Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem"

Transkript

1 Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna dönüþtürülmesini protesto ettiklerini ve iki gün binadan çýkmayacaklarýný açýkladý. Konfederasyon baþkanlarýnýn aldýðý bu kararý protesto ettiklerini ve 26 Mayýs kararýný uygulamayanlarý istifaya çaðýrdýklarýný belirten Durdu, Sendika baþkanlarý tarafýndan iþçinin hakkýný savunmak ve yaptýrým için 26 Mayýs'ta genel grev duyurusu yapýlmýþtý. Ancak 4 konfederasyonun baþkanlarý genel grev kararýnýn içini boþaltarak bir saatlik yemek boykotuna dönüþtürdüler. Þube baþkanlarý olarak 26 Mayýs'taki kararý uygulamayanlarýn istifasýný istiyoruz. 7 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE Þiir 3 DE Aþýk Mahzuni Þerif, ölümünün 8.yýldönümünde Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU NUN giriþimleri ile tarihinde düzenlenen etkinlikle, Mahzuni Ailesi ve etkinliðe katýlan kalabalýk ziyaretçi ve Hacýbektaþ halký tarafýndan mezarý baþýnda anýldý. Çilehane Tepesinde, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarý baþýnda yapýlan tören, saat da saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Uzun yýllardýr kapalý olan otel kapsamlý bir yenileme çalýþmasýndan sonra beþ yýldýzlý otelleri aratmayacak konfor ve donanýmla 23 Mayýs pazar günü açýlarak müþterilerini beklemeye baþladý. Hacýbektaþ ýn tam göbeðinde Türbe karþýsýnda bulunan otel uzun yýllar Hacýbektaþ ýn Cabbar Dayýsý tarafýndan iþletildi. 7 DE Þair Ahmet GÖKÇE'NÝN sunumunu yaptýðý anma programýnda, Mahzuni ailesi temsilcisi Ali MAHZUNÝ ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza SELMANPAKOÐLU, birer konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalar sonrasý anma etkinliðine katýlanlar, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarýna çiçek býraktýlar. Mahzuni Þerif'in mezarý baþýndaki tören sonrasýnda, etkinliðe katýlanlara Çilehane'de lokma ve aþure daðýtýmý gerçekleþtirildi. 3 DE Vicdan Güvenç, bu resimlerin sýrrýný çözerek, ya da yüreðindeki karmaþayý, dinginliði bu yapýtlarda bularak tuvaline geçirmiþ. Her þeklin, her ayrýntýnýn üstüne nasýl durduðunu, ressamýn sanatsal sýrlarýna nasýl kafa yorduðunu iyi bilenlerdenim. Küçük bir figür için aylarca çalýþtýðýný, içine sinene kadar býkýp usanmadan uðraþtýðýný da Kendi sözcükleriyle zamanýn çok ilerisindeki Semerkantlý ressam Siyah Kalem in, þehrin ve doðanýn döngülerine ayna tutan resimlerine yansýyan muazzam kültürel çeþitlilik, hareket ve hayal gücünü insanlara tanýtmak düþüncesinden doðan bu çalýþmalar, belki günümüzden daha hoþgörülü bir ortamýn yüzyýllar önceki varlýðýný da duyumsatýyor. 5 DE Emek Gençliði Ýstanbul da Nurtepe, Kadýköy ve Kartal da yaptýðý eylemlerle Þerzan Kurt un katillerinin bulunup cezalandýrmasýný istedi. Emek Gençliði Kürt gençlere dönük provokasyon ve faþist saldýrýlar sonucu hayatýný kaybeden Þerzan Kurt için Nurtepe'de eylem yaptý. Nurtepe Öykü Kafe önünde bir araya gelen Emek Partisi üyeleri bir yürüyüþ yaptý. 2 DE M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem 8 DE

2 2 Önce þu iki resme iyi bakalým. Ýlki, 1991 in Ocak ayý baþlarýnda maden iþçilerinin Ankara ya direniþ yürüyüþleri. Diðeri ise önceki gün Zonguldak devlet hastahanesinin morg kapýsý. Karadon daki göçükte ölen Çayýrcumalý iki madencinin tabutu gönderilirken. Birinden diðerine neredeyse 20 yýl geçmiþ. Bu iki resmin arasý ayný zamanda 12 Eylül le birlikte inþa edilmeye baþlayan Özalcýlýðýn, özelleþtirmeciliðin, piyasacýlýðýn tarihi deki ilk resim, 2010 daki ikincisinin ebesi sanki. 4 Ocak ta baþlayýp, 8 Ocak ta askeri güçle durdurulan o yürüyüþü, týkanan toplu sözleþme görüþmeleri tetiklemiþti. Ama, özelleþtirme planlarý da gündemdeydi. Ocaklar kapatýlýyor, özelleþtirmelere, taþeronculuða ortam hazýrlanýyordu. Dolayýsýyla o direniþ çok kýsa bir sürede Özalcýlýðýn bu tezgahýna da isyan niteliði aldý. Ýki resmin de fiili olarak içinde olan, yýllardýr piyasacýlýkla her ortamda boðuþan birisi olarak ilk resmin ikincisini doðurduðuna adým kadar eminim yürüyüþü geri çekilme ile deðil de zaferle sonuçlanmýþ olsaydý bugünlerde yaþadýðýmýz taþeronculuk vahþetini yaþamayabilirdik. Önceki gün Zonguldak ta dinlediklerim, gözümle gördüklerim bir kez daha yýllardýr dile getirmeye çalýþtýðým rekabetin yýkýcý, vahþi karakterini çýrýlçýplak bir biçimde ortaya koymuþtur. Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) bir kamu kuruluþu olduðunu unutmuþtur, unutturulmuþtur. Bu kurumun çalýþma ilkesi maliyeti asgarileþtirmek olamaz. Dünya kömür piyasasýnýn belirlediði fiyatlarla acýmasýzca boðuþmak olamaz. Daha doðrusu, olmamasý gerekir. Gerekirse bu sektör korunur, gerekirse kömür üretimi sübvansiye edilir. Son tüketiciye kömürün makul fiyatlarla eriþmesi saðlanabilir. Bu tür seçeneklerin gündemde olmamasý Özalcýlýðýn bir virüs gibi, baþta AKP olmak üzere bütün düzen politikacýlarýnýn ciðerlerine kadar nüfuz etmiþ olmasýndandýr. TTK, kömür üretiminin hazýrlýk safhasý denilen, kazý, galeri açma, kýsaca kömür çýkartýlmasý öncesindeki faaliyetleri taþeron þirketlere vermiþtir. Niye vermiþtir? Rekabet edebilmek için. Rekabetin yolu ucuz maliyetten geçer. Dolayýsýyla, taþeron firma da bu iþi alabilmek ve ucuza yapabilmek için iþ güvenliði yatýrýmlarýný yapmamakta, gerekli tedbirlerin an azamisini almak yerine en asgarisini almaktadýr. Kaldý ki, bölgede konuþtuðum sendikacýlar bu asgari önlemlerin bile denetlenmediðini söylemekteler. Ýnsaný, insan mutluluðunu býrakýn merkezine almayý, karlarýný olabildiðince arttýrmak için insan hayatýný harcanabilir bir metaya dönüþtüren bu piyasa mantýðýndan nefret etmemek mümkün mü? Ýsyan etmemek mümkün mü? Ama, 1991 in dersi o ki, isyan etmek yetmiyor. Ýsyaný hedefine ulaþtýracak, baþka bir düzen kuracak hazýrlýklýlýk ve dirayet de gerekli. Yoksa, baþka Karadon cinayetleri yaþayacaðýmýz kesin. Ve bu kötü beklentinin kaderle filan da alakasý yok. Baþýmýzdakileri alt edememekle alakasý var. (Birgün) Irkçýlýða Karþý Birleþik Mücadele Emek Gençliði Ýstanbul da Nurtepe, Kadýköy ve Kartal da yaptýðý eylemlerle Þerzan Kurt un katillerinin bulunup cezalandýrmasýný istedi. Emek Gençliði Kürt gençlere dönük provokasyon ve faþist saldýrýlar sonucu hayatýný kaybeden Þerzan Kurt için Nurtepe'de eylem yaptý. Nurtepe Öykü Kafe önünde bir araya gelen Emek Partisi üyeleri bir yürüyüþ yaptý. BDP'nin de destek verdiði eylemde açýklamayý okuyan Enis Deniz Muðla Valisi ve Emniyet Müdürünü istifaya çaðýrarak "Derin devlet, ülkücü ve faþist saldýrýlarý yüzünden Þerzan yaþamýný yitirdi. Katiller belli hesap sorulsun" dedi. Muðla, Manisa ve Ýzmir ve Tire'deki Kürt gençlere yapýlan saldýrýlarý halklarýn kardeþliðini dinamitlemeyi hedefleyen plan ve program dahilindeki olaylar olduðunu söyleyen Deniz, gericilik ve provokasyonlara karþý birleþme çaðrýsý yaptý. Kadýköy Emek Gençliði, Kadýköy Ýskelesinin önünde yaptýðý eylemle Muðla da Kürt örgencilere dönük provokasyonlar ve faþist saldýrýlar sonucunda öldürülen Þerzan Kurt un katillerinin bulunmasýný istedi. Yapýlan eylemde konuþan Emek Gençliði Yöneticisi Ebru Karadeniz, Muðla da Kürt öðrencilere yönelik saldýrýlara göz yuman Muðla Emniyet Müdürlüðü ve Muðla Valisi nin derhal istifa etmesi gerektiðini söyledi. Karadeniz, saldýrýlara karþý sessiz kalmayacaklarýný belirterek, Bütün gençleri ýrkçýlýða, gericiliðe ve provokasyonlara karþý birleþmeye çaðýrýyoruz dedi. Önceki gün Kartal Emek Partisi ilçe binasý önünden Kartal Meydaný na kadar yürüyen Emek Gençliði Þerzan Kurt a sýkýlan kurþun halkalarýn kardeþliðine sýkýlmýþtýr pankartý taþýdýlar. Basýn açýklamasýna Eðitim Sen 5 Nolu Þube ve TKP de destek verdi. Emek Gençliði adýna basýn metnini okuyan Caner Turan ayný anda düðmeye basýlmýþ gibi Muðla, Manisa, Ýzmir, Tire de Kürt gençlerine dönük yapýlan ýrkçý faþist saldýrýlarýn halklarýn kardeþliðini dinamitlemeyi hedef alan planlý programlý saldýrýlar olduðunu söyleyerek, Emek Gençliði olarak gençlere ýrkçýlýða ve gericiliðe karþý birleþme çaðrýsý yapýldý. ODTÜ Hesap Verilmesini Ýstedi! ODTÜ öðrencileri de, ODTÜ yerleþkesinde yurtlar bölgesinde, Muðla da öldürülen Þerzan Kurt ve grizu patlamasý sonucu hayatýný kaybeden 30 madenci için yürüyüþ ve basýn açýklamasý yaptýlar. Katil Devlet Hesap Verecek! pankartý arkasýnda yürüyüþ yapan ODTÜ Öðrencileri, Faþizme karþý omuz omuza, Þerzan Kurt ölümsüzdür, Madencinin hesabý sorulacak gibi sloganlar attýlar. Yürüyüþte yurtlar teker teker dolaþýlarak öðrencilere eylemin amacý anlatýldý. Eylemin sonunda yapýlan basýn açýklamasýnda ölümlerin sorumlusunun hükümet olduðu belirtildi. Akdeniz den Saldýrýlara Tepki Ülkücü saldýrýlara yabancý olmayan Akdeniz Üniversitesi öðrencileri de Þerzan Kurt un ölümü üzerine üniversite içerisinde yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Öðrenci evinde bir araya gelen öðrenciler buradan Olbia Çarþýsý içerisine kadar yürüdüler. Yürüyüþ boyunca Þerzan Yoldaþ Ölümsüzdür, Akdeniz den Muðla ya Faþizme Karþý Omuz Omuza, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarýný atan öðrenciler Olbia Çarþýsý içerisinde basýn açýklamasý yaptýlar. Öðrenciler adýna basýn açýklamasýný okuyan Bekir Apak yaþanan saldýrýnýn sadece Muðla ile sýnýrlý olmadýðýný, bu ve benzeri saldýrýlarýn diðer üniversitelerde okuyan devrimci, demokrat öðrencilere karþý yýllardýr devam ettiðini belirtti. AKP Hükümeti baþta olmak üzere devlet organlarýnýn olaylar karþýsýnda duyarsýz kalmalarýnýn saldýrganlarý korumak anlamýna geldiðini belirten Apak, Akdeniz Üniversitesi öðrencileri olarak yapýlan bu ýrkçý saldýrýlara sessiz kalmayacaklarýnýn altýný çizdi. Çanakkale de saat te Morabbin Parký nda Demokratik Yurtsever Gençlik, Genç- Sen, EMEP, SGD nin katýlýmýyla 10 dakikalýk bir oturma eylemi yapýldý. Oturma eyleminde Muðla Üniversitesi Ýþletme Bölümü Öðrencisi Þerzan Kurt un, polisin göz yumduðu ülkücüler tarafýndan katledildiði belirtilerek Üniversitelerde yaþanan faþist saldýrýlara ve batý illerinde geliþen linç kültürüne okul yönetimlerinin ve mülki amirlerin seyirci kaldýðýna dikkat çekildi. Basýn açýklamasý Þerzan yoldaþ ölümsüzdür, Faþizmi döktüðü kanla boðacaðýz, Biji býratiya gelan sloganlarý ve alkýþlarla sona erdi. Dün Uður, Ceylan, Mahsun, Aydýn Bugün de Þerzan Elazýð da Fýrat Üniversitesi öðrencileri, Þerzan Kurt için basýn açýklamasý düzenledi. Hozat Garajý nda toplanan yaklaþýk 70 kiþilik grup adýna basýn metnini Gökhan Ongulu okudu. Son zamanlarda esen faþist rüzgarýn etkisiyle,üniversitelerde ve metropollerde devrimci, demokrat, yurtsever öðrencilere yönelik baskýlarýn yoðunlaþtýðýnýn belirtildiði açýklamada Dün Uður, Ceylan, Mahsun, Aydýn, bugünde Þerzan. Þerzan ýn faillerinin derhal bulunup yargý önünde hesap vermesini istiyoruz dedi (HABER MERKEZÝ) Evrensel

3 Baktým Zonguldaðýn yüzüne Bir dað oturmuþ yaylalarýn düzüne Dýþý taþ içi kara elmas Sakýn göçük yapma iþçiler tutar yas Kara elmasý çýkardý nasýrlý eller Kap kara olmuþ yorgun yüzler Kara elmasý yaktým oldu kýpkýrmýzý alev Ýþçilere verilmiþ zor bir görev Adýn kara elmas ateþin mutluluk Sen yokken bizler donuyorduk Kömürler çýkýyor yeraltýndan oluk oluk Adýn kara elmas seninle gelir mutluluk Ýçinde kaldý onca can Hep dua ettim içinde ölmesin insan Aðlamasýn oðlu kýzý anasý Canlarý sað bekliyor eþi niþanlýsý 22 / 05 / 2010 Hacýbektaþ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Aþýk Mahzuni Þerif, ölümünün 8.yýldönümünde Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU NUN giriþimleri ile tarihinde düzenlenen etkinlikle, Mahzuni Ailesi ve etkinliðe katýlan kalabalýk ziyaretçi ve Hacýbektaþ halký tarafýndan mezarý baþýnda anýldý. Çilehane Tepesinde, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarý baþýnda yapýlan tören, saat da saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Þair Ahmet GÖKÇE'NÝN sunumunu yaptýðý anma programýnda, Mahzuni ailesi temsilcisi Ali MAHZUNÝ ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza SELMANPAKOÐLU, birer konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalar sonrasý anma etkinliðine katýlanlar, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarýna çiçek býraktýlar. Mahzuni Þerif'in mezarý baþýndaki tören sonrasýnda, etkinliðe katýlanlara Çilehane'de lokma ve aþure daðýtýmý gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür merkezinde saat da Aþýk Mahzuni Þerif'i Anma Etkinlikleri kapsamýnda baþlayan, anma programý, Kültür Bakanlýðý Semah Ekibinin semah gösterisi ile baþladý. Ýslam ÇANKAYA'nýn, A.Ýhsan AKTAÞ ve A.Rýza BEKTAÞ ile birlikte hazýrlamýþ olduðu, 'Aþýk Mahzuni Þerif'in fotoðraf ve þiirlerinden' oluþan slayt sunumu devamýnda 'Günümüzden Mahzuni'ye Bakýþ' Adlý söyleþi gerçekleþtirildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU'nun yönettiði söyleþinin katýlýmcýlarý Ýslam ÇANKAYA, Aþýk Mahzuni Þerif'in çocuklarý Ali MAHZUNÝ ve Emrah MAHZUNÝ oldu. Söyleþi sýrasýnda Ali MAHZUNÝ ve Emrah MAHZUNÝ, babalarý Aþýk Mahzuni Þerif e ait eserlerden oluþan kýsa bir konser verdiler. Söyleþinin bitiminde gerçekleþtirilen konserde sahne alan Aþýk Mahzuni'nin torunu Yiðit Birkan MAHZUNÝ, Canan BAÞKAYA ve Berçenekli Ali, seslendirdikleri 'Mahzuni Türküleri' ile, salonu dolduran kalabalýk dinleyiciye duygulu anlar yaþattýlar. Hacýbektaþ Ýlçesi yýlda 600,000 kiþinin ziyarette bulunduðu 5300 nüfuslu turistik bir ilçedir. Ýlçenin içme suyu 13 km mesafeden 120 metre yüksekliðe su motorlarýnýn kuyulardan çekilen suyu basmasýyla saðlanmaktadýr. Su motorlarýnýn aylýk elektrik masrafý 25,000 30,000 TL dýr. Su gelir tahakkuku ise aylýk 20,000 TL dýr. Ayrýca Meram Elektrik daðýtým þirketi ( medaþ ) geçmiþ borçlarýn tahsili için faiz uygulayarak aylýk 15,000 TL istemekte bu durumda aylýk olarak MEDAÞ A yalnýz su motorlarý için 45,000 TL ödenmesi gerekmektedir. Özelleþtirme yapýlýrken bu konularda insanlarýn en doðal gereksinmesi olan su ihtiyacýnýn temininin hiç düþünülmediði anlaþýlmaktadýr. Bu gidiþle Hacýbektaþ ýn tüm belediye olanaklarý ve tesisleri MEDAÞ A geçecektir. En tehlikelisi ise günün birinde MEDAÞ IN yabancýlara satýþý yapýlýrsa neler olabileceðini düþünmek bile istemiyoruz. Kadememizin Elektrik borcu taksitlendirilerek ödendiði halde Elektriði kesilmiþtir. Her ay aksatýlmadan Elektrik faturasý ödenen Belediye Hizmet Binasýnýn da Elektriklerinin kesilmesi için yetkililer harekete geçmiþtir. Hacýbektaþ ý Kerbela ya çevirmek isteyenlere kim nasýl engel olacak bilinememektedir. Bu gidiþle ellerinden gelse MEDAÞ Ýlçenin havasýný da kesecek. Durumu baþta Hacýbektaþ Halkýna ve Hacýbektaþ a Gönül verenlere üzülerek duyuruyorum. Saygýlarýmla. Ali Rýza SELMANPAKOÐLU Belediye Baþkaný Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Haber/Foto:Hasan KANKAL Uzun yýllardýr kapalý olan otel kapsamlý bir yenileme çalýþmasýndan sonra beþ yýldýzlý otelleri aratmayacak konfor ve donanýmla 23 Mayýs pazar günü açýlarak müþterilerini beklemeye baþladý. Hacýbektaþ ýn tam göbeðinde Türbe karþýsýnda bulunan otel uzun yýllar Hacýbektaþ ýn Cabbar Dayýsý tarafýndan iþletildi. Cababar Dayý hakka yürüdükten sonra çeþitli kuruluþlara kiraya verilen otel, oðullarý Vedat ve Dursun Özdemir tarafýndan yüklü bir harcamayla yeniden restore edildi. Otelin 15 odasýnda 39 yataðý var. Her odanýn tuvaleti, banyosu, televizyonu, telefonu ve mini barý mevcut. Hacýbektaþ þartlarýnda müþterilerine beþ yýldýzlý bir konaklama olanaðý saðlayacak olan otelin, lobisi, mutfaðý ve restoraný çok modern bir anlayýþla düzenlenmiþ. Otelin açýlýþýna yoðun bir katýlým oldu. Açýlýþ pastasý ilçemiz belediye baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve Eþi Ýsmican haným tarafýndan kesildi. Konuklara canlý müzik eþliðinde, geniþ bir menü sunuldu. Otel giriþi ve lobisi çok sayýda esnaf ve kuruluþun gönderdiði çelenk ve çiçeklerle donatýldý. Bir konuþma yapan Dursun Özdemir babalarýnýn anýlarýný yaþatmak için oteli yeniden açmaya karar verdiklerini söyledi. Otellerinin Hacýbektaþ ta çekilen yatak sýkýntýsýna bir parça çözüm getirse bundan mutlu olacaklarýný söyleyen Özdemir konuklara yoðun ilgileri için teþekkür etti. Belediye baþkaný da konuþmasýnda;bu otelin Hacýbektaþ için tarihi bir önemi olduðunu, bir eksikliði tamamladýðýný söyleyerek Hacýbektaþlýlardan benzer yatýrýmlar yapmalarýný istedi.

4 GÖRÜÞLER Halil Genç, fizik mezunu bir pozitif bilim insaný olmasýna raðmen yaþam öyküsünde ve öykülerinde karþýmýza hep sosyal yönleriyle çýkan bir edebiyatçý. Uzun yýllar boyunca pek çok edebiyat dergisinde öyküleri yayýmlanan Halil Genç in ilk öykü kitabý Heranuþ okuyucudan büyük ilgi gördü yýlýnda yayýmladýðý Koyabilmek Adýný romanýndan sonra ilk öykü kitabýyla okuyucu karþýsýna çýkan Genç, öykülerinde kurgusallýktan uzak durduðunu ve öykülerin kaynaðýnýn toplum olmasý gerektiðini söylüyor. Ankara da yaþayan ve fizik öðretmenliði yapan Genç le edebiyat, tarih, toplum ve yazýn serüveni üzerini konuþtuk.»1988 de yayýmladýðýnýz Koyabilmek Adýný romanýndan sonra uzun bir suskunluk döneminiz oldu. Bu dönem edebiyat çalýþmalarýnýz açýsýndan nasýl geçti? Heranuþ için bekleme dönemi miydi bu? Fizik öðretmeniyim ayný zamanda o yüzden araya fizik kitaplarý sýkýþtý. Koyabilmek Adýný o dönemde oldukça ilgi görmüþtü. Bu ilginin heyecanýyla yeni bir romana baþladým. Ama iþte yaþam, koþuþturmaca birazcýk bunun önüne geçti. Fizik öðretmenliðine baþlayýnca, iyi bir fizik öðretmeni ne yapar diye araþtýrdým. Baktým bütün iyi fizik öðretmenlerinin kitaplarý var. Ben de bir kitap yazmalýyým derken sürekli sistem deðiþiyor, buna ayak uydurmak zorunda kalýyorsunuz, derken bir fizik kitabý daha, bu yüzden birazcýk romandan uzaklaþtým. Bir süre cezaevinde kaldým. Yaþam çok deðiþmiþti, yani insan iliþkileri çok farklýlaþmýþtý. O farklýlaþma içerisinde gördüm ki herkes koþuþturmaca içerisinde.»son yýllarda öyküde bir yükseliþ var. Sizin de öyküye baþlamanýzda bu yükseliþin bir etkisi var mý? Asýl olarak öykü 10 yýldan beri müthiþ bir yükselme göstermiþ durumda. Eskiden de tabii ki varmýþ, ama sanki romanýn gerisinde kalmýþ idi. Ama 1990 lý yýllar özellikle 1995 ten sonra öykünün çok yükseldiðini görüyoruz. Bunun sebebi de þehir, kent yaþantýsý daha doðrusu, zorunluluklar. Ýnsanlar oturup uzun uzun yazarlar da, bunu okuyan kim? Okumak yerine, daha çok kýsa kýsa tat alacak, hemencecik böyle uzatmayacak, sonunu beklemeyecek, otobüse binip giderken okuyacak, orda oturup birini beklerken okuyacak ya da sohbette, iþlerin arasýnda sýkýþtýrýp okuyacak. O zaman özellikle kýsa öykü öne çýktý. Galiba yazmak isteyen insanlar da çoðalýnca roman bir parça geri kaldý demeyelim de öykü birazcýk öne geçti. Ýki üç yýldýr yeniden romanda bir canlanma var, öykü yazarlarý romana yüklendiler. Bizim öykücülük de biraz da ondan oldu.»peki öyküde bir modeliniz var mýydý? Olmaz mý? Edebiyat deyince insanýn aklýna daha doðrusu benim aklýma roman gelir. Klasikler gelir. Çünkü kurgusal olarak, birbiriyle iliþtirmek, geçiþlerde saðlam temellere oturtmak, yapay duygusallýklardan, iç dökmelerden uzak, bunlarýn hepsi insanda bir etki býrakýyor. O yüzden daha çok okumak lazým. Daha çok insanlar ne yazmýþlar bunlara bakmak lazým. Öykünün öyle þekillenmesi bana basit gelirdi. Çünkü roman yazan þakýr þakýr öyküyü de yazar gibi gelirdi. Ama içine girince öykü romandan çok daha zor. Nasrettin Hoca nýn bir hikâyesi vardýr; çocuklar sormuþ eskiyen aylarý ne yapýyorlar diye, o da her þeyi biliyor havasýnda, ne diyeceðini ne anlatacaðýný bilememiþ kýrpýp kýrpýp yýldýz yapýyorlar demiþ. Þimdi ben ikinci romana baþladým. Bayaðý bir yazmýþtým falan, sonra baktým devam edemiyorum, yani hayat gayesi dediðim þey, oturup çalýþmak gerekiyor. Ama fizikte çalýþmak gerekiyor, çünkü hayatýnýzý kazandýðýnýz parça o Ben ne yaptým? Roman için yazdýðým kurgularý bazý öykülerimde deðerlendirdim. Sonra baktým ki, öykü derya deniz, öykücüler de derya deniz. Tabii yine ayný soruyla karþý karþýya kaldýk; Ýyi bir öykü yazarý mý olmak istiyorsun? O zaman iyi öykü yazarlarý neler yapmýþ onlarý incelemek lazým diye oturdum, öykücüleri okudum. Tabii bunlarý eskiden beri okuyorduk. Cezaevinde zaten on binlerce sayfa okuyorsunuz. Ama orda zaten roman, inceleme kitaplarý, araþtýrma kitaplarý daha ön planda, Niye? Çünkü siz siyasetçisiniz ya güya o nedenle hep tarihsel süreci, sosyolojik geliþmeleri, toplumsal geliþmeleri inceleyen kitaplar öne çýkýyordu. Roman daha çok vakit geçirmek için ya da kitaplardan size sýra gelmiyorsa, o arayý deðerlendirmek için kullandýðýmýz bir þeydi. Ama yazmak bambaþka bir tat o nedenle ben uzun öykü yazar oldum. Birazcýkta uzun yazamadýðý için kýsa öykü yazýyor gibi bir düþünce oluþuyordu kafamda. Ama kýsa öyküyle tanýþýnca, kelimelerin gereksiz uzatýldýðýný, öyküde önemli olan þeyin; vurucu kelimeleri seçmek olduðunu, uzatmadan küt diye anlatmanýn ayrý bir beceri gerektirdiðini fark ettim. Bu sefer de eski yazdýklarýmý beðenmemeye baþladým. Hatta o kýsaltýrken yazdýklarýmý atmadým ama 15 sayfalýk öyküleri üç dört sayfaya düþürdüðüm oldu.»mesela bazý öykülerinizde þu dikkatimi çekti. Sonuçta kýsa bir þey yazýyorsunuz. Birkaç öykünüz bir roman taslaðý gibi geldi bana. Siz romandan öyküye transfer eder gibi bir yol mu izlediniz? Evet, çok dikkatli okumuþsunuz. Sevindim gerçekten. Öykünün vermek istediði mesaj bazen aslýnda romandan zengin olabiliyor. Çünkü romanýn birkaç bölümü varsa, yani bölüm olarak farklý iliþkiler varsa o iliþkiler, tek aldýðýnýzda bir öykü olabilir diye düþünüyorum. Tek bir olay öykü olabildiði gibi tek bir cümleyle de öyküyü oluþturabiliyorsunuz.»fizik kitabýna yöneldiðinizden bahsettiniz. Fizikle, fen bilimleriyle uðraþan, pozitif bilim insaný olarak, öykülerinizde, sosyal bilimciler ve edebiyatçýlar kadar güçlü toplumsal gözlemlerinizi görmek mümkün. Öykülerinizdeki bu güçlü gözlem yeteneði kiþisel deneyimlerinizden mi, ya da yaþam hikâyenizle kurduðunuz baðlarla mý iliþkili? Cezaevindeyken ilk zamanlarda araþtýrma kitaplarýnýn dýþýndaki kitaplarý almýyorlardý. Biz daha çok bilim insanlarý, Türk büyüklerinin hayatlarýný okuduk. Bilimsel dünyada iz býrakmýþ, fenomenler geliþtirmiþ, uygarlýklara yön vermiþ, büyük deneyler yapmýþ insanlarýn, fen bilimcilerin aslýda sosyalle çok yakýn olduðunu görüyorsunuz. Çoðu müzisyen, yazmýþ, okumuþlar dünyalarýný zenginleþtirmiþler. Einstein ýn keman çaldýðýný herkes bilir, yine Darwin resimle, doðayla çok iç içe olmuþ. Modern yazýnda da öyledir. Günümüzdeki çok zengin yazýnýn, isim olarak da bilinen birçok sanatla iliþkide olduðunu görürüz zaten. Ben fiziðin sadece aktardýðým yanýný deðil de aktaracaklarýmýn hangi evrelerden geçeceðini de uzun uzun inceledim. Zaten fiziði de hep öyküleþtirerek anlatýyorum. Özellikle görsel olarak çocuklara bir þey sunamadýðýmýz için, öyküleþtirme yoluna gidiyorsunuz. Çocuðun kafasýnda canlandýrmaya çalýþýyorsunuz.»öykülerinize dönersek, özellikle birkaç öykünüzde öyle derin gözlemler var ki, bunlarý yazan yaþamýþ hissine kapýlýyorsunuz. Katýlýyor musunuz? Þimdi bunu hep yazarlara sorarlar. Ben özellikle yaþadýklarýmý yazmamaya özen gösterdim. Mesela ben cezaevine girmeme raðmen bir cezaevi kitabý yazmadým. Ýllaki yazdýklarýnýz yaþadýklarýnýzdan kaynaklanýyor, ama farklý anýya dönüþmesi, farklý aný olarak anlatýlmasý farklý. Yani yaþadýklarýmýz duygularýmýza yön veriyor. Arada yaþarken dumura uðruyorsunuz, insanlarýn istemedikleri þeyleri zorla yaptýrmalarý veya istemediðinizi yapýyor olmanýz bunlarda etken oluyor ve bu sizin yaþamýnýz oluyor. Ama ben yazdýklarýmýn bir aný olarak kalmasýný istemediðim için uzak durmaya çalýþtým. Eðer bir aný kitabý yazma ihtiyacý doðarsa, ki ihtiyaç demeyelim belki ilerde yazmak istediklerim azalýrsa ya da týkandýðým zaman olursa anýlara dönmek daha kolay, onlarý yazarým.»biraz da yakýn dönem Türk edebiyatýna dönersek, birebir takip ettiðiniz yazarlar var mý? Mesela 70 li yýllarda içeri girip çýktýnýz, o dönemleri yaþayan biri olarak roman ve öykücülük anlayýþýný günümüzle kýyaslar mýsýnýz? Beni öyküye yönlendiren, yazdýklarýmýn ortaya çýkmasý gerektiðini, okura ulaþmasý gerektiðini teþvik eden çok deðerli insanlar oldu. Burada isimleri saymaya gerek yok. Özellikle Ankara Öykü Günleri nde, dergi, gazete, deðiþik sohbet ortamlarýnda çok deðerli arkadaþlarýmýn katkýlarý oldu. Özcan Karabulut, Cemil Kavukçu, Semih Gümüþ, Erdal Öz gibi insanlarýn katkýlarýný sayabiliriz. Füruzan la güzel sohbetlerimiz oldu, onun da katkýlarýný sayabilirim. Öykücülük serüvenimde yönlendiricilik bakýmýndan büyük destekleri oldu. Zaman zaman her öykücüden öyküleri mutlaka okurum. Öykücülüðe yeni baþlayanlarý da takip ediyorum. Herkesten farklý bir haz alýyorsunuz. O nedenle ben isimler üzerinde deðil de çizgiler ve tarzlar üzerinden konuþuyorum. Biz okumaya Orhan Kemal, Yaþar Kemal ve Fakir Baykurt gibi isimlerle baþladýk. Onlarý hatim ettik. Aziz Nesin i okumayan yoktur. Bunun yanýnda olmazsa olmaz isimler var; Sait Faik, Haldun Taner, Mahmut Þevket. Ben bunlarýn hepsini birer birer okudum. Yani okumak zorundasýnýz, yoksa kendinizi geliþtiremezsiniz. Ama Kemal Tahir i okurken farklý bir tat alýyorsunuz. Ki onlar sadece romancý olarak bilinir, romanlarýndan farklý öykü çalýþmalarý da var. Bir de bunlarýn tarihsel süreci var, mesela ben Yusuf Atýlgan ý çok sonra okudum. Yaþadýðý zamana dair anlattýklarý daha sonra evrenselleþmiþ. Mesela bir Ýnci Aral ý, Adalet Aðaoðlu nu okuduðunuzda, o dönemin izlerini görüyorsunuz. Þimdi günümüze katký saðlayabiliyor. O dönemi anlatmýþlar dememek gerekiyor. Ben oturup Cumhuriyet dönemindeki hatta Cumhuriyet öncesindeki yazarlarý da mutlaka birer ikiþer okudum...»geçmiþte ülke ne yaþýyorsa öykücüler ve romancýlar da o çizgide gidiyorlardý. Ancak þimdi baþka bir durum var gibi? Bu kesinlikle böyle. Zaten öyküler insanlardan parçalar taþýmak zorunda. Öykünün kaynaðý insanlarýn yaþadýklarý aslýnda. Þimdi onu olay olarak isimlendirmek ya da olaylarý arka plana koyup edebiyat çalýþmasýný yansýtmak öykücünün öncelikli iþi deðil diye düþünüyorum. Onu romanda yansýtmak çok daha anlamlý. Roman içerisinde okurken, evet bu çok güzel bir öykü dediðimiz çok fazla parça vardýr. Bir karþýlaþma bir tokalaþma, bir vurulma, iþkence, bir karakolluk olma bir þekilde yaþanan komik ya da komik olmayan þeyler Bütün bunlar öykücünün iþi diye düþünüyorum. Ama romanda bu tür kurgularý yapmak zorundasýnýz zaten. Eðer toplumsal duyarlýlýk taþýyorsanýz bunu mutlaka yansýtacaksýnýz. Benim de Koyabilmek Adýný adlý romanýmda aslýnda bir parça buna yöneldim zaten, bundan sonra yazmak istediðim çalýþmalarda da roman denemelerinde de bunu mutlaka yapacaðým.»sizin yazýn serüveniniz nasýl ilerleyecek peki roman mý öykü mü ön plana çýkacak? Önümüzdeki günlerde okuyucu çok beklemeyecek. Yazdýðým öyküler toplumsal iliþkilerden uzak deðil zaten. Örneðin yüzleþme. Ben kurgusal þeyler yazmýyorum. Öykücünün kaynaðý toplum olmak zorunda. Yazdýklarým bizim her gün yaþadýðýmýz þeyler. Sokakta dolaþýrken, otobüs beklerken, yaþadýklarýmýz aslýnda. Ama bunun tarihsel arka planý ya da olaylar arka planý biraz daha geniþ, daha uzun soluklu yazýlarýn arka planý diye düþünüyorum. Çoðu köþe yazarý öykü gibi yazýyor»ülkemiz sosyal, siyasal ve ekonomik olarak bir yerlere doðru gidiyor. Sizce, öykü bu deðiþime paralel mi gidiyor? Siyasetteki ve gündelik hayattaki geliþimi, deðiþimi kucaklýyor mu? Þimdi, o kadar çok köþe yazarý var ki, birçoðu aslýnda öykü gibi yazýyorlar. Bahsettiðiniz siyasetteki deðiþiklikleri sürekli okuyorsunuz. Bu köþe yazarlarý daha sonra aný kitabý çýkarýyorlar. Anýlar kitabýnda duygulara rastlýyorsunuz. Onlar anýlarý sadece kendi alanlarýný yazmýyorlar da toplumsal geliþmelere siyaset iliþkilerine yön veren insanlarý yazýyorlar. Onlarý yazarken yine duygusal dökmeler görüyorsunuz. Þimdi bunlarýn hepsi aslýnda birer küçük öykü oluyor. Öykücüyü ben olaylarý yazmaktan çok yani siyasi olarak yaþanlarýn yazýlmasýndan çok onlarýn insanlar üzerindeki deðiþimlerini, yansýmalarýný yazmanýn daha kalýcý olduðu kanaatindeyim. Toplumsal olaylarda dumura uðramýþ, örneðin Maraþ, Sivas olaylarý gibi o kadar büyük olaylar yaþadýk ki 1 Mayýs ta 12 Eylül sürecinden sonra yaþananlar, doðuda yaþanan savaþ Bunu nasýl isimlendirirseniz isimlendirin burada büyük travmalar var. Oradan kaçýp gelenler var. Bütün bunlarý olaylar dizini olarak ya da gazeteci gibi yazmasýyla deðil de oradaki insanlarýn dünyalarýndaki yýkýmlarý, yeniden doðmalarýn toplumsal deðiþimler içinde ne ifade ettiðini bir edebiyatçý gözüyle yazmayý tercih ediyorum. Bunun daha kalýcý olduðu kanaatindeyim. BirGün

5 DOÐUNUN DÜÞLERÝ Vicdan Güvenç in resimleriyle ilk karþýlaþmam, Doðunun Düþleri baþlýklý sergisiyle oldu. Ýlk etkileþmem de Ýnanca Dair bölümünü oluþturan tablolarýn yarattýðý heyecandý. Kýrmýzý rengin egemen olduðu resimlere yaklaþtýkça, topraðý, biten sürüp giden yaþamlarý, çerçevenin dýþýnda da aktýðý izlenimi veren mavileri, güzelliðin, dostluðun, geliþimin ve geçmiþin simgesi atlarý keþfetmek, heyecanýmý arttýrdý. Yaþamsal bir inancýn izlerini sürdürüyordum sanki. Her zaman yaþamsal olan bir inancýn Sergi, Güvenç in yedi yýllýk resim çalýþmasýnýn yansýdýðý üç bölümden oluþuyordu. Birinci Bölüm: Þehirlere Dair de, Nasuhü s- Silâhi Matrakçý nýn (?-1504) þehirlere dair minyatürlerinin, sanatçýnýn büyük bir özenle resimleþtirdiði tablolarý içeriyor. Nasuhü s- Silâhi ye verilen bir takma ad, Matrakçý. Matrak, oyunlarýnýn þimþir aðacýndan yapýlan, lobut biçiminde, aðýr, büyük tahtalarla birbirlerine, özellikle rakibin kafasýna vurmasýna dayanan bir oyun adý. Nasuhü s- Silâhi, ressam, matematikçi ve silâhþörlüðünün yaný sýra bu oyunun mucidi ve usta bir oyuncusu olmasý nedeniyle alýyor lâkabýný. Yavuz Sultan Selim, II. Beyazýd, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaþadýðý, II. Beyazýd tarafýndan Enderun a hoca olarak atandýðý biliniyor. Yazdýðý iki matematik kitabý yýllarca medreselerde okutulmuþ. Kanuni Sultan Süleyman la Irak ve Ýran seferlerine katýlan Matrakçý, yol boyu gördüðü Anadolu kentlerini, köylerini asýllarýna sadýk kalarak resmetmiþ. Resimlerin orijinalleri yaklaþýk otuza otuz santim boyunda ve çok renkli bir görüntü sunuyor. Tuvalin her yerinin kullanýldýðý resimler 16. Yüzyýl Osmanlý topraklarýnýn coðrafyasýný, iklim özellikleri ve doðal yaþamýný da kapsayarak yansýtýyor. Resimlerinde birden fazla bakýþ açýsý kullanan sanatçý binalarýn farklý açýlardan görünüþlerini, ayný kompozisyona yerleþtirmekten kaçýnmamýþ. Kroki tarzýnda çizilen þehir resimlerinde kale duvarlarý, evler, camiler yer alýrken, dereler, köprüler, daðlar, tepeler, o coðrafyada yetiþen ve bitkiler resmedilmiþ. Tablolarý bir anlamda süsleyen çiçekler ve hayvanlar ise, gerçeklik kaygýsý güdülmeyen bir orantýsýzlýkla, ancak romantik, sýcak, naif bir üslupla çizilmiþ. Vicdan Güvenç, belki bu içtenliðin naifliðin etkisinde kalarak resmediyor Matrakçý nýn yapýtlarýný. Bazen olduðu gibi, bazen küçücük bir çýkarma ya da eklemeyle Bu bölümde bir de Ankara Manzarasý var. Hollandalý bir sanatçý olan Jean-Babtist Vanmour un, 18. yüzyýlda yaptýðý resmin bir kopyasý bu. Ankara Kalesinin merkez alýndýðý manzarada, kentin canlý ticaret hayatýndan giyim-kuþama kadar, ince ayrýntýlarla verilmiþ bir kent yaþamý soluk alýyor. Ýkinci Bölüm: Ýnsanlara ve Cinlere Dair; Güvenç in resim sanatýna bir tutkuyla baðlanmasýna neden olan Siyah Kalem minyatürlerini resimleþtirdiði yapýtlardan oluþuyor. Bir yandan kendi özgün sanatýný oluþturan sanatçý, bu çabalarýnýn yaný sýra pek bilinmeyen, unutulmuþ, belki de özenle gündeme getirilmeyen sanatçýlarý günümüze taþýma kararlýlýðýyla, soluksuz bir çalýþmayla yapýyor bu resimleri. Muhammed Siyah Kalem, 14. yüzyýlýn sonu ile 15. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþamýþ bir minyatür sanatçýsý. Yaþamý ve kiþiliði hakkýnda somut bilgilerimiz yok ne yazýk ki. Ancak, kullandýðý malzemelerden yola çýkarak, o dönemde dünyanýn bilim ve kültür merkezi olan Herat, Semerkant bölgesinde yaþadýðý sanýlýyor. Resimlerinde Çinlilere, Avrupalýlara, Moðollara, Araplara, Türklere ve zencilere ait tiplemelerin varlýðý, onun en azýndan bütün bu deðiþik insanlarla karþýlaþabileceði Ýpek Yolu üzerinde bir coðrafyada yaþadýðýný anlatýyor bize. Yapýtlarýnda birden çok imzanýn varlýðý, 3 yüzün üzerinde resminin bulunmasý, ayný üsluba karþýn konu farklýlýklarý, Siyah kalem in tek bir kiþi olmadýðýný düþündürüyor sanat tarihçilere. Kabul gören bir baþka tez de, Siyah Kalem in ayný atölyede çalýþan ressamlarýn ortak imzasý olabileceði. Siyah Kalem in resimlerinin, Doðu ya yapýlan seferlerden birinde, Yavuz sultan Selim zamanýnda getirildiði ve Topkapý Sarayýnda korunmaya alýndýðý düþünülüyor. Sanatçýnýn bazý yapýtlarý ise Pekin, Londra, Berlin ve New York müze koleksiyonlarýnda bulunuyor. Siyah Kalem in resimleri devingen, sürekli hareket halinde canlýlardan oluþan, ilk bakýþta insaný tedirgin eden yapýtlar. Tedirginlik, ressamýn çizgileriyle iyi-kötü, huzur-karmaþa, din-dindýþý gibi kavramlarda bir sorgulamaya, sorgulamaysa içimizdeki çeliþkileri anýmsamaya götüren bir görsellik sunuyor bize. Siyah Kalem köylüleri, göçebeleri ve derviþleri resmederken yalýn, az renkli bir dil kullanýlmýþ. Bu yalýnlýkta taban tabana zýt olansa bu figürlerin kaslý bedenleri, tabanlarý görünen kocaman ayaklarý ve elleri. Üst tabakaya ait figürlerin yer aldýðý resimlerindeyse narin bedenler, zarif süs eþyalarý, parlak, yaldýzlý renklerin kullanýldýðý gösteriþli elbiseler, izleyiciyi etkileyecek kadar çekici. Siyah Kalem in insaný tedirgin eden eserleri, hayvanlarýn, ejderhalarýn ve cinlerin resmedildiði tablolarý. Cinler, düþsel birer varlýk olmaktan çýkartýlarak insana benzetilmiþ çünkü. Vahþi görünmeleri, kýllý uzun kuyruklarý, koyu renkleriyle çeliþen kýsacýk etekleri ve kollarýný belirginleþtiren bilezikleriyle hem var hem de yoklar sanki. Boyunlarýna geçirilen halkalar, insanýn mý cinlere tutsak kýldýðýný, cinlerin mi insanýn hayal gücünün tutsaðý olduðunu soran simgelere dönüþmeye hazýr gibi Siyah Kalem in bütün figürleri hareket halinde. Kimi dövüþüyor, kimi mal satýyor. Bazýsý yemek yerken yerini almýþ tuvalde, bazýsý çalýþýrken, sohbet ederken Dans edenler de var bu yaþam karmaþasýnýn içinde, elinde silahýyla savaþanlar da Vicdan Güvenç, bu resimlerin sýrrýný çözerek, ya da yüreðindeki karmaþayý, dinginliði bu yapýtlarda bularak tuvaline geçirmiþ. Her þeklin, her ayrýntýnýn üstüne nasýl durduðunu, ressamýn sanatsal sýrlarýna nasýl kafa yorduðunu iyi bilenlerdenim. Küçük bir figür için aylarca çalýþtýðýný, içine sinene kadar býkýp usanmadan uðraþtýðýný da Kendi sözcükleriyle zamanýn çok ilerisindeki Semerkantlý ressam Siyah Kalem in, þehrin ve doðanýn döngülerine ayna tutan resimlerine yansýyan muazzam kültürel çeþitlilik, hareket ve hayal gücünü insanlara tanýtmak düþüncesinden doðan bu çalýþmalar, belki günümüzden daha hoþgörülü bir ortamýn yüzyýllar önceki varlýðýný da duyumsatýyor. Üçüncü Bölüm: Ýnanca Dair, sergi salonuna girdiðim anda beni þaþýrtan, etkileyen resimlerden oluþuyor. Biraz Vicdan Güvenç in diðer çalýþmalarýný bildiðim, o heyecaný paylaþtýðým için olsa da, bu özgün resimlerden gözlerimi alamýyorum. Sergiyi gezip, her yeni tablonun karþýsýnda, Ýnanca Dair bölümüne kaçma, resimlere yansýyan felsefeyi içime çekme isteði duyuyorum. Kýrmýzýnýn egemenliðinde, büyük bir yalýnlýkla yorumlanan acýnýn, ayrýlýðýn, özlemin ve direncin öyküsünü okumak, Sivas kýyýmýndan sað çýkmýþ yüreðime dokunuyor. Yaralýyor beni ve kanatýrken bir yandan da saðaltýyor Çünkü kýrmýzý, ayný zamanda aþký, canlý, umutlu bir yaþamý da simgeleyen renk. Ýnanca dair neler söylenmedi ki?.. Neler yazýlmadý, neler tartýþýlmadý ki?.. Hangi kýlýçlar çekilmedi, inanç þalý dolanýp omuzlarda?.. Dünden bu güne dünyamýzda inanç adýna yaþanmayan ne kaldý?.. ( Devam edecek )

6 26 Mayýs 2010 Çarþamba 15. Geleneksel Aþure Günü, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapýmý sürdürülen Kayseri Cem Kültür Evi binasýnda düzenlendi. Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðimizin Genel Sekreteri Ali KAÝM, Yönetim Kurulu üyelerinden Ýbrahim ÜMEN ve Naci ÖZÇELÝK'ÝN de katýldýðý etkinliðin açýlýþýnda konuþan Dernek Baþkaný Akpýnar, Cem Kültür Evi'nin yapýmýnda emeði geçen baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül olmak üzere herkese teþekkür etti. Kenan Akpýnar, terörle mücadelede þehit düþenler ile Zonguldak'ta maden ocaðýndaki faciada hayatýný kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. 'Zaman zaman bazý siyasi partilerin kendilerine yakýnlýk gösterdiðini ancak Alevilerin buna prim vermediðini' ifade eden Akpýnar, þöyle konuþtu: 'Bizler hiçbir partinin yan ya da arka bahçesi deðiliz. Hiç kimsenin üzerimizde oyun oynamaya hakký yoktur. Bizler birlik, beraberlik, kardeþlik ve Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Türkiye'nin En Önemli Kültür, Doða, Manzara ve Sýcak Hava Balonlarý Merkezi Konumundaki Kapadokya'nýn Kalbi Sayýlan Nevþehir, Son Yýllarda Dizi ve Sinema Filmlerinin de Cazibe Merkezi Haline Geldi. Kapadokya'da Þimdi de Türk- Alman Ortak Yapýmý Nuh'un Gemisi Adlý Film Çekiliyor. Türkiye'nin en önemli kültür, doða, manzara ve sýcak hava balonlarý merkezi konumundaki Kapadokya'nýn kalbi sayýlan Nevþehir, son hoþgörü insanlarýyýz. Bizi biz yapan deðerlerden ve Anadolu topraklarýnda yüzyýllardýr kardeþçe yaþadýðýmýz, kaynaþtýðýmýz insanlarýmýzdan hiçbir þey koparamaz. Avrupa'nýn birtakým oyunlarý veya dayatmalarýyla deðil ancak kendi deðerlerimize ve insanýmýza sahip çýkarak geliþir ve güçleniriz.' Kayseri Vali Yardýmcýsý Kasým Fikret Dayýoðlu da Türkiye'nin bütün unsurlarýyla bir ve bütün olduðunu belirterek, 'Birbirimize sahip çýkmalýyýz. Hacý Bektaþ Veli Kültürünü Araþtýrma, Yaþatma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Kenan Akpýnar, 'Bizler hiçbir partinin yan ya da arka bahçesi deðiliz. Biz Anadoluyuz' dedi. Bir ve beraber olduðumuz sürece hiçbir güç bizi parçalamakta muvaffak olamaz' dedi. Konuþmalarýn ardýndan semah gösterisi yapýldý. Büyük bakýr kazanlarda piþirilen aþure, dua okunmasýnýn ardýndan ikram edildi. Etkinliðine Ýl Emniyet Müdürü Cuma yýllarda dizi ve sinema filmlerinin de cazibe merkezi haline geldi. Kapadokya'da þimdi de Türk- Alman ortak yapýmý Nuh'un Gemisi adlý film çekiliyor. Önceki yýllarda çeþitli televizyon kanallarýnda yayýnlanan ve büyük ilgi gören Adak, Cemalim, Ýki Yabancý, Yaralý Yürek, Kapadokya Düþleri, Gümüþ, Kýrýk Ayna, Asmalý Konak, Aþkýn Dansý ve Son Aða dizileri ve Çeko, Dila Haným, Aðýt, Derviþ Bey, Þeyh Ahmet, Bu Vatanýn Çocuklarý, Bir Türk'e Gönül Verdim, Deprem, Ýbrahim Bey ve Kuran'ýn Çiçekleri, Yazý Tura, Gomeda, Rüzgar Geri Getirirse, Dünya'yý Kurtaran Adam adlý sinema filmlerinin çekildiði Kapadokya'da þimdi de Türk- Alman ortak yapýmý Nuh'un Gemisi adlý film çekiliyor. Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa beldesinde çekimlerine baþlanan macera türü filmin sorumlusu Aksel Kamber, senaryonun Richard Hayer tarafýndan kaleme alýnan 'Výsus' adlý romandan uyarlandýðýný söyledi. Filmin yönetmenliðini Tobias Baumann'ýn yaptýðýný, baþrollerde ise Stephan Luca, Julia Molkhou ve Hilmi Sözer'in yer aldýðýný belirten Kamber, "Filmin yüzde 30'u Fransa, Ýtalya, Almanya'da çekilecek. Yüzde 70'i ise Türkiye'de. Türkiye çekimlerinin 3 haftasý Ýstanbul'da 1 haftasý da Kapadokya'da olacak. Kapadokya'da çekim mekanlarý Mustafapaþa, Güzelyurt, Kayseri'nin Kapuzbaþý Þelalesinde yapýlacak. Film sinema gösteriminin ardýndan Almanya'nýn RTL Televizyonunda yayýnlanacak." dedi. Ali Aydýn, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçýn, Ýl Müftüsü Þaban Ýþlek, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Akpýnar, 'Alevisi, Türkü, Kürdü, Çerkeziyle bir ve beraber olursak kimse bizi yýkamaz. Anadolu birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir coðrafya, biz de onun birer parçasýyýz. Biz Anadoluyuz, hep birlikte büyük bir kültürün mirasçýlarýyýz' dedi. Hacý Bektaþ Veli Kültürünü Araþtýrma, Yaþatma ve Dayanýþma Derneðinin Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Günümüzde çaðýn gereklerine uygun bir yapýlanma ile modern yönetim anlayýþýna uygun projeleri birbiri ardýna hayata geçiren Nevþehir Belediyesi nin, 2005 yýlýnda kent yerel yönetimleri arasýnda Türkiye genelinde bir ilki baþararak elde ettiði TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ne sahip olunmasý nedeniyle 2010 yýlýna yönelik TSE kalite belgesi Standardýn belgesi tetkiklerine baþlanýldý. Nevþehir Belediyesi nin tüm hizmet birim yönetici ve yetkililerinin katýlýmý ile Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cafer Okur un da katýlýmý ile Nevþehir Belediye Meclisi Toplantý salonunda gerçekleþtirilecek tetkik çalýþmalarý konusunda bilgilendirme yapýldý. Bilgilendirme toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cafer Okur, öncelikli olarak Nevþehir Belediyesi olarak hizmetlerden halkýn etkin bir þekilde yararlandýrýlmasý temeline uygun bir çalýþma sistemini düzenlediði 15. Geleneksel Aþure Gününe çok büyük ilginin olduðu gözlendi. yaklaþýk olarak 3000 bin kiþinin üzerinde katýlým olduðu gözlendi. ortaya koyduklarýný söyledi. Okur,hizmet üretiminde halkýn her alanda daha da yaþanabilir bir kent hedefine uygun bir yapýnýn ortaya konulduðunu ifade ederek, her þeyden önce Nevþehir in hakimi deðil,nevþehir in hizmetçisi felsefesi çerçevesinde çalýþma yaptýklarýný anlattý. Daha sonra konuþan TSE Nevþehir Ýl temsilcisi ve Baþ Tetkikçi Erol Güneþ,belediye hizmet birim yöneticilerine bu yýl ki gerçekleþtirilecek tetkik çalýþmalarý ile ilgili bilgiler aktardý.güneþ, gerçekleþtirilecek tetkikin ayný zamanda TS EN ISO 9001:2008 Standardýnýn belge yenileme ve geçiþ tetkiki olmasý bakýmýndan da büyük bir önem taþýdýðýný vurguladý. Nevþehir Belediyesi ndeki tetkik çalýþmalarý TSE Nevþehir Ýl Temsilcisi ve Baþ Tetkikçi Erol Güneþ baþkanlýðýnda Kýrþehir TSE Ýl temsilcisi Ahmet Doðantekin ve Kayseri TSE den Levent Çalýþýr tarafýndan 2 gün süre ile yürütülecek.

7 7 Zonguldak taki kömür ocaðýnda can veren maden emekçilerinin cansýz bedenlerine günlerce sonra ulaþýldýðýnda, Baþbakan yine incilerini dökerek skandal bir açýklama yaptý. Bu bölge bu iþlere alýþýktýr, zaten madencilerin kaderi ölümdür diyor Baþbakan. Seksenli yýllarýn baþbakaný Turgut Özal, kendisinin ve ailesinin sürdürdüðü saltanatý eleþtirenleri Alýþýrlar, alýþýrlar diyerek yanýtlamýþtý. Biz alýþamadýk ama onlar saltanata epey alýþtý, yýllarca devirlerinin sefasýný sürdüler. Þimdi de Baþbakan Erdoðan, bu ölümlere alýþmamýzý istiyor; gülü seven dikenine katlanýr demeye getiriyor. Baþbakan a göre maden iþçileri iþe girerken, sonlarýnýn ne olacaðýný bilmeliymiþ; insan kulaklarýna inanamýyor. Ýzan ve insaf gibi kavramlarý bir kiþiye elli yaþýndan sonra öðretmek imkansýzdýr ama bunlarý duymak da bizim kaderimiz deðildir. Burjuva basýnýn maden cinayetlerine bakýþý ise tam bir maskaralýktýr. Atýlan manþetler, olayý kadercilik eksenine getiriyor ve Baþbakan ý doðruluyor. Bahtý kara madenci edebiyatýyla timsah gözyaþlarý döken sermaye basýnýnýn bir bölümünün, madenci patronlarýn elinde bulunduðunu biliyoruz. Yýllarca devletten nemalanarak ülkenin doðal kaynaklarýna el koyan bu patronlarýn gazetelerinde madenci gerçeðinin izini dahi bulamýyoruz. Yerin yüzlerce metre altýnda çalýþan maden emekçileri, son yýllarda toplu katliamlarda can veriyor ve hiç kimseye bu iþlerin hesabý sorulmuyor. Uzmanlarýn ve meslek odalarýnýn yýllardýr yaptýðý tüm uyarýlara raðmen bildiðini okuyan firma sahiplerinden adalete hesap vermiþ olanýný henüz göremedik, tepkisizlik devam ettiði sürece de göremeyeceðiz. Maden iþçilerimiz gül koklamadýðýna göre dikenine de katlanmamalýlar, ama bunun da bilincinde olmalýlar. Yerin yedi kat dibinde asgari ücretle sendikasýz, güvencesiz çalýþmak zorunda olan emekçilerden baþka, bu tepkisizliðe son verecek kimse yoktur. Ýþçiler, yeterli önlem alýnmadýðýný hissettikleri anda madene inmezse, bu durumda patronun yapacaðý hiçbir þey bulunmuyor; o önlemi almak zorundadýr. Madene inmeyen iþçiyi iþten çýkartýp yerine yeni iþçi aldýðýnda yine ayný tavrý görürse, patronun eli ayaðý kilitlenmiþ demektir; üzerine gitmek gerekiyor. 26 Mayýs genel direniþi, madencilerin de baþkaldýrý günü olmalýdýr. Maden emekçileri sendikalý olsun veya olmasýn, baretlerini ocaðýn önüne býrakýp direniþe katýlmalýdýr. O büyük eylem gününü yan çizip sulandýran sarý sendikalara, kendilerini hiçe sayan Baþbakan a, insafsýz patronlarýna inat, üretimi durdurarak seslerini yükseltmelidir. Madencilerin artýk, sýradan hale gelen basýn açýklamalarý ve taziye mesajlarýyla oyalanacak hali ve sabrý bulunmuyor. Baþbakan ýn emeði ve emekçileri yok sayan alýþkanlýklarýna son verecek olan iradenin, direniþ alanlarýndan geçtiði bir gerçektir. Bu alýþkanlýklara uyum saðlayýp saðlamama tercihi de yine emekçilerde bulunuyor. Baþkalarýnýn alýþkanlýklarýna alýþmanýn zulmü kabullenmek olduðunu iyi bilen madenciler, direniþ gününde tercihlerini kullanýrken aslýnda neyi tercih ettiklerini de iyi bilmelidirler. Evrensel TEKEL iþçileri, 26 Mayýs'taki genel grevin iptal edilip, bir saatlik iþi býrakma eylemine dönüþtürülmesini protesto amacýyla, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun (Türk-Ýþ) 1'inci Bölge Temsilciliði'ni iþgal etti. Ýþçiler iki gün boyunca binayý terk etmeyeceklerini söyledi. Türk-Ýþ yetkilileri gelen polislere Ýþçiler misafirimiz dedi ve müdahale edilmesini istemedi. Gümüþsuyu'ndaki temsilciliðe saat 12.30'da gelen 40 TEKEL iþçisi, bina içinde yaptýklarý toplantý sonrasýnda balkona çýktý. Baþlarýna siyah bant takan iþçiler, üzerinde "Sorumsuz Türk-Ýþ yönetimi ve Mustafa Kumlu Ýstifa" ve "Ýþçiler Ölüyor, Sendikalar Susuyor, 26 Mayýs ý Satan Türk-Ýþ ten Hesap Soracaðýz" yazýlý pankartlar açarak Türk- Ýþ ve hükümet aleyhine sloganlar attý. Çok gizli belgelere göre, 1975 yýlýnda yapýlan görüþmede dönemin Güney Afrika Savunma Bakaný Pieter Willem Botha ile Ýsrailli meslektaþý Eylem devam ederken, aþaðýda toplanan bir grup da alkýþlarla iþçilere destek verdi. Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek- Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna dönüþtürülmesini protesto ettiklerini ve iki gün binadan çýkmayacaklarýný açýkladý. Konfederasyon baþkanlarýnýn aldýðý bu kararý protesto ettiklerini ve 26 Mayýs kararýný uygulamayanlarý istifaya çaðýrdýklarýný belirten Durdu, Sendika baþkanlarý tarafýndan iþçinin hakkýný savunmak ve yaptýrým için 26 Mayýs'ta genel grev duyurusu yapýlmýþtý. Ancak 4 konfederasyonun baþkanlarý genel grev kararýnýn içini boþaltarak bir saatlik yemek boykotuna dönüþtürdüler. Þube baþkanlarý olarak 26 Mayýs'taki Þimon Peres bir araya geldi. Botha, bugün Ýsrail Devlet Baþkaný olan Peres ten nükleer savaþ baþlýðý talebinde bulundu. Peres ise üç ayrý boyutta kararý uygulamayanlarýn istifasýný istiyoruz. Ýki gün boyunca bu binada iþgalimizi devam ettireceðiz. 15 sendika baþkaný ile yapacaðýmýz toplantý sonunda iki gün boyunca binadaki eylemimizin sonunda 26 Mayýs günü bunu binlerce kiþi ile bina dýþýnda kutlayacaðýz dedi. Sendika binasý önüne gelen çevik kuvvet ekipleri, güvenlik önlemi alýrken, Türk-Ýþ'ten bir talep gelmediði için iþgale müdahale etmedi. Bir grup TEKEL iþçisi, 1 Mayýs günü Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu'ya Taksim Meydaný'na kurulan kürsüye konuþmak için çýktýðý sýrada saldýrmýþtý. Konuþmasýný yapamayan Mustafa Kumlu, Atatürk Kültür Merkezi'ne sokularak saldýrganlardan kurtarýlmýþtý. Radikal nükleer savaþ baþlýðý önerdi. Belgelere göre, iki savunma bakaný geniþ çaplý askeri anlaþmalar yaptýklarý görüþmenin yaþanmýþ olduðunun gizli tutulmasý konusunda da uzlaþtý. Çok gizli belgeler, ABD li akademisyen Polakow-Suransky tarafýndan ortaya çýkarýldý. Suransky, belgelerden Güney Afrika ve Ýsrail arasýndaki yakýn iliþkileri ele aldýðý araþtýrma kitabýnda yer verdi. Belgeler, nükleer silahlanma konusunda belirsizlik politikasý benimseyen Ýsrail in nükleer silahlara sahip olduðunun kanýtý olarak gösteriliyor. Ýran ý nükleer tehdit olarak gösteren ve benimsediði nükleer politika ile uluslararasý anlaþmalarýn getirdiði sorumluluklardan kaçýnan Ýsrail, ortaya çýkan belgelerle çok zor duruma düþtü. Ýsrail, yaklaþýk 40 yýldýr Ortadoðu da nükleer güce sahip tek ülke ancak resmi politika olarak bunu ne doðruluyor ne de yalanlýyor. Radikal

8 Türkiye'nin kuzey ve doðu kesimlerinde aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlar beklenirken, sýcaklýk iç ve batý kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. ANKARA- Hafta sonunda tüm yurtta görülen yaðýþlar etkisini yitiriyor. Sýcaklar ise Ýç ve batý kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Türkiye nin kuzey ve doðu kesimlerinde aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlarýn görüleceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý iç ve batý kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doðu bölgelerimizde yaðýþla birlikte 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar genellikle batý ve güneybatý, zamanla iç kesimlerde kuzeybatý yönlerden hafif arasýra orta kuvvette, yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak esecek. BAZI ÝLLERDE HAVA DURUMU Bazý illerde bugün hava durumu ve sýcaklýk deðerleri þöyle olacak: ÝSTANBUL: Parçalý zamanla çok bulutlu (22) ANKARA: Parçalý zamanla çok bulutlu (21) ÝZMÝR: Parçalý bulutlu (26) ADANA: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinde saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý (26) ANTALYA: Parçalý zamanla çok bulutlu (26) SAMSUN: Parçalý çok bulutlu, öðle saatlerinde saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý (22) ERZURUM: Parçalý çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý (16) DÝYARBAKIR: Parçalý zamanla çok bulutlu (26) -BÖLGELERDE HAVA DURUMU- Yapýlan son deðerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu þöyle olacak: MARMARA: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinde Edirne, Kýrklareli ve Tekirdað çevreleri saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. EGE: Genellikle parçalý, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu geçecek. AKDENÝZ: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinde Doðu Akdeniz saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. ÝÇ ANADOLU: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinde Niðde, Nevþehir, Kayseri ve Sivas çevreleri saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. BATI KARADENÝZ: Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. ORTA ve DOÐU KARADENÝZ: Parçalý çok bulutlu, Doðu Karadeniz ile öðle saatlerinde bölge geneli aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. DOÐU ANADOLU: Parçalý çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batýsý ile Van çevreleri aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçecek. GÜNEYDOÐU ANADOLU: Parçalý zamanla çok bulutlu geçecek. (anka) KAÞ(ANTALYA)- Son meclis ilk meclise sahip çýkýyor parolasýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) devredilen Antalya'nýn Kaþ Ýlçesi Patara Antik Kenti'nde bulunan, dünyanýn ilk demokratik yönetim binasý olan Likya Birliði Meclis Binasý'nýn restorasyonu baþladý. Restorasyonun ardýndan gelecek yýl 23 Nisan'da, 160 ülkenin parlamento baþkaný bu binada bir araya gelecek. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem taþýyor. Likya döneminde inþa edilen, Roma döneminde de meclis binasý olarak kullanýlmaya devam edilen, daha sonra kumlar altýnda kalan bina, 1988 yýlýnda baþlatýlan Patara kazýlarý sýrasýnda Prof. Dr. Taner Korkut tarafýndan ortaya çýkarýldý yýlýnda kazý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla ortaya çýkarýlan meclis binasý, Prof. Dr. Korkut tarafýndan yayýnla dünyaya duyuruldu. 160 Ülkenin Parlamento Baþkaný Burada Buluþacak Son meclis ilk meclise sahip çýkýyor parolasýyla TBMM'ye devredilen binada restorasyon çalýþmasý için giriþimlere geçen yýl baþlandý. Binanýn restorasyon iþi Peker Ýnþaat'a ihale edildi. Peker Ýnþaat tarafýndan alýnan ihalenin ilk etabý bu yýl 29 Ekim'de, ikinci etabý gelecek yýl 23 Nisan'da tamamlanacak. Restorasyonun ardýndan, gelecek yýl 23 Nisan'da 160 ülkenin parlamento baþkanýnýn bu binada bir araya getirilerek toplantý yapýlmasý amaçlanýyor. Kazý ve Restorasyon Baþkaný, Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Havva Ýþkan Iþýk, restorasyon çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný belirterek, bu dönemde daha önce geniþ bir alanda numaralanan oturma taþlarýnýn yerine konulacaðýný, toprak altýndaki kireç taþýndan yapýlmýþ taþlarýn ortaya çýkarýlacaðýný, oturma yerlerinin açýlacaðýný söyledi. Yukarý bölümde kazýnýn devam ettiðini kaydeden Prof. Dr. Iþýk, dýþarýdaki taþlarýn da yeniden numaralandýrýldýðýný, bilgisayar çizimlerinin sürdürüldüðünü kaydetti. Restorasyon çalýþmalarý tamamlandýðýnda, TBMM Baþkanlýðý'nca devralýnan bu yapýda 160 ülkenin parlamento baþkanlarýnýn bir araya getirilerek toplantý yapýlmasýnýn amaçlandýðýný kaydeden Prof. Dr. Iþýk, Ülkemizin tanýtýmý ve prestiji açýsýndan çok önemli olan bu proje bizi heyecanlandýrýyor. Cumhuriyet tarihimizin belki de en büyük arkeolojik restorasyon çalýþmasýna imza atmýþ olacaðýz dedi. (dha) Kamudan, yýllarý arasýnda toplam 646 bin 362 kiþi ayrýldý. Ayrýlanlarýn 415 binini emekliler oluþturdu. ANKARA- Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü nün yazýlý soru önergesine, Devlet Personel Baþkaný Mehmet Tekinarslan ýn bilgi notuyla yanýt verdi. Buna göre, yýllarý arasýnda, KPSS ve atama ile toplam 353 bin 248 memur ve öðretmen alýmý yapýldý. Bunlarýn 123 bin 847 sini memur, 229 bin 401 ini ise öðretmenler oluþturdu. En çok öðretmen 40 binle 2002 de atandý; memur alýmý da 18 bin 41 kiþi ile 2006 da gerçekleþti. Devlette 2 Milyon 387 Bin Kiþi Çalýþýyor Kamu idarelerinde 2010 yýlý itibariyle memur, sözleþmeli, sürekli ve geçici iþçi ile kapsam dýþý ve içi personel olmak üzere toplam 2 milyon 387 bin 12 kiþi çalýþýyor yýllarý arasýnda devamsýzlýk, disiplin, istifa, emeklilik (normal-resen) ve ölüm nedenleriyle kamudan toplam 646 bin 362 kiþi ayrýldý. En çok ayrýlma, 415 bin 488 kiþi ile normal emeklilik nedeniyle yaþandý. 61 bin 912 kiþi istifa nedeniyle kamu sektöründen uzaklaþtý; devamsýzlýk nedeniyle ayrýlanlarýn sayýsý 3 bin 413, disiplin suçlarý nedeniyle ayrýlanlarýn sayýsý ise 3 bin 240 olarak gerçekleþti. Devamsýzlýk nedeniyle en çok ayrýlma 2002 de (770), en az ayrýlma ise 2008 de (234) yaþandý. Devletten, 2007 de 10 bin 503, 2005 te 10 bin 313, 2008 de 9 bin 540, 2009 da 8 bin 47, 2006 da 7 bin 200, 2004 te 6 bin 650, 2002 de 5 bin 27 ve 2003 te 4 bin 632 kiþi istifa etti. En Çok Emeklilik 2005 te En çok emeklilik 68 bin 697 ile 2005 yýlýnda gerçekleþti ten sonra en çok emeklilik (57 bin 508) 2006 da yaþandý te 57 bin 65, 2003 te 56 bin 173, 2002 de 48 bin 633, 2007 de 48 bin 373, 2009 da 31 bin 343 kiþi emekli oldu. Yýllara göre bakýldýðýnda, en çok ayrýlma 2005 yýlýnda (101 bin 166) gerçekleþti den sonra en çok ayrýlma, 89 bin 619 ile 2004 te meydana geldi. Devletten 2006 da 86 bin 168, 2007 de 82 bin 978, 2003 te 84 bin 708, 2002 de 77 bin 302, 2008 de 73 bin 522 ve 2009 da 50 bin 899 kiþi ayrýldý. (aa)

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı