ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Himmet ÖCAL YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EMEL OFSET MATBAACILIK Sanayi Ticaret Ltd. fiti. Tar m Mahallesi Aspendos Bulvar No:128 / 3, ANTALYA Tel.: Faks: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz ANTALYA DA TARIM 2004 Y l De erlendirmeleri ATSO ETK NL KLER ANTALYA KOB LER NE KOSGEB DESTE ANTALYA S NERJ MERKEZ AÇILDI ESK DEN ANTALYA DA ESNAFLIK DO ALGAZLA ANTALYA DA NELER OLACAK DUYURU (SA LIK) AB DEN GÜNCEL HABERLER ATSO - ANTALYA EKONOM K DURUM BÜLTEN ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI fib RL TEKL FLER FUARLAR YEN GELEN YAYINLAR L STES ATSO fiubat

5 6 ANTALYA DA TARIM 2004 y l de erlendirmeleri ATSO ETK NL KLER ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU ATSO ÜYELER N B LG LEND RD 32 DO ALGAZLA ANTALYA DA NELER OLACAK 3 fiubat 2005 ATSO

6 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Antalya n n Gelece i çin Yap lacak Her flte ATSO Ailesi Her Zaman Elbirli i, Gönül Birli i çinde Olacakt r De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, 1999 y l nda seçimle görev alm fl olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin befl y ll k görev dönemleri tamamlanm flt r. Oda üyelerimiz 13 Mart 2005 tarihinde yeni üye seçimlerini yapacaklar ve baz lar m z görevlerine devam edecek, baz lar m z ise görevlerini yeni üyelere devredecektir. Meclisimizin befl y ll k görev döneminde dünyada, Türkiye de ve Antalya da çok fleyler de iflmifltir. Odam z da bu de iflime ayak uydurma yönünde ciddi mesafe alm flt r. Meclisimiz döneminde Türkiye, kinci Dünya Savafl sonras ndaki en derin ekonomik krizini yaflam flt r. Kapanan, kapanma noktas na gelen bir çok iflletme olmufltur. Büyük holdinglerin önemli bir k sm dahi küçülmüfl veya tasfiye olmufltur. Yan bafl m zda Irak Savafl, srail-filistin çat flmalar en yo un dönemleri geçirmifltir. Siyasette d fl destekli bölücü ak mlar n, K br s n ve Kuzey Irak n bask s yaflanm flt r. Buna ra men Türkiye istikrar n ve gücünü korumufltur. Ancak Türkiye nin üzerindeki d fl bask n n a rlaflt n hep birlikte izliyoruz. Bu nedenle milletimiz her zaman dikkatli olmak zorundad r. Ekonomide d fl borcun artmas n n d fl siyasette Türkiye yi zay flatabilece i gerçe ini unutmamal y z. Bu bak mdan ekonomik istikrar yönünde olumlu geliflmelerin devam etmesi gerekmektedir. Dört y lda enflasyon %80 den %10 un alt na inmifltir. Reel Hazine faizi %27 den son olarak % 8-9 seviyesine inmifltir. Ayl k borçlanan Hazine art k alt ayl k kuponlarla 5 y ll k tahvil ç kar r hale gelmifltir. Özel sektör yeniden yat r m gücünü toplam flt r. Ekonomik reformlarda ciddi ilerleme sa lanm flt r. Kamu sektörü de art k yeniden yat r m yapar hale gelmektedir. Dün yang n n sönmesi için u rafl yorduk, flimdi art k yang n riskinin tümüyle ortadan kalkmas için u rafl yoruz. Art k bir y l n ötesini görmek, befl, on y ll k tahminler yapmak, stratejiler gelifltirmek istiyoruz. Bunun için bast m z zeminin düne göre daha sa lam, daha istikrarl olmas gerekmektedir. Yak nd m z, uyar görevimizi yapt m z konular da elbette bulunmaktad r y l nda ortalama Dolar kuru 1.5 milyon TL nin üzerindeydi. Üç y l sonra daha düflük bir kurday z. Dünya da Dolar de er kaybetti, fakat bizde de bu üç y lda enflasyon %60 civar nda gerçekleflti. Türkiye de iflçilik maliyeti 400 dolar, Asya ülkelerinde Dolar. Bu fark n bir miktar kapanmas, cari aç n mutlaka azalmas gerekmektedir. E er gerekli tedbirler kararl l kla al n rsa dengeler yavafl yavafl oturacak ve istikrar devam edecektir. Bu y l gündemde TÜPRAfi, TEKEL ve TELEKOM gibi önemli özellefltirmeler bulunmaktad r. Yabanc sermaye, flirket ortakl klar yoluyla gelmeye bafllam flt r. IMF anlaflmas yap ld takdirde, büyüme h z %5-6 seviyelerine düflse de, 2005 y l nda da belirli bir istikrar devam edecektir. Nitekim yabanc sermaye beklentileri de bu yöndedir. Bu dönem içerisinde Antalya da da önemli geliflmeler olmufltur. Turist say s 2001 de 4 milyondan 2004 de 6 milyona ç km flt r. Kapasite raporu alan imalat sanayi firma say s 2002 de 154 den 2004 de 306 ya yükselmifltir. Tar m üretimimiz 2000 y l nda 4 milyon ton iken, 2004 y l nda 5.3 milyon ton olmufltur. Antalya vergi tahsilat 2001 y l nda 481 trilyondan geçen y l yaklafl k 1.5 katrilyona ç km flt r. hracat m z 2000 y l nda 111 milyon dolar, 2002 y l nda 129 milyon dolardan 2004 de 267 milyon dolara ulaflm flt r. Bu arada Odam z n üye say s 2002 y l nda 27 bin 400 den, 2004 sonunda e yükselmifltir. Antalya gerçekten turizm ve sanayideki yat r mlarla, havaliman, yol yat r mlar, do al gaz, al flverifl merkezleriyle önemli bir aflamaya gelmifltir. fiimdi s ra flehir merkezinin ve merkezdeki ticaretin düzenlenmesine gelmifltir. Türkiye de ve Antalya da bu geliflmeler olurken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas da önemli geliflme kaydetmifl, bir çok ATSO fiubat

7 çal flma gerçeklefltirmifltir. Kald ki, yönetim görevlerimiz befl y l içinde üç kez de iflmifl, son dönemimiz birkaç ayl k iki uzatmaya konu olmufltur. Buna ra men Oda faaliyetleri devaml l k içerisinde geniflleyerek yürütülmüfltür. Meclis dönemimizde ATSO Antalya n n tan t m nda özellikle Almanya ve Rusya da önemli bir katk sa lam flt r. Tan t m alan nda di er örgütlerle koordinasyona ATSO en önemli deste i sa lam flt r. Üyelerimize dönük hizmetlerimizde fiziki mekan iyilefltirmeleri ve Günü Birlik tesislerimiz en k sa zamanda tamamlanm flt r. Bilgisayar altyap m z yenilenmifltir. Son dönemde ise, ATSO yeni hizmet binas çal flmalar n yo unlaflt rd k, arsa ile ilgili pürüzleri ortadan kald rd k ve proje aflamas na getirdik. KOSGEB Sinerji Oda bürosu hizmete aç lm flt r. KOSGEB kredi ve teflviklerine baflvurular art k Odam z taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Üyelerimizle iletiflimde çok önemli ilerleme sa lanm flt r. Yaln zca son birkaç ayda Türkçe ve yabanc dilde yay nlar yapt k, Dergimizi yeniledik, Televizyon Program bafllatt k. Kültür hizmetlerimizi gelifltirdik. E itimde h zla ilerliyoruz y l ndan bu yana 10 bin kifliye e itim, bilgilendirme hizmeti verilirken, bunu y ll k 3 bin kifli say s n n üzerine ç kard k. Medya kurumlar yla, MPM, EPDK, Merkez Bankas, Akdeniz Üniversitesi gibi kurumlarla çok say da toplant düzenledik. Kurumsal yap m z iyilefltirme yönünde gayret sarf ettik. Kalite Belgesi çal flmas ile bu yönde önemli bir giriflim bafllatt k. Di er kurumlarla iflbirli imizi gelifltirdik. BAGEV çal flmalar n daha ileri bir noktaya tafl d k. Bat Akdeniz Ticaret ve Sanayi Fuar n düzenledik. Kale Kap s ayd nlatmas na destek olduk, Üç Kap lar projesi de haz rlanm flt r. ANFAfi ile birlikte yabanc ticaret atafleleri ile toplant yapt k. ASCAME, Eurochambers iliflkilerimizi devam ettirdik. Monako gibi yeni odalarla iliflkiler kurduk. Odam za 2003 y l nda 13, 2004 y l nda ise 22 yabanc büyükelçi, yetkili veya heyet ziyarette bulunmufltur. 5 y l içinde bir çok proje bafllatt k veya di er kurumlar n projelerine destek olduk. Antalya n n bir çok önemli projesinde ATSO önemli bir yere sahiptir. Türkiye Rallisinden, do al gaza, teknokente, sa l k alan na, Organize Sanayi Bölgesine kadar her alanda Odam z mümkün olan gayreti göstermifltir. Bu çal flmalara Odam z çat s alt nda bulunan herkesin katk s önemlidir. Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz her zaman fedakarl k, olgunluk ve ciddiyetle çal flmalar n yürütmüfltür. Burada hiç birimiz kendi ifllerimizi takip etmek için görev yapmad k. Odam z n sayg nl na gölge düflürmedik. fiaibeli bir ifl yapmad k. Siyasete girmedik. Siyasi amaçlarla flu veya bu yönde demeçlerle medyada yer almak gibi bir tarz ATSO da olmam flt r. Üyelerimizin duygular n istismara kalkmad k. Baz konularda üyelerimizin tepkilerini biz yat flt rd k. Çünkü biz günümüz Türkiye sinde ba r p ça rma ile ifl yap lmayaca n biliyoruz. Ünlü bir filozofun sözüdür: En güçlü silah zaman gelmifl fikirdir der. ATSO bir çok konuyu kamuoyu gündemine tafl yan kurum olmufltur. Baz lar n n zaman gelmifltir, baz lar n n ise henüz gelmektedir. Y llarca altyap konusuna yüklendik, flimdi bu konuda önemli bir ilerleme var. Kent vergisini savunduk, konaklama vergisi tasar s flimdi gündemdedir. KDV oranlar nda azalma ile birlikte gerçekleflti i takdirde Antalya kaynak problemini büyük ölçüde çözecektir. Uçak seferleri istedik. Havaliman ile birlikte Antalya bu meseleyi de aflmak üzeredir. Turizmde her fley dahil konusuna el att k, fakat daha sonra durduk. Çünkü bu konuda önce kendi içimizde yapmam z gereken ve zaman gerektiren fleyler var. Bunun gibi, bir çok konu saymam mümkündür. Unutulmamal d r ki, ATSO gibi kurumlar n konuflmas gibi, susmas da bir tavr ortaya koyar. Tabii ki, her fleyi tam olarak en iyi flekilde yapabildi imizi söyleyemeyiz. Oda olarak olmas gereken noktan n gerisinde oldu umuzu bilmemiz ve itiraf etmemiz gerekir. Ben bunu birkaç kez dile getirdim. Daha güçlü, daha dinamik bir kurum olmam z gerekiyor. Kat l mc l, kurumsallaflmay gelifltirmemiz gerekiyor. ATSO nun esnafa, sanayiciye, ihracatç ya, tar m sektörüne, turizmciye, en küçükten en büyük firmaya kadar herkesle eflit mesafede, üyelerine do rudan ve daha fazla hizmet veren bir kurum olmas gerekmektedir. Daha genifl bir temsil kabiliyetine kavuflmam z gerekmektedir. Antalya art k 5 y l önceki Antalya de ildir. fiimdi Antalya yeni bir at l m dönemine girmifltir. Art k uzun vadeli vizyon gelifltirmek zorunday z. Bu vizyon y ll k olmal ve her tür siyasi etkiden ba ms z olmal d r. Bu çal flmay di er kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmas gereken kurum Antalya Ticaret ve Sanayi Odas d r. Ben Odam z n bugüne kadar gösterdi i geliflmeyi devam ettirerek, bu at l mlar da gerçeklefltirece ine inan yorum. Antalya n n gelece i için yap lacak her iflte ATSO ailesi her zaman el birli i, gönül birli i içinde olacakt r. Hepimiz bu as rl k ç nar n gölgesi alt nda, bu ocakta yetiflen, bu sorumlulu a sahip insanlar z. Odam z her konuyu kendisine ve Antalya ya yak flan bir flekilde ele alacakt r. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas nda 5 y l boyunca yürüttü ümüz bu onurlu görevdeki bizlere destek veren herkese Yönetim Kurulumuz ve flahs m ad na flükranlar m z sunuyoruz. Odam z n ve Antalya n n daha güzel, daha yüksek seviyelere ç kmas n temenni ediyorum. Hepinize gönülden sevgi ve sayg lar m sunuyorum. 5 fiubat 2005 ATSO

8 Tar m Bedrullah ERÇ N Tar m l Müdürü Antalya da Tar m 2004 Y l De erlendirmeleri Türkiye de gerçekten çok h zl devam eden bir süreç ve yap sal de iflim var. Ben 2004 y l n de iflimin bafllang ç y l ve milad olarak görüyorum. Y llard r beklenen ve her platformda gündeme getirilen Üretici birlikleri yasas n n, G dada bir devrim olarak de erlendirdi im 5179 say l g da yasas n n ç kmas, Organik Tar m Yasas ve Antalya için çok büyük önemi olan Kontrollü Örtü alt Tar m Yönetmeli i ve yi Tar m Uygulamalar Yönetmeli inin ç km fl olmas, Yap sal de iflim için y llard r beklenen altyap n n oluflmas nda ilk ad mlar n at lm fl oldu u y l olarak görüyorum. ATSO fiubat

9 Türkiye de gerçekten çok h zl devam eden bir süreç ve yap sal de iflim var. Ben 2004 y l n de iflimin bafllang ç y l ve milad olarak görüyorum. Y llard r beklenen ve her platformda gündeme getirilen Üretici birlikleri yasas n n, G dada bir devrim olarak de- erlendirdi im 5179 say l g da yasas n n ç kmas, Organik Tar m Yasas ve Antalya için çok büyük önemi olan Kontrollü Örtü alt Tar m Yönetmeli i ve yi Tar m Uygulamalar Yönetmeli- inin ç km fl olmas, Yap sal de iflim için y llard r beklenen altyap n n oluflmas nda ilk ad mlar n at lm fl oldu u y l olarak görüyorum Y l n n sonlar na do ru toplanan II. Tar m fiuras da sanki bundan sonra yap lacak çal flmalar n habercisi müjdecisi gibi y l tamamlad. Müzakere sürecinde bu h zl de iflimin 2005 y l nda da h z n kesmeden devam edece i kanaatindeyim. Tek sorun çiftçimizin bu de iflime ayak uydurmadaki cabas performans n ve sürecin yegane ölçütü olacakt r. Antalya ilinde hracat m z dolardan 2004 y l nda dolara yükseldi i ithalat m z n ise dolardan dolara yükseldi ini görüyoruz. Özellikle dolar n düflüfl e ilimine ra men ihracat m z n artm fl olmas tar m aç s ndan çok olumlu bir geliflme olmas na ra men yeterli ve bekledi imiz düzeyde de ildir. Üretim izin belgeli iflletmelerimizin artmas ve iyi tar m uygulamalar n n devreye girmesi ile tar msal ürünlerdeki ihracat m z n artarak devam edece i kanaatindeyim. Çiftçimizin en büyük beklentilerinden olan tar msal desteklemeler ise artan bir trendle devam ediyor y l nda 3 ayr konuda çiftçiye 8 trilyon 465 milyar olarak bafllayan desteklemeler 2004 y l na geldi imizde 14 ayr konuda 22 kalemde çiftçiye 33 Trilyon 657 milyar olarak gerçekleflmifltir y l nda sadece pamukta olan desteklemeler sonraki y llarda ANTALYA HRACAT TUTARLARI ( Bin dolar) (1) GENEL YAfi SEB.-MEY. KES. Ç ÇEK TÜRK YE HRACAT - THALAT TUTARLARI (Milyon dolar) (1) * HRACAT THALAT SEBZE-MEYVE- HRACATI SEBZE-MEYVE- THALATI (1) Antalya ihracatç lar birli i *2004 Ekim Ay Sonu tibariyle Do rudan Gelir Deste i ve Çiftçi Kay t Sistemi baflta olmak üzere de iflen ve artan trendle devam etmifl ve miktarlar ço alm flt r. Genel desteklemeler içinde DGD nin pay n n giderek azalaca ve üretime dönük desteklemelerin artaca n vurgulamak istiyorum. Özellikle örgütlü çiftçilere yap lacak desteklemeler artacak; k rsal kalk nma, ÇATAK projeleri, Ürün sigorta ödemeleri, fark ve telafi edici ödemeler önümüzdeki y lda da artarak devam edecektir. Süt desteklemeleri, Buza desteklemeleri, Suni tohumlama desteklemeleri, dam zl k gebe düve desteklemeleri ve yem bitkisi ekilifli desteklemeleri artarak 2005 y l nda da devam edecektir. l Müdürlü ümüzün bu y l baflar ile yapt çal flmalardan biriside denetimlerdir. Tar m il müdürlü ümüzün fonksiyonel yap s n n giderek kontrol ve denetimler konusunda artmaya bafllamas ile birlikte herhalde ad m z Avrupa da oldu u gibi tar m polisi olarak an lmaya bafllanacak. Sürdürülebilir piyasa düzeyinin sa lanmas ve kaliteli üretim için, uluslararas rekabet gücümüzün artmas için denetimlerin etkinlili ini tart flmaya gerek yok san - r m. Özellikle iyi Tar m Uygulamalar nda temel ilke olan nsan, Bitki ve Hayvan sa l n n temel faktörü sa l kl 7 fiubat 2005 ATSO

10 Çiftçimizin en büyük beklentilerinden olan tar msal desteklemeler ise artan bir trendle devam ediyor y l nda 3 ayr konuda çiftçiye 8 trilyon 465 milyar olarak bafllayan desteklemeler 2004 y l na geldi imizde 14 ayr konuda 22 kalemde çiftçiye 33 Trilyon 657 milyar olarak gerçekleflmifltir. TOPLAM DESTEKLEME TUTARLARI (Milyon TL) (2) YILLAR KALEMLER Ç FTÇ SAYISI TOPLAM TUTAR (2) Antalya Tar m l Müdürlü ü 2004 y l nda toplam tutar n düflük olmas n n nedeni DGD ödemelerine mazot deste inin dahil edilmemesidir. ürün ve sa l kl hammaddeden kaynakland n hepimiz biliyoruz Say l yasa ile birlikte bafllad - m z denetimlerin tarladan sofraya g - da güvenli i konusunda çok etkili oldu unu denetimler esnas nda bir kez daha gördük. Bu day tarladan ç k p ekmek olup sofram za gelinceye kadar geçirdi i devrelerin tek bir kurum taraf ndan denetim alt nda tutulmas ve bu denetimlerin Tar m Bakanl taraf ndan yap lmas sürdürülebilir ve etkili denetim için mutlak gerekli bir çal flmad r. Uygulanan projelerle, g da ürünlerinde izlenebilirlik afla da belirtilen diyagramda oldu u gibi hayata geçirilmektedir. Antalya il Müdürlü ü olarak 2004 y l nda çiftçilerimizin sorunlar n yerinde tespit etmek onlara teknik destek sa lamak amac yla bir slogan ve 2 proje bafllatt k. Bizi her gün köylerde aray n diyerek yola ç kt k ve il müdürlü ümüzdeki teknik elemanlar m z n hepsini bir köyle irtibatland rd k. Teknik elemanlar m z sorumlu olduklar köylerde çiftçi toplant lar organize ederek 2004 YILINDA YAPILAN DENET MLER KONULAR fiyer DENET M CEZA GIDA-YEM-TOHUM SU K RL L -KUM-ÇAKIL Z RA LAÇ ALET EK PMAN GÜBRE ÜRET C BAY TOPLAM GÜBRE DENET MLER YILLAR DENET M ALINAN OLUMSUZ SAYISI NUMUNE SONUÇ ATSO fiubat

11 E T M VE YAYIM KONUSU KÖY SAYISI TOPLANTI SAY. Ç FTÇ SAYISI KÖY RT BATLANDIRILMA EV EKONOM S ÇALIfiMALARI GEZ C TOPRAK TAHL L LAB. ARICI KURSU MANTAR KURSU TOPLAM bakanl m z n uygulamaya koydu u projeler ve desteklemeler hakk nda bilgiler verdik. Bu proje ile Antalya'da bu y l 200 köyümüzde toplant lar organize edilerek 6300 çiftçimize ulafl lm flt r. Bakanl m z n uygulamaya koydu u Gezici Toprak Tahlil laboratuar ile 229 köyümüzde toprak tahlilinin önemi anlat lm fl ve laboratuar m z kanal ile 6123 çiftçiye ulafl lm flt r. Ev ekonomisi teknisyenlerimiz köylü kad nlar m z n e itimi için 18 köyde programlar yapm fl ve 1306 çiftçi kad n m z ve k z m z e itmifllerdir. Bu e itimlerde sadece tar m konular de il sosyal konularda da e itimler verilmifltir. Ar c l k ve Kültür Mantar yetifltiricili i konular nda 8 kurs düzenlenmifl ve 460 çiftçi bu kurslara kat larak belge alm fllard r. Çiftçilerimizin flu andaki en örgütlü teflkilatlanma flekli kooperatifler kanal ile gerçekleflmektedir. limizde flu anda 1163 say l kooperatifler yasas na göre kurulmufl 286 adet kooperatif mevcuttur. K rsal kesimin kalk nmas nda ve çiftçi örgütlenmelerinde flu anda tek formül olan kooperatif köyün ve Çiftçilerimizin flu andaki en örgütlü teflkilatlanma flekli kooperatifler kanal ile gerçekleflmektedir. limizde flu anda 1163 say l kooperatifler yasas na göre kurulmufl 286 adet kooperatif mevcuttur. K rsal kesimin kalk nmas nda ve çiftçi örgütlenmelerinde flu anda tek formül olan kooperatif köyün ve köylünün hayat standard n n yükseltilmesinde ve yat r m n yönlendirilmesinde köylerde kullanabilece imiz en önemli kurumsal yap d r. 9 fiubat 2005 ATSO

12 KOOPERAT F YATIRIMLARI KOOPERAT F ADI YILI PROJE KON. TUTARI milyar TL ELMALI X4 228 KIfiLA KOOP. ALANYA X ÇAKALLAR KOOP. ALANYA X YEfi LÖZ KOOP. köylünün hayat standard n n yükseltilmesinde ve yat r m n yönlendirilmesinde köylerde kullanabilece imiz en önemli kurumsal yap d r. limizde afla- da tabloda görülen projelerden K flla, Çakallar, Yeflilöz, Taflkesik, K rahmetler, Karam k, Belen, Akbafl kooperatiflerinin yat r mlar tamamlanm fl sadece Serik Akbafl köyünün iflletme binas ile Alanya Isbatl köyünün yat - r mlar 2005 y l nda tamamlanacakt r. Köyün ve köylünün hayat standard yükselecekse kooperatiflerin aktif duruma gelmesi köylünün ürününün üretimi ve pazarlamas nda devreye girmesi gerekmektedir. Her köyde yap lacak bir yat r m mutlaka vard r. Kooperatifler bu yat r mlar için bir f rsatt r. KORKUTEL X2 368 TAfiKES K KOOP. GAZ PAfiA X KIRAHMETLER KOOP. ELMALI X4 704 KARAMIK KOOP. ALANYA X BELEN KOOP. SER K 2004 S.D.P. 100X2 776 AKBAfi KOOP. ALANYA 2004 S.D.P. 60X2 243 ISPATLI KOOP. TOPLAM x4 = Kooperatif üyesi 50 aileye dörder bafl süt s r da t m. 50x500= Kooperatif üyesi 50 aileye 500 metrekare plastik sera yap m. 100x2 = Kooperatif üyesi 100 aileye 2 bafl süt s r da t m. S.D.P. 100x2= Sosyal yard mlaflma ve dayan flma vakf ndan kooperatif üyesi 100 aileye 2 bafl süt s r da t m projesi. Özellikle K rsal alanda sosyal destek projesi kapsam nda yapt m z çal flmalar gerçektende köylerimize fl k tutacak yat r mlard r. Bu Projelerin ilk 2 y l ödemesiz olup sonraki 3 y lda 3 eflit taksitle faizsiz olarak çiftçilerimiz taraf ndan ödenmektedir. Geçti imiz y l de erlendirirken mera yat r mlar m za da k saca de inmek istiyorum. Bildi iniz gibi meralar olmadan hayvanc l m z gelifltirmek mümkün de ildir. Öncelikli olarak bafllad - m z tespit ve tahdit çal flmalar m z h zla devam etmekte olup 183 köyümüzde mera çal flmalar m z tamamlanm flt r ha. merada tespit, ha. merada tahdit, ha. merada tahsis ifllemi tamamlanm flt r. limizde 2004 y l nda 520 ha. merada slah çal flmalar na bafllanm flt r. ATSO fiubat

13 Yetifltiricili inde yi Tar m Uygulamalar ad ile resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Yat r m projelerini tek tek ele al p sonuçlar n paylaflmaya çal flsak kal nca bir kitap oluflur san r m. Antalya'da 2004 y l nda uygulad m z projeleri 2 ana bafll k alt nda sadece isimlerini yazarak sizlere aktarmak istiyorum. Bakanl m z taraf ndan gelifltirilen ve uygulamaya konular projelerin say s 18 adet olup tamam ilimizde uygulanmaktad r. Bakanl m z taraf ndan gelifltirilen ve ilimizde uygulanmayan projeler buraya al nmam flt r. Uygulanan bu projelerin büyük bir k sm il özel idare bütçesinden de desteklenmektedir. Antalya Valimiz Say n Alâaddin Yüksel in katk lar yla haz rlanan Antalya li Eurepgap Protokolü ve Eylem Plan yay nlanm fl ve bu planda belirlenen maddeler 2003/7 say ve Yafl Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek Gelecek y llarda ülkemiz tar m politikalar n n temel stratejilerine k saca de inmek istiyorum. yi tar m uygulamalar n n gelifltirilmesi ve organik tar - m n yayg nlaflt r lmas kaliteye dayal üretim art fl n sa layarak g da güvenli inin sa lanmas nda temel etken olacakt r. Bitki ve hayvan sa l ile slah çal flmalar tar m m zda temel ilkeler olacak ayr ca arz aç olan ürünlerin gelifltirilmesi sa lanacakt r. Tar m iflletmelerimizin rekabet gücünün artt r lmas ; Organize tar m bölgelerinin kurulmas ve AR-GE çal flmalar n n devreye girmesi ile sa lanacakt r. Arazi toplulaflt r lmas ve alt yap n n gelifltirilmesi rekabet gücümüzü artt racakt r. Çiftçimizin en büyük sorunu olarak gündeme gelen Pazarlama ve sanayi entegrasyonunun sa lanmas ; Üretici birliklerinin kurulmas ve borsalar n gelifltirilmesi ile mümkün olacakt r. Sözleflmeli üretim modelinin gelifltirilmesi pazarlama sorununun afl lmas nda en büyük katk y sa layacakt r. K rsal Kalk nma ve K rsal Altyap n n Gelifltirilmesi toplumsal kalk nman n temel tafl n oluflturmaktad r. K rsal kesimin hayat standard n artt rmadan kalk nmadan bahsetmek mümkün de- ildir. Desteklemelerin gelifltirilmesi ve k rsal kesimde yap lacak yat r mlara muafiyetler getirilmesi k rsal kesime dönüflü sa layacakt r. Üretici örgütlerinin kurulmas ve desteklenmesi, temel stratejik hedeflerimiz aras nda yer almal d r Y l sonu bir y l n bitimi de il tar mda de iflimin bafllang ç y l olmufltur. 11 fiubat 2005 ATSO

14 BARKOD UYGULAMASI VE ZLENEB L RL K NED R? Zirai mücadele ilaçlar n n firma, toptanc ve bayi baz nda takibinin yap larak, tavsiye d fl ilaç kullan m ndan kaynaklanabilecek kal nt, fitotoksisite, etkisizlik, çevre kirlenmesi gibi sorunlar n önlenmesi amac yla; 1 Ocak 2004 ten itibaren, Türkiye de üretilen, ithal edilen ve pazarlanan her türlü zirai ilaca barkod verilmesi uygulamas na geçilmifltir. Bu uygulama sayesinde ilaçlar, üretici-ithalatç dan bayiye, çiftçiye kadar bilgisayar üzerinden izlenerek, hangi firma ve bayinin kime ne ilaç satt, hangi üreticinin ise bu ilac hangi amaçla ald belirlenecektir. Y l içerisinde uygulamaya bafllanan zirai ilaçlarda barkod sistemine ilimizdeki bayilerinin % 95 i, toptanc lar n ise %70 i geçmifltir. Y l sonuna kadar tüm bayilerimizin barkod sistemine geçifli sa lanm fl olacakt r. Barkod sisteminin geriye dönük olarak üretici baz nda izlenilirlik sa lamas g da denetimleri için de önemli bir denetim zinciri oluflturacakt r.bu sistem ile ürünün nerede üretildi i,nereden pazarland hangi yoldan geldi i kolayl kla izlenebilecektir.özellikle yafl sebze ve meyve ihracat nda h zl alarm alan firmalar Aral k 2004 tarihinden itibaren Tar m l Müdürlü ü Kontrol fiubelerinden G da Güvenlik Sertifikas almadan Zirai Karantina Müdürlüklerinden Bitki Sa l k Sertifikas alamayacaklard r.bu firmalarda tekrar yap lan denetimlerle rezidü (kal nt ) izleme çal flmalar na a rl k verilebilecektir. Yafl sebze ve meyve ürünlerinin denetimi için barkod sistemi, sa lad izlenebilirlik ile stratejik bir amaç olarak görülmektedir. BAKANLI IMIZCA UYGULANAN PROJELER 1 - Tar m Gönüllüleri 2 - K rsal Alanda Sosyal Destek 3 - Gezici Toprak Tahlil Laboratuar 4 - Göletlerimizin Bal kç l a Aç lmas 5 - Sizinde Bir Köyünüz Olsun 6 - G da Güvenli i 7 - Organize Tar m Bölgeleri 8 - Organik Tar m n Yayg nlaflt r lmas 9 - Mera Islah Çal flmalar 10 - Sertifikal Hububat Tohumlu u Kullan m 11 - F1 Hybrit sebze tohumlu u Projesi 12 - Hayvan slah Projeleri 13 - Kad n Çiftçiler Yar fl yor 14 -Süne ile ilgili Etkili Mücadele 1 - Uzaktan Alg lama ve Co rafi Bilgi Sistemleri 2 - Meyvecilik Üretimini Gelifltirme 3 - Temel Petek Makinesi Al m 4 - Manavgat Çaltepe Kekik flleme tesisi 5 - Kontrollü Örtü Alt Üretimi 6 - Tar msal Ürünlerde laç Kal nt s n n Önlenmesi 7 - Biyolojik ve Entegre Mücadele 8 - Alanya Yeflilöz Muz Depolama Tesisi 9 - Kafl Üzümlü Köyü Sulama Projesi Metil Bromit Sonland rma Projesi 11 - Pestisit Kal nt lar n zleme Program 12- laç Bayilerine Barkot Uygulanmas Projesi 15 - Do al Ar tma Projeleri 16 - Çiftçi borçlar n n yeniden yap land r lmas 17 - Özel sektörün Tar msal Yat r ma teflviki 18 - Hayvan Hastal k ve zararl lar Mücadele Bu projelerin hepside tek bafllar na çok büyük anlam ve hedef içermektedir. Bu projelerin 14 tanesi son 2 y lda bakanl m zca gelifltirilmifltir. limizin tar m potansiyeli ve sektörün öncüsü olma özelli inden dolay Antalya Valili imiz ve l Müdürlü ümüzce gelifltirilen projelerin say s ise 20 adet olup sadece Antalya'da uygulanmaktad r. ANTALYA DA UYGULANAN PROJELER 13 - l Kontrol Lab. Müd. nflaat ve Agreditasyonu 14 - Su Eylem Plan 15 - Eurogap Protokolü ve Haccp Eylem Plan 16 - Bal Eylem Plan 17 - G da Güvenli i Eylem Plan 18 - l Bal kç l k ve Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu 19 - Yem Bitkileri Üretimini Gelifltirme Projesi Antalya li Master Plan Uygulamaya koydu umuz projelerimizin temel hedefi sa l kl ve güvenilir bir g da arz için kay t sisteminin oluflturulmas ve sürdürülebilir g da kalitesini sa lamakt r. ATSO fiubat

15 ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ne Örnek Ba fl Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi nin iflbirli i ile, Ekim 2004 tarihlerinde yap lan Monako Zirvesi ne, Antalya y temsilen kat lan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen in Monako da yaflayan Antalyal ifladam Ahmet Tekeli ile yapt görüflmeler kente bir dizi yard m olarak geri döndü. Antalya ya gelerek Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ile görüflen Ahmet Tekeli, ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö rencilerini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret s ras nda, okulun bilgisayar, yaz c gibi ihtiyaçlar n karfl layaca n, kütüphane kurulmas n ve okulun ö rencilerine yurtd fl nda e itim olana sa layaca n ifade eden Tekeli, Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen e, Antalya n n tan t m na verdikleri destekten dolay teflekkür ederek, kendisinin de bu konuda her türlü yard m yapmaya haz r oldu unu belirtti. Ziyaret program, Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen taraf ndan, Ahmet Tekeli ye e itime ve tan t ma olan katk lar n n an s na, teflekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi nin iflbirli i ile, Ekim 2004 tarihlerinde yap lan Monako Zirvesi ne, Antalya y temsilen kat lan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen in Monako da yaflayan Antalyal ifladam Ahmet Tekeli ile yapt görüflmeler kente bir dizi yard m olarak geri döndü. 13 fiubat 2005 ATSO

16 ATSO Üyelerine Garanti Bankas ndan Turizm Destek Kredisi Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ile Garanti Bankas aras nda, ATSO üyelerine yönelik Turizm Destek Kredisi protokolü imzaland. Protokolü ATSO ad na Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, Garanti Bankas ad na da Akdeniz Bölge Müdürü Turan Güner imzalad. Törende konuflan Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen özellikle son iki y lda Bankalarla Odalar aras nda kredi kulland rma yönünde faydal bir iflbirli i zemini olufltu una dikkat çekerek, ATSO olarak, üyeler için, bu güne kadar 8 banka ile 9 kredi sözleflmesi yap ld n ve bu kapsamda kredi talebinde bulunan ATSO üyelerinin say s n n a ulaflt n kaydetti. Baflkan Özgen Bankalar n kredi portföylerini geniflletmek için yeni ürünler gelifltirdiklerini belirterek, flunlar söyledi; Bu çabalarla hem bankac l m z daha güçlü bir yap ya kavuflmakta, hem de üreticimiz, tüccar m z yeniden kredi kullanmaya bafllamaktad r. Nitekim Türkiye genelinde kredi-mevduat oran n n %25 lerden, flimdi %44 e kadar gelmifl oldu unu görüyoruz. Tabii ki, bu da yeterli de ildir. Normalde kredilerin mevduat bir hayli aflmas gerekmektedir. Fakat bizde mevduat 170 milyar YTL ye giderken krediler halen 80 milyar YTL nin alt nda kalmaktad r. Devlet bütçesi iyilefltikçe, bankalar güçlendikçe mali sistem de derinlik kazanacakt r. Son günlerde bankac l m zda birleflmelerle daha güçlü bir yap n n oluflmaya bafllad görülmektedir. Özellikle yabanc bankalar n sisteme ilgisi artmaktad r. Bu bir bak ma sevindirici bir geliflmedir, zira Türkiye ye güvenin artt n gösterir. Di er yandan, yabanc bankalar ekonomiye yeni finansman imkan kazand r rlar. Fakat bu vesileyle dikkat çekmek istedi im bir konu, yabanc bankalar n sistemdeki paylar na bir s n rlama getirilmesi mecburiyetidir. Son y llarda geliflen ülkelerin banka sistemleri ço unlukla büyük yabanc bankalar n kontrolüne geçmektedir. Özellikle Do u Avrupa da, Meksika da yabanc bankalar n pay % 90 lara ç kmaktad r. Oysa geliflmifl ülkelerde bu oran en aç k ülke olan ngiltere de dahi % 50 yi geçmemektedir. Bir çok Avrupa ülkesinde yabanc bankalar n sektördeki pay % aras ndad r. Geliflmifl ülkeler, büyük bankalar n birlefltirerek sistemin milli karakterini korumaktad rlar. Türkiye de ise zorunlu nedenler d fl nda stratejik birleflmeler yap lamam flt r. Garanti Bankas Akdeniz Bölge Müdürü Turan Güner de yapt konuflmada, yeni yat r m yapmak ve mevcut yat r mlar n yenilemek isteyen Antalyal giriflimcilere Ocak 2005 itibariyle 4,49 milyon YTL karfl l nda kredi sa lad klar n aç klad. Güner, Turizmcilerin daha kaliteli hizmet üretmelerini ve Antalya da yeni rekorlar k rmalar n diliyoruz diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Baflkan Kemal Özgen ve Garanti Bankas Akdeniz Bölge Müdürü Turan Güner protokole imza koydular. Yap lan protokolle, Oda ya ba l turizm iflletmeleri, destek kredisini 36 ay vade ile kullanabilecek. Kredinin geri ödemesi, sektörde nakit ak fl n n gerçekleflti i Temmuz - Aral k aylar nda taksitle yap lacak. En düflük 2, en yüksek 150 bin dolar aras nda sa lanan krediler YTL tutar nda kullan labilecek. Garanti Bankas taraf ndan sa lanan destek kredisinden; konaklama, yat iflletmeleri, turizm seyahat acenteleri, tur operatörleri, turistlere yönelik hizmet veren restoran, araba kiralama ve turizme yönelik hizmet eden tedarikçi firmalar yararlanacak. ATSO fiubat

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / A USTOS 2005 / SAYI:211 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı