ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý"

Transkript

1 HAFIZLARIN YARIÞINA BÜYÜK ÝLGÝ MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU HABERÝ SAYFA 3 TE UZMANLAR UYARIYOR TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR HABERÝ SAYFA 12 DE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr Lale Kemal: Daha yapýlacak çok iþ var. ASKERÎ FO TOÐ RAF: A A VESAYET NASIL BÝTER? SAVUNMA UZMANI LALE KEMAL: TSK ÜZERÝNDE SÝVÝL DENETÝM OLMADIÐI ÝÇÝN, TERFÎLERÝN NEYE GÖRE YAPILDIÐI SORU ÝÞARETÝ. ASKERÎ EÐÝTÝM MÜFREDATI DEMOKRATÝKLEÞTÝRÝLMELÝ Askerî vesayetin son bulmasý için askerî eðitim müfredatý deðiþmeli, eðitimde demokrasi ve insan haklarýna aðýrlýk verilmeli, askerî harcamalar gerçek anlamda denetlenmeli ve denetim sonuçlarý önemli ölçüde kamuoyu ile paylaþýlmalý. GENELKURMAY MÝLLÎ SAVUNMAYA BAÐLANMALI Genelkurmay Baþkanlýðý Millî Savunma Bakanlýðýna baðlanmalý, askerin iç güvenlikten elini çekmesi saðlanmalý, TSK Ýç Hizmet Kanunundaki 35. madde yürürlükten kaldýrýlmalý. BÝNLERCE YÖNETMELÝK ÝPTAL EDÝLMELÝ Ge nel kur may ve Jan dar ma nýn, ka nun la rýn da ü ze ri - ne çý kan bin ler ce yö net me li ði var. Ye ni a na ya sa i le bun la rý hü küm süz ký la cak alt ya pý o luþ tu rul ma lý. 5 te Tu tuk lu ve kil ler Kâzým Güleçyüz ün yazýsý 3 te Kadim belâlýmýz: Terör Ahmet Dursun un yazýsý 8 de Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada þehit olan Jandarma Er Halil Ýbrahim Türkmen'in cenazesi memleketi Konya'da topraða verildi. Þehidin kýzkardeþi Nermin, aðabeyinin fotoðrafýný uzun süre okþadý. PERVARÝ'DEKÝ KARAKOLA YAPILAN SALDIRIDA 6 ÞEHÝT VERMÝÞTÝK Þe hit ler du a lar la u ður lan dý Si irt in Per va ri il çe si ne bað lý Be le no luk Jan dar ma Ka ra ko lu na dü zen le nen sal dý rý da þe hit dü þen as ker le rin ce na ze le ri, mem le ket le rin de ký lý nan ce na ze na maz la rý nýn ar dýn dan göz yaþ la rýy la top ra ða ve ril di. Ha be ri say fa 4 te ALÝ BABACAN: Dünya ekonomisi kötüye gidiyor Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba - can, i ki ay ön ce siy le kar þý laþ tý rýl dý - ðýn da dün ya da ki du ru mun bi raz da ha ne ga ti fe doð ru git miþ gö rün - dü ðünü ve buna göre hazýrlýk yaptýklarýný söyledi. Ha be ri say fa 11 de Dolardan yeni rekor SONDAJI ERTELEMEK ÝSTEYEN Rum la ra þir ket bas ký sý Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin, Af ro dit a dý ve ri len 12. par sel de, Ne ob le þir - ke tiy le baþ la dý ðý pet rol ve do ðal gaz a ra ma son da jý ný er te le mek is te di ði, an cak ge ci ki le cek her gün i çin ö de - ne cek taz mi na týn bü yük lü ðü nün er - te le me ye en gel ol du ðu ö ne sü rül dü. Ko nu i le il gi li ha ber ler Rum ga ze te le - rin de ya yýn lan dý. Ha be ri say fa 11 de 1.85 LÝRAYI DA GEÇEREK TARÝHÝN EN YÜKSEK SEVÝYESÝNE ÇIKTI Ser best pi ya sa da do lar 1,8560 li ra ya çý ka rak Türk li ra sý kar þý - sýn da tüm za man la rýn en yük sek se vi ye si ne u laþ tý. Gü ne 1,8480 li ra dan baþ la yan do lar, yük se li þi ni sür dü rü yor. Ha be ri say fa 11 de Almanya dan tersine göç Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nihat Sorgeç, Almanya da doðup büyüyen ve iyi eðitim gören Türklerin artýk Almanya dan ayrýldýklarýný ifade ederek, Almanya bundan endiþe duyuyor. Alman yetkililer çare arýyor dedi. Haberi sayfa 4 te Rize de sel hasarý çok büyük Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý þehrin çamurla kaplanmasýna yol açan son yaðýþýn 1937'den bu yana en yüksek oranda olduðunu ifade ederek, Þehrin temizliðini 15 günde ancak bitirebiliriz dedi. Haberi sayfa 6 da ISSN Hastanedekorkutanyangýn Gaziosmanpaþa-Küçükköy'de yeni yapýlan devlet hastanesinde çýkan yangýn hastanenin yakýnýnda bulunan okulu da etkiledi. Okuldaki öðrenciler tahliye edildi.

2 2 Y LÂHÝKA Iþýk hýzý ve Miraç hadisesi Sâni-i Zülcelâlin san atýnda, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtýn süratiyle ziyâ [ýþýk], elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefâvit olduðu mâlûm. Acaba latîf cismi, urûcda sür atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuþ, ruh süratinde hareketi nasýl akla muhâlif görünür? em hatýra gelir ki: Ey mülhid! Sen der- Bin müþkülât ile tayyâre vâsýtasýy- Hsin, la ancak bir iki kilometre yukarýya çýkýlabilir. Nasýl, bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfýnda kat eder, gider, gelir? Biz de deriz ki: Arz gibi aðýr bir cisim, fenninizce, hareket-i seneviyesiyle bir dakikada takrîben yüz seksen sekiz saat mesafeyi keser, takrîben yirmi beþ bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Acaba, þu muntazam harekâtý ona yaptýran ve bir sapan taþý gibi döndüren bir Kadîr-i Zülcelâl, bir insaný Arþa getiremez mi? Þemsin câzibesi denilen bir kanun-u Rabbânî ile Mevlevî gibi etrafýnda pek aðýr olan cism-i arzý gezdiren bir hikmet, câzibe-i rahmet-i Rahmân ile ve incizâb-ý muhabbet-i Þems-i Ezel ile, bir cism-i insaný, berk gibi, Arþ-ý Rahmân a çýkaramaz mý? Yine hatýra gelir ki: Diyorsun, Haydi, çýkabilir. Niçin çýkmýþ? Ne lüzumu var? Velîler gibi ruh ve kalbi ile gitse yeter. Biz de deriz ki: Mâdem Sâni-i Zülcelâl, mülk ve melekûtundaki âyât-ý acîbesini göstermek ve þu âlemin tezgâh ve menbalarýný temâþâ ettirmek ve a mâl-i beþeriyenin netâic-i uhreviyesini irâe etmek istemiþ; elbette âlem-i mubsýrâtýn anahtarý hükmünde olan gözünü ve mesmuât âlemindeki âyâtý temâþâ eden kulaðýný, Arþa kadar beraber almasý lâzým geldiði gibi, ruhunun hadsiz vezâife medâr olan âlât ve cihazâtýnýn makinesi hükmünde olan cism-i mübârekini dahi tâ Arþa kadar beraber almasý muktezâ-i akýl ve hikmettir. Nasýl ki Cennette hikmet-i Ýlâhiye cismi ruha arkadaþ ediyor; çünkü, pekçok vezâif-i ubûdiyete ve hadsiz lezâiz ve âlâma medâr olan ceseddir; elbette o cesed-i mübârek, ruha arkadaþ olacaktýr. Mâdem Cennete cisim ruh ile beraber gider; elbette Cennetü l-me vâ gövdesi olan Sidretü l-müntehâya urûc e- den zât-ý Ahmediye (a.s.m.) ile cesed-i mübârekini refâkat ettirmesi ayný hikmettir. Yine hâtýra gelir ki: Dersin, Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhâldir. Biz de deriz ki: Sâni-i Zülcelâlin san atýnda, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtýn süratiyle ziyâ, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefâvit olduðu mâlûm. Seyyârâtýn dahi, fennen harekâtý o kadar muhteliftir ki, akýl hayrettedir. Acaba latîf cismi, urûcda sür atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuþ, ruh süratinde hareketi nasýl akla muhâlif görünür? Hem, on dakika yatsan, bâzý olur ki bir sene kadar hâlâta mâruz olursun. Hattâ bir dakikada, insan, gördüðü rüyâyý, onun içinde iþittiði sözleri, söylediði kelimâtý toplansa, uyanýk âleminde bir gün, belki daha fazla zaman lâzýmdýr. Demek oluyor ki, bir zaman-ý vâhid, iki þahsa nisbeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Þu mânâya bir temsil ile bak ki: Ýnsanýn hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyâdan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezâhür eden sürat-i harekâtta bir mikyas olmak için þöyle bir saat farz ediyoruz ki; o saatte on iðne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de, ondan altmýþ defa daha geniþ bir dairede dakikayý sayar. Birisi altmýþ defa daha geniþ bir daire içinde sâniyeleri, diðeri yine altmýþ defa daha geniþ bir dairede sâliseleri, ve hâkezâ râbialarý, hâmiseleri, sâdise, sâbia, sâmine, tâsia, tâ âþireleri sayacak gayet muntazam, azîm bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Farazâ, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde âþireleri sayan ibrenin dairesi arzýn medâr-ý senevîsi kadar, belki daha fazla olmak lazým gelir. Þimdi iki þahýs farz ediyoruz. Biri, saati sayan ibreye binmiþ gibi, o ibrenin harekâtýna göre temâþâ ediyor. Diðeri, âþireleri sayan ibreye binmiþ. Bu iki þahsýn bir zaman-ý vâhidde müþâhede ettikleri eþya, saatimizle arzýn medâr-ý senevîsi nisbeti gibi, meþhudâtça pekçok farklarý vardýr. Ýþte, zaman, çünkü, harekâtýn bir rengi, bir levni, yahut bir þeridi hükmünde olduðundan, harekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir. Ýþte, bir saatte meþhudâtýmýz, bir saatin saati sayan ibresine binen zîþuur þahsýn meþhudâtý kadar olduðu ve hakikat-i ömrü de o kadar olduðu halde; âþire ibresine binen þahýs gibi, ayný zamanda, o muayyen saatte Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-ý tevfîký Ýlâhîye biner, berk gibi, bütün daire-i mümkinâtý kat edip, acâib-i mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücûb noktasýna çýkýp, sohbete müþerref olup, rü yet-i cemâl-i Ýlâhîye mazhar olarak, fermaný alýp vazifesine dönebilir ve dönmüþ ve öyledir. Sözler, 31. Söz, 2. Esas, s. 929 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ El-Hâlim Bunca varlýðýna kudretinden O hilim verir Öyle kullarý O nun var ki tevâzu dan erir Bahþ eder mühlet günahkârlara O tevbe için Kim de nedâmet duyarsa bâb-ý ümidi açýn Abdine tevbe için fýrsatla imkân lutfeder Tevbe edince de hemen kusurunu setr eder akýþ açýsý (nazar), insana ayrý bir deðer B katar. Ýnsanýn kâinata bakýþ açýsý farklýdýr. Kimisi mana-yý harfiyle, kimisi de manayý ismiyle bakar. Birincisiyle bakan sevap, ikincisiyle bakan günah kazanabilir. Mânâ-yý harfî, bir þeyin kendisini deðil de sanatkârýný, ustasýný, sahibini bilip tanýtan mânadýr. Manâ-yý ismî ise, bir þeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanýtan mânâsý veya bir þeyin kendi baþýna taþýdýðý anlamdýr. Bediüzzaman, Nimete bakýldýðý zaman Mün im, san ata bakýldýðý zaman Sâni, esbaba nazar edildiði vakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir der. (Mesnevî-i Nuriye, s.45) Yani nimette nimet veren, sanatta sanatkâr, sebeplerde Hakiki Müessir olan Allah görülmelidir. Kur ân-ý Kerim de bakma ya dikkat çekiliyor. Mesela þu âyetlere bakalým: Üstlerindeki göðe bakmazlar mý, onu nasýl binâ edip süsledik ki, hiçbir gediði yoktur. (Kaf Sûresi: 6.) O, gökten su indirendir. Ýþte biz her çeþit bitkiyi o- nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiþ taneler bitireceðimiz bir yeþillik; hurmanýn tomurcuðundan sarkan salkýmlar; üzüm baðlarý; bir kýsmý birbirine benzeyen, bir kýsmý da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaþtýðý zaman her birinin meyvesine bakýn! Þüphesiz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardýr. (En am Suresi: 99) Þimdi bak Allah ýn rahmet eserlerine: Yeryüzünü ö- lümünün ardýndan nasýl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O her þeye hakkýyla kàdirdir. (Rum Sûresi: 50) Allah ýn rahmet eserlerinden birisi de akarsulardýr. Tarih boyunca medeniyetler ve devletler akarsu kýyýlarýnda kurulmuþ ve geliþmiþtir. Akarsular dünyanýn can ve kan damarlarý hükmündedir. Zaman zaman su yüzünden savaþlar bile olmuþtur. Günümüzde sýnýrlarý a- þan akarsularýn kullanýmý ile ilgili hükümler konulmuþtur. Þu ayette suyun faydalarý anlatýlýrken tevhide dikkat çekilir: Rabbimiz þefkâtlýdýr zulmetmez asla kuluna Çabuk öfkelenmez O, et tevbe gir hak yoluna O Halîm (c.c.) sonsuz hilim sahibidir âsilere Nice þâký afv olup katýldý hoþ velilere Câhilin cehâleti hem arttýrýr cüretini Rabbimizse eder imhâl küfrün ûkubetini Eser-i rahmetidir kullarýna olmak halim Herkese mürüvvet ile davranýr akl-ý selim HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Âkýl oldur kim iþin yapýverir tertip ile Þevk ile ihlâs ile hilim ile terðib ile Bu usulleri bize telkîn eder dîn-i mübîn Böylece bulur sükûnet arz ü semâvat zemîn Nice zulme uðramýþtýr mürselin ü enbiyâ Hepsi hilmi tercih etmiþ evliyâ ü asfiyâ Beþerin bulaþýk eli karýþmazsa Ýs viç re ha tý ra la rý-10 Her suçun karþýlýðýný verse Rabbü l-âlemîn Hem kalýr mýydý cihânda ehl-i nâstan müznibîn Yeryüzünde birbirine komþu kara parçalarý, üzüm baðlarý, ekinler; bir kökten çýkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma aðaçlarý vardýr ki, hepsi ayný su ile sulanýr. Ama biz ürünleri konusunda bir kýsmýný bir kýsmýna üstün kýlýyoruz. Þüphesiz bunda aklýný kullanan bir kavim için (Allah ýn varlýðýný gösteren) deliller vardýr. (Ra d Suresi: 4) Bediüzzaman, Aþýlayýcý rüzgârlar gönderdik. Derken gökten yaðmur indirip onunla sizi suladýk. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler deðilsiniz. (Hicr suresi:22) vb. âyetleri açýklarken þöyle demektedir: Þimdi, bak çeþmelere, çaylara, ýrmaklara; yerden, daðlardan kaynamalarý tesadüfî deðildir. Çünkü, onlara terettüb eden âsâr-ý rahmet olan faydalarýn ve semerelerin þehâdetiyle ve daðlarda bir mîzan-ý hâcetle iddiharlarýnýn ifadesiyle ve bir mîzan-ý hikmetle gönderilmelerinin delâletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-i Hakîmin teshîriyle ve iddiharýyladýr. Ve kaynamalarý ise, Onun emrine heyecanla imtisâl etmeleridir. (Sözler, s. 613) Akarsulara baktýðýmýzda pek çok þeyleri bir arada görürüz. Meselâ, akarsularýn menfaatleri, vazifeleri, gelir ve giderleri hakîmâne ve rahîmânedir. Dünyadaki bütün ýrmaklar, pýnarlar, çaylar ve büyük nehirler, Allah ýn rahmet hazinesinden çýktýðýný ve aktýðýný isbat etmektedir. Gelir ve giderlerinin dikkat çekici olmasýndan dolayý, bazý nehirlerin Cennetten geldiði hakkýnda rivâyetler de vardýr. Bu nehirlerin durumu zâhirî sebeplerle açýklanamadýðýndan, mânevî bir cennetin hazinesinden, gaybî ve tükenmez bir menbaýn feyzinden aktýðý kasdedilmiþtir. Meselâ, Mýsýr çölünü bir cennete çeviren Nil nehrine mübarek denilmiþtir. Zira çýktýðý yer güneyde bir daðdýr, ama asýrlardýr küçük bir deniz gibi tükenmeden sürekli akmaktadýr. Geliri çok az, gideri çok fazladýr. Bu durumu Bediüzzaman, Nil-i mübarek âdet-i arziye fevkinde bir gaybî cennetten çýkýyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikat olarak ifade eder. (Þualar, s. 104) Ýsviçre deki dereler ve çaylar adeta bizdeki ýrmaklar gibidir. Çoðu kaynaðýný Alp daðlarýndan alýr ve geçtiði yerleri sular. Bazý ýrmaklar göllere ulaþýr, bazýlarý da göllerden çýkar; Avrupa yý dolaþýr ve denizlere dökülür. Bizdeki ýrmaklarýn aksine sularý yavaþ ve bol akar. Bundan dolayý göllerde ve nehirlerde kolaylýkla taþýmacýlýk yapýlmaktadýr. Ayný zamanda nehirlerde bol miktarda enerji santralýna rastlamak da mümkündür. Akarsu kýyýlarýnda bað ve bahçelerle süslenmiþ evlere ve köylere rastlarsýnýz. Ýnsanlar için yürüyüþ yollarý da unutulmamýþ. Gezerken hem nehri, hem de çevreyi seyrederek tefekkür dersleri alabilirsiniz. Yürüdüðünüz bir nehir kýyýsýnda þu dersi çýkarmanýz mümkündür: Meskenin en lâtifi, en cazibedar þekli, etraf-ý erbaasý türlü türlü gül ve çiçeklerle müzeyyen, bað ve bahçelerle muhat, altýnda sular, nehirler akan kasýr ve köþklerdir. E- vet, camid kalbleri aþk ve þevkle ihya eden, sönmüþ olan ruhlarý þen ve þâd eden, þairlere sermaye olarak þairane teþbihleri, temsilleri, üsluplarý ilham eden, sular ile hazravat [yeþillikler] ve nebatattýr. (Ýþaratü l-ý caz, s. 195) Þairliðimiz olmadýðýndan ancak tefekkür edebiliyoruz. Buralarda Ayetü l-kübra yý, Münacat ý, Haþir Risalesi ni ve Otuz Üç Pencere yi okumak bir baþka lezzet veriyor. Çünkü beþerin bulaþýk elinin karýþmadýðý yerlerde, hiçbir þeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. (Lem alar, s. 304) Ýslâm hâkimiyetinde yaþayan gayr-i müslimin kan bedeli, Müslümanýn kan bedeli kadardýr. Câmiü's-Saðîr, No: 2182 / Hadis-i Þerif Meâli HABÝBE IÞIK Sýdk Emrolunduðun gibi dos doðru ol. (Hûd Sûresi: 11:112.) Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ýn Bu âyet-i kerime beni ihtiyarlattý demesinin sebebi nedir? Düþünülmesi ve hayatýmýzýn tam odak noktasýna alýnmasý gereken bir âyet. Yaþadýðýmýz her saniyede aklýmýzdan çýkmamasý elzem. Hayatý boyunca fiil ve konuþmalarýnda, bütün hallerinde, Peygamberlikle müjdelenmeden önce de doðru ve güvenilir olan biri, neden Peygamberlik geldikten sonra bu âyet karþýsýnda ihtiyarlasýn? Elbetteki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ýn korkusu kendisinden yana deðildi. Ýlk aklýna gelen muhtemelen ümmeti olmuþtu. Yaþadýðýmýz zamanda sýdk ve yalan o kadar iç içe girmiþ ki, þu anda Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ýn neden bu â- yet karþýsýnda titrediðini daha iyi anlayabiliyorum. Said Nursî nin þu sözleri de aklýma geliyor bir anda. Halbuki, o zamandan sonra, [Asr-ý Saadetten sonra] git gide ve gele gele sýdk [doðruluk] ve kizb [yalan] ortasýndaki mesafe a- zala azala, omuz omuza geldi; bir dükkânda ikisi beraber satýlmaya baþladýðý gibi, ahlâk-ý içtimâiye [toplum ahlâký] bozuldu 1 Sýdk ke li me ma na o la rak doð ru luk an la - mýn da dýr. Lâ kin gü nü müz de doð ru luk de di - ði miz de sa de ce ya lan söz söy le me mek an la - þýl mak ta dýr. Ya ni bir me se le i le il gi li uy dur - ma bir söz söy le me mek. Ya lan söy le me sek da hi ha ya tý mýz da e lif gi bi dos doð ru o la ma dý - ðý mýz an lar var mý dýr? Dü þün mek ve iç mu - ha se be si yap mak ge re kir. Sýdk; sa de ce ya lan söz söy le me mek de ðil, duy gu la rýn da, dü þün ce le rin de, dav ra nýþ la rýn da, hat ta mi mik le rin de da hi doð ru ol mak týr. His - set me di ðin bir þe yi his se di yor muþ gi bi yap mak, sev me di ðin bir þe yi a yýp ol ma sýn di ye sev di ði ni söy le mek, mem nu ni yet siz ol du ðun du rum lar da mem nu num de mek, be ðen me di ðin za man be - ðen me dim di ye me di ðin i çin ta bi ri ca iz se bin bir tak la at mak, e ði lip bü kül mek, söy le dik le ri nin ar - ka sýn da o la ma mak. Ba zý du rum lar da ba ha ne uy dur mak bi ze ne ka dar ba sit ge li yor. Ba ha ne uy du ru ver ca ným ne o la cak ni da la rý ný i þit mek! Bu ni da la rý i þit mek ah lâk-ý iç ti ma yi ne nin bo - zul du ðu na a çýk bir de lil dir. Öy le o lu yor ki in san ba zen ken di söy le di ðin den da hi e min o la mý yor. Dü þü nün ce e vet e vet doð ru söy le dim e mi nim di ye bil mek bu or tam da ol duk ça zor la þý yor. Ýç mu ha se be mi zi yap tý ðý mýz da ve ha ya tý - mýz da böy le e ðir lik ler gör dü ðü müz de ilk ön - ce Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn Be ni ih ti yar lat tý de di ði bu â ye ti ve Sa id Nur sî nin þu söz le ri ni ha týr la mak la ya þan tý - mý za çe ki dü zen ver mek ge re kir: Su âl: Her þey den ev vel bi ze lâ zým o lan ne dir? Ce vab: Doð ru luk. Su âl: Da ha? Ce vab: Ya lan söy le me mek. Su âl: Son ra? Ce vab: Sýdk, ih lâs, sa da kat, se bat, te sa nüd. Su al: Yal nýz Ce vab: E vet Su âl: Ne den? Ce vab: Küf rün ma hi ye ti ya lan dýr. Î mâ nýn ma hi ye ti sýdk týr. Þu bur han kâ fi de ðil mi dir ki, ha ya tý mý zýn be ka sý i ma nýn ve sýd kýn ve te sa nü dün de va mýy la dýr? 2 Hz. Pey gam ber (asm) þöy le bu yur muþ tur: Sýdk hay ra, ha yýr da cen ne te gö tü rür. 3 Ya la na ce vaz yok tur bu za man da. Ya doð ru söy le mek ya da sus mak ge re kir. E ðer ha ya tý - mýz da bu tür eð ri lik ler mev cut i se, cid dî an - lam da i man e ði ti mi ne ih ti ya cý mýz var dýr. Ar - zu et ti ði miz i ma nî in ki þaf la rýn o la ma ma sý nýn se beb le rin den bi ri si ha ya tý mýz da yap tý ðý mýz bu eð ri lik ler den bi ri o la bi lir mi, ne der si niz? Dip not lar: 1- Söz ler, s Mü na za rat, s Müs lim, Bu hâ rî

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 29 Þevval 1432 Rumî: 14 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yerel medyamýz, AB yolunu arýyor AVRUPA Birliði Bakanlýðý tarafýndan yürütülen ve Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan desteklenen Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesi kapsamýnda düzenlenen bölgesel bilgilendirme seminerlerinden beþincisi bugün Sivas ta baþlýyor. Seminer, Sivas, Amasya, Erzincan, Kayseri, Tokat ve Yozgat illerinde çalýþan yerel medya mensuplarýmýzýn katýlýmý ile bugün baþlayacak ve iki gün sürecek. Avrupa Birliði Bakanlýðý nýn yaný sýra, Sivas Valiliði, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Ekonomi Gazetecileri Derneði, Diplomasi Muhabirleri Derneði, Ankara Gazeteciler Cemiyeti yönetici ve temsilcilerinin konuþmalarý da seminer gündeminde yer alýyor. Türkiye çapýnda, gazete, televizyon, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarýna hitap eden projede, yerel medyanýn, Türkiye nin AB ye katýlým sürecini daha yakýndan takip e- debilmesi ve sürece dâhil olmasý amaçlanýyor. Bu projeyle, Bakanlýðýn tüm yurtta yerel medyayla bir a- raya geliyor ve AB sürecimiz, günlük hayatýmýza ne getirdiði ve medyaya yönelik proje ve programlar ilk elden yerel medyaya aktarýlýyor. Ankara / cihan Kolonyayý bile internetten alýyoruz TÜRKÝYE NÝN büyümesi ile birlikte önemli bir iþ alaný haline gelen elektronik ticaret sektörü, (e-ticaret) her geçen gün aðýný geniþletiyor. Türkiye de yýllýk 20 milyar dolara dayanan bir pazar haline gelen internet, kimi iþ adamlarý için ise bir fýrsat niteliði taþýyor. Bu pazarý en iyi þekilde kullanan firmalardan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarý geçen yýl online 100 bin adedin ü- zerinde ürün satýþý gerçekleþtirdiðini bildirdi. Alýnan bilgiye göre, Nisan 2010 ile Mart 2011 aylarýný kapsayan 12 aylýk dönemde internet üzerinden alýþveriþ yapan bireylerin yüzde 28,8 i giyim ve spor malzemesi, yüzde 27,8 i elektronik araç, yüzde 19,8 i ev eþyasý, yüzde 17,6 sý kitap, dergi, gazete satýn aldý. Ýnternet üzerinden kiþisel kullaným amacýyla mal veya hizmet sipariþi verme ya da satýn alma oraný bir önceki yýla göre yüzde 3 yükselerek 18,6 ya yükseldi. Geliþen bu sektörü en iyi þekilde deðerlendirmek isteyen Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik AÞ, online üzerinden eyüpsabrituncer markasý adý altýnda geçen yýl 100 bin adetin üzerinde ürün satýþýna ulaþtýðýný açýkladý. Ankara / aa Poyraz Marmara da deniz ulaþýmýný aksaktý MARMARA DA poyraz deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi. Boðazlardan geçmek üzere Marmara Denizi nde seyreden 48 yerli ve yabancý bandýralý þilep ve tanker, saatteki hýzý zaman zaman 70 kilometreye ulaþan poyraz nedeniyle yollarýna devam edemeyince rotalarýný Tekirdað ýn Þarköy sahillerine çevirerek demirledi. Geceyi Þarköy de geçiren gemilerde bulunan personel, poyraz ve yer yer 3 metreyi aþan dalgalar yüzünden geceyi gemilerde geçirdi. Poyrazýn sabah saatlerinde etkisini azaltmasýnýn ardýndan 39 yerli ve yabancý bandýralý þilep ve tanker, sabah Þarköy den demir alarak boðazlardan geçmek üzere hareket etti. Tekirdað / aa Yük treni otomobile çarptý: 1 ölü, 1 yaralý KÜTAHYA DA yük treninin otomobile çarpmasý sonucu 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki sefer sayýlý yük treni, Bölcek Mahallesi ndeki hemzemin geçitte, Asým Gündüz ün (73) kullandýðý 43 FV 036 plakalý otomobile çarptý. Sürücünün eþi Ayþe Gündüz (70) kaza yerinde öldü, sürücü Asým Gündüz yaralandý. Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldýrýlan Asým Gündüz ün hayatî tehlikesi bulunduðu öðrenildi. Kütahya / aa 58 2 Rusya'nýn baþþehri Moskova'da Rusya Müftüler Konseyi'nce düzenlenen 12. hafýzlýk yarýþmasýný çok sayýda davetli izledi. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN 35 ülkeden hafýzlar Moskova da yarýþtý MOSKOVA DA BU YIL 12 NCÝSÝ DÜZENLENEN ULUSLAR ARASI KUR ÂN-I KERÝM OKUMA YARIÞMASINDA 35 ÜLKEDEN KATILAN HAFIZLAR YARIÞTI. BÝRÝNCÝLÝÐÝ FÝLÝSTÝNLÝ HAFIZ KAZANDI. Tutuklu vekiller oluþan yeni Meclis, seçimin üzerinden üç buçuk ayý aþkýn bir 12Haziran da zaman geçtikten sonra, bu hafta sonu ancak toplanýyor. Gerçi yaz ortasýnda da milletvekillerinin yemin etmesi ve baþkan seçimi için toplanmýþtý, ama bu iþler yapýlýnca daðýldý. Yemin faslý da BDP lilerin boykotu sebebiyle eksik kaldý. Bakalým, bu açýlýþta tamamlanacak mý? O cenahtan gelen sinyaller, gelinen noktada, ekseriyetin artýk boykotu bitirip yemin etmekten yana olduðu yönünde. Ve galiba öyle olacak. Ama yemin krizinin asýl sebebini oluþturan tutuklu vekiller problemi hâlâ çözülmüþ deðil. Seçildikleri halde tahliye talepleri reddedilip i- çeride tutulmaya devam edilen vekillerin bu durumu hem BDP yi, hem CHP yi, hem de MHP yi eksik temsil konumunda tutmaya devam ediyor. Meclisi bekleyen öncelikli iþlerden biri bu sorunu çözecek bir formül bulmak. Ama zor bir iþ. Üç muhalefet partisi, tutuklu kiþileri aday gösterirken, Seçilince serbest kalýrlar hesabý yapmýþlardý. Ama þimdiye kadar bu hesap tutmadý. Seçildikleri halde tahliye edilmediler. Demokrasiye ve seçmen iradesine gölge düþürürken, yargý üzerinde de aðýr bir baský oluþturan bu sýkýntýlý durum nasýl aþýlacak; hâlâ bilinmiyor. Ýktidar, Ýkazlarýmýza raðmen muhalefet partileri ciddî itham ve iddialarla yargýlanan kiþileri bile bile aday göstererek bu duruma sebebiyet verdiler diyerek bu eksende bir tavýr sergiledi. Ama gelinen noktada bu tavrýn ötesine geçilerek, problemin çözümüne yönelik yaklaþýmlar geliþtirilmesi gerekiyor. Çünkü ortada fiilî bir durum var. Seçmenin bir kýsmý, aday gösterilen bu tutuklu kiþilere, durumlarýný bilerek oy verdi. Bu oylarla seçilmiþ olmak, elbette ki o kiþilerin aklandýðý anlamýna gelmez. Ama artýk seçilmiþ kiþiler olarak, en azýndan tutuksuz yargýlanmalarýna imkân verecek bir formül bulunamaz mý? Sanýrýz, kriz böyle bir formülle çözülecek. Böyle bir çözüme Ergenekon ve terör sanýklarý serbest mi kalacak? diye itiraz edilebilir. A- ma seçildikleri halde hapiste tutulmaya devam edilmelerinin sakýncasý ile tartýldýðýnda, bu sualde ifadesini bulan gerekçe daha geride kalýyor. Darbecilikle veya teröre destek vermekle suçlanan insanlarýn milletvekili seçilmeleri, demokrasinin onlara verdiði bir fýrsat olarak görülmeli ve bu fýrsatý nasýl kullanacaklarý takibe alýnmalý. Yargýlanmalarý da tutuksuz olarak sürmeli. Eðer bu problem en kýsa zamanda bir çözüme baðlanamazsa, daha yeni Meclis oluþur oluþmaz patlak veren yemin ve boykot krizlerinin farklý biçimlere bürünecek yansýmalarý, yasama dönemini yeni sýkýntý ve sürtüþmelerle zora sokabilir. Buna meydan verilmemeli. Çünkü bu Meclisi bekleyen çok önemli görevler var. Yeniden azan terörü bitirecek çareler üretmekten yeni anayasaya, yýllardýr bekleyen AB reformlarýndan sistemdeki bilumum 27 Mayýs-12 Eylül ve 28 Þubat tortularýný temizlemeye ve üzerinde yine kara bulutlar dolaþmaya baþlayan ekonomiyi saðlamlaþtýrmaya kadar, yapýlacak birçok iþ mevcut. YAÞ zedelerin bir kýsým haklarýnýn iadesi, yaz Kur ân kurslarýndaki 28 Þubat yadigârý yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve azýnlýk vakýflarýnýn yýllardýr gasp edilen mallarýnýn iadesi gibi parça buçuk yapýlan küçük iyileþtirmelerin dahi ne kadar büyük bir ferahlamaya vesile olduðuna bakýlýrsa, kapsamlý bir demokratikleþme ve özgürlükleri geniþletme reformunun ne denli geniþ çaplý bir rahatlama getireceði son derece aþikâr deðil mi? Meselâ terörü bitirip analarýn gözyaþýný dindirmeye, 27 Mayýs-12 Eylül-28 Þubat kaynaklý maðduriyetleri tamamen izale etmeye, herkes i- çin adalet ve eþitliði saðlamaya, gelir dengesizliðini düzeltip fakirliði ortadan kaldýrmaya... o- daklanmak gerekirken, küçük meselelere takýlýp, onlarý, çare bekleyen büyük sorunlarý çözme çabalarýnýn engeli haline getirmek olacak þey mi? Türkiye bugüne kadar küçük meseleler etrafýnda dönüp duran kýsýr polemik ve çekiþmelerle çok fazla zaman ve enerji kaybetti. Artýk yeter. RUSYA NIN baþkenti Moskova da bu yýl 12 incisi düzenlenen Uluslararasý Kur ân-ý Kerim Okuma Yarýþmasý nda 35 ülkeden gelen hafýzlar yarýþtý. Kur ân ziyafetinin sunulduðu gecede, birinciliði Filistinli hafýz kazandý. Rusya Müftüler Konseyi tarafýndan Moskova nýn Kosmos Oteli nde düzenlenen yarýþma, büyük ilgi gördü. Salonu dolduran yüzlerce dinleyici; Belçika, Fransa, Ýngiltere, Fas, Afganistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Gana, Tanzanya, Somali, Suriye ve Kamerun dan gelen hafýzlarý dinleme imkâný buldu. Dinleyiciler, Kur ân- Kerim tilavetlerini huþu i- çinde dinlerken, bazý hafýzlarýn tilavetleri salonda tekbir ve alkýþlarla karþýlandý. Yaþlarý arasýnda deðiþen yarýþmacýlarýn büyük çoðunluðunu genç yaþtakiler oluþturdu. Yarýþmada 70 puan tecvid ve 30 puan da güzel okuma ve makama verildi. Yarýþmanýn birinciliðini Filistinli Said Davoud, ikinciliðini Suudi Arabistanlý Halid Al Vuzaidi ve üçüncülüðünü de Faslý Al Valid Aþþamsan paylaþtý. Yarýþmaya Türkiye den katýlan Hacý Çetin isimli hafýz yaptýðý açýklamada, birkaç gündür Moskova da bulunduðunu ve hafýz arkadaþlarý ile kaynaþma imkaâný bulduðunu kaydetti. Çetin, Kur an-ý Kerim i ezberlemenin herkese nasip olmadýðýný belirterek yarýþmacýlarý Kur ân aþýðý Kur ân bülbülleri olarak nitelendirdi. Çetin, Salonda coþkulu bir atmosfer var. Bu yüzden sahneye çýkan arkadaþlar da çok heyecanlanýyor. Gerçi heyecansýz yarýþma da olmaz. Bu yüzden bu çok normal diye konuþtu. Çetin, yarýþmaya Ýstanbul Baðcýlar dan katýldýðýný ekledi. Dinlemek için gelenlerin de Kur ân âþýðý insanlar olduklarýný hissettiðini ifade e- den Çetin, Komünizmden çýkmýþ bir ülkede Ýslamiyet in bu kadar benimsenmesi ve böyle yarýþmalarýn düzenlenmesi çok sevindirici Kur'ân okunduðu zaman insanýn bütün hüznü ve kederi gidiyor. Ýnsan manevî duygularla bezeniyor dedi. Bu yýlki yarýþma Rusya Müftüler Konseyi Baþkaný Ravil Gaynuddin in himayesinde düzenlenirken, Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý ve Moskova Belediyesi de yarýþmaya destek verdi. Moskova / cihan Üniversitelerde boþ kalan kontenjanlara ÖSYM tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. Adaylar ek yerleþtirme için 3-6 Ekim tarihlerinde tercih yapacak. Üniversiteler için ikinci þans YÜKSEKÖÐRETÝM programlarýnýn kontenjanlarýna ÖSYS (Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi) sonuçlarýna göre Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. ÖSYM den yapýlan açýklamada, öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan, yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan ve 2011-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu yayýmlandýktan sonra açýlan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna 2011-ÖSYS sonuçlarýna göre ek yerleþtirme yapýlacaðý bildirildi. Adaylarýn, 2011-ÖSYS Ek Yerleþtirme tercihlerini, 3-6 Ekim tarihleri arasýnda baþvuru merkezleri aracýlýðýyla veya internet üzerinden bireysel olarak yapmalarý gerektiði belirtilen açýklamada, 2011-ÖSYS merkezi ilk yerleþtirmede tercih iþlemi yapýlabilen tüm ortaöðretim okulu müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi yöneticiliklerinin, ÖSYS de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklarý, baþvuru süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý kaydedildi. Adaylarýn, tercihlerini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yaptýklarýnda 3 TL tutarýndaki hizmet ücreti dýþýnda baþka bir ücret ödemeyecekleri ifade edilen açýklamada, posta ile merkeze gönderilen tercih formlarýnýn iþleme alýnmayacaðý vurgulandý. Ankara / aa Yarýþmada hafýzlarýn okuduðu Ku'ân-ý Kerim misafirler tarafýndan huþu içinde dinlendi. KPDS YE BAÞVURULAR BAÞLADI KAMU Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), sonbahar dönemi için baþvurular baþladý. Sýnav 20 Kasým da yapýlacak. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezinden (ÖSYM) KPDS Sonbahar Dönemi Kýlavuzu, ÖSYM internet sitesinde yayýnlandý. Kýlavuza göre, yabancý dil tazminatý almak isteyen kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapýlacak olan sýnava baþvurular bugün baþladý. Baþvurular 5 E- kim e kadar devam edecek. Sýnav, 20 Kasým 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa da yapýlacak. Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca olarak yapýlacak sýnav saat 9.30 da baþlayacak ve 3 saat sürecek. Bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden sýnava girilebilecek. Baþvurusunu yapan a- day, baþvuru süresince ve baþvurularýn bitimini izleyen beþ gün içinde ÖSYM nin internet adresinden yabancý dil deðiþikliði yapabilecek. Yabancý dil tazminatýndan yararlanma hakký olmadýðý halde sýnava girip baþarýlý olmak tazminat isteme hakký doðurmayacak. Ankara / aa

4 4 Y HABER Al man ya nýn göç kor ku su Ýmam ve hatiplerin eðitimi Eðitim üzerine ne kadar konuþulsa, araþtýrma yapýlsa ve yazýlsa yine de yetmez, çünkü hayatýn temelinde eðitim var ve olmalý. Pek çok problemin temelinde doðrudan ya da dolaylý olarak eðitim var. Bir ülkede kaliteli eðitim varsa, o ülkede iyilik ve güzellik de var demektir. Peki, iyi eðitim in olduðunu nereden anlayabiliriz? Elbette farklý ölçüler olabilir, ama insana insan olarak yaklaþan ve insanlara yaradýlýþ gayesi ni öðretebilen bir eðitim, iyi dir. Ne yazýk ki ülkemizdeki eðitim büyük ölçüde faydasýz bilgi ler öðretmeyi tercih eder. Türkiye deki din eðitimi nde de ciddî problemler var. Bunu biz deðil, bu iþi fiilen yürütenler de i- fade ediyor. Baþta imam hatip liseleri ve Kur ân kurslarý olmak üzere, din eðitimi nin her sahasýnda problemler var. Önemle dikkat çekilmesi gereken bir nokta ise, bu konudaki ihmalin sadece yönetim engeli yle izah edilmesinin imkânsýzlýðýdýr. Yani, istenmesi halinde doðru dürüst, ihtiyaca cevap verilebilecek bir din eðitimi ni mevcut þartlar altýnda da hayata geçirebilmek mümkündür. Ýþe, din eðitimini vermesi gereken imam hatip ve ilahiyatçýlarýn eðitiminden baþlamalý. Mevcut þartlarda imam hatip liselerinde verilen din eðitimi dahi çok çok yetersizdir. Eðer dýþarýdan bir takviye almamýþsa, meselâ her hangi bir Anadolu imam hatip lisesi mezunu, neredeyse sade vatandaþ kadar fýkýh bilgisine sahip olamýyor. Kimilerince uç bir bilgi olarak görülebilir, ama son yýllarda okulu bitirmiþ bir imam hatip lisesi mezunu Cuma namazý bile kýldýramaz, kýldýrmayý bilmez! Cenaze yýkamayý, defnin nasýl yapýlacaðýný da bilmez. Çok yakînen tanýdýklarým olduðu için bunu rahatlýkla söyleyebilirim. Sorulduðunda, Biz Anadolu ÝHL mezunuyuz. Bunlarý öðrenmiyoruz. Daha çok fen dersleri görüyoruz diyorlar. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, çok daha basit fýkýh bilgilerine sahip olmadýklarý da, araþtýrýlsa görülecek. Ýmam hatipler böyle de, ilahiyat fakülteleri nasýl? Oralarda da ciddî sýkýntýlar olduðunu yine bilenler biliyor. Meselâ, meþhur bir ilahiyat fakültesini kazanarak okumaya gelen bir imam hatip lisesi mezununun Hayal kýrýklýðýna uðradým. Oysa ben nasýl umutlarla buraya gelmiþtim. Ýlahiyat, imam hatip lisesinden farksýz dediðine þahidim. Bu noktada Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in tesbitleri de önem arz ediyor. Ýslâm âleminin yüzlerce, binlerce meselesi olduðunu, ama alimlerin bu meselelerin hakkýný verecek güçte ve kuvvette olmadýðýný belirten Görmez, Türkiye de, Ýslâm dünyasýnda ilim müesseselerinin, Ýslâm dünyasýnýn içinden geçtiði süreçleri dikkate alarak, din ve Ýslâmýn geçtiði süreçleri dikkate alarak, derslerini, müfredatlarýný, sistemlerini, programlarýný yeniden gözden geçirme mecburiyeti var demiþ. (AA, 24 Eylül 2011) Pendik Belediyesince düzenlenen Literatüre Mütevazý Bir Katký, Mehmet Savaþ konulu programda konuþan Görmez, þunlarý da söylemiþ: Son 2 asýrdýr, hayat, ilmin ve âlimin çok önünde gidiyor. Hepimizin, bütün ilim adamlarýnýn, bir a- raya gelerek Tekrar ilimle hayatý nasýl buluþturabiliriz, ilmi, bilgiyi nasýl hayatýn önüne geçirebiliriz? diye düþünmemiz lazým. (...) 45 ilahiyat fakültemiz oldu. (...) Acaba bu fakülteler ve yetiþecek ilim adamlarýmýz, milletimizin, toplumumuzun, Ýslâm toplumlarýnýn gerçekten sorunlarýna karþýlýk verebilecek, problemlerini halledebilecek, o medeniyet kubbemizi ayakta tutacak âlimler yetiþtirebilecek mi diye endiþe taþýyorum. Haklý bir endiþe. Hastalýk keþfedilip teþhisi konulduðuna göre tedavisi de mümkündür. Ýnþâallah ilmiyle amel eden imam hatipler, vaizler ve âlimler yetiþtirilir. Böyle âlimlere, hele de günümüzde çok muhtacýz... Ye ni a na ya sa ný n ba ha ne si kal ma dý ME MUR Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný (ME - MUR-SEN) Ah met Gün doð du, ye ni a na ya sa nýn ya pýl ma - sýn da bir ba ha ne nin bu lu na ma ya ca ðý ný be lirt ti. E ði tim ci ler Bir li ði Sen di ka sý ta ra fýn dan dü zen le nen top lan tý i çin Bur - dur a ge len Gün doð du, te rör ör gü tü PKK nýn mil le tin kar - deþ li ði ne, bü tün lü ðü ne ve top lum sal ba rý þa kur þun sýk ma ya de vam et ti ði ni söy le di. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýy la il gi li a - çýk la ma lar da da bu lu nan Gün doð du, ye ni a na ya sa nýn ya - pýl ma sýn da bir ba ha ne nin bu lu na ma ya ca ðý ný be lirt ti. Gün - doð du, Re fe ran dum la ül ke nin gir miþ ol du ðu sü reç, mil let - le-dev le tin ba rýþ ma sý a dý na ve ül ke mi zin ye ni den Or ta do - ðu da li der li ði e le al ma sý a dý na çok ö nem li bir ge liþ me ol du - ðu nu gö rü yo ruz. Va tan daþ lý ðý Tür ki ye va tan daþ lý ðý ol mak ü ze re dev le ti, va tan da þý ný ta ným la ya rak ka te go ri ze et me has ta lý ðýn dan kur ta rýp, bü tün va tan daþ la rý na e þit me sa fe de ol ma ve ö te ki o luþ tur ma ma a dý na bir a na ya sa nýn da yü rür - lü ðe ko nul ma sý la zým. Bu gün kü Mec lis bu nun i çin bir fýr - sat. Yüz de 96 yý tem sil e den bir mec lis var. Bur dur / a a AL MAN YA, BU ÜL KE DE DO ÐUP BÜ YÜ YEN VE Ý YÝ E ÐÝ TÝM GÖ REN TÜRK LE RÝN TÜR KÝ YE YE DÖN ME SÝN DEN EN DÝ ÞE DU YU YOR. TÜRK-ALMAN Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nihat Sorgeç, Almanya da doðup büyüyen ve iyi eðitim gören Türklerin, Almanya dan ayrýldýklarýný ifade ederek, Almanya bundan endiþe duyuyor. On binlerce Türk akademisyenin Almanya dan Türkiye ye kaçýþlarý, yetkililer tarafýndan endiþeyle izleniyor. Almanya da bir kiþinin üniversite eðitim maliyeti 200 bin Avrodur. Büyük masraflar harcayarak yetiþtirdiði kiþilerin tekrar Türkiye ye dönmemesi için Alman yetkililer çare a- rýyor dedi. Sorgeç, yaptýðý açýklamada, son zamanlarda Almanya dan Türkiye ye yoðun þekilde yaþanan Türk göçünü engellemek a- macýyla 6 yýl önce Almanya da Uyum Bakanlýðý kurulduðunu hatýrlatarak, bu bakanlýðýn uyumu gerçekleþtirmeyle ilgili çalýþmalar yaptýðýný belirtti. Türkiye de faaliyette bulunan 4 bin 600 Alman þirketinde 100 bin kiþinin çalýþtýðýný anlatan Sorgeç, Türkiye de faaliyet gösteren ünlü firmalarýn menajerlerine bakýn Almanya da müthiþ eðitim gören Türklerin Þe hit ler du âlar la u ður lan dý SÝÝRT'ÝN Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada þehit olan askerler son yolculýklarýna uðurlandý. Þehit jandarma er Halil Ýbrahim Türkmen in cenazesi Konya merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi ndeki baba evinden Mürþitpýnar Cami ne getirildi. Burada þehidin 8 yaþýndaki kýz kardeþi Nermin i, Konya Valisi Aydýn Nezih Doðan teselli etti. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Bal ile AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz aileye baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan, Þehitler ölmez vatan bölünmez, Kahrolsun PKK sloganlarý eþliðinde Konya Þehitliði ne getirilen jandarma er Türkmen in cenazesi burada topraða verildi. olduðunu görürsünüz diye konuþtu. Almanya dan Türkiye ye Türk göçünü engellemek amacýyla 6 yýl önce Almanya da U- yum Bakanlýðý kurulduðunu anlatan Sorgeç, þöyle konuþtu: Uyumu nasýl gerçekleþtirebiliriz çalýþmalarý yapýlýyor. En üst derecede. Þu anda daha iyi daha güzel kucak açma istekleri var. Almanya da doðup büyüyen ve iyi eðitim gören Türkler, Almanya dan ayrýlmak istiyor. Almanya bundan endiþe duyuyor. On binlerce Türk akademisyenin Almanya dan Türkiye ye kaçýþlarý, yetkililer tarafýndan endiþeyle izleniyor. Almanya da bir kiþinin üniversite e- ðitim maliyeti 200 bin Avrodur. Büyük masraflar harcayarak yetiþtirdiði kiþilerin tekrar Türkiye ye dönmemesi için Alman yetkililer çare arýyor. Öte yandan hala 50 yýl önce gelen göçün uyumsuzluk sorunlarý var. 40 yýldýr o- rada yaþayýp 3 kelime Almanca bilmeyen vatandaþlarýmýz var maalesef. Türkiye de yaþayan kiþiler, Almanya da yaþayan Türklerden daha Avrupalý. Yani sizler, son 50 yýlda muhteþem bir yol katettiniz, bizler Almanya da yaþayan Türkler, olduðumuz yerde saydýk, geliþemedik. Almanya da Türkler, kendi köylerini kurdular, bir arada yaþadýlar, dýþa açýlmadýlar. Ýki taraf da bizimle ilgilenmedi. Bizler, iki taraf arasýnda sýkýþtý. Türkiye ye milyarlarca lira para getirdik altýn yumurtlayan tavuk olarak, Almanya da iþ gücü olduk ama iki taraf için de insan olarak görülmedik. BÝZE, TÜRK KÖKENLÝ ALMANLAR DENÝLMELÝ Almanya da yaþayan Türklere Almanya da yaþayan Türk kökenli Almanlar denilmesi gerektiðini ifade eden Sorgeç, Bizler ne kadar çabuk uyum saðlayýp, kendimizi kabul ettirirsek Türkiye yi ve Türkleri, daha iyi temsil edebiliriz diye konuþtu. Türkiye den Almanya ya ilk olarak 1961 yýlýnda iþçi göçü olarak baþlayan göçün 50 yýl sonra donanýmlý elemanlar için gerçekleþeceðini ifade eden Sorgeç, Ancak, Almanya da teknik dallarda, ö- Jan dar ma er A dem Yö rük ün ce na - ze si, i se An tal ya nýn Kor ku te li il çe - sin de ki e vin den o muz la ra a lý na rak tö re nin ya pý la ca ðý Mer kez Ca mi si ö nün de ki a la na ta þýn dý. Ce na ze na ma zýn dan son ra þe hit A dem Yö rük ün ta bu tu bir sü re as ker ler ta ra fýn dan ta þýn dýk tan son ra va - tan daþ la rýn o muz la rýn da Kü çük köy Me zar lý ðý na ge ti ril di. Ce na ze, du a - lar eþ li ðin de top ra ða ve ril di. Ça týþ - ma da þe hit o lan Ast su bay Baþ ça - vuþ Er dal Can bu lat i le jan dar ma er Ön der Tur gay Ýz mir de, jan dar ma er Ha lil Ýb ra him Türk men Kon - ya da, jan dar ma er Ö mer Dur sun Si nop ta, jan dar ma on ba þý Re cep Gök i se Þýr nak ta dü zen le nen tö - ren ler le def ne dil di. Kon ya / a a Terörle kararlý mücadeleye devam BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Terörle olan bu kararlý mücadelemizi aynen devam edeceðini özellikle burada ifade etmek istiyorum dedi. Baþbakan Erdoðan, Türk Traktör ün üretim tesislerinde düzenlenen, Türk Traktör 600 bininci traktörün banttan indirimi töreninde yaptýðý konuþmada, son günlerde meydana gelen terör olaylarýna da deðindi. Erdoðan, sivil genç kýzlarýmýzýn teröre kurban edildiði, askerlerimizin þehit olduðu bir süreci yaþadýk. Þehitlerimize Allah tan rahmet diliyor ve terörle olan bu kararlý mücadelemizi aynen devam edeceðini özellikle burada ifade etmek istiyorum dedi. Erdoðan özetle þunlarý söyledi: Dünyaya kapalý olanlar, bugün ne milletimize ne de dünyaya söyleyecek bir çift sözü olmayanlar bizi Arap ülkelerinde popülizm yapmakla eleþtiriyorlar. Þunu herkesin bilmesi gerekir: Ne Türkiye Baþbakanýnýn ne de bu ülkenin popülizme ihtiyacý yoktur. Hiçbir zaman popülizme tenezzül etmedik hiçbir zaman da etmeyeceðiz. Bugün Türkiye, dünyada yaþanan haksýzlýklara ve zulümlere karþý dur diyebilen, müdahil olduðu her yerde barýþýn hâkim olmasýna katký veren bir ülkedir. Biz diplomatik sahada adýmlar atarken, dünyada barýþ ve istikrar ortamýnýn oluþmasýna katký saðlarken, ayný zamanda iþ dünyasýna da yeni fýrsat alanlarý oluþturuyoruz. Ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam ediyor, kredi derecelendirme kuruluþlarý da siyasî davranmaktan vazgeçmelidirler. Gerçekler neyse bu gerçeklere göre aynen notu artýrmalý veya düþürmelidir. Acaba þu ne der, bu ne der, yok. O ülkenin ekonomisi ne diyor buna bakmalý ve notunu da buna göre vermelidir. 25 yaþ ve ü- zeri traktörlerin hurdaya çýkarýlmasý için bir çalýþma yapacaðýz. Böylece hem traktör satýþlarýný artýracak, hem iþ güvenliðini saðlayacak, hem de tarýmsal üretimde verimliliði artýrmýþ olacaðýz. Siyasiler hem de iþadamlarýmýz için, yerli bir otomobil markasý oluþturmanýn, topluma karþý da bir borç olduðuna inanýyorum. Bu ülkede elbet bu iþe soyunacak bir yiðit, bir babayiðit vardýr. Sektörle bir araya gelerek, sorunlarý ve sorunlarý nasýl a- þacaðýmýzý birlikte belirleyerek, artýk yerli o- tomobil markasýný oluþturacaðýz. Yeter ki bu iþin neden olmayacaðýndan ziyade nasýl olacaðýna odaklanalým. Ankara / aa zel sektörde, hizmet sektöründe eleman sýkýntýsý yaþanýyor. Yani hasta ve yaþlý bakýcý, teknisyen, týbbi sekreter gibi ara mesleklerde çalýþacak iþçilere ihtiyaç var. Yani Türkiye deki meslek lisesi mezunlarý, Almanya da çalýþabilir diye konuþtu. TÜRKLERÝN YÜZDE 22 SÝ ÝÞSÝZ Öte yandan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Genel Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, 2 milyon 435 bin 230 Türkün yaþadýðý Almanya da, 805 bin 750 Türk, Alman vatandaþlýðýna geçerken, 1 milyon 629 bin 480 Türk ise hâlâ Türk vatandaþý olarak söz konusu ülkede ikamet ediyor. Türk vatandaþý olan 852 bin 633 ü erkekten 330 bin 401 i, 776 bin 847 olan kadýnlardan ise 143 bin 981 i çalýþýrken, 70 bin Türk ise baðýmsýz iþ yapýyor. Almanya da 146 bin 427 Türk iþsiz i- ken, Türk vatandaþlar arasýndaki iþsizlik oraný ise yüzde 22,2 oldu. Ankara / aa HABERLER Anayasada önyargýyla hareket etmiyoruz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð - lu, a na ya sa de ði þik li ðin de i ni si ya ti fin TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek te ol ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, bu ko nu da AKP ye de ran de vu ve re bi le cek le ri ni, ön yar gýy la ha re ket et me dik le ri ni söy le di. TBMM - de ki ma ka mýn da Fi lis tin Bü yü kel çi si Na - bil Ma a rof i le gö rü þen Ký lýç da roð lu, gö - rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la - ma lar da bu lun du, so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki ye de bu gün te rör var sa, tek so - rum lu su nun AKP Hü kü me ti ol du ðu nu i fa de e den Ký lýç da roð lu, bir ga ze te ci nin, Baþ ba kan, te rör le mü ca de le de si ya sî ka - nat i le mü za ke re nin de vam e de ce ði ni söy lü yor. An cak ko nu yu tam o la rak aç - mý yor. Siz ne an lý yor su nuz so ru su nu, An la dý ðým þu; Re cep Tay yip Er do ðan i le PKK a ra sýn da gö rüþ me ler de vam e de - cek. Bu doð ru de ðil, o nay la mý yo ruz di ye cevp la dý. A na ya sa de ði þik li ðin de i ni si ya ti - fin TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek te ol ma - sý ge rek ti ði ni be lir ten Ký lýç da roð lu, a na - ya sa gö rüþ me le ri ko nu sun da AKP ye ran - de vu ve rip ver me ye ce ði ne i liþ kin so ru ü - ze ri ne Ni ye ver me ye lim. Mek tu bu nu i - çe ri ði ni bil mi yo ruz. Biz ön yar gýy la ha re - ket e den bir par ti de ði liz, AKP dir. Pro to - kol im za lý yor su nuz, a ra dan sü re ge çi yor bi ri si ni yet mek tu bu di yor. Pes val la hi. Grup la rý zi ya ret e de cek ler miþ, gel sin ler, o tu ru ruz, ko nu þu ruz. Biz, i ni si ya ti fin TBMM Baþ ka ný nda ol ma sý ge rek ti ði ne i - na ný yo ruz, par la men to nun ge le ne ðin de de bu var dýr. Geç miþ te de eþ gü dü mü TBMM ye ko nuþ tu. Ký lýç da roð lu, Çi - çek in, a na ya sa gö rüþ me le ri ne i liþ kin tu - ta nak la rý, Mec lis dý þýn da ki par ti le re de gön der me si ni tek lif et ti. An ka ra / a a Meclis, her derde deva TBMM Di lek çe Ko mis yo nu, va tan daþ - la rýn der di ne ça re ol ma ya ça lý þý yor. TBMM Di lek çe Ko mis yo nu Baþ ka ný Meh met Da niþ, yap tý ðý a çýk la ma da, ko - mis yo nun, de ne tim le ri so nu cu ye rin de ol ma yan, hu ku ka ay ký rý i da ri iþ lem ler hak kýn da il gi li i da re le ri u yar dý ðý ný, al dý ðý ka rar la rýn uy gu lan ma sý ný ta kip et ti ði ni ve ka mu ya ra rý ge rek ti ren ya sal dü zen le me ta lep le ri hak kýn da il gi li ih ti sas ko mis yon - la rý ve ba kan lýk la rý bil gi len dir di ði ni söy le - di. Da niþ, ko mis yo na he men he men her tür lü ko nu da þi kâ yet gel di ði ni be lir te rek, Ýþ ve kad ro, yar dým ta le bi, alt ya pý so run - la rý, e mek li lik ve sos yal gü ven lik le il gi li so run lar, sað lýk hiz met le ri nin ye ter siz li ði - ne i liþ kin þi kâyet ler, i le ti þim þir ket le rin - den þi kâ yet ler ve tü ke ti ci mað du ri ye ti ne ön lem a lýn ma sý, ka mu ku rum la rý nýn di - lek çe le ri ne ce vap ver me di ði ne i liþ kin þi - ka yet ler, a da let hiz met le ri nin ge cik me le - re i liþ kin þi kâ yet ler, va tan daþ lýk ta lep le ri - ne, ta pu so run la rý na, as ker lik mes le ðin - den i li þi ði ke si len le rin þi kâ yet le ri i le hak - la rý nýn i a de si ne i liþ kin ta lep ler ko mis yon - da de ðer len di ri li yor de di. Meh met Da - niþ, 19 Ey lül ta ri hi i ti ba riy le; 24. dö nem 1. ya sa ma yý lýn da ge len di lek çe sa yý sý nýn 473, 23. dö nem den de vir o lan di lek çe sa - yý sý nýn 359, 24. dö nem de ka rar a lý nan di - lek çe sa yý sý nýn 446, bu dö nem de mev zu - a ta uy gun ol ma dý ðýn dan iþ lem den kal dý - rý lan di lek çe sa yý sý nýn i se 5 ol du ðu nu bil - dir di. Bu dö nem de 113 ka dýn ve 355 er - ke ðin baþ vur du ðu nu be lir ten Da niþ, si vil top lum ör güt le ri ve ö zel ku ru luþ lar dan ge len di lek çe sa yý sý nýn i se 5 ol du ðu nu kay det ti. Çanakkale / a a

5 Y HABER 5 TSK üzerinde siyasi denetim yok SAVUNMA UZMANI LALE KEMAL, TÜRKÝYE'DE TSK ÜZERÝNDE SÝYASÝ ÝRADENÝN TAM DENETÝMÝ OLMADIÐI ÝÇÝN HANGÝ KISTASA GÖRE GENERAL OLUNDUÐU KONUSUNUN BÜYÜK BÝR SORU ÝÞARETÝ OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. TA RAF Ga ze te si An ka ra Tem sil ci si La le Ke - mal, Türk Si lah lý Kuv vet le ri (TSK) ü ze rin de si ya si i ra de nin tam de ne ti mi ol ma dý ðý ný söy - le di. Ci han Med ya Ha ber Der gi si ne ko nu þan Ta raf ýn An ka ra Tem sil ci si Ke mal, 28 Su - bat tan son ra or du i çin de ge ne ral li ðe doð ru bir ter fi tü ne li nin ka zýl dý ðý, bu sa ye de hiç bir a lan tec rü be si ol ma yan i sim le rin kuv vet ko - mu tan lý ðý i çin a dý nýn geç me si nin or du i çin - de e leþ ti ri ko nu su ol du ðu yö nün de ki id di a la - rýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne o ko nu da so mut bil gi si nin ol ma dý ðý ný söy le di. Ke mal, Tür ki - ye de TSK ü ze rin de si ya si i ra de nin tam de - ne ti mi ol ma dý ðý i çin han gi kýs ta sa gö re ge ne - ral o lun du ðu ko nu su nun bü yük bir so ru i þa - re ti ol du ðu nu be lirt ti. Ke mal, Ýn ter net An - dý cý da va sýn da sa nýk du ru mun da o lan Ge - nel kur may Ad li Mü þa vi ri Tüm ge ne ral Hýf zý HABERLER Baðýþ: Avrupa ile ayný dili konuþmalýyýz AVRUPA Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Türkiye nin, Avrupa Birliði ü- yesi olmak istiyorsa, Avrupa kamuoyunun zihnini ve gönlünü kazanmasý gerektiðini belirterek, Bu yüzden Avrupa ile ortak dili konuþmak durumundayýz dedi. Baðýþ, Dedeman Otel de, Avrupa Dil Ödülü töreninde yaptýðý konuþmada, Türkiye nin 52 yýldýr AB nin üyesi olmak için çaba sarf ettiðine dikkati çekerek bugün de anlamlý bir günde anlamlý bir proje ile Türkiye nin Avrupa nýn ortak hassasiyetini paylaþtýðýný söyledi. Vatandaþlarýn yabancý dil öðrenmesi konusunda Ulusal Ajans ýn çok önemli çalýþmalar yaptýðýný ve yýlda yaklaþýk 40 bin vatandaþýn AB fonlarýndan yararlanarak Avrupa ya eðitime gittiðini belirten Baðýþ, Avrupa Birliði nin üyesi olmak istiyorsak Avrupa kamuoyunun zihnini ve gönlünü kazanmak durumundayýz. Bu yüzden Avrupa ile ortak dili konuþmak durumundayýz dedi. Ankara / aa Hurdacýlara AB ayarý AB Uyum Yasalarý çerçevesinde hurdacýlýk sektörünün de AB standartlarýna uyumlu hale getirilmesi için çalýþmalar yürütülüyor. Ankara Umum Hurdacýlar Odasý Baþkaný Ýrfan Çinkaya, çalýþmalar tamamlandýðýnda Ývedik teki Hurdacýlar Sitesinin de Türkiye ye yakýþýr, AB standartlarýnda bir site haline geleceðini belirtti. Sektöre yönelik 2004 ten beri AB Uyum Yasalarý çerçevesinde birçok teblið ve yönetmelik çýktýðýný ifade eden Çinkaya, Çalýþmalar tamamlandýðýnda Türkiye ye yakýþýr, lisanslý bir site olacaðýz. Esnafýmýz da maðdur olmayacak dedi. Çinkaya, sektörün AB standartlarýna uyumu amacýyla çýkarýlan teblið ve yönetmeliklerle, hurdacýlýk yapan iþ yerlerinin metre kare geniþliðinin artýrýlmasý, tehlikeli atýklarýn, kimyasal atýklarýn denetlenebilmesi için cihazlarýn ve ilgili mühendislerin bulundurulmasý zorunluluðu gibi kurallarýn getirildiðini vurguladý. Ankara / aa Gergin ortam yumuþatýlmalý DÝYARBAKIR Baðýmsz Milletvekili Þerafettin Elçi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn terör örgütü PKK ile mücadele, siyasetle müzakere sürecek açýklamasýný deðerlendirdi. Gergin ortamýn yumuþatýlmasý gerektiðini dile getiren Elçi, teröre sebep olan gerçek nedenlerin ortadan kaldýrýlmasýnýn i- se siyasetin üzerinden geçeceðini ifade etti. Elçi, terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldýrýlarýný hiçkimsenin uygun görmediðini vurgulayarak, Biz masum sivil kesimlerin hedef alýnmasýný kesinlikle onaylamýyoruz. Bu görüþlerimizi açýk olarak, net olarak söylüyoruz diye konuþtu. Ankara / cihan Ýzmir de KCK ya 30 tutuklama ÝZMÝR'DE terör örgütü PKK nýn þehir yapýlanmasýna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 34 zanlýdan 30 u tutuklandý. Ýzmir Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin 4 gün önce baþlattýðý operasyonda gözaltýna alýnan ve polisteki iþlemleri tamamlanan zanlýlardan 34 ü Ýzmir Adliyesine sevk edildi. Zanlýlardan Ý.A, A.A, N.A. ve Ý.A, cumhuriyet savcýlýðýndaki sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýldý.aralarýnda 6 kadýnýn da bulunduðu 30 kiþi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karþýsýna çýkan zanlýlarýn tamamý tutuklanarak cezaevine gönderildi Gözaltýnda rahatsýzlanan H.S nin tedavisinin ardýndan adliyeye sevk edileceði bildirildi. Zanlýlar arasýnda terör örgütünün þehir yapýlanmasý olan KCK nýn bölge sorumlusunun da bulunduðu, 8 kiþinin ise operasyon kapsamýnda a- randýðý öðrenildi. Ýzmir / aa Çu buk lu nun du ru mu nu ha týr la ta rak, þun la - rý söy le di: Bu ki þi hem sa nýk hem de ay ný za man da mah ke me nin ken di si ve di ðer mu - vaz zaf lar hak kýn da ki ya ka la ma ka ra rý ný uy - gu la ma sý ge re ken ki þi. Böy le bir þey o lur mu? Ken di si dâ hil sa nýk du ru mun da o lan la rýn ya - ka la ma em ri ni ver me si ge re ken ki þi. Böy le bir yar gý sis te mi o lur mu? Ýþ te bu, as ke ri yar - gý nýn fa a li yet le ri nin yal nýz ca di sip lin suç la - rýy la sý nýr lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni gös te ren bir di ðer ör nek. AS KE Rî E ÐÝ TÝM MÜF RE DA TI DE MOK RA TÝK LEÞ TÝ RÝL ME LÝ La le Ke mal, hü kü me tin bu ge li nen nok ta - dan son ra mi li ta rist gö rün tü den u zak la þa rak de mok ra tik leþ me ve si vil leþ me nin kök leþ - me si i çin at ma sý ge re ken a dým la rý i se þöy le Rumlar sondajý ertelemek istemiþ Kýbrýs Rum yönetiminin, Afrodit adý verilen sözde 12. parselde, Neoble þirketiyle baþladýðý petrol ve doðalgaz arama sondajýný ertelemek istediði, ancak gecikilecek her gün için ödenecek tazminatýn büyüklüðünün ertelemeye engel olduðu öne sürüldü. Rum basýný, Kýbrýs sorununa doðrudan müdahil ülkelerin, Kýbrýs doðrudan müzakereler prosedürünü baltalayacaðý için Afrodit teki sondaj çalýþmalarýnýn ertelenmesi konusunda Rum yönetimine baský yaptýðýný, Rum yönetiminin de ertelemek için uðraþtýðýný, ancak bu uðraþlarýnýn ekonomiye takýldýðýný savundu. Kathimerini gazetesi, Rum yönetimi liderliðinin sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasýný ertelemeye çalýþtýðý, ancak ertelemenin, her bir günlük gecikme için Noble Energy þirketine ödemek zorunda olduðu tazminat sebebiyle ekonomik engele takýldýðý belirtti. Lefkoþa / aa Lübnan da aramalardan rahatsýz LÜBNAN DAN uzmanlar grubu, hafta içinde sorunlarý ele almak üzere Güney Kýbrýs a gidecek. Rum gazetelerinde, Lübnan gazetelerinin önceki günkü haberleri kaynak gösterilerek verilen habere göre, Lübnanlý uzmanlarýn Güney Kýbrýs a gitmeleri, Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli nin Lübnanlý mevkidaþý ile BM Genel Kurul çalýþmalarý için bulunduðu New York ta cuma günü yaptýðý görüþmede kararlaþtýrýldý. A- ralarýnda deniz hukuku uzmanlarýnýn da bulunduðu Lübnanlý uzmanlar, Rum uzmanlarla, Güney Kýbrýs ýn Lübnan la ve Ýsrail le yaptýðý Münhasýr Ekonomik Bölge sýnýrlarýnýn belirlenmesi anlaþmalarýnda ortaya çýkan sorunlarý masaya yatýracak. Lübnan heyetinin, Rum tarafýnda, daha önce Güney Kýbrýs- Lübnan arasýnda yapýlan Münhasýr Ekonomik Bölge sýnýrlarýnýn belirlenmesi anlaþmasýný gözden geçirip yenilemeye yönelik temaslarda bulunacaðý da belirtildi. Lefkoþa / aa sý ra la dý: As ke ri e ði tim müf re da tý nýn de ðiþ ti - ril me si, as ke ri har ca ma la rýn ger çek an lam da de net len me si, bu har ca ma la rýn ö nem li öl çü - de ka mu o yuy la pay la þýl ma sý, Ge nel kur ma yýn Mil li Sa vun ma ya bað lan ma sý ve 35. mad de - nin kal dý rýl ma sý gi bi ya pýl ma sý ge re ken pek çok re form bu lu nu yor. Bü tün bun lar as ke rin de mok ra tik de ne ti me a lýn ma sý i çin çok ö - nem li. Ýn san hak la rý na a ðýr lýk ve ril me si, as - ke rin iç gü ven lik ten e li ni çek me si ge rek li. BÝN LER CE YÖ NET ME LÝK ÝP TAL E DÝL ME LÝ Ke mal, as ke ri ve sa ye tin son bul ma sý i çin TSK Ýç Hiz metler Ka nu nu nda ya pý la cak de - ði þik lin ye ter li o la ma dý ðý ný an la ta rak, þun la rý kay det ti: Þim di, biz de ka nun lar var de ðil mi? Ýþ te a na ya sa mad de le ri mev cut, fa kat ba - ký yor sun. TSK nýn, Jan dar ma nýn bin ler ce yö net me li ði var. O yö net me lik ler, ka nun la - rýn ü ze ri ne çý ka bi li yor. Me se la E MAS YA. Yi ne 35. mad de. Her dar be son ra sýn da as ker, ve sa ye ti ni güç len di re cek mad de le ri mon te et miþ. Þim di 1971 muh tý ra sýn dan son ra As - ke ri Yük sek Ý da re Mah ke me le ri ku rul muþ. Ö nem li o lan, þu an ye ni bir a na ya sa ya pýl - ma sý i çin top lum sal uz la þý var. 12 Ha zi ran se çim le rin de bu nu gör dük, 12 Ey lül re fe ran - du mun da da gör dük. Do la yý sýy la ye ni bir si - vil a na ya sa i le de mok ra tik le þe ce ðiz ve ken di ken di mi zi yö ne te bi le ce ðiz. La le Ke mal Bas ba kan dan bir kez þah sý a - dý na bir ke re ge zi si ne ka týl mak ü ze re tek lif al dý ðý ný be lir te rek, Straz burg a git tim. Sa yýn Baþ ba kan ça ðý rýr sa mut la ka gi de riz. A ma Baþ ba kan lýk bi zi ih mal e di yor ga ze te o la rak de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Kýbrýs sorununa doðrudan müdahil ülkelerin, Kýbrýs doðrudan müzakereler prosedürünü baltalayacaðý için sondaj çalýþmalarýnýn ertelenmesi konusun dabaský yaptýðý belirtildi. Sözleþmeli memura müjde DANIÞTAY sözleþmeli memurun mazeret bildirmeden iþe gelmemesini iþten çýkarýlma sebebi sayan düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Danýþtay 12. Dairesi nin oy çokluðuyla verdiði kararda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu na göre memurlarýn, mazeretsiz olarak görevi 10 gün kesintisiz olarak terk etmeleri veya bir yýlda toplam 20 gün göreve gelmemeleri halinde iþten çýkarýldýklarý hatýrlatýldý. Kararda, sözleþmeli memurlar için bu sürenin, kesintisiz 3 gün veya bir yýlda toplam 10 gün olmasýný düzenleyen Bakanlar Kurulu kararýnýn yasadan daha aðýr koþullar getirmesi nedeniyle üst hukuk normlarýna aykýrý olduðu sonucuna varýldýðý vurgulandý. Kararda, söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasýnýn kararlaþtýrýldýðý belirtildi. Mahkemenin verdiði kararý deðerlendiren Türk Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, sözleþmeli memurlara yönelik bir haksýzlýðýn daha önüne geçtiklerini ifade etti. Ankara / aa AP, Akdeniz de petrol arama krizini tartýþacak KIBRIS Rum yönetiminin Akdeniz de petrol ve doðalgaz sondajýna baþlama giriþiminden dolayý ortaya çýkan kriz, bugün akþam Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul toplantýsýnda ele alýnacak. AB Komisyonu ve AB Konseyi, genel kuruldaki oturumda konuyla ilgili Avrupalý parlamenterleri bilgilendirecek ve kendilerine yöneltilen sorularý cevaplayacak. Akdeniz de petrol ve doðalgaz arama krizinin, çarþamba günü AP de temas ve incelemelerde bulunacak Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ýn görüþmelerinde de ayrýntýlý bir þekilde gündeme gelmesi bekleniyor. AB Komisyonu geçen hafta yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Rum kesiminin tek yanlý olarak Akdeniz de sondaj çalýþmalarýnýn yol açtýðý gerginlikte taraflardan çözüme odaklanmalarýný istemiþti. Strasbourg / aa Teröristlere yardým edenler gözaltýnda SÝÝRT'ÝN Pervari ilçesine baðlý Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu na önceki gün düzenlenen saldýrýda terör örgütü PKK mensuplarýna yardým ve yataklýk yaptýklarý iddiasýyla 15 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu na teröristlerce düzenlenen ve 6 askerin þehit olduðu saldýrýyla ilgili soruþturma çok yönlü sürdürülüyor. Siirt Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Belenoluk köyünde oturan ve saldýrýyý düzenleyen teröristlere yardým ve yataklýk ettikleri iddia edilen 15 kiþiyi gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnanlar arasýnda saldýrýyý düzenleyen teröristlerin köye gelirken kullandýðý pikabýn sahibi de bulunuyor. Siirt / aa drbat ho o.com Ertuðrul Özkök nereden koþuyor? Bu yazý, sayýn Ertuðrul Özkök e iyiniyetle yazýlmýþ bir açýk mektuptur Sayýn Özkök, Dinî konulara ilginiz her geçen gün artýyor. Ufkunuzu açýcý çeþitli kaynaklarý okuduðunuzu da anlýyoruz. Bunlar, sizin istikbaliniz ve memleketin gidiþatý adýna güzel geliþmeler. Son günlerde baþörtülerinin ve baþörtülülerin görünürlüðü ve bu görünürlüklerin baþörtülülükle uyumsuzluðu konusunda bazý yazýlar yazdýnýz. Yazýlarýnýzda günah iþleme ya da örfe aykýrý davranma hürriyetini de içeren özgürlükler alanýný tarif ettiniz, polemikler baþlattýnýz. Bir yazýnýzda þöyle diyorsunuz: Müslüman kesim kadýnýndaki bu yeni arayýþýn biraz daha derinine inmek gerekir diye düþünüyorum. Yoksa Þükrü Saracoðlu ndaki baþörtülü kadýný yeterince anlamamýþ oluruz. Bu yazýnýzýn devamýnda, baþörtülerinin özgürleþmesiyle birlikte baþörtülü kadýnlarýn hayatýn her alanýnda ortaya çýkmaya baþladýklarýný, dolayýsýyla artýk geleneksel dindarlýða aykýrý görünüþlerle ortaya çýkmalarýnýn da mümkün ve muhtemel olacaðýný söylüyor ve dindarlar için asýl sýnavýn ve hayal kýrýklýðýnýn o zaman baþlayacaðýný iddia ediyorsunuz. Bu sözlerinizin dindar camiada hayli tepki topladýðýný da biliyorsunuz elbette. Bu bahiste benim size söyleyeceðim ise bambaþka. Siz, bu yazýnýzda, maalesef, dindar camianýn önemli bir kýsmýnýn yýllarca içinde kaldýðý bir tuzaða düþmüþ bulunuyorsunuz. Bölücülük tuzaðýna Yazýnýzdan aldýðým cümle Müslüman kesim ile baþlýyor. Bu deyimi bu yazýda üç kere kullanmýþsýnýz. Lütfen dikkatle düþününüz. Bu kelimelerle kast ettiðiniz kitlenin özelliði, Müslüman olmalarý mý yoksa Müslüman oluþlarýný genel ortalamaya nazaran daha farklý ve yoðun biçimde göstermeleri mi? Dindar camiadan ya da muhafazakârlardan söz ederken Müslüman kesim demek, iki sebeple tehlikeli ve yanlýþtýr. Birincisi, Müslümanlýk, dindar sayýlmayan kiþilerin de, en azýndan sosyal iliþkiler açýsýndan ortak sýfatý dýr. Dolayýsýyla siz bu tasnif ve tahsis ile, Ýslâm ý bir hak din olarak kabul eden, ama itikadýnda zayýflýklar ya da din pratiðinde ciddî eksiklikler olan çok geniþ bir kitleyi dýþarýda býrakýyorsunuz. Muhtemelen kendinizi de! Ýkincisi bu ülkede Müslüman kitle bir kesim yani bir parça deðildir. Aksine Müslüman kitle, bütün tonlarýyla ve renkleriyle, bütün mezhepmeþrep-meslek farklarýyla birlikte, bu toplumun ana omurgasýdýr. Osmanlýnýn Ýslâmcýlýk cereyanýnýn baþlamasýndan bu yana, bilhassa radikallerin Müslüman halk arasýnda yaptýðý, biz Müslümanlar ve sizler tasnifi, dine ve dindarlara da zarar verdi, a- ma en çok da toplumun dokusunu bozdu, temel dinamiklerini yok etti. Siz de þimdi bu hatayý tekrar ediyorsunuz. Üstelik o radikallerin önemli bir kýsmý, en azýndan söylem seviyesinde de olsa bu bölücü yaklaþýmý terk etmiþ iken. Biliyorum, diyeceksiniz ki bu yazýmda ben filanca tarikatýn ileri geleni filanca hocanýn biz Müslümanlar diye baþlayan ve filanca dinî dergide yayýnlanmýþ olan yazýsýný kendime delil olarak aldým, yazýmý da onun kavramlarýyla yazdým. Ýþte ben de diyorum ki delilinizi, önderinizi deðiþtiriniz. Sadece þahsî itikadýnýz için deðil, ayný zamanda toplumsal fayda için, sizden rica ediyorum: Müslümanlarýn bazýlarýný diðerlerinden ayýrt etmek için; dindarlar, az dindarlar, açýktan günah iþleyenler, cemaat mensuplarý, cami cemaati, cumalýklar, bayramlýklar, baþörtülüler, baþý a- çýklar, cýlar, ciler, cular, vs. birçok tarif ve tasnif edici kavram var kullanabileceðiniz, onlarý tercih ediniz. Zira, Müslümanlarýn sadece bir kýsmýna Müslüman deyip, bunu duyan diðerlerine Biz neyiz o zaman? sorusunu sorduran bir yaklaþýmýn kimseye faydasý olmadý, olmayacak. TEBRÝK Kýymetli kardeþimiz Yýlmaz Salýk ile Þükran Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Ýbrahim Sayan, Ömer Faruk Sayan, Murat Sayan

6 6 27 EYLÜL 2011 SALI YURT HABER Y HABERLER Düðünde ateþ alan tüfekten 4 kiþi yaralandý SA KAR YA NIN Ta rak lý il çe sin de, es ki bir dü ðün ge - le ne ði o la rak da ma dýn e vi nin ba ca sý na a teþ e den is te - yen ki þi i le o nu en gel le mek is te yen ler a ra sýn da çý kan ar be de de, ka za ra a teþ a lan tü fek 4 ki þi yi ya ra la dý. E di ni - len bil gi ye gö re, Dýþ de de ler kö yün de ya þa yan Ýs ma il Çe lik in dü ðü nün de es ki bir ge le ne ði ya þat mak is te yen Mus ta fa D, da ma dýn e vi nin ça tý sýn da ki ba ca ya av tü fe - ðiy le a teþ et mek is te di. Ken di si ni ön le mek is te yen köy muh ta rý Meh met A li Ka ra oð lu i le Mus ta fa D. a ra sýn da çý kan ar be de de, av tü fe ði ka zay la a teþ al dý. Av tü fe ðin - den çý kan saç ma lar Mus ta fa D nin yen ge si Þen gül D. (23) ve 5 ya þýn da ki oð lu A li Fur kan D. i le köy muh ta rý - nýn kar de þi Bay ram (53) ve am ca sý Re cep Ka ra oð lu na i sa bet et ti. hastaneye kaldýrýlan ya ra lý la rýn sað lýk du ru - mu nun i yi ol du ðu be lir til di. Mus ta fa D. jan dar ma e - kip le rin ce gö zal tý na a lýn dý. Sa kar ya/a a De niz ler çöp lük gi bi ÝZ MÝR ÝN SE FE RÝ HÝ SAR ÝL ÇE SÝ SI ÐA CIK LÝ MA NI NDA DAL GIÇ LAR TA RA FIN DAN DE NÝZ DEN ÇI KA RI LAN A TIK LAR A RA SIN DA ÝLK SI RA YI TE NE KE Ý ÇE CEK KU TU LA RI A LIR KEN ÇI KA RI LAN DÝ ÐER ÇÖP LER GÖ REN LE RÝ ÞA ÞIRT TI. Ka ya köy de ça lýþ ma baþ la týl dý BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler E ði tim, Bi lim ve Kül tür Ör - gü tü (U NES CO) ta ra fýn dan Dün ya Dost luk ve Ba rýþ Kö yü i lan e di len Fet hi ye Ka ya köy de ki si vil mi ma ri ör ne ði 736 ya pý ve þa pel le rin de a ra la rýn da bu lun du - ðu bi na lar, yer li ve ya ban cý zi ya ret çi ler den gö rü yor. Fet hi ye il çe si ne 8 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan, ta ri hi geç mi þi MÖ 3000 yýl la rý na u za nan ve an tik dö nem - ler de Karm ylas sos o la rak bi li nen Ka ya köy Ö ren Ye ri nde ki ya pý la rýn ko ru nup ge le cek ne sil le re u laþ tý - rýl ma sý i çin Muð la Mi mar lar O da sýn ca ça lýþ ma baþ la - týl dý. Muð la Mi mar lar O da sý Baþ ka ný Er tuð rul A la - dað, yap tý ðý a çýk la ma da, 1922 de ya pý lan mü ba de le son ra sýn da köy de ya þa yan Rum lar ýn Yu na nis tan a gön de ri lir ken Yu na nis tan da ki Türk le rin de bu böl - ge ye yer leþ ti ril di ði ni söy le di. Kö ye yer leþ ti ri len Türk - le rin kö yü terk e de rek o va ya yer leþ ti ði ni be lir ten A la - dað, Bu ra da ki ta ri hi ev ler de yýl lar ca ba kým sýz ve il - gi siz kal dý. Ka ya köy de Rum lar dan kal ma taþ ev ler, çeþ me ler, sar nýç lar, dük kân lar, þa pel ve i ki bü yük ki li - se nin ka lýn tý sý bu lu nu yor de di. Fet hi ye/a a Ser vis ler çar pýþ tý: 14 öð ren ci ya ra lan dý DÝ YAR BA KIR IN Ka ya pý nar il çe sin de i ki öð ren ci ser vi si nin çar pýþ ma sý so nu cu 14 öð ren ci ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, o kul la ra öð ren ci ta þý yan, sü rü - cü le ri ve ve pla ka la rý a çýk lan ma yan i ki ser vis a ra cý, Mu sa An ter Cad de si nde çar pýþ tý. Ser vis a raç la rýn - da bu lu nan 14 öð ren ci ha fif ya ra lan dý. Ya ra la nan öð ren ci ler den 3 ü nün te da vi si ka za ye rin de ya pýl dý. Di ðer 11 öð ren ci, Di yar ba kýr E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý. Di yar ba kýr/a a Ha sým a i le ler ba rýþ ye me ðin de bu luþ tu GA ZÝ AN TEP ÝN Ni zip il çe si ne bað lý U lu ya týr bel - de sin de 14 gün ön ce çý kan kav ga da 2 ki þi nin öl dü ðü, 3 ki þi nin de ya ra lan dý ðý o lay la il gi li ta raf lar a ra sýn da baþ la yan hu su met, Ni zip Be le di ye Baþ ka ný Ha cý Fev - zi Ak do ðan ýn ça ba la rý so nu cu ba rýþ la nok ta lan dý. Ni zip il çe si ne bað lý U lu ya týr bel de sin de, 14 gün ön ce fa a li yet gös te ren taþ o ca ðý nýn kal dý rýl ma sý ný is te yen a i le ler le, bu na kar þý çý kan a i le le re a ra sýn da ya þa nan kav ga sý ra sýn da Ke mal Yal dýz (21) ve Ga zi Yal çýn ka - ya nýn (41), ta ban cay la öl dü rül me si ve 3 ki þi nin ya ra - lan ma sý o la yý nýn ar dýn dan i ki a i le a ra sýn da husumet baþ la mýþtý. Bel de de ya þa yan Yal dýz ve Yal çýn ka ya a i - le le ri a ra sýn da ki hu su me tin kan dâ vâsý na dö nüþ me - si ne i zin ver me yen Be le di ye Baþ ka ný Ha cý Fev zi Ak - do ðan, bu ra da her i ki a i le bü yük le ri i le gö rü þüp hu - su me te son ver me le ri ni is te di. A i le le ri ba rýþ ma ya ik - na et me yi ba þa ran Ak do ðan, bu nun ü ze ri ne Ni zip il - çe mer ke zin de bir res to ran da ba rýþ ye me ði ver di. Ba rýþ ye me ði her i ki a i le nin pro to kol hu zu run da ku - cak laþ ma sý ve Ýl çe Müf tü Ve ki li Þa ban A nuþ te kin in o ku du ðu du â lar i le son bul du. Ga zi an tep/a a 2. So ðan ve Pý ra sa Fes ti va li ya pýl dý KIRIK KA LE NÝN Ký lýç lar bel de sin de dü zen le nen 2. So ðan ve Pý ra sa Fes ti va li nde, 980 gram lýk so ðan ve 1 ki lo 440 gram lýk pý ra sa ye tiþ ti ren çift çi bi rin ci se çil di. Ký rýk ka le Yah þi han il çe si Ký lýç lar bel de sin de dü zen - le nen So ðan Ve Pý ra sa Fes ti va li nin i kin ci si ger çek - leþ ti ril di. En i yi so ðan ve pý ra sa ya rýþ ma sý nýn ya pýl dý - ðý fes ti val de, Meh met Ak ka ya nýn ye tiþ tir di ði 980 gram a ðýr lý ðýn da ki so ðan i le 1 ki lo 440 gram a ðýr lý - ðýn da ki pý ra sa bi rin ci se çil di. Ak ka ya yý i ki al týn la ö - dül len dir di. Meh met Ak ka ya, yap tý ðý a çýk la ma da, Ben so ðan la rý mý ve pý ra sa mý ha ki ki köy to hu mu ve Ký lýç lar da ki bah çem de ye tiþ tir dim. So ðan ve pý ra sa - la rý mý ti tiz lik le ye tiþ tir dim. Yer li bal ka ba ðým da 30 ki lo ge li yor. Ben bah çe iþ le rin de her se ne en i yi ü rün ye tiþ tir mek te id di a lý yým. Fes ti val de, Ký lýç lar hal ký aç - týk la rý kü çük tez gah lar da so ðan sat tý. Ký rýk ka le/a a GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli kardeþimiz Fahri Utkan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý Uluslararasý Kýyý Temizliði günü sebebiyle Ýzmir'in Seferihisar ilçesi Sýðacýk Limanýnda dalgýçlar ve vatandaþlar tarafýndan deniz temizliði yapýldý. Denizden çýkarýlan çöpler herkesi þaþkýna çevirdi. FO TOÐ RAF: CÝ HAN U LUS LA RA RA SI Ký yý Te miz li ði Gü nü (ICC- In ter na ti o nal Co as tal Cle a nup) do la yý sýy la Sý - ða cýk Li ma ný nda dü zen le nen et kin lik te, il - köð re tim öð ren ci le ri ta ra fýn dan top la nan a - týk lar a ra sýn da ilk sý ra yý te ne ke i çe cek ku tu la rý al dý. De niz Te miz Der ne ði/tur ME PA Ýz mir Þu be si, De niz Ti ca ret O da sý (DTO) Ýz mir Þu - be si ve Se fe ri hi sar Be le di ye si ta ra fýn dan or - tak la þa dü zen le nen fa a li yet te yak la þýk 700 kg. a týk top lan dý. Te miz li ðe 60. Yýl ve Pi ri Re is Ý il - köð re tim o kul la rýn ný öð ren ci le ri, öð ret men le - ri, Bi lim Ý laç Top lum gö nül lü le ri ve dal gýç lar ka týl dý. Ýz mir in Se fe ri hi sar il çe si Sý ða cýk Li - ma ný nda dal gýç lar ta ra fýn dan de niz den çý ka - rý lan a týk lar a ra sýn da ilk sý ra yý te ne ke i çe cek ku tu la rý a lýr ken o nu tor ba, ba lon, pil, mo tor pis to nu, plas tik þi þe hal ka la rý, bran da, ip, a ra - ba las ti ði, be bek be zi, yað ve ben zin bi do nu, si ga ra, pu ro, a lü min yum fol yo, o yun cak, ba lýk a ðý, bar dak, ta bak, te miz lik ü rü nü am ba la jý, bran da, çak mak ve am pul ta kip et ti. Li ma nýn sa hil ke si mi i se fa a li ye te ka tý lan gö nül lü ler ta - ra fýn dan te miz o la rak de ðer len di ril di. Her se ne de niz ve ký yý te miz li ði ko nu sun da Van ba lýn da ha sat vak ti LEZ ZE TÝ ve ka li te si nin sýr rý, 25 en de mik bit ki de sak lý o lan Van kah val tý sý nýn baþ ta cý bal, ko van lar dan a lýn ma ya baþ - lan dý. Van A rý cý lar Bir li ði Baþ ka ný Ha lil Tan do ðan, bal ü re - ti mi nin yo ðun ol du ðu Bah çe sa ray, Ça tak ve Ge vaþ il çe le rin - de a rý cý lýk ya pan 600 a i le nin bal ha sa dý ný baþ lat tý ðý ný söy le di. Ha sa dýn bir ay de vam e de ce ði ni an la tan Tan do ðan, Ha sat dö ne mi, ha va la rýn se rin le me siy le baþ lar. Ha va sý - cak lý ðý dü þün ce bal da ki nek tar ve nem o ra ný bi ter, böy le - ce tü ke ti me ha zýr ha le ge lir. Bir ay de vam e de cek ha sat dö ne min de ko van lar dan çý ka rý lan pe tek ler, sý nýf lan dýr dýk - tan son ra bir kýs mý süz me bal ha li ne ge ti ri lir. Bu yýl mev - sim sý cak lýk la rý nýn nor mal ve ya ðý þýn bol ol ma sýy la çi çek bol lu ðu ya þan dý ðý i çin bal se zo nu muz çok i yi geç ti de di. Tan do ðan, Van da ü re ti len ba la bü yük il gi ol du ðu nu, bu - nun ka li te li ve lez zet li ol ma sýn dan kay nak lan - dý ðý ný i fa de et ti. Tan do ðan, ün lü Van kah - val tý sý nýn baþ ta cý o lan Van ba lý nýn, kent - te ki kah val tý sa lon la rýn da tü ke til me si nin ya ný sý ra Ýs tan bul ve An ka ra gi bi kent le re pa - zar lan dý ðý ný an la ta rak, Yýl da, 20 bi ni ka ra ko - van ol mak ü ze re, 60 bin bal ko va nýn dan yak la þýk 700 ton bal ü re til mek te dir de di. Van/a a Çoruh üzerindeki bir numaralý baraj inþaatýnda so na doð ru ART VÝN DE, Ço ruh Neh ri ü ze rin de in þa e di - len, te mel den 249 met re yük sek li ði i le be ton ke mer ba raj lar sý ný fýn da dün ya da ü çün cü, Tür ki ye de i se ilk sý ra da yer a lan De ri ner Ba ra - jý nda ö nü müz de ki yýl dan i ti ba ren e lek trik ü - re ti mi ne baþ la na cak. 3.3 mil yon met re küp be - ton dö kü le rek göv de si nin yüz de 99 u ta mam - la nan ba raj dan yýl da 2 mil yar 118 ki lo vat sa at e ner ji ü re ti le cek. Er zu rum ve Bay burt sý ný rýn - da ki Mes cit Dað la rý ndan do ðan, 6 bin 824 hek to mek te küp su po tan si ye li ne sa hip 431 ki - lo met re u zun lu ðun da ki Ço ruh Neh ri Gür cis - tan ýn Ba tum ken tin den Ka ra de niz e dö kü lü - yor. Ço ruh Hav za sý nda, 10 a de di a na kol da, 2 a de di Ber ta ko lun da, 2 a de di Ol tu ko lun da, 1 a de di de Bar hal ko lun da ol mak ü ze re top lam 15 a det ba raj ve 163 a det ne hir ti pi HES plan - lan dý. Bu pro je le rin top lam ku ru lu gü cü 2001 de ka bul e di len 4628 sa yý lý E lek trik Pi ya - sa sý Ka nu nu i le ö zel sek tö re su kul la ným hak ký an laþ ma la rý yo lu a çýl ma sý ve ge len pro je tek lif - le ri i le yýl lýk 4 bin 698 me ga vat, e ner ji ü re ti mi i se 15,12 mil yar ki lo vat sa at o la rak be lir len di. Bu ra kam i se Tür ki ye de ü re ti len top lam e ner - ji nin yüz de 7,7 si ne, hid ro lik e ner ji nin i se yüz - de 42 si ne e þit. Bu ba raj lar dan Ço ruh Neh ri nin en a þa ðý kýs mýn da, Gür cis tan sý ný rý na en ya kýn nok ta da bu lu nan Mu rat lý Ba ra jý nda 2005 de, bu ba ra jýn he men yu ka rý sýn da in þa e di len Borç ka Ba ra jý nda i se 2008 de e lek trik ü re ti mi - ne baþ la dý. Mu rat lý Ba ra jý nda yýl lýk 444 gi ga - vat sa at, Borç ka Ba ra jý nda i se yýl lýk 1026 gi ga - vat sa at e ner ji ü re ti li yor. Ço ruh Neh ri ü ze rin de a þa ðý dan yu ka rý ya doð ru ya pý lan sý ra la ma ya gö re ü çün cü sý ra da yer a lan De ri ner Ba ra jý HES in þa a týn da i se so na yak la þýl dý. Art vin/a a far kýn da lýk ya p mak a ma cýy la dü zen le nen ICC-In ter na ti o nal Co as tal Cle a nup (U lus la - ra ra sý Ký yý Te miz li ði Gü nü), De niz Te miz Der ne ði/tur ME PA Ýz mir Þu be si, De niz Ti - ca ret O da sý Ýz mir Þu be si ve Se fe ri hi sar Be le - di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen et kin lik i le kut - lan dý. Sý ða cýk Li ma ný nda dü zen le nen et kin li - ðe Se fe ri hi sar 60 Yýl Ýl köð re tim O ku lu, Pi ri Re is Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri, öð ret men - ler, Bi lim Ý lâç Top lum Gö nül lü le ri i le dal gýç - lar ka týl dý. De niz Te miz Der ne ði/tur ME PA Ýz mir Þu be si ve DTO Ýz mir Þu be si Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ge za Do logh, top la nan a týk la rýn ka - yýt la rý nýn in ce le ne rek ra por ha li ne ge ti ril me - si nin ye ni ta mam lan dý ðý ný, ay rý ca cins ve kay - nak la rý nýn is ta tis ti ði nin ya pýl dý ðý ný söy le di. Do logh, Kam pan ya nýn te mel a ma cý, kir li li - ðin se bep le ri ni ve ne re den gel di ði ni öð ren - mek. Et kin lik ay ný za man da top la nan a týk la - rýn tür le ri ni ka yýt e den ve a na liz ya pan ilk kam pan ya ol ma ö zel li ði ne sa hip. Kam pan - yay la top lu ma du yar lý lýk ka zan dý rýl ma sý da he def le ni yor de di. Ýz mir/ci han Rize'deki selde çok sayýda ambulans sel sularýnýn getirdiði çamura saplanmýþtý. Ri ze de ki se lin ya ra la rý sa rý la cak GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, Ri ze de, sel den za rar gö ren a - lan da in ce le me ler de bu lun du. Ba kan Ya zý cý, be ra be rin de ki Ri ze Va li si Sey - ful lah Ha cý müf tü oð lu, Be le di ye Baþ ka - ný Ha lil Ba kýr cý, Ýl Gar ni zon ko mu ta ný Al bay Tur han Ta lu ve di ðer yet ki li ler - le gel di ði, ya ðý þýn et ki li ol du ðu Ek rem Or hon, Müf tü, Top ha ne ve Çar þý ma - hal le le rin de in ce le me ler de bu lun du, va tan daþ la ra geç miþ ol sun di lek le ri ni i let ti. Ýn ce le me le ri son ra sý ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Ya zý cý, Ri ze nin yýl dýr e þi ne rast lan ma yan bir a fe te ma - ruz kal dý ðý ný be lir ti. A fet te bir ki þi nin öl dü ðü nü kay de den Ba kan Ya zý cý, Ö - len va tan da þý mý za Al lah tan rah met di li yo ruz. Da ha faz la ka yýp ol ma ma sý tek te sel li miz. E vi ni terk et mek zo run - da ka lan 60 va tan da þý mýz Öð ret me ne - vi nde mi sa fir e dil mek te. Ay rý ca a fet le bað lan tý lý 300 ki þi de ak ra ba la rý nýn ya - nýn da mi sa fir e dil mek te. Ha sar tes pit ça lýþ ma la rý baþ la ya cak. Çok hýz lý bir þe kil de ha sa rý tes pit e de ce ðiz. Va tan - daþ la rý mý zýn uð ra dý ðý za rar lar hu ku ki öl çü ler i çe ri sin de tes pit e dil dik ten son ra kar þý la na cak. RÝZE'DEN SONRA TRABZON'DA SEL Trab zon da sa ða nak ne de niy le bir - çok ev ve iþ ye ri ni su bas tý. Ön ce ki gan ak þam sa at le rin de baþ la yan ve yak la þýk 1 sa at sü ren sa ða nak son ra sý Er doð du, Or ta hi sar, Boz te pe ve Ye þil te pe ma hal le le rin de çok sa yý da e - vin ze min ve bod rum kat la rý ný su bas - tý. Ay rý ca ba zý iþ yer le ri de yað mur su - la rýn dan za rar gör dü. Trab zon Be le - di ye si it fa i ye e kip le ri, sa ða na ðýn et ki li ol du ðu ma hal le ler de ev ve iþ yer le rin - de ki su yun tah li ye si i çin ya ðun ça lýþ - ma yü rüt tü. Rize- Trab zon/a a TÜR KÝ YE SOS YAL KO MÝS YON TOP LAN TI SI NA DÂ VET Tür ki ye Sos yal Ko mis yon Top lan tý sý a þa ðý da be lir ti len Yer ve Ad res te ya pý la cak týr. Ta rih: 01/10/2011 Cu mar te si Sa at: 12:00 Yer: A kýn cý lar so kak no: 21 Mal te pe /An ka ra

7 Y DÜNYA 7 Gazzelinin gözü kulaðý BM de FÝLÝSTÝN DEVLET BAÞKANI MAHMUD ABBAS IN BM DE TANINMAK ÝÇÝN YAPTIÐI GÝRÝÞÝM, ÝSRAÝL ABLUKASI ALTINDA ZORLU HAYAT ÞARTLARIYLA MÜCADELE EDEN GAZZELÝLER ÝÇÝN YENÝ BÝR UMUT KAYNAÐI OLDU. Muson mevsimi birkaç ülkeyi etkiledi. FOTO: AA Muson yaðmurlarý sellere sebep oldu MUSON yað mur la rý nýn yol aç tý ðý sel ler de Tay land da Tem muz or ta sýn dan be ri 158, kom þu Kam boç ya da da son i ki haf ta da 61 ki þi öl dü. Hin dis tan da da ö len le rin sa yý sý 48 e yük sel di. Tay land A fet Yar dým Ba kan - lý ðý na gö re, Sin ga pur un 11 kat bü yük lü - ðün de top lam 800 bin hek tar lýk çift lik a ra zi - si sel su la rý al týn da kal dý. Ça o Pra ya Ir ma ðý taþ tý, ül ke ge ne lin de 39 il su la ra gö mül dü. Baþ ba kan Ying luck Þi na vat ra, 40 mil yar bah týn (1,2 mil yar do lar) sel ön le me pro je le - rin de kul la ný la ca ðý ný a çýk la dý. Kam boç ya da da son i ki haf ta da 163 bin hek tar lýk a lan sel su la rý nýn al týn da kal dý, top lam 61 ki þi öl dü. Kam boç ya U lu sal A fet Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Ke o Vy, Me kong Ir ma ðý ve Ton le Gö lü nün sel ler den yük se le ce ði ni bil dir di. Hin dis tan ýn ku zey ve do ðu sun da i - se son gün ler de ki mu son yað mur la rý nýn yol aç tý ðý sel ler de ö len le rin sa yý sý 48 e yük sel di. Yet ki li ler, sel ler yü zün den yüz bin ler ce ki þi - nin mah sur kal dý ðý ný be lirt ti. Ül ke nin ku ze - yin de ki Ut tar Pra deþ ve Bi har e ya let le riy le do ðu da ki O ris sa e ya le ti ni vu ran sel fe la ke - tin de zor du rum da ka lan la rýn a ðaç la rýn te - pe le ri ne, ça tý la ra ve yük sek yer le re sý ðýn dý ðý kay de dil di. Ut tard Pra deþ te 31, O ris sa da da 17 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði i fa de e dil di. U lu sal kur tar ma he li kop ter le ri nin u la þýl ma - sý zor böl ge le re ha va dan gý da yar dý mý yap tý - ðý bil di ril di. Bang kok, Luck nov / a a FÝLÝSTÝN Devlet Baþkaný Mahmud Abbas a tam destek veren binlerce Gazzeli, Filistin devletinin bayraðý altýnda, Birleþmiþ Milletler ve diðer yardým kuruluþlarýndan yardým almadan sürdürebilecekleri ambargosuz bir hayatýn hayalini kuruyor. Mülteci kampýnda bulunan Muhammed Ebu Hatap, Mahmud Abbas ý sonuna kadar desteklediklerini belirterek, Abbas BM de konuþurken, dünya onu alkýþladý. Netanyahu konuþurken hem kimse dinlemedi hem de güzel konuþamadý. ABD nin veto hakkýna raðmen benim umudum var dedi. Abbas ýn Filistin halký için mücadele ettiðini kaydeden Ebu Hatap, Filistin in devlet olmasý için BM de yeterli sayýda ülkenin oy vereceðini umut ettiðini söyledi. El Fetih ve Hamas arasýnda bir uzlaþmanýn zamanýnýn geldiðini ifade eden Ebu Hatap, Elektrik yok, su yok, hayat çekilmez hale geldi. Çok yorulduk, yeter artýk. Hayat çok pahalý Gazze de. Buna bir çözüm bulunmalý diye konuþtu. 19 yaþýndaki inþaat iþçisi Halid Avad ise, 60 yýldýr Filistinlilerin sorunlarýnda bir ilerleme olmadýðýný dile getirerek, Mahmud Abbas ý destekliyorum. Ýnþallah devlet olduktan sonra abluka bitecek. Hamas ve El Fetih arasýnda uzlaþma olacak ve kardeþlik saðlanacak. Çok yorulduk, BM ye sadece yeter diyoruz ifadelerini kullandý. ARTIK DEVLET OLMAK ÝSTÝYORUZ Daha önce terzilik yapan ancak ablukanýn ardýndan iþini kaybettiði için yýllardýr iþ arayan Ziyad El Gul, kendisinin 7, kardeþinin de 5 çocuðuna bakýyor. Ýki odalý evinde yardýmlarla ayakta kalan El Gul, artýk devlet olmayý istediklerini, bu gerçekleþirse Filistinlilerin durumunun daha iyi olacaðýný söyledi. Yýllardýr iþ aradýðýný ve giderek umudunu kaybettiðini anlatan El Gul, Gazze de iþ yok, hiçbir þey yok. Durumumuz çok kötü. Çocuklarým okula gidiyor, çok fazla masraf oluyor ama karþýlayamýyorum. BM den ve bazý yardým derneklerinden gýda malzemeleri alarak hayatta kalýyoruz diye konuþtu. Ziyad El Gul un kayýnvalidesi Raþa El Gul de yoksulluktan yorulduklarýný belirterek, Ev çok küçük, zor nefes alýyoruz. Kýþýn yaðmur yaðdýðý zaman evde her þey ýslanýyor. Biz yaþamýyoruz dedi. Gazze / aa Mahmud Abbas'a tam destek veren Gazzeliler, devlet olma hayalleri kurarken, BM'nin son dönemdeki bazý uygulamalarýna da tepki gösteriyor. FOTOÐRAF: AA BM NÝN UYGULAMALARINA TEPKÝ GAZZE Þeridi nde yaþayan Filistinliler, görevini yapmadýðý gerekçesiyle Birleþmiþ Milletler i (BM) protesto etti. BM binasýnýn önünde çadýr kuran ve açýklama yapan Gazzeliler, yardým için bölgeye gelen BM nin son dönemdeki bazý uygulamalarýna tepki gösterdi. Halk Derneði Baþkaný ve BM memuru Muin Mediras, haksýz uygulamalarý protesto etmek için toplandýklarýný belirterek, BM, buraya yardým etmek için geldi. Ancak þimdi bu görevini tam yapmýyor. BM nin mültecilere karþý son dönemdeki uygulamalarýndan endiþeliyiz dedi. Mediras ayrýca, BM yetkililerinin hiçbir suçu olmadýðý halde bir öðretmenin görevine son verdiðini, bunun kabul edilemez olduðunu söyledi. Protesto sonrasý daðýtýlan bildiride, BM, yýllardýr Filistinli mültecilere yardým ediyor. Ancak birkaç yýl önce Gazze de inþaat yapýmý durdu. Saðlýk yardýmlarý çok azaldý. Temel ihtiyaç malzemeleri daha az daðýtýlýyor. BM de çalýþan memurlar sebepsiz yere iþten çýkarýlýyor. Son olarak daha fazla hak talep etmek için gösteriye katýlan bir öðretmenin görevine son verildi ifadeleri yer aldý. Mahmud Abbas: Baþýnýzý dik tutun Birleþmiþ Milletler de Filistin in devlet statüsü kazanmasý için baþvuruda bulunan Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Ramallah ta coþkulu bir kalabalýk tarafýndan karþýlandý. Ürdün üzerinden Ramallah a gelen Abbas, Filistin in efsanevi lideri Yaser Arafat ýn mezarý yanýnda kendisini karþýlamaya gelen Ramallahlýlara Baþýnýzý dik tutun, siz Filistinlisiniz diye seslendi. Abbas, coþkulu kalabalýða Sizin en acil ihtiyacýnýz olan Filistin devleti için BM ye baþvuru yaptým dedi. Abbas, özgür dünyanýn Filistin in mücadelesini, tarihini ve umutlarýný taþýyan Filistinlilerin talebini kabul ettiðini dile getirdi. Ramallah / cihan Salih: Diyaloða açýðýz Sorunlarýn çözümü hedefleniyor. FOTOÐRAF: AA Bü yü kel çi ler den San cak a zi ya ret ABD, A vus tur ya ve Da ni mar ka nýn Bel - grad Bü yü kel çi le ri nin bu lun du ðu he yet, Sýr - bis tan ýn San cak böl ge sin de ki en bü yük þeh - ri Ye ni Pa zar ý (No vi Pa zar) zi ya ret et ti. Bel - grad da ki A GÝT Mis yon Baþ ka ný Bü yü kel çi Di mit ri os Kypre os bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma - da, San cak ta ya þa yan va tan daþ la rýn so run la - rý na çö züm sun mak i çin Bel grad da ki yet ki - li ler le gö rüþ me ya pa ca ðý ný kay det ti. Kypre - os, bü yü kel çi le rin zi ya re ti nin, u lus lar a ra sý top lu mun San cak a il gi gös ter di ði nin so mut bir gös ter ge si ol du ðu nu söy le di. A vus tur - ya nýn Bel grad Bü yü kel çi si Cle mens Ko ja da San cak ta ki so run la rýn çö zü mün de ye rel top lu luk la di ya log o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Boþ nak nü fu sun yo ðun ya þa dý ðý San cak böl ge si, Sýr bis tan ýn en az ge liþ miþ böl ge si o la rak bi li ni yor. Ye ni Pa zar / a a Sal gýn yü zün den kreþ ler ka pa týl dý VÝETNAM'DA baþ gös te ren el, a yak, a ðýz has ta lý ðý sal gý ný yü zün den on dan faz la kreþ ka pa týl dý. Ön le yi ci Týp Mer ke zi yet ki li si Ngu yen Van Mu o i, bu yýl 109 ço cu ðun ö lü - mü ne, 52 bi ni nin has ta lan ma sý na yol a çan has ta lýk se be biy le ül ke nin gü ne yin de ki Ha u Gi ang e ya le tin de on dan faz la kre þin i laç la - ma ve öð ren ci le rin sað lýk du rum la rý nýn kon trol e dil me si i çin 10 gün lü ðü ne ka pa týl - dý ðý ný be lirt ti. Ngu yen, Ha zi ran a yýn dan bu ya na e ya let te ye ni 361 va ka nýn tes pit e dil di - ði ni, 50 ço cu ðun has ta ne ye kal dý rýl dý ðý ný söy le di. Vi et nam Sað lýk Ba kan lý ðý, ül ke ge - ne lin de her haf ta 2 bin den faz la ye ni va ka or ta ya çýk tý ðý ný bil di ri yor. Ha noy / a a Bir cezaevi yakýnýndaki toplu mezarda, topraðýn üzerindeki kemikler dikkat çekti. FOTOÐRAF: AA Libya da toplu mezar LÝBYA Ulusal Geçiþ Konseyi (UGK) Trablus Komutaný Halid Þerif, Trablus taki Ebu Selim Cezaevi nin yakýnýnda Muammer Kaddafi dönemine ait bin 270 kiþinin toplu mezarýnýn tespit edildiðini açýkladý. Þerif, Libya daki geliþmeleri takip eden yabancý gazetecilere verdiði bilgide, daha çok siyasî tutuklularýn bulunduðu Ebu Selim Cezaevi nin sýnýrlarý içerisinde kalan geniþ bir arazide insan kemiklerinin tespit edildiðini belirtti. Kaddafi döneminde cezaevinde çalýþan birisinin verdiði bilgiler doðrultusunda incelemeler yaptýklarýný ifade eden Þerif, söz konusu alanda bazý insan kemiklerinin topraðýn üzerinden bile fark edildiðini kaydetti. Kemiklerin 1990 yýlýnda Kaddafi yönetimine isyan edenlere ait olduðundan þüphelendiklerini bildiren Þerif, o dönem isyan edenlerin söz konusu cezaevine konulduðunu ve aileleriyle hiç görüþtürülmediðini söyledi. Þerif, hapishane yetkililerinin geçen dönem içerisinde isyancýlarýn yakýnlarýna Tutuklularýn durumu iyi, tüm ihtiyaçlarýný biz karþýlýyoruz dediðini ifade etti. Þerif in açýklamasýndan sonra gazetecilerle birlikte o dönem tutuklananlarýn yakýnlarý da Ebu Selim Cezavi nin yakýnýndaki araziye gitti. Arazide bazý kemiklerin geliþigüzel toplanarak biraraya getirildiði görüldü. Yetkililer, kemikler üzerinde DNA çalýþmasý yapýlacaðýný kaydetti. Trablus / aa YE MEN Dev let Baþ ka ný A li Ab - dul lah Sa lih 49. cum hu ri yet kut - la ma la rý se be biy le dev let te le viz - yo nun da u lu sa ses le niþ ko nuþ - ma sý yap tý. Sa lih, ül ke si ne dön - dük ten son ra ki ilk u lu sa ses le niþ ko nuþ ma sýn da, te rör ör gü tü El Ka i de i le mü ca de le den, e ko no - mik so run la ra ve de vam e den ça - týþ ma la ra ka dar bir çok ko nu ya de ðin di. Ye men de de vam e den þid det o lay la rýn da ha ya tý ný kay be - den ler i çin her ke sin so rum lu luk ta þý dý ðý ný sa vu nan Sa lih, ge rek Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK) ge - rek Ri yad yö ne ti mi ve ge rek se Be yaz Sa ray i le iþ bir li ði i çin de ol - ma ya ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Hü kü me tin fes hi ve yet ki le ri nin dev ri i çin her ke si ma sa ba þý na da - vet e den Sa lih, söz ko nu su ge çiþ ve dev rin ba rýþ tan ya na o lan in - san la ra ve ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Hü kü met o la rak ül ke ge ne - lin de ya þa nan çý kar kav ga la rýn dan ga lip ge le nin ken di le ri nin o la ca ðý - ný be lir ten Sa lih, ik ti da rýn de ði þi - mi ni is te yen le re ge lin di ya lo ða a - çý ðýz çað rý sýn da bu lun du. Ye ni se çim ler ve ge çiþ sü re ci i çin KÝK plan la rý nýn e sas a lý na ca ðý ný söy le - yen Sa lih, Fark lý çý kar ve a maç lar doð rul tu sun da ma sa ya ge len le ri ta rih ya za cak de di. 3 Ha zi ran da sa ra yý na ya pý lan bom ba lý sal dý rý - da ya ra la na rak te da vi i çin Su u di A ra bis tan a gi den Sa lih, Cu ma sa - ba hý sür priz bir þe kil de ül ke si ne dön müþ ve de vam e den ça týþ ma - lar da ki si vil ka yýp la rýn ö nü ne ge - çe me miþ, bir haf ta da 150 ki þi ha - ya tý ný kay bet miþ ti. Beþþar Esad'a baðlý güçler, aðýr silahlarla El Rastan kasabasýný hedef aldý. FOTOÐRAF: AA SURÝYE tanklarýnýn önceki gece, ordudan kaçanlarý ortaya çýkarmak için stratejik bir karayolu üzerinde bulunan El Rastan kasabasýný vurduðu ve saldýrýda 3 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Kuzeydeki Humus þehrinin 20 kilometre kuzeyinde bulunan kasabadakiler, Devlet Baþkaný Beþþar Esad güçlerinin aðýr silahlarla kasabayý hedef almasý sonucu El Rastanlý üç kiþinin yaralandýðýný söyledi. Türkiye ye giden ana karayolu üzerinde bulunan Humus þehrine çok yakýn olan El Rastan da ordudan kaçan askerlerin demokrasi yanlýsý protestolara destek verdiði bildiriliyor. BM rakamlarýna göre Suriye deki askeri operasyonlarda þimdiye kadar 100 ü çocuk olmak üzere en az 2 bin 700 kiþi hayatýný kaybetti. Þam yönetimi ise teröristler ve isyancýlarýn 700 polis ve askeri öldürdüðünü ileri sürüyor. Amman / aa MU HA LÝF LER AS KER KA ÇIR DI YEMEN'ÝN baþ þeh ri Sa na nýn ku ze yin de ki mu ha lif Ha þid ka - bi le si nin kon tro lün de o lan Ha - sa ba ma hal le sin de si lâh lý a þi - ret ü ye le ri i le cum hu ri yet mu - ha fýz la rý a ra sýn da çý kan ça týþ - ma lar da 30 as ke rin e sir a lýn dý - ðý, 1 tuð ge ne ra lin ve 4 a þi ret ü - ye si nin öl dü ðü bil di ril di. Em ni - yet yet ki li le ri nin yap tý ðý a çýk la - ma da tuð ge ne ral A li el Ke le i - bi nin ha ya tý ný kay bet ti ði, bu - na kar þý lýk 4 a þi ret ü ye si nin öl - dü rül dü ðü i fa de e dil di. Ma hal - le de ru tin kon trol ler sý ra sýn da sal dý rý nýn ya pýl dý ðý ný a çýk la yan yet ki li ler, ka çý rý lan as ker le rin a - ký be ti hak kýn da bil gi ve re me - ye cek le ri ni söy le di. Sa na / a a Esad ýn tanklarý durmuyor SON 24 SAATTE 7 KÝÞÝ ÖLDÜ YÖNETÝM karþýtý gösterilerin devam ettiði Suriye de güvenlik güçlerinin operasyonlarýnda son bir gün içinde 7 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Suriyeli aktivistlerin uluslar arasý haber kanallarýna verdiði bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hama, Humus ve Lazkiye þehirlerinde son 24 saatte düzenlemiþ olduðu operasyonlarda 7 kiþinin hayatýný kaybettiði belirtilirken, üç kiþinin güvenlik güçlerince tutuklandýðý ifade edildi. Þam / aa

8 8 27 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 SALI Y Kadim belâlýmýz: Terör Türkiye nin Kürt sorunu, problemin ana temasýný teþkil e- den terör yüzünden çözümsüzlüðe mahkûm ediliyor. Ülkemiz, gün geçmiyor ki analarýn yüreðini yakan yeni bir acý haberle sarsýlmasýn. Gün geçmiyor ki, nefret tohumlarýnýn ekildiði topraklar yeni yangýnlara gebe kalmasýn, þiddetin doðurduðu kin ve nefret derinleþmesin da Öcalan ý paketleyerek bize teslim edenlerin baþýmýza nasýl bir çorap ördükleri gün geçtikçe daha iyi anlaþýlýyor. Türkiye, asla bölgede tek baþýna býrakýlabilecek, inisiyatifi ele alabileceði, huzura kavuþabilecek bir ülke deðildir hezeyanýna kapýlanlarýn oyunlarý bitmiyor. Bizi ebediyen huzursuzluða mahkûm etmek isteyenlerin oyunlarýný bozabilmenin yolu ise kendimizle yüzleþmekten geçiyor. Tedhiþ hareketi olarak tanýmlanan, halký yýldýrmayý, korkutmayý, kendi yurdunda dahi bir an bile rahat bir nefes aldýrmamayý amaçlayan terörün farklý alanlara kayarak sivilleri tehdit eder hale gelmesi üzerinde önemle durulmasý gereken bir meseledir. Kökü etnik milliyetçiliðin devlet felsefesi haline getirildiði, birleþtirici unsurlarýn yerle bir edildiði cumhuriyetin ilk yýllarýna kadar götürebileceðimiz bu derin problem yalnýzca bugünü deðil yarýnlarýmýzý da tehdit etmektedir. Ucuz muhalefet oyunlarýyla problemi yalnýzca bugünkü iktidarýn meselesi gibi algýlamak hepimizi büyük acýlara mahkûm edebilir. Terör, bir bir lerle birlik, huzur ve refah içinde, bu ülkenin bir ferdi olarak yaþamak isteyen herkesin ortak sorunudur. Problemin özünü kavrayabilmek de bizim sorumluluk alanlarýmýzý açýkça gösterecektir. Merhamet, hürmet, emniyet, haramdan çekinmek, itaat gibi deðerlerin yok olduðu, müsbet hareket ve asayiþi muhafaza þeklindeki toplum hayatýný düzenleyici ferdî çaba ve görüþlerin yok sayýldýðý bir toplumda kanlý çatýþmalarýn yaþanmasý, terör hareketinin gün geçtikçe güçlenmesi kaçýnýlmazdýr. Esasen Ýslâm ülkelerinin liderliði gibi tarihî misyonu yeniden yüklenme çabasý içinde olan Türkiye nin Ýslâm ahlâk ve a- kaidini toplumun tüm katmanlarýna yayacak bir açýlýmý gerçekleþtiremedikçe hedeflerine eriþemeyeceðini ve yaþanan problemlerin devamlýlýk arz edeceðini algýlayamamasý gariptir. Her þeyi hükümetlerden bekleyenlerin bu hususlarda kendilerini düzeltme çabasýna giriþmemesi daha da gariptir. Nasýl bir insan tipi bütün insanlýðýndan sýyrýlarak çoluk çocuk, asker sivil demeden öldürmeyi, yok etmeyi hayat gayesi haline getirir? Nasýl bir ruh canavarlaþarak toplumu kana bular, yetim býrakmayý, yakýp yýkmayý marifet sayar? Esasen terörün dýþ baðlantýlarýný kesebilir, yapýlanlara misliyle karþýlýk verebilir, Bir ölürsek bin diriliriz diyerek karþý tarafa gözdaðý verebilir, sýnýrlarý aþarak düþmanýnýzý ininde yok edebilirsiniz. Ancak yaþadýðýnýz toplumda bu insan tiplerinin önüne geçecek tedbirleri alamadýðýnýzda, vicdanýnýn sesine kulak verecek insaný yetiþtiremediðinizde ayný tehditleri her zaman yaþama ihtimaliniz olacaktýr. Kim, bir cana kýymamýþ veya yeryüzünde fesat çýkarmamýþ birini öldürürse, o sanki bütün insanlarý öldürmüþ gibidir diyen, insan canýný mukaddes kabul eden bir dinin mensuplarýyýz. Bizi vurup kýranlarýn da bu toplumdan çýkýyor olmasý, i- nandýðýmýz deðerleri hayata aktarma hususundaki zafiyetimizi ortaya koyuyor. Ýslâm ahlâk ve akaidinin hayata geçirilmesi hususundaki zafiyetimiz devam ediyor. Millî ve manevî hayat deðerlerini koruyarak terörün önüne geçebileceðimizi, uzun vadede de olsa terörü önleyici en önemli tedbirin bu olduðunu kavramalýyýz. Terörün yalnýzca silâhlý çatýþmalarla ortadan kaldýrabileceði düþüncesi büyük bir yanýlgýdýr. Sosyal bünyemizi içten içe kemiren, bizi hastalýklý hale getiren manevî çöküntü devam ettikçe terör, vb. olgular her zaman belâlýmýz olacaktýr. Güney Kýbrýs ve Ýsrail in amacý Türkiye nin maliyesini bozmak ÝSRAÝL ve Güney Kýbrýs ýn durumlarý hiç iç açýcý deðil. Ýsrail de halk sokaklara döküldü, 450 bin kiþi geçinemedikleri için hükümeti her gün protesto ediyor. Güney Kýbrýs ýn ise patlayan elektrik santralini tamir ettirecek parasý yok. Kendisi bulamadýðý için AB ülkelerinden bir milyar euro tamir yardýmý istiyor. Kamu maliyelerine bakarsak, Ýsrail in bütçe açýðý yüzde 4.1, kamu borç yükü yüzde 75.5, Güney Kýbrýs ýn bütçe açýðý yüzde 6, kamu borç yükü yüzde 61.1 düzeyinde seyrediyor. Ayrýca iki ülkenin de büyüme hýzlarý düþük. Ýþte hem kamu maliyelerindeki sorunlar hem de büyüme hýzlarýnýn düþük olmasý, bu iki ülkede sosyal sorunlarý çoðaltýyor. Ýçeride durum böyle olunca da, Ýsrail ve Güney Kýbrýs yöneticileri vatandaþlarýna iç sorunlarý unutturmak için bir dýþ düþman yaratýyorlar. Dolayýsýyla Türkiye ile sorun yaþamak, Ýsrailli ve Güney Kýbrýslý iktidar politikacýlarý için çok cazip bir yol oluyor. Ýsrail ve Güney Kýbrýs ýn içinde bulunduklarý ekonomik durum nedeniyle yarattýklarý dýþ düþman korkusunu iyi anlamak gerekiyor. Onlarýn amacý kendi iç sorunlarýný, Türkiye korkusuyla ötelemek. Ýþte bu yüzden Türkiye bu gerginlik oyununa gelmemeli ve barýþ bizim temel politikamýz olmalý. Kýbrýs ýn eski cumhurbaþkaný Makarios un bir tespitini hatýrlatmakta da büyük fayda var. Makarios, Türklerle sorun çýkartarak, onlarýn silaha ve askere daha fazla harcama yapmalarýný saðlayýp ekonomilerini bozuyoruz. Böylece biz kazançlý çýkýyoruz demiþti. Yeni Türkiye artýk bu oyunlara gelmeden yoluna devam etmeli ve geçmiþte olduðu gibi silah ve askeri harcamalarýný artýrarak kamu maliyesini bozmamalý. Süleyman Yaþar, Sabah, Hasbî Ahmet Hoca Muhtemelen Cunta nýn yazdýrttýðý Diyanet hutbesiydi elindeki ve beðenmemiþti... Ýrticalen baþladý hutbeye. ANKARA Ýhtilali nin hemen sonrasýndaki yýllar. Yýllarca terör altýnda inlemiþ bir ülkenin baþkenti madden/manen periþan halde. Kurum, her yer kurum... Sadece devlet kurumlarý deðil bahsini ettiðim, bildiðiniz is, baca kurumu. Hava o kadar kirli ki, sokakta sigara içeni dövüyorlar, gibi þehir efsaneleri dolaþýyor ortalýkta. Hayatýmýn bir yýlýný geçirdiðim Ankara ve Cebeci semti... Mülkiye nin hemen karþýsýnda, stadyum ile tren istasyonu arasýnda kalan bir sokakta, köhne bir binanýn en alt katýnda kalýyoruz öðrenci arkadaþlarla. Bir cuma günü ev arkadaþým, Hadi kalk erkenden gidelim de, kulaðýmýz iki çift hakiki kelam iþitsin, kalpten yükselen coþkuyla biz de ihtizaza gelelim. dedi. Baþta, abartýyor, diye düþündüm. Cebeci Camii nin (ya da resmî adý baþka bir þeydi) yolunu tuttuk... Bir kalabalýk ki, sormayýn... Müminlerin omuzunda, yukarýdan atýldýðýnda yere düþmeyen manevi iðneler dolu. Ve hoca belirdi minberde. O ne heybet, o ne haþyet!.. Bir ses ki, mikrofon olmasa dahi çatlayacak sanki inancýn mermer sarayýnýn duvarlarý... Ýç ezan, dua faslýndan sonra cebinden bir kâðýt çýkardý Ahmet Hoca. Fýsýltýyla sadece kendinin anlayabileceði þekilde o- kuyarak bir göz attý. Sonra kývýrýp kâðýdý cebine koydu. Muhtemelen Cunta nýn yazdýrttýðý Diyanet hutbesiydi elindeki ve beðenmemiþti... Ýrticalen baþladý hutbeye, o konuþtukça dünyeviliðin sun i havasý daðýldý mabette. Öksürük sesleri, ah lara dönüþtü bir süre sonra. Fesahatle anlatýyordu, tane tane.. Ve herkesin anlayabileceði bir yalýnlýkta. Kendine has þivesi sesine daha da uhrevi bir Patrick Chappatte / The International Herald Tribune TÜRKÝYE DE her þey çaðýn ve deðiþimin gereklerine göre yeniden yapýlandýrýlabiliyor. Sadece bir konuda yeniden yapýlanma mümkün deðil. Býrakýn Zorunlu askerlik meselesini tartýþmayý, askerlik süresinin kýsaltýlmasýný veya Bedelli askerlik uygulamasýnýn gerçekleþtirilmesini beklemek bile ömür boyu deðil, kuþaklar boyu beklemeyi gerektiriyor. Oysa hemen hemen tüm NATO ülkeleri askeri gücün artýk asker sayýsýna baðlý olmadýðýný kabul ettiler. Bu arada subaylarýn özel hizmetlerinde ve orduevlerinde erlerin kullanýlmamasý gerektiðini bizim Genelkurmay da kabullendi. Artýk hizmet için ücretli eleman alýmýna baþlandý orduevlerinde. Sadece bu uygulama bile 100 bini aþkýn ere duyulan ihtiyacý buharlaþtýrmýþ oluyor. UZMAN PROFESYONELLER Bunun yanýnda Ege Ordusu nun gereksizliði de artýk tartýþýlýyor. Ege deki muhayyel bir savaþýn yüzücü erler deðil savaþ gemileri ve savaþ uçaklarý arasýnda olacaðýný artýk herkes görebiliyor. Ayrýca Güneydoðu daki bölücü teröre karþý mücadelenin anti-gerilla savaþ eðitimi almýþ uzman ve profesyonel askerler tarafýndan yapýlabileceðini kabul etmeyen kimse de kalmadý. Kýsacasý Zorunlu askerlik uygulamasý hâlâ neden devam ediyor? Hem bir geçiþ uygulamasý olacak hem de ordunun mekanizasyonuna kaynak yaratmayý saðlayacak Bedelli askerlik için neden hâlâ karar alýnamýyor, bunu anlamak mümkün deðil. Acaba bunun bir nedeni de Resmi ideoloji gereði her 20 yaþýna gelen Türk erkeðinin fiþlenmesi olabilir mi? Herhalde biliyorsunuz. MÝT KONTROLÜ Askerlik þubesinden silah altýna alýnma kararý çýkan her Türk erkeðinin kimliði MÝT e bildirilir. MÝT ten gelen bilgiler onun dosyasýna eklenir. Böylece dönemin anlayýþýna göre Sakýncalý piyadeler in hava katýyordu. O anlattý, biz dinledik, o anlattý biz hüzünlendik, irkildik, kendimize geldik... Gerçekten de kulaðýmýzýn da, yüreklerimizin de kurumlarý dökülmüþ, paslarý silinmiþti... Akabinde namaz ve tesbihat. Çýkmayalým hemen dedi arkadaþým. Bekledik... Ahmet Hoca o kocaman cüssesi ile geldi ve cübbesini çýkarýrken bize baktý. Arkadaþým eline yöneldi, ardýndan ben. Arkada beþ-on tane çocuk ve genç duruyordu. Hepsi çocuklarý dedi arkadaþým. Ben daha da hayrete düþerken, kendimizi tanýttýk bir yandan. Sübhanallah! dedi ve ekledi: Rabbim sayýnýzý artýrsýn. O cuma ve Ankara da bulunduðum neredeyse her cuma Ahmet Bayram Hoca ya koþtum. Boðulduðumuz dünyevi bunaltýcý dünyada, bir nefes borusuydu vaazý, hutbeleri. Köken olarak medrese tahsilli olduðu için, klasik Diyanet imam ve vaizleri gibi anlatmýyordu. O anlattýkça asr-ý saadet beliriyordu gözümüzün önünde. Bedir de cenge giriþiyor, Hudeybiye de hikmet avlýyorduk. Belki yeni bir þey anlatmýyordu bilenler için. Ama anlattýðý þeyleri bin kez de duymuþ olsak dahi, sanki ilk kez duyuyormuþ gibi heyecan ve hayretle dinliyorduk. Zorunlu askerlik neden bir türlü kaldýrýlamaz acaba? kimler olacaðý belirlenir. Böyle Sakýncalý bir arkadaþým vardý. SAKINCALININ SERÜVENÝ 1970 li yýllarda üniversitede öðretim görevlisi olarak çalýþýrken Solcu diye fiþlendiði için, uzak bir Anadolu köþesindeki birliðe gönderilmiþti. Ýlk gün kýrsal kesimdeki bir tatbikatý yöneten binbaþýnýn çadýrýna girip tekmil vermiþ. Binbaþý ayaða kalkýp çadýrýn dýþýnda nöbet tutan askeri çaðýrmýþ, onun elinden M1 tüfeðini alýp bizim arkadaþa göstermiþ ve Bunlar Amerika nýn 2 nci Dünya Savaþý ndan kalma antikalarý; bunlarý bize kakaladýlar demiþ. Bunun bir nedeni de resmî ideoloji gereði her 20 yaþýna gelen Türk erkeðinin fiþlenmesi olabilir mi? O sýrada geçen bir F-104 uçaðýný da eliyle iþaret edip Bunlara uçan tabut denilir; bunlarý da Amerika verdi bize diye konuþmuþ. YENÝ SAKINCALILAR Uzaktaki bir Sherman tanký için de Bunu Amerikalýlar Almanlara karþý kullandýktan sonra bize verdiler yorumunu yapmýþ. Bizim Solcu arkadaþ þaþkýn Bu binbaþý da galiba solcu diye düþünürken, binbaþý elini sahra masasýna vurmuþ ve baðýrmýþ, - Bütün bunlarýn sebebi komünistlerdir! Acaba þimdiki fiþlenmeler hangi eðilim sahiplerini Sakýncalý konumuna sokuyordur? Yakýn dönemde 2 nci Cumhuriyetçiler in sakýncalý olduklarýný bilmeyen var mýdýr acaba? Mehmet Barlas, Sabah, Müheykel edasý, Davudi ses tonu ve mahreçlerin hakkýný verdiði telaffuzu ile gönlümüze inþirah salýyordu... Derken... Ankara dan kaçar gibi ayrýldým... Yepyeni bir þehir, yepyeni bir hayat oldu benim için... Ve yeni bir iþ elbette.. Ve bir gün, çalýþtýðým iþyerinde biriyle karþýlaþtým. Birini hatýrlatýyordu bana, ama kimi? Çok sonra öðrendim ki, Cebeci Camii nde, kendi babasýndan ders alan çocuklardan biriydi iþ arkadaþým. Bilincimin ilk açýldýðý dönemlere denk gelen gönül mimarlarýmdan birinin oðluyla yýllar boyu mesaiyi paylaþtým, dost oldum, zaman zaman mübarek babasýný yâd ettik hayýrla.. Ve ne acý ki, dün aldým haberi.. Tillo medreselerinden icazetli Hafýz Ahmet Bayram Hoca vefat etmiþti. Ýçimden inceden bir cam çatlama sesi geldi adeta... Bilinmek, meþhur olmak gibi bir derdi olmayan, ömrünü Kur an ve din-i Mübin-i Ýslam a vakfetmiþ bir büyük alim göçmüþtü dünyadan. Ekranlarda reyting uðruna müptezellikler gün aþýrý yaþanýrken, hocalarýn en hasý, hasbisi, harbisi, dar-ý bekaya göçmüþtü... Sessizce, haber vermeden... Zerre miskal hayrýn hukukunu gözeten Rabb im e- minim dilerim ki onu cennet-i âlânýn en has bahçelerinden birinde Efendiler Efendisi ne komþu edecektir. (Ýnþallah) Alimin ölümü âlemin ölümü gibiymiþ gerçekten. Her alim kaybýnda olduðu gibi, âlemin bir taþýyýcý sütunu daha çekti kendini bu âlemden. Ahmet Hoca ya dualarla rahmet, sevenlerine ise baþsaðlýðý diliyorum büyük bir kederle. M. Nedim Hazar, Zaman, Müsterih olun, yargý deðiþmedi SÖZÜ, (...) Diyarbakýr Hâkimi Faruk Özsu nun (yine!) Radikal Ýki nin dünkü sayýsýnda yer alan Müsterih olun, yargý deðiþmedi baþlýklý taze yorumuna getirmek istiyorum. Bir kere daha Türk yargýsýný konu alan sert bir eleþtiriyle karþý karþýyayýz. Yazý Demokrat Yargýçlar Haraketi nin ýsrarla sürdürdüðü belirtilen þu iddiasý ile baþlýyor: Türkiye deki yargý sorununun, dünyada olduðu üzere, yargý-siyaset-ekonomi alanlarý arasýndaki iliþkiden çok, taþraya dair bir sosyolojik temele sahip olduðu. (...) Yargýçlardaki bu kültürel ortaklýk, tüm ideolojik, etnik ve kültürel farklýlýklarýna raðmen, ortak bir refleks üretmelerini saðlýyor. (...) Jandarma komutaný, kaymakam, emniyet müdürü ve meslektaþlarýndan ibaret bir çevrede, sahte ve yüzeysel iliþkiler içinde sosyalleþirler. Toplumdan ve hayattan uzaklýðýnýn eksikliðini devletine daha sýký sarýlarak giderirler. Özsu nun tamamýný burada ayrýntýlý biçimde gözden geçiremeyeceðimiz yazýsýndan son olarak bir tez daha çekecek olursam: Diyarbakýr Hâkimi nin özellikle yargý-siyaset iliþkisinin doðru analýz edilmesi gereðinden hareketle bir baþka yargý derneði olan YAR- SAV a yönelttiði þu eleþtiri de çok yerinde ve açýklayýcý: Eskinin simgesi YARSAV ise yeni durumun analizini yayýp yepyeni gündemler belirlemek yerine eski ezberlerinde ýsrar ediyor. Sorunu hâlâ siyaset (yani AKP) sanýyor. Haliyle çare de, Bakan ve müþteþarýn gitmesi ve yargýnýn yargýya býrakýlmasý oluyor. Gerçekten çok yerinde ve açýklayýcý bir tespit bu. Bu cenahtan yargýya ve özelde HSYK ya iliþkin dile getirilen eleþtirilerin, günümüzün en önemli konularýndan birisi olan hukuk-siyaset iliþkisinin ulaþtýðý ve varacaðý-varmasý gereken yer tartýþmasýnýn nasýl tamamen dýþýnda kaldýðýna dikkat çeken bir tespit bu. YARSAV, toplumsal ve siyasal temsilin olmadýðý ve toplumsal denetimden uzak tek tip bir kurum içi iktidarýn kaçýnýlmaz olarak oligarþi ve diktatörlük üreteceðini öðrenememiþ olabilir mi? Hele de son bir yýllýk yargýsal pratiklere raðmen? Siyaset gitsin, bizi bize býrakýn söyleminin yalnýzca kurumlardaki kurulu iktidarý beslediði anlaþýlamadý mý hâlâ? (...) O nedenle yapýlacak olan, -sanýldýðýnýn aksine- siyaseti kovup yargýyý yargýçlarýn eline teslim etmek deðil, tüm çeþitliliðiyle siyaseti davet edip yargýyý kurum içi iktidarýn elinden almaktýr. Hakkýnda çok konuþulan YARSAV a yönelik alýþýlmýþýn çok dýþýnda, meseleyi bambaþka bir düzleme çeken bir analiz deðil mi bu? Çok güzel; hâkimler konuþmaya-yazmaya baþladý nihayet... Yargýda yargýyý tartýþma konusu yapan bu kalemleri yalnýz býrakmamamýz gerekir. Kürþat Bumin Yeni Þafak,

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Bin ci va rýn da â yet-i ke rî me, tev hi di na za ra ve rir. Tev hid, her þe yi Al lah ýn ya rat ma sý, i da re et me si, yö net me si, ter bi ye et me si - dir. Ve her an bir þe nde, bir ya ra tý lýþ ta, bir ter - bi ye de ol ma sý dýr. Kur ân, Al lah ýn var lý ðý ný, bir li ði ni, i sim ve sý - fat la rý ný a kýl la ra, kalp le re, gö nül le re, vic dan la ra nak þe der. Ya ra tý lýþ tan ve yok o luþ tan bah se der. Bun lar dan bi ri si, O, gök le ri ve ye ri ya ra tan dýr. SELÝM ADEM PALA Es ki gün le bu gün Bi li yor su nuz ül ke miz de ye rel sa at, kýþ sa a ti ve yaz sa a ti ol mak ü ze re i ki þe kil de uy gu lan mak ta. Ýlk ba har mev si mi gir di ðin de sa at ler bir sa at i le ri, son ba har la bir lik te i se bir sa at ge ri a lýn - mak ta. Ö zel lik le a i le bü yük le rin de, biz - den da ha yaþ lý o lan lar da bu du ru ma a lýþ - mak bi raz zor ol mak ta. Da ha a çýk o lur - sak, ne za man sa a ti sor sak ve söy le sek al - dý ðý mýz ce vap Es ki sa at le 11, ye ni sa at le 10. Es ki sa at le biz þim di ye yat mýþ u yu - muþ tuk þek lin de dir. Böy le du rum lar - da ký sa da ol sa bir gü lüm se o lu yor, hem so ran da, hem so ru yu za ma na gö re ce - vap la yan da. A ma ge nel de geç ti ði miz za - ma ný, gün le ri, ay la rý hat ta se ne le ri çar ça buk u nu tu yo ruz ne den se son za man - lar da. Bay ram so nu e ve dön dü ðü müz de bir a ra sa lo na gir dim. Lam ba yý ya kýp per de - yi ka pat tý ðým es na da bir an da if tar za ma - ný ak lý ma ge li ver di. Ken dim le bir mu ha - se be yap tým ye ni dö ne me da ir. Ha ni ha týr lar mý sýn ge çen gün ler de Ra ma zan a yý na e riþ mek i çin bek li yor - dun? Bir an ev vel gel se de þöy le bir o ruç tut sak, te ra vi he git sek; kay naþ sak, kar - deþ li ði mi zi pe kiþ tir sek om zu mu zu om - zu na ver di ði miz le. Hey gi di gün ler hey! Sa hi es ki gün le bu gün Ra ma zan a da az kal mýþ tý. Ha ni þim di ha týr lý yo rum ge çen gün bu sa at ler de ilk te ra vi he git mek i çin bir he - ye can kap la mýþ tý be de ni ni. He ye ca ný ný ya týþ týr mak i çin he men ab dest a lýp ko þa - rak ca mi ye git miþ ilk sa fa yer leþ miþ tin. Hey gü zel gün ler hey! Sa hi es ki gün le bu gün sen Ra ma zan a e riþ miþ tin. Ha týr lar sýn mu hak kak, Mü ba rek Ra - ma zan a da i yi ce a lýþ mýþ týn. Ar týk baþ lar - da ki o kor ku nun, Sý cak lar da na sýl tu ta - ca ðýz? en di þe nin bo þu na ol du ðu nu an la - mýþ týn. Son on gü ne yak laþ mak ü ze rey - din. Ken di ni bul muþ, Ka dir Ge ce si ne ha zýr lýk ya pý yor dun. Sa hi es ki gün le bu - gün Ra ma zan ýn son la rý na yak laþ mýþ týn, de ðil mi? Ha týr lý yo rum da ne re dey se bir ay dan faz la o la cak... Es ki za man la bu va kit ler Ka dir Ge ce si ni id rak e di yor dum. Ý ba det - ten son ra el le ri mi aç mýþ, ha li sa ne bir hal ve ah val le ya ka rýþ ta bu lu nu yor dum Rabb-i Ra hi mi me. Cüm le le rim Bir da ha as la di ye baþ lý yor, Rabb-i Ra him i min yar dý mý na ve mað fi re ti ne sý ðý na rak ni - yaz da bu lu nu yor dum. Sa hi es ki gün le bu gün Ra ma zan bit mek ü ze rey di ve bel - ki de bit miþ ti... Ha týr lý yo rum ge çen yýl da böy le bir hâl i çin dey dim. Ge çen za ma ný ka zan mak ve en i yi bir þe kil de de ðer len di re bil mek i çin hep bir fýr sat kol lu yor dum. Hal bu ki be - nim i çin ge çen gün geç miþ ti ve ge le cek i - se he nüz gel me miþ ti ki... Ben ha zýr gü - nü me, bu gü ne bak ma lýy dým. A hi re te doð ru yö nel miþ bir kul o la rak dik ka ti mi bu yo la ver me liy dim. Geç ti ðim yer ler de ta ký lýp kal ma dan, ak lý mý ka rýþ týr ma dan her an ha zýr bir va zi yet te ol ma lýy dým. Ah u nut ma la rým, u nut tur ma la rým; ge - çen za man la rým.. An la dým ki sa at le rin i le ri ge ri a lýn ma - sýn dan kay nak la nan geç mi þe da ir öz lem - le ri mi zin ve hü zün le ri mi zin bu gü ne et ki si gü zel lik le rin de vam et ti ril me si dir. Ö nem - li o lan i sim den ve re sim den çok mâ nâ o - la rak ha ki ki lez zet le rin biz de yer leþ me si - dir. O yüz den bir kez da ha i fa de et me li - yim ki ken di me ve ken dim gi bi kar deþ le - ri me; yo lu mu zun a çýk, a hi re ti mi zin me - sut ol ma sý ný is ti yor i sek, her ge ce yi Ka dir, her ge le ni Hý zýr bil me li, za ma nýn bi zim i - çin her an du ra bi le ce ði ni u nut ma ma lý yýz. Kâinat mahlûku! (1) O nun e þi ol maz ken oð lu na sýl o lur? Her þe yi O ya rat mýþ týr; her þe yi hak kýy la bi len O dur 1 me â - lin de ki â yet tir. Kur ân, Kâ i na tý yok tan ya ra tan Al lah týr di yor ve her bi ri ni ken di var lý ðý na ve bir li ði ne de lil gös te ri yor. De mi yor ki, Al lah ýn par ça sý dýr! Mü kev ve nat ve ya ra tý lýþ i le il gi li da ha yüz ler - ce â yet, sâ rih bir þe kil de, mev cu dat tan Al lah ýn e ser le ri o la rak bah set mek te ve dik kat le ri on la - ra çe vir mek te... A kýl sa hip le ri nin bu mev cut la rý var lýk, ya ra týl mýþ, e ser o la rak ka bul et me si ve mah luk tan Ha lýk a, e ser den Mü es si re, sa - nat tan Sa ni e/sa nat kâ ra var ma sý is te nir. Kâ i nat, bir baþ tan bir ba þa Al lah ýn var lý ðý ný ve bir li ði ni gös te ren â yet, yâ ni de lil dir. Â lem - ler, Al lah tan ay rý dýr ve ha ki kî bir mev cu di yet - le ri var dýr. O nun i sim, sý fat ve fi il le ri â lem ler de te cel lî e der, ya ni bin ler ce per de ler den ge çe rek yan sýr. E vet, þu ke sin dir: Eþ ya, var lýk var, sa bit tir ve sa nat lý dýr. Al lah ýn Es ma sý on da te cel lî et miþ tir. Kur ân ve Sü net in, do la yý sýy la Sa hâ be, Ta bi în ve müç te hid i mam la rýn gö rü þü nü be nim se yen Be di üz za man, Eþ ya nýn/var lý ðýn ha ki ka ti sa bit ve ger çek tir di ye rek, ha yal ve ve him den i bâ ret ol ma dýk la rý ný; an cak eþ ya nýn Al lah a nis bet le ha ki ki bir vü cud-u hâ ri cî (ha riç te bir vü cu du) ol ma yýp ka rar sýz bir göl ge ol duk la rý ný söy ler. 2 Vah det, bir lik; Vah det-i Vü cûd, Al lah ýn bir - li ði de mek tir. Bu kes ret-i eþ ya, O nun bir li ðin - den gel mek te dir. Yâ ni, bi na lar da ki taþ la rýn, tuð la la rýn yan ya na gel me siy le bi nâ nýn mey da - na gel me si gi bi. On lar, bir Bir den ge li yor lar. Vah de tü l-vü cu dun de dik le ri gi bi mev cu dat ev ham ve ha ya lât de ðil. Gö rü nen eþ ya da hi Ce - nâb-ý Hakk ýn e se ri dir. He me ost de ðil, He - me e zost tur. Ya ni, O de ðil, a ma, O ndan dýr. Çün kü, on lar ayn-ý ka dîm o la maz, ya ni e ze lî de ðil dir. Var lýk la rýn sa bit bi rer ha ki ka ti var dýr. An cak, O nun ben ze ri hiç bir þey yok tur. 3 O - nun var lýk lar la il gi si yal nýz ca Hal lâ ký yet tir ve sý fat la rý nýn te cel li si dir. 4 Bu, týp ký, gü neþ ve am pül ý þýk la rý nýn, gü ne þin ta ken di si ol du ðu nu id di a et mek gi bi dir. E vet, ý þýk ve ý þýn lar, am pül den ve gü neþ ten gel mek - te dir, a ma am pül ve gü neþ de ðil ler! Dip not lar: 1- Kur ân, En âm, 101., 2- Mes ne vî-i Nû ri ye, s ; Mek tû bât, s , 3- Þû râ, 11., 4- Mek - tu bat, s. 84. Fitneyi fikir ve duâ ile söndürmeli Muh te lif ya yýn va sý ta la rýy la dü þün - ce le ri ni ka mu o yu na yan sýt ma ya ça lý þan "Kürt si ya set çi" Ke mal Bur kay, bu fi kir le rin den do la yý o tuz se ne ön ce Tür ki ye'den ay rýl mak zo run da kal - mýþ tý. Yap tý ðý a çýk la ma lar dan þun lar an la þý lý - yor: * Yýl lar yý lý Kürt le ri yok sa ya rak ret ve in kâr po li ti ka sý uy gu la ya ge len dev let yö - ne ti mi bu ko nu da tam da yu mu þa ma dö - ne mi ne gir miþ ken, or ta ya prob le mi çö - züm süz lü ðe sevk e den i kin ci bir en gel çýk tý: PKK te rö rü. * Bu ör güt, Kürt me se le si nin barþ çý bir me tot la hal le dil me si ni is te me di ði i çin þid - de te yö nel di ve mü te ma di yen kan dö ke - rek, me se le nin da ha da dü ðüm bað la ma sý - na hiz met et ti. * Bu ör gü tün ba rýþ çý ha re ket ye ri ne þid - de ti be nim se me si, 12 Ey lül Dar be ci le ri nin de is te di ði bir ge liþ mey di. * Cun ta, 12 Ey lül ön ce sin de þid de ti ba - ha ne e dip bi zi, ya ni ba rýþ çý Kürt si ya sî ha re ke ti ni ez di. Bü yü me mi ze en gel ol du. Kürt ha re ke ti te rör dür" di ye bil mek i çin, ha re ke ti þid de te yö nelt ti. Mey dan PKK ya kal dý. * PKK ol ma say dý, var o lan so run lar çok tan çö zü lür dü. Bu ör güt, Kürt le re de - TARÝHTE BUGÜN En kri tik za man da Tür ki ye'ye ka fa tu - tan ve A na do lu top rak - la rý ný is ti lâ ya gi ri þen Yu - nan Kral la rý, 1920, 21 ve 22 yý lý nýn Güz ay la rýn da fe cî â ký bet le re uð ra mýþ - lar dýr. Kro no lo jik ge liþ me þu þe kil de ya þan dý: * 1917'de tah ta ge çen Kral A lek san dros, 25 E - kim 1920'de Mo ritz i sim li may mu nu ta ra fýn dan ý sý - rýl ma sý so nu cu öl dü. * O nun ye ri ne, da ha ev vel taht kav ga sý ya þa - dý ðý I. Kons tan tin geç ti. Bu kral i se, 27 Ey lül (1921) gü nü A na do lu'yu is ti lâ he ve si kur sa ðýn da ka la - rak, Bur sa'dan A ti na'ya a de ta ka çar ca sý na ge ri dön dü. * Ay ný Kral I. Kons tan - ðil, baþ ka sý na hiz met e den bir ta þe ron dan i ba ret. Hak lý dâ vâ, ay dýn la tý cý fi kir lâ zým Ke mal Bur kay, i de o lo jik ba kým dan sol ve sos ya list gö rüþ lü bir "Kürt ay dý ný" o la - rak bi li ni yor. Kürt me se le sin de i se, kýs men de ol sa mâ kul dü þün ce le re sa hip. PKK, hat ta BDP'ye na za ran "eh ve ni þer" sa yý lýr. Bur kay, o tuz yýl a ra dan son ra dön dü ðü ye ni Tür ki ye'de, es ki ye na za ran sö zü da - ha din le nir, söy le dik le ri da ha çok na zar ý i ti ba ra a lý nýr bir ko num da gö rü nü yor. De mek ki, Tür ki ye de mok ra si yo lun da e pey ce bir me sa fe kat et miþ bu lu nu yor. De mok ra si, þid de te mey let me mek þar - týy la, en ay ký rý fi kir le rin de i fa de e di le bil - di ði sis te min a dý dýr. O hal de, hep bir lik te þu nu sa vun ma lý - yýz: Fark lý lýk lar ka çý nýl maz dýr. A ma, bu fark lý lýk lar kar þý sýn da, in san lar de ðil, fi - kir ler ça týþ sýn. Hem, öy le bir ça týþ sýn ki, za yýf, çü rük, te mel siz, fay da sýz fi kir le rin ca ný çýk sýn; doð ru ve müs ta kim o lan lar i - se, mil yon la ra mal o lup is tik bâ le doð ru neþv û ne mâ bul sun. Ýþ te, Ri sâ le i Nur ha re ke ti, tam da bu min vâl ü ze re gi di yor. Bu nur lu, bu ay dýn la tý cý ha re ket, en mu ha lif, en mu an nit, hat ta en þey ta nî fi - kir ler le de ça tý þa ça tý þa, vu ru þa vu ru þa par la ma ya de vam e di yor. Ri sâ le i Nur, "Kürt me se le si" de da hil ol mak ü ze re, in san kal bi gi bi en kü çük da i re den, kâ i na tý ku þa tan tâ en ge niþ da i - re ye ka dar, her da i re de ki her me se le nin ke þif ve i za hý ný, her il le tin teþ his ve te dâ - vi si ni Kur'â nî pren sip ler da hi lin de or ta ya koy mak ta dýr. Bu ha ki kat, bu e ser le ri o ku yan yüz bin - 27 Eylül Yunan cephesinde katmerli bozgun Maymunun ýsýrmasý sonucu ölen Kral Aleksandros'un yerine geçen ve Anadolu'yu istilâ için tâ Bursa'ya kadar gelen Yunan Kralý I. Konstantinos. ( ) tin, tam bir se ne son ra (27 Ey lül 1922) ke sin mað lu bi ye te uð ra dý ðý an - la þý lýn ca, as ke rî dar be ye mâ ruz kal dý ve yet ki le ri ni oð lu na dev re de rek A ti - na'yý terk et ti. * * * Ön ce ki kra lýn bek len me - dik þe kil de öl me si, ye ri ne ge len kra lýn da ik ti dar da tu - tu na ma ma sý, Yu na nis tan i - çin tam bir ta lih siz lik ol du. Bu ta lih siz lik, en deh þet li is ti lâ plâ ný ný ya pan Baþ ba - kan Ve ni ze los'u se kiz yýl dev re dý þý bý rak tý ðý gi bi, ar - ka sýn da ki en bü yük des tek - çi si Ýn gi liz iþ gal ci le ri nin plâ - ný ný da su ya dü þür müþ ol - du. le rin ka bul ve tas di kiy le, ke sin lik ka zan - mýþ bu lu nu yor. Yan lýþ lýk la öl dür mek... Si irt'te al tý genç ha ný mýn bu lun du ðu o - to mo bi lin ü ze ri ne 200'ye ya kýn mer mi yað dý ra rak kat li âm ya pan te rör ör gü tü, sal dý rýy la il gi li o la rak çe liþ ki li, zig zag lý a - çýk la ma lar da bu lun du. Ön ce, sal dý rý yý üst len mek is te me di. Ha di se ye rin de, e lin de ki bom ba nýn pat - la ma sý so nu cu ö len ki þi nin ör güt e le ma ný ol du ðu or ta ya çý kýn ca, bu kez ký výrt ma lý a çýk la ma lar ya pýl dý: "PKK'nýn alt grup la rýn dan bi ri o lan ve kon trol dý þý fa a li yet yü rü ten TAK yap tý." "Sal dý rý yan lýþ lýk la ol muþ. Po lis o to su zan ne dil miþ. Üz gü nüz; ö zür di le riz..." * * * Þu nu a çýk ça i fa de e de lim ki: Sal dý rý lar de vam et ti ði sü re ce... Þid det yön te mi terk e dil me di ði sü re - ce... Ýn san ca ný na kast e dil di ði müd det çe... Ben zer "yan lýþ lýk lar" da tek rar lan ma ya de vam e dip gi de cek. En az as ker ve po lis ka dar, böl ge in sa ný da ha ya tý ný kay be de cek. En az Türk ler ka dar, Kürt le rin de ca ný ve ma lý yan ma ya de vam e dip gi de cek. De mek ki, biz ler bi riz ve be ra be riz. Ka de ri miz müþ te rek tir. Bi ri ne ge len be lâ ve mu si be tin ay ný sý, di ðe rin de ba þý na ge li yor. Bi ri me sut sa di ðe ri de ay ný... Bi ri muz ta rip se, di ðe ri yi ne ay ný... A ra da hiç bir ay rý lýk gay rý lýk yok tur. Her Türk'ün Kürt dos tu, ya ký ný, ya hut ak ra ba sý var dýr; ke za, her Kürd'ün de can ci ðer ol du ðu Türk ya ký ný var dýr. On la rý bir bi rin den a yýr mak müm kün de ðil. Zi ra, hep si de ay ný "va tan bi na - sý"nda be ra ber ce o tu ran, kom þu ve ak ra - ba o lan kim se ler. Hem, sal dý rý ya uð ra yan bir mâ sum, Türk ve ya Kürt ol muþ ne fark e der? De ðil mi ki, bir mâ su mu öl dü ren, in - san lý ðý öl dür müþ gi bi dir... O hal de, sal dý rý ya uð ra yan la rýn, ca nýn - dan o lan la rýn ta ma mý bi zim in sa ný mýz, bi zim bir par ça mýz dýr. A sýl bü yük yan lýþ lýk, "yan lýþ lýk la vur - mak" fa lan de ðil, mâ sum la ra si lâ hý doð - rult mak týr. Te rör ey lem le ri, za ten þid de te da ya lý a - le nî bir fit ne dir. Ba zý sal dý rý lar hak kýn da "Yan lýþ lýk la ol - du" a çýk la ma sý i se, kalp le ri ka rart ma ya, zi hin le ri if sat et me ye yö ne lik bir baþ ka fit ne kâr lýk týr. Bu fit ne yi, sa de ce fi kir le, sa de ce gü ven - lik ted bir le riy le sön dür mek de müm kün gö rün mü yor. Ay rý ca, Ý lâ hî der gâ ha el a çýp bol bol du - â et mek du ru mun da yýz: Ce nâb ý Hak'tan, hu zu ru mu zu ka çý ran bu bü yük fit ne nin sön dü rül me si ni bü tün kal bi miz le ni yaz e di yo ruz. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Risale-i Nur dairesinin mahiyeti (2) K. S. rumuzlu okuyucumuz: Hazret-i Üstad Yirmi Sekizinci Lem a nýn On Birinci Nüktesinde, Risale-i Nur un dairesi dýþýnda nûr arayan bir kýsým talebelerini ikaz ediyor; On Ýkinci Nüktesinde ise mahkemeye karþý çekimser davranan ve merdane yanaþmayan bazý talebelerini tenkit ediyor. Bu olay nerede ve kimin hakkýnda geçmiþtir? Risale-i Nur un dairesi dýþýnda nur aramak ne demektir? Dünden devamla: Bu bahisle ilgili olarak görebildiðimiz; bir tarikatýn halifesi iken Risale-i Nur ile tanýþan, Risale-i Nur a baðlanan, Risale-i Nur dan feyiz almaya baþlayan ve hizmetlerini Risale-i Nur çizgisine çeken Kastamonu nun müdakkik âlimi merhum Mehmed Feyzi aðabey gibi, müstakim þahsiyetler vardýr. Bu ikazýn kimin hakkýnda ve hangi o- layla ilgili yapýldýðý konusunu araþtýrmak yerine; ikazý umumî olarak ele alarak her hangi bir þahýs üzerinde yoðunlaþmamanýn, ahlâkîlik açýsýndan daha olumlu bir davranýþ olacaðý kanaatindeyiz. Nitekim ayný tehlike hiç ummadýðýmýz bir dönemde bizler için de gündeme gelebilir ve bizler de bir sadakat ve istikamet imtihanýndan geçebiliriz. Ýmtihan dünyasýnda yaþýyoruz. Öyleyse, bu dersi kendimizi muhatap a- larak okumak bize saðlayacaðý azamî fayda açýsýndan yeterli olacaktýr. On Ýkinci Nükte de bahsi geçen müdafaalara merdane yanaþmamak, çekimser kalmak ve hatta inkâr etmek meselesinin, kimler ve hangi olayda vaki olduðunu ve nerede geçtiðini araþtýrmak ve belirginleþtirmek de, kanaatimizce, hayýr ve kemal getiren bir deþifre olmayacaktýr. Çünkü mazi bütün hata ve sevaplarýyla, mazi olmuþtur. Saff-ý evvellere bizim sadece Allah için dua ve minnet borcumuz vardýr. Onlarý Allah ýn rýzasýna havâle ediyoruz ve Cenâb-ý Haktan onlar için rahmet u- muyoruz. Ve umuyoruz ki, onlarýn hasenatlarý seyyiatlarýndan kat kat fazladýr. O þiddetli devirlerde yaþayýp Üstadýnýn yanýnda merdane yer almak, her kiþi için þüphesiz kolay olmuyordu. On Ýkinci Nükte yi, Üstad Hazretlerinin þu uyarýsý ile birlikte okumalýyýz: Benim arkadaþlarýmdan bazýlarý, yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden iþittiði ve bana karþý da fazla hüsn-ü zanný ve irtibatý varken, kalpsiz ve bozuk bir adamýn ehemmiyetsiz ve riyakârane iltifatýna kapýldý, onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesübhanallah dedim, insanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan idi diye o bîçareyi gýybet ettim, günaha girdim. Sonra sabýk iþaretlerdeki hakikat inkiþaf etti, karanlýklý çok noktalarý aydýnlattý. O nur ile lillahilhamd, hem Kur ân-ý Hakîm in azîm tergibat ve teþvikatý tam yerinde olduðunu, hem ehl-i imanýn desais-i þeytaniyeye kapýlmalarý, imansýzlýktan ve imanýn zaîfliðinden olmadýðýný, hem günah-ý kebairi iþleyen küfre girmediðini, hem Mu tezile mezhebi ve bir kýsým Hariciye mezhebi Günah-ý kebairi irtikâb eden kâfir olur veya iman ve küfür ortasýnda kalýr. diye hükümlerinde hata ettiklerini, hem benim o bîçare arkadaþým da yüz ders-i hakikatý bir herifin iltifatýna feda etmesi, düþündüðüm gibi çok sukut ve dehþetli alçaklýk olmadýðýný anladým. Cenâb-ý Hakk a þükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünki sâbýkan dediðimiz gibi, þeytan cüz î bir emr-i ademî ile insaný mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise, þeytaný her vakit dinler. Kuvve-i þeheviye ve gazabiye ise, þeytan desiselerine hem kabile, hem nâkile iki cihaz hükmündedirler. 1 Ri sa le-i Nur Mü el li fin den ve o nun þim - di a hi re te in ti kal et miþ bu lu nan tüm ta le - be le rin den Al lah e be den ra zý ol sun. Â - min. Dip not: 1- Lem a lar, s. 124

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Suç ve Ceza Film Festivali baþladý SUÇ ve Ceza kavramlarýný, sinema ve akademik dünyayý bir araya getirerek ve hukukun temellerinde bir tartýþma ortamý oluþturarak uluslararasý boyuta taþýmayý hedefleyen 1.Uluslararasý Suç ve Ceza Film Festivali, Ýstanbul Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen törenle baþladý. Ev sahipliðini Baþakþehir Belediye Baþkaný Mevlüt Uysal ve Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Adem Sözüer in yaptýðý festivalin açýlýþ törenine, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýstanbul Milletvekili Harun Karaca, Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Bilgili, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Aykut Cengiz, Ýstanbul Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ahmet Acar, akademisyenler, yurt içi ve dýþýndan sinemacýlar, basýn mensuplarý, öðrenciler ve çok sayýda sinemasever katýldý. Baþakþehir Belediyesi ve Ýstanbul Hukuk Fakültesi nin iþbirliðiyle düzenlenen 1.Uluslararasý Suç ve Ceza Film Festivali, 30 Eylül e kadar çeþitli etkinliklerle devam edecek. 40 dan fazla ülkenin katýlýmý ile gerçekleþen Festivalde takipçiler, bir hafta süresince 100 den fazla filmi ve belirlenen etkinlik alanlarýnda, birçok seminer ve paneli takip etme imkaný bulacaklar. Yeni Asya/ Ýstanbul Mehmet Savaþ Hoca (en solda), Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Görmez, Pendik Belediye Baþkaný Kenan Þahin ve Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya ile. Ölene kadar ilim öðrenmeye ve öðretmeye devam Mardin de deðiþim için 100 bin þair þiir festivali YÜZE yakýn ülkede düzenlenen, Deðiþim Ýçin 100 Bin Þair adlý þiir festivalinin Türkiye deki Mardin ayaðý tamamlandý. Avrupa ve Ortadoðu daki birçok ülkenin farklý þehirlerinde yapýlan festivalin Türkiye ayaðýnda yer alan tarihi kentte birçok þair ve yazar bir araya gelerek Kürtçe ve Türkçe þiirler okudu. Sakýp Sabancý Kent Müzesi nde düzenlenen etkinlikte konuþan, Deðiþim Ýçin 100 Bin Þair Festivali nin küratöri Emel Ýrtem, projenin mimarýnýn Amerikalý þair ve editör Michael Rothenberg olduðunu, daha önce Ýstanbul da yapýlan etkinliðin tarih kokan bir kentte gerçekleþtirilmesinin anlamlý olduðunu söyledi. Ýrtem, Mardin in çok dilli ve çok kültürlü bir kent olduðunu ifade ederek, Bu etkinlik 100 e yakýn ülkede gerçekleþtiriliyor. Türkiye de ise bir ayaðý Ýstanbul, bir ayaðý Mardin de yapýlýyor. Batman, Þýrnak, Diyarbakýr, Van ve Mardin deki þairlerimiz bizi kýrmayarak etkinliðimize katýldý. Bugün hep birlikte buradayýz. Mardin, bu festival için çok dilli ve çok kültürlü olmasý nedeniyle tercih edildi. Bence isabetli de oldu. Yaklaþýk 20 þairimiz burada þiirlerini seslendirecek. Þiirlerin mümkün olduðunca çok dilde okunmasýný istiyoruz dedi. Ýl Kültür Turizm Müdürü Davut Beliktay da Mardin in, Avrupa kültür baþkenti olma yolunda hýzla ilerlediðini söyledi. Beliktay, festivalin çok özel bir anlamý bulunduðunu ifade ederek, Böylesine önemli bir etkinliðin gerçekleþtirilmesi için Mardin in seçilmesinden dolayý mutlu olduk. Bu tür etkinliklerin devam etmesinin Mardin in Avrupa kültür baþkenti olmasýna ön ayak olacaðýný düþünüyoruz þeklinde konuþtu. Mardinli þair Ýrfan Amida da böyle önemli bir etkinliðe ilk kez katýldýðýný, festival kapsamýnda þiirlerini seslendirecek olmanýn heyecanýný yaþadýðýný söyledi. Mardin / aa Kýrýmlý Yazar Cengiz Daðcý 92 yaþýnda 22 Eylül Perþembe günü Ýngiltere de vefat etmiþti. Ýslâmî usüllere göre defnedilecek KÜLTÜR Üniversitesi öðretim görevlisi yazar Ýsa Kocakaplan, eserleri üzerinde araþtýrmalar yaptýðý Kýrýmlý Yazar Cengiz Daðcý nýn (92), Ýslâmî usullere göre defnedilmesi için ailesinden gerekli izinlerin alýndýðýný bildirdi. Kocakaplan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýrýmlý Yazar Cengiz Daðcý nýn (92), Ýngiltere de 22 Eylül Perþembe günü vefat ettiðini anýmsattý. Vefatýndan sonra basýnda ve internette kýzý ve damadýnýn, Daðcý yý Hristiyan geleneklerine göre defnetmek istedikleri yolunda haber ve yorumlar çýktýðýný ifade e- den Kocakaplan, þunlarý kaydetti. Daðcý vefat ettikten sonra kýzý ve damadýnýn, onu, ölen eþi Regina nýn yanýna defnetmek istemeleri gayet normaldir. Ancak biz bunu öðrenince bir telefon ve maille damadý Frank Posner i, Daðcý nýn Müslüman olduðundan ve ölen karýsýnýn da bunu bir vasiyetle Londra da gazetecilik yapan Mustafa Köker e bildirdiðinden haberdar ettik. Bunun üzerine Mustafa Köker, Daðcý nýn Damadý Frank Posner le görüþtü ve Daðcý nýn cenazesinin Ýslâmî usullere göre kaldýrýlmasý konusunda mutabakat saðlandý. Bu durum, ailenin konuya iyi niyetli ve olumlu yaklaþtýðýný gösterir. Daha sonra Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nun devreye girerek, Cengiz Daðcý nýn Kýrým a defnedilmesini gündeme getirdiðini ve bu konuda büyük mesafe alýndýðýný aktaran Kocakaplan açýklamasýnda, Bu durumda, Daðcý nýn ailesi hakkýnda basýnda ve internette yer a- lan olumsuz görüþler, Daðcý nýn Kýrým da topraða verilmesini engelleyecek bir mahiyet arz etmektedir. Zira bu iþlem Daðcý nýn kýzý ve damadýnýn izni olmadan yapýlamaz. Ýslâmî usullere göre defin meselesi ailenin iznine baðlýdýr ve izin alýnmýþtýr. Hal böyle iken aileyi suçlayýcý beyanlardan kaçýnmak hakkaniyet gereðidir ifadelerini kullandý. Ýstanbul / aa Ýlk bakýr müzesi TÜRKÝYE'NÝN özel koleksiyondan oluþan ilk ve tek bakýr müzesi olan Saklý Konak Bakýr Eserleri Müzesi ziyaretçi akýnýna uðruyor. Osmanlý dönemine ait yaklaþýk 800 eserin sergilendiði müzede farklý dönemlere ait eserler bulunuyor. Gaziantep in Kalealtý semtinde 12 odalý Osmanlý dönemine ait bir Antepevi olan Saklý Konak Bakýr Eserleri Müzesi geçtiðimiz günlerde törenle açýlmýþtý. Müzeye Gaziantep halkýnýn, yerli ve yabancý turistlerin büyük ilgi gösterdiði belirtildi. Saklý Konak Bakýr Eserleri Müzesi sahibi ve kolleksiyoner Ali Atalar yoðun ilgiden memnun olduklarýný ifade ederek Gaziantep halkýnýn ve turistlerin müzemize ilgi göstermesi bizi için bir gurur kaynaðýdýr. Bilindiði gibi müzemiz Türkiye nin ilk ve tek özel bakýr eserleri müzesidir. Müzemizde Osmanlý dönemine ait çok nadir eserler bulunmaktadýr. Gaziantep bakýr eþya üretiminin ve bakýr iþlemeciliðinin merkezi konumunda bulunduðu için böyle bir müze önemli bir açýðý kapatmaktadýr. Gaziantep e gelen yerli ve yabancý turistler de müzemizde bulunan eserleri ilgi ile karþýlamakta ve memnuniyetlerini dile getirmektedir. Müzemize Avustralya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden de ziyaretçiler gelmektedir. Saklý Konak ayný zamanda tarihi bir yapý olmasýndan dolayý Antep evi özelliklerinin tümünü taþýmaktadýr. Ziyaretcilerimiz tarihi bakýr eserlerinin yaný sýra müze bahçesinde dinlenme ve hediyelik eþya alma olanaðýna sahiptir. Bu özelliklerinden dolayý üniversite öðrencileri ve gençlerin de yoðun ilgisiyle karþýlaþmaktayýz. dedi. Gaziantep /cihan 'HOCALARIN HOCASI' ÜNVANLI MEHMET SAVAÞ HOCA, DÜZENLENEN BÝR PANELLE ONURLANDIRILDI. TÖRENDE KONUÞAN MEHMET SAVAÞ HOCA, "ÖLENE KADAR ÝLÝM ÖÐRENMEYE VE ÖÐRETMEYE DEVAM EDECEÐÝM" DEDÝ. FIKIH Tefsir ve Feraiz gibi Ýslâmî ilimler sahasýnda dünyada otorite olarak kabul edilen Haseki Eðitim Merkezi eðitmenlerinden Hocalarýn Hocasý ünvanlý Mehmet Savaþ Hoca, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmezi n de yer aldýðý bir panelle onurlandýrýldý. Gecede ayrýca, Diyanet Ýþleri Eski Baþkaný ve Haseki Eðitim Merkezi kurucularýndan Dr. Tayyar Altýkulaç, Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Ýstanbul Müfütüsü Mustafa Çaðrýcý, Pendik Belediye Baþkaný Kenan Þahin, il ve ilçe müftüleri ile çok sayýda akademisyen ve vaiz katýldý. Programda Mehmet Savaþ Hoca ya ait hayat hikâyesini anlatan video sunumunun ardýndan, baþta Dr. Tayyar Altýkulaç olmak üzere Savaþ Hoca nýn dostlarý ve akademisyen talebeleri, kendisiyle yaþamýþ olduklarý hikâyeleri programa katýlanlarla paylaþtý. PROF. GÖRMEZ: "ENGÝN ÝLMÝNÝN ZEKÂTINI TEDRÝSÝYLE ÖDEDÝ" Panelde konuþan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Mehmet Görmez, Türkiye de fetret dönemi olan yýllarda Mehmet Savaþ, Halil Gönenç gibi hocalarýn canhýraþ bir þekilde ilmi ayaða kaldýrmaya çalýþtýklarýný kaydetti. O dönemlerde Fýkýh, Hadis gibi ilimlerin kürsüsünün dahi olmadýðýný kaydeden Görmez, Bu gibi Ýslâmî ilimlerin kürsülerinin adýna ne yazýk ki Arkeik Ýlimler Kürsüsü adý konmuþtu. Çok þükür ki Mehmet Savaþ gibi hocalarla böyle yýllarý geride býraktýk dedi. Savaþ Hoca nýn engin ilmine ve üstün Arapçasýna da dikkat çeken BULMACA Görmez, Yýllarca müftüler, vaizler ve akademisyenler yetiþtiren Savaþ Hoca, engin ilminin zekâtýný müderrisliðiyle ödemiþtir. Kendisine uzun ömürler diliyorum þeklinde konuþtu. ARAP LÝTERATÜRÜNDE, ARAPLARDAN DAHA ÝYÝDÝR Mehmet Savaþ Hoca nýn Henüz 1950 li yýllarda 16 yaþýnda iken ilim tahsil etmek a- macýyla diyar-ý gurbete çýktýðýný belirten a- Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Törende Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Görmez tarafýndan üstün hizmet plaketi alan Mehmet Savaþ Hoca, Ölene kadar ilim öðrenmeye ve öðretmeye devam edeceðim dedi. Programda ayrýca; Haseki Eðitim Merkezi nin kurulmasýnda öncülük eden Dr. Tayyar Altýkulaç a, Haseki Eðitim Merkezi ne önemli destekleri olan Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya ya ve geceyi düzenleyen Pendik Belediye Baþkaný Kenan Þahin e teþekkür edildi. kademisyen talebeleri, 17 yýl boyunca Þam da illim tahsil eden Savaþ Hoca nýn hem akdemik hem de klasik tarzda ilim tahsil ettiðini kaydettiler. Þam da dersleri haricinde ünlü alimlerin kapýlarýný aþýndýrarak özel dersler alan Savaþ Hoca, 14 yýl boyunca Þam da din görevlisi olarak görev yaptý, fýkýh bilgisi ve Arap literatüründeki ileri seviyesiyle Riyad ve Þam kadýlarý gibi üst düzey ünvanlý hocalardan dahi övgüler aldý. ÝSTANBUL/Yeni Asya SOLDAN SAÐA 1. Mutluluk.- Arab yarým adasýnda bir körfez. 2. Bir çýrpýda. 3. Ürün kaldýrma, ekin biçme iþi.- Tatil beldeleri ile ünlü bir adalar topluluðu. 4. Ham madde iþlenerek yapýlan her türlü mal.- Ýþaretle, simgeyle ilgili, simgeli anlamýnda. 5. Atardamar ve toplardamarlarýn içinde dolaþarak hücrelerde özümleme, yadýmlama görevlerini saðlayan plazma ve yuvarlardan oluþmuþ kýrmýzý renkli sývý.- Dumaný ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol.- Ailenin geçimini saðlayan. 6. Ýki tarla arasýndaki sýnýr.- Ýnsan bedeninde göðüsle karýn, sýrtla kalçalar arasýnda daralmýþ bölüm.- Karýþýklýk, kargaþa. 7. Tuzak, kapan.- Geçmiþ. 8. Rusçada evet.- Bir bayan adý.- Sözleþme. 9. Herhangi bir konuda yapýlan inceleme, araþtýrma.- Soru.- Megesterol asetat'ýn kýsa yazýlýþý. 10. Mazot.- Boyut. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Doruk, zirve.- Hazýrlanan çayýn renk ve koku bakýmýndan istenilen durumu. 2. Bezginlik ve sýzlanma anlatan bir söz.- Ankara Ticaret Odasýnýn kýsa yazýlýþý. 3. Ýyi ve hayýrlý iþ anlamýnda bir erkek adý.- Ütmekten emir. 4. Ýþler, iþlemler.- Türlü üflemeli ve vurgulu çalgýlardan oluþan ve genellikle geçit törenlerinde kullanýlan mýzýkacýlar topluluðu veya takýmý, mýzýka. 5. Savaþýn geçici olarak tatil edilmesi. 6. Bir yüzeyde boy sayýlan iki kenar arasýndaki uzaklýk, geniþlik.- Kök, sap ve yaprak þeklinde farklýlaþmamýþ bir bitkinin yaþama ve büyüme organý.- Devlet Su Ýþleri. 7. Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi.- Tespih aðacýgillerden, Hindistan ve Honduras'ta yetiþen büyük bir orman aðacý, akaju. 8. Þiirleri kabe duvarýna asýlan bi cahiliye þairi. 9. Renyum elementinin simgesi.- Yok etme, giderme. 10. Sahne oyununa özgü olan. 11. Bir þey yapmak için verilen veya alýnan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet.- Dolaylý olarak anlatma, üstü kapalý olarak belirtme. 12. Yüksek nitelikli ve onurlu anlamýnda bir isim.- Canlýlarýn besinlerdeki uçucu olmayan bileþikleri damak, boðaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktalarý aracýlýðýyla algýladýðý duyum. Ýstanbul dýþýndaki en büyük ve en önemli eser olmasý özelliði taþýyan Damatrys Sarayý Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan restore edilecek. Damatrys Sarayý, gün yüzüne çýkarýlacak SAMANDIRA DA inþa edilen ve yapýldýðý dönemde Ýstanbul dýþýndaki en büyük ve en önemli eser olmasý özelliði taþýyan Damatrys Sarayý Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan restore edilecek. Ýstanbul a baþta eðitim ve saðlýk olmak üzere, kültür, spor, tarým ve güvenlik gibi alanlarda özel hizmetler sunan Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, kültür alanýnda gerçekleþtirdiði hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Bizans imparatorlarýndan II. Tiberius ile Maurikios ( ) tarafýndan Samandýra da inþa edilen ve yapýldýðý dönemde Ýstanbul dýþýndaki en büyük ve en önemli eser olmasý özelliði taþýyan Damatrys Sarayý ný restore ettirecek. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan proje çizimine baþlanan Damatrys Sarayý nýn rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanarak onay için Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu na gönderilecek. Yapýlacak restorasyon çalýþmasý ile Damatrys Sarayý gün yüzüne çýkarýlarak bir açýk hava müzesi haline dönüþtürülecek. Ýstanbul/ Yeni Asya BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A R A F A T M A A S U E Z Ý N E L E R A M Ý L R A Y A L Ý M A R A P A A Z A S A L A M A N A D V Ý T A K Ý R A Y Ý H A E L E P E R U K A V Ý C T B F A T A Z E L E S Ý S C E M E N E Z A L Ý M B E S T E A K A M A R A E M Ý A R S A N A M A K

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 25 EYLÜL A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,8520 ÖN CE KÝ GÜN 1,8390 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4970 ÖN CE KÝ GÜN 2,4790 DÜN 97,80 ÖN CE KÝ GÜN 98,60 DÜN 659,46 ÖN CE KÝ GÜN 664,75 Vince Cable Türkiye nin ekonomik durumunu deðerlendirdi. Türkiye deki ekonomik durum etkileyici ÝNGÝLTERE Ýþ, Yenilik ve Yetenekler Bakaný Vince Cable, Türkiye nin ekonomik göstergeleri ve durumundan etkilendiklerini söyleyerek, Türkiye den öðreneceðimiz çok þey var dedi. Cable, beraberinde 15 kiþilik bir iþadamý heyetiyle Türkiye ziyaretini gerçekleþtireceðini ifade etti. Cable, ticaret ve yatýrýmlar konusunda Ýngiltere nin geliþmekte olan pazarlara yönelik ilgisine dikkati çekerek, Türkiye nin de bu ülkelerden biri olduðunu kaydetti ve Dünyanýn ekonomik þartlarrý þu anda zor. Türkiye den öðreneceðimiz çok þey var dedi. Londra / aa Dolardan yeni rekor SERBEST piyasada dolar 1,8560 liraya çýkarak Türk lirasý karþýsýnda tüm zamanlarýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Dün, güne 1,8480 liradan baþlayan dolar, yükseliþini sürdürdü. Serbest piyasada 1,8510 liradan alýnan dolar, satýþta 1,8560 liraya kadar yükselerek Türk lirasý karþýsýnda tüm zamanlarýn en yüksek seviyesine çýktý. Bankalararasý piyasada da dolar kotasyonlarý dün saat itibariyle alýþta en düþük 1,8515 lira, en yüksek 1,8560 lira, satýþta en düþük 1,8570 lira, en yüksek 1,8640 lira seviyesinde iþlem gördü. Ýstanbul / aa Kazakistan da tahýl rekoru KAZAKÝSTAN DA tahýl hasadýnýn büyük bir rekor kýrarak 20 milyon tonu geçtiði bildirildi. Kazakistan Tarým Bakaný Asulzhan Mamutbekov, twitterdaki þahsi hesabýnda yaptýðý açýklamada, Kazakistan ýn þu ana kadar 20 milyon 100 bin ton tahýl hasadý gerçekleþtirerek büyük bir rekor kýrdýðýný ifade etti. Kazakistan ýn bu yýl sonuna kadar 25 milyon ton tahýl hasadý gerçekleþtirmeyi hedeflediðini belirten Mamutbekov, bunun son 60 yýlýn rekoru olacaðýný açýkladý. Geçtiðimiz yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle 12 milyon 200 bin ton tahýl hasadý gerçekleþtirildiðini bunun 6 milyon tonunun ihraç edildiðini hatýrlatan Mamutbekov, Kazakistan ýn tahýl ve un ihracatýnda dünyanýn bir numaralý ülkesi olduðunu kaydetti. Astana / aa ASKON 6. Divan toplantýsý Fethiye de yapýldý ASKON 6. Divan Toplantýsý Muðla nýn Fethiye ilçesinde yapýldý. Divan toplantýsýna Ýttifak Holding Yönetim Kurulu eski Baþkaný Mehmet Buða, Ýnanlar Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Ýnan, ASKON Baþkaný Mustafa Koca ve çok sayýda iþ adamý katýldý. Toplantýda konuþan ASKON Baþkaný Mustafa Koca Türkiye nin derin örgütlerin yoðun kaba baskýlarýndan kendini kurtarma sürecinde mesafe almaya devam ettiðini belirtti. Çok ortaklý yapýlar için örnek bir model haline gelen Ýttifak Holding Yönetim Kurulu eski Baþkaný Seyit Mehmet Buða ise yaptýðý konuþmada Müslümanlarýn yeni bir e- konomik düzen kurma zorunluluðu olduðunu ifade etti. Ýstanbul / Yeni Asya ZAYÝ Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulundan aldýðým Geçici Mezuniyet Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Neslihan Üstün Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Atasoy Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elif Çoban TEBRÝK Kýzýmýz Hicret ve oðlumuz Recep Kan'ýn 22 Eylül 2011 günü bir kýz çocuklarý, torunumuz dünyaya gelmiþtir. Zennure adýný vererek her iki aile bireylerimizi çok sevindirmiþlerdir. Çocuklarýmýzý tebrik eder, torunumuza Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý ve hayýrlý uzun ömür diler, Ýman ve Kur'ân hizmetinde, Risâle-i Nur'a hadim olmasýný Allah'tan niyaz ederiz. Mehmet Þerif Gündüz ve Medet Kan Dünya ekonomisi kötüye gidiyor BAÞBAKAN YARDIMCISI ALÝ BABACAN: "GENEL ANLAMDA BAKACAK OLURSAK, HEM KÜRESEL EKONOMÝ ÖZELLÝKLE, AMA AVRUPA MERKEZLÝ BAKACAK OLURSAK, SIKINTILI BÝR TABLO SÖZ KONUSU." A ir bus ve Bo eing Türk pa za rý i çin re ka bet te TÜRK Al man E ði tim ve Bi lim sel A raþ týr ma lar Vak fý (TA VAK) Baþ ka ný Prof. Dr. Fa ruk Þen, ha va - cý lýk sek tö rü nün yük se len de ðer ol du ðu na dik kat çe ke rek, bu nun la bir lik te he li kot ter ler den ye te rin - ce is ti fa de e de me di ði mi zi söy le di. Þen, yap tý ðý a çýk la ma da þöy le de di: Tür ki ye son za man lar da ge li þen 9 ha va yo lu þir ke ti i le þu an da Av ru pa da cid di bir ül ke ha li ne gel miþ bu - lun mak ta dýr. A ir bus ve Bo e ing u çak fir ma la rý Tür ki ye ye u çak sat mak i çin ya rýþ i çi ne gir miþ bu lun mak ta dýr mil yon do lar lýk A ir bus ve ya Bo e ing le ri bu gün Av ru pa da ki bro ker lar ü ze rin den ha va yo lu þir ket le ri da ha u cu za al ma þan sý na sa hip ol mak ta dýr. Dün ya ha va cý lý ðýn da ki ne ga tif ge liþ me, bir çok ha va yo lu þir ke ti nin ýs mar la dý ðý u çak la rý a la ma ma - la rýn dan kay nak lan mak ta dýr ve bro ker lar bu u - çak la rý hiç bek le mek si zin ha va yo lu þir ket le ri ne sat - mak ta dýr lar. Ge rek he li kop ter ge rek u çak sek tö rü Tür ki ye nin ya nýn da Or ta As ya Türk Cum hu ri yet - le ri ve Ya kýn Do ðu ül ke le ri i çin de il ginç bir pa zar - dýr. Bu ül ke ler de fa a a li yet gös te ren Türk i þa dam la - rý nýn da he li kop te re da ha a kýl cý bak ma la rý ný bek le - ye bi li riz. Ye ni As ya / Ýs tan bul So ma li li ler mo dern ta rý mý Tür ki ye den öð re ne cek SOMALÝ'DE YAÞANAN KURAKLIÐIN ETKÝLERÝ SÜRERKEN ÝHH ÝNSANÝ YARDIM VAKFI, SOMALÝ HALKININ KENDÝ AYAKLARI ÜZERÝNDE DURMASINI SAÐLAYACAK PROJELERÝ HAYATA GEÇÝRMEYE DEVAM EDÝYOR. AÇ LIK ve ku rak lýk i le mü ca de le e den So ma li top rak la rý nýn yüz de 50 si ta rým a la nýy ken, böl ge hal ký bu top rak la rýn sa de ce yüz de 2 si ni kul la na - bi li yor. So ma li hal ký hem ge rek li bil gi ve tec rü - be ye sa hip ol ma dý ðý, hem de alt ya pý ek sik li ðin - den ö tü rü top rak la rý nýn çok ve rim li ol ma sý na rað men ta rým cý lýk ya pa mý yor. So ma li de ta rým - cý lý ðý ha re ke te ge çir mek i çin ça lýþ ma lar baþ la tan ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý, 5 yýl sü re cek Ta rým O ku lu Pro je si ni ha ya ta ge çi ri yor. Köy lü ler her tür lü mo dern ta rým me tot la rý nýn öð re ti le ce ði o - kul dan a la cak la rý e ði tim i le ken di köy le rin de çift çi lik ya pa bi le cek. Baþ kent Mo ga di þu çev re sin den e ði tim i çin ge - le cek köy lü le re ve ri le cek 5 yýl lýk bir prog ram la So ma li ta rým ko nu sun da bü yük bir yol kat e de - cek. Prog ram son ra sý mo dern ta rý mý öð re ne cek her bir köy lü ken di kö yün de ça lýþ ma la ra baþ la - ya rak, hal ký na hiz met ve re cek. TÜR KÝ YE LÝ UZ MAN LAR TOP RAK A RAÞ TIR MA SI YA PI YOR Tür ki ye den böl ge ye gi den zi ra at mü hen dis le ri ve ta rým uz man la rý top rak a raþ týr ma sý ya pa rak, böl ge de ye ti þe bi le cek bit ki le ri a raþ tý rý yor. So ma li top rak la rý na en uy gun ü rün le rin be lir len me si nin ar dýn dan ÝHH ya a it çok ge niþ bir a ra zi ü ze rin de 5 yýl sü re cek bü yük bir ça lýþ ma baþ la ya cak. Ku ru la - cak ta rým o ku lun da her tür lü mo dern ta rým tek - nik le ri ve fark lý ta rým tür le ri ko nu sun da e ði tim ve - ri le cek. E ði tim ler sý ra sýn da ve e ði tim le rin son ra sýn - da köy lü le rin öð ren dik le ri ni ha ya ta ge çi re bil me le ri i çin on la ra lo jis tik des tek de sað la na cak. E ði tim a - lan köy lü le re to hum, su la ma su yu ve zi ra at a raç la - rý nýn te mi ni gi bi ko nu lar da da yar dým ya pý la cak. Ta rý ma el ve riþ li top rak la rý o lan So ma li nin su ih - ti ya cý nýn kar þý lan ma sý i çin de böl ge ye son daj ma - ki ne si gön de ren ÝHH, aç tý ðý ku yu lar la ta rý mý da des tek le miþ o la cak. Ye ni As ya/ Ýs tan bul TÜR KÝ YE NÝN Was hing ton Bü yü kel çi li - ði nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da New York ve Was hing ton da ki 9 gün dür sür - dür dü ðü te mas la rýy la il gi li bil gi ve ren Baþ - ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, New York ta BM nin Kü re sel Sür dü rü le bi lir lik Pa ne li nin ça lýþ ma la rý ný ger çek leþ tir dik le ri - ni, Fin lan di ya ve Gü ney Af ri ka Cum hur - baþ kan la rý nýn eþ baþ kan lý ðýn da ki 22 ki þi lik ça lýþ ma gru bun da dün ya da ki kal kýn ma ve çev re ko nu la rý ný e le al dýk la rý ný bil dir di. Was hing ton a gel dik ten son ra i se ön ce G20 E ko no mi den So rum lu Ba kan lar ve Mer kez Ban ka sý Baþ kan la rý top lan tý sý na ka - týl dý ðý ný an la tan Ba ba can, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ge nel an lam da ba ka cak o lur - sak, hem kü re sel e ko no mi, ö zel lik le a ma Av ru pa mer kez li ba ka cak o lur sak, sý kýn tý lý bir tab lo söz ko nu su. Bu ra da son bir kaç haf ta dýr git tik çe yo ðun la þan bir þe kil de dün ya e ko no mi si nin 2012 de ön ce den bek - len di ði ka dar hýz lý bü yü me ye ce ði, hat ta 2011 yý lýn da bü yü me bek len ti le ri nin a þa ðý doð ru re vi ze e dil di ði ni gö rü yo ruz. Yi ne A - me ri kan e ko no mi si nin bü yü me bek len ti le - ri ge çen haf ta i çe ri sin de, hem bu yýl, hem ge le cek yýl i çin a þa ðý doð ru re vi ze e dil di. Av ru pa e ko no mi si nin de bü yü me si A me - ri ka ka dar ol ma sa da yi ne a þa ðý doð ru re vi - ze e dil miþ du rum da. Ya ni bun dan 2 ay ön - ce si ne gö re ba ka cak o lur sak, bu gün i - ti ba riy le 2011 ve 2012 nin ge nel e - ko no mik bü yü me tab lo su bir BE RE KET E ner ji Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Cey han Sal dan lý, 3 rüz gar san tra lý ve 6 hid ro e lek trik san tral (HES) in þa at la rý nýn de vam et ti ði ni, i ki yýl i çe ri sin de 1015 me ga vat lýk bir e lek trik ü re tim ka pa si te si ne u la - þa cak la rý ný söy le di. Sal dan lý, Ay dem AÞ nin Ay dýn, De niz li ve Muð la il le ri ni kap sa yan e - lek trik da ðý tým böl ge sin de 2008 den be ri yak la þýk 1,5 mil yon a bo ne ye da - ðý tým ve pe ra ken de sa týþ hiz me ti ver - di ði ni, Be re ket E ner ji nin de ye ni le - ne bi lir e ner ji ya tý rým la rý ger çek leþ tir - di ði ni an lat tý. HES ya pý mý na 1990 lý yýl lar da baþ la dýk la rý ný be lir ten Sal dan lý, þöy - le de vam et ti: Tür ki ye de ris ki ken - di si ne a it ol mak ü ze re ilk HES ya - pan gru buz. Biz çýk tý ðý mýz da ya sal alt ya pý bi le tam an la mýy la ha zýr de - ðil di. O za man dev let ya par dý bu iþ - le ri. Mil let de a lýþ mýþ tý. Biz baþ la dý - ðý mýz da bun la rýn al týn dan kal ka - maz ba tar di ye bak tý lar. Ken di mi ze gü ven di ði miz i çin yýl ma dan de vam et tik. Þu an da A da na da ve Si vas ta mik tar da ha ge ri le miþ gö rü nü yor. YA PI SAL RE FORM LAR Ö te yan dan o la sý o lum suz ge liþ me le re kar þý da Tür ki ye o la rak ha zýr lýk lý ol ma la rý ge rek ti ði ni kay de den Ba ba can, Biz za ten bu ha zýr lýk la rý, se nar yo a na liz le ri mi zi, o la sý ge liþ me ler kar þý sýn da al ter na tif han gi stra - te ji le ri iz le ye ce ði mi zi za ten e pey dir ça lý þý - yo ruz, bun la rý bir öl çü de za ten pay laþ týk da. Ö nü müz de ki haf ta lar i çe ri sin de bi zim ar týk bu Or ta Va de li Prog ra mý mý za son þek li ni ve rip, 2012 büt çe sin de TBMM ye gön der - dik ten son ra a ðýr lýk lý o la rak ya pý sal re form - la ra e ði le ce ðiz di ye ko nuþ tu. DÜN YA E KO NO MÝ SÝ DE SI KIN TI LI Ba ba can, mev cut dö ne min, dün ya e ko - no mi si a çý sýn dan sý kýn tý lý, an cak Tür ki - ye nin ken di ni ay rýþ týr dý ðý ve ge le ce ðe gü - ven le bak tý ðý bir dö nem ol du ðu nu söy le - ye rek, þun la rý kay det ti: As lýn da se bep le ri de çok zor þey ler de ðil. Bu ay rýþ ma na sýl ol du, þu an da prob le min a na kay na ðý o la - rak, i ki ta ne ö nem li so run a la ný var. Bi ri ban ka cý lýk, ban ka lar da prob lem var. Bir de ka mu bor cu çok yük sek ül ke ler de. Bu ka - mu borç la rý ný ba zý ül ke le rin ö de yip ö de - ye me ye ce ði tar tý þý lý yor. Her i ki a lan da Tür ki ye nin güç lü ol du ðu a lan lar. Tür ki - ye nin ban ka cý lýk sis te mi yýl la rý a ra sýn da yap tý ðý mýz re form lar la çok sað - lam ya pý ya ka vuþ tu. Was hing ton / a a Özel sektör e ner ji ya tý rým la rýy la dev re de ça lýþ mak ta o lan san tral la rý mýz la bir lik te top lam 13 a det san tra lý mýz var. Ay rý ca i ki si Gi re sun da, bi ri Düz ce de, üç a det de A da na da ya - pý mý sü ren 6 san tra li miz var. CÝD DÎ YA TI RIM LAR Bel li bir ya þýn ü ze rin de ki le rin sa at - ler ce, hat ta gün ler ce ke si len e lek tri ði bek le di ði ni ha týr la ya ca ðý ný id di a e - den Sal dan lý, þöy le de di: Es ki dö - nem ler de ke sin ti o lur du, e lek trik ü - re ti mi yet mez di. Þu an da ö zel sek tö - rün dev re ye gir me siy le hem ü re tim - de, hem tü ke tim de çok ö nem li i ler - le me ler ol du. Arz ba ký mýn dan, e lek - trik ü re ti mi ba ký mýn dan, e lek tri ðin hal ka su nul ma sý ba ký mýn dan cid dî ka pa si te ar týþ la rý ol du. Bu gün i ti ba - rýy la Tür ki ye de ki ku ru lu e lek trik ü - re tim ka pa si te si 51 bin me ga vat. Bu 51 bin me ga vat ýn 24 bin me ga va tý ný dev let yap mýþ, ka la ný ný ö zel sek tör yap mýþ. Za ten ö zel sek tö rün bu ya tý - rým la rý sa ye sin de e lek trik ü re ti mi var. Ö zel leþ tir me nin en so mut fay - da sý bu. De niz li / a a TOP LAN TI YA DÂ VET Yeni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011, Cumartesi Saat : Yer : Abdülkadir Özkan Vakfý Toplantý Salonu/Ankara

12 12 AÝLE - SAÐLIK A ðýz ve diþ sað lý ðýn da doð ru bi li nen yan lýþ lar A ÐIZ ve diþ ba ký mý ko nu sun da ye ter li bi lin - ce sa hip ol ma yan lar yan lýþ bil gi ler le sað lýk la - rý ný teh li ke ye a ta bi li yor. Diþ le ri be yaz lat mak i çin baþ vu ru lan yan lýþ yön tem ler le sað lýk lý diþ ler kay be di lir ken, a ðýz ko ku su nun her - kes te var ol du ðu dü þün ce siy le te da vi ih mal e di li yor. Diþ He ki mi Çað daþ Kýþ la oð lu a ðýz ve diþ ba ký mý nýn ih ma le gel me ye cek ka dar ö nem li ol du ðu nu söy le di. Çü rük diþ, diþ e ti has ta lý ðý, sin di rim sis te mi i le il gi li ra hat sýz - lýk lar, si nü zit ve ya üst so lu num yo lu en fek - si yon la rýn dan kay nak la nan a ðýz ko ku su nun, ki þi nin hayat ka li te si ni dü þür dü ðü nü be lir - ten Kýþ la oð lu, bu so ru nun yan lýþ bil gi le re da ya na rak ih mal e dil me me si ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Diþ He ki mi Kýþ la oð lu, a ðýz ve diþ ba ký mýn da doð ru bil di ði miz yan lýþ la rý þöy le sý ra la dý: Diþ le ri i yi fýr ça la mak fýr ça nýn sert li ðiy le de ðil, fýr ça la ma tek ni - ðiy le il gi li dir. Ge nel lik le or ta sert - lik te diþ fýr ça sý kul la nýl ma sý uy - gun dur. Çok sert fýr ça lar, diþ le ri a þýn dý ra bi lir. Bas tý ra rak fýr ça la mak, diþ le ri te miz le mek ye ri ne fýr ça çü rü ðü de di ði miz a þýn ma la ra se bep o - lur. Diþ le rin mi ne ta ba ka sý a - þýn dý ðý i çin, alt ta ki sa rý ta ba ka or ta ya çý kar ve diþ ler da ha sa rý gö zü kür. Ay rý ca sert fýr ça la - mak, diþ ler de has sa si ye te ve diþ e ti çe kil me si ne se bep o lur. Diþ be yaz la tý cý o la rak pi ya - sa da sa tý lan ma cun lar as lýn da diþ le ri be yaz lat maz. Ay rý ca an ti-tar tar ve ya si ga ra i çen le - re yö ne lik ü re ti len diþ ma - cun la rýn da da yo ðun mik tar da a þýn dý rý cý mad de ler ol du ðu i çin u zun sü re li kul la ným da diþ mi - ne si ne ka lý cý za rar lar ve re bi lir. Kar bo nat ve tuz, i ri gra nül lü mad de ler ol du ðu i çin di þin mi ne ta - ba ka la rý ný çi zer ve a þýn dý rýr. Bu nun so nu - cun da diþ ler par lak lý ðý ný kay be der ve yi yip iç ti ði miz be sin ler le, diþ ler ký sa sü re son ra ta biî ren gi ni kay be der. Diþ le ri dü zen li ve doð ru fýr ça la mak diþ ta - þý o lu þu mu nu en gel ler. Al tý ay da bir diþ he - ki mi kon tro lü sa ye sin de, i yi fýr ça la ya ma dý ðý - mýz a lan lar da o lu þan diþ taþ la rý nýn diþ he ki - mi ta ra fýn dan te miz len me si ge re kir. Diþ fýr ça lar ken gö rü - len ka na ma lar, diþ e ti il ti ha bý nýn be lir ti le - rin den bi ri dir ve va kit kay bet me - den bir diþ he ki - mi ne baþ vur mak ge re kir. Diþ et le - ri nin, ka na ma dan do la yý fýr ça lan ma ma - sý so nu cu, mev cut il ti ha - bi du rum þid det le ne cek tir. Has ta lar ka na ma o lan böl ge yi da ha i yi fýr ça la ma lý ve mut la ka diþ he ki mi ne baþ vur ma lý. Al kol ve al kol i çe rik li mad de le rin diþ ve diþ e ti böl ge si ne uy gu lan ma sý, diþ et le rin de al kol-as pi rin ya ný ðý de ni len komp li kas yon - la ra se bep o lur. Diþ le rin ü ze ri ne uy gu la nan tü tün, tuz gi bi mad de le rin de að rý ke si ci ö - zel lik le ri yok tur. Að rý, an cak mev cut so run gi de ril di ðin de or ta dan kal kar. Süt di þi nin er ken çe ki mi, alt tan ge len da i mi diþ ler de çap ra þýk lý ða ve çe ne ke mi ði ge li þi min de bo zul ma la ra se bep o lur. Bu sebep le dü þe cek de ol sa bu diþ le re dol gu ya pýl ma lý dýr. Her ha mi le lik te diþ kay bý söz ko nu su de - ðil dir. A ðýz ba ký mý nýn tam o la rak sað la na - ma ma sý, te da vi e di le me yen çü rük le rin var - lý ðý ve diþ e ti has ta lýk la rý nýn i ler le me si du - ru mun da diþ ka yýp la rý o lu þa bi lir. A ci li yet ge rek ti ren diþ te da vi le ri, ha mi le li - ðin her dö ne min de ya pý la bi lir. Bur sa / cihan TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Orhan Alagöz'ün babasý Mustafa Alagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Salihli Yeni Asya Okuyucularý SATILIK OTO Hastalýk sebebiyle 1989 model satýlýk Doðan. LGP li (ruhsata iþli) 4 lastik sýfýr, çelik jant, deri döþeme, a- larm, füme rengi. Otomatik araç ile takas olur. Tel: 0 (536) Tom bul be bek, sað lýk lý be bek de mek de ðil dir U LU SAL Kýr mý zý Et Kon se yi A raþ týr - ma ve Da nýþ ma Ku ru lu Baþ ka ný ve An ka ra Ü ni ver si te si Ve te ri ner Fa kül - te si Gý da Hij ye ni ve Tek no lo ji si Bö - lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ýr fan E rol, Tür - ki ye de o kul ça ðý ço cuk la rý nýn yüz de 30 un da de mir ek sik li ði a ne mi si gö - rül dü ðü nü ve bu nun da öð ren me yi ve o kul ba þa rý sý ný o lum suz yön de et ki le - di ði ni be lir te rek Bu du ru mun ön le - ne bil me si i çin de mir yö nün den zen - gin bir gý da o lan kýr mý zý et tü ke til me - li dir de di. Prof. Dr. E rol, ço cuk la rýn sin di ri le bi lir li ði yük sek o lan pro te in le - ri al ma la rý nýn ö nem li ol du ðu nu, kýr - mý zý et tü ke ti mi nin de ço cuk la rýn fi - zik sel ve zi hin sel ge li þi mi ne kat ký da bu lun du ðu nu be lirt ti. Dün ya gý da ü - re ti mi nin, nü fu sun ta ma mý na ye te cek dü zey de ol ma sý na kar þýn, ge liþ mek te o lan ül ke ler de mil yon lar ca ço cu ðun aç lýk ve ye ter siz bes len mey le kar þý kar þý ya ol du ðu na i þa ret e den E rol, þu bil gi le ri ver di: Bü yü me de ge ri lik, ço - cuk lar da ye ter siz ve den ge siz bes len - me ye bað lý gö rü len ö nem li bir so run - dur. Dün ya Sað lýk Ör gü tü 2010 yý lý ve ri le ri ne gö re, ge liþ mek te o lan ül ke - ler de 153 mil yon ço cuk ta bü yü me ge - ri li ði gö rül dü ðü bil di ri lir ken, bu, di ðer ge liþ miþ ül ke ler de 4.2 mil yon dur. Ge - liþ mek te o lan ül ke ler de 102 mil yon ço cu ðun, nor mal ki lo nun al týn da ol - du ðu bi lin mek te dir. Af ri ka da 15 mil - yon ço cuk, za yýf lýk sý ný rý nýn al týn da o - lup ve bir çok has ta lýk la mü ca de le et - mek te dir. Et ve et ü rün le ri, i çer dik le ri uy gun kom po zis yon da ki yük sek ka li - te li pro te in i le vi ta min, de mir ve çin ko yö nün den, bes len me a çý sýn dan bü yük ö nem ta þýr. Ö zel lik le o kul ça ðý, ço cuk - DÜN YA GE NE LÝN DE 12 ÜL KE DE BÝN 203 SAÐ LIK PRO FES YO NE LÝ Ý LE YA PI LAN NO U RISH A - RAÞ TIR MA SI SO NUÇ LA RI NA GÖ RE BÝ LÝM ÝN SAN LA RI, KÝ LO LU OL MA YAN BE BEK LE RÝ SAÐ LIK LI KA BUL E DER KEN, SAÐ LIK PRO FES YO NEL LE RÝ NÝN YÜZ DE 44 Ü E BE VEYN LE RÝN BU FÝK RÝ ÇOK Ý YÝ AN LA MA DIK LA RI NI YA DA HÝÇ AN LA MA DIK LA RI NI BE LÝR LE DÝ. TÜM dün ya da her ge çen gün ar - tan o be zi te, ö zel lik le ço cuk la rý i ler - le yen dö nem ler de cid dî sað lýk so - run la rý i le baþ ba þa bý ra ký yor. Pfi - zer Nüt ris yon spon sor lu ðun da ya - pý lan Know led ge, Un ders tan - ding&in sights In to Child Nut ri - ti on (NO U RISH-Be bek Bes len - me si, Bil gi len me, An la ma ve Ýç - gö rü) a raþ týr ma sý i le be bek lik ve ço cuk luk dö ne mi bes len me siy - le il gi li al gý ve e ði tim ih ti yaç la rý in ce len di. Dün ya ge ne lin de 12 ül ke de bin 203 sað lýk pro - fes yo ne liy le ger çek leþ - ti ri len a raþ týr ma da çar pý cý so nuç lar el de e dil di. Ço cuk dok tor - la rý ve di ðer O kul ça ðýn da ki ço cuk lar da de mir ek sik li ði ne dik kat la rýn bü yü me ve ge liþ me si nin en hýz lý ol du ðu dö nem ler den bi ri dir. Bu ne - den le ço cuk la rýn hem fi zik sel hem de zi hin sel ge li þim le ri yö nün den bu dö - nem de ye ter li ve gü ve ni lir hay van sal gý da tü ket me le ri çok ö nem li dir. Ço - cuk luk dö ne min de yan lýþ ve ya ek sik bes len me nin, ký sa sü re li ya da i ler le - yen yýl lar da or ta ya çý ka bi le cek çe þit li sað lýk so run la rý na ne den ol du ðu da bi lin mek te dir. ÇO CUK LA RIN ET TÜ KET ME SÝ Ö NEM LÝ Prof. Dr. Ýr fan E rol, ye tiþ kin bir in - sa nýn gün lük pro te in ih ti ya cý, ki log - ram ba þý na 1-2 gram a ra sýn da de ði - þir ken, ço cuk lar da bu ih ti ya cýn da ha faz la ol du ðu nu söy le di. E tin vü cu du - muz da sen tez le ye me di ði miz, mut la - ka dý þa rý dan al ma mýz ge re ken e san - si yel (el zem) a mi no a sit le rin ta ma mý - ný ye ter li mik tar ve den ge li o ran da i - çe ren te mel bir gý da ol du ðu nu, bu a - mi no a sit le rin bü yü me ve ge liþ me de bü yük rol oy na dý ðý ný i fa de e den E rol, Bu ne den le ço cuk la rýn et tü ket me si ö nem li dir. Gý da lar la al dý ðý mýz her tür lü pro te in, vü cu du muz ta ra fýn - dan de ðer len di ri le mez. Yu mur ta, süt ve et gi bi hay van sal gý da lar da ki pro - te in le rin bi yo lo jik de ðer li li ði ve sin - di ri le bi lir li ði yük sek tir. Bu ne den le, ih ti yaç duy du ðu muz pro te in le ri, hay van sal gý da lar ye ri ne so ya fa sul - ye si, ku ru fa sul ye ve no hut gi bi ü - rün ler den te min et mek müm kün de ðil dir de di. E rol, de mi rin zi hin sel ge liþ me a çý sýn dan ö nem ta þý dý ðý ný ve ye ter siz li ði nin de a ne mi i le so nuç - lan dý ðý ný vur gu la dý. Ýs tan bul / a a sað lýk pro fes yo nel le ri nin er ken ço cuk luk dö ne mi bes len me - si ne yö ne lik al gý ve dav ra nýþ la rý nýn ya ný sý ra, be bek ve kü çük ço cuk la rýn bü yü me ve ge li þi mi i çin den ge li bes len me ko nu - sun da mes le ki e ði tim ih ti ya cý ný or ta ya çý kar mak a ma cýy la ya pý lan NO U RISH a raþ týr ma sýn da, an ne-ba ba la rýn ço cuk bes len me si nin ö ne mi ni an la ma dý ðý or ta ya çýk tý. A raþ týr ma so nu cu na gö re, an ke te ka tý lan sað lýk ça lý þan la rý nýn yüz de 47 si an ne ba ba la rýn er ken dö nem de ki ço cuk bes len me si nin u zun va de li et ki le ri ni tam o la rak an la ya ma dýk la rý ný dü þü nü - yor. Gü nü müz de bi lim in san la rý ki lo lu ol ma yan be bek le ri sað lýk lý ka bul e der ken, NO U RISH an ke ti nin so nuç la rý na gö - re, sað lýk pro fes yo nel le ri e be veyn le rin bu fik ri an la mak tan u - zak ol du ðu nu be lir ti yor. Dün ya ge ne lin de an ke te ka tý lan sað - lýk pro fes yo nel le ri nin yak la þýk yüz de 44 ü, e be veyn le rin bu fik ri çok i yi an la ma dýk la rý ný ya da hiç an la ma dýk la rý ný i fa - de e di yor. Son a raþ týr ma lar, er ken dö nem be bek bes len me si i le u zun va de li o be zi te a ra sýn da bir bað lan tý o la bi le ce ði ne i þa - ret e di yor. A þý rý bes len me, be lir li gý da la rýn ya da gý da bi le þen - le ri nin faz la tü ke ti mi i ler le yen yaþ lar da kalp has ta lý ðý, in me, di ya bet ve kan ser gi bi kro nik has ta lýk la ra se bep o la bi li yor. AN NE BA BA LA RIN E ÐÝ TÝ ME ÝH TÝ YA CI VAR A raþ týr ma nýn so nuç la rý, an ne ba ba la - rýn ço cuk la rý nýn bes len me ih ti yaç la rý hak kýn da e ði til me ye ih ti yaç la rý ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Sað lýk pro fes yo nel le ri nin yüz de 72 si ge li þim i çin ge rek li o lan be sin ö - ge le ri nin faz la tü ke til me ris ki ol du ðu nu i fa de e - di yor. An cak e be veyn le rin yüz de 76 sý ço cuk la rý nýn ba zý be sin ö ge le ri ni a la ma ma sý ko nu sun da da ha faz - la kay gý du yu yor. O be zi te, ço cuk lar i çin bü yük risk o luþ tu rur - ken, ço cuk la rý nýn den ge li bes len me si ko nu sun da kay gý ta þý yan an ne ba ba la rýn o ra ný yüz de 66. Ba zý be sin ö ge le ri nin faz la a lý - na bi le ce ði ko nu sun da kay gý sý o lan la rýn o ra ný i se yüz de 43 te ka lý yor. A raþ týr ma da, an ne ba ba lar i le sü rek li ku ru lan di ya lo ða rað men, doð ru ve den ge li bes len me ko nu sun da çok il gi li an - ne ba ba la rýn yüz de 17 ol du ðu be lir ti li yor. DÜN YA DA BEÞ YA ÞIN DAN KÜ ÇÜK 43 MÝL YON ÇO CUK A ÞI RI KÝ LO LU An ke te gö re, As ya-pa si fik böl ge sin de ki he kim le rin yüz de 86 sý, ço cuk la rýn a þý rý bes len me ris ki i le kar þý kar þý ya ka la bi - le ce ði ni dü þü nü yor. He kim le rin yüz de 20 si, an ne ba ba la rýn ço cuk la rý nýn a þý rý bes len me si ko nu sun da kay gý lan dý ðý ný pek dü þün mü yor. Or ta do ðu da ki he kim ler i se ço cuk la rýn a þý rý bes len me ris ki i le kar þý kar þý ya ka la bi le ce ði ni en az dü þü nen böl ge yi o luþ tu ru yor (yüz de 40). Bu he kim le rin yüz de 67 si böl ge de ki an ne ba ba la rýn ço cuk la rý nýn ba zý be sin ö ge le ri ni a þý rý tü ke te bi le ce ði hak kýn da en çok kay gý la nan an ne ba ba - lar ol du ðu nu dü þü nü yor. NO U RISH an ke ti ne ka tý lan sað lýk pro fes yo nel le ri nin yüz de 65 i a þý rý bes len me nin ço cuk lar da sað lýk sýz ve hýz lý ki lo al ma da ki en ö nem li fak tör ol du ðu nu, yüz de 94 ü i se 5 ya þý na ka dar pro te in, kar bon hid rat ve yað gi bi be sin ö ge le ri ni doð ru mik tar da al ma nýn ço cuk ge li þi - min de ö nem li ro lü ol du ðu nu be lir ti yor. Son ve ri le re gö re, 2010 yý lýn da dün ya da beþ ya þýn dan kü çük yak la þýk 43 mil - yon a þý rý ki lo lu ço cuk bu lu nu yor. Bi lim sel li te ra tür de den - ge siz bes len me, e ner ji, pro te in ve/ve ya di ðer be sin ö ge le ri - nin a lý mýn da ki ek sik lik ler, faz la lýk lar ve den ge siz lik le rin tü - mü o la rak ta ným la ný yor. Hem ye ter siz hem a þý rý bes le nen ço cuk lar i çin bu i fa de kul la ný lý yor. An ka ra / a a "Kendini Koru, Hastaný Koru" kampanyasý ile 65 yaþ üstü risk grubundaki 5 milyon kiþiye ulaþýlmasý amaçlanýyor. Ken di ni ko ru, has ta ný ko ru ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Se lim Ba tur, Grip Plat for mu nun baþ la ta ca ðý Ken di ni Ko ru, Has ta ný Ko - ru kam pan ya sý nýn ö ne mi - ne dik ka ti çe ke rek, Kam - pan yay la, 65 yaþ üs tü risk gru bun da ki 5 mil yon ki þi ve 400 bin sað lýk ça lý þa ný na u - laþ ma yý he def li yo ruz de di. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si 14 Mart Am fi - si nde, Tür ki ye de ilk de fa Sað lýk Ba kan lý ðý ve bir çok der ne ðin grip le mü ca de le i - çin tek ça tý al týn da top la na - rak o luþ tur du ðu Grip Plat - for mun ca 1. Grip Plat for - mu Bi lim sel Top lan tý sý dü - zen len di. Top lan tý da ko nu - þan Ba tur, uz man der nek le - rin bi ra ra ya gel me si ne ü ni - ver si te o la rak ön cü lük et tik - le ri ni, plat for mun, Av ru pa Grip Uz man la rý Ça lýþ ma Gru bu (ES WI) ve Sað lýk Ba - kan lý ðý nýn da des te ðiy le, Tür ki ye de sa yý la rý yak la þýk 22 mil yon o lan risk gru bun - da ki bi rey le rin a þý dan en yük sek dü zey de ya rar la na - bil me le ri i çin ça lýþ ma lar yap ma yý a maç la dý ðý ný söy le - di. Prof. Dr. Ba tur, Tür ki - ye de ilk de fa ger çek leþ ti ri - len top lan tý da, Sað lýk Ba - kan lý ðý ve fark lý uz man lýk der nek le ri nin tem sil ci le riy le grip le il gi li son ge liþ me le ri ve grip le mü ca de le de a þý la - rýn ö ne mi ni e le al dýk la rý ný be lir te rek, plat for mun ba - ðým sýz bir ku ru luþ ol du ðu - nu söy le di. Plat for mun, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn des te - ðiy le Ken di ni Ko ru, Has ta - ný Ko ru kam pan ya sý ný e - kim a yý i ti ba rýy la Ýs tan bul, Ýz mir, E dir ne, Bur sa ve An - tal ya da baþ la ta ca ðý ný i fa de e den Ba tur, bu ça lýþ ma sa ye - sin de hem per so ne lin gri be ya ka lan ma o ra ný ný dü þür - me yi hem de risk grup la rýn - da a þý lan ma nýn ar tý rýl ma sý ný a maç la dýk la rý ný di le ge tir di. Prof. Dr. Ba tur, pro jey le, grip mev si mi nin yak laþ tý ðý kýþ ay la rýn da risk grup la rýn - da ve yaþ lý lar da grip ne de - niy le has ta ne ye ya týþ la rý ve ö lüm le ri a zalt ma yý he def le - dik le ri ni vur gu la ya rak, Kam pan yay la, 65 yaþ üs tü risk gru bun da ki 5 mil yon ki - þi ve 400 bin sað lýk ça lý þa ný - na u laþ ma yý he def li yo - ruz de di. Dün ya Sað lýk Ör - gü tü ve Av ru pa Ko mis yo nu - nun, söz ko nu su risk grup la - rýn da bu lu nan bi rey le rin en az yüz de 75 i nin a þý la na rak ko run ma la rý ge rek ti ði ni bil - dir di ði ni i fa de e den Ba tur, Söz ko nu su risk grup la rý - nýn a þýy la ko run ma la rý ný sað la mak a ma cýy la a þý la rýn Sað lýk Ba kan lý ðýn ca üc ret siz sað lan mýþ ol ma sý na rað men ül ke miz de bu o ran yüz de 10 dü zey le rin de sey re di yor di - ye ko nuþ tu. Ha cet te pe Ü ni - ver si te si Ýç Has ta lýk la rý Ge - ri at ri Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ser vet A rý o ðul da 65 yaþ ve üs tü mut la ka her yýl grip a þý sý na ta bi tu tul ma - lý dýr. Bu bir ku ral dýr. Bu nun ya nýn da hu zur ve ba kým ev - le rin de ka lan la rýn, kro nik has ta lýk la rý ve ö zel lik le kro - nik ak ci ðer has ta lýk la rý o - lan la rýn han gi yaþ ta o lur sa ol sun mut la ka a þý ol ma sý ge re kir de di. Ýs tan bul / a a

13 Y BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 13 B ÝZCE M ÝZAH -Anne kartuþumuzda mürekkep az kalmýþ. -Olan ile idare et. -Yetmez ki. -Müsriflik yapma git musluktan biraz su doldur karýþtýr. -Nasýl yani, yazýlar soluk çýkarsa. -Yazýcý nerden bilsin su koyduðunu, sanki aklý var.. - *** -Ev lat! As lýn da bil gi sa yar prog ram cý lý ðý da o - ku ya bi lir sin. Se nin i çin i de al bir mes lek di ye dü - þü nü yo rum. -Pe e eh, san mý yo rum.. -A ma ken di ni i yi ye tiþ ti rir sen i yi de bir ge li rin o lur. -Þe e ey, ne de miþ tin prog ram cý lýk mý?..as lýn da tam ba na gö re bir mes lek. (!) Mü beþ þir in ka le min den Türkiye nin yeni arama motoru Yandex hizmete girdi! (www. yandex.com.tr) Ba ba: Ev lâ dým sa na ye ni çý kan bil gi sa yar lar var ya hap mýy dý ney di a dý, iþ te on dan a la lým. Ço cuk: Tab let ba ba. Ne ha pý, i lâç mý a lý yor sun.. An ne: Tab let ne dir? Ço cuk: Te le fon dan bi raz bü yük her i þi gö rü yor ar týk ce be sýð dý rý yo ruz tek no lo ji yi. An ne: (Hâ lâ i þin hap bo yu tun da, tab le ti i lâç sa ný yor) Ha yýr dýr bil gi sa ya rý ný zýn ne si var, i çi ne mi a ta cak sý nýz tab le ti? Ço cuk: Has bü nal lah, he e vet bil gi sa yar vi rüs kap mýþ ya te vek ke lal lah de yip þi fa ni ye ti ne o nu ve re ce ðiz. AVRUPA'NIN en bü yük in ter net þir ke ti o lan Yan dex; Tür ki ye pa za rý na gi ri yor. Ýs tan bul o fi si a çý lan Yan dex, Türk çe a ra ma ve yan dex.com.tr web bil gi por ta lý nýn ya yý na geç ti ði ni du yur du. Yan dex CE O su Ar kady Vo lozh, Yan dex in ser vis le ri ni ge liþ ti rir ken e sas a ma cý nýn, kul la ný - cý la rýn sor du ðu tüm so ru la ra en i yi ya nýt la rý ver mek ol du ðu söy le di ve þöy le de vam et ti: Dün ya da kul la ný cý la rýn a ra ma mo tor la rý a ra - sýn da se çim ya pa bil me fýr sa tý na sa hip ol du ðu sa de ce bir kaç ül ke var. Ýn ter net ser vis le ri nin al - ter na tif le ri ol ma sý ve bu ser vis ler a ra sýn da se - çim ya pa bil me hak ký çok ö nem li dir. Biz 1990 lý yýl lar dan bu ya na web a ra ma sý ü ze rin de ça lý þý - yor ve bu nu en ö nem li i þi miz o la rak gö rü yo ruz. Ge liþ tir di ði miz ve uy gu la dý ðý mýz tek no lo ji le re da ya na rak Tür ki ye de ki kul la ný cý la ra ö zel yep - ye ni bir ü rün or ta ya çý kar dýk. Yan dex.tür ki ye Ü rün Mü dü rü A lis her Ha - sa nov da Ý yi bir a ra ma ser vi si su na bil mek i çin sa de ce tek no lo ji yi de ðil, kul la ný cý la rý nýn kül tü - rü nü, di li ni ve ter cih le ri ni de bil mek ge rek li dir. Tür ki ye de ki e ki bi miz sa ye sin de ser vis ka li te si - ni her ge çen gün ar tý rý yo ruz. Ýs tan bul o fi si miz - de ha len a na list ler, yö ne ti ci ler ve çe vir men - ler den o lu þan bü yük bir e ki bi miz var. Tür ki ye e ki bi nin ö nem li bir kýs mý ö zel lik le a ra ma ser vi si - nin ka li te si ü ze rin de yo ðun - laþ mýþ du rum da. Ay rý ca, a - na ser vis le ri mi zin ge liþ - me si ko nu sun da ki tüm ka rar la rý Yan dex Tür ki - ye e ki bi ve rir de di. A ra ma ser vi si nin ya ný sý ra Yan dex, kul la ný cý la rý na bir çok fark lý ser vis de su nu yor. Bun lar a ra sýn da, son ha ber le ri o to ma - tik o la rak iþ le yip a na liz e den Yan dex.ha ber ler, Tür ki ye nin ön de ge len med ya ku ru luþ la rýn dan ve ri top la ya rak kul la ný cý la ra gün dem de ki ha - ber le rin ta ma mý ný ob jek tif ve ek sik siz bir þe kil - de su nu yor. Yan dex.ma il ser vi si i se kul la ný cý la - ra li mit siz ka pa si te ye, kul la nýþ lý ve hýz lý bir a ra - yü ze sa hip üc ret siz bir e-pos ta hiz me ti ve ri yor. Yan dex, Türk çe a ra ma ve web ser vis le ri ni da ha da ge liþ tir mek i çin ça lýþ ma ya de vam e di - yor. A ra ma ser vi si, kul la ný cý la rýn a ra ma ter - cih le ri ni ve en çok a ra dýk la rý sor gu la rý de tay lý bir þe kil de a na liz e den ma ki - ne öð re ni mi tek no lo ji - si ni kul la ný yor. Yan - dex, i ler le yen gün ler - de yan dex.com.tr ye ye ni ser vis ler ek le me yi plan lý yor. Yan dex Hak kýn da bil gi ve rir sek; 2000 yý lýn da ku ru lan Yan dex, coms co re ve ri - le ri ne gö re Rus ya da web ta ban lý a ra ma sek tö - rün de sa hip ol du ðu yüz de 64 lük pay la Av ru - pa nýn en bü yük in ter net þir ke ti dir da yak la þýk 440 mil yon do lar ge lir be yan e den Yan dex, 2011 yý lýn da NAS DAQ ta iþ lem gör - me ye baþ la mýþ o lup Tür ki ye nin ya ný sý ra Rus - ya, Be yaz Rus ya, Ka za kis tan ve Uk ray na da fa - a li yet gös ter mek te dir. Ay ný za man da bir in - ter net por ta lý o lan Yan dex, ül ke ye ve ko nu þu - lan di le gö re ye rel leþ ti ril miþ web ta ban lý a ra - ma hiz met le ri nin ya ný sý ra po pü ler ha ber si te - le rin den top la nan gün cel bil gi ler sun mak ta, gör sel ve vi de o a ra ma gi bi spe si fik a ra ma se - çe nek le ri sað la mak ta dýr. 4 fark lý ül ke de ki 11 o fi sin de 3000 den faz la ça lý þa ný bu lu nan Yan - dex in a ma cý kul la ný cý la ra ken di di lin de in ter - net te a ra dýk la rý tüm so ru la ra an ti vi rüs tek no - lo ji le ri ve is te ðe bað lý i çe rik fil tre le ri yo luy la gü ven li ce vap lar bul mak týr. Ge li ri nin yüz de 95 i ni Rus ya dan sað la yan Yan dex in ABD, Pa - lo Al to, Ca li for ni a da web ta ban lý a ra ma tek - no lo ji le ri ge liþ tir mek te uz man la þan Yan dex Labs ad lý bir ya zý lým i no vas yon la bo ra tu va rý da bu lun mak ta dýr. A na ge lir kay na ðý i çe ri ðe bað lý rek lam cý lýk o lan Yan dex in Tür ki ye o fi - sin de ki 50 den faz la uz man ça lý þa ný Tür ki ye ye ö zel ü rün ler ge liþ tir mek te dir. Not: Tab let: ye ni çý kan bir tek no lo ji ma lý dýr. Diz üs tü bil gi sa yar la rýn bi raz da ha kü çül tül müþ ha li dir. :) HAFTANIN ÝPUCU Size göre hangisi en iyi? BÝLDÝÐÝMÝZ en büyük arama motorlarý Google, Bing ve Yahoo... Sizce bu üç büyük arama motorunun hangisi en iyi? Bu soruya herkes kendine göre farklý bir cevap verebilir ama Blind Search adlý internet sitesi sorunun cevabýný en tarafsýz þekilde verebilmenizi saðlýyor. Bunu yapmak için de görünüþünü ve logolarýný ortadan kaldýrýp, karþýnýza sadece arama yaptýðýnýz kelimelerin sonuçlarýný getiriyor. Blind Search her üç arama motorunda ayný anda arama yapmanýzý saðlýyor ama üç ayrý sütunda görüntülediði sonuçlarýn hangi arama motoruna ait olduðunu size göstermiyor. Siz sütunlar halindeki arama sonuçlarýndan en uygun olanýn hangisi olduðuna karar verdikten sonra sütunun üzerindeki butona týklýyorsunuz ve ancak ondan sonra her üç sütunun hangi arama motoruna ait olduðu görüntüleniyor. Böylelikle aradýðýnýz kelimeye göre SÝZCE HANGÝSÝ ÝYÝ olduðuna karar vermenize olanak saðlamýþ oluyor. Buyrun deneyin size göre hangisi en iyi? Link: BurnAware Free 3.5 BURNAWARE kolay bir þekilde sahip olduðunuz dosyalarý ve verileri CD/DVD/Blu-Ray gibi medyalar üzerine yazdýrmanýza olanak saðlayan, basit yapýsý ve kolay kullanýmý sayesinde hazýrlanmýþ ücretsiz bir p r o g r a m d ý r. Birden fazla kez kullanýma izin veren diskler dahil bir çok ortam ve seçeneðe desteði olan BurnAware Free programý ile ister video isterseniz MP3 CD leri hazýrlayabilir, ISO vb. diðer popüler imaj dosyalarýný PROGRAM TANITIMI kolaylýkla disklere yazdýrabilirsiniz. Tüm CD/DVD/Bluray/HD-DVD dahil tüm medya türlerini destekler. ISO vb. diðer disk kalýp ve imajlarýný yazdýrabilir. Video dosyalarýndan CD/DVD ler de hazýrlayabilir. WAV, MP3 ve WMA formatýndaki ses dosyalarýndan müzik CD leri (Audio CD) hazýrlayabilir. Tüm desteklenen medya formatlarýnda multi-session (çoklu ortam) disk oluþturabilirsiniz. Ücretsiz olup, programýn dili ingilizcedir. Ücretli birçok programa karþý gayet iyi çalýþmaktadýr. L i n k : re_free.exe BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... Dünyanýn en ince taþýnabilir diskini tanýtmadýk deðil mi? HIZ LA ge li þen tek no lo ji pi ya sa sý na bir bi - rin den ye ni tab let, no te bo ok, net bo ok, PC mo del le ri sü rü lür ken, ve ri le rin gü ven li de po la na bil me si ve ko lay ta þý na bil me si ta þý - na bi lir disk le rin ö ne mi ni ar tý rý yor. De po la ma sek tö rün de ki li der li ði ni ö zel ta sa rým la rýy la per çin le yen Se a ga te, gü ven li ði ve ko lay ta þý - na bi lir li ði ön plan da 9mm lik þýk ta þý na bi lir dis ki ni sa tý þa su nu yor. In ter na ti o nal Da ta Corp.(IDC) a gö re, tab - let ler, mi ni di züs tü bil gi sa yar lar ve net bo ok lar a ra mak ve ya i çe rik tü ke ti mi a raç la rý o la rak kul la ný lý yor. Bu du rum ö zel lik le mi ni di züs tü bil gi sa yar sa hip le ri i çin vaz ge çil mez bir yar - dým cý ha li ne ge len ha ri ci disk ler de ki ge liþ me - le ri ön plan da tu tu yor. O cak a yýn da Las Ve gas ta ger çek leþ ti ri len CES2011 de ta ný tý lan, Se a ga te in GoF lex Se ri - si nin son ü ye si Slim in ka lýn lý ðý ne re dey se bir ka le min ki ne e þit! 9 mm lik in ce cik, þýk ta sa rý mý i le ce be, cüz - da na ve ya çan ta ný za zah met siz ce gi ren GoF - lex Slim is te di ði niz her ye re ki þi sel di ji tal i çe - ri ði ni zi ta þý ma ný zý ve bu i çe ri ðe e ri þe rek ta dý ný çý kar ma ný zý sað lý yor. Gü nü mü zün mo bil ya þam tar zý ný mü kem - mel bir þe kil de ta mam la yan 160gr a ðýr lý ðýn da, 2,5inç bo yu tun da ki GoF lex Slim, da ki ka da 7200 de vir hý zý na ve 320 GB de po la ma ka pa - si te si ne sa hip. USB 3.0 a ra bi ri mi i le ak ta rým hý zý ný zý 10 kat art tý ran GoF lex Slim, USB 2.0 bað lan tý nok ta - la rýy la da u yum lu lu ðu tam o la rak sað la ma yý ba þa rý yor. Es nek li ði i le göz dol du ran ve ye dek le me yö ne tim ya zý lým la rýy la dos ya la rý ný zý þif re le me - ni zi sað la yan sü rü cü, bi çim len dir me ye ge rek duy ma dan tüm PC ve Mac ler i çin kul la ný ma o la nak ve ri yor. Se a ga te in baþ kan yar dým cý sý Pat rick Con - noly Ki þi sel di ji tal med ya nýn gi de rek da ha çok bü yü me si, da ha mo bil ha le ge len ya þam tarz la rý mýz ve mo bil ay gýt la rýn da ha da yay - gýn laþ ma sý da ha in ce ve da ha ta þý na bi lir o lan de po la ma çö züm le ri ne yö ne lik ta lep o luþ tu - ru yor, di yor. Se a ga te Hak kýn da ký sa bil gi ver miþ o lur sak; hard disk sü rü cü le ri ve de po la ma çö züm le - rin de dün ya da ö nem li ko num da dýr. a ga te.com ad re sin den da ha faz - la bil gi e di ne bi lir si niz.

14 14 SPOR Y Danimarkalý hentbolcü maç sýrasýnda öldü DANÝMARKA Birinci Hentbol Ligi takýmlarýndan Ribe-Esbjerg'de forma giyen 23 yaþýndaki Lars Olsen, önceki gün maç sýrasýnda hayatýný kaybetti. Danimarka Hentbol Federasyonu Baþkaný Morten Stig Christensen, Fransa Haber Ajansý'na (AFP) yaptýðý açýklamada, Olsen'in ölüm nedeninin henüz belirlenemediðini söyledi. Ribe-Esbjerg ile Sydhavsoerne'nin Maribo kentinde oynadýðý lig maçýnda Olsen'in bir çarpýþmanýn ardýndan kenara geldiði, bir süre sonra oynamaya hazýr olduðunu söyleyerek yeniden sahaya girmek istediði ancak sahaya adýmýný atar atmaz yere yýðýldýðý belirtildi. Saðlýk ekiplerinin müdahalesine raðmen Olsen'in sahada hayatýný kaybettiði kaydedildi. Olsen'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapýlacak. MAÇTA KALP KRÝZÝ GEÇÝRDÝ Öte yandan Norveç Birinci Futbol ligi e- kiplerinden Brann Bergen'in orta saha o- yuncusu Carl-Erik Torp'un, Sogndal ile oynanan maç sýrasýnda kalp krizi geçirdiði ve helikopterle hastaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Norveç medyasýnda yer alan haberlerde, o- yuna 79. dakikada dahil olan 27 yaþýndaki futbolcunun, maçýn bitmesine az bir süre kala yere yýðýldýðý ve ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýldýðý belirtildi. Açýklamada, futbolcunun þuurunun yerinde olduðu ve durumunun iyiye gittiði ifade edildi. G.Antep'teKafkas dönemisonaerdi SÜPER Lig'de sezonun ilk 4 maçýndan puan çýkaramayan Gaziantepspor'da, teknik direktör Tolunay Kafkas'ýn sözleþmesi karþýlýklý olarak feshedildi. Kulüp yetkililerinden alýnan bilgiye göre, teknik direktör Tolunay Kafkas Tolunay Kafkas ile kulüp yöneticileri biraraya gelerek sözleþmenin karþýlýklý olarak feshedilmesine karar verdi. Tolunay Kafkas'ýn kulüp baþkaný Ýbrahim Kýzýl'la görüþerek istifa kararýnda anlaþtýðý, bugün konuyla ilgili resmi açýklamanýn yapýlacaðý bildirildi. Kafkas, geçtiðimiz hafta oynanan Kayserispor maçýnda alýnan yenilgi sonrasý görevini býraktýðýný açýklamýþ, ancak ardýndan Baþkan Ýbrahim Kýzýl'ýn isteðiyle görevine geri dönmüþtü. Kafkas yönetimindeki takým son olarak Mersin Ýdmanyurdu'na deplasmanda 20 yenilerek ligin dibine demir atmýþtý. D SMART'TA AVRUPA PROGRAMI 27EylülSalý Saat19.00CSKA Inter/StarHD Saat21.45Trabzonspor-Lille/StarHD Saat21.45B.Munih-M.City/ 82.KanalEuroFutbol Saat21.45RealMadrid-Ajax/55.Kanal 28EylülÇarþamba Saat19.00Zenýth-Porto/82.KanalEuroFutbol Saat21.45Valencia-Chelsea/82.KanalEuroFutbol Saat21.45Arsenal-OlimpiakosUnited/55.Kanal 29EylülPerþembe Saat20.00Rennes-A.Madrid/82.K.EuroFutbol Saat22.05StokeCity-Beþiktaþ/StarHD Saat22.05Maccabi-D.Kiev/82.KanalEuroFutbol Saat22.05A.Bilbao-ParisSaintGermain/55.Kanal ROMEN GAZETESÝ SENEGALLÝ MÜSLÜMAN FUTBOLCUNUN HAYATINI ÖRNEK GÖSTERDÝ Romanya'nýn en etkili spor gazetesi Pro Sport, Cluj takýmýnýn Senegalli futbolcusu Modou Sougou'nun hiç ibadetini aksatmadýðýný, bar ve gazino gibi gece hayatýnýn olmamasýný övdü. Fenerbahçelifutbolcular1EkimCumartesigünüBüyükþehirBelediyesporkarþýsýndabusezonilkkezbütüntaraftarlarýntribündeolacaðýbiratmosferdemücadeleedecek.FOTOÐRAF:A.A KADIKÖY'DE BÜYÜK BULUÞMA HEYECANI SÜPER Lig'de cezasý nedeniyle sahasýndaki ilk maçý seyircisiz, ikinci maçý da sadece kadýnlar ve çocuklar önünde oynayan Fenerbahçe'de taraftar gruplarý, cezalý maçlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýnda stadý doldurmaya hazýrlanýyor. Yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda Shakhtar Donetsk ile yaptýðý maçta taraftarýnýn neden olduðu saha olaylarý sebebiyle 2 maç seyircisiz oynama cezasý alan, ilk haftadaki Orduspor maçýný boþ tribünlere oynayan, 3. haftada ise Futbol Federasyonu'nun yeni uygulamasý doðrultusunda kadýnlarýn ve çocuklarýn desteðiyle Manisaspor karþýsýna çýkan sarý-lacivertliler, 1 Ekim Cumartesi günü Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda bu sezon ilk kez bütün taraftarlarýn tribünde olacaðý bir atmosferde mücadele edecek. Manisaspor maçýnda 46 bin kadýn ve çocuðun çýkardýðýcoþkuyu sürdürmek isteyen taraftar gruplarý, biletlerin satýþa çýkmasýný da heyecanla bekliyor. F.Bahçe'nin cezasý sebebiyle ligin ilk iki maçýnda tribünde yer almayan taraftarlar 1 Ekim'de Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçý ile sezonu açacak. Kadýnlarýn ve çocuklarýn 46 bin kiþiyle izlediði Manisaspor maçýnýn ardýndan taraftar gruplarý bu maçta da stadý doldurmaya hazýrlanýyor. Romanya CFR Cluj futbol takýmýnýn Senegalli Müslüman oyuncusu Modou Sougou. ROMANYA'NIN en etkili spor gazetesi Pro Sport, CFR Cluj futbol takýmýnýn Senegalli Müslüman oyuncusu Modou Sougou yu Romen futbolcularýna örnek gösterdi. Sougou nun hiç ibadetini aksatmadýðýný, bar ve gazino gibi gece hayatýnýn olmamasýna övgüler dizen gazete, ünlü futbolcunun boþ zamanlarýný da ailesiyle geçirmeyi sevdiðini yazdý. Sougou nun Romanya ligindeki ilk 7 maçta takýmý adýna 3 gol atma baþarýsýný gösterdiðini, bu sebeple CFR Cluj taraftarlarýnýn hayranlýðýný kazandýðýný belirten Pro Sport gazetesi, ünlü oyuncunun sahada iken çok sert ve mücadeleci bir çaba içerisindeyken özel yaþamýnda ailesiyle çok sakin bir hayat geçirdiðini vurguluyor. Gazete, Modou Sougou, boþ vakitlerini evinde eþi Patricia ve iki yaþýndaki oðlu Sami ile geçirmeyi seviyor. ifadelerini kullanýyor ve ünlü oyuncunun þu sözlerine yer veriyor, Ben vaktimi evimde ailemle geçirmeyi çok seviyorum. Evde televizyon seyrediyorum, internet kullanýyorum. Beni evden çýkaran oðlum Sami oluyor. O parkta gezmeyi çok sevdiði için beraber gezmeye çýkýyoruz. sözlerine yer veriyor. Oðlu Sami yi de futbolcu yetiþtirmek istediðini, ancak onun futboldan çok arabalara meraký olduðunu belirten Sougou, Portekiz asýllý eþi ile 2004 yýlýnda bu ülkede top kuþtururken tanýþýp evlenmiþ. 18 Aralýk 1984 doðumlu Senegalli oyuncunun Romanya daki diðerleri gibi tipik bir futbolcu olmadýðýný, Amerikan hip hop müziði Jay Z müziði dinlediðini, yemek yapmayý, çocuðuna bakmayý sevdiðini ve felsefeci Jean Jacques Rousseau gibi yazarlarýn kitaplarýný okuduðunu vurguluyor. Pro Sport muhabirleri; Roxana Cýuhuelescu ve Vlad Macicaþan, Sougou ile röportaj yaparken bir baþka ilginç detayý da okurlarýna þöyle aktarýyor, Görüþmemiz sýrasýnda saatler 17:00 yi gösterirken Sougou bizden özür dileyerek ibadet için müsaade istiyor. Çünkü, onun için çok ö- nemli bir vakit. Sougou, Müslüman ve bizden özür dileyip, namaz için önce abdest alýp hazýrlanmaya baþlýyor. Gazete Sougou nun Müslümanlara beþ vakit namaz kýlmak þart. Benim de þimdi namazýmý kýlmam lazým ifadelerine yer veriyor. STADIN DOLMASI BEKLENÝYOR Sarý-lacivertli taraftarlarýn, lige iyi bir baþlangýç yaparak 4 maçta aldýðý 10 puanla, kendisiyle ayný puana sahip Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile liderliði paylaþan takýmlarýna destek için Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ný doldurmalarý bekleniyor. Ýnternetteki sitelerde bu maçý deðerlendiren taraftarlar, kadýnlar ve çocuklarýn 46 bin kiþiyle destek verdiði Manisaspor maçýnýn ardýndan, tek bir koltuðu bile boþ býrakmadan stadý doldurma yönünde çaðrýlar yapýyor. Kadýnlarýn ve çocuklarýn stadý doldurarak tarih yazdýðý hatýrlatýlan yorumlarda, dünyanýn da dikkatini çeken bu ilginin Fenerbahçe'de erkek taraftarlarýn omzuna büyük bir sorumluluk yüklediði ifadeleri de yer alýyor. Taraftarlar internetteki forumlarda, çeþitli mesajlar verebilmek adýna birbirlerine tribünlerde açýlacak pankart önerilerinde de bulunuyor. Fenerbahçe'nin cezalý olduðu maçlarda, takýmlarýna stat dýþýnda ''Kaldýrým''dan destek veren sarý-lacivertli 12 yaþýndan büyük erkek taraftarlar,ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýyla birlikte tribündeki yerlerini alacak. Kalkavan Aydýnlar'a destek çýktý F.BAHÇEESKÝYÖNETÝCÝSÝÞADANKALKAVANFEDERASYONBAÞKANINIELEÞTÝRENNÝHATÖZDEMÝR'ETEPKÝGÖSTERDÝ. FENERBAHÇE Kulübü'nün eski yöneticisi Þadan Kalkavan, futbolda þike ve teþvik iddialarýna yönelik yaþanan süreçte atýlan adýmlarýn kulüp üyeleriyle paylaþýlmasý amacýyla gerçekleþtirilen olaðanüstü genel kurul toplantýsýný son derece olumlu bulduðunu ifade etti. Toplantýyý deðerlendiren Kalkavan, yaþanan bu süreçte camianýn birlik ve beraberlik mesajlarý vermesinin önemli olduðunu kaydederek, ''Nezih bir toplantý oldu. Fenerbahçe'nin menfaati i- çin çok olumlu bir toplantý oldu, yerinde konuþmalar ve deðerlendirmeler yapýldý. Fenerbahçe'ye yakýþtý. Destek vermek için de herkes toplantýya katýldý'' diye konuþtu. NÝHAT ÖZDEMÝR'E ELEÞTÝRÝ Kalkavan, Fenerbahçe Kulübü Baþkan Vekili Nihat Özdemir'in yaptýðý konuþmayý abartýlý bulduðunu kaydederek, ''Kendisi Futbol Federasyonu'na fazla yüklendi. Bunu doðru bulmuyorum. Nihat Özdemir'i kardeþim gibi severim. Kendisi federasyon baþkaný olmuþ olsaydý acaba nasýl bir karar verirdi? Federasyon baþkaný olsam, ben de ayný kararýn altýna imzamý atarým. Baþka yapacak bir þey yok. Ýleride kimin haklý kimin haksýz olduðu ortaya çýkacak'' þeklinde konuþtu. Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar'ýn, Fenerbahçe Kulübü ü- yeliðinden ihraç düþüncesinin gündeme gelmesinin hoþ olmadýðýný belirten Kalkavan, ''Aydýnlar'ýn bu süreçte yargýyý bekleme kararýna raðmen, UEFA müfettiþinin ziyaretinin ardýndan karar deðiþtirmesi doðru deðildi. Ancak Aydýnlar'ýn üyelikten ihracýný tartýþmak çok yanlýþ. Kongrede Aydýnlar'a tepki verenlere, yapýlan a- çýklamalarla durum izah edildi'' diye konuþtu. Þadan Kalkavan Holiganlar kavga etti MACARÝSTAN Birinci Futbol Ligi'nde KecskemetFerençvaroþ maçý öncesi ve sonrasý çýkan taraftar kavgalarýnda 20 futbol holiganý Macar polisi tarafýndan gözaltýna alýndý. Macaristan Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, maç öncesi Kecskemet þehrinde taþkýnlýk yapan 15 Ferençvaroþlu taraftarýn, maç sonrasý i- se Kecskemet taraftarlarýný döven 5 Ferençvaroþ taraftarýnýn gözaltýna alýndýðý bildirildi. Ev sahibi Kecskemet takýmýnýn 1-0 kazandýðý maçýn ardýndan maðlubiyeti sindiremeyen 5 Ferençvaroþ taraftarý, 2 Kesckemet taraftarýný döverek hastanelik etti. Çýkan kavgada 2 Kecskemet taraftarýnýn ambulansla hastaneye kaldýrýldýðý açýklandý. Beþiktaþ geçen yýldan daha baþarýlý Beþiktaþ, Antalyaspor karþýsýnda çok zor bir galibiyet aldý. Tabiî bunun nedeni var. Trabzonspor'la birlikte hem Türkiye'de, hem Avrupa'da mücadele etmesinin yanýnda 2 günde bir maç oynayan tek ekip durumunda. Ýki günlük maç arasý yorulan futbolcu için çok az bir süre. Zaten mental yorgunluðu üzerinde atamayan futbolcular futbol oynamaktan soður. Örnek olarak Bursaspor'u gösterebiliriz. Beþiktaþ'la oynadýklarý lig maçýndan sonra Sivas deplasmanýna gitti ve hiç tahmin edilmeyecek þekilde hatalar yaparak yenildi ve herkesi þaþýrttý. Beþiktaþ, UEFA'da oynayacaðý maçý dikkate alarak Antalyaspor karþýsýnda daha çok yerli oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çýktý. Ýbrahim Toraman haftalar sonra kaptan olarak takýmýn baþýna geçti. Bursaspor maçýnda futbolu ve mücadelesi ile çýkýþa geçen Ýsmail Köybaþý'nda olumlu geliþmeler devam ediyor. Genç Veli Kavlak ilerisi için umut verdi. Penaltý yaptýrarak hocasýnýn gözüne girdi. Sidnei aðýr olmasýna karþýlýk özellikle hava toplarýndaki hakimiyeti ile savunmasýný rahatlattý. Egemen Korkmaz tam bir asker. Her kritik pozisyonda onun müdahesini gördük. Kalede Cenk önceki maçlarýna göre daha dikkatli oynadý ve güven verdi. Sakatlýktan yeni kurtulan Mustafa Pektemek þahsi oyunu yüzünden ceza sahasý içinde baþarýlý olamadý. Fizik ve kondisyon olarak henüz güçlü bir durumda deðil. Beþiktaþ 4 maçta topladýðý 9 puanla zirvede 3. sýraya yerleþti. Bu tablo geçen sezondan daha baþarýlý olduðunu gösteriyor. Teknik Direktör Carlos Carvalhal'ý yetersiz olduðu yönündeki yorumlara katýlmýyorum. Portekizli çalýþtýrýcý kadrosunu UEFA ve Süper Lig'e göre sürekli þekillendiriyor. Yorgun futbolcularý kenara alarak, dinlenmelerini saðlýyor. Ayrýca kenardan maçýn heyecanýný sürekli yaþayarak, oyuncularýný pozitif yönden etkiliyor. Beþiktaþ'ta gözler UEFA'da oynanacak Stoke City maçýna çevrildi. Bu maçtan alýnacak puanlar Beþiktaþ'ýn gruptaki durumunu netleþmesini saðlayacak. Stoke City Premier Lig'de orta sýralara oynayan bir takým. Geçen hafta Manchester United ile 1-1 berabere kaldý. Ýngiltere'deki mücadele zor geçecek. Ancak temsilcimiz tecrübeli ve kaliteli yýldýzlarýyla bu maçý çevirebilecek güçte. SÜPER LÝG 5. HAFTA PROGRAMI 30 Eylül Cuma Bursaspor-Gençlerbirliði (Bursa Atatürk) 1 Ekim Cumartesi Karabükspor-Orduspor (Necmettin Þeyhoðlu) Fenerbahçe-Ýstanbul B. Bel. (Þükrü Saracoðlu) MP Antalyaspor-Sivasspor (Mardan Antalyaspor) 2 Ekim Pazar Samsunspor-Manisaspor (19 Mayýs) Eskiþehirspor-Trabzonspor (Eskiþehir Atatürk) Kayserispor-Mersin Ýdman Yurdu (Kadir Has) Ankaragücü-Galatasaray (Ankara 19 Mayýs) 3 Ekim Pazartesi Gaziantepspor-Beþiktaþ (Kamil Ocak) BANK ASYA 1. LÝG'DE 4. HAFTA 28 Eylül Çarþamba: Akhisar Belediyespor-Sakarya: Volkan Bayarslan Elazýðspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Sabancý Kasýmpaþa-Karþýyaka: Koray Gençerler Gaziantep Büyükþehir Bel.-Boluspor: Ercan Hellaç Göztepe-Ýstanbul Güngörenspor: Abdullah Yýlmaz 29 Eylül Perþembe: Tavþanlý Linyitspor-Kartalspor: Çaðatay Þahan Kayseri Erciyesspor-Denizlispor: Hakan Ceylan Bucaspor-Konyaspor: Mürvet Sezer Adanaspor-Giresunspor: Taner Gizlenci 537 metrede tenis maçý ÝSTANBUL'UN en yüksek tepesi Aydos Daðý ilginç bir spor etkinliðinin baþlangýç startýna ev sahipliði yapacak. Dünya Tenis Klasmaný 89. su ve Türkiye 1. si Marsel Ýlhan ýn katýlýmýyla düzenlenecek olan Zirvede Tenis etkinliði Marsel Ýlhan ýn Pendik Belediye Baþkaný Kenan Þahin ile yapacaðý sembolik tenis þovuyla baþlayacak. Bugün saat 12.00'de Aydos Daðý Zirvesi'nde gerçekleþtirilecek gösteri maçýnda maksadýn, turnuvaya dikkat çekmek olduðu belirtildi. Santos, R. Carlos'u övdü ARSENAL'ÝN Brezilyalý futbolcusu Andre Santos, ''Roberto Carlos, kariyerime büyük katký saðladý'' dedi. Santos, Ýngiltere basýnýnda çýkan açýklamasýnda, Roberto Carlos ile Fenerbahçe'de beraber oynadýðý dönemin kendisine büyük fayda saðladýðýný söyledi. Roberto Carlos'un, kariyeri açýsýndan kendisi için büyük bir önemi bulunduðunu ifade eden Santos, ''Kýsa bir dönem birlikte oynadýk. Ancak ondan çok þey öðrendim'' diye konuþtu. Santos, hayraný olduðu Roberto Carlos ile halen çoýk iyi arkadaþ olduklarýný da kaydetti.

15 Y SPOR 15 KobeÝstanbul'usevdi, tekrargeleceðimdedi NBA YILDIZI KOBE BRYANT BEYOÐLU ÝSTÝKLAL CADDESÝ'NDE ÝZDÝHAMA SEBEP OLDU, ÜNLÜ BASKETBOLCU, MÝLLÝ OYUNCUMUZ ENES KANTER ÝLE NIKE'IN AMATÖR BAS- KETBOLCULARAYÖNELÝKDÜZENLEDÝÐÝ''SAHAYIELEGEÇÝR''TURNUVASINAKATILDI. Dünyaca ünlü NBA yýldýzlarýndan Kobe Bryant, Beyoðlu Ýstiklal Caddesi'nde hayranlarýyla da bir araya geldi. FOTOÐRAF: A.A Kobe Bryant ve A Milli Takým oyuncumuz Enes Kanter, Haliç Camialtý Ýskelesi'nde kurulan basketbol sahasýnda antrenörlük yaptý. GELMÝÞ geçmiþ en büyük NBA yýldýzlarý arasýnda gösterilen Kobe Bryant, milli oyuncu Enes Kanter ile spor giyim markasý Nike'ýn amatör basketbolculara yönelik düzenlediði ''Sahayý ele geçir'' turnuvasýnýn finaline katýldý. Kobe Bryant ve Enes Kanter, Haliç Camialtý Ýskelesi'nde kurulan basketbol sahasýnda gerçekleþen turnuvada, finale çýkan takýmlarýn taktisyenliðini yaptý yaþ arasýnda yapýlan turnuvanýn final maçýný Kobe Bryant'ýn takýmý, yaþ arasý yapýlan turnuvanýn finali maçýný Enes Kanter'in takýmý kazandý. Seyirciler Kobe Bryant'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Bryant da seyircilerin isteðini kýrmayýp smaç basket attý. Ödül törenin sonunda Kobe Bryant, Ýstanbul'da bulunmaktan dolayý büyük mutluluk duyduðunu ifade ederek, ''Ýstanbul'da kendimi evinde gibi hissettim. Mutlaka bir kez daha geleceðim'' dedi. ÝSTÝKLALCADDESÝ'NDEÝZDÝHAM YAÞANDI Spor giyim markasý Nike'ýn davetlisi olarak Ýstanbul'a gelen dünyaca ünlü NBA yýldýzlarýndan Kobe Bryant, Ýstiklal Caddesi'nde hayranlarýyla da bir araya geldi. ABD'li basketbolcuyu Beyoðlu Ýstiklal Caddesi'nde heyecanlý bir kalabalýk karþýladý. Kobe Bryant, Nike Beyoðlu maðazasýnýn önünde kurulan platformda sevenlerine seslendi. Ýstanbul'a geldiði için çok mutlu olduðunu dile getiren Kobe Bryant, ''Bu ilk geliþim ama size söz veriyorum, son olmayacak'' dedi. GENÇYETENEKLEREÇOKÇALIÞINDEDÝ NBA'de oynayan Türk basketbolcularýn olaðanüstü yeteneðe sahip olduðunu söyleyen Bryant, NBA'de onlarla birlikte oynamaktan mutlu olduðunu ifade etti. Kobe Bryant, minik hayranlarýnýn da sorularýný cevapladý. Basketbola 3 yaþýnda baþladýðýný kaydeden Bryant, büyük baþarýlar elde ettiðini ancak hedeflerinin bitmediðini söyledi. Kobe Bryant, basketbolcu olmak isteyenlerin çok çalýþmalarý gerektiðini de ifade etti. Sempatik ve mütevazý tavýrlarýyla dikkati çeken Kobe Bryant'a Ýstanbullu hayranlarý tezahüratlarla karþýlýk verdi. Maðazanýn önünde oluþan kalabalýk nedeniyle yoldan geçmek zorunda olan belediye ve polis araçlarý büyük zorluk yaþadý. Kobe Bryant, sevenlerini selamladýktan sonra buradan ayrýldý. ARENA'DAPENALTIATIÞIKULLANDI Kobe Bryant, Galatasaray'ýn Türk Telekom Arena'da yaptýðý antrenmaný ziyaret etti. Bryant, antrenmanda oyuncularla tek tek selamlaþtý. Fatih Terim ile de bir süre sohbet etti. Fatih Terim, Bryant'a futbolcularýn imzaladýðý bir forma hediye etti. Top sektiren Bryant, daha sonra kaleci Ufuk Ceylan'ýn geçtiði kaleye penaltý atýþý denedi. 3 penaltý atýþýndan birini gole çeviren Bryant, daha sonra Ufuk Ceylan'ýn eldivenlerini alarak kaleye geçti. Ufuk Ceylan, Kobe Braynt'ýn koruduðu kaleye yaptýðý penaltý atýþlarýnýn tümünü gole çevirdi. UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi'ne, bugün ve Çarþamba günü yapýlacak 16 maçla devam edilecek. A, B, C ve D grubunda mücadele eden 16 takým, gruplarýndaki ikinci maçlarýný bugün oynayacak.bgrubundayeralanveilkmaçýndaýnter'ideplasmanda1-0yenmeyibaþarantrabzonspor,bukezevindefransaligininsonþampiyonulilleilekarþýlaþacak.fotoðraf:a.a TRABZON DEVLER LÝGÝ'NDE BUGÜN 2'DE 2 YAPACAK MI? UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda bugün sahasýnda Lille takýmý ile karþýlaþacak olan temsilcimiz Ýnter'den sonra Fransýz rakibi önünde de 3 puan alarak 2'de 2 yapmak istiyor. Avni Aker Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat 21.45'te baþlayacak. UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda bugün Fransa'nýn Lille takýmý ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, zorlu maça odaklandý. Grupta ilk maçta Ýnter'i deplasmanda 1-0 yenerek ilk haftayý galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Fransýz rakibi Lille'i de yenip 6 puana yükselerek önemli bir avantaj yakalamaya çalýþacak. Hüseyin Avni Aker Stadý'nda yarýnki maçýn tarihi bir özeliði de olacak yýlýnda yapýlan ve çeþitli ilave ve düzenlemelerle 24 bin 900 seyirci kapasitesine çýkan statta, ilk kez Þampiyonlar Ligi grup maçý oynanacak. Karþýlaþma öncesi de bordo-mavili taraftarlara 20 bin adet Trabzonspor bayraðý daðýtýlacak. Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde tarihinde yaptýðý ilk grup maçýnda Ýnter karþýsýnda galip gelen Karadeniz ekibi, bu kez tarihinde sahasýnda ilk kez yapacaðý þampiyonlar ligi grup maçýnda da ayný sonucu almayý hedefliyor. EN TECRÜBELÝ CECH, EN GOLCÜ PAWEL Yönetim biletlere zam yaptý, açýk tribün 100 TL TRABZONSPOR'UN UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda bugün Fransa'nýn Lille takýmý ile Hüseyin Avni Aker Stadý'nda oynayacaðý maçýn biletleri satýþa çýktý. Trabzonspor yönetimi tarihlerine ilk defa oynayacaklarý Þampiyonlar Ligi maçý biletlerine zam yaptý. Bordo-mavili kulüpten yapýlan açýklamada, Türk Telekom (Maraton) tribün 100 lira, Kapalý Kenar 150 lira, Kapalý orta 250 lira, VIP 400 lira, VIP Özel ise 700 liradan satýþa sunuldu. Karþýlaþmayý izlemek isteyen taraftarlarýn, Biletix giþeleri ve adresinden maç biletlerine ulaþabilecekleri belirtildi. BURAK YOK: Ýspanya'da Atletico Bilbao maçýnda gördüðü kýrmýzý kart sonunda 3 maç ceza almýþtý. Trabzonspor'da forma giyen oyunculardan Þampiyonlar Ligi tecrübesi en fazla o- lan isim Slovak Marek Chech. Trabzonspor formasý altýnda Inter maçýnda mücadele e- den Chech, daha önce forma giydiði takýmlarla birlikte toplam 16 Þampiyonlar Ligi müsabakasýna çýktý. Cech'i 15 maç ile Fil Diþi Sahili oyuncu Didier Zokora izledi. U- EFA'nýn diðer organizasyonlarý eklendiðinde ise Zokora, 75 maçla Trabzonspor'un Avrupa tecrübesi en yüksek oyuncu oldu. Zokora'yý 50 maçla Glowacki, 47 maçla Serkan Balcý takip etti. Ayrýca bordomavililerin Avrupada en golcü oyuncusu olarak ise 28 UEFA organizasyonunda 12 defa rakip fileleri havalandýran Pawel Brozek oldu. Bordomavili takýmýn ligde 5 golünü de atan Burak Yýlmaz cezasý, Volkan Þen de bu sezon Bursaspor formasýyla birlikte Avrupa kupasýnda forma giymesi nedeniyle bugünkü karþýlaþmada forma giyemeyecekler. Bordomavililer, bugüne kadar Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý ile UEFA Þampiyonlar Ligi ön elemesi ve grubunda 23 maç, sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adýyla düzenlenmeye baþlayan U- EFA Kupasý'nda 45 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupasý'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupasý'nda ise 8 karþýlaþmayaptý. Karadeniz ekibi, 88 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 35 yenilgi aldý. Bordomavililer, söz konusu karþýlaþmalarda 118 gol atarken, kalesinde 128 gol gördü. FRANSIZ TAKIMLARIYLA 3. EÞLEÞME Trabzonspor, daha önce Fransýz takýmlarý karþýsýnda 1 kez turu geçerken 1 kez de elenmiþti. Bordo-mavililer, ilk olarak sezonunda Fransa'nýn Olympique Lyon takýmý ile UEFA Kupasý 2. turunda eþleþmiþti. Ýlk maçta deplasmanda Fransýz takýmýný 4-3'lük skorla maðlup eden bordo-mavililer, sahasýnda da 4-1 kazanarak 3. tura yükselmiþti. Karadeniz ekibi, sezonunda ise bir baþka Fransýz ekibi Toulouse ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karþý karþýya gelmiþti. Ýlk maçta sahasýnda Fransýz takýmýna 3-1 yenilen bordo-mavililer, deplasmanda rakibini 1-0 yenmesine karþýn turu geçme baþarýsý gösterememiþti. Trabzonspor, Fransýz takýmlarý ile daha önce yaptýðý 4 maçta 3 galibiyet ve 1 maðlubiyet aldý. Söz konusu maçlarda 10 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 7 gol gördü.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y K A D I N L A R D A N Y O Ð U N Ý L G Ý PRO JE kap sa mýn da ki ilk uy gu la ma Ki lo met re 4 Mey da ný ya ký nýn da ki bir a lan da ya pýl dý. Mo ga di þu Li ma ný na gi den a na cad de ü ze rin de ki uy gu la ma kap sa - mýn da Türk Ký zý la yý e kip le ri halk la bir lik te çöp top la dý. Ö zel lik le ka dýn la rýn yo ðun il gi gös ter di ði pro je de kal dý rým lar da sü pü rül dü. Türk Ký zý la yýn ca baþ la tý lan kam pan ya ya gö nül lü ka tý lan Mo ga di þu lu ka dýn lar, cad de le rin te miz len me si ne yö ne lik ya pý lan bu ça lýþ ma dan duy duk la rý mem nu ni ye ti i fa de et ti ler. Ken tin te miz len me si ne kat ký da bu lun ma nýn ken di le ri ni mut lu et ti ði ni söy le yen ka dýn lar, bu tür ça lýþ ma la rýn de vam et me si ge rek ti ði ni de kay det ti ler. Film, 'hareket yakalama' tekniðiyle Türkiye'de yapýlmýþ ilk uzun metraj 3D animasyon. FOTOÐRAF: CÝHAN Üs ta dýn Bar la yýl la rý, a ni mas yon fil mi ol du BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî nin Bar la da ge - çen ha ya tý, a ni mas yon fil miy le si ne ma ya ta þý - ný yor. Sa man yo lu te le viz yo nu bün ye sin de ça - lý þan 13 ki þi lik pro fes yo nel bir e kip ta ra fýn dan 3,5 yýl da ha zýr la nan film, Al lah ýn Sa dýk Ku - lu: Bar la a dýy la se yir ci kar þý sý na çý ka cak. Be - di üz za man ve ta le be le ri, ta ma men o ri ji nal fo toð raf la rýn dan fay da la ný la rak üç bo yut lu per de ye yan sý ya cak. Film, tek nik an lam da pek çok il ki ba rýn dý rý yor. Ha re ket ya ka la ma (Mo ti on Cap tu re) tek ni ðiy le Tür ki ye de ya - pýl mýþ ilk u zun met raj 3D a ni mas yon ol ma ö - zel li ði ta þý yan fil mi E sin Or han yö net ti. Film - de, ka re ler den me ka na bü tün fi gür ler ü ze rin - de u zun u zun ça lý þý la rak ger çe ði ne a za mi ö - zen gös te ril di ði be lir til di. Hi kâ ye nin se nar yo met nin den si ne ma per de si ne ta þýn ma sý a þa - ma sýn da 2 yýl bo yun ca 70 ma ki ne lik ren der çift li ðin de ki ça lýþ ma lar dik kat çe ki yor. 300 Sun mik ro sis tem iþ is tas yo nu nun bu lun du ðu bir fab ri ka o lan ren der çift li ðin de her sah ne - nin bil gi le ri ka re ka re pik sel le re dö nüþ tü rü lü - yor. Pik sel le re dö nüþ tü rü len bu sah ne ler, fil - me ha zýr ha le ge ti ri li yor. Ren der çift li ðin de ya pý lan ren der et me sü re ci bir ka re ba þý na 5 sa a te ka dar sü re bi li yor. Ýstanbul / cihan Kýzýlay saðlýk ve gýda yardýmý yaptýðý halkýn sosyal hayata katýlmasýný saðlamak adýna da projelere imza atýyor. FOTOÐRAF: AA Kýzýlay, Mogadiþu sokaklarýný temizliyor HALKIN ÞEHÝR TEMÝZLÝÐÝNE KATKI SAÐLAMASI VE ÇÖP TOPLAMA ALIÞKANLIÐI KAZANMASI ÝÇÝN ÇÖP TOPLAMA PROJESÝ BAÞLATAN TÜRK KIZILAYI, BAÞÞEHÝR SOKAKLARINDA SOMALÝLÝ KADINLARLA ÇÖP TOPLADI, SOKAKLARI SÜPÜRDÜ. YAR DIM i çin Tür ki ye den Mo ga di þu ya ge - len Türk Ký zý la yý e kip ler, hal ka sa de ce sað - lýk ve gý da yar dý mý yap mý yor, on la rýn ye ni - den sos yal ha ya ta ka týl ma la rý ný da sað la ma - yý a maç lý yor. Türk Ký zý la yý So ma li De le gas - yon Baþ ka ný Ke mal Peh li van lý, hal kýn çöp top la ma a lýþ kan lý ðý ka zan ma sý na kat ký da bu lun mak a ma cýy la baþ þe hir so kak la rýn da çöp top la ma kam pan ya sý baþ lat týk la rý ný be - lirt ti. Top lu mu ha re ke te ge çir mek i çin bu pro je yi yü rüt tük le ri ni di le ge ti ren Peh li van - lý, Bu pro je i le u zun sü re dir çöp le ri top - lan ma yan þeh rin te miz li ði ne hal kýn da kat - ký sað la ma sý ný a maç la dýk. Her ke si, e vi nin ö nün de ki çö pü top la ma ya teþ vik et mek is - ti yo ruz de di. Hal kýn u zun yýl lar ya þa dý ðý sý kýn tý la rýn ar dýn dan Tür ki ye den ge len yar dým lar la ye ni den yü zü nün gül me ye baþ - la dý ðý na dik ka ti çe ken Peh li van lý, Bu ra ya 1,5 ay ön ce gel dim. O dö nem ler de halk so - ka ða çýk ma ya kor kar dý. Tür ki ye den ge len yar dým la rýn ar dýn dan in san lar so ka ða çýk - ma ya baþ la dý, hat ta yol lar da ar týk a raç tra fi - ði bi le o lu yor di ye ko nuþ tu. Pro je kap sa - mýn da ba zý ma hal le le re çöp po þe ti da ðýt týk - la rý ný an la tan Peh li van lý, be lir li dö nem ler de Türk Ký zý la yý e kip le ri nin halk la bir lik te çöp top la ya ca ðý ný bil dir di. Top la nan çöp ler i çin kam yon tut tuk la rý ný be lir ten Peh li van lý, þöy le de di: Top la nan çöp ler i çin ye rel yet - ki li ler bi ze bir bi rik tir me a la ný gös ter di. Çöp le ri top la yan kam yon la rý mýz yük le ri ni bu a la na bo þal ta cak. Çöp ler top lan dýk ça biz de ü ze ri ne top rak dö ke ce ðiz. Da ha son ra i - se bu a la ný a ðaç lan dý ra ca ðýz. Tür ki ye de ki ba zý ör nek le ri gi bi o la cak. Peh li van lý, Mo - ga di þu da mes lek e din dir me kurs la rý ve ge - lir ge ti ri ci pro je ler yü rüt me yi plan la dýk la rý - ný da kay det ti. Mogadiþu / aa Katalonya bölgesinde boða güreþlerinin yasaklanmasý sonrasý Barcelona'daki arenanýn geleceði tartýþýlýyor. Arenanýn yerine cami yapýlsýn ÝS PAN YA NIN do ðu sun da ki Ka ta lon ya ö zerk yö ne ti mi nin al dý ðý ka rar la 1 O cak 2012 ta ri hin - den i ti ba ren bü tün Ka ta lon ya böl ge sin de bo ða gü reþ le ri ya sak la nýr ken, Bar ce lo na da ki ün lü La Mo nu men tal a re na sýn da son bo ða gü re þi ya pýl - dý. Bo ða gü reþ le ri nin ya sak lan ma sý ka ra rý Ka ta - lon ya par la men to sun da 2010 Tem muz a yýn da a lýn mýþ tý. Ö te yan dan 1 O cak 2012 den ön ce son bo ða gü re þi prog ra mý nýn ya pýl dý ðý Bar ce lo - na þeh ri nin mer ke zin de ki La Mo nu men tal A re - na sý 1914 yý lýn da a çýl dý. A re na mi ma rý ya pý sýy la da Ýs pan ya nýn en ö nem li ya pý la rý a ra sýn da bu lu - nu yor. La Mo nu men tal in ge le ce ði nin ne o la ca - ðý bel li ol maz ken, mo dern bir þek le ge ti ril miþ 2. el ve an ti ka pa za rý a la ný, bi yo lo jik ü rün le rin ser - gi len di ði bir pa zar ve ya a lýþ ve riþ mer ke zi gi bi fi - kir ler or ta ya a tý lý yor. Du bai E mi ri Mu ha med Bin Ras hid El Mak ta o um i se, 2 mil yar 200 mil - yon av ro kar þý lý ðýn da a re na yý dün ya nýn en bü - yük 3. ca mi si ha li ne dö nüþ tür me fik ri ni or ta ya at tý. La Mo nu men tal in ge le ce ði ne Bar ce lo na Be le di ye si ka rar ve re cek. Madrid / aa 100. kez Erciyes e týrmandý Ýsmail Yýlmaz'ýn en büyük hedefi 'dünyanýn çatýsý' olarak tabir edilen Everest'in zirvesini görmek. FOTOÐRAF: AA KAY SE RÝ Dað cý lýk Ýl Tem sil ci si Ýs ma il Yýl - maz, Er ci yes in zir ve si ne 100. kez týr ma - na rak, dal ya de di. Yýl maz, Ha cý lar Er - ci yes Genç lik ve Spor Ku lü bü Dað cý lýk Þu be si nin dü zen le di ði Er ci yes zir ve týr - ma ný þý fa a li ye ti ne ka tý la rak, spor ha ya - týn da 100. kez Er ci yes in zir ve si ne týr - man dý. Yýl maz, 45 ki þi lik e kip le baþ la - dýk la rý týr ma ný þa 3 bin 500 met re den son ra 10 ki þi de vam et tik le ri ni ve zir ve - ye u laþ ma yý ba þar dýk la rý ný söy le di. Bu týr ma ný þýn ken di si i çin fark lý an la mý ol du ðu nu vur gu la yan Yýl maz, Spor ya þa mým bo yun ca Er ci yes Da ðý nýn zir - ve si ne 100. kez týr man mýþ ol dum. Tür - ki ye de týr ma nýþ ya pý lan tüm dað la rýn zir ve si ni gör düm. Yurt dý þýn da ki dað lar da hil bu gü ne ka dar 250 kez zir ve yap mýþ ol dum. 23 kez Að rý Da ðý na týr man dým. Týr man dý ðým en yük sek zir ve, Ta ci kis tan da ki 7105 met re ra kým lý Kor je nevs ka ya Da ðý ol du. En bü - yük di le ðim, dün ya nýn ça tý sý ta bir e di - len E ve rest in zir ve si ni gör mek di ye ko nuþ tu. Kayseri / aa Bisiklet merakýyla þaþýrtýyor MUÐLA'NIN Mar ma ris il çe sin de ya þa yan 80 ya þýn da ki Yar gý tay O nur sal Ü ye si Hak ký Sü ha Ter zi ba þý oð lu, 60 yýl dýr ba ba sý nýn he di ye si o - lan bi sik le te bi ni yor. Terzibaþýoðlu, 1951 de ba ba mýn ba na he di ye o la rak al dý ðý bi sik le ti ha la kul la ný yo rum. Mar ket a lýþ ve riþ le ri ne fa - lan es ki bi sik let le gi di yo rum. 60 yýl bo yun ca o vi tes siz bi sik le ti kul lan dým te vi tes li bi - sik let le ta nýþ tým. Ba ba mýn he di ye si o lan bi sik - let çok es ki di ði i çin þe hir i çi ge zi ler de ba ba ya - di ga rý bi sik le ti, bi sik let tur la rýn da i se vi tes li bi - sik le ti mi kul lan ma ya baþ la dým di ye ko nuþ tu. Muð la Bi sik let Der ne ði Baþ ka ný Bü lent Sav ran ise, yeni nesile örnek olmasý amacýyla Ter zi - ba þý oð lu nun bi sik let aþ ký ný ka le me a la ca ðý ki - tap ta an la ta ca ðý ný söy le di. Muðla / aa

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 14 OCAK 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr. Karar doðru, GERÝ ADIM.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 14 OCAK 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr. Karar doðru, GERÝ ADIM. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Recep Taþcý Kanal 7 de n Ha be ri say fa 8 de YIL: 42 SA YI: 15.050 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Karar doðru, HAFTASONU

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı