ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI"

Transkript

1 Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÜYÜK ORTADOÐU PROJESÝ'NÝN SON HALKASI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar SENARYO ÖYLE YAZILDI Turgut Afþaroðlu ÝSTÝHDAMLARA ANKARA ONAYI Mehmet Levent KIBRIS KAZANI Uyuþturucu ve Polis OYUN DEÐÝLSE, DELÝLÝKTÝR... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Kýbrýslý Rum göçmenlerin Girne ye dönüþü de müzakere masasýnda görüþülmeye baþlandý... Girne pazarlýðý n Eroðlu ile Hristofyas arasýnda yapýlan son görüþmede, Kýbrýslý Rum göçmenlerin Türk idaresi altýnda Girne ye dönüþü de ele alýndý... n Dönüþ için iki senaryo üstünde duruluyor. Rumlar ya eski Girne ye dönecek, ya da bugün Türk ordusunun konuþlandýðý kýþlalarýn bulunduðu, þehrin doðusu ve batýsýndaki iki büyük alana yapýlacak konutlara yerleþtirilecek... n Müzakerelerde yeniden yerleþim, nüfusun taþýnmasý ve dönüþüne iliþkin kriterler de tartýþýldý... n 2. sayfada Kamuda yeni istihdamlar... Emel Sayýn dan Denktaþ a vefa 250 kiþiye yazý verildi n Geçici istihdamlara karþý çýkan KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, 300 e yakýn kiþiyi geçici statüde kamuda istihdam eden UBP nin, þimdi de 250 kiþiyi istihdam etmeye hazýrlandýðýný ve bunlara yazý vererek fýrsat eþitliðini hiçe saydýðýný söyledi... Ýrsen Küçük le birlikte Emel Sayýn da dün YDÜ Hastanesi ndeydi n 3. sayfada n Kaptan, bunlarýn UBP li bakan, milletvekili ve örgüt baþkanlarýnýn akrabalarý olduðunu ve kendilerine arka kapý dan istihdam olanaðý sunulduðunu belirtti... n Kaptan: Geçici istihdamý demek sendikasýzlaþtýrma demektir, kiþinin çalýþma hayatýnýn yöneticilerin iki dudaðý arasýnda olmasý demektir... n 7. sayfada ÖLÜM SEVERLÝK ÜSTÜNE... Selma Bolayýr l 6. sayfada UBP VE KKTC Sezan Artun Niyazi Ökten l 6. sayfada TUTMADI ÝÞTE... Yalçýn Okut l 7. sayfada Sýkýysa ekonomik iliþkileri kes l 8. sayfada TÜRKÜN BARIÞI ENSEMÝZDEKÝ KILIÇTIR... Dolgun Dalgýçoðlu l 10. sayfada TÜFEK ÝCAT OLDU PUÞTLUK ÇOÐALDI! Bülent Tekin l 13. sayfada Ünal Akifler diye bir dost!!... Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada Barýþ güzeli Hýrvatistan birinci, KKTC beþinci oldu... n 4. sayfada

2 UYUÞTURUCUDAN 5 TUTUKLAMA Polisin Gazimaðusa'da U.Ö'nün evinde yapýlan aramada tespit ettiði 1 gram uyuþturucu (Bonzai) nedeniyle biri erkek üç kiþiyi tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, polis, olayla ilgili olarak 50 yaþýndaki erkek O.Ö, 41 yaþýndaki kadýnlar L.Þ ve E.Þ'yi ayný gerekçeyle tutukladý. Polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtilen olayda, elle sarýlmýþ ve içerisinde uyuþturucu bulunan bir sigaraya da el konulduðu kaydedildi. Öte yandan polisin önceki gün saat 14.00'de, Demirhan'da bir süpermarketin araç park yerinde, üzerinde 9 gram "Sentetik Cannabinoid" türü uyuþturucu bulduðu 33 yaþandaki M.P ile ayný olayla iliþkili 31 yaþýndaki S.Ö isimli iki erkeði tutukladýðý bildirildi. MÝNÝBÜSTEN DÜÞEN KALAYCI'NIN ÖLÜM NEDENÝ BEYÝN KANAMASI Lefke-Gemikonaðý anayolunda hareket halindeki minibüsten düþerek ölen 69 yaþýndaki Mualla Suzan Kalaycý'nýn ölüm nedeninin "beyin kanamasý" olduðu açýklandý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, cuma günü hareket halindeki minibüsün kapýsýný hava almak amacýyla açan ve dengesini kaybederek araçtan düþmesi sonucu yaþamýný yitiren Kalaycý'nýn ölüm nedeni otopsiyle belirlendi. LEFKE'DE EVDEN NAKÝT PARA VE SÝGARA ÇALAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis'in Lefke'de Reþat Yolaç'a ait evden 835 TL nakit para ile iki sigarayý çalma zanlýsý olarak isminin baþ harfleri F.Y olarak açýklanan 29 yaþýndaki adamý tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre hýrsýzlýk, 2 Eylül tarihinde saat 22.00'de meydana geldi. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yapýlan soruþturmada, çalýnan paradan kaldýðý tahmin edilen 40 TL nakit ile 1 sigara F.Y'nin tasarrufunda bulundu. YASADIÞI BALIK AVLAYAN 3 KÝÞÝ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Polisin, Kayalar-Sadrazamköy arasýndaki deniz sahilinin metre açýðýnda yasa dýþý balýk avlayan G.Ö (46), Z.Ö (44) ve R.Ö (22) hakkýnda yasal iþlem baþlattýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnýn bilgiye göre, yasa dýþý balýk avý önceki gün saat 14.30'da tespit edildi ve zanlýlarýn tasarrufundaki 2 lastikli zýpkýn, 1 þiþme bot, yeni avlanmýþ 8 balýða emare olarak el kondu. ÜLKEYE GÝRÝÞ YAPARKEN TUTUKLANDI Polis, önceki gün Girne Turizm Limaný'ndan ülkeyi giriþ yapmak isteyen 20 yaþýndaki S.S isimli erkeði üzerinde 8 gram uyuþturucuyla tespit ederek tutukladý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, uyuþturucu, dün saat 15.30'da narkotik detektör köpeðin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada tespit edildi. SAHTE KÝMLÝKLE YAKALANDI Ercan Devlet Havaalaný'nda bir kadýn sahte kimlikle yakalandý. Polis bültenine göre, baþkasýnýn kimliðine kendi fotoðrafýný yapýþtýrdýðý tespit edilen 26 yaþýndaki C.N tutuklandý. ARMUTA GEL ARMUTA- Maliye Bakaný Ersin Tatar, son dönemlerde yükselen döviz kuruna raðmen bazý firmalarýn kâr marjýný aþaðýlara çekerek fiyatlarýný halkýn alým gücüne göre düþük tutmalarýndan memnuniyet belirtti. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, bazý alýþveriþ merkezlerinde incelemelerde bulunan Tatar, "Bazý ithal ürünlerde fonlarýn kaldýrýlmasýnýn ya da azaltýlmasýnýn etiketlere yansýdýðýný görmek ve birçok üründe kampanyalarla fiyatlarýn indirilerek halkýn alým gücüne göre ayarlanmasý beni memnun etti" dedi. KIBRIS MÜZAKERELERÝ Göçmenlerin Girne'ye dönüþü masada Doðrudan müzakereler çerçevesinde liderler arasýnda gerçekleþtirilen görüþmede BM uzmanlarýnýn, Kýbrýslý Rumlarýn Girne'ye dönmesi düþüncesinin yüzeysel olarak ele alýndýðý savunuldu. Politis gazetesi, liderler arasýnda geçtiðimiz cuma günü yapýlan ve BM uzmanlarýnýn da yer aldýðý görüþmede, Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýs Türk idaresi altýndaki Girne'ye dönüþüne iliþkin bir konuþmanýn da geçtiðini yazdý. Görüþme sýrasýnda, yeniden yerleþim, nüfusun taþýnmasý ve dönüþüne iliþkin kriterlerin ele alýndýðýný kaydeden gazete, Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýs Türk idaresi altýndaki Girne'ye dönmesine iliþkin sunulan senaryolarda, bunun iki þekilde olabileceðinin belirtildiðini yazdý. Gazete, söz konusu iki yöntemi, "Kýbrýslý Rumlarýn ya eski Girne'ye dönmesi; ya da bugün Türk ordusuna ait kýþlalarýn bulunduðu, þehrin doðusu ve batýsýndaki iki büyük alana yapýlacak taþýnmazlara yerleþtirmeleri" diye özetledi. Gazete yukarýdaki baþlýk altýnda BM'nin, Kýbrýs Dalga sörfçüsü, köpek balýðý saldýrýsýnýn kurbaný oldu Avustralya'nýn tatilcilerin raðbet ettiði batý sahilinde köpek balýðý saldýrýsýna uðrayan dalga sörfçüsü feci þekilde can verdi. Polis yetkilileri, Avustralya'nýn Dunsborough kasabasý yakýnýndaki Bunker koyu açýklarýnda bulunan The Farma adlý dalga sörfü limanýnda köpek balýðý saldýrýsýna uðrayan 20'li yaþlardaki sörfçünün olay yerinde öldüðünü belirtti. Sörfçünün saldýrý sýrasýnda kopan iki kolu ve iki bacaðýnýn hala bulunamadýðý kaydedildi. sorununa iliþkin müzakere sürecini çok yakýnda doruða ulaþtýrmakta kararlý olduðunu da yazdý. BM'nin, Kýbrýs'taki taraflarýn özlü müzakerelere girmesi için iki tarafa baský yapma mekanizmalarýný düzenlediðinin görülmekte olduðunu yazan gazete, diplomatik kaynaklara göre BM'nin niyetinin, eylül ayý ortasýnda yapýlacak BM Genel Kurulu'ndan hemen sonra müzakerelerin yoðunlaþmasýna ivme kazandýrmak olduðunu belirtti. Gazete, bu çerçevede BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in planýnýn, görüþme için belirlenen 27 Eylül'den veya 30 Eylül'deki görüþmeden itibaren "özlü al-ver sürecini baþlatmak" olduðunu yazdý. BM'nin, Cenevre'deki üçlü görüþmenin hemen ardýnda baþlayan tam gün görüþmelerden memnun olduðunu açýklamasýna karþýn, bu görüþmelerde özlü müzakerenin yapýlmadýðýnýn açýk olduðunu yazan gazete, liderlerin bu görüþmelerde sunduklarý farklý görüþleri kaydetmekle yetindiklerini belirtti. Köpek balýðýnýn saldýrdýðý sýrada suda 30 kadar sörfçünün bulunduðunu belirten sahildeki kafede çalýþan Dep Pickett adlý görgü tanýðý, saldýrýyý fark eder etmez ambulans çaðýrdýðýný söyledi. Pickett, bir helikopterin, köpek balýðýyla sörfçünün kaybolan kol ve bacaklarýný bulmak amacýyla bölge üzerindeki uçuþunu sürdürdüðünü belirtti. Ian Stubbs adlý yerel bir yetkili, saldýrýnýn bölgede 20 yýldan beri meydana gelen ilk köpek balýðý saldýrýsý olduðunu kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÜYÜK ORTADOÐU PROJESÝ'NÝN SON HALKASI 37 yýl sonra ilk kez ciddi bir durumla karþý karþýyayýz Kýbrýs'ta... Ýlk kez 37 yýllýk mevcut statükonun deðiþme ihtimali var... Hep "birþey deðiþmez" diye þikayet edip duruyorsunuz ya... Merak etmeyin... Þimdi deðiþecek... Deðiþme olasýlýðý çok güçlü... Para var çünkü iþin ucunda parrra... Money... Money... Money... Denizin altýnda yatan hazine... Dünya para denilen bu beytambalýn ekseninde dönmüyor mu? Bunun nelere kadir olduðunu bir kere daha göreceksiniz þimdi... Para uðruna neler yapýlmaz ki... Ülkelerin bölünmesi, parçalanmasý, milyonlarca insanýn katledilmesi... Para için hepsi... Denizlerimizin altýnda milyarlarca dolarýn yattýðý þimdi mi çýktý ortaya? Daha önce bilinmiyordu da, þimdi mi keþfedildi bu hazine? Ne münasebet... Çoktan biliniyordu çoktan... Ama herþeyin bir zamaný olduðu gibi, bunun da bir zamaný vardý elbette... Herþey sýrayla deðil mi? Büyük Ortadoðu Projesi Eylül'de New York'un ikiz kuleleri yerle bir edildikten sonra devreye girdi... Önce Irak dümdüz edildi... Sonra da gerisi... Tunus, Mýsýr, Libya, Suriye... Suriye'de iþler daha bitmedi... Ama bitecek o da... Sonra? Türkiye ve Kýbrýs sýrada... Denizlerimizin altýndaki hazine Ortadoðu'daki bu temizlikten sonra sürüldü masaya... Zamanlama dediðimiz bu iþte... Libya'nýn hazinelerini kendi aralarýnda þimdi nasýl paylaþýyorlarsa, bizim hazinemizi de paylaþmak için sabýrsýzlanýyorlar... Ankara'daki dar görüþlü iktidar Kasýmpaþa havasýyla ve "Bir Türk dünyaya bedeldir" tafrasýyla meydan okuyor herkese... Tehdit üstüne tehdit... Hiçbir zaman Sam amcasýnýn icazeti olmadan bir tek kurþun atamayan ve askerlerinin baþýna torba geçirilince bile gýk diyemeyen Türk iktidarý gofa geliyor gofa... Sam amca için eþsiz bir manevra alaný Akdeniz'de... "Ýndir donanmayý da korkma" diyebilir onlara... Sahaya indikten sonra da, Kuveyt'e giren Saddam'ý patakladýðý gibi onu da pataklar... Çok þýmaran ve Saddam'laþan Erdoðan'ý da devirir bu taþla... Ýsterse Kürtlere de açar yolu bu hengamede... Ve Irak gibi Türkiye'yi de parçalar... Biricik yavrusu Ýsrail'e kafa tutmanýn bedelini de çok aðýr ödetir ona... Ya Kýbrýs? O da ayný torbanýn içinde deðil mi? Siz Büyük Ortadoðu Projesi'nin dýþýnda mý sandýnýz kendinizi? Olur mu? Kýbrýs Ortadoðu'nun incisi... Hele þimdi inci deðil... Mübarek pýrlanta... O Tonton Sam amca þimdi çýkýp da, -Türk askerinin Kýbrýs'tan çekilme zamaný geldi, derse... Ne olacak? Denizlerimizden çýkarýlacak hazine için Sam amca Türk askerinin Kýbrýs'taki varlýðýný bir tehlike olarak görürse, neden baþvurmasýn ki buna?.. 37 yýl sonra ilk kez çok ciddi bir durumla karþý karþýyayýz burada... Ve meclisteki muhalefet partilerimiz de ne yaptýklarýný bilmiyorlar... Türkiye'nin kuýyruðuna takýlmýþlar çünkü... O ne derse, onlar da onu tekrarlýyorlar... CTP çözüme kadar doðalgaz ve petrol aramanýn ertelenmesini istiyor. Ya da Rum tarafýnýn bu gelirden yararlanmasýnýn önlenmesini... TDP ise Rum tarafýný yanlýþtan dönmeye çaðýrýyor... Benim önerim de þu: Türk tarafýnýn bu gelirdeki payý ayrýlsýn, bir fona yatýrýlsýn ve çözümden sonra teslim edilsin... Biz Maraþ'ý verirsek bütünlüklü çözümden sonra verecek deðil miyiz? Rumlar da hakkýmýzý bütünlüklü çözümden sonra versin... Adil deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... KIRMIZIDA GEÇEN SORUMSUZLARI NASIL ÖNLEYECEKSÝNÝZ? Trafikte hýz kamerasý koyabilirsiniz her yere... Ýstediðiniz kadar... Ýsterseniz her yola trafik polisi de dikebilirsiniz... Düzgün olmayan yollarý onarabilir, alt ve üst geçitler yapabilir, çift þeritli yollarda bariyeri yükseltebilirsiniz... Herþeyi yapabilirsiniz kýsacasý, herþeyi... Ama bir þey var ki, orada çaresizsiniz... Hiçbir þey yapamazsýnýz... Kýrmýzý ýþýkta geçen sürücüleri engelleyemezsiniz... Onlarý engelleyebilecek mucize alet icat edilmedi daha dünyada... Avrupa'da trafik ýþýklarýna da kamera koymuþlar bunun için... Ama bizim burada kameralarý umursayan mý var da onu da umursayacak? Zaten altýnda Mercedes, BMW gibi þýk arabalarý olanlar birkaç yüz liralýk cezadan mý korkar? * Girne çevre yolundaki son kazayý gördünüz deðil mi? Jet hýzýyla gelen Mercedes... Durmamýþ kýrmýzýda... Ve anayola çýkan genç kýzý önüne katýp götürmüþ... Böyle bir suça burada ne gibi bir ceza takdir edilir bilmem... Ama cezayla falan da düzeltilecek bir mesele deðil bu... Hepimiz böyle bir tehlike altýndayýz burada iþte... Ve trafik iþaretleri bizim için bir güvence olmasý gerekirken, bir tuzak olmuþ... Kýrmýzý ýþýkta geçip gidenler olduðuna göre, yeþil ýþýðý yananlar ne yapacak? Yol onlarýn elbette... Ama karþýdakinin kýrmýzý ýþýkta geçmeyeceðinden nasýl emin olacaklar? * Bu örnekten de anlaþýlacaðý gibi altyapý, trafik iþaretleri ve kurallarý da yetmez kazalarý önlemeye... Biz tamam olmadýktan sonra, hiçbir þey iþe yaramaz... Tamam mýyýz biz? Deðil... Kaderci bir toplum olmuþ toplumumuz çoktan... Allahýn dediðine býrakmýþ herþeyi... Allah ne yazdýysa o olurmuþ... Yalnýz bu da deðil... Baþkalarýnýn hayatý konusunda sorumluluk taþýmayan bir kitleye dönüþtük burada... Bozulan nüfus yapýmýzla birlikte herþey bozuldu... Piknik alanlarý ile plajlarýmýzdaki çöp yýðýnlarýna benzer bu... Ne kadar temizlersen temizle... Yine temiz kalmaz... Memleket sevgisi de yok, insan sevgisi de yok... Ya da cehalettendir olsa olsa... * Herþeyde olduðu gibi, trafikte de insan unsurudur en önemli unsur... Yollarýmýz sorumsuz, kaderci sürücülerle dolu... Siz trafik kurallarýna ne kadar uysanýz da faydasý yok... Belaya bulaþmazsýnýz, bela gelir sizi bulur... Ve bencil, cahil, sorumsuz bir sürücü yüzünden kaybedersiniz hayatýnýzý... En acýsý da zaten iþte budur... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KÜÇÜK, EMEL SAYIN'LA YDÜ HASTANESÝNDEYDÝ n KÜÇÜK DENKTAÞ VE KOTAK AÝLELERÝYLE GÖRÜÞTÜ, DOKTORLARDAN BÝLGÝ ALDI n KÜÇÜK, ÖZÇINAR'I DA ZÝYARET ETTÝ Baþbakan Ýrsen Küçük, Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rauf R. Denktaþ'ýn saðlýk durumuyla ilgili bilgi aldý. Saat sýralarýnda YDÜ Hastanesi'ne giden Küçük, burada doktorlardan ve Denktaþ'ýn oðlu DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'tan bilgi aldý. DENKTAÞ VE KOTAK AÝLELERÝYLE GÖRÜÞTÜ Küçük, ayný hastanede tedavisi süren eski bakan, Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak'ýn ailesiyle de bir araya geldi ve ardýndan basýna açýklamada bulundu. Küçük, Denktaþ'ýn yoðun bakýmda olmasýndan dolayý yanýna gidemediðini fakat durumunda iyileþme olduðunu duymanýn kendisini sevindirdiðini belirterek, Denktaþ'ýn Kýbrýs Türk halkýnýn duasýna ve iyi dileklerine ihtiyacý olduðunu belirtti. Küçük, Denktaþ'ýn 3 aydan bu yana çeþitli saðlýk sorunlarýyla mücadele ettiðini ve bu nedenle yurtdýþýna da gidip geldiðini ifade ederek, bu gibi hastalarýn saðlýk durumlarýnda sýk deðiþimler olmasýnýn normal olduðunu, Kotak ve Denktaþ'ýn en kýsa sürede iyileþip yeniden aralarýna dönmesini dilediklerini kaydetti EMEL SAYIN DA ZÝYARET ETTÝ Bu arada Denktaþ'ý ziyaret edenler arasýnda ünlü sanatçý Emel Sayýn da vardý. Emel Sayýn da, Kýbrýs Türk halkýnýn dualarý ve iyi dileklerinin Denktaþ'a güç vereceðini söyleyerek, kendisini görememesine raðmen dua ve iyi dileklerini gönderdiðini ifade etti. KÜÇÜK, ÖZÇINAR'I DA ZÝYARET ETTÝ Öte yandan Baþbakan Küçük, dün ayrýca, Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde baðýrsak ameliyatý geçiren Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ý da ziyaret etti. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SENARYO ÖYLE YAZILDI Amerika'nýn 'Büyük Ortadoðu Projesi' týkýr týkýr iþliyor. Kýsaca 'BOP' diye bilinen bu proje kapsamýnda 23 ülkenin hem rejimlerinin hem de coðrafyalarýnýn deðiþtirilmesi söz konusu... Coðrafyasý deðiþecek ülkelerin arasýnda Türkiye de var. Bu arada Kýbrýs'a da yeni bir ayar yapýlmasý, Proje'nin baþarýsý açýsýndan büyük önem taþýyor. Proje; Amerika'nýn öncülüðünde, Ýngiltere ile Ýsrail'in desteðinde yürütülmektedir. Ýþe Irak'la baþladýlar. Afganistan'la devam ettiler. Tunus, Mýsýr, Libya, Yemen derken... Sýra Süriye'ye geldi. Arap baharý diyorlar... Arap dünyasýna demokrasi getireceklermiþ. Ýnananýn da... Düne kadar Saddam'dan Mübarek'e kadar bütün diktatörleri kucaklarýnda besleyen, askeri darbeleri teþvik edenlerin aklýna, demokrasi þimdi mi geldi? Mesele petrol meselesi... Doðal gaz meselesi... Hesap kitap yapmýþlar... Önümüzdeki 25 yýlda petrol ve doðal gaz ihtiyacý yüzde yüz artacakmýþ... O nedenle de bu kaynaklarý saðlama almak için 'Büyük Ortadoðu Projesi'ni uygulamaya koymuþlar. Sudan'ý 2'ye böldüler... Irak'ý 3'e bölecekler... Sünni Irak, Þii Irak ve Büyük Kürdistan... Büyük Kürdistan'ýn sýnýrlarý Kuzey Irak'tan baþlar, Türkiye'nin Güneydoðu ve Doðu bölgesi'ni de içine alýr. Doðu ve Güneydoðu'nun Kürdistan'a baðlanmasý, Ýsrail için de büyük önem taþýyan su kaynaklarý açýsýndan çok önemli... Girin internete... Büyük Ortadoðu Projesi yazýn... Ve Amerikan kaynaklý yeni Ortadoðu Haritasý'na bir bakýn. Adamlar hiçbir þeyi gizlemiyorlar. Bu haritayý, Türkiye Genel Kurmayý'nýn itirazlarýna raðmen Nato toplantýlarýnda da gündeme getiriyorlar. Son günlerdeki Türkiye-Ýsrail iliþkilerindeki gerginliðe dikkat ediniz. Bir de PKK'nýn artan saldýrýlarý ile Kürtlerin sivil direniþ hareketlerine... Adým adým Türkiye bir büyük kavganýn içine çekiliyor. Ve bu kavganýn bir parçasý da Kýbrýs'ta verilecek. Ankara bu kafa ile giderse... Yalnýz Kýbrýs'tan gitmeyecek... Evdeki bulgurdan da olacak. Ülkeler arasýndaki iliþkiler satranç oyununa benzer. Önemli olan 3-5 hamle sonrasýný görebilmek... Öyle görünüyor ki AKP hükümeti, bir hamle sonrasýný göremiyor. Gerek Kýbrýs'ta, gerek Türkiye'de, gerekse Ýsrail ile iliþkilerde yanlýþ üzerine yanlýþ yapýyor. Kýbrýs'ta, Kýbrýslýtürkleri 'Beslemeler' diyerek karþýsýna almasý ve paketini ýsrarla uygulamaya çalýþmasý hataydý. Kürt sorununu sertlikle çözümlemeye çalýþmasý hataydý... Ýsrail'le bir çatýþma ortamýna girmesi hataydý. Büyük ülke ile küçük ülke arasýndaki en önemli fark þudur: Büyük ülkeler senaryoyu kendi çýkarlarý doðrultusunda yazar... Küçük ülkeler bu senaryonun figüranlarý olur. AKP hükümeti þu anda figüran durumundadýr. Baþýna neler geleceðini düþünmeden, yazýlan senaryoya göre hareket etmektedir. Herhalde farkýndasýnýz... Balyoz Hareketi ile içeri alýnan generallerle sivillerin ortak özelliði Amerikan karþýtý oluþlarýydý. Kürt açýlýmýnýn rafa kaldýrýlmasý, Kandil'in bombalanmaya baþlanmasý, Ýsrail'le sürtüþmeye girilmesi, hazýrlanan senaryonun eksiksiz uygulandýðýnýn göstergesidir. Erdoðan, Kýbrýslýtürkleri gözden çýkardý, Kürt açýlýmýný çöpe attý. Çünkü senaryo öyle yazýldý. Davutoðlu, Ýsrail'le gerginliði týrmandýrdý. Çünkü senaryo öyle yazýldý. Baðýþ, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni 'Donanmayý göndermekle' tehdit etmeye baþladý. Çünkü senaryo öyle yazýldý. Türkiye oyuna geldi. Tehlikeli sulara girdi. Erdoðan bu satranç oyununun 3-5 hamle sonrasýný göremiyor. Ve yanlýþ üzerine yanlýþ yapýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yoðun mesai yapmýþ bayramda hýrsýzlar Soyulmadýk ne ev kalmýþ ne de iþyeri Öyle bir yara ki mandranýn yüreði sýzlar Girne'den Anadolu'ya yol baðladýktan beri Kalay KIBRISLITÜRKLER ÖZELLEÞTÝRÝLÝYOR Özelleþtirme kavramý az geliyor Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlanlarý açýklamaya. Türkiye burada sadece özelleþtirme yapmýyor, memleketimizi de kendine göre "güzelleþtiriyor"(?) çünkü. Burada özelleþtirilen sadece kurumlar deðil, sadece Rum topraklarý deðil, ülkenin kendisi ve ülkenin insanlarýdýr ayný zamanda. Sahillerimiz AKP sermayesine peþkeþ çekilirken, o sahillerde mantar gibi biten lüks otelleri geliþmiþlik sayarak alkýþlayanlarýn özelleþtirme üzerine ahkam kesmeye yüzleri olmamalý bu yüzden. Kýsaca burada bir ilk gerçekleþiyor burada, Kýbrýslýtürkler özelleþtiriliyor. Bu ülkede kurulacak hiçbir cümlenin öznesi olamayacak þekilde hem de.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik OYUN DEÐÝLSE, DELÝLÝKTÝR... Bulunduðumuz coðrafya ateþ çemberi... Biz de bu ateþ çemberinin ortasýndayýz... Türkiye etrafýna habire rest çekiyor... Savaþ dahil olmak üzere Ýsrail'i, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tehdit ediyor... Egemen Baðýþ: "Onlara ait olmayan sularda arama yapmak yasadýþýdýr" diyor Kýbrýs Cumhuriyeti için... Kýbrýs Cumhuriyeti de, Kýbrýs'ýn güney kesiminde, bir ABD þirketine doðalgaz ve petrol aramak için sondaj izni verdi. Þirket, ihale usulü, Kýbrýs'taki bu yeraltý zenginliðini yeryüzüne çýkarmaya hazýr. Türkiye bir süre suskun kaldýðý bu konuda aniden rest çekti tekrardan... TC'nin AB Bakaný, AB üyesi bir ülkeye, "Eðer Kýbrýs Cumhuriyeti doðalgaz ve petrol için sondaj yapmaya baþlarsa donanmamýz Akdeniz'e iner" diyor... Sondaj iþini yapacak olan Amerikan þirketi... Denilenlere göre bilmem kaç yýl Avrupa ülkelerine yetecek petrol varmýþ... Amerika bunu baþkalarýna yedirir mi? Yedirmez... Ýkinci konu ne? Birleþmiþ Milletler'in kararý... Aylar önce Filistinlilere yardým götüren "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen silahlý saldýrý sonucu onlarca kiþi öldürülmüþtü... Ve Birleþmiþ Milletler konuyla ilgili bir karar çýkarttý... Kararý Türkiye beðenmedi... Ýsrail'in Büyükelçiliðini derhal geri çekmesini istedi ve Çarþamba gününe kadar da süre tanýdý... Bu durumda Türkiye'de Ýsrail büyükelçisi olmayacak, ikinci elçilik katibi ile idare edilecek iþler... Akla ne gelir bu durumda? Kendimiz geliriz deðil mi? Biz savaþýn dýþýnda tutulacaðýz sanmasýn kimse... Kýbrýs'taki olasý bir savaþta en önde cepheye sürülüp öldürülecek olanlar bizler olacaðýz... Zaten Türk askeri erkaný Kýbrýslýtürkleri överken "Sizler bizim serhat boylarýndaki akýncýlarýmýzsýnýz" derlerdi eskiden... Þimdi ne dediklerini bilmem... Ancak Türkiye'nin Ýsrail ile Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yersiz tepkileri ateþ çemberini daha da daralttý. Bana kalýrsa Türkiye'nin "biti kanlandý"... Neden mi? Ekonomisi baþkasýnýn parmaðýnýn altýnda olan bir ülkenin horozlanmasý ve etrafý tehdit etmesine bizim oralarda bunu söylerler. Uluslararasý Para Fonu, Dünya Bankasý Yahudilerin kontrolünde... Amerika'yý yönetenler de onlar... NATO ve BM kimin emireri durumundadýr? Amerika'nýn... Amerikan þirketinin Kýbrýs Cumhuriyeti adýna petrol veya doðalgaz aramak için yapacaðý giriþimlere karþý savaþ ilan etmek demek Amerika'ya savaþ ilan etmek demektir... Ýsrail büyükelçiliðini kapatma anlamýna gelen giriþimler de benzerdir... Hatta iki ülke arasýndaki ortak projeleri askýya almak anlaþýlýr gibi deðil... Türkiye yetkilileri delirmedilerse, iþler danýþýklý dövüþ demektir... Yarýndan sonra Türk Lirasý'nýn döviz cinsi paralar karþýsýnda büyük deðerler kaybetmesi gerekmektedir. Kaybetmezse bu çýkýþlarýn var bir hikmeti... Týpký gündüz kavga edip gece hýrsýzlýk yapanlar gibi... Barýþ güzeli Hýrvatistan'dan Edita Ploco Bu yýl 6'ýncýsý düzenlenen Miss Peace International (Uluslararasý Barýþ Güzeli) yarýþmasýnda zafer Hýrvatistan adýna yarýþan Edita Ploco'nun oldu. Bülent Günkut'un prodüktörlüðü, Pasha Group ve Golden Tulip Otel'in sponsorluðunda dün gece Golden Tulip Otel havuz baþýnda gerçekleþen dünya finalinde, ikinciliði Ukrayna adýna yarýþan Oleksandra Berezovska, üçüncülüðü Çek Cumhuriyeti'nden Dominika Huzvarova, dördüncülüðü Letonya'dan Evija Umbrasko, beþinciliði de KKTC'den Nermin Daðaþtý elde etti. ÜNLÜLER JÜRÝDE... Nilgün Belgün, Þenay Akay, Haldun Dormen, Mine Teber, Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin de büyük jüride yer aldýðý yarýþmada, "En Ýyi Yerel Kostüm" ödülü Sýrbistan'dan Jelena Nedjic'e, "Dostluk Güzeli" ödülü Estonya'dan Marii Jogi'ye, "Pasha Group Özel Ödülü" Çek Cumhuriyeti'nden Dominika Huzvarova'ya verildi. Ünlü sanatçý Zuhal Topal ve Ufuk Özkan'ýn sunuculuðunu yaptýðý ve BRT'den canlý yayýnlanan geceye Murat Kurþun ve Cüneyt Tek þarkýlarýyla renk kattý. OYLAR FAVORÝLERE... Yarýþmaya Hýrvatistan adýna katýlan 18 yaþýndaki Edita Ploco jüri üyelerinin büyük bir kýsmýndan tam puan alarak, favori görüldüðü yarýþmada birinciliði elde etmekte zorlanmadý. Ayrýca Çek Cumhuriyeti adýna yarýþmaya katýlan bir diðer favori Dominika Huzvarova, Barýþ Güzeli Yarýþmasýnda hem Pasha Group Özel Ödülü, hem de üçüncülük ödülünü alarak geceyi iki ödülle kapattý. Geçtiðimiz yýl "Pearls of Europe" (Avrupa'nýn Ýncisi) yarýþmasýnda yarýþan ve "Altýnbaþ Özel Ödülü" elde eden Letonyalý güzel Evija Umbrasko, bu yýl Miss Peace International'da dördüncülük aldý. KKTC 2. Güzeli Nermin Daðaþtý da, evsahibi olarak katýldýðý yarýþmada ilk 5'e girmeyi baþardý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝSTÝHDAMLARA ANKARA ONAYI Ortalýk kalktý oturdu. Bir hengâmedir gidiyor. Hükümet yasadýþý istihdamlar yapýyormuþ. Bayram sonrasýnda 150 kiþinin geçici ve sözleþmeli olarak istihdam edilmesi için hazýrlýklar tamamlanmýþ. Ýrsen Küçük bayramdan sonra bu istihdamlarý gerçekleþtireceklerini parti toplantýsýnda "müjdeleyince" kazan daha da kaynamaya baþladý. Herkes UBP hükümetini topa tutmuþ durumda. Bir CTP vuruyor hükümete... Bir TDP... Bir sendikalar vuruyor... Bir vatandaþ. Ýyi güzel de kardeþim... Eþeðini dövemeyen semerini döver hali deðil midir sizin bu haliniz? UBP hükümeti yasadýþý olarak 150 istihdam yapýyorsa, bunu kendi kafasýna göre mi yapýyor sanýyorsunuz? Ankara'ya danýþmasa... Ankara'nýn mühürünü almasa.. Devlet kadrolarýndaki aþýrý þiþirme ile ilgili olarak yaþanan bunca acý deneyim ve sonuçlarý ortada dururken, tamamen partizanlýða dayalý böyle bir giriþimde bulunabilir miydi? Asla ve asla bulunamazdý. Diyeceðim þu ki... Bu yasadýþý istihdamlarýn arkasýnda, bugüne kadar olduðu gibi yine Ankara'nýn bilgi ve onayý vardýr. Yoksa Ankara'ya danýþmadan tuvalete bile gidemeyenler, hele Ankara'nýn son bir-iki yýl içindeki baský ve dayatmalarý, kulak çekmeleri, azarlamalarý ve hakaretleri ortada dururken... Partizanlýk uðruna 150 kiþiyi devlet kadrolarýnda istihdam etme giriþimine cesaret edemezlerdi. Bu iþte Ankara'nýn bilgi ve onayý olmasa... Gösterilen bunca tepkiyi výz gelir týrýs gider havasýnda karþýlayabilir miydi UBP hükümeti? Belli ki Beþir efendi ile Cemal efendi bunlara yürü ya kulum, dedi! Dikkatinizi çekti mi bilmem. Her taraftan tepki yaðan bu giriþime karþý, TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'dan týs çýkmadý! Neden? Çünkü konu, Kuzey Kýbrýs'taki birçok yasadýþýlýkta olduðu gibi, efendilerin bilgi ve onayýndan geçmiþtir de ondan. Bu durumda tepkilerin önce asýl suçlu Ankara'ya, sonra UBP hükümetine yöneltilmesi gerekmez mi? Ama bütün dertleri "UBP gitsin biz gelelim" olan CTP ve TDP'de Ankara'ya "suçlu ayaða kalk" diyecek cesaret ve basiret nerde? Eþeði dövemeyince, onlar da semerine vur Allah Allah! Bu ülkede her ay sonu bir maaþ krizi yaþanmaktadýr. Hükümet, ne çalýþanlarýn, ne emeklilerin, ne de sosyal sigortalýlarýn maaþlarýný ödeyebilmektedir gününde. Bu amaçla dilenmedik banka, dilenmedik kapý býrakmýyorlar her ay! Maaþlarý ödeyebilmek için akla karayý seçiyor, borçlanýp harçlanýp ödeyince de, çok büyük bir baþarýymýþ gibi bunun günlerce reklâmýný yapýyorlar! Bu durumdaki bir hükümetin, kendi kafasýna göre, yani Ankara'nýn onayýný almadan 150 yeni istihdama giriþmesi aklýn ve mantýðýn alabileceði birþey deðildir. Peki, bugünkü haliyle bile her ay yaþanan maaþ krizlerini bilen Ankara, nasýl olur da 150 yeni istihdama onay verir? Bu noktada akla gelen soru þudur: Ankara her ay sonu yaþanan maaþ krizinin daha büyük bir yangýna dönüþmesini istiyor olabilir mi? Neden olmasýn? Cemil Çiçek, Ekim'de KKTC batacak dememiþ miydi?!

5 5 Eylül 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Eylül'e geldik, 2011 de bitiyor, ama büyük umutlarla açtýðýmýz beyaz sayfalara henüz doðru dürüst bir þey yazamadýk.. *+ Bazý ilaç firmalarý, doktorlara promosyon olarak "nataþa" veriyormuþ. - Ah doktor ah... Sana tatlý reçete, bana acý... Adalet mi bu! + Türkler yýlda 105 kez seks yapýyormuþ. - Vallahi inanmam... Bu araþtýrma mutlaka yanlýþtýr... Kime sorsan, gündüz sekiz, gece dokuz diyor.. * Kýbrýs Türkü yalnýz deðilmiþ. - Ýþte bu nedenledir ki oturup da kafasýný dinleyemiyor, saðlýklý karar veremiyor. * Çatalköye Belediye Baþkaný'nýn en büyük hayali teleferik kurmakmýþ. - Çok güzel bir hayal Ama boþ oturup hayal kurmaktansa tünel açmayý denesin. Ayný kapýya çýkar! * Bayramda yalnýz hýrsýzlar çalýþmýþ. - Polislerimizin hakkýný da yemeyelim * Teknecik civarýnda oturanlar "Bizi öldürmeyin" kampanyasý düzenleyip imza toplayacaklarmýþ. - Vallahi ben hemen gelir imzalarým Amma imza ile bir þey deðiþeceðini sanmam. Onlarýn yapmasý gereken imza toplamak deðil, Teknecik'i topa tutmaktýr. * Güzelyurt Belediye Baþkaný Özçýnar, Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde ciddi bir operasyon geçirmiþ. - Geçmiþ olsun Saðlýk durumu nasýl acaba? Doktorlarýmýzýn da basýn toplantýsý düzenleme zamaný geldi de geçiyor Meydaný boþ býrakmasýnlar. Adamýn birisi, elindeki benzin bidonunu, hiç tereddüt etmeden yanan ateþin üstüne döktü. Bu sýrada, ateþe su dökmek üzere olan bir baþka adam, yanma tehlikesi geçirince, ateþe benzin döken adama baðýrdý: -Nedir be Allah belaný versin yaptýðýn... Biz çabalarýk söndürelim ateþi, sen daha benzin döken üstüne. Ýsten yakasýn bizi da, yemeði da... Benzin döken adam hiç yanýt vermedi. Görevini yapmýþ olmanýn huzuru içinde kýs kýs gülüyor, yükselen alevleri seyrediyordu. Bu kargaþa arasýnda ince, uzun boylu, kel bir adam, ateþin üstünde kaynamakta olan kazana iþedi.. Adamýn kazana iþediðini, sadece kazana tükürmek üzere olan diðer adam gördü. Bu sýrada kocaman kazanýn diðer köþesinde, iki adam durmuþ, karþýlýklý tartýþýyordu: - Biraz daha su dökelim... - Yok yahu istemez su... Çorba yapacak deðiliz ya... - Çorba yapacayýk tabii. - Ne çorbasý be... Biz pilav yapacaðýz.. - Asla pilav yaptýrmayýz bu kazanda. Kimse bize pilav yediremez. Çorba yapacayýk. Bir adam onlarýn tartýþmasýna hiç aldýrmadan, bir þiþe sirke boþalttý kazana. Bir diðeri, gözlerinden yaþ aka aka soðan doðrarken, öneride bulundu: -Ýsterseniz biraz da sarmýsak keserim içine... "Yok yok, sarmýsak istemez, biraz nane hem bahar goy" dedi bir baþkasý da... Bir diðeri karabiber serpiþtirmekle meþguldu o sýra... Onlar tartýþýrken, kazanýn kenarýna sinmiþ birisi de, habire kepçe kepçe atýþtýrmaktaydý... Bu sýrada elindeki boþ çanak ile kazanýn baþýnda bekleyen bir çocuk, habire sorup duruyordu: - Ne zaman piþecek bu yemek daha anne? Ben acýktým ölüyorum... KIBRIS KAZANI BÖYLE BÝR ANDI KÖÞE BAÞI KONUÞMALARI - Uçaklar bizim mi þu gelir gider da bu turistleri daþýr? - Yok! - Oteller bizim mi? - Yok. - Vergi verirler mi? - Yok. - Bu otellerde çalýþanlar bizim mi? - Yok. - Bizim sanatçýlarýmýz var mý bu eðlencelerin içinde? - Yok. - Lokantacý, esnaf yararlanýyor mu bu gelenlerden? - Yok. - E sana ne be turizmden da, turizm diye diye baþýmýzýn etini yen! - Türkiye savaþ çýðýrtkanlýðý yapýyor. - Yok ona öyle demezler Rum gene topuza sürünür derler. - Anlaþýldý, anlaþamaycayýk. - Neçin anlaþamadýðýmýz belli deðil mi zaten. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Trafik kazalarýnýn "yetkililerin tüm uyarýlarýna raðmen" devam etmesi, bu uyarýlarýn bir kulaktan girip diðer kulaktan çýktýðýný gösterir

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı