Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem"

Transkript

1 Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna dönüþtürülmesini protesto ettiklerini ve iki gün binadan çýkmayacaklarýný açýkladý. Konfederasyon baþkanlarýnýn aldýðý bu kararý protesto ettiklerini ve 26 Mayýs kararýný uygulamayanlarý istifaya çaðýrdýklarýný belirten Durdu, Sendika baþkanlarý tarafýndan iþçinin hakkýný savunmak ve yaptýrým için 26 Mayýs'ta genel grev duyurusu yapýlmýþtý. Ancak 4 konfederasyonun baþkanlarý genel grev kararýnýn içini boþaltarak bir saatlik yemek boykotuna dönüþtürdüler. Þube baþkanlarý olarak 26 Mayýs'taki kararý uygulamayanlarýn istifasýný istiyoruz. 7 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE Þiir 3 DE Aþýk Mahzuni Þerif, ölümünün 8.yýldönümünde Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU NUN giriþimleri ile tarihinde düzenlenen etkinlikle, Mahzuni Ailesi ve etkinliðe katýlan kalabalýk ziyaretçi ve Hacýbektaþ halký tarafýndan mezarý baþýnda anýldý. Çilehane Tepesinde, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarý baþýnda yapýlan tören, saat da saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Uzun yýllardýr kapalý olan otel kapsamlý bir yenileme çalýþmasýndan sonra beþ yýldýzlý otelleri aratmayacak konfor ve donanýmla 23 Mayýs pazar günü açýlarak müþterilerini beklemeye baþladý. Hacýbektaþ ýn tam göbeðinde Türbe karþýsýnda bulunan otel uzun yýllar Hacýbektaþ ýn Cabbar Dayýsý tarafýndan iþletildi. 7 DE Þair Ahmet GÖKÇE'NÝN sunumunu yaptýðý anma programýnda, Mahzuni ailesi temsilcisi Ali MAHZUNÝ ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza SELMANPAKOÐLU, birer konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalar sonrasý anma etkinliðine katýlanlar, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarýna çiçek býraktýlar. Mahzuni Þerif'in mezarý baþýndaki tören sonrasýnda, etkinliðe katýlanlara Çilehane'de lokma ve aþure daðýtýmý gerçekleþtirildi. 3 DE Vicdan Güvenç, bu resimlerin sýrrýný çözerek, ya da yüreðindeki karmaþayý, dinginliði bu yapýtlarda bularak tuvaline geçirmiþ. Her þeklin, her ayrýntýnýn üstüne nasýl durduðunu, ressamýn sanatsal sýrlarýna nasýl kafa yorduðunu iyi bilenlerdenim. Küçük bir figür için aylarca çalýþtýðýný, içine sinene kadar býkýp usanmadan uðraþtýðýný da Kendi sözcükleriyle zamanýn çok ilerisindeki Semerkantlý ressam Siyah Kalem in, þehrin ve doðanýn döngülerine ayna tutan resimlerine yansýyan muazzam kültürel çeþitlilik, hareket ve hayal gücünü insanlara tanýtmak düþüncesinden doðan bu çalýþmalar, belki günümüzden daha hoþgörülü bir ortamýn yüzyýllar önceki varlýðýný da duyumsatýyor. 5 DE Emek Gençliði Ýstanbul da Nurtepe, Kadýköy ve Kartal da yaptýðý eylemlerle Þerzan Kurt un katillerinin bulunup cezalandýrmasýný istedi. Emek Gençliði Kürt gençlere dönük provokasyon ve faþist saldýrýlar sonucu hayatýný kaybeden Þerzan Kurt için Nurtepe'de eylem yaptý. Nurtepe Öykü Kafe önünde bir araya gelen Emek Partisi üyeleri bir yürüyüþ yaptý. 2 DE M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem 8 DE

2 2 Önce þu iki resme iyi bakalým. Ýlki, 1991 in Ocak ayý baþlarýnda maden iþçilerinin Ankara ya direniþ yürüyüþleri. Diðeri ise önceki gün Zonguldak devlet hastahanesinin morg kapýsý. Karadon daki göçükte ölen Çayýrcumalý iki madencinin tabutu gönderilirken. Birinden diðerine neredeyse 20 yýl geçmiþ. Bu iki resmin arasý ayný zamanda 12 Eylül le birlikte inþa edilmeye baþlayan Özalcýlýðýn, özelleþtirmeciliðin, piyasacýlýðýn tarihi deki ilk resim, 2010 daki ikincisinin ebesi sanki. 4 Ocak ta baþlayýp, 8 Ocak ta askeri güçle durdurulan o yürüyüþü, týkanan toplu sözleþme görüþmeleri tetiklemiþti. Ama, özelleþtirme planlarý da gündemdeydi. Ocaklar kapatýlýyor, özelleþtirmelere, taþeronculuða ortam hazýrlanýyordu. Dolayýsýyla o direniþ çok kýsa bir sürede Özalcýlýðýn bu tezgahýna da isyan niteliði aldý. Ýki resmin de fiili olarak içinde olan, yýllardýr piyasacýlýkla her ortamda boðuþan birisi olarak ilk resmin ikincisini doðurduðuna adým kadar eminim yürüyüþü geri çekilme ile deðil de zaferle sonuçlanmýþ olsaydý bugünlerde yaþadýðýmýz taþeronculuk vahþetini yaþamayabilirdik. Önceki gün Zonguldak ta dinlediklerim, gözümle gördüklerim bir kez daha yýllardýr dile getirmeye çalýþtýðým rekabetin yýkýcý, vahþi karakterini çýrýlçýplak bir biçimde ortaya koymuþtur. Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) bir kamu kuruluþu olduðunu unutmuþtur, unutturulmuþtur. Bu kurumun çalýþma ilkesi maliyeti asgarileþtirmek olamaz. Dünya kömür piyasasýnýn belirlediði fiyatlarla acýmasýzca boðuþmak olamaz. Daha doðrusu, olmamasý gerekir. Gerekirse bu sektör korunur, gerekirse kömür üretimi sübvansiye edilir. Son tüketiciye kömürün makul fiyatlarla eriþmesi saðlanabilir. Bu tür seçeneklerin gündemde olmamasý Özalcýlýðýn bir virüs gibi, baþta AKP olmak üzere bütün düzen politikacýlarýnýn ciðerlerine kadar nüfuz etmiþ olmasýndandýr. TTK, kömür üretiminin hazýrlýk safhasý denilen, kazý, galeri açma, kýsaca kömür çýkartýlmasý öncesindeki faaliyetleri taþeron þirketlere vermiþtir. Niye vermiþtir? Rekabet edebilmek için. Rekabetin yolu ucuz maliyetten geçer. Dolayýsýyla, taþeron firma da bu iþi alabilmek ve ucuza yapabilmek için iþ güvenliði yatýrýmlarýný yapmamakta, gerekli tedbirlerin an azamisini almak yerine en asgarisini almaktadýr. Kaldý ki, bölgede konuþtuðum sendikacýlar bu asgari önlemlerin bile denetlenmediðini söylemekteler. Ýnsaný, insan mutluluðunu býrakýn merkezine almayý, karlarýný olabildiðince arttýrmak için insan hayatýný harcanabilir bir metaya dönüþtüren bu piyasa mantýðýndan nefret etmemek mümkün mü? Ýsyan etmemek mümkün mü? Ama, 1991 in dersi o ki, isyan etmek yetmiyor. Ýsyaný hedefine ulaþtýracak, baþka bir düzen kuracak hazýrlýklýlýk ve dirayet de gerekli. Yoksa, baþka Karadon cinayetleri yaþayacaðýmýz kesin. Ve bu kötü beklentinin kaderle filan da alakasý yok. Baþýmýzdakileri alt edememekle alakasý var. (Birgün) Irkçýlýða Karþý Birleþik Mücadele Emek Gençliði Ýstanbul da Nurtepe, Kadýköy ve Kartal da yaptýðý eylemlerle Þerzan Kurt un katillerinin bulunup cezalandýrmasýný istedi. Emek Gençliði Kürt gençlere dönük provokasyon ve faþist saldýrýlar sonucu hayatýný kaybeden Þerzan Kurt için Nurtepe'de eylem yaptý. Nurtepe Öykü Kafe önünde bir araya gelen Emek Partisi üyeleri bir yürüyüþ yaptý. BDP'nin de destek verdiði eylemde açýklamayý okuyan Enis Deniz Muðla Valisi ve Emniyet Müdürünü istifaya çaðýrarak "Derin devlet, ülkücü ve faþist saldýrýlarý yüzünden Þerzan yaþamýný yitirdi. Katiller belli hesap sorulsun" dedi. Muðla, Manisa ve Ýzmir ve Tire'deki Kürt gençlere yapýlan saldýrýlarý halklarýn kardeþliðini dinamitlemeyi hedefleyen plan ve program dahilindeki olaylar olduðunu söyleyen Deniz, gericilik ve provokasyonlara karþý birleþme çaðrýsý yaptý. Kadýköy Emek Gençliði, Kadýköy Ýskelesinin önünde yaptýðý eylemle Muðla da Kürt örgencilere dönük provokasyonlar ve faþist saldýrýlar sonucunda öldürülen Þerzan Kurt un katillerinin bulunmasýný istedi. Yapýlan eylemde konuþan Emek Gençliði Yöneticisi Ebru Karadeniz, Muðla da Kürt öðrencilere yönelik saldýrýlara göz yuman Muðla Emniyet Müdürlüðü ve Muðla Valisi nin derhal istifa etmesi gerektiðini söyledi. Karadeniz, saldýrýlara karþý sessiz kalmayacaklarýný belirterek, Bütün gençleri ýrkçýlýða, gericiliðe ve provokasyonlara karþý birleþmeye çaðýrýyoruz dedi. Önceki gün Kartal Emek Partisi ilçe binasý önünden Kartal Meydaný na kadar yürüyen Emek Gençliði Þerzan Kurt a sýkýlan kurþun halkalarýn kardeþliðine sýkýlmýþtýr pankartý taþýdýlar. Basýn açýklamasýna Eðitim Sen 5 Nolu Þube ve TKP de destek verdi. Emek Gençliði adýna basýn metnini okuyan Caner Turan ayný anda düðmeye basýlmýþ gibi Muðla, Manisa, Ýzmir, Tire de Kürt gençlerine dönük yapýlan ýrkçý faþist saldýrýlarýn halklarýn kardeþliðini dinamitlemeyi hedef alan planlý programlý saldýrýlar olduðunu söyleyerek, Emek Gençliði olarak gençlere ýrkçýlýða ve gericiliðe karþý birleþme çaðrýsý yapýldý. ODTÜ Hesap Verilmesini Ýstedi! ODTÜ öðrencileri de, ODTÜ yerleþkesinde yurtlar bölgesinde, Muðla da öldürülen Þerzan Kurt ve grizu patlamasý sonucu hayatýný kaybeden 30 madenci için yürüyüþ ve basýn açýklamasý yaptýlar. Katil Devlet Hesap Verecek! pankartý arkasýnda yürüyüþ yapan ODTÜ Öðrencileri, Faþizme karþý omuz omuza, Þerzan Kurt ölümsüzdür, Madencinin hesabý sorulacak gibi sloganlar attýlar. Yürüyüþte yurtlar teker teker dolaþýlarak öðrencilere eylemin amacý anlatýldý. Eylemin sonunda yapýlan basýn açýklamasýnda ölümlerin sorumlusunun hükümet olduðu belirtildi. Akdeniz den Saldýrýlara Tepki Ülkücü saldýrýlara yabancý olmayan Akdeniz Üniversitesi öðrencileri de Þerzan Kurt un ölümü üzerine üniversite içerisinde yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Öðrenci evinde bir araya gelen öðrenciler buradan Olbia Çarþýsý içerisine kadar yürüdüler. Yürüyüþ boyunca Þerzan Yoldaþ Ölümsüzdür, Akdeniz den Muðla ya Faþizme Karþý Omuz Omuza, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarýný atan öðrenciler Olbia Çarþýsý içerisinde basýn açýklamasý yaptýlar. Öðrenciler adýna basýn açýklamasýný okuyan Bekir Apak yaþanan saldýrýnýn sadece Muðla ile sýnýrlý olmadýðýný, bu ve benzeri saldýrýlarýn diðer üniversitelerde okuyan devrimci, demokrat öðrencilere karþý yýllardýr devam ettiðini belirtti. AKP Hükümeti baþta olmak üzere devlet organlarýnýn olaylar karþýsýnda duyarsýz kalmalarýnýn saldýrganlarý korumak anlamýna geldiðini belirten Apak, Akdeniz Üniversitesi öðrencileri olarak yapýlan bu ýrkçý saldýrýlara sessiz kalmayacaklarýnýn altýný çizdi. Çanakkale de saat te Morabbin Parký nda Demokratik Yurtsever Gençlik, Genç- Sen, EMEP, SGD nin katýlýmýyla 10 dakikalýk bir oturma eylemi yapýldý. Oturma eyleminde Muðla Üniversitesi Ýþletme Bölümü Öðrencisi Þerzan Kurt un, polisin göz yumduðu ülkücüler tarafýndan katledildiði belirtilerek Üniversitelerde yaþanan faþist saldýrýlara ve batý illerinde geliþen linç kültürüne okul yönetimlerinin ve mülki amirlerin seyirci kaldýðýna dikkat çekildi. Basýn açýklamasý Þerzan yoldaþ ölümsüzdür, Faþizmi döktüðü kanla boðacaðýz, Biji býratiya gelan sloganlarý ve alkýþlarla sona erdi. Dün Uður, Ceylan, Mahsun, Aydýn Bugün de Þerzan Elazýð da Fýrat Üniversitesi öðrencileri, Þerzan Kurt için basýn açýklamasý düzenledi. Hozat Garajý nda toplanan yaklaþýk 70 kiþilik grup adýna basýn metnini Gökhan Ongulu okudu. Son zamanlarda esen faþist rüzgarýn etkisiyle,üniversitelerde ve metropollerde devrimci, demokrat, yurtsever öðrencilere yönelik baskýlarýn yoðunlaþtýðýnýn belirtildiði açýklamada Dün Uður, Ceylan, Mahsun, Aydýn, bugünde Þerzan. Þerzan ýn faillerinin derhal bulunup yargý önünde hesap vermesini istiyoruz dedi (HABER MERKEZÝ) Evrensel

3 Baktým Zonguldaðýn yüzüne Bir dað oturmuþ yaylalarýn düzüne Dýþý taþ içi kara elmas Sakýn göçük yapma iþçiler tutar yas Kara elmasý çýkardý nasýrlý eller Kap kara olmuþ yorgun yüzler Kara elmasý yaktým oldu kýpkýrmýzý alev Ýþçilere verilmiþ zor bir görev Adýn kara elmas ateþin mutluluk Sen yokken bizler donuyorduk Kömürler çýkýyor yeraltýndan oluk oluk Adýn kara elmas seninle gelir mutluluk Ýçinde kaldý onca can Hep dua ettim içinde ölmesin insan Aðlamasýn oðlu kýzý anasý Canlarý sað bekliyor eþi niþanlýsý 22 / 05 / 2010 Hacýbektaþ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Aþýk Mahzuni Þerif, ölümünün 8.yýldönümünde Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU NUN giriþimleri ile tarihinde düzenlenen etkinlikle, Mahzuni Ailesi ve etkinliðe katýlan kalabalýk ziyaretçi ve Hacýbektaþ halký tarafýndan mezarý baþýnda anýldý. Çilehane Tepesinde, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarý baþýnda yapýlan tören, saat da saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Þair Ahmet GÖKÇE'NÝN sunumunu yaptýðý anma programýnda, Mahzuni ailesi temsilcisi Ali MAHZUNÝ ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza SELMANPAKOÐLU, birer konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalar sonrasý anma etkinliðine katýlanlar, Aþýk Mahzuni Þerif'in mezarýna çiçek býraktýlar. Mahzuni Þerif'in mezarý baþýndaki tören sonrasýnda, etkinliðe katýlanlara Çilehane'de lokma ve aþure daðýtýmý gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür merkezinde saat da Aþýk Mahzuni Þerif'i Anma Etkinlikleri kapsamýnda baþlayan, anma programý, Kültür Bakanlýðý Semah Ekibinin semah gösterisi ile baþladý. Ýslam ÇANKAYA'nýn, A.Ýhsan AKTAÞ ve A.Rýza BEKTAÞ ile birlikte hazýrlamýþ olduðu, 'Aþýk Mahzuni Þerif'in fotoðraf ve þiirlerinden' oluþan slayt sunumu devamýnda 'Günümüzden Mahzuni'ye Bakýþ' Adlý söyleþi gerçekleþtirildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU'nun yönettiði söyleþinin katýlýmcýlarý Ýslam ÇANKAYA, Aþýk Mahzuni Þerif'in çocuklarý Ali MAHZUNÝ ve Emrah MAHZUNÝ oldu. Söyleþi sýrasýnda Ali MAHZUNÝ ve Emrah MAHZUNÝ, babalarý Aþýk Mahzuni Þerif e ait eserlerden oluþan kýsa bir konser verdiler. Söyleþinin bitiminde gerçekleþtirilen konserde sahne alan Aþýk Mahzuni'nin torunu Yiðit Birkan MAHZUNÝ, Canan BAÞKAYA ve Berçenekli Ali, seslendirdikleri 'Mahzuni Türküleri' ile, salonu dolduran kalabalýk dinleyiciye duygulu anlar yaþattýlar. Hacýbektaþ Ýlçesi yýlda 600,000 kiþinin ziyarette bulunduðu 5300 nüfuslu turistik bir ilçedir. Ýlçenin içme suyu 13 km mesafeden 120 metre yüksekliðe su motorlarýnýn kuyulardan çekilen suyu basmasýyla saðlanmaktadýr. Su motorlarýnýn aylýk elektrik masrafý 25,000 30,000 TL dýr. Su gelir tahakkuku ise aylýk 20,000 TL dýr. Ayrýca Meram Elektrik daðýtým þirketi ( medaþ ) geçmiþ borçlarýn tahsili için faiz uygulayarak aylýk 15,000 TL istemekte bu durumda aylýk olarak MEDAÞ A yalnýz su motorlarý için 45,000 TL ödenmesi gerekmektedir. Özelleþtirme yapýlýrken bu konularda insanlarýn en doðal gereksinmesi olan su ihtiyacýnýn temininin hiç düþünülmediði anlaþýlmaktadýr. Bu gidiþle Hacýbektaþ ýn tüm belediye olanaklarý ve tesisleri MEDAÞ A geçecektir. En tehlikelisi ise günün birinde MEDAÞ IN yabancýlara satýþý yapýlýrsa neler olabileceðini düþünmek bile istemiyoruz. Kadememizin Elektrik borcu taksitlendirilerek ödendiði halde Elektriði kesilmiþtir. Her ay aksatýlmadan Elektrik faturasý ödenen Belediye Hizmet Binasýnýn da Elektriklerinin kesilmesi için yetkililer harekete geçmiþtir. Hacýbektaþ ý Kerbela ya çevirmek isteyenlere kim nasýl engel olacak bilinememektedir. Bu gidiþle ellerinden gelse MEDAÞ Ýlçenin havasýný da kesecek. Durumu baþta Hacýbektaþ Halkýna ve Hacýbektaþ a Gönül verenlere üzülerek duyuruyorum. Saygýlarýmla. Ali Rýza SELMANPAKOÐLU Belediye Baþkaný Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Haber/Foto:Hasan KANKAL Uzun yýllardýr kapalý olan otel kapsamlý bir yenileme çalýþmasýndan sonra beþ yýldýzlý otelleri aratmayacak konfor ve donanýmla 23 Mayýs pazar günü açýlarak müþterilerini beklemeye baþladý. Hacýbektaþ ýn tam göbeðinde Türbe karþýsýnda bulunan otel uzun yýllar Hacýbektaþ ýn Cabbar Dayýsý tarafýndan iþletildi. Cababar Dayý hakka yürüdükten sonra çeþitli kuruluþlara kiraya verilen otel, oðullarý Vedat ve Dursun Özdemir tarafýndan yüklü bir harcamayla yeniden restore edildi. Otelin 15 odasýnda 39 yataðý var. Her odanýn tuvaleti, banyosu, televizyonu, telefonu ve mini barý mevcut. Hacýbektaþ þartlarýnda müþterilerine beþ yýldýzlý bir konaklama olanaðý saðlayacak olan otelin, lobisi, mutfaðý ve restoraný çok modern bir anlayýþla düzenlenmiþ. Otelin açýlýþýna yoðun bir katýlým oldu. Açýlýþ pastasý ilçemiz belediye baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve Eþi Ýsmican haným tarafýndan kesildi. Konuklara canlý müzik eþliðinde, geniþ bir menü sunuldu. Otel giriþi ve lobisi çok sayýda esnaf ve kuruluþun gönderdiði çelenk ve çiçeklerle donatýldý. Bir konuþma yapan Dursun Özdemir babalarýnýn anýlarýný yaþatmak için oteli yeniden açmaya karar verdiklerini söyledi. Otellerinin Hacýbektaþ ta çekilen yatak sýkýntýsýna bir parça çözüm getirse bundan mutlu olacaklarýný söyleyen Özdemir konuklara yoðun ilgileri için teþekkür etti. Belediye baþkaný da konuþmasýnda;bu otelin Hacýbektaþ için tarihi bir önemi olduðunu, bir eksikliði tamamladýðýný söyleyerek Hacýbektaþlýlardan benzer yatýrýmlar yapmalarýný istedi.

4 GÖRÜÞLER Halil Genç, fizik mezunu bir pozitif bilim insaný olmasýna raðmen yaþam öyküsünde ve öykülerinde karþýmýza hep sosyal yönleriyle çýkan bir edebiyatçý. Uzun yýllar boyunca pek çok edebiyat dergisinde öyküleri yayýmlanan Halil Genç in ilk öykü kitabý Heranuþ okuyucudan büyük ilgi gördü yýlýnda yayýmladýðý Koyabilmek Adýný romanýndan sonra ilk öykü kitabýyla okuyucu karþýsýna çýkan Genç, öykülerinde kurgusallýktan uzak durduðunu ve öykülerin kaynaðýnýn toplum olmasý gerektiðini söylüyor. Ankara da yaþayan ve fizik öðretmenliði yapan Genç le edebiyat, tarih, toplum ve yazýn serüveni üzerini konuþtuk.»1988 de yayýmladýðýnýz Koyabilmek Adýný romanýndan sonra uzun bir suskunluk döneminiz oldu. Bu dönem edebiyat çalýþmalarýnýz açýsýndan nasýl geçti? Heranuþ için bekleme dönemi miydi bu? Fizik öðretmeniyim ayný zamanda o yüzden araya fizik kitaplarý sýkýþtý. Koyabilmek Adýný o dönemde oldukça ilgi görmüþtü. Bu ilginin heyecanýyla yeni bir romana baþladým. Ama iþte yaþam, koþuþturmaca birazcýk bunun önüne geçti. Fizik öðretmenliðine baþlayýnca, iyi bir fizik öðretmeni ne yapar diye araþtýrdým. Baktým bütün iyi fizik öðretmenlerinin kitaplarý var. Ben de bir kitap yazmalýyým derken sürekli sistem deðiþiyor, buna ayak uydurmak zorunda kalýyorsunuz, derken bir fizik kitabý daha, bu yüzden birazcýk romandan uzaklaþtým. Bir süre cezaevinde kaldým. Yaþam çok deðiþmiþti, yani insan iliþkileri çok farklýlaþmýþtý. O farklýlaþma içerisinde gördüm ki herkes koþuþturmaca içerisinde.»son yýllarda öyküde bir yükseliþ var. Sizin de öyküye baþlamanýzda bu yükseliþin bir etkisi var mý? Asýl olarak öykü 10 yýldan beri müthiþ bir yükselme göstermiþ durumda. Eskiden de tabii ki varmýþ, ama sanki romanýn gerisinde kalmýþ idi. Ama 1990 lý yýllar özellikle 1995 ten sonra öykünün çok yükseldiðini görüyoruz. Bunun sebebi de þehir, kent yaþantýsý daha doðrusu, zorunluluklar. Ýnsanlar oturup uzun uzun yazarlar da, bunu okuyan kim? Okumak yerine, daha çok kýsa kýsa tat alacak, hemencecik böyle uzatmayacak, sonunu beklemeyecek, otobüse binip giderken okuyacak, orda oturup birini beklerken okuyacak ya da sohbette, iþlerin arasýnda sýkýþtýrýp okuyacak. O zaman özellikle kýsa öykü öne çýktý. Galiba yazmak isteyen insanlar da çoðalýnca roman bir parça geri kaldý demeyelim de öykü birazcýk öne geçti. Ýki üç yýldýr yeniden romanda bir canlanma var, öykü yazarlarý romana yüklendiler. Bizim öykücülük de biraz da ondan oldu.»peki öyküde bir modeliniz var mýydý? Olmaz mý? Edebiyat deyince insanýn aklýna daha doðrusu benim aklýma roman gelir. Klasikler gelir. Çünkü kurgusal olarak, birbiriyle iliþtirmek, geçiþlerde saðlam temellere oturtmak, yapay duygusallýklardan, iç dökmelerden uzak, bunlarýn hepsi insanda bir etki býrakýyor. O yüzden daha çok okumak lazým. Daha çok insanlar ne yazmýþlar bunlara bakmak lazým. Öykünün öyle þekillenmesi bana basit gelirdi. Çünkü roman yazan þakýr þakýr öyküyü de yazar gibi gelirdi. Ama içine girince öykü romandan çok daha zor. Nasrettin Hoca nýn bir hikâyesi vardýr; çocuklar sormuþ eskiyen aylarý ne yapýyorlar diye, o da her þeyi biliyor havasýnda, ne diyeceðini ne anlatacaðýný bilememiþ kýrpýp kýrpýp yýldýz yapýyorlar demiþ. Þimdi ben ikinci romana baþladým. Bayaðý bir yazmýþtým falan, sonra baktým devam edemiyorum, yani hayat gayesi dediðim þey, oturup çalýþmak gerekiyor. Ama fizikte çalýþmak gerekiyor, çünkü hayatýnýzý kazandýðýnýz parça o Ben ne yaptým? Roman için yazdýðým kurgularý bazý öykülerimde deðerlendirdim. Sonra baktým ki, öykü derya deniz, öykücüler de derya deniz. Tabii yine ayný soruyla karþý karþýya kaldýk; Ýyi bir öykü yazarý mý olmak istiyorsun? O zaman iyi öykü yazarlarý neler yapmýþ onlarý incelemek lazým diye oturdum, öykücüleri okudum. Tabii bunlarý eskiden beri okuyorduk. Cezaevinde zaten on binlerce sayfa okuyorsunuz. Ama orda zaten roman, inceleme kitaplarý, araþtýrma kitaplarý daha ön planda, Niye? Çünkü siz siyasetçisiniz ya güya o nedenle hep tarihsel süreci, sosyolojik geliþmeleri, toplumsal geliþmeleri inceleyen kitaplar öne çýkýyordu. Roman daha çok vakit geçirmek için ya da kitaplardan size sýra gelmiyorsa, o arayý deðerlendirmek için kullandýðýmýz bir þeydi. Ama yazmak bambaþka bir tat o nedenle ben uzun öykü yazar oldum. Birazcýkta uzun yazamadýðý için kýsa öykü yazýyor gibi bir düþünce oluþuyordu kafamda. Ama kýsa öyküyle tanýþýnca, kelimelerin gereksiz uzatýldýðýný, öyküde önemli olan þeyin; vurucu kelimeleri seçmek olduðunu, uzatmadan küt diye anlatmanýn ayrý bir beceri gerektirdiðini fark ettim. Bu sefer de eski yazdýklarýmý beðenmemeye baþladým. Hatta o kýsaltýrken yazdýklarýmý atmadým ama 15 sayfalýk öyküleri üç dört sayfaya düþürdüðüm oldu.»mesela bazý öykülerinizde þu dikkatimi çekti. Sonuçta kýsa bir þey yazýyorsunuz. Birkaç öykünüz bir roman taslaðý gibi geldi bana. Siz romandan öyküye transfer eder gibi bir yol mu izlediniz? Evet, çok dikkatli okumuþsunuz. Sevindim gerçekten. Öykünün vermek istediði mesaj bazen aslýnda romandan zengin olabiliyor. Çünkü romanýn birkaç bölümü varsa, yani bölüm olarak farklý iliþkiler varsa o iliþkiler, tek aldýðýnýzda bir öykü olabilir diye düþünüyorum. Tek bir olay öykü olabildiði gibi tek bir cümleyle de öyküyü oluþturabiliyorsunuz.»fizik kitabýna yöneldiðinizden bahsettiniz. Fizikle, fen bilimleriyle uðraþan, pozitif bilim insaný olarak, öykülerinizde, sosyal bilimciler ve edebiyatçýlar kadar güçlü toplumsal gözlemlerinizi görmek mümkün. Öykülerinizdeki bu güçlü gözlem yeteneði kiþisel deneyimlerinizden mi, ya da yaþam hikâyenizle kurduðunuz baðlarla mý iliþkili? Cezaevindeyken ilk zamanlarda araþtýrma kitaplarýnýn dýþýndaki kitaplarý almýyorlardý. Biz daha çok bilim insanlarý, Türk büyüklerinin hayatlarýný okuduk. Bilimsel dünyada iz býrakmýþ, fenomenler geliþtirmiþ, uygarlýklara yön vermiþ, büyük deneyler yapmýþ insanlarýn, fen bilimcilerin aslýda sosyalle çok yakýn olduðunu görüyorsunuz. Çoðu müzisyen, yazmýþ, okumuþlar dünyalarýný zenginleþtirmiþler. Einstein ýn keman çaldýðýný herkes bilir, yine Darwin resimle, doðayla çok iç içe olmuþ. Modern yazýnda da öyledir. Günümüzdeki çok zengin yazýnýn, isim olarak da bilinen birçok sanatla iliþkide olduðunu görürüz zaten. Ben fiziðin sadece aktardýðým yanýný deðil de aktaracaklarýmýn hangi evrelerden geçeceðini de uzun uzun inceledim. Zaten fiziði de hep öyküleþtirerek anlatýyorum. Özellikle görsel olarak çocuklara bir þey sunamadýðýmýz için, öyküleþtirme yoluna gidiyorsunuz. Çocuðun kafasýnda canlandýrmaya çalýþýyorsunuz.»öykülerinize dönersek, özellikle birkaç öykünüzde öyle derin gözlemler var ki, bunlarý yazan yaþamýþ hissine kapýlýyorsunuz. Katýlýyor musunuz? Þimdi bunu hep yazarlara sorarlar. Ben özellikle yaþadýklarýmý yazmamaya özen gösterdim. Mesela ben cezaevine girmeme raðmen bir cezaevi kitabý yazmadým. Ýllaki yazdýklarýnýz yaþadýklarýnýzdan kaynaklanýyor, ama farklý anýya dönüþmesi, farklý aný olarak anlatýlmasý farklý. Yani yaþadýklarýmýz duygularýmýza yön veriyor. Arada yaþarken dumura uðruyorsunuz, insanlarýn istemedikleri þeyleri zorla yaptýrmalarý veya istemediðinizi yapýyor olmanýz bunlarda etken oluyor ve bu sizin yaþamýnýz oluyor. Ama ben yazdýklarýmýn bir aný olarak kalmasýný istemediðim için uzak durmaya çalýþtým. Eðer bir aný kitabý yazma ihtiyacý doðarsa, ki ihtiyaç demeyelim belki ilerde yazmak istediklerim azalýrsa ya da týkandýðým zaman olursa anýlara dönmek daha kolay, onlarý yazarým.»biraz da yakýn dönem Türk edebiyatýna dönersek, birebir takip ettiðiniz yazarlar var mý? Mesela 70 li yýllarda içeri girip çýktýnýz, o dönemleri yaþayan biri olarak roman ve öykücülük anlayýþýný günümüzle kýyaslar mýsýnýz? Beni öyküye yönlendiren, yazdýklarýmýn ortaya çýkmasý gerektiðini, okura ulaþmasý gerektiðini teþvik eden çok deðerli insanlar oldu. Burada isimleri saymaya gerek yok. Özellikle Ankara Öykü Günleri nde, dergi, gazete, deðiþik sohbet ortamlarýnda çok deðerli arkadaþlarýmýn katkýlarý oldu. Özcan Karabulut, Cemil Kavukçu, Semih Gümüþ, Erdal Öz gibi insanlarýn katkýlarýný sayabiliriz. Füruzan la güzel sohbetlerimiz oldu, onun da katkýlarýný sayabilirim. Öykücülük serüvenimde yönlendiricilik bakýmýndan büyük destekleri oldu. Zaman zaman her öykücüden öyküleri mutlaka okurum. Öykücülüðe yeni baþlayanlarý da takip ediyorum. Herkesten farklý bir haz alýyorsunuz. O nedenle ben isimler üzerinde deðil de çizgiler ve tarzlar üzerinden konuþuyorum. Biz okumaya Orhan Kemal, Yaþar Kemal ve Fakir Baykurt gibi isimlerle baþladýk. Onlarý hatim ettik. Aziz Nesin i okumayan yoktur. Bunun yanýnda olmazsa olmaz isimler var; Sait Faik, Haldun Taner, Mahmut Þevket. Ben bunlarýn hepsini birer birer okudum. Yani okumak zorundasýnýz, yoksa kendinizi geliþtiremezsiniz. Ama Kemal Tahir i okurken farklý bir tat alýyorsunuz. Ki onlar sadece romancý olarak bilinir, romanlarýndan farklý öykü çalýþmalarý da var. Bir de bunlarýn tarihsel süreci var, mesela ben Yusuf Atýlgan ý çok sonra okudum. Yaþadýðý zamana dair anlattýklarý daha sonra evrenselleþmiþ. Mesela bir Ýnci Aral ý, Adalet Aðaoðlu nu okuduðunuzda, o dönemin izlerini görüyorsunuz. Þimdi günümüze katký saðlayabiliyor. O dönemi anlatmýþlar dememek gerekiyor. Ben oturup Cumhuriyet dönemindeki hatta Cumhuriyet öncesindeki yazarlarý da mutlaka birer ikiþer okudum...»geçmiþte ülke ne yaþýyorsa öykücüler ve romancýlar da o çizgide gidiyorlardý. Ancak þimdi baþka bir durum var gibi? Bu kesinlikle böyle. Zaten öyküler insanlardan parçalar taþýmak zorunda. Öykünün kaynaðý insanlarýn yaþadýklarý aslýnda. Þimdi onu olay olarak isimlendirmek ya da olaylarý arka plana koyup edebiyat çalýþmasýný yansýtmak öykücünün öncelikli iþi deðil diye düþünüyorum. Onu romanda yansýtmak çok daha anlamlý. Roman içerisinde okurken, evet bu çok güzel bir öykü dediðimiz çok fazla parça vardýr. Bir karþýlaþma bir tokalaþma, bir vurulma, iþkence, bir karakolluk olma bir þekilde yaþanan komik ya da komik olmayan þeyler Bütün bunlar öykücünün iþi diye düþünüyorum. Ama romanda bu tür kurgularý yapmak zorundasýnýz zaten. Eðer toplumsal duyarlýlýk taþýyorsanýz bunu mutlaka yansýtacaksýnýz. Benim de Koyabilmek Adýný adlý romanýmda aslýnda bir parça buna yöneldim zaten, bundan sonra yazmak istediðim çalýþmalarda da roman denemelerinde de bunu mutlaka yapacaðým.»sizin yazýn serüveniniz nasýl ilerleyecek peki roman mý öykü mü ön plana çýkacak? Önümüzdeki günlerde okuyucu çok beklemeyecek. Yazdýðým öyküler toplumsal iliþkilerden uzak deðil zaten. Örneðin yüzleþme. Ben kurgusal þeyler yazmýyorum. Öykücünün kaynaðý toplum olmak zorunda. Yazdýklarým bizim her gün yaþadýðýmýz þeyler. Sokakta dolaþýrken, otobüs beklerken, yaþadýklarýmýz aslýnda. Ama bunun tarihsel arka planý ya da olaylar arka planý biraz daha geniþ, daha uzun soluklu yazýlarýn arka planý diye düþünüyorum. Çoðu köþe yazarý öykü gibi yazýyor»ülkemiz sosyal, siyasal ve ekonomik olarak bir yerlere doðru gidiyor. Sizce, öykü bu deðiþime paralel mi gidiyor? Siyasetteki ve gündelik hayattaki geliþimi, deðiþimi kucaklýyor mu? Þimdi, o kadar çok köþe yazarý var ki, birçoðu aslýnda öykü gibi yazýyorlar. Bahsettiðiniz siyasetteki deðiþiklikleri sürekli okuyorsunuz. Bu köþe yazarlarý daha sonra aný kitabý çýkarýyorlar. Anýlar kitabýnda duygulara rastlýyorsunuz. Onlar anýlarý sadece kendi alanlarýný yazmýyorlar da toplumsal geliþmelere siyaset iliþkilerine yön veren insanlarý yazýyorlar. Onlarý yazarken yine duygusal dökmeler görüyorsunuz. Þimdi bunlarýn hepsi aslýnda birer küçük öykü oluyor. Öykücüyü ben olaylarý yazmaktan çok yani siyasi olarak yaþanlarýn yazýlmasýndan çok onlarýn insanlar üzerindeki deðiþimlerini, yansýmalarýný yazmanýn daha kalýcý olduðu kanaatindeyim. Toplumsal olaylarda dumura uðramýþ, örneðin Maraþ, Sivas olaylarý gibi o kadar büyük olaylar yaþadýk ki 1 Mayýs ta 12 Eylül sürecinden sonra yaþananlar, doðuda yaþanan savaþ Bunu nasýl isimlendirirseniz isimlendirin burada büyük travmalar var. Oradan kaçýp gelenler var. Bütün bunlarý olaylar dizini olarak ya da gazeteci gibi yazmasýyla deðil de oradaki insanlarýn dünyalarýndaki yýkýmlarý, yeniden doðmalarýn toplumsal deðiþimler içinde ne ifade ettiðini bir edebiyatçý gözüyle yazmayý tercih ediyorum. Bunun daha kalýcý olduðu kanaatindeyim. BirGün

5 DOÐUNUN DÜÞLERÝ Vicdan Güvenç in resimleriyle ilk karþýlaþmam, Doðunun Düþleri baþlýklý sergisiyle oldu. Ýlk etkileþmem de Ýnanca Dair bölümünü oluþturan tablolarýn yarattýðý heyecandý. Kýrmýzý rengin egemen olduðu resimlere yaklaþtýkça, topraðý, biten sürüp giden yaþamlarý, çerçevenin dýþýnda da aktýðý izlenimi veren mavileri, güzelliðin, dostluðun, geliþimin ve geçmiþin simgesi atlarý keþfetmek, heyecanýmý arttýrdý. Yaþamsal bir inancýn izlerini sürdürüyordum sanki. Her zaman yaþamsal olan bir inancýn Sergi, Güvenç in yedi yýllýk resim çalýþmasýnýn yansýdýðý üç bölümden oluþuyordu. Birinci Bölüm: Þehirlere Dair de, Nasuhü s- Silâhi Matrakçý nýn (?-1504) þehirlere dair minyatürlerinin, sanatçýnýn büyük bir özenle resimleþtirdiði tablolarý içeriyor. Nasuhü s- Silâhi ye verilen bir takma ad, Matrakçý. Matrak, oyunlarýnýn þimþir aðacýndan yapýlan, lobut biçiminde, aðýr, büyük tahtalarla birbirlerine, özellikle rakibin kafasýna vurmasýna dayanan bir oyun adý. Nasuhü s- Silâhi, ressam, matematikçi ve silâhþörlüðünün yaný sýra bu oyunun mucidi ve usta bir oyuncusu olmasý nedeniyle alýyor lâkabýný. Yavuz Sultan Selim, II. Beyazýd, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaþadýðý, II. Beyazýd tarafýndan Enderun a hoca olarak atandýðý biliniyor. Yazdýðý iki matematik kitabý yýllarca medreselerde okutulmuþ. Kanuni Sultan Süleyman la Irak ve Ýran seferlerine katýlan Matrakçý, yol boyu gördüðü Anadolu kentlerini, köylerini asýllarýna sadýk kalarak resmetmiþ. Resimlerin orijinalleri yaklaþýk otuza otuz santim boyunda ve çok renkli bir görüntü sunuyor. Tuvalin her yerinin kullanýldýðý resimler 16. Yüzyýl Osmanlý topraklarýnýn coðrafyasýný, iklim özellikleri ve doðal yaþamýný da kapsayarak yansýtýyor. Resimlerinde birden fazla bakýþ açýsý kullanan sanatçý binalarýn farklý açýlardan görünüþlerini, ayný kompozisyona yerleþtirmekten kaçýnmamýþ. Kroki tarzýnda çizilen þehir resimlerinde kale duvarlarý, evler, camiler yer alýrken, dereler, köprüler, daðlar, tepeler, o coðrafyada yetiþen ve bitkiler resmedilmiþ. Tablolarý bir anlamda süsleyen çiçekler ve hayvanlar ise, gerçeklik kaygýsý güdülmeyen bir orantýsýzlýkla, ancak romantik, sýcak, naif bir üslupla çizilmiþ. Vicdan Güvenç, belki bu içtenliðin naifliðin etkisinde kalarak resmediyor Matrakçý nýn yapýtlarýný. Bazen olduðu gibi, bazen küçücük bir çýkarma ya da eklemeyle Bu bölümde bir de Ankara Manzarasý var. Hollandalý bir sanatçý olan Jean-Babtist Vanmour un, 18. yüzyýlda yaptýðý resmin bir kopyasý bu. Ankara Kalesinin merkez alýndýðý manzarada, kentin canlý ticaret hayatýndan giyim-kuþama kadar, ince ayrýntýlarla verilmiþ bir kent yaþamý soluk alýyor. Ýkinci Bölüm: Ýnsanlara ve Cinlere Dair; Güvenç in resim sanatýna bir tutkuyla baðlanmasýna neden olan Siyah Kalem minyatürlerini resimleþtirdiði yapýtlardan oluþuyor. Bir yandan kendi özgün sanatýný oluþturan sanatçý, bu çabalarýnýn yaný sýra pek bilinmeyen, unutulmuþ, belki de özenle gündeme getirilmeyen sanatçýlarý günümüze taþýma kararlýlýðýyla, soluksuz bir çalýþmayla yapýyor bu resimleri. Muhammed Siyah Kalem, 14. yüzyýlýn sonu ile 15. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþamýþ bir minyatür sanatçýsý. Yaþamý ve kiþiliði hakkýnda somut bilgilerimiz yok ne yazýk ki. Ancak, kullandýðý malzemelerden yola çýkarak, o dönemde dünyanýn bilim ve kültür merkezi olan Herat, Semerkant bölgesinde yaþadýðý sanýlýyor. Resimlerinde Çinlilere, Avrupalýlara, Moðollara, Araplara, Türklere ve zencilere ait tiplemelerin varlýðý, onun en azýndan bütün bu deðiþik insanlarla karþýlaþabileceði Ýpek Yolu üzerinde bir coðrafyada yaþadýðýný anlatýyor bize. Yapýtlarýnda birden çok imzanýn varlýðý, 3 yüzün üzerinde resminin bulunmasý, ayný üsluba karþýn konu farklýlýklarý, Siyah kalem in tek bir kiþi olmadýðýný düþündürüyor sanat tarihçilere. Kabul gören bir baþka tez de, Siyah Kalem in ayný atölyede çalýþan ressamlarýn ortak imzasý olabileceði. Siyah Kalem in resimlerinin, Doðu ya yapýlan seferlerden birinde, Yavuz sultan Selim zamanýnda getirildiði ve Topkapý Sarayýnda korunmaya alýndýðý düþünülüyor. Sanatçýnýn bazý yapýtlarý ise Pekin, Londra, Berlin ve New York müze koleksiyonlarýnda bulunuyor. Siyah Kalem in resimleri devingen, sürekli hareket halinde canlýlardan oluþan, ilk bakýþta insaný tedirgin eden yapýtlar. Tedirginlik, ressamýn çizgileriyle iyi-kötü, huzur-karmaþa, din-dindýþý gibi kavramlarda bir sorgulamaya, sorgulamaysa içimizdeki çeliþkileri anýmsamaya götüren bir görsellik sunuyor bize. Siyah Kalem köylüleri, göçebeleri ve derviþleri resmederken yalýn, az renkli bir dil kullanýlmýþ. Bu yalýnlýkta taban tabana zýt olansa bu figürlerin kaslý bedenleri, tabanlarý görünen kocaman ayaklarý ve elleri. Üst tabakaya ait figürlerin yer aldýðý resimlerindeyse narin bedenler, zarif süs eþyalarý, parlak, yaldýzlý renklerin kullanýldýðý gösteriþli elbiseler, izleyiciyi etkileyecek kadar çekici. Siyah Kalem in insaný tedirgin eden eserleri, hayvanlarýn, ejderhalarýn ve cinlerin resmedildiði tablolarý. Cinler, düþsel birer varlýk olmaktan çýkartýlarak insana benzetilmiþ çünkü. Vahþi görünmeleri, kýllý uzun kuyruklarý, koyu renkleriyle çeliþen kýsacýk etekleri ve kollarýný belirginleþtiren bilezikleriyle hem var hem de yoklar sanki. Boyunlarýna geçirilen halkalar, insanýn mý cinlere tutsak kýldýðýný, cinlerin mi insanýn hayal gücünün tutsaðý olduðunu soran simgelere dönüþmeye hazýr gibi Siyah Kalem in bütün figürleri hareket halinde. Kimi dövüþüyor, kimi mal satýyor. Bazýsý yemek yerken yerini almýþ tuvalde, bazýsý çalýþýrken, sohbet ederken Dans edenler de var bu yaþam karmaþasýnýn içinde, elinde silahýyla savaþanlar da Vicdan Güvenç, bu resimlerin sýrrýný çözerek, ya da yüreðindeki karmaþayý, dinginliði bu yapýtlarda bularak tuvaline geçirmiþ. Her þeklin, her ayrýntýnýn üstüne nasýl durduðunu, ressamýn sanatsal sýrlarýna nasýl kafa yorduðunu iyi bilenlerdenim. Küçük bir figür için aylarca çalýþtýðýný, içine sinene kadar býkýp usanmadan uðraþtýðýný da Kendi sözcükleriyle zamanýn çok ilerisindeki Semerkantlý ressam Siyah Kalem in, þehrin ve doðanýn döngülerine ayna tutan resimlerine yansýyan muazzam kültürel çeþitlilik, hareket ve hayal gücünü insanlara tanýtmak düþüncesinden doðan bu çalýþmalar, belki günümüzden daha hoþgörülü bir ortamýn yüzyýllar önceki varlýðýný da duyumsatýyor. Üçüncü Bölüm: Ýnanca Dair, sergi salonuna girdiðim anda beni þaþýrtan, etkileyen resimlerden oluþuyor. Biraz Vicdan Güvenç in diðer çalýþmalarýný bildiðim, o heyecaný paylaþtýðým için olsa da, bu özgün resimlerden gözlerimi alamýyorum. Sergiyi gezip, her yeni tablonun karþýsýnda, Ýnanca Dair bölümüne kaçma, resimlere yansýyan felsefeyi içime çekme isteði duyuyorum. Kýrmýzýnýn egemenliðinde, büyük bir yalýnlýkla yorumlanan acýnýn, ayrýlýðýn, özlemin ve direncin öyküsünü okumak, Sivas kýyýmýndan sað çýkmýþ yüreðime dokunuyor. Yaralýyor beni ve kanatýrken bir yandan da saðaltýyor Çünkü kýrmýzý, ayný zamanda aþký, canlý, umutlu bir yaþamý da simgeleyen renk. Ýnanca dair neler söylenmedi ki?.. Neler yazýlmadý, neler tartýþýlmadý ki?.. Hangi kýlýçlar çekilmedi, inanç þalý dolanýp omuzlarda?.. Dünden bu güne dünyamýzda inanç adýna yaþanmayan ne kaldý?.. ( Devam edecek )

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

ARÝF DOÐAN SAVUNMA YAPIYOR 2 DE

ARÝF DOÐAN SAVUNMA YAPIYOR 2 DE Yeni Parti üyelerinin de aralarýnda bulunduðu, çeþitli illerden yaklaþýk 600 kiþinin duruþma salonunun bulunduðu binaya giriþi sýrasýnda izdiham yaþandý. Ýzleyiciler, duruþma salonunda kendilerine ayrýlan

Detaylı

hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na

hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na 22 YILDA 428 ÇOCUK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Doðu ve Güneydoðu da yoðun yaþam hakký ihlallerinin yaþandýðý 2010 yýlýnda hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı