17.5 milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜBÝTAK Özel Ödülü Daðýtýldý. Devamý S.11 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17.5 milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜBÝTAK Özel Ödülü Daðýtýldý. Devamý S.11 de"

Transkript

1 "E-belge" Dýþ ticarette SANAL FUAR gazetesi www trabzon ticaret.net Tüm Dünya Sizi Ýzliyor Aylýk internet gazetesidir. Sayý : 27 Yýl : 3 OCAK / 2008 Artýk Polis Kaza Yerine Gelmeyecek "Trafik Güvenliðinde Yeni Açýlýmlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri" Ýçiþleri Bakanlýðý'nda düzenlenen toplantý ile açýklandý. Devamý S.12 de Trabzon Belediyesi ile AKSA Karadeniz Gaz firmasý arasýnda doðalgaz kazý çalýºmalarýnýn baºlatýlmasý ile ilgili olarak protokol imzalandý. Trabzon Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, AKSA doðalgaz Yatýrýmlar Koordinatörü Metin Bilgin, Karadeniz Gaz Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve Belediye yetkilileri imza törenine katýldý. Trabzon Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, Trabzon Belediyesi olarak Trabzon halkýna, saðlýklý bir yaþam sunma adýna, hava kirliliði, su kirliliði ve tüm çevre kirliliklerini ortadan kaldýrma yönünde yasalarýn kendilerine verdiði yetkileri kullanma yönünde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Devamý S.6 da Karadeniz Teknik Üniversitesine Hukuk Fakültesi Müjdesi Verildi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlügüne baglý olarak hukuk fakültesi kurulacak. KTÜ'ye baglý hukuk fakültesi kurulmasýna iliºkin Bakanlar Kurulu Kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜBÝTAK Özel Ödülü Daðýtýldý. Dört kiºilik aile için yoksulluk sýnýrýnýn 549 YTL kabul edildiði Türkiye de 12 milyon 930 bin kiºi bu sýnýrýn altýnda yaºýyor. Devamý S.11 de 2008'DE TRABZON DOÐALGAZA KAVUÞACAK Ekmegini e-ticaretten çýkaran ºirketler!. Ýnternet kullanýcýlarýnýn sayýsý 16 milyona ulaþtý. Ýnternet 1990'larýn ortalarýndan itibaren Türkiye'de evlere ve ofislere girmeye baþladý. Önceleri sadece uzmanlarýn kullandýðý ayrýcalýklý bir iletiþim hizmetiyken zamanla her iþ için kullanýlan, vazgeçilmez bir iletiþim aracý haline geldi. Türkiye'de internet kullanýcýlarýnýn sayýsý 16 milyona ulaþtý. Ýnternet yaygýnlaþtýkça, internet üzerinden yapýlan ticaret de büyüdü. Türkiye'de e-ticaret üzerinden dönen paranýn, günümüzde yýlda 300 milyon dolara ulaþtýðý tahmin ediliyor. TÜBÝTAK Bilim, Hizmet, Teþvik Ödülleri ile "TÜBÝTAK Özel Ödülü" Çankaya Köþkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Sosyal Güvenlik Tasarýsýnda Yaþ Sýnýrý Deðiþiyor. Çalýºma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, emeklilikte 60 yaº sýnýrýnýn 2028, 65 yaº emekliligin ise 2048 yýlýnda uygulamaya geçecegini ifade etti. Sosyal Güvenlik tasarýsýný açýklayan Çelik, 20 yýl sonra ilk defa iºe gireceklerin 9 bin prim günü ödenmesi gerektigini dile getirdi.. Devamý S.3 te De vamý 9 da on tic ar et.net Ýnter net büyüdükçe, dünyada olduðu gibi Türkiye'de de kendi zenginlerini de yarattý. Parlak fikirlerin peþinden koþan genç giriþimciler soluðu ticaret yapýlan sitelerde alýyor. Bunlardan biri olan Trabzonticaret.net ticaret ufkunu geniþleterek ziyaretçilerine ticaret iletiþimi saðlýyor. Devamý S.11 de Baºbakanlýk Gümrük Müsteºarlýðý'nýn elektronik devlet kurumu olma yolunda baºlatýlan adýmlar sonuç vermeye baºladý. Devamý S.4 te Bilgi Sinir Tanimiyor Uluslararasý Bilgi Güvenligi ve Kriptoloji Konferansý'na katýlan Ulaºtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, 1995 yýlýnda dünya genelinde 16 milyon internet kullanýcýsý olduðunu belirterek, bu sayýnýn 80 kat artarak 2007 yýlýnda 1 milyar 250 milyona yükseldigini söyledi. Devamý 12 de Sermaye Piyasasýnda E- imzaya Geçiþ Merkezi Kayýt Kuruluºu, Bilgi Güvenliði ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi'ni 1 Ocak 2008 itibariyle hayata geçiriyor. Kurum bu proje ile sermaye piyasasý araçlarýnýn kaydileºtirilmesi sürecini elektronik ortama taºýmayý hedefliyor. Devamý 11'de

2 Ocak 2008 MUTFAK & BANYO MUTFAK & BANYO Ýtaly Mutfak Banyo Ltd. Þti. Merkez: Gazipaþa Cad. No:27 TRABZON Telefon: Faks: Þube: Adnan Kahveci Bulvarý No:54/A Söðütlü AKÇAABAT Telefon: Faks: SEM Armadi Art KALE

3 Güncel 3 Ocak 2008 Yeni Yýlýn Asgari Ücreti Belirlendi Asgari ücret 435 YTL 2008'de asgari ücrete yapýlacak zam, iºçi ve iºveren kesimlerinin mutabakatýyla belirlendi. Asgari ücret yýlýn ilk 6 ayýnda net 435 YTL, Temmuz'dan itibaren 457 YTL olacak. 2008'de Küresel Reklam Harcamalarý Artacak Pekin Olimpiyat Oyunlarý ve ABD baºkanl k seçimlerinin de etkisiyle 2008 yýlýnda küresel reklam harcamalarýnýn % 6.7 artmasý bekleniyor. Medya planlama ve satýn alma ºirketi Zenith Optimedia'nýn raporuna göre, küresel reklam harcamalarý ABD kaynaklý yüksek riskli mortgage krizinin yarattýðý kredi sýkýºýklýðýndan kaynaklanan yavaºlamayý karºýn 2008 yýlýnda Pekin Olimpiyat Oyunlarý ABD baºkanlýk seçimleri, Avrupa Futbol ªampiyonasý ve geliºmekte olan dolar ve 2008 Avrupa Futbol ülkelerin güçlü performansýnýn ªampiyonasý'na ise 1 milyar dolar etkisiyle artacak reklam harcamasý yapýlacaðý Rapora göre, 2010 yýlýnda Çin'in tahmin ediliyor. Almanya'nýn yerine en büyük 2007 ile 2010 yýllarý arasýnda geliºmekte olan ülkelerin reklam 4'üncü reklam piyasasý olmasý piyasasýna fazladan 49.5 milyar Rusya nýn da 14 üncü sýradan dolar katkýda bulunmasý 6 ncý sýraya yükselmesi beklenirken, Kuzey Amerika, Batý bekleniyor. Avrupa ve Japonya'nin katkýsýnýn Olimpiyatlara 3 milyar dolar, 37.5 milyar dolar düzeyinde ABD'deki seçimlere 2 milyar olmasý öngörülüyor. TÜBÝTAK ÖDÜLLERÝ DAÐITILDI TÜBÝTAK Bilim, Hizmet, Teþvik Ödülleri ile "TÜBÝTAK Özel Ödülü" Çankaya Köþkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, törende, bilim ve teknolojide ilerlemenin ülkelerin geliþimi ve güçlenmesi için önemine iþaret etti. Türkiye'nin bilim alanýnda son yýllarda hýzlý ilerleme kaydettiðini belirten Gül, istenen düzeye ulaþýlmasý için herkesin iþbirliði yapmasý gerektiðini belirtti. Gül, "Yeterki enerjimizi güçlü Türkiye için yapmamýz gereken iþlere harcayalým ve bunlarla uðraþalým" dedi. Cumhurbaþkaný, Türkiye'yi bilim ve teknolojide küreselleþmenin getirdiði rekabet ve iþbirliði dinamiklerinden faydalanmasý için gerekli hukuki ve kurumsal altyapýyý geliþtirmek konusundaki çabalarýn devam edeceðini vurguladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da bilime ve bilen insana yatýrýmýn ülkenin aydýnlýk geleceði için gerekli olduðunu vurguladý. Türkiye'yi Ar-Ge yatýrýmcýlarý ve bilim insanlarý için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladýklarýný belirten Erdoðan, "Süratle beyin ihracý deðil ithalini saðlamakla mükellefiz" dedi. Erdoðan, Araþtýrma ve geliþtirme Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkýndaki tasarýnýn yasalaþmasýndan sonra Türkiye'nin bu konuda dünyanýn en cazip ülkelerinden biri haline geleceðini belirtti. Törende daha sonra, Tübitak Bilim, Hizmet, Teþvik Ödülleri ile, "TÜBÝTAK Özel Ödülü" sahiplerine verildi. Ýþ Adamýnýn Rehberi Bazen farkedilmesede zirvedeki isimleri zirvede tutan küçük ayrýntýlar onlarýn hayatlarýnda gizlidir. Önemli olan ulaþtýklarý noktada onlarýn baþarýlý, mutlu bir yaklaþým içerisinde olmasýdýr. Bu düþünceleri destekleyen bir anlatým söz konusu Ayþe Þen'in ZÝRVEDEKÝ YAÞAMLAR adlý eserinde. Hafýzalarýmýza yerleþmiþ isimlerin hayatlarýndan bahsedilen bu çalýþmayý okuyunca neden hafýzalarda kaldýklarýný daha iyi anlayorsunuz. Gerçek manada keþfedilecek çok þey mevcut bu kitapta. Sonuç! Sizin isteðinize kalmýþ. Daha keþfedilecek çok þey var. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun.

4 4 Ocak 2008 e-yardým E-konsolosluk Hizmeti 7/24 Proje ile yurt dýºýndaki yaklaºýk 5 milyon Türk vatandaºý arasýndan Konsolosluk.NeT projesine giren ülkelerde yaºayan 4.8 milyon Türk vatandaºýna hizmet veriliyor. Yurtdýºýnda yaºayan 5 milyon Türk vatandaºýna Türkiye Dýºiºleri Bakanlýðý, e- Konsolosluk.Net ve Konsolosluk Çagrý Merkezi ile ulaºmayý baºardý. Dýºiºleri Bakanlýðýnýn yurtdýºýnda yaºayan Türk vatandaºlarý daha iyi hizmet sunmak amacýyla gerçekleºtirdigi biliºim projesi Konsolosluk.Net projesi ile 2005 yýlýndan bu yana 72 büyükelçilik ve baºkonsoloslugu çevrimiçi duruma getirdigi bildirildi. Dýºiºleri Bakanlýðý Konsolosluk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre 2005 Kasým ayý içinde Almanya'daki Frankfurt ve Mainz Baþkonsolosluklarýnda pilot uygulamasý yapýlan Konsolosluk.Net programý 2005 Aralýk ayý ve 2006 Ocak aylarýnda Almanya'daki tüm Baþkonsolosluklarda kuruldu. Çevrimiçi sisteme daha sonra 72 büyükelçilik ve baþkonsolosluk dahil edildi. Diðer ülkelerdeki Türk temsilcilerinin de Konsolosluk.Net sistemine 2008 yýlý sonunda girmesi hedefleniyor. Proje ile yurt dýþýndaki yaklaþýk 5 milyon Türk vatandaþý arasýndan Konsolosluk.NeT projesine giren ülkelerde yaþayan 4.8 milyon Türk vatandaþýna hizmet veriliyor. Gümrük iºlemlerinin elektronik ortamda gerçekleºmesine yönelik hedeflerini hayata geçiren Müste- ºarlýk, 119 gümrük idaresinde tüm iºlemleri elektronik ortama taºýdý. Gümrük Müsteºarlýðý'nýn verilerine göre, internet üzerinden uygulamalarýn henüz yaygýnlaºtýrýlmadýðý dönemde ticaret erbabýnýn Sosyal Paylaþým Sitelerine Dikkat Ýngiltere'deki bir araþtýrmaya göre, MySpace ve Facebook gibi sosyal paylaþým siteleri kullanýcýlarý açýsýndan tehlike oluþturuyor. Kullanýcýnýn oturduðu yer ve doðum tarihi bilgileri bile dolandýrýcýlýk için yeterli olabiliyor.ýngiltere'de "Get safe online" kampanyasý için yapýlan bir hükümet araþtýrmasýnda, Ýngiltere'de bu sitelerin üyesi olan 10.8 milyon kiþiden dörtte birinin "profillerinde" doðum tarihleri veya iletiþim adresleri gibi önemli bilgilerini açýkladýklarý belirtildi. "E-belge" Dýþ ticarette Baºbakanlýk Gümrük Müsteºarlýðý'nýn elektronik devlet kurumu olma yolunda baºlatýlan adýmlar sonuç vermeye baºladý. gümrük beyannameleri, kapalý aðlar üzerinden elektronik olarak gümrük idaresine iletmesini saglayan EDI projesi baºlatýldý yýlý baºýnda yüzde 8'lerde olan EDI kullanýmý 2007 yýlýnda yüzde 84'e çýktý. Bu uygulama ile müsteºarlýk elektronik imzaya geçiºe altyapýsýný hazýrladý. Ayýn En Çok Týklananlarý POLÝTEK KAPAKLI BALIK KUTUSU AVRASYA DANIÞMANLIK KÝÞÝLÝK GELÝÞÝM HÝZ. SOMDATA ASUS NOTEBOOK AS ELEKTRÝK ELEGANT ELEKTRÝK ANAHTARI BAÞARAN GEMÝ EMÝNOÐLU ATASOY ÝNÞAAT ARASLAR PHILIPS PLAZMA KARADENÝZ FOTOKOPÝ XEROX BASKI MAK. BAHAR KUNDURA AYAKKABI TRBZON LPG KUZÝNE HÝLAL KURUYEMÝÞ ANTEP FISTIÐI ÇARKACI ÝNÞAAT Uzak Masaüstü için Port nasýl deðiºtirilir? Standart olan uzak masa üstü baðlantý noktasý portu 3389 dur bunu deðiºtirmek için aºaðýda verildiði ºekilde deðiºikliði yaparak istediðiniz bir port ile deðiºtirebilirsiniz. 1. Kayýt Defteri Düzenleyicisi'ni baºlatýn 2. Aºaðýdaki kayýt defteri alt anahtarýný bulup týklatýn: HKEY LOCAL MACHINESyst emcurrentcontrolsetcontrolter minalserverwinstationsrdp TcpPortNumber Sorularýnýz için: 3. Düzen menüsünde, Deðiºtir'i ve sonra da Ondalýk'ý týklatýn. 4. Yeni baðlantý noktasý numarasýný yazýn ve Tamam'ý týklatýn. 5. Kayýt Defteri Düzenleyicisi'nden çýkýn..exe download problemini nasýl çözerbilirim? Eðer iis 6.0 kullanýyor ve.exe uzantýlý dosyalarý download edemiyorsanýz download edilmeyen sitenin üzerinde sað tuº yapýn properties ordan Home directory sekmesine geçin Execute Permisson kýsmýndan Scripts and Executables seceneðini Scripts only olarak deðiºtirin sorun çözülecektir. Linuxda "too many open files" hatasý alýyorum ne yapmalýyým? Aºaðýdaki iki komut ile sorunu çözebilirsiniz. 1- sysctl -a egrep 'file inode' verip açýlan dosya limitlerine bakýyoruz 2- echo > /proc/sys/fs/filemax limiti yükseltip 1 komut ile kontrol ettikmi yükseldiðini görücez ve sorunumuz düzelmiº olucak. WÝNSA CARÝNA BÝNA Yeni Üyelerimiz Sümela Gümüþ Ýskenderoðlu Koll. Þti.

5 Ocak PTT KARÞISI Maraº Cad. No: 61 Tel: TRABZON "DÜNYA MARKALARININ BULUÞTUÐU ADRES" w w w. a r a s l a r. c o m "Beyaz Eþya, Plazma, LCD Dünyasý" RAMZEY Motorcycles ESCORT PTT YANI Ýyi Yýllar Diler... Maraº Cad. No: 82 Tel: Fax: TRABZON AVRASYA DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HÝZMETLERÝ LTD. ÞTÝ. Ürünlerinize CE iþareti vurmak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine, "Hayata Bakýþýnýzý Deðiþtirin" ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesine, ISO HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Belgesine, OHSAS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesine, Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin TSE/TSEK Belgesine, Sahip Olmak Ýster misiniz? Ve diðer hizmetlerimiz *Devlet Destekleri *Kiþisel ve Kurumsal Eðitimler *Araþtýrma Hizmetleri *Yönetim Danýþmanlýðý *Proje Yönetimi *Avrupa Birliði Projeleri *Kýrsal Kalkýnma Projeleri Gazipaþa Mah. Filiz Sokak (Kýzýlay Aralýðý) No: 6 D:2 TRABZON Tel: Fax: Gsm:

6 6 Ocak 2008 Tekno Ürünler Seyahat seveler için bir laptop Ortada herhangi bir prototip yok; ancak olmasý muhtemel özellikler listelenmiº. Üzerinde gördügünüz harita ve GPS yönlendirmesi sayesinde turistimiz nerede oldugunu bilecek. WiFi ya da Bluetooth sistemiyle yeni mekanlar hakkýndaki bilgiler paylaºýlabilecek. OLED Touch Screen Connext james zhang tarafýndan concept olarak OLED Touch screen teknolojisi ve e-paper esnekliði kullanýlarak tasarlanmýº tam anlamýyla bir hepsi bir arada. Cep telefonu, bilgisayar, kol saati multimedia player, veya aksesuar olarak kullanabileceðiniz bu aleti kolunuza takarak gezebilirsiniz. Bluteooth cihazýnýzý bileðinizde taºýmak ister misiniz? Titreºimli bileklik çagrý geldiðinde titreyerek size haber veriyor. Bluetooth kulaklara alternatif bileklerine takabilecekleri Bluteooth cihazlerý üreti ldi. LM Technologies tarafýndan üretilen LM959 kodlu ürün, çagrý ya da SS geldiðinde titreyerek kullanýcýyý uyarýyor. Bluetooth ve 2 versiyonlarý ile uyumlu olan ürün tek bir ºarj ile 100 saate kadar kullaným imkaný saðlýyor Tekno Ýpucu devlet kurumlarýna, perakende sektöründen otomotive kadar geniº bir kullaným alanýna sahip olan mobil uygulama ve iº çözümlerinin kullanýmýnýn gelecekte de artarak sürecegi tahmin ediliyor. Mobil iºletim sistemlerini kullanan cep telefonu ve endüstriyel el bilgisayarlarýnýn kullanýmý da artýyor. Mobil uygulamalarýn istemci teknolojisiyle cep telefonlarýna taºýnmasý yönünde bir geliºim sürecinin de yaºandýðý mobil dünyada bu süreçte 3N teknolojisiyle beraber mobil iº çözümlerinin de kalitesinin artmasý ve çeºitlenmesi bekleniyor. Teknoloji 2008'DE TRABZON DOÐALGAZA KAVUÞACAK Bilg Trabzon Belediyesi, AKSA Karadeniz Gaz firmasý arasýnda doðalgaz ile ilgili olarak protokol imzalandý. Mobil Çözümler Ýþ Dünyasýnda 3N teknolojisiyle beraber mobil iº çözümlerinin kalitesinin artmasý ve çeºitlenmesi bekleniyor. Dogru ve hýzlý karar vermek sektörsel geliºim için hayati önem taºýyor. Kararlara yön veren hýzlý bilgi akýºýný saðlayan mobil uygulamalar ise artýk iº dünyasýnda pek çok sektörde sistemin can damarýný oluºturuyor. Gereken veri nerede ve nasýl olursa olsun alýnýrken merkez ile olan baðlantý kopmadan organizasyonlardaki süreçler iºlemeye devam ediyor. Hýzla geliºen teknolojiler sayesinde hayatýmýza giren bu uygulamalar, RFID, saha çözümleri, cep telefonunda ise 3N üzerine odaklanmýº olarak karºýmýza çýkýyor. Hastanelerden, * 3N uyumlu telefon kullanýlacak. SIM kart deðiºecek. Degiºiklik bedava yapýlacak Sadece kullanýlan servis için ödeme yapýlacak Numara deðiºtirmeye gerek kalmayacak. * Dünya genelinde 83 ülkede 216 ºirket 3N servisi sunuyor. * 212 farklý model 3N uyumlu telefon var. Mobil internet hýzý 7 2 mbps lik ticari uygulamalarla ADSL ile yarýºýyor Uzakdoðu mobil TV Avrupa görüntülü konuºma kullanýyor * Türkiye'de 55 milyon cep telefonu abonesi var. * 2007'nin ilk 6 ayýnda 430 bin adet 3N uyumlu telefon satýldý 2008 in ikinci yarýsýnda servislerin Türkiye'de Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu doðalgazla ilgili olarak açýklamalarda bulundu: "Trabzon'u yakýndan ilgilendiren doðalgaz olayý ile ilgili önemli bir gün yaþamaktayýz. Doðalgaz çalýþmalarý kentimizde Eylül ayý içerisinde öncelikli olarak Uzunsokak'ta, ardýndan ise altyapý çalýþmalarýnýn devam edeceði Þenol Güneþ Bulvarý ile Turgut Özal Bulvarýnda devam edecektir. Ýlimizde hava kirliliðini oluþturan etkenlerin baþýnda, binalarda ýsýnma amaçlý tüketilen yakýttan kaynaklandýðý bilinmektedir. Bu açýdan; daha temiz, kullaným kolaylýðý olan, yakýt nakli gerektirmeyen doðal gaz ilimiz için önem arz etmektedir" dedi. 3N NASIL KULLANILACAK?

7 7 Ocak 2008 Ýyi Seneler Diler... Sürekli Form, Katalog, Broþür, Etiket, Afiþ, El ilaný, Davetiye, Sertifika, Kitap, Dergi, Fatura, Ýrsaliyeli fatura, Sevk irsaliyesi, Kartvizit, Zarf Hýzýrbey Mahallesi Kahramanmaraþ Caddesi Hýzýr Sokak No: 3/B TRABZON Tel: Faks: Web: tri e r K a k v e T S t e s m ce MDF AMSAN Divapal Yen i yýldasaðlýk, mutlulu k ve baþarýl ý günler dileri z. L A M Ý N A T E SILVERLINE A N K A S T R E Ü R Ü N L E R YAZICIL AR MOBÝLYA MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi / ARSÝN Tel: Fax: Þube: Maraþ Cd. Ýnönü Mh. No:349 / TRABZON Tel.: Fax:

8

9 Ekonomi 9 Ocak 2008 Sosyal Güvenlik Tasarýsýnda Yaþ Sýnýrý Deðiþiyor. SOSYAL Sigortalar ve Genel Saglýk Sigortasý Kanunu'nda deðiºiklik öngören kanun tasarýsý, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýºma ve Sosyal Ýþler Komisyonu'nda Bakaný Faruk Çelik tarafýndan, reformla ilgili yasa maddelerinin, kademeli olarak farklý tarihlerde yürürlüðe gireceðini belirti. Türkiye ihracatýnýn, istihdamýnýn, üretiminin lokomotifi otomotiv endüstrisi, global ölçekte her geçen gün rekabet koþullarýnýn zorlaþtýðý sektörde yeni imaj arayýþý için bir araya geliyor. Uludað Ýhracatçýlar Birliði'nin yaptýrdýðý bir araþtýrmanýn sonrasýnda ortaya çýkan sonuçlar, sektörün stratejik bir toplantý yapmasý gerekliliðini ortaya koydu. Otomotiv endüstrisinin devleriyle birlikte Otomotiv Web Rehberi Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýsý ne getiriyor? Emekli aylýklarýnýn hesaplanmasýnda güncelleme katsayýsý, her yýlýn aralýk ayýna göre TÜFE'ye, o yýlýn büyüme hýzýnýn yüzde 25'i eklenerek hesaplanacak. TBMM üyeliði sona eren Otomotiv Endüstrisi Yeni Ýmajýný Arýyor Sanayii Derneði (OSD) ve Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði (TAYSAD) ile Uludað Ýhracatçýlar Birliði yöneticilerinin de katýlacaðý toplantý bugün Ýstanbul Ortaköy'deki Les Ottoman Otel'de gerçekleþecek. Basýna kapalý olarak gerçekleþecek toplantýya baþta TAYSAD Baþkaný Ömer Burhanoðlu ile birlikte sektörün önde gelen isimlerinden Ali Ýhsan Ýlkbahar, Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar katýlacak. milletvekillerinden, emeklilik þartlarýný taþýmadýðý için aylýk baðlanamayanlara her ay temsil tazminatý ödenecek. Aylýk baðlama oraný, sigortalýnýn malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarýna tabi geçen toplam prim ödeme gün sayýsýnýn her 360 günü için yüzde 2 olacak. Emeklilikte 60 yaþ sýnýrý 2028, 65 yaþýnda emeklilik 2048 yýlýnda uygulamaya geçecek. Prim ödeme gün sayýsý her yýl kademeli olarak 100 gün artýrýlacak. Prim ödeme gün sayýsýnda günden güne ancak 20 yýl sonra ilk defa iþe girecekler için çýkýlmýþ olacak. EngellilerKariyer.com 2005 yýlýndan bu yana insan kaynaklarý seçme ve degerlendirme süreçlerinin optimizasyonunu hedefleyerek, organizasyonel istihdam ihtiyaçlarýnýn en verimli ve etkili bir ºekilde karºýlanmasýnda "stratejik insan kaynaklarý ortaklýðý" yaklaºýmý ile hizmet veriyor. Engellilerkariyer.com, kurumlarýn sadece ihtiyaç duyduklarý iºgücüne ulaºmalarýný deðil ayrýca uygun insan kaynaklarý seçme ve degerlendirme stratejileri geliºtirmelerine de aracýlýk etmektedir. Sürekli yenilenen teknolojisini kullanýºlý içerik ve iºlevler yaratmak için kullanýr. Yerel ve küresel degiºimleri göz önünde tutarak; Ýstihdam Piyasasý'nýn ihtiyaç duyduðu kalifiye iþgücü talebinin karþýlanabilmesi için farklý sektörlere yönelik geliþtirdiði mesleki eðitim ve uzmanlýk odaklý projeler ile Ýnsan Kaynaklarý alanýnda fark yaratarak öncü konumdadýr. EKO BASEL II ILE ILGILI HERSEY Necdet Özgür n o m O i k BASEL II NEDÝR? Bankalarýn sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve deðerlendirilmesine iliþkin olarak Uluslararasý Ödemeler Bankasý (BIS) bünyesinde oluþturulan Basel Bankacýlýk Denetim Komitesi (BCBS) tarafýndan yayýmlanan ve yakýn tarihte ( yýlý baþýnda) birçok ülkede yürürlüðe girmesi beklenen standartlar bütünüdür. BASEL-II KRÝTERLERÝNÝN AMACI - Bankalarýn maruz kaldýklarý riskleri daha iyi ölçmek ve bunu en az sermaye düzeyi ile iliþkilendirmek, - Ulusal ve Uluslararasý denetim uygulamalarýný güçlendirmek, - Þeffaf ve Uluslararasý genel kabul görmüþ muhasebe ilkelerine uyumlu finansal tablolar yolu ile piyasa disiplinini saðlamak. BASEL II'DEN BEKLENEN FAYDALAR * Bankalarda risk yönetimi ve kültüründeki etkinliðin arttýrýlmasý, * Bankalarýn aracýlýk fonksiyonlarýný daha etkin bir biçimde yerine getirmesi, * Bankalarýn sermaye düzeylerinin maruz kaldýklarý risklere paralel hale getirilmesi, * Bankalar tarafýndan kamuya açýklanacak bilgiler aracýlýðýyla piyasa disiplininin arttýrýlmasý, * Bankalarýn müþterileri konumundaki kiþi ve kuruluþlarýn kurumsal yönetiþim yapýlarýnýn iyileþtirilmesi. TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝ BASEL II' YE HAZIR MI? Türk Bankacýlýk sektöründe Basel- II'nin uygulanabilmesi yolunda önemli mesafe kaydedilmiþtir. Baþta BDDK ve TBB olmak üzere, banka ve özel finans kurumlarýnýn genel merkezlerinde Basel II ile ilgili çalýþma gruplarý oluþturularak mevcut eksikliklerin giderilmesi ve olasý sorunlarýn aþýlmasý yönünde test çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam edilmektedir. Ancak, söz konusu kriterlerden direkt olarak etkilenecek olan kiþi ve kuruluþlar (KOBÝ) ile meslek örgütlerinin son derece yetersiz bilgilere sahip olduðu ve yeni kredilendirme süreçlerine hazýrlýksýz olduklarý ortaya çýkmaktadýr.

10 10 Ocak 2008 Kadýn Ýþsizliðinde Türkiye, OECD Altýncýlýðýna yükseldi Türkiye'nin kadýn iþsizliði oranýnýn en hýzlý yükseldiði 28 OECD ülkesi içinde 2. ülke Türkiye, OECD'nin 2007 yýlý istihdam raporu verilerine göre, kadýn iþsizliðinin en yüksek olduðu ülkeler arasýnda 12 yýlda 17. sýradan 6. sýraya yükseldi. Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu'ndan (TÝSK) yapýlan yazýlý açýklamada, OECD tarafýndan yayýnlanan 2007 yýlý istihdam raporunun kadýn iþsizliðine iliþkin verilerine yer verildi. Açýklamada, Türkiye'nin 1994 yýlýnda yüzde 8.3 seviyesi ile kadýn iþsizliði oranýnda yüzde 8.4 olan OECD ortalamasýnýn altýnda ve OECD ülkeleri arasýnda 17. sýrada yer alýrken, 12 yýllýk sürede basamaklarý hýzla týrmanarak, 2006 yýlýnda yüzde 10.6 ile kadýn iþsizliðinin en yüksek olduðu 6. ülke konumuna geldiði belirtildi. Geçen yýl kadýn iþsizliði oranýnýn, Avrupa Birliði'nin (AB) 15 üyesinde yüzde 8,8; OECD TELKARE UNUTULAN MESLEKLER ARASINA GÝRMESÝN! Kalite ve güvenden ödün vermeden kýsa zamanda yöresel gümüº el sanatlarý sektöründe lider firma durumuna yükselen Sümela Gümüºün 1998 yýlýnda Trabzon'da faaliyetlerine baºladý. Günümüzde gerek yurt içi gerekse yurt dýºýna ticaret alýº veriºini sürdür mektedir. Telkare meslegiyle ilgili Kadir Sert ile bir görüºme yaptýk: Telkari mesleðinin tarihi hakkýnda bizlere kýsa bir bilgi verir misiniz? Tel ve kar sözcüklerinden oluºan telkari tel iºi anlamýna gelir. Bu sanatýn M.Ö 3000 de Mezopotamya'da M.Ö 2500 lü yýllarda Anadolu'da uygulandýðý belgelenmiºtir. Mesleginize nasýl baºladýnýz? Bu mesleði Trabzon'da yapabilecek üç tane usta vardýr. Bunlardan biride bizim Azmi Ustadýr. Ben beyaz eºya satýyordum ve el sanatýna küçüklükten beri bir özverim vardý. Trabzon'da bu mesleði krallar gibi yapan Azmi Usta'nýn yanýnda, 2000 yýlýnda bu mesleðe atýldým. ªimdilerde gümüºçülük mesleginde çalýºtýrmaya elaman bulamýyorum. Ýlimizde bu iþi yapacak eleman yok. Kimse ortalamasýnda ise yüzde 6,6'ya kadar gerilediði ifade edilen açýklamada, döneminde kadýn iþsizliði oranýnýn 19 OECD ülkesinde azaldýðý kaydedildi. Türkiye'nin 28 OECD ülkesi içinde kadýn iþsizliði oranýnýn en hýzlý yükseldiði 2. ülke durumuna geldiði savunulan açýklamada, "Kadýn iþsizliði ülkemizde 2,3 puan artarken, OECD'de 1,9 puan, AB'de 3.9 puan azaldý. Ülkemizde yaþanan uzan vadeli bu olumsuz eðilimin tersine çevrilmesi þarttýr" denildi. Açýklamada, kadýn iþsizliðiyle mücadelede kadýnlarýn genel ve mesleki eðitim olanaklarýndan demesin ki" Trabzon'da çalýþmaya iþ yeri yok." Ben iþ bulma kurumu ve çocuk esirgeme kurumuna baþvurdum ancak, baþvurulardan bir sonuç alamadým. Bu mesleðe gereken önem verilmiyor. Yaptýðýmýz telkari mesleðinin geliþmesinde Vali Nuri Okutan'ýn bizleri yönlendirip, bizlere yardýmcý olmasýný bekliyoruz. Kuyumcular Odasý; kuyumculuk mesleði kadar, gümüþçülük mesleðine önem vermiyor. Ýkinci sýnýf muamele görüyoruz. Trabzon'da tek firma olarak yurt dýþýndaki firmamýzla, Trabzon ürünlerimizi yurt dýþýna ihraç ediyoruz. Bu ülkeler arasýnda Dubai, Yunanistan, Ýtalya, Ýsrail, Hollanda ve Amerika Birleþik Devletleri var. Piyasaya çýkarttýðýmýz ürünleri hiç bir elektrikli alet kullanmadan, tamamen insan gücüyle piyasaya sürüyoruz. Mesleðimiz kolay deðil, yaptýðýmýz en ufak maþrapa bile günlerimizi alýyor. Firmamýzýn Türkiye deki illerde ve turistlik yörelerde bayiliklerimiz vardýr. Bazý iller uyanýklýk yapýyor. Bizden aldýklarý ürünleri " Biz yapýyoruz." diye vatandaþa satýyorlar. daha fazla yararlanmalarýnýn saðlanmasý, iþletmeler nezdinde teþvik edilmesi, Ýþ Kanunu'nda yer alan esneklik hükümlerinin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi, özel istihdam bürolarý aracýlýðýyla geçici istihdam sisteminin yasal hale getirilmesi gerektiði kaydedildi. Kota-ceza usulüne dayalý zorunlu istihdamýn teþvikli istihdama dönüþtürülmesi gerektiði savunulan açýklamada, evlilik durumunda kýdem tazminatýna hak kazanma þartýnýn yürürlükten kaldýrýlarak, kadýnlarýn iþ gücü piyasasýný terk etmesinin özendirilmemesi gerektiði belirtildi.

11 Güncel 11 Ocak 2008 Sermaye Piyasasýnda E-imzaya Geçiþ MKK'nýn 1 Ocak 2008'te resmen baºlatacagý uygulamaya göre; ihraççýlar, aracý kuruluºlar ve hak sahiplerine ait sermaye piyasasý araçlarý üzerindeki haklarýn, üçüncü kiºilere karºý ileri sürülebilmesi için MKK'ya yapýlan bildirim tarihlerinin kayýtlarý, e-imza aracýlýðý ile Ýnternet üzerinden yapýlabilecek. MKK, sermaye piyasasý araçlarýný ve bunlara baðlý haklarý, bilgisayar ortamýnda, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden E-GÜVEN: NOTERE GÝTMEK izliyor. Kurum, sermaye piyasasý ZORUNLU OLMAYACAK araçlarýnýn Elektronik sertifika saðlama kaydileþtirilmesine iliþkin alanýnda faaliyet gösteren E- iþlemlerini, KamuyuAydýnlatma Güven de, e-imzanýn ciddi ölçüde Projesi (KAP) ve MKK kartlarý zaman ve kaðýt tasarrufu aracýlýðýyla gerçekleþtiriyordu. saðladýðýný, gerçekleþtirmeyi MKK, Bilgi Güvenliði ve planladýklarý projeler arasýnda Sertifika Hizmetleri Uygulamasý "yerinde kimlik kontrolü" ile Projesi kapsamýnda bu kartlarý, firmalarýn iþ yoðunluklarý kullaným süreleri sona erdikten arasýnda notere gitme sonra, Nitelikli Elektronik zorunluluðunu ortadan Sertifika (NES) içeren yenileriyle kaldýrmanýn bulunduðunu da deðiþtirecek. belirtti. Türk Beyin Cerrahýna Büyük Ödül Amerikan Beyin Cerrahlarý Birliði, En Baºarýlý Bilimsel Çalýºma Ödülü'nü beyin tümörü çalýºmalarýndan dolayý Doçent Dr. Burak Sade'ye verdi. Amerika'daki dünyaca ünlü týp merkezi Cleveland Clinic'te görev yapan Türk Beyin Cerrahý Doçent. Dr. Burak Sade, üst üste iki yýl Amerikan Beyin Cerrahlarý Birliði (American Association of Neurological Surgeons- AANS) tarafýndan verilen ödülerle büyük bir baºarýya imza attý. Sade, iyi huylu beyin tümörleri ve kafa tabaný cerrahisi alanlarýnda en baºarýlý bilimsel çalýºma ödüllerini aldý. Dünyanýn dört bir tarafýndan katýlan yüzlerce doktor arasýndan seçilen Doç Dr. Sade, beyin cerrahisinin en riskli ameliyatlar grubunda oldugunu belirtti. Doç. Dr. Burak Sade, çalýºmalarýný ºöyle anlattý: "Üzerinde çalýºtýðým, beyin tümörleri, iyi huylu olarak adlandýrýlmalarýna raðmen, görme, iºitme kaybý, denge bozukluðu, bilinç kaybý hatta sara krizi gibi bulgularla kendini gösterebiliyor. Bu tümörlerin kafa tabaný olarak adlandýrýlan bölgede oluºanlarýnýn cerrahi tedavisi ise, hayati öneme sahiptir. En ufak bir hatayý bile kabul etmez. Benim son çalýºmam görme sinirine yakýn yerleºim gösteren ve bu tür beyin tümörüne sahip olan hastalarda, ameliyat sonrasý görme fonksiyonunun korunmasý ve düzelmesi olasýlýklarýný arttýran ameliyat tekniði üzerine." Washington'da yapýlan ödül töreninin artýndan Doçent Dr. Sade "En yakýn zamanda Türkiye'de bir konferans vermeyi düºünüyorum" dedi. Ekmegini e-ticaretten çýkaran ºirketler net Emlak: Ýnþaat firmalarý yani oluþturduklarý projeleri; emlakçýlar, yeni veya ellerindeki gayrimenkulleri tanýtýp pazarlayabilirler. Ýþbirliði: Alým Talebi ve satýþ talebinde bulunmak için Trabzonticaret.net 'te, hem üye firmalara hem de kayýtlý olmayan firmalara sunulan hizmettir. Üye firmalarýn avantajý taleplerini bilgi ve fotoðraflarla tanýtmasýdýr. Pazaryeri: Her üye firmanýn Trabzonticaret.net altýnda bir internet sayfasý bulunmaktadýr milyon ailenin 2.7 milyonu yoksul TÜÝK in araþtýrmasýna göre, hanehalký büyüklüðü arttýkça, yoksulluk riski de artýþ gösterdi. Buna göre Türkiye genelinde 2005 yýlýnda toplam 17 milyon 549 bin olarak belirlenen hanelerin 2 milyon 705 bini, bir baþka deðiþle yüzde 15,42 si yoksul iken, 2006 yýlýnda toplam hane sayýsý 17 milyon 690 bine çýkarken, yoksul sayýsý 2 milyon 473 bine indi. Türkiye genelinde 2005 yýlýnda toplam hane içinde yoksul hane oraný yüzde olarak belirlendi. Türkiye çapýnda, 2006 yýlýnda yoksul oranlarý 1-2 kiþilik ailede yüzde 10.95, 3-4 kiþilik ailede yüzde 8.27, 5-6 kiþilik ailede yüzde 17.54, yedi ve daha fazla ailede ise yüzde oldu. Ayný dönemde, kentlerde bulunan hane sayýsý 11 milyon 308 binden 11 milyon 398 bine çýkarken, Trabzonticaret.net ticaretle ugraºanlar için önbilgi alaný, oluºturmakla kalmýyor farklý alanlarda da hizmet sunuyor. Mesela, Kariyer: Bu alan içerisinde iº için baºvuran adaylar üye olan firmalarýn aradýklarý kýstaslara uygun bulunup görüºmeye tabi tutuluyor. Tam tersi eleman arayan firmalar da kýstaslarýný belirttikleri taktirde iº arayan bireylere ulaºabiliyorlar. Finans: Günlük piyasadaki para birimlerindeki degiºiklikler takip edilebiliniyor. Teknoloj: En yeni teknolojilerden haberdar oluyors unuz. Hava Durumu: Ýþ seyahatleriniz için ilgili merkez hakkýnda hava raporlarýna ulaþabilirsiniz. Burada ürünlerini sýnýrsýzca sergileyebilirler. E-katalog: Aradýðýnýz firmaya ait ürünlere bu alan içerisinden ulaþabilisiniz. Firmalar: Üye firma listesini inceleyebilip, ürün satýþý hakkýnda bilgi sahibi olabilir, reklam incelik-lerine ulaþabilir ve teknik konularda bizden destek alabilirsiniz. yoksul oraný ise yüzde 8.91 den yüzde 6.85 e geriledi yýllarý karþýlaþtýrmasýnda, kýrsal bölgede bulunan hane sayýsý ise 6 milyon 241 binden 6 milyon 292 bine çýkarken, yoksul oraný ise yüzde den yüzde 26,89 a geriledi.

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle

YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Aktif Görme Engelliler Derneði Ýhtiyaç Sahibi Görme Engelli Çocuklara Elini Uzatmaya Devam Ediyor Aktif Görme Engelliler Derneði

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı