Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak"

Transkript

1 Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni yapacaklar imam hatip lisesinde ya atacaklar n aç klad. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc : Belediye olarak e itime yönelik yat r m ve hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulad. devam sayfa 5 te Tahir Büyükkörükçü Ertu rul Erki i den Muhte em Konser stiklal Mar n n TBMM taraf ndan Milli Mar olarak kabul edili inin 91. y ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u anma etkinlikleri çerçevesinde sanatç Ertu rul Erki i nin verdi i konsere yo un ilgi oldu. Ba kan Kalayc Muhtarlarla bir araya geldi Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, düzenlenen isti are toplant s nda ilçedeki 87 mahalle muhtar yla bir araya geldi. Fetih 1453 ü birlikte izlediler Ba kan Kalayc, Fetih 1453 ü, Konya daki gaziler, medya mensuplar ve yazarlarla birlikte izledi. Macerac Kad nlar Gününde Meram dayd Dünya Kad nlar Günü münasebetiyle düzenlenen efkat ve Sab r Abideleri konulu söyle iye program sunucusu Murat Yeni (Macerac ) ile sanatç Metin Habo lu kat ld. Türkçemize sahip ç kmak hepimizin görevi Hiçbir siyasi farkl l k gözetmeden bu ülkede ya ayan ki iler olarak ba ka dillerin ve kültürlerin etkisi alt nda yozla ma tehlikesi içindeki Türkçemize sahip ç kmal y z Hasan Kaçan n sunumuyla Çanakkale Destan Ekranlar n sevilen sanatç s Hasan Kaçan, tarihime alt n har erle yaz lan Çanakkale Zaferi ndeki dramlar farkl bir üslupla anlatt.

2 2 MART 2012 Esma Ate stiklal Mar n Güzel Okuma Yar mas 1.si Ertu rul Erki i den muhte em konser Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, kültürel belediyecilik konusunda da örnek çal malar yapt klar n vurgulayarak, Bizden önceki belediye ba kanlar m z da önemli hizmetlere imza att lar. Biz de devrald m z ç tay daha yukar lara ta mak için gayret gösteriyoruz dedi. Meram Belediyesi taraf ndan stiklal Mar n n TBMM taraf ndan Milli Mar olarak kabul edili inin 91. y ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u anma etkinlikleri çerçevesinde sanatç Ertu rul Erki i nin verdi i konsere yo un ilgi oldu. stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilerin ödülleri de ayn programda verildi. Konevi Kültür Merkezi ndeki programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Saim Ar tan, Konya Ticaret Odas Meclis Ba kan Dr. Seyit Karaca, Meram lçe Milli E itim Müdürü Ali Üstünel, TYB Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu, yazarlar ve çok say da vatanda kat ld. Yapt klar önemli hizmetlerden baz lar n anlatan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, kültürel belediyecilik konusunda da örnek çal malar yapt klar n vurgulayarak, Bizden önceki belediye ba kanlar m z da önemli hizmetlere imza att lar. Biz de devrald m z ç tay daha yukar lara ta mak için gayret gösteriyoruz. Farkl kurumlarla i birli i yaparak çok say da kültürel etkinlik gerçekle tirdik. Bugün de stiklal Mar m z n TBMM taraf ndan Milli Mar olarak kabul edili inin 91. y ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u anma etkinlikleri çerçevesinde sanatç Ertu rul Erki i nin kat l m yla bir konser icra edece iz. Ayn zamanda stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilerimizin hediyelerini verece iz dedi. stiklal ve istikbalin bir millet için en önemli 2 hayati husus oldu una dikkat çeken Meram lçe Milli E itim Müdürü Ali Üstünel de, stikbalin korunmas ba ms zl n kazan lmas ile mümkündür. Ba ms zl n ekillendirilmesi ve taçland r lmas gerekiyor. Bizim tarihimizde bu taçland rma stiklal Mar ile olmu tur. stiklal Mar m z n 91. kabul y ldönümünde Meram Belediyemiz ve lçe zci Kurulumuz i birli iyle böyle bir organizasyon yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü sosyal faaliyette yan m zda olan Meram Belediye Ba kan m za te ekkür ediyorum diye konu tu. Daha sonra stiklal Mar n Güzel Okuma yar mas nda ilkö retim 1. kademede birinci olan Esma Ate, Milli Mar m z n 10 k tas n okuyarak büyük alk ald. Safahattan ark lar albümüyle Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy un iirlerini besteleyerek ülke genelinde büyük be eni toplayan sanatç Ertu rul Erki i, kat l mc lar n alk lar aras nda sahneye ç kt. Konsere gösterilen yo un ilgiden duydu u memnuniyeti ifade eden ünlü sanatç, seslendirdi- i eserlerden sonra büyük alk toplad. Kat l mc lar n yo un iste i üzerine Zulmü Alk layamam adl eseri 2. kez okudu. Konserden sonra protokol mensuplar taraf ndan stiklal Mar n Güzel Okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilerin ödülleri verildi. Yar mada birinci olan ö rencilere tablet pc, ikincilere dizüstü bilgisayar, üçüncülere ise dijital foto raf makinesi hediye edildi. Programa kat lan tüm vatanda lara Meram Belediyesi taraf ndan Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat isimli eseri hediye edildi. Sanatç Ertu rul Erki i de Safahattan ark lar albümünü sevenleri için imzalad. Ö renciler Tacettin Dergah nda stiklal Mar Milletindir Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, stiklal Mar n n TBMM taraf ndan kabulünün 91. y l dönümü yay nlad mesajda: Milletimizin en büyük kahramanl k destan olan stiklal Mar, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda resmi mar olarak kabul edilerek ayakta alk lanm t r. Türk milletinin istiklal mücadelesinin ölümsüz destan olan stiklal Mar m z, bugün de milletin ortak sesi ve ortak vicdan d r. Her sat r, her kelimesi derin bir mana ta maktad r. stiklâl Mar n anlamadan Kurtulu Sava n, Milli Mücadele yi ve ülke ba ms zl n n ne anlama geldi ini kavramam z mümkün de ildir. stiklâl Mar n derin kültürlü, milletinin zd raplar yla beraber ortak de erlerini de samimi olarak ya ayan büyük bir air ve abide ahsiyet yazabilirdi. te bu ahsiyet Mehmet Akif idi. stiklâl Mar milletin mal d r, milletin eseridir diyen ve onu Safahat na bile almayan air, verilen mükafat da fakir kad n ve çocuklara hediye etmi ti. stiklal Mar n anlamak için o dönemin artlar n ve Mehmet Akif in onu nas l yazd n iyi bilmek ve anlamak gerekir. stiklal Mar m z n TBMM taraf ndan kabulünün 91. y ldönümünün hay rl olmas n dilerken, Mehmet Akif Ersoy u ve bütün ehitlerimizi rahmetle an yorum. dedi. Meram Belediyesi stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö renciler, rehber ö retmenleri ve aileleri için Ankara gezisi düzenledi. stiklal Mar m z n yaz ld Tacettin Dergah ile Ba kent in tarihi yerleri ziyaret edildi. Meram Belediyesi, stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilere, dan man ö retmenlerine ve ailelerine yönelik olarak Ankara gezisi düzenledi. Gezi kapsam nda stiklal Mar m z n yaz ld Tacettin Dergah ile Ba kent in tarihi yerleri ziyaret edildi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ankara ya giden heyeti belediye önünden u urlad. Dereceye giren ö renciler, rehber ö retmenleri ve aileleri düzenlenen gezi ile Mehmet Akif Ersoy un stiklal Mar n yazd Ankara daki Tacettin Dergah n ziyaret ettiler. Tacettin Dergah ba ta olmak üzere Ankara n n tarihi ve turistik yerlerini gezen heyet böylesine güzel bir organizasyon yapt için Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya te ekkür ettiler.

3 MART Ba kan Kalayc, muhtarlarla bir araya geldi Ba kan Kalayc, Göreve geldi imiz günden itibaren halk m za en güzel hizmetleri sunmak için büyük gayret sarf ettik dedi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, düzenlenen isti are toplant s nda ilçedeki 87 mahalle muhtar yla bir araya geldi. Ba kan Kalayc, yapt klar yat r mlar ve projeleri anlat rken muhtarlar da çe itli konulardaki istek ve taleplerini ilettiler. Meram Belediyesi nde düzenlenen isti are toplant s nda muhtarlarla birlikte, ba kan yard mc lar ve daire müdürleri de haz r bulundu. Belediyenin hizmet ve yat r mlar n n anlat ld tan t m lminden sonra bir de erlendirme yapan Ba kan Kalayc, Göreve geldi imiz günden itibaren halk m za en güzel hizmetleri sunmak için büyük gayret sarf ettik. Belediyemizi, kurulu undan 22 y l sonra kendi hizmet binas na kavu turduk. T p Fakültesi yak n nda Hasta Konukevi in aat m z tamamland, k sa bir süre sonra hizmete girecek. Organik ürün pazar m z n in- aat ise may s ay nda tamamlanacak. Asfalt plentinin ihalesini k sa bir süre içinde yapaca z dedi. TOK ile birlikte ve farkl konut hamleleriyle 6 bin adet konut ba latt klar n vurgulayan Kalayc, Çöküntü alan olarak tabir etti imiz alanlarda kooperatif çal malar m z devam edecek. Bunun yan nda imar düzenlemeleriyle özel sektörün de önünü aç yoruz. Dedekorkut ve Süleyman ah Mahallelerimizdeki konut çal malar bunun en güzel örne idir diye konu tu. Kalayc, Antalya Çevre Yolu, Karaman Yolu ve Hasanköy Yolu aras nda yakla k 10 milyon metrekarelik tar msal alanda da imar düzenlemesi yapt klar n müjdeledi. Ba kan Kalayc n n konu mas ndan sonra tüm mahalle muhtarlar ayr ayr söz alarak mahalleleriyle ilgili istek ve ikayetlerini ilettiler. Sabah 8.00 de ba layan toplant yakla k 4 saat sürdü. Ba kan Kalayc, yapt klar yat r mlar ve projeleri anlat rken muhtarlar da çe itli konulardaki istek ve taleplerini ilettiler. Meram da asansörler daha güvenli olacak Ba kan Kalayc, lçemiz s n rlar içinde ya ayan vatanda lar m z n rahat n, mutlulu unu ve huzurunu sa lamak yerel yöneticiler olarak bizim i imizdir dedi. Hemo li Derne i nden ziyaret Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i Ba kan Mehmet O uzhan Petekci, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc y makam nda ziyaret etti. Konya ve çevresinde bulunan Hemofili ve Talasemi hastalar n n bir dernek çat s alt nda bulunmas n sa lamak, halk m za ve hastalar m za bu hastal kla ilgili bilgi vermek amac yla Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i ni kurduklar n belirten Petekci, Bu süreçte bize büyük katk sa layan Meram Belediye Ba kan m z Dr. Serdar Kalayc ya çok te ekkür ediyorum. Hemofili hastal ço unlukla genetik geçi gösteren, vücutta kan n p ht la ma sisteminde rol alan ve p ht la ma faktörleri olarak adland r lan proteinlerin eksikli i veya yoklu u nedeniyle ortaya ç kan ve p ht la ma bozuklu una yol açan bir kan hastal d r. Özellikle küçük yerlerde, çocuklar bu hastal a yakalanan aileler, hastal gizlemek istiyorlar. Bizim en büyük s k nt m z bu dedi. Belediye olarak sivil toplum kurulu lar yla sürekli i birli i içinde olduklar n söyleyen Ba kan Kalayc, Toplum yarar na hizmet verme amac yla kurulan Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i ne ba ar lar diliyorum. Hemofili, halk m z aras nda çok fazla bilinen bir hastal k türü olmad için bu derne e önemli görevler dü üyor. Belediye olarak derne imize katk sa lamaktan mutluluk duyuyoruz diye konu tu. Kalayc, belediye olarak fiziki anlamda yap lan çal malarla birlikte sosyal ve kültürel hizmetlere de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. Konu malardan sonra Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i Ba kan Mehmet O uzhan Petekci, katk lar ndan dolay Ba kan Kalayc ya plaket takdim etti. Meram Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi aras nda ilçe s n rlar içerisindeki binalar n asansörlerinin y ll k periyodik bak m için i birli i protokolü imzaland. Meram Belediyesi ndeki imza töreninde bir aç klama yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odas Konya ube Ba kan Doç. Dr. Mete Kalyoncu, Asansörler günlük hayatta toplumumuzun en çok kulland araçlardan biridir. Senede 1 kez periyodik kontrollerinin yap lmas gerekmektedir. Meram Belediyesi ile yapt m z bu protokolle; asansörlerin güvenli bir ekilde kullan m n amaçl yoruz. 1 y l içinde Meram daki bütün asansörlerin periyodik kontrollerini tamamlayaca z dedi. Doç. Dr. Mete Kalyoncu, yap lan denetimler sonucu kullan ma uygun olmayan asansörlere k rm z, eksi i olanlara sar, güvenli olanlara ise ye il etiket yap t r laca n söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Asansör Bak m ve letme Yönetmeli i nde 5 Kas m 2011 tarihinde de i iklik yap ld n hat rlatan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc da; lçemiz s n rlar içinde ya ayan vatanda lar m z n rahat n, mutlulu unu ve huzurunu sa lamak yerel yöneticiler olarak bizim i imizdir. Bunu yaparken i in ehli sivil toplum kurulu lar yla i birli i yapmaya itina gösteriyoruz. Katl yap larda vatanda lar m z n asansörleri güvenli bir ekilde kullanabilmeleri için TMMOB Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi ile y ll k periyodik bak m sözle mesi imzal yoruz. Hay rl olmas n diliyorum. Oda yöneticilerimize de te ekkür ediyorum diye konu tu. 8 kata kadar olan asansörlerin y ll k bak m ücreti 80 TL, 9 ila 16 kat aras ndaki asansörlerin bak m ücreti ise 120 TL olacak. Konu malardan sonra Ba kan Kalayc ve ube Ba kan Kalyoncu, Meram ilçe s n rlar içerisindeki binalar n asansörlerinin y ll k periyodik muayenesi için i birli i protokolünü imzalad lar.

4 4 MART 2012 Fetih 1453 ü birlikte izlediler Ba kan Kalayc, Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmi olarak görücüye ç kan ve pek çok ilke imza atan Fetih 1453 ü, Konya daki gaziler ve medya mensuplar yla birlikte izledi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli lmi olarak görücüye ç kan ve pek çok ilke imza atan Fetih 1453 ü, Konya daki gaziler ve medya mensuplar yla birlikte izledi. Yakla k 160 dakika süren lmden sonra bir de erlendirme yapan Ba kan Kalayc, Gazilerimizle birlikte yapt m z etkinliklere bir yenisini daha ekledik. Fetih 1453 lmini yakla k 100 gazimizle birlikte izledik. Daha önce gazilerimize yönelik Ankara gezisi düzenlemi tik. Bu lm, ça aç p ça kapayan Fatih Sultan Mehmet in stanbul u fethini muhte em bir ekilde anlat yor. Yap mda eme- i geçenleri kutluyorum. Filmde geçen bir cümle gerçekten kayda de er; Tarih yazmak korkaklar n i i de ildir. Atalar m z bu tarihleri yazd lar, biz de onlarla gurur duyuyoruz. dedi. Gazileri böyle güzel bir organizasyonda bulu turdu u için Ba kan Kalayc ya te ekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler ehit Dul ve Yetimleri Derne i Konya ubesi Ba kan Mustafa I k da, Meram Belediyemizin düzenledi i bu etkinlikte; Türk ve dünya tarihi için çok önemli bir olay olan stanbul un fethini anlatan Fetih 1453 ü izledik. Bu lm sayesinde Türk ün gücünü, azmini, sava ma h rs n hep beraber tekrar görmü olduk. Belediye ba kan m za tekrar te ekkür ediyorum diye konu tu. Do u ve güneydo u gazileri de lmden sonra Ba kan Kalayc ya te ekkür ettiler. Konya daki gazeteci ve kö e yazarlar da, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc n n davetiyle Kipa AVM deki Sinema Salonu nda Fetih 1453 lmini hep birlikte izlediler. Ba kan Kalayc, lm aras nda ve sonras nda gazetecilerle sohbet etti. Davetlerini k rmayarak yo- un bir kat l m gösterdikleri için gazetecilere ve kö e yazarlar na te- ekkür eden Kalayc, vizyona girmesiyle birlikte gündeme oturan lmi gazetecilerle birlikte izlemekten büyük bir mutluluk duydu unu belirtti. Türkiye Yazarlar Birli i Konya ube Ba kan Mehmet Ali Köseo lu, gazeteciler ve yazarlar böyle güzel bir programda kendilerini bir araya getirdi i için Ba kan Kalayc ya te ekkür ettiler. Ba kan Kalayc, lmde geçen bir cümle gerçekten kayda de er; Tarih yazmak korkaklar n i i de ildir. Atalar m z bu tarihleri yazd lar, biz de onlarla gurur duyuyoruz. dedi. Unutulan masallar hayat buluyor Meram da a açland rma çal malar sürüyor Meram da her y l ortalama 100 bin metrekare ye il alan, onlarca park ve binlerce dan dikimi gerçekle tiriliyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekipleri, Gödene ve Çar klar Mahallelerinde caddelerin refüjlerini a açland r yor. Park ve Bahçeler Müdürlü ü ne ba l ekipler Gödene Mahallesi ndeki TOK Konutlar n n bulundu u bölgede caddelerin refüjlerine yakla k 500 adet çam dan dikti. Belediyenin yeni mahalleleri aras nda yer alan Çar klar Mahallesi nde de refüjlere yakla k bin adet çam dan dikildi. Meram n ye il dokusunu güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Her y l ortalama 100 bin metrekare ye il alan, onlarca park ve binlerce dan dikimi gerçekle tiriyoruz. Bunun yan nda altyap s ve asfalt tamamlanan caddelerde de ekiplerimiz taraf ndan dan dikimi yap lmaktad r. TOK Konutlar n n bulundu u Gödene Mahallesi ile yeni mahallelerimizden Çar klar da yakla k bin 500 adet çam dan refüjlere dikilmi tir y l nda yine önemli park projeleri ve ye il alan çal malar m z olacak diye konu tu. Meram Belediyesi nin i tirakçi olarak destekledi i, Masal Elçileri Gençlik Grubu taraf ndan haz rlanan Bana Bir Masal Anlat adl Avrupa Birli i (AB) Projesi nin nal program yap ld. Anas n f ö rencilerinin birbirinden güzel gösterileri kat l mc lara keyi i dakikalar ya att. Meram Belediyesi Konevi Kültür Merkezi ndeki programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Gençlik ve Spor l Müdürlü ü Gençlik Merkezi Ba kan Abdurrahman ahin, projenin uyguland Karahüyük Mahallesi Ahmet Ha ha lkö retim Okulu yöneticileri, ö retmenleri ve veliler kat ld. Program n aç l konu mas n yapan Bana Bir Masal Anlat Proje Koordinatörü Tu ba Kavun, AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Ba kanl nca, Eylem Gençlik Giri imleri program na göre kabul edilen bu proje ile amac m z, terkedilmi masallar n yeniden hayat bulmas d r. Minik ö rencilerin geli im süreçlerine katk da bulunmay umut ediyoruz dedi. Karahüyük Mahallesi Ahmet Ha ha lkö retim Okulu Müdürü Osman Terzi ise; Proje kapsam nda okulumuz anas n f ö rencilerinin haz rlam oldu u gösteriyi izleyece iz. Günümüzde masal anlatmak veya dinlemek ihmal edilir ve hatta unutulur olmu tur. Bunun yerine internet ve televizyondaki niteliksiz kahramanlar çocuklar m z n hayal dünyas n ekillendirmeye ba lam t r. Bana Bir Masal Anlat projesi ile unutulan masallar yeniden canlanmakta, masal kahramanlar çocuklar m z n zihin dünyas n yeniden süslemektedir. Projeye i tirakçi olarak destek olan Meram Belediye Ba kan m za çok te ekkür ediyoruz diye konu tu. Di er alanlarda oldu u gibi e itime yönelik olarak da önemli yat r m ve hizmetler yapt klar n vurgulayan Ba kan Kalayc, 3 adet 16 derslikli okulun yap m, Ana Baba Okullar, ö rencilere yönelik yar malar, ö rencilere 75 bin kitab n da t m, 125 okula 125 tenis masas ve internet evleri e itim alan ndaki önemli hizmet ve yat r mlar m zdan baz lar d r. tirakçi olarak destek oldu umuz Bana Bir Masal Anlat projesi kapsam nda ö rencilerimizin yapaca gösteriye sizlerin gösterdi i ilgi bizim aç m zdan büyük bir mutluluk kayna d r. Ö rencilerimizi kötü al kanl klardan uzak tutacak benzer projelere de destek olmaya haz r z. Bu projede eme i geçenleri tebrik ediyorum dedi. Konu malar n ard ndan anas n f ö rencilerinin gösterilerine geçildi. Minik ö rencilerin; Ham Çökelek, Ate Böce i ve Kafkas gösterileri kat l mc lar taraf ndan be- eniyle izlendi. Daha sonra Gençlik ve Spor l Müdürlü- ü Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi nin K rm z Ba l kl K z adl tiyatro oyunu sahnelendi. Bana Bir Masal Anlat proje temsilcisi erife Kuyucu, program n sonunda Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ile Gençlik ve Spor l Müdürlü ü Gençlik Merkezi Ba kan Abdurrahman ahin e birer plaket takdim etti.

5 MART ehir içinde ekolojik ortam olu acak Her mevsim kullan m imkan Konuyla ilgili bilgi veren Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Koza aç Mahallesi nde bulunan metrekarelik park alan nda metrekarelik biyolojik gölet yapt raca z. Projeyi bu y l içinde tamamlamay hede iyoruz. Konya da ilk defa yapt r lacak olan göletimizin özelli i sadece havalar n iyi oldu u aylarda de il her mevsim kullan m imkan sa layacak olmas d r. dedi. ehir içinde ekolojik ortam olu acak Vatanda lar için sa l kl ya am alanlar olu turmay hede edikleri biyolojik gölet sayesinde ehir içinde dahi ekolojik bir ortam olu aca n ifade eden Ba kan Kalayc, Göletimizin özelli i; hiçbir kimyasal madde kullanmadan suyun bitkiler, ortamdaki bakteriler ve özel ltreler yoluyla temizlenmesi ile olu an ekolojik bir sistem olmas d r. Yapay biyolojik göletlerin olu turulmas ndaki amaç, do- ada var olan göletlerin bir benzerinin hijyenik ko ullar n sa lanmas yla elde edilmesidir. Göletimiz, suyu temizleyen ve ayn zamanda suda oksijen üreten bitkiler, ta lar, çak llar, kayalar, çevresinde su ile uyumlu olan a açlar ve sazl klar gibi canl ve do al ö eleri bulunduracak. En uygun estetik görünüm ve en iyi su kalitesi sa layacak. Görsel olarak da; do aya uyumlu bir düzenleme olup çevre üzerinde olumlu tesir yapacak. Bitki ve hayvanlara da ya am alan sunacak diye konu tu. TAH R BÜYÜKKÖRÜKÇÜ MAM HAT P L SES O, ehrimizin manevi rehberlerindendi Ba kan Kalayc, Konyam z n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin vefat n n üzerinden 1 y l geçti. Büyük slam âlimi, gönül insan, binlerce talebe yeti tiren ve insanl a yön veren merhum Hocaefendi, ehrimizin manevi rehberlerinden biriydi. slama üstün hizmetleri bulunan, Peygamber Efendimiz in (S.A.V.) hayat n genç zihinlere nak nak i leyen merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaeefendi nin ismini ya atmak için Gülbahçe Mahallesi nde yakla k 18 bin 500 metrekarelik alanda yapaca m z 24 derslikli imam hatip lisesine Tahir Büyükkörükçü ismini verece iz. Projesi tamamlanma a amas nda olan lise ile birlikte kapal bir spor salonunu da halk m z n hizmetine sunaca z. Projesi bittikten sonra k sa bir süre içinde ihalesini yapaca z. dedi. Tahir Büyükkörükçü 2 y l içerisinde 3 okul, 3 spor salonu Ba kan Kalayc, belediye olarak son 2 y l içerisinde 3 adet 16 derslikli ilkö retim okulunun 2 sini tamamlad klar n, birinin in as nda da sona gelindi ini kaydetti. Ayr ca 3 okulun bahçesine de spor salonu projesi haz rlad klar n ifade eden Kalayc, Meram a modern mimaride en az 16 derslikli 1 ilkö retim okulu daha kazand r laca n n müjdesini verdi. Kad nlar Günü nde anlaml söyle i Meram Belediye Ba kan Vekili brahim Aydan k, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde belediyede çal - an bayan personele hediye verdi. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nedeniyle belediyede görev yapan bayanlar tek tek ziyaret eden Ba kan Vekili k, Kad nlar Günü nü kutlayarak çe itli hediyeler verdi. Belediyenin bayan çal anlar da nazik davran lar ndan dolay Ba kan Vekili brahim Aydan k a te ekkür ettiler. MART 2012 YIL:2 SAYI:24 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir. efkat ve Sab r Abideleri konulu söyle iye program sunucusu Murat Yeni (Macerac ) ile sanatç Metin Habo lu kat ld. Meram Belediyesi taraf ndan 8 Mart Dünya Kad nlar Günü münasebetiyle düzenlenen efkat ve Sab r Abideleri konulu söyle iye program sunucusu Murat Yeni (Macerac ) ile sanatç Metin Habo lu kat ld. Konevi Kültür Merkezi ndeki program n ba nda k sa bir konu ma yapan Meram Belediye Ba kan Vekili brahim Aydan k, Do umdan ölüme her an nda varl klar yla bizleri onurland ran, ihtiyac m z oldu- unda desteklerini esirgemeyen, e itip yeti tiren, yüreklerindeki sevgi ve efkati kar l ks z veren fedakâr annelerimizin ve kad nlar m z n 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü kutluyorum. Bu konuda bize en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed dir. (S.A.V.) O, kad nlara kar daima sevgi, sayg ve ho görü ile yakla m ; hiçbir zaman kaba davranmam t r. Onun bu konudaki tavr hepimiz için en güzel örnektir. dedi. Televizyon izleyicilerinin, Macerac program yla yak ndan tan d Murat Yeni, yapt espri ve akalarla kat l mc lara ne e dolu dakikalar ya att. Ünlü sunucu, Konya n n her zaman kendine farkl duygular ya att - n söyledi. Daha sonra Murat Yeni ve sanatç Metin Habo lu, yeni ç kacak ortak albümlerinden eserler seslendirdiler. Yapt klar düetle büyük alk alan sanatç lar, program n sonunda Hz. Hatice validemizin Peygamber Efendimiz e duydu u sevgiyi ifade eden eseri okudular. Meram Belediye Ba kan Vekili brahim Aydan k ve Ba kan Yard mc s Ali Uysal, günün an s na sanatç lara çe itli hediyeler verdiler. Macerac program n n sunucusu Murat Yeni de Kad nlar Günü nedeniyle Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc n n e ine buket takdim etti. Programdan sonra sanatç Metin Habo lu, Ad na Yemin adl albümünü sevenleri için imzalad.

6 6 MART 2012 Türkçemize sahip ç kmak hepimizin görevi Hiçbir siyasi farkl l k gözetmeden bu ülkede ya ayan ki iler olarak ba ka dillerin ve kültürlerin etkisi alt nda yozla ma tehlikesi içindeki Türkçemize sahip ç kmal y z. Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu Türkçe Konu acaksak Türk çe Konu- al m adl kitab n yazar olan Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu, Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Yüzde Yüz Türkçe konulu konferansa konu mac olarak kat ld. Türkçe sevdal s Uyaro lu, Türkçemizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için herkese büyük görevlerin dü tü ünü söyledi. Meram Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birli i (TYB) Konya ubesi i birli iyle Konevi Kültür Merkezi nde düzenlenen söyle iye Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Saim Ar tan, TYB Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu, yazarlar, akademisyenler, Ak Parti Meram lçe Te kilat yöneticileri ve çok say da ki i kat ld. Kültürel etkinliklerin dolu dolu ya- and Konevi Kültür Merkezi nin, yenilenen yüzüyle tekrar halk m z n hizmetinde oldu unu kaydeden Ba kan Kalayc, Türkçe sevdal s olan akir Tuncay Uyaro lu nun konferans ; dilimizi daha dikkatli kullanmak ad na önemli bir ba lang ç olacak. Türkçemize sahip ç kmak için ahsi olarak hepimize büyük görevler dü mektedir. Hiçbir siyasi farkl l k gözetmeden bu ülkede ya ayan ki iler olarak ba ka dillerin ve kültürlerin etkisi alt nda yozla ma tehlikesi içindeki Türkçemize sahip ç kmal y z dedi. Türkçe ye önemli hizmetleri olan Prof. Dr. Saim Sakao lu da, toplum olarak yabanc kelimeyle konu maya artland r ld m z vurgulayarak öyle dedi: E er hepimizin içinde dilimize kar bir sevgi uyand ramam sak; annemizle konu urken kulland m z o c v l c v l Türkçemizi yeniden aya a kald ramazsak inan n torunlar m z n Türkçe konu ma oran son derece azalacakt r. E er biz günlük hayatta s kça kulland m z cep telefonunda Selam kelimesini slm. diye k salt yorsak ruh kalmam t r li y llarda birtak m densizlerin çok oturgaçl götürgeç, sosyal otlangaç gibi baz ucube kelimeleri dilimize mal etmeye çal t klar n ancak ba ar l olamad klar n belirten Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu ise, Türkçemize Frans zca dan giren kelime say s 4 bin 760. Bunlar n önemli bir bölümü Tanzimat Dönemi nin sözde ayd nlar taraf ndan dilimize yerle tirildi. Son 30 y lda Türkçemize yeni giren yabanc kelime say s 3 bin 800 ü geçti. Dünyan n en zengin dilleri aras nda yer alan ve kolay ö renilebilen bir dil olan Türkçemize sahip ç kmal y z eklinde konu tu. Be ikta spor kulübünün BJK Store Prof. Dr. Saim Sakao lu adl sat ma azas n n ismini Kartal Yuvas yaparak Türkçe ye katk sa lad n belirten Uyaro lu, di er kulüplerin sat ma- azalar na u isimleri önerdi: Fenerium Sar Kanarya, GS Store Arslan Pençesi, Trabzon Store Uy U a m. Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu, günlük hayatta yanl kullan lan kelimelerin do rular hakk nda da bilgi verdi. Uyaro lu, söyle iden sonra Türkçe Konu acaksak Türk çe Konu al m adl kitab n imzalad. nsan ömrü eriyen buz kal plar na benzer Meram Belediyesi Konevi Ara t rma Merkezi taraf ndan Cuma ak amlar düzenlenen Konevi Sohbetleri nin konu u Meram Müftüsü Ahmet Özkan d. Tarihi Konevi Camii ndeki sohbete Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, MEBKAM Ba kan Hasan Ya ar ve yönetim kurulu üyeleriyle vatanda lar kat ld. Meram Müftüsü Ahmet Özkan, Asr suresinin mealini anlatt sohbetinde zaman de erlendirmenin önemine i aret ederek; nsan ömrü eriyen buz kal plar na benzer. Ak ll insan bu sermayeyi nas l de erlendirece ini dü ünürken ak ls z insan ise bo bir ekilde harcar ve sermayesini tüketir. Zaman adeta insano luna aman uyan diye hayk r yor. Uyan k olan insan, ne için yarat ld n n fark nda olan ve gidece i yere (ahirete) haz rl k yapma tela ndad r. Uyanmayan insan ise bo eylerle zaman n zayi etmektedir dedi. Asr suresinin 3 ayetten olu mas na ra men insanlar için çok önemli mesajlar verdi ine dikkat çeken Özkan, mam a i Hazretleri nin bu sure için; Kur an- Kerim de sadece bu sure bile nazil olsayd insanlara kifayet ederdi. nsanlar bu surenin manas n derinlemesine dü ünseler, yol haritas için yeterli olurdu dedi i rivayet edilmektedir. Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy da Asr suresi ile ilgili iirinde insano lunun kurtulu unun s rlar n çok güzel bir ekilde ifade etmi tir diye konu tu. Sohbetten sonra Meram Belediyesi taraf ndan bast r lan Eriyen Buz Kal plar : Ömür adl eser kat l mc lara da t ld. Meram Müftüsü Ahmet Özkan Engelli Festivali Yap lacak Meram Kitab -2 kaynak bir eser olacak Kültür dünyam za çok say da eser kazand ran Meram Belediyesi, Meram Kitab -2 ile ilgili haz rl klar tamamlad. Eser, ara t rmac lar için Meram hakk nda önemli bir kaynak olacak. Meram Kitab -2 ile ilgili planlama ve haz rl klarda son a amaya gelindi ini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Kitab n bilim kurulunda yer alan Konevi Ara t rma Merkezi ve üniversitelerden akademisyenlerin çal malar yla bu eseri yakla k 5 ay içerisinde kültür dünyam za kazand raca z. Meram n tarihi, co rafyas ve di er güzellikleri ile ilgili merak edilen pek çok ey bu kitapta bulunacak. dedi. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Yapt m z tüm organizasyonlarda i i ehliyle yapmaya itina gösteriyoruz. Neticesi de olumlu oluyor dedi. Meram Belediyesi taraf ndan May s 2012 tarihleri aras nda Engelliler Festivali gerçekle tirilecek. Festival ile ilgili Milli E itim e ba l resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileriyle görü al veri inde bulunuldu. Meram Belediyesi nde Engelliler Festivali ile ilgili düzenlenen isti are toplant s na Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Türkiye Sakatlar Derne i Konya ube Ba kan Ahmet M hç ile resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileri kat ld. Belediye olarak Milli E itim Müdürlü ü, di er resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle daha önce çok say da örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirten Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Yapt m z tüm organizasyonlarda i i ehliyle yapmaya itina gösteriyoruz. Neticesi de olumlu oluyor. Meram Rehberlik Ara t rma Merkezi ile birlikte bu y l üçüncüsünü gerçekle tirdi imiz Ana Baba Okulu Projesi de bunlardan biridir. imdi de rehabilitasyon merkezleri ile birlikte May s ay içinde yapaca m z Engelliler Festivali ile ilgili görü al veri inde bulunmak için bu toplant y yap yoruz dedi. Yap lan isti are toplant s nda; kurumlar n engellileri te vik etmesi, festival hakk nda görü lerini aç klayarak farkl bir bak aç getirmeleri ve ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda envanter ç kar ld. 11 K TAP YAYINLADIK Sosyal ve kültürel belediyecilik alan nda da önemli hizmetlere imza att klar n vurgulayan Ba kan Kalayc, Göreve geldi imiz günden bugüne kadar toplam 11 ayr kitap yay nlayarak vatanda lar m z n hizmetine sunduk. Çocuklara yönelik eserler oldu u gibi, yeti kinlere yönelik kitaplar da yay nlad k. E itim-ö retim y l ba nda Duran Çetin in kaleme ald Bekleyi, Macera Pe inde ve Bir Yudum ehir adl 75 bin kitab ö rencilerimize da tt k. Meram Müftüsü Ahmet Özkan n yazd On Bir Ay n Sultan :Ramazan ve Hac Rehberi adl eserlerden sonra Prof. Dr. Cevat Ak- it Hocam z n kaleme ald Mutlu Evlilik adl kitab da Ana Baba Okulu nu tamamlayan vatanda lar m za hediye ettik. Yasemin Tecimer in kaleme ald Protokol Kurallar ve Adab- Mua eret adl eserleri de yine son dönemde kültür dünyas na kazand rd k. 1. Uluslararas Konevi Sempozyumu ndaki tebli ler de kitapla t r lm t r. Hasan Kamil Y lmaz Bey in Konevi Hazretleriyle ilgili K rk Hadis erhi de bast r larak akademisyenlere da t lm t r. Meram Kaymakam m z rfan Kenano lu Bey in yazd Belediyelerde Halkla li kilerin Önemi adl eser de belediyemiz taraf ndan yay nlanm t r diye konu tu.

7 MART Nazmiye Muslu dünya rekoru k rd Meram Belediyesporlu engelli haltercimiz Nazmiye Muslu, 2012 Paralimpik Olimpiyatlar öncesi yap lan özel turnuvada kendisine ait dünya rekorunu k rd. Meram Belediyesporlu engelli haltercimiz Nazmiye Muslu, 2012 Paralimpik Olimpiyatlar öncesi yap lan özel turnuvada kendisine ait dünya rekorunu k rd. 29 A ustos 9 Eylül 2012 tarihleri aras nda ngiltere nin ba kenti Londra da yap lacak engellilere yönelik Paralimpik Olimpiyatlar öncesindeki son uluslararas turnuva Birle ik Arap Emirlikleri nin Dubai kentinde yap ld y l nda Malezya da yap lan Dünya Bedensel Engelli Halter ampiyonas nda 40 kiloda mücadele eden ve 106 kilo kald rarak dünya rekoru k ran Meram Belediyespor lu halterci Nazmiye Muslu, bu turnuvada 106,5 kilo kald rarak kendisine ait dünya rekorunu k rd. Muslu nun alt n madalya kazanarak gö sümüzü kabartt turnuvada mücadele eden di er Türk sporcular ise 3 gümü ile 1 bronz madalya kazand lar. Londra da yap lacak Paralimpik Olimpiyatlar öncesinde bu turnuvada kendini test etme ans buldu unu belirten Nazmiye Muslu, Dubai de yap lan uluslararas turnuvada tekrar dünya rekoru k rd m için çok mutluyum. n allah bundan sonraki hede m olimpiyat ampiyonlu udur. Bana her zaman büyük destek olan Meram Belediye Ba kan m z Say n Dr. Serdar Kalayc ile kulüp yöneticilerime te ekkür ediyorum dedi. Ba ar l sporcuyu kutlayan Ba kan Kalayc, 2010 y l nda dünya ampiyonu olan bedensel engelli haltercimiz Nazmiye Muslu, Dubai deki uluslararas turnuvada kendine ait dünya rekorunu 106,5 kilo kald rarak k rm t r. Londra da yap lacak olimpiyatlarda da sporcumuzun ayn ba ar lar elde edece ine yürekten inan yorum. Belediye olarak halter, tekvando gibi bireysel bran lara yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. diye konu tu. Öte yandan, daha önce çok say da ödüle lay k görülen Nazmiye Muslu, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu taraf ndan düzenlenen 2011 Y l n n En yileri ödül töreninde y l n en iyi bedensel engelli sporcusu seçildi. Tekvandocular m z tak m halinde ampiyon Meram Belediyespor Kulübü sporcular, bayanlarda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülükle tak m halinde ampiyon oldu. Meram Belediyesporlu tekvandocular, Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Konya seçmelerinde hem erkeklerde hem de bayanlarda tak m halinde ampiyon oldu. Kayhan Aytar Spor Salonu nda yap lan Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Konya seçmelerinde Meram Belediyespor Kulübü sporcular, bayanlarda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülükle tak m halinde ampiyon oldu. Erkeklerde de 3 birincilik ve 2 ikincilik ile yine tak m halinde ampiyon oldu. Seçmelere 8 s klette kat lan Meram Belediyesporlu tekvandocular, toplam 6 birincilik, 4 ikincilik ve 1 üçüncülük kazand lar. Meram Belediyespor; bayanlarda 3 s klette 5 sporcu, erkeklerde ise 3 s klette 3 sporcu olmak üzere toplam 8 tekvandocu ile Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas na kat lacak. Konya seçmelerinde dereceye giren Meram Belediyesporlu tekvandocular: ERKEKLER: 37 Kg Furkan ÇAKIR Kg Osman DEM Kg Enes ZIPIR Kg O uzhan BAKIR Kg Salih TA KINO LU 2. BAYANLAR: 41 Kg - Fatma KELE Kg - Elif GÜNÜ Kg Ümmü Gülsüm KOÇAK Kg Sevde Betül AFAK Kg Melisa Nur UYSAL Kg Dilara Bü ra TOSUN 3. Gençler 6 da 6 yapt Meram Belediyesporlu tekvandocular, Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Konya seçmelerinde y ld zlar kategorisinden sonra gençlerde de ba ar lar n sürdürdüler. Seçmelere 6 s klette kat lan sporcular m z; 5 birincilik ve 1 ikincilik elde etti. Kayhan Aytar Spor Salonu nda yap lan Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Gençler Konya seçmelerinde Meram Belediyespor Kulübü sporcular, erkeklerde 4 birincilik, 1 ikincilik; bayanlarda ise 1 birincilik elde ederek 6 da 6 yapt lar. Maide Nur Uysal, bayanlar 63 kiloda Avrupa 2. si ve Türkiye ampiyonu olan rakibi Ay e Nur Y lmaz finalde 16 ya 10 gibi net bir skorla yenerek birinci oldu. Meram Belediyespor Tekvando Tak m teknik heyeti, gösterilen ba ar dan büyük mutluluk duyduklar n ifade ettiler. Erkekler kategorisinde derece alan sporcular öyle: 48 kg erafettin Bak r Birinci 55 kg Samet GÜmü el Birinci 63 kg Orhan Dö er Birinci 63 kg Yahya Güler kinci 73 kg Mustafa Güler Birinci

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanl k 2005 Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zab ta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hatt Hasan Kaçan n sunumuyla Çanakkale Destan Ecdad m z, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Bo az n n sular na gömerek, bize gururla anlataca m z bir zafer, huzurla ya ayaca m z bir vatan b rakm lard r. Ekranlar n sevilen sanatç s Hasan Kaçan, tarihimize alt n har erle yaz lan Çanakkale Zaferi ndeki dramlar farkl bir üslupla anlatt. Ünlü sanatç, Çanakkale ehitlerine adl iiri de okuyarak kat l mc lara duygu dolu anlar ya att. Meram Belediyesi taraf ndan Çanakkale Zaferi nin 97. y ldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin özel konu u sevilen sanatç Hasan Kaçan d. Konevi Kültür Merkezi ndeki program n ba nda konu an Meram Belediye Ba kan Vekili Übeyit Aça, Çanakkale Zaferi nin, milletimizin ba ms zl k a k n n bir destan oldu unu vurgulayarak; Bu zafer, vatan topraklar n ve ba- ms zl m z korumak için ahlanan bir milletin, ba ms zl k ve egemenlik a k n n heyecan ve ibret verici destan d r. Bu destan yazan binlerce ehidimiz, Çanakkale Geçilmez gerçe ini ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalay p ataca n tüm dünyaya göstermi tir. Ecdad m z, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Bo az n n sular na gömerek, bize gururla anlataca m z bir zafer, huzurla ya ayaca m z bir vatan b rakm lard r. nsanl k tarihinin en kanl sava lar ndan biri olan Çanakkale Zaferi, ayn zamanda Türk Milleti nin bir var olma ve onur mücadelesiydi. Milletimizin üstün vatan sevgisi ve kahramanl n n sembolle ti i 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 97. y ldönümünü millet olarak büyük bir k vanç ve co kuyla kutluyoruz. Bu anlaml günde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü, aziz ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet, sayg ve ükranla an yorum dedi. Sevilen sanatç Hasan Kaçan, Çanakkale ehitlerine iirini okuyarak bu sava ta ya anan farkl dramlar ve hikayeleri anlatt. Program n sonunda Ba kan Vekili Übeyit Aça, sanatç Hasan Kaçan a çe itli hediyeler takdim etti. Çanakkale ehitlerine iirini ba tan sona ilk kez Konya da okudu unu belirten Hasan Kaçan, Bu iiri daha önce televizyon programlar nda kurgu ile okumu tum. lk defa ba tan sona burada okudum. Demek ki Meram da okumak nasipmi. Te ekkür ederim dedi. Siper Okulu izleyenleri duyguland rd Ba kan Kalayc dan Çanakkale Zaferi Mesaj Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Çanakkale Zaferi nin 97. y ldönümü dolay s yla bir mesaj yay nlayarak ehitlerimizin aziz hat ralar n ebediyete kadar yüre imizde ta mak en ba ta gelen milli görevlerimizdendir dedi. Ba kan Kalayc mesaj nda: Milletimizin ba- ms zl k a k n n bir destan olan Çanakkale Zaferi, topraklar m z i gal ve milletimizi yok etmek isteyen, üstün silah gücüne sahip devletlere kar kazan lm, tarihimize alt n har erle yazd - m z büyük bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, vatan topraklar n ve ba ms zl m z korumak için ahlanan bir milletin, ba ms zl k ve egemenlik a k n n heyecan ve ibret verici destan d r. Bu destan yazan binlerce ehidimiz, Çanakkale Geçilmez gerçe ini ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalay p ataca n tüm dünyaya göstermi tir. Ecdad m z, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Bo az n n sular na gömerek, bize gururla anlataca m z bir zafer, huzurla ya ayaca m z bir vatan b rakm lard r. Bugüne kadar Çanakkale hakk nda çok söz söylendi, yüzlerce kitap yaz ld. Ama en büyük destan ; orada, vatan için kanlar yla aziz ehitlerimiz yazd lar. nsanl k tarihinin en kanl sava lar ndan biri olan Çanakkale Zaferi, ayn zamanda Türk Milleti nin bir var olma ve onur mücadelesiydi. Türk Milleti nin üstün vatan sevgisi ve kahramanl n n sembolle ti i 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 97. y ldönümünü millet olarak büyük bir k vanç ve co kuyla kutluyoruz. Bu anlaml günde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü, aziz ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet, sayg ve ükranla an yorum. dedi. Meram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u taraf ndan Çanakkale Zaferi nin 97. y ldönümü münasebetiyle haz rlanan Siper Okulu adl tiyatro, izleyenlere duygu dolu anlar ya att. Konevi Kültür Merkezi nde 5 gün süresince ücretsiz olarak izlenen oyunun ilk seans n Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Türkiye Yazarlar Birli i (TYB) Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu, oyunun senaristi Doç. Dr. Caner Arabac ve çok say da ki i izledi. Senaryosunu Doç. Dr. Caner Arabac n n yazd Siper Okulu nda 18 tiyatrocunun rol ald n belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Atalar m z n Çanakkale Sava nda gösterdi i kahramanl klar tüm dünyaya örnek olmu tur. Belediye olarak her y l bu anl destan m zla ilgili tiyatro oyunlar haz rlayarak halk m za sunuyoruz ve büyük ilgi görüyor. dedi. Çanakkale Zaferi nin sadece bizim için de il tüm insanl k için ibret verici derslerle ve vesikalarla dolu oldu unu vurgulayan TYB Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu da, Bu destan, milli birlik ve beraberlik ruhunun en güzel tablosudur. Orada ehit olan binlerce ecdad m z sayesinde bugünleri ya yoruz. Anadolu insan n n cesaret ve iradesine bütün dünyan n ahitlik etti i bu onurlu sava taki ehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de hay rla yâd ediyorum. ubemizle birlikte böylesine anlaml bir organizasyona imza atan Meram Belediyemizi tebrik ediyorum diye konu tu. Oyunun senaristi Doç. Dr. Caner Arabac ise, Eseri biri yazabilir ama esas ona ruh verenler sanatkârlard r. Bu nedenle Meram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu unu kutluyorum. Çok önemli kültürel hizmetlere imza atan Meram Belediyesi ni de tebrik ediyorum. Çünkü kültür, milleti millet yapan en önemli unsurlardan biridir dedi. Konu malardan sonra sahnelenen oyunun bir çok duygu yüklü sahnesinde kat l mc lar gözya lar na hakim olamad lar. Siper Okulu 15 Mart - 18 Mart Pazar günleri aras nda binlerce ki i taraf ndan ilgiyle izlendi.

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı