Ocak Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand"

Transkript

1 Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand

2 KURUMSAL BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl rt yor Linux adaptasyonlar nda Sizin yan n zday z Gelece e yürüyorlar Türkiye nin ilk ve tek Linux Merkezi Kobiler art k çok güçlü En aç k ve en güvenli Bu kümede lider Linux Bu f rsatlar kaçmaz!.. Daha fazla merkez... Haberler Umutlu bir dönem önümüzde uzan rken... Bu say m z Türkiye'deki Linux aç k kaynak toplulu u için çok önemli bir geliflmeye imza atman n mutlulu u ile haz rlad k. Türkiye'nin ilk Linux merkezi, IBM Türk merkez ofisi içinde "IBM Türk - Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi" ad yla faaliyete geçti. Merkez, üniversitelere, ba ms z yaz l m flirketlerine, flirketlere, kamu kurum ve kurulufllar na, sivil toplum kurulufllar na, bireysel gelifltiricilere, flirketlere, IBM Çözüm Ortaklar na, k sacas herkese aç k olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'de Linux'u projelerini merkezine alan, teknolojik altyap olarak kullanmak isteyen, avantajlar n bünyesine tafl mak isteyen kurum ve kurulufllar bu merkezde buluflacaklar. Dergimizin orta sayfalar n merkezimizin tan t m na ay rd k. Linux aç k kaynak teknolojileriyle ilgili herkesi merkezimize bekliyoruz. Gelecek say m zdan itibaren merkezin faaliyetlerinin, HaberLinux'un bafll ca haber kayna olaca na inan yoruz. Bir önceki say m z Eylül ay nda ç km flt, Linux dünyas dört ay gibi k sa bir zaman dilimine bile çok say da haber ve geliflme s d rmay baflard. IBM'in Rusya, ngiltere, Romanya, Bahreyn, Çin, Brezilya ve srail kamu yönetimleri ile imzalad iflbirli i anlaflmalar, dünyan n pek çok ülkesinde açt ve açmaya devam etti i Linux merkezleri, Linux'a yönelimin kazand ivme, son aylar n gündemini belirledi. Bu geliflmeleri, sayfalar m z n izin verdi i ölçülerde size aktar yoruz. IBM'in Linux dünyas na sundu u ürün, teknoloji ve hizmetleri de erlendirdi imiz sayfalar m zda, Linux'un kurumsal ortamlar için geldi i noktalar okurlar m za aktarmak istedik. IBM'in Linux hizmetleri ile güvenlik konusundaki geliflmelerin de erlendirildi i yaz lar n n özellikle ilginizi çekece ine inan yoruz. 2004'te Linux'un masaüstünde yayg nlaflmas, sunucu ve masaüstü gelifltiricilerinin uzmanlaflarak kendi yollar n izlemeye bafllamalar, tüm dünyada devletlerin Linux'a verdikleri deste in art k somut projelerle flekillenmeye bafllamas, 2004'te aç k kaynak dünyas n n gündemini belirleyecektir. Linux ve aç k kaynak dünyas ile ilgili geliflmeleri sizinle birlikte izlemeye devam edece imiz gelecek say m zda görüflmek dile iyle... IBM HaberLinux Gazetesi YÖNET M mtiyaz Sahibi: IBM Türk Ltd.fiti. ad na Hüseyin K z ltay Yönetim Yeri: IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) TASARIM ve ÜRET M Vebevi letiflim Teknolojileri Telefon : (0212) Faks : (0212) Hüseyin KIZILTAY IBM Türk Genel Müdürü Neden Linux u seviyoruz? Kurumsal ortamlarda Linux u seçmek için 10 neden: IBM önderlik ediyor Dünyan n bir numaral teknoloji firmas IBM, kurumsal dünyada edindi i deneyimi, standartlar daha yetkin bir hale getirmek ve Linux un kurumsal uygulamalar ve kurumsal s n ftaki özellikleri desteklemesi için aç k kaynak toplulu una sunmaktad r. nternet in a dünyas na yaflatt devrimin bir benzerini yaz l m uygulamalar dünyas nda yaflatmaya bafllayan Linux, en küçük cihazlardan en güçlü bilgisayarlara kadar her yere nüfuz ediyor. IBM, oluflturdu u Linux Teknoloji Merkezi gibi bir dizi giriflim ile bu devrimin h z kazanmas n n güvencelerinden birisini oluflturuyor. H zla yayg nlafl yor Linux, bilgi ifllemle ilgili her alanda büyük bir h zla yayg nlafl yor. Dünyada hiçbir iflletim sisteminin yay lmad bir h zla yay lan Linux, her alanda pazar pay n art r yor. Ekonomik durgunlu un yo un olarak yafland 2001 y l nda bile Linux sunucu sat fllar dünyada %11.4 oran nda artt y l nda bu oran %37 olarak gerçekleflti. Linux, önceleri a rl kl olarak Web servisleri, e-posta ve firewall sunucular nda kullan l rken, art k veritaban ve kurumsal kaynak planlama yaz l mlar gibi kurumsal uygulamalara ve e-ticaret çözümlerine kadar her alanda kullan l yor. Intel temelli bilgisayarlardan, telsiz bilgisayarlara, flebeke bilgi ifllem sistemlerine her tür platform üzerinde h zla yayg nlafl yor. Intel pazar ndaki geliflmeye ayn h zla yan t veriyor Intel ifllemcileri tabanl sunucular pazar, genel sunucu pazar içindeki pay n art r yor. Bu pazar n yayg nlaflmas na ise yaln zca Linux yan t verebiliyor. Di er ifllemci serilerine göre daha ekonomik oldu u için kullan m yayg nlaflan Intel temelli sunucular n, 2005 y l içinde sat lan tüm sunucu pazar n n %48 ini oluflturaca tahmin ediliyor. Linux hem güvenilir, hem güvenli National Security Agency (NSA) taraf ndan da güvenilirli i kabul edilen Linux sunucular n kullan l rl k düzeyleri %99.6 gibi son derece yüksek bir düzeye ulafl yor. Zona Research ün en son araflt rmalar ndan birisine göre, kullan c lar n %80 inden fazlas Linux u istikrarl yap s ve güvenilirli i nedeniyle tercih ediyor. Gelifltiriciler Linux u benimsiyor Linux, ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin tercih ettikleri gelifltirme platformu olarak giderek daha fazla ön plana ç k yor. Gelifltiriciler, hem kolayca uygulama gelifltirebiliyor, hem de h zla di er platformlara da tabiliyorlar. Uluslararas gelifltiriciler toplulu unun %39 u, halen Linux için uygulama yaz yor ve yine uygulama gelifltiricilerin %48 i, uygulamalar n n ço unu Linux üzerinde gelifltirmeyi tercih ediyor. Kritik uygulamalarda Linux a güvenen gelifltiricilerin oran ise %50 yi afl yor. Donan m, yaz l m ve servis seçenekleri art yor Linux ile çal flan donan m platformlar, art k her tür gereksinimi karfl layacak seviyeye ulaflm fl bulunuyor. IBM, bu alanda bütün donan m platformlar n Linux a uyumlu hale getiren yegane flirket olarak çok ileri bir noktada bulunuyor. Her sektörden her boy firma ve her tür kullan c, gereksinim duyduklar her tür donan m, yaz l m ve servis seçene ini pazarda bulabiliyorlar. IBM, eksiksiz ürün portföyleri ile bu alanda bafl çekiyor. Linux kullan c lar n yarat c l n art r yor fiirketler, Linux u kurumsal bilgi ifllem stratejilerinde giderek daha merkezi noktalarda kullan yorlar. fiube ve uzak ofis gibi da t k ortamlarda, çok say da sunucunun tek bir sistem gibi çal flt kümeleme (cluster) ortamlar nda, ifl yükünün konsolide edilmesi gereken bilgi ifllem ortamlar nda, dikey endüstriyel çözüm alanlar nda, küçük mobil cihazlarda, vb.. Linux, bütün bu alanlarda sundu u kullan m esnekli i, ölçeklenirlik düzeyi, tafl nabilirlik konusundaki benzersiz yap s, güvenilirli i nedeniyle rakipsiz bir iflletim sistemi olarak göz dolduruyor. Herkes onu seviyor Linux, belirli bir firmaya ve belirli bir platforma ba l olmad için insanlara y llard r özledikleri özgürlük ortam n sunuyor. Kullan c lar, kendi gereksinimlerine göre, kendi belirledikleri flekilde e-business uygulamalar gelifltiriyor ve böylece rekabet avantajlar n güçlendiriyorlar. Yarat c l kta, büyüme seçeneklerinde, kendi ifline odaklanmada, maliyetler karfl s nda kendilerini özgür hissediyorlar. flte bu yüzden insanlar Linux u seviyorlar. Linux dünyas herkesi kendisine çekiyor Linux dünyas, tüm dünyada bir çekim merkezi yaratm fl bulunuyor. Bilgi ifllemde geliflmeleri takip edenler, trendlerle birlikte hareket edenler, gelece in Linux ta oldu unu biliyorlar. IBM, bu gerçeklerin bilinciyle, bu alana en fazla yat r m yapan flirket konumunda bulunuyor. Linux, müflterilerin kap s n aç yor Linux un yaln zca maliyet avantaj nedeniyle tercih edildi i günler geride kald. Art k, gücü, performans, güvenilirli i nedeniyle tercih ediliyor. Bu kadar çok avantaj tek bir platformda bulan müflterilerin, Linux a olan talepleri ç gibi art yor. flte bu yüzden, Linux a yap lan her yat r m, müflteri kap lar n n gelifltiricilerin önünde aç lmas anlam na geliyor. 3

3 KURUMSAL KAMU Linux çözümlerinde mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamu sektörü Linux ta çok h zl hareket ediyor Kamunun h z flafl rt yor Linux veya herhangi bir yaz l m, donan m ne oldu u fark etmez her çözümün bir mimari taraf vard r. Mimari olarak bahsetti imiz, kulland m z bilgi teknolojileri altyap lar nda rol alan parçalar n bir arada uyum içinde çal fl p çal flmayacaklar na dair yap lan teknik veya ifl tabanl çal flmad r. Bunu bir binan n yap lmaya bafllamadan önceki matematiksel hesaplamalar veya bilimsel tekniklerle yap lm fl belli bir ölçümleme sistemine dayanan çizimlerine benzetebiliriz. Derleyen: Serkan fiahin / Bilgi Sistemleri Mimar, IBM Türk Bilgi sistemleri dünyas da bundan farkl de ildir. Altyap dizayn, sistemlerin birbirleri ile etkileflimi, entegrasyon, bütün bunlar, heterojen çözümler oluflturma zorunlulu u olan bu dünyada bir çözüm oluflturmak iflin en zor k sm d r. Bu aflamada çözümü oluflturmakla sorumlu olan kiflilerin mimari analizden baflka çözümleri yoktur. IBM bu konuda ciddi yat r mlar yapm flt r, bunun sonucunda kadrosunda ciddi bir Bilgi Sistemleri Mimar ordusu bulundurur. Çal flanlar n n kat ld bilimsel çal flmalarla bilgi sistemleri dünyas na bir çok katk da bulunarak neredeyse bildi imiz bütün standartlar n geliflimde lider konumunda çal flm flt r. Her proje veya her çözüm mimari sorumluluk tafl maktad r. htiyaçlar dikkatle analiz edilmeli ve tasar mlar ihtiyaçlar karfl layabilmelidir. Bilgi Sistemleri Mimarlar bu çal flmalar nda bilimsel yöntemler kullan r, teknolojiyi yak ndan takip eder ve en kuvvetli olduklar alan metodolojilerini kullanarak bütün dünyada ayn anlam tafl yan bir dille çözümü dokümante ederler. Linux çözümleri bunlar n bir parças d r ve elimizdeki metodolojileri kullanarak Linux ile çözümler oluflturulmas konusunda neler yapabiliriz sorusuna cevap vermek asl nda zor de ildir. Ancak her kötü tasar m, kalitesiz hizmetin sonucunda oluflan müflteri memnuniyetsizli i, Linux için de geçerlidir. Di er lisansl ve çözüm oluflturma maliyeti yüksek olan tasar mlarda daha fazla risk al nd ndan çok kolayl kla insanlar hata yapmay göze alamazlar, Linux bu aflamada h zla tüketilmektedir. Ciddi bilgi birikimi olan firmalar, bu yetenekleri ve deneyimleri ile oluflturduklar çözümlerde karfl lar nda ayn duyarl l kta olmayan sadece maliyetlere dayal, günü kurtarmak için yap lm fl çözümlerle Linux'a zarar vermektedirler. Buraya kadar yazd klar m z özetlersek, Linux çözümleri de tasar m, kontrol ve deneyim ister. Üzerlerinde emek harcanmal d r. fiimdi biraz daha yak ndan tasar m bileflenlerine bakal m. Linux elimizdeki bilgilerle birleflti inde onu 5 kategoride çözüm oluflturmakta daha kabiliyetli oldu unu görürüz. fl yüklerinin birlefltirilmesi, uygulama çözümleri, kümeleme, da t k ortamlar ve altyap çözümleri. fl yükü birlefltirme, büyük, ba ms z ve karmafl k platformlar n, merkezi ve yönetilebilir platformlara dönüfltürülmesi ifllemidir. Toplam sahip olma maliyetleri yüzünden Linux çok uygun bir birlefltirme platformudur. Da t k yap daki Unix ve Windows ifl yükleri, örne in web sunucular, hangi platformu kullan rlarsa kullans nlar daha büyük bir IBM sistemine Linux ile birlefltirilebilirler. Uygulama çözümleri, entegrasyon, hub tipi konuflma ve ISV uygulamalar n n, küçük ve orta büyüklükteki kurumlar taraf ndan sat n al nabilir bir seviyeye indirgenmesidir. Daha s n rl uygulama çözümleri ihtiyaçlar Linux ile birleflerek, bu firmalar n ihtiyaçlar olan uygun çözümlere ve uygulamalara ulaflmas n kolaylaflt rmaktad r. Kümeleme, bir çok makinenin bir arada belirlenmifl ifllemleri yapabilmesidir ve Linux bu ifli çok baflar l bir flekilde yapmaktad r. Rack'lere yerlefltirilmifl bir çok küçük kapasiteli h zl makinelerle istenilen kümeleme ihtiyaçlar na ulaflmak mümkündür. Da t k ortamlar, da n k olarak çözüm sunulmas gereken ortamlar vard r (banka flubeleri, sat fl merkezleri vb.). Bu çözümler birbiri ile konuflmak ve sürekli kopyalama yapmak üzere tasarlan rlar. Linux ile bu tip çözümler sunmak mümkündür. Altyap çözümleri, genelde Linux ile firmalar n tan flt ve en çok kullan lan çözüm alan d r. Dosya paylafl m, yaz c hizmetleri, IP a altyap s, güvenlik, uygulama gelifltirme, rehber vb. gibi her flirketin ihtiyaç duyabilece i biliflim altyap s çözümleri olup, genelde a hizmetleri üzerine kuruludur. Örnek bir altyap mimari tasar m afla da gösterilmifltir, söz konusu olan çözümdeki bileflenler için aç k kaynak kodlu veya lisansl bir çok çözüm bilefleni kullanmak mümkündür ve Linux'un en büyük avantaj da buradan gelmektedir, ayr ca donan m üreticilerine ve belli bir platforma ba ml l k ortadan kalmaktad r. Kamu sektörü, Linux ile al fl lm fl davran fl kal plar n n d fl na ç k yor. Her ülkenin en büyük iflletmesi olan devletin, t pk özel sektör kurulufllar gibi maliyetlerinde tasarruf yapmak zorunda olmas, operasyonlar n etkinlefltirmek ihtiyac n duymas, kendisini teknolojiyi yak ndan takip etmek zorunda hissetmesi, bu alanda do al olarak Linux a do ru bir yönelime güçlü bir kanal açm fl bulunuyor. Afla da IBM in Küresel Kamu Sektörü birimi Genel Müdürü Todd Ramsey ve Kamu Sektörü Programlar Direktörü Brad Westpfahl ile yap lm fl röportaj k saltarak yay nl yoruz. Kamu kurulufllar, aç k kaynak yaz l mlar na ve özellikle Linux a adapte olma konusunda son derece aktifler. Sizce neden böyle? Todd Ramsey Linux, kamu kurulufllar n n hem dahili hem de harici sorunlar na yan t veriyor. Devletler, vergi gelirleri azal rken, artan hizmet yükü ile karfl karfl ya ve bu nedenle ciddi bütçe sorunlar yafl yorlar. Vatandafllar na ve ifl dünyas na yeni hizmetler sunmak zorundalar ve bu arada güvenli e de önem vermek durumundalar. Birbiriyle entegre edilmifl daha fazla bilginin devletlere daha fazla güç sa lad n da art k bütün dünya biliyor. flte bu ortamda, Linux üzerinde konsolide olan sunucular, entegre bilgi ifllem altyap lar, yukar da sayd m z bütün sorunlara bir yan t oluflturuyor. Bilgi paylafl m, maliyet azaltma, güvenli ortam taleplerinin tamam n Linux karfl layabiliyor. Devlet, Linux üzerinde gerçeklefltirilen gelifltirme çal flmalar n n genelden yerele ekonominin dinamizmini art rd n n da fark nda. Devletlerin Linux ile BT güvenli i ya da ulusal güvenlik nedeniyle daha fazla ilgilendiklerini düflünüyor musunuz? Brad Westpfahl Aç k kayna n güvenlik konusundaki en büyük avantaj, herkesin kodu inceleyebilmesi ve hatta üzerinde de ifliklik yapabilmesidir. Bu ifl yaln zca baz lar n n ya da baz flirketlerin elinde de ildir. Linux ile iflin nas l yap ld n tam anlam yla ö renmek istiyorsan z, kodu kontrol edersiniz ya da bu ifli daha önce yapm fl birilerine dan fl rs n z. Linux, bütün bilinmeyenleri ortadan kald r r. flte bu özellik, yaln zca devletleri de il bankalar, finans kurulufllar n, perakendecilik endüstrisini ve sanayi sektörünü kendisine çekiyor. Kamunun ihale prosedürünün Linux a adaptasyonu kolaylaflt ran ya da engelleyen bir yan var m? Todd Ramsey Uzun vadede, Linux a adaptasyonu engelleyece ini ya da yard mc olaca n düflünmüyorum. Kamu ihalelerindeki ay rt edici özellik, sürecin tamam nda kamusal incelemenin söz konusu olmas d r. fle her biri farkl görüfle sahip bir dizi taraf kat l r. Yeni öneriler genellikle yayg n bir kurulu tabana ulaflana ve faydalar n gösterene kadar yüksek riskli olarak de erlendirilir. Linux, bu aflamay çoktan geride b rakt. Almanya, bu konuda en güçlü örneklerden bir tanesi. Yaln zca maliyet de il, kamuda gerçeklefltirilen operasyonlar basitlefltirmesi nedeniyle de genel bir kabul görüyor. Brad Westpfahl Burada dikkat çekmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Kamu ihalelerinde genellikle Linux, büyük bir yenileme ya da yükseltme yat r m n n bir parças olarak bulunuyor. hale sürecinde alternatif çözümler aras nda toplam sahip olma maliyeti (TCO) de erlendirmesi yap l yor ve sonunda birisi kazan yor. Yani Linux kazan yor. Linux un yan s ra, gereken e itim ve yeni platform üzerindeki kritik uygulamalar gelifltirme maliyetleri hesaplan yor. Özetle söylemek istedi im, Linux un seçilmesi teknik bir mesele de il, çok boyutlu, farkl cepheleri düflünülmesi gereken bir süreç. Dünyan n çeflitli yerlerinde devletlerin Linux kullan m n zorunlu k lmas yönünde öneriler var. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? Todd Ramsey Linux a ya da herhangi bir aç k kaynak koduna zorla adaptasyon gibi bir fleyi desteklememiz söz konusu de il. Devletlerin sürece, her özel duruma göre k sa ve uzun vadeli gereksinimleri do rultusunda bakmalar gerekir. Devletler, en k sa sürede aç k, endüstri standartlar temelli iflletim sistemlerine geçmek zorunda olduklar n n fark ndalar. Endüstri standartlar, her firman n sürece kendi katk s n yapmas n ve bu katk n n yaln zca bir firman n kontrolünde olmamas n sa l yor. Bu durum, müflterileri de süreci kontrol edebilir hale getiriyor ve böylece pazardaki yeniliklerin birbiriyle çal flabilmesini teflvik ediyor. Linux, tam da bu duruma son derece iyi bir örnek. Fakat flunu da gözden kaç rmamak gerekiyor, pazarda aç k ortamlarda sorunsuz çal flan, müflterinin seçeneklerini s n rlamayan çok say da özgün yaz l m platformu da bulunuyor. Zorlay c yönetmeliklerin, kamu kurulufllar n n belirli bir sorun için en iyi çözümü bulma becerilerini s n rlayaca n görmemiz laz m. Brad Westpfahl Bu soruya teknolojinin a rl kl olarak rol oynad otomotiv gibi di er endüstrilerin tarihine bakarak farkl bir perspektiften de yan t verebilirsiniz. Yeni teknolojiye adaptasyon hep benzer bir yol izlemifltir. Teknolojiler, özgün sistemler olarak geliflirler, ama zamanla özgün endüstrilerin üzerinde yol ald klar aç k standartlara do ru evrim geçirmifllerdir. Otomotiv dünyas nda lastikler ve yak tlar bu konuda iyi birer örnektir. Ama öte yanda, son derece rekabetçi, tasar mdan yeni model ve teknoloji gelifltirmeye kadar ç lg nca süren bir yar fl söz konusu. Ayn geliflmeleri bilgi teknolojileri dünyas nda da yafl yoruz. Aç k kaynak ve aç k standartlar bu süreci h zland r yor. Görüldü ü gibi altyap ihtiyaçlar n n ço u Linux ile karfl lanabilir, bu hizmetler Linux ile planlan rken müflteri ihtiyaçlar do rultusunda bu mimari tasar mlar daha karmafl k hale dönüflebilir. 4 5

4 ÇÖZÜM ORTAKLARI BAfiARI ÖYKÜSÜ Linux a adaptasyon süreçlerinde Sizin yan n zday z... HaberLinux arac l yla tan flan FrontSite ve Umran Çelikboru Gelece e yürüyorlar IBM in pazara ulaflmas n sa layan en önemli kanal Çözüm Ortaklar oluflturuyor. IBM le çal flan 90 bini aflk n yaz l m gelifltirici, çözüm sa lay c, dan flman ve sistem entegratörü, IBM ün küresel pazara etkin bir flekilde ulaflmas n sa l yor. IBM Çözüm Ortaklar n n Linux adaptasyonu ve IBM in bu konuda sundu u olanaklar konusunda IBM Küresel Çözüm Ortaklar Genel Müdürü Mike Borman ile konufltuk. Öncelikle bize IBM Çözüm Orta n n ne oldu unu tan mlar m s n z? IBM Çözüm Orta, müflteriye bir çözüm sunma s ras nda IBM ile birlikte çal flan ya da onu temsil eden bir flirkettir. IBM Çözüm Ortaklar n üç bafll k alt nda toplayabiliriz: Birincisi çözüm sa lay c lard r. Bunlar genellikle küçük ve orta boy iflletmeler (KOB ) dünyas na yönelik çal fl rlar ve donan m n kurulmas ndan çeflitli sektörlere özgü uygulamalar n çal flt r lmas na kadar komple çözüm sunarlar. Seslendikleri müflteri kitlesinin talebini eksiksiz karfl lamay hedeflerler. kinci grup, ba ms z yaz l m gelifltiricilerdir. Müflterilerimize sunulan çözümlerin temelini oluflturan yaz l mlar gelifltirirler, IBM in altyap teknolojileri üzerinde yayg n olarak kullan lan uygulamalar gelifltirirler. Biz ise, yaz l mlar n n donan m, iflletim sistemi ve middleware platformlar m z ile uyumlu olmas n garanti ederiz. Üçüncü grup ise dan flmanlar m z ve sistem entegratörlerimizdir. Bunlar müflterilere sistem entegrasyon becerisi sunarlar. Biz ise, bunlar n hangi IBM donan m ya da yaz l m n sunduklar konusunda son derece bilgili olmalar n sa lar z. Neden çözüm ortaklar n z n Linux a adaptasyonu için iyi bir zaman oldu unu düflünüyorsunuz? Çözüm ortaklar m zla konufltu umda IBM in yaz l m ve donan m platformlar n n tamam n eksiksiz olarak Linux çal flt r r hale getirmekte oldu unu srarla söylüyorum. Bu alanda yani uygulama alan nda müthifl f rsatlar var ve bu f rsatlar her geçen gün art yor. Bu f rsatlar Çözüm Ortaklar m z taraf ndan keflfedilmeyi bekliyor. E er bu geçifli yapmay düflünüyorsan z, bugün tam zaman. Sizi destekleyecek becerimiz ve araçlar m z var. IBM, Linux a geçmek isteyen çözüm ortaklar na nas l yard mc oluyor? Donan m ve yaz l mlar m z Linux uyumlu hale getirmenin ötesinde, Linux Teknoloji Merkezi ile aç k kaynak toplulu unu destekliyoruz. Potansiyel partnerlerimiz bizim çözüm ortaklar m z destekleme organizasyonumuz olan PartnerWorld e kat ld klar nda onlara, Linux Entegrasyon Merkezleri ne eriflim imkan sunuyoruz. Buralarda tasar m, gelifltirme, entegrasyon ve da t m konusunda bütün teknik sorunlar na yan t bulabiliyorlar. Çözüm Ortakl Merkezlerimiz de, Çözüm ortaklar m za Linux becerili donan m ve yaz l mlara kolayca eriflim imkan sa lan yor. Ayr ca Linux Uzmanl k Merkezlerimizde müflterilerimize partnerleriyle birlikte çözümler üzerinde çal flma imkan sunuyoruz. Özetle, e er herhangi bir Çözüm Orta m z n bir müflterisi düflük maliyetli güvenlik, performans, ölçeklenirlik, entegrasyon ve aç k standartlarla ilgileniyorsa biz müflterisine nas l yard m edebilece ini gösteriyoruz. Ready, Set, Linux and Go, Solution Edge for Linux ve Leaders for Linux gibi her biri farkl gelifltirici gruplar na hizmet eden programlar m z bulunuyor. Olaya bir de müflteri taraf ndan bakarsak, neden bir müflteri IBM çözüm orta yla çal flmay tercih etmeli? Bu soru özellikle KOB dünyas için çok önemli. Bu pazar her y l yaklafl k 300 milyar dolarl k bir ifl hacmi yarat yor ve bu nedenle partnerlerimiz büyük önem tafl yor. 20 y l önce, her yere kendi bafl m za yetiflemeyece imizin bilinciyle, ürünlerimizi temel olarak alan çözümler sunan partnerlerle pazara gitme karar ald k. Ve flirketin fl nda da çözüm ortaklar m z destekleyen bir organizasyon oluflturduk. Bu ifl, bugünden yar na gerçeklefltirilmedi, oluflturulmas uzun y llar ald. Bizim çözüm ortaklar m zla çal flan müflterilerimiz, onlar e itti imizi, sertifika verdi imizi ve destekledi imizi bilirler. Onlar bizim ekibimizin bir parças d r. Üzerinde IBM logosu olan herhangi bir ürünü bir çözüm orta m zdan alan her müflteri iflinin ehli, çok iyi e itilmifl, çok iyi desteklenen bir flirket ile çal flt n bilir. Bu y l Linux konusundaki öncelikleriniz neler olacak? Üç alana odaklanaca z. De er a (value net) ad n verdi imiz ve müflterinin belirli bir ihtiyac için bir araya gelen bir dizi flirketi ifade eden oluflumlar n oluflturulmas na önem verece iz. Bunlar n daha h zl biraraya gelebilmesi ve tekerle i daha h zl çevirebilmesi için düzenlemelere gidece iz. kinci olarak, Linux u anlayan ve bu nedenle daha rahat satan daha fazla say da Linux Çözüm Orta m z olacak. Üçüncüsü ise, Uygulamalar m z n Linux sunucu ve middleware iflimizi h zland rmas n istiyoruz. Çözüm Ortaklar m z için bu alanda büyük olanaklar bulunuyor. Örne in, sunucu konsolidasyonu son derece çekici bir alan olarak önümüzde uzan yor. Çözüm ortaklar n z müflterilerine on demand bir iflletme oluflturma konusunda nas l yard mc oluyorlar? On demand stratejisi, her zaman için ifl süreçlerinin müflteri taraf ndan dönüfltürülmesini öngörüyor. Do al olarak, çözüm ortaklar m z n bu dönüflüm becerisini sunabiliyor olmalar gerekiyor. Burada da Linux anahtar bir öneme sahip bulunuyor. on demand ça nda flirketlerin esnek, yeniliklere adapte olabilen ve h zl yan t verebilen özelliklere sahip olmalar laz m. Böylesi bir platformu ise kuflkusuz Linux sa l yor. Dünyadaki h zl de iflime ancak Linux etkin bir tarzda yan t oluflturabiliyor. Bu say m zda Linux kullanmaya ad m ad m bafllayan ve teknolojik geliflmeleri yak ndan takip ederek kritik ifl uygulamalar n Linux a geçiren Umran Çelikboru nin Bilgi fllem Merkezi Müdürü Nafiz Seçilmifl e konuk olduk. Linux konusunda Türkiye nin önde gelen flirketleri aras nda bulunan FrontSite ile HaberLinux un ilk say s ndaki roportaji okuyarak tan flan Umran Çelikboru, orta ölçekli bir flirketin Linux u altyap s na nas l ad m ad m entegre edece i konusunda iyi bir örnek oluflturuyor. Sohbetimize FrontSite n bilgi teknolojileri dan flman Murat Koç da kat ld. HaberLinux Linux ile nas l tan flt n z? Nafiz Seçilmifl - Linux ile 1997 y l nda tan flt k. O y llarda Türkiye de Linux konusunda yeni yeni güven olufluyordu. Maliyet avantajlar dikkat çekiyordu. Linux un nternet sunucu alan nda çok baflar l oldu unu duyuyorduk. Bunun ötesinde Linux un kim taraf ndan desteklendi i tabii ki bizim için çok önemli idi. fle o zamanlar Gelecek A.fi. ile bafllam flt k. Gelecek, Red Hat in sürümlerini da t yordu. Birikimimiz yeterli olmamas na ra men, bafllamak için bizi cesaretlendirdiler. Sunucu düzeyinde bafllam flt k, o zamandan bugüne di er uygulamalar m z da Linux üzerine geçirdik. Biliyorsunuz Linux ilk bafllarda posta ve nternet sunucu olarak kullan lmaya bafllanm flt, ama art k kritik ifl uygulamalar nda da baflar l sonuçlar veriyor. Bugün art k veritaban ortam nda kullanmak üzere gelifltirme çal flmalar yapabiliyoruz. nternet kullan c s say s art kça lisans maliyetleri katlan lmaz bir hale gelmeye bafllad. Güvenlik konusunda endiflelerimiz vard, FrontSite ile güvenlik ve network konusunda teknolojinin sundu u düzeyi ö renme f rsat m z oldu. HaberLinux - Linux ile ne tür ad mlar atmay planl yorsunuz? NS - fle bafllad ktan sonra bu iflin uzman flirketlerle tan flma imkan m z oldu bunlardan birisi de IBM Çözüm Orta FrontSite idi. HaberLinux un ilk say s nda roportajlar n okuduk ve onlar bu vesileyle arad k. FrontSite bizi ileri ad mlar atmam z konusunda çok cesaretlendirdi. Ne yapmak istersek onunla en ileri ad mlar atabilece imizi biliyoruz. Teknolojinin geliflimini çok yak ndan takip ettikleri için iliflkimiz verimli bir flekilde devam ediyor. Bizim yapmak istediklerimizi çok iyi anl yorlar ve bizim gelece e güvenle ilerlememizi sa l yorlar. Bu sürecin bize getirisi çok oldu; yaln zca parasal de il, bilgi birikimi aç s ndan da çok fazla fley edindik. Linux un olanaklar ve FrontSite n deste i ile bu kadar küçük bütçelerle bu kadar büyük geliflmeler elde etmemiz mümkün olmazd aksi taktirde. Bir y l önce Java e itimlerimizi ald k. Biz burada eski ad yla IBM AS/400, yeni ad yla iseries sistemler kullan yoruz ve bu sistemler üzerinde yeni uygulamalar gelifltiriyoruz. Biz iseries i ve DB2 yu hem platform hem de veritaban birbirleri için optimize edildi i için kullan yorduk; bu yüzden verimli, yüksek performansl ve yönetimi çok kolay bir çal flma ortam m z vard. Biz bu avantaj SuSe ve DB2 için de alg lad k. SuSe nin DB2 ya göre optimize edilmifl bir versiyonu oldu unu gördük, bu bizim için çok önemli idi ve ifle girifltik. Süreç içinde gerçek anlamda bir gelifltirme ortam oluflturma imkan bulduk. fiu anda ifl yükümüzün tamam n kald rabilecek bir ortam oluflturduk. Java ile programlar gelifltirip bunlar sunucu ortam nda gerekti i gibi kullanabilecek donan ma sahibiz. Teknolojiyi bilmeniz yetmiyor aç kças, e er teknolojiyi yaflama iyi bir flekilde uyarlayam yorsan z, elinizde en son teknoloji de olsa bunun baflar l olmas mümkün de il. Biz bunu baflard k. HaberLinux - fiimdi de biraz FrontSite a gelelim... Murat Koç HaberLinux un ilk say s ndan sonra Nafiz Bey bizi arad ve Güvenlikle ilgili baz endiflelerimiz var, bunlar nas l giderebiliriz? diye sordu. Nafiz Bey süreç içinde kendisini Linux konusunda çok gelifltirdi ve giderek bize ihtiyaç duymadan gereksinim duyduklar uygulamalar gelifltirmeye bafllad. Buras Linux taki geliflmeleri kendi gereksinimlere göre uyarlay p gelifltirme konusunda son derece iyi bir örnek. Gelecekte de ortaya ç kacak yeni gereksinimlerine yine Linux üzerinde çözüm arayacaklar na inan yorum. Biz burada pek çok uygulama üzerinde patch yapt k. Buran n kompleks yap s bunu gerektiriyordu. FrontSite n gücü de buradan geliyor zaten, kod üzerinde de ifliklik yapabildi imiz için bu alanda sundu umuz çözümler de temelden gerçeklefltiriliyor. Sorunu kökeninden çözüyor, yeni özellikler gerekti inde kullan c n n tam gereksinim duydu u özelli i gelifltirebiliyoruz. Burada çok güvenli bir ortam oluflturduk, kutularla güvenlik de il, Linux un kendi içinden güvenlik gelifltirdik. Burada idari ifller ve fabrika olmak üzere 100 ü aflk n nternet kullan c s var. Bunlar uzun süreden beri spam, virüs gibi sorunlar yaflamad lar. NS Düzce de ve Ümraniye de fabrikalar m z var, nternet üzerinden bütün ifllerimizi takip edebiliyoruz. Yönetim merkezi olarak gerçeklefltiriliyor. iseries in güzel taraf da bu iflte, bir kere kurduktan sonra yönetimi o kadar kolay ve o kadar sorunsuz ki, sizin bu ifl için birilerini ay rman z gerekmiyor. letiflimden uzaktan yönetimine kadar gereksinim duyaca n z her fley paket içinde size geliyor. HaberLinux Gelece e iliflkin neler planl yorsunuz? NS - Web teknolojileri önümüzde yepyeni ufuklar açt, art k flirketlerin bilgi ifllemlerini bir portal halinde düflünmek gerekiyor. Kullan c lar n ihtiyaç duyduklar her fleyi bir portaldan almas na imkan veren bir ortam n oluflturulmas gerekiyor. Tek bir yerden herkesin bilgiye eriflmesine imkan veren bir ortam olmak zorunda. Bizim hedefimiz de böylesi bir ortam yaratmak. Bilginin nerede oldu una bakmaks z n, flirket içi e itimden bilgi paylafl m na kadar her fleyin bu portal üzerinden gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Tek bir bilgi merkezi hedefleniyor. Bu hedefe ulaflmam z sa layacak çözüm ortaklar yla ve teknolojiyle çal flmak istiyoruz. Daha önce de söyledi im gibi bu hedeflerimiz için bize en uygun platformlar n Java ve Linux oldu unu düflünüyoruz. 6 7

5 KURUMSAL IBM TÜRK LINUX VE SERBEST YAZILIM MERKEZ IBM Türk 22 Ocak 2004 tarihinde ülkemizin kay tl ilk Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi ni hayata geçirdi. Bas n mensuplar, üniversite temsilcileri, Linux Kullan c lar Derne i, IBM Çözüm Ortaklar, Linux topluluklar, TBD, TBV ve IBMciler in kat l m yla aç lan merkez, kurum ve kurulufllar n Linux ve aç k kaynak kodlu yaz l mlara dayal ihtiyaçlar için proje ve çözüm sunan, gelifltiren ve uygulayan bir yap da hizmet verecek. Pazartesi - cuma günleri aras nda, çal flma saatleri içerisinde aç k olacak merkez, tüm Linuxseverler'in proje gelifltirip test etmelerine aç k bir mekan olacak. IBM Türk Genel Müdürü Hüseyin K z ltay merkezin aç l fl s ras nda yapt konuflmada, Linux un bilgisayar uygulamalar dünyas nda büyük bir devrim bafllatt n, bütün bu geliflmeleri 2004 y l için haz rlanan IBM Türk Linux Plan ile Türkiye ye tafl yacaklar n, plana hizmet edecek en somut ad mlardan birinin bu merkez oldu unu dile getirdi. K z ltay, Merkezimizin Linux un güven, performans ve özgürlük bafll klar yla özetlenebilecek avantajlar n Türkiye deki kurumsal ortamlara tafl mak konusunda benzersiz bir ifllev görece ine inan yoruz. IBM Türk Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi, ifl dünyas n n, kamu sektörünün, üniversitelerimizin, çözüm ortaklar m z n, gelifltiricilerin bulufltu u, birlikte çözümler ve projeler gelifltirdi i bir platform olacak. Bu platformun en yayg n ve verimli bir flekilde kullan labilmesi için Partner Üniversiteler ve Linux Çözüm Ortaklar gibi yeni kategoriler yaratt k. Ülkemizdeki pazar büyütmek amac yla faaliyete geçen merkezimizde gelifltirilecek projeler sayesinde, özellikle maddi kaynak s k nt s olan kurum ve kurulufllar lisans ücreti olmayan yaz l mlara kavuflacak. dedi. Merkezde temel olarak flu etkinlikler düzenli olarak gerçeklefltirilecek: 1. Linux e itimleri verilecek 2. Çeflitli sivil toplum kurulufllar taraf ndan Linux seminerleri düzenlenecek 3. Merkezde gerçeklefltirilen bütün çal flmalar uluslararas standartlara uygun olarak dokümante edilecek 4. DevelopersWorks gibi gelifltiricilere yol gösterecek, e itimlerini sa layacak dokümanlar Türkçelefltirilecek 5. Linux a iliflkin Türkçelefltirme çal flmalar organize edilecek 6. Finans ve üretim sektörleri baflta olmak üzere çeflitli endüstriyel sektörlerin yatay gereksinimlerini karfl layacak iflletim sistemi + ofis + mail + internet çözümlerinin bir paket halinde sunulmas için çal flmalar gerçeklefltirilecek 7. IBM Çözüm Ortaklar yla ortak projeler üzerinde çal flma olana sa lanacak 8. Sivil toplum kurulufllar ile ortak çal flmalar düzenlenecek 9. Üniversite ö rencilerinin belirli bir program çerçevesinde merkezden etkin olarak yararlanmas için organizasyonlar yap lacak 10. Linux konusunda proje gelifltirmek isteyenler için çeflitli taraflarla buluflma imkan sa lanacak 11. Linux üzerinde uygulama gelifltirenler, gelifltirdikleri uygulamalar IBM sunucular üzerinde gerçek yaflam ortamlar na uygun olarak test edebilecekler 12. Gelifltiriciler, IBM platformlar ndan yararlanabilecekler ve IBM in Linux gelifltiricileri için ç kard kaynaklara eriflebilecekler 13. Entegrasyon projeleri yürütülecek 14. Linux un farkl platformlarla konuflturulmas için gelifltirme çal flmalar yap lacak. IBM Türk - Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi nin aç l fl öncesi, IBM Türk Sat fl Operasyonlar Müdürü Oya Balk r Berber merkez hakk ndaki sorular m z yan tlad. HaberLinux - Merkezin aç l fl ile ülkemizde bir ilke daha imza at yorsunuz, bu konuda görüfllerinizi alabilir miyiz? Oya Balk r Berber - Merkez bu y l ve önümüzdeki y llara yay lacak olan tüm Linux Plan n n sadece ilk aya n oluflturuyor, Linux u böyle bir yap ya kavuflturmam z n temelinde Linux ve serbest yaz l m dünyas na duydu umuz güven yat yor. Bu sayede Linux u ülkemizde kurumsallaflt rmay, sat fl sonras deste ini sa lamay kurdu umuz bu yap yla gerçeklefltirece iz. Merkez öncelikle bir baflvuru adresi olacak. Ayr ca katma de erlerin yarat lmas na ortam haz rlayarak, pazar oluflturmaya yönelik proje uygulama, gelifltirme çal flmalar na ortam sa layacak ve yüksek ölçekli uygulamalar için test ortam olarak kullan lma gibi bir çok hizmeti bar nd racak. HaberLinux - Merkezi aç p çok yerinde bir ifl yapt n z flüphesiz, ancak sadece bir merkez açmakla m yetinip yetinmeyece iniz de merak konusu... OBB - Önce de belirtti im gibi önümüzdeki y llara yay lacak plan m z sayesinde pazar yaratacak ve geniflletece iz. Bu çerçevede alg yönetimi, bizim ilk hedefimizdi bunu da merkezle gerçeklefltirdik. Bunun yan nda etkin ve yayg n bir e itim plan uygulamaya al nacak. E itim sürecinden sonra aç k kaynak kodlu yaz l mlarlar da mükemmele yak n çözümler yarat labilece inin fark na var lacak. Al flkanl klar n kolay de ifltirilemedi i bir gerçek ve zaten IBM in bugünden yar na h zl bir de iflim süreci bafllatmak gibi bir niyeti de bulunmuyor. Zamana yay lm fl, emin ad mlarla ilerleyen alternatif ürün ve hizmetler sunmak en önemli misyonlar m zdan birisi olacak. Bu sayede yüzy l aflk n geçmiflimizle, güvene dayal ifl yap fl modellerimizle pazara yeni bir bak fl aç s daha kazand rmay hedefliyoruz. 8 HaberLinux - Kurum ve kurulufllar nas l bir süreç bekliyor? OBB li y llara ait vizyonumuzu, kurum ve kurulufllar n talebe dayal ifl yapabilme yeteneklerini, buna yönelik altyap ve ifl süreçlerini uçtan uca sa lamak üzere oluflturduk; e-business on demand ad n verdi imiz bu modelin merkezinde, kurum içinde ya da d fl nda ifl yapabilmenin yolunun, artan ya da azalan, biçim de ifltiren talebe yan t verirken esnek, güvenilir, dayan kl ve h zl olmaktan geçti ini savunuyoruz. Bu modelin merkezine iflletim sistemi olarak Linux u konumland r yor, geliflimi için yap lan yat r mlar n yan nda dünya genelinde 1000 adet IBM gelifltiricisini kullan yoruz. Dikey sektörlerde yüzlerce Linux a dayal proje üretip, edindi imiz deneyimleri bir sonrakinde kullanarak modellenebilir bir yap yla müflterilerimizin karfl s na ç k yoruz y l sonu itibariyle sadece kamuda gerçekleflen proje say s 173. Kaynaklar n en etkin kullan lmas gereken kurumlar n bafl nda kamu kurumlar geliyor; tek yapman z gereken ihtiyaçlar olan bir sistem ya da projeyi yaratabilmek, bir anlamda önceden belirledi iniz ihtiyaçlar na yönelik çal flmay yap p talep etmelerinden önce onlara ulaflmak, sunmak. HaberLinux - Son sorumuz 2004 y l için Türkiye deki hedeflerinizin neler olaca yla ilgili olacak... OBB - Bu y l, kamuda ve özel sektörde h zla yol almak istiyoruz. Uygulamalar gelifltirerek ulaflabildi imiz kadar çok kamu kurumuna ulaflaca z. Özel sektör için de benzer hedefler koyduk; temel uygulama ihtiyaçlar na yönelik, kurulufllar n olmazsa olmaz yat r mlar n (web,mail,intranet) ve klasik ofis paketi kullan c s n n ihtiyaçlar n karfl layacak çal flmalar yap lacak. Kritik uygulamalar n tafl nma süreci için flu anda fazla bir fley öngörmek mümkün de il, projeler hayata geçtikçe bu alanda da mutlaka ilerleme kaydedilecektir. 9

6 KOB DONANIM Linux, KOB dünyas n n gücüne güç kat yor KOB ler art k çok güçlü eserver xseries sunucular ve Linux En aç k ve en güvenli Daha birkaç y l öncesine kadar küçük ve orta boy iflletmeler (KOB ) dünyas n n önünde çok s n rl bilgi teknolojisi çözümleri seçene i vard. Linux, bu durumu tamamen de ifltirdi ve onlar n önüne daha önce hiç görmedikleri yepyeni bir dünyan n kap lar n açt. Linux un KOB lere sundu u avantajlar IBM yöneticisi Laurie Jelinek ile konufltuk. Linux, KOB ler için neden bu kadar önemli? Müflteriler sat c firmadan ba ms z olmak istiyorlar, bu da alternatiflere yönelik büyük bir talep yarat yor. flletmeler yaz l m lisanslar ile s n rlanmak istemiyorlar. Linux, bütün bu talepleri kusursuz biçimde karfl l yor. IBM, bugüne kadar, dünyan n çeflitli yerlerinde 6,300 ü aflk n müflterisine Linux temelli çözümler sundu. Ba ms z yaz l m gelifltiriciler, IBM platformlar üzerinde 4,200 Linux temelli uygulama gelifltirdiler. 33 bini aflk n Window ve Intel gelifltiricisi, Linux üzerinde çal flacak uygulamalar gelifltirmek için IBM ile çal fl yor. flte bütün bunlar, Linux u KOB ler için çok, ama çok önemli bir konuma getiriyor. KOB ler Linux ile ne yap yorlar? KOB ler altyap lar na odaklanmal lar. Maliyetlerini azaltacak, güvenliklerini art racak ve çok say da sunucu ile u raflmaktan kurtaracak çözüm ar yorlar. Web, firewall, e-posta, dosya ve bask sunucular nda art k karfl lar nda kusursuz çözümler var. Linux, bu alanlarda mükemmel bir çözüm platformu konumunda. Y llarca dosya ve bask sunucusu ile s n rl kal nd. Baflka çözümler söz konusu mu? Asl nda KOB ler de büyük kurulufllar n sorunlar na benzer dertlerle u rafl yorlar. Yüksek performansl bilgi ifllem sorunlar na Linux un verdi i yan t, risk analizi ve finansal modelleme alanlar nda elde etti i baflar, genetik modelleme dünyas nda yayg n olarak kullan lmas, üç boyutlu modelleme ve simülasyon uygulamalar nda elde etti i baflar nedeniyle otomotiv endüstrisindeki yayg nl, büyük flirketlerin pek çok alanda çözümü Linux ta bulduklar n gösteriyor. Ayn durum KOB dünyas için de geçerli. Tam bu noktada IBM in ürün portföyünün büyük önemi var. IBM, pazara eksiksiz Linux portföyü sunabilen tek firma. Bütün sunucu platformlar Linux uyumlu, Express dizisi yaz l m platformlar n KOB dünyas na ulaflt r yor, IBM Küresel Hizmetler özel Linux servisleri sunuyor ve bu alanda dan flmanl k hizmetleri veriyor. IBM, Linux a yo un biçimde yat r m yapmay sürdürüyor. Örne in IBM in ABD deki Linux Teknoloji Merkezi, tüm dünyada tam zamanl olarak Linux üzerinde çal flan 250 IBM mühendisinin çal flmalar n aç k kaynak toplulu uyla paylaflt r yor. 7,500 ü aflk n IBM çal flan, porting merkezlerinde, araflt rma ve gelifltirme laboratuvarlar nda ve sat fl pazarlama birimlerinde Linux üzerinde mesailerini harc yorlar. IBM, kurum içinde 3 bini aflk n Linux sunucusu üzerinde misyon kritik uygulamalar n çal flt r yor. Bize spesifik gereksinimleri olan Linux müflterilerinizden örnekler verebilir misiniz? Linux Virtual Services konusunda Mobil Travel Guide firmas n örnek olarak verebilirim. fiirket, müflteri öncelikleri do rultusunda iflleyecek, gerçek zamanl servis verecek, otomatik iflleyen bir yolculuk sitesi oluflturmak istiyordu ve bunu dokuz ay gibi çok k sa bir sürede devreye alma hedefi vard. Linux temelli bir altyap oluflturdular ve üzerinde On Demand Linux Virtual Services sunan WebSphere çözümü konuldu. kinci bir örnek olarak Winnebago Industries firmas verilebilir. Mevcut sistemlerinde yaflanan sorunlar yüzünden e-posta sistemlerini upgrade etmek istiyorlard. Bir konsolidasyon projesi gelifltirildi ve her fley ayn sunucu üzerinde çözümlendi. Bu çözüm, tahmin edilenden çok daha düflük bir maliyetle gerçekleflti ve uyarlan rken son kullan c lar n minimum düzeyde etkilenmesini sa lad. Önümüzdeki dönemde KOB dünyas na yönelik olarak sunulacak yenilikler olacak? zseries ana bilgisayarlar ve PeopleSoft gibi çözümler konusunda geliflmeler olaca n tahmin ediyorum. KOB ler giderek daha büyük Linux uygulamalar kullan yorlar, daha büyük veritabanlar ile ifl görmek zorunda kal yorlar. Temel e-posta, ifl programlama ve an nda mesaj iletimi gibi uygulamalarda Lotus Domino Web Access; bileflen temelli birlikte çal flma uygulamalar için Lotus WorkPlace k sa bir süre sonra Linux üzerinde kullan lmaya bafllanacak. Bütün bu ürünler, Linux un art k KOB lerde duvardan duvara kullan labilece ini gösteriyor. KOB lerin bütün gereksinimleri Linux taraf ndan karfl lanabiliyor. nternet, bilgi dünyas n n kap lar n herkese ard na kadar açarken, özellikle ifl dünyas n n güvenlik endiflelerini de ayn oranda art rd. Günümüz network ve bilgi ifllem ortamlar n n karmafl k yap s, bu sistemlerin güvenlik çözümlerinin de ayn oranda karmafl k ve pahal olmas na yol açt. Oluflturulan güvenlik sistemlerinin yönetimi bile bafll bafl na bir ifl ve maliyet kalemi haline geldi. Bu geliflmelerin oldu u dönem içinde kendisine h zla alan açan ve pazar pay n en h zl art ran iflletim sistemi haline gelen Linux, güvenlik konusunda da dikkatleri üzerine toplad. Günümüzde Linux, bilgi teknolojisi (BT) altyap s güvenli i konusunda en çok tercih edilen platform konumunda. Linux güvenlik özellikleri ile yaln zca küçük ve orta boy iflletmelerin (KOB ) de il, büyük kurum ve kurulufllar n gereksinimlerini de karfl l yor. KOB lerin s n rl bütçeleri ve yetersiz teknik personeli nedeniyle yaflad klar güvenlik bofllu u, Linux un sundu u kolayl klar sayesinde çok büyük ölçüde çözümleniyor. Günümüz bilgi ifllem ortamlar nda güvenlik sorunu bafll ca befl unsurdan olufluyor ve BT altyap s n n bu befl unsura iliflkin en üst düzeyde güvenlik önlemlerini almas gerekiyor. Kullan c n n kimlik bilgilerinin ve kullan m biçimlerinin yönetimi - Burada, çeflitli sunucular ve platformlar üzerinde çeflitli uygulamalar üzerinde çal flan kullan c lar n kimlik bilgilerinin ve flifrelerinin aç lmas, de ifltirilmesi ve iptal edilmesidir. Bunlar, güvenlik sisteminin temelini oluflturur. Eriflim yönetimi Kullan c n n, kimlik bilgileri temelinde bilgi kaynaklar na erifliminin merkezi olarak yönetilmesidir. Tehdit yönetimi D flar dan izinsiz, içeriden yetkisiz giriflleri önleyici güvenlik zincirlerinin etkin olarak oluflturulmas ve bunun ötesinde gelebilecek muhtemel sald r lar öngörerek bunlara karfl önlem almakt r. Baflka bir deyiflle zarara yol açmadan zarar n kayna n ortadan kald ran giriflimlerdir. Gizlilik yönetimi Müflterilerin, çal flanlar n, ifl ortaklar n n ve tedarikçilerin gizli bilgilerinin korunmas için gelifltirilen tan mlay c, izleyici ve engelleyici politikalar n oluflturulmas d r. Denetim ve gözetim Bilgi güvenli ini iyilefltirmek üzere insanlar ve bilgisayar programlar taraf ndan kullan lacak flekilde güvenlik verilerinin düzenli kütükler ve listeler halinde düzenlenmesidir. Güvenli bir altyap IBM in Intel ifllemcileri temelli eserver xseries sunucular, güvenli bir Linux platformu oluflturmak isteyen kurulufllar için mükemmel bir seçenektir. xseries, bir dizi güvenlik özelli ine sahiptir. flte bu özelliklerden birkaç tanesi: Kendi kendini teflhis Sunucular kendi kendilerini gözleme ve sorunlar n teflhis etme özellikleriyle donat lm flt r. Teknik personeli otomatik olarak uyar rlar, böylece sorun ortaya ç kmadan müdahale gerçeklefltirilir. Kendi kendine sorun giderme xseries sunucular, belirli donan m ve yaz l m sorunlar n kendi kendilerine giderebilirler. Konfigürasyon kontrolü IBM Director sistem yönetim yaz l m n n konfigürasyon kontrol özellikleri, yetkisiz birisinin konfigürasyonda de ifliklik yapmas n önler. Güvenlik uzaktan yönetim Sistem yöneticileri, yetkisiz kullan c lar n müdahale etmesine imkan vermeyen güvenli bir hat üzerinden sunucular yönetebilirler. Linux un güvenlik özellikleri Aç k kaynak toplulu u, Linux ile çok say da güvenlik arac gelifltirmifltir. Ama bundan da önemlisi, Linux bir aç k kaynak iflletim sistemi oldu u için dünya çap nda binlerce gelifltirici taraf ndan desteklenmektedir. Söz konusu topluluk sürekli olarak Linux un güvenli ine iliflkin testler yapmaktad r. Linux un güvenli inde herhangi bir aç k bulundu unda dünyan n her yerinden pek çok gelifltirici ayn anda çal fl r ve çok k sa bir süre içinde bir dizi yama yaz l m gelifltirilir. Hiçbir baflka iflletim sistemi, bu kadar çok gelifltirici taraf ndan desteklenmemektedir. Aç k kaynak güvenlik araçlar, sistem güvenli inin bütün boflluklar n dolduruyor: zinsiz müdahaleleri tan ma Bu konuda en baflar l aç k kaynak giriflimlerinden birisi Snort tur. fiifreleme Open SSL, Secure Socket Layer (SSL) ve Transport Layer Security (TLS) protokollerini uyarlayan ve genel amaçl kriptografi kitapl klar ndan yararlanan bir aç k kaynak yaz l m araç tak m d r. Yetkilendirme Open SSH, Pluggable Authentication Module (PAM) ve Kerberos, ilk akla gelen aç k kaynak yetkilendirme araçlar d r. Kurtarma Advanced Maryland Automated Network Disk Archiver (AMANDA), yedekleme ve kurtarma konusunda pek çok gereksinimi karfl lamaktad r. Güvenli uzaktan gözleme Ayn özellik sunucu etkinliklerini izlemek konusunda da geçerlidir. Yetkisiz eriflimi engelleme deste i IBM Director ün otomatik ve kullan m politikalar na göre düzenlenen özellikleri sayesinde, atanmam fl bir xseries konsolünden yetkisiz dahili kullan c lar n sisteme girmesi engellenir

7 DONANIM H ZMETLER IBM Cluster 1350 pazardaki trendleri belirliyor Bu kümede lider Linux On demand bilgi ifllem yeni ifl f rsatlar do uruyor Bu f rsatlar kaçmaz!.. Çok yüksek performans düzeyleri gerektiren hesaplamalar ve uygulamalar, geleneksel sistemlere göre çok daha uygun maliyet düzeyleriyle çal flt ran kümeleme (cluster) çözümleri uzun y llard r kullan l r. IBM, önceleri System/390 (yeni ismiyle zseries) ve RS/6000 (yeni ismiyle pseries) sunucular yla bu pazar n en önemli aktörleri aras nda yer al yor. Kümeleme teknolojileri alan ndaki deneyim ve bilgi birikimini bir süredir Linux dünyas na Intel ifllemcileri temelli eserver Cluster sistemleriyle tafl yan IBM in Intel temelli kümeleme çözümü 2001 y l ndan bu yana pazarda trendleri belirleyen bir konumda bulunuyor. Intel ifllemcili Linux kümeleme çözümleri, özellikle akademik dünyada, araflt rma gelifltirme laboratuarlar nda, bilimsel araflt rmalarda, yüksek bilgi ifllem gücüne gerek gösteren endüstriyel kurulumlarda, paralel bilgi iflleme gereksinim gösteren uygulamalarda yayg n bir talep görüyor. Donan m ve yaz l m n ötesinde sektörel uygulamalar konusunda sahip oldu u bilgi birikimi nedeniyle IBM in eserver Cluster çözümleri bu talebin en çok yöneldi i ürün dizisi olarak dikkat çekiyor. Linux temelli kümelemede en ileri nokta eserver Cluster dizisinin en üst modellerini geçti imiz aylarda yenilenen ve tamamen Pentium 4 (Xeon) ifllemcilerle donat lan eserver Cluster 1350 sistemleri oluflturuyor. Cluster 1350, IBM in 2000 y l ndan bu yana Intel temelli Linux kümeleme çözümleri alan na yapt yat r mda ulaflt en son noktay temsil ediyor. Cluster 1350, IBM in 19 inçlik 42U kabinleri içindeki x335, x345, x360 ve Blade Center node lar ndan olufluyor. Donan m, IBM fabrikas nda üretildi i ve test edildi i için entegrasyon konusunda mükemmel bir uyum gösteriyor. Cluster 1350, Red Hat, SuSE üzerinde çal fl yor. IBM in sistem yönetimi alan ndaki ünlü ürünleri bu sistemin kusursuz bir flekilde çal flmas n garantiliyor. Gelecek kuflak ifllemcilerin Cluster 1350 dizisine uyarlanmas için çal flmalar n sürdüren IBM, 64-bit Intel ifllemciler ve kendi POWER ifllemci mimarisine uyyum konusunda taahhütlerini yaflama geçirmek için çal flmalar na devam ediyor. Bu konuda IBM POWER4+ ifllemciler, kayar nokta (floating point) ve tam say (integer) performanslar nedeniyle kümeleme dünyas nda heyecanla bekleniyor. Süper ölçeklenebilir özellikli tasar m nedeniyle POWER4+ ifllemciler, Linux kümelerinde pazar n gereksinim duydu u her fleyi karfl layacak bir kapasiteye sahipler. Bu arada IBM, pseries raf halinde monte edilmifl sistemlerle melez çözümler konusunda da Linux dünyas n n ilgisini çekiyor. Linux kümelerde IBM in avantajlar Kümeleme pazar nda IBM çözümlerinin rakipleri karfl s nda bir dizi farkl laflt r c özelli i bulunuyor. Bunlar flöyle s ralanabilir: Eksiksiz çözümler IBM Linux kümelerinin, pazardaki en önemli farkl laflt r c özelli ini eksiksiz olmalar oluflturur. Bunlar, eksiksiz fonksiyonlu sistemlerdir. Sistem yönetimi Büyük kümelerde, sistem yönetimi her fleyden önce gelir. Küçük kümelerde, sistem yönetimine minimum gereksinim duyulurken, çözüm büyüdükçe sistem yönetimi gereksinimi lineer olarak de il geometrik olarak artar. Her bir node un tek tek boot edilmesi, yaz l m de iflikliklerinin yine her bir node için ayr ayr yap lmas, sistem kaynaklar na eriflimin denetlenmesi, sistem güvenli inin ve sistemin sa l kl ve sorunsuz iflleyip ifllemedi inin sürekli kontrol edilmesi, vb.. Bütün bunlar IBM in sistem yönetimi alan ndaki teknolojileri sayesinde sorunsuz giderilir. Bu konuda IBM, servis ifllemcisi ve yaz l m yönetim katman olmak üzere iki aflamal bir çözüm önerir: Servis ifllemcisi, Linux kümelerde kullan lan xseries sunucularda entegre olarak bulunur. Sistemin ayr lmaz bir parças oldu u için herhangi bir yuva iflgal etmez. Uzaktan sistemi açma/kapamaya, sorun olup olmad n izlemeye ve ar za hallerinde farkl modlarda uyar yapmay sa lar. Standart bir servis ifllemcisi bulunmaz, müflterinin talebine göre özel olarak sunulur. Sistem yönetim yaz l m, servis ifllemcisinin üzerindeki xcat ya da CSM taraf ndan kontrol edilir. Donan m kontrolü güç açma/kapama, tekrar bafllatma, yaz l m tekrar bafllatma, OS/POST/BIOS konsolü, fan h z ve s düzeyi, donan m eventlerinin kayd, donan m envanteri, vb, bir dizi fonksiyonu sa lar ve bunlar n tamam uzak bir arabirim üzerinden de gerçeklefltirilebilir. Bütün bu fonksiyonlar izlenebilir ve SNMP donan m uyar lar da yaratabilirler. Her iki yaz l m paketi de, a kurulum araçlar n n yan s ra, tek bir ifllemle çok say da node da ifllemlerin paralel olarak gerçeklefltirilme becerisini de içerir. IBM bileflenlerinin güvenilirlik, kullan l rl k ve güvenlik özellikleri Entegre bir dizi güvenlik, güvenilirlik ve kullan l rl k özelli i, sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çal flmas n sa lar. Bak m sürelerinin önceden bildirilmesi, entegre yedeklik özellikleri, sorunlar önceden tahmin etme becerisi, xseries donan mlarda yap sal olarak mevcuttur. Giderek artan say da firma Linux u e-business ve çekirdek ifl uygulamalar konusunda platform tercihi olarak seçiyor ve yayg n olarak kullan yor. Söz konusu uygulamalar heterojen ortamlarda kullan ld kça ve daha karmafl k hale geldikçe, bu ortamlara iliflkin sistem entegrasyonu ve uyarlama hizmetlerine yönelik hizmet talepleri de yo unlafl yor. Bu durum, sistem entegratörü firmalar ve dan flmanl k flirketleri için milyarlarca dolarl k ifl f rsat do uruyor. Linux un her tür flirket ve kurulufla güvenilirlik, istikrar, ölçeklenirlik ve düflük maliyet özellikleriyle sa lad avantajlar, servis pazar ndaki f rsatlar n artmas na yol aç yor. Linux dünyas na en fazla yat r m yapan firma olarak IBM, Linux platformlar na yönelik hizmetler pazar ndaki f rsatlar bafll ca iki alana ay r yor: Uygulama servisleri ve on demand bilgi ifllem. Uygulama servisleri alan IBM, uygulama servisleri konseptini kurumsal bilgi ifllem dünyas ndan gelifltirmifl bulunuyor. Kurumsal ortamlardaki uygulamalar n çok büyük bir k sm üç parçal bir mimari bar nd r yorlar: stemci: PC ya da PDA dan herhangi bir Web taray c s ile uygulamaya eriflim sa lar. Uygulama sunucusu: Uygulamay, uygulama sunucusu middleware inde çal flt r r. Veritaban sunucusu: Arka uçtaki veritaban eriflimini sa lar. IBM taraf ndan gelifltirilen uygulama servisleri mimarisi, kurumsal BT altyap s n basitlefltirme konusunda büyük potansiyele sahiptir. Çok say da da n k sunucu, az say da, üst düzeyde optimize edilmifl, yüksek performansl kümeleme sistemi (cluster) ile yer de ifltirebilir. Linux temelli bir kümeleme sisteminde donan m ve yaz l m maliyetinin düflüklü ü, asl nda yaln zca bir bafllang çt r. Linux un homojen yap s, sistem karmafl kl n azalt r, uygulama da t m süresini k salt r ve yönetim maliyetlerinden tasarruf sa lar. Binlerce ba ms z yaz l m gelifltiricisinin Linux u desteklemesi, Linux temelli ticari uygulamalar alan nda büyük bir potansiyel oluflturmaktad r. Simetrik çoklu iflleme, kümeleme ve blade sunucu ortamlar na yönelik uygulamalar alan nda boflluk yaflanmaktad r. IBM in WebSphere ile pazar lideri oldu u middleware uygulama sunucular gelifltirme ortam ndaki pazar son y llarda büyük bir h zla büyüdü ü için önde gelen yaz l m firmalar merkezi Linux yönetimini destekleyici ürünler gelifltiriyorlar. Linux un network altyap lar ndaki de eri ortaya ç kt kça kritik uygulama talebi de art yor. Linux un toplam sahip olma maliyeti ve esneklik konusundaki avantajlar, bilgi ifllem merkezi yöneticilerinin tasar m, entegrasyon, h zl upgrade gibi ifllemlerini de kolaylaflt r yor. Bütün bunlar bir arada düflünüldü ünde, Linux servis sa lay c lar alan nda ciddi bir bofllu un oldu u görülüyor. IBM, bu bofllu un dolmas ölçüsünde müflterilerin Linux a güveninin de artaca n öngörüyor. Linux ekosistemi olarak tan mlanan bu güven ortam n n istikrarl bir flekilde oluflmas için IBM, dan flmanl k ve destek çözümleri konusunda pazardaki en kapsaml ürün portföyüne sahip bulunuyor. On demand bilgi ifllem Bütün ifl süreçlerinin uçtan uca, dikey ve yatay olarak entegre olmas n ifade eden ve IBM in on demand bilgi ifllem olarak adland rd gelecek kuflak e-business ortamlar nda Linux un anahtar nitelikte bir rol oynamas bekleniyor. Web uygulama servislerinin daha da geliflmesiyle, on demand bilgi ifllem sayesinde bütün ürün ve hizmetlerin herkese, istenildi i zaman, istenildi i kadar sunulmas n n mümkün oldu u öngörülüyor. Bilginin entegrasyonu, maliyetlerin etkin kontrolü gibi ifl hedefleri de gelifltiriciler ve servis sa lay c lar için yeni ifl ve gelir f rsatlar sunuyor. Bilginin entegrasyonu sorununun önemi, mevcut bilgi ifllem ortamlar nda ifl yükünün %40 n mevcut sistemlerin birlikte çal flmas na harcand göz önüne al nd nda daha iyi anlafl l yor. On demand bilgi ifllem ortamlar, BT altyap s n n beklenmedik durumlar karfl s nda esnek, ölçeklenebilir ve dayan kl olmas n öngördü ü için, bu ortamlardaki uygulamalar n da bu özelliklere sahip olmas gerekiyor. Baflka bir deyiflle da t k, heterojen BT kaynaklar n n saydam olarak çal flmas ve yeni ifl modellerini desteklemesi gerekiyor. Bir baflka özellik olarak, bilgisayar kaynaklar n n sanallaflmas, da t k ve heterojen bilgi ifllem platformlar n n tek bir sistem gibi kullan lmas aç s ndan büyük bir önem tafl maktad r. Bilgi ifllem servislerinin sanallaflt r lmas ise, kullan c lar n bu karmafl k yap dan uzak kalmas için yaflamsal öneme sahiptir. Bilgisayar kaynaklar n n kendi kendini optimize etmesi, kendi kendini korumas ve konfigüre etmesi ki IBM bunlar autonomic bilgi ifllem olarak adland r yor söz konusu servislerin baflar yla yaflama geçirilmesinde zorunludur. Bu çerçevede, afla daki üç teknolojik alanda uygulama servislerine yönelik büyük f rsatlar söz konusudur. Blade sunucular Linux, blade sunucular alan nda fiili standart olarak sivrilmektedir. Grid bilgi ifllem Çok say da bilgi ifllem platformunun tek bir sistem gibi kullan lmas anlam na gelen flebeke (grid) bilgi ifllem, sanal bilgi ifllem kaynaklar n n temelini oluflturur. Autonomic bilgi ifllem Sunucular n kendi kendini optimize ve konfigüre etmesi ile sorunlar n kendi kendine gidermesi anlam na gelen autonomic bilgi ifllem, istenilen zamanda, istenildi i kadar bilgi ifllem hizmeti sunma konseptinin yaflama geçirilmesini sa lar

8 HABERLER HABERLER Daha fazla merkez... Penguen Wall Street te geziyor IBM in çeflitli ülkelerde birbiri ard na açt Linux merkezlerine bir tane de Wall Street te eklendi. Yaln zca New York un ve Amerika Birleflik Devletleri nin de il, dünyan n en önemli borsas olan New York Stock Exchange in bulundu u bölgede aç lan Linux Uzmanl k Merkezi (Linux Center of Competence / Linux CoC), finansal servisler endüstrisine Linux çözümleri sunmay hedefliyor. IBM in donan m ve yaz l mlar n n yan s ra di er firmalar n çözümlerinin de yer ald merkezde finansal kurulufllar Linux uygulamalar n test edip uyarlayabiliyorlar. 1 milyon Dolar bafllang ç sermayesi ile kurulan merkez, Linux un finans sektörünün her tür gereksinimini karfl layabilece ini göstermesi aç s ndan büyük önem tafl yor. Merkezi kullananlar, IBM donan m, yaz l m ve servislerinin, Linux üzerindeki anahtar uygulamalarda nas l çal flt n test ederek görebiliyor, teknik tavsiyeler alabiliyor, Linux e itim kurslar na ve e itim programlar na kat labiliyor ve önde gelen ba ms z yaz l m gelifltiricileri ile birlikte çal flma f rsat buluyorlar. Linux at IBM in genel müdürü Steve Solazzo konuyla ilgili olarak, Rekabet ekonomisi koflullar nda zorlu mücadeleler veren ve avantaj kazanmak isteyen IBM müflterileri, gücü, performans, güvenilirli i, ölçeklenirli i ve uygun maliyet düzeyleri nedeniyle Linux a yöneliyorlar. Fakat bundan da önemlisi, rekabet avantaj sa layan uygulamalar n Linux üzerinde da t m mümkün oldu u için bu yönelimi gerçeklefltiriyorlar. Wall Street teki yeni merkezimize müflterileri, IBM Çözüm Orta, ba ms z yaz l m gelifltiricisi ve sat c firmalar n gösterdi i ilgi, finans sektöründe Linux a yönelik çok yo un bir ilgi oldu unu ispatl yor. dedi. Balkanlar penguene kucak açt Penguen Tux n kendisine mekan seçti i en son ülkelerden birisi de Romanya oldu. IBM in Bükrefl Politeknik Üniversitesi nde açt Linux Uzmanl k Merkezi, akademik camia, ifl dünyas, kamu kurulufllar için büyük bir çekim merkezi oluflturdu. IBM in 1,5 milyon dolar yat r m yapt merkez, gerçek dünya senaryolar n n uyarlanmas, uygulamalar n çal flt r l p test edilmesi, ortak projelerin gelifltirilmesi, mevcut uygulamalar n Linux a tafl nmas gibi bir dizi faaliyet için kullan lacak. Romanya E itim Bakanl n n iflbirli iyle aç lan Linux Uzmanl k Merkezi, Linux un üniversite camias n n s n rlar n aflarak ifl dünyas ve kamu kurumlar ile buluflmas nda çok önemli bir s çrama tahtas oluflturacak. IBM Romanya genel müdürü Vladimir Aninoiu, yapt de erlendirmede, Merkez, ifl dünyas, üniversite ve kamu kurulufllar için büyük bir f rsat kap s anlam na geliyor. Söz konusu taraflar n buluflmalar için de bulunmaz bir ortam sunmas n n ötesinde, bu alandaki en son teknolojileri do rudan kullanma imkan da sa l yor. dedi. Bükrefl Politeknik Üniversitesi ndeki Linux merkezi, ba ms z yaz l m gelifltirme firmalar ile IBM Çözüm Ortaklar na da aç k olacak. Penguen Rusya y çok sevdi IBM in Linux uzmanl k merkezlerinden birisi de Rusya n n baflkenti Moskova da aç ld. Linux aç k kaynak toplulu unun zengin bir birikime sahip oldu u ve etkin bir çal flma yürüttü ü Rusya da aç lan Linux Uzmanl k Merkezi (Linux Competency Center), özellikle kamu yönetiminde ve üniversitelerde Linux un yayg nlaflmas nda çok önemli bir rol oynayacak. IBM in Rusya E itim Bakanl ile iflbirli i yaparak aç l fl n gerçeklefltirdi i merkez, Linux üzerinde gelifltirilen her türlü uygulaman n test edilmesi, uyarlanmas ve gerçek dünya koflullar na ç kmadan önce denetimlerden geçirilmesi için gereken altyap ya sahip bulunuyor. Merkez ayr ca Linux ürün ve çözümlerine iliflkin sertifika verecek bir e itim merkezi olarak da çal flacak. Merkezde bulunan uzmanlar, aç k kaynak teknolojileri konusunda destek ve dan flmanl k hizmetleri de verecekler. Londra da havalar art k aç k Avrupa n n ve dünyan n önde gelen finans merkezlerinden birisi olan Londra, yepyeni bir döneme giriyor. IBM in, Londra n n finans merkezi Southbank te açt Linux Finansal Servisler Merkezi, finans dünyas n n her türlü gereksinimine yan t vermeye haz r. Finans kurulufllar n n her türlü test ve uyarlama ifllemlerini yapabilecekleri merkez, donan m, yaz l m ve hizmet seçenekleriyle göz dolduruyor. Londra daki merkez, Wall Street teki merkezden k sa bir süre sonra aç ld. Linux un finans sektöründe yayg nlaflmas için IBM in giriflimlerinden birisi olan merkez, 1 milyon dolarl k yat r mla kuruldu. IBM, flu anda 40 aflk n finansal kurulufl ile Linux üzerinde finans uygulamalar n n gelifltirilmesi konusunda ortak çal flmalar yürütüyor. Merkezde; - Linux üzerinde önemli uygulamalar n de erlendirilmesi ve test edilmesi için IBM donan m, yaz l m ve servislerine eriflilebiliyor, - 70 i aflk n Linux uzman ndan her türlü teknik tavsiye al nabiliyor, - Önde gelen ba ms z yaz l m gelifltiricileri, Linux da t mc lar ve IBM Çözüm Ortaklar ile buluflma f rsat bulunuyor, - Merkezde gerçeklefltirilen uyarlama ve test çal flmalar hakk nda ilk elden bilgi al nabiliyor, - Linux e itimi ve kurslar gibi bir dizi etkinli e kat lma olana sa lan yor. Brezilya ve IBM aras nda Linux anlaflmas Linux f rt nas Latin Amerika y da etkisi alt na ald. Brezilya hükümeti, IBM ile Linux gibi aç k standartl teknolojilerin gelifltirilmesinde ortak ç karlar n n oldu unu vurgulayan ve bu alanlarda iflbirli i yapmalar n öngören bir anlaflma imzalad lar. Anlaflma çerçevesinde Brezilya hükümeti, kamu sektöründe gerekli altyap lar n oluflturulmas ve profesyonel kadrolar n yetifltirilmesi yoluyla aç k kaynak iflletim sistemlerinin kullan m n n yayg nlaflmas n hedefliyor. Linux un tüm dünyada h zla yayg nlaflt n gören Brezilya hükümeti, geliflmelerin gerisinde kalmamak için proaktif bir tutum benimsiyor. IBM Brezilya n n genel müdürü Rogerio Oliveira konuyla ilgili olarak, Bu anlaflma, Brezilya da aç k standartlar n kullan m n n artmas na yard mc olacak. Brezilya daki kamu sektörünün, aç k standartlar n karfl l kl iflletim, düflük maliyet ve ölçeklenebilirlik avantajlar ndan etkin bir flekilde yararlanmas n sa layacak. Dünyan n her taraf nda oldu u gibi Brezilya da da aç k kaynak toplulu u h zla yayg nlafl yor. IBM ile Brezilya hükümeti, bu alandaki geliflmelerin nas l h zland r labilece ine iliflkin görüflmelerini sürdürüyorlar. dedi. Dünya Linux tan yana dönüyor IBM taraf ndan yap lan bir de erlendirmeye göre, tüm dünyada 175 ülkenin ve ABD deki 20 eyaletin kamu yönetimleri, Linux a resmi olarak destek veriyorlar. IDC taraf ndan yap lan bir araflt rmaya göre ise, tüm dünyada Linux a verilen destek giderek art yor. IDC, tüm dünyada kamu kurum ve kurulufllar n n bir y l içinde yapt klar toplam yaz l m al mlar n n 17 milyar dolar oldu unu ve bunun önümüzdeki befl y l içinde her y l ortalama %9 oran nda artaca n tahmin ediyor. Kamu kurulufllar n n teknolojik seçimleri, bireylerin ve flirketlerin bu seçimin etkisi alt nda kalmalar nedeniyle büyük önem tafl yor. Bu h za kimse yetiflemiyor IDC taraf ndan yay nlanan "RDBMS Pazar : lk 10 Markan n Lisans Sat fllar n n Analizi ve Pazar Tahminleri, " adl rapor, iliflkisel veritaban yönetim sistemleri pazar ndaki mevcut durumu ve gelece e iliflkin genel trendi ortaya koydu y l ndan bugüne pazardaki genel durumun analiz edildi i raporda, Linux pazar nda lisans gelirlerini en fazla art ran flirketin IBM oldu u belirtiliyor. Rakiplerinin aç k ara önünde giden ve Linux üzerindeki RDBMS çözümleri gelirlerini h zla art ran IBM, geçti imiz y llarda DB2 for Linux üzerine yapt yat r mlar n meyvesini topluyor. Raporda flu de erlendirmelere yer veriliyor: "Müflteriler, DB2 Universal Database'i, en küçükten en büyü üne her boy iflletmenin gereksinimini karfl layabilen mükemmel veri yönetim sistemi özellikleri nedeniyle tercih ediyorlar. DB2, Linux üzerinde istikrar ve güvenli in yan s ra kolay yönetilebilen bir RDBMS de arayan firmalar için uygun bir ürün olarak dikkat çekiyor. DB2'nun bir parças olan SMART teknolojisi, kullan c flirketlere veritaban n de il veriyi yönetme kolayl sa l yor. Bu özellik, veritaban yönetimi için uzman gereksinimini büyük ölçüde azalt yor. Bunun ötesinde, Linux üzerinde çal flan DB2'nun en önemli özelliklerinin birisinin de endüstrideki en iyi toplam sahip olma maliyeti oldu u unutulmamal." 14 Copyright, IBM Türk 2003 IBM, eserver, DB2, Websphere, iseries, pseries xseries, zseries ve Tivoli, IBM in Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. IBM ve e-business logosu, IBM Corporation n ticari markalar d r. IBM eserver markas, kurumsal IBM e-business logosu ile onu takip eden tamamlay c server terimini içerir. Linux, Linus Torvalds n tescilli ticari markas d r. Intel, Intel Corporation n tescilli ticari markas d r. UNIX, The Open Group un tescilli ticari markas d r. Intel ve Itanium, Intel Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Lotus ve Domino, Lotus Development Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Di er flirket, ürün ve servis isimleri, di erlerinin ticari markalar ya da servis markalar olabilir. Windows NT, Microsoft Corporation n tescilli markas d r. Novell Netware, Novell Corporation n tescilli markas d r. 15

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı