Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart"

Transkript

1

2

3 1

4 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için periyodik bak m flart 12 Devre kesicinin, korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimi hayati önem tafl r 14 Enerji verimlili ine do rudan eriflim sa layan yeni nesil devre kesici: Compact NSX Haber 16 Siemens ten enerji üretebilen elektrikli otomobil 16 Schneider Electric, ana sponsoru oldu u EVK2009 da bilgi ve deneyimlerini paylaflt 18 Elektromed, elektrik sayaç sektörü dünya s ralamas nda 11. oldu 18 Elektromed krize inat yat r mlar na devam ediyor 20 Schneider Electric Conzerv Systems i sat n ald, enerji verimlili inde pazar n lideri oldu 20 Schneider Electric Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ve EBITO Fuar n n sponsoru oldu 21 Hensel tüm Türkiye de müflterilerini bilinçlendirme çal flmalar na h z kesmeden devam ediyor 22 Alia a Ticaret Odas ndan üyelerine elektrik çarpmalar nda ilk yard m e itimi 22 Socomec ten nform Tesisleri nde UPS ve Elektrik Sistemleri konulu seminer 24 Sigma Elektrik yeni ürünleriyle göz dolduruyor 26 GES hakk nda her fley solar-santral.com da! 28 PNP Elektrik Bosch Rexroth A.fi. ile bak m sözleflmesi imzalad 28 Ayd nlatma ve elektrik malzemelerinin yeni adresi: fiiflhane.com 29 Uluslararas Enerji Kongresi yenilenebilir enerji temas yla Ekim de Ankara Sheraton da! 30 stanbul un en büyük günefl enerjisi santrali kuruldu 30 Enerji verimlili i ve kalitesi için ARTronic deste i 32 Teknoloji nin kalbinin att yer: TelemetriLab 32 lk enerji santralinin temeli nform taraf ndan at ld Röportaj 34 Aydem mazeret yok felsefesiyle ça dafl ve kaliteli enerji hizmeti sunuyor 36 Marka bedeli ödemeden kaliteye sahip olmak istiyorsan z Almer e gelmelisiniz 38 En verimsiz motor ar zal motor ve en verimsiz tesis duran tesistir 42 Çok yak n gelecekte Türk endüstrisinde daha büyük ve önemli roller oynayaca z 44 Her firman n çal flmak isteyece i bir partner! Kontek Otomasyon A.fi. Teknik Makale 47 SKiiP4: % 33 daha fazla güç yo unlu u 48 Neden enerji tasarrufu? 49 Sigma AG ak m transformatörleri 50 Kamu yönetiminde teknolojiye dayal verimlilik önerileri 53 efingertm: Elan Touch Controller çözümlerine k sa bir bak fl 54 Ayd nlatmada enerji tasarrufu için çözüm orta n z ARTronic ALMER ELEKTR K...5 ARÇEL K...Arka Kapak çi BM MAK NA...49 CH NT DAL EAE ELEKTR K...19 EL MSAN...3 GERSAN HABER ORTAK...40 HENSEL HÜNER TEKN K...17 KARDEfi ELEKTR K...1 KT ELEKTR K...52 OTEM...Ön Kapak çi POWER ELEKTR K...46 SCHNEIDER SEM KRON...27 SEVAL KABLO...23 SIEMENS...Arka Kapak S GMA ELEKTR K...11 YAVUZ PANO...31 A USTOS AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM ELEKTR K-ENERJ Say : 2009/04 Temmuz 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Nabucco dan daha önemli Z engini, fakiri tüm dünya ülkeleri artan enerji tüketimini karfl layacak çözümler ar yor. Günefle ve rüzgara dayal kaynaklar bu aray flta öne ç k yor ve gerçekten flafl rt c uygulamalar görülüyor. Bunlardan biri de Kuzey Afrika çöllerine günefl panelleri kurmak. 20 büyük Alman flirketi bir vak f oluflturarak ülkelerindeki enerji arz n Desertec ad n verdikleri bu uygulamayla rahatlatmay planl yorlar. Vakf n kurucular aras nda Münchener Rück, Deutsche Bank ve Ren-Vestfalya Elektrik fiirketi (RWE) gibi devler yer al yor y l nda enerji al nmaya bafllanacak projenin ilk etab nda Cezayir, M s r ve Libya daki 310 kilometrekare çöl, panellerle kaplanacak. Enerjiyi do rudan dönüfltüren klasik günefl panellerinin aksine, Desertec teki paneller özel bir ya s tacak, s nm fl ya su buhar üretip türbinleri döndürecek. Projenin ilk dilimi 10 milyar euro ya mal olacak. Tamam için 400 milyar euro harcamak ve 2050 y l na dek beklemek gerekiyor. O tarihte paneller 3600 kilometrekareyi doldurmufl olacak. Desertec son haliyle yaln zca Almanya n n de il Avrupa n n o zamanki tüketiminin %15 ini karfl layacak. leri aflamalarda hatlar bir uçta rlanda ya di er uçta Danimarka ya ulaflacak. Günefl santralleri oldukça sade yap da olduklar ndan hem güvenilirlikleri çok yüksek hem de ekonomik ömürleri hat - r say l r derecede uzun; y l aras nda kullan labiliyorlar. Projenin çarp c yan iletimin do ru ak mla yap lacak olmas. Üç yerine iki kablo hatt kullan lacak. Üstelik do ru ak m alternatif ak mdaki gibi elektromanyetik radyasyon da yaym yor. Kuzey Afrika çöllerinden Almanya ya ulafl ncaya kadar yine de enerjide %15 dolay nda bir kay p olacak. Buna ra men kilovat saati 8 kurufl tan fazla olmayacak. Vak f yöneticileri projenin karl l n Alman Hava ve Uzay Araflt rmalar Merkezine do rulatm fllar. Alman kamuoyu petrol ve do algaz ba- ml l klar n n azalt lmas na katk da bulunaca için Desertec e s cak bak yor. Desertec bofla gitmekte olan s n rs z günefl enerjisinden yararlanmay sa laman n yan s ra yüzlerce kifliye ifl de yaratacak. Öte yandan tamamen çevreci olmas nedeniyle proje Greenpace örgütünün deste ini kazanm fl durumda. Gelelim projenin bizimle olan ilgisine. Desertec Avrupa ya aralar nda Türkiye nin de bulundu u bir güzergah üzerinden ulaflacak. Bu bizim iyi kullanmam z gereken bir f rsat. Masadan iletim hatlar n Akdeniz den veya Fas üzerinden geçirtmeyecek kadar düflük, ama iyi pay alacak kadar yüksek teklifle kalkmay becermeliyiz. Bilindi i gibi geçti imiz hafta içinde Nabucco projesi imzalanm flt. Nabucco da yaln zca boru döfleme plan var, akacak gaz yok. Üstelik alma hayali kurdu umuz %15 lik pay da sözleflmeden ç kart ld. Nabucco isminin nereden geldi ine bak p da Babil Kral Nabukadnezar a dayand n görünce zaten böyle bir sonucu beklemek gerekirmifl diyorsunuz. Desertec in herhangi bir sorunu yok. Tek olas sorun bizim müzakere yetersizli imiz. nflallah Nabucco dan ders alm fl zd r. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 Acı Kaybımız Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Recep Akbayrak ın babası Yaşar Akbayrak Hakk ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz. Alternatif Yayın Grubu

9 7

10 kapak Devre kesiciler fiebekeyi iflletme ve koruma amaçl kullan lan, en temel görevi yük alt nda afl r ak m, k sa devre gibi ar za sinyallerini rölelerden al p devreyi keserek trafoyu ve flebekeyi korumak olan devre kesiciler; olas büyük ar zalar, tehlikeli durumlar engelleyerek ifl kayb n n önüne geçmeyi sa lar, böylece düflük maliyetle büyük masraflar n oluflmas n engeller. Devre kesicinin do ru seçimi hem etkin bir korumay hem de devre kesiciden al nan verimi direkt etkiledi inden yeni say m zda biz de kapak çal flmam zda bu eleman enine boyuna inceliyoruz. SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar Tu çe fller OG Ürün Müdürü Schneider Electric Türkiye Gaz yal t ml kesici uygulamalar günümüzde yayg n bir kullan m alan - na sahiptir. SF6 (sülfür hekza florür) gaz n n, ark söndürme karakteristi i çok iyi olan, kesme uygulamalar için ideal bir gaz oldu u 1937 y l nda yap lan araflt rmalarda belirlenmifltir. SF6 gaz asal bir gazd r. Delinme dayan m havan n 2 ile 3 kat d r ve ark söndürme karakteristi inin iyi olmas nedeniyle yüksek gerilimin vazgeçilmezleri aras na girmifltir. Normal koflullar alt nda renksiz, kokusuz, tats z, zehirsiz, yanmaz, elektronegatif bir gazd r. Orta ve yüksek gerilim enerji sistemlerinde, gaz yal t ml kablo, gazl ay r c, yük ay r c s, kesici, hücre ve genel olarak transformatör merkezlerinde oldukça genifl bir uygulama alan bulmaktad r. D ELEKTR K DAYANIM SF6 tipi kesici dielektrik dayan m havaya oranla 2 ila 3 kat daha iyi olan bir kesicidir. Yal t m ve ark söndürme karakteristikleri aç s ndan ideal bir kesici olan SF6, yüksek ve afl r yüksek gerilim seviyeleri ile büyük güçlü uygulamalarda kullan lan en yayg n kesicidir. Ayn zamanda s l de iflimlere karfl dayan kl d r. KONTAK S STEM Çok yüksek ak mlar söz konusu oldu u için, yal t m gaz n n azalmas n ve kontak kirlenmesini önleyecek flekilde özel olarak tasarlan rlar. Afl nma dikkate al narak kontak maddesinin kesicinin ömründen önce bozulmamas için uygun malzeme kullan - l r. Anahtarlamaya ve elektrodinamik kuvvetlere karfl kararl l bozulmayan sistemlerdir. Düflük elektriksel direnç ve yüksek s l (termal) iletkenli e sahiptirler. GENEL ÇALIfiMA LKES Kesicide ark n geçti i küçük bölgede s cakl k ila C aras ndad r. Bu s - cakl kta SF6 gaz ayr flarak ortama kükürt, flor atom ve iyonlar ile elektronlar verir. Bu s rada SF6 gaz n n s y ortama çok çabuk da tma özelli inden dolay s cakl k h zla düfler. Ayn anda, elektronegatif olan 8

11 kapak flor iyonlar, ortamdaki elektronlar yakalayarak ak m s n rlarlar. Aniden 2000 C ye düflen s cakl kta, kükürt flor iyonlar tekrar SF6 gaz na, eski yal tkan haline dönüflür. Bu nedenle gaz n zamanla bozulmas söz konusu olmaz; kesici tüm ömrü boyunca elektriksel özelli ini korur. SF6 gaz kesicilerinde kesme an nda herhangi bir patlay c gaz meydana gelmez. Kesici içerisindeki ortam gaz oldu undan kesme s ras nda bas nç en fazla 1 bar artarak, bu süre içinde 2.5 bara ulaflabilir. KUTUP ÜN TES SF kutup ünitesi afla dakilerden oluflur: Ana devre: üst ak m terminali (1) kendinden silmeli b çakl sabit ana kontak (3) hareketli ana kontak (7) alt ak m terminali (10) Kesme devresi sabit ark konta (4) hareketli ark konta (5) Otomatik s k flt rma sistemi bas nç hücresi (9) hareketli piston (8) yal tkan gaz üfleyici (6) letim mekanizmas flaft (14) krank (12) ba lant kolu (11) IEC standartlar na uygun s zd rmazl k bas nç sistemi (13) Afla dakiler dahil tüm aktif parçalar içeren bir yal t ml muhafaza (2) düflük ba l bas nçta SF6, moleküler süzgeç (15) alt kapak (16) filetme SF6 kesicileri, SF6 otomatik s k flt rma tekni ini kullan r. lk anda ana kontaklar ve ark kontaklar kapal durumdad r. Ön s k flt rma evresi ise kontaklar aç l rken; pistonun, bas nç haznesindeki SF6 gaz n bir miktar s k flt rmaya bafllamas n sa lar. Ark kontaklar aras nda ark oluflur, piston afla ya do ru hareketine devam eder. Gaz üfleyicisi taraf ndan yön verilen az miktarda gaz, arka enjekte edilir. Bu evreye ark evresi ad verilir. Düflük ak mlar kesmek için ark, cebri konveksiyon ile so utulur. Ancak SF6 n n elektriksel özellikleri uyar nca, ark kontaklar aras ndaki aral k, ak m n ilk s f r nda ak m tamamen kesmek için yeterlidir. Hareketli parçalar hareketlerini bitirirler ve kontaklar tamam yla aç lana kadar so uk gaz enjeksiyonu devam eder. KESME TEKN Gazl kesicilerde üfleme tipi SF6 tekni inin öncüsü Schneider Electric, gaz üfleme ve s k flt rma tekni inin kullan ld uygulamalar n gelifltirilmesinde önemli rol oynam flt r. Schneider Electric SF6 tekniklerinin kullan lmas nda 20 y l aflk n süredir endüstriyel deneyime, dünya çap nda den fazla devreye al nm fl SF6 gazl kesiciye sahiptir. Dünyan n dört bir yan nda hatas z olarak çal flan, yüksek performansl ve güvenilir ürünlerden oluflan kapsaml bir seri gelifltirmifltir. Üfleme ve s k flt rma tekni inde, ark kontaklar n n hareketi, bir pistonun arkas nda, az miktarda gaz s k flt r r. S k flt r lan gaz tutulur ve ark kontaklar ayr lmaya bafllayana kadar bunlar n aras ndan kaçamaz. Bu ön s k flt rma aflamas, bas nçta anl k bir fark oluflturarak, gaz üfleyici taraf ndan yönlendirilen gaz ark n üzerine üflenir. Kontaklar n aras na az miktarda gaz üflenmesi, elektron yakalama ile ark n bast r lmas için yeterlidir. Bu teknik düflük ak mlar ve k sa devre ak mlar n ayn etkinlikle keser. Yüksek ak mlar n kesilmesi s ras nda, tam kesme kapasitesinde ark n kesiti gaz üfleyicinin iç kesitine eflit olur ve bu da üflenen gaz n ak fl n önemli ölçüde azalt r. Buna t kanma etkisi denir. Bu olay iki avantajl sonuç oluflturur: Ak m s f rdan geçmeden önce s k flt r lan gaz n hemen hemen tamam saklan r, Hareketli parçalar n frenlenmesi ile ark enerjisinin s f rlanmas ve bunun sonucunda ark uzunlu unun da s n rlanmas sa lan r. Ayr ca düflük ak mlar n kesilmesi s ras nda, kütle ak fl oran azal r ve darbesiz bir kesme meydana gelir. BAKIM VE ÖMÜR SF6 gazl kesicilerin öngörülen kullan m ömrü 30 y ldan fazlad r ve bu süre zarf nda özel bir bak m gerektirmezler. Belli bir anahtarlama say s veya periyottan sonra bak mlar n n yap lmas imalatç taraf ndan kataloglarda belirtilir. Bu tip kesicilerin ömürleri baz koflullara ba lanabilir: 1) Açma ve kapama s kl na, 2) Ark söndürme karakteristi ine, 3) Yük ve kaynak ak m ve geriliminin kesiciyi zorlama fliddetine ba l d r. SONUÇ Orta gerilim kademelerine göre tasarlanan SF6 gazl kesiciler günümüzün en çok kullan lan kesici tipleri aras nda yer al r. Önemli ar zalar n büyümesini h zl kesme süresi sayesinde önledikleri için yayg nd rlar. H zl kesme ayn zamanda bak m say - s n azalt r. Jeneratörleri iletim ve güç sistemlerine direkt olarak ba lamada kritik açma ve kapama olaylar nda vakum kesicilere göre daha dayan kl d rlar. Gerilim düflümünün azl ve senkronizasyon sa lama aç s ndan da en uygun kesicidir. Yüksek ark kesme özelli i, yüksek delinme dayan m dolay s yla kesme hücresi boyutlar n n küçük olmas, kapasitif ak mlar kolay kesmesi, endüktif ak mlar n oluflturdu- u gerilimin di er kesicilere göre küçük olmas, gürültüsüz çal flmas tercih edilirken göz önüne al nan önemli özelliklerdir. Örne in, ngiltere de 35 y ld r tren yollar - n n elektrifikasyonunda 25 kv luk SF6 kesiciler kullan lmaktad r. Bu sistem, yal t mdaki baflar s n n yan nda mekanik özellikleri sayesinde hava hatt n n sabitlenmesinde de yararl olmaktad r. SF6 kesicilerinin kullan ld sistemlerdeki ar za istatistiklerinde belirgin bir düflüfl görülmüfltür ve yap lan araflt rmalarda SF6 kesicilerin kaza riskinin ihmal edilecek kadar düflük seviyelere indi i görülmüfltür. SF6 kesiciler OG seviyesinde, onar m masraflar nda düflme ve hata ak mlar n kesmede hakl bir güven kazanm fllard r. 9

12 kapak Hüner Teknik San. ve Tic. Ltd. fiti. Firma Orta Hüseyin Hüner: Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için periyodik bak m flart Kesicilerin görevlerini düzgün ve sa l kl bir flekilde yapabilmesi için baz kriterlerin gerçekleflmesi gerekti ini söyleyen Hüseyin Hüner; Mekanizma kurma zaman, açma-kapama h z ve zaman, kontaklar n efl zamanl l, kontaklarda kayma ve afl nmalar, kurma, açma ve kapama an ndaki elektriksel karakteristikler gibi de erlerin ölçüm ve test cihazlar ile kontrolleri yap larak, ard ndan normlara uygun hale getirilerek sa l kl bir flekilde çal flmalar sa lan r. Kesicilerden uzun ömürlü verim alabilmek için y lda en az 1 kez periyodik bak mlar n n yap lmas flart dedi. Hüner Teknik olarak 30 y l aflk n süredir O.G. kesici A.G. flalterlerin tamir ve periyodik bak m konular nda hizmet veriyoruz. Bu anlamda da her geçen gün çal flma kapasitemizi art rmak ve sorunlara pratik çözümler üretebilmek için, teknolojiyi yak ndan takip edip gerekli olan teknolojik cihazlar ve alet edavat parkurumuzu geniflletmek, bunlar rahat kullanabilmek için de genifl mekanlar oluflturmak amaçl yeni atölyemizi kurduk. Geliflmeye ve genifllemeye aç k zihniyetimizle bu anlamdaki yat - r mlar m z devam edecek. DEVRE KES C LER N TEMEL GÖREVLER VE KULLANIM ALANLARI Kesiciler: fiebekenin herhangi bir noktas nda flebekeyi iflletmek ve korumak amaçl kullan lan; anormal durumlarda devre kesici, normal flartlarda devre tamamlay c olarak kullan lan cihazlard r. En temel görevi ise yük alt nda afl r ak m, k sa devre gibi ar za sinyallerini rölelerden al p devreyi keserek trafoyu ve flebekeyi korumakt r. Yo- un olarak trafo fideri, hat fideri, indirici ve da t m merkezlerinde kullan l r. Kesiciler kapal durumda mükemmel bir iletken, aç k durumda mükemmel bir izolatördür. Bir de açma ve kapama ifllemleri çok h zl d r. Çözümler: Olas daha büyük ar zalar önceden tespit ederek, olas tehlikeli durumlar engelleyerek ifl kayb n n önüne geçmek, düflük maliyetle büyük masraflar n oluflmas n engellemektir. Hatta can ve mal kayb - na sebep olacak durumlar n oluflmas n bertaraf etmektir. KES C LER N SEÇ M VE SA LIKLI ÇALIfiMA KR TERLER Kesicilerin görevlerini düzgün ve sa l kl bir flekilde yapabilmesi için baz kriterler vard r. Mesela; Mekanizma kurma zaman, açma-kapama h z ve zaman, kontaklar n efl zamanl l, kontaklarda kayma ve afl nmalar, kurma, açma ve kapama an ndaki elektriksel karakteristikler... Bunlar ölçüm ve test cihazlar ile kontrolleri yap larak tespit edilir ve normlara uygun hale getirilerek sa l kl bir flekilde çal flmalar sa lan r. flte bu sorunlar n oluflmamas ve uzun ömürlü verim alabilmek için y lda en az 1 (bir) kez de olsa periyodik bak mlar n n yap lmas gerekmektedir. Maalesef kesiciler sisteme al nd ktan sonra unutuluyor genel olarak bu bir hata, bir de iflletmelere uygun kesicilerin kullan lmamas en büyük hatad r. Dolay - s yla bu tip sistemler kurulurken ön çal flmalar n n iflin ehli kiflilerce yap l p uygulamas da bu çerçevede yap lmal d r. DEVRE KES C LERDE EN YEN TEKNOLOJ K GEL fimeler Bilindi i üzere çeflitli markalarda, çeflitli tiplerde kesiciler var. En baflta ya l ve az ya l kesiciler vard, sonra gazl kesiciler daha sonra vakumlu kesiciler ç kt. Bunlar n hepsinin görevleri ve temel çal flma prensipleri ayn olmakla birlikte en belirgin farkl l klar ark söndürme biçimleri (materyalleri) dir. Dolay s yla üretici firmalar teknolojik geliflmeleri takip ederek ihtiyaca cevap vermektedir. Bu anlamda en son gelinen noktada, yeni kurulan iflletmelerde modüler hücreler kullan lmaktad r. Tabi ki yine flöyle bir durum da var; kesici seçimlerinde iflletmelerin ihtiyaçlar do rultusunda o iflletmenin biçimine göre kesici tiplerinin tercihi de söz konusu olabilir. Eski kurulmufl iflletmelerde hala az ya l kesiciler kullan l yor ve bu bir anda de iflebilecek bir durum de ildir. Çok büyük maliyetler gerektirir. flte bu gibi durumlarda biz devreye giriyoruz; Yüksek verim alabilmek için kesin ve kesin periyodik bak m diyoruz. Olas ar zalar tespit ederek an nda müdahale ederek sorunu büyümeden gidererek iflletmeleri yüksek maliyetlerden ve ifl kayb ndan korumufl oluyoruz. AMAÇ TEKNOLOJ TRANSFER NDEN ÇOK TEKNOLOJ ÜRET M VE YEN ÜRÜNLER N GEL fit R LMES OLMALI Türkiye de elektrik sektörü bundan 50 y l kadar önce montaj sanayi olarak kurulmaya bafllanm fl özellikle son 15 y lda A.G. ve O.G. de üretime yönelik h zl geliflmeler olmufltur. Fakat bu çal flmalar dünya piyasalar ndaki teknolojiyi transfer edip takip ederek uygulamada kal nm fl yani taklitçilik ve bunun getirdi i kolay tüketim olmufltur. Halbuki amaç teknoloji transferinden çok teknoloji üretimi ve yeni ürünlerin gelifltirilmesi olmal d r. Sektör bugün kendi tasar m ve teknolojilerini üretip gelifltirecek güce sahiptir. Tabi ki burada yetiflmifl kalifiye eleman teknisyeniyle, mühendisiyle ve bunlar n istihdam da önemlidir. Bir önemli konu da üretici firmalar n Ar-Ge çal flmalar na gerekli önemi verip yerli tasar mlar n üretmeleridir. HER C NS KES C VE fialter YEDEK PAR- ÇALARINI STOKLARIMIZDA BULUNDURU- YORUZ En bafl nda da söyledi im gibi biz Hüner Teknik olarak 30 y l aflk n O.G. A. G. (Orta gerilim-alçak Gerilim) konusunda baflar yla hizmet veriyoruz. Bu anlamda genifl bir yedek parça sto umuz mevcut. lk önce yedek parça s k nt s yaflanan, piyasada bulunamayan her cins kesici ve flalter yedek parçalar n stoklar m zda bulundurmaktay z. Bak m n ve tamirat n yapt m z her malzemenin biz de üretici firmalar n verdi i 1(bir) y ll k garanti süresini iflçilik ve parça olarak veriyoruz. Faydalar m z s ralayacak olursak; ar zal k s mlar n önceden tespit edilerek önlem al nmas n n sa lanmas, tesiste bulunan cihazlar n üretici firma kataloglar do rultusunda bak m n n yap lmas, yedek parça temin s k nt s n n ortadan kald r lmas, olas bir ar zada uzun durufl sürelerinin önüne geçmek, en önemlisi de üretim kay plar n n önüne geçerek gereksiz maliyetlerden müflterilerimizi korumakt r. Tüm bunlar yaparken; zaman ve mesafe gözetmeksizin an nda müdahale ile müflterilerimize ulaflmak sorunlar na çözüm olmak için var z: Çünkü Hüner Teknik A.G.-O.G. çözüm orta n z... SEKTÖRÜN AR-GE YÖNÜNÜN GEL fimes Ç N DEVLET VE SEKTÖR fib RL SA LAMALI Yerli üretici için önemli olan Ar-Ge, yenilik, yeni ürünler gelifltirme yönünden Türkiye hala zay ft r. Bunu güçlendirmek için de devlet ve sektör iflbirli i sa lamal d r. Özellikle özellefltirme kapsam nda elektrik üretimine yönelmifllerdir. Bunun da iflletmelere ulaflmas için kullan lacak cihazlar n üretimini tetikleyece i düflüncesindeyiz. (fialter, kesici, trafo vb.) Tabi ki bizim sektör içinde yerimiz bak m onar m k sm, bu alanda üretici firma kataloglar do rultusunda bak m ve onar mlar m z yap yoruz. Dolay s yla en iyi hizmeti verebilmek için yenilikleri yak ndan takip edip kendimizi gelifltirmek bilgi ve teknoloji olarak gerekli alet edevat ve kalifiye eleman teminini en üst düzeyde tutarak mevcut durumumuzu korumak ve daha yukar lara getirmektir. 10 devam sayfa 12 de

13 11

14 kapak Devre kesicinin, korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimi hayati önem tafl r Sigma Elektrik Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Mustafa Tokhan: Devre kesici seçiminde en önemli hususlardan birisi de devre kesicinin korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimidir. Örne in motor devrelerini koruyan bir devre kesici motorun yol alma ak m na dayanabilmeli ve yol alma s ras nda termik veya manyetik olarak açma yapmamal d r. Alçak Gerilim devre kesicileri çeflitli yük karakteristi ine (da t m panolar, motor kumanda panolar, jeneratör panolar ) sahip devrelerde k sa devre ve afl r yük ak mlar na karfl koruma yapma özelli inin yan s ra devreyi açma-kapama fonksiyonunu yerine getiren ve bu özellikleri ile 20. yüzy l n özellikle son çeyre inde elektrik sistemlerinin korunmas nda NH b çakl sigorta + özengili flalter uygulamas n n yerini alan devre koruma cihazlar d r. Kompakt yap lar ile ayn ak m de erine sahip b çakl sigorta+yük kesici flalterlere göre pano boyutlar - n n küçülmesini, ayn zamanda daha etkin bir koruma yap lmas n sa larlar. Bilindi i gibi bir NH b çakl sigorta devreyi kesti inde b - çakl sigortan n de ifltirilmesi zorunlu iken alçak gerilim devre kesicisini yeniden devreye almak mümkündür. Bu da enerji kesinti sürelerini minimuma indirir. ALÇAK GER L M DEVRE KES C LER N N SEÇ M Alçak Gerilim devre kesicilerinin seçiminde esas al nan temel büyüklükler ve seçim kriterleri flöyle s ralanabilir. Normal iflletme flartlar nda devre kesici üzerinden geçecek nominal ak m devre kesicinin anma ak m n aflmamal d r. Devre kesicinin ba l bulundu u sistemdeki fazlar aras gerilim AC sistemler için 750 V u, DC sistemler için ise 600 V u aflmamal - d r. Devre kesicinin sahip oldu u k sa devre ak m kapasitesi devre kesicinin ba l bulundu u sistemdeki beklenen k sa devre ak m ndan büyük olmal d r. Aksi halde devre kesici beklenen korumay gerçeklefltiremez ve sistemin çok büyük zarar görmesine neden olur. Termik sal c larla donat lm fl bir devre kesicinin afl r yük sal c lar normal flartlarda 40 C ye göre kalibre edilmektedir. Farkl ortam s caklar nda kullan m için üretici firman n beyan etti i ortam s cakl dengeleme tablosu veya e risi dikkate al nmal d r. Aksi halde ne- 12 densiz açmalar olabilir veya devre kesici açmas gereken sürede açmayabilir. Bir devre kesici seçiminde en önemli hususlardan birisi de devre kesicinin korudu u yükün karakteristik özelliklerine uygun olarak seçimidir. Örne in motor devrelerini koruyan bir devre kesici motorun yol alma ak m na dayanabilmeli ve yol alma s ras nda termik veya manyetik olarak açma yapmamal d r. Bu yüzden motor devrelerini koruyacak devre kesicilerin ani açma sal c lar nominal ak m n 10 kat nda açma yapacak flekilde ayarlanmaktad r. Ayn flekilde jeneratör korumas nda kullan lan bir devre kesicinin anma ak m n n 2,5-4 kat nda ani açma yapmas gerekmektedir. Hat korumas nda kullan lacak bir devre kesici ise nominal ak - m n n 6 kat nda açma yapmal d r. DEVRE KES C LERDE EN YEN TEKNOLOJ K GEL fimeler Son 50 y lda elektrik devrelerinin korunmas nda di er cihazlar n yerini alan devre kesicilerin kesme kapasiteleri her geçen gün yükselmektedir. Özellikle limitör (ak m s n rlama) özelli ine sahip devre kesiciler bu özelli- e sahip olmayan devre kesicilere nazaran çok daha yüksek k sa devre kapasitelerine ulaflabilmektedir. Yine ortam s cakl ndan ba ms z olarak görev yapan ve daha genifl ak m ayar sahal elektronik açt rma üniteli devre kesicilerin kullan m her geçen gün artmaktad r. Devre kesicinin do ru seçimi hem etkin bir korumay hem de devre kesiciden al nan verimi do rudan etkiledi inden en önemli husus do ru seçim kriterlerine uymakt r. GEL fi M KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YATIRIMLARIN KES NT S Z DEVAM ETMES NE BA LI Sektörümüzün geliflimi enerji ve inflaat alan ndaki kamu ve özel sektöre olan yat r mlar n kesintisiz devam etmesine ba l d r. Ancak 2008 y l sonlar nda bafl gösteren global ekonomik kriz bu geliflimi di er birçok sektörde oldu u gibi sekteye u ratm flt r. A rl kl olarak finans sektöründeki darbo azdan kaynaklanan bu krizin ortadan kalkmas için daha etkin ulusal ve uluslar aras tedbirlerin al nmas flartt r. Bu tedbirlerle birlikte özellikle kamu yat r mlar n n h zla devam etmesi sektörümüzdeki güven ortam n n yeniden oluflmas nda büyük rol oynayacakt r. AR-GE YE YAPTI IMIZ YATIRIMLARLA ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZÜ GEN filett K Sigma Elektrik olarak özellikle son 3 y lda çok ciddi yat r mlar gerçeklefltirdik. Özellikle Ar- Ge ye yapt m z yat r mlar neticesinde ürün portföyümüzü geniflletme imkan n bulduk. Ülkemizi ve tüm dünyay etkileyen global ekonomik krize ra men 2009 y l nda 100, 125, 150 A güç kontaktörleri, kompanzasyon kontaktörleri, reaktif güç kontrol rölesi, yeni nesil kompakt flalterler ve 80,100,125 A anma ak ml otomatik sigortalar tüketicilerin be enisine ve kullan m na sunmay hedefliyoruz. Önümüzdeki y l n ise bu y ldan daha h zl geçece ini söyleyebilirim. K sa devre güç laboratuar m zda yapaca - m z revizyonlarla k sa devre kesme ve dayanma kapasitesini de yine müflteri talepleri do rultusunda artt rmay planl yoruz. SEKTÖRDE EN KAPSAMLI VE EN BÜYÜK KISA DEVRE AKIMININ ELDE ED LD GÜÇ LABORATUARI VE KALIPHANELERE SAH - B Z Sigma Elektrik olarak Türkiye nin sektördeki en kapsaml ve en büyük k sa devre ak m n n elde edildi i güç laboratuar ve kal phanelerinden birisine sahibiz. Bu imkanlar ürün gelifltirme sürecini inan lmaz h zland r yor. Bunun neticesinde de çok k sa sürede pazara yeni ürünler sunabiliyoruz. Ayr ca üretmifl oldu umuz ürünlerin ilgili standartlarda belirtilen tip testlerinin % 90 n kendi laboratuar m zda yapabiliyoruz. Özellikle alçak gerilim flalt ekipmanlar n n performans n gösteren en önemli kriter olan k sa devre kesme veya dayanma kapasitesi testlerini yapabiliyor olmak bize sektörde büyük bir avantaj sa l yor. B RÇOK ORTADO U VE AFR KA ÜLKES N- DEN S PAR filer ALIYORUZ Global ekonomik krizden birçok firma gibi biz de olumsuz olarak etkilendik. ç ve d fltaki talep daralmas nedeniyle ihracat rakamlar - m zda geçti imiz 6 ayda geçen y l ayn döneme göre % 30 luk bir azalma meydana gelmesine ra men son dönemlerde yurtd fl taleplerimizde yeniden bir k p rdanma oldu unu görüyoruz. Özellikle Irak baflta olmak üzere birçok Ortado u ve Afrika ülkesinden talepler ve siparifller al yoruz. Bu taleplerin artarak devam edece ine inan yoruz. Ayr ca seçmifl oldu umuz hedef Pazarlar çerçevesinde yeni pazarlarla ilgili çal flmalar m z yo- unlaflt rm fl durumday z. Sektörümüzle ilgili k sa dönem öngörülerimize gelince biz küresel finansal krizin reel sektöre olan olumsuz etkisinin 2010 y l n n ortalar ndan itibaren kademeli olarak katlan - labilir bir seviyeye inece i inanc nday z. Tabi ki bu kriz sadece Türkiye nin de il tüm dünyan n problemi. Öte yandan Türkiye nin artan enerji ihtiyac ile orant l yap lmas elzem olan enerji yat r mlar n n kriz nedeniyle biraz sekteye u rasa da devam edecek olmas sektörümüz aç s ndan umut verici olarak de erlendirilmektedir. Bunun yan nda her geçen gün artan konut yat r mlar da sektörümüze ivme kazand racakt r. devam sayfa 14 de

15 13

16 kapak Enerji verimlili ine do rudan eriflim sa layan yeni nesil devre kesici: Compact NSX Schneider Electric Türkiye Y eni nesil devre kesici Compact NSX, bugünün ak ll tasar m yla, yar n n standartlar n belirliyor. Kusursuz koruma fonksiyonlar bir güç izleme ünitesiyle daha da güçlendiriliyor. lk kez, kullan c lar yeni performans özellikleriyle donat lm fl kompakt bir cihazda hem enerjiyi hem de gücü izleyebiliyor. Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: Compact NS devre kesicilerinin baflar s n sa layan tüm bu özellikler ve bunlar n yan s - ra tesisatlar n güvenli ve kolay izlenmesi ve yönetimi için yeni fonksiyonlar. Yeni Compact NSX devre kesici serisi, elektronik zekas yla di er devre kesicilerden ayr l yor. Ayr nt l bilgilere do rudan eriflim ve aç k protokoller üzerinden a ba lant s sayesinde Compact NSX, operatörlerin elektrik tesisatlar n yönetmesini optimum hale getirir. Bir devre kesiciden daha fazlas olan Compact NSX enerji tüketimini optimize ederek, enerji bulunabilirli ini art rarak ve tesisat yönetiminizin gelifltirilmesini sa layarak enerji verimlili- i gereksinimlerini karfl lamaya haz r bir ölçüm ve haberleflme arac d r. GÜVENL K VE PERFORMANS Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: Yeni Compact NSX devre kesiciler kusursuz korumayla birlikte 40 amp ve üzeri de erler için geliflmifl izleme ve haberleflme fonksiyonlar n bir arada sunar. UZMAN TEKNOLOJ Roto aktif kontak kesme ilkesi, her bir devre kesiciye küçük boyutu içinde çok yüksek kesme kapasitesi, önemli hata ak m s n rland rma performans ve dayan kl l k sa lar. Compact NSX, patentli çift roto aktif kontakt kesme konsepti ve bunun yan s ra üstün kesme performans için reflektörlü açma sisteminin tüm avantajlar n kullan r. S rad fl ak m s n rland rma özelli i sayesinde sa lam ve güvenilir koruma sa lar ve daha önemlisi bileflenlerin y pranma nedenlerini azaltarak tesisatlar n servis ömürlerini uzat r. YEN KESME KAPAS TELER Compact NSX için yeni performans seviyeleri uygulama hedeflerinizi yükseltir: 25 ka standart düflük k sa devre seviyeli uygulamalar, (örne in hizmet sektörü için) ka standart uygulamalar (endüstriyel tesisler, binalar, hastaneler), ka maliyet kontrollü yüksek performans, 150 ka zor koflullardaki uygulamalar (denizcilik) MOTORLAR Ç N DAHA GÜÇLÜ KORUMA Compact NSX, motor korumas yla ilgili IEC standartlar n karfl lamaktad r: 400 V ta 315 kw a kadar olan motor yol verme çözümlerine çok uyumludur; k sa devrelere, afl r yüklere, faz dengesizliklerine ve kay plar na karfl koruma sa lar, Ayr ca motor çal fl rken, ters frenleme yap l rken, hareket s ras nda veya tam güvenlikle enversör s ras nda yol verme ve kesme için ek koruma sistemlerinin ayarlanabilmesine olanak sa lar, Compact NSX, Schneider Electric kontaktör ile birlikte kullan ld nda tip2 koordinasyon gerekliliklerine uygunluk sa lar. DÜfiÜK TES SAT MAL YETLER Tesisatlar n optimum hale getirilmesi % 30 a varan tasarruf sa lar: Minyatür devre kesicilerle toplam seçicilik sayesinde montaj s ras nda önemli tasarruf, Daha küçük cihazlar, daha ekonomik panolar, afl r kalibrasyon olmadan en iyi genel montaj maliyeti anlam na gelmektedir. ZLEME VE YÖNET M Compact NSX, enerji tüketimini ve gücü kontrol etmek için bir izleme ünitesi içeren komple bir cihazd r. DAH L ZLEME Yeni Compact NSX serisi devre kesicide afla daki her iki özelli i birarada sa layan Micrologic elektronik açma ünitelerini kullan r: - Hassas bir güç izleme ünitesi, - Yüksek düzeyde güvenilir koruma cihaz. Yeni nesil sensörleri içeren Micrologic elektronik açma cihaz : - Elektronik devrelerin güç kayna için demir sensörü, - Yüksek do ruluk sa layan ölçüm için hava sensörü (Rogowski bobinleri). Bu elektronik sistemler yüksek s cakl klara (105 C) dayanmak için tasarlanm flt r ve böylelikle zorlu çal flma koflullar nda güvenilirli i sa larlar. Compact NSX in farkl l verileri do rudan ekran üzerinde, panonun ön panelinde veya bir izleme sistemi üzerinden nas l ölçtü ünde, iflledi inde ve gösterdi inde yatmaktad r. B LG LERE ER fi M Maliyetleri kontrol alt nda tutmak ve servis süreklili ini sa lamak için gerekli bilgiler gerçek zamanl olarak kullan labilmelidir: Maliyetler ve bunlar n da l m n optimum hale getirmeye yard mc olan bir kilovat saat ölçüm cihaz, Enerji beslemesinin kalitesini gösteren harmonik bozulma oran, flletme kontrolü ve bak m planlamas olana sa layan alarm bildirimi, Kurulu ekipmanlar n düzgün flekilde çal flmas n ve bu sayede enerji verimlili inin maksimum seviyeye ç kar lmas n sa layan, sürekli olarak etkinlefltirilen olay kay tlar ve tablolar. GÜÇ ZLEME Ç N Güç izleme yaz l m yla birlikte (örne in, PowerLogic), Compact NSX Modbus haberleflme arayüzü operatörlere sistem izlemeyi çok kolaylaflt ran bir parametre seti ve araçlar sa lar. Operatörler, enerji bulunabilirli ini kontrol etmek, güç kayna kalitesini izlemek, yük tepelerini azaltarak ve sürekli olarak öncelikli yüklere enerji sa layarak farkl uygulamalar ve bölgelerdeki tüketimi optimum hale getirmek, bak m çizelgeleri haz rlamak için gerçek zamanl verilere sahiptir. Bir yard mc program (RSU), kurulu cihazlarla haberleflmeyi test etmeye ek olarak koruma ve alarm konfigürasyonu sa lar. 14

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

Editör Su gibi elektrik harcamay n Daha kaliteli ürünler ve kalitede süreklilik, Kalite ve çevre standartlar na uygunluk, Üretimde art fl, Ar za durufllar n n ve bak m masraflar n n azalt lmas, Üretim

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı