LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF BİR GÖZLEYİCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF BİR GÖZLEYİCİ"

Transkript

1 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 57-66, 3 Vol 8, No 4, 57-66, 3 LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF BİR GÖZLEYİCİ Ata SEVİNÇ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi, 745 Kırıkkale, ÖZET Doğrusal olmayan sistemler için önerilmiş bir adatif gözleyici tasarım yöntemi, kaotik salınımlar üreten Lorenz sistemi üzerinde başarı ile uygulanmıştır. Geribesleme bu gözleyici tarafından doğrudan kullanılmayı sadece adatasyon algoritmasında doğrudan doğruya kullanılmaktadır. Üçüncü mertebeden ve üç arametreli bu sistemin arametrelerinden birisinin bilinmediği ve durum değişkenlerinden sadece birisinin erişilebilir olduğu kabul edilmiştir. Hem durum değişkenleri hem de bilinmeyen arametrenin bu yöntemle tahmin edilmesi simülasyon sonuçları ile gösterilmiştir. Bu gözleyici gizli haberleşme sistemlerine uygulanırsa iki farklı bilgi sinyalinin aynı kaotik sinyal üzerinden gönderilmesi mümkün olacaktır. Anahtar Kelimeler: Adatif gözleyici, doğrusal olmayan gözleyici, arametre tahmini, Lorenz kaotik sistemi, krito sistemleri. AN ADAPTIVE OBSERVER FOR LORENZ CHAOTIC SYSTEM ABSTRACT An adative observer design technique roosed for nonlinear systems have been successfully alied to the Lorenz system, which roduces chaotic oscillations. This observer does not use any feedback directly. The feedback is directly utilised only in the adatation algorithm. It is assumed for this third order system with three arameters that only one of the state variables is accessible and one of the arameters is unknown. Estimation of all the state variables and the unknown arameter has been shown with simulation results using this method. If this observer is alied to secure communication systems, it will be ossible to transmit two different information signals over the same chaotic signal. Keywords: Adative observer, nonlinear observer, arameter estimation, Lorenz chaotic system, crito systems.

2 A. Sevinç Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici. GİRİŞ Geribesleme gözleyiciler için hayati öneme sahi olarak bilinmesine rağmen, daha basit bir şekilde gürültüden daha az etkilenen tahminler elde edilebilmesi için doğrudan geribesleme kullanmayan bir gözleyici tasarım yöntemi bir süre önce önerilmiştir [,]. Doğal gözleyici adı verilen bu gözleyicinin durum değişkenlerinin gerçek sistemin durum değişkenlerine yakınsaması, geribesleme kullanan arametre adatasyonu ile mümkün olmaktadır. Bu yöntem, hız sensörsüz dc servo ve asenkron motorlar üzerinde başarıyla uygulanmıştır [,]. Bu makalede ise, kaotik salınımlar üreten Lorenz sistemi [3] üzerinde uygulanması anlatılmaktadır. Lorenz kaotik sistemi, 4 yıl kadar önce Lorenz tarafından, iki boyutlu akışkan konveksiyonu için bir model olarak ortaya atılmıştır [3,4] ve σ, r ve b sistem arametreleri olmak üzere & σ ( ) = & r 3 & + 3 b3 () denklemi ile verilir [5]. Burada, ve 3 durum değişkenleridir. Sistemin karakteristik özelliği, sektrumu geniş bir frekans bölgesine yayılmış eriyodik olmayan salınımlar üretmesidir. Bu salınımlar gürültüye benzediği ve tahmini zor bir şekilde başlangıç koşullarına bağlı oldukları için gizli haberleşmede kullanılabileceği fark edilmiş ve Lorenz kaotik osilatörü kullanan krito sistemleri geliştirilmiştir [6]. Bu sistemlerde çok küçük seviyede tutulan bilgi sinyali, kaotik salınımlardan birisiyle karıştırılarak gönderilir. Alıcı tarafında ise bir gözleyici tarafından bu sinyal kullanılarak göndericideki kaotik sistem ile senkronizasyon sağlanır ve gönderilen kaotik salınımın bilgi sinyali içermeyen hali tahmin edilir. Bununla alınan sinyal arasındaki farktan da bilgi sinyali elde edilir [6]. Lorenz kaotik sistemi için kullanılan başlıca gözleyiciler arasında genişletilmiş Kalman filtresi, Thau gözleyicisi, durum değişkenlerine bağlı Riccati denklemi metodu, yüksek kazanç gözleyicisi ve kovaryans için üst sınır tayini metodu sayılabilir [7]. Bu makalede kullanılan doğal gözleyicinin diğerlerine göre avantajı daha basit bir yaıya sahi ve adatif olmasıdır. Böylece gizli haberleşmede doğrudan doğruya gönderilen kaotik salınımın üzerine eklenen bilgi sinyalinden başka, adatasyonu yaılan sistem arametresinde yaılacak değişiklikler ile de bilgi göndermek mümkündür. Ancak bu makalede krito sistem uygulaması değil, bir kontrol roblemi olarak adatif gözleyici uygulaması anlatılacaktır. 58 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3

3 Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici A. Sevinç. LORENZ KAOTİK SİSTEMİ İÇİN ADAPTİF DOĞAL GÖZLEYİCİ TASARIMI Doğal gözleyiciler, asıl sistem modeli ile tamamen aynı yaıda tasarlandıklarından asıl sistem gibi doğal bir davranış gösterirler ve sınırlı-giriş sınırlı-durum kararlılığı gösteren ek çok sisteme uygulanabilirler [,]. () denklemi ile verilen ve girişi olmayan Lorenz kaotik sisteminde de durum değişkenleri sınırlı olduğundan bu yöntem uygulanabilir [8]. Bu makaledeki gözleyici uygulaması için sistemin çıkışı, yani erişilebilir olduğu varsayılan tek durum değişkeni olarak y = () kabul edilmiştir. Doğal gözleyici, asıl sistem modeli ()-() ile tamamen aynı yaıya sahi olduğundan & ( σ ) & = r 3, & 3 b3 + y = (3) biçiminde tasarlanır. Gözleyicide tahmin edilen değişkenler, asıl sistemde karşılık gelen değişken sembollerine birer şaka ( ^ ) ilavesi ile gösterilmişlerdir. Asıl sistemdeki σ arametresinin de bilinmediği varsayılmaktadır ve bu arametre de gözleyici ile aralel olarak çalışan bir adatasyon ile tahmin edileceğinden bu tahmin σ ile gösterilmiştir. (3) denklemiyle belirlenen gözleyicide doğrudan doğruya bir geribesleme görülmemektedir. Bunun yerine gözleyici ile () ve () denklemleriyle belirlenmiş sistem arasındaki yakınsama, σ sanki bir giriş değişkeniymiş gibi gözleyicinin kontrolü yaılarak sağlanacaktır. Geribesleme bu arametre adatasyonunda kullanılacağından, gözleyici de dolaylı olarak geribesleme kullanmış olacaktır. () ve () denklemleriyle belirlenmiş sistem sınırlı giriş sınırlı durum kararlılığına sahi olduğuna göre, σ nın belirli değerler arasında sınırlandırılması şartıyla (3) denklemi ile belirlenen sistem de sınırlı giriş sınırlı durum kararlılığına sahi olacaktır [8]. Erişilebilir tek durum değişkeni y = kabul edildiği için arametre adatasyonunun sıfırlamaya çalışacağı hata terimi de e = (4) Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3 59

4 A. Sevinç Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici olarak alınacaktır. e 'in birinci türevinde σ açıkça ortaya çıktığından, e& = σ ( ) σ ( ) (5) e& + α e = d ) σ (6) ( şeklinde birinci mertebeden bir diferansiyel denklem kurmak mümkündür. Burada α keyfi bir ozitif sabittir ve d ise eşitliğin sağ tarafında açıkça σ içermeyen terimlerin bütününü sembolize etmektedir. () ve () denklemleri ile belirlenmiş sistem, σ ve için gözlenebilir olduğundan (ki in sıfır olması sadece bazen anlık olarak sözkonusu olduğundan gözardı edilebilir) e hatasının sıfıra asimtotik olarak yakınsaması, gözleyicinin tüm değişkenlerinin gerçek değerlerine yakınsaması anlamına gelir [9]. Şayet ( ) σ terimi d 'yi yakalayacak şekilde ayar büyüklüğü olarak σ değiştirilirse, sağ tarafı sıfıra gidecek olan (6) denklemine göre e hatası da sıfıra gidecek ve hem σ 'in σ 'ya hem de, ve 3 'ün sırasıyla, ve 3 'e yakınsaması sağlanmış olacaktır. Ancak roblem, bilinen ( )σ teriminin bilinmeyen d terimini yakalamasının nasıl sağlanacağıdır. Bu roblemi çözmek için Şekil deki gibi bir mekanizma kullanılabilir. d + - d σ ( ) K σ Burada d ve ( ) 'nın adatasyon hızına göre yavaş değişen olması varsayımı altında Şekil deki sistem -tii bir sistem gibi davranacağından, sign( ( ) K) = sign (7) ( Şekil. ( ) σ nin herhangi bir d işaretini küçük bir hata ile takibini sağlayan kaalı döngü integral kontrol şartıyla, ( ) σ terimi d 'yi küçük bir hata ile taki eder. K kazancı mutlak değerce ne kadar büyük seçilirse ve d nin değişimi ne kadar yavaş olursa, bu hata o kadar küçük seviyede kalır []. Şekil 'de gösterilen mekanizmanın d bilgisi ) 6 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3

5 Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici A. Sevinç kullanılmadan gerçekleştirilmesi ise (6) denkleminden faydalanılarak Şekil 'de gösterildiği gibi d ( ) σ yerine e& + α e değerinin kullanılması ile mümkün olur. e& + αe K σ Şekil. Şekil de verilen taki sisteminin sadeleştirilerek PI adatasyonuna dönüştürülmesi Burada e 'in türevinin alınmasına da gerek yoktur; çünkü bu mekanizma σ 'nın, σ = K e + Kiedt (8) biçimindeki bir PI adatasyon algoritması ile tahmin edilmesi anlamına gelir. Burada K ve K i sırasıyla K ve K α değerlerine karşılık gelir. Ancak PI kazançları zaman zaman işaret değiştirmektedir: sign( ( ) K ) = sign( K ) = sign (9) i Gerçekte d ve ( ) 'nın değişmesinden dolayı d ile ( ) σ arasında kalacak küçük de olsa bir hata, gözleyicinin tüm değişkenlerinin gerçek değerlere yakınsamasına engel olur. Ancak buradaki d alelade bir fonksiyon değil, gözleyici değişkenleri gerçek sistem değerlerine yaklaştıkça doğal olarak ( ) σ ile farkı azalan bir fonksiyondur. Bu azalma (6) denkleminden dolayı K ve K i kazançlarının uygun mutlak değerleri için e i daha da azaltır ve zincirleme olarak birbirlerini azaltması sonucunda hem σ hem de gözleyici durum değişkenleri, gerçek sistem değerlerine tam olarak yakınsar. Bu noktada K ve K i kazançlarının uygun mutlak değerlerinin simülasyonla deneme-yanılma ile seçilmesi bu yöntemin bir zaafı olarak görülebilir. Ancak birkaç deneme-yanılma ile uygun değerler kolayca bulunabildiğinden bu yöntem oldukça kullanışlıdır. Gözleyici durum değişkenlerinin sınırsız bir şekilde artması ihtimaline karşı arametre tahmini, [ σ σ ] σ () min, ma Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3 6

6 A. Sevinç Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici şeklinde minimum ve maksimum değerler arasında sınırlandırılmalıdır. Burada σ min ve σ ma sınırlarının seçiminde σ nın içinde olduğu kabaca tahmin edilebilecek oldukça geniş bir aralık seçilebileceğinden herhangi bir zorlukla karşılaşılmaz. Yakınsama, arametre tahmininin sınır değerlerinden başka bir değerde durulmasına bakılarak anlaşılabilir. K ve K i kazançlarının işaretlerinin her değişmesinde (8) deki orantılı terimden dolayı σ nın sıçrama yaı yeniden bir geçici hata yamasına engel olmak için (8) denklemindeki integral teriminin değeri, her işaret değişiminde sıçrama yamayacak şekilde yeniden ayarlanmalıdır. Bu integralin kazanç işaret değişiminden hemen + önceki ve hemen sonraki değerlerini sırasıyla ξ ve ξ ile gösterirsek, bu ayarlama ξ () + + = σ K e ile verilir. Burada σ ve e sırasıyla σ ve e in işaret değişikliğinden hemen önceki değerleridir. 3. SİMÜLASYON SONUÇLARI Önerilen yöntemin arametre ve durum değişkenleri tahminlerinin erformansını göstermek için () ve () denklemleri ile belirlenmiş sistem ve (3), (8) ve (9) denklemleri ile verilen adatif gözleyici, gerektiği zamanlarda () ve () denklemlerini de uygulayarak simüle edilmiştir. Euler yöntemiyle ve ms zaman adımlarıyla yaılan bu simülasyonda başlangıçta σ =, r = 97 ve b = 8 3 alınmış, daha sonra adatasyon erformansını daha iyi görebilmek için 6 s t < s aralığında σ = 6 ve t s için σ = yaılmıştır [5]. Adatasyon kazançları ise K = 5 ve K = olarak seçilmiştir. Başlangıç değerleri gerçek sistemde i = = 3 =, gözleyicide =., = 3 =, (8) denklemi ile verilen arametre adatasyonundaki integral için ise sıfır olarak atanmıştır. Gözleyicinin durum değişkenlerinin her üçünün de başlangıç değerleri sıfır olarak atanmamalıdır; çünkü orijin Lorenz kaotik sisteminin denge noktasıdır ve önerilen gözleyici de gerçek sistemle aynı yaıya sahitir. Bu istisna hariç başlangıç değerleri keyfi olarak atanmış olu farklı değerler için de benzer şekilde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Şekil 3 de gerçek sistemin durum uzayındaki davranışı gösterilmiştir. Durum yörüngesinin, 8 biçimine benzer yollar izleyerek belirli bir yörünge civarına yaklaşması, zaman zaman birden uzaklaşı sonra yeniden benzer şekilde bu bölgeye yaklaşması, sistemin kaotik yaısını göstermektedir. Şekil 4-6 da görüldüğü gibi durum değişkenlerinin eriyodik olmayan ve değişken genlikli salınımlar yaması 6 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3

7 Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici A. Sevinç Şekil 3. Durum uzayında sistemin kaotik davranışı da sistemin kaotik yaısını gösteren özelliklerdir. Bu salınımlar bazen çok yavaş, bazen de çok ani değişimli olabildiği için frekans uzayında geniş bir banda yayılırlar. Şekil 4-6 da gözleyici durum değişkenlerinin gerçek sistem durum değişkenlerine t (s) Şekil 4. durum değişkeni ve adatif gözleyicinin tahmini Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3 63

8 A. Sevinç Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici t (s) Şekil 5. durum değişkeni ve adatif gözleyici tarafından tahmin edilmesi yakınsaması da görülmektedir. Yakınsama çok kısa bir sürede gerçekleşmekte ve σ arametresindeki değişiklikten fazla etkilenmemektedir. σ arametresinin birden değiştiği zamanlarda oluşan geçici hata kolay fark edilemeyecek kadar küçük olu hızla sıfıra gitmektedir. Şekil 7 de ise arametre adatasyonu görülmektedir. σ arametresi tahmini σ, bir miktar salınım yatıktan sonra σ 'yı yakalamaktadır. Bundan sonra σ aniden değişince σ yeniden bir miktar salınım yaarak birkaç saniye içinde σ 'yı yakalamaktadır. Buna göre, bir bilgi sinyaline göre σ nın değiştirilmesi suretiyle kaotik çıkış sinyali üzerinden bu bilginin gizli olarak gönderilmesi mümkündür t (s) Şekil 6. 3 durum değişkeni ve adatif gözleyici tarafından tahmin edilmesi 64 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3

9 Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici A. Sevinç 5 σ 5 σ 4. SONUÇ Krito sistemlerinde gözleyicisi ile birlikte kullanım alanı olan Lorenz kaotik sistemi için adatif bir gözleyici geliştirilmiştir. Oldukça basit bir yaıya sahi olan bu adatif gözleyici için uygun kazanç değerleri her ne kadar simülasyonla denemeyanılma ile bulunuyor ise de kazançlar bulunduktan sonra gerçekleştirilmesi oldukça kolaydır. Bu adatif gözleyici krito sistemlerinde kullanıldığında, arametre değişikliği yamak suretiyle de bilgi gönderilmesi mümkündür. Doğrudan geribesleme kullanmayan doğal gözleyici ile aralel olarak oransal-integral tarzında çalışan bu adatasyon algoritması, daha uygun bir geribesleme fonksiyonu seçilerek oransal terimden kurtulacak şekilde geliştirilebildiği takdirde, gürültüye karşı çok daha dirençli bir adatif gözleyici elde edilecektir. Bu da daha sonraki bir araştırma olarak düşünülmektedir. KAYNAKLAR 5 5 Şekil 7. σ arametresinin değiştirilmesi ve tahmini t (s). Sevinç, A., Seed Sensorless Control of Induction Motors, PhD Thesis, University of Bristol, Det. of Electrical and Electronic Eng.,.. Sevinç, A., A Full Adative Observer for DC Servo Motors, Turkish Journal of Electrical Engineering and Comuter Sciences, Cilt, No, 7-3, Lorenz, E.N., Deterministic Noneriodic Flow, Journal of the Athmosferic Sciences, Cilt, 3-4, 963. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3 65

10 A. Sevinç Lorenz Kaotik Sistemi İçin Adatif Bir Gözleyici 4. González, O.A., Han, G., de Gyvez, J.P., and Edgar, CMOS Crytosystem Using a Lorenz Chaotic Oscillator, Proceedings of the IEEE International Symosium on Circuits and Systems, ISCAS '99, Cilt 5, , Moon, F.C., Chaotic Vibrations, An Introduction for Alied Scientists and Engineers, John Wiley & Sons, New York, Cuomo, K.M., Oenheim, A.V. and Strogatz, S.H., Synchronization of Lorenz-Based Chaotic Circuits with Alications to Communications, IEEE Trans. Circuits and Systems-II: Analog and Digital Signal Processing, Cilt 4, No, , Amirazodi, J., Yaz, E.E., Azemi, A and Yaz, Y.I., Nonlinear Observer Performance in Chaotic Synchronization with Alication to Secure Communication, IEEE Int. Conference on Control Alications, Glasgow- UK, 76-8,. 8. Pecora, L.M. and Carroll, T.L., Synchronization in Chaotic Systems, Phys. Rev. Lett., Cilt 64, 8-84, Şubat Freeland, G.C. and Durrani, T.S., Nonlinear state observers for chaotic systems and their alications to communications, IEE Colloquium on Eloiting Chaos in Signal Processing, /-/6, 6 Jun Yüksel, İ., Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 8, No 4, 3

Emre KIYAK * ve Gülay İYİBAKANLAR. Geliş Tarihi/Received : 27.02.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2009

Emre KIYAK * ve Gülay İYİBAKANLAR. Geliş Tarihi/Received : 27.02.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 291-299 Uçakların Yanlamasına Hareketlerinin Gözleyiciler ve Kalman Filtresi ile Durum Kestirimi State Estimation of Aircraft

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PID KONTROL

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PID KONTROL Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK03, 6-8 Eylül 03, Malatya PID KONTROL 835 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK03, 6-8 Eylül 03, Malatya Hata-Küpü Kontrol Yapısının Teorik İncelenmesi Baris Baykant

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 163-172

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ 900 Eksik Tahrikli Robot Manipülatörün Durum Geri Beslemeli Kontrolü Mehmet ARICI, Yrd.Doç.Dr. Tolgay KARA Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı

Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 9-16, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 9-16, 2013 Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı Umut Altınışık 1*,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Control of Semiactive Suspension System for Quarter Car Model M. Göksel Sakarya University Engineering Faculty,

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ

ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPAY POTANSİYEL FONKSİYONLAR VE PANEL METODU KULLANARAK ROBOT DİZİLİM KONTROLÜ VE SEYRÜSEFERİ ABDEL-RAZZAK MERHEB YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK ADAPTİF LİNEER TOPLAYICI TASARIMI

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK ADAPTİF LİNEER TOPLAYICI TASARIMI DİFERASİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLAILARAK ADAPTİF LİEER TOPLAYICI TASARIMI urhan KARABOĞA Canan Aslıhan KOYUCU 2 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi, 38090,

Detaylı

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ

İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, -, 007 Vol, No, -, 007 İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHINDA MERMİ GÖZLEM VE KONTROLÜ İsmail COŞKUN ve Osman KALENDER Elektrik Eğitimi Bölümü,

Detaylı

Uçak Transponder Sinyalleriyle Uçak Pozisyonunun Hiperbolik Konumlandırılması

Uçak Transponder Sinyalleriyle Uçak Pozisyonunun Hiperbolik Konumlandırılması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 35 Uçak Transponder Sinyalleriyle Uçak Pozisyonunun Hiperbolik Konumlandırılması Cengiz PAŞAOĞLU 1, Nursel AKÇAM 2 1, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Alper PAHSA. Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği ABD. 06500, Beşevler Ankara apahsa@eng.ankara.edu.tr

Alper PAHSA. Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği ABD. 06500, Beşevler Ankara apahsa@eng.ankara.edu.tr HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2008 CİLT 3 SAYI 4 (25-36) HAVA TRAFİK KONTROLU BENZETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU MODEL (INTERACTING MULTIPLE MODEL-IMM) KESTİRİM PERFORMANSI VE KALMAN FİLTRESİ

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 731-740, 2011 Vol 26, No 4, 731-740, 2011 SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME

Detaylı

H.264 SP Tipi Çerçeveler ile Uyarlamalı Video Akışlandırma Adaptive Video Streaming With H.264 SP Frames

H.264 SP Tipi Çerçeveler ile Uyarlamalı Video Akışlandırma Adaptive Video Streaming With H.264 SP Frames Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 2, 12, Sayfa 73-83 H.264 SP Tipi Çerçeveler ile Uyarlamalı Video Akışlandırma Adaptive Video Streaming With H.264 SP Frames Müge SAYIT

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ (SOFTWARE BASED SPEECH SYNTHESISER) Figen ERTAŞ *, Ömer ESKİDERE ** ÖZET/ABSTRACT

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı