I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:"

Transkript

1 B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan : Asya Finans Kurumu Anonim fiirketi Yönetim Adresi : K s kl Caddesi Kuflbak fl Sokak No: Altunizade/ stanbul Telefon : (216) Faks : (216) Elektronik Site Adresi: Raporlama Dönemi : 01 Ocak 31 Aral k 2003 II. Kurumun hizmet türü ve faaliyet alanlar na iliflkin aç klama ve dipnotlar: Kurum özel finans kurumu olarak faizsiz bankac l k yapmakta, özel cari hesap ve kat lma hesaplar fleklinde fon toplay p, üretim deste i, finansal kiralama ve kar/zarar ortakl yoluyla fon kulland rmaktad r. Kurum; "özel cari hesaplar" ve "kat lma hesaplar " ad alt nda iki yöntemle fon toplamaktad r.hesap kay tlar nda özel cari hesaplar ve kat lma hesaplar n di er hesaplardan ayr flekilde, vadelerine göre tasnif etmektedirler. Kat lma hesaplar, bir ay, üç ay, alt ay, dokuz ay, bir y l ve bir y ldan uzun vadeli olmak üzere befl vade grubu alt nda aç lmaktad r. Kurum; Özel Cari Hesaplarda Toplanan Fonlar ; Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan tutar, alt aydan uzun vadeli olmamak ve "Kâr-Zarar Ortakl Yat r m " yöntemiyle kulland r lacak fon miktar n n pay yüzde yirmisinden az olacak flekilde kulland rmaktad r. Kurum, kat lma hesaplar n n iflletilmesinden do acak kâr ve zarara kat lma oranlar n ; Zarara kat lma oran kâra kat lma oran n n yüzde ellisinden az olmayacak flekilde, vade gruplar itibariyle Türk Liras veya yabanc para hesaplar için ayr ayr da belirleyebilmektedir. Önceden belirlenmifl projelerin finansman için ve münhas ran o ifle tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle özel fon havuzlar oluflturulmaktad r. Bu flekilde toplanan fonlara ait kat lma hesaplar, vadeleri itibariyle ve di er hesaplardan ba ms z olarak ayr hesaplarda iflletilir ve toplanan fonlardan di er vade gruplar na aktarma yap lamaz. Özel fon havuzlar, toplanacak fonlar n münhas ran kulland r laca proje ile finansman süresi önceden belirlenir. Fon Kulland rma Yöntemleri Kurum, toplad klar fonlar afla da belirtilen yöntemlerle kulland rmaktad r. Kurumsal Finansman Deste i: Kurum ile fonu kullanacak iflletme aras nda akdedilen sözleflme dahilinde, iflletmenin ihtiyaç duydu u emtia, gayrimenkul ve hizmet bedelinin Kurumca iflletme ad na sat c ya ödenmesi ve bunun karfl l nda iflletmenin vadeli olarak borçland r lmas flelinde yap lmaktad r. Bu yöntemle kulland r lan fonlar karfl l nda teminat al nmakta ve al m-sat ma iliflkin belgelerin bir sureti Kurumca muhafaza edilmektedir. Bireysel Finansman Deste i: 3

2 Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kifli al c lar n do rudan sat c lardan ald klar mal veya hizmet bedelinin, Kurum taraf ndan al c ad na sat c ya ödenmesi karfl l nda, al c n n borçland r lmas ifllemidir. Kâr-Zarar Ortakl Yat r m : Fon kullanacak gerçek ve tüzel kiflilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti mal n al m sat m ndan do acak kâr ve zarara kat lmak üzere bu kiflilere fon kulland r lmas ifllemidir. Kurum fon kulland r lacak gerçek ve tüzel kiflilerle "Kâr-Zarar Ortakl Yat r m Sözleflmesi" imzalamaktad r. Kurum, fon kulland rd gerçek ve tüzel kiflilerin kâr ve zarar na, sözleflmede belirlenen oranlarda kat l r. "Kâr-Zarar Ortakl Yat r m Sözleflmesi nde, Kurumun kâr ve zarardan alaca pay ve alaca teminatlar aç kça gösterilir. Bu sözleflmede, projenin kârl l ndan ba ms z olarak Kurum a önceden belirlenmifl bir tutarda kâr garanti edilmesine dair hükümler yer alamaz. Finansal Kiralama: Tafl n r ve tafl nmaz mallar n 3226 say l Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurum taraf ndan temin edilerek kiraya verilmesidir. Mal Karfl l Vesaikin Al m-sat m : D fl ticaret ve kambiyo mevzuat çerçevesinde, Kurum ile fon kullanan aras nda düzenlenecek yaz l bir akde istinaden, mal karfl l vesaikin, Kurumca peflin sat n al nmas ve vadeli olarak fon kullanana daha yüksek bir fiyattan sat lmas ifllemidir. Kurumun di er faaliyet alanlar aras nda; EFT/Havale, Fatura Ödemeleri, Süper Virman Talimat, Çek Karnesi, Kiral k Kasa, Döviz Al m-sat m, Çek / Senet Tahsilat, Kredi Kart, Bireysel Krediler, Okul Taksit Sistemi, Otomatik Ödemeler, Düzenli Ödemeler, nternet Bankac l, Alo Asya Telefon Bankac l, Teminat ve Referans Mektubu, POS/ E-POS, Sürekli Form Çekler, thalat, hracat, Teminat Mektuplar, Yurt D fl ndan Havale Gönderme, Yurt D fl na Havale Gönderme, Çekli fllemler yeralmaktad r. III.Kurumun dahil oldu u gruba iliflkin aç klama ve dipnotlar: Kurum herhangi bir gruba dahil de ildir. IV.Mali tablolar n haz rlanmas nda kullan lan parasal birime iliflkin aç klama ve dipnotlar: Mali tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlarda yer alan bilgiler, aksi belirtilmedikçe milyar TL olarak ifade edilmifltir. V.Di er Hususlar: Mali tablolar ve bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar nda geçen krediler kelimesi kulland r lan fonlar ; mevduat kelimesi ise toplanan fonlar ifade etmektedir. 4

3 ASYA F NANS KURUMU A.fi DÖNEM NE A T B LANÇO M LYAR TÜRK L RASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM AKT F KALEMLER (31/12/2003) (31/12/2002) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankas II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE ERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Di er Hisse Senetleri Di er Menkul De erler III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtd fl Bankalar Di er Mali Kurulufllar IV. PARA P YASALARI Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE ERLER (Net) Hisse Senetleri Di er Menkul De erler VI. KULLANDIRILAN FONLAR K sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler Özel Karfl l klar (-) (16.021) - (16.021) (12.319) - (12.319) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Di er Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XI. D ER YATIRIMLAR (Net) XII. F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacaklar Kazan lmam fl Gelirler ( - ) (2.384) ( ) ( ) (1.337) (82.331) (83.668) XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR XIV. MUHTEL F ALACAKLAR XV. KAR PAYI - GEL R TAHAKUK VE REESKONTLARI Kredilerin Menkul De erlerin Di er XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) Defter De eri Birikmifl Amortismanlar ( - ) ( ) - ( ) (37.762) - (37.762) XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) fierefiye Di er Birikmifl Amortismanlar ( - ) XVIII. D ER AKT FLER AKT F TOPLAMI M LYAR TÜRK L RASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM PAS F KALEMLER (31/12/2003) (31/12/2002) TP YP Toplam TP YP Toplam 5

4 I. TOPLANAN FONLAR Bankalararas Mevduat Tasarruf Mevduat Resmi Kurulufllar Mevduat Ticari Kurulufllar Mevduat Di er Kurulufllar Mevduat Döviz Tevdiat Hesab K ymetli Madenler Depo Hesaplar II. PARA P YASALARI Bankalararas Para Piyasalar ndan Al nan Borçlar MKB Takasbank Piyasas ndan Al nan Borçlar Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar III. ALINAN FONLAR T.C. Merkez Bankas Kredileri Al nan Di er Krediler Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan Yurtd fl Banka, Kurulufl ve Fonlardan IV. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTEL F BORÇLAR VII. D ER YABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEK VERG, RES M, HARÇ VE PR MLER IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. F NANSAL K RALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçlar Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. KAR PAYI VE G DER REESKONTLARI Mevduat n Al nan Kredilerin Repo fllemlerinin Di er XII. KARfiILIKLAR Genel Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l Vergi Karfl l Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar XIII. SERMAYE BENZER KRED LER XIV. ÖZKAYNAK LAR Ödenmifl Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu Yeniden De erleme Fonu Yeniden De erleme De er Art fl Di er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Di er Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar PAS F TOPLAMI

5 ASYA F NANS KURUMU A.fi. B LANÇO DIfiI M L Y A R T Ü R K L R A S I YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM (31/12/2003) (31/12/2002) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. B LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER Teminat Mektuplar Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D fl Ticaret fllemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cay lamaz Taahhütler Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri fltir. ve Ba. Ort. Ser. flt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Karfl l k Ödeme Taahhüdü Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Di er Cay lamaz Taahhütler Cay labilir Taahhütler Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri Di er Cay labilir Taahhütler III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR Vadeli Döviz Al m-sat m fllemleri Vadeli Döviz Al m fllemleri Vadeli Döviz Sat m fllemleri Para ve Kar Pay Swap fllemleri Swap Para Al m fllemleri Swap Para Sat m fllemleri Swap Kar Pay Al m fllemleri Swap Kar Pay Sat m fllemleri Para ve Kar Pay Opsiyonlar Para Al m Opsiyonlar Para Sat m Opsiyonlar Kar Pay Al m Opsiyonlar Kar Pay Sat m Opsiyonlar Futures Para fllemleri Futures Para Al m fllemleri Futures Para Sat m fllemleri Futures Kar Pay Al m-sat m fllemleri Futures Kar Pay Al m fllemleri Futures Kar Pay Sat m fllemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V) IV. EMANET KIYMETLER Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar Emanete Al nan Menkul De erler Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler Emanet K ymet Alanlar V. REH NL KIYMETLER Menkul K ymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Di er Rehinli K ymetler Rehinli K ymet Alanlar B LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

6 ASYA F NANS KURUMU A.fi DÖNEM NE A T GEL R TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM GEL R VE G DER KALEMLER (31/12/2003) (31/12/2002) I. KAR PAYI GEL RLER Kredilerden Al nan Kar Paylar TP Kredilerden Al nan Kar Paylar K sa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Al nan Kar Paylar K sa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Al nan Kar Paylar Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al nan Primler Zorunlu Karfl l klardan Al nan Kar Paylar Bankalardan Al nan Kar Paylar T.C. Merkez Bankas ndan Yurtiçi Bankalardan Yurtd fl Bankalardan Para Piyasas fllemlerinden Al nan Kar Paylar Menkul De erlerden Al nan Kar Paylar Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erlerden Di er Kar Pay Gelirleri - - II. KAR PAYI G DERLER Mevduata Verilen Kar Paylar Bankalar Mevduat na Tasarruf Mevduat na Resmi Kurulufllar Mevduat na Ticari Kurulufllar Mevduat na Di er Kurulufllar Mevduat na Döviz Tevdiat Hesaplar na K ymetli Maden Depo Hesaplar na Para Piyasas fllemlerine Verilen Kar Paylar Kullan lan Kredilere Verilen Kar Paylar T.C. Merkez Bankas na Yurtiçi Bankalara Yurtd fl Bankalara Di er Kurulufllara Ç kar lan Menkul K ymetlere Verilen Kar Paylar Di er Kar Pay Giderleri - - III. NET KAR PAYI GEL R (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER Al nan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Di er V. TEMETTÜ GEL RLER Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden - - VI. NET T CAR KÂR / ZARAR Sermaye Piyasas fllemleri Kâr/Zarar (Net) (241) Kambiyo Kâr/Zarar (Net) VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE ERLERDEN KÂR/ZARAR - - VIII. D ER FAAL YET GEL RLER IX. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) X. KRED VE D ER ALACAKLAR KARfiILI I (-) (7.727) (4.743) XI. D ER FAL YET G DERLER (-) ( ) (58.570) XII. FAAL YET KÂRI (IX-X-XI) XIII. BA LI ORTAKLIKLAR VE fit RAKLERDEN KÂR/ZARAR - - XIV. VERG ÖNCES KÂR (XII+XIII) XV. VERG KARfiILI I (-) (3.971) (711) XVI. VERG SONRASI OLA AN FAAL YET KÂR/ZARARI (XIV-XV) XVII. VERG SONRASI OLA ANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Ola anüstü Net Kâr/Zarar Ola anüstü Gelirler Ola anüstü Giderler (-) Ola anüstü Kâra liflkin Vergi Karfl l (-) - - XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)

7 ASYA F NANS KURUMU.A.fi. ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU M LYAR TÜRK L RASI ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK Dipnot Ödenmifl Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Ola anüstü Di er Dönem Net Geçmifl Dönem Yeni. De erleme Yeni. De erleme Menkul De er. Genel DE fi KL KLER Sermaye hraç Primleri ptal Kârlar Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâr / (Zarar ) Kâr / (Zarar ) Fonu De er Art fl De er Art fl Fonu Toplam ÖNCEK DÖNEM (31/12/2002) Dönem Bafl Bakiyesi Kur Fark Net Dönem Kâr Temettü (365) (365) Yasal Yedeklere Aktar lan (1.551) Tutarlar Hisse Senetlerine Dönüfltürülebilir Hisse Senedi hrac Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi ( ) CAR DÖNEM (31/12/2003) Dönem Bafl Bakiyesi Dönem çindeki Art fllar: (1) Sat lmaya Haz r Yat r mlar Net Rayiç De er Kâr / Zarar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Net Rayiç De er Kâr / Zarar Kur Farklar Aktar lan Tutarlar: (2) Sat lmaya Haz r Yat r mlar Net Kâra Aktar lan Tutarlar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Net Kâra Aktar lan Tutarlar Varl klara Aktar lan Tutarlar Net Dönem Kâr Temettü (3) (3.000) (3.000) Yasal Yedeklere Aktar lan (4) (11.024) Tutarlar Hisse Senedi hrac (5) (11.344) Dönem Sonu Bakiyesi ( ) 9

8 ASYA F NANS KURUMU A.fi. CAR DÖNEM ÖNCEK NAK T AKIM TABLOSU (31/12/2003) DÖNEM (31/12/2002) A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI 1.1 Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Öncesi Faaliyet Kâr Al nan Kar Paylar Ödenen Kar Paylar (58.033) (25.828) Al nan Temettüler Al nan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (23.986) (13.017) Ödenen Vergiler (13.577) (6.922) Ola and fl Kalemler Di er (64.951) (35.834) 1.2 Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerde Net (Art fl) Azal fl 968 (968) Bankalar Hesab ndaki Net (Art fl) Azal fl (34.857) (33.355) Kredilerdeki Net (Art fl) Azal fl ( ) ( ) Di er Aktiflerde Net (Art fl) Azal fl (20.433) (43.791) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art fl (Azal fl) (1.608) Di er Mevduatlarda Net Art fl (Azal fl) Al nan Kredilerdeki Net Art fl (Azal fl) Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art fl (Azal fl) Di er Borçlarda Net Art fl (Azal fl) I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m B. YATIRIM FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m (60.451) (46.799) 2.1 ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Di er Yat r mlar (50) Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Di er Yat r mlar Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller (54.484) (49.407) 2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller (5.917) Elde Edilen Sat lmaya Haz r Menkul De erler Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Menkul De erler Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler Ola and fl Kalemler Di er - - C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k fl hraç Edilen Sermaye Araçlar Temettü Ödemeleri (3.000) (365) 3.5 Finansal Kiralamaya liflkin Ödemeler Ola and fl Kalemler Di er IV. Döviz Kurundaki De iflimin Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Eflde er Varl klardaki Net Art fl VI. Dönem Bafl ndaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar

9 ASYA F NANS KURUMU.A.fi. M LYAR TÜRK L RASI KÂR DA ITIM TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM (31/12/2003) (31/12/2002) I. DÖNEM KÂRININ DA ITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (3.971) (711) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi (3.971) (646) Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler - (65) A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇM fi DÖNEMLER ZARARI (-) B R NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) (1.413) (701) 1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - DA ITILAB L R NET DÖNEM KÂRI [(A B. ( )] 1.6 ORTAKLARA B R NC TEMETTÜ (-) (3.000) (2.000) Hisse Senedi Sahiplerine (3.000) (2.000) mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA K NC TEMETTÜ (-) (3.000) (1.000) Hisse Senedi Sahiplerine (3.000) (1.000) mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine K NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) (300) (100) 1.11 STATÜ YEDEKLER (-) OLA ANÜSTÜ YEDEKLER D ER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DA ITIM DA ITILAN YEDEKLER K NC TERT P YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNET M KURULUNA PAY (-) - - III. H SSE BAfiINA KÂR H SSE SENED SAH PLER NE * * * H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - IV. H SSE BAfiINA TEMETTÜ H SSE SENED SAH PLER NE * * * H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - * 3.1. ve 4.1. maddelerinde yer alan tutarlar k salt lmam fl, tam olarak ifade edilmifltir. 11

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar na liflkin Aç klamalar I.Sunum esaslar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (6) Mali tablolar n ve bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar n Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ve muhasebe standartlar hakk nda tebli lere uygun olarak haz rlanmas : Kurum Özel Finans Kurumu olmas nedeniyle Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine tabi de ildir. Bununla beraber muhasebe uygulama yönetmeli inde ve muhasebe standartlar hakk ndaki tebli lere Kurum un özelliklerine uygun düfltü ü ölçüde uyulmaktad r. Mali tablolar n haz rlanmas nda Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar gözönünde bulundurulmaktad r. II.Mali tablolar n haz rlanmas nda kullan lan de erleme esaslar ve muhasebe politikalar : Kurum muhasebe kay tlar n Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat na uygun olarak tutmaktad r. liflikteki mali tablolar 4491 say l Kanun ile de iflik 4389 say l Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kay t Düzeni bafll kl 13. Maddesinin hükümleri göz önünde tutularak belirlenmifl bankalarda uygulanan tek düzen hesap plan esas al narak, Kurum un uygulamalar na cevap verecek flekilde gelifltirilmifl hesap plan, tip bilanço ve kar zarar cetveli, ek mali tablolar ve dipnotlar ile bunlar n uygulanmas na iliflkin izahname, muhasebe ve de erleme esaslar na uygun olarak haz rlanm flt r. Kurum, Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ne liflkin 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle yürürlü e giren 14 Say l Tebli olan Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine liflkin Muhasebe Standard ( MUY 14 ) yönetmelik hükümlerine, Özel Finans Kurumu olmas sebebiyle tabi bulunmad ndan, mali tablo ve buna iliflkin dipnotlar için Enflasyon Düzeltmesi fllemleri uygulanmam flt r. Kurum Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ni uygulama yükümlülü ünde olmad ndan M.U.Y. 15 Konsolide Mali Tablolar n Düzenlenmesi, Ba l Ortakl k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl k ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi Standard Hakk nda Tebli uyar nca konsolidasyon yap lmam flt r. 10 May s 1997 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Konsolide Mali Tablolar Düzenlenmesine ve Konsolide Mali Tablolar n lan na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli i aç s ndan da, bu tebli in 8 nci maddesi gere ince, Kurum un ba l ortakl klar ndan Asyafin nflaat San. A.fi, Asya Biliflim Teknolojileri A.fi., Vira Denizcilik Nakliyat Tur.San.A.fi. ve Asyafin Sigorta Arac l k Ltd.fiti nin finansal kurulufl niteli inde olmamas, Kurum un di er ba l ortakl olan Türkter Tersane ve Deniz flletmecili i A.fi. kredi alaca na karfl l k elde edilen geçici amaçl bir tali ortakl k olmas ve elden ç kar lacak sabit k ymetler hesab nda yer almas, Kurum un ifltiraki olan Ifl k Sigorta A.fi. de de sahip oldu u sermaye pay n n kontrol etme gücünü sa lamamas nedeniyle, mali tablolar konsolide olarak düzenlenmemifltir. III. Dövizli ifllemlere iliflkin aç klama ve dipnotlar Dövizle ifade edilen ifllemler, muamelenin gerçekleflti i tarihte geçerli olan gifle döviz al fl kuru üzerinden Türk Liras na çevrilerek muhasebelefltirilmektedir. Dönem sonu aktif ve pasif döviz kalemleri ise dönem sonunda yürürlükte olan gifle döviz al fl kuru kullan larak çevrilmektedir. Kur 12

11 farklar ndan (evalüasyondan) do an kazanç ve zararlar cari dönem sonuçlar na intikal ettirilmektedir. Di er muhasebe politikalar ve de erleme esaslar takip eden aç klama ve dipnotlarda yer almaktad r. IV.Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar: (8) Kurum un ana sözleflmeden ayr flt r lmak suretiyle oluflturulan türev ürünleri bulunmamaktad r. Kurum un, M.U.Y. a iliflkin 1 say l Tebli Finansal Araçlar n Muhasebelefltirilmesi Standard nda tan mlanan riskten korunma amaçl türev ürünleri bulunmamaktad r. V.Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klama ve dipnotlar: (9) Finansal varl k ve borçlar n, yasal olarak netlefltirilmesi mümkün olanlar (Hukuken takas kabil olanlar), mali tablolarda netlefltirilerek gösterilmektedir. VI.Kar pay gelir ve giderine iliflkin aç klama ve dipnotlar (10) Kar pay gelir ve giderleri tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilmektedir. Takipteki alacak haline gelen kulland r lan fonlara iliflkin kar pay tahakkuk ve reeskontlar yap lmamakta, varsa yap lm fl olanlar iptal edilmektedir. Sözkonusu donuk hale gelen alacaklara iliflkin kar pay gelirleri, tahsil edildikçe gelir hesaplar na yans t lmaktad r. VII.Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (11) Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile di er kredi kurum ve kurulufllar na ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleflmeler yoluyla sa lanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kifli için varl k al m yoluyla sa lanan gelirler gerçeklefltikleri dönemlerde kay tlara al nmaktad r. VIII.Al m sat m amaçl menkul de erlere iliflkin aç klama ve dipnotlar (12) Rayiç de er esas na göre de erlemeye tabi tutulmakta ve de erleme sonucunda oluflan kazanç ya da kay plar kar/zarar hesaplar na yans t lmaktad r. Al m sat m amaçl menkul de erlerin elde tutulmas süresince kazan lan kar pay gelirleri, gelir tablosunda kar pay gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu menkul de erlerin vadesinden önce elden ç kar lmas sonucunda oluflan kar veya zarar sermaye piyasas ifllemleri içinde de erlendirilmektedir itibariyle, al m sat m amaçl menkul de erler bulunmamaktad r itibariyle bilançoda yer alan tutarlar, 2003 y l içerisinde elden ç kar lm flt r. IX.Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (13) Kurum un sat fl ve geri al fl ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemleri yapmamaktad r. X.Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler, sat lmaya haz r menkul de erler ve kurum kaynakl kulland r lan fonlar ve alacaklara iliflkin aç klama ve dipnotlar. (14) Kurum un, vadeye kadar elde tutulacak ve sat lmaya haz r menkul de erleri bulunmamaktad r. Kurum kaynakl kulland r lan fonlar ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal varl klard r. Sözkonusu kredi ve alacaklar ilk olarak gerçekleflen maliyet de erleri ile kayda al nmakta ve kayda al nmay takiben reeskont yoluyla de erlenmektedir. 13

12 XI.Kurum kaynakl kulland r lan fonlar ve alacaklar ve ayr lan özel karfl l klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (15) Kulland r lan fonlar ve alacaklar iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden muhasebelefltirilmektedir. Sözkonusu kredi ve alacaklar n teminat olarak al nan varl klarla ilgili olarak ödenen harç, ifllem gideri ve bunun gibi di er masraflar ifllem maliyetinin bir parças olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplar na yans t lmaktad r. Kulland r lan fonlar nakit tutarlar üzerinden kredi hesaplar na intikal ettirilmekte olup, kulland r lan fonlar n kar pay reeskontlar ; etkin kar pay oran üzerinden iç verim oran yöntemi ile hesaplanmakta ve ortaya ç kan tutarlar kar pay gelirlerine intikal ettirilmektedir. Döviz üzerinden ve dövize endeksli olarak kulland r lanlar, evalüasyon ifllemine tabi tutulmakta ve oluflan de erleme farklar, gelir tablosunda Kambiyo Karlar ve/veya Kambiyo Zararlar hesaplar na yans t lmaktad r. Kulland r lan fonlar n tahsil edilemeyece ine iliflkin bulgular n varl halinde, bunlar ilgili "Bankalarca Karfl l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Karfl l klara liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik" ile 31 Ocak 2002 tarih ve mükerrer say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl olan "Bankalarca Karfl l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Karfl l klara liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik" hükümlerinde öngörüldü ü flekilde s n fland r lmakta ve III., IV. ve V. grup kredileri için özel, di er nakdi ve gayrinakdi krediler için genel karfl l k ayr lmaktad r. Ayr lan özel karfl l klar, Özel Karfl l k hesab na alacak verilmek suretiyle gider yaz lmaktad r. Sözkonusu krediler ve alacaklardan karfl l k ayr ld y l yap lan tahsilatlar, Di er Faaliyet Giderleri hesaplar ndan tenzili yap larak Özel Karfl l k hesab na borç kaydedilmektedir. Ertesi y llarda, geçmifl dönemlerde ayr lan karfl l klar ve aktiften silinmifl olan kredi ve alacaklara iliflkin yap lan tahsilatlar ise, Di er Faaliyet Gelirleri hesab na alacak vermek suretiyle, Özel Karfl l k hesab na borç verilmektedir. XII. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (16) 31 Aral k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle mali tablolara yans t lan flerefiye kalemi bulunmamaktad r. Maddi olmayan duran varl klar n ilk kay tlar elde etme tutarlar ve varl n kullan labilir hale getirilebilmesi için gerekli di er do rudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmufl maliyet bedeli üzerinden yap lm flt r. Maddi olmayan duran varl klar için amortisman ayr lmamaktad r. Devam eden bilgisayar yaz l mlar ile ilgili maliyetler ve bilgisayar yaz l mlar n gelifltirici harcamalar ilgili bilgisayar yaz l mlar n n orijinal içeri ini ve yararl ömürlerini artt rmaya yönelik ise sözkonusu yaz l m n maliyetine eklenerek aktiflefltirilmektedir. XIII. Maddi duran varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (17) Maddi duran varl klar n ilk kay tlar elde etme tutarlar ve varl n kullan labilir hale getirilebilmesi için gerekli di er do rudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmufl maliyet bedeli üzerinden yap lm flt r. Maddi duran varl klar, kayda al nmalar n izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmifl amortismanlar n ve varsa birikmifl de er azal fllar n n düflülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden de erlenmektedir. Amortisman, maddi duran varl klar n maliyetleri üzerinden Vergi Usul Kanunu ndaki amortisman yöntemleri ve süreleri esas al nmak suretiyle, Kurum kendi menkul ve gayrimenkulleri için normal amortisman yöntemini, kiralayan s fat yla yapm fl oldu u finansal kiralama sözleflmelerinden dolay 14

13 edinmifl oldu u menkul ve gayrimenkullerinden; 2003 y l nda al nanlar için azalan bakiyeler, daha önceki y llarda al nanlar için normal amortisman yöntemini kullanm flt r. Binalar Büro makina, mobilya mefruflat ve tafl tlar Amortisman Süresi 50 y l 5 y l Kurum un aktifine giren binek araçlar hariç olmak üzere, aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl klara iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak, bir tam y l için öngörülen amortisman tutar ayr lmaktad r. Tafl tlar için, k st amortisman yöntemi uygulanmaktad r. Maddi duran varl klar, mali tablolarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden de erlemeye tabi tutulmaktad r y l için % 28,5 oran uygulanm flt r. Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas ndan do an kazanç ve kay plar sat fl has lat ndan ilgili maddi duran varl n net defter de erinin düflülmesi suretiyle tespit edilmektedir. Maddi bir duran varl a yap lan normal bak m ve onar m harcamalar, gider olarak muhasebelefltirilmektedir. Maddi duran varl n kapasitesini geniflleterek kendisinden gelecekte elde edilecek fayday art ran nitelikteki yat r m harcamalar, maddi duran varl n maliyetine eklenmektedir. Yat r m harcamalar, varl n faydal ömrünü uzatan, varl n hizmet kapasitesini art ran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini art ran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlar ndan oluflmaktad r. XIV. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (18) Kurum 01 Temmuz 2003 tarihinden itibaren tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 4842 say l kanunla Vergi Usul Kanunu na eklenen mükerrer 290 nc madde gere ince; kiralayan s fat yla yapt finansal kiralama ifllemlerinde muhasebe politikas de iflkli i yapm flt r. Bu de ifliklik sonras nda Kurum 01 Temmuz 2003 den önce, kira tutar n n tamam n (anapara dahil) gelir kaydederken de ifliklik sonras sadece kira tutar içindeki kar pay k sm n gelir yazmaya bafllam flt r. Kiralamaya konu iktisadi k ymetler 01 Temmuz 2003 den önce, Kurum un aktifinde yer almakta, amortisman uygulanmakta iken, bu tarihten sonra Kurum bir nevi taksitli sat fl kayd yapar gibi kiralama konusu sabit k ymet aktifte prensip olarak iz bedeli yer almakta ve sabit k ymet yerine kirac n n borçland tutar alacak olarak kaydedilmektedir. Bu durumda baz istisnalar d fl nda Kurum amortisman ay rma hakk na sahip olmamakta ve yeniden de erleme hakk da hiçbir flekilde sözkonusu olmamaktad r. Bu mevzuattan kaynaklanan muhasebe politikas de iflikli i Kurum un mali tablolar na olan etkisi Muhasebe politikalar na de ifliklik ve etkileri bafll kl dipnotta belirtilmifltir. Kurum un Kirac s fat yla finansal kiralama ifllemi bulunmamaktad r. XV. Karfl l klar ve flarta ba l yükümlülüklere iliflkin aç klama ve dipnotlar: (19) Kulland r lan fonlar ve di er alacaklar için ayr lan özel ve genel karfl l klar d fl nda kalan karfl l klar ve flarta ba l yükümlülükler genel kaul görmüfl muhasebe standartlar na göre de erlendirilmekte olup, ileride do abilecek olas risklere karfl cari dönemde serbest karfl l k ayr lmas n gerektiren bir husus bulunmamaktad r. Kurum aleyhine aç lm fl bulunan davalar için, önemlilik s n r dikkate al narak muhasebe kayd oluflturulmamakta ve karfl l k da ayr lmamaktad r. Dava sonuçland nda sonucuna göre gerekli muhasebe kay tlar yap lmaktad r. 15

14 XVI. Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klama ve dipnotlar: (20) Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülükler, Bankalar için yay nlanm fl Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ne iliflkin 10 say l tebli hükümlerine göre hesaplanarak muhasebelefltirilmektedir. Sözkonusu yükümlülükler için, bilançonun haz rland dönemden önceki son 5 (befl) y l için yap lan ödemelerin toplam yükümlülük tutarlar na oranlar olarak hesaplanan fiili ödeme oranlar n n ortalamas dikkate al narak, cari y l üzerinden karfl l k ayr lmaktad r. 2003/Aral k ay sonu itibariyle, k dem ve ihbar tazminatlar ndan do an yükümlülükler için ayr lan karfl l k tutar na esas fiil ödeme oranlar n n son befl y ll k aritmetik ortalamas % 7 dir. (2002: % 6) Kurum un tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleflme süresi dolacak belirli süreli sözleflme ile istihdam edilen çal flanlar bulunmamaktad r. Yine, tarihi itibariyle, Kurum çal flanlar n n üyesi bulunduklar vak f, sand k ve benzeri kurulufllar yoktur. XVII. Vergi uygulamalar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (21) Kurumlar Vergisi Cari dönem faaliyetleri sonucu oluflan mali kar üzerinden Kurumlar Vergisi ve yat r m indirimi istisnas ndan kaynaklanan gelir vergisi stopaj yükümlülü üne iliflkin karfl l k ayr lmaktad r. Mali kar, kurumlar n ticari kazanc na vergi kanunlar gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve yine vergi yasalar nda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu ulafl lan tutard r y l gelirleri için uygulanan kurumlar vergisi oran % 30 dur. Ayr ca Kurum, üçer ayl k mali karlar üzerinden % 30 oran nda geçici vergi hesaplamaktad r. Y l içerisinde ödenen geçici vergi, ertesi y l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir. Kurumlar vergisi, y ll k kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde bir kerede ödenecektir. Kurum un dönem sonunda oluflan mali kar üzerinden stopaja tabi yat r m indirimi istisnas ndan kaynaklanan k sm için % 19,8 tutar nda gelir vergisi stopaj hesaplanm fl ve bu tutar milyar TL mali tablolara vergi karfl l olarak yans t lm flt r. Kurum un bu istisna nedeniyle kurumlar vergisi yükümlülü ü oluflmam flt r. Ayr ca yine bu nedenle dönem içinde verdi i geçici vergi beyannamelerinde geçici vergi hesaplamam flt r. 24 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 4842 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun un geçici 1 nci maddesine istinaden kurumlar vergisi oran üzerinden hesaplanan %10 fon pay kald r lm flt r. XVIII.Borçlanmalara iliflkin ilave aç klama ve dipnotlar (22) Kurum yurt içi ve yurt d fl kurulufllardan kaynak temin edebilmektedir. Sözkonusu ifllemler elde etme maliyeti ile kay tlara intikal ettirilmekte olup, izleyen dönemlerde etkin kar pay yöntemi ile iskonto edilmifl bedelleri üzerinden de erlenmektedir. Borçlanmay temsil eden yükümlülükler için; likidite riski ve yabanc para kur riskine karfl uygulananlar hariç di er riskten korunma teknikleri uygulanmamaktad r. Kurum 2003 ve 2002 y llar içinde hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç etmemifltir. 31 Aral k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle Kurum un ihraç etmifl oldu u borçlanmay temsil eden finansal araçlar bulunmamaktad r. XIX.Ödenmifl sermaye ve hisse senetleri stokuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (23) 16

15 Kurum un 2003 y l hesap dönemi içerisinde iç kaynaklardan yap lan sermaye art fl n temsil eden hisse senetleri d fl nda, menkul de er ihrac bulunmamaktad r. Sözkonusu hisse senetlerinin ihraç ifllemi için oluflmufl maliyetler gider olarak muhasebelefltirilmifltir. XX.Aval ve kabullere iliflkin aç klama ve dipnotlar (24) Aval ve kabuller naz m hesaplarda izlenmektedir. Aktif karfl l bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabuller bulunmamaktad r. XXI.Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (25) Kurum, 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle, kiralayan s fat yla yapt finansal kiralama sözleflmelerinden kaynaklanan ilgili yat r m teflvik mevzuat na istinaden, milyar TL tutar nda yat r m indirimi kullanm flt r. 31 Aral k 2003 tarihi itibar yla Kurum un kullanmad ve bir sonraki döneme devreden yat r m indirimi tutar milyar TL dir. Kurum un do rudan faydaland devlet yard m yoktur. 17

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye liflkin Aç klamalar I.Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar (27) Kurum Bilançosunun pasif taraf n n önemli bir k sm k sa vadeli kaynak a rl kl olup, bu durum bankac l k sisteminin genel borçlanma yap s na paralellik göstermektedir. Bilançoda tafl nan likitide riskinin afl lmas nda özellikle Kurumsal kredi sisteminin de bireysel kredi sistemi gibi taksitli sisteme dayanmas n n etkili oldu u gözlemlenmifltir. Tafl nan kur riski ve likitide riskinin çeflitli risk yönetim sistemleri ile ölçülmekte ve izlenmekte oldu u görülmekte, bilanço yönetiminin bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yap ld görülmektedir. Kurumun k sa vadeli kaynak yap s n n ortaya ç karabilece i olas likitide riskinin yönetilmesine iliflkin ana prensip, fon toplama çal flmalar n n tabana yay larak süreklili in sa lanmas ve müflteri ifllemlerinin art r lmas d r. Kurum bu amaçla 2003 y l içerisinde flube say s n 28 den 43 e ç kararak 15 yeni flube açm flt r. Ayr ca müflteriye sunulan ürün ve hizmetlerin de mevzuat n özel finans kurumlar na izin verdi i ölçüde art r lmaya çal fl ld görülmektedir. Kur riskinden korunmak amac yla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerine göre risk da t lmak suretiyle uygulanmaktad r. II.Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klama ve dipnotlar: (28) a) Kurumun sermaye yeterlili i standart oran % 11,73 tür. (2002: % 11,40). Bu oran n ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan %8 in üzerindedir. b) Sermaye yeterlili i standart oran n n tespitinde risk ölçüm yöntemi olarak standart metod kullan lmaktad r. c) Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin bilgiler: Milyar TL, % Risk A r. Varl k, Yüküm., Gnakdi Kredi Risk A rl klar Kurum 0% 20% 50% 100% Bilanço Kalemleri (Net) Nakit De erler Bankalar Bankalararas Para Piyasas Ters Repo fllemlerinden Alacaklar Zorunlu Karfl l klar Özel Finans Kurumlar Krediler Takipteki Alacaklar (Net) fltirak, Ba l Ortak. Ve VKET Men. De Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutul Men. De (Net) Finansal Kira. Amaç. Varl k. Veril Avans

17 Finansal Kira. fllemlerinden Alacaklar Finansal Kira. Konusu Varl klar (Net) Sabit K ymetler (Net) Di er Aktifler Bilanço D fl Kalemler Garanti ve Kefaletler Taahhütler Di er Naz m Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile lgili fllemler Kar Pay ve Gelir Tahakk.ve Reeskontlar Risk A rl Verilmemifl Hesaplar Toplam Risk A rl kl Varl klar d) Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin özet bilgi: Kurum Toplam Risk A rl kl Varl klar (1) Özkaynak Özkaynak/RAV (SRY (%)) 11,73 11,40 (1) Cari dönemde risk a rl kl varl klar toplam na, milyar TL piyasa riskine maruz tutar dahil edilmifltir. e) Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler: ANA SERMAYE Ödenmifl Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Taahhütleri (-) - - Hisse Senedi hraç Primleri ve ptal Kârlar - - Yasal Yedekler I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) Özel Kanunlar Gere i Ayr lan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Ola anüstü Yedekler Genel Kurul Karar Uyar nca Ayr lan Yedek Akçe Da t lmam fl Kârlar - - Birikmifl Zararlar - - Yabanc Para Sermaye Kur Fark - - Kâr Dönem Kâr Geçmifl Y llan Kâr - - Zarar (-) - - Dönem Zarar - - Geçmifl Y llar Zarar

18 Ana Sermaye Toplam KATKI SERMAYE Yeniden De erleme Fonu Menkuller Gayrimenkuller Sermayeye Eklenecek fltirak ve Ba l Ortakl k Hisseleri ile Gayrim. Sat fl Kazanç Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De erleme Fonu - - Yeniden De erleme De er Art fl Kur Farklar - - Genel Karfl l klar Muhtemel Riskler çin Ayr lan Serbest Karfl l klar Al nan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul De erler De er Art fl Fonu - - fltirakler ve Ba l Ortakl klardan - - Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden - - Yap sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De erler De er Art fl - - Katk Sermaye Toplam ÜÇÜNCÜ KUfiAK SERMAYE SERMAYE SERMAYEDEN ND R LEN DE ERLER Ana Faaliyet Konular Para ve Sermaye Piyasalar ile Sigortac l k Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yap lan Tüm Sermaye Kat l mlar na liflkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanm fl Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemifl Bu Tür Mali Ortakl klara liflkin Sermaye Paylar Özel Maliyet Bedelleri lk Tesis Bedelleri - - Peflin Ödenmifl Giderler fltirakler, Ba l Ortakl klar n, Sermayesine Kat l nan Di er Ortakl klar n, Özsermaye Yöntemi Uygulanm fl Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemifl Bu Tür Mali Ortakl klar n ve Sabit K ymetlerin Rayiç De erleri Bilançoda Kay tl De erlerinin Alt nda ise Aradaki Fark - - Türkiye de Faaliyet Gösteren Di er Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - fierefiye (Net) - - Aktiflefltirilmifl Giderler - - Toplam Özkaynak III.Kredi riskine iliflkin aç klama ve dipnotlar (29) Kurumun kredi riski bak m ndan risk s n rlamas na tabi tutulmamakla beraber borçlular grubu co rafi bölgeler ile sektörler bak m ndan yakinen takip edilmektedir. 20

19 Kredi tahsis ve kulland r mlar, kredi riskinin da t lmas amac yla Bankalar Kanunu nda belirlenen s n rlara uygun olarak gerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda, Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayn risk grubu içinde yer alan firmalar n tamam na Kurum özkaynaklar n n %55 ine kadar kredi kulland r lmas mümkün olmas na karfl l k, itibar ile en yüksek riske sahip grubun kredileri toplam n n Kurum özkaynaklar na oran %49,34 dür. Ayn kanun hükümleri, özkaynaklar n %10 unu geçen kredilerin (Büyük Kredi) toplam n n Kurum özkaynaklar n n 8 kat n geçemeyece ini öngörmektedir. Söz konusu hüküm uygulamas nda itibar ile, Kurum taraf ndan kulland r lan büyük kredilerin toplam Milyar TL olup, Milyar TL tutar ndaki kurum özkaynaklar n n 2.57 kat na tekabül etmektedir. Özkaynaklar n %10 unun üzerinde kredi riski olan grup say s 15 dir. Di er taraftan, kredi riskleri Kurum özkaynaklar n n %5 i ile %10 u aras nda bulunan 21 Grup/firman n toplam riskleri Milyar TL d r. Bu tutar ise özkaynaklar n 1.39 kat na tekabül etmektedir. Günlük olarak yap lan ifllemlerle ilgili olarak risk limitleri ve da l mlar belirlenmekte, bilanço d fl risklere iliflkin risk yo unlaflmas günlük olarak Fon Yönetimi Birimi Yetkilileri taraf ndan izlenmektedir. 100 milyar TL ve üzerinde nakdi riski bulunan müflteri say s dir. Bu müflteriler taraf ndan kullan lan krediler toplam milyar TL olup, Kurum un toplam nakdi kredilerinin % 57,52 ine tekabül etmektedir. Bu tutar n müflteri bafl na ortalamas milyar TL dir. Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi i halde ödenmeyen krediler gibi ayn risk a rl na tabi tutulmaktad r. Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa plan na ba lananlar n ilgili mevzuatta belirlenen izlenme yöntemi d fl nda risk dereceleri de gözönünde tutularak özel olarak ayr ca izlenmektedir. Kurumun ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan alaca milyar TL olup toplam nakdi krediler milyar TL içindeki pay % 44,7 dir. Kurumun ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan alaca milyar TL olup toplam nakdi krediler milyar TL içindeki pay % 50,3 dir. Kurumun ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan toplam alaca milyar TL olup, toplam bilanço içi varl klar milyar TL içindeki pay % 62,8 ve bilanço içi, bilanço d fl varl klar toplam milyar TL içindeki pay % 36,4 dür. Kurum un itibar ile Genel Kredi Karfl l Provizyonu milyar TL dir. Kurumun vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di er sözleflmeleri (Türev Enstrümanlar ) ve yurtd fl nda yürütmekte oldu u bankac l k faaliyetleri bulunmamaktad r. Co rafi bölgeler itibar yla bilgiler: Varl klar Yükümlülükler Gayrinakdi Krediler Sermaye Yat r mlar Net Kâr 21

20 Yurtiçi*** 1,092,647 1,158, ,306-28,258 Avrupa Birli i Ülkeleri 42,862 4,936 4, OECD Ülkeleri * K y Bankac l Bölgeleri ABD, Kanada 9, Di er Ülkeler 21,050 2,134 11, Da t lmam fl Varl klar/yükümlülükler** - - Toplam 1,166,546 1,166, ,323-28, Yurtiçi 712, , ,270-14,024 Avrupa Birli i Ülkeleri 30,749 2,018 17, OECD Ülkeleri * K y Bankac l Bölgeleri ABD, Kanada 5, , Di er Ülkeler 42,948 2,800 21, Da t lmam fl Varl klar/yükümlülükler** - - Toplam 791, , ,433-14,024 * AB ülkeleri, ABD ve Kanada d fl ndaki OECD ülkeleri **Tutarl bir esasa göre bölümlere da t lamayan varl k ve yükümlülükler ***Varl klar, yükümlülükler ve gayrinakdi kredilerin net kara yans yan k sm co rafi bölgeler itibariyle ayr flt r lamad ndan, tamam Yurtiçi nden elde edilen olarak dikkate al nm flt r. Sektörlere göre nakdi kredi da l m : TL (%) YP (%) TL (%) YP (%) Tar m , , , ,92 Çiftçilik ve Hayvanc l k , , , ,78 Ormanc l k , , , ,95 Bal kç l k 289 0, ,28 0 0, ,18 Sanayi , , , ,06 Madencilik ve Taflocakç l , , , ,59 malat Sanayi , , , ,42 Elektrik, Gaz, Su , , , ,05 nflaat , , , ,68 Hizmetler , , , ,05 Toptan ve Perakende Ticaret , , , ,47 Otel ve Lokanta Hizmetleri , , , ,27 Ulaflt rma Ve Haberleflme , , , ,69 Mali Kurulufllar ,30 0 0, ,08 0 0,00 Gayrimenkul ve Kira. Hizm. 91 0, ,51 0 0, ,47 Serbest Meslek Hizmetleri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 E itim Hizmetleri , , , ,07 22

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı