I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:"

Transkript

1 B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan : Asya Finans Kurumu Anonim fiirketi Yönetim Adresi : K s kl Caddesi Kuflbak fl Sokak No: Altunizade/ stanbul Telefon : (216) Faks : (216) Elektronik Site Adresi: Raporlama Dönemi : 01 Ocak 31 Aral k 2003 II. Kurumun hizmet türü ve faaliyet alanlar na iliflkin aç klama ve dipnotlar: Kurum özel finans kurumu olarak faizsiz bankac l k yapmakta, özel cari hesap ve kat lma hesaplar fleklinde fon toplay p, üretim deste i, finansal kiralama ve kar/zarar ortakl yoluyla fon kulland rmaktad r. Kurum; "özel cari hesaplar" ve "kat lma hesaplar " ad alt nda iki yöntemle fon toplamaktad r.hesap kay tlar nda özel cari hesaplar ve kat lma hesaplar n di er hesaplardan ayr flekilde, vadelerine göre tasnif etmektedirler. Kat lma hesaplar, bir ay, üç ay, alt ay, dokuz ay, bir y l ve bir y ldan uzun vadeli olmak üzere befl vade grubu alt nda aç lmaktad r. Kurum; Özel Cari Hesaplarda Toplanan Fonlar ; Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan tutar, alt aydan uzun vadeli olmamak ve "Kâr-Zarar Ortakl Yat r m " yöntemiyle kulland r lacak fon miktar n n pay yüzde yirmisinden az olacak flekilde kulland rmaktad r. Kurum, kat lma hesaplar n n iflletilmesinden do acak kâr ve zarara kat lma oranlar n ; Zarara kat lma oran kâra kat lma oran n n yüzde ellisinden az olmayacak flekilde, vade gruplar itibariyle Türk Liras veya yabanc para hesaplar için ayr ayr da belirleyebilmektedir. Önceden belirlenmifl projelerin finansman için ve münhas ran o ifle tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle özel fon havuzlar oluflturulmaktad r. Bu flekilde toplanan fonlara ait kat lma hesaplar, vadeleri itibariyle ve di er hesaplardan ba ms z olarak ayr hesaplarda iflletilir ve toplanan fonlardan di er vade gruplar na aktarma yap lamaz. Özel fon havuzlar, toplanacak fonlar n münhas ran kulland r laca proje ile finansman süresi önceden belirlenir. Fon Kulland rma Yöntemleri Kurum, toplad klar fonlar afla da belirtilen yöntemlerle kulland rmaktad r. Kurumsal Finansman Deste i: Kurum ile fonu kullanacak iflletme aras nda akdedilen sözleflme dahilinde, iflletmenin ihtiyaç duydu u emtia, gayrimenkul ve hizmet bedelinin Kurumca iflletme ad na sat c ya ödenmesi ve bunun karfl l nda iflletmenin vadeli olarak borçland r lmas flelinde yap lmaktad r. Bu yöntemle kulland r lan fonlar karfl l nda teminat al nmakta ve al m-sat ma iliflkin belgelerin bir sureti Kurumca muhafaza edilmektedir. Bireysel Finansman Deste i: 3

2 Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kifli al c lar n do rudan sat c lardan ald klar mal veya hizmet bedelinin, Kurum taraf ndan al c ad na sat c ya ödenmesi karfl l nda, al c n n borçland r lmas ifllemidir. Kâr-Zarar Ortakl Yat r m : Fon kullanacak gerçek ve tüzel kiflilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti mal n al m sat m ndan do acak kâr ve zarara kat lmak üzere bu kiflilere fon kulland r lmas ifllemidir. Kurum fon kulland r lacak gerçek ve tüzel kiflilerle "Kâr-Zarar Ortakl Yat r m Sözleflmesi" imzalamaktad r. Kurum, fon kulland rd gerçek ve tüzel kiflilerin kâr ve zarar na, sözleflmede belirlenen oranlarda kat l r. "Kâr-Zarar Ortakl Yat r m Sözleflmesi nde, Kurumun kâr ve zarardan alaca pay ve alaca teminatlar aç kça gösterilir. Bu sözleflmede, projenin kârl l ndan ba ms z olarak Kurum a önceden belirlenmifl bir tutarda kâr garanti edilmesine dair hükümler yer alamaz. Finansal Kiralama: Tafl n r ve tafl nmaz mallar n 3226 say l Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurum taraf ndan temin edilerek kiraya verilmesidir. Mal Karfl l Vesaikin Al m-sat m : D fl ticaret ve kambiyo mevzuat çerçevesinde, Kurum ile fon kullanan aras nda düzenlenecek yaz l bir akde istinaden, mal karfl l vesaikin, Kurumca peflin sat n al nmas ve vadeli olarak fon kullanana daha yüksek bir fiyattan sat lmas ifllemidir. Kurumun di er faaliyet alanlar aras nda; EFT/Havale, Fatura Ödemeleri, Süper Virman Talimat, Çek Karnesi, Kiral k Kasa, Döviz Al m-sat m, Çek / Senet Tahsilat, Kredi Kart, Bireysel Krediler, Okul Taksit Sistemi, Otomatik Ödemeler, Düzenli Ödemeler, nternet Bankac l, Alo Asya Telefon Bankac l, Teminat ve Referans Mektubu, POS/ E-POS, Sürekli Form Çekler, thalat, hracat, Teminat Mektuplar, Yurt D fl ndan Havale Gönderme, Yurt D fl na Havale Gönderme, Çekli fllemler yeralmaktad r. III.Kurumun dahil oldu u gruba iliflkin aç klama ve dipnotlar: Kurum herhangi bir gruba dahil de ildir. IV.Mali tablolar n haz rlanmas nda kullan lan parasal birime iliflkin aç klama ve dipnotlar: Mali tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlarda yer alan bilgiler, aksi belirtilmedikçe milyar TL olarak ifade edilmifltir. V.Di er Hususlar: Mali tablolar ve bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar nda geçen krediler kelimesi kulland r lan fonlar ; mevduat kelimesi ise toplanan fonlar ifade etmektedir. 4

3 ASYA F NANS KURUMU A.fi DÖNEM NE A T B LANÇO M LYAR TÜRK L RASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM AKT F KALEMLER (31/12/2003) (31/12/2002) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankas II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE ERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Di er Hisse Senetleri Di er Menkul De erler III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtd fl Bankalar Di er Mali Kurulufllar IV. PARA P YASALARI Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE ERLER (Net) Hisse Senetleri Di er Menkul De erler VI. KULLANDIRILAN FONLAR K sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler Özel Karfl l klar (-) (16.021) - (16.021) (12.319) - (12.319) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Di er Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XI. D ER YATIRIMLAR (Net) XII. F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacaklar Kazan lmam fl Gelirler ( - ) (2.384) ( ) ( ) (1.337) (82.331) (83.668) XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR XIV. MUHTEL F ALACAKLAR XV. KAR PAYI - GEL R TAHAKUK VE REESKONTLARI Kredilerin Menkul De erlerin Di er XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) Defter De eri Birikmifl Amortismanlar ( - ) ( ) - ( ) (37.762) - (37.762) XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) fierefiye Di er Birikmifl Amortismanlar ( - ) XVIII. D ER AKT FLER AKT F TOPLAMI M LYAR TÜRK L RASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM PAS F KALEMLER (31/12/2003) (31/12/2002) TP YP Toplam TP YP Toplam 5

4 I. TOPLANAN FONLAR Bankalararas Mevduat Tasarruf Mevduat Resmi Kurulufllar Mevduat Ticari Kurulufllar Mevduat Di er Kurulufllar Mevduat Döviz Tevdiat Hesab K ymetli Madenler Depo Hesaplar II. PARA P YASALARI Bankalararas Para Piyasalar ndan Al nan Borçlar MKB Takasbank Piyasas ndan Al nan Borçlar Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar III. ALINAN FONLAR T.C. Merkez Bankas Kredileri Al nan Di er Krediler Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan Yurtd fl Banka, Kurulufl ve Fonlardan IV. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTEL F BORÇLAR VII. D ER YABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEK VERG, RES M, HARÇ VE PR MLER IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. F NANSAL K RALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçlar Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. KAR PAYI VE G DER REESKONTLARI Mevduat n Al nan Kredilerin Repo fllemlerinin Di er XII. KARfiILIKLAR Genel Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l Vergi Karfl l Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar XIII. SERMAYE BENZER KRED LER XIV. ÖZKAYNAK LAR Ödenmifl Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu Yeniden De erleme Fonu Yeniden De erleme De er Art fl Di er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Di er Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar PAS F TOPLAMI

5 ASYA F NANS KURUMU A.fi. B LANÇO DIfiI M L Y A R T Ü R K L R A S I YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM (31/12/2003) (31/12/2002) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. B LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER Teminat Mektuplar Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D fl Ticaret fllemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cay lamaz Taahhütler Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri fltir. ve Ba. Ort. Ser. flt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Karfl l k Ödeme Taahhüdü Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Di er Cay lamaz Taahhütler Cay labilir Taahhütler Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri Di er Cay labilir Taahhütler III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR Vadeli Döviz Al m-sat m fllemleri Vadeli Döviz Al m fllemleri Vadeli Döviz Sat m fllemleri Para ve Kar Pay Swap fllemleri Swap Para Al m fllemleri Swap Para Sat m fllemleri Swap Kar Pay Al m fllemleri Swap Kar Pay Sat m fllemleri Para ve Kar Pay Opsiyonlar Para Al m Opsiyonlar Para Sat m Opsiyonlar Kar Pay Al m Opsiyonlar Kar Pay Sat m Opsiyonlar Futures Para fllemleri Futures Para Al m fllemleri Futures Para Sat m fllemleri Futures Kar Pay Al m-sat m fllemleri Futures Kar Pay Al m fllemleri Futures Kar Pay Sat m fllemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V) IV. EMANET KIYMETLER Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar Emanete Al nan Menkul De erler Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler Emanet K ymet Alanlar V. REH NL KIYMETLER Menkul K ymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Di er Rehinli K ymetler Rehinli K ymet Alanlar B LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

6 ASYA F NANS KURUMU A.fi DÖNEM NE A T GEL R TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM GEL R VE G DER KALEMLER (31/12/2003) (31/12/2002) I. KAR PAYI GEL RLER Kredilerden Al nan Kar Paylar TP Kredilerden Al nan Kar Paylar K sa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Al nan Kar Paylar K sa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Al nan Kar Paylar Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al nan Primler Zorunlu Karfl l klardan Al nan Kar Paylar Bankalardan Al nan Kar Paylar T.C. Merkez Bankas ndan Yurtiçi Bankalardan Yurtd fl Bankalardan Para Piyasas fllemlerinden Al nan Kar Paylar Menkul De erlerden Al nan Kar Paylar Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erlerden Di er Kar Pay Gelirleri - - II. KAR PAYI G DERLER Mevduata Verilen Kar Paylar Bankalar Mevduat na Tasarruf Mevduat na Resmi Kurulufllar Mevduat na Ticari Kurulufllar Mevduat na Di er Kurulufllar Mevduat na Döviz Tevdiat Hesaplar na K ymetli Maden Depo Hesaplar na Para Piyasas fllemlerine Verilen Kar Paylar Kullan lan Kredilere Verilen Kar Paylar T.C. Merkez Bankas na Yurtiçi Bankalara Yurtd fl Bankalara Di er Kurulufllara Ç kar lan Menkul K ymetlere Verilen Kar Paylar Di er Kar Pay Giderleri - - III. NET KAR PAYI GEL R (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER Al nan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Di er V. TEMETTÜ GEL RLER Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden - - VI. NET T CAR KÂR / ZARAR Sermaye Piyasas fllemleri Kâr/Zarar (Net) (241) Kambiyo Kâr/Zarar (Net) VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE ERLERDEN KÂR/ZARAR - - VIII. D ER FAAL YET GEL RLER IX. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) X. KRED VE D ER ALACAKLAR KARfiILI I (-) (7.727) (4.743) XI. D ER FAL YET G DERLER (-) ( ) (58.570) XII. FAAL YET KÂRI (IX-X-XI) XIII. BA LI ORTAKLIKLAR VE fit RAKLERDEN KÂR/ZARAR - - XIV. VERG ÖNCES KÂR (XII+XIII) XV. VERG KARfiILI I (-) (3.971) (711) XVI. VERG SONRASI OLA AN FAAL YET KÂR/ZARARI (XIV-XV) XVII. VERG SONRASI OLA ANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Ola anüstü Net Kâr/Zarar Ola anüstü Gelirler Ola anüstü Giderler (-) Ola anüstü Kâra liflkin Vergi Karfl l (-) - - XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)

7 ASYA F NANS KURUMU.A.fi. ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU M LYAR TÜRK L RASI ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK Dipnot Ödenmifl Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Ola anüstü Di er Dönem Net Geçmifl Dönem Yeni. De erleme Yeni. De erleme Menkul De er. Genel DE fi KL KLER Sermaye hraç Primleri ptal Kârlar Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâr / (Zarar ) Kâr / (Zarar ) Fonu De er Art fl De er Art fl Fonu Toplam ÖNCEK DÖNEM (31/12/2002) Dönem Bafl Bakiyesi Kur Fark Net Dönem Kâr Temettü (365) (365) Yasal Yedeklere Aktar lan (1.551) Tutarlar Hisse Senetlerine Dönüfltürülebilir Hisse Senedi hrac Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi ( ) CAR DÖNEM (31/12/2003) Dönem Bafl Bakiyesi Dönem çindeki Art fllar: (1) Sat lmaya Haz r Yat r mlar Net Rayiç De er Kâr / Zarar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Net Rayiç De er Kâr / Zarar Kur Farklar Aktar lan Tutarlar: (2) Sat lmaya Haz r Yat r mlar Net Kâra Aktar lan Tutarlar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Net Kâra Aktar lan Tutarlar Varl klara Aktar lan Tutarlar Net Dönem Kâr Temettü (3) (3.000) (3.000) Yasal Yedeklere Aktar lan (4) (11.024) Tutarlar Hisse Senedi hrac (5) (11.344) Dönem Sonu Bakiyesi ( ) 9

8 ASYA F NANS KURUMU A.fi. CAR DÖNEM ÖNCEK NAK T AKIM TABLOSU (31/12/2003) DÖNEM (31/12/2002) A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI 1.1 Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Öncesi Faaliyet Kâr Al nan Kar Paylar Ödenen Kar Paylar (58.033) (25.828) Al nan Temettüler Al nan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (23.986) (13.017) Ödenen Vergiler (13.577) (6.922) Ola and fl Kalemler Di er (64.951) (35.834) 1.2 Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerde Net (Art fl) Azal fl 968 (968) Bankalar Hesab ndaki Net (Art fl) Azal fl (34.857) (33.355) Kredilerdeki Net (Art fl) Azal fl ( ) ( ) Di er Aktiflerde Net (Art fl) Azal fl (20.433) (43.791) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art fl (Azal fl) (1.608) Di er Mevduatlarda Net Art fl (Azal fl) Al nan Kredilerdeki Net Art fl (Azal fl) Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art fl (Azal fl) Di er Borçlarda Net Art fl (Azal fl) I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m B. YATIRIM FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m (60.451) (46.799) 2.1 ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Di er Yat r mlar (50) Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Di er Yat r mlar Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller (54.484) (49.407) 2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller (5.917) Elde Edilen Sat lmaya Haz r Menkul De erler Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Menkul De erler Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler Ola and fl Kalemler Di er - - C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k fl hraç Edilen Sermaye Araçlar Temettü Ödemeleri (3.000) (365) 3.5 Finansal Kiralamaya liflkin Ödemeler Ola and fl Kalemler Di er IV. Döviz Kurundaki De iflimin Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Eflde er Varl klardaki Net Art fl VI. Dönem Bafl ndaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar

9 ASYA F NANS KURUMU.A.fi. M LYAR TÜRK L RASI KÂR DA ITIM TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM (31/12/2003) (31/12/2002) I. DÖNEM KÂRININ DA ITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (3.971) (711) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi (3.971) (646) Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler - (65) A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇM fi DÖNEMLER ZARARI (-) B R NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) (1.413) (701) 1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - DA ITILAB L R NET DÖNEM KÂRI [(A B. ( )] 1.6 ORTAKLARA B R NC TEMETTÜ (-) (3.000) (2.000) Hisse Senedi Sahiplerine (3.000) (2.000) mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA K NC TEMETTÜ (-) (3.000) (1.000) Hisse Senedi Sahiplerine (3.000) (1.000) mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine K NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) (300) (100) 1.11 STATÜ YEDEKLER (-) OLA ANÜSTÜ YEDEKLER D ER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DA ITIM DA ITILAN YEDEKLER K NC TERT P YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNET M KURULUNA PAY (-) - - III. H SSE BAfiINA KÂR H SSE SENED SAH PLER NE * * * H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - IV. H SSE BAfiINA TEMETTÜ H SSE SENED SAH PLER NE * * * H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - * 3.1. ve 4.1. maddelerinde yer alan tutarlar k salt lmam fl, tam olarak ifade edilmifltir. 11

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar na liflkin Aç klamalar I.Sunum esaslar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (6) Mali tablolar n ve bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar n Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ve muhasebe standartlar hakk nda tebli lere uygun olarak haz rlanmas : Kurum Özel Finans Kurumu olmas nedeniyle Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine tabi de ildir. Bununla beraber muhasebe uygulama yönetmeli inde ve muhasebe standartlar hakk ndaki tebli lere Kurum un özelliklerine uygun düfltü ü ölçüde uyulmaktad r. Mali tablolar n haz rlanmas nda Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar gözönünde bulundurulmaktad r. II.Mali tablolar n haz rlanmas nda kullan lan de erleme esaslar ve muhasebe politikalar : Kurum muhasebe kay tlar n Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat na uygun olarak tutmaktad r. liflikteki mali tablolar 4491 say l Kanun ile de iflik 4389 say l Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kay t Düzeni bafll kl 13. Maddesinin hükümleri göz önünde tutularak belirlenmifl bankalarda uygulanan tek düzen hesap plan esas al narak, Kurum un uygulamalar na cevap verecek flekilde gelifltirilmifl hesap plan, tip bilanço ve kar zarar cetveli, ek mali tablolar ve dipnotlar ile bunlar n uygulanmas na iliflkin izahname, muhasebe ve de erleme esaslar na uygun olarak haz rlanm flt r. Kurum, Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ne liflkin 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle yürürlü e giren 14 Say l Tebli olan Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine liflkin Muhasebe Standard ( MUY 14 ) yönetmelik hükümlerine, Özel Finans Kurumu olmas sebebiyle tabi bulunmad ndan, mali tablo ve buna iliflkin dipnotlar için Enflasyon Düzeltmesi fllemleri uygulanmam flt r. Kurum Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ni uygulama yükümlülü ünde olmad ndan M.U.Y. 15 Konsolide Mali Tablolar n Düzenlenmesi, Ba l Ortakl k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl k ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi Standard Hakk nda Tebli uyar nca konsolidasyon yap lmam flt r. 10 May s 1997 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Konsolide Mali Tablolar Düzenlenmesine ve Konsolide Mali Tablolar n lan na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli i aç s ndan da, bu tebli in 8 nci maddesi gere ince, Kurum un ba l ortakl klar ndan Asyafin nflaat San. A.fi, Asya Biliflim Teknolojileri A.fi., Vira Denizcilik Nakliyat Tur.San.A.fi. ve Asyafin Sigorta Arac l k Ltd.fiti nin finansal kurulufl niteli inde olmamas, Kurum un di er ba l ortakl olan Türkter Tersane ve Deniz flletmecili i A.fi. kredi alaca na karfl l k elde edilen geçici amaçl bir tali ortakl k olmas ve elden ç kar lacak sabit k ymetler hesab nda yer almas, Kurum un ifltiraki olan Ifl k Sigorta A.fi. de de sahip oldu u sermaye pay n n kontrol etme gücünü sa lamamas nedeniyle, mali tablolar konsolide olarak düzenlenmemifltir. III. Dövizli ifllemlere iliflkin aç klama ve dipnotlar Dövizle ifade edilen ifllemler, muamelenin gerçekleflti i tarihte geçerli olan gifle döviz al fl kuru üzerinden Türk Liras na çevrilerek muhasebelefltirilmektedir. Dönem sonu aktif ve pasif döviz kalemleri ise dönem sonunda yürürlükte olan gifle döviz al fl kuru kullan larak çevrilmektedir. Kur 12

11 farklar ndan (evalüasyondan) do an kazanç ve zararlar cari dönem sonuçlar na intikal ettirilmektedir. Di er muhasebe politikalar ve de erleme esaslar takip eden aç klama ve dipnotlarda yer almaktad r. IV.Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar: (8) Kurum un ana sözleflmeden ayr flt r lmak suretiyle oluflturulan türev ürünleri bulunmamaktad r. Kurum un, M.U.Y. a iliflkin 1 say l Tebli Finansal Araçlar n Muhasebelefltirilmesi Standard nda tan mlanan riskten korunma amaçl türev ürünleri bulunmamaktad r. V.Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klama ve dipnotlar: (9) Finansal varl k ve borçlar n, yasal olarak netlefltirilmesi mümkün olanlar (Hukuken takas kabil olanlar), mali tablolarda netlefltirilerek gösterilmektedir. VI.Kar pay gelir ve giderine iliflkin aç klama ve dipnotlar (10) Kar pay gelir ve giderleri tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilmektedir. Takipteki alacak haline gelen kulland r lan fonlara iliflkin kar pay tahakkuk ve reeskontlar yap lmamakta, varsa yap lm fl olanlar iptal edilmektedir. Sözkonusu donuk hale gelen alacaklara iliflkin kar pay gelirleri, tahsil edildikçe gelir hesaplar na yans t lmaktad r. VII.Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (11) Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile di er kredi kurum ve kurulufllar na ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleflmeler yoluyla sa lanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kifli için varl k al m yoluyla sa lanan gelirler gerçeklefltikleri dönemlerde kay tlara al nmaktad r. VIII.Al m sat m amaçl menkul de erlere iliflkin aç klama ve dipnotlar (12) Rayiç de er esas na göre de erlemeye tabi tutulmakta ve de erleme sonucunda oluflan kazanç ya da kay plar kar/zarar hesaplar na yans t lmaktad r. Al m sat m amaçl menkul de erlerin elde tutulmas süresince kazan lan kar pay gelirleri, gelir tablosunda kar pay gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu menkul de erlerin vadesinden önce elden ç kar lmas sonucunda oluflan kar veya zarar sermaye piyasas ifllemleri içinde de erlendirilmektedir itibariyle, al m sat m amaçl menkul de erler bulunmamaktad r itibariyle bilançoda yer alan tutarlar, 2003 y l içerisinde elden ç kar lm flt r. IX.Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (13) Kurum un sat fl ve geri al fl ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemleri yapmamaktad r. X.Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erler, sat lmaya haz r menkul de erler ve kurum kaynakl kulland r lan fonlar ve alacaklara iliflkin aç klama ve dipnotlar. (14) Kurum un, vadeye kadar elde tutulacak ve sat lmaya haz r menkul de erleri bulunmamaktad r. Kurum kaynakl kulland r lan fonlar ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal varl klard r. Sözkonusu kredi ve alacaklar ilk olarak gerçekleflen maliyet de erleri ile kayda al nmakta ve kayda al nmay takiben reeskont yoluyla de erlenmektedir. 13

12 XI.Kurum kaynakl kulland r lan fonlar ve alacaklar ve ayr lan özel karfl l klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (15) Kulland r lan fonlar ve alacaklar iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden muhasebelefltirilmektedir. Sözkonusu kredi ve alacaklar n teminat olarak al nan varl klarla ilgili olarak ödenen harç, ifllem gideri ve bunun gibi di er masraflar ifllem maliyetinin bir parças olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplar na yans t lmaktad r. Kulland r lan fonlar nakit tutarlar üzerinden kredi hesaplar na intikal ettirilmekte olup, kulland r lan fonlar n kar pay reeskontlar ; etkin kar pay oran üzerinden iç verim oran yöntemi ile hesaplanmakta ve ortaya ç kan tutarlar kar pay gelirlerine intikal ettirilmektedir. Döviz üzerinden ve dövize endeksli olarak kulland r lanlar, evalüasyon ifllemine tabi tutulmakta ve oluflan de erleme farklar, gelir tablosunda Kambiyo Karlar ve/veya Kambiyo Zararlar hesaplar na yans t lmaktad r. Kulland r lan fonlar n tahsil edilemeyece ine iliflkin bulgular n varl halinde, bunlar ilgili "Bankalarca Karfl l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Karfl l klara liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik" ile 31 Ocak 2002 tarih ve mükerrer say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl olan "Bankalarca Karfl l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Karfl l klara liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik" hükümlerinde öngörüldü ü flekilde s n fland r lmakta ve III., IV. ve V. grup kredileri için özel, di er nakdi ve gayrinakdi krediler için genel karfl l k ayr lmaktad r. Ayr lan özel karfl l klar, Özel Karfl l k hesab na alacak verilmek suretiyle gider yaz lmaktad r. Sözkonusu krediler ve alacaklardan karfl l k ayr ld y l yap lan tahsilatlar, Di er Faaliyet Giderleri hesaplar ndan tenzili yap larak Özel Karfl l k hesab na borç kaydedilmektedir. Ertesi y llarda, geçmifl dönemlerde ayr lan karfl l klar ve aktiften silinmifl olan kredi ve alacaklara iliflkin yap lan tahsilatlar ise, Di er Faaliyet Gelirleri hesab na alacak vermek suretiyle, Özel Karfl l k hesab na borç verilmektedir. XII. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (16) 31 Aral k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle mali tablolara yans t lan flerefiye kalemi bulunmamaktad r. Maddi olmayan duran varl klar n ilk kay tlar elde etme tutarlar ve varl n kullan labilir hale getirilebilmesi için gerekli di er do rudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmufl maliyet bedeli üzerinden yap lm flt r. Maddi olmayan duran varl klar için amortisman ayr lmamaktad r. Devam eden bilgisayar yaz l mlar ile ilgili maliyetler ve bilgisayar yaz l mlar n gelifltirici harcamalar ilgili bilgisayar yaz l mlar n n orijinal içeri ini ve yararl ömürlerini artt rmaya yönelik ise sözkonusu yaz l m n maliyetine eklenerek aktiflefltirilmektedir. XIII. Maddi duran varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (17) Maddi duran varl klar n ilk kay tlar elde etme tutarlar ve varl n kullan labilir hale getirilebilmesi için gerekli di er do rudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmufl maliyet bedeli üzerinden yap lm flt r. Maddi duran varl klar, kayda al nmalar n izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmifl amortismanlar n ve varsa birikmifl de er azal fllar n n düflülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden de erlenmektedir. Amortisman, maddi duran varl klar n maliyetleri üzerinden Vergi Usul Kanunu ndaki amortisman yöntemleri ve süreleri esas al nmak suretiyle, Kurum kendi menkul ve gayrimenkulleri için normal amortisman yöntemini, kiralayan s fat yla yapm fl oldu u finansal kiralama sözleflmelerinden dolay 14

13 edinmifl oldu u menkul ve gayrimenkullerinden; 2003 y l nda al nanlar için azalan bakiyeler, daha önceki y llarda al nanlar için normal amortisman yöntemini kullanm flt r. Binalar Büro makina, mobilya mefruflat ve tafl tlar Amortisman Süresi 50 y l 5 y l Kurum un aktifine giren binek araçlar hariç olmak üzere, aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl klara iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak, bir tam y l için öngörülen amortisman tutar ayr lmaktad r. Tafl tlar için, k st amortisman yöntemi uygulanmaktad r. Maddi duran varl klar, mali tablolarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden de erlemeye tabi tutulmaktad r y l için % 28,5 oran uygulanm flt r. Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas ndan do an kazanç ve kay plar sat fl has lat ndan ilgili maddi duran varl n net defter de erinin düflülmesi suretiyle tespit edilmektedir. Maddi bir duran varl a yap lan normal bak m ve onar m harcamalar, gider olarak muhasebelefltirilmektedir. Maddi duran varl n kapasitesini geniflleterek kendisinden gelecekte elde edilecek fayday art ran nitelikteki yat r m harcamalar, maddi duran varl n maliyetine eklenmektedir. Yat r m harcamalar, varl n faydal ömrünü uzatan, varl n hizmet kapasitesini art ran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini art ran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlar ndan oluflmaktad r. XIV. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (18) Kurum 01 Temmuz 2003 tarihinden itibaren tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 4842 say l kanunla Vergi Usul Kanunu na eklenen mükerrer 290 nc madde gere ince; kiralayan s fat yla yapt finansal kiralama ifllemlerinde muhasebe politikas de iflkli i yapm flt r. Bu de ifliklik sonras nda Kurum 01 Temmuz 2003 den önce, kira tutar n n tamam n (anapara dahil) gelir kaydederken de ifliklik sonras sadece kira tutar içindeki kar pay k sm n gelir yazmaya bafllam flt r. Kiralamaya konu iktisadi k ymetler 01 Temmuz 2003 den önce, Kurum un aktifinde yer almakta, amortisman uygulanmakta iken, bu tarihten sonra Kurum bir nevi taksitli sat fl kayd yapar gibi kiralama konusu sabit k ymet aktifte prensip olarak iz bedeli yer almakta ve sabit k ymet yerine kirac n n borçland tutar alacak olarak kaydedilmektedir. Bu durumda baz istisnalar d fl nda Kurum amortisman ay rma hakk na sahip olmamakta ve yeniden de erleme hakk da hiçbir flekilde sözkonusu olmamaktad r. Bu mevzuattan kaynaklanan muhasebe politikas de iflikli i Kurum un mali tablolar na olan etkisi Muhasebe politikalar na de ifliklik ve etkileri bafll kl dipnotta belirtilmifltir. Kurum un Kirac s fat yla finansal kiralama ifllemi bulunmamaktad r. XV. Karfl l klar ve flarta ba l yükümlülüklere iliflkin aç klama ve dipnotlar: (19) Kulland r lan fonlar ve di er alacaklar için ayr lan özel ve genel karfl l klar d fl nda kalan karfl l klar ve flarta ba l yükümlülükler genel kaul görmüfl muhasebe standartlar na göre de erlendirilmekte olup, ileride do abilecek olas risklere karfl cari dönemde serbest karfl l k ayr lmas n gerektiren bir husus bulunmamaktad r. Kurum aleyhine aç lm fl bulunan davalar için, önemlilik s n r dikkate al narak muhasebe kayd oluflturulmamakta ve karfl l k da ayr lmamaktad r. Dava sonuçland nda sonucuna göre gerekli muhasebe kay tlar yap lmaktad r. 15

14 XVI. Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klama ve dipnotlar: (20) Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülükler, Bankalar için yay nlanm fl Muhasebe Uygulama Yönetmeli i ne iliflkin 10 say l tebli hükümlerine göre hesaplanarak muhasebelefltirilmektedir. Sözkonusu yükümlülükler için, bilançonun haz rland dönemden önceki son 5 (befl) y l için yap lan ödemelerin toplam yükümlülük tutarlar na oranlar olarak hesaplanan fiili ödeme oranlar n n ortalamas dikkate al narak, cari y l üzerinden karfl l k ayr lmaktad r. 2003/Aral k ay sonu itibariyle, k dem ve ihbar tazminatlar ndan do an yükümlülükler için ayr lan karfl l k tutar na esas fiil ödeme oranlar n n son befl y ll k aritmetik ortalamas % 7 dir. (2002: % 6) Kurum un tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleflme süresi dolacak belirli süreli sözleflme ile istihdam edilen çal flanlar bulunmamaktad r. Yine, tarihi itibariyle, Kurum çal flanlar n n üyesi bulunduklar vak f, sand k ve benzeri kurulufllar yoktur. XVII. Vergi uygulamalar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (21) Kurumlar Vergisi Cari dönem faaliyetleri sonucu oluflan mali kar üzerinden Kurumlar Vergisi ve yat r m indirimi istisnas ndan kaynaklanan gelir vergisi stopaj yükümlülü üne iliflkin karfl l k ayr lmaktad r. Mali kar, kurumlar n ticari kazanc na vergi kanunlar gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve yine vergi yasalar nda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu ulafl lan tutard r y l gelirleri için uygulanan kurumlar vergisi oran % 30 dur. Ayr ca Kurum, üçer ayl k mali karlar üzerinden % 30 oran nda geçici vergi hesaplamaktad r. Y l içerisinde ödenen geçici vergi, ertesi y l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir. Kurumlar vergisi, y ll k kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde bir kerede ödenecektir. Kurum un dönem sonunda oluflan mali kar üzerinden stopaja tabi yat r m indirimi istisnas ndan kaynaklanan k sm için % 19,8 tutar nda gelir vergisi stopaj hesaplanm fl ve bu tutar milyar TL mali tablolara vergi karfl l olarak yans t lm flt r. Kurum un bu istisna nedeniyle kurumlar vergisi yükümlülü ü oluflmam flt r. Ayr ca yine bu nedenle dönem içinde verdi i geçici vergi beyannamelerinde geçici vergi hesaplamam flt r. 24 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 4842 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun un geçici 1 nci maddesine istinaden kurumlar vergisi oran üzerinden hesaplanan %10 fon pay kald r lm flt r. XVIII.Borçlanmalara iliflkin ilave aç klama ve dipnotlar (22) Kurum yurt içi ve yurt d fl kurulufllardan kaynak temin edebilmektedir. Sözkonusu ifllemler elde etme maliyeti ile kay tlara intikal ettirilmekte olup, izleyen dönemlerde etkin kar pay yöntemi ile iskonto edilmifl bedelleri üzerinden de erlenmektedir. Borçlanmay temsil eden yükümlülükler için; likidite riski ve yabanc para kur riskine karfl uygulananlar hariç di er riskten korunma teknikleri uygulanmamaktad r. Kurum 2003 ve 2002 y llar içinde hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç etmemifltir. 31 Aral k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle Kurum un ihraç etmifl oldu u borçlanmay temsil eden finansal araçlar bulunmamaktad r. XIX.Ödenmifl sermaye ve hisse senetleri stokuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (23) 16

15 Kurum un 2003 y l hesap dönemi içerisinde iç kaynaklardan yap lan sermaye art fl n temsil eden hisse senetleri d fl nda, menkul de er ihrac bulunmamaktad r. Sözkonusu hisse senetlerinin ihraç ifllemi için oluflmufl maliyetler gider olarak muhasebelefltirilmifltir. XX.Aval ve kabullere iliflkin aç klama ve dipnotlar (24) Aval ve kabuller naz m hesaplarda izlenmektedir. Aktif karfl l bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabuller bulunmamaktad r. XXI.Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (25) Kurum, 31 Aral k 2003 tarihi itibariyle, kiralayan s fat yla yapt finansal kiralama sözleflmelerinden kaynaklanan ilgili yat r m teflvik mevzuat na istinaden, milyar TL tutar nda yat r m indirimi kullanm flt r. 31 Aral k 2003 tarihi itibar yla Kurum un kullanmad ve bir sonraki döneme devreden yat r m indirimi tutar milyar TL dir. Kurum un do rudan faydaland devlet yard m yoktur. 17

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye liflkin Aç klamalar I.Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar (27) Kurum Bilançosunun pasif taraf n n önemli bir k sm k sa vadeli kaynak a rl kl olup, bu durum bankac l k sisteminin genel borçlanma yap s na paralellik göstermektedir. Bilançoda tafl nan likitide riskinin afl lmas nda özellikle Kurumsal kredi sisteminin de bireysel kredi sistemi gibi taksitli sisteme dayanmas n n etkili oldu u gözlemlenmifltir. Tafl nan kur riski ve likitide riskinin çeflitli risk yönetim sistemleri ile ölçülmekte ve izlenmekte oldu u görülmekte, bilanço yönetiminin bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yap ld görülmektedir. Kurumun k sa vadeli kaynak yap s n n ortaya ç karabilece i olas likitide riskinin yönetilmesine iliflkin ana prensip, fon toplama çal flmalar n n tabana yay larak süreklili in sa lanmas ve müflteri ifllemlerinin art r lmas d r. Kurum bu amaçla 2003 y l içerisinde flube say s n 28 den 43 e ç kararak 15 yeni flube açm flt r. Ayr ca müflteriye sunulan ürün ve hizmetlerin de mevzuat n özel finans kurumlar na izin verdi i ölçüde art r lmaya çal fl ld görülmektedir. Kur riskinden korunmak amac yla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerine göre risk da t lmak suretiyle uygulanmaktad r. II.Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klama ve dipnotlar: (28) a) Kurumun sermaye yeterlili i standart oran % 11,73 tür. (2002: % 11,40). Bu oran n ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan %8 in üzerindedir. b) Sermaye yeterlili i standart oran n n tespitinde risk ölçüm yöntemi olarak standart metod kullan lmaktad r. c) Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin bilgiler: Milyar TL, % Risk A r. Varl k, Yüküm., Gnakdi Kredi Risk A rl klar Kurum 0% 20% 50% 100% Bilanço Kalemleri (Net) Nakit De erler Bankalar Bankalararas Para Piyasas Ters Repo fllemlerinden Alacaklar Zorunlu Karfl l klar Özel Finans Kurumlar Krediler Takipteki Alacaklar (Net) fltirak, Ba l Ortak. Ve VKET Men. De Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutul Men. De (Net) Finansal Kira. Amaç. Varl k. Veril Avans

17 Finansal Kira. fllemlerinden Alacaklar Finansal Kira. Konusu Varl klar (Net) Sabit K ymetler (Net) Di er Aktifler Bilanço D fl Kalemler Garanti ve Kefaletler Taahhütler Di er Naz m Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile lgili fllemler Kar Pay ve Gelir Tahakk.ve Reeskontlar Risk A rl Verilmemifl Hesaplar Toplam Risk A rl kl Varl klar d) Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin özet bilgi: Kurum Toplam Risk A rl kl Varl klar (1) Özkaynak Özkaynak/RAV (SRY (%)) 11,73 11,40 (1) Cari dönemde risk a rl kl varl klar toplam na, milyar TL piyasa riskine maruz tutar dahil edilmifltir. e) Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler: ANA SERMAYE Ödenmifl Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Taahhütleri (-) - - Hisse Senedi hraç Primleri ve ptal Kârlar - - Yasal Yedekler I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) Özel Kanunlar Gere i Ayr lan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Ola anüstü Yedekler Genel Kurul Karar Uyar nca Ayr lan Yedek Akçe Da t lmam fl Kârlar - - Birikmifl Zararlar - - Yabanc Para Sermaye Kur Fark - - Kâr Dönem Kâr Geçmifl Y llan Kâr - - Zarar (-) - - Dönem Zarar - - Geçmifl Y llar Zarar

18 Ana Sermaye Toplam KATKI SERMAYE Yeniden De erleme Fonu Menkuller Gayrimenkuller Sermayeye Eklenecek fltirak ve Ba l Ortakl k Hisseleri ile Gayrim. Sat fl Kazanç Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De erleme Fonu - - Yeniden De erleme De er Art fl Kur Farklar - - Genel Karfl l klar Muhtemel Riskler çin Ayr lan Serbest Karfl l klar Al nan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul De erler De er Art fl Fonu - - fltirakler ve Ba l Ortakl klardan - - Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden - - Yap sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De erler De er Art fl - - Katk Sermaye Toplam ÜÇÜNCÜ KUfiAK SERMAYE SERMAYE SERMAYEDEN ND R LEN DE ERLER Ana Faaliyet Konular Para ve Sermaye Piyasalar ile Sigortac l k Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yap lan Tüm Sermaye Kat l mlar na liflkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanm fl Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemifl Bu Tür Mali Ortakl klara liflkin Sermaye Paylar Özel Maliyet Bedelleri lk Tesis Bedelleri - - Peflin Ödenmifl Giderler fltirakler, Ba l Ortakl klar n, Sermayesine Kat l nan Di er Ortakl klar n, Özsermaye Yöntemi Uygulanm fl Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemifl Bu Tür Mali Ortakl klar n ve Sabit K ymetlerin Rayiç De erleri Bilançoda Kay tl De erlerinin Alt nda ise Aradaki Fark - - Türkiye de Faaliyet Gösteren Di er Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - fierefiye (Net) - - Aktiflefltirilmifl Giderler - - Toplam Özkaynak III.Kredi riskine iliflkin aç klama ve dipnotlar (29) Kurumun kredi riski bak m ndan risk s n rlamas na tabi tutulmamakla beraber borçlular grubu co rafi bölgeler ile sektörler bak m ndan yakinen takip edilmektedir. 20

19 Kredi tahsis ve kulland r mlar, kredi riskinin da t lmas amac yla Bankalar Kanunu nda belirlenen s n rlara uygun olarak gerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda, Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayn risk grubu içinde yer alan firmalar n tamam na Kurum özkaynaklar n n %55 ine kadar kredi kulland r lmas mümkün olmas na karfl l k, itibar ile en yüksek riske sahip grubun kredileri toplam n n Kurum özkaynaklar na oran %49,34 dür. Ayn kanun hükümleri, özkaynaklar n %10 unu geçen kredilerin (Büyük Kredi) toplam n n Kurum özkaynaklar n n 8 kat n geçemeyece ini öngörmektedir. Söz konusu hüküm uygulamas nda itibar ile, Kurum taraf ndan kulland r lan büyük kredilerin toplam Milyar TL olup, Milyar TL tutar ndaki kurum özkaynaklar n n 2.57 kat na tekabül etmektedir. Özkaynaklar n %10 unun üzerinde kredi riski olan grup say s 15 dir. Di er taraftan, kredi riskleri Kurum özkaynaklar n n %5 i ile %10 u aras nda bulunan 21 Grup/firman n toplam riskleri Milyar TL d r. Bu tutar ise özkaynaklar n 1.39 kat na tekabül etmektedir. Günlük olarak yap lan ifllemlerle ilgili olarak risk limitleri ve da l mlar belirlenmekte, bilanço d fl risklere iliflkin risk yo unlaflmas günlük olarak Fon Yönetimi Birimi Yetkilileri taraf ndan izlenmektedir. 100 milyar TL ve üzerinde nakdi riski bulunan müflteri say s dir. Bu müflteriler taraf ndan kullan lan krediler toplam milyar TL olup, Kurum un toplam nakdi kredilerinin % 57,52 ine tekabül etmektedir. Bu tutar n müflteri bafl na ortalamas milyar TL dir. Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi i halde ödenmeyen krediler gibi ayn risk a rl na tabi tutulmaktad r. Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa plan na ba lananlar n ilgili mevzuatta belirlenen izlenme yöntemi d fl nda risk dereceleri de gözönünde tutularak özel olarak ayr ca izlenmektedir. Kurumun ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan alaca milyar TL olup toplam nakdi krediler milyar TL içindeki pay % 44,7 dir. Kurumun ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan alaca milyar TL olup toplam nakdi krediler milyar TL içindeki pay % 50,3 dir. Kurumun ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan toplam alaca milyar TL olup, toplam bilanço içi varl klar milyar TL içindeki pay % 62,8 ve bilanço içi, bilanço d fl varl klar toplam milyar TL içindeki pay % 36,4 dür. Kurum un itibar ile Genel Kredi Karfl l Provizyonu milyar TL dir. Kurumun vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di er sözleflmeleri (Türev Enstrümanlar ) ve yurtd fl nda yürütmekte oldu u bankac l k faaliyetleri bulunmamaktad r. Co rafi bölgeler itibar yla bilgiler: Varl klar Yükümlülükler Gayrinakdi Krediler Sermaye Yat r mlar Net Kâr 21

20 Yurtiçi*** 1,092,647 1,158, ,306-28,258 Avrupa Birli i Ülkeleri 42,862 4,936 4, OECD Ülkeleri * K y Bankac l Bölgeleri ABD, Kanada 9, Di er Ülkeler 21,050 2,134 11, Da t lmam fl Varl klar/yükümlülükler** - - Toplam 1,166,546 1,166, ,323-28, Yurtiçi 712, , ,270-14,024 Avrupa Birli i Ülkeleri 30,749 2,018 17, OECD Ülkeleri * K y Bankac l Bölgeleri ABD, Kanada 5, , Di er Ülkeler 42,948 2,800 21, Da t lmam fl Varl klar/yükümlülükler** - - Toplam 791, , ,433-14,024 * AB ülkeleri, ABD ve Kanada d fl ndaki OECD ülkeleri **Tutarl bir esasa göre bölümlere da t lamayan varl k ve yükümlülükler ***Varl klar, yükümlülükler ve gayrinakdi kredilerin net kara yans yan k sm co rafi bölgeler itibariyle ayr flt r lamad ndan, tamam Yurtiçi nden elde edilen olarak dikkate al nm flt r. Sektörlere göre nakdi kredi da l m : TL (%) YP (%) TL (%) YP (%) Tar m , , , ,92 Çiftçilik ve Hayvanc l k , , , ,78 Ormanc l k , , , ,95 Bal kç l k 289 0, ,28 0 0, ,18 Sanayi , , , ,06 Madencilik ve Taflocakç l , , , ,59 malat Sanayi , , , ,42 Elektrik, Gaz, Su , , , ,05 nflaat , , , ,68 Hizmetler , , , ,05 Toptan ve Perakende Ticaret , , , ,47 Otel ve Lokanta Hizmetleri , , , ,27 Ulaflt rma Ve Haberleflme , , , ,69 Mali Kurulufllar ,30 0 0, ,08 0 0,00 Gayrimenkul ve Kira. Hizm. 91 0, ,51 0 0, ,47 Serbest Meslek Hizmetleri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 E itim Hizmetleri , , , ,07 22

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş. nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013 tarih/8307 sayılı nüshalarında

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı