T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü"

Transkript

1 !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK / /5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilikin bavuru ve ilk taksit ödeme süresi ile dier usul ve esaslar GENELGE Genel Açıklamalar Bilindii üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu ve Dier Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, yeniden yapılandırma bavuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmitir sayılı Kanunda verilen bu yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulunca, 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Bavuru ve lk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına likin 2011/1713 sayılı Karar alınmı ve söz konusu Karar 30/4/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır. Bahse konu Kararın 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, "1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun kinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan bavuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, 1

2 Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıtır. (2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıtır. eklinde düzenleme yapılmıtır. Yayımı tarihi itibariyle yürürlüe giren söz konusu karar uyarınca; 6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacakları yönünden bavuru süresi ile anılan Kanuna istinaden 2011/Mayıs ayında sona erecek olan ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmıtır. Bu balamda, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilikin olarak, gerek Bakanlar Kurulunca alınan Karara istinaden gerekse uygulamada tereddüt edilen dier hususlar yönünden Sosyal Güvenlik l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yapılacak ilemler aaıda açıklanmıtır Sayılı Kanuna Göre Borçların Yeniden Yapılandırılmasına likin Son Bavuru Süresi 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında, borçların yeniden yapılandırılabilmesi amacıyla en geç anılan Kanunun yayımlandıı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar bavuruda bulunulmasının art olduu öngörülmütür. Ancak Bakanlar Kurulunca alınan 2011/1713 sayılı karar ile bavuru süresi, Kanunun yayımlandıı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılmıtır. Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar için en geç 31/5/2011 tarihine kadar 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen Ünitelerimize bavurulması gerekmektedir. 3- Yeniden Yapılandırma Bavuru Süresinin Uzamı Olmasına Balı Olarak Yapılacak lemler Bakanlar Kurulunca alınan Karar uyarınca, 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma bavuru süresinin (6111 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlandıı tarihi izleyen ikinci ayın sonundan balanarak) bir ay uzatılmı olması, anılan Kanuna göre ödenecek tutarların hesaplanmasında herhangi bir deiiklik meydana getirmemitir. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulunca bavuru süresinin uzatılması üzerine 3/5/2011 ila 31/5/2011 tarihleri arasında 6111 sayılı Kanun uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması için bavuruda bulunacak olan borçlularca ödenecek olan tutarlar, 2011/29 sayılı Genelgede de açıklandıı üzere, kapsama giren alacak asıllarına ödeme vadelerinin sona erdii tarihten 25/2/2011 tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır dari para cezası alacakları yönünden Bilindii üzere, idari para cezası alacakları yönünden, 31/12/2010 tarihine kadar ilenen fiillere ilikin olup en geç 6111 sayılı Kanunun yayımlandıı 25/2/2011 tarihini takip eden ikinci ayın sonuna (2/5/2011 tarihine) kadar tahakkuk ettii halde ödenmemi veya eksik ödenmi olanlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Hal böyle olmakla birlikte, 31/12/2010 tarihi ve önceki sürelerde ilenmi fiillere ilikin idari para cezalarının Ünitelerimizce 2/5/2011 tarihinden önce teblie çıkartılması mümkün olduu halde 2/5/2011 tarihine kadar tebli edilmemi olanlarının 31/5/2011 tarihine kadar ilgililerine tebli edilerek tahakkuk etmesi halinde, yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır. 2

3 Örnek 1- (A) Limited irketi tarafından 17/11/2010 tarihinde ie balayan sigortalının ie giri bildirgesinin Kuruma 22/4/2011 tarihinde verildii, 796,00 TL tutarındaki idari para cezasının Kurumumuz ünitesince 7/5/2011 tarihinde teblie çıkartıldıı ve iveren tarafından 16/5/2011 tarihinde tebellü edilerek 18/5/2011 tarihinde yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulduu varsayıldıında, söz konusu idari para cezasının 2/5/2011 tarihinden önce teblie çıkartılmasının mümkün olması nedeniyle, bahse konu idari para cezası iverene tebli edilerek yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Örnek 2-1 nolu örnekteki (A) Limited irketi tarafından 17/11/2010 tarihinde ie alınan sigortalının ie giri bildirgesinin Kuruma 10/5/2011 tarihinde verildii, 796,00 TL tutarındaki idari para cezasının Kurumca 11/5/2011 tarihinde teblie çıkartıldıı ve iveren tarafından 16/5/2011 tarihinde tebellü edilerek 18/5/2011 tarihinde yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulduu varsayıldıında, söz konusu idari para cezasının 2/5/2011 tarihinden önce Kurum ünitesince teblie çıkartılmasının mümkün olamayacaından dolayı bahse konu idari para cezası yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Dier taraftan, 6111 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettii tarih itibarıyla bu madde için öngörülen bavuru süresinin onbe günden az kaldıı hallerde, bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak bavuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbe gün olarak uygulanır." hükmüne istinaden, 31/12/2010 tarihine kadar ilenen fiiller dolayısıyla teblie çıkartılmı idari para cezalarının, ilgililere 31/5/2011 tarihinden önceki 15 gün içinde tebli edilmesi halinde, bu alacaklar için bavuru süresi, idari para cezasının ilgiliye tebli edildii tarihten itibaren 15 inci günde sona erecektir. Buna göre, 31/12/2010 tarihine kadar ilenen fiillere ilikin olup yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarının 17/5/2011 ila 31/5/2011 tarihleri arasında tebli edilmi olması halinde, bu alacaklar için bavuru süresi, idari para cezasının tebli edildii tarihi izleyen 15 inci günde sona erecektir. Ancak, 31/5/2011 tarihinden önceki 15 günlük süre içinde tebli edilmi olan idari para cezası alacakları ile ilgili olarak, 15 günlük süre aılmamak kaydıyla 31/5/2011 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden bavuru tarihi sisteme 31/5/2011 olarak girilecektir Sosyal güvenlik destek primi alacakları yönünden Bilindii üzere yeniden yapılandırma kapsamına, yalılık, emekli veya malullük aylıı balandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıanlardan 2/5/2011 tarihine kadar tescili yapılmı olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilikin sosyal güvenlik destek primi borçları girmektedir. Hal böyle olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanunda aylıklardan kesilecek sosyal güvenlik destek primi yönünden sigortalıların kendilerini tescil ettirme yükümlülükleri bulunmadıından, 2/5/2011 tarihine kadar tescil edilmesi gerektii halde tescil edilmemi olanların, 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma bavurusunda bulunarak tescil edilmi olmaları halinde, bunların 2010/Kasım ayı ve önceki sürelere ait sosyal güvenlik destek primi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır Eksik içilikten kaynaklanan prim alacakları yönünden 6111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi özel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin eksik içilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; hem yeniden yapılandırma bavurusunun, hem de teminat iade yazısının/iliiksizlik belgesinin verilmesine ilikin talebin, en geç bavuru süresinin sonuna kadar yapılmı olması gerekmektedir. Bu balamda, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi olan özel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilerle ilgili eksik içilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil 3

4 edilebilmesi için, en geç 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma bavurusunun yapılması ve teminat iade yazısının/iliiksizlik belgesinin verilmesi amacıyla talepte bulunulması icap etmektedir. Öte yandan, eksik içilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırılmı olması halinde ödeme süresi, söz konusu borçların ilgililere 31/5/2011 tarihinden önce veya sonra tebli edilmi olmasına göre farklı ekilde belirlenmektedir Eksik içilikten kaynaklanan prim alacaklarının 31/5/2011 tarihine kadar iverene tebli edilmi olması 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi olan özel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin eksik içilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere en geç 31/5/2011 tarihine kadar tebli edilmi olması halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulmu ise eksik içilikten kaynaklanan prim borçları varsa dier prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yapılandırılacaktır. Bu durumda, - Pein ödeme bavurusunda bulunulmu ise, eksik içilikten kaynaklanan prim borçlarının varsa dier prim borçları ile birlikte tamamının, - Taksitle ödeme bavurusunda bulunulmu ise, eksik içilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa dier prim borçlarına ilikin ilk taksit tutarının, en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir Eksik içilikten kaynaklanan prim alacaklarının 31/5/2011 tarihinden sonra iverene tebli edilmi olması 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi olan özel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin teminat iade yazısının/iliiksizlik belgesinin verilmesi için 31/5/2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmi olmasına ramen, eksik içilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere 31/5/2011 tarihine kadar tebli edilememi olması halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulmu ise eksik içilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa dier prim borçları ayrı ayrı yapılandırılacaktır. Bu durumda, - Pein ödeme bavurusunda bulunulmu ise 31/5/2011 tarihine kadar tebli edilememi eksik içilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilikin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın iverene tebli edildii tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarının ise 30/6/2011 tarihine kadar, - Taksitle ödeme bavurusunda bulunulmu ise 31/5/2011 tarihine kadar tebli edilememi eksik içilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilikin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ilk taksit tutarının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın iverene tebli edildii tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarına ilikin ilk taksit tutarının ise 30/6/2011 tarihine kadar, ödenmesi gerekmektedir Sayılı Kanunun Geçici 24 üncü ve 25 inci Maddeleri Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma Anlamalarının hyasına likin Son Bavuru Süresi Kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldıı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmi olanların ihya bavuruları için 6111 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen bavuru süresi, Bakanlar Kurulunca alınan 2011/1713 sayılı Karar uyarınca bir ay uzatılmıtır. Dolayısıyla, kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldıı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmi olanlardan, 4

5 - Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmu olanların, ödenmemi veya eksik ödenmi taksit sayısı dörtten fazla olmayanlarının, - Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmu olanların, ödenmemi veya eksik ödenmi taksit sayısı sekizden fazla olmayanlarının, 31/5/2011 tarihine kadar bavuruda bulunmaları halinde, yapılandırma anlamaları ihya edilecektir. Dier taraftan, 6111 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, geçici 24 üncü veya geçici 25 inci madde kapsamında ödenmemi veya eksik ödenmi taksitlerin, en geç bavuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaı öngörülmütür. Bu balamda, 2011/Mayıs ayı içinde ihya bavurusunda bulunmu olan borçlularca ödenmemi veya eksik ödenmi taksitlerin (31/8/2011 ve 1/9/2011 tarihlerinin Ramazan Bayramına rastlaması nedeniyle) en geç 2/9/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 5- lk Taksit Ödeme Süresi 2011/Mayıs Ayında Sona Erecek Olan Taksitlerin Ödeme Süresinin Uzatılmı Olmasına Balı Olarak Yapılacak lemler Bakanlar Kurulunun 2011/1713 sayılı Kararı uyarınca, Kurumumuza ait olup 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacaklara ilikin tüm taksitlerin deil, yalnızca ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olan taksitlerin ödeme süresi bir ay uzatılmıtır. Bu balamda, 6111 sayılı Kanun uyarınca; a) Kurumumuz taınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları için; - Pein ödeme bavurusunda bulunulmu ise yeniden yapılandırılan alacaın tamamının, - Taksitler halinde ödeme bavurusunda bulunulmu ise ilk taksit tutarının, b) 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri kapsamındaki yeniden yapılandırma anlamaları için 2011/ubat ayı içinde ihya bavurusunda bulunanlarca ödenmemi veya eksik ödenmi taksit tutarların tamamının, en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 6- Dier Hususlar /29 sayılı Genelgenin '3.1.2 balıklı bölümünün (c) bendinde', 2010/Kasım ve önceki aylara ilikin olup 25/2/2011 veya sonrasında Kuruma verilmi olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmi sigorta primi, isizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmayacaı öngörülmütür. Ancak, 2010/Kasım ve önceki aylara ilikin olup, 25/2/2011 ve öncesinde alınmı mahkeme kararlarına ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlara veya resmi kurum ve kurululardan alınan yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesinin istenilmesi gerektii halde, bazı Sosyal Güvenlik l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce söz konusu prim belgelerinin verilmesi hususunda ilgililere herhangi bir bildirim yapılmadıı veya bildirim yapılmasına ramen, söz konusu prim belgelerinin iverenlerce bir aylık süre içinde Kuruma verilmemesi üzerine bahse konu prim belgelerinin bazı Sosyal Güvenlik l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce re'sen düzenlenmedii anlaılmıtır. Bu balamda, yeniden yapılandırma bavurusunda bulunan iverenlere ilikin olmak üzere, 2010/Kasım ve önceki aylara ait olup 25/2/2011 ila 31/5/2011 tarihleri arasında iverenlerce Kuruma verilen veya Kurumca re'sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; - Mahkeme ilamına istinaden düzenlenmi ve mahkemenin ilam tarihinin 24/2/2011 veya öncesi bir tarihe ilikin olması, - Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca hazırlanan raporlara istinaden düzenlenmi ve rapor tarihinin 24/2/2011 ve öncesi bir tarih olması, 5

6 - Resmi kurum ve kurululardan alınan yazılara istinaden düzenlenmi ve yazıların 24/2/2011 ve öncesinde Kuruma gönderilmi olması, - Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine ramen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmi ve söz konusu belgelerinin iverenlerden 24/2/2011 ve öncesinde istenilmi olması, halinde, söz konusu belgelerin iverenlerce veya Kurumca re'sen düzenlendii üzerinde durulmaksızın tahakkuk ilemleri yapılarak, tahakkuk eden sigorta primi ve isizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Dier taraftan, 2010/Kasım ve önceki aylara ilikin açılan hizmet tespit davalarına istinaden 24/2/2011 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar için iverenlerce temyiz yoluna bavurulmu olmasına ramen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma bavurusunda bulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiine dair dilekçe alınmaksızın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk ilemleri yapılarak söz konusu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden önce ilk derece mahkemelerinin kararlarına istinaden düzenlenerek Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yalnızca tahakkuk ilemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı (sigortalıların yer aldıı bölüm) ise Yargıtay'ca onama kararı verilmesi halinde ileme alınacaktır. Yargıtay tarafından, ilk derece mahkemesince alınan kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa dier borçlara mahsup edilecek, yoksa herhangi bir faiz ödenmeksizin ilgililere iade edilecektir /Kasım ve önceki aylara ilikin olmak üzere, çeitli kanunlarda öngörülen sigorta prim teviklerinden yersiz yararlanmı olduu tespit edilen iverenlerce, 31/5/2011 tarihine kadar, kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk ilemleri yapılarak ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılmı olan iverenlerce talep edilen "borcu yoktur yazıları" ile ilgili yapılacak olan ilemler 2011/29 sayılı Genelgenin '5.12 nolu' bölümünde açıklanmıtır. Söz konusu bölümde, kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre pein ödeme bavurusunda bulunan borçlularca, gerek ihalelere katılmak üzere, gerek hak edi ödemelerine esas olmak üzere, gerekse devlet yardımı tevik ve desteklerden yararlanmak amacıyla kesinlemi/yasal ödeme süresi geçmi borcun olup olmadıına ilikin yazı talep edilmesi halinde, bu borçların ilgili kanunlarda öngörülen sınırların üstünde olup olmadıına bakılması ve üstünde olması durumunda kapsama giren borçların tamamının ödenmesi gerektii açıklanmıtır. Ancak, yapılandırılan borçlar için taksitle ödeme bavurusunda bulunan borçlulara, yapılandırma anlamasının bozulmamı olması kaydıyla ödeme vadesi geçmi taksitin bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu taksitlerin ilgili kanunlarda belirtilen sınırların altına olması halinde borcu yoktur yazısının verilecek olmasına ramen, pein ödeme bavurusunda bulunmu olan borçlulara borcun tamamının ödenmesinin ardından borcu yoktur yazısının verilecek olmasının, pein ödeme bavurusunda bulanan borçluların maduriyetine neden olduu anlaılmıtır. Bu balamda, kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmı ve pein ödeme bavurusunda bulunmu olan borçlularca, 30/6/2011 tarihine kadar olmak üzere, - halelere katılmak amacıyla kesinlemi sosyal güvenlik prim borcu olup olmadıına ilikin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu hale Genel Tebliinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla, 6

7 - Hak edi ödemesine esas yasal ödeme süresi geçmi borcunun olup olmadıına ilikin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçlarının bulunmaması kaydıyla, - Devlet yardımı, tevik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmi prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıına dair yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçların sorgulamanın yapıldıı tarih itibariyle toplamının 16 yaından büyük içiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın ödenmesi beklenilmeksizin, kesinlemi/ yasal ödeme süresi geçmi borcunun olmadıına ilikin yazılar verilecektir Kat malikleri kurullarınca Kurumumuza olan borçlarından dolayı yapılandırma bavurusunda bulunulması halinde, kapsama giren tüm borçlar aynı ödeme planı ile birlikte yapılandırılacaktır. Ancak, kat maliklerinden bir veya birkaçı tarafından kendi hisselerine düen borçlar için yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulması halinde, limited irket ortaklarının kendi hisselerine düen borçlarının yapılandırılmasında olduu gibi söz konusu borçlar da her bir kat maliki adına manuel ortamda ayrı ayrı yapılandırılacaktır Yapılandırma bavurusunda bulunmu olan borçluların, aynı alacak türünden dava konusu edilmi borçlarının yanı sıra dava konusu edilmemi borçlarının da bulunması ve ilgililerce davadan feragat edilmemesi halinde, yapılandırma kapsamına, aynı alacak türündeki dava konusu olan borçlar dıındaki kapsama giren ve dava konusu edilmemi olan dier borçlar da dahil edilecektir Alt ivereni bulunan asıl iverenlerce, kendisinden i alan alt iverenlerin tamamının veya bazılarının borçları hariç olmak üzere yalnızca kendi asıl iverenliinden kaynaklanan borçlar için yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulması ve bavuru formu ile birlikte ekte yer alan taahhütnamenin verilmesi halinde, yalnızca kendi asıl iverenliinden kaynaklanan borçlar ya da kendi asıl iverenliinden kaynaklanan borçlar ile talep ettii alt iverenin borçları yeniden yapılandırılabilecektir. Ancak bu durumda, alt iveren tarafından yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulmadıı durumlarda, alt iverenin borçlarından dolayı asıl iverenin de mütereken ve müteselsilen sorumlu olması nedeniyle, hem asıl iveren hem de alt iveren aleyhine icra takibine devam edilecektir sayılı Kanuna istinaden tahakkuk etmi prim borçlarının icra servisine intikal etmi olması ve söz konusu borçlar için yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulmu olması halinde, icra dosya masraflarının tahsiline ilikin ilemler icra servislerince, yapılandırma ilemlerinin ve taksit tutarlarının tahsilatına ilikin ilemler ise tarım servislerince yapılacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereini rica ederim. Mithatpaa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Ayrıntılı bilgi için irtibat: N.AFN Dai.Bk.V. Elektronik A: e-posta: 7

8 Konu: Alt iverenin borçlarının, asıl iverenin yapılandırma talebi haricinde bırakılmasına ilikin taahhütname SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII.. SOSYAL GÜVENLK L MÜDÜRLÜÜNE... SOSYAL GÜVENLK MERKEZNE TAAHHÜTNAME Müdürlüünüzde/Merkezinizde sicil numaralı dosyada ilem gören iyerimizin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla..././2011 tarih ve sayılı bavuru formu ile müracaatımız bulunmaktadır. Ancak, yeniden yapılandırma kapsamında nolu alt iverenimiz olan. ait borçlar hariç olmak üzere kapsama giren dier borçların dahil edilmesini talep etmekteyiz. Adı geçen alt iveren tarafından yeniden yapılandırma bavurusunda bulunulmadıı veya bulunulmu olmakla birlikte ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma anlamasının bozulduu durumlarda, söz konusu borçlardan dolayı mütereken ve müteselsilen borçlu bulunduumuzu, 6183 sayılı Kanun uyarınca aleyhimize yapılacak icra ilemleri nedeniyle itirazda bulunmayacaımızı ve ihtilaf yaratmayacaımızı kabul ve taahhüt ederiz. / /2011 Adı Soyadı/ Ünvanı m z a Adres: Tel: 8

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!!  # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : KOSGEB tarafından sağlanacak destekten yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : TUBİTAK tarafından sağlanacak desteklerden yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı Ek:1/b 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR 1- Sigortalı Bilgileri.. SOSYAL

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8 A GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 10/01/2013 tarihli ve

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: 06.02.2009 KONU İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları Sosyal Güvenlik Kurumu 16.01.2009 tarihinde 2009-13 sayılı Genelgeyi yayımlanmıştır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 19/9/2016 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-05/01/2015 Konu : 2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler GENELGE 2015 1 Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 660 25.06.2012 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası GENELGE 2012-23 1-

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006. S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006. S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006 çindekiler: S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı. SOSYAL GÜVENLK PRM ALACAKLARININ YENDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 24.08.2016 Sirküler No : 2016/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bilindiği üzere 6736 Sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir?

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir? 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA İÇİN SORU VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

15.10.2014/1-1 ÖZET :

15.10.2014/1-1 ÖZET : 15.10.2014/1-1 11.09.2014 TARİH VE 29116 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLARIN BAZI ŞARTLAR ALTINDA YAPILANDIRILMASI İMKANI GETİRİLDİ

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

G E N E L G E 2008-79

G E N E L G E 2008-79 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-576179 20/8/2008 Konu : Sosyal güvenlik alacaklarının, 5510 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER. Tarih : No : 2015/69

SİRKÜLER. Tarih : No : 2015/69 SİRKÜLER Tarih : 30.10.2015 No : 2015/69 Bu Sirkülerimiz; 11/9/2015 tarihli ve 2015/8101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme Kapsamında, Artvin İline Bağlı Arhavi, Borçka Ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ġstanbul, 18.02.2011 ALFA GENELGE 2011 / 18 Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 2011/17 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

( Genelge) Sosyal güvenlik alacaklarının peşin veya taksitle ödenmesi ( ) Pazartesi, 25 Ağustos :16

( Genelge) Sosyal güvenlik alacaklarının peşin veya taksitle ödenmesi ( ) Pazartesi, 25 Ağustos :16 G E N E L G E 2008-79 1- Genel Açıklamalar: Bilindiği gibi, 19/8/2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBL (SER NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBL (SER NO: 1) ! "!! BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBL (SER NO: 1) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

! "##$%&' (( (' ' )* (

! ##$%&' (( (' ' )* ( !"! "##$%&' (( (' ' )* ( # $ +(*, -./ 01 ( ( 2+ & 1 T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Prim Tahsilat Daire Bakanlıı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/92

Mali Bülten. No: 2010/92 16 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/92 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısının Tahsili Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Olan Alacaklara İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER. uzatılmıştır.

SİRKÜLER. uzatılmıştır. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 26.10.2015 SAYI : 2015 / 10 / 1 KONU : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/039 28.06.2011 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ve yapılandırma sürecinde karşılaşılan sorunlara

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 19.04.2017/55-1 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI ÖZET : 2016 yılında işverenlerimize verilen ve 2017 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 Konu: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR 11.02.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lı Bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA

SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA SGK DA YENİDEN YAPILANDIRMA Bilindiği üzere 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli

Detaylı

KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI (GENELGE 2017 / 21)

KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI (GENELGE 2017 / 21) KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI (GENELGE 2017 / 21) 1) GENEL AÇIKLAMALAR 2) YASAL DAYANAKLAR 3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ 4) BAŞVURU

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 15.09.2014 tarih ve 2246 sayılı (64 nolu genelge) yazısı. Haziran ayında TBMM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMA BAŞVURU FORMU Ek: 1/a SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Sirküler No: 2016-66 Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

KURUM ALACAKLARININ GEÇİCİ 60 INCI MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENELGE

KURUM ALACAKLARININ GEÇİCİ 60 INCI MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENELGE KURUM ALACAKLARININ GEÇİCİ 60 INCI MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENELGE 2014 26 I - GENEL AÇIKLAMALAR 2- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR 2.1. Kapsama Giren Alacakların

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /58-1

Sirküler Rapor Mevzuat /58-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.04.2016/58-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 4) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/178 Ref: 4/178

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/178 Ref: 4/178 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/178 Ref: 4/178 Konu: 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NA (SGK) OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN

Detaylı

Borçların yeniden yapılandırılması ( )

Borçların yeniden yapılandırılması ( ) Borçların yeniden yapılandırılması (16.11.2006) 16-385 Ek genelge ile; Borçların yeniden yapılandırılması konusunda, taksitler yönünden ödemelerin yerine getirilmemesi durumlarında ; a) Ödenmeyen Veya

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 2011/5 Nolu Đç Genelgesi Yayınlanmıştır

BÜLTEN. KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 2011/5 Nolu Đç Genelgesi Yayınlanmıştır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN 28.06.2011 Tarih: SAYI :2011-041

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı