17.5 milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜBÝTAK Özel Ödülü Daðýtýldý. Devamý S.11 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17.5 milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜBÝTAK Özel Ödülü Daðýtýldý. Devamý S.11 de"

Transkript

1 "E-belge" Dýþ ticarette SANAL FUAR gazetesi www trabzon ticaret.net Tüm Dünya Sizi Ýzliyor Aylýk internet gazetesidir. Sayý : 27 Yýl : 3 OCAK / 2008 Artýk Polis Kaza Yerine Gelmeyecek "Trafik Güvenliðinde Yeni Açýlýmlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri" Ýçiþleri Bakanlýðý'nda düzenlenen toplantý ile açýklandý. Devamý S.12 de Trabzon Belediyesi ile AKSA Karadeniz Gaz firmasý arasýnda doðalgaz kazý çalýºmalarýnýn baºlatýlmasý ile ilgili olarak protokol imzalandý. Trabzon Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, AKSA doðalgaz Yatýrýmlar Koordinatörü Metin Bilgin, Karadeniz Gaz Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve Belediye yetkilileri imza törenine katýldý. Trabzon Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, Trabzon Belediyesi olarak Trabzon halkýna, saðlýklý bir yaþam sunma adýna, hava kirliliði, su kirliliði ve tüm çevre kirliliklerini ortadan kaldýrma yönünde yasalarýn kendilerine verdiði yetkileri kullanma yönünde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Devamý S.6 da Karadeniz Teknik Üniversitesine Hukuk Fakültesi Müjdesi Verildi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlügüne baglý olarak hukuk fakültesi kurulacak. KTÜ'ye baglý hukuk fakültesi kurulmasýna iliºkin Bakanlar Kurulu Kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜBÝTAK Özel Ödülü Daðýtýldý. Dört kiºilik aile için yoksulluk sýnýrýnýn 549 YTL kabul edildiði Türkiye de 12 milyon 930 bin kiºi bu sýnýrýn altýnda yaºýyor. Devamý S.11 de 2008'DE TRABZON DOÐALGAZA KAVUÞACAK Ekmegini e-ticaretten çýkaran ºirketler!. Ýnternet kullanýcýlarýnýn sayýsý 16 milyona ulaþtý. Ýnternet 1990'larýn ortalarýndan itibaren Türkiye'de evlere ve ofislere girmeye baþladý. Önceleri sadece uzmanlarýn kullandýðý ayrýcalýklý bir iletiþim hizmetiyken zamanla her iþ için kullanýlan, vazgeçilmez bir iletiþim aracý haline geldi. Türkiye'de internet kullanýcýlarýnýn sayýsý 16 milyona ulaþtý. Ýnternet yaygýnlaþtýkça, internet üzerinden yapýlan ticaret de büyüdü. Türkiye'de e-ticaret üzerinden dönen paranýn, günümüzde yýlda 300 milyon dolara ulaþtýðý tahmin ediliyor. TÜBÝTAK Bilim, Hizmet, Teþvik Ödülleri ile "TÜBÝTAK Özel Ödülü" Çankaya Köþkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Sosyal Güvenlik Tasarýsýnda Yaþ Sýnýrý Deðiþiyor. Çalýºma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, emeklilikte 60 yaº sýnýrýnýn 2028, 65 yaº emekliligin ise 2048 yýlýnda uygulamaya geçecegini ifade etti. Sosyal Güvenlik tasarýsýný açýklayan Çelik, 20 yýl sonra ilk defa iºe gireceklerin 9 bin prim günü ödenmesi gerektigini dile getirdi.. Devamý S.3 te De vamý 9 da on tic ar et.net Ýnter net büyüdükçe, dünyada olduðu gibi Türkiye'de de kendi zenginlerini de yarattý. Parlak fikirlerin peþinden koþan genç giriþimciler soluðu ticaret yapýlan sitelerde alýyor. Bunlardan biri olan Trabzonticaret.net ticaret ufkunu geniþleterek ziyaretçilerine ticaret iletiþimi saðlýyor. Devamý S.11 de Baºbakanlýk Gümrük Müsteºarlýðý'nýn elektronik devlet kurumu olma yolunda baºlatýlan adýmlar sonuç vermeye baºladý. Devamý S.4 te Bilgi Sinir Tanimiyor Uluslararasý Bilgi Güvenligi ve Kriptoloji Konferansý'na katýlan Ulaºtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, 1995 yýlýnda dünya genelinde 16 milyon internet kullanýcýsý olduðunu belirterek, bu sayýnýn 80 kat artarak 2007 yýlýnda 1 milyar 250 milyona yükseldigini söyledi. Devamý 12 de Sermaye Piyasasýnda E- imzaya Geçiþ Merkezi Kayýt Kuruluºu, Bilgi Güvenliði ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi'ni 1 Ocak 2008 itibariyle hayata geçiriyor. Kurum bu proje ile sermaye piyasasý araçlarýnýn kaydileºtirilmesi sürecini elektronik ortama taºýmayý hedefliyor. Devamý 11'de

2 Ocak 2008 MUTFAK & BANYO MUTFAK & BANYO Ýtaly Mutfak Banyo Ltd. Þti. Merkez: Gazipaþa Cad. No:27 TRABZON Telefon: Faks: Þube: Adnan Kahveci Bulvarý No:54/A Söðütlü AKÇAABAT Telefon: Faks: SEM Armadi Art KALE

3 Güncel 3 Ocak 2008 Yeni Yýlýn Asgari Ücreti Belirlendi Asgari ücret 435 YTL 2008'de asgari ücrete yapýlacak zam, iºçi ve iºveren kesimlerinin mutabakatýyla belirlendi. Asgari ücret yýlýn ilk 6 ayýnda net 435 YTL, Temmuz'dan itibaren 457 YTL olacak. 2008'de Küresel Reklam Harcamalarý Artacak Pekin Olimpiyat Oyunlarý ve ABD baºkanl k seçimlerinin de etkisiyle 2008 yýlýnda küresel reklam harcamalarýnýn % 6.7 artmasý bekleniyor. Medya planlama ve satýn alma ºirketi Zenith Optimedia'nýn raporuna göre, küresel reklam harcamalarý ABD kaynaklý yüksek riskli mortgage krizinin yarattýðý kredi sýkýºýklýðýndan kaynaklanan yavaºlamayý karºýn 2008 yýlýnda Pekin Olimpiyat Oyunlarý ABD baºkanlýk seçimleri, Avrupa Futbol ªampiyonasý ve geliºmekte olan dolar ve 2008 Avrupa Futbol ülkelerin güçlü performansýnýn ªampiyonasý'na ise 1 milyar dolar etkisiyle artacak reklam harcamasý yapýlacaðý Rapora göre, 2010 yýlýnda Çin'in tahmin ediliyor. Almanya'nýn yerine en büyük 2007 ile 2010 yýllarý arasýnda geliºmekte olan ülkelerin reklam 4'üncü reklam piyasasý olmasý piyasasýna fazladan 49.5 milyar Rusya nýn da 14 üncü sýradan dolar katkýda bulunmasý 6 ncý sýraya yükselmesi beklenirken, Kuzey Amerika, Batý bekleniyor. Avrupa ve Japonya'nin katkýsýnýn Olimpiyatlara 3 milyar dolar, 37.5 milyar dolar düzeyinde ABD'deki seçimlere 2 milyar olmasý öngörülüyor. TÜBÝTAK ÖDÜLLERÝ DAÐITILDI TÜBÝTAK Bilim, Hizmet, Teþvik Ödülleri ile "TÜBÝTAK Özel Ödülü" Çankaya Köþkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, törende, bilim ve teknolojide ilerlemenin ülkelerin geliþimi ve güçlenmesi için önemine iþaret etti. Türkiye'nin bilim alanýnda son yýllarda hýzlý ilerleme kaydettiðini belirten Gül, istenen düzeye ulaþýlmasý için herkesin iþbirliði yapmasý gerektiðini belirtti. Gül, "Yeterki enerjimizi güçlü Türkiye için yapmamýz gereken iþlere harcayalým ve bunlarla uðraþalým" dedi. Cumhurbaþkaný, Türkiye'yi bilim ve teknolojide küreselleþmenin getirdiði rekabet ve iþbirliði dinamiklerinden faydalanmasý için gerekli hukuki ve kurumsal altyapýyý geliþtirmek konusundaki çabalarýn devam edeceðini vurguladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da bilime ve bilen insana yatýrýmýn ülkenin aydýnlýk geleceði için gerekli olduðunu vurguladý. Türkiye'yi Ar-Ge yatýrýmcýlarý ve bilim insanlarý için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladýklarýný belirten Erdoðan, "Süratle beyin ihracý deðil ithalini saðlamakla mükellefiz" dedi. Erdoðan, Araþtýrma ve geliþtirme Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkýndaki tasarýnýn yasalaþmasýndan sonra Türkiye'nin bu konuda dünyanýn en cazip ülkelerinden biri haline geleceðini belirtti. Törende daha sonra, Tübitak Bilim, Hizmet, Teþvik Ödülleri ile, "TÜBÝTAK Özel Ödülü" sahiplerine verildi. Ýþ Adamýnýn Rehberi Bazen farkedilmesede zirvedeki isimleri zirvede tutan küçük ayrýntýlar onlarýn hayatlarýnda gizlidir. Önemli olan ulaþtýklarý noktada onlarýn baþarýlý, mutlu bir yaklaþým içerisinde olmasýdýr. Bu düþünceleri destekleyen bir anlatým söz konusu Ayþe Þen'in ZÝRVEDEKÝ YAÞAMLAR adlý eserinde. Hafýzalarýmýza yerleþmiþ isimlerin hayatlarýndan bahsedilen bu çalýþmayý okuyunca neden hafýzalarda kaldýklarýný daha iyi anlayorsunuz. Gerçek manada keþfedilecek çok þey mevcut bu kitapta. Sonuç! Sizin isteðinize kalmýþ. Daha keþfedilecek çok þey var. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun.

4 4 Ocak 2008 e-yardým E-konsolosluk Hizmeti 7/24 Proje ile yurt dýºýndaki yaklaºýk 5 milyon Türk vatandaºý arasýndan Konsolosluk.NeT projesine giren ülkelerde yaºayan 4.8 milyon Türk vatandaºýna hizmet veriliyor. Yurtdýºýnda yaºayan 5 milyon Türk vatandaºýna Türkiye Dýºiºleri Bakanlýðý, e- Konsolosluk.Net ve Konsolosluk Çagrý Merkezi ile ulaºmayý baºardý. Dýºiºleri Bakanlýðýnýn yurtdýºýnda yaºayan Türk vatandaºlarý daha iyi hizmet sunmak amacýyla gerçekleºtirdigi biliºim projesi Konsolosluk.Net projesi ile 2005 yýlýndan bu yana 72 büyükelçilik ve baºkonsoloslugu çevrimiçi duruma getirdigi bildirildi. Dýºiºleri Bakanlýðý Konsolosluk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre 2005 Kasým ayý içinde Almanya'daki Frankfurt ve Mainz Baþkonsolosluklarýnda pilot uygulamasý yapýlan Konsolosluk.Net programý 2005 Aralýk ayý ve 2006 Ocak aylarýnda Almanya'daki tüm Baþkonsolosluklarda kuruldu. Çevrimiçi sisteme daha sonra 72 büyükelçilik ve baþkonsolosluk dahil edildi. Diðer ülkelerdeki Türk temsilcilerinin de Konsolosluk.Net sistemine 2008 yýlý sonunda girmesi hedefleniyor. Proje ile yurt dýþýndaki yaklaþýk 5 milyon Türk vatandaþý arasýndan Konsolosluk.NeT projesine giren ülkelerde yaþayan 4.8 milyon Türk vatandaþýna hizmet veriliyor. Gümrük iºlemlerinin elektronik ortamda gerçekleºmesine yönelik hedeflerini hayata geçiren Müste- ºarlýk, 119 gümrük idaresinde tüm iºlemleri elektronik ortama taºýdý. Gümrük Müsteºarlýðý'nýn verilerine göre, internet üzerinden uygulamalarýn henüz yaygýnlaºtýrýlmadýðý dönemde ticaret erbabýnýn Sosyal Paylaþým Sitelerine Dikkat Ýngiltere'deki bir araþtýrmaya göre, MySpace ve Facebook gibi sosyal paylaþým siteleri kullanýcýlarý açýsýndan tehlike oluþturuyor. Kullanýcýnýn oturduðu yer ve doðum tarihi bilgileri bile dolandýrýcýlýk için yeterli olabiliyor.ýngiltere'de "Get safe online" kampanyasý için yapýlan bir hükümet araþtýrmasýnda, Ýngiltere'de bu sitelerin üyesi olan 10.8 milyon kiþiden dörtte birinin "profillerinde" doðum tarihleri veya iletiþim adresleri gibi önemli bilgilerini açýkladýklarý belirtildi. "E-belge" Dýþ ticarette Baºbakanlýk Gümrük Müsteºarlýðý'nýn elektronik devlet kurumu olma yolunda baºlatýlan adýmlar sonuç vermeye baºladý. gümrük beyannameleri, kapalý aðlar üzerinden elektronik olarak gümrük idaresine iletmesini saglayan EDI projesi baºlatýldý yýlý baºýnda yüzde 8'lerde olan EDI kullanýmý 2007 yýlýnda yüzde 84'e çýktý. Bu uygulama ile müsteºarlýk elektronik imzaya geçiºe altyapýsýný hazýrladý. Ayýn En Çok Týklananlarý POLÝTEK KAPAKLI BALIK KUTUSU AVRASYA DANIÞMANLIK KÝÞÝLÝK GELÝÞÝM HÝZ. SOMDATA ASUS NOTEBOOK AS ELEKTRÝK ELEGANT ELEKTRÝK ANAHTARI BAÞARAN GEMÝ EMÝNOÐLU ATASOY ÝNÞAAT ARASLAR PHILIPS PLAZMA KARADENÝZ FOTOKOPÝ XEROX BASKI MAK. BAHAR KUNDURA AYAKKABI TRBZON LPG KUZÝNE HÝLAL KURUYEMÝÞ ANTEP FISTIÐI ÇARKACI ÝNÞAAT Uzak Masaüstü için Port nasýl deðiºtirilir? Standart olan uzak masa üstü baðlantý noktasý portu 3389 dur bunu deðiºtirmek için aºaðýda verildiði ºekilde deðiºikliði yaparak istediðiniz bir port ile deðiºtirebilirsiniz. 1. Kayýt Defteri Düzenleyicisi'ni baºlatýn 2. Aºaðýdaki kayýt defteri alt anahtarýný bulup týklatýn: HKEY LOCAL MACHINESyst emcurrentcontrolsetcontrolter minalserverwinstationsrdp TcpPortNumber Sorularýnýz için: 3. Düzen menüsünde, Deðiºtir'i ve sonra da Ondalýk'ý týklatýn. 4. Yeni baðlantý noktasý numarasýný yazýn ve Tamam'ý týklatýn. 5. Kayýt Defteri Düzenleyicisi'nden çýkýn..exe download problemini nasýl çözerbilirim? Eðer iis 6.0 kullanýyor ve.exe uzantýlý dosyalarý download edemiyorsanýz download edilmeyen sitenin üzerinde sað tuº yapýn properties ordan Home directory sekmesine geçin Execute Permisson kýsmýndan Scripts and Executables seceneðini Scripts only olarak deðiºtirin sorun çözülecektir. Linuxda "too many open files" hatasý alýyorum ne yapmalýyým? Aºaðýdaki iki komut ile sorunu çözebilirsiniz. 1- sysctl -a egrep 'file inode' verip açýlan dosya limitlerine bakýyoruz 2- echo > /proc/sys/fs/filemax limiti yükseltip 1 komut ile kontrol ettikmi yükseldiðini görücez ve sorunumuz düzelmiº olucak. WÝNSA CARÝNA BÝNA Yeni Üyelerimiz Sümela Gümüþ Ýskenderoðlu Koll. Þti.

5 Ocak PTT KARÞISI Maraº Cad. No: 61 Tel: TRABZON "DÜNYA MARKALARININ BULUÞTUÐU ADRES" w w w. a r a s l a r. c o m "Beyaz Eþya, Plazma, LCD Dünyasý" RAMZEY Motorcycles ESCORT PTT YANI Ýyi Yýllar Diler... Maraº Cad. No: 82 Tel: Fax: TRABZON AVRASYA DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HÝZMETLERÝ LTD. ÞTÝ. Ürünlerinize CE iþareti vurmak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine, "Hayata Bakýþýnýzý Deðiþtirin" ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesine, ISO HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Belgesine, OHSAS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesine, Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin TSE/TSEK Belgesine, Sahip Olmak Ýster misiniz? Ve diðer hizmetlerimiz *Devlet Destekleri *Kiþisel ve Kurumsal Eðitimler *Araþtýrma Hizmetleri *Yönetim Danýþmanlýðý *Proje Yönetimi *Avrupa Birliði Projeleri *Kýrsal Kalkýnma Projeleri Gazipaþa Mah. Filiz Sokak (Kýzýlay Aralýðý) No: 6 D:2 TRABZON Tel: Fax: Gsm:

6 6 Ocak 2008 Tekno Ürünler Seyahat seveler için bir laptop Ortada herhangi bir prototip yok; ancak olmasý muhtemel özellikler listelenmiº. Üzerinde gördügünüz harita ve GPS yönlendirmesi sayesinde turistimiz nerede oldugunu bilecek. WiFi ya da Bluetooth sistemiyle yeni mekanlar hakkýndaki bilgiler paylaºýlabilecek. OLED Touch Screen Connext james zhang tarafýndan concept olarak OLED Touch screen teknolojisi ve e-paper esnekliði kullanýlarak tasarlanmýº tam anlamýyla bir hepsi bir arada. Cep telefonu, bilgisayar, kol saati multimedia player, veya aksesuar olarak kullanabileceðiniz bu aleti kolunuza takarak gezebilirsiniz. Bluteooth cihazýnýzý bileðinizde taºýmak ister misiniz? Titreºimli bileklik çagrý geldiðinde titreyerek size haber veriyor. Bluetooth kulaklara alternatif bileklerine takabilecekleri Bluteooth cihazlerý üreti ldi. LM Technologies tarafýndan üretilen LM959 kodlu ürün, çagrý ya da SS geldiðinde titreyerek kullanýcýyý uyarýyor. Bluetooth ve 2 versiyonlarý ile uyumlu olan ürün tek bir ºarj ile 100 saate kadar kullaným imkaný saðlýyor Tekno Ýpucu devlet kurumlarýna, perakende sektöründen otomotive kadar geniº bir kullaným alanýna sahip olan mobil uygulama ve iº çözümlerinin kullanýmýnýn gelecekte de artarak sürecegi tahmin ediliyor. Mobil iºletim sistemlerini kullanan cep telefonu ve endüstriyel el bilgisayarlarýnýn kullanýmý da artýyor. Mobil uygulamalarýn istemci teknolojisiyle cep telefonlarýna taºýnmasý yönünde bir geliºim sürecinin de yaºandýðý mobil dünyada bu süreçte 3N teknolojisiyle beraber mobil iº çözümlerinin de kalitesinin artmasý ve çeºitlenmesi bekleniyor. Teknoloji 2008'DE TRABZON DOÐALGAZA KAVUÞACAK Bilg Trabzon Belediyesi, AKSA Karadeniz Gaz firmasý arasýnda doðalgaz ile ilgili olarak protokol imzalandý. Mobil Çözümler Ýþ Dünyasýnda 3N teknolojisiyle beraber mobil iº çözümlerinin kalitesinin artmasý ve çeºitlenmesi bekleniyor. Dogru ve hýzlý karar vermek sektörsel geliºim için hayati önem taºýyor. Kararlara yön veren hýzlý bilgi akýºýný saðlayan mobil uygulamalar ise artýk iº dünyasýnda pek çok sektörde sistemin can damarýný oluºturuyor. Gereken veri nerede ve nasýl olursa olsun alýnýrken merkez ile olan baðlantý kopmadan organizasyonlardaki süreçler iºlemeye devam ediyor. Hýzla geliºen teknolojiler sayesinde hayatýmýza giren bu uygulamalar, RFID, saha çözümleri, cep telefonunda ise 3N üzerine odaklanmýº olarak karºýmýza çýkýyor. Hastanelerden, * 3N uyumlu telefon kullanýlacak. SIM kart deðiºecek. Degiºiklik bedava yapýlacak Sadece kullanýlan servis için ödeme yapýlacak Numara deðiºtirmeye gerek kalmayacak. * Dünya genelinde 83 ülkede 216 ºirket 3N servisi sunuyor. * 212 farklý model 3N uyumlu telefon var. Mobil internet hýzý 7 2 mbps lik ticari uygulamalarla ADSL ile yarýºýyor Uzakdoðu mobil TV Avrupa görüntülü konuºma kullanýyor * Türkiye'de 55 milyon cep telefonu abonesi var. * 2007'nin ilk 6 ayýnda 430 bin adet 3N uyumlu telefon satýldý 2008 in ikinci yarýsýnda servislerin Türkiye'de Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu doðalgazla ilgili olarak açýklamalarda bulundu: "Trabzon'u yakýndan ilgilendiren doðalgaz olayý ile ilgili önemli bir gün yaþamaktayýz. Doðalgaz çalýþmalarý kentimizde Eylül ayý içerisinde öncelikli olarak Uzunsokak'ta, ardýndan ise altyapý çalýþmalarýnýn devam edeceði Þenol Güneþ Bulvarý ile Turgut Özal Bulvarýnda devam edecektir. Ýlimizde hava kirliliðini oluþturan etkenlerin baþýnda, binalarda ýsýnma amaçlý tüketilen yakýttan kaynaklandýðý bilinmektedir. Bu açýdan; daha temiz, kullaným kolaylýðý olan, yakýt nakli gerektirmeyen doðal gaz ilimiz için önem arz etmektedir" dedi. 3N NASIL KULLANILACAK?

7 7 Ocak 2008 Ýyi Seneler Diler... Sürekli Form, Katalog, Broþür, Etiket, Afiþ, El ilaný, Davetiye, Sertifika, Kitap, Dergi, Fatura, Ýrsaliyeli fatura, Sevk irsaliyesi, Kartvizit, Zarf Hýzýrbey Mahallesi Kahramanmaraþ Caddesi Hýzýr Sokak No: 3/B TRABZON Tel: Faks: Web: tri e r K a k v e T S t e s m ce MDF AMSAN Divapal Yen i yýldasaðlýk, mutlulu k ve baþarýl ý günler dileri z. L A M Ý N A T E SILVERLINE A N K A S T R E Ü R Ü N L E R YAZICIL AR MOBÝLYA MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi / ARSÝN Tel: Fax: Þube: Maraþ Cd. Ýnönü Mh. No:349 / TRABZON Tel.: Fax:

8

9 Ekonomi 9 Ocak 2008 Sosyal Güvenlik Tasarýsýnda Yaþ Sýnýrý Deðiþiyor. SOSYAL Sigortalar ve Genel Saglýk Sigortasý Kanunu'nda deðiºiklik öngören kanun tasarýsý, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýºma ve Sosyal Ýþler Komisyonu'nda Bakaný Faruk Çelik tarafýndan, reformla ilgili yasa maddelerinin, kademeli olarak farklý tarihlerde yürürlüðe gireceðini belirti. Türkiye ihracatýnýn, istihdamýnýn, üretiminin lokomotifi otomotiv endüstrisi, global ölçekte her geçen gün rekabet koþullarýnýn zorlaþtýðý sektörde yeni imaj arayýþý için bir araya geliyor. Uludað Ýhracatçýlar Birliði'nin yaptýrdýðý bir araþtýrmanýn sonrasýnda ortaya çýkan sonuçlar, sektörün stratejik bir toplantý yapmasý gerekliliðini ortaya koydu. Otomotiv endüstrisinin devleriyle birlikte Otomotiv Web Rehberi Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýsý ne getiriyor? Emekli aylýklarýnýn hesaplanmasýnda güncelleme katsayýsý, her yýlýn aralýk ayýna göre TÜFE'ye, o yýlýn büyüme hýzýnýn yüzde 25'i eklenerek hesaplanacak. TBMM üyeliði sona eren Otomotiv Endüstrisi Yeni Ýmajýný Arýyor Sanayii Derneði (OSD) ve Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði (TAYSAD) ile Uludað Ýhracatçýlar Birliði yöneticilerinin de katýlacaðý toplantý bugün Ýstanbul Ortaköy'deki Les Ottoman Otel'de gerçekleþecek. Basýna kapalý olarak gerçekleþecek toplantýya baþta TAYSAD Baþkaný Ömer Burhanoðlu ile birlikte sektörün önde gelen isimlerinden Ali Ýhsan Ýlkbahar, Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar katýlacak. milletvekillerinden, emeklilik þartlarýný taþýmadýðý için aylýk baðlanamayanlara her ay temsil tazminatý ödenecek. Aylýk baðlama oraný, sigortalýnýn malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarýna tabi geçen toplam prim ödeme gün sayýsýnýn her 360 günü için yüzde 2 olacak. Emeklilikte 60 yaþ sýnýrý 2028, 65 yaþýnda emeklilik 2048 yýlýnda uygulamaya geçecek. Prim ödeme gün sayýsý her yýl kademeli olarak 100 gün artýrýlacak. Prim ödeme gün sayýsýnda günden güne ancak 20 yýl sonra ilk defa iþe girecekler için çýkýlmýþ olacak. EngellilerKariyer.com 2005 yýlýndan bu yana insan kaynaklarý seçme ve degerlendirme süreçlerinin optimizasyonunu hedefleyerek, organizasyonel istihdam ihtiyaçlarýnýn en verimli ve etkili bir ºekilde karºýlanmasýnda "stratejik insan kaynaklarý ortaklýðý" yaklaºýmý ile hizmet veriyor. Engellilerkariyer.com, kurumlarýn sadece ihtiyaç duyduklarý iºgücüne ulaºmalarýný deðil ayrýca uygun insan kaynaklarý seçme ve degerlendirme stratejileri geliºtirmelerine de aracýlýk etmektedir. Sürekli yenilenen teknolojisini kullanýºlý içerik ve iºlevler yaratmak için kullanýr. Yerel ve küresel degiºimleri göz önünde tutarak; Ýstihdam Piyasasý'nýn ihtiyaç duyduðu kalifiye iþgücü talebinin karþýlanabilmesi için farklý sektörlere yönelik geliþtirdiði mesleki eðitim ve uzmanlýk odaklý projeler ile Ýnsan Kaynaklarý alanýnda fark yaratarak öncü konumdadýr. EKO BASEL II ILE ILGILI HERSEY Necdet Özgür n o m O i k BASEL II NEDÝR? Bankalarýn sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve deðerlendirilmesine iliþkin olarak Uluslararasý Ödemeler Bankasý (BIS) bünyesinde oluþturulan Basel Bankacýlýk Denetim Komitesi (BCBS) tarafýndan yayýmlanan ve yakýn tarihte ( yýlý baþýnda) birçok ülkede yürürlüðe girmesi beklenen standartlar bütünüdür. BASEL-II KRÝTERLERÝNÝN AMACI - Bankalarýn maruz kaldýklarý riskleri daha iyi ölçmek ve bunu en az sermaye düzeyi ile iliþkilendirmek, - Ulusal ve Uluslararasý denetim uygulamalarýný güçlendirmek, - Þeffaf ve Uluslararasý genel kabul görmüþ muhasebe ilkelerine uyumlu finansal tablolar yolu ile piyasa disiplinini saðlamak. BASEL II'DEN BEKLENEN FAYDALAR * Bankalarda risk yönetimi ve kültüründeki etkinliðin arttýrýlmasý, * Bankalarýn aracýlýk fonksiyonlarýný daha etkin bir biçimde yerine getirmesi, * Bankalarýn sermaye düzeylerinin maruz kaldýklarý risklere paralel hale getirilmesi, * Bankalar tarafýndan kamuya açýklanacak bilgiler aracýlýðýyla piyasa disiplininin arttýrýlmasý, * Bankalarýn müþterileri konumundaki kiþi ve kuruluþlarýn kurumsal yönetiþim yapýlarýnýn iyileþtirilmesi. TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝ BASEL II' YE HAZIR MI? Türk Bankacýlýk sektöründe Basel- II'nin uygulanabilmesi yolunda önemli mesafe kaydedilmiþtir. Baþta BDDK ve TBB olmak üzere, banka ve özel finans kurumlarýnýn genel merkezlerinde Basel II ile ilgili çalýþma gruplarý oluþturularak mevcut eksikliklerin giderilmesi ve olasý sorunlarýn aþýlmasý yönünde test çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam edilmektedir. Ancak, söz konusu kriterlerden direkt olarak etkilenecek olan kiþi ve kuruluþlar (KOBÝ) ile meslek örgütlerinin son derece yetersiz bilgilere sahip olduðu ve yeni kredilendirme süreçlerine hazýrlýksýz olduklarý ortaya çýkmaktadýr.

10 10 Ocak 2008 Kadýn Ýþsizliðinde Türkiye, OECD Altýncýlýðýna yükseldi Türkiye'nin kadýn iþsizliði oranýnýn en hýzlý yükseldiði 28 OECD ülkesi içinde 2. ülke Türkiye, OECD'nin 2007 yýlý istihdam raporu verilerine göre, kadýn iþsizliðinin en yüksek olduðu ülkeler arasýnda 12 yýlda 17. sýradan 6. sýraya yükseldi. Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu'ndan (TÝSK) yapýlan yazýlý açýklamada, OECD tarafýndan yayýnlanan 2007 yýlý istihdam raporunun kadýn iþsizliðine iliþkin verilerine yer verildi. Açýklamada, Türkiye'nin 1994 yýlýnda yüzde 8.3 seviyesi ile kadýn iþsizliði oranýnda yüzde 8.4 olan OECD ortalamasýnýn altýnda ve OECD ülkeleri arasýnda 17. sýrada yer alýrken, 12 yýllýk sürede basamaklarý hýzla týrmanarak, 2006 yýlýnda yüzde 10.6 ile kadýn iþsizliðinin en yüksek olduðu 6. ülke konumuna geldiði belirtildi. Geçen yýl kadýn iþsizliði oranýnýn, Avrupa Birliði'nin (AB) 15 üyesinde yüzde 8,8; OECD TELKARE UNUTULAN MESLEKLER ARASINA GÝRMESÝN! Kalite ve güvenden ödün vermeden kýsa zamanda yöresel gümüº el sanatlarý sektöründe lider firma durumuna yükselen Sümela Gümüºün 1998 yýlýnda Trabzon'da faaliyetlerine baºladý. Günümüzde gerek yurt içi gerekse yurt dýºýna ticaret alýº veriºini sürdür mektedir. Telkare meslegiyle ilgili Kadir Sert ile bir görüºme yaptýk: Telkari mesleðinin tarihi hakkýnda bizlere kýsa bir bilgi verir misiniz? Tel ve kar sözcüklerinden oluºan telkari tel iºi anlamýna gelir. Bu sanatýn M.Ö 3000 de Mezopotamya'da M.Ö 2500 lü yýllarda Anadolu'da uygulandýðý belgelenmiºtir. Mesleginize nasýl baºladýnýz? Bu mesleði Trabzon'da yapabilecek üç tane usta vardýr. Bunlardan biride bizim Azmi Ustadýr. Ben beyaz eºya satýyordum ve el sanatýna küçüklükten beri bir özverim vardý. Trabzon'da bu mesleði krallar gibi yapan Azmi Usta'nýn yanýnda, 2000 yýlýnda bu mesleðe atýldým. ªimdilerde gümüºçülük mesleginde çalýºtýrmaya elaman bulamýyorum. Ýlimizde bu iþi yapacak eleman yok. Kimse ortalamasýnda ise yüzde 6,6'ya kadar gerilediði ifade edilen açýklamada, döneminde kadýn iþsizliði oranýnýn 19 OECD ülkesinde azaldýðý kaydedildi. Türkiye'nin 28 OECD ülkesi içinde kadýn iþsizliði oranýnýn en hýzlý yükseldiði 2. ülke durumuna geldiði savunulan açýklamada, "Kadýn iþsizliði ülkemizde 2,3 puan artarken, OECD'de 1,9 puan, AB'de 3.9 puan azaldý. Ülkemizde yaþanan uzan vadeli bu olumsuz eðilimin tersine çevrilmesi þarttýr" denildi. Açýklamada, kadýn iþsizliðiyle mücadelede kadýnlarýn genel ve mesleki eðitim olanaklarýndan demesin ki" Trabzon'da çalýþmaya iþ yeri yok." Ben iþ bulma kurumu ve çocuk esirgeme kurumuna baþvurdum ancak, baþvurulardan bir sonuç alamadým. Bu mesleðe gereken önem verilmiyor. Yaptýðýmýz telkari mesleðinin geliþmesinde Vali Nuri Okutan'ýn bizleri yönlendirip, bizlere yardýmcý olmasýný bekliyoruz. Kuyumcular Odasý; kuyumculuk mesleði kadar, gümüþçülük mesleðine önem vermiyor. Ýkinci sýnýf muamele görüyoruz. Trabzon'da tek firma olarak yurt dýþýndaki firmamýzla, Trabzon ürünlerimizi yurt dýþýna ihraç ediyoruz. Bu ülkeler arasýnda Dubai, Yunanistan, Ýtalya, Ýsrail, Hollanda ve Amerika Birleþik Devletleri var. Piyasaya çýkarttýðýmýz ürünleri hiç bir elektrikli alet kullanmadan, tamamen insan gücüyle piyasaya sürüyoruz. Mesleðimiz kolay deðil, yaptýðýmýz en ufak maþrapa bile günlerimizi alýyor. Firmamýzýn Türkiye deki illerde ve turistlik yörelerde bayiliklerimiz vardýr. Bazý iller uyanýklýk yapýyor. Bizden aldýklarý ürünleri " Biz yapýyoruz." diye vatandaþa satýyorlar. daha fazla yararlanmalarýnýn saðlanmasý, iþletmeler nezdinde teþvik edilmesi, Ýþ Kanunu'nda yer alan esneklik hükümlerinin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi, özel istihdam bürolarý aracýlýðýyla geçici istihdam sisteminin yasal hale getirilmesi gerektiði kaydedildi. Kota-ceza usulüne dayalý zorunlu istihdamýn teþvikli istihdama dönüþtürülmesi gerektiði savunulan açýklamada, evlilik durumunda kýdem tazminatýna hak kazanma þartýnýn yürürlükten kaldýrýlarak, kadýnlarýn iþ gücü piyasasýný terk etmesinin özendirilmemesi gerektiði belirtildi.

11 Güncel 11 Ocak 2008 Sermaye Piyasasýnda E-imzaya Geçiþ MKK'nýn 1 Ocak 2008'te resmen baºlatacagý uygulamaya göre; ihraççýlar, aracý kuruluºlar ve hak sahiplerine ait sermaye piyasasý araçlarý üzerindeki haklarýn, üçüncü kiºilere karºý ileri sürülebilmesi için MKK'ya yapýlan bildirim tarihlerinin kayýtlarý, e-imza aracýlýðý ile Ýnternet üzerinden yapýlabilecek. MKK, sermaye piyasasý araçlarýný ve bunlara baðlý haklarý, bilgisayar ortamýnda, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden E-GÜVEN: NOTERE GÝTMEK izliyor. Kurum, sermaye piyasasý ZORUNLU OLMAYACAK araçlarýnýn Elektronik sertifika saðlama kaydileþtirilmesine iliþkin alanýnda faaliyet gösteren E- iþlemlerini, KamuyuAydýnlatma Güven de, e-imzanýn ciddi ölçüde Projesi (KAP) ve MKK kartlarý zaman ve kaðýt tasarrufu aracýlýðýyla gerçekleþtiriyordu. saðladýðýný, gerçekleþtirmeyi MKK, Bilgi Güvenliði ve planladýklarý projeler arasýnda Sertifika Hizmetleri Uygulamasý "yerinde kimlik kontrolü" ile Projesi kapsamýnda bu kartlarý, firmalarýn iþ yoðunluklarý kullaným süreleri sona erdikten arasýnda notere gitme sonra, Nitelikli Elektronik zorunluluðunu ortadan Sertifika (NES) içeren yenileriyle kaldýrmanýn bulunduðunu da deðiþtirecek. belirtti. Türk Beyin Cerrahýna Büyük Ödül Amerikan Beyin Cerrahlarý Birliði, En Baºarýlý Bilimsel Çalýºma Ödülü'nü beyin tümörü çalýºmalarýndan dolayý Doçent Dr. Burak Sade'ye verdi. Amerika'daki dünyaca ünlü týp merkezi Cleveland Clinic'te görev yapan Türk Beyin Cerrahý Doçent. Dr. Burak Sade, üst üste iki yýl Amerikan Beyin Cerrahlarý Birliði (American Association of Neurological Surgeons- AANS) tarafýndan verilen ödülerle büyük bir baºarýya imza attý. Sade, iyi huylu beyin tümörleri ve kafa tabaný cerrahisi alanlarýnda en baºarýlý bilimsel çalýºma ödüllerini aldý. Dünyanýn dört bir tarafýndan katýlan yüzlerce doktor arasýndan seçilen Doç Dr. Sade, beyin cerrahisinin en riskli ameliyatlar grubunda oldugunu belirtti. Doç. Dr. Burak Sade, çalýºmalarýný ºöyle anlattý: "Üzerinde çalýºtýðým, beyin tümörleri, iyi huylu olarak adlandýrýlmalarýna raðmen, görme, iºitme kaybý, denge bozukluðu, bilinç kaybý hatta sara krizi gibi bulgularla kendini gösterebiliyor. Bu tümörlerin kafa tabaný olarak adlandýrýlan bölgede oluºanlarýnýn cerrahi tedavisi ise, hayati öneme sahiptir. En ufak bir hatayý bile kabul etmez. Benim son çalýºmam görme sinirine yakýn yerleºim gösteren ve bu tür beyin tümörüne sahip olan hastalarda, ameliyat sonrasý görme fonksiyonunun korunmasý ve düzelmesi olasýlýklarýný arttýran ameliyat tekniði üzerine." Washington'da yapýlan ödül töreninin artýndan Doçent Dr. Sade "En yakýn zamanda Türkiye'de bir konferans vermeyi düºünüyorum" dedi. Ekmegini e-ticaretten çýkaran ºirketler net Emlak: Ýnþaat firmalarý yani oluþturduklarý projeleri; emlakçýlar, yeni veya ellerindeki gayrimenkulleri tanýtýp pazarlayabilirler. Ýþbirliði: Alým Talebi ve satýþ talebinde bulunmak için Trabzonticaret.net 'te, hem üye firmalara hem de kayýtlý olmayan firmalara sunulan hizmettir. Üye firmalarýn avantajý taleplerini bilgi ve fotoðraflarla tanýtmasýdýr. Pazaryeri: Her üye firmanýn Trabzonticaret.net altýnda bir internet sayfasý bulunmaktadýr milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜÝK in araþtýrmasýna göre, hanehalký büyüklüðü arttýkça, yoksulluk riski de artýþ gösterdi. Buna göre Türkiye genelinde 2005 yýlýnda toplam 17 milyon 549 bin olarak belirlenen hanelerin 2 milyon 705 bini, bir baþka deðiþle yüzde 15,42 si yoksul iken, 2006 yýlýnda toplam hane sayýsý 17 milyon 690 bine çýkarken, yoksul sayýsý 2 milyon 473 bine indi. Türkiye genelinde 2005 yýlýnda toplam hane içinde yoksul hane oraný yüzde olarak belirlendi. Türkiye çapýnda, 2006 yýlýnda yoksul oranlarý 1-2 kiþilik ailede yüzde 10.95, 3-4 kiþilik ailede yüzde 8.27, 5-6 kiþilik ailede yüzde 17.54, yedi ve daha fazla ailede ise yüzde oldu. Ayný dönemde, kentlerde bulunan hane sayýsý 11 milyon 308 binden 11 milyon 398 bine çýkarken, Trabzonticaret.net ticaretle ugraºanlar için önbilgi alaný, oluºturmakla kalmýyor farklý alanlarda da hizmet sunuyor. Mesela, Kariyer: Bu alan içerisinde iº için baºvuran adaylar üye olan firmalarýn aradýklarý kýstaslara uygun bulunup görüºmeye tabi tutuluyor. Tam tersi eleman arayan firmalar da kýstaslarýný belirttikleri taktirde iº arayan bireylere ulaºabiliyorlar. Finans: Günlük piyasadaki para birimlerindeki degiºiklikler takip edilebiliniyor. Teknoloj: En yeni teknolojilerden haberdar oluyors unuz. Hava Durumu: Ýþ seyahatleriniz için ilgili merkez hakkýnda hava raporlarýna ulaþabilirsiniz. Burada ürünlerini sýnýrsýzca sergileyebilirler. E-katalog: Aradýðýnýz firmaya ait ürünlere bu alan içerisinden ulaþabilisiniz. Firmalar: Üye firma listesini inceleyebilip, ürün satýþý hakkýnda bilgi sahibi olabilir, reklam incelik-lerine ulaþabilir ve teknik konularda bizden destek alabilirsiniz. yoksul oraný ise yüzde 8.91 den yüzde 6.85 e geriledi yýllarý karþýlaþtýrmasýnda, kýrsal bölgede bulunan hane sayýsý ise 6 milyon 241 binden 6 milyon 292 bine çýkarken, yoksul oraný ise yüzde den yüzde 26,89 a geriledi.

12 12 Ocak 2008 AVRA S Y A HER PROBLEMÝN ÜÇ ÇÖZÜMÜ VARDIR Ýntizam Seyda D. "Her problemin üç çözümü vardýr: Benim çözümüm, sizin çözümünüz, bir de gerçek çözüm." "Dünya üzerinde en güçlü silah, ateþlenmiþ insan ruhudur." Der bir güzel söz. Þirketinizde veya hayatýnýzda çaycýsýndan yöneticisine kadar kimseyi mutlu etmek mümkün deðil gibi mi geliyor? Artýk bu iþleri öðrendi, tek baþýna götürebilir dediðiniz personeliniz þirketinizden aniden ayrýldý mý? Neden bazý kiþiler geç saatlere kadar çalýþýrken, neden bazýlarý çalýþma saatinin bitiþi yaklaþýrken, çýkýþ hazýrlýðýna baþlar? Kiþileri farklý þekillerde davranmaya iten nedenleri düþündünüz mü hiç? ** Bu sorularýn cevabý motivasyonla veya yoðunlaþma ile ilgilidir. Amerika Birleþik Devletleri'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre çalýþanlarýn %97'si motivasyonun verimliliklerine etkisinin çok büyük olduðunu, %92'si motivasyonun firmalarýna baðlýlýklarýný saðlayan anahtar bir faktör olduðunu belirtmiþtir. Çalýþanlarýn iþ tatmininin yüksek olduðu þirketlerde, %38 daha yüksek müþteri memnuniyeti, %22 daha yüksek verimlilik ve %27 daha yüksek kar elde edildiði belirlenmiþtir. ** Hayatýmýzda sistemli bir motivasyon yönetimini ve yöntemini kurmamýz halinde kazanacaklarýmýz az þey deðildir. *Çalýþanlarýn iþletmeye ve iþletme kültürüne baðlýlýðý artar. *Ýþletmede verimliliðin, karlýlýðýn artmasýnda etkilidir. *Motivasyonu yüksek olan çalýþanlarýn morali yüksek olur, iþletmenin personel devir oraný düþük olur. *Çalýþanlarýn iþ tatmini yüksek olur. *Çalýþanlarýn iþten kaytarma oraný azalýr. *Ýþletmenin maliyetlerinde azalma saðlar. *Ýþletme ve çalýþanlar için çalýþma hayatýnýn kalitesini yükseltir. *Ýþletmelerin ürün yada hizmetlerinin kalitesinin yükselmesinde etkilidir. *Etkili motivasyon yönetimi, iþletmenin amaçlarýna ulaþmasýnda etkilidir. Artýk Polis Kaza Yerine Gelmeyecek Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, trafik, kazalarýný önleme konusunda kararlý olduklarýný, denetimlerin sýklaþtýrýlacaðýný belirtti. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, trafik kuralarýna uymayanlara müsamaha edilmeyeceðini, kurallarýn uygulanýp denetim yapanlarýn ciddi bir þekilde denetleneceðini söyledi. Karayollarýndaki tabelalar kaldýrýlacak. Alkol denetimlerine aðýrlýk verilecek. Þehir içi ulaþýmda trafiðin yoðun olduðu saatlerde meydana gelen maddi hasarlý trafik kazalarýna polisler müdahale etmeyecek. Uygulama 1 Nisan 2008'de hayata geçecek. Bilgi Sinir Tanimiyor E-DEVLET KAPISI VATANDAªA AÇILACAK E-devlet Projesi'nin Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiºinde önemli oldugunun altýný çizen Ulaºtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, birçok kurumun elektronik ortamda hizmet vermeye baºladýðýný belirtti. Yýldýrým, "Ancak bu iºin tek kapýdan yapýlma ihtiyacý ve zorunluluðu TÝCARET ANLAYIÞI DEÐÝÞTÝ Eskiden "bir kasa, bir masa" diye ticaretten bahsedildiðinin altýný çizen Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, ticaret anlayýþýnýn deðiþerek, "bir telefon, bir bilgisayar bir de flash bellek" hale geleceðini söyledi. E-devleti kurarken kendi içinde güvenlik ve bilgi sistemi havuzunu oluþturacaklarýný, giriþ izinlerinin ise gizlilik derecelerine göre verileceðini ifade eden Yýldýrým, buna imkaný olmayanlar için de geçici düzenlemeler yapacaklarýný dile getirdi. Yýldýrým, "Memleketin doðu tarafýnda öncelikli olmak üzere çaðrý merkezleri oluþturacaðýz. Bir süre bu hizmetleri, sorgulamalarý oralardan yapacaðýz" dedi. vardýr. Vatandaºýn hayatýný kolaylaºtýrmak bakýmdan, iºlemlerin güvenligi bakýmýndan buna ihtiyacýmýz var. E-devlet çalýºmalarý süratli bir ºekilde devam ediyor. Zannediyorum 2008'in ortalarýnda e-devlet kapýsý vatandaºlarýmýz için hizmet vermeye baºlayacak. Böylece, vatandaº gerek kamu kuruluºlarý gerek çarºý pazarla gerekse seyahatle ilgili iºlerini rahat bir ºekilde gerçekleºtirecek" diye konuºtu. Yeni TRABZON ÝÞ KATALOÐU ÇI KTI! YTL 25 +KDV Ayrýntýlý Bilgi: Ayýn Firmasý MUTFAK & BANYO italy Mutfak 1992 yýlýnda Trabzon'da faaliyete geçen, Ýtaly Mutfak kalite, estetik, fonksiyonellik, dayanýklýlýk ve müþteri memnuniyeti ön planda tutularak Trabzon da mutfak ve banyo sektörünün geliþiminde önemli rol oynamýþtýr. Geliþimini sürdürmeyi devam ettiren ÝTALY MUTFAK 2007 yýlýnda da dünyaca ünlü bir marka olan LÝNEADECOR'u Söðütlüde faaliyete geçirerek Trabzon halkýnýn hizmetine sundu. Bir çok tanýnmýþ markayý bünyesinde bulunduran ÝTALY MUTFAK seçkin iç mimarlarý, deneyimli montör kadrosuyla geliþmeye ve büyümeye devam etmektedir. Firma Adý: Ýtaly Mutfak Banyo Ltd. Þti. Firma Yetkilisi: Ýsmail - Zekai Fýrat DÜLGER Adres: Gazipaþa Cad. No:27 TRABZON Telefon: Faks: Ýnternet Sitesi: e-posta: Bu gazete iþ adamlarýnýn internet alýþkanlýklarýný artýrmaya yönelik olarak

13 13 Ocak 2008 Yeni yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesini dileriz. QU A L IT Y ISO KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ M A N A GEM E T N S ST Y M E Güzel Vatanýmýn Güzel Çayý... VATAN ÇAY

14 GERÇEK ÜSTÜ RENKLERLE BULUÞMAK SÝZÝN DE HAKKINIZ SAÐLIKLI, MUTLU VE RENKLÝ NÝCE YILLARA. ARAÇ KAPLAMA DEV POSTER VÝNÝL BASKI AFÝÞ BILBOARD MEGALIGHT SEÇÝM POSTERLERÝ GERÇEK FOTOÐRAFÝK DIÞ MEKAN BASKIDA YÜKSELEN ÇITA VÝTRÝNLER, ARAÇLAR, CEPHELER, POSTERLER DAHA DA ÞEN OLACAK! Kemerkaya Mah. Küçük Sok. No: 6 Kat : 1/ TRABZON Tel.: (pbx) Faks:

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı