T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĠRDAĞ ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2008 i

2 ĠNDEKS KOD ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 GiriĢ Tekirdağ ın Tarihi GeliĢimi 2 A.2 Ġl ve Ġlçe Sınırları 2 Çerkezköy Ġlçesi 3 Çorlu Ġlçesi 5 Hayrabolu Ġlçesi 8 Malkara Ġlçesi 10 Marmara Ġlçesi 12 Muratlı Ġlçesi 15 Saray Ġlçesi 17 ġarköy Ġlçesi 19 A..3 Ġlin Coğrafi Durumu 21 A.4 Ġlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 24 A.5 Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi 28 A.5.1.Metamorfizma ve Magmatizma 29 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 30 B.1 ENERJĠ KAYNAKLARI 30 B.1.1.Su Gücü 31 B.1.2.Kömür 36 B.1.3 Rüzgar 36 B.1.4.Biyokütle 37 B.1.5Petrol 37. B.1.6Jeotermal Sahalar 37 B.2. Biyolojik ÇeĢitlilik 37 B.2.1.Ormanlar 37 B.2.2Çayır ve Mera 37 B.2.3Sulak Alanlar: 37 B.2.4.Flora 37 B.2.5Fauna 38 B.2.6.Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve 38 Diğer Hassas Yöreler B.3 Genel toprak yapısı 38 B.4. Su kaynakları 39 B.4.1.Ġçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 39 B.4.2Yeraltı Su Kaynakları 39 B.4.3.Akarsular 40 B.4.4Göller, Göletler ve Rezervuarlar 41 B.5 Mineral kaynaklar 42 B.5.1 Sanayi Madenleri 43 B Kuvars Kumu 43 B.5.2.Metalik Madenler 43 B.5.4.TaĢ Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 43 ii

3 C. HAVA (ATMOSFER ve ĠKLĠM) 44 C.1. Ġklim ve Hava 44 C.1.1. Doğal DeğiĢkenler 44 C Basınç 44 C Sıcaklık 44 C YağıĢlar 45 C Yağmur 45 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 45 C Seller 45 C Kuraklık 45 C Mikroklima 45 C.1.2. Yapay Etmenler 46 C Plansız KentleĢme 46 C YeĢil Alanların Azalması 46 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 46 C Endüstriyel Emisyonlar 47 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 47 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 47 C.2.2. Karbonmonoksit Emisyonları 47 C.2.3. Azot Oksit Emisyonları 48 C.2.5. Hidrokarbon ve KurĢun Emisyonları 48 C.3 Atmosferik Kirlilik 48 C.3.1. Ozon Tabakasının Ġncelmesinin Etkileri 48 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 49 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 49 C.4.1. Doğal Çevreye Etkisi 49 C Su Üzerine Etkisi 49 C Toprak Üzerine Etkileri 49 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi 50 C Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi 50 C.4.2. Yapay Çevreye Görüntü Kirliliği Üzerine Etkisi 51 D SU 51 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 51 D.1.1. Yeraltı Suları 54 D.1.2. Akarsular 55 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 57 D.1.4. Denizler 58 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 60 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 60 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 60 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 60 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 61 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 61 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 62 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 63 iii

4 D.5.1. Tuzluluk 63 D.5.2. Zehirli Gazlar 63 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 63 D.5.4. Ağır Metaller ve Ġz Elementler 64 D.5.5. Zehirli Organik BileĢikler 64 D Siyanürler 64 D Petrol ve Türevleri 64 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 64 D Pestisitler ve Su Kirliliği 64 D Gübreler ve Su Kirliliği 64 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 65 D.5.6. ÇözünmüĢ Organik Maddeler 65 D.5.7. Patojenler 65 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 65 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 65 E TOPRAK VE ARAZĠ KULLANIMI 66 E.1. Genel Toprak Yapısı 66 E.2. Toprak Kirliliği 67 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 67 E Atmosferik Kirlenme 67 E Atıklardan Kirlenme 67 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 67 E.3 Arazi 67 E.3.1. Arazi Varlığı 67 E Arazi Sınıfları 67 E Kullanım Durumu 70 E.3.2. Arazi Problemleri 71 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER 79 F.1. Ekosistem Tipleri 79 F.1.1. Ormanlar 79 F Ormanların Ekolojik Yapısı 79 F Bölgenin Orman Envanteri 79 F Orman Varlığının Yararları 80 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 81 F.1.2. Çayır ve Meralar 81 F.2 Flora 83 F.2.1.Sulak Alanlar 83 F.2.2. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 85 F.2.3.Flora 85 F Habitat ve Toplulukları 85 F Türler ve Populasyonları 86 F.3 Fauna 89 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 90 F.3.2. Türler ve Populasyonları 90 iv

5 F.3.3. Hayvan YaĢama Hakları 90 F Evcil Hayvanlar 90 F Sahipli Hayvanlar 90 F Sahipsiz Hayvanlar 90 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 90 Hayvanlar F Hayvan Hakları Ġhlalleri 91 F Valilikler,Belediyeler ve Gönüllü KuruluĢlarla ĠĢbirliği 91 F.4. Hassas Yöreler 91 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 91 F Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma 91 Alanları F Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme 91 Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 92 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 99 F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası SözleĢmeler Uyarınca Korunması 100 Gerekli Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 100 F Tarım Alanları: Tarımsal 102 F Sulak Alanlar 102 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu ĠĢletme Sahaları 102 F Mesire Yerleri 102 G. TURĠZM 102 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 103 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 104 G Konum 104 G Fiziki Özellikleri 104 G.1.2. Kültürel Değerler 114 G.2. Turizm ÇeĢitleri 115 G.3. Turistik Altyapı 117 G.4 UlaĢım 119 G.5. Turizm Ekonomisi 119 G.6. Turizm ve Çevre ĠliĢkisi 120 H. TARIM VE HAYVANCILIK 120 H.1 Genel Tarımsal Yapı 120 H.2. Tarımsal Üretim 120 H.2.1. Bitkisel Üretim 121 H Tarla Bitkileri 121 H Buğdaygiller 121 H Baklagiller 121 H Yem Bitkileri 122 H Bahçe Bitkileri 122 H Meyve Üretimi 123 H Sebze Üretimi 123 v

6 H Süs Bitkileri 124 H.2.2. Hayvansal Üretim 124 H BüyükbaĢ Hayvancılık 126 H KüçükbaĢ Hayvancılık 126 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) 127 H Su Ürünleri 127 H Kürk Hayvancılığı 128 H Arıcılık ve Ġpekböcekçiliği 128 H.3. Organik Tarım 128 H.4. Tarımsal ĠĢletmeler 128 H.4.1. Kamu ĠĢletmeleri 129 H.4.2. Özel ĠĢletmeler 130 H.5 Tarımsal Faaliyetler 131 H.5.1. Pestisit Kullanımı 132 H.5.2. Gübre Kullanımı 134 H.5.3 Toprak Kullanımı 134 H Arazi Varlığı 134 I. MADENCĠLĠK 135 I.1 Maden Kanunu na Tabi Olan Madenler ve TaĢ Ocakları izamnamesine 135 Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 136 I Kuvars Kumu 136 I.1.2. Metalik Madenler 137 I.1.3. Enerji Madenleri 137 I Kömür 137 I.1.4. TaĢ Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 143 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 143 I.3. Cevher ZenginleĢtirme 144 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 144 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 144 Rehabilitasyon ÇalıĢmaları J. ENERJĠ 145 J.1 Birincil Enerji Kaynakları 145 J.1.1. TaĢ Kömürü 145 J.1.2. Linyit 145 J.1.3. Asfaltit 149 J.1.4 Bitümlü ġist 149 J.1.5. Hampetrol 149 J.1.6. Doğalgaz 149 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 150 J.1.8. Orman 150 J.1.9. Hidrolik 150 J Jeotermal 151 J GüneĢ Enerjisi 151 vi

7 J Rüzgar Enerjisi 151 J Biyokütle 151 J.2. Ġkincil Enerji Kaynakları 151 J.2.1. Termik Enerji 152 J.2.2. Hidrolik Enerji 152 J.2.3. Nükleer Enerji 152 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 152 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 152 J.3.1Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 152 J.4 Enerji Tasarrufu Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 152 K. Sanayi ve Teknoloji 153 K.1 Ġl sanayinin geliģimi, yer seçimi süreçleri ve bunu etkileyen etkenler 153 K.2. Genel anlamda sanayinin gruplandırılması 154 K.3 Sanayinin ilçelere göre dağılımı 157 K.4. Sanayi gruplarına göre iģ yeri sayıları ve istihdam durumu 157 K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 233 K.6. Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları ve Alınan önlemler 234 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 234 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 235 K.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 239 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 241 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 242 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 243 L. ALTYAPI, ULAġIM VE HABERLEġME 243 L.1. Altyapı 243 L.1.1. Temiz Su Sistemi 243 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 244 L.1.3. YeĢil Alanlar 244 L.1.4. Elektrik Ġletim Hatları 244 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 245 L.2. UlaĢım 245 L.2.1. Karayolları 245 L Karayolları Genel 245 L UlaĢım Planlaması 245 L Toplu TaĢıma Sistemleri 247 L Kent Ġçi Yollar 247 L Araç Sayıları 247 L.2.2.Demiryolları 248 L Kullanılan Raylı Sistemler 248 L TaĢımacılıkta Demiryolları 248 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir TaĢımacılığı 248 L Limanlar 248 L TaĢımacılık 248 L.2.4. Havayolları 249 L.3 HaberleĢme 249 vii

8 L.4 Ġlin Plan Durumu 249 L.5. Ġldeki Baz Ġstasyonları Sayısı 249 M. YERLEġĠM ALANLARI ve NÜFUS 250 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 251 M.1.1. Kentsel Alanlar 251 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 251 M Kentsel Büyüme Deseni 251 M Planlı Kentsel GeliĢme Alanları 251 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 251 M Kentsel Yenileme Alanları 251 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 251 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 252 M.1.2. Kırsal Alanlar 253 M Kırsal YerleĢme Deseni 253 M Arazi Mülkiyeti 253 M.2 Altyapı 253 M.3. Binalar ve Yapı ÇeĢitler 253 M.3.1. Kamu Binaları 253 M.3.2. Okullar 253 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 255 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 255 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 255 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 255 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 255 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 255 M.3.9. Kırsal Alanda YapılaĢma 256 M Yerel Mimari Özellikler 256 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 256 M.4 Sosyo-Ekonomik Yapı 256 M.4.1. ĠĢ Alanları ve ĠĢsizlik 256 M.4.2. Göçler 256 M.4.3. Göçebe ĠĢçiler (Mevsimlik) 256 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 256 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 257 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 257 M.5. YerleĢim Yerlerinin Çevresel Etkileri 257 M M.5.2. Binalarda Ses Ġzolasyonu 258 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde OluĢturulan Gürültü Zonları 258 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 258 M.5.5. Kentsel Atıklar 258 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 258 M.6 Nüfus 258 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre DeğiĢimi 258 M.6.2. Nüfusun YaĢ,Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 259 viii

9 M.6.3. Ġl ve Ġlçelerin Nüfus Yoğunlukları 259 M.6.4. Nüfus DeğiĢim Oranı 259 M.6.5. Yer DeğiĢtirme Olayları 259 M.6.6. Turizm ve Seyahat 260 N. ATIKLAR 260 N.1.Evsel Katı Atıklar 260 N.2. Tehlikeli Atıklar 262 N.3 Özel Atıklar 264 N.3.1. Tıbbi Atıklar 264 N.3.2. Atık Yağlar 266 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 266 N.3.4. Pil ve Aküler 266 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 266 N.3.6. Tarama Çamurları 266 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 266 N.3.8 Kullanım Ömrü BitmiĢ Araçlar 267 N.4 Diğer Atıklar 267 N.4.1. Ambalaj Atıklar 267 N.4.2. Hayvan Kadavraları 268 N.4.3. Mezbaha Atıkları 269 N.5. Atık Yönetimi 269 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 269 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, TaĢınması ve Aktarma Merkezleri 269 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 269 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 269 N.8.2. Atıkların Yakılması 269 N.8.3. Kompost 269 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 270 N.10.Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 270 O. GÜRÜLTÜ 270 O.1. Gürültü 270 O.1.1. Gürültü Kaynakları 270 O Trafik Gürültüsü 270 O Endüstri Gürültüsü 271 O ĠnĢaat Gürültüsü 271 O YerleĢim Alanlarında OluĢan Gürültüler 272 O Havaalanı Yakınında OluĢan Gürültü 274 O1.2.Gürültü ile Mücadele 275 O.1.3.Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 275 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 275 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 275 O.1.4. Gürültünün Ġnsanlar Üzerine Olan Etkileri 275 O Fiziksel Etkileri 275 O Fizyolojik Etkileri 276 O Psikolojik Etkileri 276 ix

10 O Performans Etkileri 276 O.2 TitreĢim 277 P DOĞAL AFETLER 277 P.1. Doğal Afetler 277 P.1.1. Depremler 277 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 277 P.1.3. Seller 278 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 278 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 280 P.1.6. Fırtınalar 280 P.2. Diğer Afetler 280 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 281 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 281 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 281 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 281 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 281 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 281 P.3.3. Ġlk Yardım Servisleri 282 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden Ġskanı 282 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası TaĢınımı Ġçin Alınan 282 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 282 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 283 R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 283 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 289 R.1.2. BulaĢıcı Hastalıklar 289 R Ġçme ve Kullanma Suları 290 R Denizler 290 R Zoonoz Hastalıklar 292 R.1.3. Gıda Hijyeni 293 R.1.4. AĢılama ÇalıĢmaları 293 R.1.5. Bebek Ölümleri 297 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, YaĢ ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 299 R.1.7. Aile Planlaması ÇalıĢmaları 300 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından OluĢan Sağlık Riskleri 302 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 302 R.2.2. Su Kirliliğinin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 304 R.2.3. Atıkların Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 305 R.2.4. Gürültünün Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.5. Pestisitlerin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.6. Ġyonize Radyasyondan Korunma 309 R.2.7. Baz Ġstasyonlarından Yayılan Radyasyonun Ġnsan Sağlığı Üzerindeki 309 Etkileri S. ÇEVRE EĞĠTĠMĠ 310 S.1. Kamu KuruluĢlarının Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Faaliyetleri 310 x

11 S.2. Çevreyle Ġlgili Gönüllü KuruluĢlar ve Faaliyetleri 311 S.2.1. Çevre Vakıfları 311 S.2.2. Çevre Dernekleri 311 S.2.3. Çevreyle Ġlgili Federasyonlar 311 T ÇEVRE YÖNETĠMĠ ve PLANLAMA 311 T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 311 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 311 Kullanımı, Korunması ve GeliĢtirilmesi T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin TaĢıma Kapasitesini AĢmayacak 312 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin Ġnsan-Psikososyal Ġhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 312 T.5 Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 312 T.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi 313 xi

12 TABLO ĠNDEKS SIRA NO ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO Tablo-a-1 Tekirdağ ilindeki akarsular. 23 Tablo-b-1 Tekirdağ ilindeki akarsuların debileri 30 Tablo-b-2. Tekirdag ili sınırlarında dogalgaz çıkan sahalar 35 Tablo-b-3 Tekirdağ ili baģlıca akarsuları 40 Tablo-b-4 Tekirdağ ili sulama göletleri 42 Tablo-b-5. Tekirdağ ili taģ ocakları listesi 44 Tablo-d-1 Türkiye de ve tekirdağ ilinde sulanan arazi varlığı ve sulama yapısı 51 Tablo-d-2. Tekirdağ ili sulama göletleri 52 Tablo-d-3. Köy hizmetleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-4 Devlet su iģleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-5 ĠĢletmede olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d.6 ĠnĢaat halinde olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d-7. ĠĢletmeye açılan baraj 57 Tablo-d-8 ĠĢletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 58 Tablo-d-9. Ġl sağlık müdürlüğünce alınan deniz suyu numune sonuçları Tablo-d-10. Ergene nehri su analiz sonuçları 63 Tablo-e-1 ilçelere göre arazi sınıflarının dağılımı (hektar) 69 Tablo-e-2 Arazi kullanım yetenek sınıflarına göre tarım arazileri dağılımı 69 Tablo-e-3. Tarım il müdürlüğüne yapılan amaç dıģı arazi kullanımı müracaatları 71 Tablo-e-4. Tekirdağ ilinin arazi sorunları 71 Tablo-e-5 Tekirdağ ilinde, toprak derinliğine göre arazi dağılımı 73 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde, eğim gruplarına göre arazi dağılımı 73 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde su erozyonu dağılımı 74 Tablo-e-7. Tekirdağ ilinde taģlı arazilerin dağılımı 74 Tablo-e-8 Tekirdağ ilinde, yaģlık (drenaj) sorunu dağılımı 74 Tablo-e-9 Arazi kullanma yetenek sınıfları 76 Tablo-e-10. Tekirdağ ilinde iģlenen arazilerinde sorunsuz ve sorunlu arazi dağılımı 77 Tablo-e-11. Tekirdağ ilindeki ağaçlandırma alanlarının dağılımı 78 Tablo-f-1. Tekirdağ ilinin orman varlığı 79 Tablo-f-2. Tekirdağ il sınırları içerisindeki çayır ve meraların sorunları 82 Tablo-f-3. ĠĢletmeye açılan baraj 85 Tablo-f-4. ĠĢletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 85 Tablo-f-5. Tekirdağ da görülen kuģ türleri 85 Tablo-f-6 Tabiat anıtı 89 Tablo-f-7. Tekirdağ ilinde bulunan arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları 91 Tablo-f-8. Tekirdağ ili, anıt ağaçlar ve doğal arkeolojik sit alanlarını listesi 94 Tablo-f-9 Doğal sit 98 Tablo-f-10 Su ürünleri genel bilgileri 100 Tablo-f-11 Orman içi dinlenme yerleri 102 Tablo-g-1 Festivaller ve Ģenlikler 112 Tablo-g-2. Anma ve kutlama günleri 113 Tablo-g-3 Turizm iģletme belgeli konaklama tesisleri 116 xii

13 Tablo-g-4 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri (oteller) 116 Tablo-g-5 Turizm iģletme belgeli restaurantlar 116 Tablo-g-6. Belediye belgeli yeme-içme tesisleri 116 Tablo-g-7 Turizm iģletme belgeli konaklama tesisleri 118 Tablo-g-8 Turizm iģletme belgeli yeme-içme tesisleri 119 Tablo-g-9 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri 119 Tablo-h-1 Bitkisel üretim dallarının ekiliģ alan ve oranları Tablo-h-2 ĠĢlenen tarım alanlarının dağılımı 121 Tablo-h-3 Ġlçelere göre mera varlığı 122 Tablo-h-4. Yem bitkileri üretim alanları 122 Tablo-h-5. Ġlimiz hayvancılığının yıllarına göre karģılaģtırılması 125 Tablo-h-6 BüyükbaĢ hayvan varlığı 126 Tablo-h-7 KüçükbaĢ hayvan varlığı Tablo-h-8 Kanatlı hayvan varlığı Tablo-h-9 Deniz ürünleri gayri safi üretim değerleri 128 Tablo-h-10 Arazi büyüklükleri itibariyle iģletme sayısı ve arazi varlığı 129 Tablo-h-11. Zirai mücadele ilaç bayilerine ait bilgiler 133 Tablo-h yılında ilimizde kullanılan zirai ilaç çeģitleri ve miktarı 133 Tablo-h-13 ĠĢlenen tarım alanlarının dağılımı 134 Tablo.ı-1. Türkiye ve tekirdağ daki maden ve taģocağı sektörü bilgileri 135 Tablo.ı-2. Tekirdağ ilindeki ruhsatlı sahalar 136 Tablo.ı-3. Tekirdağ ili kum-çakıl ocakları listesi 143 Tablo.ı-4. Tekirdağ ili taģ ocakları listesi 143 Tablo.j-1. Tekirdağ ili sınırlarında doğalgaz çıkan sahalar 149 Tablo.j-2 Sektörlere göre abone sayıları Tablo.j-3 Sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi 153 Tablo:k-1 Sanayi kuruluģlarının ilçelere göre sektorel dağılımı Tablo.k-2. Tekirdağ ili sanayi kuruluģlarının emisyon izin durumları 235 Tablo.k-3. Ġlimiz sınırları içerisindeki Münferit Atıksu Arıtma Tesisi sayılarının 237 ilçelere göre dağılımı. Tablo.k-4. Yıllık atıksu analiz sonuçları 239 Tablo.k-5. Tekirdağ ili yerleģim yerlerine ait maksimum su tüketim miktarı 240 Tablo.k-6 Arazi toplulaģtırmasında, muhtelif alan büyüklüklerine göre blok sayısı 241 Tablo.k-7. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel gürültü kirliliği 241 Tablo.l-1. Tekirdağ ın komģu il ve ilçelerine olan uzaklığı 245 Tablo.l-2. Ġlçeler arası mesafe cetveli 246 Tablo:l-3 HaberleĢme sayıları 247 Tablo.l-4. Ġskele boy ve derinliği. 249 Tablo.m-1. Tekirdağ ilinde yapılan mimari restorasyon çalıģmaları 252 Tablo m.2 Okul isimleri ve öğrenci sayıları 254 Tablo.m.3. Tekirdağ ilinin toprak mülkiyet durumu (hektar) 257 Tablo m.4 Ġç göç, dıģ göç, net göç ve net göç hızı 259 Tablo n-1 Tekirdağ il, ilçe ve beldelere göre katı atık miktarları 260 Tablo.n-2 Endüstri kategorisine göre birim endüstriyel atık üretim değerlerinin karģılaģtırılması 262 xiii

14 Tablo.n-3. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 263 Tablo.n-4 Çorlu ilçesi endüstri kategorizasyonuna bağlı tehlikeli atık miktarı 263 Tablo.n-5. Hastane atıklarının miktarları 265 Tablo.n-6. Hastane atıklarının türleri 265 Tablo.n-7. Ġlimizdeki lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri 266 Tablo.n-8 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüģüm tesisleri 268 Tablo :p1 10yılın yangınlarının Ģekil ve çıkıģ sebeplerine göre dağılımı 278 Tablo p2 Gözetleme kuleleri 279 Tablo p3 Ġlk müdahale hazır kuvvet ekipleri 279 Tablo;r-1 Sağlık kuruluģları 282 Tablo.r-2. Sağlık çalıģanlar listesi 284 Tablo r.3 Personel baģına düģen nüfus 285 Tablo r.4 Yıllara göre sağlık personelinin durumu 286 Tablo r.5.1 Yataklı tedavi kurumları çalıģmaları 286 Tablo r.5.2 Yataklı tedavi kurumları çalıģmaları 287 Tablo.r-6 Ambulans sayısı 288 Tablo r.-7. Görülen bulaģıcı hastalıklar 289 Tablo r yılı içerisinde alınan deniz suyu numuneleri 291 Tablo r-9 Zoonoz hastalıklar 291 Tablo r.10 Çocukluk çağı aģı takvimi 293 Tablo r.11 Doğurganlık çağı 294 Tablo r.12 AĢı sonuçları çizelgesi 296 Tablo r.13 Bebek ölümlerine sebep olan ilk on hastalık 297 Tablo r.14 Ors ile tedavi edilen ishal vakalarının ilçelere göre dağılımı 297 Tablo r.15 Ölenlerin yaģ grupları ve cinsiyete göre dağılımı 299 Tablo r.16 Ölümlere neden olan ilk on hastalık 299 Tablo r.17 Aylara göre aile planlaması çalıģmaları 299 Tablo r.18 Yıllara göre aile planlaması çalıģmaları 300 Tablo r.19 Yanmadan kaynaklanan kirleticiler ve insan sağlığına etkileri kaynak 301 GRAFĠK ĠNDEKSĠ NUMARALAMA ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO G.F-1 Ġlimiz Toprak Kaynakları Potansiyeli 81 Grafik; H-1. Ġlçelere Göre Mera Varlığı 122 Grafik H.-2 BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan Sayısı Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı 158 Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı 158 xiv

15 HARĠTA ĠNDEKSĠ NUMARALAMA ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO H.1 Tekirdağ ve Ġlçeleri 2 H.2 Çerkezköy YerleĢim Haritası 3 H.3 Çorlu YerleĢim Haritası 5 H.4 Hayrabolu YerleĢim Haritası 8 H:5 Malkara YerleĢim Haritası 10 H.6 Marmara Ereğlisi YerleĢim Haritası 12 H.7 Muratlı YerleĢim Haritası 15 H.8. Saray YerleĢim Haritası 17 H.9. ġarköy YerleĢim Haritası 19 RESĠM ĠNDEKS NUMARALAMA ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO R.1 Tekirdağ Limanı 1 R.2 Çerkezköy cumhuriyet meydanı-700.yıl merkez Osmanlı camii 4 R Çorlu 6 R.4 Hayrabolu Meydanı 9 R.5 Güzelce Hasan Camii 9 R.6 Ömerbey Türbesi 11 R.7 Marmara Ereğlisi Sahili 14 R.8 Muratlı Deresi 17 xv

16 A.COĞRAFĠ KAPSAM A.1. GiriĢ Tekirdağ, Marmara Bölgesinin Ergene Bölümü ile Istırınca Bölümü üzerinde yayılan bir Ġlimizdir. Marmara kıyısında, Ördeklidere nin denize döküldüğü yerde kısmen vadi tabanında, kısmen de yamaçlar üzerinde kurulmuģtur. Çevresini, doğuda Ġstanbul Ġli, güneydoğuda Marmara Denizi, güneyde Çanakkale nin Gelibolu Ġlçesi, batıda Edirne Ġli, kuzeyde Kırklareli Ġlleri kuģatır. Yüzölçümü 6218 km² dir. Ġlin en önemli dağı Tekir Dağları olup, Kumbağ Beldesinden baģlayıp Gelibolu kıstağına kadar Marmara Denizi ne paralel olarak 60 km. boyunca uzanır. Kısmen orman ve çalılıktır. Çerkezköy Ġlçesinde kuzeye gittikçe yükselen Istıranca Dağları mevcuttur. 945 m. yüksekliğe eriģen Ganos Dağı, Tekirdağ Ġlinin en yüksek noktasını teģkil eder. Ganos Dağı, aynı zamanda Istırancalar dıģında, Trakyanın da en yüksek noktasıdır. Ġlin kuzeydoğusunda Istıranca Dağları nın doğu etekleri uzanır. Istırancalar ve Ganos Dağı dıģında Tekirdağ Ġli ovalıktır. R-1.Tekirdağ ın Uydu Görüntüsü. 1

17 Tekirdağ ın Tarihi GeliĢimi; Ġlin bilinen en eski adı BĠSANTHE dir. Daha sonra Romalılar devrinde RODOSTO, Osmanlılar Tekirdağ ı fethettikleri zaman, önce RODOSTCUK, daha sonra TEKFURDAĞI olarak adlandırmıģlardır yılında Tekir Dağlarının rengine izafeten TEKĠRDAĞ olarak adını almıģtır. Tekirdağ coğrafi konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu ile Güney-Doğu Avrupa kültürleri arasında birleģtirici yada ayırıcı bir unsur olmuģtur. Asya ve Avrupa kavimlerinin boğazlardan geçiģleri ve Ġstanbul un sık sık saldırılara maruz kalması, Ġlimizde de etkisini göstermiģ. Bu dönemlerde süren akınlar sebebiyle mevcut tarihi ve kültürel varlıklarımızda yok olmuģ, ancak Osmanlılardan sonra bir takım eserler yapılabilmiģtir. Ġlin bilinen tarihçesi ilk olarak M.Ö yıllarında Kuzey Asya dan ve Güney Rusya dan gelen ve Trak ismini alan kavimlerin bölgeye yerleģmesiyle baģlar. M.Ö yıllarında Tuna yolu üzerinden gelenler bölgeye Maden Devri kültürünü getirmiģtir. M.Ö yıllarında bu kavimler Yunanlılarla karģılaģmıģ böylece Yunan kültüründen de etkilenmiģlerdir. M.Ö. 546 da Ġran da da kurulan Pers Devletinin egemenliğine giren bölge Büyük Ġskender zamanında yine Trak Beylerinin egemenliğine girmiģtir. M.Ö. 168 de Makedonya Krallığı nın Romalılarca yıkılmasıyla Romalılar bölgeye sahip olmuģtur. Romalılar PERĠNTHOS u yani günümüz Marmara Ereğlisi Ġlçesini Ġl merkezi yapmıģlar, ancak daha sonra M.S. 322 yılında Gotların eline geçmiģtir. Ġl toprakları 962 yıl Bizans yönetiminde kalmıģtır yılında PadiĢah I.Murat Rumeliye geçerek Tekirdağ, Malkara ve Çorlu yu almıģ ve buralara Karasi, Sivas, Kayseri ve Ermenekten Türkleri getirerek yerleģtirmiģtir. Bundan sonra Tekirdağ bir Osmanlı Ģehri olarak geliģmiģtir. Uzunca bir süre Osmanlı himayesinde kalan Ġl, yılları arasında Rus akınlarına maruz kalmıģtır Ayestefanos anlaģmasıyla Ruslar Ġlimizden çekilmiģtir. Balkan SavaĢları zamanında Ġlimizi iģgal eden Bulgarlar, 13 Temmuz 1913 te gönüllü ve akıncı birliklerinin EĢref Bey komutasında baģarılı mücadelesi ile Ġlimizden çıkartılmıģlardır. Tekirdağ, Mustafa Kemal in Çanakkale SavaĢlarında büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümeni kurduğu Ģehir olarak tarihte Ģerefli bir yer almıģtır. Ġlimiz kurtuluģ yıllarında Rum ve Ermenilerin desteği ile Yunanlılarca iģgal edilmiģtir. SavaĢ sonunda Saray ve Çerkezköy 30 Ekim de, Çorlu 1 Kasım da, Tekirdağ 13 Kasım da, ġarköy de 17 Kasım da Türk yönetimine katılmıģtır. A.2. Ġl ve Ġlçe Sınırları Tekirdağ Ġli, 8 (sekiz) Ġlçe ile Trakya Bölgesinde yer almıģ olup, ad ve konumları itibariyle aģağıda sıralanmıģtır. Ġlçenin Adı : 1 Çerkezköy 2 Çorlu 3 Hayrabolu 4 Malkara 5 Marmara Ereğlisi 6 Muratlı 7 Saray 8 ġarköy H-1.Tekirdağ ve ilçeleri 2

18 ÇERKEZKÖY H.-2. Çerkezköy YerleĢim Haritası Çerkezköy Ġlçesi, doğu ve güneyde Ġstanbul Ġlinin Çatalca ve Silivri Ġlçeleri ile güneybatıda Çorlu Ġlçesi, batıda Lüleburgaz ve kuzeyde Saray Ġlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 296 km² dir. Ġl Merkezine 56 km. Ġstanbul Ġline ise 110 km. uzaklıktadır. Çerkezköy, Osmanlı-Rus SavaĢından sonra kurulmuģ ve buraya Çerkezler yerleģtirilmiģtir. Çerkezler kısa süre sonra bölgeyi terketmiģler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleģerek bugünkü yerli halkı oluģturmuģlardır. Yıldırım Beyazıd ın Ankara Meydan SavaĢı nda Timur a yenilip esir düģmesinden sonra Ģehzadeler arasında taht kavgası baģlamıģtır. Edirne de bulunan en büyük Ģehzade Süleyman Emir in kardeģi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den Ġstanbul a sığınmak üzere 15 kiģilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeģi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiģtir. ġimdiki Atatürk Ġlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra yine kardeģi Mustafa Çelebi tarafından Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere türbe yaptırdığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların iģgalinde kaldığı sırada, iģgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiģtir. Çerkezköy Ġlçesi 29 Ekim 1922 de düģman iģgalinden kurtarılmıģ. 1 Nisan 1938 e kadar Saray Ġlçesine bağlı bucak merkeziyken bu tarihte Ġlçe olmuģtur. Ġlçe toprakları Ergene Havzası içinde kalır. Ġlçenin doğu ve batı kısımları Istıranca (Yıldız) Dağlarının uzantısı nedeniyle engebelidir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düģüktür. Yöre topografyası Büyükyoncalı-Bahçeağıl ve Çerkezköy-VelimeĢe doğrultusunda uzanan m., iki vadi tabanı dıģında ise ortalama m. ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleģiminin m. altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde arazi eğilimleri %5 %20 oranında değiģmektedir. Çerkezköy de Ergene ırmağının baģlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan %5 ten daha düģük eğimli vadi 3

19 tabanları yanı sıra demiryolunun güneyinde %20 eğim sınırını aģan yamaçlar da bulunmaktadır. Çerkezköy alanı genellikle kalkersiz kahverengi toprak türlerinden oluģmaktadır. Çorlu deresi vadisi boyunca uzanan topraklar alüvyal topraklardır. Kalkersiz kahverengi orman toprakları yörenin kuzey ve doğusunda ormanlarla kaplanmıģtır. Diğer kahverengi toprakların çoklukla kuru tarım ve yer yer mera olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy Ġlçesinde, Çorlu Deresinin güneyinde yer alan Kızılpınar ve Veliköy yerleģmesinin toprakları alüvyal topraklar olup, bölgede her türlü bitkiyi yetiģtirmeye elveriģli, drenajı iyi olan kolay iģlenebilir niteliktedir. Çerkezköy e ulaģım karayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Çerkezköy Ġlçesi Kınalı Ayrımı Çerkezköy-Çorlu yolu ile Çerkezköy-Saray-Vize-Kırklareli yollarının kavģak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM e bağlanmaktadır. Çerkezköy için önem taģıyan TEM bağlantı yolu, Ġlçenin Ġstanbul metropolü ile iliģkisini kuvvetlendirmektedir. Ġlçenin, Tekirdağ Ġl merkezi ile bağlantısı Çerkezköy Çorlu Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy Ġlçesinde demiryolu bağlantısı Ġstanbul Edirne Avrupa demiryolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir. Ayrıca Ġstanbul Çerkezköy elektrikli banliyö hattında 1996 dan beri yolcu taģınmaktadır. Ġlçedeki deniz yolu bağlantısı Tekirdağ limanı ile iliģkilidir. Burada kurulan Organize Sanayi Bölgesi, Ġlçeyi Türkiye nin en iyi sanayi merkezlerinden birisi durumuna getirmiģtir dönemlerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla TeĢviki Öngörülen Sanayi Bölgesi kabul edilmiģtir hektarlık alan Organize Sanayi Bölgesi için kamulaģtırılmıģtır. Modern teknoloji araçları kullanılarak, asıl dıģ pazara yönelik üretim yapılmaktadır. Türkiye nin en büyük sanayi kuruluģları arasında yer alan bu tesisler; tekstil fabrikaları, beyaz eģya ile metal eģya ve makine imalat dallarında yoğunlaģmıģtır. Ġlçenin Organize Sanayi Bölgesi olması, Türkiye nin çeģitli yörelerinden gelen iģçilere iģ imkanı sağlaması bakımından da önemlidir. Ġlçenin geçimi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır. Pancar ve balkabağı önemli tarım ürünlerindendir. Çorlu Deresi üzerinde kurulan ve önceleri küçük bir kasaba olan Çerkezköy Ġlçesi, sanayinin geliģmesiyle hızlı bir büyüme sürecine girmiģtir. R-2. Çerkezköy Meydanı 4

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU KASTAMONU-2010 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU-2011 i Mustafa Kemal ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Detaylı

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ A. COĞRAFĠ KAPSAM A.1. GĠRĠġ Eski dönemlerden beri yerleģme bölgesi içinde yer alan EskiĢehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. ġehrin tarihi, Anadolu da ilk siyasi birliği kuran Hitit Ġmparatorluğuna

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)...

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)... 1 İÇİNDEKİLER A COĞRAFİK KAPSAM 17 A.1 GİRİŞ. 17 A.1.1 Tarih Öncesi. 17 A.1.2 Yazılı Tarih Sonrası Kars. 20 A.1.3 İslam Uygarlıkları Dönemi 21 A.1.3.1 Selçuklular Dönemi 23 A.1.3.2 Osmanlı Yönetimi 24

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU

HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU T.C HATAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU Eğer vatan denilen şey, kupkuru dağlardan, taşlardan, ekilmemiş sahalardan, çıplak ovalardan şehirler ve köylerden ibaret olsaydı,

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU

IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU Hazırlayanlar: ĠMAR, ĠSKAN VE KOOPERATĠFLER ġubesġ ġube Müdürü Yasin AKSOY ġehir Plancısı Demet SAVAġ Jeoloji Mühendisi Sezen

Detaylı

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 Belediyenin Adı Balıkesir Belediyesi Belediyenin Adı KuruluĢ Yılı 1864 Nüfusu (2000) 215.436 Nüfusu (2007) 241.404 Nüfusu (2008) 247.072 Belediye Sınır Alanı

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı