Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak"

Transkript

1 Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni yapacaklar imam hatip lisesinde ya atacaklar n aç klad. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc : Belediye olarak e itime yönelik yat r m ve hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulad. devam sayfa 5 te Tahir Büyükkörükçü Ertu rul Erki i den Muhte em Konser stiklal Mar n n TBMM taraf ndan Milli Mar olarak kabul edili inin 91. y ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u anma etkinlikleri çerçevesinde sanatç Ertu rul Erki i nin verdi i konsere yo un ilgi oldu. Ba kan Kalayc Muhtarlarla bir araya geldi Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, düzenlenen isti are toplant s nda ilçedeki 87 mahalle muhtar yla bir araya geldi. Fetih 1453 ü birlikte izlediler Ba kan Kalayc, Fetih 1453 ü, Konya daki gaziler, medya mensuplar ve yazarlarla birlikte izledi. Macerac Kad nlar Gününde Meram dayd Dünya Kad nlar Günü münasebetiyle düzenlenen efkat ve Sab r Abideleri konulu söyle iye program sunucusu Murat Yeni (Macerac ) ile sanatç Metin Habo lu kat ld. Türkçemize sahip ç kmak hepimizin görevi Hiçbir siyasi farkl l k gözetmeden bu ülkede ya ayan ki iler olarak ba ka dillerin ve kültürlerin etkisi alt nda yozla ma tehlikesi içindeki Türkçemize sahip ç kmal y z Hasan Kaçan n sunumuyla Çanakkale Destan Ekranlar n sevilen sanatç s Hasan Kaçan, tarihime alt n har erle yaz lan Çanakkale Zaferi ndeki dramlar farkl bir üslupla anlatt.

2 2 MART 2012 Esma Ate stiklal Mar n Güzel Okuma Yar mas 1.si Ertu rul Erki i den muhte em konser Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, kültürel belediyecilik konusunda da örnek çal malar yapt klar n vurgulayarak, Bizden önceki belediye ba kanlar m z da önemli hizmetlere imza att lar. Biz de devrald m z ç tay daha yukar lara ta mak için gayret gösteriyoruz dedi. Meram Belediyesi taraf ndan stiklal Mar n n TBMM taraf ndan Milli Mar olarak kabul edili inin 91. y ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u anma etkinlikleri çerçevesinde sanatç Ertu rul Erki i nin verdi i konsere yo un ilgi oldu. stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilerin ödülleri de ayn programda verildi. Konevi Kültür Merkezi ndeki programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Saim Ar tan, Konya Ticaret Odas Meclis Ba kan Dr. Seyit Karaca, Meram lçe Milli E itim Müdürü Ali Üstünel, TYB Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu, yazarlar ve çok say da vatanda kat ld. Yapt klar önemli hizmetlerden baz lar n anlatan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, kültürel belediyecilik konusunda da örnek çal malar yapt klar n vurgulayarak, Bizden önceki belediye ba kanlar m z da önemli hizmetlere imza att lar. Biz de devrald m z ç tay daha yukar lara ta mak için gayret gösteriyoruz. Farkl kurumlarla i birli i yaparak çok say da kültürel etkinlik gerçekle tirdik. Bugün de stiklal Mar m z n TBMM taraf ndan Milli Mar olarak kabul edili inin 91. y ldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u anma etkinlikleri çerçevesinde sanatç Ertu rul Erki i nin kat l m yla bir konser icra edece iz. Ayn zamanda stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilerimizin hediyelerini verece iz dedi. stiklal ve istikbalin bir millet için en önemli 2 hayati husus oldu una dikkat çeken Meram lçe Milli E itim Müdürü Ali Üstünel de, stikbalin korunmas ba ms zl n kazan lmas ile mümkündür. Ba ms zl n ekillendirilmesi ve taçland r lmas gerekiyor. Bizim tarihimizde bu taçland rma stiklal Mar ile olmu tur. stiklal Mar m z n 91. kabul y ldönümünde Meram Belediyemiz ve lçe zci Kurulumuz i birli iyle böyle bir organizasyon yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü sosyal faaliyette yan m zda olan Meram Belediye Ba kan m za te ekkür ediyorum diye konu tu. Daha sonra stiklal Mar n Güzel Okuma yar mas nda ilkö retim 1. kademede birinci olan Esma Ate, Milli Mar m z n 10 k tas n okuyarak büyük alk ald. Safahattan ark lar albümüyle Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy un iirlerini besteleyerek ülke genelinde büyük be eni toplayan sanatç Ertu rul Erki i, kat l mc lar n alk lar aras nda sahneye ç kt. Konsere gösterilen yo un ilgiden duydu u memnuniyeti ifade eden ünlü sanatç, seslendirdi- i eserlerden sonra büyük alk toplad. Kat l mc lar n yo un iste i üzerine Zulmü Alk layamam adl eseri 2. kez okudu. Konserden sonra protokol mensuplar taraf ndan stiklal Mar n Güzel Okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilerin ödülleri verildi. Yar mada birinci olan ö rencilere tablet pc, ikincilere dizüstü bilgisayar, üçüncülere ise dijital foto raf makinesi hediye edildi. Programa kat lan tüm vatanda lara Meram Belediyesi taraf ndan Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat isimli eseri hediye edildi. Sanatç Ertu rul Erki i de Safahattan ark lar albümünü sevenleri için imzalad. Ö renciler Tacettin Dergah nda stiklal Mar Milletindir Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, stiklal Mar n n TBMM taraf ndan kabulünün 91. y l dönümü yay nlad mesajda: Milletimizin en büyük kahramanl k destan olan stiklal Mar, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda resmi mar olarak kabul edilerek ayakta alk lanm t r. Türk milletinin istiklal mücadelesinin ölümsüz destan olan stiklal Mar m z, bugün de milletin ortak sesi ve ortak vicdan d r. Her sat r, her kelimesi derin bir mana ta maktad r. stiklâl Mar n anlamadan Kurtulu Sava n, Milli Mücadele yi ve ülke ba ms zl n n ne anlama geldi ini kavramam z mümkün de ildir. stiklâl Mar n derin kültürlü, milletinin zd raplar yla beraber ortak de erlerini de samimi olarak ya ayan büyük bir air ve abide ahsiyet yazabilirdi. te bu ahsiyet Mehmet Akif idi. stiklâl Mar milletin mal d r, milletin eseridir diyen ve onu Safahat na bile almayan air, verilen mükafat da fakir kad n ve çocuklara hediye etmi ti. stiklal Mar n anlamak için o dönemin artlar n ve Mehmet Akif in onu nas l yazd n iyi bilmek ve anlamak gerekir. stiklal Mar m z n TBMM taraf ndan kabulünün 91. y ldönümünün hay rl olmas n dilerken, Mehmet Akif Ersoy u ve bütün ehitlerimizi rahmetle an yorum. dedi. Meram Belediyesi stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö renciler, rehber ö retmenleri ve aileleri için Ankara gezisi düzenledi. stiklal Mar m z n yaz ld Tacettin Dergah ile Ba kent in tarihi yerleri ziyaret edildi. Meram Belediyesi, stiklal Mar n güzel okuma yar mas nda dereceye giren ö rencilere, dan man ö retmenlerine ve ailelerine yönelik olarak Ankara gezisi düzenledi. Gezi kapsam nda stiklal Mar m z n yaz ld Tacettin Dergah ile Ba kent in tarihi yerleri ziyaret edildi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Ankara ya giden heyeti belediye önünden u urlad. Dereceye giren ö renciler, rehber ö retmenleri ve aileleri düzenlenen gezi ile Mehmet Akif Ersoy un stiklal Mar n yazd Ankara daki Tacettin Dergah n ziyaret ettiler. Tacettin Dergah ba ta olmak üzere Ankara n n tarihi ve turistik yerlerini gezen heyet böylesine güzel bir organizasyon yapt için Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ya te ekkür ettiler.

3 MART Ba kan Kalayc, muhtarlarla bir araya geldi Ba kan Kalayc, Göreve geldi imiz günden itibaren halk m za en güzel hizmetleri sunmak için büyük gayret sarf ettik dedi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, düzenlenen isti are toplant s nda ilçedeki 87 mahalle muhtar yla bir araya geldi. Ba kan Kalayc, yapt klar yat r mlar ve projeleri anlat rken muhtarlar da çe itli konulardaki istek ve taleplerini ilettiler. Meram Belediyesi nde düzenlenen isti are toplant s nda muhtarlarla birlikte, ba kan yard mc lar ve daire müdürleri de haz r bulundu. Belediyenin hizmet ve yat r mlar n n anlat ld tan t m lminden sonra bir de erlendirme yapan Ba kan Kalayc, Göreve geldi imiz günden itibaren halk m za en güzel hizmetleri sunmak için büyük gayret sarf ettik. Belediyemizi, kurulu undan 22 y l sonra kendi hizmet binas na kavu turduk. T p Fakültesi yak n nda Hasta Konukevi in aat m z tamamland, k sa bir süre sonra hizmete girecek. Organik ürün pazar m z n in- aat ise may s ay nda tamamlanacak. Asfalt plentinin ihalesini k sa bir süre içinde yapaca z dedi. TOK ile birlikte ve farkl konut hamleleriyle 6 bin adet konut ba latt klar n vurgulayan Kalayc, Çöküntü alan olarak tabir etti imiz alanlarda kooperatif çal malar m z devam edecek. Bunun yan nda imar düzenlemeleriyle özel sektörün de önünü aç yoruz. Dedekorkut ve Süleyman ah Mahallelerimizdeki konut çal malar bunun en güzel örne idir diye konu tu. Kalayc, Antalya Çevre Yolu, Karaman Yolu ve Hasanköy Yolu aras nda yakla k 10 milyon metrekarelik tar msal alanda da imar düzenlemesi yapt klar n müjdeledi. Ba kan Kalayc n n konu mas ndan sonra tüm mahalle muhtarlar ayr ayr söz alarak mahalleleriyle ilgili istek ve ikayetlerini ilettiler. Sabah 8.00 de ba layan toplant yakla k 4 saat sürdü. Ba kan Kalayc, yapt klar yat r mlar ve projeleri anlat rken muhtarlar da çe itli konulardaki istek ve taleplerini ilettiler. Meram da asansörler daha güvenli olacak Ba kan Kalayc, lçemiz s n rlar içinde ya ayan vatanda lar m z n rahat n, mutlulu unu ve huzurunu sa lamak yerel yöneticiler olarak bizim i imizdir dedi. Hemo li Derne i nden ziyaret Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i Ba kan Mehmet O uzhan Petekci, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc y makam nda ziyaret etti. Konya ve çevresinde bulunan Hemofili ve Talasemi hastalar n n bir dernek çat s alt nda bulunmas n sa lamak, halk m za ve hastalar m za bu hastal kla ilgili bilgi vermek amac yla Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i ni kurduklar n belirten Petekci, Bu süreçte bize büyük katk sa layan Meram Belediye Ba kan m z Dr. Serdar Kalayc ya çok te ekkür ediyorum. Hemofili hastal ço unlukla genetik geçi gösteren, vücutta kan n p ht la ma sisteminde rol alan ve p ht la ma faktörleri olarak adland r lan proteinlerin eksikli i veya yoklu u nedeniyle ortaya ç kan ve p ht la ma bozuklu una yol açan bir kan hastal d r. Özellikle küçük yerlerde, çocuklar bu hastal a yakalanan aileler, hastal gizlemek istiyorlar. Bizim en büyük s k nt m z bu dedi. Belediye olarak sivil toplum kurulu lar yla sürekli i birli i içinde olduklar n söyleyen Ba kan Kalayc, Toplum yarar na hizmet verme amac yla kurulan Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i ne ba ar lar diliyorum. Hemofili, halk m z aras nda çok fazla bilinen bir hastal k türü olmad için bu derne e önemli görevler dü üyor. Belediye olarak derne imize katk sa lamaktan mutluluk duyuyoruz diye konu tu. Kalayc, belediye olarak fiziki anlamda yap lan çal malarla birlikte sosyal ve kültürel hizmetlere de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. Konu malardan sonra Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne i Ba kan Mehmet O uzhan Petekci, katk lar ndan dolay Ba kan Kalayc ya plaket takdim etti. Meram Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi aras nda ilçe s n rlar içerisindeki binalar n asansörlerinin y ll k periyodik bak m için i birli i protokolü imzaland. Meram Belediyesi ndeki imza töreninde bir aç klama yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odas Konya ube Ba kan Doç. Dr. Mete Kalyoncu, Asansörler günlük hayatta toplumumuzun en çok kulland araçlardan biridir. Senede 1 kez periyodik kontrollerinin yap lmas gerekmektedir. Meram Belediyesi ile yapt m z bu protokolle; asansörlerin güvenli bir ekilde kullan m n amaçl yoruz. 1 y l içinde Meram daki bütün asansörlerin periyodik kontrollerini tamamlayaca z dedi. Doç. Dr. Mete Kalyoncu, yap lan denetimler sonucu kullan ma uygun olmayan asansörlere k rm z, eksi i olanlara sar, güvenli olanlara ise ye il etiket yap t r laca n söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan Asansör Bak m ve letme Yönetmeli i nde 5 Kas m 2011 tarihinde de i iklik yap ld n hat rlatan Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc da; lçemiz s n rlar içinde ya ayan vatanda lar m z n rahat n, mutlulu unu ve huzurunu sa lamak yerel yöneticiler olarak bizim i imizdir. Bunu yaparken i in ehli sivil toplum kurulu lar yla i birli i yapmaya itina gösteriyoruz. Katl yap larda vatanda lar m z n asansörleri güvenli bir ekilde kullanabilmeleri için TMMOB Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi ile y ll k periyodik bak m sözle mesi imzal yoruz. Hay rl olmas n diliyorum. Oda yöneticilerimize de te ekkür ediyorum diye konu tu. 8 kata kadar olan asansörlerin y ll k bak m ücreti 80 TL, 9 ila 16 kat aras ndaki asansörlerin bak m ücreti ise 120 TL olacak. Konu malardan sonra Ba kan Kalayc ve ube Ba kan Kalyoncu, Meram ilçe s n rlar içerisindeki binalar n asansörlerinin y ll k periyodik muayenesi için i birli i protokolünü imzalad lar.

4 4 MART 2012 Fetih 1453 ü birlikte izlediler Ba kan Kalayc, Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmi olarak görücüye ç kan ve pek çok ilke imza atan Fetih 1453 ü, Konya daki gaziler ve medya mensuplar yla birlikte izledi. Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli lmi olarak görücüye ç kan ve pek çok ilke imza atan Fetih 1453 ü, Konya daki gaziler ve medya mensuplar yla birlikte izledi. Yakla k 160 dakika süren lmden sonra bir de erlendirme yapan Ba kan Kalayc, Gazilerimizle birlikte yapt m z etkinliklere bir yenisini daha ekledik. Fetih 1453 lmini yakla k 100 gazimizle birlikte izledik. Daha önce gazilerimize yönelik Ankara gezisi düzenlemi tik. Bu lm, ça aç p ça kapayan Fatih Sultan Mehmet in stanbul u fethini muhte em bir ekilde anlat yor. Yap mda eme- i geçenleri kutluyorum. Filmde geçen bir cümle gerçekten kayda de er; Tarih yazmak korkaklar n i i de ildir. Atalar m z bu tarihleri yazd lar, biz de onlarla gurur duyuyoruz. dedi. Gazileri böyle güzel bir organizasyonda bulu turdu u için Ba kan Kalayc ya te ekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler ehit Dul ve Yetimleri Derne i Konya ubesi Ba kan Mustafa I k da, Meram Belediyemizin düzenledi i bu etkinlikte; Türk ve dünya tarihi için çok önemli bir olay olan stanbul un fethini anlatan Fetih 1453 ü izledik. Bu lm sayesinde Türk ün gücünü, azmini, sava ma h rs n hep beraber tekrar görmü olduk. Belediye ba kan m za tekrar te ekkür ediyorum diye konu tu. Do u ve güneydo u gazileri de lmden sonra Ba kan Kalayc ya te ekkür ettiler. Konya daki gazeteci ve kö e yazarlar da, Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc n n davetiyle Kipa AVM deki Sinema Salonu nda Fetih 1453 lmini hep birlikte izlediler. Ba kan Kalayc, lm aras nda ve sonras nda gazetecilerle sohbet etti. Davetlerini k rmayarak yo- un bir kat l m gösterdikleri için gazetecilere ve kö e yazarlar na te- ekkür eden Kalayc, vizyona girmesiyle birlikte gündeme oturan lmi gazetecilerle birlikte izlemekten büyük bir mutluluk duydu unu belirtti. Türkiye Yazarlar Birli i Konya ube Ba kan Mehmet Ali Köseo lu, gazeteciler ve yazarlar böyle güzel bir programda kendilerini bir araya getirdi i için Ba kan Kalayc ya te ekkür ettiler. Ba kan Kalayc, lmde geçen bir cümle gerçekten kayda de er; Tarih yazmak korkaklar n i i de ildir. Atalar m z bu tarihleri yazd lar, biz de onlarla gurur duyuyoruz. dedi. Unutulan masallar hayat buluyor Meram da a açland rma çal malar sürüyor Meram da her y l ortalama 100 bin metrekare ye il alan, onlarca park ve binlerce dan dikimi gerçekle tiriliyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekipleri, Gödene ve Çar klar Mahallelerinde caddelerin refüjlerini a açland r yor. Park ve Bahçeler Müdürlü ü ne ba l ekipler Gödene Mahallesi ndeki TOK Konutlar n n bulundu u bölgede caddelerin refüjlerine yakla k 500 adet çam dan dikti. Belediyenin yeni mahalleleri aras nda yer alan Çar klar Mahallesi nde de refüjlere yakla k bin adet çam dan dikildi. Meram n ye il dokusunu güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Her y l ortalama 100 bin metrekare ye il alan, onlarca park ve binlerce dan dikimi gerçekle tiriyoruz. Bunun yan nda altyap s ve asfalt tamamlanan caddelerde de ekiplerimiz taraf ndan dan dikimi yap lmaktad r. TOK Konutlar n n bulundu u Gödene Mahallesi ile yeni mahallelerimizden Çar klar da yakla k bin 500 adet çam dan refüjlere dikilmi tir y l nda yine önemli park projeleri ve ye il alan çal malar m z olacak diye konu tu. Meram Belediyesi nin i tirakçi olarak destekledi i, Masal Elçileri Gençlik Grubu taraf ndan haz rlanan Bana Bir Masal Anlat adl Avrupa Birli i (AB) Projesi nin nal program yap ld. Anas n f ö rencilerinin birbirinden güzel gösterileri kat l mc lara keyi i dakikalar ya att. Meram Belediyesi Konevi Kültür Merkezi ndeki programa Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Gençlik ve Spor l Müdürlü ü Gençlik Merkezi Ba kan Abdurrahman ahin, projenin uyguland Karahüyük Mahallesi Ahmet Ha ha lkö retim Okulu yöneticileri, ö retmenleri ve veliler kat ld. Program n aç l konu mas n yapan Bana Bir Masal Anlat Proje Koordinatörü Tu ba Kavun, AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Ba kanl nca, Eylem Gençlik Giri imleri program na göre kabul edilen bu proje ile amac m z, terkedilmi masallar n yeniden hayat bulmas d r. Minik ö rencilerin geli im süreçlerine katk da bulunmay umut ediyoruz dedi. Karahüyük Mahallesi Ahmet Ha ha lkö retim Okulu Müdürü Osman Terzi ise; Proje kapsam nda okulumuz anas n f ö rencilerinin haz rlam oldu u gösteriyi izleyece iz. Günümüzde masal anlatmak veya dinlemek ihmal edilir ve hatta unutulur olmu tur. Bunun yerine internet ve televizyondaki niteliksiz kahramanlar çocuklar m z n hayal dünyas n ekillendirmeye ba lam t r. Bana Bir Masal Anlat projesi ile unutulan masallar yeniden canlanmakta, masal kahramanlar çocuklar m z n zihin dünyas n yeniden süslemektedir. Projeye i tirakçi olarak destek olan Meram Belediye Ba kan m za çok te ekkür ediyoruz diye konu tu. Di er alanlarda oldu u gibi e itime yönelik olarak da önemli yat r m ve hizmetler yapt klar n vurgulayan Ba kan Kalayc, 3 adet 16 derslikli okulun yap m, Ana Baba Okullar, ö rencilere yönelik yar malar, ö rencilere 75 bin kitab n da t m, 125 okula 125 tenis masas ve internet evleri e itim alan ndaki önemli hizmet ve yat r mlar m zdan baz lar d r. tirakçi olarak destek oldu umuz Bana Bir Masal Anlat projesi kapsam nda ö rencilerimizin yapaca gösteriye sizlerin gösterdi i ilgi bizim aç m zdan büyük bir mutluluk kayna d r. Ö rencilerimizi kötü al kanl klardan uzak tutacak benzer projelere de destek olmaya haz r z. Bu projede eme i geçenleri tebrik ediyorum dedi. Konu malar n ard ndan anas n f ö rencilerinin gösterilerine geçildi. Minik ö rencilerin; Ham Çökelek, Ate Böce i ve Kafkas gösterileri kat l mc lar taraf ndan be- eniyle izlendi. Daha sonra Gençlik ve Spor l Müdürlü- ü Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi nin K rm z Ba l kl K z adl tiyatro oyunu sahnelendi. Bana Bir Masal Anlat proje temsilcisi erife Kuyucu, program n sonunda Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc ile Gençlik ve Spor l Müdürlü ü Gençlik Merkezi Ba kan Abdurrahman ahin e birer plaket takdim etti.

5 MART ehir içinde ekolojik ortam olu acak Her mevsim kullan m imkan Konuyla ilgili bilgi veren Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Koza aç Mahallesi nde bulunan metrekarelik park alan nda metrekarelik biyolojik gölet yapt raca z. Projeyi bu y l içinde tamamlamay hede iyoruz. Konya da ilk defa yapt r lacak olan göletimizin özelli i sadece havalar n iyi oldu u aylarda de il her mevsim kullan m imkan sa layacak olmas d r. dedi. ehir içinde ekolojik ortam olu acak Vatanda lar için sa l kl ya am alanlar olu turmay hede edikleri biyolojik gölet sayesinde ehir içinde dahi ekolojik bir ortam olu aca n ifade eden Ba kan Kalayc, Göletimizin özelli i; hiçbir kimyasal madde kullanmadan suyun bitkiler, ortamdaki bakteriler ve özel ltreler yoluyla temizlenmesi ile olu an ekolojik bir sistem olmas d r. Yapay biyolojik göletlerin olu turulmas ndaki amaç, do- ada var olan göletlerin bir benzerinin hijyenik ko ullar n sa lanmas yla elde edilmesidir. Göletimiz, suyu temizleyen ve ayn zamanda suda oksijen üreten bitkiler, ta lar, çak llar, kayalar, çevresinde su ile uyumlu olan a açlar ve sazl klar gibi canl ve do al ö eleri bulunduracak. En uygun estetik görünüm ve en iyi su kalitesi sa layacak. Görsel olarak da; do aya uyumlu bir düzenleme olup çevre üzerinde olumlu tesir yapacak. Bitki ve hayvanlara da ya am alan sunacak diye konu tu. TAH R BÜYÜKKÖRÜKÇÜ MAM HAT P L SES O, ehrimizin manevi rehberlerindendi Ba kan Kalayc, Konyam z n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin vefat n n üzerinden 1 y l geçti. Büyük slam âlimi, gönül insan, binlerce talebe yeti tiren ve insanl a yön veren merhum Hocaefendi, ehrimizin manevi rehberlerinden biriydi. slama üstün hizmetleri bulunan, Peygamber Efendimiz in (S.A.V.) hayat n genç zihinlere nak nak i leyen merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaeefendi nin ismini ya atmak için Gülbahçe Mahallesi nde yakla k 18 bin 500 metrekarelik alanda yapaca m z 24 derslikli imam hatip lisesine Tahir Büyükkörükçü ismini verece iz. Projesi tamamlanma a amas nda olan lise ile birlikte kapal bir spor salonunu da halk m z n hizmetine sunaca z. Projesi bittikten sonra k sa bir süre içinde ihalesini yapaca z. dedi. Tahir Büyükkörükçü 2 y l içerisinde 3 okul, 3 spor salonu Ba kan Kalayc, belediye olarak son 2 y l içerisinde 3 adet 16 derslikli ilkö retim okulunun 2 sini tamamlad klar n, birinin in as nda da sona gelindi ini kaydetti. Ayr ca 3 okulun bahçesine de spor salonu projesi haz rlad klar n ifade eden Kalayc, Meram a modern mimaride en az 16 derslikli 1 ilkö retim okulu daha kazand r laca n n müjdesini verdi. Kad nlar Günü nde anlaml söyle i Meram Belediye Ba kan Vekili brahim Aydan k, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde belediyede çal - an bayan personele hediye verdi. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nedeniyle belediyede görev yapan bayanlar tek tek ziyaret eden Ba kan Vekili k, Kad nlar Günü nü kutlayarak çe itli hediyeler verdi. Belediyenin bayan çal anlar da nazik davran lar ndan dolay Ba kan Vekili brahim Aydan k a te ekkür ettiler. MART 2012 YIL:2 SAYI:24 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin ayl k ücretsiz haber bültenidir. efkat ve Sab r Abideleri konulu söyle iye program sunucusu Murat Yeni (Macerac ) ile sanatç Metin Habo lu kat ld. Meram Belediyesi taraf ndan 8 Mart Dünya Kad nlar Günü münasebetiyle düzenlenen efkat ve Sab r Abideleri konulu söyle iye program sunucusu Murat Yeni (Macerac ) ile sanatç Metin Habo lu kat ld. Konevi Kültür Merkezi ndeki program n ba nda k sa bir konu ma yapan Meram Belediye Ba kan Vekili brahim Aydan k, Do umdan ölüme her an nda varl klar yla bizleri onurland ran, ihtiyac m z oldu- unda desteklerini esirgemeyen, e itip yeti tiren, yüreklerindeki sevgi ve efkati kar l ks z veren fedakâr annelerimizin ve kad nlar m z n 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü kutluyorum. Bu konuda bize en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed dir. (S.A.V.) O, kad nlara kar daima sevgi, sayg ve ho görü ile yakla m ; hiçbir zaman kaba davranmam t r. Onun bu konudaki tavr hepimiz için en güzel örnektir. dedi. Televizyon izleyicilerinin, Macerac program yla yak ndan tan d Murat Yeni, yapt espri ve akalarla kat l mc lara ne e dolu dakikalar ya att. Ünlü sunucu, Konya n n her zaman kendine farkl duygular ya att - n söyledi. Daha sonra Murat Yeni ve sanatç Metin Habo lu, yeni ç kacak ortak albümlerinden eserler seslendirdiler. Yapt klar düetle büyük alk alan sanatç lar, program n sonunda Hz. Hatice validemizin Peygamber Efendimiz e duydu u sevgiyi ifade eden eseri okudular. Meram Belediye Ba kan Vekili brahim Aydan k ve Ba kan Yard mc s Ali Uysal, günün an s na sanatç lara çe itli hediyeler verdiler. Macerac program n n sunucusu Murat Yeni de Kad nlar Günü nedeniyle Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc n n e ine buket takdim etti. Programdan sonra sanatç Metin Habo lu, Ad na Yemin adl albümünü sevenleri için imzalad.

6 6 MART 2012 Türkçemize sahip ç kmak hepimizin görevi Hiçbir siyasi farkl l k gözetmeden bu ülkede ya ayan ki iler olarak ba ka dillerin ve kültürlerin etkisi alt nda yozla ma tehlikesi içindeki Türkçemize sahip ç kmal y z. Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu Türkçe Konu acaksak Türk çe Konu- al m adl kitab n yazar olan Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu, Meram Belediyesi taraf ndan düzenlenen Yüzde Yüz Türkçe konulu konferansa konu mac olarak kat ld. Türkçe sevdal s Uyaro lu, Türkçemizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için herkese büyük görevlerin dü tü ünü söyledi. Meram Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birli i (TYB) Konya ubesi i birli iyle Konevi Kültür Merkezi nde düzenlenen söyle iye Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Konya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Saim Ar tan, TYB Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu, yazarlar, akademisyenler, Ak Parti Meram lçe Te kilat yöneticileri ve çok say da ki i kat ld. Kültürel etkinliklerin dolu dolu ya- and Konevi Kültür Merkezi nin, yenilenen yüzüyle tekrar halk m z n hizmetinde oldu unu kaydeden Ba kan Kalayc, Türkçe sevdal s olan akir Tuncay Uyaro lu nun konferans ; dilimizi daha dikkatli kullanmak ad na önemli bir ba lang ç olacak. Türkçemize sahip ç kmak için ahsi olarak hepimize büyük görevler dü mektedir. Hiçbir siyasi farkl l k gözetmeden bu ülkede ya ayan ki iler olarak ba ka dillerin ve kültürlerin etkisi alt nda yozla ma tehlikesi içindeki Türkçemize sahip ç kmal y z dedi. Türkçe ye önemli hizmetleri olan Prof. Dr. Saim Sakao lu da, toplum olarak yabanc kelimeyle konu maya artland r ld m z vurgulayarak öyle dedi: E er hepimizin içinde dilimize kar bir sevgi uyand ramam sak; annemizle konu urken kulland m z o c v l c v l Türkçemizi yeniden aya a kald ramazsak inan n torunlar m z n Türkçe konu ma oran son derece azalacakt r. E er biz günlük hayatta s kça kulland m z cep telefonunda Selam kelimesini slm. diye k salt yorsak ruh kalmam t r li y llarda birtak m densizlerin çok oturgaçl götürgeç, sosyal otlangaç gibi baz ucube kelimeleri dilimize mal etmeye çal t klar n ancak ba ar l olamad klar n belirten Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu ise, Türkçemize Frans zca dan giren kelime say s 4 bin 760. Bunlar n önemli bir bölümü Tanzimat Dönemi nin sözde ayd nlar taraf ndan dilimize yerle tirildi. Son 30 y lda Türkçemize yeni giren yabanc kelime say s 3 bin 800 ü geçti. Dünyan n en zengin dilleri aras nda yer alan ve kolay ö renilebilen bir dil olan Türkçemize sahip ç kmal y z eklinde konu tu. Be ikta spor kulübünün BJK Store Prof. Dr. Saim Sakao lu adl sat ma azas n n ismini Kartal Yuvas yaparak Türkçe ye katk sa lad n belirten Uyaro lu, di er kulüplerin sat ma- azalar na u isimleri önerdi: Fenerium Sar Kanarya, GS Store Arslan Pençesi, Trabzon Store Uy U a m. Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutman akir Tuncay Uyaro lu, günlük hayatta yanl kullan lan kelimelerin do rular hakk nda da bilgi verdi. Uyaro lu, söyle iden sonra Türkçe Konu acaksak Türk çe Konu al m adl kitab n imzalad. nsan ömrü eriyen buz kal plar na benzer Meram Belediyesi Konevi Ara t rma Merkezi taraf ndan Cuma ak amlar düzenlenen Konevi Sohbetleri nin konu u Meram Müftüsü Ahmet Özkan d. Tarihi Konevi Camii ndeki sohbete Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, MEBKAM Ba kan Hasan Ya ar ve yönetim kurulu üyeleriyle vatanda lar kat ld. Meram Müftüsü Ahmet Özkan, Asr suresinin mealini anlatt sohbetinde zaman de erlendirmenin önemine i aret ederek; nsan ömrü eriyen buz kal plar na benzer. Ak ll insan bu sermayeyi nas l de erlendirece ini dü ünürken ak ls z insan ise bo bir ekilde harcar ve sermayesini tüketir. Zaman adeta insano luna aman uyan diye hayk r yor. Uyan k olan insan, ne için yarat ld n n fark nda olan ve gidece i yere (ahirete) haz rl k yapma tela ndad r. Uyanmayan insan ise bo eylerle zaman n zayi etmektedir dedi. Asr suresinin 3 ayetten olu mas na ra men insanlar için çok önemli mesajlar verdi ine dikkat çeken Özkan, mam a i Hazretleri nin bu sure için; Kur an- Kerim de sadece bu sure bile nazil olsayd insanlara kifayet ederdi. nsanlar bu surenin manas n derinlemesine dü ünseler, yol haritas için yeterli olurdu dedi i rivayet edilmektedir. Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy da Asr suresi ile ilgili iirinde insano lunun kurtulu unun s rlar n çok güzel bir ekilde ifade etmi tir diye konu tu. Sohbetten sonra Meram Belediyesi taraf ndan bast r lan Eriyen Buz Kal plar : Ömür adl eser kat l mc lara da t ld. Meram Müftüsü Ahmet Özkan Engelli Festivali Yap lacak Meram Kitab -2 kaynak bir eser olacak Kültür dünyam za çok say da eser kazand ran Meram Belediyesi, Meram Kitab -2 ile ilgili haz rl klar tamamlad. Eser, ara t rmac lar için Meram hakk nda önemli bir kaynak olacak. Meram Kitab -2 ile ilgili planlama ve haz rl klarda son a amaya gelindi ini belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Kitab n bilim kurulunda yer alan Konevi Ara t rma Merkezi ve üniversitelerden akademisyenlerin çal malar yla bu eseri yakla k 5 ay içerisinde kültür dünyam za kazand raca z. Meram n tarihi, co rafyas ve di er güzellikleri ile ilgili merak edilen pek çok ey bu kitapta bulunacak. dedi. Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Yapt m z tüm organizasyonlarda i i ehliyle yapmaya itina gösteriyoruz. Neticesi de olumlu oluyor dedi. Meram Belediyesi taraf ndan May s 2012 tarihleri aras nda Engelliler Festivali gerçekle tirilecek. Festival ile ilgili Milli E itim e ba l resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileriyle görü al veri inde bulunuldu. Meram Belediyesi nde Engelliler Festivali ile ilgili düzenlenen isti are toplant s na Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Türkiye Sakatlar Derne i Konya ube Ba kan Ahmet M hç ile resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileri kat ld. Belediye olarak Milli E itim Müdürlü ü, di er resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle daha önce çok say da örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirten Meram Belediye Ba kan Yard mc s Ali Uysal, Yapt m z tüm organizasyonlarda i i ehliyle yapmaya itina gösteriyoruz. Neticesi de olumlu oluyor. Meram Rehberlik Ara t rma Merkezi ile birlikte bu y l üçüncüsünü gerçekle tirdi imiz Ana Baba Okulu Projesi de bunlardan biridir. imdi de rehabilitasyon merkezleri ile birlikte May s ay içinde yapaca m z Engelliler Festivali ile ilgili görü al veri inde bulunmak için bu toplant y yap yoruz dedi. Yap lan isti are toplant s nda; kurumlar n engellileri te vik etmesi, festival hakk nda görü lerini aç klayarak farkl bir bak aç getirmeleri ve ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda envanter ç kar ld. 11 K TAP YAYINLADIK Sosyal ve kültürel belediyecilik alan nda da önemli hizmetlere imza att klar n vurgulayan Ba kan Kalayc, Göreve geldi imiz günden bugüne kadar toplam 11 ayr kitap yay nlayarak vatanda lar m z n hizmetine sunduk. Çocuklara yönelik eserler oldu u gibi, yeti kinlere yönelik kitaplar da yay nlad k. E itim-ö retim y l ba nda Duran Çetin in kaleme ald Bekleyi, Macera Pe inde ve Bir Yudum ehir adl 75 bin kitab ö rencilerimize da tt k. Meram Müftüsü Ahmet Özkan n yazd On Bir Ay n Sultan :Ramazan ve Hac Rehberi adl eserlerden sonra Prof. Dr. Cevat Ak- it Hocam z n kaleme ald Mutlu Evlilik adl kitab da Ana Baba Okulu nu tamamlayan vatanda lar m za hediye ettik. Yasemin Tecimer in kaleme ald Protokol Kurallar ve Adab- Mua eret adl eserleri de yine son dönemde kültür dünyas na kazand rd k. 1. Uluslararas Konevi Sempozyumu ndaki tebli ler de kitapla t r lm t r. Hasan Kamil Y lmaz Bey in Konevi Hazretleriyle ilgili K rk Hadis erhi de bast r larak akademisyenlere da t lm t r. Meram Kaymakam m z rfan Kenano lu Bey in yazd Belediyelerde Halkla li kilerin Önemi adl eser de belediyemiz taraf ndan yay nlanm t r diye konu tu.

7 MART Nazmiye Muslu dünya rekoru k rd Meram Belediyesporlu engelli haltercimiz Nazmiye Muslu, 2012 Paralimpik Olimpiyatlar öncesi yap lan özel turnuvada kendisine ait dünya rekorunu k rd. Meram Belediyesporlu engelli haltercimiz Nazmiye Muslu, 2012 Paralimpik Olimpiyatlar öncesi yap lan özel turnuvada kendisine ait dünya rekorunu k rd. 29 A ustos 9 Eylül 2012 tarihleri aras nda ngiltere nin ba kenti Londra da yap lacak engellilere yönelik Paralimpik Olimpiyatlar öncesindeki son uluslararas turnuva Birle ik Arap Emirlikleri nin Dubai kentinde yap ld y l nda Malezya da yap lan Dünya Bedensel Engelli Halter ampiyonas nda 40 kiloda mücadele eden ve 106 kilo kald rarak dünya rekoru k ran Meram Belediyespor lu halterci Nazmiye Muslu, bu turnuvada 106,5 kilo kald rarak kendisine ait dünya rekorunu k rd. Muslu nun alt n madalya kazanarak gö sümüzü kabartt turnuvada mücadele eden di er Türk sporcular ise 3 gümü ile 1 bronz madalya kazand lar. Londra da yap lacak Paralimpik Olimpiyatlar öncesinde bu turnuvada kendini test etme ans buldu unu belirten Nazmiye Muslu, Dubai de yap lan uluslararas turnuvada tekrar dünya rekoru k rd m için çok mutluyum. n allah bundan sonraki hede m olimpiyat ampiyonlu udur. Bana her zaman büyük destek olan Meram Belediye Ba kan m z Say n Dr. Serdar Kalayc ile kulüp yöneticilerime te ekkür ediyorum dedi. Ba ar l sporcuyu kutlayan Ba kan Kalayc, 2010 y l nda dünya ampiyonu olan bedensel engelli haltercimiz Nazmiye Muslu, Dubai deki uluslararas turnuvada kendine ait dünya rekorunu 106,5 kilo kald rarak k rm t r. Londra da yap lacak olimpiyatlarda da sporcumuzun ayn ba ar lar elde edece ine yürekten inan yorum. Belediye olarak halter, tekvando gibi bireysel bran lara yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. diye konu tu. Öte yandan, daha önce çok say da ödüle lay k görülen Nazmiye Muslu, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu taraf ndan düzenlenen 2011 Y l n n En yileri ödül töreninde y l n en iyi bedensel engelli sporcusu seçildi. Tekvandocular m z tak m halinde ampiyon Meram Belediyespor Kulübü sporcular, bayanlarda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülükle tak m halinde ampiyon oldu. Meram Belediyesporlu tekvandocular, Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Konya seçmelerinde hem erkeklerde hem de bayanlarda tak m halinde ampiyon oldu. Kayhan Aytar Spor Salonu nda yap lan Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Konya seçmelerinde Meram Belediyespor Kulübü sporcular, bayanlarda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülükle tak m halinde ampiyon oldu. Erkeklerde de 3 birincilik ve 2 ikincilik ile yine tak m halinde ampiyon oldu. Seçmelere 8 s klette kat lan Meram Belediyesporlu tekvandocular, toplam 6 birincilik, 4 ikincilik ve 1 üçüncülük kazand lar. Meram Belediyespor; bayanlarda 3 s klette 5 sporcu, erkeklerde ise 3 s klette 3 sporcu olmak üzere toplam 8 tekvandocu ile Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas na kat lacak. Konya seçmelerinde dereceye giren Meram Belediyesporlu tekvandocular: ERKEKLER: 37 Kg Furkan ÇAKIR Kg Osman DEM Kg Enes ZIPIR Kg O uzhan BAKIR Kg Salih TA KINO LU 2. BAYANLAR: 41 Kg - Fatma KELE Kg - Elif GÜNÜ Kg Ümmü Gülsüm KOÇAK Kg Sevde Betül AFAK Kg Melisa Nur UYSAL Kg Dilara Bü ra TOSUN 3. Gençler 6 da 6 yapt Meram Belediyesporlu tekvandocular, Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Konya seçmelerinde y ld zlar kategorisinden sonra gençlerde de ba ar lar n sürdürdüler. Seçmelere 6 s klette kat lan sporcular m z; 5 birincilik ve 1 ikincilik elde etti. Kayhan Aytar Spor Salonu nda yap lan Okullar Aras Türkiye Tekvando ampiyonas Gençler Konya seçmelerinde Meram Belediyespor Kulübü sporcular, erkeklerde 4 birincilik, 1 ikincilik; bayanlarda ise 1 birincilik elde ederek 6 da 6 yapt lar. Maide Nur Uysal, bayanlar 63 kiloda Avrupa 2. si ve Türkiye ampiyonu olan rakibi Ay e Nur Y lmaz finalde 16 ya 10 gibi net bir skorla yenerek birinci oldu. Meram Belediyespor Tekvando Tak m teknik heyeti, gösterilen ba ar dan büyük mutluluk duyduklar n ifade ettiler. Erkekler kategorisinde derece alan sporcular öyle: 48 kg erafettin Bak r Birinci 55 kg Samet GÜmü el Birinci 63 kg Orhan Dö er Birinci 63 kg Yahya Güler kinci 73 kg Mustafa Güler Birinci

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanl k 2005 Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zab ta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hatt Hasan Kaçan n sunumuyla Çanakkale Destan Ecdad m z, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Bo az n n sular na gömerek, bize gururla anlataca m z bir zafer, huzurla ya ayaca m z bir vatan b rakm lard r. Ekranlar n sevilen sanatç s Hasan Kaçan, tarihimize alt n har erle yaz lan Çanakkale Zaferi ndeki dramlar farkl bir üslupla anlatt. Ünlü sanatç, Çanakkale ehitlerine adl iiri de okuyarak kat l mc lara duygu dolu anlar ya att. Meram Belediyesi taraf ndan Çanakkale Zaferi nin 97. y ldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin özel konu u sevilen sanatç Hasan Kaçan d. Konevi Kültür Merkezi ndeki program n ba nda konu an Meram Belediye Ba kan Vekili Übeyit Aça, Çanakkale Zaferi nin, milletimizin ba ms zl k a k n n bir destan oldu unu vurgulayarak; Bu zafer, vatan topraklar n ve ba- ms zl m z korumak için ahlanan bir milletin, ba ms zl k ve egemenlik a k n n heyecan ve ibret verici destan d r. Bu destan yazan binlerce ehidimiz, Çanakkale Geçilmez gerçe ini ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalay p ataca n tüm dünyaya göstermi tir. Ecdad m z, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Bo az n n sular na gömerek, bize gururla anlataca m z bir zafer, huzurla ya ayaca m z bir vatan b rakm lard r. nsanl k tarihinin en kanl sava lar ndan biri olan Çanakkale Zaferi, ayn zamanda Türk Milleti nin bir var olma ve onur mücadelesiydi. Milletimizin üstün vatan sevgisi ve kahramanl n n sembolle ti i 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 97. y ldönümünü millet olarak büyük bir k vanç ve co kuyla kutluyoruz. Bu anlaml günde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü, aziz ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet, sayg ve ükranla an yorum dedi. Sevilen sanatç Hasan Kaçan, Çanakkale ehitlerine iirini okuyarak bu sava ta ya anan farkl dramlar ve hikayeleri anlatt. Program n sonunda Ba kan Vekili Übeyit Aça, sanatç Hasan Kaçan a çe itli hediyeler takdim etti. Çanakkale ehitlerine iirini ba tan sona ilk kez Konya da okudu unu belirten Hasan Kaçan, Bu iiri daha önce televizyon programlar nda kurgu ile okumu tum. lk defa ba tan sona burada okudum. Demek ki Meram da okumak nasipmi. Te ekkür ederim dedi. Siper Okulu izleyenleri duyguland rd Ba kan Kalayc dan Çanakkale Zaferi Mesaj Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Çanakkale Zaferi nin 97. y ldönümü dolay s yla bir mesaj yay nlayarak ehitlerimizin aziz hat ralar n ebediyete kadar yüre imizde ta mak en ba ta gelen milli görevlerimizdendir dedi. Ba kan Kalayc mesaj nda: Milletimizin ba- ms zl k a k n n bir destan olan Çanakkale Zaferi, topraklar m z i gal ve milletimizi yok etmek isteyen, üstün silah gücüne sahip devletlere kar kazan lm, tarihimize alt n har erle yazd - m z büyük bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, vatan topraklar n ve ba ms zl m z korumak için ahlanan bir milletin, ba ms zl k ve egemenlik a k n n heyecan ve ibret verici destan d r. Bu destan yazan binlerce ehidimiz, Çanakkale Geçilmez gerçe ini ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalay p ataca n tüm dünyaya göstermi tir. Ecdad m z, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Bo az n n sular na gömerek, bize gururla anlataca m z bir zafer, huzurla ya ayaca m z bir vatan b rakm lard r. Bugüne kadar Çanakkale hakk nda çok söz söylendi, yüzlerce kitap yaz ld. Ama en büyük destan ; orada, vatan için kanlar yla aziz ehitlerimiz yazd lar. nsanl k tarihinin en kanl sava lar ndan biri olan Çanakkale Zaferi, ayn zamanda Türk Milleti nin bir var olma ve onur mücadelesiydi. Türk Milleti nin üstün vatan sevgisi ve kahramanl n n sembolle ti i 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 97. y ldönümünü millet olarak büyük bir k vanç ve co kuyla kutluyoruz. Bu anlaml günde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü, aziz ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet, sayg ve ükranla an yorum. dedi. Meram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u taraf ndan Çanakkale Zaferi nin 97. y ldönümü münasebetiyle haz rlanan Siper Okulu adl tiyatro, izleyenlere duygu dolu anlar ya att. Konevi Kültür Merkezi nde 5 gün süresince ücretsiz olarak izlenen oyunun ilk seans n Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Türkiye Yazarlar Birli i (TYB) Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu, oyunun senaristi Doç. Dr. Caner Arabac ve çok say da ki i izledi. Senaryosunu Doç. Dr. Caner Arabac n n yazd Siper Okulu nda 18 tiyatrocunun rol ald n belirten Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, Atalar m z n Çanakkale Sava nda gösterdi i kahramanl klar tüm dünyaya örnek olmu tur. Belediye olarak her y l bu anl destan m zla ilgili tiyatro oyunlar haz rlayarak halk m za sunuyoruz ve büyük ilgi görüyor. dedi. Çanakkale Zaferi nin sadece bizim için de il tüm insanl k için ibret verici derslerle ve vesikalarla dolu oldu unu vurgulayan TYB Konya ube Ba kan M. Ali Köseo lu da, Bu destan, milli birlik ve beraberlik ruhunun en güzel tablosudur. Orada ehit olan binlerce ecdad m z sayesinde bugünleri ya yoruz. Anadolu insan n n cesaret ve iradesine bütün dünyan n ahitlik etti i bu onurlu sava taki ehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de hay rla yâd ediyorum. ubemizle birlikte böylesine anlaml bir organizasyona imza atan Meram Belediyemizi tebrik ediyorum diye konu tu. Oyunun senaristi Doç. Dr. Caner Arabac ise, Eseri biri yazabilir ama esas ona ruh verenler sanatkârlard r. Bu nedenle Meram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu unu kutluyorum. Çok önemli kültürel hizmetlere imza atan Meram Belediyesi ni de tebrik ediyorum. Çünkü kültür, milleti millet yapan en önemli unsurlardan biridir dedi. Konu malardan sonra sahnelenen oyunun bir çok duygu yüklü sahnesinde kat l mc lar gözya lar na hakim olamad lar. Siper Okulu 15 Mart - 18 Mart Pazar günleri aras nda binlerce ki i taraf ndan ilgiyle izlendi.

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı