Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-iş Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya e-ticaret

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-iş Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya e-ticaret"

Transkript

1 Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-iş Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya e-ticaret Zafer Kıyan özet 1980'lerden sonra bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hızlı bir şekilde gelişme gösterdi. "Bilgi tabanlı ekonomi" ve "B2B' (business to business) kavramları bu gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıktılar. Günümüzde bir çok gelişmiş ülke, ekonomilerini bilgi ekonomisi olarak tanımlamakta ve B2Byi küresel ekonomide yeni bir e-iş modeli olarak kullanmaktadır. Buna göre gelişmiş ekonomiler, bilginin üretimi, dağıtımı ve kullanımında günden güne uzmanlaşmaktadır. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkeler sahip oldukları birçok engele rağmen, bu sürece ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye de özellikle alt yapı konusundaki engellere rağmen bilgi ekonomisinde rol almak istemektedir. Bu gelişmelere rağmen gelişmekte olan ülkelerin bilgi ekonomisine verimli bir şekilde entegre olup olmayacakları tartışma konusudur. Bu çalışma BİT'teki hızlı büyümeyi, bilgi ekonomisi ve B2B kavramlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kttoıvledge Based Economy and B2B As A New e-business Model: E-Commerce Frotn Business to Business Abstract After the 1980s, information and communication technologies (ICT) have developed steadily. "knov»ledge-based economy" and "B2B' (business to business) concepts have emerged as a result of this development. Nowadays, many developed countries describe their economy as knowledge economy and use B2Bas a new e-business model in the global economy. Accordingly, advanced economies have become progressively specialized in the production, distribution and use of information. On the other hand. developing countries try to keep up with this situation altough they have several obstacles. As one of the developing countries. Turkey also wants to play a role in the knowledge economy despite the obstacles. in particular lack of infrastructure. İn spite of these developments. vıhether viable integration of developing countries to the information led global economy is somewhat guestioned. This study aims to analyze the rapid grovvth of ICT, knovvledge economy and B2B consepts. iletişim : araştırmaları (1-2):

2 Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-iş Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya e-ticaret 1980'lerden sonra bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında hız kazanan gelişmelerle birlikte Sanayi Devrimi'nin mal üretimine dayanan ekonomisinin değiştiği yönünde genel bir kanının ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre çözümlemesini Marks, VVeber ve Durkheim gibi sosyolog ve iktisatçıların yaptığı klasik sanayiciliğin temel özellikleri ortadan kaybolmakta ve yeni bir küresel ekonomik işleyiş biçimi egemen olmaya başlamaktadır. BİT temelinde değişmeye başlayan dünya ekonomisinin bu yeni işleyiş biçimi, bilgi tabanlı ekonomi (knozvledge-based economy) veya bilginin motor görevi gördüğü ekonomi (knoıvledge-driven economy) gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. Bilginin hâkim olduğu bu türden bir ekonomide faaliyetler yeniden şekillenirken, BİT'in de devreye girmesiyle dünya küresel bir pazar olarak tasvir edilmekte ve internet temelli B2B (business to business) e-ticaret siteleri işletmeler açısından ticaret yapmamn yeni araçları olarak gösterilmektedir. BİT alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler, ekonomik yapılanmadaki değişim süreciyle bağlantılı olarak gelişme-kalkınma kuramlarında da yeni açılımların yaşanmasına neden olmaktadır. 1980'lere kadar önemini koruyan gelişme-kalkınma kuramlarının modernleşmeye dönük açıklamaları, BİT'in devreye girişiyle yerini enformasyon teknolojileri paradigmasına bıı "Yeni küresel ekonomi" kavramının kullanılmasından kasıt, enformasyonel ekonominin küresel olduğunu belirtmektir. Bu bağlamda yeni küresel ekonomi, dünya ekonomisinden farklı, tarihsel bir gerçeklik olarak düşünülür. Bu konunun ayrıntılı tartışması için bakınız Castells (2000: ).

3 Kıyan... Firmadan Firmaya e-ticaret 163 rakmaktadır. Böylece, D. Lerner, W. Schramm ve E. Rogers gibi araştırmacıların gelişme iletişimi çalışmalarında kitle iletişim araçlarına yüklenen rol, teknolojiye verilerek, teknolojinin kendisi, "determinist" bir bakış açısıyla, değişimi belirleyen temel öğe ve büyümenin kaynağını oluşturan yenilikler olarak yeni gelişme-kalkmma kuramlarına dahil edilmektedir. 2 Bu gelişmeler ışığında, M. McLuhan, D. Bell, A. Toffler gibi toplum kuramcıların kavramsallaştırmasını yaptıkları enformasyon toplumu (information society) söylemi de yine BİT'in toplumsal yapının bütünü üzerinde yapacağı etkilere dayandırılmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmanın odaklanacağı nokta, başta da belirtildiği gibi, bilgi ekonomisi (knoıvledge economy) ve bu ekonomide yeni bir e-iş yöntemi olarak ortaya çıkan B2B, diğer adıyla firmadan firmaya e-ticaret modeli olacaktır. Bu bağlamda, hem BİT'in kendi alanları dışındaki yapılan etkileyen jenerik özellikleri nedeniyle küresel ekonominin bütünü üzerinde yapacağı etkiler, hem de küresel ekonominin yeni işleyiş biçimiyle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler açısından küresel ekonomiye entegre olma ve genişleyen küresel ticaret hacminden pay almaya dönük stratejilerde değişiklik yapma zorunluluklarının ortaya çıkması, bu çalışmanın üzerinde duracağı temel noktalar olacaktır. 2 İletişim teknolojileri ve gelişme-kalkınma kuramları arasındaki ilişki konusunda yapılmış çalışma için bakınız Başaran, Funda (2005). "Telekomünikasyon Alanmda Yaygınlaştırma Politikalan." İletişim Ağlarının Ekonomisi: Telekomünikasyon, Kitle Üetişimi, Yazılım ve İnternet. Funda Başaran ve Haluk Geray (der.) Ankara: Siyasal Kitabevi

4 164 iletişim : araştırmaları Bilgi Tabanlı Ekonomi Bir girdi olarak bilginin ekonominin işleyiş biçimindeki rolü ve önemi arttıkça, soyut bir kavram olarak çağrışımlarını hayatımızın her alanında sıklıkla duyumsayabileceğimiz küreselleşmenin, BİT temelinde kendi ekonomisini yeniden yaratma yolunda hızla ilerlediği görülmektedir. Castells, yeni olan bu ekonomiyi "enformasyonel, küresel ve ağ temelli" olmak üzere üç temel özellik üzerinden somutlaştırmaktadır. Castells'e göre yeni ekonomi enformasyoneldir, çünkü bu ekonomide üretkenlik ve rekabet gücü temel olarak bilgiye dayalı enformasyon üretme, işleme ve uygulama potansiyeline dayalıdır. Küreseldir, çünkü üretimin, tüketimin ve dolaşımın temel bileşenleri küresel ölçekte örgütlenmiştir. Ağ temellidir, çünkü üretim ve rekabet ağlar üzerinde yaşanmaktadır (77-78). Bununla birlikte Castells'in özelliklerini sıraladığı yeni ekonomi, yukarıda da vurgulandığı gibi, genel olarak bilgi tabanlı ekonomi veya bilginin motor görevi gördüğü ekonomi gibi isimlerle kavramsallaştırılmaktadır. 3 Bu paralelde M.U. Porat, F. Machlup, Y. Masuda ve D. Bell gibi toplum kuramcıların yeni bir ekonominin doğmakta olduğunu ayaklarını yere vurur tarzda anlatma çabalarını bir tarafa bırakırsak, bilgi tabanlı ekonomi kavramının uluslararası kuruluşların hazırlamış oldukları raporlarda da sıklıkla yer aldığım görebiliriz.'örneğin bilgi tabanlı ekonomi kavramıyla ilgili tanımlamalardan biri, Dünya Bankası'nın Turkey, Informatics and Economic Modernization (1993) başlıklı raporunda yapılmaktadır. Raporda bilgi tabanlı ekonomi, enformasyon arzının, işlem kapasitesinin yüksek düzeylere ulaştığı, ağlar sayesinde enformasyonun yayılma hızının en yüksek düzeye çıktığı, kamu ve özel kesimin enformasyon ağları üzerinden, BİT odaklı olarak yeniden örgütlendiği ekonomilere verilen genel ad olarak tanımlanmaktadır. Enformasyon ve bilgi kullanımının doğrudan dağıtımı ve üretimine dayanan bu türden bir ekonomide temel unsur bilgi olarak görülmektedir. Bilgi, üretimden pazarlamaya bütün ekonomik faaliyet alanlarında yapısal dö- 3 Bilgi tabanlı ekonomi (knomledge-based economy) ve bilginin motor görevi gördüğü ekonomi (knomledgedriven economy) kavramlan arasındaki farkın ayrıntılı açıklaması, Avrupa Komisyonu'nca hazırlatılan Innovation Policy İn A Knowledge-Based Economy (2000: 9-11) başlıklı çalışmada yapılmaktadır.

5 Kıyan... Firmadan Firmaya e-ticaret 165 nüşümü sağlayan güç ve küresel pazarın temel bileşeni olarak kabul edilmektedir. Drucker (1994: 184), bilgideki bu değişime vurgu yaparak, bilginin yüksek ya da düşük teknolojili olsun sanayinin bütününde ekonominin dinamiklerine katkıda bulunan birincil güç, ekonominin temeli ve gerçek sermayesi haline geldiğine dikkat çekmektedir. Nitekim hem Machlup'un The Production and Distribııtion of Knozvledge in the USA (1962) hem de Porat'ın The Information Economy: Sources and Methods for Measııring the Primary Information Sector (1978) ABD'yi bilgi tabanlı bir ekonomi olarak nitelendiren çalışmalarında, bilginin çeşitli ölçümlemeler sonucunda ekonomik üretim içindeki artan payı üzerinde odaklanılmıştır. 4 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)'m E-Commerce and Development (2003) ve Dünya Bankası'mn Information and Communication for Development (2006) başlıklı raporlarında da, benzer şekilde bilginin rolünün değiştiği varsayımından yola çıkılarak, özellikle 1980'lerden sonra bilginin ekonomik performans içinde en önemli öğe haline geldiği üzerinde durulmaktadır. Yine Dünya Bankası'mn Türkiye için hazırlamış olduğu Knoıvledge Economy Assessment Study (2004) başlıklı çalışmasında, bilginin yeni bir üretim faktörü olarak ortaya çıktığı değerlendirmesi yapılmaktadır (4). Bununla birlikte bilginin, ekonomik üretim içindeki değişen rolü ve önemi hakkındaki ayrınülı tartışmalardan biri Avrupa Komisyonu tarafından hazırlattırılan Innovation Policy In A Knoıvledge-Based Economy (2000) isimli çalışmada yapılmaktadır. Söz konusu çalışmada, yeni ekonomide bilginin rolünün ve öneminin ekonomik aktiviteler için bütünüyle değiştiğine ve bilgiye dayalı bir ekonomiye geçtiğimize dair vurgu yapılmaktadır. Bu durum, bilginin günümüzde tarihsel olarak ekonominin her alanında hiç olmadığı kadar artan önemine dayandırılmaktadır. Çalışmada üzerinde durulan temel nokta, bilginin her dönemde var olduğudur. Taş devrinde, sanayi dönemi ekonomisinde, kısaca her dönemde bilgi varlığım sürdürmüştür. Bu açıdan tarihsel olarak bakıldığında, bütün ekonomilerin bilgiye dayalı olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde bilginin rolü ve önemi değişmiştir. Çalışmaya göre bilgi- 4 Genel özet için bakınız Törenli (2004: 43-50).

6 166 iletişim : araştırmaları deki bu değişiklik, onun ekonominin dinamiklerine yaptığı katkının büyüklüğünün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (9-11). Bilgi ekonomisini açıklamaya dönük bu türden değerlendirmelerde öne çıkan vurgu, bilginin günümüzde üretimden tüketime uzanan sürecin her kademesinde geçmişteki etkisiyle kıyaslanamayacak derecede etkili olduğu noktasında toplanmaktadır. Bilgiye atfedilen bu rol, sanayi toplumunun ana değişkenleri olan "emek" ve "sermaye"nin yerini alan yeni bir değer olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. "Bilgi, artık son hızla üretimin tek faktörü haline gelmekte ve hem 'sermayeyi', hem de 'emeği' bir kenara itmektedir" (Drucker, 1993: 34). Bu bağlamda bilgi, A. Smith, D. Ricardo ve K. Marks gibi iktisatçılar tarafından tanımlanan "emek-değer" kurammm yerine geçirilerek, "bilgi-değer" kuramı şeklinde yeni ekonominin temel değişkeni olarak gösterilmektedir. Kumar, bu görüşün en ateşli savunucularından biri olan D. Bell'den alıntıladığı bir pasajda, bu görüşü şu şekilde somutlaştırmaktadır: "Benim temel öncülüm, bilgi ve enformasyonun sanayi sonrası toplumun strateji kaynağı ve dönüştürücü aracısı haline geldiğini belirtir... tıpkı enerji, doğal kaynaklar ve makine teknolojisi bileşiminin geçmişte sanayi toplumunun dönüştürücü araçları olması gibi" (22). Bu bölümde toparlayıcı bir giriş olması açısından, "yeni" ekonomik yapının özelliklerini, "eski" ekonomik yapıyla Tablo l'deki gibi karşılaştırmak yerinde olacaktır. 5 "Eski" ve "yeni" ekonomi kavramlarını biraz daha somuta indirgersek, iki kavramın gerçekte fordizm (eski) ve post-fordizm (yeni) üretim modellerine vurgu yaptığı görülür. Bu bağlamda iki kavram arasındaki farkın, basit bir vurgu meselesinden öte, kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde, kapitalist üretim biçiminde var olan radikal değişikliği gösteren farklı bir sürece işaret ettiğini söyleyebiliriz. Tablo l'de de görülen bu değişiklikler arasın- 5 Genel kaynakça için bakınız: Progressive Policy Institute (1998). "Nevv Economy Index." Technology, innovation and New Economy Project.; Aktan, Can C. ve İstiklal Y., Vural (2003). "Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi", (Yayınlanmamış Çalışma).; Söylemez, S. Alev (2001). Yeni Ekonomi. İstanbul: Boyut Kitapları.; Oktay, Ertan vd. (2004). "Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve e- Dönüşüm Stratejileri." Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, İ.I.B.F. Kasım 2004: ; Törenli (2004:62).

7 Kıyan... Firmadan Firmayae-Ticaret 167 ESKİ Durağan Pazar Standart Tarım ve Sanayi Sektörü Ağırlıklı Ulusal ölçekte Üretim ve Rekabet Hiyerarşik-Bürokratik Organizasyon Kitlesel Üretim Büyüme için Temel Unsurlar: Sermaye, işgücü Teknolojiyi Yönlendiren Temel Unsur: Makineleşme Ölçek Ekonomileri, Düşük Maliyet Düşük, Orta Ar-Ge Çalışmaları Tam istihdam Mesleğe Yönelik Eğitim Çalışan-Yönetim ilişkileri: Muhalif istikrarlı istihdam Üretim Odaklı Kalifiye Değil veya Belirli Bir Alanda Uzman işgücü YENİ Dinamik Pazar Bireyselleşmiş Hizmet Sektörü Ağırlıklı Küresel Ölçekte Üretim ve Rekabet Ağ Temelli Organizasyon Esnek Üretim Büyüme için Temel Unsurlar: Yenilik. Bilgi Teknolojiyi Yönlendiren Temel Unsur: Dijitalleşme Kapsam Ekonomileri, Yenilik ve Kalite Yüksek Ar-Ge Çalışmaları Yüksek Reel Ücret ve Gelirler Yaşam Boyu öğrenme Çalışan-Yönetim ilişkileri: işbirlikçi Riskli istihdam Müşteri Odaklı Yenilikçi, Yaratıcı işgücü Tablo 1. Eski ve Yeni Ekonomi Karşılaştırması da, küresel bir pazarın ve çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) yükselişi, ulus-devlet modelinden vazgeçilmesi, kitlesel üretim ve pazarlamadan esnek üretim ve esnek uzmanlaşmaya doğru gidilmesi, ekonomide adem-i merkeziyetçiliğin belirginlik kazanması, örgütsel yapılanmalarda komutanın yerini iletişimin alması, bilgi, tecrübe ve çok yönlü beceri sahibi, yenilikçi, yaratıcı işgücünün ortaya çıkması türünden varsayımlar sıralanmaktadır. Öne sürülen değişiklikler bütün olarak ele alındığında, gelinen noktanın post-fordizm temelinde, sanayi ekonomisindeki üretim biçimlerinden farklı dinamiklerin ortaya çıktığı, dolayısıyla da emek, sermaye ve enerji üzerine yoğunlaşan üretim modelinden, bilginin üretilmesi ve dağıtılması modeline doğru bir sürecin başlamış olduğunun vurgulanmaya çalışıldığı görülmekte-

8 168 iletişim: araştırmaları dir. Buradan hareketle, bilginin hakim olmaya başladığı küresel ekonomi temelinde değişmeye başlayan yeni iş yapma modellerine geçebiliriz. Küresel Ekonominin Yeni İş Yapma Biçimi: e-ticaret Küresel ekonominin yeni işleyiş biçiminde bilginin üretim ve dağıtımda gittikçe artmaya başlayan önemiyle bağlanülı olarak, "geleneksel" iş yapma modellerinin adımn ve niteliğinin de değişmeye başladığı gözlenmektedir. BİT alanındaki gelişmelerle ticaret artık "enformasyon otobanları" olarak tanımlanan ağlar üzerinden yapılabilir olma özelliğine kavuşmaktadır. Bu yeni iş modelleri genel olarak e-ticaret adı altmda formüle edilmektedir. Daha açık bir tanım yapacak olursak, e-ticareti genel olarak mal ve hizmetlerin üretim, tanıüm, satış, sigorta, dağıüm ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağlan üzerinden yapılması olarak tanımlayabiliriz. Telefon, faks, bilgisayar, elektronik ödeme, para transfer sistemleri, elektronik veri değişim sistemleri ve internet gibi iletişim mekanizmalarını ise e-ticaretin günümüzdeki temel araçlan olarak görebiliriz. Bununla birlikte e-ticaret; B2B (busirıess to business), B2C (business to customer), C2C (customer to customer), C2B (customer to business) ve B2G (business to government) gibi oldukça geniş bir yelpazeye yayılan elektronik iş yapma modellerini içermektedir. 6 Ancak günümüzde B2B olarak bilinen firmadan firmaya e-ticaret, ulaştığı ticari kapasite anlamında, yeni ekonominin en belirgin e-iş modeli olarak ortaya çıkmaktadır (Goldstein ve O'Connor, 2000). UNCTAD'm Building Confidence, Electronic Commerce and Development (2000) adlı e-ticaret raporunda B2B e-ticaretinin diğerlerine göre (B2C, C2B, C2C, B2G ve benzeri) gelecekte en etkin e-iş modeli olacağı tahmininde bulunulduğu dikkat çekmektedir (9). Aym kuruluşun hazırlamış olduğu son yıllara ait raporlara bakıldığında, bu tahminin gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin bu kuruluşun Information Economy Report (2006) adlı bilgi ekonomisi raporunda dünya ölçeğinde B2B e-ticaretinden elde edilen ticaret hacminin diğer online ticaret modelleriyle karşılaştınlamayacak kadar fazla olduğu belir-» 6 e-ticaret kategorileri için bakınız Building Confidence: Electronic Commerce and Deoelopment Report (2000: 9); Morgan Stanley Dean VVıtter, The B2B İnternet Report. (2000: 23-24); Bozkurt (1999: 50).

9 Kıyan... Firmadan Firmayae-Ticaret 169 tilmektedir. Raporda verilen ABD ve Avrupa örneği, B2B e-ticaretinin büyüklüğünü kanıtlar niteliktedir. Buna göre, 2004 yılında ABD'de internet aracılığıyla yapılan tüm ticaretin % 93'ü B2B üzerinden gerçekleşirken, Avrupa'da da aym yıl, işletmelerin hemen hemen yarısının aralarındaki satın almaların B2B yoluyla yapıldığı ve bu ticaretin hızla büyüdüğü kaydedilmektedir (14-15). Öte yandan yine aynı kuruluşun Information Economy Report (2005) adlı raporunda da 2004 yılında B2B e-ticaretinin Kanada'da tüm internet ticaretinin % 75'ini oluşturduğu ifade edilmektedir (18). Bu gelişmelere ek olarak, B2B sitelerinin dünya çapında artan önemini belirtmek için, Yahoo'nun, Ekim 2005 tarihinde 1 milyar dolar karşılığında alibaba.com'un 7 % 40'lık bölümünü satın alarak, stratejik ortaklık kurduğunu ve yahoo.com.cn sitesiyle hizmet verdiğini belirtmemiz gerekir. Alibaba.com'un yaklaşık 200 ülke üzerinde 3 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, ki bunun anlamı 3 milyon firmanın detaylı bilgileriyle birlikte, sanal bir site üzerinde muazzam genişlikte bir e-pazar alanı oluşturmasıdır, B2B e-iş modelinin diğerlerine kıyasla, artan önemi de daha anlaşılır olmaktadır. Bu noktada, gelecekte daha da etkin olacağı varsayılan B2B e-ticaret modeline biraz daha yalandan bakmamız gerekiyor. B2B: Firmadan Firmaya e-ticaret B2B e-iş modeli genel olarak, KOBİ adım verdiğimiz küçük ve orta boy işletmelerin ürettiği mal ve hizmetler açısmdan birçok aha ve satıcıya (çok noktadan çok noktaya) araalık eden internet temelli e-pazaryerleri olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle B2B ; firmadan müşteriye ticaret olan B2C, müşteriden müşteriye ticaret olan C2C, müşteriden firmaya ticaret olan C2B ve firmadan devlete ticaret şeklinde tammlanan B2G'den farklı bir modeldir. 7 Alibaba Group adıyla kurulan şirket, alibaba.com sitesiyle birlikte, Çin'e yönelik kurulan alibaba.com.cn, alipay.com ve alisoft.com gibi sitelerle de hizmet vermektedir. Aynı grubun bünyesinde kurulan toabao.com ise C2C ve C2B olarak Asya genelinde hizmet vermektedir. Bunlardan alipay.com etkili bir online ödeme mekanizması olarak dikkat çekmektedir. Sitenin verilerine göre, alipay.com'ım 2006 yılı Aralık ayı itibariyle sahip olduğu 33 milyon kullanıcısı günlük 460 binden fazla işlem gerçekleştirmekte, bu işlemler neticesinde sitenin günlük hacmi 12,8 milyon doları aşmaktadır. Bununla birlikte alibaba.com.cn ve toaboa.com sitelerinin toplam 46 milyon kayıtlı kullanıcısının olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan alisoft.com ise, Çin'deki işletmelere web tabanlı yazılım hizmeti vermektedir (detaylı bilgilere adresinden ulaşılabilir).

10 170 iletişim : araştırmaları B2B B2C işlem Miktarı Ortalama 75,000 S Ortalama 75 $ Katılımcılar Birçok firma ve çalışan Müşteri doğrudan firmayla karşı karşıya Fiyatlama Karar Verici Satın Alma Süreci e-pazaryeri ya da Portal Seçimi Ödeme Altyapı Anlaşma usulü, uzun dönemli sözleşmeler, açık artırma ve katalog alımları Firma yönetimi, ticari kuralların geçerli olduğu karar alma mekanizmaları Doğrudan satın alımda talep zinciri tarafından yönlendirilir; dolaylı satın alımlarda yerini doldurma Firmanın üretim değeri, üretim sürecinde ortaklık ve hisse belirleyici oluyor Kredi kartları ve banka kredileriyle bağlantılı diğer değişik ödeme şekilleri Yerel, firmalara göre özelleştirilmiş katalog, iş akışı kuralları Çoğunlukla katalog, tek fiyat Tek müşteri Rastlantısal satın alım; söylenti ve reklam etkisi Marka, söylenti, fiyat, reklam belirleyici oluyor Bütün kredi kartları Internet erişimli tarayıcı Tablo 2. B2B ve B2C Karşılaştırması {Morgan Stanley Dean Witter, B2B Internet Report, Nisan 2000/23) B2B, bu modellerden işlem miktarı, katılımcılar, fiyatlama, karar vericiler, satın alım süreci, e-pazaryeri ya da portal seçimi, ödeme ve altyapı gibi yönlerden ayrılmaktadır. Bu farklılığı daha da somutlaştırmak için Tablo 2'de yer alan B2B ve B2C karşılaştırmasına bakılabilir. B2B e-iş modeli bu türden özellikleriyle, bilgi tabanlı ekonomide işletmelerin "geleneksel" ticari yapıdan farklı olarak, elektronik ortamda ticaret yapmalarına olanak sağlayan yeni bir iş yapma yöntemidir. Dolayısıyla bu yapının motor görevi gören aktörleri, alıcı-satıcı işletmeler olarak düşünülür. Bilginin hâkim olduğu yeni küresel ekonomide, özellikle gelişmekte olan ülke işletmeleri açısından bu modelin önemi, ticari hacimlerini genişletmek için birçok avantaja sahip olacakları gibi iyimser diyebileceğimiz varsayımlara dayanmaktadır. Dünyanın önde gelen B2B sitelerinden dibaba.com sitesinde yer alan bir çalışmada, 8 firmaların B2B modeliyle elde edeceği avantajlar genel olarak

11 Kıyan... Firmadan Firmayae-Ticaret 171 şöyle sıralanmaktadır: i) Satış ve kar oranlarında artış, ii) İç pazarda rekabet üstünlüğü, iii) Küresel pazarlardan pay kapma, iv) Pazar çeşitliliğinde artış, v) Parça başı maliyetlerde düşüş, vi) Talepler açısmdan zaman sınırının ortadan kalkması, vü) Şirket büyümesi açısmdan fırsat, viii) Yeni bilgi ve deneyim edinme fırsatı. IDC bu avantajları, yeni pazarlara giriş ve daha düşük işlem-işletme maliyeti şeklinde özetlemektedir. UNCTAD, Electronic Commerce Strategies For Development: The Basic Elements of An Enabling Environment For e-commerce (2002) adlı çalışmasında, yüksek işlem maliyeti ve başka erişim engelleri nedeniyle girilmesi zor olan yeni pazarlara girme olanağının yanmda, işletmelerin daha ucuz ve daha kaliteli ticari bilgilere (örneğin finans ve iş bilgileri) ulaşma avantajının olacağını da belirtmektedir (7). Goldstein ve O'Connor (2000) ise, tüm bu avantajları göz önünde bulundurarak, genelde e-ticaretin, özelde ise B2B modelinin gelişmekte olan ülke firmalarına (gelişme-kalkınma açısından) gerçek fırsatlar sunacağını vurgulamaktadırlar. WTO, WB, OECD ve IMF gibi diğer uluslararası kuruluşlar da, yayınladıkları rapor ve istatistiklerde, gelişmekte olan ülkelerin bu model sayesinde elde edecekleri avantajları sıralayarak bu ticareti cazip hale getirmeye çabalamaktadırlar. Öne çıkan bu türden varsayımlarda, gelişmekte olan ülkelerde varolan telekomünikasyon altyapı eksikliğinin ve BİT'in yaygınlaşmasında yaşanan sorunların göz ardı edildiği kolayca görülmektedir. Ayrıca bu tür ülkelerin, "Know-how" ve "Knoıv-ıvho" gibi tecrübeyle edinilmiş örtük bilgiye (tacit knoıvledge) sahip olmamaları da yine tartışılmayan konular olarak dikkat çekmektedir. Oysa Göker'in (13) de üzerinde durduğu gibi, bilgi tabanlı ekonomide her ne kadar bilginin kendisi önemli olsa da, asıl önemli rol örtük bilgidedir. Küresel pazar ekonomisinin yoğun rekabetin yaşandığı bir arena olduğunu, bu arenada söz sahibi olmanın en önemli koşulunun BİT alanında yetkinlik olduğunu, bu yetkinliğin ise örtük bilgiyle mümkün olabileceğini dikkate alırsak, bu türden bilgilerin açık, kodlanmış bilgilere (codified knoıvledge) oranla ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. 8 Erişim tarihi:

12 172 iletişim: araştırmaları Diğer taraftan Humphrey ve diğerlerinin gelişmekte olan ülkelerdeki e- ticaretin gerçek durumunu ortaya koymaya çalıştıkları The Reality of E-Commerce With Developing Countries (2003) başlıklı çalışmada öne çıkan söz konusu varsayımlar iyimser bakış açısı (optimistic view) başlığı altmda değerlendirilmektedir. B2B e-ticaret modelinin gelişmekte olan ülke firmalarına özel avantajlar sağlayacağı düşüncesini barındıran bu iyimser bakış açısı, modelin coğrafik uzaklığın neden olduğu etkileri azaltacağı, pazarlar hakkında daha iyi bilgiler sunacağı ve daha düşük maliyetlerle pazarda var olmayı sağlayacağı gibi, ağırlıksız ekonomi (ıveightless economy) söyleminden de beslenen varsayımlara dayandırılmaktadır. Aym çalışmada yer alan başka bazı gözlemcilerin bir adım daha ileriye götürdükleri bu yaklaşımda, gelişmekte olan ülkelerdeki üretici firmaların, kurbağa sıçrayışıyla geçecekleri bilgi iletişim çağında, bu tür araçları kullanarak alıcı-satıcı ilişkilerini daha da güçlendirebilecekleri, böylece küresel piyasada önemli miktarlarda karlar sağlarken, rekabetteki güçlerini de artıracakları gibi dozu bir hayli artırılmış bir iyimserlik göze çarpmaktadır (1). Kocacık (8), Bilgi Toplumu ve Türkiye adlı makalesinde bu konuyu tartışırken, sanayi toplumunu (kurbağa sıçrayışıyla) atlayarak bilgi toplumuna geçmenin olanaksız olduğu üzerinde durmaktadır. Zira ona göre bilgi ekonomisi, temelini sanayi toplumunun kendine özgü kurum ve kuralları ile geliştirdiği ekonomik-sosyal-teknolojik görüntü üzerinde şeklini bulmaktadır. Dolayısıyla, Sanayi Devrimi sürecini yaşamamış gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler, bilgi ekonomisinin gerektirdiği teknolojik alt yapı konusunda yetersiz olduklarından, yeni ekonomik yapıya adapte olmakta zorlanacaklardır. Bununla birlikte başka bazı çalışmalarda ise (Törenli, 2003: 207; Webster, 2000), yeni ekonomik modelin, gelişmekte olan ülke firmalarına sağlayacağı avantajlar bir yana, varolan ekonomik yapıda eşitsiz ilişkileri pekiştiren, bunları sürekli kılan koşullan yeniden ürettikleri üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmalarda vurgulanan nokta, yeni toplum veya ekonomik modelin ortaya çıktığı söylemlerinin arkasına gizlenmiş olan kapitalizmin son yıllarda geçirdiği yapısal krize çıkış kapılan araması ve dolayısıyla da bunun zaten hali hazırda var olan kapitalist ekonomik sistemin yeniden güçlenerek devam etmekte olduğu gerçeğinin görülmesi gerektiği üzerinedir.

13 Kıyan... Firmadan Firmaya e-ticaret 173 Üzerinde düşünülmeye değer bu görüşler, 1970'lerden sonra kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde hizmetler sektörünün GATT anlaşmalarına dahil edilerek serbestleştirilmeye dönük çabalarla birlikte düşünüldüğünde daha da anlam kazanmaktadır yılında başlayıp 1993 yılına kadar süren Uruguay Yuvarlak Masa Toplantıları'nda hizmetler sektörünün GATT anlaşmaları içerisine yerleştirilmesi kararı alınırken, teknolojik alt yapıdan yoksun olan gelişmekte olan ülkeler, serbestleşmenin kendi çıkarlarına ters düşeceğini belirterek karara karşı çıkmışlardı. Bu karşı çıkış, gelişmekte olan ülkelerin, yeterli teknik donanıma sahip olamadıkları için oluşacak küresel ticaretin dışında kalacaklannın farkında olduklarını gösteriyordu. Ancak ABD, bu ülkelerin birçoğunu, ortaya çıkacak ticari hacmin kendi çıkarlarına uygun olacağmı anlatarak ikna etmeyi başardı, olmayanlar ise ödül-ceza yöntemi kullanılarak yola getirildi 9 (Geray, 2005: 41). Böylece, kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde en önemli aşamalardan biri gerçekleştirilerek, hizmetler sektörü GATT anlaşmaları çerçevesinde ele alınmaya başlandı. Hizmetler sektörünün GATT çerçevesine sokulmasıyla uluslararası ölçekte pazarlanabilir olmasının ardından yoğunlaşan çalışmalar, gelişmekte olan ülkeler açısından telekomünikasyon alt yapılarının geliştirilmesi, serbestleştirme politikalarının devreye sokulması, plansız özelleştirmelerin yapılması gibi birtakım çalışmaları beraberinde getirdi. Bu durum aynı zamanda, hizmetler sektörüyle birlikte etkinliklerini büyük oranda artıran ÇUŞ'lerin çevre ülkelerde etkin olmalarına engel olarak görülen ulus-devlet kontrolünün azaltılması tartışmalarıyla paralellik göstermektedir Dünya Ticaret Örgütü tarafından 12 Nisan 2007 tarihinde yayımlanan ve 2006 yılma ilişkin küresel ticaret istatistiklerini yansıtan basın duyurusuna göre; dünya ticareti reel bazda %8 oranında artış kaydetmiştir. Nominal bazda ise, hizmet ihracatı %11 artarak 2,71 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler sektörüne ait bu rakamlar düşünüldüğünde, bu alanda serbestleştirmeye dönük politikaların neden bu denli yoğun şekilde işlediği daha iyi anlaşılmaktadır. Öte yandan, serbestleştirmeye dönük bu politikalar, özellikle 1980'lerden sonra, İngiltere'de Thatcherizm ve ABD'de Reaganizm politikalarının ortaya çıkmasından sonra, Yeni Dünya Düzeni söylemleri ve neo-liberal politikaların hız kazanmasıyla paralellik göstermektedir. Nitekim ABD temsilcisi Clayton Yeutter, Urugay Yuvarlak Masa Toplantılarının sonucunu, "Başkan Reagan yönetiminin belli başlı zaferlerinden biri" olarak değerlendirmiştir (Aho'dan aktaran Geray, 2005: 41). 10 Genel bir özet için bakınız Geray (2005).

14 174 iletişim : araştırmaları BİT yoluyla, erişim ve esneklik özelliklerini genişleten, kaynak ve üretim yerine bağımlı olmaktan kurtulan ÇUŞ'ler, bu gelişmeler ışığında telekomünikasyonun düzenleyici çerçevesinin kendi lehlerine serbestleştirilmesini istemektedirler (Audenhove vd.'den aktaran Başaran, 2004: 16). Zira telekomünikasyon alanı, bu tür büyük ekonomik kuruluşlar için, karın en çoklaştınlması hedefi açısmdan yatırım yapılabilecek ve önemli kazançlar sağlanabilecek bir iş alanı olarak görülmektedir. Bu açıdan gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda telekomünikasyon alanına yapılan yatarımlar ve uygulamaya sokulan düzenlemeler, ÇUŞ'lerin bu türden ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olmuştur. Bu gelişmenin temelinde, küresel ekonomide önemli olan sıcak para akışının ve yabancı sermayenin ülkeye çekilmek istenmesinde, gelişmiş bir iletişim altyapısı ve bu alanın küresel ekonomiye uyumlu hale getirilmesinin gelişmekte olan ülkelere önkoşul olarak öne sürülmesi olduğu söylenebilir (Başaran, 2004:18). Günümüzde birçok gelişmiş ve az gelişmiş ülke, uygulamaya koydukları özelleştirme politikaları sonucu olarak halen büyük gelirler elde etme beklentisi içindedirler. Oysa teknolojik alt yapılarını tamamlamış olan gelişmiş ülkeler, ulus aşırı şirketlerini de devreye sokarak, bilgi tabanlı ekonomide ticari hacimlerini her geçen gün daha da fazla artırmaktadırlar. Gartner Group tarafından 2002 yılında yapılan araştırmalar, B2B e-ticaretinin bir önceki yıla oranla kademeli olarak arttığını göstermektedir. Grafik l'deki veriler bunu açıklar niteliktedir. Bununla birlikte, B2B e-ticaretinden en büyük payı gelişmiş ülkelerin aldığını söyleyebiliriz (Balanız Grafik 2). Bu ül o Grafik I. OeTicaret Hacminin Yıllara Göre Dağılımı (Kaynak: Gartner Group, 2002)

Türkiye de B2B e-ticaret i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı

Türkiye de B2B e-ticaret i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı Türkiye de B2B e-ticaret i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı Zafer KIYAN1, 1 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bilişim Anabilim Dalı, Ankara zkiyan@media.ankara.edu.tr Özet: Bilgi ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

GATS ve Küreselleşen Kamu Hizmetleri: Türkiye ve Türk Telekom Örneği

GATS ve Küreselleşen Kamu Hizmetleri: Türkiye ve Türk Telekom Örneği GATS ve Küreselleşen Kamu Hizmetleri: Türkiye ve Türk Telekom Örneği Zafer Kıyan - Hakan Yüksel Özet: Bu makale, GATS temelinde küreselleşen kamu hizmetlerini ele almaktadır. Makale, soyutlama yöntemi

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Dr. A. Yılmaz ATA Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Böl. atayil@cu.edu.tr ÖZET

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hazırlayan: Yasin SAVCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nural Yıldız Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE TAM ÜYELĐK SÜRECĐNDE KOBĐLER DE E-ĐŞLETME UYGULAMALARI: TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 1

AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE TAM ÜYELĐK SÜRECĐNDE KOBĐLER DE E-ĐŞLETME UYGULAMALARI: TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 1 AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE TAM ÜYELĐK SÜRECĐNDE KOBĐLER DE E-ĐŞLETME UYGULAMALARI: TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ 1 Prof. Dr. Güven MURAT Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü Öğr.Gör.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı