A a SÖZLÜKTE KULLANILAN KISALTMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A a SÖZLÜKTE KULLANILAN KISALTMALAR"

Transkript

1 SÖZLÜKTE KULLANILAN KISALTMALAR a./is....ad/isim ad...adıl/zamir ö a. /s...ön ad/sıfat b./zf...belirteç/zarf ba...bağlaç e....eylem / fiil ü./ünl...ünlem nsz....nesne almayan eylem mec....mecaz hlk....halk gr....gramer A a a, A Türk alfabesinin ilk harfi; düz, geniş bir ünlüdür. a (ünl.) 1. Şaşma, beğenme, kızma, üzülme gibi duyguları güçlendirir, cümlenin başında ya da sonunda kullanılır. 2. Adlardan ya da kişiyi gösteren sözcükten önce kullanılarak seslenme bildirir. ab (is.) Su. aba (a.) 1. Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş 2. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. abacı (a.) Abadan giyecek şeyler yapan ya da satan kimse. abadî (a.) Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir tür kâğıt. abajur (a.) Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya göze vurmasını engellemek için yapılmış lâmba siperi. 2. Genellikle üzeri siperii masa lâmbası ya da ayaklı lâmba. abaküs. (a.) Sayı boncuğu, çörkü. abandırmak (e.) 1. Yüzüstü çökerttirmek. 2. Bir kimsenin bir yere abanmasını sağlamak. abandone (a.) Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen sporcunun karşılaşmayı bırakması. abani (a.) 1. İpekten, sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz kumaş. 2. (s.) Bu kumaştan yapılmış. abanmak (e.) 1. Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. 2. Bir yere, bir kimseye yaslanmak, dayanmak. abanoz (a.) 1. Sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. 2. Abanozgillerin ağır, sert ve kara renkli kerestesi. abanozgiller (a.) İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası. abartı (a.) Bir şeyi olduğundan büyük ya da çok gösterme. abartmak (e.) Bir şeyi olduğundan büyük veya çok göstererek anlatmak. abartmalı (b.) Olduğundan büyük gösterilmiş, abartısı olan. abartmasız (ö a.) Yadırgatıcı olmayan, abartısız. abaşo (b.) Alt, alttaki, aşağı. 2. Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. abat (ö a.) 1. Bayındır. 2. Şen, rahat. Abaza (a.) Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk ve bu halktan Müslüman olanlara Türkiye'de verilen ad. Abazaca (is.) Abazalar tarafından kullanılan dil. 1

2 Abbasî (is.) Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağdat merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da tarihleri arasında hüküm süren sülâle. Abdal (a.) 1. Safevîler devrinde İran'da yaşayan bir Türk oymağı. 2. Anadolu'da yaşayan birtakım oymaklara verilen ad. abdal (a.) Eskiden bâzı gezgin dervişlere verilen ad. abdest (a.) Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma. 2. idrar yapma ve kalın bağırsağı boşaltma. abdesthane (is.) Abdest bozacak yer. Ayak yolu, tuvalet. abdestlik (is.) 1. Abdest alınacak yer. 2. Abdest alınırken giyilen kolsuz hırkaya benzeyen bir tür giyecek. 3. Abdest almaya yarayan. abe (ü.) Özellikle Rumeli yöresinde dikkati çekmek amacıyla kullanılan bir söz. abece (a.) Bir dilin seslerini gösteren harflerin tümü. abes (ö a.) 1. Akla ve gerçeğe aykırı, saçma. 2. Gereksiz, yersiz, lüzumsuz. abıhayat (a.) Efsanelerde içene ölümsüzlük sağladığı söylenen su, bengisu. abide (a.) Amt. abidemsi (s.) Anıt benzeri. abideleşme (is.) Anıtlaşma. abidevî (s.) Anıtla ilgili, anıta benzer. abiye (a.) Bir törene ya da toplantıya uygun giysi. abla (a.) 1. Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. 2. Büyük kız kardeş gibi saygı gösterilen kız ya da kadın. ablak (a.) Dolgun ve yayvan yüz veya yüzü böyle olan (kimse). abluka (a.) Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme. abone (a.) 1. Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi. 2. Peşin para ile bir şeye belli bir süre için alıcı olan kimse. abonman (a.) Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma. absürd (ö a.) Saçma. Absürd tiyatro (is.) Saçma tiyatro. abuk sabuk (ö a.) Akla, mantığa uymayan, düşünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abur cubur (a.) 1. Sırası, ta' di, yararı gözetilmeksizin rasgele yenilen şeyler 2. işe yaramayan, boş. abus (ö a.) 1. Asık yüzlü, somurtkan (kimse). 2. Somurtkan, çatık, asık (yüz). Ac (kim.) Aktinyum'un kısaltması. acaba (b.) Merak, kuşku veya kararsızlık anlatır. Acar (is.) Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk. acar (ö a.) 1. Atılgan, gözü pek, kabına sığmaz. 2. Güçlü ve becerikli, çevik. 3. Yeni. acayip (ö a.) 1. Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, tuhaf, yadırganan, yabansı. 2. (ü.) Şaşma anlatır. acele (a.) 1. Çabuk davranma zorunluğu, ivedi. 2. Zaman geçirmeden, tez olarak. Acem (a.) İranlılara verilen ad. acemborusu (a.) Canlı kırmızı çiçekler açan bir süs bitkisi. acemi (a.) 1. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen: 2. İşinde, mesleğinde ilerlememiş. 3. Bir yerin, bir şeyin yabancısı. acemileşmek (nsz.) Beceriksizlik göstermek, bocalamak, beceriksizleşmek. acenta (a.) 1. Bir kuruluşun malî ve ticarî işlerini kazanç karşılığında yürüten ticarethane. 2. Denizcilik işletmesi veya banka şubesi. 3. Bir kurumun veya şubelerinin başında bulunan kimse. 2

3 acep (zf.) Acaba. aceze (is.) Acizler, güçsüzler, düşkünler. acı (a.) 1. Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum. 2. (ö a.) Tadı bu nitelikte olan. 3. Hoşa gitmeyen. 4. Bir etki sonucu vücutta duyulan ağrı, sızı. acıklı (ö. a.) Acınacak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, dramatik. acıklı komedi (is.) Eğlendirici olmayı amaçlayan, dramatik yönü ağır basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. acıkmak (a.) 1. Açlık duymak, yemek yeme gereksinimi duymak. 2. Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kişi. acılı (ö a.) Acı görmüş, yaslı, kederli. acıma (e.) 1. Acımak eylemi. 2. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü. acımaktı. Acılı, ağrılı olmak. 2. Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. 3. Başkasının uğradığı ya da uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek. 4. Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine üzülmek. 5. Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak. acımasız (ö. a.) Acımaz, katı yürekli, merhametsiz. acımtırakla.; Acımsı. acındırmak (e.) Bir kimsenin acımasına yol açmak, bir kimseyi merhamete getirmek. acısız (ö a.) 1. Tadı acı olmayan, aşçılıkta içine baharat ya da başka acı koymadan pişirilen. 2. Ağrı, sızı duyulmayan. 3. mec. Üzüntü, sıkıntı olmayan. acıtmak (e.) Ağrı ve sızı duymasına neden olmak. acil (ö a.) Zaman geçirmeden yapılması gereken. acilen (b.) Hemen, hiç zaman yitirmeden, çabucak, gecikmeden. aciz (ö a.) 1. Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. 2. Beceriksiz. acube (is.) Tuhaf kimse. acun (is.) Dünya. acur (a.) Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, sarımtırak irice bir tür hıyar. acuze (is.) Huysuz, çirkin, yaşlı kadın. aç (ö a.) 1. Yemek yeme gereksinimi olan veya yemesi gereken. 2. Yiyecek bulamayan yoksul kimse. 3. Gözü doymaz. açacak (a.) 1. Açmaya yarayan araç. 2. Anahtar. aç gözlü (ö a.) Mala ya da yiyecek içecek gibi şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz. açı (a.) Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı. açık (ö a.) 1. Kapalı olmayan. 2. Denizde kıyıdan uzak olan yer. 3. Boş. 4. Aralığı çok. açık ağızlı (s.) Aptal, sersem, ahmak. açık bölge (is.) Gümrük sınırlamalarının olmadığı bölge, serbest bölge. açıkça (b.) Gizli bir yanı olmayan, ortada. açık elli (s.) Cömert. açıkgöz (ö a.) Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, olanaklardan kurnazca yararlanmasını bilen. açıklamak (e.) 1. Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgiyi vermek. 2. Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek. 3. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak. 4. Açıkça söylemek. açıklık (a.) 1. Açık olma durumu. 2. Uzaklık. 3. Örtüsüz, çıplak yer. 4. Boş ve geniş yer. 5. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. açık oturum (is.) Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı. açılış (a.) 1. Açılmak işi ya da biçimi. 2. Yeni bir yapının, yerin veya yeni bir kuruluşun çalışmaya başlaması. 3

4 açılmak (e.) 1. Açmak işine konu olmak. 2. (renk için) Koyuluğunu yitirmek. 3. Kendine gelmek, iyileşmek, ferahlamak. açımlamak (e.) Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatmak. açıortay (a.) Bir açısal bölgeyi ölçüleri birbirlerine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru. açıölçer {a.) 1. Açı ölçmeye yarayan. 2. İletki. açış (a.) 1. Açmak eylemi ya da biçimi 2. Bir kuruluşu çalışmaya başlatma. açlık (a.) 1. Aç olma durumu. 2. Kıtlık. açmak (e.) 1. Bir şeyi kapalı durumdan kurtarmak. 2. Bir şeyin önündeki ya da üstündeki kapağı kaldırmak. 3. Engeli kaldırmak. açmaz (a.) 1. Satrançta şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılmaması durumu. 2. (mec.) İçinden zor çıkılır durum. ad (a.) Bir kimseyi ya da bir nesneyi belirlemeye, tanımlamaya yarayan sözcük, isim. ada (a.) 1. Her yanı suyla çevrilmiş kara parçası. 2. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. ada çayı (a.) 1. Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan ıtırlı bir bitki 2. Bu bitkiden yapılan sıcak içecek. adak (a.) Adamak işi ya da adanılan şey. adale (a.) Kas. adaleli (ö a.) Kaslı. adalesiz (ö a.) Kassız. adalet (a.) 1. Hak ve hukuka uygunluk, tüze 2. Tüzeyi uygulayan, yerine getiren devlet örgütleri. adaletli (ö a.) Adalete uygun düşen ya da adaletli olan, adil. adam (a.) Kişi, insan. adamak (e.) Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak ya da kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak. adamakıllı (b.) Gereğinden çok, iyice. adaptasyon (is.) 1. Uyarlama. 2. Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyumlu hale getirme. adapte (s.) Uyarlanmış. adaş (a.) Adları bir olan, aynı adı taşıyan. adavet (is.) Düşmanlık. aday (a.) Bir görev, bir iş için kendini ileri süren ya da başkaları tarafından ileri sürülen kimse. ad bilim (a.) Bir kavramdan yola çıkarak, o kavramı karşılayan işaretleri araştırmaya dayanan anabilimsel inceleme. Âdem (a.) Dinsel inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. âdemoğlu (a.) İnsanlar. adese (is.) 1. Mercek. 2. Görüş derecesi. adet (a.) Tane. âdet (is.) Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey. âdeta (b.) Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki. adıl (a.) Zamir. adım (a.) Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri. adımlamak (e.) 1. Adımla ölçmek. 2. Bir yerde gezinmek. adî (ö a.) 1. Sıradan, bayağı. 2. Aşağılık, bayağı, alçak, düzeysiz, seviyesiz. adil (öa.) 1. Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, 2. Hakka uygun, haklı. adilâne (zf.) Adalete uygun olarak. 4

5 adlî (s.) Adaletle ilgili. adliye (a.) 1. Hukuk ve adalet işlerini gören devlet örgütü. 2. Hukuk ve adalet işlerinin yürütüldüğü resmî yapı. adres (a.) 1. Bir kimsenin arandığında bulunabileceği yer, oturduğu yer. 2. Gönderilen şeyin üzerine, alacak olan kimsenin adını ve bulunduğu yeri bildirmek için yazılan yazı. af (a.) Bağışlama. afacan (a.) Zeki ve yaramaz (çocuk). afal afal (zf.) Şaşkın bir biçimde. afallamak (e.) Şaşkınlıktan sersemlemek. âfât (is.) Afetler, belalar. aferin (ûnl.) Beğenme, okşama duyguları belirten söz. afet, -ti (a.) 1. Doğal sebeplerle meydana gelen yıkım, felaket. 2. Kıran. 3. Çok kötü. 4. (mec.) Çok güzel kadın. afetzede (s.) Afete uğramış. affetmek (e.) 1. Bağışlamak. 2. Hoşgörüyle karşılamak. afili (s.) Gösterişli. afiş (a.) Bir şeyi duyurmak, tanıtmak amacıyla hazırlanan çoğu kez resimli duvar ilânı. af işlemek 1. Afiş asıp bir şeyi duyurmak. 2. Nitelemek, göstermek. afiyet (a.) Hasta olmama, esenlik. aforoz (a.) Hıristiyanlıkta bir kişiyi din dışı bırakma cezası. Afrika (a.) Beş ana kıtadan biri. Afrikalı (a.) Afrika'da yaşayan ya da Afrika doğumlu olan kimse. afsun (a.) Büyü. afyon (a.) 1. Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt. 2. İçinde morfin ve kodein gibi birçok uyuşturucu madde bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç. agâh (is.) Bilir, bilgili, haberli, uyanık. aguş (is : ) Kucak. ağ (a.) İplik gibi ince şeylerden yapılmış örgü. ağa (a.) 1. Kırsal kesimde büyük toprakları olan, güçlü, sözü geçen, varlıklı kimse. 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen ad. ağabey (a.) Yaşça büyük erkek kardeş. ağaç (a.) Uzun yıllar yaşayabilen, gövdesi odun olabilen, bazıları meyva veren yapraklı bitki. ağaçkakan (a.) Serçegillerden ağaç kurtları ile beslenen uzun, sivri gagalı bir kuş. ağaçkesen (a.) Kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren, zar kanatlılardan kara renkli bir böcek. ağaçlamak (a.) Bir yeri ağaç dikerek ağaçlı duruma getirmek. ağaçlık (a.) 1. Ağaç öbeği. 2. Ağacı bol olan yer. ağaçsı (a.) Yüksekliği çok olmayan, sapı dibinden dallanan odunlaşmış bitkiler. ağarmak (e.) Ak duruma gelmek, beyazlaşmak. ağartı (a.) Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık. ağda (a.) Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun durumuna getirilen pekmez ya da limonlu şeker eriyiği. ağı (a.) Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir. ağıl (a.) Koyun ve keçilerin ahır dışında geceledikleri etrafı çevrili üstü açık yer. ağır (a.) 1. Tartıda çok çeken, "hafif" karşıtı. 2. mec. Davranışları ağır olan. 3. Değeri çok olan, gösterişli. 4. Durumu tehlikeli olan. ağırbaşlı (ö a.) Davranışları ölçülü olan, olgun kimse. 5

6 ağırlaşmak (e.) 1. Ağır duruma gelmek. 2. (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak. 3. Yavaşlamak. 4. Zorlaşmak. ağırlık (a.) Ağır olma durumu. ağır sanayi (is.) Üretim araçları yapan sanayi. ağır vasıta (is.) Motoru, ağır yük veya birden fazla römork taşımak amacıyla güçlendirilmiş kamyon ve benzeri araç. ağıt (a.) 1. Ölen birinin ardından, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, geride bıraktıklarının acılı etkilerini dile getiren söz ya da okunan ezgi, yazılan sagu, mersiye 2. Ağlama. ağız,-ğzı (a.) 1. Yüzde, iki çene arasında, sesin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri çiğnemeye yarayan boşluk. 2. Bu boşluğun dudakların çevrelediği bölümü. 3. Kesici aletlerin kesici yanı. 4. Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı. ağız birliği (a.) Birkaç kişinin bir konuda anlaşarak aynı şeyleri, aynı biçimde söylemesi. ağızlık (a.) 1. Ucuna sigara takılan alet. 2. Üflemeli çalgılarda çalanın ağzına gelen bölüm. ağlamak (e.) Üzüntü ve acı sonucu gözyaşı dökmek. ağlaşmak (e.) Birlikte ağlamak. ağrı (a.) Vücudun herhangi bir yerinden gelen, hoşa gitmeyen acı, ıstırap, ağrıma, sızlama. ağrımak (e.) Ağrır durumda olmak. ağrısız (ö a.) Ağrısı olmayan, acı, ağrı vermeyen. Ağrı vermeden yapılan işlem. ağtabaka (a.) Görme sinirinin göz küresinde dağılmasıyla oluşan zar, retina. ağustos (a.) Yılın sekizinci ayı. ağustosböceği (a.) 1. Eşkanatlılardan, erkeği yazın, karnının altındaki öze! bir organdan kesik ve hep tek düze ses çıkaran bir böcek, orakböceği. 2. mec. Çalışmadan eğlenen kimse. ağyar (is.) Başkaları, yabancılar. ah (ünl.) Sesin tonuna göre şaşkınlık, sevinç, üzüntü, pişmanlık duygularını belirtir. aha (b.) İşte burada ahali (a.) Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünmeksizin bir ülkede, kentte ya da semtte oturanların tümü, halk, topluluk. ahbap (is.) Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. ahenk (a.) 1. Uyum. 2. Uyuşma, anlaşma. ahenkli (ö a.) Uyumlu, ölçülü, vezinli. aheste (s.) Yavaş, ağır. ahır (a.) Evcil büyükbaş hayvanların barındırıldığı kapalı yer, hayvan damı. ahize (ö a.) Almaç, alıcı, telefonda kulaklık, telefonun elle tutulup kaldırılan bölümü. ahir (s.) Son, sonraki, en sonunda. ahlâk (a.) Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları. ahlâksız (ö a.) 1. Ahlâk kurallarına ters davranan. 2. mec. Dürüst davranmayan, kötü huylu. ahmak (ö a.) Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal, geri zekâlı. ahret (a.) Dinsel inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza kadar kalacağı ve Allah'a hesap vereceği yer, öbür dünya ahşap (ö a.) Ağaçtan, tahtadan yapılmış. ahtapot (a.) Çok uzun kolları olan bir çeşit deniz hayvanı. ahu (a.) 1. Ceylân. 2. mec. Güzel, ince, zarif kadın. ahududu (a.) 1. Gülgillerden, dikenli bir bitki. 2. Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği. ahval (a.) 1. Durumlar, hâller. 2. Davranışlar. 3. Olaylar. aldat (a.) 1. Ödenti. 2. Kesenek. aidiyet (a.) Ait olma durumu, değginlik, ilişkinlik. 6

7 aids, AİDS (a.) Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığını, doğal bağışıklığını yok eden bir hastalık. aile (a.) 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşlerin arasındaki ilişkilerin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük birim. 2. Temel niteliği bir olan dil, hayvan ya da bitki topluluğu. ait (öa.) İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili. ajan (a.) 1. Bir devlet ya da kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus. 2. Bir kimsenin, bir ortaklığın ya da bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci, acenta. ajanda (a.) Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç. ajans (a.) Haber toplama, yayma işiyle uğraşan kuruluş. ak, -ki (a.) Kar renginde olan, beyaz. akabinde (b.) Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından. akademi (a.) 1. Yüksek okul. 2. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu. akaret (a.) Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan vb. mülk. akarsu (a.) Yeryüzünde ve yeraltında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli ya da zaman zaman akan suların genel adı. akaryakıt (a.) Benzin, mazot, gaz yağı gibi sıvı yakacak. akasya (a.) Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı. akbaba (a.) Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen iri ve yırtıcı bir kuş. akbenek (a.) Gözün saydam tabakasında bir yara ya da çıban sonucunda oluşmuş, görmeyi azaltan beyaz benek. akciğer (a.) Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum aygıtının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ. akça (ö a.) Oldukça beyaz, beyazca akçe (a.) 1. Küçük gümüş para. 2. Her tür madensel para. akçıl (ö a.) Rengini atmış, ağarmış. aklbet (a.) Genellikle kötü son, sonuç. akıcı (ö a.) Akabilme özelliği olan, sıvı. akıl, -klı (a.) 1. Us. 2. Bellek. 3. Düşünce, kanı. akıllanmak (a.) Yaşanan olayların sonuçlarından yararlanarak doğru davranışlarda bulunmak. akıllı (ö a.) 1. Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan. 2. Çabuk kavrayan. akılsız (ö a.) Aklı, zekâsı, anlayışı kıt. akılsızlık (a.) 1. Akılsız olma durumu. 2 Akılsızca yapılan iş ya da davranış. akım (a.) 1. Akma işi. 2. Hava ve su gibi maddelerin belirli bir yöne akışı. 3. Sanatta, siyasette, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni görüş yöntem, hareket. akımölçer (a.) Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre. akın (a.)1. Kalabalık bir insan ya da hayvan kümesinin birbiri ardınca gelmesi. 2. Düşman topraklarına, tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla birdenbire ve toplu olarak yapılan baskın, saldırı. akıncı (a.) Düşman ülkesine akın yapan birliğin bireyi. akıntı (a.) 1. Akmak eylemi, akış, akım. 2. Havanın ya da suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım. akış (a.) 1. Akmak eylemi ya da biçimi. 2. Geçip gitme, sürüp gitme. akışkan (ö a.) Sıvı durumda, akabilme özelliği gösteren. akide (a.) 1. Bir şeye inanarak bağlanış, inan, inanç bağı, inanılan şeyler. 2. Şekerin kaynatılarak ağda durumuna getirilmesi yoluyla yapılmış renkli ve kokulu, ağızda güç eriyen 7

8 şeker. akis, -ksi (a.) Yankı. akit, -kdi (a.) 1. Sözleşme. 2. Nikâh. akkor (a.) Işık verecek beyazlığa kadar ısıtılmış olan. akliye (a.) 1. Akıl hastalıklarıyla ilgili hekimlik kolu. 2. Akıl hastalıklarıyla ilgili has-tahane bölümü. akordiyon (a.) Üstündeki düğmelere ya da tuşlara basarak, metal dilcikleri titreterek çalınan körüklü, klavyeli, elde taşınabilir bir çalgı. akort (a.) 1. Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama. 2. Armoniyi sağlayan seslerin birleşimi. akos (a.) Saban, pulluk ya da traktörün toprakta açtığı iz. akraba (a.) Kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, yakın, hısım. akran (a.) Aynı yaşta olan, yaşıt. akrep (a.) 1. Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan zehirli bir hayvan. 2. Saatin iki ibresinden küçük olanı. akrobat, -ti (is) Tehlikeli oyunlar yapan gösteri sanatçısı. aksak (ö a.) Ayağı hafifçe topallayan, topal. aksamak (e.)\. Hafifçe topallamak. 2. Bir işin istenilen düzeyde yürüyememesi. aksırık (a.) Herhangi bir nedenle burun zarının gıcıklanması sonucu solunum kaslarının birdenbire kasılmasıyla ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşalması olayı, aksırmak, hapşırma, hapşırık. aksi (ö a.) 1. Ters. 2. İnatçı, huysuz. aksiyom (a.) Benimsenmiş gerçek, belit. aksiyon (a.) Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması, devinim, edim, eylem. akşam (a.) Gündüzün bitip gecenin başladığı saatler. 2. Gece. aktar (a.) Baharat, ev ilâçları ve ilaç hammaddeleri satan kimse ya da dükkân. aktarıcı (a.) Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. aktarmak (e.) Bir yerden başka bir yere, bir kaptan başka kaba geçirmek. akvaryum (a.) Suda yaşayan hayvan ve bitkilerin konulması için yapılmış cam kap. al (a.) Kan rengi, kızıl. ala (ö a.) Karışık renkli. âlâ (ö a.) İyi, pek iyi. alabalık (a.) Alabalıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan bir tatlı su balığı. alabildiğince (b.) Sınırsız, uçsuz, bucaksız. alabora (a.) Deniz aracının devrilip ters dönmesi. alaca (ö a.) Karışık renkli. alacak (a.) 1. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal ya da başka şey, birinin birine borcu,. 2. Para verilerek alınacak şey. alacakaranlık (a.) Güneşin doğuşundan önce ya da batışından hemen sonra oluşan yarı karanlık zaman. alacaklı (ö a.) Alacağı olan. alacalı (ö a.) Karışık renkte olan, rengârenk. alacık (a.) Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe, çardak. alafranga (ö a.) Batı ülkelerine özgü. alâka (a.) İlgi, özel dikkat, özen, ilişki, ilinti. alâkalı (ö a.) Bir konuyla ilişkisi olan. alâmet (a.) Belirti, iz. alan (a.) Düz ve geniş yer. 8

9 alan topu (a.) Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda, tek ya da çift oyuncuların raketle oynadıkları top oyunu, tenis. alarga (ü.) Denizcilikte "Açıktan geç" anlamında komut. alarm (a.) Bir tehlike durumu olduğunda, bunun herkesin haber alması için verilen im. alaşım (a.) Bir metale, bir ya da birkaç elementin katılması ile elde edilen metal niteliğinde madde. alaturka (ö a.) Doğu kültürüne uygun olan. alay (a.) 1. Bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık. 2. Çok kalabalık. 3. Bütünü, hepsi. 4. Belirli bir sayı ve düzene göre oluşturulmuş askerî birlik. 5. Ses tonu, söz, davranış gibi araçlarla biriyle, bir şeyle eğlenme, onu küçümseme. alaylı (ö a.) 1. Erlikten yetişmiş subay. 2. (mec.) Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse). 3. Eğlenceli, küçümseyici. alaz (a.) Alev, yalım, yalaz. alazlamak (e.) 1. Bir şeyin yüzünü alevden geçirmek, aleve tutmak. 2. Sızlatmak, yakmak, acı vermek. albay (a.) Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay. albeni Alım, alımlılık, çekicilik. albüm (a.) Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. alçacık (ö a.) Çok alçak. alçak (ö a.) Yere uzaklığı az olan. alçakgönüllü (ö a.) 1. (ürün, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisinle eşit tutan ya da kendi değerini olduğundan aşağı gösteren. 2. Azla yetinen, kanaatkar. alçalmak (e.) Yüksekten aşağıya inmek (alçak duruma gelmek). 2. Değeri azalmak. alçı (a.) Yapılarda, kalıp çıkarma işlemi için yontuculuk ve dişçilikte kulandan, alçıtaşı-nın pişirilip toz konumuna getirilmesinden elde edilen madde. alçılamak (e.) Alçı ile sıvamak. aldanış (a.)) Aldanma, kanma. aldanmak (e.) 1. Görünüşe bakılarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. 2. Bir hileye, yalana kanmak. 3. Düş kırıklığına uğramak. aldatmak (e. J1. Beklenmedik bir davranışla yanıltmak. 2. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak. aldırmak (e.) Alma işini bir başkasına yaptırmak. aldırmaz (a.) Bir şeye önem vermeyen, umursamayan. alelacele (b.) Çok çabuk, çok acele ederek. âlem (a.) 1. Dünya. 2. Başkaları. alemdar (a.) Bayrak ya da sancak taşıyan. 2. mec. Önder. alenen (b.) Açıktan, göz önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça. alerji (a.) Kimi canlıların birtakım yiyeceklere, ilâçlara, toz, koku gibi nesnelere karşı hastalık derecesinde gösterdikleri aşırı tepki. alet, -ti (a.) İş yaparken kullanılan araçlar. alev (a.) Yanıcı maddelerin yanması sırasında görülen ışıklı parıltı. alevli (ö a.) 1. Alevi olan. 2. Heyecanlı. aleyh (b.) Karşı, karşıt. aleyhinde olmak (e.) Birinin karşısında durum almak. alfabe (a.) 1. Bir dilin harflerinin dizimi. 2. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap. algı (a.) Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varmak. alıcı (a.) Bir şeyi satın almak isteyen, kimse. alık (ö a.) Beceriksiz, şaşkın, akılsız, sersem. 9

10 alıkoymak (e.) 1. Bir süre bir yerde tutmak. 2. Ayırıp saklamak. alım (a.) Alma eylemi. alımlı (ö a.) Göze hoş gelen, ilgi çeken. alın, -İm (a.) Yüzün kaşlarla saç arasındaki ön üst kısım. alındı (a.) Para ya da bir paketin teslim alındığını gösterir belge. alıngan (ö a.) Çok çabuk alınan, kırılan. alınmak (e.) 1. Almak işi yapılmak. 2. Bir sözün kendisi için söylediğini sanıp pay çıkararak üzülmek ya da öfkelenmek. alın teri (a.) Emek. alıntı (a.) Bir yazıya başka bir yazarın yazısından cümle ya da cümleler koymak, aktarmak. alın yazısı (a.) Doğmadan önce insanın başına geleceklerin Allah tarafından belirlendiği durumlar, yazgı. alışık (ö a.) Bir işe ya da duruma yabancı olmayan, alışmış olan. alıştırmaca 1. Alıştırmak eylemi. 2. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan yineleme. alışkanlık (a.) Alışmış olma durumu. alışveriş (a.) Alım satım işi. âlim (a.) Bilgin, bilen, bilici, bilim adamı. alkış (a.) Bir sözün, eylemin, davranışın beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için ei çırpma. alkol, -lü (a.) 1. Glikozun mayalaşmasıyla oluşan kokulu, uçucu, yarıcı, renksiz sıvı. 2. mec. Her türlü içki. Allah (a.) Bütün varlıkları yaratan, Rab, Mevla. Tek ilan. allahaısmarladık (a.) "Hoşça kalın" anlamında ayrılık sözü. allak bullak (ö a. b.) Karmaşık, düzensiz. allamak (nsz.) "Süslemek" anlamına gelen "allamak pullamak" deyiminde geçer. allı (ö a.) Üzerinde al renk bulunan. allık (a.) 1. Al olma durumu. 2. Kadınların süs için yanaklarına sürdüğü al boya. almaç (a.) Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt, alıcı. Alman (a.) Alman ulusundan ya da halkından olan. almaş (a.) 1. İki ya da daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması ya da kendiliğinden değişerek çalışması. 2. Birinin doğru olması, ötekinin. yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu dizge. alnaç (a.) Bir şeyin Ön tarafı, ön yüzü. alo (ünl.) Telefonda konuşulan seslenme sözü. alp, -pı (a.) Yiğit, kahraman. alt, -ti (a.) Bir şeyin yere bakan tarafı. altgeçit (a.) Bir yolun altı açılarak trafik akışını kesmemek için yapılan geçit ya da yol. altı (ö a.) Beşten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam. altın (a.) Çok değerli, parlak sarı renkte olan bir madde. altıncı (ö a.) Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen. altışar (ö a.) Altı sayısının üleştirme biçimi, her birine altı adet verilen. altlık (a.) Bir şeyin altına konan şey. altmış (ö a.) Elli dokuzdan sonra gelen sayıyı gösteren rakam. altüst, -tü (a.) Çok dağınık ve karışık. alüminyum (a.) Gümüş parlaklığında hafif, beyaz bir metal. alüvyon (a.) Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli öğelerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığınlık. alyans (a.) Nişan yüzüğü. alyuvar (a.) Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak küçük hücre. ama (b.) Karşıt düşünceyi belirten iki tümceyi birbirine bağlar. âmâ (ö a.) Gözü görmeyen, kör. 10

11 amaç (a.) Ulaşılmak istenen sonuç, erek. amade (ö a.) (bir işi yapmaya) Hazır. aman (ü.) Yardım, öfke, usanç bildiren söz. amansız (ö a.) Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı. amatör (ö a.) 1. Bir işi zevk için yapan. 2. Yeterince deneyimi olmayan, deneyimsiz, acemi. ambalaj (a.) Bir eşyayı taşırken zarar görmesin diye sarmaya yarayan, mukavva, kâğıt, tahta, plastik madde gibi gereç. ambar (a.) Tahılların saklandığı yer. amblem (a.) Bir malın ya da bir firmanın ayırt edici imi, belirtke. ambulans (a-) Hasta, yaralı taşıma aracı. amca (a.) Babanın erkek kardeşi, emmi. amele (a.) İşçi, emekçi. ameliyat (a.) Bir hastayı iyileştirmek için doktor tarafından hastanın vücudunun bir yerinin kesilmesi ve dikilmesi yoluyla yapılan tedavi. ameliyathane (a.) Ameliyat yapılan yer. Amerika (a.) Dünyadaki kıtalardan birinin adı. amerikan (a.) Pamuktan düz dokuma, kaputbezi. Kimi zaman "amerikanbezi" biçiminde kullanılır. amfi (a.) Fakültelerde, öğrencilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon. amir (a.) Emir veren. Amiral (a-) Derecesi albaydan yüksek deniz subayı. amorti (a-) Piyangoda anapara kadar ödenen karşılık. ampul, -lü (a.) Elektrik akımı verilince ışık veren havası boşaltılmış lamba. an(a.) Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası. ana (a-) 1. Çocuğu olan kadın. 2. Temel. anacıl (a.) Anasına düşkün. anaçfö (a.) Yavru veya yemiş verecek duruma gelen. anadil (a.) Başka diller türetmiş olan dil. anadili (a.) ihsanın çocukluğunda çevresinden öğrendiği dil. ana düşünce (a.) Bir yazının anlatmak istediği temel düşünce. anafor (a.) Karşılıklı iki akıntının çarpışmasıyla oluşan su hareketi. anahtar (a.) Bir kilidi veya bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan araç. anahtarlık (a.) Anahtarların kaybolmasını önlemek, kolayca kullanılmasını sağlamak için takıldığı maden, deri ve benzerinden yapılan halka ya da kılıf. anakara (a.) Yeryüzündeki beş büyük kara parçasından her biri. analı (a.) Anası olan. analık (a.) 1. Ana olma durumu. 2. Üvey anne. anane (a.) Toplumda sürdürülegelen adetler, kurallar, gelenek, görenek. anaokulu (a.) Öğrenim çağına henüz girmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları, okul düzenine hazırlayan eğitim kurumu. anarşi (a.) Siyasal ve yönetimsel kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. anarşik (a.) Toplumda oluşan düzensizlik, karışıklık. anarşist (a.) Düzensizlikten yana olan, kargaşa çıkaran. anason (a.) Tohumu bazı içkilerin yapımında ve hamur işlerinde kullanılan maydonozgillerden, kokulu bir bitki. anatomi (a.) İnsan, hayvan ve bitkilerin yapılarını inceleyen bilim dalı. anayasa (a.) Bir ülkenin yönetiminde uygulanacak temel yasa. anayol (a.) Cadde. 11

12 anayön (a.) Doğu, batı, kuzey, güney yönlerinden her biri. anayurt (a.) İlk yurt edinilen yer, ana vatan. ancak (b.) 1. En çok, yalnızca. 2. Belli koşulla. andaç (a.) Önemli bilgileri yazmaya yarayan takvimli defter. andetmek (e.) Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek. andırmak (e.) Benzer özellikler taşımak. ant içmek (e.) Bir şeyi yapıp yapmama konusunda söz vermek. anemi (a.) Kansızlık, kan sayımında alyuvarların azalma durumu. angarya (a.)) Ücretsiz yapılan iş. anı (a.) Geçmişte bir olayı ya da kişiyi anımsama. anımsamak (e.) Aklına gelmek, hatırlamak. anıt (a.) Büyük bir olayı gelecek kuşaklara anımsatmak için yapılan büyük ve görkemli yapı. ani (ö a.) Bir anda, birdenbire. animasyon (a.) Canlandırma anjin (a.) Boğazın şişmesiyle oluşan hastalık. anket (a.) Bir konuda toplumun ne düşündüğünü öğrenmek için çeşitli kişilere soru sorup bilgi toplama işi. anlam (a.) Bir sözden, bir davranıştan anlaşılan düşünce. anlamak (e.) Bir şeyin anlamını kavramak, anlamdaş (a.) Anlamları aynı olan sözcükler. anlaşmak (e.) Bir konuda, bir düşüncede ortak karara varmak. anlaşmazlık (a.) İki ya da daha çok taraf arasındaki amaç farklılığı. anlatım (a.) Tasarlanan bir konuyu söz ya da yazıyla anlatma. anlatmak (e.) Bir konu üzerinde bilgi vermek. anlayış (a.) 1. Anlama yeteneği güçlü. 2. Bazı konularda geniş düşünebilen. anlayışsız (ö a.) Anlama yeteneği zayıf, geniş düşünemeyen. anlı şanlı (ö a.) Güzel, gösterişli, ünlü. an (a.) En kısa zaman parçası. anlık (a.) 1. Ana ait, çok kısa süreli. 2. Zihin anmak (e.) Birini, bir şeyi anımsayarak sözünü etmek. anne (a.) Çocuğu olan kadın, ana. anneanne (a.) Annenin annesi, büyükanne. anonim (ö a.) Yapıcısı bilinmeyen ya da ortaklaşa bir çabanın ürünü olan (yapıt). anons (a.) Sesle yapılan duyuru. anormal(ö a.) Genele ters olan. ansızın (b.) Beklenmedik bir anda, birdenbire, ani olarak, aniden. ansiklopedi (a.) Genel veya belli bir konuda bilgilerin alfabetik sırayla yer aldığı kitap. ant (a.) Kutsal bir şeyi tanık göstererek yapılan yemin. anten (a.) Havadaki ses ve elektrik dalgalarını alan veya yayan aygıt. antika (a.) Eski dönemlerden kalma eser. Antikçağ (a.) Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ. antipatik (ö a.) Sevimsiz, soğuk. antlaşma (a.) İki tarafın bir işi yerine getirme sözü vermesi. antoloji (a.) Sanat yapıtlarından seçkin parçaları bir araya toplayan kitap. antre (a.) Bir yapıda girip geçilen yer. antrenman (a.) Bir spor dalında yapılan alıştırma ya da hazırlık çalışması. antrenör (a.) Bir spor dalında sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi, çalıştırıcı. apandisit (a.) Körbağırsağın iltihaplanmasıyla oluşan hastalık. apansız (b.) Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın. 12

13 aparkat (a.) Boksta bükülü kolla aşağıdan yukarıya doğru atılan yumruk, apartman (a.) Birkaç katlı, her katında birkaç daire bulunan yapı. apar topar (b.) Telâş ve acele ile, yaka paça. apaydın (ö a.) Çok aydınlık. apış arası (a.) İki bacağın arasında kalan yer. aplike (a.) Düz ya da desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu. apolet, -ti (a.) Subayların rütbelerini gösteren, omuzlarına takılan işaret. aptal (ö a.) 1. Zekâsı gelişmemiş. 2. Küçümseme belirten seslenme. aptest (a.) 1. Büyük veya küçük ciş yapmak. 2. Abdest. ar (a.) 1. Yüz metre tutarındaki ölçü birimi. 2. Utanma, utanç duyma. ara (a.) İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık. araba (a.) Tekerlekli, motorlu ya da motursuz her türlü kara taşıtı. arabulucu (ö a.) Uzlaştıran, anlaşmaya aracılık eden kişi, uzlaştırıcı. aracı (ö a.) 1. Uzlaştırmak için araya giren kişi. 2. Ürünü üreticiden tüketiciye ulaştırarak kazanç sağlayan kimseler. araç (a.) 1. Bir işi yapmakta ya da sonuçlandırmakta yararlanılan nesne. 2. Kişiler ya da nesneler arasında bağlantı sağlayan şey. aralamak (e.) İki şey arasında açıklık oluşturmak, yarı açmak. aralık (a.) 1. İki şey arasındaki açıklık. 2. Yılın son ayı. aralıklı (ö a.) Birbirine bitişik olmayan. aralıksız (ö a., b.) 1. Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan. 2. Sürekli, aralık vermeden. aramak (e.) Birini ya da bir şeyi bulmaya çalışmak. ara nağme (a.) Bir şarkının sonunda sözsüz çalınan müzik parçası. aranjman (a.) Nesneleri belli bir düzene göre yerleştirme. Arap (a.) Arap yarımadası ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir ulus. arapsaçı (a.) İçinden çıkılması güç durum. arasöz (is.) Bir cümledeki bir öğenin açıklayıcısı olan söz. ara sıra (b.) Seyrek olarak. araştırmak (e.) 1. Bir şeyi bulmak için bir yeri ya da nesneyi gözden geçirmek. 2. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmak. arayön (a.) Dört ana yönün dışındaki yönlerden her biri. arazi (a.) Yeryüzü parçası, toprak, alan. ardıç (a.) Yapraklarını kışın dökmeyen, güzel kokulu bir ağaç. ardınca (b.) Hemen arkasında, arkası sıra, ardı sıra. ardışık (a.) Birbiri ardından gelen. ardiye (a.) Ticaret eşyalarının saklandığı yer. argo (a.) 1. Belli bir topluluk üyeleri arasında kullanılan özel sözler. 2. Kabadayı ve serserilerin kullandıkları dil. 3. Küfürlü sözler. arı (ö a.) 1. Temiz. 2. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız. arı (a.) Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek. arınmak (e.) Temizlenmek. arıtım evi (a.) Şeker, petrol gibi maddelerin ayrıştırıldığı yer, rafineri. arıtmak (e.) Temizlemek. arıza (a.) Bozukluk, aksaklık, takıntı. arif (ö a.) Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), bilen, tanıyan. arefe(a.) 1. Dinsel bayramlardan bir önceki gün, öngün. 2. Önemli günlerin, olayların öncesi. aritmetik (a.) Sayıların özelliklerinden, işlemlerden söz eden matematik kolu. aritmik (a.) Ritim bozukluğu, düzensizlik, 13

14 ark (a.) Küçük su yolu. arka (a.) 1. Bir şeyin önünün tersi. 2. Geri kalan bölüm. arkadaş (a.) 1. Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, yoldaş, tanıdık, tanış. 2. Birbirine sevgi ve anlayış gösteren kişilerin her biri. arkadaşça (b.) Arkadaş olarak içtenlikle, dostça. arkadaşlık (a.) Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, yoldaşlık, dostluk. arkalı (ö a.) Koruyanı, koruyucusu, dayanağı olan. arkeoloji (a.) Eski çağlardan kalma anıtları tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalı, kazıbilim. arlanmak (e.) Utanmak. arma (a.) Bir devletin, bir şehrin sembolü olarak benimsenmiş özel işaret. armağan (a.) 1. Birini sevindirmek için verilen şey. 2. Ödül. armoni (a.) Türlü sesler arasında sağlanan uyum, harmani. armonika (a.) Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka. armut (a.) Beyaz çiçekleri bulunan ağacın sarıdan yeşile kadar renkleri olan, tatlı, yumuşak meyvesi. arpa (a.) 1. Buğdaygillerden, taneleri bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen bir bitki. 2. Bu bitkinin taneleri. arpacık (a.) Göz kapağının kenarında çıkan bir tür çıban. arsa (a.) Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer. arsız (ö a.) Utanmaz. arş (a.) İslâm inancına göre göğün en yüksek katı. arş (a.) Askerlikte "yürü" komutu. arşın (a.) Yaklaşık olarak 68 cm'ye eşit olan uzunluk ölçüsü. arşınlamak (e.) 1. Arşınla ölçmek. 2. Amaçsız, geniş adımlarla yürümek. arşiv (a.) Yazılı belgelerin saklandığı yer, belgelik. arşivleme (a.) Belgeleri sınıflayarak saklama işi. art (a.) 1. Geri, arka. 2. Bir şeyin öbür yüzü. artezyen (a.) Toprağı burguyla delerek açılan ve suyu yükseğe fışkırtan kuyu. artı (a.) Matematikte toplama işareti. artık (ö a.) 1. Bir şeyden arkaya kalan. 2. Bundan sonra anlamında. artırmak (e.) Artmasını sağlamak, çoğaltmak. artist (a.) Güzel sanatlarla uğraşan sanatçı. arya (a.) Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği şarkı. arzu (a.) İstek, rica. arzuhal (is.) Dilekçe. asa (a.) Baston yerine kullanılan uzun sopa. asabî (ö a.) 1. Çabuk öfkelenen, sinirli. 2. Sinirsel. asal (a.) Başlıca, temel niteliğinde olan, esasi. asalak (ö a.) 1. Bir canlının üstünde ve içinde yaşayan zararlı canlı. 2. Başkalarının sırtından geçinen. asalet, -ti (a.) 1. Soyluluk, yüksek soydan olma. 2. Karakter yüksekliği. 3. Bir görevi yüklenmiş olan. 4. Yazıda ya da sözde bayağı sözcük ve deyim bulunmaması durumu. asansör (a.) İnsanları veya eşyaları yüksek bir yere dik olarak çıkaran düzenek. asayiş (a.) Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması. asfalt, -ti (a.) Yol yapımında kullanılan siyah bir madde. asgarî (ö a.) En az, en aşağı, en düşük. asık (ö a.) 1. Somurtkan. 2. Asılı. asıl, -slı (a.) Örneği değil kendisi. 14

15 asılmak (e.) 1. Bir yere tutunup sallanmak. 2. Asma işine konu olmak. asılsız (ö a.) Doğru olmayan, yalan. asır, -sn (a.) Yüzyıl. asi (ö a.) Baş kaldıran, isyan eden. asil (ö a.) Soylu. asimilasyon Kendi içinde eritme, özümleme, sindirme. asistan (a.) Profesör yardımcısı. asker (a.) Erden generale kadar orduda görevli olan herkes. askerlik (a.) Asker olma durumu. askı (a.) Üzerine herhangi bir şey asmaya yarayan araç. asla (b.) Hiçbir zaman. aslan (a.) Sıcak bölgelerde yaşayan yırtıcı, büyük bir hayvan. aslanağzı (a.) Çiçeği aslanın ağzına benzeyen kokulu bir bitki. aslen (b.) Kök ya da soy bakımından. aşma (a.) 1. Asma işi. 2 Üzüm veren bitki. asosyal (ö a.) Topluma uyum sağlayamayan (kimse), toplum dışı. astar (a.) Giysi, çanta, ayakkabı gibi şeylerin içine konan ince kumaş. astım (a.) Bronşların daralmasından ileri gelen nefes darlığı hastalığı. Asya (a.) Beş ana karadan biri. aş (a.) Pişirilerek hazırlanmış yemek. aşağı (a.) 1. Bir şeyin alt kısmı. 2. Niteliği düşük, adî. aşağılamak (e.) Saygıda küçük düşürücü davranışlarda bulunmak. aşağılık (a.) 1. Niteliği düşük, kalitesiz. 2. Aşağı olma durumu. aşama (a.) Önem, değer bakımından gitgide yükselen basamaklardan her biri. aşçı (a.) Yemek pişirme mesleği olan kişi. aş evi (a.) Yemek verilen yer, lokanta. aşı (a.) Bazı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak için vücuda verilen sıvı. aşık (a.) Ayak bileğinde bulunan hareketli bir kemik. âşık (a.) 1. Bir kimseye güçlü sevgi besleyen. Vurgun. 2. Saz çalarak dolaşan halk ozanı. 3. Dalgın, unutkan. aşılamak (e.) 1. Organizmada bağışıklık oluşturmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış aşıyı vücuda vermek. 2. Bir meyve ağacına, başka bir ağacın meyvesini verdirmek. 3. Birtakım düşünceleri başkalarına benimsetmek. 4. Sıcağa soğuk, soğuğa sıcak katmak. aşındırmak (e.) Herhangi bir etkiyle aşınmasını sağlamak. aşın (ö a.) 1. Alışılmıştan ileri giden. 2. Gereğinden fazla olan. aşırmak (e.) 1. Yüksek veya geçmesi zor bir yerden geçirmek. 2. Çalmak. aşikâr (ö a.) Açık, apaçık, belli, ortada. aşina (a.) Bildik, tanıdık. aşiret (a.) Göçebe insan topluluğu, boy. aşk (a.) İleri derecede sevgi ve bağlılık duygusu. aşkın (ö a.) Geçmiş, belli bir süreyi aşmış. aşure (a.) Çeşitli yiyecekler konularak yapılan bir tür tatlı. At (a.) Atgillerden, binme, yük çekme veya taşıma gibi hizmetlerde kullanılan memeli hayvan. ata (a.) 1. Baba. 2. Dedelerden, büyükbabalardan her biri. atak (a.) 1. Düşüncesizce her işe atılan. 2. Atılım, akın, saldırı. atamak (e.; Bir kimseyi bir işe vermek, bir yerde görevlendirmek. atanma (e.) Bir göreve verilme. atardamar (a.) Kanın yürekten vücuda yayılmasını sağlayan damar. 15

16 atasözü (a.) Az sözle çok şey anlatan, halkın deneyimleri sonucu oluşmuş, kalıplaşmış söz. ataş (a.) Kâğıtları bir arada tutmak ya da defter sayfalarını düzgün kullanmak için yapılmış madeni ya da plastik çengel, kıskaç. ataşe (a.) Elçilikte çalışan uzman görevli. ateş (a.) Ot, odun ve kömür gibi maddelerin yanmasıyla oluşan ısı ve ışık. ateşböceğl (a.) Karanlıkta parlayan bir böcek. ateşçi (a.) Fabrika, gemi gibi ısıyla çalışan yerlerde büyük ocaklara kömür atarak ateşin yanmasını sağlayan görevli. ateşkes (aj Savaşan iki tarafın geçici olarak savaşmaya ara vermesi. ateşlemek (e.) 1. Tutuşturmak, yakmak. 2. Top, tüfek gibi patlayıcı maddeleri patlatmak. 3. Kışkırtmak. ateşlenmek Vücut ısısı artmak. ateşli (ö a.) 1. Ateşi olan. 2. Coşkun, hareketli. atıcı (ö a.) 1. Attığını vuran kimse. 2. Yalancı. atılgan (ö a.) Karşısına çıkabilecek tehlikelerden korkmayarak öne atılan. atılım (a.) İleri atılma, hızla ilerleme. atılmak (e.) 1. Atılmak eylemine konu olmak. 2. Saldırmak, hücum etmek. atış (a.) Atma biçimi. atışmak (e.) Sözle kavga etmek. atıştırmak (a.) Aceleyle yemek yemek. atik (ö a.) Çabuk davranan, çevik atkı (a.) Soğuktan korunmak için boyuna veya omuzlara atılan örtü. atlamak (e.) 1. Bir engeli sıçrayarak aşmak. 2. Bir şeyi, bir konuyu önemsiz bularak geçmek. atlas (a.) Haritalardan oluşan kitap. atlatmak (e.) 1. Kötü bir durumdan kurtulmak. 2. Atlatma işini başkasına yaptırmak. atlet (a.) Atletizmle uğraşan sporcu. atletizm (a.) Koşu, atlama, ağırlık kaldırma gibi çeşitli vücut hareketleri. atlı (ö a.) Ata binmiş kişi. atlıkarınca (a.) Bir eksen etrafında dönen, çocukların binerek eğlendikleri eğlence aracı. atmaca (a.) Doğan cinsinden, ava alıştırılabilen küçük bir kuş. atmak (e.) 1. Bir cismi bir yöne fırlatmak. 2. Bir şeyi elden yere düşürmek. 3. Yalan ya da abartılı söz söylemek. atmosfer (a.) Yeryüzünü saran gaz kütlesi. atom (a.) Bir cismin bölünemeyen en küçük parçası. atom bombası (a.) Atomdan yararlanarak yapılan, korkunç zararları olan silâh. atom enerjisi (a.) Atomdan yararlanılarak oluşturulan enerji. atölye (a.) Sanatçıların ya da zanaatçıların çalıştıkları iş yeri, işlik. av (a.) 1. Yabanî hayvan ya da balık tutma işi. 2. Av sonucu ele geçen hayvan. avanak (ö a.) Kolayca kandırılabilen. avans (a.) Alacağına sayılan, önceden verilen para. avanta] (a.) Üstünlük sağlayan durum, yarar. avare (ö a.) İşi olmayan, kararsız ve şaşkınca dolaşan kişi. avaz (ö a.) Yüksek ses, nara. avcı (a.) Ava gitmeyi seven ya da avı meslek edinmiş kişi. avize (a.) Tavana asılan üstünde süslü aydınlatma araçları bulunan lâmba. avlamak (e.) 1. Bir avı diri ya da ölü olarak ele geçirmek. 2. Ele geçirmek, tuzağa düşürmek. avlu (a.) Binanın ortasında ya da etrafında üstü açık, duvarla çevrilmiş yer. Avrupa (a.) Beş büyük anakaradan biri. avuç (a.) 1. Elin içi. 2. Yarı yumulmuş elin alabildiği miktar. avuçlamak (e.) Avuçla tutmak. avukat (a.) Mahkemelerde bir kişiyi savunma yetkisi olan kimse. 16

17 avunmak (e.) Acısını unutmak için oyalanmak. avurt (a.) Yanağın ağız boşluğuna gelen yeri. avurtlamak (a.) Büyüklenmek, kibirlenmek. avurtlu (a.) Kibirli, gururlu. ay (ü.) Anîden duyulan heyecanı belirten söz. ay (a.) Dünyamızın uydusu olan gök cismi. aya (a.) Elin iç ve düz tarafı. ayak (a.) Bacakların bileklerden sonraki bölümü. ayakaltı (a.) Herkesin gelip geçtiği yer. ayakkabı (a.) Ev dışında ayağa giyilen şey. ayaklanmak (e.) 1. Ayağa kalkmak. 2. Yasalara karşı durmak. ayak takımı (a.) Toplum içinde terbiyesi düşük kimselerin tümü. ayaktaşı (a.) Balık avcılığında gırgır ve benzeri ağlarda ağırlık olarak kullanılan delikli mermer taş. ayak topu (a.) Futbol. ayak ucu (a.) Yatılan yerde ayakların uzatıldığı yön. ayaküstü (b.) Oturmayıp ayakta durarak, kısa sürede. ayakyolu (a.) İnsanın vücudundaki atıkları boşalttığı yer, tuvalet. ayan (a.) Belli, açık. ayan (ö a.) İleri gelenler. ayar (a.) 1. Bir ölçünün doğru olup olmadığını anlamaya yarayan alet. 2. Altın gibi kıymetli madenlerin saflık derecesi. ayarlamak (e.) 1. Bir ölçüyü, bir aygıtı iş yapabilecek düzene getirmek. 2. İşleri belli bir düzene koymak. ayarlı (ö a.) (saat ve makine için) Ayarlanmış, doğru çalışması sağlanmış, düzeltilmiş, düzenli, doğru. 2. (altın ve gümüş için) Belirli bir ayarı olan. ayarsız (ö. a.) 1. Ayarı yapılmamış, ayarı bozuk, düzensiz. 2. (altın ve gümüş için) Belli bir ayarı olmayan. 3. (mec.) Davranışları ölçüsüz. ayartmak (e.) 1. Baştan çıkartmak, doğru yoldan saptırmak. 2. Kandırmak. ayaz (a.) Açık havada kuru soğuk. ayazlamak (e.) Ayazda kalıp üşümek. aybeay (b.) Aydan aya, her ay. ayçiçeği (a.) İri sarı çiçekli otsu bitki ve onun çiçeği. aydede (a.) Ay. aydın (a.) 1. Işık alan, ışıklı, aydınlık. 2. Bilgili, görgülü, ileri düşünceli kişi. aydınlanmak (e.) 1. Aydınlık olmak 2. Bir konu hakkında yeterince bilgilenmek. aydınlatmak (e.) 1. Karanlığı gidermek. 2. Bir konu hakkında etrafı yeterince bilgilendirmek. aydınlık (a.) Işık, ışıklı yer. aygır (a.) Damızlık erkek at. aygıt (a.) Birçok parçadan oluşmuş alet. ayı (a.) Et, meyve ve bal yiyen iri gövdeli yırtıcı bir hayvan. ayıbalığı (a.) Fok. ayık (ö a.) Sarhoşluğu geçmiş olan, uyanık. ayıklamak (e.) Bir şeyin içindeki yaramazları, çürükleri temizlemek. ayılmak (e.) 1. Kendine gelmek. 2. Aklı başına gelip gerçeği görmek. ayıp (a.) Toplumun ahlâk kurallarına ters gelen, utanılacak durum. ayırtıcı (a.) Ayrılma özelliği ya da gücü olan. ayırmak (e.) 1. Bir arada duran şeyleri birbirlerinden uzaklaştırmak. 2. Bir şeyin bir bölümünü alıkoymak. ayırt etmek (a.) İki ya da daha çok şeyin aralarındaki ayrımı görmek. 17

18 ayırtman (a.) Sınav komisyonlarında görev alan kişi. âyin (a.) Dinsel tören. aykırı (ö a.) Alışılmışa ters gelen, uygun olmayan. aylak (ö a.) İşsiz, güçsüz, boş gezen, boş. aylık (a.) 1. Bir işte çalışana her ay ödenen para. 2. Ayda bir kez yayınlanan ya da alınan. aymak (e.) 1. Kendine gelmek. 2. İçine düştüğü yanlışlığın farkına varmak. aymaz (ö a.) Çevresinde olup bitenlerin ayrımına varamayan, gerçekleri göremeyen, uyuyan, dalgın. ayna (a.) Işığı yansıtan, bir şeyin görüntüsünü veren sırlı cam. aynı (ö a.) 1. Başkası değil. 2. Benzeri. ayraç (a.) Cümlede geçen bir sözcüğü açıklamak için kullanılan işaret, parantez. ayran (a.) Yoğurdun sulandırılarak çalkalanmasıyla elde edilen içecek. ayn (ö a.) 1. Aynı yerde bulunmayan. 2. Başka. ayrıca (b.) Bunun yanında, ayrı olarak. ayrıcalı (ö a.) Başkalarına benzemeyen, ayrı tutulan. ayrıcalık (a.) Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu. aynk (ö a.) 1. Ayrılmış. 2. Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı. 3. Kural dışı. ayrılık (a.) 1. Ayrı olma durumu, farklılık. 2. Sevilen birinden, bir yerden uzak düşme, hasret. 3. Düşünce, görüş ya da ya da duygu arasındaki uyuşmazlık. ayrılmak (e.) Bir yerden, bir şeyden uzaklaşmak. ayrım (a.) Bir kimse ya da nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık. ayrıntı (a.) Bir şeyden farklı olmakla birlikte onu tamamlayan bölüm. ayrıntılı (ö. a.) Ayrıntısı olan, ayrıntıya inerek. ayrıt (a.) Cisimlerin iki yüzeyini birbirinden ayıran doğru parçası. aysberg (a.) Denizde yüzen büyük buz parçası. ayşekadın (a.) Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye. ayva (a.) Sarı renkte, tüylü, mayhoş bir tadı olan meyve. ayvalık (a.) Ayva ağaçlarının çok bulunduğu yer. ayvan (a.) 1. Büyük salon, sofa. 2. Bir tarafı dışarıya açık olan oda. ayvaz (a.) 1. Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalışan uşak. 2. Koca, erkek, eş. 3. Karşılık, bedel. ayyaş (ö a.) Sürekli içki içen. az (ö a. b.) Umulan veya gereken kadar olmayan. aza (a.) 1. Bir toplulukta olanların her biri, üye. 2. Organ. azalmak (e.) 1. Az denecek bir niceliğe inmek ya da eskisinden az duruma gelmek, eksilmek. 2. Etkisini yitirmek, hafiflemek. azamet (a.) Büyüklük. azamî (ö a.) En büyük, en yüksek, en çok. azap (a.) Şiddetli acı ve sıkıntı. azar (a.) Paylama. azarlamak (e.) Paylamak. azat (a.) Serbest bırakma. azat etmek (e.) Özgürlüğüne kavuşturmak, bırakmak. azca (e.) Oldukça az. azdırmak (e.) 1. Azmasına neden olmak. 2. Azgın duruma getirmek. 3. Şımartmak. Azerî (a.) Azerbaycan Türklerinden olan. azgın (ö a.) 1. Azmış olan. 2. Çok yaramaz. azı (a.) Yiyecekleri ağızda ezmeye yarayan büyük dişler. azıcık (ö a.) Çok az olma durumu. 18

19 azı dişi (a.) Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı. azık (a.) Yolculuk için hazırlanan yiyecek. azılı (ö a.) Gözü hiçbir şeyden yılmayan, azgın. azımsamak (e.) Bir şeyin umulduğundan az olduğu kanısına varmak. azımsanmak (nsz.) Az görülerek beğenilmemek, küçümsenmek. azınlık (a.) Bir toplulukta din, dil vb. herhangi bir bakımdan sayıca az olanlar. Ekalliyet. azıtmak (e.) 1. Azgın duruma gelmek. 2. (mec.) Çığırından çıkmak. azim (a.) Bir işte zorlukları aşma kararı. aziz (ö. a.) 1. Sevgide üstün tutulan. 2. Ermiş, eren. azize (ö. a.) Ermiş Kadın. azizlik (a.) 1. Aziz olma durumu. 2. mec. Muziplik, şaka. azletmek (e.) Bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, görevden almak, işten çıkarmak. azma (a.) 1. Azmak eylemi. 2. İki ayrı ırkın karışmasından doğan, kırma. azman (ö a.) Çok gelişmiş. azmetmek (e.) Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak, vazgeçmemek. azmettirmek (e.) Bir eylemi kesinlikle yapmasına karar verdirmek, bir şeyi yapmaya yönlendirmek. Azrail (a.) İnsanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek. B b b, B Türk alfabesinin ikinci harfi, dudak ünsüzlerindendir. baba (a.) Çocuğu olan erkek. babaanne (a.) (çocuğa göre) Babanın annesi. babacan (ö. a.) Cana yakın, güvenilir (erkek). babacıl (ö. a.) Babasına çok düşkün (kimse). babaç (a.) En yaşlı erkek kümes hayvanı. baba evi (a.) Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt. babalık (a.) 1. Baba olma durumu. Baba gibi davranma. 2. Üvey baba. babayani (ö a.) Gösterişsiz ve süssüz olan. babayiğit (a.) Güçlü, kuvvetli korkusuz kişi. baca (a.) Dumanı içerden alıp dışarıya taşıyan hava deliği. bacak (a.) Vücudun kalçadan tabana kadar olan bölümü. bacaksız (ö a.) 1. Bacağı olmayan. 2. Bacakları kısa olan, kısa boylu. bacanak (a.) Eşleri kardeş olan erkeklerin her biri. bacı (a.) Büyük kız kardeş, abla. badana (a.) Duvarlara sürülen beyaz ya da renkli kireçli sıvı. badas (a.) Harman kaldırdıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, harman döküntüsü. badem (a.) Meyvesi olgunlaşmadan yenen, erken çiçek açan bir ağaç ve yemişi. bademcik (a.) Boğazın iki yanında bademe benzeyen iki organ. bademlik (a.) Badem ağaçları çok olan yer. badem yağı (a.) Bademden çıkarılan ve deri, kösele gibi şeyleri yumuşatmak için kullanılan yağ. badi (a.) Ördek. badire (a.) Birden ortaya çıkan tehlikeli durum. bagaj (a.) Tren, otobüs gibi taşıtlarda yolcuların eşyası, yolcu yükü. 19

20 bağ (a.) 1. Bağlamaya yarayan araç. 2. Deste. bağ (a.) 1. Üzüm veren ağaç, asma. 2. Asmaların bulunduğu bahçe. bağbozumu (a.) Bağların üzümlerinin toplanması ve bu zamana verilen ad. bağcı (a.) Bağ yetiştirip ürününü satan kimse. bağcık (a.) Bağlama işinde kullanılan ip. bağdaş (a.) Ayakları birbirinin altına alarak oturma biçimi. bağdaşık (a.) Her yeri aynı özelliği gösteren. bağdaşmak (e.) Anlaşmak, aynı düşünceleri taşımak, uzlaşmak. bağıl (ö a.) Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, görece. bağıldak (a.) Beşikteki çocuğun düşmemesi için beşiğe sarılıp bağlanan, kumaştan yapılmış enli bağ. bağım (a.) Bir şeyin yâ da bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu, bağımlılık. bağımlı (ö a.) Başka bir şeyin istemine, gücüne ya da yardımına bağlı olan, özerkliği olmayan. bağımsız (ö a.) Davranışlarını, başka bir gücün etkisine, egemenliğine bağlı olmadan düzenleyebilen. bağımsızlık (a.) Bağımsız olma durumu ya da niteliği. bağıntı (a.) İki veya daha çok şey arasındaki ilişki. bağır (a.) Göğüs. bağırmak (a.) 1. Yüksek ve gür sesle konuşmak. 2. Azarlamak. bağırsak (a.) Sindirim borusunun mideden sonraki bölümü. bağışlamak (e.) 1. Sahip olduğu bir şeyi başkasına karşılıksız vermek. 2. Affetmek. bağlaç (a.) Eş görevli sözcükleri ya da önermeleri birbirlerine bağlayan sözcük türü. bağlama (a.) 1. Bağlanmak eylemi. 2. Anadolu folklorunda üç çift telli saz. bağlamak (e.) Bir bağlama aracı ile bir şeyi bir yere tutturmak. bağlanmak (e.) 1. Bağlama işine konu olmak. 2. Birine sevgi yoluyla tutulmak. bağlantı (a.) 1. İki veya daha çok şeyin birbiri ile ilişkisi bulunması durumu. 2. İki şey arasında ilişkiyi sağlayan bağ. bağlantısız (ö. a.) Aralarında bağlantı bulunmayan. bağlaşık (a.) Aralarında anlaşma ya da sözleşme sağlanmış kimse ya da topluluk. bağlı (ö a.) 1. Bağlanmış. 2. Bir kuruluşun yönetimi altında olan. bağlılık (a.) 1. Bağlı olma durumu. 2. (birine karşı) Sevgi, saygıyla yakınlık duyma ve gösterme. bağnaz (ö a.) Bir düşünceye körü körüne inanan, ondan başkasını kabul etmeyen. bağrışmak (e.) Birlikte, karşılıklı bağırıp durmak. bahane (a.) Bir şeyin gerçek nedeni saklanarak öne sürülen sözde neden. bahar (a.) 1. Mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan mevsim. 2. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. 3. mec. Gençlik çağı. baharat (a.) Yemeklerde kullanılan hoş koku ve tat veren maddelerin genel adı. baharlı (a.) İçerisinde baharat bulunan, baharatlı. bahçe (a.) Sebze, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer. bahçıvan (a.) Bahçe ile uğraşmayı kendine meslek edinen kimse. bahis, -hsi (a.) Konuşulan, sözü edilen konu. bahriyeli (ö. a.) Deniz askeri. bahsetmek (e.) Bir konu üstünde konuşmak. bahşiş (a.) Bir hizmeti görene kendi isteği ile para verme. baht, -ti (a.) Talih, şans. bahtiyar (ö a.) Sevinçli, mutlu. bakakalmak (e.) Çok şaşırmak. 20

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

EŞ SESLİ KELİ MELER SÖ ZLÜ Ğ Ü

EŞ SESLİ KELİ MELER SÖ ZLÜ Ğ Ü KELİME 1. ANLAM 2. ANLAM A HARFİ AÇ yemek yemesi açmak fiilinin gereken AÇIK kapalı olmayan koyu olmayan renk AÇMA açmak işi Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek AĞIZ bir organ adı anadilin değişik söyleyişi

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye

MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE NEDİR??? Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir. MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Maddenin kütle,

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ SU- BİTKİLER Su ile ilgili bildiklerimiz kavram haritası oluşturduk. Su çeşitlerini listeledik. Suyu kullandığımız yerlere göre grupladık.

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) 013-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Songül DUMAN Sınıfı: 6-B Tanı: Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI PENGUEN DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Penguenleri tanıdık. Penguenleri gözlemledik. Penguen türlerini isimlendirdik.

Detaylı

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR MATERYAL YÖNTEM- TEKNİK. Maketi Gerçek Kişi, 3 Kol ve bacakların vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler.

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR MATERYAL YÖNTEM- TEKNİK. Maketi Gerçek Kişi, 3 Kol ve bacakların vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler. ( 1.Ü N İ T E) VÜCUDUMU Z BİLMECESİNİ ÇÖZELİ M KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- Vücut sistemlerini tanır 1 Başın vücudun ana bölümlerinden olduğunu söyler. İnsan Gövdenin vücudun ana bölümlerinden olduğunu

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI BALIK DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Balıkları tanıdık. Balıkları gözlemledik. Balık türlerini isimlendirdik. Balıkların

Detaylı

Türk alfabesinin ilk harfi.

Türk alfabesinin ilk harfi. A Türk alfabesinin ilk harfi. a (ünl.). Beðenme, þaþma, acýma, hatýrlama, sevinme, üzülme ve öfkelenme gibi duygularý ifade eder, güçlendirir. aba (Ar.is.). 1. Yünden, dövülerek yapýlan kaba ve kalýn çuha.

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7 JAQQ ( JUVENILE ARTHRITIS QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE) 1. BÖLÜM: BÜYÜK MOTOR FONKSİYONLAR A. Son iki hafta içerisinde, aşağıdaki aktiviteleri yaparken artrit ya da tedavisine bağlı olarak ne sıklıkla

Detaylı

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya MADDEYİ TANIYALIM Madde-Cisim-Malzeme-Eşya Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz. Bu maddelerden bazıları hiç bir değişikliğe uğramadan aynı

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU MAYIS AYI EĞİTİM PROGRAMI Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur. TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN 2016-2017

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 00.GÜN SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER TAŞITLAR-MESLEKLER Okulumuzun 00. Günü için ailemizle 00 parçalı ürünler hazırladık. Okulumuzda 00.gün sergimizi

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı 1.Ünite : Canlılar ve İlişkileri 1.Besin Zincirinde Akışı Anahtar Kavramlar: Üretici Tüketici Ayrıştırıcı Fotosentez Klorofil 1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 6 NACE

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ KIŞ MEVSİMİ ENERJİ TASARRUFU HAFTASI Kış resimlerini inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi ifade

Detaylı

NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ

NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ NİSAN AYI KONULARIMIZ ENERJİ KAYNAKLARI Rüzgâr Enerjisi Yer Altı Kaynakları Benzin Ve Yakıt Elde Etme Petrol Nerede Kullanılır? TEKNELOJİ Taşıtlar Kara-Deniz-Hava Taşıtları Deniz

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

KIRMIZI YENGEÇLER SINIFINDANHERKESE MERHABA;

KIRMIZI YENGEÇLER SINIFINDANHERKESE MERHABA; 08.01.2016 KIRMIZI YENGEÇLER SINIFINDANHERKESE MERHABA; Haftaya kar oynayarak başladık. Bahçemize bir kardan adam yaptık ve çook eğlendik. Tasarruf ve Geri Dönüşüm konumuz ve eğitim hedeflerimiz doğrultusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ ARI-ÇİÇEK-TAVŞAN GRUPLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ BÜLTENİ VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ Sınıfta kız,erkek çocuğuna ait pano hazırlama Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme İskelet üzerinde vücudun

Detaylı

Çevremizde Sayısız Madde Vardır

Çevremizde Sayısız Madde Vardır MADDEYİ TANIYALIM Çevremizde Sayısız Madde Vardır Maddeyi Niteleyen Özellikler Nelerdir? Nitelemek Ne Demek? Maddelerin Nitelikleri ve Kullanım Alanları Nedir? Çevremizde Sayısız Madde Vardır Nesneleri

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI NOTLAR ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI Büyük Kaya => Belirgin,ayakta duran kaya kütlesi. Kayalık, sarp kayalık => Geçilebilir ya da geçilemez büyük kayalık. Kaya Kümesi => Haritada tek tek işaretlenemeyecek

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Mamak Kaymakamlığı misket ortaokulu Müdürlüğü Fen Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : veysal çağrı Eğitsel Performans Canlıları tanır. Uzun Dönemli Amaç : Çevresindeki

Detaylı

Çevremizde Sayısız Madde Vardır

Çevremizde Sayısız Madde Vardır MADDEYİ TANIYALIM Çevremizde Sayısız Madde Vardır MADDE NEDİR? Boşlukta yer kaplayan,olan her şey maddedir. Maddelerin bazı özelliklerini, duyu organlarımızla belirleriz. Görürüz,hissederiz, tat alırız,

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ VÜCUDUMUZ DUYU ORGANLARIMIZ 100. GÜN KUTLAMALARI SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER PROJELERİ Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme.

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler Hazırlayan: Tuğba Can Okçuluk Uzaktaki hedefe yapılan atışlarla, Toplayan en yüksek puanı, Kazanır madalya, Avcılığa dayanan bu spor dalında. Atletizm Yüz metre koşusu, üç bin metre koşusu, Maratonu, dekatlonu,

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ CANLI-CANSIZ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar Mevsimi Canlıların

Detaylı

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz. Bu maddelerden bazıları

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz. Bu maddelerden bazıları Madde-Cisim-Malzeme-Eşya Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz. Bu maddelerden bazıları hiç bir değişikliğe uğramadan aynı şekilde kalmışken

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velilerimiz, Bu hafta kütüphane etkinlikleri kapsamında karikatürist Turgut Yüksel i konuk ettik. Karikatür atölyesi öğrencilerimizi çok mutlu etti.

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DENİZYILDIZI GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DENİZYILDIZI GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DENİZYILDIZI GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ OCAK AYINDA NELER ÖĞRENDİK? KIŞ MEVSİMİ Kış resimlerini inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

KAVRAMLARIMIZ. Sayılar(10-11) -Şekiller(Daire-Üçgen-Kare) -Önce-Sonra. -Renk Tonları -İnce Kalın Taze-Bayat. -Canlı -Cansız -Uzun - Kısa -Duygularımız

KAVRAMLARIMIZ. Sayılar(10-11) -Şekiller(Daire-Üçgen-Kare) -Önce-Sonra. -Renk Tonları -İnce Kalın Taze-Bayat. -Canlı -Cansız -Uzun - Kısa -Duygularımız MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLARIMIZ Sayılar(10-11) -Şekiller(Daire-Üçgen-Kare) -Önce-Sonra -Renk Tonları -İnce Kalın Taze-Bayat -Canlı -Cansız -Uzun - Kısa -Duygularımız -Aynı-Farklı-Benzer -Altında-Üstünde

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık.

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. ANA SINIFI C AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT Aralık 2016 Çocuklar ne ister afişini hazırladık ve çok mutlu olduk. Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. Atatürk çalışmamızı yuvarlama tekniğini kullanarak tamamladık.

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 5 NACE

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ATAM SENİ ÖZLÜYORUZ. BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

2017 MAYIS / 1. HAFTA PAZARTESİ CUMA SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI

2017 MAYIS / 1. HAFTA PAZARTESİ CUMA SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI TRAFİK HAFTASI 2017 MAYIS / 1. HAFTA KONU 01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 ''Kaybolanı Bul'' Trafik kuralları nelerdir? Öğreniyorum ardından trafik tabelalarının ne anlama geldiği

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 İçindekiler Giriş Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 Kafamızın içindeki bariyer Hiçbir şeyi hak etmediğini sanan kadın Yanlış bir hayata çakılıp kalan adam

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI HAZİRAN AYI BÜLTENİ HAZİRAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Babalar günü hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Babalarımızın bizim için neler yaptığını tartıştık.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ KALELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Kale

Detaylı