Ocak Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand"

Transkript

1 Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand

2 KURUMSAL BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl rt yor Linux adaptasyonlar nda Sizin yan n zday z Gelece e yürüyorlar Türkiye nin ilk ve tek Linux Merkezi Kobiler art k çok güçlü En aç k ve en güvenli Bu kümede lider Linux Bu f rsatlar kaçmaz!.. Daha fazla merkez... Haberler Umutlu bir dönem önümüzde uzan rken... Bu say m z Türkiye'deki Linux aç k kaynak toplulu u için çok önemli bir geliflmeye imza atman n mutlulu u ile haz rlad k. Türkiye'nin ilk Linux merkezi, IBM Türk merkez ofisi içinde "IBM Türk - Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi" ad yla faaliyete geçti. Merkez, üniversitelere, ba ms z yaz l m flirketlerine, flirketlere, kamu kurum ve kurulufllar na, sivil toplum kurulufllar na, bireysel gelifltiricilere, flirketlere, IBM Çözüm Ortaklar na, k sacas herkese aç k olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'de Linux'u projelerini merkezine alan, teknolojik altyap olarak kullanmak isteyen, avantajlar n bünyesine tafl mak isteyen kurum ve kurulufllar bu merkezde buluflacaklar. Dergimizin orta sayfalar n merkezimizin tan t m na ay rd k. Linux aç k kaynak teknolojileriyle ilgili herkesi merkezimize bekliyoruz. Gelecek say m zdan itibaren merkezin faaliyetlerinin, HaberLinux'un bafll ca haber kayna olaca na inan yoruz. Bir önceki say m z Eylül ay nda ç km flt, Linux dünyas dört ay gibi k sa bir zaman dilimine bile çok say da haber ve geliflme s d rmay baflard. IBM'in Rusya, ngiltere, Romanya, Bahreyn, Çin, Brezilya ve srail kamu yönetimleri ile imzalad iflbirli i anlaflmalar, dünyan n pek çok ülkesinde açt ve açmaya devam etti i Linux merkezleri, Linux'a yönelimin kazand ivme, son aylar n gündemini belirledi. Bu geliflmeleri, sayfalar m z n izin verdi i ölçülerde size aktar yoruz. IBM'in Linux dünyas na sundu u ürün, teknoloji ve hizmetleri de erlendirdi imiz sayfalar m zda, Linux'un kurumsal ortamlar için geldi i noktalar okurlar m za aktarmak istedik. IBM'in Linux hizmetleri ile güvenlik konusundaki geliflmelerin de erlendirildi i yaz lar n n özellikle ilginizi çekece ine inan yoruz. 2004'te Linux'un masaüstünde yayg nlaflmas, sunucu ve masaüstü gelifltiricilerinin uzmanlaflarak kendi yollar n izlemeye bafllamalar, tüm dünyada devletlerin Linux'a verdikleri deste in art k somut projelerle flekillenmeye bafllamas, 2004'te aç k kaynak dünyas n n gündemini belirleyecektir. Linux ve aç k kaynak dünyas ile ilgili geliflmeleri sizinle birlikte izlemeye devam edece imiz gelecek say m zda görüflmek dile iyle... IBM HaberLinux Gazetesi YÖNET M mtiyaz Sahibi: IBM Türk Ltd.fiti. ad na Hüseyin K z ltay Yönetim Yeri: IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) TASARIM ve ÜRET M Vebevi letiflim Teknolojileri Telefon : (0212) Faks : (0212) Hüseyin KIZILTAY IBM Türk Genel Müdürü Neden Linux u seviyoruz? Kurumsal ortamlarda Linux u seçmek için 10 neden: IBM önderlik ediyor Dünyan n bir numaral teknoloji firmas IBM, kurumsal dünyada edindi i deneyimi, standartlar daha yetkin bir hale getirmek ve Linux un kurumsal uygulamalar ve kurumsal s n ftaki özellikleri desteklemesi için aç k kaynak toplulu una sunmaktad r. nternet in a dünyas na yaflatt devrimin bir benzerini yaz l m uygulamalar dünyas nda yaflatmaya bafllayan Linux, en küçük cihazlardan en güçlü bilgisayarlara kadar her yere nüfuz ediyor. IBM, oluflturdu u Linux Teknoloji Merkezi gibi bir dizi giriflim ile bu devrimin h z kazanmas n n güvencelerinden birisini oluflturuyor. H zla yayg nlafl yor Linux, bilgi ifllemle ilgili her alanda büyük bir h zla yayg nlafl yor. Dünyada hiçbir iflletim sisteminin yay lmad bir h zla yay lan Linux, her alanda pazar pay n art r yor. Ekonomik durgunlu un yo un olarak yafland 2001 y l nda bile Linux sunucu sat fllar dünyada %11.4 oran nda artt y l nda bu oran %37 olarak gerçekleflti. Linux, önceleri a rl kl olarak Web servisleri, e-posta ve firewall sunucular nda kullan l rken, art k veritaban ve kurumsal kaynak planlama yaz l mlar gibi kurumsal uygulamalara ve e-ticaret çözümlerine kadar her alanda kullan l yor. Intel temelli bilgisayarlardan, telsiz bilgisayarlara, flebeke bilgi ifllem sistemlerine her tür platform üzerinde h zla yayg nlafl yor. Intel pazar ndaki geliflmeye ayn h zla yan t veriyor Intel ifllemcileri tabanl sunucular pazar, genel sunucu pazar içindeki pay n art r yor. Bu pazar n yayg nlaflmas na ise yaln zca Linux yan t verebiliyor. Di er ifllemci serilerine göre daha ekonomik oldu u için kullan m yayg nlaflan Intel temelli sunucular n, 2005 y l içinde sat lan tüm sunucu pazar n n %48 ini oluflturaca tahmin ediliyor. Linux hem güvenilir, hem güvenli National Security Agency (NSA) taraf ndan da güvenilirli i kabul edilen Linux sunucular n kullan l rl k düzeyleri %99.6 gibi son derece yüksek bir düzeye ulafl yor. Zona Research ün en son araflt rmalar ndan birisine göre, kullan c lar n %80 inden fazlas Linux u istikrarl yap s ve güvenilirli i nedeniyle tercih ediyor. Gelifltiriciler Linux u benimsiyor Linux, ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin tercih ettikleri gelifltirme platformu olarak giderek daha fazla ön plana ç k yor. Gelifltiriciler, hem kolayca uygulama gelifltirebiliyor, hem de h zla di er platformlara da tabiliyorlar. Uluslararas gelifltiriciler toplulu unun %39 u, halen Linux için uygulama yaz yor ve yine uygulama gelifltiricilerin %48 i, uygulamalar n n ço unu Linux üzerinde gelifltirmeyi tercih ediyor. Kritik uygulamalarda Linux a güvenen gelifltiricilerin oran ise %50 yi afl yor. Donan m, yaz l m ve servis seçenekleri art yor Linux ile çal flan donan m platformlar, art k her tür gereksinimi karfl layacak seviyeye ulaflm fl bulunuyor. IBM, bu alanda bütün donan m platformlar n Linux a uyumlu hale getiren yegane flirket olarak çok ileri bir noktada bulunuyor. Her sektörden her boy firma ve her tür kullan c, gereksinim duyduklar her tür donan m, yaz l m ve servis seçene ini pazarda bulabiliyorlar. IBM, eksiksiz ürün portföyleri ile bu alanda bafl çekiyor. Linux kullan c lar n yarat c l n art r yor fiirketler, Linux u kurumsal bilgi ifllem stratejilerinde giderek daha merkezi noktalarda kullan yorlar. fiube ve uzak ofis gibi da t k ortamlarda, çok say da sunucunun tek bir sistem gibi çal flt kümeleme (cluster) ortamlar nda, ifl yükünün konsolide edilmesi gereken bilgi ifllem ortamlar nda, dikey endüstriyel çözüm alanlar nda, küçük mobil cihazlarda, vb.. Linux, bütün bu alanlarda sundu u kullan m esnekli i, ölçeklenirlik düzeyi, tafl nabilirlik konusundaki benzersiz yap s, güvenilirli i nedeniyle rakipsiz bir iflletim sistemi olarak göz dolduruyor. Herkes onu seviyor Linux, belirli bir firmaya ve belirli bir platforma ba l olmad için insanlara y llard r özledikleri özgürlük ortam n sunuyor. Kullan c lar, kendi gereksinimlerine göre, kendi belirledikleri flekilde e-business uygulamalar gelifltiriyor ve böylece rekabet avantajlar n güçlendiriyorlar. Yarat c l kta, büyüme seçeneklerinde, kendi ifline odaklanmada, maliyetler karfl s nda kendilerini özgür hissediyorlar. flte bu yüzden insanlar Linux u seviyorlar. Linux dünyas herkesi kendisine çekiyor Linux dünyas, tüm dünyada bir çekim merkezi yaratm fl bulunuyor. Bilgi ifllemde geliflmeleri takip edenler, trendlerle birlikte hareket edenler, gelece in Linux ta oldu unu biliyorlar. IBM, bu gerçeklerin bilinciyle, bu alana en fazla yat r m yapan flirket konumunda bulunuyor. Linux, müflterilerin kap s n aç yor Linux un yaln zca maliyet avantaj nedeniyle tercih edildi i günler geride kald. Art k, gücü, performans, güvenilirli i nedeniyle tercih ediliyor. Bu kadar çok avantaj tek bir platformda bulan müflterilerin, Linux a olan talepleri ç gibi art yor. flte bu yüzden, Linux a yap lan her yat r m, müflteri kap lar n n gelifltiricilerin önünde aç lmas anlam na geliyor. 3

3 KURUMSAL KAMU Linux çözümlerinde mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamu sektörü Linux ta çok h zl hareket ediyor Kamunun h z flafl rt yor Linux veya herhangi bir yaz l m, donan m ne oldu u fark etmez her çözümün bir mimari taraf vard r. Mimari olarak bahsetti imiz, kulland m z bilgi teknolojileri altyap lar nda rol alan parçalar n bir arada uyum içinde çal fl p çal flmayacaklar na dair yap lan teknik veya ifl tabanl çal flmad r. Bunu bir binan n yap lmaya bafllamadan önceki matematiksel hesaplamalar veya bilimsel tekniklerle yap lm fl belli bir ölçümleme sistemine dayanan çizimlerine benzetebiliriz. Derleyen: Serkan fiahin / Bilgi Sistemleri Mimar, IBM Türk Bilgi sistemleri dünyas da bundan farkl de ildir. Altyap dizayn, sistemlerin birbirleri ile etkileflimi, entegrasyon, bütün bunlar, heterojen çözümler oluflturma zorunlulu u olan bu dünyada bir çözüm oluflturmak iflin en zor k sm d r. Bu aflamada çözümü oluflturmakla sorumlu olan kiflilerin mimari analizden baflka çözümleri yoktur. IBM bu konuda ciddi yat r mlar yapm flt r, bunun sonucunda kadrosunda ciddi bir Bilgi Sistemleri Mimar ordusu bulundurur. Çal flanlar n n kat ld bilimsel çal flmalarla bilgi sistemleri dünyas na bir çok katk da bulunarak neredeyse bildi imiz bütün standartlar n geliflimde lider konumunda çal flm flt r. Her proje veya her çözüm mimari sorumluluk tafl maktad r. htiyaçlar dikkatle analiz edilmeli ve tasar mlar ihtiyaçlar karfl layabilmelidir. Bilgi Sistemleri Mimarlar bu çal flmalar nda bilimsel yöntemler kullan r, teknolojiyi yak ndan takip eder ve en kuvvetli olduklar alan metodolojilerini kullanarak bütün dünyada ayn anlam tafl yan bir dille çözümü dokümante ederler. Linux çözümleri bunlar n bir parças d r ve elimizdeki metodolojileri kullanarak Linux ile çözümler oluflturulmas konusunda neler yapabiliriz sorusuna cevap vermek asl nda zor de ildir. Ancak her kötü tasar m, kalitesiz hizmetin sonucunda oluflan müflteri memnuniyetsizli i, Linux için de geçerlidir. Di er lisansl ve çözüm oluflturma maliyeti yüksek olan tasar mlarda daha fazla risk al nd ndan çok kolayl kla insanlar hata yapmay göze alamazlar, Linux bu aflamada h zla tüketilmektedir. Ciddi bilgi birikimi olan firmalar, bu yetenekleri ve deneyimleri ile oluflturduklar çözümlerde karfl lar nda ayn duyarl l kta olmayan sadece maliyetlere dayal, günü kurtarmak için yap lm fl çözümlerle Linux'a zarar vermektedirler. Buraya kadar yazd klar m z özetlersek, Linux çözümleri de tasar m, kontrol ve deneyim ister. Üzerlerinde emek harcanmal d r. fiimdi biraz daha yak ndan tasar m bileflenlerine bakal m. Linux elimizdeki bilgilerle birleflti inde onu 5 kategoride çözüm oluflturmakta daha kabiliyetli oldu unu görürüz. fl yüklerinin birlefltirilmesi, uygulama çözümleri, kümeleme, da t k ortamlar ve altyap çözümleri. fl yükü birlefltirme, büyük, ba ms z ve karmafl k platformlar n, merkezi ve yönetilebilir platformlara dönüfltürülmesi ifllemidir. Toplam sahip olma maliyetleri yüzünden Linux çok uygun bir birlefltirme platformudur. Da t k yap daki Unix ve Windows ifl yükleri, örne in web sunucular, hangi platformu kullan rlarsa kullans nlar daha büyük bir IBM sistemine Linux ile birlefltirilebilirler. Uygulama çözümleri, entegrasyon, hub tipi konuflma ve ISV uygulamalar n n, küçük ve orta büyüklükteki kurumlar taraf ndan sat n al nabilir bir seviyeye indirgenmesidir. Daha s n rl uygulama çözümleri ihtiyaçlar Linux ile birleflerek, bu firmalar n ihtiyaçlar olan uygun çözümlere ve uygulamalara ulaflmas n kolaylaflt rmaktad r. Kümeleme, bir çok makinenin bir arada belirlenmifl ifllemleri yapabilmesidir ve Linux bu ifli çok baflar l bir flekilde yapmaktad r. Rack'lere yerlefltirilmifl bir çok küçük kapasiteli h zl makinelerle istenilen kümeleme ihtiyaçlar na ulaflmak mümkündür. Da t k ortamlar, da n k olarak çözüm sunulmas gereken ortamlar vard r (banka flubeleri, sat fl merkezleri vb.). Bu çözümler birbiri ile konuflmak ve sürekli kopyalama yapmak üzere tasarlan rlar. Linux ile bu tip çözümler sunmak mümkündür. Altyap çözümleri, genelde Linux ile firmalar n tan flt ve en çok kullan lan çözüm alan d r. Dosya paylafl m, yaz c hizmetleri, IP a altyap s, güvenlik, uygulama gelifltirme, rehber vb. gibi her flirketin ihtiyaç duyabilece i biliflim altyap s çözümleri olup, genelde a hizmetleri üzerine kuruludur. Örnek bir altyap mimari tasar m afla da gösterilmifltir, söz konusu olan çözümdeki bileflenler için aç k kaynak kodlu veya lisansl bir çok çözüm bilefleni kullanmak mümkündür ve Linux'un en büyük avantaj da buradan gelmektedir, ayr ca donan m üreticilerine ve belli bir platforma ba ml l k ortadan kalmaktad r. Kamu sektörü, Linux ile al fl lm fl davran fl kal plar n n d fl na ç k yor. Her ülkenin en büyük iflletmesi olan devletin, t pk özel sektör kurulufllar gibi maliyetlerinde tasarruf yapmak zorunda olmas, operasyonlar n etkinlefltirmek ihtiyac n duymas, kendisini teknolojiyi yak ndan takip etmek zorunda hissetmesi, bu alanda do al olarak Linux a do ru bir yönelime güçlü bir kanal açm fl bulunuyor. Afla da IBM in Küresel Kamu Sektörü birimi Genel Müdürü Todd Ramsey ve Kamu Sektörü Programlar Direktörü Brad Westpfahl ile yap lm fl röportaj k saltarak yay nl yoruz. Kamu kurulufllar, aç k kaynak yaz l mlar na ve özellikle Linux a adapte olma konusunda son derece aktifler. Sizce neden böyle? Todd Ramsey Linux, kamu kurulufllar n n hem dahili hem de harici sorunlar na yan t veriyor. Devletler, vergi gelirleri azal rken, artan hizmet yükü ile karfl karfl ya ve bu nedenle ciddi bütçe sorunlar yafl yorlar. Vatandafllar na ve ifl dünyas na yeni hizmetler sunmak zorundalar ve bu arada güvenli e de önem vermek durumundalar. Birbiriyle entegre edilmifl daha fazla bilginin devletlere daha fazla güç sa lad n da art k bütün dünya biliyor. flte bu ortamda, Linux üzerinde konsolide olan sunucular, entegre bilgi ifllem altyap lar, yukar da sayd m z bütün sorunlara bir yan t oluflturuyor. Bilgi paylafl m, maliyet azaltma, güvenli ortam taleplerinin tamam n Linux karfl layabiliyor. Devlet, Linux üzerinde gerçeklefltirilen gelifltirme çal flmalar n n genelden yerele ekonominin dinamizmini art rd n n da fark nda. Devletlerin Linux ile BT güvenli i ya da ulusal güvenlik nedeniyle daha fazla ilgilendiklerini düflünüyor musunuz? Brad Westpfahl Aç k kayna n güvenlik konusundaki en büyük avantaj, herkesin kodu inceleyebilmesi ve hatta üzerinde de ifliklik yapabilmesidir. Bu ifl yaln zca baz lar n n ya da baz flirketlerin elinde de ildir. Linux ile iflin nas l yap ld n tam anlam yla ö renmek istiyorsan z, kodu kontrol edersiniz ya da bu ifli daha önce yapm fl birilerine dan fl rs n z. Linux, bütün bilinmeyenleri ortadan kald r r. flte bu özellik, yaln zca devletleri de il bankalar, finans kurulufllar n, perakendecilik endüstrisini ve sanayi sektörünü kendisine çekiyor. Kamunun ihale prosedürünün Linux a adaptasyonu kolaylaflt ran ya da engelleyen bir yan var m? Todd Ramsey Uzun vadede, Linux a adaptasyonu engelleyece ini ya da yard mc olaca n düflünmüyorum. Kamu ihalelerindeki ay rt edici özellik, sürecin tamam nda kamusal incelemenin söz konusu olmas d r. fle her biri farkl görüfle sahip bir dizi taraf kat l r. Yeni öneriler genellikle yayg n bir kurulu tabana ulaflana ve faydalar n gösterene kadar yüksek riskli olarak de erlendirilir. Linux, bu aflamay çoktan geride b rakt. Almanya, bu konuda en güçlü örneklerden bir tanesi. Yaln zca maliyet de il, kamuda gerçeklefltirilen operasyonlar basitlefltirmesi nedeniyle de genel bir kabul görüyor. Brad Westpfahl Burada dikkat çekmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Kamu ihalelerinde genellikle Linux, büyük bir yenileme ya da yükseltme yat r m n n bir parças olarak bulunuyor. hale sürecinde alternatif çözümler aras nda toplam sahip olma maliyeti (TCO) de erlendirmesi yap l yor ve sonunda birisi kazan yor. Yani Linux kazan yor. Linux un yan s ra, gereken e itim ve yeni platform üzerindeki kritik uygulamalar gelifltirme maliyetleri hesaplan yor. Özetle söylemek istedi im, Linux un seçilmesi teknik bir mesele de il, çok boyutlu, farkl cepheleri düflünülmesi gereken bir süreç. Dünyan n çeflitli yerlerinde devletlerin Linux kullan m n zorunlu k lmas yönünde öneriler var. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? Todd Ramsey Linux a ya da herhangi bir aç k kaynak koduna zorla adaptasyon gibi bir fleyi desteklememiz söz konusu de il. Devletlerin sürece, her özel duruma göre k sa ve uzun vadeli gereksinimleri do rultusunda bakmalar gerekir. Devletler, en k sa sürede aç k, endüstri standartlar temelli iflletim sistemlerine geçmek zorunda olduklar n n fark ndalar. Endüstri standartlar, her firman n sürece kendi katk s n yapmas n ve bu katk n n yaln zca bir firman n kontrolünde olmamas n sa l yor. Bu durum, müflterileri de süreci kontrol edebilir hale getiriyor ve böylece pazardaki yeniliklerin birbiriyle çal flabilmesini teflvik ediyor. Linux, tam da bu duruma son derece iyi bir örnek. Fakat flunu da gözden kaç rmamak gerekiyor, pazarda aç k ortamlarda sorunsuz çal flan, müflterinin seçeneklerini s n rlamayan çok say da özgün yaz l m platformu da bulunuyor. Zorlay c yönetmeliklerin, kamu kurulufllar n n belirli bir sorun için en iyi çözümü bulma becerilerini s n rlayaca n görmemiz laz m. Brad Westpfahl Bu soruya teknolojinin a rl kl olarak rol oynad otomotiv gibi di er endüstrilerin tarihine bakarak farkl bir perspektiften de yan t verebilirsiniz. Yeni teknolojiye adaptasyon hep benzer bir yol izlemifltir. Teknolojiler, özgün sistemler olarak geliflirler, ama zamanla özgün endüstrilerin üzerinde yol ald klar aç k standartlara do ru evrim geçirmifllerdir. Otomotiv dünyas nda lastikler ve yak tlar bu konuda iyi birer örnektir. Ama öte yanda, son derece rekabetçi, tasar mdan yeni model ve teknoloji gelifltirmeye kadar ç lg nca süren bir yar fl söz konusu. Ayn geliflmeleri bilgi teknolojileri dünyas nda da yafl yoruz. Aç k kaynak ve aç k standartlar bu süreci h zland r yor. Görüldü ü gibi altyap ihtiyaçlar n n ço u Linux ile karfl lanabilir, bu hizmetler Linux ile planlan rken müflteri ihtiyaçlar do rultusunda bu mimari tasar mlar daha karmafl k hale dönüflebilir. 4 5

4 ÇÖZÜM ORTAKLARI BAfiARI ÖYKÜSÜ Linux a adaptasyon süreçlerinde Sizin yan n zday z... HaberLinux arac l yla tan flan FrontSite ve Umran Çelikboru Gelece e yürüyorlar IBM in pazara ulaflmas n sa layan en önemli kanal Çözüm Ortaklar oluflturuyor. IBM le çal flan 90 bini aflk n yaz l m gelifltirici, çözüm sa lay c, dan flman ve sistem entegratörü, IBM ün küresel pazara etkin bir flekilde ulaflmas n sa l yor. IBM Çözüm Ortaklar n n Linux adaptasyonu ve IBM in bu konuda sundu u olanaklar konusunda IBM Küresel Çözüm Ortaklar Genel Müdürü Mike Borman ile konufltuk. Öncelikle bize IBM Çözüm Orta n n ne oldu unu tan mlar m s n z? IBM Çözüm Orta, müflteriye bir çözüm sunma s ras nda IBM ile birlikte çal flan ya da onu temsil eden bir flirkettir. IBM Çözüm Ortaklar n üç bafll k alt nda toplayabiliriz: Birincisi çözüm sa lay c lard r. Bunlar genellikle küçük ve orta boy iflletmeler (KOB ) dünyas na yönelik çal fl rlar ve donan m n kurulmas ndan çeflitli sektörlere özgü uygulamalar n çal flt r lmas na kadar komple çözüm sunarlar. Seslendikleri müflteri kitlesinin talebini eksiksiz karfl lamay hedeflerler. kinci grup, ba ms z yaz l m gelifltiricilerdir. Müflterilerimize sunulan çözümlerin temelini oluflturan yaz l mlar gelifltirirler, IBM in altyap teknolojileri üzerinde yayg n olarak kullan lan uygulamalar gelifltirirler. Biz ise, yaz l mlar n n donan m, iflletim sistemi ve middleware platformlar m z ile uyumlu olmas n garanti ederiz. Üçüncü grup ise dan flmanlar m z ve sistem entegratörlerimizdir. Bunlar müflterilere sistem entegrasyon becerisi sunarlar. Biz ise, bunlar n hangi IBM donan m ya da yaz l m n sunduklar konusunda son derece bilgili olmalar n sa lar z. Neden çözüm ortaklar n z n Linux a adaptasyonu için iyi bir zaman oldu unu düflünüyorsunuz? Çözüm ortaklar m zla konufltu umda IBM in yaz l m ve donan m platformlar n n tamam n eksiksiz olarak Linux çal flt r r hale getirmekte oldu unu srarla söylüyorum. Bu alanda yani uygulama alan nda müthifl f rsatlar var ve bu f rsatlar her geçen gün art yor. Bu f rsatlar Çözüm Ortaklar m z taraf ndan keflfedilmeyi bekliyor. E er bu geçifli yapmay düflünüyorsan z, bugün tam zaman. Sizi destekleyecek becerimiz ve araçlar m z var. IBM, Linux a geçmek isteyen çözüm ortaklar na nas l yard mc oluyor? Donan m ve yaz l mlar m z Linux uyumlu hale getirmenin ötesinde, Linux Teknoloji Merkezi ile aç k kaynak toplulu unu destekliyoruz. Potansiyel partnerlerimiz bizim çözüm ortaklar m z destekleme organizasyonumuz olan PartnerWorld e kat ld klar nda onlara, Linux Entegrasyon Merkezleri ne eriflim imkan sunuyoruz. Buralarda tasar m, gelifltirme, entegrasyon ve da t m konusunda bütün teknik sorunlar na yan t bulabiliyorlar. Çözüm Ortakl Merkezlerimiz de, Çözüm ortaklar m za Linux becerili donan m ve yaz l mlara kolayca eriflim imkan sa lan yor. Ayr ca Linux Uzmanl k Merkezlerimizde müflterilerimize partnerleriyle birlikte çözümler üzerinde çal flma imkan sunuyoruz. Özetle, e er herhangi bir Çözüm Orta m z n bir müflterisi düflük maliyetli güvenlik, performans, ölçeklenirlik, entegrasyon ve aç k standartlarla ilgileniyorsa biz müflterisine nas l yard m edebilece ini gösteriyoruz. Ready, Set, Linux and Go, Solution Edge for Linux ve Leaders for Linux gibi her biri farkl gelifltirici gruplar na hizmet eden programlar m z bulunuyor. Olaya bir de müflteri taraf ndan bakarsak, neden bir müflteri IBM çözüm orta yla çal flmay tercih etmeli? Bu soru özellikle KOB dünyas için çok önemli. Bu pazar her y l yaklafl k 300 milyar dolarl k bir ifl hacmi yarat yor ve bu nedenle partnerlerimiz büyük önem tafl yor. 20 y l önce, her yere kendi bafl m za yetiflemeyece imizin bilinciyle, ürünlerimizi temel olarak alan çözümler sunan partnerlerle pazara gitme karar ald k. Ve flirketin fl nda da çözüm ortaklar m z destekleyen bir organizasyon oluflturduk. Bu ifl, bugünden yar na gerçeklefltirilmedi, oluflturulmas uzun y llar ald. Bizim çözüm ortaklar m zla çal flan müflterilerimiz, onlar e itti imizi, sertifika verdi imizi ve destekledi imizi bilirler. Onlar bizim ekibimizin bir parças d r. Üzerinde IBM logosu olan herhangi bir ürünü bir çözüm orta m zdan alan her müflteri iflinin ehli, çok iyi e itilmifl, çok iyi desteklenen bir flirket ile çal flt n bilir. Bu y l Linux konusundaki öncelikleriniz neler olacak? Üç alana odaklanaca z. De er a (value net) ad n verdi imiz ve müflterinin belirli bir ihtiyac için bir araya gelen bir dizi flirketi ifade eden oluflumlar n oluflturulmas na önem verece iz. Bunlar n daha h zl biraraya gelebilmesi ve tekerle i daha h zl çevirebilmesi için düzenlemelere gidece iz. kinci olarak, Linux u anlayan ve bu nedenle daha rahat satan daha fazla say da Linux Çözüm Orta m z olacak. Üçüncüsü ise, Uygulamalar m z n Linux sunucu ve middleware iflimizi h zland rmas n istiyoruz. Çözüm Ortaklar m z için bu alanda büyük olanaklar bulunuyor. Örne in, sunucu konsolidasyonu son derece çekici bir alan olarak önümüzde uzan yor. Çözüm ortaklar n z müflterilerine on demand bir iflletme oluflturma konusunda nas l yard mc oluyorlar? On demand stratejisi, her zaman için ifl süreçlerinin müflteri taraf ndan dönüfltürülmesini öngörüyor. Do al olarak, çözüm ortaklar m z n bu dönüflüm becerisini sunabiliyor olmalar gerekiyor. Burada da Linux anahtar bir öneme sahip bulunuyor. on demand ça nda flirketlerin esnek, yeniliklere adapte olabilen ve h zl yan t verebilen özelliklere sahip olmalar laz m. Böylesi bir platformu ise kuflkusuz Linux sa l yor. Dünyadaki h zl de iflime ancak Linux etkin bir tarzda yan t oluflturabiliyor. Bu say m zda Linux kullanmaya ad m ad m bafllayan ve teknolojik geliflmeleri yak ndan takip ederek kritik ifl uygulamalar n Linux a geçiren Umran Çelikboru nin Bilgi fllem Merkezi Müdürü Nafiz Seçilmifl e konuk olduk. Linux konusunda Türkiye nin önde gelen flirketleri aras nda bulunan FrontSite ile HaberLinux un ilk say s ndaki roportaji okuyarak tan flan Umran Çelikboru, orta ölçekli bir flirketin Linux u altyap s na nas l ad m ad m entegre edece i konusunda iyi bir örnek oluflturuyor. Sohbetimize FrontSite n bilgi teknolojileri dan flman Murat Koç da kat ld. HaberLinux Linux ile nas l tan flt n z? Nafiz Seçilmifl - Linux ile 1997 y l nda tan flt k. O y llarda Türkiye de Linux konusunda yeni yeni güven olufluyordu. Maliyet avantajlar dikkat çekiyordu. Linux un nternet sunucu alan nda çok baflar l oldu unu duyuyorduk. Bunun ötesinde Linux un kim taraf ndan desteklendi i tabii ki bizim için çok önemli idi. fle o zamanlar Gelecek A.fi. ile bafllam flt k. Gelecek, Red Hat in sürümlerini da t yordu. Birikimimiz yeterli olmamas na ra men, bafllamak için bizi cesaretlendirdiler. Sunucu düzeyinde bafllam flt k, o zamandan bugüne di er uygulamalar m z da Linux üzerine geçirdik. Biliyorsunuz Linux ilk bafllarda posta ve nternet sunucu olarak kullan lmaya bafllanm flt, ama art k kritik ifl uygulamalar nda da baflar l sonuçlar veriyor. Bugün art k veritaban ortam nda kullanmak üzere gelifltirme çal flmalar yapabiliyoruz. nternet kullan c s say s art kça lisans maliyetleri katlan lmaz bir hale gelmeye bafllad. Güvenlik konusunda endiflelerimiz vard, FrontSite ile güvenlik ve network konusunda teknolojinin sundu u düzeyi ö renme f rsat m z oldu. HaberLinux - Linux ile ne tür ad mlar atmay planl yorsunuz? NS - fle bafllad ktan sonra bu iflin uzman flirketlerle tan flma imkan m z oldu bunlardan birisi de IBM Çözüm Orta FrontSite idi. HaberLinux un ilk say s nda roportajlar n okuduk ve onlar bu vesileyle arad k. FrontSite bizi ileri ad mlar atmam z konusunda çok cesaretlendirdi. Ne yapmak istersek onunla en ileri ad mlar atabilece imizi biliyoruz. Teknolojinin geliflimini çok yak ndan takip ettikleri için iliflkimiz verimli bir flekilde devam ediyor. Bizim yapmak istediklerimizi çok iyi anl yorlar ve bizim gelece e güvenle ilerlememizi sa l yorlar. Bu sürecin bize getirisi çok oldu; yaln zca parasal de il, bilgi birikimi aç s ndan da çok fazla fley edindik. Linux un olanaklar ve FrontSite n deste i ile bu kadar küçük bütçelerle bu kadar büyük geliflmeler elde etmemiz mümkün olmazd aksi taktirde. Bir y l önce Java e itimlerimizi ald k. Biz burada eski ad yla IBM AS/400, yeni ad yla iseries sistemler kullan yoruz ve bu sistemler üzerinde yeni uygulamalar gelifltiriyoruz. Biz iseries i ve DB2 yu hem platform hem de veritaban birbirleri için optimize edildi i için kullan yorduk; bu yüzden verimli, yüksek performansl ve yönetimi çok kolay bir çal flma ortam m z vard. Biz bu avantaj SuSe ve DB2 için de alg lad k. SuSe nin DB2 ya göre optimize edilmifl bir versiyonu oldu unu gördük, bu bizim için çok önemli idi ve ifle girifltik. Süreç içinde gerçek anlamda bir gelifltirme ortam oluflturma imkan bulduk. fiu anda ifl yükümüzün tamam n kald rabilecek bir ortam oluflturduk. Java ile programlar gelifltirip bunlar sunucu ortam nda gerekti i gibi kullanabilecek donan ma sahibiz. Teknolojiyi bilmeniz yetmiyor aç kças, e er teknolojiyi yaflama iyi bir flekilde uyarlayam yorsan z, elinizde en son teknoloji de olsa bunun baflar l olmas mümkün de il. Biz bunu baflard k. HaberLinux - fiimdi de biraz FrontSite a gelelim... Murat Koç HaberLinux un ilk say s ndan sonra Nafiz Bey bizi arad ve Güvenlikle ilgili baz endiflelerimiz var, bunlar nas l giderebiliriz? diye sordu. Nafiz Bey süreç içinde kendisini Linux konusunda çok gelifltirdi ve giderek bize ihtiyaç duymadan gereksinim duyduklar uygulamalar gelifltirmeye bafllad. Buras Linux taki geliflmeleri kendi gereksinimlere göre uyarlay p gelifltirme konusunda son derece iyi bir örnek. Gelecekte de ortaya ç kacak yeni gereksinimlerine yine Linux üzerinde çözüm arayacaklar na inan yorum. Biz burada pek çok uygulama üzerinde patch yapt k. Buran n kompleks yap s bunu gerektiriyordu. FrontSite n gücü de buradan geliyor zaten, kod üzerinde de ifliklik yapabildi imiz için bu alanda sundu umuz çözümler de temelden gerçeklefltiriliyor. Sorunu kökeninden çözüyor, yeni özellikler gerekti inde kullan c n n tam gereksinim duydu u özelli i gelifltirebiliyoruz. Burada çok güvenli bir ortam oluflturduk, kutularla güvenlik de il, Linux un kendi içinden güvenlik gelifltirdik. Burada idari ifller ve fabrika olmak üzere 100 ü aflk n nternet kullan c s var. Bunlar uzun süreden beri spam, virüs gibi sorunlar yaflamad lar. NS Düzce de ve Ümraniye de fabrikalar m z var, nternet üzerinden bütün ifllerimizi takip edebiliyoruz. Yönetim merkezi olarak gerçeklefltiriliyor. iseries in güzel taraf da bu iflte, bir kere kurduktan sonra yönetimi o kadar kolay ve o kadar sorunsuz ki, sizin bu ifl için birilerini ay rman z gerekmiyor. letiflimden uzaktan yönetimine kadar gereksinim duyaca n z her fley paket içinde size geliyor. HaberLinux Gelece e iliflkin neler planl yorsunuz? NS - Web teknolojileri önümüzde yepyeni ufuklar açt, art k flirketlerin bilgi ifllemlerini bir portal halinde düflünmek gerekiyor. Kullan c lar n ihtiyaç duyduklar her fleyi bir portaldan almas na imkan veren bir ortam n oluflturulmas gerekiyor. Tek bir yerden herkesin bilgiye eriflmesine imkan veren bir ortam olmak zorunda. Bizim hedefimiz de böylesi bir ortam yaratmak. Bilginin nerede oldu una bakmaks z n, flirket içi e itimden bilgi paylafl m na kadar her fleyin bu portal üzerinden gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Tek bir bilgi merkezi hedefleniyor. Bu hedefe ulaflmam z sa layacak çözüm ortaklar yla ve teknolojiyle çal flmak istiyoruz. Daha önce de söyledi im gibi bu hedeflerimiz için bize en uygun platformlar n Java ve Linux oldu unu düflünüyoruz. 6 7

5 KURUMSAL IBM TÜRK LINUX VE SERBEST YAZILIM MERKEZ IBM Türk 22 Ocak 2004 tarihinde ülkemizin kay tl ilk Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi ni hayata geçirdi. Bas n mensuplar, üniversite temsilcileri, Linux Kullan c lar Derne i, IBM Çözüm Ortaklar, Linux topluluklar, TBD, TBV ve IBMciler in kat l m yla aç lan merkez, kurum ve kurulufllar n Linux ve aç k kaynak kodlu yaz l mlara dayal ihtiyaçlar için proje ve çözüm sunan, gelifltiren ve uygulayan bir yap da hizmet verecek. Pazartesi - cuma günleri aras nda, çal flma saatleri içerisinde aç k olacak merkez, tüm Linuxseverler'in proje gelifltirip test etmelerine aç k bir mekan olacak. IBM Türk Genel Müdürü Hüseyin K z ltay merkezin aç l fl s ras nda yapt konuflmada, Linux un bilgisayar uygulamalar dünyas nda büyük bir devrim bafllatt n, bütün bu geliflmeleri 2004 y l için haz rlanan IBM Türk Linux Plan ile Türkiye ye tafl yacaklar n, plana hizmet edecek en somut ad mlardan birinin bu merkez oldu unu dile getirdi. K z ltay, Merkezimizin Linux un güven, performans ve özgürlük bafll klar yla özetlenebilecek avantajlar n Türkiye deki kurumsal ortamlara tafl mak konusunda benzersiz bir ifllev görece ine inan yoruz. IBM Türk Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi, ifl dünyas n n, kamu sektörünün, üniversitelerimizin, çözüm ortaklar m z n, gelifltiricilerin bulufltu u, birlikte çözümler ve projeler gelifltirdi i bir platform olacak. Bu platformun en yayg n ve verimli bir flekilde kullan labilmesi için Partner Üniversiteler ve Linux Çözüm Ortaklar gibi yeni kategoriler yaratt k. Ülkemizdeki pazar büyütmek amac yla faaliyete geçen merkezimizde gelifltirilecek projeler sayesinde, özellikle maddi kaynak s k nt s olan kurum ve kurulufllar lisans ücreti olmayan yaz l mlara kavuflacak. dedi. Merkezde temel olarak flu etkinlikler düzenli olarak gerçeklefltirilecek: 1. Linux e itimleri verilecek 2. Çeflitli sivil toplum kurulufllar taraf ndan Linux seminerleri düzenlenecek 3. Merkezde gerçeklefltirilen bütün çal flmalar uluslararas standartlara uygun olarak dokümante edilecek 4. DevelopersWorks gibi gelifltiricilere yol gösterecek, e itimlerini sa layacak dokümanlar Türkçelefltirilecek 5. Linux a iliflkin Türkçelefltirme çal flmalar organize edilecek 6. Finans ve üretim sektörleri baflta olmak üzere çeflitli endüstriyel sektörlerin yatay gereksinimlerini karfl layacak iflletim sistemi + ofis + mail + internet çözümlerinin bir paket halinde sunulmas için çal flmalar gerçeklefltirilecek 7. IBM Çözüm Ortaklar yla ortak projeler üzerinde çal flma olana sa lanacak 8. Sivil toplum kurulufllar ile ortak çal flmalar düzenlenecek 9. Üniversite ö rencilerinin belirli bir program çerçevesinde merkezden etkin olarak yararlanmas için organizasyonlar yap lacak 10. Linux konusunda proje gelifltirmek isteyenler için çeflitli taraflarla buluflma imkan sa lanacak 11. Linux üzerinde uygulama gelifltirenler, gelifltirdikleri uygulamalar IBM sunucular üzerinde gerçek yaflam ortamlar na uygun olarak test edebilecekler 12. Gelifltiriciler, IBM platformlar ndan yararlanabilecekler ve IBM in Linux gelifltiricileri için ç kard kaynaklara eriflebilecekler 13. Entegrasyon projeleri yürütülecek 14. Linux un farkl platformlarla konuflturulmas için gelifltirme çal flmalar yap lacak. IBM Türk - Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi nin aç l fl öncesi, IBM Türk Sat fl Operasyonlar Müdürü Oya Balk r Berber merkez hakk ndaki sorular m z yan tlad. HaberLinux - Merkezin aç l fl ile ülkemizde bir ilke daha imza at yorsunuz, bu konuda görüfllerinizi alabilir miyiz? Oya Balk r Berber - Merkez bu y l ve önümüzdeki y llara yay lacak olan tüm Linux Plan n n sadece ilk aya n oluflturuyor, Linux u böyle bir yap ya kavuflturmam z n temelinde Linux ve serbest yaz l m dünyas na duydu umuz güven yat yor. Bu sayede Linux u ülkemizde kurumsallaflt rmay, sat fl sonras deste ini sa lamay kurdu umuz bu yap yla gerçeklefltirece iz. Merkez öncelikle bir baflvuru adresi olacak. Ayr ca katma de erlerin yarat lmas na ortam haz rlayarak, pazar oluflturmaya yönelik proje uygulama, gelifltirme çal flmalar na ortam sa layacak ve yüksek ölçekli uygulamalar için test ortam olarak kullan lma gibi bir çok hizmeti bar nd racak. HaberLinux - Merkezi aç p çok yerinde bir ifl yapt n z flüphesiz, ancak sadece bir merkez açmakla m yetinip yetinmeyece iniz de merak konusu... OBB - Önce de belirtti im gibi önümüzdeki y llara yay lacak plan m z sayesinde pazar yaratacak ve geniflletece iz. Bu çerçevede alg yönetimi, bizim ilk hedefimizdi bunu da merkezle gerçeklefltirdik. Bunun yan nda etkin ve yayg n bir e itim plan uygulamaya al nacak. E itim sürecinden sonra aç k kaynak kodlu yaz l mlarlar da mükemmele yak n çözümler yarat labilece inin fark na var lacak. Al flkanl klar n kolay de ifltirilemedi i bir gerçek ve zaten IBM in bugünden yar na h zl bir de iflim süreci bafllatmak gibi bir niyeti de bulunmuyor. Zamana yay lm fl, emin ad mlarla ilerleyen alternatif ürün ve hizmetler sunmak en önemli misyonlar m zdan birisi olacak. Bu sayede yüzy l aflk n geçmiflimizle, güvene dayal ifl yap fl modellerimizle pazara yeni bir bak fl aç s daha kazand rmay hedefliyoruz. 8 HaberLinux - Kurum ve kurulufllar nas l bir süreç bekliyor? OBB li y llara ait vizyonumuzu, kurum ve kurulufllar n talebe dayal ifl yapabilme yeteneklerini, buna yönelik altyap ve ifl süreçlerini uçtan uca sa lamak üzere oluflturduk; e-business on demand ad n verdi imiz bu modelin merkezinde, kurum içinde ya da d fl nda ifl yapabilmenin yolunun, artan ya da azalan, biçim de ifltiren talebe yan t verirken esnek, güvenilir, dayan kl ve h zl olmaktan geçti ini savunuyoruz. Bu modelin merkezine iflletim sistemi olarak Linux u konumland r yor, geliflimi için yap lan yat r mlar n yan nda dünya genelinde 1000 adet IBM gelifltiricisini kullan yoruz. Dikey sektörlerde yüzlerce Linux a dayal proje üretip, edindi imiz deneyimleri bir sonrakinde kullanarak modellenebilir bir yap yla müflterilerimizin karfl s na ç k yoruz y l sonu itibariyle sadece kamuda gerçekleflen proje say s 173. Kaynaklar n en etkin kullan lmas gereken kurumlar n bafl nda kamu kurumlar geliyor; tek yapman z gereken ihtiyaçlar olan bir sistem ya da projeyi yaratabilmek, bir anlamda önceden belirledi iniz ihtiyaçlar na yönelik çal flmay yap p talep etmelerinden önce onlara ulaflmak, sunmak. HaberLinux - Son sorumuz 2004 y l için Türkiye deki hedeflerinizin neler olaca yla ilgili olacak... OBB - Bu y l, kamuda ve özel sektörde h zla yol almak istiyoruz. Uygulamalar gelifltirerek ulaflabildi imiz kadar çok kamu kurumuna ulaflaca z. Özel sektör için de benzer hedefler koyduk; temel uygulama ihtiyaçlar na yönelik, kurulufllar n olmazsa olmaz yat r mlar n (web,mail,intranet) ve klasik ofis paketi kullan c s n n ihtiyaçlar n karfl layacak çal flmalar yap lacak. Kritik uygulamalar n tafl nma süreci için flu anda fazla bir fley öngörmek mümkün de il, projeler hayata geçtikçe bu alanda da mutlaka ilerleme kaydedilecektir. 9

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba

ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba ED TÖR Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba Yeni bir tasar m, yeni bir içerik, özetle yepyeni bir dergi ile karfl n zday z. Al flt n z, bildi iniz Haber Linux Dergisi art k çok daha renkli ve çok daha

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2011 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON MUTLU

Detaylı