Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart"

Transkript

1

2

3 1

4 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için periyodik bak m flart 12 Devre kesicinin, korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimi hayati önem tafl r 14 Enerji verimlili ine do rudan eriflim sa layan yeni nesil devre kesici: Compact NSX Haber 16 Siemens ten enerji üretebilen elektrikli otomobil 16 Schneider Electric, ana sponsoru oldu u EVK2009 da bilgi ve deneyimlerini paylaflt 18 Elektromed, elektrik sayaç sektörü dünya s ralamas nda 11. oldu 18 Elektromed krize inat yat r mlar na devam ediyor 20 Schneider Electric Conzerv Systems i sat n ald, enerji verimlili inde pazar n lideri oldu 20 Schneider Electric Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ve EBITO Fuar n n sponsoru oldu 21 Hensel tüm Türkiye de müflterilerini bilinçlendirme çal flmalar na h z kesmeden devam ediyor 22 Alia a Ticaret Odas ndan üyelerine elektrik çarpmalar nda ilk yard m e itimi 22 Socomec ten nform Tesisleri nde UPS ve Elektrik Sistemleri konulu seminer 24 Sigma Elektrik yeni ürünleriyle göz dolduruyor 26 GES hakk nda her fley solar-santral.com da! 28 PNP Elektrik Bosch Rexroth A.fi. ile bak m sözleflmesi imzalad 28 Ayd nlatma ve elektrik malzemelerinin yeni adresi: fiiflhane.com 29 Uluslararas Enerji Kongresi yenilenebilir enerji temas yla Ekim de Ankara Sheraton da! 30 stanbul un en büyük günefl enerjisi santrali kuruldu 30 Enerji verimlili i ve kalitesi için ARTronic deste i 32 Teknoloji nin kalbinin att yer: TelemetriLab 32 lk enerji santralinin temeli nform taraf ndan at ld Röportaj 34 Aydem mazeret yok felsefesiyle ça dafl ve kaliteli enerji hizmeti sunuyor 36 Marka bedeli ödemeden kaliteye sahip olmak istiyorsan z Almer e gelmelisiniz 38 En verimsiz motor ar zal motor ve en verimsiz tesis duran tesistir 42 Çok yak n gelecekte Türk endüstrisinde daha büyük ve önemli roller oynayaca z 44 Her firman n çal flmak isteyece i bir partner! Kontek Otomasyon A.fi. Teknik Makale 47 SKiiP4: % 33 daha fazla güç yo unlu u 48 Neden enerji tasarrufu? 49 Sigma AG ak m transformatörleri 50 Kamu yönetiminde teknolojiye dayal verimlilik önerileri 53 efingertm: Elan Touch Controller çözümlerine k sa bir bak fl 54 Ayd nlatmada enerji tasarrufu için çözüm orta n z ARTronic ALMER ELEKTR K...5 ARÇEL K...Arka Kapak çi BM MAK NA...49 CH NT DAL EAE ELEKTR K...19 EL MSAN...3 GERSAN HABER ORTAK...40 HENSEL HÜNER TEKN K...17 KARDEfi ELEKTR K...1 KT ELEKTR K...52 OTEM...Ön Kapak çi POWER ELEKTR K...46 SCHNEIDER SEM KRON...27 SEVAL KABLO...23 SIEMENS...Arka Kapak S GMA ELEKTR K...11 YAVUZ PANO...31 A USTOS AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM ELEKTR K-ENERJ Say : 2009/04 Temmuz 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Nabucco dan daha önemli Z engini, fakiri tüm dünya ülkeleri artan enerji tüketimini karfl layacak çözümler ar yor. Günefle ve rüzgara dayal kaynaklar bu aray flta öne ç k yor ve gerçekten flafl rt c uygulamalar görülüyor. Bunlardan biri de Kuzey Afrika çöllerine günefl panelleri kurmak. 20 büyük Alman flirketi bir vak f oluflturarak ülkelerindeki enerji arz n Desertec ad n verdikleri bu uygulamayla rahatlatmay planl yorlar. Vakf n kurucular aras nda Münchener Rück, Deutsche Bank ve Ren-Vestfalya Elektrik fiirketi (RWE) gibi devler yer al yor y l nda enerji al nmaya bafllanacak projenin ilk etab nda Cezayir, M s r ve Libya daki 310 kilometrekare çöl, panellerle kaplanacak. Enerjiyi do rudan dönüfltüren klasik günefl panellerinin aksine, Desertec teki paneller özel bir ya s tacak, s nm fl ya su buhar üretip türbinleri döndürecek. Projenin ilk dilimi 10 milyar euro ya mal olacak. Tamam için 400 milyar euro harcamak ve 2050 y l na dek beklemek gerekiyor. O tarihte paneller 3600 kilometrekareyi doldurmufl olacak. Desertec son haliyle yaln zca Almanya n n de il Avrupa n n o zamanki tüketiminin %15 ini karfl layacak. leri aflamalarda hatlar bir uçta rlanda ya di er uçta Danimarka ya ulaflacak. Günefl santralleri oldukça sade yap da olduklar ndan hem güvenilirlikleri çok yüksek hem de ekonomik ömürleri hat - r say l r derecede uzun; y l aras nda kullan labiliyorlar. Projenin çarp c yan iletimin do ru ak mla yap lacak olmas. Üç yerine iki kablo hatt kullan lacak. Üstelik do ru ak m alternatif ak mdaki gibi elektromanyetik radyasyon da yaym yor. Kuzey Afrika çöllerinden Almanya ya ulafl ncaya kadar yine de enerjide %15 dolay nda bir kay p olacak. Buna ra men kilovat saati 8 kurufl tan fazla olmayacak. Vak f yöneticileri projenin karl l n Alman Hava ve Uzay Araflt rmalar Merkezine do rulatm fllar. Alman kamuoyu petrol ve do algaz ba- ml l klar n n azalt lmas na katk da bulunaca için Desertec e s cak bak yor. Desertec bofla gitmekte olan s n rs z günefl enerjisinden yararlanmay sa laman n yan s ra yüzlerce kifliye ifl de yaratacak. Öte yandan tamamen çevreci olmas nedeniyle proje Greenpace örgütünün deste ini kazanm fl durumda. Gelelim projenin bizimle olan ilgisine. Desertec Avrupa ya aralar nda Türkiye nin de bulundu u bir güzergah üzerinden ulaflacak. Bu bizim iyi kullanmam z gereken bir f rsat. Masadan iletim hatlar n Akdeniz den veya Fas üzerinden geçirtmeyecek kadar düflük, ama iyi pay alacak kadar yüksek teklifle kalkmay becermeliyiz. Bilindi i gibi geçti imiz hafta içinde Nabucco projesi imzalanm flt. Nabucco da yaln zca boru döfleme plan var, akacak gaz yok. Üstelik alma hayali kurdu umuz %15 lik pay da sözleflmeden ç kart ld. Nabucco isminin nereden geldi ine bak p da Babil Kral Nabukadnezar a dayand n görünce zaten böyle bir sonucu beklemek gerekirmifl diyorsunuz. Desertec in herhangi bir sorunu yok. Tek olas sorun bizim müzakere yetersizli imiz. nflallah Nabucco dan ders alm fl zd r. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 Acı Kaybımız Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Recep Akbayrak ın babası Yaşar Akbayrak Hakk ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz. Alternatif Yayın Grubu

9 7

10 kapak Devre kesiciler fiebekeyi iflletme ve koruma amaçl kullan lan, en temel görevi yük alt nda afl r ak m, k sa devre gibi ar za sinyallerini rölelerden al p devreyi keserek trafoyu ve flebekeyi korumak olan devre kesiciler; olas büyük ar zalar, tehlikeli durumlar engelleyerek ifl kayb n n önüne geçmeyi sa lar, böylece düflük maliyetle büyük masraflar n oluflmas n engeller. Devre kesicinin do ru seçimi hem etkin bir korumay hem de devre kesiciden al nan verimi direkt etkiledi inden yeni say m zda biz de kapak çal flmam zda bu eleman enine boyuna inceliyoruz. SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar Tu çe fller OG Ürün Müdürü Schneider Electric Türkiye Gaz yal t ml kesici uygulamalar günümüzde yayg n bir kullan m alan - na sahiptir. SF6 (sülfür hekza florür) gaz n n, ark söndürme karakteristi i çok iyi olan, kesme uygulamalar için ideal bir gaz oldu u 1937 y l nda yap lan araflt rmalarda belirlenmifltir. SF6 gaz asal bir gazd r. Delinme dayan m havan n 2 ile 3 kat d r ve ark söndürme karakteristi inin iyi olmas nedeniyle yüksek gerilimin vazgeçilmezleri aras na girmifltir. Normal koflullar alt nda renksiz, kokusuz, tats z, zehirsiz, yanmaz, elektronegatif bir gazd r. Orta ve yüksek gerilim enerji sistemlerinde, gaz yal t ml kablo, gazl ay r c, yük ay r c s, kesici, hücre ve genel olarak transformatör merkezlerinde oldukça genifl bir uygulama alan bulmaktad r. D ELEKTR K DAYANIM SF6 tipi kesici dielektrik dayan m havaya oranla 2 ila 3 kat daha iyi olan bir kesicidir. Yal t m ve ark söndürme karakteristikleri aç s ndan ideal bir kesici olan SF6, yüksek ve afl r yüksek gerilim seviyeleri ile büyük güçlü uygulamalarda kullan lan en yayg n kesicidir. Ayn zamanda s l de iflimlere karfl dayan kl d r. KONTAK S STEM Çok yüksek ak mlar söz konusu oldu u için, yal t m gaz n n azalmas n ve kontak kirlenmesini önleyecek flekilde özel olarak tasarlan rlar. Afl nma dikkate al narak kontak maddesinin kesicinin ömründen önce bozulmamas için uygun malzeme kullan - l r. Anahtarlamaya ve elektrodinamik kuvvetlere karfl kararl l bozulmayan sistemlerdir. Düflük elektriksel direnç ve yüksek s l (termal) iletkenli e sahiptirler. GENEL ÇALIfiMA LKES Kesicide ark n geçti i küçük bölgede s cakl k ila C aras ndad r. Bu s - cakl kta SF6 gaz ayr flarak ortama kükürt, flor atom ve iyonlar ile elektronlar verir. Bu s rada SF6 gaz n n s y ortama çok çabuk da tma özelli inden dolay s cakl k h zla düfler. Ayn anda, elektronegatif olan 8

11 kapak flor iyonlar, ortamdaki elektronlar yakalayarak ak m s n rlarlar. Aniden 2000 C ye düflen s cakl kta, kükürt flor iyonlar tekrar SF6 gaz na, eski yal tkan haline dönüflür. Bu nedenle gaz n zamanla bozulmas söz konusu olmaz; kesici tüm ömrü boyunca elektriksel özelli ini korur. SF6 gaz kesicilerinde kesme an nda herhangi bir patlay c gaz meydana gelmez. Kesici içerisindeki ortam gaz oldu undan kesme s ras nda bas nç en fazla 1 bar artarak, bu süre içinde 2.5 bara ulaflabilir. KUTUP ÜN TES SF kutup ünitesi afla dakilerden oluflur: Ana devre: üst ak m terminali (1) kendinden silmeli b çakl sabit ana kontak (3) hareketli ana kontak (7) alt ak m terminali (10) Kesme devresi sabit ark konta (4) hareketli ark konta (5) Otomatik s k flt rma sistemi bas nç hücresi (9) hareketli piston (8) yal tkan gaz üfleyici (6) letim mekanizmas flaft (14) krank (12) ba lant kolu (11) IEC standartlar na uygun s zd rmazl k bas nç sistemi (13) Afla dakiler dahil tüm aktif parçalar içeren bir yal t ml muhafaza (2) düflük ba l bas nçta SF6, moleküler süzgeç (15) alt kapak (16) filetme SF6 kesicileri, SF6 otomatik s k flt rma tekni ini kullan r. lk anda ana kontaklar ve ark kontaklar kapal durumdad r. Ön s k flt rma evresi ise kontaklar aç l rken; pistonun, bas nç haznesindeki SF6 gaz n bir miktar s k flt rmaya bafllamas n sa lar. Ark kontaklar aras nda ark oluflur, piston afla ya do ru hareketine devam eder. Gaz üfleyicisi taraf ndan yön verilen az miktarda gaz, arka enjekte edilir. Bu evreye ark evresi ad verilir. Düflük ak mlar kesmek için ark, cebri konveksiyon ile so utulur. Ancak SF6 n n elektriksel özellikleri uyar nca, ark kontaklar aras ndaki aral k, ak m n ilk s f r nda ak m tamamen kesmek için yeterlidir. Hareketli parçalar hareketlerini bitirirler ve kontaklar tamam yla aç lana kadar so uk gaz enjeksiyonu devam eder. KESME TEKN Gazl kesicilerde üfleme tipi SF6 tekni inin öncüsü Schneider Electric, gaz üfleme ve s k flt rma tekni inin kullan ld uygulamalar n gelifltirilmesinde önemli rol oynam flt r. Schneider Electric SF6 tekniklerinin kullan lmas nda 20 y l aflk n süredir endüstriyel deneyime, dünya çap nda den fazla devreye al nm fl SF6 gazl kesiciye sahiptir. Dünyan n dört bir yan nda hatas z olarak çal flan, yüksek performansl ve güvenilir ürünlerden oluflan kapsaml bir seri gelifltirmifltir. Üfleme ve s k flt rma tekni inde, ark kontaklar n n hareketi, bir pistonun arkas nda, az miktarda gaz s k flt r r. S k flt r lan gaz tutulur ve ark kontaklar ayr lmaya bafllayana kadar bunlar n aras ndan kaçamaz. Bu ön s k flt rma aflamas, bas nçta anl k bir fark oluflturarak, gaz üfleyici taraf ndan yönlendirilen gaz ark n üzerine üflenir. Kontaklar n aras na az miktarda gaz üflenmesi, elektron yakalama ile ark n bast r lmas için yeterlidir. Bu teknik düflük ak mlar ve k sa devre ak mlar n ayn etkinlikle keser. Yüksek ak mlar n kesilmesi s ras nda, tam kesme kapasitesinde ark n kesiti gaz üfleyicinin iç kesitine eflit olur ve bu da üflenen gaz n ak fl n önemli ölçüde azalt r. Buna t kanma etkisi denir. Bu olay iki avantajl sonuç oluflturur: Ak m s f rdan geçmeden önce s k flt r lan gaz n hemen hemen tamam saklan r, Hareketli parçalar n frenlenmesi ile ark enerjisinin s f rlanmas ve bunun sonucunda ark uzunlu unun da s n rlanmas sa lan r. Ayr ca düflük ak mlar n kesilmesi s ras nda, kütle ak fl oran azal r ve darbesiz bir kesme meydana gelir. BAKIM VE ÖMÜR SF6 gazl kesicilerin öngörülen kullan m ömrü 30 y ldan fazlad r ve bu süre zarf nda özel bir bak m gerektirmezler. Belli bir anahtarlama say s veya periyottan sonra bak mlar n n yap lmas imalatç taraf ndan kataloglarda belirtilir. Bu tip kesicilerin ömürleri baz koflullara ba lanabilir: 1) Açma ve kapama s kl na, 2) Ark söndürme karakteristi ine, 3) Yük ve kaynak ak m ve geriliminin kesiciyi zorlama fliddetine ba l d r. SONUÇ Orta gerilim kademelerine göre tasarlanan SF6 gazl kesiciler günümüzün en çok kullan lan kesici tipleri aras nda yer al r. Önemli ar zalar n büyümesini h zl kesme süresi sayesinde önledikleri için yayg nd rlar. H zl kesme ayn zamanda bak m say - s n azalt r. Jeneratörleri iletim ve güç sistemlerine direkt olarak ba lamada kritik açma ve kapama olaylar nda vakum kesicilere göre daha dayan kl d rlar. Gerilim düflümünün azl ve senkronizasyon sa lama aç s ndan da en uygun kesicidir. Yüksek ark kesme özelli i, yüksek delinme dayan m dolay s yla kesme hücresi boyutlar n n küçük olmas, kapasitif ak mlar kolay kesmesi, endüktif ak mlar n oluflturdu- u gerilimin di er kesicilere göre küçük olmas, gürültüsüz çal flmas tercih edilirken göz önüne al nan önemli özelliklerdir. Örne in, ngiltere de 35 y ld r tren yollar - n n elektrifikasyonunda 25 kv luk SF6 kesiciler kullan lmaktad r. Bu sistem, yal t mdaki baflar s n n yan nda mekanik özellikleri sayesinde hava hatt n n sabitlenmesinde de yararl olmaktad r. SF6 kesicilerinin kullan ld sistemlerdeki ar za istatistiklerinde belirgin bir düflüfl görülmüfltür ve yap lan araflt rmalarda SF6 kesicilerin kaza riskinin ihmal edilecek kadar düflük seviyelere indi i görülmüfltür. SF6 kesiciler OG seviyesinde, onar m masraflar nda düflme ve hata ak mlar n kesmede hakl bir güven kazanm fllard r. 9

12 kapak Hüner Teknik San. ve Tic. Ltd. fiti. Firma Orta Hüseyin Hüner: Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için periyodik bak m flart Kesicilerin görevlerini düzgün ve sa l kl bir flekilde yapabilmesi için baz kriterlerin gerçekleflmesi gerekti ini söyleyen Hüseyin Hüner; Mekanizma kurma zaman, açma-kapama h z ve zaman, kontaklar n efl zamanl l, kontaklarda kayma ve afl nmalar, kurma, açma ve kapama an ndaki elektriksel karakteristikler gibi de erlerin ölçüm ve test cihazlar ile kontrolleri yap larak, ard ndan normlara uygun hale getirilerek sa l kl bir flekilde çal flmalar sa lan r. Kesicilerden uzun ömürlü verim alabilmek için y lda en az 1 kez periyodik bak mlar n n yap lmas flart dedi. Hüner Teknik olarak 30 y l aflk n süredir O.G. kesici A.G. flalterlerin tamir ve periyodik bak m konular nda hizmet veriyoruz. Bu anlamda da her geçen gün çal flma kapasitemizi art rmak ve sorunlara pratik çözümler üretebilmek için, teknolojiyi yak ndan takip edip gerekli olan teknolojik cihazlar ve alet edavat parkurumuzu geniflletmek, bunlar rahat kullanabilmek için de genifl mekanlar oluflturmak amaçl yeni atölyemizi kurduk. Geliflmeye ve genifllemeye aç k zihniyetimizle bu anlamdaki yat - r mlar m z devam edecek. DEVRE KES C LER N TEMEL GÖREVLER VE KULLANIM ALANLARI Kesiciler: fiebekenin herhangi bir noktas nda flebekeyi iflletmek ve korumak amaçl kullan lan; anormal durumlarda devre kesici, normal flartlarda devre tamamlay c olarak kullan lan cihazlard r. En temel görevi ise yük alt nda afl r ak m, k sa devre gibi ar za sinyallerini rölelerden al p devreyi keserek trafoyu ve flebekeyi korumakt r. Yo- un olarak trafo fideri, hat fideri, indirici ve da t m merkezlerinde kullan l r. Kesiciler kapal durumda mükemmel bir iletken, aç k durumda mükemmel bir izolatördür. Bir de açma ve kapama ifllemleri çok h zl d r. Çözümler: Olas daha büyük ar zalar önceden tespit ederek, olas tehlikeli durumlar engelleyerek ifl kayb n n önüne geçmek, düflük maliyetle büyük masraflar n oluflmas n engellemektir. Hatta can ve mal kayb - na sebep olacak durumlar n oluflmas n bertaraf etmektir. KES C LER N SEÇ M VE SA LIKLI ÇALIfiMA KR TERLER Kesicilerin görevlerini düzgün ve sa l kl bir flekilde yapabilmesi için baz kriterler vard r. Mesela; Mekanizma kurma zaman, açma-kapama h z ve zaman, kontaklar n efl zamanl l, kontaklarda kayma ve afl nmalar, kurma, açma ve kapama an ndaki elektriksel karakteristikler... Bunlar ölçüm ve test cihazlar ile kontrolleri yap larak tespit edilir ve normlara uygun hale getirilerek sa l kl bir flekilde çal flmalar sa lan r. flte bu sorunlar n oluflmamas ve uzun ömürlü verim alabilmek için y lda en az 1 (bir) kez de olsa periyodik bak mlar n n yap lmas gerekmektedir. Maalesef kesiciler sisteme al nd ktan sonra unutuluyor genel olarak bu bir hata, bir de iflletmelere uygun kesicilerin kullan lmamas en büyük hatad r. Dolay - s yla bu tip sistemler kurulurken ön çal flmalar n n iflin ehli kiflilerce yap l p uygulamas da bu çerçevede yap lmal d r. DEVRE KES C LERDE EN YEN TEKNOLOJ K GEL fimeler Bilindi i üzere çeflitli markalarda, çeflitli tiplerde kesiciler var. En baflta ya l ve az ya l kesiciler vard, sonra gazl kesiciler daha sonra vakumlu kesiciler ç kt. Bunlar n hepsinin görevleri ve temel çal flma prensipleri ayn olmakla birlikte en belirgin farkl l klar ark söndürme biçimleri (materyalleri) dir. Dolay s yla üretici firmalar teknolojik geliflmeleri takip ederek ihtiyaca cevap vermektedir. Bu anlamda en son gelinen noktada, yeni kurulan iflletmelerde modüler hücreler kullan lmaktad r. Tabi ki yine flöyle bir durum da var; kesici seçimlerinde iflletmelerin ihtiyaçlar do rultusunda o iflletmenin biçimine göre kesici tiplerinin tercihi de söz konusu olabilir. Eski kurulmufl iflletmelerde hala az ya l kesiciler kullan l yor ve bu bir anda de iflebilecek bir durum de ildir. Çok büyük maliyetler gerektirir. flte bu gibi durumlarda biz devreye giriyoruz; Yüksek verim alabilmek için kesin ve kesin periyodik bak m diyoruz. Olas ar zalar tespit ederek an nda müdahale ederek sorunu büyümeden gidererek iflletmeleri yüksek maliyetlerden ve ifl kayb ndan korumufl oluyoruz. AMAÇ TEKNOLOJ TRANSFER NDEN ÇOK TEKNOLOJ ÜRET M VE YEN ÜRÜNLER N GEL fit R LMES OLMALI Türkiye de elektrik sektörü bundan 50 y l kadar önce montaj sanayi olarak kurulmaya bafllanm fl özellikle son 15 y lda A.G. ve O.G. de üretime yönelik h zl geliflmeler olmufltur. Fakat bu çal flmalar dünya piyasalar ndaki teknolojiyi transfer edip takip ederek uygulamada kal nm fl yani taklitçilik ve bunun getirdi i kolay tüketim olmufltur. Halbuki amaç teknoloji transferinden çok teknoloji üretimi ve yeni ürünlerin gelifltirilmesi olmal d r. Sektör bugün kendi tasar m ve teknolojilerini üretip gelifltirecek güce sahiptir. Tabi ki burada yetiflmifl kalifiye eleman teknisyeniyle, mühendisiyle ve bunlar n istihdam da önemlidir. Bir önemli konu da üretici firmalar n Ar-Ge çal flmalar na gerekli önemi verip yerli tasar mlar n üretmeleridir. HER C NS KES C VE fialter YEDEK PAR- ÇALARINI STOKLARIMIZDA BULUNDURU- YORUZ En bafl nda da söyledi im gibi biz Hüner Teknik olarak 30 y l aflk n O.G. A. G. (Orta gerilim-alçak Gerilim) konusunda baflar yla hizmet veriyoruz. Bu anlamda genifl bir yedek parça sto umuz mevcut. lk önce yedek parça s k nt s yaflanan, piyasada bulunamayan her cins kesici ve flalter yedek parçalar n stoklar m zda bulundurmaktay z. Bak m n ve tamirat n yapt m z her malzemenin biz de üretici firmalar n verdi i 1(bir) y ll k garanti süresini iflçilik ve parça olarak veriyoruz. Faydalar m z s ralayacak olursak; ar zal k s mlar n önceden tespit edilerek önlem al nmas n n sa lanmas, tesiste bulunan cihazlar n üretici firma kataloglar do rultusunda bak m n n yap lmas, yedek parça temin s k nt s n n ortadan kald r lmas, olas bir ar zada uzun durufl sürelerinin önüne geçmek, en önemlisi de üretim kay plar n n önüne geçerek gereksiz maliyetlerden müflterilerimizi korumakt r. Tüm bunlar yaparken; zaman ve mesafe gözetmeksizin an nda müdahale ile müflterilerimize ulaflmak sorunlar na çözüm olmak için var z: Çünkü Hüner Teknik A.G.-O.G. çözüm orta n z... SEKTÖRÜN AR-GE YÖNÜNÜN GEL fimes Ç N DEVLET VE SEKTÖR fib RL SA LAMALI Yerli üretici için önemli olan Ar-Ge, yenilik, yeni ürünler gelifltirme yönünden Türkiye hala zay ft r. Bunu güçlendirmek için de devlet ve sektör iflbirli i sa lamal d r. Özellikle özellefltirme kapsam nda elektrik üretimine yönelmifllerdir. Bunun da iflletmelere ulaflmas için kullan lacak cihazlar n üretimini tetikleyece i düflüncesindeyiz. (fialter, kesici, trafo vb.) Tabi ki bizim sektör içinde yerimiz bak m onar m k sm, bu alanda üretici firma kataloglar do rultusunda bak m ve onar mlar m z yap yoruz. Dolay s yla en iyi hizmeti verebilmek için yenilikleri yak ndan takip edip kendimizi gelifltirmek bilgi ve teknoloji olarak gerekli alet edevat ve kalifiye eleman teminini en üst düzeyde tutarak mevcut durumumuzu korumak ve daha yukar lara getirmektir. 10 devam sayfa 12 de

13 11

14 kapak Devre kesicinin, korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimi hayati önem tafl r Sigma Elektrik Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Mustafa Tokhan: Devre kesici seçiminde en önemli hususlardan birisi de devre kesicinin korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimidir. Örne in motor devrelerini koruyan bir devre kesici motorun yol alma ak m na dayanabilmeli ve yol alma s ras nda termik veya manyetik olarak açma yapmamal d r. Alçak Gerilim devre kesicileri çeflitli yük karakteristi ine (da t m panolar, motor kumanda panolar, jeneratör panolar ) sahip devrelerde k sa devre ve afl r yük ak mlar na karfl koruma yapma özelli inin yan s ra devreyi açma-kapama fonksiyonunu yerine getiren ve bu özellikleri ile 20. yüzy l n özellikle son çeyre inde elektrik sistemlerinin korunmas nda NH b çakl sigorta + özengili flalter uygulamas n n yerini alan devre koruma cihazlar d r. Kompakt yap lar ile ayn ak m de erine sahip b çakl sigorta+yük kesici flalterlere göre pano boyutlar - n n küçülmesini, ayn zamanda daha etkin bir koruma yap lmas n sa larlar. Bilindi i gibi bir NH b çakl sigorta devreyi kesti inde b - çakl sigortan n de ifltirilmesi zorunlu iken alçak gerilim devre kesicisini yeniden devreye almak mümkündür. Bu da enerji kesinti sürelerini minimuma indirir. ALÇAK GER L M DEVRE KES C LER N N SEÇ M Alçak Gerilim devre kesicilerinin seçiminde esas al nan temel büyüklükler ve seçim kriterleri flöyle s ralanabilir. Normal iflletme flartlar nda devre kesici üzerinden geçecek nominal ak m devre kesicinin anma ak m n aflmamal d r. Devre kesicinin ba l bulundu u sistemdeki fazlar aras gerilim AC sistemler için 750 V u, DC sistemler için ise 600 V u aflmamal - d r. Devre kesicinin sahip oldu u k sa devre ak m kapasitesi devre kesicinin ba l bulundu u sistemdeki beklenen k sa devre ak m ndan büyük olmal d r. Aksi halde devre kesici beklenen korumay gerçeklefltiremez ve sistemin çok büyük zarar görmesine neden olur. Termik sal c larla donat lm fl bir devre kesicinin afl r yük sal c lar normal flartlarda 40 C ye göre kalibre edilmektedir. Farkl ortam s caklar nda kullan m için üretici firman n beyan etti i ortam s cakl dengeleme tablosu veya e risi dikkate al nmal d r. Aksi halde ne- 12 densiz açmalar olabilir veya devre kesici açmas gereken sürede açmayabilir. Bir devre kesici seçiminde en önemli hususlardan birisi de devre kesicinin korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimidir. Örne in motor devrelerini koruyan bir devre kesici motorun yol alma ak m na dayanabilmeli ve yol alma s ras nda termik veya manyetik olarak açma yapmamal d r. Bu yüzden motor devrelerini koruyacak devre kesicilerin ani açma sal c lar nominal ak m n 10 kat nda açma yapacak flekilde ayarlanmaktad r. Ayn flekilde jeneratör korumas nda kullan lan bir devre kesicinin anma ak m n n 2,5-4 kat nda ani açma yapmas gerekmektedir. Hat korumas nda kullan lacak bir devre kesici ise nominal ak - m n n 6 kat nda açma yapmal d r. DEVRE KES C LERDE EN YEN TEKNOLOJ K GEL fimeler Son 50 y lda elektrik devrelerinin korunmas nda di er cihazlar n yerini alan devre kesicilerin kesme kapasiteleri her geçen gün yükselmektedir. Özellikle limitör (ak m s n rlama) özelli ine sahip devre kesiciler bu özelli- e sahip olmayan devre kesicilere nazaran çok daha yüksek k sa devre kapasitelerine ulaflabilmektedir. Yine ortam s cakl ndan ba ms z olarak görev yapan ve daha genifl ak m ayar sahal elektronik açt rma üniteli devre kesicilerin kullan m her geçen gün artmaktad r. Devre kesicinin do ru seçimi hem etkin bir korumay hem de devre kesiciden al nan verimi do rudan etkiledi inden en önemli husus do ru seçim kriterlerine uymakt r. GEL fi M KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YATIRIMLARIN KES NT S Z DEVAM ETMES NE BA LI Sektörümüzün geliflimi enerji ve inflaat alan ndaki kamu ve özel sektöre olan yat r mlar n kesintisiz devam etmesine ba l d r. Ancak 2008 y l sonlar nda bafl gösteren global ekonomik kriz bu geliflimi di er birçok sektörde oldu u gibi sekteye u ratm flt r. A rl kl olarak finans sektöründeki darbo azdan kaynaklanan bu krizin ortadan kalkmas için daha etkin ulusal ve uluslar aras tedbirlerin al nmas flartt r. Bu tedbirlerle birlikte özellikle kamu yat r mlar n n h zla devam etmesi sektörümüzdeki güven ortam n n yeniden oluflmas nda büyük rol oynayacakt r. AR-GE YE YAPTI IMIZ YATIRIMLARLA ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZÜ GEN filett K Sigma Elektrik olarak özellikle son 3 y lda çok ciddi yat r mlar gerçeklefltirdik. Özellikle Ar- Ge ye yapt m z yat r mlar neticesinde ürün portföyümüzü geniflletme imkan n bulduk. Ülkemizi ve tüm dünyay etkileyen global ekonomik krize ra men 2009 y l nda 100, 125, 150 A güç kontaktörleri, kompanzasyon kontaktörleri, reaktif güç kontrol rölesi, yeni nesil kompakt flalterler ve 80,100,125 A anma ak ml otomatik sigortalar tüketicilerin be enisine ve kullan m na sunmay hedefliyoruz. Önümüzdeki y l n ise bu y ldan daha h zl geçece ini söyleyebilirim. K sa devre güç laboratuar m zda yapaca - m z revizyonlarla k sa devre kesme ve dayanma kapasitesini de yine müflteri talepleri do rultusunda artt rmay planl yoruz. SEKTÖRDE EN KAPSAMLI VE EN BÜYÜK KISA DEVRE AKIMININ ELDE ED LD GÜÇ LABORATUARI VE KALIPHANELERE SAH - B Z Sigma Elektrik olarak Türkiye nin sektördeki en kapsaml ve en büyük k sa devre ak m n n elde edildi i güç laboratuar ve kal phanelerinden birisine sahibiz. Bu imkanlar ürün gelifltirme sürecini inan lmaz h zland r yor. Bunun neticesinde de çok k sa sürede pazara yeni ürünler sunabiliyoruz. Ayr ca üretmifl oldu umuz ürünlerin ilgili standartlarda belirtilen tip testlerinin % 90 n kendi laboratuar m zda yapabiliyoruz. Özellikle alçak gerilim flalt ekipmanlar n n performans n gösteren en önemli kriter olan k sa devre kesme veya dayanma kapasitesi testlerini yapabiliyor olmak bize sektörde büyük bir avantaj sa l yor. B RÇOK ORTADO U VE AFR KA ÜLKES N- DEN S PAR filer ALIYORUZ Global ekonomik krizden birçok firma gibi biz de olumsuz olarak etkilendik. ç ve d fltaki talep daralmas nedeniyle ihracat rakamlar - m zda geçti imiz 6 ayda geçen y l ayn döneme göre % 30 luk bir azalma meydana gelmesine ra men son dönemlerde yurtd fl taleplerimizde yeniden bir k p rdanma oldu unu görüyoruz. Özellikle Irak baflta olmak üzere birçok Ortado u ve Afrika ülkesinden talepler ve siparifller al yoruz. Bu taleplerin artarak devam edece ine inan yoruz. Ayr ca seçmifl oldu umuz hedef Pazarlar çerçevesinde yeni pazarlarla ilgili çal flmalar m z yo- unlaflt rm fl durumday z. Sektörümüzle ilgili k sa dönem öngörülerimize gelince biz küresel finansal krizin reel sektöre olan olumsuz etkisinin 2010 y l n n ortalar ndan itibaren kademeli olarak katlan - labilir bir seviyeye inece i inanc nday z. Tabi ki bu kriz sadece Türkiye nin de il tüm dünyan n problemi. Öte yandan Türkiye nin artan enerji ihtiyac ile orant l yap lmas elzem olan enerji yat r mlar n n kriz nedeniyle biraz sekteye u rasa da devam edecek olmas sektörümüz aç s ndan umut verici olarak de erlendirilmektedir. Bunun yan nda her geçen gün artan konut yat r mlar da sektörümüze ivme kazand racakt r. devam sayfa 14 de

15 13

16 kapak Enerji verimlili ine do rudan eriflim sa layan yeni nesil devre kesici: Compact NSX Schneider Electric Türkiye Y eni nesil devre kesici Compact NSX, bugünün ak ll tasar m yla, yar n n standartlar n belirliyor. Kusursuz koruma fonksiyonlar bir güç izleme ünitesiyle daha da güçlendiriliyor. lk kez, kullan c lar yeni performans özellikleriyle donat lm fl kompakt bir cihazda hem enerjiyi hem de gücü izleyebiliyor. Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: Compact NS devre kesicilerinin baflar s n sa layan tüm bu özellikler ve bunlar n yan s - ra tesisatlar n güvenli ve kolay izlenmesi ve yönetimi için yeni fonksiyonlar. Yeni Compact NSX devre kesici serisi, elektronik zekas yla di er devre kesicilerden ayr l yor. Ayr nt l bilgilere do rudan eriflim ve aç k protokoller üzerinden a ba lant s sayesinde Compact NSX, operatörlerin elektrik tesisatlar n yönetmesini optimum hale getirir. Bir devre kesiciden daha fazlas olan Compact NSX enerji tüketimini optimize ederek, enerji bulunabilirli ini art rarak ve tesisat yönetiminizin gelifltirilmesini sa layarak enerji verimlili- i gereksinimlerini karfl lamaya haz r bir ölçüm ve haberleflme arac d r. GÜVENL K VE PERFORMANS Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: Yeni Compact NSX devre kesiciler kusursuz korumayla birlikte 40 amp ve üzeri de erler için geliflmifl izleme ve haberleflme fonksiyonlar n bir arada sunar. UZMAN TEKNOLOJ Roto aktif kontak kesme ilkesi, her bir devre kesiciye küçük boyutu içinde çok yüksek kesme kapasitesi, önemli hata ak m s n rland rma performans ve dayan kl l k sa lar. Compact NSX, patentli çift roto aktif kontakt kesme konsepti ve bunun yan s ra üstün kesme performans için reflektörlü açma sisteminin tüm avantajlar n kullan r. S rad fl ak m s n rland rma özelli i sayesinde sa lam ve güvenilir koruma sa lar ve daha önemlisi bileflenlerin y pranma nedenlerini azaltarak tesisatlar n servis ömürlerini uzat r. YEN KESME KAPAS TELER Compact NSX için yeni performans seviyeleri uygulama hedeflerinizi yükseltir: 25 ka standart düflük k sa devre seviyeli uygulamalar, (örne in hizmet sektörü için) ka standart uygulamalar (endüstriyel tesisler, binalar, hastaneler), ka maliyet kontrollü yüksek performans, 150 ka zor koflullardaki uygulamalar (denizcilik) MOTORLAR Ç N DAHA GÜÇLÜ KORUMA Compact NSX, motor korumas yla ilgili IEC standartlar n karfl lamaktad r: 400 V ta 315 kw a kadar olan motor yol verme çözümlerine çok uyumludur; k sa devrelere, afl r yüklere, faz dengesizliklerine ve kay plar na karfl koruma sa lar, Ayr ca motor çal fl rken, ters frenleme yap l rken, hareket s ras nda veya tam güvenlikle enversör s ras nda yol verme ve kesme için ek koruma sistemlerinin ayarlanabilmesine olanak sa lar, Compact NSX, Schneider Electric kontaktör ile birlikte kullan ld nda tip2 koordinasyon gerekliliklerine uygunluk sa lar. DÜfiÜK TES SAT MAL YETLER Tesisatlar n optimum hale getirilmesi % 30 a varan tasarruf sa lar: Minyatür devre kesicilerle toplam seçicilik sayesinde montaj s ras nda önemli tasarruf, Daha küçük cihazlar, daha ekonomik panolar, afl r kalibrasyon olmadan en iyi genel montaj maliyeti anlam na gelmektedir. ZLEME VE YÖNET M Compact NSX, enerji tüketimini ve gücü kontrol etmek için bir izleme ünitesi içeren komple bir cihazd r. DAH L ZLEME Yeni Compact NSX serisi devre kesicide afla daki her iki özelli i birarada sa layan Micrologic elektronik açma ünitelerini kullan r: - Hassas bir güç izleme ünitesi, - Yüksek düzeyde güvenilir koruma cihaz. Yeni nesil sensörleri içeren Micrologic elektronik açma cihaz : - Elektronik devrelerin güç kayna için demir sensörü, - Yüksek do ruluk sa layan ölçüm için hava sensörü (Rogowski bobinleri). Bu elektronik sistemler yüksek s cakl klara (105 C) dayanmak için tasarlanm flt r ve böylelikle zorlu çal flma koflullar nda güvenilirli i sa larlar. Compact NSX in farkl l verileri do rudan ekran üzerinde, panonun ön panelinde veya bir izleme sistemi üzerinden nas l ölçtü ünde, iflledi inde ve gösterdi inde yatmaktad r. B LG LERE ER fi M Maliyetleri kontrol alt nda tutmak ve servis süreklili ini sa lamak için gerekli bilgiler gerçek zamanl olarak kullan labilmelidir: Maliyetler ve bunlar n da l m n optimum hale getirmeye yard mc olan bir kilovat saat ölçüm cihaz, Enerji beslemesinin kalitesini gösteren harmonik bozulma oran, flletme kontrolü ve bak m planlamas olana sa layan alarm bildirimi, Kurulu ekipmanlar n düzgün flekilde çal flmas n ve bu sayede enerji verimlili inin maksimum seviyeye ç kar lmas n sa layan, sürekli olarak etkinlefltirilen olay kay tlar ve tablolar. GÜÇ ZLEME Ç N Güç izleme yaz l m yla birlikte (örne in, PowerLogic), Compact NSX Modbus haberleflme arayüzü operatörlere sistem izlemeyi çok kolaylaflt ran bir parametre seti ve araçlar sa lar. Operatörler, enerji bulunabilirli ini kontrol etmek, güç kayna kalitesini izlemek, yük tepelerini azaltarak ve sürekli olarak öncelikli yüklere enerji sa layarak farkl uygulamalar ve bölgelerdeki tüketimi optimum hale getirmek, bak m çizelgeleri haz rlamak için gerçek zamanl verilere sahiptir. Bir yard mc program (RSU), kurulu cihazlarla haberleflmeyi test etmeye ek olarak koruma ve alarm konfigürasyonu sa lar. 14

17 15

18 haber Siemens ten enerji üretebilen elektrikli otomobil Siemens Corporate Technology, elektrikli otomobillerin hem ulafl m arac hem de mobil enerji kayna olarak kullan labilmesi için çal flmalar yürütüyor. Siemens teki araflt rma ekibi taraf ndan sviçreli konsept otomobil üreticisi Rinspeed ve Alman flirketi RUF Automobile GmbH için; motor/jeneratör, güç elektroni i ve batarya ba lant l ara yüzden oluflan entegre bir sistem gelifltirilerek iki otomobil Cenevre Motor Show da sergilendi. Schneider Electric, ana sponsoru oldu u EVK2009 da bilgi ve deneyimlerini paylaflt Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen EVK 09 Enerji Verimlili i ve Kalitesi Konferans na ana sponsor olarak kat lan Schneider Electric; enerji yönetimi ve kontrol sistemleri, enerji kalitesinin izlenmesi ve raporlanmas & sayaç otomasyonu ile güç kalitesinde standartlar, tan mlama ve de erlendirmelerle ilgili seminerler düzenledi. Gelece in elektrikle çal flan araçlar fosil yak tlara olan ba ml l ortadan kald r rken, ayn zamanda kendi kendini yenileyen enerjiyi üreterek ulafl mda daha esnek ve güvenilir bir çözüm sunacak. Siemens in enerji ve endüstri sektörlerinin beraber yürüttü ü projede enerji üretimi ve da t m, trafik ve enerji yönetimi, ak ll ölçümler, güç elektroni i, yaz - l m, sensörler, elektrik donan m ve enerjinin depolanmas ve doldurulmas gibi konular üzerinde Ar-Ge çal flmalar devam ediyor. Siemens Corporate Technology, Cenevre Motor Show da sergilenen iki elektrikli otomobil prototipinin sürüfl sistemlerini de bu proje kapsam nda gerçeklefltirdi. Siemens teki araflt rma ekibi sviçreli konsept otomobil üreticisi Rinspeed ve Alman flirketi RUF Automobile GmbH için motor/jeneratör, güç elektroni i ve batarya ba lant l ara yüzden oluflan entegre bir sistem gelifltirdi. E-RUF 911 ve ichange in ÖZELL KLER Yüksek performansl otomobil üreticisi RUF n E-RUF 911 modeli, Siemens Corporate Technology nin yenilikçi elektrikli sürüfl konseptinin ilk versiyonunu içeriyor. Prototipte 270 kilowatt potansiyel kapasiteli bir merkezi motor ve 950 Nm tork motoru bulunuyor. E-RUF, dünyan n iki yönlü flebeke ba lant l ilk elektrikli otomobili olma özelli ini tafl yor. 400 voltluk elektrik ç k fl nda flarj için gereken ilave elektrik devresi olmaks z n yaklafl k 2 saatte flarj edilebilen otomobil, ayn prizden güç nakil flebekesine enerjiyi geri besleyebiliyor. sviçreli konsept otomobil üreticisi Rinspeed ise elektrikli otomobil ichange i, Cenevre Motor Show da tan tt. Esnek bir tavan ile tek koltukludan spor vana çevrilebilen bu spor otomobilin kaputunun alt nda, 204 hp lik bir elektrikli motor bulunuyor. Yüksekli i 1.03 metre, uzunlu u ise 4.28 metre olan konsept otomobil, saatte 220 kilometre h za ç kabiliyor. 4.2 saniyede saatte 100 kilometre h za ulaflan arac n üç lityum iyon bataryas ise 230 voltluk prizde yaklafl k üç saatte flarj edilebiliyor. EVK 09 Enerji Verimlili i ve Kalitesi Konferans nda Schneider Electric, zleme ve Kontrol Sistemleri hakk nda fark ndal k yaratmak amac yla enerji yönetimi ve kontrol sistemleri, enerji kalitesinin izlenmesi ve raporlanmas & sayaç otomasyonu ile güç kalitesinde standartlar, tan mlama ve de erlendirmeler konular nda seminerler düzenledi. Altyap Sat fl Müdürü Gürkan Erdeniz, Enerji Yönetimi ve Kontrol Sistemleri Uzman Özkan Özel ve Enerji Verimlili i Dan flman Can Serrican taraf ndan yap lan sunumlara kat l mc lar yo un ilgi gösterdi. SEM NER KONULARI Seminerlerde, SCADA sistemlerinin orta gerilim sistemlerinde uygulanmas sonucu elde edilebilecek Arz güvenli i, flletme ve Bak m maliyetlerinin azalt lmas ve Enerjinin daha verimli kullan lmas konular n n önemi kat l mc larla paylafl larak, sistem tasar m nda fonksiyonlar n önemi ve her projenin kendine has bir flekilde çal flmas n n gereklili i vurguland. Ayr ca IEEE 1153 standard na göre güç kalitesi konular n n tan mlamalar, IEC standard na göre ölçüm yöntemleri hakk nda kat l mc lara bilgiler verilirken, de erlendirme ölçütleri olan CBE- MA e rileri, EN standard ve tedarik süreklili i, teknik ve ticari kalite yönetmeli i konular ziyaretçilerin bilgisine sunuldu. Güç kalitesi sorunlar n n kay plar üstündeki etkisi ve önerilen ölçüm altyap - s n n önemi de vurgulanan konular aras nda yer ald. 16

19 17

20 haber Elektromed, elektrik sayaç sektörü dünya s ralamas nda 11. oldu ngiliz ABS Energy Research Enerji Araflt rma Kurumu taraf ndan elektrik sayac global pazar araflt rmas raporunda, Elektromed in sahip oldu u dünya genelindeki pazar pay yla 11. s raya yükseldi i belirtiliyor. Türkiye pazar n da mercek alt na alan raporda, % 34 payla Elektromed in elektrik sayaçlar nda Türkiye nin öncü firmas oldu unun alt çiziliyor. Azerbaycan a ba l Nahc van özerk bölgesinde hayata geçirilen elektrik sayac altyap de iflim çal flmalar, Elektromed taraf ndan yürütüldü. Elektromed in üretti i Alfatech çok tarifeli elektrik sayaçlar ile yenilenen Nahc van da 2006 y l nda bafllayan proje, 2008 y l n n sonunda tamamland. Bu süreç içerisinde Nahc - van daki tüm mekanik sayaç, multi tarife özelli i sayesinde tüketicilere kullan m zamanlar n ayarlama ve buna ba l olarak tarife avantaj ndan yararlanma olana sunan dijital sayaçlarla de ifltirildi. Türkiye nin 2 milyon sayaçla, ngiltere ve Güney Afrika dan sonra dünyan n en büyük 4.ön ödemeli sayaç kullan - c s oldu unu belirten rapor, bu kullan m yo unlu unun gaz ve su sayaçlar odakl oldu unun da alt n çiziyor. Türkiye de elektrik sayaçlar nda mekanik sayaç kullan m n n halen yayg nl n korudu unu ifade eden araflt rma, ön ödemeli sayaç kullan m oran nda ilerleyen dönemlerde dikkate de er bir büyüme beklendi ini ekliyor. Araflt rman n sundu u öngörüye göre, konutlarda kullan lan ön ödemeli elektrik sayaçlar nda 2012 ye kadar %100 lük bir büyüme bekleniyor y l nda 10 bin adet olan konut tipi ön ödemeli elektrik sayaç adedinin, 2012 y l nda özellefltirmelerin artaca öngörüsüyle 20 bin adede ç kmas bekleniyor. Elektrik sayaçlar konusunda araflt rman n sundu u global öngörü ise 2008 de 3.4 milyar euro olan pazar n 2012 ye gelindi inde, y ll k ortalama %18 lik büyüme oran ile 6.6 milyar euro ya ulaflaca ifade ediliyor. Ahmet Kaya Elektromed Yönetim Kurulu Baflkan Elektromed krize inat yat r mlar na devam ediyor Dünyan n önde gelen sayaç üreticisi Elektromed, küresel kriz sebebiyle son y llar n en durgun piyasa koflullar na ra men, yurtd fl ndaki faaliyetlerine h z kesmeden devam ediyor. Elektromed son olarak Azerbaycan a ba l Nahc van özerk bölgesinde hayata geçirilen elektrik sayac altyap de iflim çal flmalar n gerçeklefltirdi. Böylelikle abonelerin ödedikleri fatura tutarlar nda önemli ölçüde düflüfl sa land. Kriz dönemlerinde dahi yat r mdan vazgeçmediklerini ifade eden Elektromed A.fi CE- O su Ahmet Kaya, Türkiye nin en büyük ve en modern sayaç üretim tesislerine sahip Elektromed in Türkiye sayaç ihracat nda da lider konuma yükseldi ini ve baflar lar n inovasyona dayal uzun vadeli ifl gelifltirme projelerine borçlu olduklar n söyledi. Yar m asr aflk n süredir sanayici olduklar n n alt n çizen Ahmet Kaya, sanayicili in bisiklete binmek gibi oldu unu, durulmas halinde düflmenin kaç n lmaz oldu unu ifade etti. Bu ba lamda Elektromed i yeni ufuklara, yeni pazarlara açmak üzere yurtd fl nda yeni tesisler kurulmas yönünde önemli çal flmalar yapt klar n belirten Kaya, bu projelerde imza aflamas na gelindi ini, ilerleyen günlerde projelerin detaylar n kamuoyu ile paylaflacaklar n söyledi. KOMfiU ÜLKELERDE ELEKTROMED SM BU YIL DAHA FAZLA YAYGINLAfiACAK Bu projelere ve ihracat faaliyetlerine iliflkin olarak Türkiye ye komflu ülkelere sayaç ihracat konusunda yo un bir çaba içerisinde olduklar n ekleyen Elektromed A.fi hracat Müdürü Kemal Altun, y llar süren bu sürecin meyvelerini almaya bafllad klar n, YILLARI ARASINI DE ERLEN- D RMEK Ç N STRATEJ K PLANLAR HAZIR Elektromed Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Kaya, kuruluflundan bu yana un üzerinde sayaç üreten Elektromed in, dünya genelinde 20 milyon aboneye ulaflan ön ödemeli sayaç sisteminin Türkiye de hayata geçirilmesini sa layan firmalar n bafl nda geldi ini; sürdürülen çal flmalar ve konjonktürel öngörüleri ile elektrik sayaç sektöründe Elektromed in ulaflt 11.s ran n ilerleyen dönemlerde daha üst noktaya ulaflaca n belirtti. Elektromed hracat Müdürü Kemal Altun ise, Avrupa n n y llar aras nda toplam 250 milyon elektrik sayac n n, ak ll sayaçla de ifltirilece inin alt n çizerken, Elektromed olarak bu süreci en iyi flekilde de erlendirmek için stratejik planlar n oluflturduklar n ifade etti. Ayr ca Altun, bu planlar içerisinde orta vadede, yeni fabrika yat r mlar n n büyüme vadeden farkl ülkelerde yap lmas n n da yer ald n söyledi. özellikle 2009 y l içerisinde bu bölgelerde Elektromed isminin daha fazla yayg nlaflaca n belirtti. Kemal Altun, birincil halka ülkeler aras nda bulunan Nahcivan, ran, Azerbaycan, Irak ve Filistin de devam eden projelerinin yan s ra ikincil halka olarak Bat Avrupa, Hindistan, Afrika ve Ortado u üzerine yo unlaflt klar n ve Elektromed A.fi nin, üçüncül halka olarak nitelenen ABD ye ihracat faaliyetlerinin yeni ürün gelifltirme projeleri ile beraber devam etti- ini söyledi. Elektromed A.fi hracat Müdürü Kemal Altun 18

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Elektrik tesisatınızın güvenliği

Elektrik tesisatınızın güvenliği Elektrik tesisatınızın güvenliği Prisma P 3200 A e kadar tip testli AG pano çözümleri Binalar Sanayi Konut 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İçindekiler 3200 A e kadar elektrik panoları... 4 Tip

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı