HALKEKMEK. baflar n n öyküsü on alt n y l. baflar n n öyküsü - on alt n y l EKMEK HALK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKEKMEK. baflar n n öyküsü on alt n y l. baflar n n öyküsü - on alt n y l EKMEK HALK"

Transkript

1 HALKEKMEK baflar n n öyküsü - on alt n y l HALK EKMEK baflar n n öyküsü on alt n y l ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi.

2 b a ş a r ı n ı n ö y k ü s ü on altın yıl

3 Foto Pala

4 Başarının arkasında bir şey varsa o da samimiyettir

5 Halk Ekmekli Y llar Y llar önce Ankara Büyükflehir Belediye baflkanl na aday oldu umda projelerimi aç klarken Ekmek konusuna büyük önem vermifltim. Ankaral ya seçim çal flmalar nda yol, su, asfalt v.s. gibi belediye hizmetlerine ilaveten sosyal projelerime de a rl k verece imi vaad etmifltim. Ankara da yaflayan fakir-fukaralar aç, aç k kalmamal, onlar açken benim tok olmam n bir anlam yok diye düflündüm. Belediye baflkan seçildi imde ilk icraat m olarak evlerimize hergün misafir olan, üç defa sofram z süsleyen ekmek projemi uygulamaya karar verdim. Ankaral lar n ekme i, Türkiye nin hem en ucuzu, hem de hijyenik ve modern ortamda haz rlanm fl lezzetli, kaliteli olmal yd. Harabeye dönmüfl, makinalar n n ömrü 4 HALK EKMEK SAYI

6 "Bence Ankara Halk Ekmek Fabrikas yapt hizmetlerletürkiye'de alan nda bir ilki baflarm flt r.tabi bu hizmetler Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak bizlerin de iftihar etti i en önemli hususlardand r.". Melih GÖKÇEK / Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan dolmufl, fabrika borç bata na gömülmüfl, ç kan ekmekler hamur halde, kaliteden mahrumdu. Bu böyle devam etmemeli diye kollar s vad k. Çok zor flartlarda üretilen ve zor sat lan 200 bin ekmek yerine, gece demeden, gündüz demeden çal flarak üniversitesanayi iflbirli i anlay fl yla mükemmel ekmek üretimine bafllad k. Bunun iyi neticesini de k sa sürede ald k. Ekmek talebi artmaya bafllad, Ankaral hemflehrilerim lezzet ve kalite örne i Halk Ekme e ak n ak n koflmaya bafllad. Daha sonra kuyruklar olufltu. Bu durum bizim de çal flma azmimizi art rd. Günlük ekmek üretimimizi 200 binden, 1 milyon 250 bin adede ç kard k. Ekme imizin kalitesi, lezzeti ve fiyat dilden dile konuflulmaya bafllad. Çal flmalar m z sadece Ankara da de il, bütün Türkiye taraf ndan takip edilmeye, örnek al nmaya baflland. Gece demeden, gündüz demeden Ankaral ya bu hizmeti verirken al n terimiz, fedakarl m z, gayretimiz, azmimiz sevgili Ankaral lara her fleyin en iyisini sunabilmek içindir. Her gün geliflen, büyüyen fabrikam zla sizlere hizmet vermenin huzurunu yafl yorum. Çünkü sizler çal flmalar m z takdir ediyor, destek ve dualar n z bizden eksik etmiyorsunuz. Sizlere ne yapsam, ne kadar teflekkür etsem azd r. HALK EKMEK SAYI

7 inand k, çal flt k, baflard k Ali lkbahar Halk Ekmek Genel Müdürü 1994 Y l nda günde 220 bin ekmek üretimi ile devrald m z Halk Ekmek Fabrikas n, ça m z n modern cihazlar n kullanarak, özverili çal flmalar m zla, bugün, günde ekmek üreten modern bir yap ya kavuflturduk. Halk Ekmek, y llarca zarar eden bir flirket iken, bugün kendi kâr ile yeni fabrika kurabilen, Türkiye nin 2. büyük 500 flirketi aras nda 11. s raya girmifl dev bir flirket haline gelmifltir. Kredi almadan, tamamen kendi imkanlar m zla, dünyan n en büyük ekmek fabrikas n kurduk. 6 HALK EKMEK SAYI

8 "Biz Halk Ekmek olarak halk m z n ekme ini üretiyoruz. Bu nedenle Halk Ekmek her zaman Ankara'n n her yerinde aranan ekmektir." Dünyada ekmek üretiminde kullan - lan teknolojilerin en son imkanlar yla donat lm fl fabrikam zda, hijyenik ortamda, Türkiye nin en ucuz ekme- ini üreterek Ankaral lara hizmet etmenin hakl gururunu yafl yoruz. Fiyat, kalite ve teknolojide sadece Ankaraya de il, Türkiye ye örnek olmufltur. Yabanc ülke temsilcilerinin ziyaretleriyle dünyan n da cazibe merkezi haline gelmifltir. Yönetimde bulundu umuz y llar içerisinde halk m z n lezzeti, kalitesi, hijyenik olmas ve fiyat n n da ucuzlu u gibi sebeplerle halk ekme e olan talebi sürekli artt. Ankara n n yaklafl k 1/3 ünün ekmek gereksinimini fabrikam z karfl lamaktad r. 420 noktada kurdu umuz büfe ve bayi ile bir yandan halk m za ucuz ekmek sunarak onlar n bütçesine önemli katk da bulunurken, bir yandan da piyasada ekmek fiyatlar n n daha fazla yükselmemesi için fiyat istikrar n sa lamaktay z. HALK EKMEK SAYI

9 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 12 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FAR KASI A.fi. Ad na Sahibi Ali LKBAHAR Genel Müdür Yaz flleri Müdürü Sadettin AYAZ Genel Müdür Yard mc s Macun Mah. Anadolu Bulvar No: 13 G MAT / ANKARA Tel: (0.312) Editöryal Yap m Dia Çekimi Tasar m & Bask Tel : (312) Fax : (312) halk ekmekli y llar. Melih Gökçek 6 inand k, çal flt k, baflard k Ali lkbahar 10 halk m ve ben A. flcan 12 dünden bugüne halk ekmek 18 ekme in öyküsü 20 hallk ekmek karagün dostu 22 pasta bulamazlarsa 24 ekonomik kriz ve sosyal belediyecilik Ali fian 29 fliir Osman Oktay 30 ankara'y sevmek A. flcan 32 ekme in bileflimi ve besin de eri Cengiz Duygulu 34 ali ilkbahar'a baflar ödülü 37 flirketin özgeçmifli Sami Kayhan 38 herfley ankaral için Süreyya Karatafl 39 neden halk ekmek? Turay Aksoy 40 ne dediler? Sami Kayhan 42 ekmek üretiminde son teknoloji Huzeyfe Y lmaz 44 ankara halkekmekte ürettiklerimiz Oktay Özdemir 50 ar-ge faaliyetleri ve çal flma konular Hasan Hüseyin Tümer 52 herfleyden önce e itim Memifl Çal k 56 söylefli Prof. Dr. lbilge Saydaml ve Prof. Dr. Hamit Köksel 34 30

10 kaliteli ekmek Ali lkbahar 63 ekmek hastal klar ve özellikler Mehmet Kadiro lu 64 unda ve ekmekte görülen olumsuzluklar fiengül Mutlu 68 fermantasyon ve ekmek üretimindeki yeri Prof. Dr. Berrin Özkaya 77 ekme in zenginlefltirilmesi Prof. Dr. Süeda Çelik, Prof. Dr. Hamit Köksel, Arfl. Gör. Berna Bilgi 82 ekmek kalitesini etkileyen faktörler Prof. Dr. Haz m Özkaya 90 un kalitesi Nurhan Esra Çaputçuo lu 92 ekmek yap m ve hijyeni için önemli kriterler Murat fianl 96 ekmeklerin bayatlamas M. Rüfltü Kaya 98 ekmek çeflitleri Hasan Hüseyin Tümer 104 g da kodeksi ve de ifliklikleri Mustafa Zöngür 106 sac ekme i Halil Kaya 108 aziz bildi imiz ekmek O uz Tuna 112 akl n zda bulunsun 114 kitaplar aras nda 116 Birleflmifl Milletler G - da ve Tar m Örgütü (FAO) 117 halk ekmek ekmek teknesi'ndeydi 124 flehre gidiyoruz Ali lkbahar 126 nimet flükür ister Ahmed fiahin 128 ziyaretler 138 on y l n mukayesesi 140 piyasa ekme i ile halk ekme in k yas HALK EKMEK SAYI

11 halk m ve ben A. İşcan BEN NSAN YAfiADIKÇA VARIM. NSAN VAR OLDUKÇA BEN YAfiARIM. Biliyorum, yar n sabah oldu unda günefl yine ayn yerden do acak, topra a güç, fidana can, damarlar ma kan olacak. Halk m caddelerimde dolaflacak, sokaklar mda yürüyecek, çocuklar m parklar mda oynayacak. Ben de onlar nefle içinde seyredece- im. Çiçeklerimle güzellikler sunaca m, a açlar mla mutluluklar dileyece im, aflklar na mesken olaca m. Biliyorum akflam oldu unda günefl yine ayn yerden batacak. Y ld zlar parlatacak gökyüzünü, ay her zamanki gibi yine karanl ayd nlatacak. Semalar m halk m n ruhu gibi berrak fl klar donatacak, insanlar m huzur için- 10 HALK EKMEK SAYI

12 de evlerine çekilecek, ben de onlar yine sabah için caddelerimde, sokaklar mda bekleyece im. Sokaklar mdaki çirkinlikleri gömece im karanl klara, iyilikleri meydanlar ma tafl yaca m. Ve ben gelece imden endifle etmeden,huzur içinde yaflayaca m. nsan yaflad kça ben var m çünkü, insan var oldukça ben yaflar m. Beni anlat rsan z halk m anlatm fl olursunuz, insan m anlat rsan z beni. Duygular m bilmek isterseniz halk m n duygular d r duygular m. Benimle nefes alan, benimle ac kan, benimle doyan, Ben mutluysam mutlu olan halk m Senin gelece in benim, benim yar n m sensin. Kendini nas l bilmek istiyorsan beni öyle gör. Sen ve ben bir bütünüz çünkü. Benden sevgini ve ilgini esirgeme. Sevgin ve ilgin olmadan ben ruhsuz yaflamaya mahkumum. HALK EKMEK SAYI

13 dünden bugüne halkekmek ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES HALK EKMEK FABR KASI YÖNET C LE- R fiu GÜNLERDE APAYRI B R HEYE- CANI YAfiIYOR. GÖREV DEVRALMA- NIN 10. YILINI KUTLAMA HAZIRLI I Ç NDELER. ESASEN BUNU 10 YILIN HESABINI VERME HEYECANI OLARAK DE ERLEND RMEK DAHA DO RU OL- SA GEREKT R. Biz de zaman tünelinden geriye do ru nostaljik bir yolculuk yaparak, fabrikan n kurulufl günlerine do ru gittik Y l Ankara Büyükflehir Belediyesi önderli inde, Genel fl Sendikas, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ankara Bakkallar Derne i ve Tükko Birlik ortaklafla bu güzel projeye teflebbüs ediyorlar. Fabrika, tarihinde, 4 bant adet/gün kapasite ile üretime bafllad. Da t m a olarak da 19 adet ekmek sat fl büfesine sahipti y l na gelene kadar 2 eski hat ilavesi daha yap ld. Ancak, ekmek üretimi adet/gün ün üzerine ç kamad. Hatta ço u zaman bu rakam n alt nda kalm flt. 10 YILIN HESABI Fabrikan n Genel Müdürü Ali LKBA- HAR a 10 y l öncesini soruyoruz. Hüzünlü bir âh çektikten sonra, gözleri donuklafl yor, ufuklara dal p, o günleri yeniden yaflarcas na, 10 y l önceki manzaray anlat yor: 1994 yılı Mart ayında göreve geldiğimizde fabrikanın hali, tam manasıyla bir harabeyi andırıyordu. İşçilerin çalışma ortamı sağlıksız; duşlar, wc, soyunma odaları elverişsiz idi. Ayrıca ekmek üretimi düşük, satış büfeleri yetersiz, pazarlama ve kontrol organizasyonu bozuk olduğu gibi, fabrika da borç batağında idi.. Bir hizmetin, yap lan iflin boyutunu, kadrini daha iyi de erlendirebilmek için, san yorum nerden nereye gelindi ini bilmek, benzerleriyle k yas n yapmak gerekmektedir. 12 HALK EKMEK SAYI

14 YEN YÖNET M, YEN DÖNEM 1994 Mahalli dareler Genel Seçimlerinin ard ndan, fabrikada yönetim de iflti Y l, fabrikan n tarihi sürecinde yeni bir dönüm noktas olmufltu. ÇA DAfi VE AKILCI YÖNET M flbafl na gelen yeni yönetimin icraat n, yine fabrika Genel Müdürü Ali LKBAHAR dan dinleyelim: İlk önce borçları süratle ödedik. Üretim, pazarlama ve kontrol organizasyonunu iyileştirdik. 27 Mart 1994 tarihinde TL. zararla devraldığımız fabrika, 31 Aralık 1995 tarihi itibariyle TL. kâr eden firma durumuna geldi.. Her zaman yenilik ve de iflim taraftar olduk. Halka en iyi flekilde hizmet için her imkan kullanma azmi ve gayreti içerisinde bulunduk." 27 Mart 1994 de devraldığımızda 194 personelle günlük ekmek üretimi yaklaşık 220 bin adet idi Mart ında kapasite arttırıldı. 184 personelle üç vardiyalı bir çalışma sistemiyle günlük üretimi 550 bine yükselttik. Oysa kadro sayısı da, tesis de aynı idi. Farklı olan yönetim anlayışımız, performansımız ve çalışma azmimizdir. ALIN TER NE SAYGI Zararla devral nan fabrikada verimin, üretimin ve kâr n yükselmesi neticesinde, 1 A ustos 1998 tarihinden bafllamak üzere 249 iflçiyi kapsayan toplu sözleflmelerde, iflçilere ortalama % 234 oranda rekor zam yap ld. Personelin daha verimli olmas amac na yönelik olarak seminerler ve hizmet içi e itim kurslar düzenlendi. flçilere verilen e itim seminerlerinde; çal flma ve ifl güvenli i, do algaz, yang n ve alarm sistemleri, iç ve d fl güvenlik gibi konularda bilgiler verildi. Fabrikan n fiziki temizli i kadar, personelin k yafet düzgünlü ü ve beden temizli i itina ile takip edildi. Rutin sa l k taramalar düzenli olarak yapt r ld. Personelin moral gücünün yüksekli i sonucunda; 1994 y l nda bir iflçinin y lda üretti i ekmek miktar 604 bin iken, bu oran günümüzde bine ulaflt. HALK EKMEK SAYI

15 LER TEKNOLOJ Halk Ekmek Fabrikas nda uygulanan yeni teknolojiler göz kamaflt r c mahiyettedir. Yurt d fl ndan çeflitli heyetler fabrikay ziyaret ederek hayranl klar n ifade etmektedirler. Ankara daki yabanc misyon flefleri zaman zaman yerinde incelemede bulunarak, kendi ülkelerinde de benzer bir tesisi kurmak istediklerini dile getirmektedirler. Kullan lan makineler kontini ekmek üretim tesisleridir. Bu, tesiste un silosundan bafllayan, iflçili in çok az kullan ld tünel üretim fleklidir. Bu üretimde s kontrolü, nem kontrolü, zaman kontrolü seçilen teknolojiye göre tamamen otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Teknolojinin sa lad bu avantajla ekmek, % 20 düflük maliyetle üretilmekte ve bu ucuzluk halka yans t lmaktad r. Peki, Nedir bu yönetim anlayafl - n z? diye sorduk. Verdi i cevaplar oldukça netti: Her zaman yenilik ve değişim taraftarı olduk. Halka en iyi şekilde hizmet için her imkanı kullanma azmi ve gayreti içerisinde bulunduk. Halka hizmeti, Hakka hizmet sayan anlayışımızın gereği, ibadet şevkiyle yılmadan çalıştık. Y llarca zarar eden bir flirket durumundaki Halk Ekmek, bu anlay fl n hayata geçirilmesiyle bugün, kendi kâr ile yeni fabrika kurabilen dev bir flirket haline geldi. BUGÜN GEL NEN SEV YEDE, ÖZVER L ÇALIfiMALARIN YANINDA, UYGULANAN AKILCI VE HER ALANDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA KAL TEYE ÖNEM VEREN ÇA DAfi POL TALARIN DA ROLÜ BÜYÜKTÜR. 14 HALK EKMEK SAYI

16 AR GE ile Fabrikam z bir enstitü gibi çal flmaktad r. Gelinen seviyeyi de flöyle özetliyor Say n LKBAHAR: ÜRET M ALANIMIZI M 2 YE ÇIKARDIK MALAT VE DAR B NALA- RIMIZA, YAPTI IMIZ TAD - LATLARLA ÇA DAfi VE MODERN B R GÖRÜNTÜ KAZANDIRDIK KEND MKANLARIMIZLA BÜYÜK BAKIM VE ONA- RIMLAR GERÇEKLEfiT R- D K KEND ÖZKAYNAKLARIMIZ- LA YEN MAK NE YATIRIM- LARINA BÜYÜK ÖNEM VERD K.. KAL TEYE ÖNEM Bugün gelinen seviyede, özverili çal flmalar n yan nda, uygulanan ak lc ve her alanda uluslar aras standartlarda kaliteye önem veren ça dafl politikalar n da rolü büyüktür. Un seçiminden üretimde kullan lan teknolojiye kadar, kalitesini hassas bir flekilde gösteren hizmetler sonucu bugün Halk Ekmek, aran lan ekmek olmay baflarm flt r. TAR H GÜN: 11 A ustos A ustos 1988 Sal günü, Ankara Halk Ekmek için tarihi bir gündür. 1 Trilyonluk yat r m gerektiren ek tesisler, hiç bir kredi ve borç al nmaks z n, tamamen fabrikan n kâr ve öz kaynaklar yla yap ld. Büyük bir kalabal n kat l m yla düzenlenen törenle, günde 312 bin adet ekmek üretecek kapasitede elektronik sistemlerle kurulu 2 bant hizmete girdi. Bu 2 yeni hatt n ilavesiyle ekmek üretimi, adet/gün kapasiteye ulaflt. AR-GE Sizlere en yeni teknolojiyle üretilen sa l kl ve ucuz ekmekler sunabilmek için, fabrika bünyesinde, 2001 y l nda AR-GE kuruldu. Yurt içinde ve yurtd fl ndaki benzer tesisler ve fuarlar sürekli incelenmektedir. Araflt rma laboratuvarlar nda, ekmek imalat nda kalite ve verimlili i art rmak amac yla, üniversitelerle koordineli olarak bilimsel çal flmalar yap lmaktad r. Böylece, bilimsel veriler kullan larak, ekmek üretiminde kalite ve verimlilik artt. AR GE ile Fabrikam z bir enstitü gibi çal flmaktad r. TEM ZL K SA LIKTIR Ekmek üretilen bir yerde aranabilecek en büyük özellik, temizlik ve hijyenik flartlard r. Halk Ekmek Fabrikas nda bu hususa azami ölçüde riayet edilmektedir. Her vardiya sonunda, üretim bölümünde bulunan makine ve ekipmanlar ile üretim alan n n temizli i, titiz bir flekilde yap lmaktad r. Üretim alan na aç lan tüm kap larda, bilgisayar kontrollü, otomatik kartl geçifl sistemi uygulanmaktad r. Böylece bu kap lardan, sadece üretim bölümünde görevli personel geçebilmektedir. Daha önce çukurlar içinde olan zemin, önce sacla, daha sonra da mikroorganizma tutmayan epoksi kaplama ile kaplanm flt r. Böylece hem sa l kl bir zemin elde edilmifl, hem de personelin çal flma flartlar iyilefltirilmifltir. HALK EKMEK SAYI

17 Ekme in en iyisini, en lezizini sizlere sunabilmek için öz veri ile çal flan 247 gönül eri. Ça m z n modern teknolojisini kullanarak kaliteden Halk Ekmek, birli in, gücün, samimiyetin ödün vermeden her Biz bir ekibiz, birlikte gün üretilen ekmek... Üretim Müdürlü ü Muhasebe ve Ticaret Müdürlü ü Teknik fller Müdür 16 HALK EKMEK SAYI

18 , özverinin ad d r. üretiyoruz.. lü ü Personel Müdürlü ü dari fller Müdürlü ü HALK EKMEK SAYI

19 ekme inöyküsü Personelin moral gücünün yüksekli i sonucunda; 1994 y l nda bir iflçinin y lda üretti i ekmek miktar 604 bin iken, bu oran günümüzde bine ulaflt. UNDAN - EKME E Ekme in fabrikam zdaki öyküsü, bir laboratuvarda bafllar. Al nan un, önce fabrika bünyesindeki laboratuvarda kontrol edilir. E er istenilen vas fta ise çuvallar depoya boflalt l r. flte bundan sonra insan elinin de medi i üretim safhas bafllar. Otomatik yo urma makineleri devreye girer. Burada haz rlanan hamur, ön fermentasyona, yani dinlendirme bölümüne al n r. Bekleme süresinin ard ndan, gramajlama bölümüne gelip kesilir ve sonra da konik çevirme makinesinde ekme in flekli verilir. Ekme in öyküsünün bundan sonraki k sm nda, yine bir dinlenme dönemi vard r. Buradan önce son dinlendirme bölümüne geçen hamurun fermentasyonu tamamlan r, sonra da üstü çizilerek f r na gönderilir. 18 HALK EKMEK SAYI

20 GECE-GÜNDÜZ, YAZ-KIfi, YA MUR-ÇAMUR DEMEDEN YÜRÜTÜLEN BU H ZMET, SON MODEL H JYEN K 45 ARAÇ VE 120 PERSONELLE, ANKARA'NIN MUHTEL F BÖLGELER NDEK 420 AYRI EKMEK SATIfi BAY NE HER GÜN ULAfiTIRILARAK SÜRDÜRÜLMEKTED R. Metrelerce uzunluktaki f r n n ç k fl kap s ndan a r a r ç kan k zarm fl ekme in bir buçuk saatlik öyküsü, paketlemeye do ru uzanan bantlar n üzerinde tamamlan r. EKMEKLER SO UMADAN BÜFELERDE Üretilen bu ekmeklerin, bir de mahallemize kadar getirilme öyküsü var tabii. Fabrikada 24 saat kesintisiz üretilen ekmekler, sevk yat bölümünde sepetlere 25 er adet konulmak suretiyle stoklan r. Ekmekler sevk bölümünce, bir gün önce al nan siparifllere göre sevk edilmek üzere programlan r. Bölge ve semtlere da t lacak ekmekler sevk yat elemanlar nca özel imal edilmifl sevk yat araçlar na yüklenir. Gece saat den itibaren bafllat lan da t m ertesi gün saat ye kadar devam eder. Gece da t m yapacak elemanlara büfelerin yedek anahtar verilerek büfeye siparifl edilen miktar kadar ekmek b rak l p, daha önce b rak lan sepetlerin bofllar al n r. Günlük da t lan ekmekler ve toplanan bofl sepetler kay t alt na al narak yetkili elemanlarca teslim al n r ve sevk yat tamamlan r. Gece gündüz, yaz k fl, ya mur çamur demeden yürütülen bu hizmet, son model hijyenik 45 araç ve 120 personelle, Ankara n n muhtelif bölgelerindeki 420 ayr ekmek sat fl bayiine her gün ulaflt r larak sürdürülmektedir. HALK EKMEK SAYI

21 halk ekmek karagün dostu KARAGÜN DOSTU SEYYAR FIRINLAR Ülkemizde yaflanan tabii afetler, her kurumu kendi imkanlar çerçevesinde, en k sa sürede olay yerine intikal ederek gerekli ihtiyaçlar karfl layacak tedbirleri alma yoluna sevketmifltir. Ankara Büyükflehir Belediyesi, bir yandan mevcut fabrikay modernize edip her yönüyle güçlendirirken, yaflanmas n asla istemedi imiz böylesi ola anüstü durumlarda; afet bölgesinde s cak, halk - m z n do rudan ve direkt ekmek ihtiyac n karfl layacak seyyar f r nlar kurmufltur. Modern, hijyenik, seri ve sa lam olmas düflüncesiyle seyyar f r nlar otobüs ve konteyn r üzerine kurulmufltur. Bu f r nlarda, saatte 700 adet ekmek üretilebilmektedir. Gezici f r nlar m z, adet / gün kapasiteye sahiptir. FELAKETZEDELER N ACILARI, ACIMIZ OLDU Dinar, Düzce, Marmara, Bingöl depremlerinde, K r kkale felaketinde, Büyükflehir Belediyemiz 24 saat içerisinde bölgeye intikal ederek, kurtarma ve çal flma ekipleri yan nda, seyyar mutfak ve f r nlarla da halk m z n yan nda olmufltur. Felakete maruz kalan kardefllerimizle ekme imizi, afl m z ve ac lar n paylaflt k. 3 Temmuz 1997 de K r kkale de meydana gelen patlama sonucu zor durumda kalan halka, 3 gün boyunca 250 bin ekmek da tt k. Dinar, Adapazar, Düzce, Gölcük, Bolu, Bingöl deprem bölgelerinde da t lan ekmek miktar 10 milyon adettir. BÜTÜNLEfiMEN N HARCI Halk Ekmek Fabrikas, sadece ekmek üreten ve satan ticari bir tesis de ildir. Muhtaçlara hergün da t lan adet ücretsiz ekmekle fakir fukaran n derdine derman olmaktad r. Halk m za ulaflt r lan ucuz ekmekle günde 10 ekmek tüketen kalabal k bir ailenin ekonomisine, her y l iki ayl k asgari ücret kadar katk da bulunulmaktad r. 20 HALK EKMEK SAYI

22 bingöl depremi ve ankara halk ekmek HALKIMIZIN TAKD R N VE HAYIR DUALARINI ALMIfi OLMAMIZ B Z M Ç N EN BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR KAYNA I OLMUfiTUR. Erhan Coşkun Mühendis l May s 2003 tarihinde Bingöl ilimizde meydana gelen deprem bir Marmara veya Düzce depremleri kadar olmasa da, birçok vatandafl m z enkaz alt nda kalm fl ve depremde büyük miktarda mal ve can kayb olmufltur. Bölgede bulundu umuz süre zarf nda halk m z n takdirini ve hay r dualar n alm fl olmam z bizim için en büyük mutluluk ve gurur kayna olmufltur. Depremin haber al nmas yla K r kkale felaketi, Dinar, Marmara ve Düzce depremlerinde oldu u gibi Ankara Büyükflehir Belediyesi birimleri Baflkan m z Sn. Melih GÖKÇEK in talimatlar yla deprem bölgesine çok h zl bir flekilde ulaflma gayreti içerisine girmifltir. Fabrikam z taraf ndan tamamen deprem ve do al afetlerde kullan lmak üzere Türkiye de ilk ve tek olan t r dorsesine yerlefltirilmifl mobil ekmek f r n m zda gerekli haz rl klar yaparak ayn gün 4 araç ve 16 kiflilik ekibimizle deprem bölgesine hareket ettik ve depremin l. günü deprem bölgesine ulaflt k. Bölgeye giderken gezici mobil ekmek f r n m zda seyir halinde iken ç kartm fl oldu umuz ekmekleri Bingöl e ulafl nca depremzede vatandafllar m za da tt k. Gördü ümüz manzara gerçekten içler ac s yd. Bu manzara karfl s nda yol yorgunlu umuzu bir kenara b rak p aya m z n tozuyla ekmek üretimine bafllad k. Depremin ilk haftas ndan Bingöl deki son günümüze kadar personelimizin göstermifl oldu u üstün gayret ve özverili çal flmayla günlük adet ekmek ç kartma kapasitesine sahip olan mobil ekmek f r n m zdan kapasitesinin üzerine ç karak Bingöllü vatandafllar m z n s cak ekmek ihtiyaçlar n karfl lamaya çal flt k. fiehir merkezindeki halk n yan s ra depremin merkez üssü olan ve hiç yard m ulaflt r lamayan köylere, ç kartm fl oldu umuz ekme i kendi araçlar m zla götürerek oradaki ma dur insanlara da tt k. Bunun yan s ra bölgede faaliyet gösteren resmi, flah s ve d flar dan gelen di er belediyelerin kurmufl olduklar aflevlerinin ve baz resmi kurumlar n ekmek ihtiyaçlar n n büyük bir k sm n biz karfl lad k. Bütün bu hizmetleri yaparken depremzede vatandafllar m zla ayn koflullarda yaflad k. Çad rda yat p, kendi yeme imizi kendimiz yapt k. Her türlü olumsuz çevre flartlar na ra men Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas olarak bölgeyi en son terk eden yard m kuruluflu olmam z kendi imkanlar m zla yapm fl oldu umuz hizmetlerdeki samimiyetimizin göstergesi olsa gerek. Bölgede bulundu umuz süre zarf nda halk m z n takdirini ve hay r dualar n alm fl olmam z bizim için en büyük mutluluk ve gurur kayna olmufltur. HALK EKMEK SAYI

23 pasta bulamazlarsa Sadettin Ayaz Genel Müdür Yardımcısı B Z M NANÇLARIMIZDA, KÜLTÜRÜMÜZDE VE BU NANCIN fiek LLEND RD TOPLUMUMUZDA EKMEK, KUTSAL B R N METT R. nsan, hayat n ve varl n devam ettirmek için yemek ihtiyac ndad r. nsan n sosyal statüsü ve ekonomik durumuna göre yemenin kalitesi de iflirse de bizim kültürümüzde en temel g dalar n bafl nda ekmek gelir. Bizde kar n doyurman n ilk maddesi olarak hep ekmek görülmüfltür. Anadolu da yeme in ad da ö ünün ad da ekmek olmufltur... Ekmek padiflah, pilav vezir, gerisi vaz r vuzur tekerlemesi bu gerçe i en güzel flekilde dile getirmektedir. Bizim inançlar m zda, kültürümüzde ve bu inanc n flekillen- 22 HALK EKMEK SAYI

24 Halk ekmek bu ülkenin insanlarına pasta kalitesinde ekmek sunuyor, lezzet sunuyor. dirdi i toplumumuzda ekmek, kutsal bir nimettir. Onun en ufak bir k r nt s bile çöpe at lamaz. Ayaklar alt nda çi nenemez. Ekme in dökülüp saç lmas, israf edilmesi nimete sayg s zl kt r. Bu sayg s zl k da hofl karfl lanmaz. Ekmek kültürümüze öylesine girmifl bir nimet ki, ekmekle özdeflleflmifl pek çok özdeyifl veya deyimler göze çarpar. Ekmek davas, ekmek paras, ekmek teknesi, Ekme ini tafltan ç karmak, ekmeksiz, ekmek kap s, burada ekmek var, a ac n kökü toprak, insan n kökü ekmek gibi söz ve deyimler bunlardan sadece baz lar d r. nsanl k tarihi kadar eski olan bu g day üreten f r nc lar n kökeninin Hz. Adem e (A. S.) yani ilk insana dayand rivayet edilir. Bizim inanc m za göre Cebrail (A.S.), Adem e (A.S.) un ö üterek ekmek yapmay ö retmifltir. Bu nedenle f r nc lar n Pir i, Hz.Adem dir. Ekmek al n terinin ve eme in bir simgesidir. Allah n kullar na verdi i en büyük nimettir. Bu yüzden hemen hemen bütün dinlerde övülmüfltür. Kutsal say lm flt r. Bugün toplumumuzda ekonomik daralma nedeniyle insanlar n zaruri ihtiyaçlar n temin ederken zorland, ekmek derdine düfltü ü ve ciddi bir bo ulma hissinin yafland görülmektedir. Bu ekmek derdi zamanla bir ekmek kavgas na da dönüflmektedir. Anadolu da bir dilim ekme in arkas na koflan milyonlarca insan vard r. Sabah erken ucuz ekmek kuyru una giren binler- ce insan... So uk demeden, s cak demeden, yafll, genç, çocuk binlerce insan... Kad n yla, erke iyle ucuz ama kaliteli ekmek alabilmek, günlük masraflar - n n yükünü biraz olsun hafifletebilmek isteyen binlerce insan. Bu insanlara yerel yönetimlerin tesis etti i Halk Ekmek Fabrikalar umut oluyor, fl k oluyor, yard mc oluyor, temiz ve hijyenik ortamlarda el de meden üretilen her ekmek, bir bereket, bir mutluluk kayna oluyor. Ekmek derdine, geçim derdine düflmüfl bu insanlar bu sayede yapm fl olduklar ufak-tefek tasarruflarla çocuklar n yedirip, giydirebiliyorlar, okullara gönderip okutabiliyorlar, bunun mutlulu unu yafl - yorlar. Bu insanlar Halk Ekmek sayesinde yoksullaflmadan, ezilifl ve y k l fltan, dehflet verici bir içe kapanma, küsme, kahretme ortamlar ndan bir nebze olsun kurtulabiliyor. Bu insanlar kendi kökü olan ekmekle Halk Ekmek sayesinde daha kolay buluflabiliyor. Halk ekmek bu ülkenin insanlar na pasta kalitesinde ekmek sunuyor, lezzet sunuyor. Kimbilir, Madam Antoinette günümüzde olsayd Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler yerine belki, pasta bulamazlarsa Halk Ekmek ten ekmek yesinler diyebilirdi. HALK EKMEK SAYI

25 BÜYÜKfiEH R BELED YES ALTYAPI H ZMETLER N N YANINDA, HALKIMIZIN SOSYAL HT YAÇLARINI KARfiILAMAYI VE HT YAÇ SAH PLER NE YARDIMI SOSYAL BELED YEC L K ANLAYIfiININ GERE SAYMAKTADIR. ekonomik kriz ve sosyal belediyecilik 1999 YILINDA MEYDANA GELEN DEPREMLER, KOAL SYON HÜKÜMETLER VE S YAS ST KRARSIZLIKLARIN BERABER NDE GET RD GÜVEN BUNALIMI G B SEBEPLER ÜLKEM ZDE, GEÇM fite BENZER GÖRÜLMEYEN B R EKONOM K KR Z DO URMUfiTU. Ali Şan SOSYAL PATLAMANIN Efi NDEK TÜRK YE 1996 y l nda d fl dünyada bafllayan ekonomik ve mali krizlerin yans malar, 1999 y l nda meydana gelen depremler, koalisyon hükümetleri ve siyasi istikrars zl klar n beraberinde getirdi i güven bunal m vb. sebepler ülkemizde, geçmiflte benzeri görülmeyen bir ekonomik krizi do urmufltu. Bu kriz, dar gelirli insanlar n sat n alma gücünü, yani hayatlar n idame ettirmeye yarayan imkanlar n ellerinden ald. Kötü yönetim, yolsuzluklar, kamu harcamalar ve buna ba l olarak devletin aç klar n vergi art r m, zam, iç ve d fl borçlanmalar yoluyla kapatmaya çal flmas, genifl toplumsal kesimlere büyük bir maliyet olarak dönüyordu. flsizlik had safhalara ulaflm flt. Yaklafl k bir milyon çal flan iflini kaybetmiflti. stihdam sorunu ikiye, üçe katland. Gecekondu muhitlerinde 15 gün boyunca sadece patates hafllayarak hayatta kalmaya çal flan aileler vard. Üç dört çocuk sahibi bir baba sabahtan akflama kadar ortal kta dolafl - yor, akflam elinde ekmek olmadan evine dönüyordu. Telefon ve kredi kart yüzünden bankalara ve telefon flirketlerine borçlu olup mahkemelik olanlar n say s yüz binlerle ifade edilir olmufltu. Sadece büyük flehirlerin varofllar n dolduran milyonlar de il, onlarla beraber kenar semtlerde ifl yapan esnaf da yoksulluk s n r n n alt na do ru yuvarlanm flt. 24 HALK EKMEK SAYI

26 TÜRK YE B R ARJANT N OLMAMIfiSA BUNDA BELED YELER N GAYRETLER VE MUHTAÇLARA YARDIMLARI GÖZ ARDI ED LEMEZ. Bu ba lamda 52 bin esnaf, iflas ederek kepenklerini indirmiflti. Bu durum aile içinde sorunlara yol aç yor; Aile içi fliddet, boflanmalar, gizli fuhufl yayg nlafl - yordu. zlenen kötü tar m politikalar neticesinde, topra nda iflsiz kalan milyonlarca insan, büyük flehirlere, özellikle stanbul a ve Ankara ya do ru yeni bir göç dalgas n bafllatm flt ve 1980 lerden sonra vuku bulan bu üçüncü göç dalgas n n sebep oldu u sorunlar ç gibi büyümüfltü. Bu yeni göçmenlere ifl, afl, konut ve altyap hizmeti sa lay p flehre yerlefltirmek, flehir bilincini ve kültürünü vermek gerekiyordu. Büyük bir sosyal patlaman n efli ine gelinmiflti. Devletin en üst tepelerinde dahi, ayn günlerde büyük bir ekonomik kriz yaflayan Arjantin deki iç çat flma ve toplumsal baflkald r n n bir benzerinin ülkemizde yaflanabilece i endiflesi konufluluyordu. Arjantin benzeri insanlar n soka- a ç k p flehri tahrip etmesi, güvenlik kuvvetlerine karfl koymas fleklinde bir sosyal patlama olmam flt ama; gönüllerde, beyinlerde, ailede, ahlakta ve de erlerde bir tahribat n meydana geldi i gözlemleniyordu. "BU ÜLKE BATIYOR, BU M LLET ER YOR, ÖNÜMÜZÜ GÖREM YORUZ, NE OLACAK HAL M Z?" G B SÖZLER N ARTIK FERYAT HAL NE DÖNÜfiTÜ Ü B R SIRADA, 3 KASIM 2002 M LLETVEK L ERKEN GENEL SEÇ M B R KURTULUfi OLARAK GÖRÜLDÜ. Bu ülke bat yor, Bu millet eriyor, Önümüzü göremiyoruz, Ne olacak halimiz? gibi sözlerin art k feryat haline dönüfltü ü bir s rada, 3 Kas m 2002 milletvekili erken genel seçimleri bir kurtulufl olarak görüldü. Türk halk, milli iradesini kullanarak AKP yi 363 milletvekili ile tek bafl na iktidara tafl d. Böyle bir seçim, Türkiye nin siyasi tarihinde 14 May s 1950 seçimlerine çok benziyordu. O seçimde DP Söz milletindir demiflti. AKP de bu seçimde Karar milletimizindir dedi. Kurulan yeni hükümet, ülkenin her türlü kaynaklar n optimum ve rasyonel kullanarak, k sa zamanda Türkiye ekonomisine rahat nefes ald rd. TL döviz karfl s nda de er kazand. Son otuz y lda ilk defa enflasyon canavar n n beli k r ld ve eksi enflasyon yafland. hracat gelirleri artt. Maafllara yap lan zamlarla çal flan n ve emeklinin yüzü güldü. Piyasalara bereket geldi. sraf ve savurganl kla etkin mücadele edildi. Hortumculardan, vurgunculardan hesap sorulma dönemi bafllad. Halka güven geldi. Güven olunca da kifli ve toplum ile yönetim aras nda sevgi ve sayg ba lar güçlendi. BELED YE YARDIMLARI Çok flükür, ülkemizin yaflad o kötü günler art k geride kald. Ancak, önemli bir hususu burada vurgulamak, bir hakk n teslimi aç s ndan tarihi bir sorumluluk gere idir. Türkiye bir Arjantin olmam flsa, ekonomik s k nt lardan dolay bir iç çat flma, bir sosyal patlama yaflanmam fl ise, bunda milletimizin sa lam inançlar na dayal kanaatkarl, sabretmesi ve flükretmesinin HALK EKMEK SAYI

27 SON 30 YILDA LK DEFA ENFLASYON CANAVARININ BEL KIRILDI VE EKS ENFLASYON YAfiANDI. HRACAT GEL RLER ARTTI, MAAfiLARA YAPI- LAN ZAMLARLA ÇALIfiANIN VE EMEKL N N YÜZÜ GÜLDÜ. P YASALARA BEREKET GELD. HALKA GÜVEN GELD.. yan nda, toplumumuzdaki sosyal dayan flman n da önemli rolü vard r. E er o dönem, hafif zararlarla atlat lm flsa, bunda dernek ve vak flar n faaliyetleri yan nda, belediyelerin gayretleri ve muhtaçlara yard mlar göz ard edilemez. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin sosyal yard m uygulamalar bunun en güzel örne idir. YOKSULLARA UZANAN fiefkat EL ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih GÖKÇEK diyor ki: Birinci önceliğimiz, fakir fukaranın hayatını kolaylaştırmaktır. Dar gelirliler, yaşlılar, dul ve yetimler, özürlüler bizim için çok önemli. Bu insanlara yardım etmek zorundayız. Yol yapmak, köprü yapmak belediyenin hangi ölçüde görevi ise, kentte yaşayan fakir fukaraya yardım etmek de en az o kadar görevimizdir. YARDIM SEFERBERL Ankara Büyükflehir Belediyesinin yapt yard mlardan bir bölümünü flöyle s ralayabiliriz: Gezici Aflevleri: htiyaç sahiplerine her gün 50 bin kap çeflitli s cak yemek da- t m yap lm flt r. Ücretsiz G da Da t m : 1997 den 2003 y l na kadar 550 bin 250 aileye ücretsiz g da yard m yap ld. Geçen y l 100 bin ihtiyaç sahibi aileye, 57 kilograml k g da ve 26 HALK EKMEK SAYI

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı