TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI"

Transkript

1 VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011

2 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir 40 va k f adam a su nu lan ar ma an - Lev ha 8

3 VAKIF INSAN SAB R ÜL KER Dr. Salih TU Mar ma ra Üni ver si te si la hi yat Fa kül te si Emek li Ö re tim Üye si Dr. Mus ta fa ÖZEL Bi lim ve Sa nat Vak f Baş ka n, İstanbul Şe hir Üni ver si te si Öğretim Üyesi Bu su num için de de ifa de edil di i gi bi, Sn. Sab ri Ül ker in va k f adam l ko nu su, esas iti ba riy le Dr. Mus ta fa Özel ta ra f n dan ay r bir me tin ha lin de iş len miş ise de, Prof. Dr. Sa lih Tu, Özel in ma ze re ti do la y s y la ken di ha t ra la r y la zen gin leş ti ril miş ola rak bu met ni din le yi ci le re tak dim et miş bu lun mak ta d r (TMKV). 214

4 S A B R Ü L K E R Gençlik y llar nda S. Ülker Ülker Holding in çekirde inin ticaret hayat na düştü ü y llar ve S. Ülker işbaş nda Sa lih Tu 1930 lu ve 40 l se ne ler de üze rin de pe - tit be ur re şek lin de, o yaş lar da an la - ma d m z bir slo gan bu lu nan lez zet li mi lez zet li bir bis kü vi çe şi di sa t n al r - d k ama he nüz Ül ker mar ka l s yok tu. Ve bu bis kü vi it hal bis kü viy di, na dir bu - lu nur du. Şe ker li si var d, üs tü şe ker li ve üs tün de ay n slo gan ya z l. Ora dan ben pe tit be ur re ü ez ber le dim ve ha t r la - r m. Ama ço cuk la r m, bu de fa yi ne pe tit be ur re slo ga n y la ç ka r lan Ül - ker pe tit be ur re e al ş t r d m ve on lar an ne le ri nin ha z r la d sü te ka r l m ş bu bis kü vi ler le bü yü dü ler. ki ço cu u mu gö rü yo rum bu ra da sa lon da... Ab dul - lah n sa de ce aya a kalk ma s n ri ca ede ce im. Ba k n bu bis kü vi ler ne uzun boy la ra se bep olu yor, ba k n iş te pe tit be ur re ün or ta ya ç kar d eser Efen dim bu ra da bir no tum var; yok la - ma ile ken di söz le ri me baş la ya y m di - yo rum: Sab ri Ül ker: yok. Mu rat Ül ker: yok... Fa kat ben şim di bu ra da mah cup ol dum bu no tu mu bi raz er ken al m ş m, sa lon da Ül ker Ai le si men sup la r n dan Ali Ül ker in bu lun du u nu gö rü yo rum; lüt fen aya a kal k n... ş te bu ne sil far - k d r. Sab ri Bey in hiç bir sos yal hiz met ala n n da ken di si ni gös te re rek bir ha y r işi yap t n gör me dim. Ne lim Yay ma Ce mi ye ti nde, ne lim Yay ma Vak f nda, ne Tür ki ye Mi li Kül tür Vak f nda ne de Tür ki ye Mi li Kül tür Vak f n n ba şa r ar - ma an la r tö ren le rin de onu he men he men hiç gör me dik. Onun Sa elin le yap t n sol elin bi le gör me sin ya ni, Yap t n şe yi an cak Al lah r za s için yap pren si biy le ha re ket et ti i ni tah - min edi yo rum. Az ev vel d ris Ya man - türk Be ye fen di nin, din le di i niz ha yat hi kâ ye sin de ve hiz met le rin de da hi bü - yük çap ta te va zu un rol oy na d n gö - rü yor su nuz. Bu hay ra ve iyi li e dö nük hiz met ler an cak te va zu ile ger çek leş ti - ri le bi le cek hiz met ler dir. Bu in san lar ve ben zer le ri mu hak kak ki te va zu abi de si in san lar d r. On la r n da abi de le ri var d r ama te va zu abi de le ri dir. G yap la r n da ve kar ş la r na ç ka cak olan sa dan ve - ri le cek def ter le rin de de bu abi de ler gö zü ke cek tir. Bir hu su sa da ha işa ret et me me mü - saa de edin. Sab ri Ül ker i ta n ta cak ben de il dim. Onun ya n n da şu ka dar se ne ça l ş m ş, ger çek ten de ona ç rak l k yap - m ş Dr. Mus ta fa Özel, bu gün için Tür ki - ye Mil li Kül tür Vak f n n da mü te vel li he - ye ti üye si dir. Ken di si ha y r l bir işe, yi ne Ül ker Ai le si nin de des tek le riy le gi riş - miş bu lun mak ta d r: Bir üni ver si te kur - mak. Bu nun bir te ma s n ve mü za ke re - si ni yap mak se be biy le Ame ri ka da ki fi - lan ca üni ver si te ile bir gö rüş me yap - mak üze re ani den olu şu ve ren bir ran - de vu se be biy le ay r l mak mec bu ri ye tin - de kal d n dan ya z l m ş olan met ni be - nim oku ma ma ka rar ve ril di. Mü te vel li He ye ti ne te şek kür ede rim, böy le bir f r sa t da ba na ver miş ol du lar; çün kü elim de ha z r bir me tin var ne gü zel. Ne gü zel ama ben bu met ni oku dum. Bu ra - da Mus ta fa Özel e onun üs lu bu na has çok nük te li bir an la t m tar z var ben bu - ra da onu na s l tem sil ede ce im, bi le mi - yo rum. Bu be nim için bü yük bir zor luk - tur. Bu nu oku mak sa de ce ku ru bir iş ola cak t r di ye de dü şü nü yo rum. Ama gay ret ede ce im. Tah min edi yo rum şim di oku ya ca m şu iki say fa l k k s m onun ha z r la d me tin de önem li bir yer tut mak ta d r ve Mus ta fa Özel in de nük - te dan l n gös ter mek te dir. *** 215

5 216 Fabrikalaşman n ilk günleri: G da sanayiinde at lan çekirdek gelişme yolunda Şöy le baş l yor Mus ta fa Özel su nu mu na Bir mil le ti bü yük mil let ya pan, bü yük ev lat la r d r. Bü yük adam de yin ce de ak l m za he men ya ilim adam la r ge lir, ya dev let adam la r. Bu na bir iti ra z m z yok. (Böy le si de var. S.T.) Fa kat bu ül - ke de Ah met Mid hat Efen di den bu ya - na, ya ni ne re dey se 1,5 as r d r, bü yük adam la r n ik ti sat ala n n dan da ç ka bi - le ce i ne, ç k mak ta ol du u na hep şüp - hey le ba k l m ş t r. Mit hat Efen di fark l dü şü nü yor. Ah met Mid hat Efen di, Müşahedat baş l k l ro ma n n bi raz da bu an la y ş y k mak için ka le me al m ş t. Ro ma n n kah ra ma n Sey yit Meh met Nu man di ye bir ha ya lî zat. Bu zat Bill Ga tes ve ya Mic ha el Dell i arat ma ya cak de re ce de icat ç bir gi ri şim ci dir. Ulus - la ra ra s Tur fan da c l icat et miş tir. (Ba k n ben bu nu ön ce an la ya ma d m ne dir bu tur fan da c l k. Tur fan da y bi li - yo ruz da tur fan da c l k ne de mek? ş te şim di:) Ode sa, Var na yo luy la Rus ya ve Av ru pa ya tur fan da ürün ler gön der - mek te dir, ro man da. (Ya ni Müşahedat ad l ro man da. Bu zat böy le bir mü te - şeb bis ru ha sa hip tir. Tur fan da mal gön der mek su re tiy le is te di i fi ya t ko - yu yor ta bi. Bu bir icat onun için.) Evet, tur fan da c l k da bir icat t r. Yal n z bu de - il, ti ca ret ha ya t n da her şey icat t r. Ye - ni den ye ni ye kâr ge ti re cek şey ler bu - lun maz sa, za ten bi li nip ö re nil miş olan şey ler pek bü yük bir kâr ge tir mez ler. Ah! Ti ca ret in san da ne gü zel uya n k l ge rek ti ren bir u raş t r. En kü çük bir ba şa r, ken di ku man da s n da ki as ker le bir za fer ka za nan ku man da n n al d lez zet ka dar vic da nî bir lez zet do u rur di yor Ah met Mit hat Efen di bu ro ma n n - da. (Şim di Mus ta fa Özel söy lü yor:) As - ker lik, eze lî mes le i miz dir. Fa kat dik - kat edi niz, Os man l n n çö küş ça n da bir ro man c ç k m ş, ko mu tan ile tüc car ara s n da ben zer lik ku ru yor. (Yi ne Ah - met Mit hat Efen di den bir al n t gö rü yo - ruz bi rin ci say fa da:) Bir tâ cir de ne bü - yük lük ola bi lir? Tâ cir ler ara s n da da bü yük adam bu lu na cak sa, ci han da kü - çük adam kal ma m ş ol maz m? der ler. Ne ma na s z bir hi tap. Bü yük adam her mes lek te bu lu na bi lir. n sa n n ken di mes le i nin bü yük adam la r n dan sa y l - ma s için, em sa li ne nis pet le üs tün de ta ş ma s lâ z m ge len seç kin va s f la ra ulaş ma s onu bü yük adam lar ara s na ka ta bi lir. Bü yük lük de ni len şe yin di er mes lek ler den zi ya de ti ca ret le u ra şan - lar ara s n da bu lu na bi le ce i ni in kâ ra ge rek yok tur. (Ah met Mit hat Efen di böy le söy lü yor. Mus ta fa Özel şöy le ey dür:) Mid hat Efen di nin söz le ri ni ik na edi ci bul mu - 216

6 S A B R Ü L K E R Gerçek ve azimli yüzü ile S. Ülker yor sa n z, iş te si ze on dan 1200 y l ön ce ya şa yan Hz. Ömer in (ra), ga ni met ge li ri ar t n ca ti ca ret ten ko pan sa ha bi le re tep ki si, ki şöy le ol muş tur: Ti ca re te önem ve rin, şu me vâ li ler (ya ni ayak ta k m ) dün ya n z ko - nu sun da si zi yan l ş yo la sevk et me sin ler. Ti ca ret te zen gin ola bi lir ler ve si ze hük me de bi lir ler mâ nâ s n da. (Şöy le bir yo rum ge ti ri yor Mus ta fa Özel:) Hz. Ömer ha li fe li i s ra s n da pa za ra git miş ve ora da ki le rin ço - u nun Na ba tî lerden (Bu umu mi yet le Su ri ye nin gü ne yin den ge len bir halk gru bu dur, ya r ma da n n ku ze - yin de ya şar lar) ol du u nu gö rün ce üzül müş tü. Na ba tî ler, Irak a ge lip yer le şen bir top lu luk olup, bu ta bir da ha son ra la r avam ve ya ayak ta k m için kul la n l m ş t r. Ha li fe Ömer, top lu mun seç kin in san la r n n ti ca - ret ten kop ma s n ha y r l bir ge liş me ola rak gör mü yor du. Üzün tü sü nü bu se bep ten ifa de et miş ti. He men seç kin sa ha bi le ri ev le rin den ça r d ve pa za r terk et me le rin den ötü rü on la r k na d. On lar ise: Al - lah, na sip et ti i za fer le bi zi pa zar la ra muh taç ol mak tan kur tar d. Ar t k ken di mi zi iba de te ver dik. ba det, ti - ca ret ten üs tün de il mi dir? an la m n da söz ler le ken di le ri ni sa vun du lar. (Hz. Ömer in ce va b, hem Ah met Mid hat Efen di nin, hem Mus ta fa Özel in oku yu cu la r için 7.4 lük dep rem şid de tin de dir:) Al lah a and ol sun, e er böy le ya par sa n z, mu hak kak ki er kek le ri niz on la r n er kek le ri ne; ha n m - la r n z da on la r n ha n m la r na hiz met çi olur! Ti ca re ti terk eder se niz hiz met çi olur su nuz. (Mus ta fa Özel şöy le de vam edi yor:) Sab ri Ül ker Bey le ça l ş ma ya baş la d m da ben 33, o 66 ya ş n day d. On y l ka dar çok ya k n n da bu lun dum. Ak l c bir mis tik ti (ya ni din dar d ). Bu gün dok sa n na mer di ven da ya m ş - t r ve mis tik li i de, ak l c l da de vam edi yor. Beş-al t y l ka dar ön cey di, ken di si ni ara y p Efen dim, mü - sa it se niz ya r n sa bah gel mek is ti yo rum, Ül ker ta ri hi üze ri ne bi raz ko nuş mak is ti yo rum de miş tim. Ce va - b : Sa at kaç ta ge le cek sin? Prog ra m ma bir ba ka y m, sa na dö ne rim. Beş da ki ka son ra ara d n da şöy le di yor du: Ya r n do kuz da üre tim top lan t s var; ona ka t l mam lâ z m! Ya ni ran de vu ta le bi ni red de di yor. Hâl bu ki ak tif yö ne ti ci lik ten ko pa l çok ol muş tu. Bu na ra men, gü nü nün pla n n es ki tarz da yap ma ya de vam edi yor du. Fab ri ka ya gi dip, tek tek bi rim mü dür le ri ni ça r yor; on la ra ecel ter le ri dök tü ren so ru lar so ru yor ve tat min kâr ce vap ve re me yen le ri na zik çe azar l yor du. Di er yan dan, ak l c l n aşan din dar l da sü rüp gi di yor du. Ben mis tik de me ye ce im, çün kü yan l ş an - la ş la bi lir. Rah met li Sü ley man Ka ya Bey ya n na git ti in de, An lat ba ka l m, ne ler ya p yor su nuz? di ye sor - muş. Sü ley man Bey de Al lah a hamd ol sun; Ül ker çok bü yü dü de yin ce, Sab ri Bey ade ta pat la m ş: Sus! Bü yük olan yal n z Al lah t r. Ne de mek Ül ker bü yü dü! Siz işi ni ze ba k n. Öy le bo yu nuz dan bü - yük laf lar et me yin! Sab ri Ül ker ge le cek ne sil le re bü yük bir eko no mik mi ras b rak t. Fa kat ben ce en bü yük mi ra s, iş ha ya t - na da ir fi kir le ri dir. Bu fi kir ler den bir kaç ta ne si ni siz ler le pay laş mak is ti yo rum: 217

7 218 Bir Ülker fabrikas nda temel atma ve S. Ülker Bi rin ci pren sip: Tekkeyibekleyençorbay içer. Bu bir pren si biy miş, ama na - s l bir tek ke, na s l bir çor ba? Sab ri Bey s k s k şöy le der di: şi ni ze odak la n n; baş ka iş le rin ca zi be si si zi ayart ma s n. Ta n d m işa dam la r n n bir k s m, sek tör le ri bi raz da ra gi rin ce, he men ta s ta ra top la y p da ha çe ki ci gö zü ken iş le re dal d lar. Ta bi at y la, bir ço u mu - vaf fak ola ma d. Da vu lun se si uzak tan hoş ge lir. Her mes le in püf nok ta la r var d r. Bun la r üç beş gün de ö re ne - mez si niz. Bis kü vi işi ya pan ba z la r, za man la bez al p sat ma ya baş la d lar. Fa kat ha mur işin den ku maş işi ne geç - mek öy le ko lay de il dir. Pek az ki şi iş de iş tir di in de mu vaf fak ol muş tur. Odak lan ma, Sab ri Ül ker için te mel bir de er; ade ta bir er dem di y l n da, Ül ker he nüz kek işi ne gir miş de il di. Bir Ame ri kan fir ma s y la li sans an laş - ma s yap mak için ay lar sü ren gö rüş - me ler yap m ş, fa kat şir ke ti Tür ki ye pa - za r için ma kul bir fi ya ta ra z ede me - miş tik. Bir ara Sab ri Bey, be nim tah - min ve ta ham mül ede me ye ce im ka - dar yük sek bir be de le bi le evet der gi bi olun ca, da ya na ma ya rak: Efen dim, biz Ül ker de bun lar dan da ha iyi kek ya pa - r z. Ni çin bu ka dar yük sek bir be del öde ye lim? de yi ver miş tim. Ce va b bil - ge cey di: Do ru. Biz is ter sek bun lar dan da ha iyi kek ya pa bi li riz. Fa kat kek le u ra ş n ca, bis kü vi yap ma y unu tu ruz! Ba k n bu da bir pren sip, ya ni Tek ke yi bek le yen çor ba y içer pren si bi. kin ci pren sip: Dürüstlükkazançkap s d r. ş te en bü yük ka p ga li ba bu. Dün ya ve ahi ret ay r m her hal de s n r - l zi hin gü cü mü zün ese ri dir. Nor mal de, iki de il bir ha ya t m z var d r. Dün ya ha ya t de di i miz dö nem, k sa sü re li bir ge çiş ten iba ret tir. Bir a a c n göl ge sin - de ve ri len k sa bir mo la. O hal de, in - sa nî va s f la r m z n et ki si hem mo la da hem de mo la son ra s (ma hi ye ti ni kav - ra ma ya güç ye ti re me di i miz) ha yat ta (ya ni ahi ret te) kar ş m za ç ka cak t r. Dü rüst lük de te mel bir ma ne vî ni te lik ol du un dan, as l mey ve si ni mo la son - ra s n da ve re cek tir. Fa kat Max We - ber in Pro tes tan ah lâ k na da ir te zin de de vur gu la d gi bi, dü rüst lü ün bu dün ya da ki mey ve si de ga yet gö za l c - d r. Bu nu Sab ri Bey in, Ül ker in 50. y l kut la ma tö re nin de an lat t şu olay da çar p c bi çim de gö re bi li yo ruz: 1958 de va lü as yo nun dan son ra, ül ke de te mel me ta fi yat la r s k s k yük sel mek - te, do la y s y la sa na yi ci ler de ürün le ri ne bo yu na zam yap mak ta d r. 27 Ma y s Dar be si nden bir kaç ay ön ce, her na - s l sa çok yük se len un fi ya t hü kü met ka ra r y la ge ri çe kil miş, do la y s y la elin de un lu ma mül bu lu nan lar za ra ra u ra m ş lar. Sab ri Ül ker, bü tün top tan - c la r na ken di el ya z s y la bi rer mek tup gön de rip, el le rin de ki bis kü vi mik tar la - r n bil dir me le ri ni is te miş. Mev cut sto - ku tes pit et tik ten son ra, es ki (yük sek) bis kü vi fi ya t y la ye ni (dü şük) fi yat ara - s n da ki far k he sap la m ş ve bu far k her bir top tan c n n bir son ra ki si pa ri - şin den düş müş. Böy le ce top tan c lar, ken di le ri için önem li ola bi le cek bir za - rar dan kur tul muş lar. Bu nu dü rüst lük te ve da ya n ş ma da bir ör nek ola rak nak le di yor. Pe ki, çev re miz de ma ale sef çok s k rast lan ma yan bu dü rüst dav ra n ş n, bu iyi li in dün ye vî kâ r ne ol muş? Onu da şöy le an la t yor Sab ri Bey: 218

8 S A B R Ü L K E R 27 Ma y s Dar be si nden son ra, or ta l a şöy le bir laf ya y l d : h ti lal ci ler fi yat la r n düş me si ni em ret miş ler! Ya k n da fi yat lar dü şe cek! Pi ya sa lar b çak gi bi ke sil miş. Ana do lu tüc ca r ke se sin de bank not la r y la s tan - bul a gel miş ol sa bi le, fi yat la r n düş me si ni bek li yor, mal al m yor. Ta bi i, bi zim bun lar dan ha be ri miz yok, çün kü sa t ş la r m z ne re dey se iki ye kat lan m ş. Son ra dan işit tik ki, ku maş tan zü ca ci ye ye ka dar hiç bir yer - den mal al ma yan lar, Boş dön mek ten se bis kü vi ala l m, na s l sa Sab ri Bey fi yat lar düş se bi le za ra r m z öder di yor lar m ş! K s sa dan his se: Li der yö ne ti ci, ma ne vi ya t güç lü olan d r. Sa de ce mad di he sap lar la ba şa r ya ula ş la maz! Üçün cü pren sip: Başar,iyiplanlamaileinatç uygulaman nçocu udur. Ül ker gru bu on y l da yak la ş k on mis li bü yü dü. Ya k n şa hi di ol du um için dik kat le din le me ni zi ri ca ede ce im. Ge nel de, ana odak tan faz la sap ma ol ma dan ger çek leş ti bu bü yü me. Ara da bir (oto mo tiv gi bi) ba z ala ka s z sek tör le re gi ril diy se de, ça buk ge ri dö nül dü. ( Za ra r n ne re sin den dön se niz kâr d r! ) Bu bü yü le yi ci ge liş me te sa düf ve ya şans ese - ri de il dir. Da ha 1990 l y l la r n baş la r n da, 1995, 2000 ve 2005 y l la r n n ana he def le ri be lir len miş gi biy di: 1995 e ka dar ya ve fruk toz (şe ker), 2000 y l na ka dar süt, 2005 y l na ka dar ise don dur ma ve gaz l içe cek alan la r na gir mek. Va kit siz ya t r m ta lep le ri ne ise Sab ri Bey hep ku lak la r n t kar d. Efen dim, ya z n s cak lar baş la y n ca bis - kü vi ve bil has sa çi ko la ta tü ke ti mi aza l yor. Bu y l don dur ma işi ne baş la sak m? di ye sor du um da, ku lak - la r ma al t n kü pe olan şu ce va b ver miş ti: Sü te hâ kim ola ma yan, don dur ma ya pa maz ev la d m! Plan la ma y et ki li uy gu la ma ta kip et me li dir. Bir gün ken di ara m z da ba z yö ne ti ci ar ka daş la r de er len di - rir ken, top lan t lar da pek ko nuş ma yan, fik rî kat k s s n r l bir ar ka da ş ha fif yol lu eleş ti rir gi bi ol muş tum. (Mus ta fa Özel söy lü yor.) Sab ri Bey in ce va b ise ha ri kay d : Hak l s n. Ka fa s hiç ça l ş m yor gi bi gö zü kür. As l n da bey ni her söy le ne ni sün ger gi bi emer. Tat - bi kat ta ise çok inat ç d r. Bi ze böy le yö ne ti ci ler de lâ z m. Her kes fi kir üre tir se, ma l kim üre te cek? Dör dün cü pren sip: Ehliyetsizahlâkolmaz! Bir ara çok iyi huy lu fa kat bir tür lü be ce ri gös te re me yen bir yö ne ti ci yi iş ten ç kar ma s ge rek miş ti. Söz ko nu su ki şi her kes ta ra f n dan se vi li yor olun ca, ken di si ne gi dip: Efen dim, bu ar ka da ş m z me lek gi bi dir. ş ten ç kar ma sa n z ol maz m? di yen le re şu ce va b ver miş ti: Me lek ler bis kü vi pi şi ri yor mu? Ba na me lek de il iş ya pan adam lâ z m. Bu fab ri ka bi ze ema net - tir; ge re i ni yap maz sak, ema ne te h ya net et miş olu ruz. Onun çok ah lâk l, iyi huy lu ol du u nu ben de bi li yo rum. Fa kat eh li yet le bir leş me yen ah lâ k ne ya pa l m? Be şin ci pren sip: Toplanmay bilmeyen,büyükşirketyönetemez! Şir ket le ri ko nuş ma al ş kan l k la r na gö - re üç gru ba ay r ma m z n do ru ola ca n dü şü nü yo rum: Ke tum, ge ve ze ve arif şir ket ler. Ke tum ya ni a z s k şir ket ler de sa de ce pat ron ko nu şur. (Ba k n iyi bir tas nif ya ka la m ş Mus ta fa Özel.) Pat ron dan baş ka her kes su sar ve sa de ce onay lar. Ge ve ze şir ket ler Sa l Pa za r gi bi dir; her ka fa dan bir ses ç kar. Or ga ni - zas yon yön bi lin ci ni ve ku man da bir li i ni kay be der. Arif şir ket ler ise, arif in san lar gi bi dir: Ne re de, ne za - man, na s l ko nu şa cak la r n bi lir ler. Otuz y l l k ça l ş ma ha ya t m da şa hit ol du um en ve rim li top lan t lar, (Mus ta fa Özel söy lü yor) baş kan l n Sab ri Ül ker Bey in yap t top lan t lar d. Tür ki ye nin önem li am ba laj şir ket le rin den bi ri olan Po li nas ta 5 y l 219

9 220 ka dar yö ne tim ku ru lu üye li i yap t m. Sab ri Bey d ş n da ki di er yö ne tim ku - ru lu üye le rin den ba z la r şun lar d : Nuh Kuş çu lu ( TO es ki baş ka n ; ve fat et ti), Tun cay Özil han (TÜ S AD es ki baş ka n ; Ana do lu Gru bu YK Baş ka n ), Mu rat Ül - ker, Os man Ya z c, Mus ta fa Uy sal (Ver - gi Kon se yi baş ka n ). Y l da bir ve ya iki de fa s tan bul da top la n l sa da, ge nel de her ay Ma ni sa ya gi di lir ve top lan t şir - ke tin ge nel mer ke zin de ya p l r d. Her şey den ev vel, top lan t n n ta ri hi bir ay ön ce sin den bel li olur du. Şir ket mü - dü rü, bir haf ta ön ce bü tün ka t l m c la ra top lan t gün de mi ni ve gün dem de ki ko - nu lar la il gi li di er bil gi le ri gön de rir di. Her kes, top lan t da ne yin tar t ş la ca n ve muh te me len ne gi bi ka rar la r n al - na bi le ce i ni aşa yu ka r bi lir ve (var - sa) iti raz la r n ha z r lar d. Top lan t la r n ve ri mi ni art t ran di er önem li hu sus lar şun lar d : 1) Top lan t mut la ka za ma n n da baş lar - d. He men he men her kes da - ki ka ön ce den gel miş olur du. Yak la - ş k 15 da ki ka l k mem le ket me se le - le ri üze ri ne soh bet ten son ra sa de - de ge li nir ve gün de min bi rin ci mad - de si ne ge çi lir di. 2) Gün de me mut la ka sa d k ka l n r d. Baş ka çok önem li bir me se le or ta ya at la cak olur sa, üze rin de ça l ş l ma s ve ge le cek top lan t n n gün de mi ne al n ma s tav si ye edi lir di. 3) Mü za ke re s ra s n da ko nu d ş na ç - k l maz ve as la iki li ko nu şul maz d. 4) Kim se bir bi ri nin sö zü nü kes mez di. Yaş ve ya ma kam ba k m n dan da ha aşa da olan la r n fi kir le ri so nu na ka dar din le nir, ben bi li rim ci li e prim ve ril mez di. Her ke sin, her şe yi da ha iyi bi le bi le ce i var sa y l r d. Kim se nin sö zü a z n da kal maz d. 5) Baş kan dâ hil, hiç kim se ge li şi gü zel top lan t y terk edip d şa r ç k maz, içe cek ser vi si d ş n da ka p aç l p ka - pan maz d. s tis na lar d ş n da, te le fon ko nuş ma s için top lan t terk edil - mez; oda n n için den se as la te le fon gö rüş me si ya p l maz d. 6) Şir ket per for man s göz den ge çi ri lir - ken yö ne tim ten kit edi lir, fa kat ya p c ol ma ya ça l ş l r d. Ne me se le le rin üs tü ör tü lür, ne de pi re için yor gan ya k l r d. Yö ne ti me ve ri len ta li mat lar k sa ve net olur, hiç bir be lir siz li e mey dan ve ril mez di. 7) Baş ta baş kan ol mak üze re, bü tün ka t l m c lar mu ha tap la r n din le me - si ni bi lir ler di. Hat ta, ço un luk la şir - ket yö ne ti ci le ri ni ko nuş tu rup, ger çek gi di şa t an la ma ya ça l ş r lar d. ki top lan t ara s n da da, yö ne ti min ver - di i bil gi le rin tet ki ki için ge re ki yor sa şir ket te özel araş t r ma yap t r l r d. 8) Şir ket po li ti ka la r ve at la cak ad m lar üze rin de net an laş ma sa la n r d. Or tak lar dan bi ri nin ka fa s na yat ma - yan bir hu sus ol du u za man, ka rar ve ril miş gi bi ol sa bi le tek rar ele al - n r ve mut la ka gö nül lü bir kon sen - sü se (fi kir bir li i ne) ula ş l r d. Ka rar - lar da be lir siz bir nok ta n n kal ma - ma s na aza mi gay ret gös te ri lir di. 9) Top lan t üç sa at için de bi ti ri lir di. Şir - ket yö ne ti ci le riy le baş ba şa ko nuş - mak is te yen ler, top lan t dan son ra gö rü şür ler di. 10) Bir son ra ki top lan t n n ta ri hi ve gün dem mad de le rin den ba z la r tes pit edi lir di. Özet ler sek, Sab ri Ül ker ka rar l, odak - lan m ş, dü rüst lü ü bir ide al ha li ne ge - tir miş, ha y r se ver, ma ne vi ya t güç lü, iş le ri iyi plan la yan, or tak ve yö ne ti ci le - riy le ve rim li top lan t lar ya pa rak sü re ci ve do la y s y la işin hem so rum lu lu u nu hem de ba şa r s n on lar la pay la şan bir iş ada m y d. Ken di si ne Al lah tan da ha ni ce ha y r l, sa l k l y l lar di li yo ruz. *** Ver di i bil gi ler den de an la ş la ca gi bi Sab ri Ül ker Bey in ya k n iş ar ka da ş ve hat ta ara la r n da ki yaş far k n n çok yük sek ol ma s do la y s y la Sab ri Ül - ker in ç ra di ye bi le ce im Dr. Mus - ta fa Özel in söz le ri bit miş olu yor. Mü - saa de eder se niz Sab ri Ül ker Bey le il - gi li bir iki nok ta ya ben de te mas ede - yim. Se ne Bu nun şa hi di de var ara - m z da, Sü ley man Yal ç n Ho ca m z. s - tan bul da tam bir ka os ha li var. Or ta l k bir bi ri ne gir miş, ade ta kan göv de yi gö - tü rü yor. So pa l, muş ta l in san lar so - kak lar da kol ge zi yor. Ve oruç tu tan la - r n cam la r na, ş k yan d için, taş at p k ran ba z hay dut lar tü re miş, ça re ara n yor. Bir grup mü nev ver Bir ocak ku ra l m, bir der nek ku ra l m. Ve bu der nek te öy le fi kir ler üre te lim ve ya ya - l m ki, so kak lar da ki ve fik rî ha ya t m z - da ki bu ba ş boş lu u so na er di re lim, fi - kir üre te lim, bir ay d n lar oca ku ra - l m gi bi bir pro je yi pay laş mak üze re Ba k r köy Ömür Lo kan ta s nda, üst kat - ta, bir ye mek li top lan t sof ra s ter tip le - di ler. Çok iş ada m gel di. Bi ri si de Sab ri Ül ker Bey di. Di er le ri nin isim le ri ni ver mek is te mi yo rum, bir k s m ve fat et miş kim se ler. Çok k y met li sos yal 220

10 S A B R Ü L K E R hiz met le ri do kun muş kim se ler var d, çok ba şa r l işa dam la r var d. Ede bi yat Fa kül te si nin seç kin üye le rin den Mu har rem Er gin, b ra him Ka fe so lu ha t r la d m ka da r y la, Sü ley man Yal ç n Ho ca m z, böy le bir ku ru lu şun des tek len me si la z m gel di i ni söy le di ler. Biz fi kir adam la r y z, siz ise var l k l kim se ler si niz. Siz bi zi des tek - ler se niz biz üre te ce i miz fi kir ler le muh te mel dir ki so kak ta ki bu kö tü gi di şin bir k s m n sön dü re bi li riz de di - ler. Bu nun üze ri ne ba z pek ba şa r l iş adam la r söz al d lar. Top lan t n n bi ti mi ne do ru, is mi ni ver me ye ce - im, s ra bi ri si ne gel di. Te şek kür ede rim, bil gi len dim de di, kal k p ç k t git ti. Di er le ri de onu ta kip et ti ler; ç k t lar git ti ler. Ama bir ki şi kal d, ga yet iyi ha t r la d ma gö re, o bir ki şi, iş te o Sab ri Ül ker di. Ve Ay d n lar Oca Der ne i fik ri ni so nu na ka dar des tek le di, ben şa hi dim. Çün kü yap t m z kül tü rel top lan t lar, üret ti i - miz fi kir ler için yap t m z se ya hat ler vs. Sab ri Ül ker Bey in al m ş ol du u ted bir ler le des tek len miş tir. Bir hu su su da ha bir men k be bi çi min de an lat mak is ti yo rum. Sab ri Bey i bu ha t ra lar la ya şat mak la z m ve ya onu bu va s f la r y la ha t r la mak la z m. lim Yay ma Ce mi ye ti he nüz da ha lim Yay ma Vak f n or ta ya ç kar ma m ş, ben de Yö ne tim Ku ru lu üye si yim. Kim ler le ça l ş yo ruz? Prof. Dr. Mus ta fa Kö se o lu, Yu suf Tü rel, Sab ri Ül ker, Çe bi... Bu ka da r n ha t r l yo rum. Ba z me se le ler ko nu şu lu yor du. Ben de do çent ola rak s tan bul Üni ver si te - si nde ye ni ha ya t ma baş la m ş m. Tek lif üze ri ne ka t l d k, se çi mi ka zan d k, yö ne ti me gir dik. Yö ne tim Ku ru - lu nda da ha iyi iş ler yap mak is ti yo ruz. Özel lik le lim Yay ma Ce mi ye ti nin ida ri bün ye sin de Yö ne tim Ku ru lu nun al m ş ol du u ka rar la r tat bik et mek te, ic ra ya ak tar mak ta güç lük çe ken bir alt ida ri kad ro var. Bu kad ro s lah edil me li. Na s l s lah edil me li? ş te bu ba şa r s z l k se be biy le de Yö ne tim Ku ru lu hem ka rar al yor hem de ka - ra r n so nun da Bu nu Çe bi tat bik et sin, bu nu Ka lay c, bu nu Tü rel, bu nu Sab ri gi bi ta li mat lar ve ri li yor du. Bu tarz ve usul Rah met li Yu suf Tü rel Üs tad n ta bi at na uy gun bir gö rev len dir mey di. Bu bir kaç cel se böy le de vam et ti. Ba na bir va zi fe ver me di ler çün kü ben Ede bi yat Fa kül te si nin s lâm Araş t r ma la r Ens ti tü sü nde ila hi yat ç bir ada m m. Ne ölen var, ne do an var ara m z da, ne de bir şey oku mak im kâ n var. Ben de dim ki: Ba k n z kaç haf ta d r ko nu şu yo ruz fa kat al d m z ka rar la r hep ken di miz tat bik edi yo ruz. Biz bu ra da ka rar or ga n y z. Ne olur bu var l k l ce mi yet, lim Yay ma Ce mi ye ti, bir mik tar büt çe sin den pay ay r sa da, çok ka bi li yet li, çok yük - sek maa ş olan bir ge nel mü dür le (bu na şim di CE O di yor lar) bu ce mi ye ti ida re et sek ve biz de sa de ce ka ra r - m z al d k tan son ra her şey den emin, uy gu la ma dan emin ev le ri mi ze dön sek de dim. lk iti raz Sab ri Bey den gel di. Ha y r de di. Bel ki bu bir ta sar ruf zih ni ye tiy di, onu bi le mi yo rum. Bel ki biz zat al nan ka rar la r yö ne ti ci - ler ic ra eder ler se, in şa at, al m sa t m ve sai re, lim Yay ma Ce mi ye ti için da ha fay da l ola ca n da dü şün müş ola bi lir. Ama ba na gö re yan l ş t, ha len yan l ş ol du u nu ben şah sen dü şü nü rüm. Böy le bir ta sar ruf çu ve ya p c zih ni yet le lim Yay ma Ce mi ye ti nden lim Yay ma Vak f na ge çil di. Böy le ce ben bu gi bi ba z men k be le ri an lat - t k tan son ra siz le re ve da et mek is ti yo rum. n şal lah, de nil di i gi bi per de yi y k ma m ş va zi yet te yim dir. Çün kü per de Mus ta fa Özel in per de si dir. Ben sa de ce bir iki kat k da bu lun dum. Efen dim, te şek kür le ri mi arz ede rim. D N L E Y C K A T K I L A R I Ali Ül ker Ön ce lik le ken di si ni hak yo lu na, top lu ma hiz met et me ye vak fet miş, son ra s n da işi ne ve ai le si ne de pek k y met li za man la r n tah sis et miş ai le bü yü ü müz Sab ri Ül ker Be ye fen di ye kar ş gös ter miş ol du u nuz bu te vec cüh için şük ran la r m arz et mek is ti yo rum. Çok sa olun, ai lem ad na çok te şek kür ede rim. 221

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 1 2 CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 3 1995, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı