ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý"

Transkript

1 HAFIZLARIN YARIÞINA BÜYÜK ÝLGÝ MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU HABERÝ SAYFA 3 TE UZMANLAR UYARIYOR TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR HABERÝ SAYFA 12 DE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr Lale Kemal: Daha yapýlacak çok iþ var. ASKERÎ FO TOÐ RAF: A A VESAYET NASIL BÝTER? SAVUNMA UZMANI LALE KEMAL: TSK ÜZERÝNDE SÝVÝL DENETÝM OLMADIÐI ÝÇÝN, TERFÎLERÝN NEYE GÖRE YAPILDIÐI SORU ÝÞARETÝ. ASKERÎ EÐÝTÝM MÜFREDATI DEMOKRATÝKLEÞTÝRÝLMELÝ Askerî vesayetin son bulmasý için askerî eðitim müfredatý deðiþmeli, eðitimde demokrasi ve insan haklarýna aðýrlýk verilmeli, askerî harcamalar gerçek anlamda denetlenmeli ve denetim sonuçlarý önemli ölçüde kamuoyu ile paylaþýlmalý. GENELKURMAY MÝLLÎ SAVUNMAYA BAÐLANMALI Genelkurmay Baþkanlýðý Millî Savunma Bakanlýðýna baðlanmalý, askerin iç güvenlikten elini çekmesi saðlanmalý, TSK Ýç Hizmet Kanunundaki 35. madde yürürlükten kaldýrýlmalý. BÝNLERCE YÖNETMELÝK ÝPTAL EDÝLMELÝ Ge nel kur may ve Jan dar ma nýn, ka nun la rýn da ü ze ri - ne çý kan bin ler ce yö net me li ði var. Ye ni a na ya sa i le bun la rý hü küm süz ký la cak alt ya pý o luþ tu rul ma lý. 5 te Tu tuk lu ve kil ler Kâzým Güleçyüz ün yazýsý 3 te Kadim belâlýmýz: Terör Ahmet Dursun un yazýsý 8 de Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada þehit olan Jandarma Er Halil Ýbrahim Türkmen'in cenazesi memleketi Konya'da topraða verildi. Þehidin kýzkardeþi Nermin, aðabeyinin fotoðrafýný uzun süre okþadý. PERVARÝ'DEKÝ KARAKOLA YAPILAN SALDIRIDA 6 ÞEHÝT VERMÝÞTÝK Þe hit ler du a lar la u ður lan dý Si irt in Per va ri il çe si ne bað lý Be le no luk Jan dar ma Ka ra ko lu na dü zen le nen sal dý rý da þe hit dü þen as ker le rin ce na ze le ri, mem le ket le rin de ký lý nan ce na ze na maz la rý nýn ar dýn dan göz yaþ la rýy la top ra ða ve ril di. Ha be ri say fa 4 te ALÝ BABACAN: Dünya ekonomisi kötüye gidiyor Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba - can, i ki ay ön ce siy le kar þý laþ tý rýl dý - ðýn da dün ya da ki du ru mun bi raz da ha ne ga ti fe doð ru git miþ gö rün - dü ðünü ve buna göre hazýrlýk yaptýklarýný söyledi. Ha be ri say fa 11 de Dolardan yeni rekor SONDAJI ERTELEMEK ÝSTEYEN Rum la ra þir ket bas ký sý Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin, Af ro dit a dý ve ri len 12. par sel de, Ne ob le þir - ke tiy le baþ la dý ðý pet rol ve do ðal gaz a ra ma son da jý ný er te le mek is te di ði, an cak ge ci ki le cek her gün i çin ö de - ne cek taz mi na týn bü yük lü ðü nün er - te le me ye en gel ol du ðu ö ne sü rül dü. Ko nu i le il gi li ha ber ler Rum ga ze te le - rin de ya yýn lan dý. Ha be ri say fa 11 de 1.85 LÝRAYI DA GEÇEREK TARÝHÝN EN YÜKSEK SEVÝYESÝNE ÇIKTI Ser best pi ya sa da do lar 1,8560 li ra ya çý ka rak Türk li ra sý kar þý - sýn da tüm za man la rýn en yük sek se vi ye si ne u laþ tý. Gü ne 1,8480 li ra dan baþ la yan do lar, yük se li þi ni sür dü rü yor. Ha be ri say fa 11 de Almanya dan tersine göç Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nihat Sorgeç, Almanya da doðup büyüyen ve iyi eðitim gören Türklerin artýk Almanya dan ayrýldýklarýný ifade ederek, Almanya bundan endiþe duyuyor. Alman yetkililer çare arýyor dedi. Haberi sayfa 4 te Rize de sel hasarý çok büyük Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý þehrin çamurla kaplanmasýna yol açan son yaðýþýn 1937'den bu yana en yüksek oranda olduðunu ifade ederek, Þehrin temizliðini 15 günde ancak bitirebiliriz dedi. Haberi sayfa 6 da ISSN Hastanedekorkutanyangýn Gaziosmanpaþa-Küçükköy'de yeni yapýlan devlet hastanesinde çýkan yangýn hastanenin yakýnýnda bulunan okulu da etkiledi. Okuldaki öðrenciler tahliye edildi.

2 2 Y LÂHÝKA Iþýk hýzý ve Miraç hadisesi Sâni-i Zülcelâlin san atýnda, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtýn süratiyle ziyâ [ýþýk], elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefâvit olduðu mâlûm. Acaba latîf cismi, urûcda sür atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuþ, ruh süratinde hareketi nasýl akla muhâlif görünür? em hatýra gelir ki: Ey mülhid! Sen der- Bin müþkülât ile tayyâre vâsýtasýy- Hsin, la ancak bir iki kilometre yukarýya çýkýlabilir. Nasýl, bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfýnda kat eder, gider, gelir? Biz de deriz ki: Arz gibi aðýr bir cisim, fenninizce, hareket-i seneviyesiyle bir dakikada takrîben yüz seksen sekiz saat mesafeyi keser, takrîben yirmi beþ bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Acaba, þu muntazam harekâtý ona yaptýran ve bir sapan taþý gibi döndüren bir Kadîr-i Zülcelâl, bir insaný Arþa getiremez mi? Þemsin câzibesi denilen bir kanun-u Rabbânî ile Mevlevî gibi etrafýnda pek aðýr olan cism-i arzý gezdiren bir hikmet, câzibe-i rahmet-i Rahmân ile ve incizâb-ý muhabbet-i Þems-i Ezel ile, bir cism-i insaný, berk gibi, Arþ-ý Rahmân a çýkaramaz mý? Yine hatýra gelir ki: Diyorsun, Haydi, çýkabilir. Niçin çýkmýþ? Ne lüzumu var? Velîler gibi ruh ve kalbi ile gitse yeter. Biz de deriz ki: Mâdem Sâni-i Zülcelâl, mülk ve melekûtundaki âyât-ý acîbesini göstermek ve þu âlemin tezgâh ve menbalarýný temâþâ ettirmek ve a mâl-i beþeriyenin netâic-i uhreviyesini irâe etmek istemiþ; elbette âlem-i mubsýrâtýn anahtarý hükmünde olan gözünü ve mesmuât âlemindeki âyâtý temâþâ eden kulaðýný, Arþa kadar beraber almasý lâzým geldiði gibi, ruhunun hadsiz vezâife medâr olan âlât ve cihazâtýnýn makinesi hükmünde olan cism-i mübârekini dahi tâ Arþa kadar beraber almasý muktezâ-i akýl ve hikmettir. Nasýl ki Cennette hikmet-i Ýlâhiye cismi ruha arkadaþ ediyor; çünkü, pekçok vezâif-i ubûdiyete ve hadsiz lezâiz ve âlâma medâr olan ceseddir; elbette o cesed-i mübârek, ruha arkadaþ olacaktýr. Mâdem Cennete cisim ruh ile beraber gider; elbette Cennetü l-me vâ gövdesi olan Sidretü l-müntehâya urûc e- den zât-ý Ahmediye (a.s.m.) ile cesed-i mübârekini refâkat ettirmesi ayný hikmettir. Yine hâtýra gelir ki: Dersin, Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhâldir. Biz de deriz ki: Sâni-i Zülcelâlin san atýnda, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtýn süratiyle ziyâ, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefâvit olduðu mâlûm. Seyyârâtýn dahi, fennen harekâtý o kadar muhteliftir ki, akýl hayrettedir. Acaba latîf cismi, urûcda sür atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuþ, ruh süratinde hareketi nasýl akla muhâlif görünür? Hem, on dakika yatsan, bâzý olur ki bir sene kadar hâlâta mâruz olursun. Hattâ bir dakikada, insan, gördüðü rüyâyý, onun içinde iþittiði sözleri, söylediði kelimâtý toplansa, uyanýk âleminde bir gün, belki daha fazla zaman lâzýmdýr. Demek oluyor ki, bir zaman-ý vâhid, iki þahsa nisbeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Þu mânâya bir temsil ile bak ki: Ýnsanýn hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyâdan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezâhür eden sürat-i harekâtta bir mikyas olmak için þöyle bir saat farz ediyoruz ki; o saatte on iðne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de, ondan altmýþ defa daha geniþ bir dairede dakikayý sayar. Birisi altmýþ defa daha geniþ bir daire içinde sâniyeleri, diðeri yine altmýþ defa daha geniþ bir dairede sâliseleri, ve hâkezâ râbialarý, hâmiseleri, sâdise, sâbia, sâmine, tâsia, tâ âþireleri sayacak gayet muntazam, azîm bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Farazâ, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde âþireleri sayan ibrenin dairesi arzýn medâr-ý senevîsi kadar, belki daha fazla olmak lazým gelir. Þimdi iki þahýs farz ediyoruz. Biri, saati sayan ibreye binmiþ gibi, o ibrenin harekâtýna göre temâþâ ediyor. Diðeri, âþireleri sayan ibreye binmiþ. Bu iki þahsýn bir zaman-ý vâhidde müþâhede ettikleri eþya, saatimizle arzýn medâr-ý senevîsi nisbeti gibi, meþhudâtça pekçok farklarý vardýr. Ýþte, zaman, çünkü, harekâtýn bir rengi, bir levni, yahut bir þeridi hükmünde olduðundan, harekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir. Ýþte, bir saatte meþhudâtýmýz, bir saatin saati sayan ibresine binen zîþuur þahsýn meþhudâtý kadar olduðu ve hakikat-i ömrü de o kadar olduðu halde; âþire ibresine binen þahýs gibi, ayný zamanda, o muayyen saatte Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-ý tevfîký Ýlâhîye biner, berk gibi, bütün daire-i mümkinâtý kat edip, acâib-i mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücûb noktasýna çýkýp, sohbete müþerref olup, rü yet-i cemâl-i Ýlâhîye mazhar olarak, fermaný alýp vazifesine dönebilir ve dönmüþ ve öyledir. Sözler, 31. Söz, 2. Esas, s. 929 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ El-Hâlim Bunca varlýðýna kudretinden O hilim verir Öyle kullarý O nun var ki tevâzu dan erir Bahþ eder mühlet günahkârlara O tevbe için Kim de nedâmet duyarsa bâb-ý ümidi açýn Abdine tevbe için fýrsatla imkân lutfeder Tevbe edince de hemen kusurunu setr eder akýþ açýsý (nazar), insana ayrý bir deðer B katar. Ýnsanýn kâinata bakýþ açýsý farklýdýr. Kimisi mana-yý harfiyle, kimisi de manayý ismiyle bakar. Birincisiyle bakan sevap, ikincisiyle bakan günah kazanabilir. Mânâ-yý harfî, bir þeyin kendisini deðil de sanatkârýný, ustasýný, sahibini bilip tanýtan mânadýr. Manâ-yý ismî ise, bir þeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanýtan mânâsý veya bir þeyin kendi baþýna taþýdýðý anlamdýr. Bediüzzaman, Nimete bakýldýðý zaman Mün im, san ata bakýldýðý zaman Sâni, esbaba nazar edildiði vakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir der. (Mesnevî-i Nuriye, s.45) Yani nimette nimet veren, sanatta sanatkâr, sebeplerde Hakiki Müessir olan Allah görülmelidir. Kur ân-ý Kerim de bakma ya dikkat çekiliyor. Mesela þu âyetlere bakalým: Üstlerindeki göðe bakmazlar mý, onu nasýl binâ edip süsledik ki, hiçbir gediði yoktur. (Kaf Sûresi: 6.) O, gökten su indirendir. Ýþte biz her çeþit bitkiyi o- nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiþ taneler bitireceðimiz bir yeþillik; hurmanýn tomurcuðundan sarkan salkýmlar; üzüm baðlarý; bir kýsmý birbirine benzeyen, bir kýsmý da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaþtýðý zaman her birinin meyvesine bakýn! Þüphesiz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardýr. (En am Suresi: 99) Þimdi bak Allah ýn rahmet eserlerine: Yeryüzünü ö- lümünün ardýndan nasýl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O her þeye hakkýyla kàdirdir. (Rum Sûresi: 50) Allah ýn rahmet eserlerinden birisi de akarsulardýr. Tarih boyunca medeniyetler ve devletler akarsu kýyýlarýnda kurulmuþ ve geliþmiþtir. Akarsular dünyanýn can ve kan damarlarý hükmündedir. Zaman zaman su yüzünden savaþlar bile olmuþtur. Günümüzde sýnýrlarý a- þan akarsularýn kullanýmý ile ilgili hükümler konulmuþtur. Þu ayette suyun faydalarý anlatýlýrken tevhide dikkat çekilir: Rabbimiz þefkâtlýdýr zulmetmez asla kuluna Çabuk öfkelenmez O, et tevbe gir hak yoluna O Halîm (c.c.) sonsuz hilim sahibidir âsilere Nice þâký afv olup katýldý hoþ velilere Câhilin cehâleti hem arttýrýr cüretini Rabbimizse eder imhâl küfrün ûkubetini Eser-i rahmetidir kullarýna olmak halim Herkese mürüvvet ile davranýr akl-ý selim HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Âkýl oldur kim iþin yapýverir tertip ile Þevk ile ihlâs ile hilim ile terðib ile Bu usulleri bize telkîn eder dîn-i mübîn Böylece bulur sükûnet arz ü semâvat zemîn Nice zulme uðramýþtýr mürselin ü enbiyâ Hepsi hilmi tercih etmiþ evliyâ ü asfiyâ Beþerin bulaþýk eli karýþmazsa Ýs viç re ha tý ra la rý-10 Her suçun karþýlýðýný verse Rabbü l-âlemîn Hem kalýr mýydý cihânda ehl-i nâstan müznibîn Yeryüzünde birbirine komþu kara parçalarý, üzüm baðlarý, ekinler; bir kökten çýkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma aðaçlarý vardýr ki, hepsi ayný su ile sulanýr. Ama biz ürünleri konusunda bir kýsmýný bir kýsmýna üstün kýlýyoruz. Þüphesiz bunda aklýný kullanan bir kavim için (Allah ýn varlýðýný gösteren) deliller vardýr. (Ra d Suresi: 4) Bediüzzaman, Aþýlayýcý rüzgârlar gönderdik. Derken gökten yaðmur indirip onunla sizi suladýk. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler deðilsiniz. (Hicr suresi:22) vb. âyetleri açýklarken þöyle demektedir: Þimdi, bak çeþmelere, çaylara, ýrmaklara; yerden, daðlardan kaynamalarý tesadüfî deðildir. Çünkü, onlara terettüb eden âsâr-ý rahmet olan faydalarýn ve semerelerin þehâdetiyle ve daðlarda bir mîzan-ý hâcetle iddiharlarýnýn ifadesiyle ve bir mîzan-ý hikmetle gönderilmelerinin delâletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-i Hakîmin teshîriyle ve iddiharýyladýr. Ve kaynamalarý ise, Onun emrine heyecanla imtisâl etmeleridir. (Sözler, s. 613) Akarsulara baktýðýmýzda pek çok þeyleri bir arada görürüz. Meselâ, akarsularýn menfaatleri, vazifeleri, gelir ve giderleri hakîmâne ve rahîmânedir. Dünyadaki bütün ýrmaklar, pýnarlar, çaylar ve büyük nehirler, Allah ýn rahmet hazinesinden çýktýðýný ve aktýðýný isbat etmektedir. Gelir ve giderlerinin dikkat çekici olmasýndan dolayý, bazý nehirlerin Cennetten geldiði hakkýnda rivâyetler de vardýr. Bu nehirlerin durumu zâhirî sebeplerle açýklanamadýðýndan, mânevî bir cennetin hazinesinden, gaybî ve tükenmez bir menbaýn feyzinden aktýðý kasdedilmiþtir. Meselâ, Mýsýr çölünü bir cennete çeviren Nil nehrine mübarek denilmiþtir. Zira çýktýðý yer güneyde bir daðdýr, ama asýrlardýr küçük bir deniz gibi tükenmeden sürekli akmaktadýr. Geliri çok az, gideri çok fazladýr. Bu durumu Bediüzzaman, Nil-i mübarek âdet-i arziye fevkinde bir gaybî cennetten çýkýyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikat olarak ifade eder. (Þualar, s. 104) Ýsviçre deki dereler ve çaylar adeta bizdeki ýrmaklar gibidir. Çoðu kaynaðýný Alp daðlarýndan alýr ve geçtiði yerleri sular. Bazý ýrmaklar göllere ulaþýr, bazýlarý da göllerden çýkar; Avrupa yý dolaþýr ve denizlere dökülür. Bizdeki ýrmaklarýn aksine sularý yavaþ ve bol akar. Bundan dolayý göllerde ve nehirlerde kolaylýkla taþýmacýlýk yapýlmaktadýr. Ayný zamanda nehirlerde bol miktarda enerji santralýna rastlamak da mümkündür. Akarsu kýyýlarýnda bað ve bahçelerle süslenmiþ evlere ve köylere rastlarsýnýz. Ýnsanlar için yürüyüþ yollarý da unutulmamýþ. Gezerken hem nehri, hem de çevreyi seyrederek tefekkür dersleri alabilirsiniz. Yürüdüðünüz bir nehir kýyýsýnda þu dersi çýkarmanýz mümkündür: Meskenin en lâtifi, en cazibedar þekli, etraf-ý erbaasý türlü türlü gül ve çiçeklerle müzeyyen, bað ve bahçelerle muhat, altýnda sular, nehirler akan kasýr ve köþklerdir. E- vet, camid kalbleri aþk ve þevkle ihya eden, sönmüþ olan ruhlarý þen ve þâd eden, þairlere sermaye olarak þairane teþbihleri, temsilleri, üsluplarý ilham eden, sular ile hazravat [yeþillikler] ve nebatattýr. (Ýþaratü l-ý caz, s. 195) Þairliðimiz olmadýðýndan ancak tefekkür edebiliyoruz. Buralarda Ayetü l-kübra yý, Münacat ý, Haþir Risalesi ni ve Otuz Üç Pencere yi okumak bir baþka lezzet veriyor. Çünkü beþerin bulaþýk elinin karýþmadýðý yerlerde, hiçbir þeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. (Lem alar, s. 304) Ýslâm hâkimiyetinde yaþayan gayr-i müslimin kan bedeli, Müslümanýn kan bedeli kadardýr. Câmiü's-Saðîr, No: 2182 / Hadis-i Þerif Meâli HABÝBE IÞIK Sýdk Emrolunduðun gibi dos doðru ol. (Hûd Sûresi: 11:112.) Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ýn Bu âyet-i kerime beni ihtiyarlattý demesinin sebebi nedir? Düþünülmesi ve hayatýmýzýn tam odak noktasýna alýnmasý gereken bir âyet. Yaþadýðýmýz her saniyede aklýmýzdan çýkmamasý elzem. Hayatý boyunca fiil ve konuþmalarýnda, bütün hallerinde, Peygamberlikle müjdelenmeden önce de doðru ve güvenilir olan biri, neden Peygamberlik geldikten sonra bu âyet karþýsýnda ihtiyarlasýn? Elbetteki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ýn korkusu kendisinden yana deðildi. Ýlk aklýna gelen muhtemelen ümmeti olmuþtu. Yaþadýðýmýz zamanda sýdk ve yalan o kadar iç içe girmiþ ki, þu anda Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ýn neden bu â- yet karþýsýnda titrediðini daha iyi anlayabiliyorum. Said Nursî nin þu sözleri de aklýma geliyor bir anda. Halbuki, o zamandan sonra, [Asr-ý Saadetten sonra] git gide ve gele gele sýdk [doðruluk] ve kizb [yalan] ortasýndaki mesafe a- zala azala, omuz omuza geldi; bir dükkânda ikisi beraber satýlmaya baþladýðý gibi, ahlâk-ý içtimâiye [toplum ahlâký] bozuldu 1 Sýdk ke li me ma na o la rak doð ru luk an la - mýn da dýr. Lâ kin gü nü müz de doð ru luk de di - ði miz de sa de ce ya lan söz söy le me mek an la - þýl mak ta dýr. Ya ni bir me se le i le il gi li uy dur - ma bir söz söy le me mek. Ya lan söy le me sek da hi ha ya tý mýz da e lif gi bi dos doð ru o la ma dý - ðý mýz an lar var mý dýr? Dü þün mek ve iç mu - ha se be si yap mak ge re kir. Sýdk; sa de ce ya lan söz söy le me mek de ðil, duy gu la rýn da, dü þün ce le rin de, dav ra nýþ la rýn da, hat ta mi mik le rin de da hi doð ru ol mak týr. His - set me di ðin bir þe yi his se di yor muþ gi bi yap mak, sev me di ðin bir þe yi a yýp ol ma sýn di ye sev di ði ni söy le mek, mem nu ni yet siz ol du ðun du rum lar da mem nu num de mek, be ðen me di ðin za man be - ðen me dim di ye me di ðin i çin ta bi ri ca iz se bin bir tak la at mak, e ði lip bü kül mek, söy le dik le ri nin ar - ka sýn da o la ma mak. Ba zý du rum lar da ba ha ne uy dur mak bi ze ne ka dar ba sit ge li yor. Ba ha ne uy du ru ver ca ným ne o la cak ni da la rý ný i þit mek! Bu ni da la rý i þit mek ah lâk-ý iç ti ma yi ne nin bo - zul du ðu na a çýk bir de lil dir. Öy le o lu yor ki in san ba zen ken di söy le di ðin den da hi e min o la mý yor. Dü þü nün ce e vet e vet doð ru söy le dim e mi nim di ye bil mek bu or tam da ol duk ça zor la þý yor. Ýç mu ha se be mi zi yap tý ðý mýz da ve ha ya tý - mýz da böy le e ðir lik ler gör dü ðü müz de ilk ön - ce Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn Be ni ih ti yar lat tý de di ði bu â ye ti ve Sa id Nur sî nin þu söz le ri ni ha týr la mak la ya þan tý - mý za çe ki dü zen ver mek ge re kir: Su âl: Her þey den ev vel bi ze lâ zým o lan ne dir? Ce vab: Doð ru luk. Su âl: Da ha? Ce vab: Ya lan söy le me mek. Su âl: Son ra? Ce vab: Sýdk, ih lâs, sa da kat, se bat, te sa nüd. Su al: Yal nýz Ce vab: E vet Su âl: Ne den? Ce vab: Küf rün ma hi ye ti ya lan dýr. Î mâ nýn ma hi ye ti sýdk týr. Þu bur han kâ fi de ðil mi dir ki, ha ya tý mý zýn be ka sý i ma nýn ve sýd kýn ve te sa nü dün de va mýy la dýr? 2 Hz. Pey gam ber (asm) þöy le bu yur muþ tur: Sýdk hay ra, ha yýr da cen ne te gö tü rür. 3 Ya la na ce vaz yok tur bu za man da. Ya doð ru söy le mek ya da sus mak ge re kir. E ðer ha ya tý - mýz da bu tür eð ri lik ler mev cut i se, cid dî an - lam da i man e ði ti mi ne ih ti ya cý mýz var dýr. Ar - zu et ti ði miz i ma nî in ki þaf la rýn o la ma ma sý nýn se beb le rin den bi ri si ha ya tý mýz da yap tý ðý mýz bu eð ri lik ler den bi ri o la bi lir mi, ne der si niz? Dip not lar: 1- Söz ler, s Mü na za rat, s Müs lim, Bu hâ rî

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 29 Þevval 1432 Rumî: 14 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yerel medyamýz, AB yolunu arýyor AVRUPA Birliði Bakanlýðý tarafýndan yürütülen ve Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan desteklenen Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesi kapsamýnda düzenlenen bölgesel bilgilendirme seminerlerinden beþincisi bugün Sivas ta baþlýyor. Seminer, Sivas, Amasya, Erzincan, Kayseri, Tokat ve Yozgat illerinde çalýþan yerel medya mensuplarýmýzýn katýlýmý ile bugün baþlayacak ve iki gün sürecek. Avrupa Birliði Bakanlýðý nýn yaný sýra, Sivas Valiliði, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Ekonomi Gazetecileri Derneði, Diplomasi Muhabirleri Derneði, Ankara Gazeteciler Cemiyeti yönetici ve temsilcilerinin konuþmalarý da seminer gündeminde yer alýyor. Türkiye çapýnda, gazete, televizyon, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarýna hitap eden projede, yerel medyanýn, Türkiye nin AB ye katýlým sürecini daha yakýndan takip e- debilmesi ve sürece dâhil olmasý amaçlanýyor. Bu projeyle, Bakanlýðýn tüm yurtta yerel medyayla bir a- raya geliyor ve AB sürecimiz, günlük hayatýmýza ne getirdiði ve medyaya yönelik proje ve programlar ilk elden yerel medyaya aktarýlýyor. Ankara / cihan Kolonyayý bile internetten alýyoruz TÜRKÝYE NÝN büyümesi ile birlikte önemli bir iþ alaný haline gelen elektronik ticaret sektörü, (e-ticaret) her geçen gün aðýný geniþletiyor. Türkiye de yýllýk 20 milyar dolara dayanan bir pazar haline gelen internet, kimi iþ adamlarý için ise bir fýrsat niteliði taþýyor. Bu pazarý en iyi þekilde kullanan firmalardan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarý geçen yýl online 100 bin adedin ü- zerinde ürün satýþý gerçekleþtirdiðini bildirdi. Alýnan bilgiye göre, Nisan 2010 ile Mart 2011 aylarýný kapsayan 12 aylýk dönemde internet üzerinden alýþveriþ yapan bireylerin yüzde 28,8 i giyim ve spor malzemesi, yüzde 27,8 i elektronik araç, yüzde 19,8 i ev eþyasý, yüzde 17,6 sý kitap, dergi, gazete satýn aldý. Ýnternet üzerinden kiþisel kullaným amacýyla mal veya hizmet sipariþi verme ya da satýn alma oraný bir önceki yýla göre yüzde 3 yükselerek 18,6 ya yükseldi. Geliþen bu sektörü en iyi þekilde deðerlendirmek isteyen Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik AÞ, online üzerinden eyüpsabrituncer markasý adý altýnda geçen yýl 100 bin adetin üzerinde ürün satýþýna ulaþtýðýný açýkladý. Ankara / aa Poyraz Marmara da deniz ulaþýmýný aksaktý MARMARA DA poyraz deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi. Boðazlardan geçmek üzere Marmara Denizi nde seyreden 48 yerli ve yabancý bandýralý þilep ve tanker, saatteki hýzý zaman zaman 70 kilometreye ulaþan poyraz nedeniyle yollarýna devam edemeyince rotalarýný Tekirdað ýn Þarköy sahillerine çevirerek demirledi. Geceyi Þarköy de geçiren gemilerde bulunan personel, poyraz ve yer yer 3 metreyi aþan dalgalar yüzünden geceyi gemilerde geçirdi. Poyrazýn sabah saatlerinde etkisini azaltmasýnýn ardýndan 39 yerli ve yabancý bandýralý þilep ve tanker, sabah Þarköy den demir alarak boðazlardan geçmek üzere hareket etti. Tekirdað / aa Yük treni otomobile çarptý: 1 ölü, 1 yaralý KÜTAHYA DA yük treninin otomobile çarpmasý sonucu 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki sefer sayýlý yük treni, Bölcek Mahallesi ndeki hemzemin geçitte, Asým Gündüz ün (73) kullandýðý 43 FV 036 plakalý otomobile çarptý. Sürücünün eþi Ayþe Gündüz (70) kaza yerinde öldü, sürücü Asým Gündüz yaralandý. Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldýrýlan Asým Gündüz ün hayatî tehlikesi bulunduðu öðrenildi. Kütahya / aa 58 2 Rusya'nýn baþþehri Moskova'da Rusya Müftüler Konseyi'nce düzenlenen 12. hafýzlýk yarýþmasýný çok sayýda davetli izledi. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN 35 ülkeden hafýzlar Moskova da yarýþtý MOSKOVA DA BU YIL 12 NCÝSÝ DÜZENLENEN ULUSLAR ARASI KUR ÂN-I KERÝM OKUMA YARIÞMASINDA 35 ÜLKEDEN KATILAN HAFIZLAR YARIÞTI. BÝRÝNCÝLÝÐÝ FÝLÝSTÝNLÝ HAFIZ KAZANDI. Tutuklu vekiller oluþan yeni Meclis, seçimin üzerinden üç buçuk ayý aþkýn bir 12Haziran da zaman geçtikten sonra, bu hafta sonu ancak toplanýyor. Gerçi yaz ortasýnda da milletvekillerinin yemin etmesi ve baþkan seçimi için toplanmýþtý, ama bu iþler yapýlýnca daðýldý. Yemin faslý da BDP lilerin boykotu sebebiyle eksik kaldý. Bakalým, bu açýlýþta tamamlanacak mý? O cenahtan gelen sinyaller, gelinen noktada, ekseriyetin artýk boykotu bitirip yemin etmekten yana olduðu yönünde. Ve galiba öyle olacak. Ama yemin krizinin asýl sebebini oluþturan tutuklu vekiller problemi hâlâ çözülmüþ deðil. Seçildikleri halde tahliye talepleri reddedilip i- çeride tutulmaya devam edilen vekillerin bu durumu hem BDP yi, hem CHP yi, hem de MHP yi eksik temsil konumunda tutmaya devam ediyor. Meclisi bekleyen öncelikli iþlerden biri bu sorunu çözecek bir formül bulmak. Ama zor bir iþ. Üç muhalefet partisi, tutuklu kiþileri aday gösterirken, Seçilince serbest kalýrlar hesabý yapmýþlardý. Ama þimdiye kadar bu hesap tutmadý. Seçildikleri halde tahliye edilmediler. Demokrasiye ve seçmen iradesine gölge düþürürken, yargý üzerinde de aðýr bir baský oluþturan bu sýkýntýlý durum nasýl aþýlacak; hâlâ bilinmiyor. Ýktidar, Ýkazlarýmýza raðmen muhalefet partileri ciddî itham ve iddialarla yargýlanan kiþileri bile bile aday göstererek bu duruma sebebiyet verdiler diyerek bu eksende bir tavýr sergiledi. Ama gelinen noktada bu tavrýn ötesine geçilerek, problemin çözümüne yönelik yaklaþýmlar geliþtirilmesi gerekiyor. Çünkü ortada fiilî bir durum var. Seçmenin bir kýsmý, aday gösterilen bu tutuklu kiþilere, durumlarýný bilerek oy verdi. Bu oylarla seçilmiþ olmak, elbette ki o kiþilerin aklandýðý anlamýna gelmez. Ama artýk seçilmiþ kiþiler olarak, en azýndan tutuksuz yargýlanmalarýna imkân verecek bir formül bulunamaz mý? Sanýrýz, kriz böyle bir formülle çözülecek. Böyle bir çözüme Ergenekon ve terör sanýklarý serbest mi kalacak? diye itiraz edilebilir. A- ma seçildikleri halde hapiste tutulmaya devam edilmelerinin sakýncasý ile tartýldýðýnda, bu sualde ifadesini bulan gerekçe daha geride kalýyor. Darbecilikle veya teröre destek vermekle suçlanan insanlarýn milletvekili seçilmeleri, demokrasinin onlara verdiði bir fýrsat olarak görülmeli ve bu fýrsatý nasýl kullanacaklarý takibe alýnmalý. Yargýlanmalarý da tutuksuz olarak sürmeli. Eðer bu problem en kýsa zamanda bir çözüme baðlanamazsa, daha yeni Meclis oluþur oluþmaz patlak veren yemin ve boykot krizlerinin farklý biçimlere bürünecek yansýmalarý, yasama dönemini yeni sýkýntý ve sürtüþmelerle zora sokabilir. Buna meydan verilmemeli. Çünkü bu Meclisi bekleyen çok önemli görevler var. Yeniden azan terörü bitirecek çareler üretmekten yeni anayasaya, yýllardýr bekleyen AB reformlarýndan sistemdeki bilumum 27 Mayýs-12 Eylül ve 28 Þubat tortularýný temizlemeye ve üzerinde yine kara bulutlar dolaþmaya baþlayan ekonomiyi saðlamlaþtýrmaya kadar, yapýlacak birçok iþ mevcut. YAÞ zedelerin bir kýsým haklarýnýn iadesi, yaz Kur ân kurslarýndaki 28 Þubat yadigârý yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve azýnlýk vakýflarýnýn yýllardýr gasp edilen mallarýnýn iadesi gibi parça buçuk yapýlan küçük iyileþtirmelerin dahi ne kadar büyük bir ferahlamaya vesile olduðuna bakýlýrsa, kapsamlý bir demokratikleþme ve özgürlükleri geniþletme reformunun ne denli geniþ çaplý bir rahatlama getireceði son derece aþikâr deðil mi? Meselâ terörü bitirip analarýn gözyaþýný dindirmeye, 27 Mayýs-12 Eylül-28 Þubat kaynaklý maðduriyetleri tamamen izale etmeye, herkes i- çin adalet ve eþitliði saðlamaya, gelir dengesizliðini düzeltip fakirliði ortadan kaldýrmaya... o- daklanmak gerekirken, küçük meselelere takýlýp, onlarý, çare bekleyen büyük sorunlarý çözme çabalarýnýn engeli haline getirmek olacak þey mi? Türkiye bugüne kadar küçük meseleler etrafýnda dönüp duran kýsýr polemik ve çekiþmelerle çok fazla zaman ve enerji kaybetti. Artýk yeter. RUSYA NIN baþkenti Moskova da bu yýl 12 incisi düzenlenen Uluslararasý Kur ân-ý Kerim Okuma Yarýþmasý nda 35 ülkeden gelen hafýzlar yarýþtý. Kur ân ziyafetinin sunulduðu gecede, birinciliði Filistinli hafýz kazandý. Rusya Müftüler Konseyi tarafýndan Moskova nýn Kosmos Oteli nde düzenlenen yarýþma, büyük ilgi gördü. Salonu dolduran yüzlerce dinleyici; Belçika, Fransa, Ýngiltere, Fas, Afganistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Gana, Tanzanya, Somali, Suriye ve Kamerun dan gelen hafýzlarý dinleme imkâný buldu. Dinleyiciler, Kur ân- Kerim tilavetlerini huþu i- çinde dinlerken, bazý hafýzlarýn tilavetleri salonda tekbir ve alkýþlarla karþýlandý. Yaþlarý arasýnda deðiþen yarýþmacýlarýn büyük çoðunluðunu genç yaþtakiler oluþturdu. Yarýþmada 70 puan tecvid ve 30 puan da güzel okuma ve makama verildi. Yarýþmanýn birinciliðini Filistinli Said Davoud, ikinciliðini Suudi Arabistanlý Halid Al Vuzaidi ve üçüncülüðünü de Faslý Al Valid Aþþamsan paylaþtý. Yarýþmaya Türkiye den katýlan Hacý Çetin isimli hafýz yaptýðý açýklamada, birkaç gündür Moskova da bulunduðunu ve hafýz arkadaþlarý ile kaynaþma imkaâný bulduðunu kaydetti. Çetin, Kur an-ý Kerim i ezberlemenin herkese nasip olmadýðýný belirterek yarýþmacýlarý Kur ân aþýðý Kur ân bülbülleri olarak nitelendirdi. Çetin, Salonda coþkulu bir atmosfer var. Bu yüzden sahneye çýkan arkadaþlar da çok heyecanlanýyor. Gerçi heyecansýz yarýþma da olmaz. Bu yüzden bu çok normal diye konuþtu. Çetin, yarýþmaya Ýstanbul Baðcýlar dan katýldýðýný ekledi. Dinlemek için gelenlerin de Kur ân âþýðý insanlar olduklarýný hissettiðini ifade e- den Çetin, Komünizmden çýkmýþ bir ülkede Ýslamiyet in bu kadar benimsenmesi ve böyle yarýþmalarýn düzenlenmesi çok sevindirici Kur'ân okunduðu zaman insanýn bütün hüznü ve kederi gidiyor. Ýnsan manevî duygularla bezeniyor dedi. Bu yýlki yarýþma Rusya Müftüler Konseyi Baþkaný Ravil Gaynuddin in himayesinde düzenlenirken, Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý ve Moskova Belediyesi de yarýþmaya destek verdi. Moskova / cihan Üniversitelerde boþ kalan kontenjanlara ÖSYM tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. Adaylar ek yerleþtirme için 3-6 Ekim tarihlerinde tercih yapacak. Üniversiteler için ikinci þans YÜKSEKÖÐRETÝM programlarýnýn kontenjanlarýna ÖSYS (Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi) sonuçlarýna göre Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. ÖSYM den yapýlan açýklamada, öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan, yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan ve 2011-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu yayýmlandýktan sonra açýlan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna 2011-ÖSYS sonuçlarýna göre ek yerleþtirme yapýlacaðý bildirildi. Adaylarýn, 2011-ÖSYS Ek Yerleþtirme tercihlerini, 3-6 Ekim tarihleri arasýnda baþvuru merkezleri aracýlýðýyla veya internet üzerinden bireysel olarak yapmalarý gerektiði belirtilen açýklamada, 2011-ÖSYS merkezi ilk yerleþtirmede tercih iþlemi yapýlabilen tüm ortaöðretim okulu müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi yöneticiliklerinin, ÖSYS de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklarý, baþvuru süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý kaydedildi. Adaylarýn, tercihlerini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yaptýklarýnda 3 TL tutarýndaki hizmet ücreti dýþýnda baþka bir ücret ödemeyecekleri ifade edilen açýklamada, posta ile merkeze gönderilen tercih formlarýnýn iþleme alýnmayacaðý vurgulandý. Ankara / aa Yarýþmada hafýzlarýn okuduðu Ku'ân-ý Kerim misafirler tarafýndan huþu içinde dinlendi. KPDS YE BAÞVURULAR BAÞLADI KAMU Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), sonbahar dönemi için baþvurular baþladý. Sýnav 20 Kasým da yapýlacak. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezinden (ÖSYM) KPDS Sonbahar Dönemi Kýlavuzu, ÖSYM internet sitesinde yayýnlandý. Kýlavuza göre, yabancý dil tazminatý almak isteyen kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapýlacak olan sýnava baþvurular bugün baþladý. Baþvurular 5 E- kim e kadar devam edecek. Sýnav, 20 Kasým 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa da yapýlacak. Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca olarak yapýlacak sýnav saat 9.30 da baþlayacak ve 3 saat sürecek. Bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden sýnava girilebilecek. Baþvurusunu yapan a- day, baþvuru süresince ve baþvurularýn bitimini izleyen beþ gün içinde ÖSYM nin internet adresinden yabancý dil deðiþikliði yapabilecek. Yabancý dil tazminatýndan yararlanma hakký olmadýðý halde sýnava girip baþarýlý olmak tazminat isteme hakký doðurmayacak. Ankara / aa

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.879 27 TEMMUZ

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı