T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2978 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1932 KENT SOSYOLOJ S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2978 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1932 KENT SOSYOLOJ S"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2978 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1932 KENT SOSYOLOJ S Yazarlar Doç.Dr. Helga RITTERSBERGER-TILIÇ (Ünite 1) Ö r.gör. Abdullah DEVEC (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Savafl ÇA LAYAN (Ünite 4) Doç.Dr. Ulafl BAYRAKTAR (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Nahide KONAK (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Ayfl n F. KOÇAK TURHANO LU (Ünite 8) Yrd.Doç.Dr. Oya BEKLAN ÇET N (Ünite 9) Yrd.Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR (Ünite 10) Doç.Dr. Besime fien (Ünite 11) Yrd.Doç.Dr. Neriman AÇIKALIN (Ünite 12) Editör Doç.Dr. Fatime GÜNEfi ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Alper Altunay Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Günnur Tuba Türksavafl Dil Yaz m Dan flman Okt. Ferdi Bozkurt Grafiker Nihal Sürücü Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Kent Sosyolojisi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Kavram Olarak Kent Sosyolojisi G R fi... 3 KENTSEL UYGARLIKLARIN KÖKEN... 3 ORTAÇA KENT LÜ YILLARDA AVRUPA DA SANAY fiehr N N YÜKSEL fi... 7 KENT SOSYOLOJ S NDEN BAHSEDEB L R M Y Z?... 8 ÇA DAfi KENT SOSYOLOJ S : KENTSEL EKONOM POL T K POSTMODERN KENT KURAMSALLAfiTIRMAK SONUÇ Özet Kendimizi S nayal m Kendimiz S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kentlerin Kökeni ve Tarihi TAR HÎ KENT ÇALIfiMALARINDA KENT KAVRAMI LK YERLEfi MLER (NEOL T K YERLEfi MLER) VE KENTLER ANT K DÖNEMDE KENTLER ORTA ÇA DAN MODERN ÇA A AVRUPA DA KENTLER SELÇUKLU VE OSMANLI KENTLER Selçuklu Kentleri Osmanl Kentleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kent Kuramlar G R fi TOPLUMSAL TEOR VE KENTLEfiME: KLAS K KENT KURAMLARI Karl Marx ( ) Ve Frederich Engels ( ): Ekonomi Politik Yaklafl m MAx Weber ( ): deal Tip Olarak Kent Georg Simmel ( ): Kentte Yabanc laflma Sorunu KENT SOSYOLOJ S N N YÜKSEL fi : fi KAGO OKULU Robert Ezra Park ( ): Ekolojik Yaklafl m Kurama Yönelik Elefltiriler Ernest Burgers ( ): Ortak Merkezli Daireler Kuram Roderick Mckenzie: Kentsel Büyüme Süreci Louis Wirth ( ): Bir Yaflam Biçimi Olarak Kentlilik Kurama Yönelik Elefltiriler ÇA DAfi KENT KURAMLARI ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

4 iv çindekiler Henri Lefebvre ( ): Toplumsal Ürün Olarak Mekân Manuel Castells (1942- ): Kollektif Tüketim ve Kentsel Hareketler David Harvey (1935- ): Sermaye Birikimi Olarak Kent SONUÇ Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 5. ÜN TE Göç Kavram ve Kuramlar G R fi GÖÇ KAVRAMI GÖÇÜN TANIMI Hareket Merkezli Tan mlar Hareketin Sosyal Etken ve Etkilerine Ba l Tan m GÖÇ KURAMLARI Ravenstein n Göç Kanunlar tme Çekme Kuram Petersen in Befl Göç Tipi Kesiflen F rsatlar Kuram Merkez Çevre Kuram Göç Sistemleri Kuram liflkiler A (Network) Kuram TÜRK YE N N GÖÇ TAR H Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yerel Yönetimler G R fi KAVRAM OLARAK YEREL YÖNET MLER Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim Ayr m Yerel Yönetimlerin Özerkli i Yerel Yönetimlerin Siyasal Meflruiyeti Yerel Yönetimlerin fllevleri KURUM OLARAK YEREL YÖNET M Yerel Yönetimlerin Ortaya Ç k fl Yerel Yönetim Sistemleri Yerel Yönetimden Yerel Yönetiflime YEREL YÖNET MLER AÇIKLAYAN KURAMLAR Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

5 çindekiler v S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Küresel Kentler Kuram ve Araflt rmalar G R fi KENTLEfiME SÜREC NE YAKLAfiIMLAR KÜRESEL KAP TAL ZM N YEN DEN YAPILANMASI VE KÜRESEL KENT OLUfiUMU DÜNYA KENT VE KÜRESEL KENT KAVRAMINA KURAMSAL YAKLAfiIMLAR Dünya Kentleri: Tan m ve Kapsam Küresel Kentler: Tan m ve Kapsam KÜRESEL KENT ARAfiTIRMALARINDA ÖLÇÜM: KÜRESEL KENT H YERARS S, A I VE BA LANIRLI I Küresel Hizmet Sektörünün Kentteki Yo unlu u/ Büyüklü üne Göre Kentleri S n fland rma Küresel Düzeyde Oluflturduklar A lar ve Bu A lar Üzerinden Gerçeklefltirdikleri Ak fllar n Yo unlu una Göre S n fland rma BÜYÜME KOAL SYONU, DEVLET STRATEJ LER VE KÜRESEL KENT OLUfiUMU Küresel Kent Kuram na Temel Elefltiriler Küresel Kent Oluflum Sürecinde Politik Faktörler: Büyüme Koalisyonu ve Devlet Stratejileri KÜRESEL KENT VE STANBUL stanbul Küresel Kent mi? Küresel Kent Olabilir mi?: Türkiye de Akademik Ele Al fllar Küresel Kent Ölçümlerinde stanbul Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Türkiye de Tar msal Dönüflüm G R fi TARIMDA KAP TAL ZME GEÇ fi KURAMLARI Küçük Meta Üretimi TÜRK YE DE TARIMSAL DÖNÜfiÜMÜ ZLEMEK TARIMDA KAP TAL ST DÖNÜfiÜMÜN ARKAPLANI KÜÇÜK KÖYLÜ MÜLK YET VE KÜÇÜK META ÜRET M TARIMDA NEOL BERAL UYGULAMALAR Türkiye de 1980 Sonras Tar m Sektörü L YILLARDA TÜRK YE TARIMI Türkiye Tar m ve Avrupa Birli i Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler 8. ÜN TE 9. ÜN TE Türkiye nin Kentleflme Deneyimi (I): G R fi ERKEN CUMHUR YET DÖNEM : Ulus Devlet Olma Sürecinde Mekânsal Stratejiler Kentlerin Planlanmas ve Yap l Çevrenin nflas Konut Yap m Çal flmalar Kent-içi Ulafl m Biçimleri GÖÇ VE HIZLI KENTLEfiME DÖNEM : Siyasal ve Ekonomik Arka Plan Göç Süreci ve Kentleflme Gecekondulaflma ve Apartmanlaflma Kent-içi Ulafl m Biçimleri PLANLI KALKINMA DÖNEM : Siyasal ve Ekonomik Arka Plan D fl Göç Süreci Kentlerde Konut Yap s Kentlerin kili Yap s Siyasi ve Ekonomik Yönüyle Gecekondular Kent-içi Ulafl m Biçimleri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Gecekondu ve Toplumsal liflki A lar G R fi TÜRK YE DE KENT ÇALIfiMALARINI ETK LEYEN YAKLAfiIMLAR TÜRK YE DE GECEKONDU OLGUSU Siyasi, Ekonomik Geliflmeler ve Gecekondulaflma Akademik Çabalar: Gecekonduyu Anlamak Birinci Dönem ( ): Eksik Öteki, Yanl fl Öteki ya da Geri Kalm fl Öteki kinci Dönem (1970 li Y llar): Sömürülen/Dezavantajl Öteki den Sak ncal Öteki Üçüncü Dönem (1980 ve 1990 l Y llar): Haks z Kazanç Sahibi Gecekondulu ve Kent Yoksulu Olarak Gecekondulu Dördüncü dönem (2000 li Y llar): Varofl GECEKONDU VE TOPLUMSAL L fik A LARI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 çindekiler vii Türkiye nin Kentleflme Deneyimi (II): 1980 Sonras G R fi TÜRK YE DE NEOL BERAL DÖNÜfiÜMLER VE KENTLEfiMEYE ETK LER DE fien GECEKONDU OLGUSU MEKÂNSAL Efi TS ZL K Güvenlikli Siteler DE fien GÖÇ B Ç MLER VE KENTLEfiME YEREL YÖNET MLER VE YÖNET fi M OLGUSU Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kentsel Dönüflüm G R fi KENTSEL DÖNÜfiÜM VE KAVRAMSAL TARTIfiMA TAR HSEL ARKA PLAN Yüzy l ve Erken Sanayileflme Dönemi Dünya Savafl Sonras : Refah Kapitalizmi ve Kentler Dönemi: Neoliberal Kent EKONOM K GEL fimede KÜLTÜREL STRATEJ LER VE SOYLULAfiTIRMA Soylulaflt rma TÜRK YE DE KENTSEL DÖNÜfiÜM VE YASAL SÜREÇ Kentsel Dönüflümün Yasalar Nas l Bir Beklentiyle Tasarlanm flt r? Kentsel Dönüflümde Kat l m ALTERNAT F B R POL T KA: KARMA GEL RL KONUT ALANLARI SONUÇ Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kent Yoksullu u G R fi YOKSULLUK KAVRAMI Yoksulluk Tan mlar Yoksulluk S n r Ulusal Yoksulluk S n rlar Uluslararas Yoksulluk S n r Sat n Alma Gücü Paritesi (PPP) Yoksulluk Ölçümü Yoksulluk Göstergeleri YOKSULLU UN NEDENLER ÜN TE 11. ÜN TE 12. ÜN TE

8 viii çindekiler KENT YOKSULLU U VE BOYUTLARI Kent Yoksullu unun Boyutlar Gelir Sa l k E itim Güvenlik Savunmas zl k Güçlendirme Eflitsizlik, Kutuplaflma, Toplumsal D fllanma TÜRK YE DE KENT YOKSULLU U Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

9 Önsöz ix Önsöz Kent Sosyolojisi kitab n z uzaktan e itim yoluyla Anadolu Üniversitesi Aç k Ö retim Fakültesi sosyoloji lisans e itimi program na katk da bulunmaya yönelik olarak haz rlanm flt r. Bu kitab n n temel amac, kent sosyolojinin temel kavramalar n, tarihsel olarak kentleflme sürecini ve sosyolojik olarak kentsel yaflam n bütünsel bir çerçevesini güncel tart flmalar alt nda sunmaktad r. Kitab n birinci bölümünde kavram olarak kent sosyolojisi, ikinci bölümde kentlerin kökeni ve tarihi, üçüncü bölümde kent kuramlar, dördüncü bölümde kavram olarak göç ve göç kuramlar, beflinci bölümde yerel yönetimler, alt nc bölümde küresel kentler kuram ve araflt rmalar, yedinci bölümde Türkiye de tar msal dönüflüm, sekizinci bölümde aras Türkiye nin kentleflme deneyimi, dokuzuncu bölümde gecekondu ve toplumsal iliflki a lar, onuncu bölümde 1980 sonras Türkiye nin kentleflme deneyimi, on birinci bölümde kentsel dönüflüm ve son bölümde kentsel yoksulluk konular üzerine yap lan tart flmalar bulabilirsiniz. Tüm ünitelerin sonunda bulaca n z özet, s ra sizde, kendimizi s nayal m ve okuma parçalar bölümleri ele al nan konular n sorgulanarak kavranmas na katk da bulunacak ve kendinizi s naman za yard mc olacakt r. Kent Sosyolojisi kitab n z n haz rlanmas nda birçok kiflinin özverili ve yo- un eme i geçmifltir. Büyük bir özveriyle çal flarak bu kitab n ortaya ç kmas - n sa layan ünite yazarlar m z Doç.Dr. Helga Rittersberger-T l ç a, Doç.Dr. Ulafl Bayraktar a, Doç.Dr. Besime fien e, Yrd.Doç.Dr. Neriman Aç kal n a, Yrd.Doç.Dr. Savafl Ça layan a, Yrd.Doç.Dr. Oya Beklan Çetin e, Yrd.Doç.Dr. Fuat Güllüp nar a, Yrd.Doç.Dr. Nadide Karg ner e, Doç.Dr. Nahide Konak a, Yrd.Doç.Dr. Ayfl n F. Koçak Turhano lu na ve Ö r.gör. Abdullah Deveci ye teflekkür ederim. Ayr ca Türkçe düzeltmeleri yapan Okt. Ferdi Bozkurt, kitab n dizgi ve grafik tasar m aflamalar ndaki katk lar ndan dolay Yrd.Doç.Dr. Alper Altunay a ve kitab n dizgi ve bas m ifllerinde harcad klar yo un emeklerinden dolay AÖF dizgi birimine çok teflekkür ederim. Editör Doç.Dr. Fatime GÜNEfi

10 1KENT SOSYOLOJ S Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Kentsel uygarl klar n kökenini ve özelliklerini s ralayabilecek, Ortaça kentinin geliflimini ve özelliklerini ifade edebilecek, Avrupa da sanayi flehrinin yükselifli ve özelliklerini s ralayabilecek, Kent sosyolojisinin oluflmas nda etkili olan kiflilerin görüfllerini özetleyebilecek, Ça dafl kent sosyolojisinde yer alan kiflilerin görüfllerini karfl laflt rabilecek, Postmodern kentin özelliklerini ay rt edebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Antik Kent Polis ve Kent Sakini Ortaça Kenti Sanayi fiehri fiikago Okulu Ekonomi Politik Yaklafl m Sosyal-Mekânsal Yaklafl m Postmodern Kent çindekiler Kent Sosyolojisi Kavram Olarak Kent Sosyolojisi G R fi KENTSEL UYGARLIKLARIN KÖKEN ORTAÇA KENT 1800 LÜ YILLARDA AVRUPA DA SANAY fiehr N N YÜKSEL fi KENT SOSYOLOJ S NDEN BAHSEDEB L R M Y Z? ÇA DAfi KENT SOSYOLOJ S - KENTSEL EKONOM POL T K POSTMODERN KENT KURAMSALLAfiTIRMAK SONUÇ

11 Kavram Olarak Kent Sosyolojisi G R fi Kent sosyolojisi nedir? lk seferde cevapland r lmas kolay bir soru de ildir. Kent ya da flehir nedir? Kentsel in anlam nedir? Kentsel olan mekânsal bir y lma m - d r? Belirli büyüklükte bir nüfus mudur? Ya da basitçe k rsal olan n karfl t m d r? Bu ünitede, kent sosyolojisine sosyo-mekânsal bir bak flla yaklafl lacakt r. Bu yaklafl ma göre, mekânsal ve çevresel konular n her zaman sosyal iliflkilerin bir bölümü ve parças oldu u kabul edilmektedir. Dolay s yla çevre konular s n f, cinsiyet, yaflam tarz, iktisat, kültür, siyaset ve eylem planlar n n sentezi kentsel bölgelerin gelifliminin esas n oluflturan göstergeler olarak ele al nmal d r. Bu yaklafl m özellikle Mark Gottdiener ve Ray Hutchison (2011) taraf ndan savunulmufltur. lk olarak, kentsel uygarl klar n kökeni incelenecek ve bu kentlerin özellikleri s ralanacakt r. kinci bölümde, ortaça kentinin oluflumu ve özellikleri; üçüncü bölümde sanayi kentinin yükselifli ve özellikleri; dördüncü bölümde, kent sosyolojisinin oluflmas nda ve geliflmesinde etkili olan kiflilerin düflünceleri; beflinci bölümde, ça dafl kent sosyolojisinin yükselifli ve ekonomi politik bak fl aç s ndan kenti analiz eden kiflilerin düflünceleri ve son olarak da postmodern kent kavramsallaflt rmas incelenecektir. Kent sosyolojisine sosyomekânsal bir bak fl, mekânsal ve çevresel konular n her zaman sosyal iliflkilerin bölümü ve parças oldu u anlam na gelmektedir. KENTSEL UYGARLIKLARIN KÖKEN AMAÇ 1 Kentsel uygarl klar n kökenini ve özelliklerini s ralayabilmek. Bir kentsel çevre ya da kentsel y lma, kentlerin ortaya ç kmas n n ve ard ndan gelen kentleflme süreçlerinin sonucudur. Tarihte kentleflmenin kökleri yaklafl k y l kadar geri gitmektedir. Erken dönem Antik kentler Orta Do u da (Mezopotamya, M s r) yaklafl k MÖ 6000 y l önce, Hindistan da ndus Vadisi, Çin de, Girit flehirlerinin Minos uygarl nda yaklafl k MÖ 4000 y l kadar önce ve Meksika da yaklafl k 2300 y l öncesinde bulunabilir (Light, 1983). Bu yerleflkelerdeki nüfus görece günümüz standartlar na göre az olsa da Mohenjo-Daro, ndus Vadisi nde yaflayanlar n nüfusu e yaklaflm flt r. Kent tarihçisi Lewis Mumford, ilk insan yerleflimlerinin ölü kentleri ya da Thanatopolis oldu unu belirtmifltir. Antik kentler iyi tan mlanm fl politik imparatorluklar içinde kilit noktalar olarak tarihte yer ald lar. Babil, Atina, Roma, Mexico City, Pekin vb. gibi merkezi komu-

12 4 Kent Sosyolojisi Polis (Antik Yunan flehir devleti), özünde bir kentin egemenlik alan yla tan mlanan bir yönetim fleklidir. Civis (kent sakini) ise kent hayat ve iyi bir hayat için kentlerde yaflayan kentli yurttaflt r. ta flehirleri vard. Di er flehirler, kara veya su yollar arac l yla merkeze ba l yd. fiehirlerin bilgi, güç, zenginlik ve kontrol gibi tüm kaynaklar n toplanma merkezi olmalar onlar n en önemli ortak yap sal özellikleriydi. Devlet, din, uygarl k, aile ve ülke kavramlar flehir kavram ile iç içeydi. Polis (Antik Yunan flehir devleti), özünde bir kentin egemenlik alan yla tan mlanan bir yönetim fleklidir. Civis (kent sakini) ise kent hayat ve iyi bir hayat için kentlerde yaflayan kentli yurttaflt. Antik kentler ibadet amaçl tap naklar, ticaret amaçl pazar meydanlar ve e lence amaçl tiyatrolardan oluflan kamusal mekânlarla tan mlanabilir. Ayr ca, antik kentler iç kalenin etraf n saran surlarla çevrelenmifltir. Antik kentlerin ço u sa l ks z bar nma koflullar yla u raflmaktayd. Ancak Gideon Sjoberg e göre (1957), bu flehirler özellikle kendi hinterland nda ayn zamanda güç alanlar yd. Sürekli savafl tehditlerine karfl, kendilerini güçlü sa lamlaflt rma sistemleri ile korumaktayd lar. Ayn zamanda ticaret ve de ifl tokufl yeri olmufllar ve belli bir düzeyde iflbölümü ve görece karmafl k ifl ve ifllevsel düzenleme özelli- i göstermifllerdir. Bu flehirlerin ayn zamanda temsil edici bir ifllevi vard. Ay rt edici bir grup semboller ve mekân modelleri kullan larak infla edilen yerlerdi. Böylece, örne in antik Babil deki Ur kentinde cennetler ve flehir aras ndaki geometrik iliflkileri yöneten kozmolojik kodlar kullan lm flt r. Bu dini kodlar da kutsal ve dünyevi mekânlar belirlemifltir. Atina gibi klasik kentler de kozmolojik kodlara göre infla edilmifltir. fiehir, Tanr ça Athena y onurland rmak için infla edilmifltir. Temelde bir daire fleklindedir. Dairenin merkezinde toplulu un ve dünyan n merkezi agora vard r. Sokaklar merkezden yay lan bir fl nsal/radyal a olarak düzenlenmifltir. Bu düzenleme temelde pazara kolay eriflim gibi ekonomik kayg lar taraf ndan de il, tüm evlere eflit mesafede olmas gereklili ine dayanan politik ilke taraf ndan belirlenmifltir. Tüm Atinal yurttafllar (yabanc lar, köleler ve kad nlar hariç) eflit olarak kabul edilmekteydi. fiehir merkezinde vatandafllar için toplant salonu, belediye meclisi ve meclis salonu yer almaktayd. Klasik Roma askeri gücü simgeliyor ve temsil ediyordu. Cumhuriyetçi fikirler Antik Yunanistan dan ödünç al nm flt. fiehir merkezine forum denmekteydi. Yükselifl döneminde, bir milyondan fazla sakin Roma da yafl yordu. Roma da bir tatl su tafl ma sistemi ve kamu yollar gelifltirilmiflti. Yine de yoksul ve zengin mahalleler aras ndaki kutuplaflma fark edilir ölçüdeydi. Merkezin d fl nda kalan yerleflim bölgeleri sosyal s n flara göre bölünmüfltü. Zamanla bu, çöküfl ve aylakl k mekân (Bir y l içinde 159 gün resmi tatil olarak ilan edildi) olarak nitelendirilmifl bir yer olarak tan nd. Kentin gereksinimi olan su ve ücretsiz ekmek gibi kaynaklar k rsal alandan sa lanm flt r. Bu durum ormans zlaflma ve topra n afl r kullan m yla sonuçlanan tar msal arazi talebini art rm flt r. Refah, temelde sadece elitler ve elit soyundan gelen vatandafl için mevcuttu. Patrici s n f, plebler karfl s nda kal tsal bir grup olarak Roma da iktidar ellerinde tutuyorlard. Hane halk tüketimi için gerekli eflyalar, ücretli eme i üreten küçük esnaf/zanaatkâr s n f yoktu ve ço unluk politik ve ekonomik hayata kat l m n d fl nda tutulan köle eme i taraf ndan yap l rd. Mutlaki krall k veya hanedan yasalar Roma flehrine hakimdi. Pekin Antik Roma ya benzer köle iflgücüne dayanan bir kentti. Hayat hükümdarl n kontrolü alt ndayd. Mançu, mparatorlu un baflkentiydi. Adeta ifl ve ticaret kentiydi. Ming hanedanl flehir merkezinin kutsal oldu unu iddia ederek girifle s n rlama getirdi. Böylece sözde Yasak fiehir ortaya ç kt. Ayr ca gök cisimlerinin göstergeleri gibi kozmolojik semboller kullan lm flt r.

13 1. Ünite - Kavram Olarak Kent Sosyolojisi Gordon Childe 1892 Avustralya n n Sidney flehrinde do du. Sidney ve Oxford üniversitelerini bitirmifltir y llar aras nda Londra Üniversitesinde Tarih Öncesi Arkeolojisi profesörlü ü ve Arkeoloji Enstitüsü yöneticili i yapt. G.Childe n en çok okunan iki kitab Tarihte Neler oldu ve Kendini Yaratan nsan d r. Edinburg tan sonra 1956 y l nda da emekli oldu u Londra Üniversitesindeki Arkeoloji bölümüne dekan olarak atanm flt r y l nda Avustralya ya dönmüfl ve Blue Mountain de intihar etmifltir. Gordon Childe n arkeoloji dünyas na katt en önemli iki teorisi Neolitik Devrim/Neolithic Revolution ve Kentsel Devrimi/Urban Revolution dir Bu iki teori üzerine arkeolojik çal flmalar yapm fl ve bunlar n kay tlar n tutan ilk kiflilerden birisidir ve bu çal flma günümüzde de önemini hala korumaktad r. Eski kentleflme süreçlerini tart fl rken, toplumsal yap lar n kökenleri hakk nda iç görüler edinmek de mümkündür. V. Gordon Childe (1950; 1954) toplumun geliflimini farkl aflamalara ay r r. Childe, flehir kumay modern yaflam, özel bir dizi sosyal iliflkilerle ba lant l kentsel devrim in bir parças olarak de erlendirmektedir. Kentleflme süreçlerini temelde avc l k ve toplay c l k yolunu izleyerek g da üretimine ve yerleflik gruplara dayal toplumdan; ticaret ve zanaat üretimine dayal topluma geçifl olarak aç klamaktad r. Childe ye göre kentleflme; eme in uzmanlaflmas, toplumsal görevlerin karfl l kl ba ml l n n artmas ve farkl ifllevlerin ayr flmas arac l yla geliflen bir sürecin sonunda gerçekleflmifltir. Gordon Childe kentsel devrim i afla daki özelliklerle aç klam flt r: 1. Artan nüfus büyüklü ü ve yo unlu u, 2. Eme in uzmanlaflmas : zanaatkâr, tüccar, din adam gibi uzmanl klar n artmas, 3. Tap naklar n hâkimiyetinde kurulan kentsel mekânlar, 4. Hinterland için g da üretiminin kontrolü ve art ürünün depolanmas. Toplum üzerinde mutlak kontrole sahip bir egemen s n f vard r: Rahip, askeri liderler ve yetkililer egemen s n f n yönetici s n f n olufltururlar, 5. Yaz n n icad : Bilginin ifllenmesi için say sal ve alfabetik belirtme sistemleri vard r, 6. Sanatlar n n geliflmesi: Sanat, müzik gibi giderek rafine edilmifl kültürel ifade formlar olmal yd, 7. Bilimlerin geliflimi: Tahmin, ölçüm ve standardizasyon kay tlar (örne in vergi) tutmak için gerekliydi. 8. Di er merkezler ile uzun mesafeli ticaret mevcuttu, 9. Art k akrabal k yerine aidiyet yaflan lan yere ba l yd. Childe için antik kentler uygarl n befli i olmufltur. Childe n modeli, avc ve toplay c toplumlardan modern kentsel ekonomilere dayal olanlara geçifl ile nitelendirilen evrimci anlay fl üzerine kuruludur. Di er yaklafl mlar ise, kentleflmenin mutlaka böyle bir yolu takip etmedi ini vurgularlar. Araflt rmac lar kentlerin Childe n önerdi i evrimci anlay fl n sonucu de il güçlü hükümdarlar n n ve onlar n ticari baflar lar n n ürünü oldu unu öne sürerler. Bu yaklafl ma göre, ticaret ve devletin gücü büyük flehirleri üretmifltir. Kentleflme, MÖ 1000 ile MS 500 aras nda bir düflüfl yaflad. Merkezî otoriteler gücünü kaybetti i için o dönemki kentlerin kendilerini savunma ihtiyac do mufltur. Ortaça Avrupas nda kentleflme düzeyi gerilerken, Asya, Yak n Do u ve Latin Amerika daki flehirler zenginleflmifltir. Gordon Childe ( ) Childe için kentleflme; eme in uzmanlaflmas, toplumsal görevlerin karfl l kl ba ml l n n artmas ve farkl ifllevlerin ayr flmas arac l yla geliflen bir sürecin sonunda gerçekleflmifltir. Childe n kentleflme modeli, avc ve toplay c toplumlardan modern kentsel ekonomilere dayal olanlara geçifl ile nitelendirilen evrimci anlay fl na dayanmaktad r. Araflt rmac lar ise, kentlerin Childe n önerdi i evrimci anlay fl n sonucu de il, güçlü hükümdarlar n n ve onlar n ticari baflar lar n n ürünü oldu unu öne sürerler. Bu yaklafl ma göre, ticaret ve devletin gücü büyük flehirleri üretmifltir. 5

14 6 Kent Sosyolojisi Kentleflme, M.Ö ile M.S. 500 aras nda bir düflüfl yaflam flt r. Ortaça Avrupas nda kentleflme düzeyi gerilerken, Asya, Yak n Do u ve Latin Amerika daki flehirler zenginleflmifltir. slam hükümdarlar Constantinople/ stanbul gibi eski Roma kentlerini devrald. slam egemenli i alt nda Kuzey Afrika ve Yak n Do u da da kentler kurulmufltur. Bölgesel geniflleme ve yönetimin sonucu olarak, slam toplumunun kendine özgü bir flehir sistemi vard ve böylece yöneticiler ticaret ve hinterland kontrol edebiliyorlard. Afla yukar ayn dönemde (MS ), Hindistan daki flehirlerin refah, merkezi otoritenin gücünün sonucudur. fiehir, devlet otoritesinin gücüne öylesine ba ml d r ki, öyle ki bir prensin flehri terk etmesi sonucunda tüm nüfus kentten ayr labilmektedir. Gottdiener ve Hutchison (2011, s.35) bu dramatik durumu flöyle göstermektedirler; 1663 y l nda bir Mo ol prensi Delhi den Keflmir e bir yolculu a ç kt nda, bütün flehir onu izledi çünkü onun iyilikleri olmadan yaflamlar n sürdüremezlerdi. Latin Amerika da Aztek ve nka medeniyetleri, Tenochtitlan (Meksiko) flehri gibi önemli flehirleri kurdu. Buradaki önemli nokta, Meksika daki Aztek uygarl klar n n tar m hinterland ile yak n bir iliflki içinde olmas d r. Ekonomi paraya de il, takas/mübadele sistemine dayanmaktayd. Kentin rolü, Aztek hükümdarlar için idari merkezi olarak hizmet vermek oldu. Avrupa da sadece geç Ortaça da kentler devletten siyasal ba ms zl k ve özerklik kazand. ORTAÇA KENT AMAÇ 2 Ortaça kentinin geliflimini ve özelliklerini ifade edebilmek. Neden Avrupa da Ortaça kentlerinin analizi önemlidir? Roma mparatorlu u nun sonunda, merkezî otorite azald ; yetki, otorite parçaland ve bu toplumsal ve siyasal düzenin bozuldu u bir dönem oldu. çte oldu u kadar d fltaki savafllar bu dönemin tipik bir özelli iydi. Korunma için artan bir ihtiyaç vard. Ticaret ve piyasa iliflkileri önemini kaybetti. Henry Pirenne, 10. yüzy l öncesi tar m medeniyetini tart fl rken, bu dönemde orta s n f bir nüfus (tüccar ve esnaf) ve toplumsal örgütlenmeye (hukuk, kurum kendine özgü) sahip hiçbir flehrin olmad n iddia etmifltir. Bu flehirler temelde idari merkezler ve kalelerdi. Burgh lar (kasabalar) duvarla çevrili yerlerdi, nüfus azd ve sürekli bir flövalye garnizonu, din adamlar ve görevlilerden olufluyordu. Kentin kendisi hiçbir fley üretmiyordu. Onu çevreleyen yerlerin gelirleri ile yafl yordu. Kentte yaflayanlar hiçbir ayr cal a sahip de illerdi. Geç ortaça döneminde (11. yüzy l dan 15. yüzy l a kadar) Avrupa önemli de ifliklikler yaflad. stilalar yavafllad, savafllar azald. Daha huzurlu bu dönemle birlikte nüfus büyüklü ü artt ve bir tüccar s n f ortaya ç kt. Pirenne (1974) e göre erken tüccarlar temelde vagabond serserilerdi. Pirenne, profesyonel tüccar bir s n f n ortaya ç kmas n ; köylüler ve hizmetçilere de il, topraktan kopan bireylerin giderek daha önemli bir say ya ulaflmas na ve giderek özgürleflerek serseriler gibi yaflamalar ile iliflkilendirmifltir. Herkesin lorda ba ml oldu u zamanlarda, kimseye hesap vermeden her yerde dolaflan öncü tüccarlar kendilerini do duklar topraktan kopararak özgürleflmifllerdir. Mükemmel konumland r lan kaleler, tüccarlar çekmek için dikilmifltir. Tüccarlar n gelmesiyle eski burgh lar (kasabalar) genifllemifltir. Yeni gelenler tüccar banliyöleri veya portus lardaki (kent kap lar ) yak n alanlara yerleflmifllerdir. ç Kale duvarlar n n d fl nda infla edilen surlarla geniflleyen bu yeni kentsel mekân n sakinlerine burgher (kasaba sakini) denmeye bafllanm flt r.

15 1. Ünite - Kavram Olarak Kent Sosyolojisi Pirenne bu dönemi, ticari canlanma dönemi olarak aç klamaktad r. Pirenne, d fl ticaret ile temas n, temelde uzun mesafeli deniz ticaretinin yeniden canlanmas demek oldu unu ve bu d fl ivmenin bu canlanma alt nda yatan ana güç oldu unu savunmufltur. Bu dönemde deniz ticaretinde Venedik seçkin bir rol oynad. Öncelikle stanbul la bunu sa layarak geliflti. Benzer geliflmeler Kuzey de de yafland. Yeni merkez Flanders bölgesinde yer alan Bruges idi. Ticaretin ortaya ç kard orta s - n f n rolü Pirenne taraf ndan yo un olarak vurgulanmaktad r. Pirenne, siyasi özerklik ve yerel öz yönetim iddialar arkas ndaki itici güç olarak bu s n f görmüfltür. Orta s n flar n ç kar s k s k kilise ve soylular n ç karlar yla çat flm flt r. Max Weber in ortaça kentlerine olan ilgisi, özellikle antik toplumlar n feodalizme ve ard ndan kapitalizme geçifline olan ilgisine dayanmaktad r. Weber e göre, kentin özel karakteri onlar n kalelerle kuvvetlendirilmifl yerler olduklar kadar, varl klar n n ticaret ve al flverifle dayanmas, flehrin bir pazar yerleflim yeri olmas - d r. Ticaret ve al flverifl önemli olmas na ra men, Weber e göre belli bir dereceye kadar siyasi ve idari özerkli e sahip olmalar da gereklidir. Sivil ve demokratik kat l m (kendi özerk yasa ve ilgili dernekler, kendi mahkemeleri) kentsel geliflim için çok önemlidir. Weber ortaya ç kan kent sakini s n f nda devrimci bir karakter de görmüfltür. Pirenne ye göre, 11.yüzy l ve 15.yüzy l Avrupa da ticari canlanma dönemidir. Bu canlanman n arkas nda yatan ivme d fl ticaret ile ba lant s olan uzun mesafeli ticaretidir. Ortaça da kentlerin gelifliminde canlanan ve geliflen ticaretin ortaya ç kard orta s n f n rolü büyüktür. Weber e göre, ortaça da kentin ay r c özellikleri kalelerle çevrilmifl olmas, ekonomilerinin ticarete ve al flverifle dayanmas ve siyasi ve idari özerkli e sahip olmalar d r. Weber için, sivil ve demokratik kat l m kentsel geliflim için önemlidir. 7 Geleneksel kentlerin ortak özelliklerini araflt rarak s ralay n z LÜ YILLARDA AVRUPA DA SANAY fiehr N N YÜKSEL fi DÜfiÜNEL M AMAÇ 3 Avrupa da sanayi flehrinin yükselifli ve özelliklerini SORU s ralayabilmek. DÜfiÜNEL M SORU Kapitalizm, feodal iliflkilerin k r lmas sonucunda ortaya ç kt. Teknolojik D KKAT de iflimlerle birlikte sanayi devrimi ( ), büyük flehirlerin say s nda önemli bir ar- D KKAT t fla yol açm flt r (Jones, 1990). Sanayi devrimiyle birlikte k rsaldan kentsele nüfus ak fl bafllam flt r. Bu dönemin önemli özelliklerinden biri ölüm oranlar n n düflmesi ve göç oranlar n n artmas d r. fl arayan ve eme ini satan nüfus Marx n tan m yla proleterleflmifltir. AMAÇLARIMIZ Bunun yan s ra, hijyenik flartlar iyileflmifl, g da üretimi artm fl ve çeflitlenmifltir. AMAÇLARIMIZ Yeni teknolojiler her türlü üretim art fl yla sonuçlanm flt r. Böylece sanayi devrimine paralel olarak kentleflme önem kazanm flt r. Daunton (1978), K Tsanayi A P büyümesinin 18. yüzy lda ngiltere de gerçekleflen kentsel büyümenin devam oldu u gö- K T A P rüflünü savunmaktad r. Öte yandan 19. yüzy l da buhar gücüyle çal flan fabrikalar n icad ile kentsel ekonomilerin ortaya ç kt na dair yayg n TELEV ZYON görüfl daha çok TELEV ZYON önem kazanm flt r. Daunton, sanayi devriminde kentlerin rolünü, kentsel nüfusun farkl tüketim mallar na artan talebi ile iliflkilendirerek vurgulam flt r. Ona göre asl nda bu talep, tar m sektöründe büyük de iflikliklere yol açm flt r. Dolay s yla, kentsel nüfusun talep etti i g da, yak t ve mesleki uzmanlaflma NTERNET gerektiren di er NTERNET ürünlere duyulan ihtiyaç artm flt r. Daunton, sanayileflmeye duyulan talebin arkas nda ev pazar n n oldu unu ileri sürmüfltür. Daunton ayr ca, ortaça sonras lonca sisteminin kontrollü lisans gibi geleneksel kontroller d fl nda kalan bu kentlerin, 18. yüzy lda büyüdü ü ve h zla yay ld n belirtmifltir. Yavafl yavafl geliflen bu kentler asl nda Ortaça n özgür ve özerk kentleriydi. Sanayi kentleri 18.yüzy l n ulus devletlerindeki endüstriyel kapitalizmle birlikte ortaya ç km flt r. Kapitalizm, sermaye birikimine hizmet eden ücretli emek ve emek yoluyla gerçeklefltirilen metalar n üretimine ba l yd. 1

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

KENT SOSYOLOJİSİ (SOS308U)

KENT SOSYOLOJİSİ (SOS308U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KENT SOSYOLOJİSİ (SOS308U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı