T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĠRDAĞ ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2008 i

2 ĠNDEKS KOD ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 GiriĢ Tekirdağ ın Tarihi GeliĢimi 2 A.2 Ġl ve Ġlçe Sınırları 2 Çerkezköy Ġlçesi 3 Çorlu Ġlçesi 5 Hayrabolu Ġlçesi 8 Malkara Ġlçesi 10 Marmara Ġlçesi 12 Muratlı Ġlçesi 15 Saray Ġlçesi 17 ġarköy Ġlçesi 19 A..3 Ġlin Coğrafi Durumu 21 A.4 Ġlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 24 A.5 Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi 28 A.5.1.Metamorfizma ve Magmatizma 29 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 30 B.1 ENERJĠ KAYNAKLARI 30 B.1.1.Su Gücü 31 B.1.2.Kömür 36 B.1.3 Rüzgar 36 B.1.4.Biyokütle 37 B.1.5Petrol 37. B.1.6Jeotermal Sahalar 37 B.2. Biyolojik ÇeĢitlilik 37 B.2.1.Ormanlar 37 B.2.2Çayır ve Mera 37 B.2.3Sulak Alanlar: 37 B.2.4.Flora 37 B.2.5Fauna 38 B.2.6.Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve 38 Diğer Hassas Yöreler B.3 Genel toprak yapısı 38 B.4. Su kaynakları 39 B.4.1.Ġçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 39 B.4.2Yeraltı Su Kaynakları 39 B.4.3.Akarsular 40 B.4.4Göller, Göletler ve Rezervuarlar 41 B.5 Mineral kaynaklar 42 B.5.1 Sanayi Madenleri 43 B Kuvars Kumu 43 B.5.2.Metalik Madenler 43 B.5.4.TaĢ Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 43 ii

3 C. HAVA (ATMOSFER ve ĠKLĠM) 44 C.1. Ġklim ve Hava 44 C.1.1. Doğal DeğiĢkenler 44 C Basınç 44 C Sıcaklık 44 C YağıĢlar 45 C Yağmur 45 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 45 C Seller 45 C Kuraklık 45 C Mikroklima 45 C.1.2. Yapay Etmenler 46 C Plansız KentleĢme 46 C YeĢil Alanların Azalması 46 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 46 C Endüstriyel Emisyonlar 47 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 47 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 47 C.2.2. Karbonmonoksit Emisyonları 47 C.2.3. Azot Oksit Emisyonları 48 C.2.5. Hidrokarbon ve KurĢun Emisyonları 48 C.3 Atmosferik Kirlilik 48 C.3.1. Ozon Tabakasının Ġncelmesinin Etkileri 48 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 49 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 49 C.4.1. Doğal Çevreye Etkisi 49 C Su Üzerine Etkisi 49 C Toprak Üzerine Etkileri 49 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi 50 C Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi 50 C.4.2. Yapay Çevreye Görüntü Kirliliği Üzerine Etkisi 51 D SU 51 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 51 D.1.1. Yeraltı Suları 54 D.1.2. Akarsular 55 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 57 D.1.4. Denizler 58 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 60 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 60 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 60 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 60 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 61 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 61 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 62 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 63 iii

4 D.5.1. Tuzluluk 63 D.5.2. Zehirli Gazlar 63 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 63 D.5.4. Ağır Metaller ve Ġz Elementler 64 D.5.5. Zehirli Organik BileĢikler 64 D Siyanürler 64 D Petrol ve Türevleri 64 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 64 D Pestisitler ve Su Kirliliği 64 D Gübreler ve Su Kirliliği 64 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 65 D.5.6. ÇözünmüĢ Organik Maddeler 65 D.5.7. Patojenler 65 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 65 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 65 E TOPRAK VE ARAZĠ KULLANIMI 66 E.1. Genel Toprak Yapısı 66 E.2. Toprak Kirliliği 67 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 67 E Atmosferik Kirlenme 67 E Atıklardan Kirlenme 67 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 67 E.3 Arazi 67 E.3.1. Arazi Varlığı 67 E Arazi Sınıfları 67 E Kullanım Durumu 70 E.3.2. Arazi Problemleri 71 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER 79 F.1. Ekosistem Tipleri 79 F.1.1. Ormanlar 79 F Ormanların Ekolojik Yapısı 79 F Bölgenin Orman Envanteri 79 F Orman Varlığının Yararları 80 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 81 F.1.2. Çayır ve Meralar 81 F.2 Flora 83 F.2.1.Sulak Alanlar 83 F.2.2. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 85 F.2.3.Flora 85 F Habitat ve Toplulukları 85 F Türler ve Populasyonları 86 F.3 Fauna 89 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 90 F.3.2. Türler ve Populasyonları 90 iv

5 F.3.3. Hayvan YaĢama Hakları 90 F Evcil Hayvanlar 90 F Sahipli Hayvanlar 90 F Sahipsiz Hayvanlar 90 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 90 Hayvanlar F Hayvan Hakları Ġhlalleri 91 F Valilikler,Belediyeler ve Gönüllü KuruluĢlarla ĠĢbirliği 91 F.4. Hassas Yöreler 91 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 91 F Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma 91 Alanları F Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme 91 Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 92 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 99 F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası SözleĢmeler Uyarınca Korunması 100 Gerekli Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 100 F Tarım Alanları: Tarımsal 102 F Sulak Alanlar 102 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu ĠĢletme Sahaları 102 F Mesire Yerleri 102 G. TURĠZM 102 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 103 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 104 G Konum 104 G Fiziki Özellikleri 104 G.1.2. Kültürel Değerler 114 G.2. Turizm ÇeĢitleri 115 G.3. Turistik Altyapı 117 G.4 UlaĢım 119 G.5. Turizm Ekonomisi 119 G.6. Turizm ve Çevre ĠliĢkisi 120 H. TARIM VE HAYVANCILIK 120 H.1 Genel Tarımsal Yapı 120 H.2. Tarımsal Üretim 120 H.2.1. Bitkisel Üretim 121 H Tarla Bitkileri 121 H Buğdaygiller 121 H Baklagiller 121 H Yem Bitkileri 122 H Bahçe Bitkileri 122 H Meyve Üretimi 123 H Sebze Üretimi 123 v

6 H Süs Bitkileri 124 H.2.2. Hayvansal Üretim 124 H BüyükbaĢ Hayvancılık 126 H KüçükbaĢ Hayvancılık 126 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) 127 H Su Ürünleri 127 H Kürk Hayvancılığı 128 H Arıcılık ve Ġpekböcekçiliği 128 H.3. Organik Tarım 128 H.4. Tarımsal ĠĢletmeler 128 H.4.1. Kamu ĠĢletmeleri 129 H.4.2. Özel ĠĢletmeler 130 H.5 Tarımsal Faaliyetler 131 H.5.1. Pestisit Kullanımı 132 H.5.2. Gübre Kullanımı 134 H.5.3 Toprak Kullanımı 134 H Arazi Varlığı 134 I. MADENCĠLĠK 135 I.1 Maden Kanunu na Tabi Olan Madenler ve TaĢ Ocakları izamnamesine 135 Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 136 I Kuvars Kumu 136 I.1.2. Metalik Madenler 137 I.1.3. Enerji Madenleri 137 I Kömür 137 I.1.4. TaĢ Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 143 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 143 I.3. Cevher ZenginleĢtirme 144 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 144 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 144 Rehabilitasyon ÇalıĢmaları J. ENERJĠ 145 J.1 Birincil Enerji Kaynakları 145 J.1.1. TaĢ Kömürü 145 J.1.2. Linyit 145 J.1.3. Asfaltit 149 J.1.4 Bitümlü ġist 149 J.1.5. Hampetrol 149 J.1.6. Doğalgaz 149 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 150 J.1.8. Orman 150 J.1.9. Hidrolik 150 J Jeotermal 151 J GüneĢ Enerjisi 151 vi

7 J Rüzgar Enerjisi 151 J Biyokütle 151 J.2. Ġkincil Enerji Kaynakları 151 J.2.1. Termik Enerji 152 J.2.2. Hidrolik Enerji 152 J.2.3. Nükleer Enerji 152 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 152 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 152 J.3.1Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 152 J.4 Enerji Tasarrufu Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 152 K. Sanayi ve Teknoloji 153 K.1 Ġl sanayinin geliģimi, yer seçimi süreçleri ve bunu etkileyen etkenler 153 K.2. Genel anlamda sanayinin gruplandırılması 154 K.3 Sanayinin ilçelere göre dağılımı 157 K.4. Sanayi gruplarına göre iģ yeri sayıları ve istihdam durumu 157 K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 233 K.6. Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları ve Alınan önlemler 234 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 234 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 235 K.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 239 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 241 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 242 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 243 L. ALTYAPI, ULAġIM VE HABERLEġME 243 L.1. Altyapı 243 L.1.1. Temiz Su Sistemi 243 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 244 L.1.3. YeĢil Alanlar 244 L.1.4. Elektrik Ġletim Hatları 244 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 245 L.2. UlaĢım 245 L.2.1. Karayolları 245 L Karayolları Genel 245 L UlaĢım Planlaması 245 L Toplu TaĢıma Sistemleri 247 L Kent Ġçi Yollar 247 L Araç Sayıları 247 L.2.2.Demiryolları 248 L Kullanılan Raylı Sistemler 248 L TaĢımacılıkta Demiryolları 248 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir TaĢımacılığı 248 L Limanlar 248 L TaĢımacılık 248 L.2.4. Havayolları 249 L.3 HaberleĢme 249 vii

8 L.4 Ġlin Plan Durumu 249 L.5. Ġldeki Baz Ġstasyonları Sayısı 249 M. YERLEġĠM ALANLARI ve NÜFUS 250 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 251 M.1.1. Kentsel Alanlar 251 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 251 M Kentsel Büyüme Deseni 251 M Planlı Kentsel GeliĢme Alanları 251 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 251 M Kentsel Yenileme Alanları 251 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 251 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 252 M.1.2. Kırsal Alanlar 253 M Kırsal YerleĢme Deseni 253 M Arazi Mülkiyeti 253 M.2 Altyapı 253 M.3. Binalar ve Yapı ÇeĢitler 253 M.3.1. Kamu Binaları 253 M.3.2. Okullar 253 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 255 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 255 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 255 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 255 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 255 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 255 M.3.9. Kırsal Alanda YapılaĢma 256 M Yerel Mimari Özellikler 256 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 256 M.4 Sosyo-Ekonomik Yapı 256 M.4.1. ĠĢ Alanları ve ĠĢsizlik 256 M.4.2. Göçler 256 M.4.3. Göçebe ĠĢçiler (Mevsimlik) 256 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 256 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 257 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 257 M.5. YerleĢim Yerlerinin Çevresel Etkileri 257 M M.5.2. Binalarda Ses Ġzolasyonu 258 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde OluĢturulan Gürültü Zonları 258 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 258 M.5.5. Kentsel Atıklar 258 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 258 M.6 Nüfus 258 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre DeğiĢimi 258 M.6.2. Nüfusun YaĢ,Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 259 viii

9 M.6.3. Ġl ve Ġlçelerin Nüfus Yoğunlukları 259 M.6.4. Nüfus DeğiĢim Oranı 259 M.6.5. Yer DeğiĢtirme Olayları 259 M.6.6. Turizm ve Seyahat 260 N. ATIKLAR 260 N.1.Evsel Katı Atıklar 260 N.2. Tehlikeli Atıklar 262 N.3 Özel Atıklar 264 N.3.1. Tıbbi Atıklar 264 N.3.2. Atık Yağlar 266 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 266 N.3.4. Pil ve Aküler 266 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 266 N.3.6. Tarama Çamurları 266 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 266 N.3.8 Kullanım Ömrü BitmiĢ Araçlar 267 N.4 Diğer Atıklar 267 N.4.1. Ambalaj Atıklar 267 N.4.2. Hayvan Kadavraları 268 N.4.3. Mezbaha Atıkları 269 N.5. Atık Yönetimi 269 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 269 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, TaĢınması ve Aktarma Merkezleri 269 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 269 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 269 N.8.2. Atıkların Yakılması 269 N.8.3. Kompost 269 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 270 N.10.Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 270 O. GÜRÜLTÜ 270 O.1. Gürültü 270 O.1.1. Gürültü Kaynakları 270 O Trafik Gürültüsü 270 O Endüstri Gürültüsü 271 O ĠnĢaat Gürültüsü 271 O YerleĢim Alanlarında OluĢan Gürültüler 272 O Havaalanı Yakınında OluĢan Gürültü 274 O1.2.Gürültü ile Mücadele 275 O.1.3.Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 275 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 275 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 275 O.1.4. Gürültünün Ġnsanlar Üzerine Olan Etkileri 275 O Fiziksel Etkileri 275 O Fizyolojik Etkileri 276 O Psikolojik Etkileri 276 ix

10 O Performans Etkileri 276 O.2 TitreĢim 277 P DOĞAL AFETLER 277 P.1. Doğal Afetler 277 P.1.1. Depremler 277 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 277 P.1.3. Seller 278 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 278 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 280 P.1.6. Fırtınalar 280 P.2. Diğer Afetler 280 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 281 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 281 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 281 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 281 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 281 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 281 P.3.3. Ġlk Yardım Servisleri 282 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden Ġskanı 282 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası TaĢınımı Ġçin Alınan 282 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 282 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 283 R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 283 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 289 R.1.2. BulaĢıcı Hastalıklar 289 R Ġçme ve Kullanma Suları 290 R Denizler 290 R Zoonoz Hastalıklar 292 R.1.3. Gıda Hijyeni 293 R.1.4. AĢılama ÇalıĢmaları 293 R.1.5. Bebek Ölümleri 297 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, YaĢ ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 299 R.1.7. Aile Planlaması ÇalıĢmaları 300 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından OluĢan Sağlık Riskleri 302 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 302 R.2.2. Su Kirliliğinin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 304 R.2.3. Atıkların Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 305 R.2.4. Gürültünün Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.5. Pestisitlerin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.6. Ġyonize Radyasyondan Korunma 309 R.2.7. Baz Ġstasyonlarından Yayılan Radyasyonun Ġnsan Sağlığı Üzerindeki 309 Etkileri S. ÇEVRE EĞĠTĠMĠ 310 S.1. Kamu KuruluĢlarının Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Faaliyetleri 310 x

11 S.2. Çevreyle Ġlgili Gönüllü KuruluĢlar ve Faaliyetleri 311 S.2.1. Çevre Vakıfları 311 S.2.2. Çevre Dernekleri 311 S.2.3. Çevreyle Ġlgili Federasyonlar 311 T ÇEVRE YÖNETĠMĠ ve PLANLAMA 311 T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 311 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 311 Kullanımı, Korunması ve GeliĢtirilmesi T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin TaĢıma Kapasitesini AĢmayacak 312 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin Ġnsan-Psikososyal Ġhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 312 T.5 Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 312 T.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi 313 xi

12 TABLO ĠNDEKS SIRA NO ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO Tablo-a-1 Tekirdağ ilindeki akarsular. 23 Tablo-b-1 Tekirdağ ilindeki akarsuların debileri 30 Tablo-b-2. Tekirdag ili sınırlarında dogalgaz çıkan sahalar 35 Tablo-b-3 Tekirdağ ili baģlıca akarsuları 40 Tablo-b-4 Tekirdağ ili sulama göletleri 42 Tablo-b-5. Tekirdağ ili taģ ocakları listesi 44 Tablo-d-1 Türkiye de ve tekirdağ ilinde sulanan arazi varlığı ve sulama yapısı 51 Tablo-d-2. Tekirdağ ili sulama göletleri 52 Tablo-d-3. Köy hizmetleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-4 Devlet su iģleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-5 ĠĢletmede olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d.6 ĠnĢaat halinde olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d-7. ĠĢletmeye açılan baraj 57 Tablo-d-8 ĠĢletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 58 Tablo-d-9. Ġl sağlık müdürlüğünce alınan deniz suyu numune sonuçları Tablo-d-10. Ergene nehri su analiz sonuçları 63 Tablo-e-1 ilçelere göre arazi sınıflarının dağılımı (hektar) 69 Tablo-e-2 Arazi kullanım yetenek sınıflarına göre tarım arazileri dağılımı 69 Tablo-e-3. Tarım il müdürlüğüne yapılan amaç dıģı arazi kullanımı müracaatları 71 Tablo-e-4. Tekirdağ ilinin arazi sorunları 71 Tablo-e-5 Tekirdağ ilinde, toprak derinliğine göre arazi dağılımı 73 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde, eğim gruplarına göre arazi dağılımı 73 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde su erozyonu dağılımı 74 Tablo-e-7. Tekirdağ ilinde taģlı arazilerin dağılımı 74 Tablo-e-8 Tekirdağ ilinde, yaģlık (drenaj) sorunu dağılımı 74 Tablo-e-9 Arazi kullanma yetenek sınıfları 76 Tablo-e-10. Tekirdağ ilinde iģlenen arazilerinde sorunsuz ve sorunlu arazi dağılımı 77 Tablo-e-11. Tekirdağ ilindeki ağaçlandırma alanlarının dağılımı 78 Tablo-f-1. Tekirdağ ilinin orman varlığı 79 Tablo-f-2. Tekirdağ il sınırları içerisindeki çayır ve meraların sorunları 82 Tablo-f-3. ĠĢletmeye açılan baraj 85 Tablo-f-4. ĠĢletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 85 Tablo-f-5. Tekirdağ da görülen kuģ türleri 85 Tablo-f-6 Tabiat anıtı 89 Tablo-f-7. Tekirdağ ilinde bulunan arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları 91 Tablo-f-8. Tekirdağ ili, anıt ağaçlar ve doğal arkeolojik sit alanlarını listesi 94 Tablo-f-9 Doğal sit 98 Tablo-f-10 Su ürünleri genel bilgileri 100 Tablo-f-11 Orman içi dinlenme yerleri 102 Tablo-g-1 Festivaller ve Ģenlikler 112 Tablo-g-2. Anma ve kutlama günleri 113 Tablo-g-3 Turizm iģletme belgeli konaklama tesisleri 116 xii

13 Tablo-g-4 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri (oteller) 116 Tablo-g-5 Turizm iģletme belgeli restaurantlar 116 Tablo-g-6. Belediye belgeli yeme-içme tesisleri 116 Tablo-g-7 Turizm iģletme belgeli konaklama tesisleri 118 Tablo-g-8 Turizm iģletme belgeli yeme-içme tesisleri 119 Tablo-g-9 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri 119 Tablo-h-1 Bitkisel üretim dallarının ekiliģ alan ve oranları Tablo-h-2 ĠĢlenen tarım alanlarının dağılımı 121 Tablo-h-3 Ġlçelere göre mera varlığı 122 Tablo-h-4. Yem bitkileri üretim alanları 122 Tablo-h-5. Ġlimiz hayvancılığının yıllarına göre karģılaģtırılması 125 Tablo-h-6 BüyükbaĢ hayvan varlığı 126 Tablo-h-7 KüçükbaĢ hayvan varlığı Tablo-h-8 Kanatlı hayvan varlığı Tablo-h-9 Deniz ürünleri gayri safi üretim değerleri 128 Tablo-h-10 Arazi büyüklükleri itibariyle iģletme sayısı ve arazi varlığı 129 Tablo-h-11. Zirai mücadele ilaç bayilerine ait bilgiler 133 Tablo-h yılında ilimizde kullanılan zirai ilaç çeģitleri ve miktarı 133 Tablo-h-13 ĠĢlenen tarım alanlarının dağılımı 134 Tablo.ı-1. Türkiye ve tekirdağ daki maden ve taģocağı sektörü bilgileri 135 Tablo.ı-2. Tekirdağ ilindeki ruhsatlı sahalar 136 Tablo.ı-3. Tekirdağ ili kum-çakıl ocakları listesi 143 Tablo.ı-4. Tekirdağ ili taģ ocakları listesi 143 Tablo.j-1. Tekirdağ ili sınırlarında doğalgaz çıkan sahalar 149 Tablo.j-2 Sektörlere göre abone sayıları Tablo.j-3 Sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi 153 Tablo:k-1 Sanayi kuruluģlarının ilçelere göre sektorel dağılımı Tablo.k-2. Tekirdağ ili sanayi kuruluģlarının emisyon izin durumları 235 Tablo.k-3. Ġlimiz sınırları içerisindeki Münferit Atıksu Arıtma Tesisi sayılarının 237 ilçelere göre dağılımı. Tablo.k-4. Yıllık atıksu analiz sonuçları 239 Tablo.k-5. Tekirdağ ili yerleģim yerlerine ait maksimum su tüketim miktarı 240 Tablo.k-6 Arazi toplulaģtırmasında, muhtelif alan büyüklüklerine göre blok sayısı 241 Tablo.k-7. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel gürültü kirliliği 241 Tablo.l-1. Tekirdağ ın komģu il ve ilçelerine olan uzaklığı 245 Tablo.l-2. Ġlçeler arası mesafe cetveli 246 Tablo:l-3 HaberleĢme sayıları 247 Tablo.l-4. Ġskele boy ve derinliği. 249 Tablo.m-1. Tekirdağ ilinde yapılan mimari restorasyon çalıģmaları 252 Tablo m.2 Okul isimleri ve öğrenci sayıları 254 Tablo.m.3. Tekirdağ ilinin toprak mülkiyet durumu (hektar) 257 Tablo m.4 Ġç göç, dıģ göç, net göç ve net göç hızı 259 Tablo n-1 Tekirdağ il, ilçe ve beldelere göre katı atık miktarları 260 Tablo.n-2 Endüstri kategorisine göre birim endüstriyel atık üretim değerlerinin karģılaģtırılması 262 xiii

14 Tablo.n-3. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 263 Tablo.n-4 Çorlu ilçesi endüstri kategorizasyonuna bağlı tehlikeli atık miktarı 263 Tablo.n-5. Hastane atıklarının miktarları 265 Tablo.n-6. Hastane atıklarının türleri 265 Tablo.n-7. Ġlimizdeki lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri 266 Tablo.n-8 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüģüm tesisleri 268 Tablo :p1 10yılın yangınlarının Ģekil ve çıkıģ sebeplerine göre dağılımı 278 Tablo p2 Gözetleme kuleleri 279 Tablo p3 Ġlk müdahale hazır kuvvet ekipleri 279 Tablo;r-1 Sağlık kuruluģları 282 Tablo.r-2. Sağlık çalıģanlar listesi 284 Tablo r.3 Personel baģına düģen nüfus 285 Tablo r.4 Yıllara göre sağlık personelinin durumu 286 Tablo r.5.1 Yataklı tedavi kurumları çalıģmaları 286 Tablo r.5.2 Yataklı tedavi kurumları çalıģmaları 287 Tablo.r-6 Ambulans sayısı 288 Tablo r.-7. Görülen bulaģıcı hastalıklar 289 Tablo r yılı içerisinde alınan deniz suyu numuneleri 291 Tablo r-9 Zoonoz hastalıklar 291 Tablo r.10 Çocukluk çağı aģı takvimi 293 Tablo r.11 Doğurganlık çağı 294 Tablo r.12 AĢı sonuçları çizelgesi 296 Tablo r.13 Bebek ölümlerine sebep olan ilk on hastalık 297 Tablo r.14 Ors ile tedavi edilen ishal vakalarının ilçelere göre dağılımı 297 Tablo r.15 Ölenlerin yaģ grupları ve cinsiyete göre dağılımı 299 Tablo r.16 Ölümlere neden olan ilk on hastalık 299 Tablo r.17 Aylara göre aile planlaması çalıģmaları 299 Tablo r.18 Yıllara göre aile planlaması çalıģmaları 300 Tablo r.19 Yanmadan kaynaklanan kirleticiler ve insan sağlığına etkileri kaynak 301 GRAFĠK ĠNDEKSĠ NUMARALAMA ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO G.F-1 Ġlimiz Toprak Kaynakları Potansiyeli 81 Grafik; H-1. Ġlçelere Göre Mera Varlığı 122 Grafik H.-2 BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan Sayısı Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı 158 Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı 158 xiv

15 HARĠTA ĠNDEKSĠ NUMARALAMA ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO H.1 Tekirdağ ve Ġlçeleri 2 H.2 Çerkezköy YerleĢim Haritası 3 H.3 Çorlu YerleĢim Haritası 5 H.4 Hayrabolu YerleĢim Haritası 8 H:5 Malkara YerleĢim Haritası 10 H.6 Marmara Ereğlisi YerleĢim Haritası 12 H.7 Muratlı YerleĢim Haritası 15 H.8. Saray YerleĢim Haritası 17 H.9. ġarköy YerleĢim Haritası 19 RESĠM ĠNDEKS NUMARALAMA ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO R.1 Tekirdağ Limanı 1 R.2 Çerkezköy cumhuriyet meydanı-700.yıl merkez Osmanlı camii 4 R Çorlu 6 R.4 Hayrabolu Meydanı 9 R.5 Güzelce Hasan Camii 9 R.6 Ömerbey Türbesi 11 R.7 Marmara Ereğlisi Sahili 14 R.8 Muratlı Deresi 17 xv

16 A.COĞRAFĠ KAPSAM A.1. GiriĢ Tekirdağ, Marmara Bölgesinin Ergene Bölümü ile Istırınca Bölümü üzerinde yayılan bir Ġlimizdir. Marmara kıyısında, Ördeklidere nin denize döküldüğü yerde kısmen vadi tabanında, kısmen de yamaçlar üzerinde kurulmuģtur. Çevresini, doğuda Ġstanbul Ġli, güneydoğuda Marmara Denizi, güneyde Çanakkale nin Gelibolu Ġlçesi, batıda Edirne Ġli, kuzeyde Kırklareli Ġlleri kuģatır. Yüzölçümü 6218 km² dir. Ġlin en önemli dağı Tekir Dağları olup, Kumbağ Beldesinden baģlayıp Gelibolu kıstağına kadar Marmara Denizi ne paralel olarak 60 km. boyunca uzanır. Kısmen orman ve çalılıktır. Çerkezköy Ġlçesinde kuzeye gittikçe yükselen Istıranca Dağları mevcuttur. 945 m. yüksekliğe eriģen Ganos Dağı, Tekirdağ Ġlinin en yüksek noktasını teģkil eder. Ganos Dağı, aynı zamanda Istırancalar dıģında, Trakyanın da en yüksek noktasıdır. Ġlin kuzeydoğusunda Istıranca Dağları nın doğu etekleri uzanır. Istırancalar ve Ganos Dağı dıģında Tekirdağ Ġli ovalıktır. R-1.Tekirdağ ın Uydu Görüntüsü. 1

17 Tekirdağ ın Tarihi GeliĢimi; Ġlin bilinen en eski adı BĠSANTHE dir. Daha sonra Romalılar devrinde RODOSTO, Osmanlılar Tekirdağ ı fethettikleri zaman, önce RODOSTCUK, daha sonra TEKFURDAĞI olarak adlandırmıģlardır yılında Tekir Dağlarının rengine izafeten TEKĠRDAĞ olarak adını almıģtır. Tekirdağ coğrafi konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu ile Güney-Doğu Avrupa kültürleri arasında birleģtirici yada ayırıcı bir unsur olmuģtur. Asya ve Avrupa kavimlerinin boğazlardan geçiģleri ve Ġstanbul un sık sık saldırılara maruz kalması, Ġlimizde de etkisini göstermiģ. Bu dönemlerde süren akınlar sebebiyle mevcut tarihi ve kültürel varlıklarımızda yok olmuģ, ancak Osmanlılardan sonra bir takım eserler yapılabilmiģtir. Ġlin bilinen tarihçesi ilk olarak M.Ö yıllarında Kuzey Asya dan ve Güney Rusya dan gelen ve Trak ismini alan kavimlerin bölgeye yerleģmesiyle baģlar. M.Ö yıllarında Tuna yolu üzerinden gelenler bölgeye Maden Devri kültürünü getirmiģtir. M.Ö yıllarında bu kavimler Yunanlılarla karģılaģmıģ böylece Yunan kültüründen de etkilenmiģlerdir. M.Ö. 546 da Ġran da da kurulan Pers Devletinin egemenliğine giren bölge Büyük Ġskender zamanında yine Trak Beylerinin egemenliğine girmiģtir. M.Ö. 168 de Makedonya Krallığı nın Romalılarca yıkılmasıyla Romalılar bölgeye sahip olmuģtur. Romalılar PERĠNTHOS u yani günümüz Marmara Ereğlisi Ġlçesini Ġl merkezi yapmıģlar, ancak daha sonra M.S. 322 yılında Gotların eline geçmiģtir. Ġl toprakları 962 yıl Bizans yönetiminde kalmıģtır yılında PadiĢah I.Murat Rumeliye geçerek Tekirdağ, Malkara ve Çorlu yu almıģ ve buralara Karasi, Sivas, Kayseri ve Ermenekten Türkleri getirerek yerleģtirmiģtir. Bundan sonra Tekirdağ bir Osmanlı Ģehri olarak geliģmiģtir. Uzunca bir süre Osmanlı himayesinde kalan Ġl, yılları arasında Rus akınlarına maruz kalmıģtır Ayestefanos anlaģmasıyla Ruslar Ġlimizden çekilmiģtir. Balkan SavaĢları zamanında Ġlimizi iģgal eden Bulgarlar, 13 Temmuz 1913 te gönüllü ve akıncı birliklerinin EĢref Bey komutasında baģarılı mücadelesi ile Ġlimizden çıkartılmıģlardır. Tekirdağ, Mustafa Kemal in Çanakkale SavaĢlarında büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümeni kurduğu Ģehir olarak tarihte Ģerefli bir yer almıģtır. Ġlimiz kurtuluģ yıllarında Rum ve Ermenilerin desteği ile Yunanlılarca iģgal edilmiģtir. SavaĢ sonunda Saray ve Çerkezköy 30 Ekim de, Çorlu 1 Kasım da, Tekirdağ 13 Kasım da, ġarköy de 17 Kasım da Türk yönetimine katılmıģtır. A.2. Ġl ve Ġlçe Sınırları Tekirdağ Ġli, 8 (sekiz) Ġlçe ile Trakya Bölgesinde yer almıģ olup, ad ve konumları itibariyle aģağıda sıralanmıģtır. Ġlçenin Adı : 1 Çerkezköy 2 Çorlu 3 Hayrabolu 4 Malkara 5 Marmara Ereğlisi 6 Muratlı 7 Saray 8 ġarköy H-1.Tekirdağ ve ilçeleri 2

18 ÇERKEZKÖY H.-2. Çerkezköy YerleĢim Haritası Çerkezköy Ġlçesi, doğu ve güneyde Ġstanbul Ġlinin Çatalca ve Silivri Ġlçeleri ile güneybatıda Çorlu Ġlçesi, batıda Lüleburgaz ve kuzeyde Saray Ġlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 296 km² dir. Ġl Merkezine 56 km. Ġstanbul Ġline ise 110 km. uzaklıktadır. Çerkezköy, Osmanlı-Rus SavaĢından sonra kurulmuģ ve buraya Çerkezler yerleģtirilmiģtir. Çerkezler kısa süre sonra bölgeyi terketmiģler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleģerek bugünkü yerli halkı oluģturmuģlardır. Yıldırım Beyazıd ın Ankara Meydan SavaĢı nda Timur a yenilip esir düģmesinden sonra Ģehzadeler arasında taht kavgası baģlamıģtır. Edirne de bulunan en büyük Ģehzade Süleyman Emir in kardeģi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den Ġstanbul a sığınmak üzere 15 kiģilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeģi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiģtir. ġimdiki Atatürk Ġlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra yine kardeģi Mustafa Çelebi tarafından Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere türbe yaptırdığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların iģgalinde kaldığı sırada, iģgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiģtir. Çerkezköy Ġlçesi 29 Ekim 1922 de düģman iģgalinden kurtarılmıģ. 1 Nisan 1938 e kadar Saray Ġlçesine bağlı bucak merkeziyken bu tarihte Ġlçe olmuģtur. Ġlçe toprakları Ergene Havzası içinde kalır. Ġlçenin doğu ve batı kısımları Istıranca (Yıldız) Dağlarının uzantısı nedeniyle engebelidir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düģüktür. Yöre topografyası Büyükyoncalı-Bahçeağıl ve Çerkezköy-VelimeĢe doğrultusunda uzanan m., iki vadi tabanı dıģında ise ortalama m. ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleģiminin m. altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde arazi eğilimleri %5 %20 oranında değiģmektedir. Çerkezköy de Ergene ırmağının baģlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan %5 ten daha düģük eğimli vadi 3

19 tabanları yanı sıra demiryolunun güneyinde %20 eğim sınırını aģan yamaçlar da bulunmaktadır. Çerkezköy alanı genellikle kalkersiz kahverengi toprak türlerinden oluģmaktadır. Çorlu deresi vadisi boyunca uzanan topraklar alüvyal topraklardır. Kalkersiz kahverengi orman toprakları yörenin kuzey ve doğusunda ormanlarla kaplanmıģtır. Diğer kahverengi toprakların çoklukla kuru tarım ve yer yer mera olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy Ġlçesinde, Çorlu Deresinin güneyinde yer alan Kızılpınar ve Veliköy yerleģmesinin toprakları alüvyal topraklar olup, bölgede her türlü bitkiyi yetiģtirmeye elveriģli, drenajı iyi olan kolay iģlenebilir niteliktedir. Çerkezköy e ulaģım karayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Çerkezköy Ġlçesi Kınalı Ayrımı Çerkezköy-Çorlu yolu ile Çerkezköy-Saray-Vize-Kırklareli yollarının kavģak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM e bağlanmaktadır. Çerkezköy için önem taģıyan TEM bağlantı yolu, Ġlçenin Ġstanbul metropolü ile iliģkisini kuvvetlendirmektedir. Ġlçenin, Tekirdağ Ġl merkezi ile bağlantısı Çerkezköy Çorlu Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy Ġlçesinde demiryolu bağlantısı Ġstanbul Edirne Avrupa demiryolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir. Ayrıca Ġstanbul Çerkezköy elektrikli banliyö hattında 1996 dan beri yolcu taģınmaktadır. Ġlçedeki deniz yolu bağlantısı Tekirdağ limanı ile iliģkilidir. Burada kurulan Organize Sanayi Bölgesi, Ġlçeyi Türkiye nin en iyi sanayi merkezlerinden birisi durumuna getirmiģtir dönemlerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla TeĢviki Öngörülen Sanayi Bölgesi kabul edilmiģtir hektarlık alan Organize Sanayi Bölgesi için kamulaģtırılmıģtır. Modern teknoloji araçları kullanılarak, asıl dıģ pazara yönelik üretim yapılmaktadır. Türkiye nin en büyük sanayi kuruluģları arasında yer alan bu tesisler; tekstil fabrikaları, beyaz eģya ile metal eģya ve makine imalat dallarında yoğunlaģmıģtır. Ġlçenin Organize Sanayi Bölgesi olması, Türkiye nin çeģitli yörelerinden gelen iģçilere iģ imkanı sağlaması bakımından da önemlidir. Ġlçenin geçimi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır. Pancar ve balkabağı önemli tarım ürünlerindendir. Çorlu Deresi üzerinde kurulan ve önceleri küçük bir kasaba olan Çerkezköy Ġlçesi, sanayinin geliģmesiyle hızlı bir büyüme sürecine girmiģtir. R-2. Çerkezköy Meydanı 4

20 ÇORLU H-3.Çorlu YerleĢim Haritası ElveriĢli doğal yapısı, güçlü ulaģım bağlantıları ve stratejik önemi ile Tekirdağ ın en geliģmiģ Ġlçesidir. Kuzeyden Kırklareli Ġli, Saray ve Çerkezköy Ġlçeleri, doğudan Ġstanbul Ġli, batıdan Tekirdağ Ġli ve Muratlı Ġlçesi, güneyden Marmara Ereğlisi Ġlçesi ve Marmara Denizi ile çevrilidir. Ġl Merkezine 38 km. uzaklıkta olan Ġlçenin yüzölçümü 949 km² dir. Antik kaynaklarda adı TZOLOUS'tur. Çorlu Ġlçesi, 1357 tarihinde I.Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıģtır. Süleyman PaĢa ve Orhan Gazi nin ölümleri üzerine tekrar Bizans egemenliğine geçen Ġlçe, 1361 tarihinde kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiģtir. I.Murat ın emriyle Trakya daki diğer Bizans Ģehirlerine ibret olması maksadıyla burayı savunan Bizanslılar ağır Ģekilde cezalandırılarak kale duvarları yıkılmıģtır. Böylece Tzirallum un 5

T.C. TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2006 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Mehmet CEYHAN Ġl Çevre ve Orman Müdürü Fatih ARSLAN ÇED ve Planlama ġube Müd. V. Figen YALÇIN Ziraat Müh. Burcu UZUN Çevre Müh. Ö. Faruk

Detaylı

2005 YILI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2005 YILI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 005 YILI T.C. ÇEVRE DURUM RAPORU TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ i T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 005 ii HAZIRLAYANLAR Adnan KAPLAN Erdal

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Mehmet CEYHAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fatih ARSLAN Müdür Yardımcısı Kaan Sinan TOHUMCU ÇED ve Çevre İzni Şb. Md. Ö. Faruk ÖZCAN

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM GİRİŞ Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. TARİHÇE Kapaklıpınar

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır.

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır. [I] İtakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 185 TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE SORUNLARİ ve SANAYİLEŞME Metin AYDIN 1- TEKİRDAĞ İLİNİN ÇEVRESEL TANITIMI İlimiz İstanbul iline komşu olması nedeniyle sanayinin

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

SARAY Milli mücadele sırasında bütün bölge ile birlikte Yunan işgaline uğramıştır de başlayan bu işgal, Mudanya Mütarekesi ile Saray ın 15 Ekim

SARAY Milli mücadele sırasında bütün bölge ile birlikte Yunan işgaline uğramıştır de başlayan bu işgal, Mudanya Mütarekesi ile Saray ın 15 Ekim GİRİŞ Saray, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası nın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Saray da faaliyet gösteren 377 üyemiz mevcuttur. Çorlu ve Çerkezköy gibi

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü:

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü: GİRİŞ Çerkezköy Tekirdağ ın bir ilçesidir. Sanayi merkezi olarak Türkiye de önde gelen ilçelerden ve merkezlerden biridir. Adını dünyaya duyurmuş bir marka kenttir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı