ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Himmet ÖCAL YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EMEL OFSET MATBAACILIK Sanayi Ticaret Ltd. fiti. Tar m Mahallesi Aspendos Bulvar No:128 / 3, ANTALYA Tel.: Faks: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz ANTALYA DA TARIM 2004 Y l De erlendirmeleri ATSO ETK NL KLER ANTALYA KOB LER NE KOSGEB DESTE ANTALYA S NERJ MERKEZ AÇILDI ESK DEN ANTALYA DA ESNAFLIK DO ALGAZLA ANTALYA DA NELER OLACAK DUYURU (SA LIK) AB DEN GÜNCEL HABERLER ATSO - ANTALYA EKONOM K DURUM BÜLTEN ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI fib RL TEKL FLER FUARLAR YEN GELEN YAYINLAR L STES ATSO fiubat

5 6 ANTALYA DA TARIM 2004 y l de erlendirmeleri ATSO ETK NL KLER ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU ATSO ÜYELER N B LG LEND RD 32 DO ALGAZLA ANTALYA DA NELER OLACAK 3 fiubat 2005 ATSO

6 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Antalya n n Gelece i çin Yap lacak Her flte ATSO Ailesi Her Zaman Elbirli i, Gönül Birli i çinde Olacakt r De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, 1999 y l nda seçimle görev alm fl olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin befl y ll k görev dönemleri tamamlanm flt r. Oda üyelerimiz 13 Mart 2005 tarihinde yeni üye seçimlerini yapacaklar ve baz lar m z görevlerine devam edecek, baz lar m z ise görevlerini yeni üyelere devredecektir. Meclisimizin befl y ll k görev döneminde dünyada, Türkiye de ve Antalya da çok fleyler de iflmifltir. Odam z da bu de iflime ayak uydurma yönünde ciddi mesafe alm flt r. Meclisimiz döneminde Türkiye, kinci Dünya Savafl sonras ndaki en derin ekonomik krizini yaflam flt r. Kapanan, kapanma noktas na gelen bir çok iflletme olmufltur. Büyük holdinglerin önemli bir k sm dahi küçülmüfl veya tasfiye olmufltur. Yan bafl m zda Irak Savafl, srail-filistin çat flmalar en yo un dönemleri geçirmifltir. Siyasette d fl destekli bölücü ak mlar n, K br s n ve Kuzey Irak n bask s yaflanm flt r. Buna ra men Türkiye istikrar n ve gücünü korumufltur. Ancak Türkiye nin üzerindeki d fl bask n n a rlaflt n hep birlikte izliyoruz. Bu nedenle milletimiz her zaman dikkatli olmak zorundad r. Ekonomide d fl borcun artmas n n d fl siyasette Türkiye yi zay flatabilece i gerçe ini unutmamal y z. Bu bak mdan ekonomik istikrar yönünde olumlu geliflmelerin devam etmesi gerekmektedir. Dört y lda enflasyon %80 den %10 un alt na inmifltir. Reel Hazine faizi %27 den son olarak % 8-9 seviyesine inmifltir. Ayl k borçlanan Hazine art k alt ayl k kuponlarla 5 y ll k tahvil ç kar r hale gelmifltir. Özel sektör yeniden yat r m gücünü toplam flt r. Ekonomik reformlarda ciddi ilerleme sa lanm flt r. Kamu sektörü de art k yeniden yat r m yapar hale gelmektedir. Dün yang n n sönmesi için u rafl yorduk, flimdi art k yang n riskinin tümüyle ortadan kalkmas için u rafl yoruz. Art k bir y l n ötesini görmek, befl, on y ll k tahminler yapmak, stratejiler gelifltirmek istiyoruz. Bunun için bast m z zeminin düne göre daha sa lam, daha istikrarl olmas gerekmektedir. Yak nd m z, uyar görevimizi yapt m z konular da elbette bulunmaktad r y l nda ortalama Dolar kuru 1.5 milyon TL nin üzerindeydi. Üç y l sonra daha düflük bir kurday z. Dünya da Dolar de er kaybetti, fakat bizde de bu üç y lda enflasyon %60 civar nda gerçekleflti. Türkiye de iflçilik maliyeti 400 dolar, Asya ülkelerinde Dolar. Bu fark n bir miktar kapanmas, cari aç n mutlaka azalmas gerekmektedir. E er gerekli tedbirler kararl l kla al n rsa dengeler yavafl yavafl oturacak ve istikrar devam edecektir. Bu y l gündemde TÜPRAfi, TEKEL ve TELEKOM gibi önemli özellefltirmeler bulunmaktad r. Yabanc sermaye, flirket ortakl klar yoluyla gelmeye bafllam flt r. IMF anlaflmas yap ld takdirde, büyüme h z %5-6 seviyelerine düflse de, 2005 y l nda da belirli bir istikrar devam edecektir. Nitekim yabanc sermaye beklentileri de bu yöndedir. Bu dönem içerisinde Antalya da da önemli geliflmeler olmufltur. Turist say s 2001 de 4 milyondan 2004 de 6 milyona ç km flt r. Kapasite raporu alan imalat sanayi firma say s 2002 de 154 den 2004 de 306 ya yükselmifltir. Tar m üretimimiz 2000 y l nda 4 milyon ton iken, 2004 y l nda 5.3 milyon ton olmufltur. Antalya vergi tahsilat 2001 y l nda 481 trilyondan geçen y l yaklafl k 1.5 katrilyona ç km flt r. hracat m z 2000 y l nda 111 milyon dolar, 2002 y l nda 129 milyon dolardan 2004 de 267 milyon dolara ulaflm flt r. Bu arada Odam z n üye say s 2002 y l nda 27 bin 400 den, 2004 sonunda e yükselmifltir. Antalya gerçekten turizm ve sanayideki yat r mlarla, havaliman, yol yat r mlar, do al gaz, al flverifl merkezleriyle önemli bir aflamaya gelmifltir. fiimdi s ra flehir merkezinin ve merkezdeki ticaretin düzenlenmesine gelmifltir. Türkiye de ve Antalya da bu geliflmeler olurken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas da önemli geliflme kaydetmifl, bir çok ATSO fiubat

7 çal flma gerçeklefltirmifltir. Kald ki, yönetim görevlerimiz befl y l içinde üç kez de iflmifl, son dönemimiz birkaç ayl k iki uzatmaya konu olmufltur. Buna ra men Oda faaliyetleri devaml l k içerisinde geniflleyerek yürütülmüfltür. Meclis dönemimizde ATSO Antalya n n tan t m nda özellikle Almanya ve Rusya da önemli bir katk sa lam flt r. Tan t m alan nda di er örgütlerle koordinasyona ATSO en önemli deste i sa lam flt r. Üyelerimize dönük hizmetlerimizde fiziki mekan iyilefltirmeleri ve Günü Birlik tesislerimiz en k sa zamanda tamamlanm flt r. Bilgisayar altyap m z yenilenmifltir. Son dönemde ise, ATSO yeni hizmet binas çal flmalar n yo unlaflt rd k, arsa ile ilgili pürüzleri ortadan kald rd k ve proje aflamas na getirdik. KOSGEB Sinerji Oda bürosu hizmete aç lm flt r. KOSGEB kredi ve teflviklerine baflvurular art k Odam z taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Üyelerimizle iletiflimde çok önemli ilerleme sa lanm flt r. Yaln zca son birkaç ayda Türkçe ve yabanc dilde yay nlar yapt k, Dergimizi yeniledik, Televizyon Program bafllatt k. Kültür hizmetlerimizi gelifltirdik. E itimde h zla ilerliyoruz y l ndan bu yana 10 bin kifliye e itim, bilgilendirme hizmeti verilirken, bunu y ll k 3 bin kifli say s n n üzerine ç kard k. Medya kurumlar yla, MPM, EPDK, Merkez Bankas, Akdeniz Üniversitesi gibi kurumlarla çok say da toplant düzenledik. Kurumsal yap m z iyilefltirme yönünde gayret sarf ettik. Kalite Belgesi çal flmas ile bu yönde önemli bir giriflim bafllatt k. Di er kurumlarla iflbirli imizi gelifltirdik. BAGEV çal flmalar n daha ileri bir noktaya tafl d k. Bat Akdeniz Ticaret ve Sanayi Fuar n düzenledik. Kale Kap s ayd nlatmas na destek olduk, Üç Kap lar projesi de haz rlanm flt r. ANFAfi ile birlikte yabanc ticaret atafleleri ile toplant yapt k. ASCAME, Eurochambers iliflkilerimizi devam ettirdik. Monako gibi yeni odalarla iliflkiler kurduk. Odam za 2003 y l nda 13, 2004 y l nda ise 22 yabanc büyükelçi, yetkili veya heyet ziyarette bulunmufltur. 5 y l içinde bir çok proje bafllatt k veya di er kurumlar n projelerine destek olduk. Antalya n n bir çok önemli projesinde ATSO önemli bir yere sahiptir. Türkiye Rallisinden, do al gaza, teknokente, sa l k alan na, Organize Sanayi Bölgesine kadar her alanda Odam z mümkün olan gayreti göstermifltir. Bu çal flmalara Odam z çat s alt nda bulunan herkesin katk s önemlidir. Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz her zaman fedakarl k, olgunluk ve ciddiyetle çal flmalar n yürütmüfltür. Burada hiç birimiz kendi ifllerimizi takip etmek için görev yapmad k. Odam z n sayg nl na gölge düflürmedik. fiaibeli bir ifl yapmad k. Siyasete girmedik. Siyasi amaçlarla flu veya bu yönde demeçlerle medyada yer almak gibi bir tarz ATSO da olmam flt r. Üyelerimizin duygular n istismara kalkmad k. Baz konularda üyelerimizin tepkilerini biz yat flt rd k. Çünkü biz günümüz Türkiye sinde ba r p ça rma ile ifl yap lmayaca n biliyoruz. Ünlü bir filozofun sözüdür: En güçlü silah zaman gelmifl fikirdir der. ATSO bir çok konuyu kamuoyu gündemine tafl yan kurum olmufltur. Baz lar n n zaman gelmifltir, baz lar n n ise henüz gelmektedir. Y llarca altyap konusuna yüklendik, flimdi bu konuda önemli bir ilerleme var. Kent vergisini savunduk, konaklama vergisi tasar s flimdi gündemdedir. KDV oranlar nda azalma ile birlikte gerçekleflti i takdirde Antalya kaynak problemini büyük ölçüde çözecektir. Uçak seferleri istedik. Havaliman ile birlikte Antalya bu meseleyi de aflmak üzeredir. Turizmde her fley dahil konusuna el att k, fakat daha sonra durduk. Çünkü bu konuda önce kendi içimizde yapmam z gereken ve zaman gerektiren fleyler var. Bunun gibi, bir çok konu saymam mümkündür. Unutulmamal d r ki, ATSO gibi kurumlar n konuflmas gibi, susmas da bir tavr ortaya koyar. Tabii ki, her fleyi tam olarak en iyi flekilde yapabildi imizi söyleyemeyiz. Oda olarak olmas gereken noktan n gerisinde oldu umuzu bilmemiz ve itiraf etmemiz gerekir. Ben bunu birkaç kez dile getirdim. Daha güçlü, daha dinamik bir kurum olmam z gerekiyor. Kat l mc l, kurumsallaflmay gelifltirmemiz gerekiyor. ATSO nun esnafa, sanayiciye, ihracatç ya, tar m sektörüne, turizmciye, en küçükten en büyük firmaya kadar herkesle eflit mesafede, üyelerine do rudan ve daha fazla hizmet veren bir kurum olmas gerekmektedir. Daha genifl bir temsil kabiliyetine kavuflmam z gerekmektedir. Antalya art k 5 y l önceki Antalya de ildir. fiimdi Antalya yeni bir at l m dönemine girmifltir. Art k uzun vadeli vizyon gelifltirmek zorunday z. Bu vizyon y ll k olmal ve her tür siyasi etkiden ba ms z olmal d r. Bu çal flmay di er kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmas gereken kurum Antalya Ticaret ve Sanayi Odas d r. Ben Odam z n bugüne kadar gösterdi i geliflmeyi devam ettirerek, bu at l mlar da gerçeklefltirece ine inan yorum. Antalya n n gelece i için yap lacak her iflte ATSO ailesi her zaman el birli i, gönül birli i içinde olacakt r. Hepimiz bu as rl k ç nar n gölgesi alt nda, bu ocakta yetiflen, bu sorumlulu a sahip insanlar z. Odam z her konuyu kendisine ve Antalya ya yak flan bir flekilde ele alacakt r. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas nda 5 y l boyunca yürüttü ümüz bu onurlu görevdeki bizlere destek veren herkese Yönetim Kurulumuz ve flahs m ad na flükranlar m z sunuyoruz. Odam z n ve Antalya n n daha güzel, daha yüksek seviyelere ç kmas n temenni ediyorum. Hepinize gönülden sevgi ve sayg lar m sunuyorum. 5 fiubat 2005 ATSO

8 Tar m Bedrullah ERÇ N Tar m l Müdürü Antalya da Tar m 2004 Y l De erlendirmeleri Türkiye de gerçekten çok h zl devam eden bir süreç ve yap sal de iflim var. Ben 2004 y l n de iflimin bafllang ç y l ve milad olarak görüyorum. Y llard r beklenen ve her platformda gündeme getirilen Üretici birlikleri yasas n n, G dada bir devrim olarak de erlendirdi im 5179 say l g da yasas n n ç kmas, Organik Tar m Yasas ve Antalya için çok büyük önemi olan Kontrollü Örtü alt Tar m Yönetmeli i ve yi Tar m Uygulamalar Yönetmeli inin ç km fl olmas, Yap sal de iflim için y llard r beklenen altyap n n oluflmas nda ilk ad mlar n at lm fl oldu u y l olarak görüyorum. ATSO fiubat

9 Türkiye de gerçekten çok h zl devam eden bir süreç ve yap sal de iflim var. Ben 2004 y l n de iflimin bafllang ç y l ve milad olarak görüyorum. Y llard r beklenen ve her platformda gündeme getirilen Üretici birlikleri yasas n n, G dada bir devrim olarak de- erlendirdi im 5179 say l g da yasas n n ç kmas, Organik Tar m Yasas ve Antalya için çok büyük önemi olan Kontrollü Örtü alt Tar m Yönetmeli i ve yi Tar m Uygulamalar Yönetmeli- inin ç km fl olmas, Yap sal de iflim için y llard r beklenen altyap n n oluflmas nda ilk ad mlar n at lm fl oldu u y l olarak görüyorum Y l n n sonlar na do ru toplanan II. Tar m fiuras da sanki bundan sonra yap lacak çal flmalar n habercisi müjdecisi gibi y l tamamlad. Müzakere sürecinde bu h zl de iflimin 2005 y l nda da h z n kesmeden devam edece i kanaatindeyim. Tek sorun çiftçimizin bu de iflime ayak uydurmadaki cabas performans n ve sürecin yegane ölçütü olacakt r. Antalya ilinde hracat m z dolardan 2004 y l nda dolara yükseldi i ithalat m z n ise dolardan dolara yükseldi ini görüyoruz. Özellikle dolar n düflüfl e ilimine ra men ihracat m z n artm fl olmas tar m aç s ndan çok olumlu bir geliflme olmas na ra men yeterli ve bekledi imiz düzeyde de ildir. Üretim izin belgeli iflletmelerimizin artmas ve iyi tar m uygulamalar n n devreye girmesi ile tar msal ürünlerdeki ihracat m z n artarak devam edece i kanaatindeyim. Çiftçimizin en büyük beklentilerinden olan tar msal desteklemeler ise artan bir trendle devam ediyor y l nda 3 ayr konuda çiftçiye 8 trilyon 465 milyar olarak bafllayan desteklemeler 2004 y l na geldi imizde 14 ayr konuda 22 kalemde çiftçiye 33 Trilyon 657 milyar olarak gerçekleflmifltir y l nda sadece pamukta olan desteklemeler sonraki y llarda ANTALYA HRACAT TUTARLARI ( Bin dolar) (1) GENEL YAfi SEB.-MEY. KES. Ç ÇEK TÜRK YE HRACAT - THALAT TUTARLARI (Milyon dolar) (1) * HRACAT THALAT SEBZE-MEYVE- HRACATI SEBZE-MEYVE- THALATI (1) Antalya ihracatç lar birli i *2004 Ekim Ay Sonu tibariyle Do rudan Gelir Deste i ve Çiftçi Kay t Sistemi baflta olmak üzere de iflen ve artan trendle devam etmifl ve miktarlar ço alm flt r. Genel desteklemeler içinde DGD nin pay n n giderek azalaca ve üretime dönük desteklemelerin artaca n vurgulamak istiyorum. Özellikle örgütlü çiftçilere yap lacak desteklemeler artacak; k rsal kalk nma, ÇATAK projeleri, Ürün sigorta ödemeleri, fark ve telafi edici ödemeler önümüzdeki y lda da artarak devam edecektir. Süt desteklemeleri, Buza desteklemeleri, Suni tohumlama desteklemeleri, dam zl k gebe düve desteklemeleri ve yem bitkisi ekilifli desteklemeleri artarak 2005 y l nda da devam edecektir. l Müdürlü ümüzün bu y l baflar ile yapt çal flmalardan biriside denetimlerdir. Tar m il müdürlü ümüzün fonksiyonel yap s n n giderek kontrol ve denetimler konusunda artmaya bafllamas ile birlikte herhalde ad m z Avrupa da oldu u gibi tar m polisi olarak an lmaya bafllanacak. Sürdürülebilir piyasa düzeyinin sa lanmas ve kaliteli üretim için, uluslararas rekabet gücümüzün artmas için denetimlerin etkinlili ini tart flmaya gerek yok san - r m. Özellikle iyi Tar m Uygulamalar nda temel ilke olan nsan, Bitki ve Hayvan sa l n n temel faktörü sa l kl 7 fiubat 2005 ATSO

10 Çiftçimizin en büyük beklentilerinden olan tar msal desteklemeler ise artan bir trendle devam ediyor y l nda 3 ayr konuda çiftçiye 8 trilyon 465 milyar olarak bafllayan desteklemeler 2004 y l na geldi imizde 14 ayr konuda 22 kalemde çiftçiye 33 Trilyon 657 milyar olarak gerçekleflmifltir. TOPLAM DESTEKLEME TUTARLARI (Milyon TL) (2) YILLAR KALEMLER Ç FTÇ SAYISI TOPLAM TUTAR (2) Antalya Tar m l Müdürlü ü 2004 y l nda toplam tutar n düflük olmas n n nedeni DGD ödemelerine mazot deste inin dahil edilmemesidir. ürün ve sa l kl hammaddeden kaynakland n hepimiz biliyoruz Say l yasa ile birlikte bafllad - m z denetimlerin tarladan sofraya g - da güvenli i konusunda çok etkili oldu unu denetimler esnas nda bir kez daha gördük. Bu day tarladan ç k p ekmek olup sofram za gelinceye kadar geçirdi i devrelerin tek bir kurum taraf ndan denetim alt nda tutulmas ve bu denetimlerin Tar m Bakanl taraf ndan yap lmas sürdürülebilir ve etkili denetim için mutlak gerekli bir çal flmad r. Uygulanan projelerle, g da ürünlerinde izlenebilirlik afla da belirtilen diyagramda oldu u gibi hayata geçirilmektedir. Antalya il Müdürlü ü olarak 2004 y l nda çiftçilerimizin sorunlar n yerinde tespit etmek onlara teknik destek sa lamak amac yla bir slogan ve 2 proje bafllatt k. Bizi her gün köylerde aray n diyerek yola ç kt k ve il müdürlü ümüzdeki teknik elemanlar m z n hepsini bir köyle irtibatland rd k. Teknik elemanlar m z sorumlu olduklar köylerde çiftçi toplant lar organize ederek 2004 YILINDA YAPILAN DENET MLER KONULAR fiyer DENET M CEZA GIDA-YEM-TOHUM SU K RL L -KUM-ÇAKIL Z RA LAÇ ALET EK PMAN GÜBRE ÜRET C BAY TOPLAM GÜBRE DENET MLER YILLAR DENET M ALINAN OLUMSUZ SAYISI NUMUNE SONUÇ ATSO fiubat

11 E T M VE YAYIM KONUSU KÖY SAYISI TOPLANTI SAY. Ç FTÇ SAYISI KÖY RT BATLANDIRILMA EV EKONOM S ÇALIfiMALARI GEZ C TOPRAK TAHL L LAB. ARICI KURSU MANTAR KURSU TOPLAM bakanl m z n uygulamaya koydu u projeler ve desteklemeler hakk nda bilgiler verdik. Bu proje ile Antalya'da bu y l 200 köyümüzde toplant lar organize edilerek 6300 çiftçimize ulafl lm flt r. Bakanl m z n uygulamaya koydu u Gezici Toprak Tahlil laboratuar ile 229 köyümüzde toprak tahlilinin önemi anlat lm fl ve laboratuar m z kanal ile 6123 çiftçiye ulafl lm flt r. Ev ekonomisi teknisyenlerimiz köylü kad nlar m z n e itimi için 18 köyde programlar yapm fl ve 1306 çiftçi kad n m z ve k z m z e itmifllerdir. Bu e itimlerde sadece tar m konular de il sosyal konularda da e itimler verilmifltir. Ar c l k ve Kültür Mantar yetifltiricili i konular nda 8 kurs düzenlenmifl ve 460 çiftçi bu kurslara kat larak belge alm fllard r. Çiftçilerimizin flu andaki en örgütlü teflkilatlanma flekli kooperatifler kanal ile gerçekleflmektedir. limizde flu anda 1163 say l kooperatifler yasas na göre kurulmufl 286 adet kooperatif mevcuttur. K rsal kesimin kalk nmas nda ve çiftçi örgütlenmelerinde flu anda tek formül olan kooperatif köyün ve Çiftçilerimizin flu andaki en örgütlü teflkilatlanma flekli kooperatifler kanal ile gerçekleflmektedir. limizde flu anda 1163 say l kooperatifler yasas na göre kurulmufl 286 adet kooperatif mevcuttur. K rsal kesimin kalk nmas nda ve çiftçi örgütlenmelerinde flu anda tek formül olan kooperatif köyün ve köylünün hayat standard n n yükseltilmesinde ve yat r m n yönlendirilmesinde köylerde kullanabilece imiz en önemli kurumsal yap d r. 9 fiubat 2005 ATSO

12 KOOPERAT F YATIRIMLARI KOOPERAT F ADI YILI PROJE KON. TUTARI milyar TL ELMALI X4 228 KIfiLA KOOP. ALANYA X ÇAKALLAR KOOP. ALANYA X YEfi LÖZ KOOP. köylünün hayat standard n n yükseltilmesinde ve yat r m n yönlendirilmesinde köylerde kullanabilece imiz en önemli kurumsal yap d r. limizde afla- da tabloda görülen projelerden K flla, Çakallar, Yeflilöz, Taflkesik, K rahmetler, Karam k, Belen, Akbafl kooperatiflerinin yat r mlar tamamlanm fl sadece Serik Akbafl köyünün iflletme binas ile Alanya Isbatl köyünün yat - r mlar 2005 y l nda tamamlanacakt r. Köyün ve köylünün hayat standard yükselecekse kooperatiflerin aktif duruma gelmesi köylünün ürününün üretimi ve pazarlamas nda devreye girmesi gerekmektedir. Her köyde yap lacak bir yat r m mutlaka vard r. Kooperatifler bu yat r mlar için bir f rsatt r. KORKUTEL X2 368 TAfiKES K KOOP. GAZ PAfiA X KIRAHMETLER KOOP. ELMALI X4 704 KARAMIK KOOP. ALANYA X BELEN KOOP. SER K 2004 S.D.P. 100X2 776 AKBAfi KOOP. ALANYA 2004 S.D.P. 60X2 243 ISPATLI KOOP. TOPLAM x4 = Kooperatif üyesi 50 aileye dörder bafl süt s r da t m. 50x500= Kooperatif üyesi 50 aileye 500 metrekare plastik sera yap m. 100x2 = Kooperatif üyesi 100 aileye 2 bafl süt s r da t m. S.D.P. 100x2= Sosyal yard mlaflma ve dayan flma vakf ndan kooperatif üyesi 100 aileye 2 bafl süt s r da t m projesi. Özellikle K rsal alanda sosyal destek projesi kapsam nda yapt m z çal flmalar gerçektende köylerimize fl k tutacak yat r mlard r. Bu Projelerin ilk 2 y l ödemesiz olup sonraki 3 y lda 3 eflit taksitle faizsiz olarak çiftçilerimiz taraf ndan ödenmektedir. Geçti imiz y l de erlendirirken mera yat r mlar m za da k saca de inmek istiyorum. Bildi iniz gibi meralar olmadan hayvanc l m z gelifltirmek mümkün de ildir. Öncelikli olarak bafllad - m z tespit ve tahdit çal flmalar m z h zla devam etmekte olup 183 köyümüzde mera çal flmalar m z tamamlanm flt r ha. merada tespit, ha. merada tahdit, ha. merada tahsis ifllemi tamamlanm flt r. limizde 2004 y l nda 520 ha. merada slah çal flmalar na bafllanm flt r. ATSO fiubat

13 Yetifltiricili inde yi Tar m Uygulamalar ad ile resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Yat r m projelerini tek tek ele al p sonuçlar n paylaflmaya çal flsak kal nca bir kitap oluflur san r m. Antalya'da 2004 y l nda uygulad m z projeleri 2 ana bafll k alt nda sadece isimlerini yazarak sizlere aktarmak istiyorum. Bakanl m z taraf ndan gelifltirilen ve uygulamaya konular projelerin say s 18 adet olup tamam ilimizde uygulanmaktad r. Bakanl m z taraf ndan gelifltirilen ve ilimizde uygulanmayan projeler buraya al nmam flt r. Uygulanan bu projelerin büyük bir k sm il özel idare bütçesinden de desteklenmektedir. Antalya Valimiz Say n Alâaddin Yüksel in katk lar yla haz rlanan Antalya li Eurepgap Protokolü ve Eylem Plan yay nlanm fl ve bu planda belirlenen maddeler 2003/7 say ve Yafl Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek Gelecek y llarda ülkemiz tar m politikalar n n temel stratejilerine k saca de inmek istiyorum. yi tar m uygulamalar n n gelifltirilmesi ve organik tar - m n yayg nlaflt r lmas kaliteye dayal üretim art fl n sa layarak g da güvenli inin sa lanmas nda temel etken olacakt r. Bitki ve hayvan sa l ile slah çal flmalar tar m m zda temel ilkeler olacak ayr ca arz aç olan ürünlerin gelifltirilmesi sa lanacakt r. Tar m iflletmelerimizin rekabet gücünün artt r lmas ; Organize tar m bölgelerinin kurulmas ve AR-GE çal flmalar n n devreye girmesi ile sa lanacakt r. Arazi toplulaflt r lmas ve alt yap n n gelifltirilmesi rekabet gücümüzü artt racakt r. Çiftçimizin en büyük sorunu olarak gündeme gelen Pazarlama ve sanayi entegrasyonunun sa lanmas ; Üretici birliklerinin kurulmas ve borsalar n gelifltirilmesi ile mümkün olacakt r. Sözleflmeli üretim modelinin gelifltirilmesi pazarlama sorununun afl lmas nda en büyük katk y sa layacakt r. K rsal Kalk nma ve K rsal Altyap n n Gelifltirilmesi toplumsal kalk nman n temel tafl n oluflturmaktad r. K rsal kesimin hayat standard n artt rmadan kalk nmadan bahsetmek mümkün de- ildir. Desteklemelerin gelifltirilmesi ve k rsal kesimde yap lacak yat r mlara muafiyetler getirilmesi k rsal kesime dönüflü sa layacakt r. Üretici örgütlerinin kurulmas ve desteklenmesi, temel stratejik hedeflerimiz aras nda yer almal d r Y l sonu bir y l n bitimi de il tar mda de iflimin bafllang ç y l olmufltur. 11 fiubat 2005 ATSO

14 BARKOD UYGULAMASI VE ZLENEB L RL K NED R? Zirai mücadele ilaçlar n n firma, toptanc ve bayi baz nda takibinin yap larak, tavsiye d fl ilaç kullan m ndan kaynaklanabilecek kal nt, fitotoksisite, etkisizlik, çevre kirlenmesi gibi sorunlar n önlenmesi amac yla; 1 Ocak 2004 ten itibaren, Türkiye de üretilen, ithal edilen ve pazarlanan her türlü zirai ilaca barkod verilmesi uygulamas na geçilmifltir. Bu uygulama sayesinde ilaçlar, üretici-ithalatç dan bayiye, çiftçiye kadar bilgisayar üzerinden izlenerek, hangi firma ve bayinin kime ne ilaç satt, hangi üreticinin ise bu ilac hangi amaçla ald belirlenecektir. Y l içerisinde uygulamaya bafllanan zirai ilaçlarda barkod sistemine ilimizdeki bayilerinin % 95 i, toptanc lar n ise %70 i geçmifltir. Y l sonuna kadar tüm bayilerimizin barkod sistemine geçifli sa lanm fl olacakt r. Barkod sisteminin geriye dönük olarak üretici baz nda izlenilirlik sa lamas g da denetimleri için de önemli bir denetim zinciri oluflturacakt r.bu sistem ile ürünün nerede üretildi i,nereden pazarland hangi yoldan geldi i kolayl kla izlenebilecektir.özellikle yafl sebze ve meyve ihracat nda h zl alarm alan firmalar Aral k 2004 tarihinden itibaren Tar m l Müdürlü ü Kontrol fiubelerinden G da Güvenlik Sertifikas almadan Zirai Karantina Müdürlüklerinden Bitki Sa l k Sertifikas alamayacaklard r.bu firmalarda tekrar yap lan denetimlerle rezidü (kal nt ) izleme çal flmalar na a rl k verilebilecektir. Yafl sebze ve meyve ürünlerinin denetimi için barkod sistemi, sa lad izlenebilirlik ile stratejik bir amaç olarak görülmektedir. BAKANLI IMIZCA UYGULANAN PROJELER 1 - Tar m Gönüllüleri 2 - K rsal Alanda Sosyal Destek 3 - Gezici Toprak Tahlil Laboratuar 4 - Göletlerimizin Bal kç l a Aç lmas 5 - Sizinde Bir Köyünüz Olsun 6 - G da Güvenli i 7 - Organize Tar m Bölgeleri 8 - Organik Tar m n Yayg nlaflt r lmas 9 - Mera Islah Çal flmalar 10 - Sertifikal Hububat Tohumlu u Kullan m 11 - F1 Hybrit sebze tohumlu u Projesi 12 - Hayvan slah Projeleri 13 - Kad n Çiftçiler Yar fl yor 14 -Süne ile ilgili Etkili Mücadele 1 - Uzaktan Alg lama ve Co rafi Bilgi Sistemleri 2 - Meyvecilik Üretimini Gelifltirme 3 - Temel Petek Makinesi Al m 4 - Manavgat Çaltepe Kekik flleme tesisi 5 - Kontrollü Örtü Alt Üretimi 6 - Tar msal Ürünlerde laç Kal nt s n n Önlenmesi 7 - Biyolojik ve Entegre Mücadele 8 - Alanya Yeflilöz Muz Depolama Tesisi 9 - Kafl Üzümlü Köyü Sulama Projesi Metil Bromit Sonland rma Projesi 11 - Pestisit Kal nt lar n zleme Program 12- laç Bayilerine Barkot Uygulanmas Projesi 15 - Do al Ar tma Projeleri 16 - Çiftçi borçlar n n yeniden yap land r lmas 17 - Özel sektörün Tar msal Yat r ma teflviki 18 - Hayvan Hastal k ve zararl lar Mücadele Bu projelerin hepside tek bafllar na çok büyük anlam ve hedef içermektedir. Bu projelerin 14 tanesi son 2 y lda bakanl m zca gelifltirilmifltir. limizin tar m potansiyeli ve sektörün öncüsü olma özelli inden dolay Antalya Valili imiz ve l Müdürlü ümüzce gelifltirilen projelerin say s ise 20 adet olup sadece Antalya'da uygulanmaktad r. ANTALYA DA UYGULANAN PROJELER 13 - l Kontrol Lab. Müd. nflaat ve Agreditasyonu 14 - Su Eylem Plan 15 - Eurogap Protokolü ve Haccp Eylem Plan 16 - Bal Eylem Plan 17 - G da Güvenli i Eylem Plan 18 - l Bal kç l k ve Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu 19 - Yem Bitkileri Üretimini Gelifltirme Projesi Antalya li Master Plan Uygulamaya koydu umuz projelerimizin temel hedefi sa l kl ve güvenilir bir g da arz için kay t sisteminin oluflturulmas ve sürdürülebilir g da kalitesini sa lamakt r. ATSO fiubat

15 ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ne Örnek Ba fl Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi nin iflbirli i ile, Ekim 2004 tarihlerinde yap lan Monako Zirvesi ne, Antalya y temsilen kat lan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen in Monako da yaflayan Antalyal ifladam Ahmet Tekeli ile yapt görüflmeler kente bir dizi yard m olarak geri döndü. Antalya ya gelerek Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ile görüflen Ahmet Tekeli, ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö rencilerini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret s ras nda, okulun bilgisayar, yaz c gibi ihtiyaçlar n karfl layaca n, kütüphane kurulmas n ve okulun ö rencilerine yurtd fl nda e itim olana sa layaca n ifade eden Tekeli, Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen e, Antalya n n tan t m na verdikleri destekten dolay teflekkür ederek, kendisinin de bu konuda her türlü yard m yapmaya haz r oldu unu belirtti. Ziyaret program, Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen taraf ndan, Ahmet Tekeli ye e itime ve tan t ma olan katk lar n n an s na, teflekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi nin iflbirli i ile, Ekim 2004 tarihlerinde yap lan Monako Zirvesi ne, Antalya y temsilen kat lan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen in Monako da yaflayan Antalyal ifladam Ahmet Tekeli ile yapt görüflmeler kente bir dizi yard m olarak geri döndü. 13 fiubat 2005 ATSO

16 ATSO Üyelerine Garanti Bankas ndan Turizm Destek Kredisi Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ile Garanti Bankas aras nda, ATSO üyelerine yönelik Turizm Destek Kredisi protokolü imzaland. Protokolü ATSO ad na Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Garanti Bankas ad na da Akdeniz Bölge Müdürü Turan Güner imzalad. Törende konuflan Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen özellikle son iki y lda Bankalarla Odalar aras nda kredi kulland rma yönünde faydal bir iflbirli i zemini olufltu una dikkat çekerek, ATSO olarak, üyeler için, bu güne kadar 8 banka ile 9 kredi sözleflmesi yap ld n ve bu kapsamda kredi talebinde bulunan ATSO üyelerinin say s n n a ulaflt n kaydetti. Baflkan Özgen Bankalar n kredi portföylerini geniflletmek için yeni ürünler gelifltirdiklerini belirterek, flunlar söyledi; Bu çabalarla hem bankac l m z daha güçlü bir yap ya kavuflmakta, hem de üreticimiz, tüccar m z yeniden kredi kullanmaya bafllamaktad r. Nitekim Türkiye genelinde kredi-mevduat oran n n %25 lerden, flimdi %44 e kadar gelmifl oldu unu görüyoruz. Tabii ki, bu da yeterli de ildir. Normalde kredilerin mevduat bir hayli aflmas gerekmektedir. Fakat bizde mevduat 170 milyar YTL ye giderken krediler halen 80 milyar YTL nin alt nda kalmaktad r. Devlet bütçesi iyilefltikçe, bankalar güçlendikçe mali sistem de derinlik kazanacakt r. Son günlerde bankac l m zda birleflmelerle daha güçlü bir yap n n oluflmaya bafllad görülmektedir. Özellikle yabanc bankalar n sisteme ilgisi artmaktad r. Bu bir bak ma sevindirici bir geliflmedir, zira Türkiye ye güvenin artt n gösterir. Di er yandan, yabanc bankalar ekonomiye yeni finansman imkan kazand r rlar. Fakat bu vesileyle dikkat çekmek istedi im bir konu, yabanc bankalar n sistemdeki paylar na bir s n rlama getirilmesi mecburiyetidir. Son y llarda geliflen ülkelerin banka sistemleri ço unlukla büyük yabanc bankalar n kontrolüne geçmektedir. Özellikle Do u Avrupa da, Meksika da yabanc bankalar n pay % 90 lara ç kmaktad r. Oysa geliflmifl ülkelerde bu oran en aç k ülke olan ngiltere de dahi % 50 yi geçmemektedir. Bir çok Avrupa ülkesinde yabanc bankalar n sektördeki pay % aras ndad r. Geliflmifl ülkeler, büyük bankalar n birlefltirerek sistemin milli karakterini korumaktad rlar. Türkiye de ise zorunlu nedenler d fl nda stratejik birleflmeler yap lamam flt r. Garanti Bankas Akdeniz Bölge Müdürü Turan Güner de yapt konuflmada, yeni yat r m yapmak ve mevcut yat r mlar n yenilemek isteyen Antalyal giriflimcilere Ocak 2005 itibariyle 4,49 milyon YTL karfl l nda kredi sa lad klar n aç klad. Güner, Turizmcilerin daha kaliteli hizmet üretmelerini ve Antalya da yeni rekorlar k rmalar n diliyoruz diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Baflkan Kemal Özgen ve Garanti Bankas Akdeniz Bölge Müdürü Turan Güner protokole imza koydular. Yap lan protokolle, Oda ya ba l turizm iflletmeleri, destek kredisini 36 ay vade ile kullanabilecek. Kredinin geri ödemesi, sektörde nakit ak fl n n gerçekleflti i Temmuz - Aral k aylar nda taksitle yap lacak. En düflük 2, en yüksek 150 bin dolar aras nda sa lanan krediler YTL tutar nda kullan labilecek. Garanti Bankas taraf ndan sa lanan destek kredisinden; konaklama, yat iflletmeleri, turizm seyahat acenteleri, tur operatörleri, turistlere yönelik hizmet veren restoran, araba kiralama ve turizme yönelik hizmet eden tedarikçi firmalar yararlanacak. ATSO fiubat

17 Antalya da Verimlili i Artt rma Projesi Bafll yor Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO), Akdeniz Genç fladamlar Derne i (AG D) ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile birlikte düzenlenen Antalya Verimlili i Artt rma Projesi tan t m toplant s yap ld. Toplant ya Antalya Vali Yard mc s Bahir Altunkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Antalya Ticaret Borsas Baflkan Nurettin Utku, Milli Prodüktivite Merkezi nin Yetkilileri ve ATSO üyeleri kat ld. Toplant da bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, projenin Mart-Haziran aylar n kapsayaca n belirterek proje ile Antalya kamu kurulufllar nda ve özel sektör kurulufllar nda verimlili i art rmaya yönelik dan flmanl k, e itim, ölçme-de erlendirme, araflt rma çal flmalar yap laca n, projeden ATSO üyeleri ile di er kurumlar nda yararlanabilece ini söyledi. Özgen proje hakk nda flunlar söyledi; Bu proje ile; ilimizde kamu kurulufllar n da ve özel sektör kurulufllar nda verimlili i art rmaya yönelik; dan flmanl k, e itim, ölçme - de erlendirme, araflt rma çal flmalar yap lacakt r. Proje ile üyelerimize ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO), Akdeniz Genç fladamlar Derne i (AG D) ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile birlikte düzenlenen Antalya Verimlili i Artt rma Projesi tan t m toplant s yap ld. Toplant ya Antalya Vali Yard mc s Bahir Altunkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Antalya Ticaret Borsas Baflkan Nurettin Utku, Milli Prodüktivite Merkezi nin Yetkilileri ve ATSO üyeleri kat ld. 15 fiubat 2005 ATSO

18 Baflkan Özgen, Son günlerde yeniden gündeme gelen yolsuzluk olaylar n üzüntüyle karfl l yoruz diyerek, flöyle devam etti; Say n Adalet Bakan m z n kamuda ve özel sektörde vatansever insanlara ça r s n destekliyoruz. Türkiye nin her yerinde kamu binalar nda ortaya ç kan problemler, bürokrat n da ifladam n n da iflini en iyi, en verimli flekilde yapmad n gösteriyor. ayr ca isteyen kurumlara da hizmet vermeyi amaçl yoruz. Proje kapsam nda MPM taraf ndan üyelerimize, iflletmelere, kamu kurulufllar na e itim, araflt rma, halkla iliflkiler, tan t m ve dan flmanl k hizmetleri verilecektir. Çal flmalar, projeye kat lmaya gönüllü olan kurulufllarda yap lacakt r. Böylece kurulufllar m zda verimlilik kültür ve bilincinin artaca n da ümit ediyoruz. Baflkan Özgen, son günlerde yeniden gündeme gelen yolsuzluk olaylar n üzüntüyle karfl l yoruz diyerek, flöyle devam etti; Say n Adalet Bakan m z n kamuda ve özel sektörde vatansever insanlara ça r s n destekliyoruz. Türkiye nin her yerinde kamu binalar nda ortaya ç kan problemler, bürokrat n da ifladam n n da iflini en iyi, en verimli flekilde yapmad n gösteriyor. Kendi zaman n kendi paras n verimsiz harcayan kifliye kar flamay z. Fakat kamunun, yani milletin paras n kullanan kifli vebal alt nda oldu unu düflünmek zorundad r. Bilindi i gibi, kamu reformu en az on y ld r gündemde olan bir konudur. Ancak bu konuda istedi imiz noktada de iliz. Türkiye kamu reformunda hep iki ad m ileri, bir ad m geri ritmi ile yürümektedir. Yarg teflkilat, emniyet teflkilat reform bekliyor. Vergi idaresi, sosyal güvenlik, e itim gibi her alanda beklentiler var. Bu reformlar siyasi meseleler de ildir. Devletin ve milletin bekas söz konusudur. Bütün siyasi partilerin, Meclis in, Say n Cumhurbaflkan m z n, yüksek yarg organlar n n hep birlikte acil sorunlar üzerinde yo unlaflmas gerekmektedir. fiu günlerde bürokraside bir bekleme dönemi yaflanmaktad r. ATSO fiubat

19 Antalya Verimlili i Art rma Projesi nin flehir ekonomisine büyük katk yapaca n, flirketlerin üretim verimlili ini art raca n söyledi. Antalya Vali Yard mc s Bahir Altunkaya ise kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle gerçekleflen bu tür organizasyonlar n, ülke ekonomisine olumlu katk yapaca n bildirdi. Toplant da daha sonra MPM Dan flmanl k Bölümü Baflkan R dvan Bozkurt ve Antalya Verimlili i Artt rma Proje Koordinatörü Nilüfer Asil proje hakk nda kat l mc lara detayl bilgiler verdi. Bu karars zl n bir an önce bitmesini, Hükümetin yeniden h zl reform temposuna dönmesini bekliyoruz. Türkiye nin kaybedecek günü yoktur. Reformlar yap l rken idarenin etkinli i zafiyete u rat lmamal d r. Siyaset, bürokrasinin üzerinde demokratik denetimi sa lamal d r. Ancak kurumlar siyasi vesayet alt nda olmamal, kamu idaresinde liyakat, kurumsal kimlik, yetki ve inisiyatif kullan m esas olmal d r. Bir filozof ac bir söz ço unlukla s cak bir sevgiyle söylenir der. Biz de sözümüzü yaln zca bu sevgi nedeniyle söylüyoruz. Ülkemizin yerinin daha yükseklerde oldu una ve yükselmesi gerekti ine inanan, güvenen insanlar z. Yoksa burada olmam z n bir anlam da kalmaz. AG D Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Muzaffer Sa lam da, ATSO ile birlikte düzenledikleri 17 fiubat 2005 ATSO

20 Türkiye - sviçre Ticari liflkileri Ele Al nd sviçre Büyükelçili i ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, sviçre ile ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirmek amac yla bilgilendirme toplant s düzenledi. Toplant da; sviçre Büyükelçili i yetkilileri, sviçre nin d fl ticareti, Türkiye - sviçre ticari iliflkileri, iflbirli i için pratik bilgiler, sviçreli flirketlere ulaflmak için baflvurulacak yollar konusunda Antalyal ifladamlar n ayd nlatt. konu umuz olmufl. sviçre 7 milyon nüfusuna karfl l k y lda milyon turist veren bir ülke. sviçre pazar nispeten muhafazakar bir pazar. En çok tercih edilen destinasyonlar, Fransa, talya, Almanya ve spanya. Yunanistan dan sonra Türkiye, Türkiye de de büyük ço unluk Antalya ya geliyor. Yani sviçre turizminde 7. s rada geliyoruz. Bu tür buluflmalarla iflbirli imizin geliflece ini ve ekonomik iliflkilerimizin artaca n ümit ediyoruz. Karfl l kl yarar görüldü ü takdirde ifl adamlar m z aras nda ikili veya sektörel toplant lar düzenleyebiliriz. sviçre Büyükelçili i ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, sviçre ile ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirmek amac yla bilgilendirme toplant s düzenledi. Toplant da, sviçre Büyükelçili i yetkilileri, sviçre nin d fl ticareti, Türkiye - sviçre ticari iliflkileri, iflbirli i için pratik bilgiler, sviçreli flirketlere ulaflmak için baflvurulacak yollar konusunda Antalyal ifladamlar n ayd nlatt. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sedat Peker, sviçre ile Türkiye aras nda köklü ekonomik iliflkilerin var oldu unu belirterek, flunlar söyledi; sviçre den ekonomik alanda ö renece imiz bir çok konu oldu u kesin. sviçre dünyan n en yüksek refah ülkeleri aras nda... Geleneksel olarak bir istikrar ülkesi... Uluslararas flirketlerin tercih ettikleri ülkeler s ralamas nda ilk s rada... Antalya olarak sviçre ile ticari iliflkilerimiz çok güçlü say lmaz. Tabiidir ki, biz ilk olarak turizme bak yoruz. sviçre den 2003 y l nda 103 bin, 2004 y l nda 165 bin sviçreli Ortak fuar organizasyonlar düflünebiliriz. Yaln zca Antalya de il, ayn zamanda Burdur, Isparta y da içine alan Bat Akdeniz bölgesi olarak çeflitli projeler düflünebiliriz. sviçre gibi kimya, ilaç sanayinde, teknoloji ürünlerinde ileride olan bir ülkeden bir çok sektör faydalanabilir. Çevresel ar tma, kalite denetimi, ambalajlama teknolojisi gibi bir çok alanda iflbirli i f rsatlar da bulunabilir. Sedat Peker, Türk ifl dünyas ve kamuoyunun, 17 Aral k Brüksel zirvesinde bir kez daha teyit edilen AB yolunun netleflmesini bekledi ini de kaydederek, Bizler bu iflin sözlerle olmayaca n, sözlerin arkas ndan somut ad mlar n gelmesi gerekti ini ATSO fiubat

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı