehmet Terazili, Maðusa'ya yerleþtikten sonra DJ'lik, garsonluk, kasetçilik, kiralýk araba servisi gibi pekçok iþle uðraþtýðýný anlatýyor. GSM sektörüne adým atmasýyla birlikte, bir anlamda yaþamý deðiþti. 15 yýldýr mobil iletiþim sektöründe emek veren Terazili, 2000'de kurduðu Matahaþu bayisine geçtiðimiz yýl bir yenisini ekleyerek, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampusunda yeni bir ofis açtý. "Kaliteyle özdeþ bir marka" Maðusa'da "Matahaþu" ismiyle sevilen Mehmet Terazili, baþarýsýný þu sözcüklerle özetliyor: "'Turkcell'e halk tarafýndan oluþmuþ bir güven var. Turkcell kendini sürekli yenileyen, sürekli geliþen bir teknoloji þirketi. Turkcell, kaliteyle özdeþleþmiþ bir þirket..yaklaþýk 10 yýldýr Kuzey Kýbrýs Turkcell'le çalýþýyoruz. Bu bayraðý çok iyi yerlerden aldýk ve hedefimiz daha da yükseklere çýkarmaktýr.turkcell'in tüm sevindirdiðini ifade eden Küçük, ayrýca diðer 3 ve 4 yýldýzlý otellerin bazýlarýnda da tam doluluða ulaþýldýðýný, bayram süresince Ercan havalimanýndan 600 uçuþ gerçekleþtiðini bildirdi. Küçük, bu geliþmelerde turizme yapýlan teþviklerin de büyük ölçüde yararlý olduðunu gördüklerini dile getirdi. Eðitim alanýnda geliþmeler yaþandýðýný da kaydeden Küçük, bu yýl geçen yýllara nazaran öðrenci sayýsýnda da artýþ olduðunu söyledi. Hükümet çalýþmalarýna da deðinen Baþbakan, bayram ertesinde gerek hükümetin, gerekse meclisin yoðun bir çalýþma dönemine gireceðini belirterek, kamuda reform ve özelleþtirme yasalarýna hýz verileceðini kaydetti. Küçük, ayrýca yýl sonunun yaklaþmakta olduðuna da iþaret ederek, bütçe çalýþmalarýnýn da sýrada beklediðini ekledi. þirket anlayýþý olan takým çalýþmasý ruhu bizim ofislerimiz için de geçerlidir. Bizim ofislerimizde patron-çalýþan deðil, arkadaþ, aile iliþkisi vardýr. Gerek ben gerekse de eþim, çalýþan kartlarýmýzý takýp orda bir çalýþan gibi ilgileniyoruz müþterilerimizle.ayný mütevazi anlayýþ müþterimiz için de geçerlidir. Daha önce çeþitli iþlerde çalýþtýðýmdan dolayý da Maðusa'da beni en küçüðünden en büyüðüne herkes tanýr ve sever. Halkýmýz da tanýdýðý, güvendiði, bildiði yere gitmek ister. Bu anlamda müþterilerimiz bize sonsuz güven duymaktadýr. Bunun yanýnda bizim bayi olarak en önemli hedefimiz de müþterimizin ofise girdikten sonra mutlu ayrýlmasýdýr. Bizim için kazançtan daha önemlisi müþterimizin mutlu memnun ayrýlmasýdýr." "Ýletiþim ve güven çok önemli" Mehmet Terazili, genç giriþimcilere yol gösterdi, "Cesur olunuz, kendinize güveniniz ve takým çalýþmasýna inanýz" dedi. "Müþteriyle kurduðunuz iletiþim ve güven baðý çok önemlidir" diyen Mehmet Terazili, sözlerini þöyle sürdürdü: "Hem ilk açtýðýmýz ofiste hem de 1 yýl önce DAÜ içerisindeki yeni þubemizde hedeflediðimiz baþarýya ulaþtýk. Birçok kez satýþlarda birinci geldik.bundan sonraki hedefimiz yeni açacaðýmýz ofiste de ayný baþarýyý saðlayýp çýtayý daha da yükseltmek. Ýlk kurulduðumuz yýllardan bu yana çok yol katettik..." Kalem Yalçýn Okut Sýkýysa ekonomik iliþkileri kes AKP hükümeti, Mavi Marmara gemisi ve faciasýyla ilgili son BM Raporu'nun basýna sýzdýrýlmasý üzerine Ýsrail'le diplomatik iliþkileri 2. Kâtiplik düzeyine indirdi. Ama tümden kesemedi. Ne bekliyordu AKP politikacýlarý?.. BM'nin, dünyayý yöneten Yahudi Semayesi ve Lobisini aþýp kendi lehlerine bir rapor hazýrlayacaðýný mý umuyorlardý?.. Daha çok beklerler Dünkü bugünkü yeni yetme AKP politikacýlarýnýn daha çok fýrýn ekmek yemeleri gerekir Yahudi lobiciliðini ve gücünü öðrenmeleri için. Ýngiliz, Fransýz ve ABD bankalarýnýn ve diðer finans tekellerinin birçoklarýnýn arkasýnda Yahudi sermayesi var. Dahasý, dünyadaki milyarlarca insaný dezenforme ve manipüle eden 'show business' ve ünlü Hollywood da Yahudi sermayesinin kontrolündedir. Yarým yüzyýlý aþkýn bir süredir ki, Ýsrail militarizmi topraklarýný gasp ettiði yoksul Filistin halkýna yapmadýðý zulmü býrakmamýþtýr. Bu uzun zaman süresinde Filistinlilere yapýlan iþkenceleri anlatan bir film yapýldý mý?.. Yapýlabilir mi?.. Anýnda buna teþebbüs edecek yönetmeni de yapýmcýyý da iflas ettirirler, öyle bir filmde rol alacak sanatçýlarý da kara listeye alýrlar Oysa, NAZÝ'lerin yaptýðý Yahudi Soykýrýmýný anlatan binlerce film yapýlmýþtýr. Yapýlmasa mýydý o filmler, yapýlmasý kötü mü oldu, denebilir. Kötü olmadý tabii, iyi de oldu. Ýyi de oldu da, NAZÝ'lerin kendilerine yaptýðý o insanlýkdýþý zulmün benzerlerini kendileri de Filistinlilere yapýnca bunun da anlatýlmasý gerekmez mi?.. Suudi Arabistan insan kalitesi, eðitim vb açýlardan deðil ama zenginlik olarak Ýsrail'den daha zengindir. Hani, kuruldu kurulalý Ýsral'e tavýr koyabildi mi?.. Arap dünyasýnýn lideri durumunda önemli bir ülke olan Mýsýr tavýr koyabildi mi?.. Tavýr koymak bir yana, o Arap- Ýsrail savaþlarýnda Ýsrail tarafýndan durmadan pataklanmasýna raðmen Ýsrail'i ilk tanýyan Arap ülkesi olmuþtu. Türkiye, ABD ve Ýsrail'le stratejik askeri anlaþma imzalayan tek Müslüman ülkedir. Üstelik silah sanayinde hem ABD'ye, hem de Ýsrail'e baðýmlýdýr. Silah sanayindeki en sofistike parçalarý Ýsrail ve ABD'den alýyor. Ayrýca, daha düne kadar Kürtlere karþý kullandýðý Heron uçaklarýný da Ýsrail'den almadý mý?.. Þimdi bu saatten sonra almaktan vazgeçecek mi?.. Kimse kusura bakmasýn (ya da yanlýþým varsa birileri beni düzeltsin), ama, Kasýmpaþalý'nýn ve Barea'sýnýn yaptýðý: mahallede tribünlere oynamaktýr Posterleri çeþitli Arap þehirlerinde duvarlara asýlmýþ. "Van münit" demek kolaydýr. Sýkýysa: "tüm ekonomik iliþkilerimi kestim; þirketlerin toplasýn pýlýsýný pýrtýsýný gitsin" diyebilir mi Ýsraile?.. Anýnda Türk ekonomisi batar "Arkadaþlar Ezaný dinleyelim, lütfen!" Daha önceleri de birkaç yazýda deðinmiþtim; kaldýðým Palatzo Grande'nin hemen arkasýnda Belediye'nin açýk hava düðün mekâný var. Her hafta sonu düðünler yapýlýr. Çoðunlukla da Hataylý Arap kardeþlerimizin ve Kürt kardeþlerimizin düðünleri Bangýr bangýr bir müzik Bazan hoþuma gitmiyor da deðil; havama göre Þimdi, þu anda da 'çal oynasýn-vur patlasýn' devam ediyor Fakat, bu akþamki Araplarýnýn olacak ki, az önce Ezan baþlayýnca, solist ara baþlýktaki sözleri söyledi: "Arkadaþlar Ezaný dinleyelim, lütfen!" Ve Ezan bitene kadar, huþu içinde bir sessizlik Bundan sonra bu tür ruhî müdahalelere çok maruz kalacaðýmýz çok açýk. Ne de olsa, AKP iktidarýnýn iþgali altýndayýz

9 5 Eylül 2011 Pazartesi Tünel ALINTI YENÝ TÜRKLERÝN UTANMAZLIÐI Basýnýn asal görevi güçlü olanýn ensesinde durup onun güç kullanýmýný denetlemek deðilmiþ gibi, iktidarla organik baðlarýný gururla sergileyen yeni Türk bir eðilim görülüyor basýnýmýzda. Ýþin kötü yaný, bu yeni Türklerin ileride kendilerini mahcubiyet pembesiyle damgalý bir varoluþun beklediðini akýllarýna getirmemesi. Denetimsiz güce karþý durmaktan vazgeçmeyecek olanlar, bir zamanlar müttefik olduklarý bu yeni Türklerin utanmazlýðý karþýsýnda çaresiz kalýyor. Uðradýklarý en büyük saldýrý, bu iktidar maþalarýndan geliyor. Özerkliðini korumaya çalýþanlarý en arsýzca hedef gösterenler de iþte bu yeni Türkler. Bir zamanlar kol kola baskýlara karþý dayanýþma içinde olduðumuzu sandýklarýmýz. Ýktidar, onlarýn desteði üzerinde günden güne vahþi ve sorgulanmasý meþru olmayan bir tavra bürünüyor. Ýktidar ve gözü kör yandaþlarý büyük bir kýyýma hazýrlanýyor. YILDIRIM TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Wikileaks belgelerine göre Azerbaycan'da Türk dizilerinin yasaklanma nedeni dizilerde baþörtülü kadýnlarýn olmasýymýþ. YALAN DA OLSA SÖYLE BUNDAN HOÞLANANLAR VAR ARÞÝV TARÝH 2 AÐUSTOS 2010 Uyuþturucu kaçakçýlýðýnda yeni ipuçlarý... Mafyanýn kollarý ahtapot kollarý gibi devleti sardý... Hala açýklama yapmayan polis neyi gizliyor? Ýþin içinde baþka iþadamlarý da var. Polis ifadeyi örtbas ediyor... Gözden kaçmayanlar... BARIÞÇI OLMADAN ÇEVRECÝ OLMAK BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon iklim deðiþikliði konusunda acil olarak harekete geçilmesi gerektiðini söylemiþ. Sen bunu BM ülkelerine söyle, sen bunu dünyayý savaþ alanýna döndürenlere söyle. Harekete geçmesi gereken biz deðiliz ki!.. Sen bunu bize söyleme. "Tüm dünyada alarm zillerini çalmaya az kalmýþ".. Lafa bakýn Sen bunu alarm zillerini çaldýranlara söylesene. BM Genel Sekreteri'nin çevreci olmasý güzel bir þey ama keþke "çevreci" olduðu kadar da barýþçý olsaymýþ. Barýþçý olmadan çevreci olmak neye yarar? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Birçok üründe kampanyalarla fiyatlarýn indirilerek halkýn alým gücüne göre ayarlanmasý beni memnun etti." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... KONUÞAMAYAN BASIN KEKELER Türkiye'de son zamanlarda medyayý korkutan, tehdit eden bir iktidardan söz edenler olduðu gibi, medyayý korkutan þeyin iktidar deðil, para olduðunu söyleyenler de var. Türkiye medyasýný titreten korku sadece iktidar baskýsýndan deðil. Holdingler medya sahibi olursa, olacaðý buydu. Holdingler kendilerine uygun isimlerle habercilik alanýný ele geçirirlerse, gazetecilik çürümeyip de ne olacaktý! Kýbrýs'ta da buna benzer bir durum var. Ýþadamlarýnýn reklamlarýyla "para"lanan basýndan habercilik beklenebilir mi? Böyle bir medya konuþamaz, olsa olsa kekeler "6 günlük bayram tatilinin turizme büyük katkýsý oldu, bu yýl için KKTC turizm hedeflerine ulaþtý." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) Manþet : 100 terörist öldürüldü. Spot: teröristin etkisiz hale getirildiði bildirildi. Haber metni: Bu aþamada etkisiz hale getirilen terörist sayýsýný kesin olarak ifade etmek mümkün olmamakla birlikte, teröristin etkisiz hale getirildiði öðrenilmiþtir. Peki ya öldürülen siviller? 4'ü çocuk 7 sivil? "Araþtýrdýk, doðru deðil" diyen bir haber bile çýkmadý.( ) Þüphe etmesi gerekenden þüphe etmeyen, muðlak olaný mutlak yapan, ölü sayýsýný þevkle net 100'e çýkaran bu þen, bu ulusal heveste gazetecilikten baþka her þey var: Kendi yalanlarýna kendisi inanan bir basýnýn, dolayýsýyla da halkýn trajik fotoðrafý var. Bu acýklý fotoðrafta, "90 olmasýn paþam, 100 KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... olsun" diyerek kendinden geçenler yalnýzca Genelkurmay'dan berbat haberciler olduklarýný deðil, askerlikte de onlardan geri kalmadýklarýný açýk ediyorlar.( ) 90'lý yýllara dönecek miyiz, dönüyor muyuz, döndük mü, derken Çukurca'dan BDP üyesi Yýldýrým Ayhan'ýn öldürüldüðü haberi geldi. Sivildi, silahsýzdý, gaz bombasýyla vurulmuþtu. Haberlerin tamamýnda Ayhan 'ölmüþtü', öldürülmemiþti. Silahsýz, sivil bir eylemciye nasýl ateþ edersiniz, nasýl öldürürsünüz, diyen tek bir satýr yok. Yýldýrým Ayhan'ýn güvenlik güçlerince vurulduðunu söylemeyi unutan gazeteciler, BDP'li muhalif bir Kürt olmasýna raðmen devletin Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Bu ulusal heveste gazetecilikten baþka her þey var helikopteriyle Van'a yetiþtirilmeye çalýþýldýðýný sürekli hatýrlatýyorlar. Ayhan'ýn Van'daki olaylý cenazesi ise gün boyunca hiç haber olmadý.( ) Ferit Edgü'nün bundan 35 yýl önce, Yýldýrým Ayhan'ýn doðduðu yýl yazdýðý "Hakkari'de Bir Mevsim"de köy öðretmen þehre inerken ölümü beklenen çocuðun babasýna bir þey isteyip istemediðini soruyordu: "Portakal" diyordu baba "Portakal getirin. Hiç portakal görmemiþtir." Aradan 35 yýl geçti. Bugün ayný coðrafyada ayný soru sorulacak olsa bütün Kürtler birbirleri için ayný þeyi isteyecektir. Hepsi aðýzbirliði etmiþçesine "Adalet" diyecektir "Adalet getirin. Hiç adalet görmemiþtir." ( ) Kürt sorunu hususunda, kendini devlete bahþederek temel sorumluluklarýndan feragat eden bu basýn gazeteciliði itibarsýzlaþtýrýyor. Evvelden asker karþýsýnda hazýr ola geçerken þimdi hükümet karþýsýnda el pençe divan duran ve ordunun, hükümetin politikalarýna karþý çýkmaktansa sürekli Kürt halkýný ve BDP'yi eleþtirip akýl vermesiyle ne kadar 'tabansýz' olduðunu ifþa ediyor. "Ahlaki deðerlerden yoksun, çýkar peþinde, demagog bir basýn zaman içinde kendisi gibi bir halk yaratýr" diyordu Amerikalý gazeteci Joseph Pulitzer.( ) Savaþa yüz vermeyen bir Türk kamuoyu yaratýlmadan Kürt sorununda ilerleme kaydetmek mümkün görünmüyor. Böyle bir kamuoyu yaratmak için devletle arasýna mesafe koyan, baðýmsýz ve ilkeli bir basýna ihtiyacýmýz var. Ya eldekini dönüþtüreceðiz, ya yenisini yaratacaðýz. Baþka bir yol yok gibi. Bu yazýyý yazdýran sebebi hatýrlayarak bitirelim: Adalet istiyoruz! Yýldýrým Ayhan'ýn katilleri bulunsun! (Bu yazý BÜLENT KALE'nin bianet.org'da yayýmlanan "Kürt Sorunu Ve Egemen Basýn" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 5 Eylül 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu TÜRKÜN BARIÞI ENSEMÝZDEKÝ KILIÇTIR... (Ýstanbul)- Koskoca bayram geçti, upuzun tatili bitirdik ama sessizliðin ardýndan þamataya geldik. Ýlk þamata da þu; sen adamýný görüþme yapsýn, yalancýktan gülümsesin, barýþ mesajlarý ile birlikte güya taviz versin ve çözüm olacak havasý yaratsýn diye gönder... Sonra da elinde ne kadar silahýn varsa çýkartýp, masanýn karþýsýnda oturanlara göster. Ne demek oluyor, "Donanmalar bunun için var" sözü? Egemen Baðýþ'ýn (üstelik de sýfatý; 'baþ' müzakereci ), Kýbrýs Cumhuriyeti'nin petrol arama çalýþmalarýna baþlayacaðýnýn açýklanmasýndan sonraki sözleriydi bunlar. Gecenin ileri bir saatinde karanlýðý yarýp bilinmeze giden bir merminin sebep olduðu gürültü ile yerimizden fýrlar, "ne oluyoruz" der, panik yaparýz. Az ileride çýkan sokak kavgasýnýn ortasýna düþmemek için caddeyi es geçer, baþka bölgeye kaçarýz. Birisi belindeki býçaðý gösterse, koþar polise sýðýnýrýz. Bölgemiz yavaþ þehirler gibiydi. Daha doðrusu ülkemizin tamamý böyleydi. Sakin ve huzurlu. Dalda oturan bir serçeyi ürkütecek ses dahi çýkartmak, doðamýza ters düþerdi. Güneþin tatlý sýcaðýnda öðle uykusuna dalmýþ kediyi, sabahýn erken saatlerinde gecenin yorgunluðunu üzerinden atmaya çalýþan yarý uykulu köpeði uyandýrmamak için parmak uçlarýna basýp geçerdik. Kýsaca Kýbrýslýlar böyle bir yaþamayý bilirdik. Her an tetikte yaþamak durumunda kalmayý hiç arzu etmedik ama hep yaþatýldýk. Her an savaþ çýkacakmýþ gibi yaþamayý kimse istemez elbet. Ama birileri savaþ tehdidinde bulundu diye durmak da olmaz. Yürümeli ki duran velesbit gibi devrilmeyelim. "Durup dururken karþý güçler ateþ açmazlar" derdi büyüklerimiz 1974 paylaþým savaþý ve öncesi çatýþmalarda. Önce duman çýkar büyük yangýnlar baþlamadan. Genelde atýlan bir izmarittir orman yangýlarýný çýkartan. Savaþlar da böyledir. Açýklamalar, tehditler, diþ göstermeler birer duman ve izmarittirler. Ve bir sabah Önce tek kurþun salýnýr havaya. Sesi büyük patlamanýn habercisidir. Hemen akabinde karþý taraftan birkaç tanesi daha salýnýr. Ve dayanýlmaz gürültü ile diðer patlamalar hiç susmayacakmýþ gibi baþlarlar. Öldürmektir amaç. Ne barýþ adýnadýr savaþlar, ne de insaflýdýr parmaklar. "Gördün mü indireceksin", der komutan.. Oysa ki karþýdaki parmaklarýn da tuttuðu bir sevgili eli vardýr. O parmaklar neler yapmaz ki Kalem tutar, yazý yazar. Belki daktilo belki bilgisayarýn tuþlarý. Bir çiçeði koklanýlsýn diye odur taþýyan. "Türk askeri burada olduðu sürece çatýþmalar yaþanmadý" diyor statükocular. Peki, Kýbrýs Cumhuriyeti ülke adýna petrol aramaya kalkýnca Egemen Baðýþ'ýn (üstelik de sýfatý;'baþ' müzakereci ) açýkladýðý, "Donanmalar bunun için var" sözü ne anlama geliyor? Ensemizde sallanan bir kýlýç mý "barýþ" yoksa ipte kýlýca doðru savrulan biz miyiz? Ýrsen Bey'e selam olsun... (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan)- Kollarýna yaptýrdýklarý dövmelerle dikkat çeken "vücutçu" gençlere bir dokunduk bin ah iþittik. Kolunda Che dövmesi olan Volkan Polat ile kolunda desenli dövme bulunan Süleyman Yalýn 6 senedir vücut geliþtirme çalýþmasý yapýyorlarmýþ. Güzelyurtlu bu iki genç iþsiz... Spor yapmalarýnýn yanýnda zaman zaman güvenlik iþi de yapýyorlarmýþ. Hükümetin aldýðý kararlarý tesvip etmediklerini dile getiren gençler, evlenip bir yuva kurmalarý zamanýnýn geldiðini de vurguluyorlar ama buna cesaret edemediklerini söylüyorlar. Aðýz birliði etmiþcesine, "Ýþsizlik baþa bela abi... Geleceðimiz yok... Evlenmek istiyoruz ama maddi zorluklarý aþmak mümkün deðil. Bizi de yediler memleketi de... Ülkemizi terketmeyi düþünmeye baþladýk... Yanlarýndan ayýrlýrken de yarý þaka yarý ciddi, "Ýrsen Bey'e de selamlar, sevgiler" demeyi ihmal etmediler. Üstel'den park isteyen gençlere destek Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel'in, Lapta'da "Biz de park istiyoruz" diye harekete geçen bir grup genci kabul ettiði bildirildi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Üstel, gençleri kabulünde, istemleri doðrultusunda inisiyatif alarak proje geliþtiren gençleri kutlayarak, elinden gelen desteði vereceðini söyledi. Üstel, iþe park yapýlmak istenen arazinin durumunun araþtýrýlmasýyla baþlamak gerektiðine iþaret ederek, buranýn müsait olmamasý durumunda ise projenin hayata geçirilmesi için yine Lapta ve bölgesinde baþka bir YER bulunmasý gerekeceðini kaydetti. Üstel, ziyarette hazýr bulunan Bakanlýk Müsteþarý Sahap Aþýkoðlu'na konuyla bizzat ilgilenmesi talimatý verdiðini anlatarak, Bakanlýðýnýn gençlerden gelecek bu gibi yaratýcý DAÜ'DE YENÝ KAYIT DÖNEMÝ BAÞLIYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), KKTC uyruklu öðrenciler için yeni kayýt döneminin bugün baþlayacaðý bildirildi. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre, kayýt hakký elde eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öðrenciler lise diplomasý (aslý ve 6 adet fotokopisi), projelere açýk olduðunu belirtti. Lapta'ya park projesinin bir eksikliði gidereceðini ifade eden Üstel, projenin kaðýt üzerinde kalmamasý gerektiðini de kaydetti. DOLMACI'NIN KONUÞMASI Ziyarette, projenin sahibi gençler adýna konuþan Birsen Dolmacý da, Lapta'ya park yapýlmasýnýn gençlerin sosyalleþmesinin yolunu açacaðýný anlattý ve bakan Üstel'den destek istedi. Park yapýmý için Lapta'da uygun bir devlet arazisi tespit ettiklerini ifade eden Dolmacý, parkýn içerisinde spor mekanlarý da olacak þekilde projelendirildiðini anlattý. Dolmacý, projelerini duyurup destek toplamak için facebook'ta sayfa açtýklarýný ve bu amaçla bir araya gelen çekirdek ekiplerinin 16 kiþiden oluþtuðunu söyledi. 6 vesikalýk resim, kimlik kartýnýn 2 adet fotokopisiyle Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne baþvurarak kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Ýngilizce seviye tespit ve muafiyet sýnavýnýn 13 ve 14 Eylül'de yapýlacaðý, yeni ders yýlýnýn ise 19 Eylül Pazartesi günü baþlayacaðý kaydedildi. GÜNEY KIBRIS.. RUM HAVAYOLLARI ÝLK ALTI AYDA 29 MÝLYON EURO ZARARDA Kýbrýs (Rum) Havayollarý, 2011 yýlýnýn ilk altý aylýk dönemi için 29 milyon 300 bin Euro zarar açýkladý. Haravgi gazetesinin haberine göre, geçen yýlýn ayný dönemde þirketin zararý 25,5 milyon Euro dolaylarýnda gerçekleþmiþti. Gazete, þirketin 2011 yýlýnýn ilk altý ayýnda taþýdýðý yolcu sayýsýnda da, geçen yýlýn ayný dönemine göre 96 bin kiþi, yani yüzde 14,1 oranýnda düþüþ yaþandýðýný belirtirken; zararýn artmasýnýn baþlýca nedeninin yolcu sayýsýnýn azalmasý, rekabetin artmasý ve dünyayý etkileyen genel ekonomik krizin etkileri olduðunu yazdý. HRÝSTOFYAS BUGÜN ÝFADE VERÝYOR Mahi gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn bugün ilk kez patlamayla ilgili konularý araþtýrmak üzere oluþturulan tek kiþilik komite önünde sorulara yanýt vereceðini yazdý. Habere göre Hristofyas, önce Komite huzuruna çýkacak ve kendi konuþmasýný yapacak; ardýndan da Komite Baþkaný Polis Poliviu'nun sorularýna yanýt verecek. Gazete, Hristofyas'ýn yarýn patlamada hayatýný kaybedenlerin aileleriyle de karþý karþýya geleceðini kaydetti. Habere göre komitenin çalýþmalarýný yürüttüðü Maliye Bakanlýðý'nda yarýn Hristofyas için ek güvenlik önlemleri alýnacak. ANASTASÝADÝS'TEN HÜKÜMETE SERT ELEÞTÝRÝ Rum ana muhalefet partisi DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, Mari'deki patlama, ekonomik kriz ve enerji konularýnda hükümete sert eleþtiriler yönelterek, "Ýstifa ederek muhalefete geçin" çaðrýsýnda bulundu. Alithia ve diðer gazeteler, DÝSÝ Siyasi Büro'sunun dün çeþitli konularý ele almak amacýyla toplandýðýný, parti baþkaný Anastasiadis'in ise Baþkan Dimitris Hristofyas ve hükümete sert eleþtirilerde bulunduðunu yazdýlar. Habere göre Anastasiadis, gerek Güney Kýbrýs'taki patlama, gerekse ekonomik gidiþat konusunda hükümetin sorumluluklarýný üstlenmesi gerektiðini; bunu yapmayacaklarsa istifa ederek muhalefete geçmeleri gerektiðini söyledi. Rum hükümetinin doðalgaz ve enerji alanýndaki politikasýný da eleþtiren Anastasiadis, uluslararasý petrol ve enerji þirketleriyle yapýlan anlaþmalarýn bir AB üyesi ülkede olmasý gerektiði gibi olmadýðýný, izlenen sürecin ve yapýlan anlaþmalarýn içeriðinin devletin kurumlarýndan dahi gizlenmesinin AB ülkesinde görülen bir uygulama olmadýðýný ifade etti. ÜÇ YILLIK MÜZAKERE YETERÝNDEN FAZLA Alithia gazetesi, BM Sekreterliði ve Downer'in grubunun, üç yýllýk müzakerenin yeterinden fazla olduðu düþüncesinde olduklarýný yazdý. "Üç Yýl Yeterli" baþlýklý haberinde, Kýbrýs sorunuyla uðraþan BM yetkililerinin, iki tarafýn müzakere masasýndaki tutumlarýndan rahatsýz olduðunu yazan gazete, söz konusu yetkililerin yürürlükteki sürecin tüm olanaklarýnýn tüketildiði ve ekim ayýndaki üçlü görüþmede çok taraflý konferansýn veya müzakerelerin sonlandýrýlmasýna iliþkin ileriki adýmlarýn atýlýp atýlmayacaðýnýn netleþtirilmesi gerektiðini vurguladýklarýný belirtti. Habere göre, bir diplomatik kaynak, BM'de ve Kýbrýs sorunuyla meþgul olan ülkelerde, Kýbrýs sorununa müdahil olan taraflarýn, Downer'in grubu ve BM Genel Sekreteri Ban'la samimi olmadýðý öngörüsünün yerleþtiðini ifade etti. Ayný diplomatik kaynak, bu çevrelerin, "Eroðlu ve Hristofyas'ýn çeþitli oyunlarla, yoðun müzakerelerde derine inmekten kaçýndýðýný" düþündüklerini de söyledi. Habere göre diplomatik kaynak ayrýca, "liderlerin ve müzakere gruplarýnýn yönetim, mülkiyet ve toprak baþlýklarýndaki büyük görüþ farklýlýklarýndan ve bilindik tezlerinden bir adým bile geriye atmadýklarýný" da ifade etti.

11 5 Eylül 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BM raporu Ýsrail'i yine þaþýrtmadý Birleþmiþ Milletler, Ýsrail'e yine yeterince tepki gösteremedi. Edinilen bilgiye göre, BM tarafýndan hazýrlanan Mavi Marmara raporunda, Ýsrail hafif bir dille uyarýlýyor. Gazze ablukasý ise meþrulaþtýrýlýyor. BM, Ýsrail komandolarýnýn Mavi Marmara'ya yaptýðý þiddetli baskýna iliþkin raporunu tamamladý. Raporun bir kýsmý New York Times tarafýndan yayýmlandý. Sýzan bilgiler gerginlik yarattý. Türkiye-Ýsrail iliþkileri askýya alýndý. BM'nin raporunda Ýsrail'in Filistin'i ablukaya almak için inþa ettiði utanç duvarý meþrulaþtýrýlýyor, Mavi Marmara baskýnýnda sivillerin öldürülmesi ise "Askerlerin kendilerini korumasý" olarak ifade ediliyor. Askerlerin tutumlarý yalnýzca "aþýrý" ve "mantýksýz" olarak nitelendirilirken, Ýsrail'in "üzgün olduðunu uygun biçimde dile getirmesi" ve tazminat ödemesi öneriliyor. Ýþte Baþkanlýðýný Yeni Zelanda'nýn eski baþbakaný Geoffrey Palmer'ýn yaptýðý soruþturma komisyonunun 105 sayfalýk o raporundan dikkat çeken noktalar: -Ýsrail'in Gazze Þeridi'ne uyguladýðý ablukanýn uluslararasý hukuk açýsýndan yasal olduðu belirtildi. - Ýsrail'in Gazze'deki militan örgütlerden güvenliðine yönelik gerçek bir tehditle yüz yüze olduðu kaydedildi. - Donanma ablukasýnýn, Gazze'ye deniz 'ABD vetosu bizi durduramaz' Filistin Kurtuluþ Örgütü üyelerinden Salih Rafet, "ABD veto bile etse, baðýmsýz bir Filistin devleti kurma konusundaki hakkýmýzý BM'de aramaya devam edeceðiz" dedi. Rafet, yaptýðý açýklamada, Filistin yönetiminin BM'deki teklifinin, veto ile baþarýsýz kalmasý halinde de siyasi mücadelelerinin süreceðini vurgulayarak, "Geri döner, 5 misli daha fazla giriþimde bulunuruz" diye konuþtu. Ýsrailli bakanlardan gelen, "devlet olarak tanýnmasý halinde, Ýsrail ile FKÖ arasýnda yapýlmýþ anlaþmalarýn hükümsüz kalacaðý" yolundaki tehditleri de yanýtlayan Rafet, þöyle konuþtu: "Ýþgale karþý mücadelemizi, iþgal sona erinceye ve baðýmsýz bir Filistin devleti kuruluncaya dek tüm uluslararasý forumlarda sürdürmeye devam edeceðiz." Ýsrail'in hali hazýrda Filistin yönetimine sýnýrlý yoluyla silah giriþini engellemek için meþru bir güvenlik önlemi olarak uygulandýðý ve bu uygulamanýn, uluslararasý hukukun gereklilikleriyle örtüþtüðü" ifadelerine yer verildi. - Mavi Marmara'ya çýkan Ýsrail komandolarýnýn, "bir grup yolcunun organize ve þiddetli direniþiyle" karþý karþýya kaldýðý, bu nedenle kendilerini korumak için güç kullanma ihtiyacý içine girdikleri iddiasýna yer verildi. GOLDSTONE DA GERÝ ADIM ATMIÞTI BM daha önce de birçok olayda, Ýsrail'e tepkisini ya hafif bir söylemle dile getirmiþ ya da tepki gösterememiþti. En radikal tepki ise, Ýsrail'in 2009 yýlý baþýnda Gazze Þeridi'ne düzenlediði Dökme Kurþun Operasyonu'yla ilgili BM Ýnsan Haklarý Konseyi adýna rapor hazýrlayan eski Güney Afrikalý yargýç Richard Goldstone'dan gelmiþti. Goldstone, yazdýðý raporda Ýsrail'i savaþ suçu iþlemekle suçlamýþtý. Ancak daha sonra Goldstone, Washington Post'a yazdýðý makalede "Bugün bildiklerimi bilseydim rapor baþka türlü olurdu" diyerek geri adým atmýþtý. Goldstone ayný yazýda, Ýsrail'in sivilleri kasten öldürmediðini belirtmiþti. Dökme Kurþun Operasyonu'nda 3 haftada Ýsrail saldýrýlarý sonucu çoðu sivil bin 500'den fazla Filistinli yaþamýný yitirdi. özerklik veren Oslo Anlaþmasý'ný da ihlal ettiðini söyleyen Rafet, FKÖ ile imzaladýðý anlaþmalarý iptal yoluna gitmesi halinde Ýsrail'in Filistin halkýna çok büyük bir hizmette bulunmuþ olacaðýný da ifade etti. AB KARARSIZ Avrupa Birliði, Filistinlilerin, baðýmsýz devlet olarak BM'de tanýnma giriþimini destekleme konusunda henüz karar veremedi. AB Dýþ Politika Temsilcisi Catherine Ashton, AB ülkelerinin bu konuda karar vermediðini belirtti. Ýsrail ve ABD, Filistinlilerin giriþimine karþý çýkýyor. Ýsrail, Filistinlilerin giriþimini benimsememesi için AB ülkelerinde lobi çalýþmalarý yapýyor. Diplomatlar, AB ülkelerinin Kosova'nýn baðýmsýzlýðýnda olduðu gibi Filistin konusunda da ayrýlýða düþeceðini öngörüyor. 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Savaþ tehditlerine tepkiler Türkiye Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn, Güney Kýbrýs'ýn "Münhasýr Ekonomik Bölge" (MEB)'de doðalgaz arama çalýþmalarý konusunda "Donanmamýz bunun için var" sözleri Rum siyasilerden sert tepki aldý. Haravgi'ye göre Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ve diðer siyasiler, Baðýþ'ýn açýklamalarýný "kýþkýrtýcý" olarak nitelendirdiler. Habere göre Stefanu dünkü açýklamasýnda, Türk hükümet yetkililerinin Rum hükümeti aleyhine sürekli kýþkýrtýcý açýklamalarda bulunmasýndan duyduðu hoþnutsuzluðu dile getirerek, Türkiye'nin bu hareketlerinin "kýþkýrtýcý ve kabul edilemez olduðunu, Türkiye'nin uluslararasý hukuk ve BM kurallarýna aykýrý davrandýðýný" ileri sürdü. "Türkiye'nin gambot diplomasisi döneminin artýk geçmiþte kaldýðýný ve uluslararasý iliþkilerin kurallara baðlý olduklarýný anlamasý gerektiðini" ifade eden Stefanu, Türkiye'nin tehdit ve kýþkýrtmalara son vermesi gerektiðini anlamasý için uluslararasý alanda gerekli tüm giriþimleri yapmakta olduklarýný belirtti. Stefanu, uluslararasý toplumun ve özellikle Güney Kýbrýs'ýn üyesi olduðu AB'nin Türkiye'ye "tehditlerinin kabul edilemez olduðu" mesajýný vermeleri gerektiðini savunurken, "Kýbrýs Cumhuriyeti egemenlik haklarýný tam anlamýyla uygulayacak ve uluslararasý hukuk kurallarý, BM Sözleþmesi ve deniz hukuku çerçevesinde doðal kaynaklarýný araþtýrmayý sürdürecektir" þeklinde konuþtu. AKEL Basýn Sözcüsü Stavros Evaðoru da dünkü açýklamasýnda, Baðýþ'ýn sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Evaðoru, Güney Kýbrýs'ýn egemenlik haklarýný tam anlamýyla uygulayacaðýný vurguladý. MARKULLÝ AB DIÞÝÞLERÝ BAKANLARINI "BÝLGÝLENDÝRDÝ" Gazeteye göre, Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli de, AB Dýþiþleri Bakanlarý Gayrý Resmi toplantýsýnda Türkiye'nin tutumunu gündeme getirdi ve "Türkiye'nin Doðu Akdeniz'de çýkarma niyetinde olduðu her türlü krizi önlemenin AB'nin sorumluluðu olduðunu" söyledi. Habere göre Markulli toplantýda, konunun AB ve AB'nin enerji alanýnda hayati önem taþýyan çýkarlarýyla iliþkili olduðunu da ileri sürdü. EDEK VE ÇEVRECÝLER'DEN TEPKÝLER Diðer yandan Fileleftheros, KS EDEK ile Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nden de Baðýþ'ýn açýklamalarýna tepkiler geldiðini yazdý. KS EDEK adýna açýklamada bulunan Basýn Sözcüsü Dimitris Papadakis, Türkiye'nin, Baðýþ tarafýndan dile getirilen tehditlerinin ciddi anlamda dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. Papadakis ayrýca, "Türkiye'nin tehditlerinin Doðu Akdeniz'de barýþý tehdit eder" nitelikte olduðunu, bu yüzden de Güney Kýbrýs'ýn BM Güvenlik Konseyi'ne Türkiye'yi þikayet etmesi gerektiðini ekledi. Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Ýoanna Papadopulu da Rum hükümetine, Türkiye'yi Güvenlik Konseyi'ne þikayet etmesi çaðrýsýnda bulundu. YORGANCIOÐLU: Sonuç alýnmazsa taksim olur Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Rum tarafýnda haftalýk olarak yayýmlanan Kathimerini gazetesinde dün yer alan söyleþinde, Kýbrýs sorununa deðindi. Gazeteye demecinde, Eroðlu ile Hristofyas'ýn Kýbrýs sorununun sonsuza kadar sürmesinin taksime yol açacaðýný anlamalarý gerektiðini dile getiren Yorgancýoðlu, çözümün Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem baþkanlýðýný devralmasýndan önce gerçekleþmesi gerektiðini dile getirdi ve çözümden önce Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'de araþtýrmalara baþlamamasý gerektiðini kaydetti. Kýbrýs sorununun zor bir aþamadan geçtiðini dile getiren Yorgancýoðlu, varýlan noktada her þeyin artýk iki liderin cesaretine baðlý olduðunu söyledi. Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum lider Hristofyas'ýn kýsa zaman içerisinde önemli ilerleme saðladýklarýný savunan Yorgancýoðlu, Kýbrýs sorununun yeni aþamasýnda ise liderlerin 7 Temmuz'da Genel Sekreter Ban'la gerçekleþtirdikleri üçlü zirvenin ardýndan Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik iyimserlik havasý meydana geldiðini söyledi. O zaman, BM'nin müzakere masasýnda boþ boþ oturmasýnýn söz konusu olmadýðý tespitinde bulunduklarýný ve (bunu) kasým ayýnda Genel Sekreter'le yapýlacak yeni bir zirvenin takip edeceðini ifade eden Yorgancýoðlu, yakýn gelecekte Kýbrýs sorunuyla ilgili bir uluslararasý konferans toplanmasýnýn ihtimal dâhilinde bulunduðunu belirtti. 7 Temmuz zirvesinden sonra Mari'deki Deniz Üssündeki patlama ve liderlerin müzakere masasýnda cesur inisiyatifler alma konusundaki isteksizliklerinin müzakerelerde yeni bir durgunluk faslýna girildiðini kanýtladýðýný dile getiren Yorgancýoðlu, bu yeni durgunluðun Güney Kýbrýs'ýn MEB konusundaki talepleri ve Rum tarafýnýn yaklaþmakta olan AB dönem baþkanlýðýyla baðlantýlý olarak; müzakerelerin devamýný tehlikeye attýðýný belirtti. Gazeteye göre Yorgancýoðlu, Rum tarafýnýn MEB'e müzakerelere oranla daha çok önem verdiði izlenimi vermekte olduðunu da söyledi. Kýbrýs doðal gazýnýn kendilerini Kýbrýs sorununun çözümünden sonra meþgul etmesi gerektiðini dile getiren Yorgancýoðlu, aksi takdirde iki toplumu da olumsuz anlamda etkileyecek bir anlaþmazlýða sevk edileceðini dile getirdi. Kýbrýs sorununun uzun sürmesinin ve Kýbrýs Türk toplumunun uluslararasý anlamda izolasyon altýnda olmasýnýn, Kýbrýslý Türkleri ekonomik anlamda Türkiye'ye baðýmlý olmaya mecbur býraktýðýný söyleyen Yorgancýoðlu, Türkiye'nin kendilerini dýþ dünyayla baðlayan tek kapý olarak kaldýðýný ifade etti. Kýbrýslý Rumlarýn, bugün Kýbrýs sorunu konusunda Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'la ayný görüþlere sahip olduklarýnýn göründüðünü de kaydeden Yorgancýoðlu, baþka bir soruya yanýtýnda, Kýbrýslý Türklerin özerkliðinin toplumun ekonomik anlamda ilerlemesine dayandýðýný ekledi. Rum tarafýnýn, federal Kýbrýs'ýn yetkilerini Kýbrýs Türk toplumuyla paylaþmaya hazýr olmadýðýný dile getiren Yorgancýoðlu, uluslararasý tanýnmýþlýðý ve ekonomik üstünlüðünden dolayý Rum tarafýnýn Kýbrýs sorununun çözümünü önceliði olarak ortaya koymadýðýný savundu. MÜZAKERELERDE ÇIKMAZ Kathimerini gazetesi yukarýdaki baþlýk altýnda yayýnladýðý haberde, Güney Lefkoþa'daki diplomatik kaynaklarýn, "Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakere masasýnda sergilediði olumsuz tavrý, Ankara'nýn hakemlik ve çözüm çabalarýna üçüncü ülkelerin dahil olmasý planýna" baðladýklarýný yazdý. Gazete, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun süreci kolaylaþtýrmak için ileriye doðru adým atmakta istekli görülmediðini, bununla birlikte selefi Mehmet Ali Talat'ýn döneminde anlaþmaya varýlan ve iki taraf arasýnda önemli görüþ birliði saðlanan konularý da tekrar gündeme getirmekte ýsrarlý olduðunu belirtti. Kýbrýs Türk tarafýnýn bu taktiði ýþýðýnda ekim ayýndaki üçlü görüþmede herhangi bir sürprizle karþýlaþmamak için Rum tarafýnýn "gerektiði yerde bilgi verdiðini" yazan gazete, "BM binasýndaki görüþmeye deðin Kýbrýs Türk ve Türk tarafýnýn niyetlerinin ortaya çýkacaðýný" da savundu. Habere göre diplomatik kaynaklar, BM'nin, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý üstlenecek olmasý bahanesiyle çýkmazýn kesinleþmesinden kaçýnarak ve perspektifi açýk býrakarak görüþmeleri "dondurmasýnýn" ihtimal dýþý olmadýðýný da belirttiler. Diplomatik kaynaklar, ayrýca, bu yöntemle taraflardan hiç birinin tepki göstermesinin söz konusu olmayacaðýný; çünkü Kýbrýs Rum tarafýnýn bir yandan AB dönem baþkanlýðýný yürüteceðini, diðer yandan da Kýbrýs Türk tarafýnýn ise Kýbrýs Rum tarafýnýn, AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda görüþmelerde siyasi veya diplomatik avantaj kazanacaðý hissine kapýlmayacaðýný ifade ettiler.

12 12 5 Eylül 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Akan sular durulmaz Aþga zencir vurulmaz Öyle bir yar isderim Seviþmegden yorulmaz Ankara Dükalýðý Taceddin Ural KAYIHAN YAYINLARI KELEPÝR "Ýhtirasýnýz sýnýrsýzsa, kaygý ve korkularýnýz da öyledir." Thomas Fuller Geceleri sararan otlarýn üzerine sýrtüstü uzanýp bir açýkhava sinemasý seyrettim gökteki yýldýzlardan ve altýný çizdiðim cümlelerle konuþturdum onlarý Uzaktan bir çaðlayanýn sesi karýþýyordu yýldýzlarýn mýrýltýlarýna Cevat Çapan "Bir ardýçkuþu akasya aðacýnda" adlý þiirinden IÞIK KÝTABEVÝ 24. KÝTAP FUARI AÇILDI Iþýk Kitabevi 24. Kitap Fuarý, dün akþam açýldý. Gençlik Merkezi'nde saat 20.30'da baþlayan açýlýþ gecesinde, Kýbrýs Türk siyasetinin önemli isimlerinden Mustafa Akýncý'ya "Iþýk Kitabevi Onur Ödülü" verildi, hayatýyla ilgili sinevizyon gösterimi yapýldý. Kokteylli ve Gommalar Müzik Grubu'nun müzikleri eþliðinde yapýlan açýlýþta, yazarlar isteyen okurlara kitaplarýný imzalayacak. "Yýl içerisinde toplumu derinden sarsan ve toplum gündemine giren; iradeye, kurumlara ve kimliðe yönelik yeniden yapýlanma adýna geliþtirilen politikalardan" hareketle, "Biz Olmak" temasýyla açýlacak fuar, 15 Eylül Perþembe gününe kadar sürecek. Bu yýl fuar programýnda Türkiye'den Sosyolog- Araþtýrmacý-Yazar Ruþen Çakýr, edebiyat alanýndan yazarlar Murat Uyurkulak ve Müge Ýplikçi de konuk olarak yer alacak. Fuar bünyesinde Gençlik Merkezi, Gazeteciler Birliði ve Basýn-Sen'in düzenleyeceði geceler de TÝYATRO FESTÝVALÝ SALI AKÞAMI BAÞLIYOR ÝLK OYUN ÝSTANBUL DEVLET TÝYATROSU'NDAN "ÖLÜLERÝ GÖMÜN" Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan düzenlenen 9'uncu Kýbrýs Tiyatro Festivali, Ýstanbul Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenecek "Ölüleri Gömün" oyunuyla salý akþamý baþlayacak. Yaklaþýk bir ay sürecek Tiyatro Festivali, 30 Eylül Cuma akþamý son oyunun sahnelenmesiyle tamamlanacak. Festival'in açýlýþ oyunu olan "Ölüleri Gömün", Ýstanbul Devlet Tiyatrosu tarafýndan kalabalýk bir kadroyla sahneleniyor. Oyun, "savaþta vurularak öldürülen askerlerin gömülmeyi reddedip baþlattýklarý isyaný" anlatýyor Irwin Shaw'ýn yazdýðý, Coþkun Büktel'in olacak. Gençlik Merkezi'nin düzenleyeceði gecede katýlýmcýlar, Kýbrýs yemeklerini tatma imkaný da bulacak. PROGRAM Fuarda, dün gece yapýlan açýlýþýn ardýndan bugün "Kurumlarýmýz ve Biz" paneli Umut Bozkurt, Tuðrul Ýlter, Erdal Güryay ve Fatma Güven'in katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Salý günü "Türkiye'de Demokratik Açýlým Bitiyor Mu?" isimli söyleþide konuk yazar Ruþen Çakýr. Müge Ýplikçi'nin "Keþke Bir Ada Olabilsek" söyleþisi çarþamba; Niyazi Kýzýlkürek, Yusuf Suiçmez ve Reþat Þaban'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý "Hangi Biz" paneli ise Perþembe akþamý. "Kurumlarýmýz ve Biz - 2" paneli Tuluy Kalyoncu, Bahadýr Mahmutoðlu, Aslan Býçaklý ve Cengiz Alp'in katýlýmýyla cuma akþamý yapýlacak.cumartesi Gürgenç Korkmazel ve Ý. Bulut Unvan'ýn katýlýmýyla "Edebiyatýmýz çevirdiði "Ölüleri Gömün" oyunu, Þakir Gürzumar tarafýndan yönetildi. Oyunda; tiyatro, televizyon ve sinema dünyasýnda tanýnmýþ birçok oyuncu yer alýyor. SAHNELENECEK DÝÐER OYUNLAR Tiyatro Festivali'nde bir ay süresince "Profesyonel", "Dullar" "Ýstibdat Kumpanyasý", "Giderayak", "Nereye Gidiyoruz", "Quintet-Bir Dönüþün Beþlemesi" ve "Vanya Dayý" oyunlarý da sahnelenecek. Festival kapsamýndaki tüm oyunlar, Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür Kongre Nereden Nereye" panelin var. 11 Eylül Pazar "Bize Ne Oldu Böyle" paneline ise konuþmacý olarak Umut Özkaleli, Turgut Denizli, Faika Paþa ve Mehmet Ekin Vaiz katýlacak. 12 Eylül Pazartesi konuk yazar Murat Uyurkulak'ýn söyleþi yer alacak. 13 Eylül Salý Ersen Sururi ve Zeliþ'in müzik dinletisinin ardýndan saat 21.30'da Zekai Altan ve Aysel Bodi'nin "Süreç Ýçinde Kýbrýs Mutfaðý" paneli izlenebilecek. 14 Eylül Çarþamba Gazeteciler Birliði'nin "Gazeteci Gözüyle Kýbrýs ve Sahiplenmek" paneli, 15 Eylül Perþembe ise "Basýn - Sen Gecesi" yer alacak. Tüm etkinlikler Kýzýlbaþ'ta bulunan Gençlik Merkezi'nde saat 20.30'da baþlayacak. Hafta içi ve cumartesi ve , pazar ise saatleri arasýnda kitap satýþý yapýlacak ve fuar süresince kitaplar yüzde 10 indirimli olacak. Merkezi'nde saat 21.00'de baþlayacak. FESTÝVALDE ATÖLYE ÇALIÞMALARI Bu yýl 9'uncusu gerçekleþtirilen Kýbrýs Tiyatro Festivali'nde gösteriler dýþýnda Yücel Erten yönetiminde "Reji Atölyesi", Prof. Dr. Özdemir Nutku ve Prof. Dr. Hülya Nutku yönetiminde de "Metin Dramaturgisi ve Sahneye Yansýmasý Atölyesi" gerçekleþtirilecek. Her iki atölye çalýþmasýna katýlmak isteyenler bugün saat 18.00'e kadar Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na veya tiyatronun numaralý telefonuna kayýt yaptýrabilecek. Gürcü Piyanist Maka'ya Veda Yaþamýnýn 8 yýlýný Kuzey Kýbrýs'ta geçiren Gürcistan asýllý ünlü piyanist Maka Borchashvili öðrencileri, ve dostlarýyla Ledra Art Music & Fine Arts Studio'nun düzenlediði toplantýda vedalaþtý. Hafta sonunda, Ledra Art Music & Fine Arts Studio'nun Osman Örek Evi'ndeki merkezlerinde düzenlediði anlamlý veda partisi'nde ulusal ve uluslararasý birçok resitale imza atan Piyaniste minik öðrencileri, aileleri, sanat dostlarý çiçekler ve alkýþlarla unutulmaz anlar yaþattýlar. Veda gecesinde yaptýklarý konuþmalarda, Ledra Art Direktörleri müzisyen Ertem Nalbantoðlu ve Hüseyin Altan, Maka'nýn ülkemizde yaþadýðý süre içerisinde müzik alanýnda önemli çalýþmalarda yer aldýðýný dile getirerek teþekkürlerini belirttiler. Maka Borchashvilli, gecenin anlamýna iliþkin konuþmasýnda, Kuzey Kýbrýs'ta yaþamýnýn en güzel 8 yýlýný geçirdiðini, içten, samimi, sýcak dostluklar, unutulmaz anýlarla ayrýlacaðýný söyledi. Ledra Art'ýn profesyonel ve idealist eðitmen kadrosuna güvendiðini belirten Borchashvili, öðrencilerinin müzik yaþamýna Ledra Art'da devam etme kararý almalarýndan son derece mutlu olduðunu vurguladý.lha MAKA BORCHASHVÝLÝ Tiblis Doðumlu Maka Borchashvili, Gürcistan Devlet Konservatuarý'ndan mezun olduktan sonra profesyonel piyanist olarak Kafkas ülkelerinin yanýsýra Avrupanýn çeþitli ülkelerinde resitaller verdi. KKTC'ye 8 yýl önce gelen Gürcü Piyanist, burada kaldýðý sürede DAÜ Müzik Bölümü'nde Piyano Eðitmeni olarak görev yaptý. Bellapais Müzik Festivalleri'ne sürekli olarak katýlarak resitaller veren Borchashvili'nin Ýngiltere ve Ýtalya'daki son konserleri medyanýn kültür sanat programlarýnda geniþ yer buldu. MEHMET ERDOÐAN'DAN "RÜYAMDA BU KADAR YORGUN DEÐÝLDÝK" FOTOÐRAF SERGÝSÝ Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA), sezonunu genç bir yeteneðin sergisine ev sahipliði yaparak açýyor. "Rüyamda Bu Kadar Yorgun Deðildik" isimli sergi, 1984 yýlýnda Lefkoþa'da doðan ve fotoðraf alanýnda ilk kiþisel sergisini açacak olan Mehmet Erdoðan'ýn üstünde yoðunlaþtýðý konsepti içeriyor. EMAA'dan verilen bilgiye göre, sergi perþembe akþamý 19:00'da Sanatçý Sevcan Çerkez tarafýndan açýlacak. Açýlýþa, "Gommalar"dan Simge Akdoðu'nun müzik performansý eþlik edecek. "Kentleþme, artan modernleþme ve teknolojik geliþmelerin getirdiði kiþisel ve toplumsal yorgunluklara bir aðýt" niteliðindeki sergi, izleyicilere "En son ne zaman yorgun deðildin?" ve "Bir daha ne zaman yorgun olmayacaksýn?" gibi sorular yönelterek, herkesin kendi yorgunluklarýyla yüzleþmesine aracý olmayý amaçlýyor. Gecede sergiyi kapsayan tüm fotoðraf ve yazýlarýn da içinde bulunduðu, sýnýrlý sayýda (50 adet) basýlan kitaplar da satýþta olacak. Sanatseverler, 8-22 Eylül tarihler arasýnda EMAA Baþkent Sanat Merkezi'nde (Belediye Sokak No:1 Yeniþehir / Deniz Plaza Arkasý) pazartesi 16:00-20:00, salý ve cuma 10:00-13:00 / 16:00-20:00 ve cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasýnda sergiyi izleyebilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 5 Eylül 2011 Pazartesi SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN TÜFEK ÝCAT OLDU PUÞTLUK ÇOÐALDI! Þener Levent'in 24 Aðustos (2011) yazýsý (Taþ Devri, Tunç Devri, Puþt Devri) bana Köroðlu'nun "tüfek icat oldu mertlik bozuldu" sözünü hatýrlattý (KKTC-Afrika Gazetesi). Yazýsýnda Libya'nýn petrollerine talip olan (aslýnda ganimet olarak deðerlendirenleri kastediyor) ülkeleri sayýyor: Ýtalya, Fransa, Ýngiltere ve hatta taa Avustralya! Doðrusunu isterseniz diktatör Kaddafi'nin 42 yýllýk hanedanlýðýný-hepsine yaptýðým gibidesteklemiyor(d)um. Çünkü böylesi iktidarlar, Taþ-Tunç devirlerini yaþamýþ uygarlýklar tarihinde "komutan+rahip(din adamý)+yönetici" üçlemesi biçiminde "iktidar" olarak Tanrý'nýn Yeryüzü Gölgesi'ni betimliyordu. Aslýnda salt Libya, Suriye, Ýran gibi diktatörlükleri suçlamak haksýzlýk gibidir. Türkiye'de olduðu gibi "iktidar üçlüsü"nün iktidar olduðu sözde demokratik ülkeler de vardýr. Kaddafi bir zorba, diktatör, katil ve geldiði son aþama olarak da faþistti. Bakmayýn siz gençliðimizde bu tip ülkeleri (3. Dünya Diktatörlükleri'ni) küçük burjuva diktatörlükleri olarak ilerici görürdük. Hayat bize bunun sol bir çocukluk hastalýðý olduðunu öðretti. Kaddafi, Beþar Esad ya da Mübarek'e göre daha dürüst(!) bir diktatördü. Onlardan daha az hýrsýzdý. Diðerlerinin daha büyük milyarderler olduðu ortaya çýkmýþtýr. Kaddafi bir petrol ülkesini yönettiði halde doðru dürüst bir þeyi olmayan Esad Hanedaný'ndan malvarlýðý olarak daha zayýf. Çünkü petrol gelirlerinin büyük çoðunluðunu ülkesi için harcadý. Yurttaþlarýna konut ve gelir olarak verdi. Yaþam seviyelerini yükseltmeye çalýþtý. Yine de tüm bunlar bir zorbanýn, zalimin iktidarýný savunacaðýmýz anlamýna gelmez. Kaddafi gitmeli ve yerine demokratik bir rejim kurulmalýdýr. Baþlangýçta muhalefete kendiliðinden (iç dinamiklerle) çýkan bir hareket olarak sempatiyle baktým. Sonradan muhalefetin AB, ABD gibi emperyal ülkelerce piyon olarak kullanýldýklarýný gördüm. NATO dahi devreye girdi. Binlerce insan-karþýlýklý olarak-katledildi. Barýþ Ödülü'nü Kaddafi'nin elinden alan Recep Tayyip Erdoðan bile saf deðiþtirdi, Geçici Ulusal Konseyi'ni destekledi. Belki Libya ganimetinden pay koparýrým düþüncesiyle ödediðimiz vergilerden toplanan iki yüz milyon dolarý(?) elden (yasal olmayan yollarla) Geçici Ulusal Konsey Baþkaný (Kaddafi'nin eski bir bakaný olan) Mustafa Abdülcelil'e Ahmet Davutoðlu vasýtasýyla verdi. Ortadoðu'da ve bu aralar Batý Afrika'dan Afganistan'a (hatta Çin Seddi'ne kadar) ABD jandarmalýðýna soyunan Türkiye aðabeylik, babalýk, patronajlýk görevleri yapmaya baþladý. Ýsrail'e bile posta koyduk! Kürtleri bombalýyoruz! Her yaptýðýmýzý nedense AB, ABD gibi ileri demokrasiler destekliyor. Yeniden yapýlandýrýlacak Libya'nýn konutlarýný, yollarýný, fabrikalarýný biz yapacaðýz. Polis teþkilatýný da biz eðiteceðiz. Petrolden de nasibimizi alacaðýz, iþleteceðimiz kuyularý olacak. Özal'ýn bir koyup üç alacaðýz zihniyeti yeniden yeþeriyor. Bu kadarýný devler liginde adama yedirirler mi, bilmem! Bir zamanlar Arap Birliði zirvesine katýlan Berlusconi'ye (petrol ve ticari ortaklýklarý nedeniyle) elini öptürmüþtü Kaddafi. Þimdi kaçacak delik arýyor. Ve en tuhafý AB, ABD, NATO bir diktatörü indirirken, diktatörün eski adamlarýný yeni iyi insanlar olarak pazarlýyor. Arap Baharý denilen bu sözde devrimlerde diktatörler gidiyor ama yine eski rejimin adamlarý (ya da baþka varsýllar) makyaj edilerek, demokrasicilik oyunlarýyla (reformlarla) geliþmiþ ülkelerin çýkarlarýna hizmet edecekler olarak iktidara getiriliyor. Libya ve diðer Arap ülkelerindeki isyanlar, kan, gözyaþý, ölüm ve yýkýmlara karþýn ileri ülkelerin petrol savaþýndan baþka bir þey deðildirler. Petrol uðruna piyon olarak kullanýlanlarýn ve haklý bir dava uðruna savaþtýðýna inanlarýn iradesi yerine, AB ve ABD gibi ileri ülkelerin iradeleriyle yeni iktidarlar kurulacaktýr. Bu iktidarlar Kapitalist Modernite çaðýnda Yeni Dünya Düzeni ile örtüþmektedir. "TAVUK KARASI" ÝLE AYDINLIKTAN KARANLIÐA GEÇEN AVUKAT HASAN SÖZMENER Ülkemizde yargý denetlenmeyen tek organ (T.A.K./ Nezire GÜRKAN): Dünyada sadece 1.5 milyon insanda görülen, 3-5 bin kiþide bir rastlanan "tavuk karasý", týp literatüründeki adýyla "retinitis pigmentosa" adlý genetik ve çaresiz hastalýk nedeniyle yavaþ yavaþ görme yeteneðini kaybetti. 15 yaþlarýnda farketti, tüm giriþim ve operasyonlara raðmen ilerlemesi durmadý, yavaþ yavaþ ilerledi ve 45 yaþlarýnda tamamen kör oldu. Bu sürede avukatlýk, 10 yýl da yargýçlýk yaptý ve görme yeteneðini tamamen kaybetmesiyle son 12 yýldan beri emekli. Þimdilerde ise herkesi þaþýrtan enerjisiyle Baro Baþkaný... Baro Baþkaný olarak sürekli gündem oluþturan açýklamalarýyla bilinen Hasan Sözmener, uyarmasa görmediði anlaþýlmayacak kadar üretken. Sürekli okuyor, yazýyor, televizyon programlarýna katýlýyor, baro sýnavýna hazýrlanan avukat adaylarýna gönüllü ders veriyor... Özel program yüklenmiþ sesli bilgisayarla tüm iþini görüyor; yine özel programlý cep telefonuyla mesajdan rehbere kadar hiç zorlanmadan, karþýdakine farkettirmeyecek kadar hýzlý tüm tüm iletiþim imkanlarýný kullanýyor. 15 YAÞLARINDA FARKEDÝLDÝ Hasan Sözmener'in rahatsýzlýðý, 15 yaþlarýnda, ortaokul yýllarýndayken bir gece arkadaþlarýyla sinemaya gidince farkedildi. Çünkü "tavuk karasý"nýn en temel özelliði o... Zifiri karanlýkta ortaya çýkan, yavaþ yavaþ kendini gösteren, hatta bazý durumlarda farkedilmeyen bir hastalýk Yeniceköy doðumlu Sözmener, o yýllardaki imkansýzlýklarýn, elektrik olmamasýnýn, sosyal hayatýn henüz geliþmemesinin de hastalýðýn geç farkedilmesinde etken olduðu inancýnda. Çünkü bilinen, alýþýk olunan yerlerde farkedilmeyen bir hastalýk. Uyum zorluðuyla baþlayýp bulanýklýk, güneþ ýþýðýna hassasiyet, sarhoþluk hali gibi farkedilmeden geliþiyor... Retina hücrelerini yavaþ yavaþ öldürüyor, yaþlarýnda da tamamen körlüðe neden oluyor. BÝLSEM HUKUK OKUMAZDIM Daha erken farkedilseydi daha farklý olur muydu, tedavisi var mýydý mesela..? "Yok" diyor, "Tedavisi yok". Hala tedavisi yok. Zaten hastalýðýn geliþmesiyle birlikte belki görme kaybýnýn ilerlemesi durdurulur beklentisiyle Rusya'da operasyon da geçirdi ama o da yarar saðlamadý. "Ama bilseydim, tam olarak nereye varacaðýný o zamandan anlatsalardý, bana doktorlar yeterince bilgi verseydi çok okuma gerektiren hukuk eðitimi deðil, baþka konuda eðitim alýrdým" diyor Sözmener... Ýstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki hukuk eðitiminin ardýndan 9 sene avukatlýk yapan, ardýndan 1988 ile 1999 arasýnda yargýç olarak mesleðini sürdüren Sözmener, görme kaybýnýn hýzla ilerlemesi üzerine 44 yaþýndayken, 1999 ortasýnda yargýçlýktan emekliye ayrýldý. "Görevimi sürdürebilirdim, tam olarak görme kaybý olmamýþtý ama adalet tartýþma kaldýrmaz. Kaybeden taraflar genellikle suçlu arar. Böyle bir þeye fýrsat vermeden ayrýlmak istedim" diyor... IÞIKTAN KARANLIÐA... Emeklilikle birlikte rehabilitasyon süreci baþladý. Kendini eðitmek, yeni hayatýna adapte olmak için kollarý sývadý. Körler için özel "Braille" alfabesini, baston kullanmayý öðrendi... O güne kadar bilgisayar kullanmayý bilmiyordu, gözlerini kaybettikten sonra onu da öðrendi. Bilgisayarýna yüklediði özel sesli programla, görerek yapýlan herþeyi sesli yapmaya baþladý. Cep telefonuna yüklenen özel programla, gözle görülüp yapýlan her þeyi sesli dinleyerek uygulamayý öðrendi... Ve bu programlarla insaný hayrete düþüren hýzla nette yazýþýyor, mail yazýp alýyor, bilgisayarda kitap yazýyor ve okuyor, cep telefonunda mesajlaþýyor... Hatta "havasý var" diyerek herkese de tavsiye ediyor..! "Bir çok görmeyen insan var ama çoðunluðu 13 n 15 YAÞLARINDA FARKEDÝLDÝ, 45 YAÞLARINDA TAMAMEN KÖR OLDU... BRAÝLLE'Ý ÖÐRENDÝ; BÝLGÝSAYARI ÖZEL PROGRAMLARLA KULLANIYOR, KÝTAP YAZIYOR, DERS VERÝYOR n "ULAÞIM DIÞINDA SORUNUM YOK KÝMSEYE YÜK OLMADAN YAÞAMAYA ÇALIÞIYORUM AMA BASTON KULLANMAYI SEVMÝYORUM" n "YARGIYA GÜVEN AZALIYOR, KALÝTEDE DÜÞÜÞ VAR... AVUKATLAR SAVCI VEYA YARGIÇ OLMA HEDEFÝYLE SÝYASETE ATILMIYOR... MECLÝS'TE TEK HUKUKÇU YOK" doðuþtan veya bebeklikten kör. O hayata alýþmýþ. Siz sonradan kör olunca bocalama olmadý mý" diye sorunca, kahkahalarla anlattý deneyimlerini... "Oldu tabi Sürekli alnýmý vurdum, mesafeleri ayarlayana kadar sürekli morardým... Saniyede bir saat sorarak etrafýmdakileri bunalttým..." Baro baþkanlýðýný 2009'dan beri sürdüren, baroda sekreterlik yapan kýzýnýn da yardýmýyla her gün binada mesai yapan, baro sýnavýna hazýrlanan avukat adaylarýna gönüllü ders veren Hasan Sözmener'in tek þikayeti, ulaþým... "Her konuda kimseye yük olmadan hayatýmý sürdürüyorum. Ama ulaþýmda baðýmlýyým. Eþim, kýzým, oðlum veya arkadaþlar yardým ediyor; getirip götürüyorlar. Baston eðitimi almama raðmen kullanmayý sevmiyorum, çünkü ülke küçük, herkes tanýyor ve sürekli koluma girme gibi yardým teklifleri yapýlýyor. Bunu da sevmiyorum " AVUKATLIK GELÝÞEMÝYOR, MECLÝS'TE HUKUKÇU YOK Yaklaþýk 10 yýlý yargýçlýk olmak üzere 20 yýl hukuk camiasýnda aktif mesleðini icra eden, son 2 yýldan beri de meslek örgütünün baþkanlýðýný yürüten Hasan Sözmener'le mesleði, yargýyý da konuþtuk. Mesleðin icrasý için baroya üyelik zorunlu olmasýna karþýn baronun ve avukatlýðýn geliþmemesinde, iþ güvencesi beklentisiyle savcý ve yargýç olma hedefinin önemli rol oynadýðýný anlatan Sözmener, yasalardaki son düzenlemeyle bu yolda 3 yýl avukatlýðýn artýk yeterli olduðuna dikkat çekti. Sözmener, savcý/yargýç olma hedefinin avukatlarýn politik yaþama katýlmasýnýn önünde de engel olduðuna iþaret etti. "50 kiþilik Meclis'te hukukçu yok. Oysa üçte ikisi hukukçu olmalýydý" diyen Sözmener, saðlýklý yasalar için milletvekillerinin hukuki bilgi düzeylerinin önemli olduðunu vurguladý. "Birçok yasa anayasaya aykýrý. Ancak birileri baþvurursa anayasaya uygunluða bakýlýr" diyen Sözmener, baronun bu konudaki yardým tekliflerine Meclis veya devletin diðer ilgili birimleri tarafýndan itibar edilmediðini söyledi. KALÝTE DÜÞÜYOR, GÜVEN AZALIYOR Yargýya güvenin azalmaya ve pek çok alanda olduðu gibi kalitede düþüþ yaþanmaya baþladýðýný savunan Sözmener, adaletin avukattan fazla yargýca dayanmasýnýn sakýncalarý olduðunu söyledi. Özellikle 2008'de yapýlan tüzükle bu konuda önemli deðiþikliðe gidildiðini kaydeden Sözmener, "Yargý denetlenmeyen tek organ. Denetimsizlik, kimseye hesap vermeme doðru deðil. Hem denetim yok; hem hiçbir karar hakkýnda þikayet, sorgu yok. Vatandaþ yanýnda avukat da korkuyor, cesaret etmiyor. Çünkü sistem yargýca dayanýyor" diyerek Adalet Bakanlýðý kurulmasýný önerdi. Sözmener, yargýç ve savcý atamalarýnda genel kabul edilir kriterler olmamasýnýn da mesleðe, yargýya güvenin gitikçe azalmasýnýn etkenleri arasýnda olduðunu ekledi.

14 14 5 Eylül 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Tedirgin olmak, kuþkulanmak. 2-Yaðlýboya resim yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine yapýlmýþ tablo. Ýyi, pek iyi. Sodyum'un kýsaltmasý. 3-Din kitaplarýna göre isyancý meleklerin, kötü ruhlarýn baþý olarak nitelenen varlýk, þeytan. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. 4-Bir sývýnýn üstünde iken içine gömülmek. Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. 5-Baba. Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. 6-Oktan veya kýlýçtan korunmak için savaþçýlarýn kullandýðý korunmalýk. Neon'un kýsaltmasý. 7-Notada duraklama iþareti. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. Radyum'un kýsaltmasý. 8-Sývýlarý alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çýkarmaya yarayan araç. 9-Eski dilde "Mavi". Eski dilde "Ýyi haber, müjde". 10-Tersi "Çeþitli gösterilerin yapýldýðý eðlence yeri". Hafif alkollü bir içki. 11-Kötü, fena. Toprak veya metalden yapýlmýþ yayvan, çukurca kap. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/ 5 E Dereboyu (As-Can Sigorta ve Citroen Karþýsý) Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Alkan Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Saygý göstermek, deðer vermek (iki kelime). 2-Yýlýn ikinci ayý. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 3-Üzeri meþin, halý gibi þeylerle kaplanmamýþ olan eyerin tahta bölümü. Ters okunuþu "Eðilimi olan". 4-Bilim. Ceylan. 5-Çocuklar arasýnda popüler olan bir oyun. 6-Bir nota. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu. Kalýcýlýk, ölmezlik. 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Maðusa'nýn yýllardýr yerleþime açýlmayan bölgesi. 8-Sodyum'un kýsaltmasý. Anlam. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 9-Kýþýn yaðar. Bir yaz meyvesi. 10-Ýyiden iyiye, iyice (iki kelime). Rütbesiz asker. 11-Bir þeyin iyi veya kötü olma özelliði, nitelik. Büyük ve süslü çadýr. TV'DE BU AKÞAM Absolon KANALTÜRK / Saat: 19:50 Orijinal Adý : Absolon Yönetmen : David Barto Oyuncular : Christopher Lambert, Lou Diamond Phillips Yapým : Bilimkurgu-Macera 2003 ABD Yakýn bir gelecekte, korkunç bir virüs ortaya çýkar ve bütün insanlýðý tehdit etmeye baþlar. Virüse karþý hiç bir tedavi bulunamaz ve dünya üzerinde 5 milyardan fazla insan hayatýný kaybeder. Bütün bilim adamlarý ve ilaç þirketleri bu ölümcül virüse karþý bir ilaç geliþtirmeye çalýþýrlar. Virüse karþý bilinen tek ilaç Absolon'dur. Bu ilaç virüsü öldürmemekle birlikte, her gün alýnýrsa, vücudun virüse karþý koymasýný saðlamaktadýr. Ýlacý üreten tek firma olan Birleþik Ýlaç Þirketi, bir anda dünyanýn hakimi olur. Bu sýrada, virüse karþý ilaç bulduðunu iddia eden Dr. Fredrick Reyna öldürülür. Olayý araþtýrmaya baþlayan Norman Scott (Christopher Lambert), olayýn ardýnda bir güç savaþýnýn yatmakta olduðunu anlar. Vizontele Tuuba TNT / Saat: 20:00 Yönetmen : Yýlmaz Erdoðan Senaryo : Yýlmaz Erdoðan Oyuncular : Yýlmaz Erdoðan, Tarýk Akan, Demet Akbað, Altan Erkekli, Tolga Çevik, Ýclal Aydýn, Cezmi Baskýn, Ýdil Fýrat, Tuba Ünsal, Bülent Ýnal 1974 yýlýnda televizyonla tanýþan Güneydoðu kasabasýnýn hikayesi devam ediyor. Vizontele Tuuba'da bu küçük kasabada 1980 yazýnda yaþananlar konu ediliyor. Artýk kasabada bazý evlerde televizyon var, akþamlarý televizyonu olan evlerde insan toplanýyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanýn tabela iþleriyle uðraþýyor. Dükkanlarýn, kahvehanelerin, yazlýk sinemanýn, Adalet Partisi Ýlçe Baþkanlýðý'nýn ve devrimci derneklerin tabelalarýný hep o hazýrlamýþ; hepsinin bir köþesine de bir güvercin resmi kondurmuþ. Gelen sürpriz konuklarla kasabada hayat hareketlenirken, ülkede yaþanan siyasi geliþmeler tüm ülkeyi olduðu gibi kasaba halkýný da etkilemektedir. Nehrin Kralý TV 8 / Saat: 21:00 Orijinal Adý : The River King Yönetmen : Nick Willing Oyuncular : Edward Burns, ennifer Ehle, Thomas Gibson, John Kapelos, Jamie Thomas King. Yapým : 2005 Dram Abel Grey, bölgenin özel okulundan erkek bir öðrencinin cesedi nehirde sürüklenirken bulununca, olayý araþtýrmaya gider. Skandaldan çekinen okul yönetimi olayýn intihar olduðunda ýsrar eder. Ancak, öðrencinin kýz arkadaþý Carlin'den erkek arkadaþýnýn okulda hiç rahat býrakýlmadýðýný öðrenen Abel, okulun öðrencileri arasýndaki sürtüþmelerden þüphelenir ve okulun sempatik öðretmenlerinden biri olan Betsy'nin güvenini kazanmaya çalýþýr. Konuþ Benimle CNBC-E / Saat: 23:00 Orijinal adý: Talk To Me Yönetmen: KASI LEMMONS Oyuncular: DON CHEADLE, CHIWETEL EJIOFOR, TARAJI P. HENSON, CEDRIC THE ENTERTAINER Yapým Yýlý: 2007 Eski bir suçlu, bir ulusun vicdanýnýn sesi oldu Denzel Washington ile birlikte siyahi aktörler arasýnda popülerliðiyle baþý çeken Don Cheadle, daha performans odaklý filmlerde rol almayý tercih ediyor. Talk to Me de Cheadle'ýn performansýndan güç alan filmlerden biri. Cheadle filmde, 60'larda Amerika'da hayli popüler olan DJ Petey Greene'i canlandýrýyor. Yaptýðý silahlý soygun yüzünden tutuklanan Greene, önce hapishanenin DJ'i oluyor, sonra da ülkenin çok dinlenen seslerinden biri haline geliyor. Komünist düþünceyi savunan ve Vietnam Savaþý'na karþý çýkan Greene, radyo ve TV'yi sadece bir eðlence aracý olarak kullanmýyor, bütün toplumsal meselelerde halkýn bir numaralý rehberi oluyor. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank SARKOZY: KADDAFÝ ÝLE SAVAÞTIÐIM GÝBÝ, ÝÞSÝZLÝKLE DE SAVAÞACAÐIM Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, ''Muammer Kaddafi ile nasýl savaþtýysam, ülkedeki iþsizlik sorununu çözmek için de dirençle savaþacaðým'' dedi. Ülkenin doðusunda Vosges bölgesinde dün halka seslenen Sarkozy, Fransa birliklerinin Libya'da koalisyon güçlerine önderlik etmesi ile ülkede iþsizlikle mücadele arasýnda paralellik kurdu. Direnç göstermeden hiç bir alanda baþarý saðlamanýn mümkün olmadýðýný belirten Sarkozy, iþsizlik ve rekabet gücünün artýrýlmasý için hazýrladýðý politikalarý da kararlýlýkla sürdüreceðini söyledi. ÝRAN'DA UÇAK KAZASI: 11 YARALI Ýran'da 230 yolcu taþýyan bir uçaðýn havaalanýna iniþte lastiðinin patlamasý sonucu meydana gelen kazada, aralarýndan Ýranlý bir politikacýnýn da bulunduðu 11 kiþi yaralandý. Ýran devlet televizyonunun haberinde, Ýranlý hayayolu þirketi Mahan'a ait Airbus tipi uçaðýn gece yarýsý Meþhed havaalanýna indiði sýrada lastiðinin patladýðý bildirildi. BAN'DAN ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ALARMI Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki- Moon, Solomon Adalarý'na yaptýðý ziyaret sýrasýnda, iklim deðiþikliði konusunda acil olarak harekete geçilmesi gerektiðini söyledi. Ban, Solomon Adalarý'na bir günlük ziyaretinin ardýndan yaptýðý açýklamada, yükselen deniz seviyesinin düþük rakýmlý ülkedeki ürünlere zarar verdiðini ve tüm yiyecek zincirini tehdit ettiðini bildirdi. ÝRAN IN ÝLK NÜKLEER SANTRALI ELEKTRÝK ÜRETÝMÝNE BAÞLADI Ýran'ýn ilk nükleer santrali Buþehr'de elektrik üretimine baþlandýðý bildirildi. Ýran Atom Enerjisi Kurumu, Buþehr santralinden ilk etapta üretilen 60 megavat gücündeki elektriðin gece yarýsýndan itibaren ülkenin elektrik sistemine baðlandýðýný duyurdu. Projenin tamamen hayata geçirilmesiyle ilgili testlerin sürdüðü, santralde ilk kez elektrik üretilmesi dolayýsýyla resmi açýlýþ töreninin gelecek hafta yapýlacaðý belirtildi. Buþehr'in tam faaliyete geçmesi halinde 1000 megavat gücünde elektrik üretilmesi bekleniyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 5 Eylül 2011 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Ünal Akifleri ben çok yýllar önce tanýdým.. Ben ETÝ Teþebbüsleri Ltd'in Londradaki þirketi Tieglade Ltd'i kurmuþ ve onun Genel Müdürüyüm.. Ünal ise Cypfruvex adýna ara sýra Londra'ya geliyor ve güya oradaki iþleri teftiþ ediyordu.. Bizim Tieglade o zaman sanki bir Ticaret Müþavirliði imiþ gibi faaliyet gösteriyordu.. Her gelen bize uðruyor ve iþlerini bizim ofisten takip ediyordu.. Bir gün, hiç unutmam iyi saatte olsun, ölmüþse Allah rahmet eylesin, Mehmet Eþref Bey aramýþtý.. Kooperatif Merkez Bankasý Genel Müdürü idi o zamanlar.. "Zübeyir" demiþti, " Biz Cumberland Oteldeyiz. Harup için müþteri arýyoruz. Bize yardým et lütfen".. "Olur Eþref Bey merak etmeyim" dedim, ama içimden de bu adamlar bu telefonu Kýbrýs'tan etselerdi ne fark ederdi diye de düþünmekten kendimi alý koyamamýþtým.. Ünal da bir gün bizi ziyaret etmiþti Tieglade'de.. Herkese olduðu gibi Ünal'a da viski ikram ettim.. Sandüviç ýsmarladým, Ünal memnun mesut yedi içti ve giitti o gün!!!.. Geçen hafta Ünal için bir yazýmda "vazifesini suistimal etti" diye yazdým.. Madem istedi biraz detay da yazayým; biraz diyorum çünkü teferruatý Ünal ile bir TV programýnda tartýþmak isterim.. Benim sütunum dar; Þenerin bana verdiði daracýk yeri Ünal'a ayýrmak istemem.. Ben Ünal gibi haftada bir defa yazmam, her gün yazarým.. Ben Ünal gibi her Allahýn günü Kardeþ Ocaðý'na giden bir kumar düþkünü de deðilim. Çýkalým adam gibi bir TV programýna ve o günleri tartýþalým.. Anlatalým bakalým, Rudolfo denen adamý Ünal tanýyor mu, yoksa tanýmýyor mu?.. Rudolfo denen ve narenciyecimizi sömüren bir Hollandalýyla Ünal, Rudolfo London Ltd. diye hisselerinin %50'si Cypfruvex'e ait bir þirket kurdu mu kurmadý mý?.. Ünal galiba Radar Reþat'ýn ve Caner Barýn'ýn hayatta olduklarýný unuttu.. Ölen bir deðerli insanýn, sayýn Özalp Sarýca'nýn arkasýndan ahkam kesen, her TV programýna çýkýp profesör edasýyla konuþan Ünal Akif'in hatýrlamak istemediklerini þimdi ona ben mi hatýrlatayým? Ünal Akifler diye bir dost!!... Ünal Akifler Zaten yazýsýný bitirirken baþta söylediklerini tekzip ederek esasýnda ne Afrika'ya tekzip yazýsý, ne de yazý yazdýðý gazeteye yazý göndermediðini açýklamasý dengesizliðini ortaya koymuyor mu? Ünal'ýn bilerek yaptýðý yanlýþlar yüzünden narenciye üreticileri büyük gelir kaybýna uðramýþtýr.. Gereken geliri alamadýklarý için bahçelerine bakamamýþlar ve bu kýsýr döngü narenciye sektörünün mahvýna kadar gitmiþtir.. Ünal Akifler 1976 yýlýnda, Caner Barýn'ýn Cypfruvex Genel Müdürü olduðu devirde benimle yaptýðý gezi neticesi tesbit ettiðimiz bulgular nedeniyle, TC Büyülkelçiliði Yardým Heyeti'nin önerisi ile KKTC Ticaret ve Sanayi Bakaný Nail Asafhan (Rahmetli) tarafýndan Cypfruvex Yönetim Kurulu Üyeliðinden, görevini ihmal ve suistimal yaptýðý için azledilmiþtir.. Ýki yýl sonra bunlarý unutan Rauf Bey'in talimatýyla ve konuþmalarýnda birkaç Cumhurbaþkaný Sözcüsü Osman Ertuð eþi Dilek haným ve aile dostlarý Ýngilizce kelime kullanýr diye el üstünde tutulmuþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný tayin edilmiþtir.. Bu konuyu ben bir akþam Hasan Hastürer'in Genç TV'deki programýnda da anlatmýþ ve Ünal'ýn "görevini ihmal ettiðini, hýrsýzlara göz yumduðunu " açýkça belirtmiþtim.. Ben artýk tüm KÝT'lerdeki yolsuzluklarý deþifre edeceðim.. Ünal isterse benimle arzu ettiði bir TV'de canlý yayýna çýksýn ve tartýþalým.. Halk da seyretsin ve deðerlendirsin.. Eðer cesareti varsa ben hazýrým.. Hiçbir zaman ve hiçbir gazete veya TV'de ispatlayamayacaðým bir hadiseyi anlatmadým, yazmadým ve ne anlatacak ne de yazacaðým.. Ünal sebep oldu, geçen akþam, güya 'otoban'a atýlan ve az daha ölümüme sebeb olan köpeði yazamadým.. Ünal sebep oldu, hiçbir ikaz olmadan, yollara pusu kuran ve insanlarý haraca baðlayan trafik polislerini anlatamadým.. Ünal sebep oldu, geçen akþam bana "Gavursun be" diye baðýran bir zavallýdan bahsedemedim.. O gece yapýlan güzellik yarýþmasýna icabet eden güzellerden bahsedemedim.. Cumhurbaþkaný sözcüsü Osman Ertýuð, eþi ve arkadaþýný size anlatamadým.. Yazmayacaðým zannedilmesin, yazacaðým ve kimin gavur olduðunu bileceksiniz.. Karar verdim, kimsenin gözünün yaþýna bakmayacaðým.. Doðru bildiklerimin bir kýsmýný gazeteniz Afrika'da yazacaðým.. Kitaplarýmda ise teferruatýný okuyacaksýnýz ve dudaklarýnýz uçuklayacak.. Yarýn torunum ayrýlýr ve biraz marazlýyým.. Bu yazýyý akþam saat da bitirdim ve hala eve gidemedim.. Yazýklar olsun be Ünal sana ki bu yaþýnda hala doðruyu söylemeye cesaretin yok... Yazýklar olsun, sana be Ünal ki çok deðerli bir insan olan bir rahmetli Özalp Sarýca için aðýza alýnmayacak sözler sarfedebiliyorsun.. Beni daha fazlasýný yazmaya zorlama.. Haydi çýk karþýma da seninle halk önünde tartýþalým... Kalýn saðlýcakla.. Ve kendinize iy bakýn.. 15 YEÞÝLIRMAK DÝRENÝÞÝ TÖRENLERLE KUTLANACAK Yeþilýrmak direniþi, direniþte þehit düþenler ve köylülerin kendi iradeleriyle harekete geçerek askeri harekatla ile sýnýrlarý þekillenen topraklarla bütünleþmesi bugün arka arkaya düzenlenecek iki törenle anýlýp, kutlanacak. Yeþilýrmak direniþi ve direniþte þehit düþenler, bugün ilk olarak saat 16.15'de köy þehitliðinde düzenlenecek törende anýlacak. Þehitlerin anýlmasýnýn ardýndan Yeþilýrmak köyü içindeki Atatürk Büstü önünde, köyün Kýbrýs Türk topraklarýyla bütünleþmesi kutlanacak. Törende günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýlacak, þiirler okunacak, resmi geçit gerçekleþtirilecek. ÞENLÝK DE DÜZENLENECEK Yeþilýrmak'ýn Kýbrýs Türk sýnýrlarý içinde kalan toplarlarla bütünleþme kutlamalarý çerçevesinde Yeþilýrmak-Yedidalga Üreticiler Birliði bugün saat 18.30'da "Yeþilýrmak Bölgesi Direniþ ve Bütünleþme Þenlikleri"ni gerçekleþtirecek. Birlik, yýllarý arasýnda Yeþilýrmak Sancaðý'nda mücahitlik yapanlarýntümünü þenliðe davet etti. Festival Alaný'nda Halk danslarý gösterisiyle baþlayacak þenlikte, müzik dinletileri yer alacak. BAYRAM DA BÝTTÝ TATÝL DE Üç günlük þeker bayramýnýn hafta sonuyla birleþmesiyle 6 güne uzayan tatil, dün sona erdi. Daha çok kamu yönetiminde fiili olarak uygulanan 6 günlük tatilin dün sona ermesiyle birlikte bugün devlet daireleri, belediyeler, resmi ve yarý resmi kurum kuruluþlarda normal mesai yapýlacak. Özel sektör ve bankalar ise çoðunlukla, 3 günlük bayramýn hemen ardýndan 2 Eylül Cuma günü normal mesaisine baþladý. Medya kuruluþlarý dahil bazý sektörler ise tatil dahil kesintisiz çalýþtý. Bazý vatandaþlar, uzun tatilden yararlanarak bayram ziyaretleri yanýnda dinlenme ve eðlenme amacýyla baþta Güney Kýbrýs ve Türkiye olmak üzere tatil olanaðý da buldu. Öte yandan bayram tatili nedeniyle özellikle Türkiye'den KKTC'ye ziyaretçi geliþinde göreceli bir artýþ meydana geldi. ÝKÝNCÝ ÝNCE AV DEVAM EDÝYOR Ýkinci Ýnce Av Mevsimi olarak kabul edilen ve 28 Aðustos tarihinde baþlayan üveyik avý devam ediyor. Avcýlar, 28 Aðustos'ta baþlayan Ýkinci Av Mevsimi'nde, 14 Eylül Çarþamba günü dahil toplam 6 gün avlanabilecek. Avcýlar, 28 Aðustos tarihinde baþlayan ikinci Ýnce Av Mevsimi'nde dün dahil, 28 ile 31 Aðustos tarihleri olmak üzere 3 gün av yaptý. Avcýlar, program dahilinde 7, 11 ve 14 Eylül olmak üzere 3 gün daha avlanabilecek. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, belirlenen tarihlerde 6 gün av faaliyeti yapacak avcýlarýn ellerindeki av ruhsatlarýnýn 31 Temmuz 2012'e kadar geçerli olmasý gerektiðine dikkat çekmiþti. Ayný açýklamada, av faaliyeti yapacak avcýlarýn, telefon ve elektrik kablolarýyla trafikle bilgi verici levhalarýn korunmasý ve av faaliyetiyle ilgili kurallara azami dikkat göstermeleri istendi. Dün 3'üncü gününe giren Ýnce Av'da sadece üveyik, yaban güvercini, fasa, karga ve saksaðan avlanabilecek. Avcýlarýn her av gününde, 8'i fasa olmak üzere toplam 40 adetten fazla avlamalarý da yasak. KÜBA CASTRO LÝBYA DA YENÝ YÖNETÝMÝ TANIMADI Küba yönetimi, Libya Ulusal Geçiþ Konseyi'ni tanýmadýðýný açýklayarak, "Suriye'nin Libya'ya dönüþme riski olduðu" uyarýsýnda bulundu. Küba resmi haber ajansý Prensa Latina'da yayýmlanan Küba yönetiminin yazýlý açýklamasýnda, "NATO'nun Arap ülkelerine dýþarýdan müdahalesine son vermesi" istendi. Açýklamada, Libya konusunda Küba'nýn sadece "bu ülkenin kendi kendine, meþru bir þekilde, özgür, baðýmsýz, halkýn arzusunun esas alýndýðý ve yabancý müdahale olmaksýzýn inþa edeceði bir hükümeti tanýyacaðý" vurgulandý. Küba, Trablus'ta görev yapan diplomatýný geri çektiðini de duyurdu. Libya'ya yönelik NATO'nun yürüttüðü bombardýmanýn hemen durdurulmasýný isteyen Küba, "Libya halký arasýnda barýþçýl çözüm bulunmasýna izin verilmesini ve müzakerelerde dýþ müdahalenin olmamasý gerektiðini" savundu.

16 16 5 Eylül 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 5 Eylül 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

19 5 Eylül 2011 Pazartesi Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu M. Kemal Deniz 2011 KKTC Birincilikleri baþlýyor 2011'in en iyisi belirlenecek n M. Kemal Deniz 2010 KKTC Birincisi Evrim Kansal, bu yýl da iddialý olduðunu söyledi. Ancak yarýþmada daha önce KKTC þampiyonluðu yaþamýþ birçok sporcu mücadele edecek Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu M. Kemal Deniz 2011 KKTC Birincilikleri baþlýyor. Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu organizasyonu ve Deniz Plaza sponsorluðunda, Genel, Kadýnlar ve Minikler birincilikleri düzenleniyor. KKTC Genel, KKTC Kadýn birincilikleri ile KKTC Milli Takýmý seçmek ve merhum M. Kemal Deniz'i anmak amacýyla düzenlenecek yarýþmalara KKTC vatandaþý tüm lisanslý sporcular katýlabilir. Kadýnlar Birinciliði 8 Eylül'de Maðusa Gençlik Merkezi'nde (MAGEM), Genel Birincilik ise 9 Eylül'de Lefkoþa Golden Tulip Hotel'de baþlayacak. Minikler yarýþmasý ise 3 Ekim'de Lefkoþa Satranç Derneði (LSD) Lokalinde ve MAGEM'de baþlayacak. M. Kemal Deniz 2010 KKTC Birincisi Evrim Kansal, bu yýl da iddialý olduðunu söyledi. Ancak yarýþmada daha önce KKTC þampiyonluðu yaþamýþ birçok sporcu mücadele edecek. KKTC Genel birinciliðinde Baþhakem Mehmet Özerkman, Kadýnlar kategorisinde ise Ahmet Kansal; Lefkoþa Minikler Kategorisi'nde ise, Hasan Akgün görev yapacak. Genel Kategori'de 9 tur, Kadýnlar Kategorisi ise, 7 tur Bireysel Ýsviçre sistemine göre düzenlenecek. Yarýþmalarda dereceye girenler para ve çeþitli ödüller kazanmalarý yanýnda yurt SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: dýþýnda ülkemizi temsil etme hakký kazanacaklar. Satranç Federasyonu Baþkaný Bahadýr Volkan, tüm satranççýlara yarýþmalara katýlmalarý çaðrýsýnda bulundu. Satýlýk 2 adet jeneratör, 1 dingil ve 1 matkap Tel: Satýlýk hayvan Erkek dana, damýzlýk ve hamile koyun. Tel: Dev Adam yine kaybetti n 12 Dev Adam, Eurobasket 2011'de A Grubu'ndaki dördüncü maçýnda Polonya ile karþýlaþtý. Milliler, büyük bir çekiþmeye sahne olan maçý 84-83'lük skorla kaybetti. Ay yýldýzlýlarýn ikinci tura yükselebilmesi için gruptaki son maçýnda bugün Ýspanya'yý yenmesi gerekiyor Eurobasket 2011'de ilk turda A Grubu'nda yer alan A Milli Takým, gruptaki dördüncü maçýnda Polonya ile karþýlaþtý. A Milli Takým, son saniyeleri büyük bir çekiþmeye sahne olan maçta Polonya'ya maðlup oldu. Bu sonuçla ay yýldýzlýlarýn, ikinci tura yükselebilmek için grubundaki son maçýnda Ýspanya'yý yenmesi gerekiyor. Portekiz ve Büyük Britanya'yý maðlup ettikten sonra ev sahibi Litvanya'ya maðlup olmaktan kurtulamayan 12 Dev Adam, Polonya karþýlaþmasýna istediði baþlangýcý yapamadý. Ýlk dakikalarda iki takým da skor üretmekte zorlanýrken, Hrycaniuk'un basketleriyle kontrolü ele geçiren Polonya 6 sayýlýk avantaj yakaladý: Son bölümde oyunda dengeyi kuran ay yýldýzlýlar, farkýn açýlmasýna izin vermedi ilk çeyreði geride tamamladý. Ýkinci çeyrek karþýlýklý basketlerle baþlarken, ilk 4.5 dakikayý Polonya önde geçti. 12 Dev Adam, rakibin üst üste kaydettiði 3 sayýlýk basketlere raðmen aranýn açýlmasýna izin vermedi; ancak soyunma odasýna da geride gitti. Ýkinci yarýya etkili baþlayan taraf Polonya oldu. Rakip takým farký 8 sayýya kadar çýkarýrken, Preldzic'in önderliðinde Polonya'ya 8-0'lýk seriyle cevap veren ay yýldýzlýlar, skora 43-43'lük eþitlik getirdi. Enes Kanter'in pota altýnda yaptýðý ekstra katkýyla birlikte ipleri eline geçiren 12 Dev Adam, öne geçmeyi baþardý. Ay yýldýzlýlar farký açmaya baþlarken, son bölümde hakemlerin üst üste çaldýðý teknik faullerle arayý kapatan Polonya, son çeyreðe de önde baþladý. Son çeyreðe hýzlý baþlayan milliler, üst üste bulduðu kolay sayýlarla öne geçerek farký 7 sayýya kadar çýkardý: Ancak 12 Dev Adam'a 7-0'lýk bir seriyle karþýlýk veren Polonya, bitime 3.5 dakika kala skora eþitlik getirdi. Son 46 saniyeye geride giren ay yýldýzlýlar, maçý da 84-83'lük skorla kaybetti. A Milli Takým'da Enes Kanter 19 sayý, 5 ribaund ve 3 asistle ön plana çýkarken, Ersan Ýlyasova 14 sayý, 4 ribaund, Hidayet Tütkoðlu da 13 sayý, 3 ribaund ve 3 asistle oynadý. Polonya'da ise Berisha 21 sayý, 3 asist ve 2 ribaundla maça damga vuran isim olurken, Hrycaniuk 15 sayý, 6 ribaund, 2 asistle, Szewczyk 12 sayý, 4 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. KEREM TUNÇERÝ ÝLK 5'TE BAÞLADI Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda Türkiye'nin Polonya ile yaptýðý maçta, Kerem Tunçeri ilk 5'te baþladý. Litvanya maçýnda yüzüne darbe alan Kerem Tunçeri'nin, maçtan sonra hastanede tomografisi çekilmiþti. Sað gözünün altýnda morluk olan ve dünkü antrenmanda tedbir amaçlý olarak dinlendirilen Kerem, bugün yapýlan þut antrenmanýnda yer aldý. Kerem Tunçeri, Polonya karþýsýnda da ilk 5'te sahaya çýktý. TÜRK TARAFTARLAR TRÝBÜNDEKÝ YERLERÝNÝ ALDI Litvanya'daki maçlarda A Milli Takým'ý destekleyen yaklaþýk 150 Türk taraftarý, Polonya karþýsýnda da tribündeki yerlerini aldý. Tribüne Türk bayraklarý asan taraftarlar, tezahüratlar yaparak, milli takýmý coþkuyla destekledi. Karþýlaþmada yaklaþýk 100 kadar Polonyalý taraftar da takýmlarýna destek verdi. Kiralýk ev Girne Boðaz da dubleks yeni bitmiþ ev kiralýktýr. Tel: YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: Satýlýk çips makinesi Öztiryakiler marka 5 er litrelik 2 sepetli az kullanýlmýþ çips makinesi 1500 Euro Tel: SATILIK ARSA Kermiya da satýlýk þehit çocuðu arsasý SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg KÝRALIK EV Köþklüçiftlik te öðrenciye 3 yatak odalý, eþyalý, klimalý ve þömineli ev KÝRALIK DAÝRE Gönyeli Yenikent'te 2+1 kiralýk daire Tel: SATILIK EV K. Kaymaklý da Öðretmen Akademisi yaný, full eþyalý 130 metrekare 3+1 daire satýlýktýr. (3. kat) Tel:

20 Dünya Atletizm þampiyonasý tamamlandý 13. Dünya Atletizm Þampiyonasý, Güney Kore'nin Daegu kentinde sona erdi. Kapanýþ töreninde ilk olarak sahaya þampiyonada görevli olan gönüllüler, katýlan ülkelerin bayraklarýyla çýktý. Konuþmalarýn ardýndan statta bulunan IAAF bayraðý indirilerek, bir sonraki dünya þampiyonasýnýn yapýlacaðý þehir olan Moskova yetkilisine teslim edildi. Jamaika'dan dünya rekoru n Atletizmde 13. Dünya þampiyonasýnda Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake ve Usain Bolt'tan oluþan Jamaika ekibi, organizasyonun son finalinde müthiþ bir performans sergileyerek þampiyonanýn tek dünya rekoruna imza attýlar... Ralli'de ilk 3 hedefi olan Enver Çelebi'nin aracýný uçuruma yuvarlanmaktan bir zeytin aðacý önledi Zeytin aðacý felaketi önledi n Alevkayasý'ndaki Ralli''nin birinci etabýnýn ortalarýnda yoldaki çakýl ve topraktan kayan Çelebi'nin aracý derin bir uçuruma uçtu. Yoldan 2 metre aþaðýdaki zeytin aðacýna çarpan araç uçurumun dibine yuvarlanmadan durdu ve büyük bir felaket önlenmiþ oldu n Enver Çelebi "Lastiklerim asfalt içindi ancak benden önceki araçlar virajý içten alýnca yol toprak ve taþla doldu. Lastiklerim yolu tutamadý ve uçuruma uçtuk. Kazanýn olacaðýný anlayýnca aracý düzelterek devrilmesini önledim. Bu kaza bize çok deðerli puanlar kaybettirdi 3. lük þansýmýzý artýrmak istiyorduk" diye konuþtu Ralli sezonunun 6. yarýþý olan Cakkýdý Rallisi'nin endiþe verici tek olayý Enver Çelebi'nin yoldan çýkarak uçuruma Anýlspor Yaþ Gruplarý Tenis Turnuvasý baþlýyor Anýlspor sponsorluðunda Dunlop- Slazenger Yaþ Gruplarý Tenis Turnuvasý 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasýnda 75 tenisçinin katýlýmýyla bugün saat 16.00'da Tenis Federasyonu Kortlarýnda start alýyor. Önceki gün Tenis Federasyonu lokalinde çekilen kura sonrasýnda belirlenen fikstürlere göre 12, 14 ve yaþ gruplarýnýn mücadele edeceði turnuva 5 gün boyunca devam edecek. Bugün 16.00'da baþlayacak müsabakalarda þu tenisçiler karþý karþýya gelecek: 12 yaþ erkekler:artunç Manavoðlu / Osman Tanyeli, Can Taþer / Tahan Arhun, 13. Dünya Atletizm Þampiyonasý, erkekler 4X100 bayrak yarýþýný, 37.04'lük derecesiyle dünya rekoru kýran Jamaika takýmý kazandý. Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake ve Usain Bolt'tan oluþan Jamaika ekibi, organizasyonun son finalinde müthiþ bir performans sergileyerek þampiyonanýn tek dünya rekoruna imza attý. 100 metre yarýþýnda hatalý çýkýþ yaparak kendisinden rekor bekleyenleri üzen Bolt, bayrak yarýþýnýn son 100 metresindeki performansýyla dünya rekorunun kýrýlmasýnda en büyük rolü üstlendi. yuvarlanmasý oldu. Yoldan çýkan genç sürücü hem sürüþ becerisi hem de þansýnýn yardýmý ile büyük bir felaketi ucuz atlattý. Alevkayasý'ndaki Ralli''nin birinci etabýnýn ortalarýnda yoldaki Barýþ Çobnoðlu / Erk Özkunt, Erge Mazharoðlu / Ercem Yeþil, Ahmet Alioðlu / Ahmet Gazioðlu, Berkem Yazman / Mustafa Arifoðlu, Fikret Ayhan / Þevki Öksüzoðlaarý 14 yaþ erkekler: Mustafa Zorba / Ýnanç Tayyar, Görkem Yulaç / Salim Eray, Raþit a Raþit / Ayberk Bilir, Saner Aniz / Hasan Ýldeniz, Yarkýn Kuloðlu / Arda Esendað, Rifat Ýnce / Özel Pakan 14 yaþ kýzlar: Nesrin Yüceulaþ / Süel Çobanoðlu 12 yaþ kýzlar: Gizem Gezer / Tanem M Yalkýç yaþ erkekler: Naim Ersoy / Kemal Hoca Teddy Tinmar, Christophe Lemaitre, Yannick Lesourd ve Jimmy Vicaut dörtlüsüyle temsil edilen Fransa, ile gümüþ, Jason Rogers, Kim Collins, Antoine Adams ve Brijesh Lawrence ile yarýþan Saint Kitts& Nevis ise ile bronz madalyanýn sahibi oldu. Jamaika'yý zorlayabilecek tek ekip olarak gösterilen ABD ise son 100 metrede bayrak deðiþtiremedi ve böylece kürsüye çýkma þansýný yitirmiþ oldu. Bir önceki dünya rekoru, ile yine Jamaika'ya aitti. çakýl ve topraktan kayan Çelebi'nin aracý derin bir uçuruma uçtu. Yoldan 2 metre aþaðýdaki zeytin aðacýna çarpan araç uçurumun dibine yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. ÇELEBÝ Enver Çelebi kazayý þu sözlerle anlattý "Lastiklerim asfalt içindi. Ancak benden önceki araçlar virajý içten alýnca yol toprak ve taþla doldu. Lastiklerim yolu tutamadý ve uçuruma uçtuk. Kazanýn olacaðýný anlayýnca aracý düzelterek devrilmesini önledim. Bu kaza biz çok deðerli puanlar kaybettirdi 3. lük þansýmýzý artýrmak istiyorduk. Sezonun geriye kalan kýsmýnda bu þansýmýzý sonuna kadar kovalayacaðýz" diye konuþtu ARABA SAÐLAM Enver Çelebi kazadan sonra arabayý olay yerinde incelediklerini aracýn yürür durumda olduðunu söyleyerek. "aracýmýzda ciddi bir sorun yoktu. Ama biz yine de tedbir olsun diye çekici kullandýk. Önümüzdeki yarýþa hazýr hale geleceðiz" diye konuþtu. Eliz Maloney dünya yýldýzý olma yolunda Ülkemizin yetiþtirdiði baþarýlý sporculardan olan KKTC, Türkiye ve Ýngiltere 10 ve 11 yaþ þampiyonu Eliz Maloney Temmuz ve Aðustos aylarýnda Ýngiltere'nin Bournemouth þehrinde, West Hants Tenis Akademisinde 45 günlük kampýný tamamlayarak ülkemize döndü. KKTC Telsim'in iletiþim sponsorluðunda katýldýðý kampta profesyonel hocalar tarafýndan tam puan alan Eliz Maloney 7 Eylül 2011 tarihinde tekrar Ýngiltere'ye dönecek. Atrenörü Yusuf Yönlüer ile verilen program çerçevesinde sýký bir çalýþma içerisine giren Eliz için Akademideki yüksek performans antrenörleri genel olarak þu yorumlarý yaptýlar. Eliz'in sürat ve atletik yapýsý en yüksek seviyededir. Maç süresince korta olan hakimiyeti üst düzeydedir. Öz güveni son derece geliþmiþtir ve çok soðuk kanlý bir yapýya sahiptir.taktiksel becerisi ve yeteneði üst düzeydedir. Ayrýca uzun yýllar profesyonel tenis oynayan ve milli takým antrönörlüðü yapan baþ antrönör Rob Booth 40 yýllýk tenis hayatýnda Eliz gibi azimli, özgüvenli, taktiksel becerisinin bilincinde ve soðuk kanlý bir oyuncuyla karþýlaþmadýðýný, skor ne olursa olsun soðuk kanlýlýðýný yitirmediðini söyledi ve bu yaþta böyle bir olgunluðun profesyonel sporcularda bile az bulunduðunu vurguladý. West Hants Tenis Akademisi baþ antrenörü Rob Booth Eliz'i bütün bu özelliklerinden dolayý çok beðendiklerini ve akademilerine davet ettiklerini belirtti. West Hants Tenis akademisi, elit tenisci yetiþtirmek için Talbot Heath Okulu ile iþbirliði içerisinde çalýþýyor. Öðrencilerin ders programlarý akademide gün boyunca tenis çalýþmalarýna katýlabilecek þekilde ayarlanýyor. Talbot Heath çok iyi bir özel okul olduðundan yalnýzca sýnavla öðrenci alýyor. Kýsacasý bu akademiye kabul edilmek için hem okulun sýnavlarýný geçmek, hem de akademinin antrenörleri tarafýndan beðenilmek gerekiyor. Okul sýnavlarýnda baþarýlý olan hem de antrenörler tarafýndan beðenilen Eliz, eðitimi ve tenisini daha fazla geliþtirmek amacýyla Aralýk ayýna kadar Ýngiltere de kalacak ve Uluslar arasý kamplara ve turnuvalara katýlacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı